ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ"

Transcript

1 ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ πλεκκέλα : Φχιια (15) ΘΔΜΑ: Δπαλαιεπηηθφο Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηε Γηαρείξηζε-Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ ΝΝΑ ΥΔΣ : ΑΓ Φ.800.1/44/15/.815/ //ΝΝΑ Απφθαζε Αθχξσζεο ΠΜΓ 1. ε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ζπλεκκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ δηαθήξπμε ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ν. απφ ην αξκφδην γξαθείν (ΓΔΝ/Γξ.Γηαδηθηχνπ). 2. Υεηξηζηήο: εκξνο Λ.Καξθνχια, Γξαθείν Γηαγσληζκψλ ΝΝΑ, (ηει ).

2 ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1. αο γλσξίδεηαη φηη ην ΝΝΑ πξφθεηηαη λα δηεμάγεη επαλαιεπηηθφ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ,00 επξψ κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηε Γηαρείξηζε-Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ ΝΝΑ ζχκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε δηαθήξπμε, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε γηα ην έξγν ηηκή. 2. Απφ ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξνθχςεη αλάδνρνο. Σν ΝΝΑ ζα ζπλάςεη πκθσλία Πιαίζην θαη κεηέπεηηα χκβαζε, κε ηνλ αλάδνρν, γηα ηελ εξγνιαβία ζέκαηνο σο Παξάξηεκα Γ ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 3. Η ζπκθσλία πιαίζην ζα έρεη δηάξθεηα κέρξη έλα (1) έηνο. 4. Η ηηκή πξνζθνξάο λα δνζεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο παξνχζαο. 5. Λεθζεί ππφςε φηη αλειαζηηθνί φξνη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ είλαη ηα παξαζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλεκκέλε δηαθήξπμε. 6. Υξφλνο έλαξμεο εξγαζηψλ άκεζνο κεηά ηελ θαηαθχξσζε. 7. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ( 8. H ζπκθσλία πιαίζην ζα ζπλαθζεί κε ηνλ δηαγσληδφκελν, πνπ ζα ππνβάιιεη ηε ρακειφηεξε γηα ην έξγν ηηκή. 9. Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα ιάβεη ρψξα ηελ Σεηάξηε 22 Απξηιίνπ 2015 θαη ώξα 09:00 π.κ. ζην θαξέ Αμησκαηηθψλ ηνπ ΝΝΑ. (4 νο φξνθνο). 10. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 11. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εξγνιάβν κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ εξγνιάβνπ πέξαλ ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην. 12. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ην Σκήκα Γηαγσληζκψλ ΝΝΑ, ηει πλεκκέλα: Γηαθήξπμε Ο Γηεπζπληήο Δ Κιάδνπ ΓΔΝ Αξρηπινίαξρνο (Ο) Ν. Υξηζηφπνπινο Π.Ν.

3 ΠΟΛΔΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΙΝΟΚΡΑΣΟΤ 70 ΑΘΗΝΑ T.K AΦΜ Γ.Ο.Τ. ΦΤΥΙΚΟΤ Α Θ Η Ν Α Αξ. Γηαθήξπμεο: 30 Ηκεξνκελία : ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΤΜΦΧΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ) ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΝΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο (πκθσλία Πιαίζην) γηα Αλάδεημε Δξγνιάβνπ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Η ρακειφηεξε ηηκή ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ηκεξνκελία: 22 Απξηιίνπ 2015 Ηκέξα: Σεηάξηε Ώξα: 09:00 ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΝΝΑ Καξέ Αμησκαηηθψλ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Χο ζπλεκκέλν παξάξηεκα Γ. Δβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο νθηαθφζηα επξψ (73.800,00 ), ΚΑΔ: 0873 ΝΝΑ ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Ναπηηθνχ (6,2476%),ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη ζηελ θξάηεζε ηνπ αξ.3 ηνπ Ν. 3580/2007. ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94) Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94

4 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε/ ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». β. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν / 95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95)«Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». γ. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). δ. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/ ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» ε. Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α 139/ ) ζη. Σν Π.Γ. 113/10. «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». δ. Σνπ Ν. 4281/14 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ε. Σεο ΑΓ Φ.800.1/44/15/.815/ //ΝΝΑ Απφθαζεο Αθχξσζεο ΠΜΓ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 1. Δπαλαιεπηηθφ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ (πκθσλία Πιαίζην), κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηε Γηαρείξηζε-Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ ΝΝΑ ζχκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε δηαθήξπμε, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε γηα ην έξγν ηηκή 2. Η ζπκθσλία πιαίζην ζα έρεη δηάξθεηα κέρξη έλα έηνο. ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΝΝΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 2 Οο ΟΡΟΦΟ ΔΧ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 21/04/2015 ΚΑΙ ΧΡΑ 12:00 ΝΝΑ ΚΑΡΔ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 4 Ο ΟΡΟΦΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ 22/04/2015 ΚΑΙ ΧΡΑ 09:00 3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 1 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο νθηαθφζηα επξψ (73.800,00 ) κε Φ.Π.Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη : ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο : ΓΔΙΝΟΚΡΑΣΟΤ 70, ΑΘΗΝΑ. Σειέθσλν : (Γεπηέξα έσο Πέκπηε 12:00-14:00). Φαμ :

5 ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Σα παξαξηήκαηα: Α (Γεληθνί φξνη), Β (Δηδηθνί Όξνη), Γ (Πίλαθαο Δξγαζηψλ - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο) πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα απηήο. Οη Γεληθνί φξνη, Δηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαζνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Οη Δηδηθνί φξνη θαηηζρχνπλ ησλ Γεληθψλ. Ο Γηεπζπληήο Δ Κιάδνπ ΓΔΝ Αξρηπινίαξρνο (Ο) Ν. Υξηζηφπνπινο Π.Ν. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: «Α» Γεληθνί όξνη «Β» Δηδηθνί όξνη «Γ» Πίλαθαο Δξγαζηώλ - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Έξγνπ

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 2. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: α. ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απόξξηςεο) κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : (1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία: (α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. (β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο : 1/ Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007,δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 2/ Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. Α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 3/ Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 4/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. (γ) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία, γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β Π.Γ. 118/2007). (2) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). β. ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά(επί πνηλή απόξξηςεο) κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ : (1) Τπεχζπλε Γήισζε φηη ηεξνχληαη ηα αληίζηνηρα ISO πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζέκαηνο δηαθήξπμεο. (2)Τπεχζπλε Γήισζε φηη γίλνληαη απνδεθηνί φινη νη φξνη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ(Παξάξηεκα Γ ). γ. Οη Τπεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ

7 πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. δ. ε Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: (1) ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο: (α) Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε επξψ (EURO) ζπλνιηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ φπσο απηέο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ παξαξηήκαηνο Γ. Κξηηήξην ζύλαςεο ζπκθσλίαο Πιαίζην γηα ην έξγν (πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο), ζα είλαη ε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή γηα ην έξγν. (β) ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. (γ) ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Γ. (δ) Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εξγνιάβν κέρξη ηελ νξηζηηθή νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ εξγνιάβνπ πέξαλ απηψλ, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. (ε) Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν, λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. (ζη) Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο εξγνιάβνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. δ. Η ζχλαςε πκθσλίαο-πιαίζην ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή. πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. ε. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΙΙ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε ζχλαςε πκθσλίαο-πιαίζην ζα γίλεη κε ηνλ εξγνιάβν κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ζ. Πξνζθνξέο αόξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππό αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζόζνλ απνηεινύλ όιεο απαξάβαηνπο όξνπο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 3, 4 Π.Γ. 118/2007). ΑΡΘΡΟ 2 ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (

8 ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο (άξζξν 13, παξ. 1, ΠΓ 118/07, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (άξζξν 13, παξ. 3, ΠΓ 118/07), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαηά 120 εκέξεο. 4. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΝΟΜΙΜΑ 1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. 2. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: α. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ δεηείηαη. β. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ αηηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. γ. Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. δ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο. ε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη ππφ αίξεζε. ζη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε δ. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ε. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1. Η θαηαθχξσζε ηεο πκθσλίαο Πιαίζην γίλεηαη ζην κεηνδφηε γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Η έθδνζε ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα εξγνιάβν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ ΠΓ 118/ ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή πκθσλία Πιαίζην, θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ Έρνληνο ηελ Οηθνλνκηθή Δμνπζία (ΔΟΔ) κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 3. Καηαθχξσζε Αλάζεζεο Έξγνπ θαη ζχλαςε πκθσληψλ Πιαίζην θαη πκβάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πκθσλίαο - Πιαίζην

9 ΑΡΘΡΟ 7 ΔΝΣΑΔΙ 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. 2. Η έλζηαζε θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. 4. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/ Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ Γεκνζίνπ, πνζνύ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηό (0,10%) επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Σν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 202/2005). ΑΡΘΡΟ 8 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ 1. Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, κεηάζεζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο. γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 2. ε πεξίπησζε αλάδεημεο εξγνιάβνπ κέζσ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ΑΜΓ ζε άιιν θνξέα ηνπ ΠΝ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξψο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο παξνχζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ή ηεο ελ ηζρχεη ζπκθσλίαο πιαίζην ή ζπκβάζεσο. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ 1. Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα κεηνδφηε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 2. Η πκθσλία Πιαίζην θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 22 α,23 & 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ Π/Τ. 3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάξθεηα ηφζν ηεο πκθσλίαο Πιαίζην φζν θαη ηεο χκβαζεο αλαθέξεηαη ζην ρξφλν εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηέο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 4. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ πκθσλίαο Πιαίζην ή χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

10 5. Η πκθσλία Πιαίζην, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαη ηζρχεη απηψλ, πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 6. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο, ν Υνξεγεηήο / Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκθσλίαο Πιαίζην απαηηνχκελν ρξφλν. 7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ν Υνξεγεηήο / Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. 8. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρνξεγεηήο / αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 9. Η πκθσλία Πιαίζην θαη ε χκβαζε ζα θαηαξηηζηνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Υνξεγεηή / Αλαδφρνπ, ζα δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο. 10. Δπίζεο επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο Πιαίζην θαη ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε Διιεληθή. Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε πκθσλία Πιαίζην θαη ηε χκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο κεηαθξάζεσλ εγγξάθσλ ηνπ Υνξεγεηή / Αλαδφρνπ, ην θφζηνο απηφ ζα βαξχλεη ηνλ Υνξεγεηή / Αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ Δθφζνλ ζπλαθζνχλ ζπκβάζεηο κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ πιαίζην, θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο «χκβαζεο» πξν ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ 1. Υξφλνο αλαιήςεσο εξγαζηψλ άκεζνο κεηά απφ θαηαθχξσζε ηνπ κεηνδφηε 2. H ελ ιφγσ παξαγγειία ζα ηνπνζεηείηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 3. Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή κε ηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 4. Ο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ εξγνιάβνπ, πνπ ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά ζηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 5. ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε/έξγν δελ παξαδνζνχλ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ Δξγνιάβν, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 6. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Δ. θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο νινθιήξσζεο. 7. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ Δξγνιάβν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 8. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, θαζψο θαη εάλ ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ΔΟΔ.

11 ΑΡΘΡΟ 12 ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ 1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. 2. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 3. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δίλεηαη ζε επξψ. 4. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 5. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 6. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. 7. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 0.25% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ' απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 8. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 25 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη 157 ηνπ Ν. 4281/14. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ - ΔΚΠΣΧΗ 1. Ο κεηνδφηεο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή πκθσλία Πιαίζην-χκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη απo θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απo απηήλ, κε απφθαζε ηoπ ΔΟΔ. 2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν κεηνδφηεο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε πκθσλία Πιαίζην-χκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνχ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ή δελ παξέδσζε ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 3. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ πκθσλία-πιαίζην ή ηε χκβαζε, εθφζνλ: α. Η πκθσλία-πιαίζην ή ε χκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ε εξγαζία/έξγν δελ εθηειέζηεθε κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ. β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. γ. ηνλ εξγνιάβν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή πκθσλία Πιαίζην, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ ΔΟΔ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (επηηξνπή πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ), ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/ ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ/εξγαζίαο ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην-χκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ θαη νη εξγαζίεο νινθιεξσζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ.

12 6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο πκθσλίαο Πιαίζην- χκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 14 ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ ΠΛΗΡΧΜΗ ΚΡΑΣΗΔΙ 1. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Π/Τ ηνπ ΓΔΝ, ή κεηά απφ ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ην Γηεπζπληή ΝΝΑ κέζσ Σακείνπ Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο εθηφο θξαηηθνχ Π/Τ ηνπ ΝΝΑ. 2. Υξφλνο εμφθιεζεο:δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν ζπλνδεπκέλν απφ ηα ινηπά λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 3. Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο θ.ι.π.). 4. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. 5. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: α. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ). 6. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ κε ηηο θάησζη θξαηήζεηο: α. Γηα ην ΜΣΝ : 4% β. Γηα ην ΣΑΝ : 2% γ. Γηα ην ΟΓΑ-ΥΑΡΣ : 2,4% επί ηνπ πνζνχ ΜΣΝ-ΣΑΝ δ. Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ,ν.4012/2011 : 0,1036% Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θξάηεζε ηεο παξαγξάθνπ 6δ ηνπ παξφληνο ζα δηελεξγείηαη επί ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (άλσ ησλ 2.500,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ) θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ηεο εθηειεζζείζαο ζχκβαζεο. 7. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8%.

13 8. Δθδηδφκελα κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ : (α) Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο (εθάπαμ). (β) Πξσηφηππν αλεμφθιεην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν εηαηξηθφο αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ ΝUMBER). (γ) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΙΚΑ, γηα πνζφ άλσ ησλ 2.934,70 (εθάπαμ). (δ) Απνδείμεηο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ κηζζνδνζίαο πξνεγνπκέλνπ κελφο, γηα φιν ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ζηελ ππφςε ζχκβαζε. ΑΡΘΡΟ 15 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 1. Η παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 2. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ν Γηεπζπληήο ΝΝΑ ή ν Γ.Ο.Τ. ΝΝΑ θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Δθφζνλ δελ επηηεπρζή θηιηθή επίιπζε, ηειηθή θαη ακεηάθιεηε επίιπζε, δίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Δ. 3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Π.Γ. 60/2007, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/ Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΟΡΟΙ 1. Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 3, 4 Π.Γ. 118/2007). 2. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ε πκθσλία Πιαίζην θαη ε χκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 3. Σα παξαξηήκαηα: Α (Γεληθνί όξνη), Β (Δηδηθνί όξνη)- Παξάξηεκα Γ (Σερληθέο πξνδηαγξαθέο-πίλαθαο), πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνηεινύλ αλαπόζπαζηα ηκήκαηα απηήο. Ο Γηεπζπληήο Δ Κιάδνπ ΓΔΝ Αξρηπινίαξρνο (Ο) Ν. Υξηζηφπνπινο Π.Ν.

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η πκθσλία Πιαίζην ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα είλαη αμηαθνχ ηχπνπ κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ Δβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ (73.800,00 ) κε Φ.Π.Α.. 2. Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ. 3. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 22 α ηνπ ΠΓ 118/ Η πκθσλία Πιαίζην ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα είλαη αμηαθνχ ηχπνπ κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ θαηαθπξσζέληνο πνζνχ. 5. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 6. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γ απνξξίπηνληαη. Ο Γηεπζπληήο Δ Κιάδνπ ΓΔΝ Αξρηπινίαξρνο (Ο) Ν. Υξηζηφπνπινο Π.Ν.

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ (ΔΙΑ) 1.Σα Δπηθίλδπλα Ιαηξηθά Απφβιεηα (ΔΙΑ) ζα κεηαθέξνληαη ζην ΚΔΜΑ Άλσ Ληνζίσλ πξνο απνηέθξσζε, κε εηδηθφ φρεκα ςπγείν πνπ ζα δηαζέηεη φιεο ηηο απφ λφκν απαηηνχκελεο άδεηεο. Σν φρεκα απηφ θαη ν νδεγφο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ADR (ΠΓ 104 ΓΔΚ 113/1999). 2. Σα ΔΙΑ ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθφ ςπθηηθφ ζάιακν πνπ δηαζέηνπλ ηα Ννζνθνκεία. 3. Θα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ΦΔΚ Β 1537/12 <<Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ>> θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ ΚΤΑ 19396/1546/97 εκεξνιφγην δηαθίλεζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία Ννκαξρία. 4. Γηα ηελ ζπιινγή κεηαθνξά ησλ Δπηθίλδπλσλ Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 5. Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ΔΙΑ, απαηηείηαη: α) Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 3,4 θαη 5 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 1,2 θαη 3 ηνπ Ν. 3010/2002 θαη ηηο εμνπζηνδνηηθέο απηψλ δηαηάμεηο. β) Άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Βηνκεραλίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο. Οη άδεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5α θαη β αλσηέξσ έρνπλ δηάξθεηα ηζρχνο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε. 6. Ο αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, δηαζέησλ εηδηθφ φρεκα-ςπγείν θαη δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη ελδεδπκέλν γηα ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ηνπ εθάζηνηε θνξηίνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε θαηαζηξνθήο ηεο πνζφηεηαο πνπ θάζε θνξά ζα παξαιακβάλεη απφ ην Ννζνθνκείν θαη ζα ιακβάλεη ρψξα ζηνλ ΔΓΝΑ. 7. Σα Ννζνθνκεία κε δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ζα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθά ραξηνθηβψηηα επελδπκέλα εζσηεξηθά κε πιαζηηθφ ζάθν (hospital boxes) ηα ΔΙΑ. 8. Πξνζσπηθφ ησλ Ννζνθνκείσλ ζα ζπιιέγεη απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο ηα ΔΙΑ θαη ζα ηα ζπγθεληξψλεη ζηνλ εηδηθφ ςπρσκέλν ζάιακν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απφ ην ζάιακν απηφ, ε απνθνκηδή ζα γίλεηαη ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ, αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ γηα ην ΝΝΑ. Γηα ηα άιια Ννζνθνκεία (ΝΝΠ θαη ΝΝ θαη ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΑ ) αλσηέξσ εξγαζία ζα ιακβάλεη ρψξα απφ κία(1) έσο ηξεηο(3) θφξεο ηελ εβδνκάδα. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα ηα κεηαθνξηψλεη ζην εηδηθφ θνξηεγφ ςπγείν ηνπ αλαδφρνπ θαη λα ηα κεηαθέξεη ζηνλ απνηεθξσηήξα ηνπ ΔΓΝΑ φπνπ θαη ζα ηα εθθνξηψλεη. 9. Η παξάδνζε ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη ε δχγηζε απηψλ ζα γίλεηαη παξνπζία κέινπο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο πνπ ζα νξηζζεί απφ ην ΝΝΑ, ΝΝΠ, ΝΝ θαη ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΑ αληίζηνηρα. 10. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηελ πιεξσκή ζηνλ ΔΓΝΑ ηνπ εηδηθνχ ηέινπο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ κνιπζκαηηθψλ.

16 11. Σν Πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα απνιπκαίλεη ην ζάιακν ηνπ νρήκαηνο ςπγείνπ κεηά απφ θάζε κεηαθνξά. 12. Οη κέξεο κεηαθνξάο ζα πεξηιακβάλνπλ Κπξηαθέο θαη Αξγίεο. 13. Σα ΔΙΑ ζα δπγίδνληαη πξηλ ηελ θφξησζε ηνπο ζηα εηδηθά νρήκαηα ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε αλεχξεζεο κηθξήο απφθιηζεο απφ ην δπγνιφγην ηνπ ΔΓΝΑ, ζα γίλεηαη ξχζκηζε κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ αξκφδησλ Δπηηξνπψλ ηνπ θαζελφο απφ ηα ηξία(3) ελδηαθεξφκελα Ννζνθνκεία. 14. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απφ ηνλ εξγνιάβν, ελφο εθ ησλ αλσηέξσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο εξγνιαβίαο έρεη ην δηθαίσκα επηβνιήο αλαιφγνπ πξνζηίκνπ ζπκθ. Άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ 118/ Η ζπιινγή ησλ Άιισλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ ( ΑΔΑ) ζα γίλεηαη θαηφπηλ εηδνπνίεζεο (γξαπηήο ή πξνθνξηθήο) απφ ηνλ ππεχζπλν απνζήθεο απφ ην ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ΑΔΑ ή νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ππνδεηρζεί απφ ηνλ ππεχζπλν απνζήθεο. Λφγσ ηνπ φγθνπ ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΑ δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί ηαθηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο απηψλ ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπο, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε πνπ ζα ιάβεη απφ ηνλ ππεχζπλν απνζήθεο. 16. Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζπκβεί θάπνην αηχρεκα ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: α. Να ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ην ζρέδην αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε φρεκα πνπ εθηειεί κεηαθνξά επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. β. Να θάλεη έγγξαθε αλαθνξά εληφο (12) δψδεθα σξψλ πξνο ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηηο Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο, Τγείαο θαη ηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ έιαβε ρψξα ην αηχρεκα. 17. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηα Ννζνθνκεία φια ηα απαηηνχκελα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά επεμεξγαζίαο, ηειηθήο δηάζεζεο γηα θάζε απνκαθξπλφκελε πνζφηεηα. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε λα επηθνηλσλείηε : α. Γηαδηθαζίεο Γηαγσληζκνχ : Σκήκα Γηαγσληζκψλ ΝΝΑ, ηει β. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηνπκέλσλ πιηθψλ :Πινίαξρνο(ΤΙ) θεληαδάθεο ΠΝ(ηει ). Ο Γηεπζπληήο Δ Κιάδνπ ΓΔΝ Αξρηπινίαξρνο (Ο) Ν. Υξηζηφπνπινο Π.Ν.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015». 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Σηαύξνο Γηαγθάδνγινπ Σύκβνπινο Π.Ι. Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη.

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ ΠΡΟ: ΚΟΘΝ : ΘΕΜΑ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Γηαγσληζκνί πκβάζεηο 11 ν ΤΝΣΑΓΜΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ» 4 ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Σειέθ.(Δζση.)1234 Φ.600.163/22/6206.1156 Σξίπνιε, 01 Γεθ 14 ΥΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θνο ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ: ΜΗΝΟΓΩΡΑ ΜΑΡΓΔΛΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθφηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 29/6/2015 Τα μεκεξψκαηα ηεο 27 εο Ινπλίνπ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Αιέμεο Τζίπξαο, αλαθνίλσζε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ψζηε ν ειιεληθφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ:

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ: Αθήνα, 30/12/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ - ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑ-ΠΔΡΑΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα:

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα: ΣΔΚΜΗΡΙΑ Σνπ Γηώξγνπ Υξηζηόπνπινπ Αλ αγνξάζακε ζην 2013, έλα απηνθίλεην κε αμία 22.000 επξώ θαη ην εηζόδεκά καο είλαη 16.000 επξώ, αλ δελ έρνπκε λα επηθαιεζζνύκε άιια πνζά «θάιπςεο ηεθκεξίσλ» ζηνλ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Κνηλνηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην: 1. ε Οδεγία 2000/31 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην Διιεληθό λνκoζεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 45ΟΤΗ - ΛΜ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ»

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αζήλα 15/11/2013 Αξηζκ. Πξση.2424 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ δεκνζηόηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 21.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ρρρ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I)ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1)ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα.

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ -3745 (θαξ) Ζ εηαηξία καο ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 έσο θαη ζήκεξα αθαηάπαπζηα. Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξφληα, δηαξθψο εκπινπηηδφκελε απφ λέεο δξαζηεξηφηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4»

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4» Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήαηα2014 «Υποέπγο 4» «Διασείπιζη & Παπακολούθηζη Σηοισείων Φςζικού και Οικονοικού Ανηικειένος για ηιρ ανάγκερ αςηεπιζηαζιών ζςγσπηαηοδοηούενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΛΟΣ Α.Δ., ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΓΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 313-Κ. ΠΑΣΖΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΟΛΧΝΟΤ 12-14-ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ : ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΗΖΓΖΣΖ : ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2007 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-11-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Πηζηνπνηεκέλνη ζηελ Κνιπνζθόπεζε Ιαηξνί Γπλαηθνιόγνη Έθδνζε 0.2 Εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ύζηαζε Δπσλπκία - Έδξα πληζηάηαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «S&B BIOMHXANIKA

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Μςηιλήνη: Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Ππομήθειερ

Ελλάδα-Μςηιλήνη: Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Ππομήθειερ Ελλάδα-Μςηιλήνη: Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κηίξην Γηνίθεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ Παιαηά έζηκα ηεο πεξηνρήο Ξεξνβνπλίνπ θαη Σδνπκέξθσλ ΛΑΨΚΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΚΑΙ ΓΟΞΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ Άηεθλνη, ζηείξεο, άθιεξνη, πνιύηεθλνη Ζ γέλλεζε ηέθλσλ ήηαλ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Βαζκόο αζθαιείαο Να δηαηεξεζεί κέρξη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 45-47 53

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ Τπό π. Κ. Σσιτσίγκου «Εεπο εθ λεόηεηνο έδσθε θαη εο γήξαο ηνιππεύεηλ αξγαιένπο πνιέκνπο», δει. «ν Εεπο έδσθε ζε καο ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Τατ.Δ/νζη: Θοσκσδίδοσ 73 Τ.Κ. 174 55 Αλιμος Πληροφορίες: Π. Νικολάοσ Τηλ.: 210-9836 648 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 3/28-2-2012 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 95/2012 ΘΔΜΑ: Επιλογή δικαιούσυν για σοπήγηζη αδειών ςπαίθπιος πλανόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ...

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 185 «Πξόζθιεζε ζε γάκν απηνθξαηνξηθό ζηε Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε»: έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βαζηζκέλν ζε δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθνύ ζελαξίνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό [ يوناين Greek ] Ελληνικά του Δρα. Σάλιχ Ασ-Σάλιχ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ» Αζήλα Αξηζκ. Πξση. Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡ: Π. ΜΔΡΜΠΔΗ ΣΗΛ: 213 2039 136 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ Υ. ΔΣΟΤ 2011-2012 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 ΡΝ ΝΟΑΚΑ Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 «Κάξκαξα ηνπ Ξαξζελώλα: ηζηνξία κηαο θινπήο ή ε θινπή ηεο ηζηνξίαο» ) Θαζόκνπλ ζε κηα πέηξα κπξνζηά

Διαβάστε περισσότερα

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ D ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο.

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο. ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011 Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 445 Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα Γ. Λάππαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε Βξεζήθακε ζην Παξίζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ννεκβξίνπ. Η πξφζβαζε ζηα πξνάζηηα ήηαλ αδχλαηε. Σν «θέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία:

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία: Είδος: ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ Αριθμός: 310584 Έηος: 1998 ΦΕΚ: Β 456 19980515 Σέθηκε ζε ιζτύ: 15.05.1998 Αρμόδιος Φορέας: Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο Ημ.Τπογραθής: 02.04.1998 Κπθινθνξία, έιεγρνο,

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ζ ώξα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ καο έθηαζε. Η αλάγθε λα μεθύγνπκε νξηζηηθά από ηνλ ζύιινγν ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART»

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» ΔΝΣΤΠΟ Α ΦΥΙΙΑ ΔΡΓΑΣΗΑΣ ΚΑΘΖΤΖ Μαρία Φραγκάκη Παηδηά, πνεζημμπμηώκηαξ ημ Revelation Natural Art, μπμνείηε κα δηαθμζμήζεηε ημ ελςηενηθό μένμξ θαη ημκ πενηβάιιμκηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Φωτογραφία ΑΠΕ Δράζη ζηηριζόμενη ζε χρημαηοδόηηζη από ηο Ίδρυμα Open Society Institute, ζε ζυνεργαζία με ηην Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270

11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 11 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270 11.2 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ & ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ, ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Απ. Μελέηηρ : 06/15 ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7ΩΣ4Ζ-4ΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23 Ηνπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1102518 ΔΞ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φηινζνθία - Αηζζεηηθή

Φηινζνθία - Αηζζεηηθή ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ Κ ΣΜΖΜΑ ΔΑΓΑ Φηινζνθία - Αηζζεηηθή Υπ. Κακθγθτισ: Νικιτασ Χιωτίνθσ Θέκα: νπξεαιηζκφο, πξνο αλαδήηεζε κηαο ππεξ-πξαγκαηηθφηεηαο Καηζηανχλε ηακαηίλα Νηθνινπνχινπ Γεσξγία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. Ση

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΤΛΛΟ ΕΠΑΥΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ!

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΔΛΝΟΤΜΔ ΜΖΝΤΜΑ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΟΛΟΦΟΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ. Μλήκε ηήο αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπδνθίαο ηήο απφ ακαξεηηψλ. ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ. Μλήκε ηήο αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπδνθίαο ηήο απφ ακαξεηηψλ. ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ Μάρτιος_1 Μάρτιος_2 Μάρτιος_3 Μάρτιος_4 Μάρτιος_5 Μάρτιος_6 Μάρτιος_7 Μάρτιος_8 Μάρτιος_9 Μάρτιος_10 Μάρτιος_11 Μάρτιος_12 Μάρτιος_13 Μάρτιος_14 Μάρτιος_15 Μάρτιος_16 Μάρτιος_17 Μάρτιος_18 Μάρτιος_19 Μάρτιος_20

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 3-721 00 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ - 16 ρξόληα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ ΚΔΙΜΔΝΟ 1 Περίληυη: Από ηόηε πνπ πέζαλε ε Λενθάληηα, ν Πξίγθηπαο, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί ηεο, είλαη απαξεγόξεηνο. Η Δνύθηζζα, ε ζεία ηνπ Πξίγθηπα, ζπλάληεζε κία λεαξή ππάιιειν

Διαβάστε περισσότερα

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ-ΠΔΤΚΖ («ΚΟΗ.Π.Α.Π.») Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 15 & Ρήγα Φεξαίνπ Σαρ. Κσδ.: 15121 Πεύθε Αηηηθήο Σει: 2132051745-746

Διαβάστε περισσότερα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα 1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα [ يوناين Greek ] Ελληνικά Χάλιντ Αλ-Χουςαϊνάν Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλοσ Κωνςταντίνοσ Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο.

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. Δθαξκνγέο - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Γξ Πσθξάηεο Ρνπκπεθηζήο Ππνπδαζηέο Ιεηβαδηψηεο Σξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ [Πεξὶ ηῶλ 12 Ἀπνζηόισλ] [Πεξὶ ηῶλ 70 Ἀπνζηόισλ] ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΟΤ ΕΚΗΡΤΞΑΝ ΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΥΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΠΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Σπύξνο Αληωλέιινο, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Διέλε Κηίζηε, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Παληειήο Βνπηνπξήο, Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ: Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Ζ άλνδνο θαη ε πηώζε ηνπ Αζετζκνύ ζην ζύγρξνλν θόζκν ηνύ Alister Mc Grath ε κεηάθξαζε Βαζίιε Αδξαρηά Δθδόζεηο "Οπξαλόο Α.Δ." ησλ εθδόζεσλ "Ψπρνγηόο Α.Δ."

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Βελεηία Απνζηνιίδνπ Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Δίθνζη ηξία αλαγλσζηηθά ηεο έθζεζήο καο είλαη γξακκέλα απφ νθηψ γλσζηνχο ινγνηέρλεο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (θαη ζε θάπνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ - ΣΟΥΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ..ζ.3 2. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ. ζ.7 3.

Διαβάστε περισσότερα

2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Χξπζάλζε Κνπκπάξνπ θαη Βαζίιεο Λνπδηώηεο* Τν ζρνιηθό βηβιίν είλαη γλσζηό θαη κε πνιινύο άιινπο όξνπο. Έλαο από απηνύο είλαη ν όξνο ζρνιηθό εγρεηξίδην (ζ.ε.), ν νπνίνο εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο Α) πλδπαζκόο ππνςεθέσλ Πεξηθεξεηαξρώλ, Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο κε ηελ επσλπκέα «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» θαη κε Ϋκβιεκα: «ε ιϋμε ΛΑΨΚΖ θαη από θϊησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ

ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ Lanzarote, 25.X.2007 Πξννίκην Τα Κξάηε κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη νη άιινη ππνγξάθνληεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημεπ/νία: 08/12/2015 ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ Aπιθμ. Ππυη.: 45677 ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΙΔΤΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημεπ/νία: 08/12/2015 ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ Aπιθμ. Ππυη.: 45677 ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΙΔΤΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημεπ/νία: 08/12/2015 ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ Aπιθμ. Ππυη.: 45677 ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΙΔΤΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια ακαηέπγαζηος άλαηορ αποσιονιζμού για ηιρ ανάγκερ

Διαβάστε περισσότερα