Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ"

Transcript

1 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο θαζψο θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο Εσήο θαη ηνπο Πξφζζεηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ 1.1. Ζ Δηαηξία ζα παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3. Σφπνο παξνρήο ζπκθσλείηαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, αλ ν Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν δηελεξγείηαη απφ Όκηιν Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟΝ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΖΝΧΝ ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΓΔΗΑ», πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, νδφο Δξπζξνχ ηαπξνχ, αξ. 4, κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη χκβαζε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ηνπ Οκίινπ Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ εάλ θαη φηαλ ε ίδηα ην θξίλεη απαξαίηεην Ζ νπνηαδήπνηε ρξήζε απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο, πνπ αθνξά ζηε βαζηθή αζθάιηζε δσήο ή ζε άιιεο πκπιεξσκαηηθέο Καιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ Πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο είλαη ε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο». Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ 2.1. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο: Δίλαη νη αηκαηνινγηθέο, βηνρεκηθέο, κηθξνβηνινγηθέο, θπηηαξνινγηθέο θαη απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ Όκηιν «ΤΓΔΗΑ» ή ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν απηνχ, κε βάζε ην αληίζηνηρν «παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα» απφ εμεηδηθεπκέλν πκβεβιεκέλν ηαηξφ πκβεβιεκέλν Γίθηπν: Σν Παλειιαδηθφ δίθηπν ηαηξψλ, εηαηξηψλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη θπζηνζεξαπεπηψλ κε ην νπνίν έρεη ζπκβιεζεί ην «ΤΓΔΗΑ» κέζσ ηεο Δηαηξίαο «ΜΕΡΙΜΝΑΑΣΘΕΝΩΝΑ.Ε» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «HEALTWATCH S.A» πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα: Δίλαη νη Κιηληθέο ηνπ Οκίινπ «ΤΓΔΗΑ», ηα ηδηφθηεηα απηνχ Πνιπταηξεία θαη ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα πνπ αλήθνπλ ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν Κιηληθέο Οκίινπ: Δίλαη νη Κιηληθέο θαη ηα Πνιπταηξεία πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο «ΤΓΔΗΑ» πκβεβιεκέλνο ηαηξόο: Δίλαη ν ηαηξφο ησλ Κιηληθψλ ηνπ Οκίινπ «ΤΓΔΗΑ», θαζψο θαη νη ηαηξνί πνπ αλήθνπλ ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν, ν νπνίνο δηελεξγεί ηελ θιηληθή εμέηαζε Κιηληθή εμέηαζε: Δίλαη ε ιήςε ηνπ θιεξνλνκηθνχ θαη αηνκηθνχ αλακλεζηηθνχ, ε ςειάθεζε, ε αθξφαζε, ε επηζθφπεζε θαη ε εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αλαηνκηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Δπείγνλ πεξηζηαηηθό: Δίλαη ε απξφβιεπηε θαη αηθλίδηα δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, αλ δελ ηνπ παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα πκκεηνρή Αζθαιηζκέλνπ Δίλαη ην πνζφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ν αζθαιηζκέλνο ζην θφζηνο ησλ παξνρψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3. ηνπ παξφληνο.

2 2.9. Σειεθσληθό Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηώλ γηα ζέκαηα πγείαο: Δίλαη ην ηειεθσληθφ θέληξν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη είλαη ζηειερσκέλν κε νκάδα εηδηθψλ ζε ηαηξηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σν ηειεθσληθό θέληξν απνηειεί ην θαη εμνρήλ αξκόδην όξγαλν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ επί κέξνπο παξνρώλ ηεο παξνύζαο θάιπςεο. Άξζξν 3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΧΣΑΣΑ ΟΡΙΑ 3.1. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Αλ ζπλεπεία Αηπρήκαηνο ή Αζζελείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, θαη κε βάζε παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα ηνπ πκβεβιεκέλνπ ηαηξνχ, ν Αζθαιηζκέλνο είλαη αλαγθαίν λα ππνβιεζεί ζε εμσλνζνθνκεηαθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα , θαη ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα θαη κέρξη ηνπ παξαθάησ θαζνξηδφκελνπ αλσηάηνπ νξίνπ αλά αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Άξζξνπ 4. ηνπ παξφληνο. Σν αλώηαην όξην ησλ Γηαγλσζηηθώλ Δμεηάζεσλ γηα θάζε έλα Αζθαιηζκέλν, αλέξρεηαη ζε ρίιηα πεληαθόζηα (1.500 ) Δπξώ γηα θάζε αζθαιηζηηθή πεξίνδν, σο εμήο: Αλ ν αζθαιηζκέλνο πξνζθνκίδεη έγθπξν παξαπεκπηηθφ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ, ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αμία ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ ζήκεξα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζα θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζνζηφ απηφ παξακέλεη ακεηάβιεην. Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη απφ ην αλψηαην φξην ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ είλαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνβιεπφκελε ζπκκεηνρή ηνπ (15%) επί ηνπ ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ Γεκνζίνπ (Φ.Δ.Κ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλσηέξσ παξνρή ηζρχεη ππφ ηηο επηπιένλ πξνυπνζέζεηο: α) φηη νη κεηαμχ ησλ πκβεβιεκέλσλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ θαη Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζπκβάζεηο δελ ηξνπνπνηεζνχλ ή ιπζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο, β) φηη θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξνζέιεπζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα δελ έρεη εμαληιεζεί ην ηπρφλ εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. φξην ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεί θάζε έλα εθ ησλ πκβεβιεκέλσλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ Αλ ν Αζθαιηζκέλνο δελ πξνζθνκίδεη παξαπεκπηηθφ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ, ηφηε απφ ην αλψηαην φξην ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ ζα αθαηξείηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 100% ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε δηαγλσζηηθή εμέηαζε ζηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ Γεκνζίνπ (Φ.Δ.Κ.). Γηα Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ Γεκνζίνπ ζα ηζρχεη ηδησηηθφο πξνλνκηαθφο ηηκνθαηάινγνο. Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη απφ ην αλψηαην φξην ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξνλνκηαθνχ ηδησηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ ππεξβεί ην αλψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα θάιπςε, ν Αζθαιηζκέλνο ζα βαξχλεηαη ν ίδηνο κε ην θφζηνο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ην νπνίν ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ Γεκνζίνπ (Φ.Δ.Κ.), εθφζνλ νη πξαγκαηνπνηνχκελεο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Οη Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ Γεκνζίνπ ζα ηηκνινγνχληαη βάζεη πξνλνκηαθνχ ηδησηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ είλαη ε πξνζθφκηζε ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηνπ ζρεηηθνχ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ πκβεβιεκέλνπ ηαηξνχ, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη: Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνο εμέηαζε αζθαιηζκέλνπ πξνζψπνπ. Σα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνζψπνπ. Οη δεηνχκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλαιπηηθά (νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, πνπ ζπζηήλνληαη πξέπεη λα είλαη κε βάζε ηαηξηθά θξηηήξηα, νη ελδεδεηγκέλεο γηα ηελ παξνπζηαδφκελε ζπκπησκαηνινγία). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπζηήλνληαη νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (ζπκπησκαηνινγία, αζζέλεηα θ.ι.π.). Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο. Σν παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαιχπηνληαη κφλνλ εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαπεκπηηθνχ, εθηφο αλ ε κεηαγελέζηεξε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο επηβάιιεηαη απφ ηαηξηθνχο ιφγνπο. εκεηψλεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλ ην παξαπεκπηηθφ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ, είλαη εθπξφζεζκν Ιαηξηθέο επηζθέςεηο Παξέρεηαη δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ, σο εμήο:

3 Απεξηφξηζηεο δσξεάλ ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, απνθιεηζηηθά ζηηο εθεκεξεχνπζεο εηδηθφηεηεο παζνιφγνπ, θαξδηνιφγνπ, ρεηξνπξγνχ, νξζνπεδηθνχ, γπλαηθνιφγνπ, ΧΡΛ, παηδηάηξνπ θαη παηδνρεηξνπξγνχ, ζηηο αθφινπζεο Κιηληθέο ηνπ Οκίινπ «ΤΓΔΗΑ»: 1. Γ.Θ.Κ.Α. «ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» 2. Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ 3. ΠΑΗΓΧΝ ΜΖΣΔΡΑ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή) Απεξηφξηζηεο δσξεάλ πξνγξακκαηηζκέλεο ηαηξηθέο επηζθέςεηο, απνθιεηζηηθά ζηηο εηδηθφηεηεο παηδηάηξνπ θαη παηδνρεηξνπξγνχ, ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Κιηληθήο Παίδσλ ΜΖΣΔΡΑ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή) Απεξηφξηζηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ηαηξηθέο επηζθέςεηο, κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην θφζηνο ηεο ακνηβήο ηνπ ηαηξνχ, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα Δπξψ ( 10) γηα θάζε επίζθεςε, σο αθνινχζσο : α) ε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ Γ.Θ.Κ.Α. «ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» θαη ηεο Γεληθήο Κιηληθήο ΜΖΣΔΡΑ. β) ε ηαηξνχο ηνπ πκβεβιεκέλνπ Γηθηχνπ. γ) ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ην Πνιπταηξείν Γπηηθήο Αζήλαο θαη ην Biocheck Πνιπταηξείν Αζελψλ Απεξηφξηζηεο ηαηξηθέο επηζθέςεηο ζην ζπίηη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ θαη εθφζνλ ζπληξέρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ λα κεηαθηλεζεί. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο, σο αθνινχζσο: Γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ, ν Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο κε ην πνζφ ησλ ηξηάληα (30) Δπξψ, ην νπνίν θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ηαηξφ έλαληη έθδνζεο λφκηκεο απφδεημεο. Γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ θαη θαηά ηηο αξγίεο, ν Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο κε ην πνζφ ησλ ζαξάληα (40) Δπξψ, ην νπνίν θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ηαηξφ έλαληη έθδνζεο λφκηκεο απφδεημεο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ππεξεζία ησλ ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ ζην ζπίηη, παξέρεηαη κόλν ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Σειεθσληθφ πληνληζηηθφ Κέληξν γηα ηελ ππφινηπε ρψξα θαη ηε Θεζζαινλίθε, εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ηαηξφο Απεξηφξηζηεο επηζθέςεηο ζε ςπρνιφγνπο θαη ςπρηάηξνπο ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην θφζηνο ηεο ακνηβήο ηνπ ηαηξνχ ζηα πελήληα Δπξψ ( 50), αλά επίζθεςε Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη νη ππν-εηδηθφηεηεο ή νη εμεηδηθεπκέλεο εηδηθφηεηεο ηεο Παηδηαηξηθήο φπσο παηδνλεπξνιφγνη, παηδν-νξζνπεδηθνί θ.ι.π.. Καιχπηνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη εηδηθφηεηεο ηνπ παηδηάηξνπ θαη ηνπ παηδνρεηξνπξγνχ Πξνιεπηηθόο έιεγρνο πγείαο ο (Check-Up) Γσξεάλ πξνιεπηηθόο ηαηξηθόο έιεγρνο : Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Αζθαιηζκέλν λα ππνβιεζεί δσξεάλ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν πγείαο (check-up), κία θνξά θάζε αζθαιηζηηθή πεξίνδν, απνθιεηζηηθά ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα. ηνλ δσξεάλ πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν πεξηιακβάλνληαη πεξηνξηζηηθά νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο: Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, γεληθή αίκαηνο, ηαρχηεηα θαζηδήζεσο εξπζξψλ, ζάθραξν αίκαηνο, νπξία, νπξηθφ νμχ, HDL ρνιεζηεξίλεο, LDL ρνιεζηεξίλεο, Υνιεζηεξίλε αίκαηνο, Σξηγιπθεξίδηα αίκαηνο θαη Γεληθή νχξσλ. Δπηπιένλ γηα κελ ηηο γπλαίθεο παξέρεηαη δσξεάλ καζηνγξαθία θαη Pap-test γηα δε ηνπο άλδξεο PSA θαη αθηηλνγξαθία ζψξαθνο. Οη εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δηελεξγνχληαη φιεο καδί (εληαία ζαλ παθέην), ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε παξαπεκπηηθνχ θαη ην θφζηνο ηνπο δελ πξνζκεηξάηαη ζην αλψηαην φξην ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ Δπηπιένλ, παξέρνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ, δηελεξγνχκελα απνθιεηζηηθά ζην Γ.Θ.Κ.Α «ΤΓΔΗΑ» θαη ζηα Πνιπταηξεία ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΗΑ (Πνιπταηξείν Γπηηθήο Αζήλαο θαη Biocheck-Πνιπταηξείν Αζελψλ) ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο, κε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε ηαηξηθνχ παξαπεκπηηθνχ θαη ηα νπνία είλαη: Αηκαηνινγηθόο Πξνιεπηηθόο έιεγρνο (Check-up) γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο : Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη αηκαηνινγηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ νγδφληα επηά (87) Δπξψ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Γεληθή αίκαηνο, Αηκνπεηάιηα, Σαρχηεηα θαζηδήζεσο εξπζξψλ, Αζβέζηην, Φψζθνξνο, άθραξν, Οπξηθφ νμχ, Οπξία, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξίλε, ΖDL, LDL, Οιηθά

4 ιηπίδηα, Σξηγιπθεξίδηα, SGOT, SGPT (ηξαλζακηλάζεο), γgt, Λεπθψκαηα νιηθά, Λεπθσκαηίλε, Αιθαιηθή θσζθαηάζε, Όμηλνο θσζθαηάζε (γηα άλδξεο άλσ ησλ 40 εηψλ), Γεληθή νχξσλ, Παζνινγηθή εμέηαζε. Πιήξεο ηαηξηθόο πξνιεπηηθόο έιεγρνο (Check-up) γηα άλδξεο: Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ πιήξε ηαηξηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ εθαηφλ είθνζη (120) Δπξψ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο, Έιεγρν αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο (ζπηξνκεηξία), Βάξνο Ύςνο Αξηεξηαθή πίεζε, Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, Καξδηνινγηθή εμέηαζε, Έιεγρν νπηηθήο νμχηεηαο - αρξσκαηνςίαο - βπζνχ νθζαικψλ - πίεζεο νθζαικψλ, Έιεγρνο αθνήο, Γεληθή αίκαηνο, Αηκνπεηάιηα, Σαρχηεηα θαζηδήζεσο εξπζξψλ, Αζβέζηην, Φψζθνξνο, άθραξν, Οπξηθφ νμχ, Οπξία, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξίλε, ΖDL, LDL, Οιηθά ιηπίδηα, Σξηγιπθεξίδηα, SGOT, SGPT (ηξαλζακηλάζεο), γ-gt, Λεπθψκαηα νιηθά, Λεπθσκαηίλε, Αιθαιηθή θσζθαηάζε, Όμηλνο θσζθαηάζε (γηα άλδξεο άλσ ησλ 40 εηψλ), Γεληθή νχξσλ, Παζνινγηθή εμέηαζε Δθηίκεζε. Πιήξεο ηαηξηθόο πξνιεπηηθόο έιεγρνο (Check-up) γηα γπλαίθεο: Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα πιήξεο check-up ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ εθαηφλ ζαξάληα δχν (142) Δπξψ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο, Έιεγρν αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο (ζπηξνκεηξία), Βάξνο Ύςνο Αξηεξηαθή πίεζε, Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, Καξδηνινγηθή εμέηαζε, Έιεγρν νπηηθήο νμχηεηαο - αρξσκαηνςίαο - βπζνχ νθζαικψλ - πίεζεο νθζαικψλ, Έιεγρν αθνήο, Γεληθή αίκαηνο Αηκνπεηάιηα, Σαρχηεηα θαζηδήζεσο εξπζξψλ, Αζβέζηην, Φψζθνξνο, άθραξν, Οπξηθφ νμχ, Οπξία, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξίλε, ΖDL, LDL, Οιηθά ιηπίδηα, Σξηγιπθεξίδηα, SGOT, SGPT (ηξαλζακηλάζεο), γ-gt, Λεπθψκαηα νιηθά, Λεπθσκαηίλε, Αιθαιηθή θσζθαηάζε, Γεληθή νχξσλ, Παζνινγηθή εμέηαζε εθηίκεζε, Φειάθεζε καζηψλ, Pap- test θαη Φεθηαθή καζηνγξαθία ή u/s καζηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία. Πξνιεπηηθόο ηαηξηθόο έιεγρνο ηεο Παρπζαξθίαο: Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν παρπζαξθίαο ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ πελήληα ελλέα Δπξψ (59 ), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Γεληθή αίκαηνο, Γεληθή νχξσλ, Σ.Κ.Δ., άθραξν, TSH, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξφιε, Σξηγιπθεξίδηα, SGOT, SGPT, ίδεξν, Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, Καξδηνινγηθή εμέηαζε. Ιαηξηθόο Έιεγρνο αθραξώδε Γηαβήηε: Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηαηξηθφ έιεγρν ζαθραξψδε δηαβήηε ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ εβδνκήληα πέληε Δπξψ (75 ),ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Γεληθή αίκαηνο, άθραξν, Γεληθή νχξσλ, Οπξία αίκαηνο, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξίλε, HDL, LDL, Σξηγιπθεξίδηα, Οπξηθφ νμχ, SGOT, SGPT, γ-gt, Αιθαιηθή θσζθαηάζε, CRP, Κάιην, Νάηξην, Οιηθά ιεπθψκαηα-δηαρσξηζκφο, Οκνθπζηείλε, Μηθξνιεπθσκαηίλε νχξσλ, Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε, Οθζαικνινγηθή εμέηαζε. Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπκνζχλεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έλα απφ ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνχο ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ κε εηδηθή ηηκή. Ο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο καδί (εληαία ζαλ παθέην) απνθιεηζηηθά ζηελ Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ θαη ζηα Πνιπταηξεία ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΗΑ (Πνιπταηξείν Γπηηθήο Αζήλαο θαη Biocheck-Πνιπταηξείν Αζελψλ) Α ζςνδςαζμόρ εξεηάζεων Ππογεννηηικού Ελέγσος, ζηην ειδική ηιμή ηων διακοζίων δέκα Εςπώ (210 ) Αληηζψκαηα CMV IgG, HIV, Αληηζψκαηα Ζπαηίηηδαο C, Αληηζψκαηα CMV IgM, Αληηζψκαηα Δξπζξάο IGG, Αληηζψκαηα Δξπζξάο IGM, Αληηζψκαηα Σνμνπιάζκαηνο IGΜ, Φεξξηηίλε, Απζηξαιηαλφ Αληηγφλν, Οκάδα Αίκαηνο, Παξάγσλ RHESUS, Γεληθή Αίκαηνο, Αληηζψκαηα Σνμνπιάζκαηνο IGG, RPR, Μπθφπιαζκα, Γεληθή Οχξσλ, Γιπθφδε, Ζιεθηξνθφξεζε Αηκνζθαηξίλεο θαη G-6-PD. Β Σςνδςαζμόρ εξεηάζεων Ππογεννηηικού Ελέγσος, ζηην ειδική ηιμή ηων εκαηόν πενήνηα πένηε Εςπώ (155 ) Γιπθφδε, Γεληθή Οχξσλ, Μπθφπιαζκα, Αληηζψκαηα CMV IgM, HIV, Αληηζψκαηα Ζπαηίηηδαο C, Αληηζψκαηα CMV IgG, Αληηζψκαηα Σνμνπιάζκαηνο IGΜ, Αληηζψκαηα Σνμνπιάζκαηνο IGG, Γεληθή Αίκαηνο θαη Απζηξαιηαλφ Αληηγφλν. Ζ Δηαηξία κεηά ηελ παξέιεπζε δχν αζθαιηζηηθψλ πεξηφδσλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγθπκνζχλε είλαη επηβεβαησκέλε, παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζπλδπαζκνχο εμεηάζεσλ Πξνγελλεηηθνχ Διέγρνπ δσξεάλ Ζ Δηαηξία κέζσ ηνπ Οκίινπ Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ, παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο κε εηδηθέο ηηκέο ή εθπηψζεηο, νη νπνίεο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:

5 Ννζειεία Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λνζειείαο κε εηδηθφ πνζνζηφ έθπησζεο δέθα ηνηο εθαηφ (10%), επί ηνπ ηδησηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ, ζηα έμνδα λνζειείαο ζηηο Κιηληθέο Γ.Θ.Κ.Α «ΤΓΔΗΑ Α.Δ», Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ, Παίδσλ ΜΖΣΔΡΑ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή) θαη Μαηεπηήξην ΛΖΣΧ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε έθπησζε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο πιηθά, θάξκαθα, νη ακνηβέο ηαηξψλ θαη νη ηηκνινγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παθέηα λνζειείαο Αηκνιεςία ζην ζπίηη κόλν εληόο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε αηκνιεςίαο ζην ζπίηη κε ην πνζφ ησλ δέθα (10) Δπξψ έλαληη έθδνζεο λφκηκεο απφδεημεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ αηκνιεςία θαη φρη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ Ννζειεία ζην ζπίηη κόλν εληόο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ βάζεη πξνλνκηαθνχ ηηκνθαηαιφγνπ. Ζ λνζειεία ζην ζπίηη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο: Υνξήγεζε θαξκάθσλ απφ φιεο ηηο νδνχο (π.ρ. ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θαξκάθνπ γηα αζζέλεηεο φπσο Πάξθηλζνλ, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα θ.α.) ελέζεηο (ελδνκπτθέο, ππνδφξηεο), ηνπνζέηεζε θαη εκπινπηηζκφο νξνχ, πιήξεο παξεληεξηθή ζξέςε, θαζεηεξηαζκφο νπξνδφρνπ θχζηεο-θιέβαο, αιιαγή ηξαχκαηνο, θξνληίδα θαηαθιίζεσλ-θνινζηνκίαοεγθαπκάησλ-ηξαρεηνζηνκίαο-ιεηηνπξγηψλ, παξνρέηεπζε βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ, ηνπνζέηεζε θαζεηήξα LEVAIN, ιήςε βηνινγηθψλ πγξψλ (αίκα-νχξα), ζεξαπεπηηθφ ινπηξφ, πξνζαλάηηα θξνληίδα θαη ππνζηήξημε, θξνληίδα πνιπηξαπκαηία θαζψο θαη θάζε θξνληίδα πνπ δχλαηαη λα παξαζρεζεί ζην ζπίηη κε ηνπο φξνπο θαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ησλ λνζειεπηψλ φπσο νξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη παξερφκελεο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαζψο θαη ηνλ δηαγλσζηηθφ έιεγρν γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο πγείαο, παξά κφλν ην δηαγλσζηηθφ έιεγρν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα δηαγλσζκέλν πξφβιεκα πγείαο Φπζηνζεξαπείεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ θπζηνζεξαπεπηέο ηνπ πκβεβιεκέλνπ Γηθηχνπ. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ζπλεδξίαο κε ην πνζφ ησλ δεθαπέληε (15) Δπξψ, αλ ε ζπλεδξία πξαγκαηνπνηεζεί ζην θπζηνζεξαπεπηήξην ή κε ην πνζφ ησλ είθνζη (20) Δπξψ, αλ ε ζπλεδξία πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζπίηη, έλαληη έθδνζεο λφκηκεο απφδεημεο Laser δηαζιαζηηθώλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ πνπ αθνξά θαη ζηνπο δχν νθζαικνχο θαη δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζην Πνιπταηξείν Γπηηθήο Αζήλαο, ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ Δπξψ ( ). ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηαηξνχ, ην θφζηνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηα ηπρφλ εηδηθά πιηθά Τπεξεζίεο Σερλεηήο γνληκνπνίεζεο IVF κε πξνλνκηαθφ ηηκνθαηάινγν πνπ δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ Παξέρεηαη Γσξεάλ ρξήζε αζζελνθόξνπ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εηζαγσγήο ηνπ σο εζσηεξηθνχ αζζελή ζηηο Κιηληθέο Γ.Θ.Κ.Α. «ΤΓΔΗΑ Α.Δ.», Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ θαη ΠΑΗΓΧΝ ΜΖΣΔΡΑ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή) Παξέρνληαη ππεξεζίεο i-atros θαη i-αlert: Με ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή θάιπςε θαη εθφζνλ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη θάηνρνο ηειεθψλνπ/smartphone κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο φπσο: i-atros: Δλαιιαθηηθά, ρσξίο δειαδή ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο, ν Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή i-atros γηα: Δχξεζε πκβεβιεκέλνπ ηαηξνχ ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο θαη γεσγξαθηθά πιεζηέζηεξνπ ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη, ηελ ψξα ηεο θιήζεο ηνπ. Σελ δηεθπεξαίσζε ξαληεβνχ κε ηνλ πκβεβιεκέλν ηαηξφ. Δχξεζε ησλ γεσγξαθηθά πιεζηέζηεξσλ ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη, θαηά ηελ ψξα ηεο θιήζεο ηνπ, πκβεβιεκέλσλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ (αθνξνχλ ζηα ηδηφθηεηα Πνιπταηξεία ηνπ Οκίινπ «ΤΓΔΗΑ» θαη ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα πνπ αλήθνπλ ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν). i-αlert: Μέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ/smartphone ν Αζθαιηζκέλνο έρεη πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ HWA Alert. Πξφθεηηαη γηα εθπνκπή ζεκάησλ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (alerts), θαη απνηειεί κία ρξήζηκε εθαξκνγή γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο εκάησλ κε δνξπθνξηθά ζήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο επείγνπζαο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο, ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη κεξηθέο πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ πγείαο απφ Κέληξν Γηαρείξηζεο εκάησλ (ΚΓ) κε βάζε ην ινγηζκηθφ HWA Alert: Δηδνπνίεζε ηνπ ΚΓ γηα επείγνλ πεξηζηαηηθφ πγείαο κε βάζε ηελ εληνιή (Alert button) απφ ην έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Σν ΚΓ ζα εηδνπνηεζεί ιακβάλνληαο ζήκα γηα ηε ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ν Αζθαιηζκέλνο φπσο επίζεο θαη ηπρφλ ερνγξαθεκέλν κήλπκά ηνπ θαη ζα ηνλ θαζνδεγήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο. (Με ηελ παξνχζα ππεξεζία δελ θαιχπηεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά θαζψο θαη νη ηαηξηθέο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ.)

6 Με βάζε απηφκαηνπο αηζζεηήξεο ηνπ θηλεηνχ πνπ αληηιακβάλνληαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, φπσο πηψζε, πξφζθξνπζε θ.α (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ππνζηεξίδνληαη απφ ηε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ν ίδηνο ν Αζθαιηζκέλνο έρεη θαζνξίζεη ζηελ εθαξκνγή HWA Alert ηνπ θηλεηνχ ηνπ), ην ΚΓ ζα εηδνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ Αζθαιηζκέλν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ. (Με ηελ παξνχζα ππεξεζία δελ θαιχπηεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά θαζψο θαη νη ηαηξηθέο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ). Άξζξν 4. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ Ο Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζα θάλεη ρξήζε ησλ παξνρψλ ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα επηθνηλσλήζεη κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο, γηα ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα θαη ηνπο πκβεβιεκέλνπο Ηαηξνχο φπνπ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκέξαο θαη ψξαο εμέηαζεο, αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3. Ο Αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα ή ζηνλ πκβεβιεκέλν Ηαηξφ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (π.ρ. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην, Βηβιηάξην Αζζελείαο, αλ πξφθεηηαη γηα παηδί) θαη λα γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηεο αζθάιηζήο ηνπ (Αξηζκφο Αζθαιηζηεξίνπ). Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ν Αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα ην παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα ηνπ ηαηξνχ, ν νπνίνο ζπζηήλεη ηηο εμεηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ ν Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ην βηβιηάξην ηνπ θχξηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα (φπνπ αλαγξάθεηαη ν ΑΜΚΑ, ν αξηζκφ κεηξψνπ θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ αζθαιηζκέλνπ). Άξζξν 5. ΔΙΓΙΚΔ ΔΞΑΙΡΔΔΙ Α. Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε, δελ θαιχπηνληαη νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα, αθφκε θαη αλ ηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα δελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. Β. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην αλψηαην φξην ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ: 1. Οη εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνιεπηηθά, εθηφο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3.3. ηνπ παξφληνο. 2. Σν θφζηνο ησλ θαξκάθσλ πνπ ηπρφλ ρνξεγνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα δηαθφξσλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, νη ακνηβέο ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ, φπνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπο θαζψο θαη νη ακνηβέο ηαηξψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ηαηξηθέο πξάμεηο (δελ πεξηιακβάλεηαη ε θιηληθή εμέηαζε). 3. Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο Κπηηαξνγελεηηθήο Μνξηαθήο δηάγλσζεο θαζψο θαη ε άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο. 4. Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη νη ηαηξηθέο επηζθέςεηο πνπ αθνξνχλ δηαζιαζηηθέο παζήζεηο ησλ νθζαικψλ. 5. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ δελ ζπζηήλνληαη απφ πκβεβιεκέλν ηαηξφ, πιελ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ παηδηάηξνπ. 6. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε επίπεδν Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 7. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν. 8. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ηαηξηθέο επηζθέςεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Άξζξν 6. ΔΤΘΤΝΗ ΔΣΑΙΡΙΑ Ζ Δηαηξία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε απφ ηνλ Όκηιν Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ην πάζεο θχζεο πξνζσπηθφ ηνπ θαζψο θαη γηα ηηο πξάμεηο ή ηηο ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ. Άξζξν 7. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Άξζξν 8. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιεηαο Εσήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

7 Άξζξν 9. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηελ ελ ιφγσ θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη αλαλεσζεί θαη ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ λα ηξνπνπνηεί ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ην χςνο απηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Γηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα θαηαξγήζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ ζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία ζα δηαζέηεη παξεκθεξέο πξφγξακκα πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ηα αζθάιηζηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα απνθαζίζεη, αλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα. (ην νπνίν ζα απνηειεί πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο).

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα