ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Β Σαρ. Γ/λζε: Κ.εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν: ΦΑΞ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: 4ΑΜΞΖ-61 Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΘΔΜΑ: Γιαδικαζία για ηην βεβαίωζη και είζππαξη ηηρ ειδικήρ ειζθοπάρ αλληλεγγύηρ ζηα θςζικά ππόζωπα, ηηρ έκηακηηρ ειζθοπάρ ζε ανηικειμενικέρ δαπάνερ και ηος ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ, πος πποβλέπονηαι με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 29,30 και 31, ανηίζηοισα, ηος ν. 3986/2011(ΦΔΚ152 Α- 1 Ηοςλίος 2011). Λοιπά θέμαηα για ηην εθαπμογή ηων παπαπάνω διαηάξεων. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29, 30 θαη 31 ηνπ λ. 3986/ (ΦΔΚ 152 Α ) 2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α ) 3. Σε δηαπίζησζε φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζα πξνθιεζεί δαπάλε πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα δηφηη εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ εθθαζαξηζηηθψλ πνπ ζα απνζηαιινχλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 4. Σελ ππ αξηζ. Τ350/ (ΦΔΚ 1603Β / ) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί «Καζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ». 1

2 ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άπθπο 1ο Διδική ειζθοπά αλληλεγγύηρ ζηα θςζικά ππόζωπα (άπθπο 29 ν.3986/2011) 1.Γηα ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο, πνπ πξνβιέπεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011, ιακβάλεηαη ππφςε ην εηήζην ζπλνιηθφ θαζαξφ αηνκηθφ εηζφδεκα, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο, ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2011 έσο θαη 2015 (ρξήζεηο 2010 έσο θαη 2014). Ζ εχξεζε ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηεί ε εηδηθή εηζθνξά πξνθχπηεη κεηά απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ άξζξνπ 16 θαη ηνπ εηζνδήκαηνο (δεισζέλ φισλ ησλ πεγψλ θαη αθνξνιφγεηα), ιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν απφ απηά. εκεηψλεηαη φηη ζηηο δηαηάμεηο απηέο εκπίπηεη θαη ην απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ, δειαδή θέξδε σο ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (30.000), γηα φζνπο λένπο έσο ηξηάληα πέληε (35) εηψλ ππνβάιινπλ δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ γηα πξψηε θνξά, γηα ηα ηξία πξψηα έηε. Δπηπιένλ, ζηηο δηαηάμεηο απηέο εκπίπηνπλ θαη ηα πνζά ησλ κεηψζεσλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαη θαζαξψλ εηζνδεκάησλ ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 λ.3842/2010. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηηο δηαηάμεηο απηέο δελ εκπίπηεη ην πνζφ ηεο κείσζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 16, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Φ.Δ. Σν εηήζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα ιακβάλεηαη ππφςε πξηλ απφ ηηο κεηψζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο δελ ππνινγίδνληαη νη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 17. Αληίζεηα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ησλ αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΦΔ. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΦΔ, εθφζνλ ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ ελφο ζπδχγνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην εηζφδεκα πνπ δειψζεθε απφ απηφλ, ηφηε ε δηαθνξά απηή κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. Σα θιηκάθηα ηεο εηδηθήο εηζθνξάο βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ή ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο έρνπλ σο εμήο: Απφ ,00 έσο ,99: ζπληειεζηήο 1% 2

3 Απφ ,00 έσο ,99: ζπληειεζηήο 2% Απφ ,00 έσο ,99: ζπληειεζηήο 3% Απφ ,00 θαη άλσ: ζπληειεζηήο 4%. Σν πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πεξηνξίδεηαη αλαιφγσο, ζε θάζε πεξίπησζε ψζηε ην ελαπνκέλνλ εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο λα κελ είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ακέζσο κηθξφηεξνπ ζπληειεζηή ζην άλσ φξην ηνπ πξνεγνχκελνπ θιηκαθίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαζαξφ πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή έλα ηνηο εθαηφ (1%), δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ,99 επξψ, ην θαζαξφ πνζφ ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή δχν ηνηο εθαηφ (2%) δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ,98 επξψ, ην θαζαξφ πνζφ ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο εθαηφ (3%) δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ,97 επξψ θαη ηέινο ηα θαζαξφ πνζφ ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ,96 επξψ. 2. Πεξαηηέξσ, εμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ηα αθφινπζα εηζνδήκαηα : α) ηεο πεξηπη. ζ ηεο παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6, δειαδή νη κηζζνί, ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε φζνπο παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, πνπ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 14, δειαδή νη απνδεκηψζεηο ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη γ) ηεο πεξίπη. γ ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζ. 45 ηνπ ΚΦΔ, δειαδή νη εθάπαμ παξνρέο ηακείσλ πξφλνηαο θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ηα εθάπαμ βνεζήκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηα εθάπαμ βνεζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο. δ) νη καθξνρξφληα άλεξγνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαη φζνη ιακβάλνπλ θαηά ηελ ρξήζε 2011 επίδνκα αλεξγίαο, έζησ θη αλ θαηά ηελ ρξήζε 2010 είραλ εηζφδεκα, εθφζνλ δελ έρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο βεβαίσζεο πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. Δπεηδή νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα εμεπξεζνχλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάδεηαη ε ΓΓΠ, πξνθεηκέλνπ νη θνξνινγνχκελνη απηνί λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο, κεηά ηε ιήςε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ζα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., αίηεζε γηα λέα εθθαζάξηζε, κε ηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ, σο καθξνρξφληα άλεξγνη, ή φηη ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο θαη κε ππεχζπλε δήισζε φηη δελ απνθηνχλ πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. 3. Γελ επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ζηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πξσηνθφιινπ πεξί 3

4 Πξνλνκίσλ θαη Αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 8 εο Απξηιίνπ 1965 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαζψο θαη ζηηο ακνηβέο ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ.1014/ β) ζηηο αγξνηηθέο εληζρχζεηο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή θαη δειψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ελψ αληίζεηα ππφθεηληαη ζε εηζθνξά φζεο δίδνληαη επί ηεο παξαγσγήο θαη δειψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο γ) ζε θαλέλα πνζφ απφ απηά πνπ δειψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο , δεδνκέλνπ φηη ηα πνζά απηά δελ απνηεινχλ εηζφδεκα. 4. ηνπο ππφρξενπο ηεο πεξηπη. ε ηνπ άξζξνπ απηνχ, Βνπιεπηέο, Τπνπξγνί, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί, Τθππνπξγνί, Γεληθνί θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ, Πεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνη, Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, Δπξσβνπιεπηέο θιπ., επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά κε ζπληειεζηή 5% επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, εθφζνλ είραλ ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηα ην έηνο Αξρηθά ζα εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα έρεη ππνινγηζηεί εηδηθή εηζθνξά κε ηνπο γεληθνχο ζπληειεζηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δεισζέλ εηζφδεκα. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ζα εθδνζεί ζπκπιεξσκαηηθφ εθθαζαξηζηηθφ κε ην ππφινηπν ηεο νθεηιφκελεο εηδηθήο εηζθνξάο. 5. Όζνη θνξνινγνχκελνη δελ έρνπλ δειψζεη ζηνπο θσδηθνχο ηεο δήισζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 φια ηα πνζά ησλ αθνξνιφγεησλ ή θνξνινγεζέλησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα ππνινγηζηεί εηδηθή εηζθνξά κηθξφηεξε ηεο νθεηιφκελεο, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ εληφο 2 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηφο ηνπο, δήισζε κε ηα αθξηβή πνζά ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη δεθηφ, φηη δελ ζα επηβάιιεηαη θακία θχξσζε, θαζφζνλ δελ ππήξρε ππνρξέσζε γηα δήισζε ησλ ππφςε εηζνδεκάησλ. Άπθπο 2 Έκηακηη ειζθοπά ζε ανηικειμενικέρ δαπάνερ (άπθπο 30 ν.3986/2011) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 επηβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά ζηα πνζά ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο (Η.Υ. απηνθίλεηα, ζθάθε αλαςπρήο θιπ) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΓΓΠ. 4

5 Άπθπο 3 Δπιβολή ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ (άπθπο 31 ν. 3986/2011) 1. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ζε φζνπο θνξνινγνχκελνπο αζθνχλ επηηήδεπκα ή επάγγεικα, ζηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ (νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξίεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο, θαζψο θαη θνηλνπξαμίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ - π.δ. 186/1992, ΦΔΚ 84 Α ) - θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ ΚΦΔ (ΑΔ, ΔΠΔ, δεκφζηεο, δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο, ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ εηαηξεηψλ) εθδίδεηαη απφ ηε ΓΓΠ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη, εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ππνινγηζκνχ γηα ην ηέινο επηηεδεχκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 (δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο 2010), αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ ππφρξεν θαηά ηα νξηδφκελα ζηε παξαγξ. 1 άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Σν ηέινο επηηεδεχκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαη κεηά ζα βεβαηψλεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011 νη αγξφηεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο δελ ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηίεο. 2. Οη επηηεδεπκαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχζαλ ην επάγγεικα ή ηελ επηρείξεζή ηνπο γηα νξηζκέλνπο κήλεο κέζα ζηε ρξήζε 2010, ππάγνληαη ζηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ην νπνίν πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνπο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, εθφζνλ έρεη ήδε ππνβιεζεί δήισζε δηαθνπήο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο επηρεηξήζεσλ, ην ηέινο επηηεδεχκαηνο βεβαηψλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπγρσλεχζεθαλ θαη ζηελ πξνεξρφκελε απφ ηε ζπγρψλεπζε ή ζηελ δηαζπαζζείζα θαη ζηηο επσθεινχκελεο απφ ηε δηάζπαζε θαη πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο κέζα ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην ηέινο επηηεδεχκαηνο θαηαβάιιεηαη απφ ηελ πξνειζνχζα απφ ηελ ζπγρψλεπζε ή ηηο επσθεινχκελεο απφ ηε δηάζπαζε, θαηά πεξίπησζε. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο επηρείξεζεο ζε άιιε λνκηθή κνξθή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1297/1972 (ΦΔΚ 2176 Α ) ή ηνπ λ. 2166/1993 (ΦΔΚ 137 Α ) ην ηέινο επηηεδεχκαηνο βεβαηψλεηαη ηφζν ζηε κεηαηξαπείζα επηρείξεζε φζν θαη ζηελ πξνεξρφκελε απφ ηε κεηαηξνπή πεξηνξηδφκελν αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο κέζα ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηελ πξνεξρφκελε απφ ηε κεηαηξνπή. 3.Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ αζθνχλ επηηήδεπκα ή ειεχζεξν επάγγεικα, ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο πεληαθφζηνπο (500) θαηνίθνπο θαη λεζηά θάησ απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα ρσξηά θαη λεζηά φπσο πξνβιέπνληαλ 5

6 πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 2539/1997 (ΦΔΚ 244 Α ) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηαο». Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία επίζεκε γεληθή απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18εο Μαξηίνπ 2001, φπσο θπξψζεθε κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 6821/Γ5-908 (ΦΔΚ 715 Β ). Ωο ηνπξηζηηθνί ηφπνη ζεσξνχληαη φζνη πεξηιακβάλνληαη ζην π.δ. 899/1976, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 664/1977. Ζ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θξίλεηαη ρσξηζηά γηα ηελ έδξα θαη ην θάζε ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. 4. Ζ βεβαίσζε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο γίλεηαη απφ ηε ΓΟΤ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ θαηά ην ρξφλν επηβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Σν πξνεγνχκελν εδάθην έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. 5. Ζ πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, θαζψο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, δελ αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο. 5. Σν ηέινο επηηεδεχκαηνο δελ εθπίπηεη σο δαπάλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Άπθπο 4 Γιαδικαζία ςπολογιζμού βεβαίωζηρ & καηαβολήρ ηηρ ειδικήρ ειζθοπάρ, ηηρ έκηακηηρ ειζθοπάρ και ηος ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ για ηο οικονομικό έηορ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηε βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 θαη ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ απηνχ, αθνινπζείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 1. Ζ ΓΓΠ εθδίδεη εληαίν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, επί ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη ρσξηζηά, κεηά απφ ππνινγηζκφ, ηα πνζά ηεο θάζε εηζθνξάο θαη ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη θαη ζηνλ ππφρξεν θαη παξάιιεια ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνπο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο. Ο ππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ αξρηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ νηθνλ. έηνπο 2011 θαη ην ηέινο επηηεδεχκαηνο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην Μεηξψν. Δηδηθά γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ζα ππνινγηζηεί γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα κε δεισζέληα εηζνδήκαηα Γ ή Ε πεγήο θαζψο θαη γηα 6

7 λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ππνβάιεη δειψζεηο Φ.Δ. γηα έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηξία ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε, εθφζνλ πιεξνχλ θαηά ηα ινηπά ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Γηα φζνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δελ έρεη ππνινγηζηεί ηέινο επηηεδεχκαηνο ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψ ζην κεηξψν εκθαλίδνληαη γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηνπ 2010 σο ελεξγέο επηρεηξήζεηο ζα απνζηαιινχλ απφ ηε ΓΓΠ αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο πξνο ελεκέξσζή ηνπο θαζψο θαη ην αληίζηνηρν αξρείν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα ππνβάιινπλ δήισζε δηαθνπήο εάλ έρνπλ δηαθφςεη ή δηαθνξεηηθά λα βεβαησζεί ην αλαινγνχλ ηέινο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 2. Ζ βεβαίσζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κε βάζε ηνπο ηίηινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ΚΦΔ, δειαδή α) ηηο αξρηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο β) ηα θχιια ειέγρνπ θαη γ) ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, γηα ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 θαη ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ζεσξείηαη ε Γ.Ο.Τ. εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Σν πνζφ ηεο νθεηιήο βεβαηψλεηαη ζπλνιηθά θαη θαηαβάιιεηαη ζε έμη (6) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε θαη ε θαζεκία απφ ηηο επφκελεο δφζεηο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, αληίζηνηρα. Ζ θάζε δφζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο. πλεπψο, αλ ε εηζθνξά βεβαησζεί κέζα ζην κήλα Αχγνπζην, ζα θαηαβιεζεί ε πξψηε δφζε κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011, ε δεχηεξε κέρξη 31 Οθησβξίνπ, ε ηξίηε κέρξη 30 Ννεκβξίνπ, ε επφκελε 31 Γεθεκβξίνπ θιπ. 4. ε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθά νθεηιφκελνπ πνζνχ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο παξέρεηαη έθπησζε πέληε (5%) ηνηο εθαηφ, αθφκε θη αλ πξφθεηηαη γηα πνζά θάησ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ. 5. ε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε εθθαζαξίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν ππφρξενο δελ ράλεη ην δηθαίσκα ηεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ζε δφζεηο θαη ηεο έθπησζεο ζηελ εθάπαμ θαηαβνιή. 6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ΓΓΠ δελ δηαζέηεη ζηνηρεία γηα ηελ νξζή εθθαζάξηζε, ηφηε νη ππφρξενη θνξνινγνχκελνη, εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ ιάζνο, θαηά ηε παξαιαβή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαηά πεξίπησζε, είηε αίηεζε γηα δηαγξαθή κέξνπο ή νιφθιεξνπ ηνπ βεβαησζέληνο πνζνχ, είηε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε. Ζ Γ.Ο.Τ. ζα πξνβεί ζε δηαγξαθή ή ζε λέα εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 7

8 πνπ ζα δνζνχλ απφ ηε ΓΓΠ. Σν λέν πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη, θαηαβάιιεηαη κφλν ζηε Γ.Ο.Τ. 7. Γελ βεβαηψλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο πνπ ηειηθά νθείιεηαη, εθφζνλ ηνχην δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη επηά (27) επξψ αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν γηα ηνλ θνξνινγνχκελν θαη ηε ζχδπγφ ηνπ. 8. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Π. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 8

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα