Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ"

Transcript

1 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο θαζψο θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο Εσήο θαη ηνπο Πξφζζεηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ 1.1. Ζ Δηαηξία ζα παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3. Σφπνο παξνρήο ζπκθσλείηαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, αλ ν Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν δηελεξγείηαη απφ Όκηιν Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟΝ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΖΝΧΝ ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΓΔΗΑ», πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, νδφο Δξπζξνχ ηαπξνχ, αξ. 4, κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη χκβαζε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ηνπ Οκίινπ Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ εάλ θαη φηαλ ε ίδηα ην θξίλεη απαξαίηεην Ζ νπνηαδήπνηε ρξήζε απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο, πνπ αθνξά ζηε βαζηθή αζθάιηζε δσήο ή ζε άιιεο πκπιεξσκαηηθέο Καιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ Πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο είλαη ε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο». Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ 2.1. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο: Δίλαη νη αηκαηνινγηθέο, βηνρεκηθέο, κηθξνβηνινγηθέο, θπηηαξνινγηθέο θαη απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ Όκηιν «ΤΓΔΗΑ» ή ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν απηνχ, κε βάζε ην αληίζηνηρν «παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα» απφ εμεηδηθεπκέλν πκβεβιεκέλν ηαηξφ πκβεβιεκέλν Γίθηπν: Σν Παλειιαδηθφ δίθηπν ηαηξψλ, εηαηξηψλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη θπζηνζεξαπεπηψλ κε ην νπνίν έρεη ζπκβιεζεί ην «ΤΓΔΗΑ» κέζσ ηεο Δηαηξίαο «ΜΕΡΙΜΝΑΑΣΘΕΝΩΝΑ.Ε» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «HEALTWATCH S.A» πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα: Δίλαη νη Κιηληθέο ηνπ Οκίινπ «ΤΓΔΗΑ», ηα ηδηφθηεηα απηνχ Πνιπταηξεία θαη ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα πνπ αλήθνπλ ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν Κιηληθέο Οκίινπ: Δίλαη νη Κιηληθέο θαη ηα Πνιπταηξεία πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο «ΤΓΔΗΑ» πκβεβιεκέλνο ηαηξόο: Δίλαη ν ηαηξφο ησλ Κιηληθψλ ηνπ Οκίινπ «ΤΓΔΗΑ», θαζψο θαη νη ηαηξνί πνπ αλήθνπλ ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν, ν νπνίνο δηελεξγεί ηελ θιηληθή εμέηαζε Κιηληθή εμέηαζε: Δίλαη ε ιήςε ηνπ θιεξνλνκηθνχ θαη αηνκηθνχ αλακλεζηηθνχ, ε ςειάθεζε, ε αθξφαζε, ε επηζθφπεζε θαη ε εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αλαηνκηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Δπείγνλ πεξηζηαηηθό: Δίλαη ε απξφβιεπηε θαη αηθλίδηα δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, αλ δελ ηνπ παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα πκκεηνρή Αζθαιηζκέλνπ Δίλαη ην πνζφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ν αζθαιηζκέλνο ζην θφζηνο ησλ παξνρψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3. ηνπ παξφληνο.

2 2.9. Σειεθσληθό Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηώλ γηα ζέκαηα πγείαο: Δίλαη ην ηειεθσληθφ θέληξν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη είλαη ζηειερσκέλν κε νκάδα εηδηθψλ ζε ηαηξηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σν ηειεθσληθό θέληξν απνηειεί ην θαη εμνρήλ αξκόδην όξγαλν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ επί κέξνπο παξνρώλ ηεο παξνύζαο θάιπςεο. Άξζξν 3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΧΣΑΣΑ ΟΡΙΑ 3.1. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Αλ ζπλεπεία Αηπρήκαηνο ή Αζζελείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, θαη κε βάζε παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα ηνπ πκβεβιεκέλνπ ηαηξνχ, ν Αζθαιηζκέλνο είλαη αλαγθαίν λα ππνβιεζεί ζε εμσλνζνθνκεηαθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα , θαη ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα θαη κέρξη ηνπ παξαθάησ θαζνξηδφκελνπ αλσηάηνπ νξίνπ αλά αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Άξζξνπ 4. ηνπ παξφληνο. Σν αλώηαην όξην ησλ Γηαγλσζηηθώλ Δμεηάζεσλ γηα θάζε έλα Αζθαιηζκέλν, αλέξρεηαη ζε ρίιηα πεληαθόζηα (1.500 ) Δπξώ γηα θάζε αζθαιηζηηθή πεξίνδν, σο εμήο: Αλ ν αζθαιηζκέλνο πξνζθνκίδεη έγθπξν παξαπεκπηηθφ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ, ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αμία ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ ζήκεξα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζα θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζνζηφ απηφ παξακέλεη ακεηάβιεην. Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη απφ ην αλψηαην φξην ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ είλαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνβιεπφκελε ζπκκεηνρή ηνπ (15%) επί ηνπ ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ Γεκνζίνπ (Φ.Δ.Κ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλσηέξσ παξνρή ηζρχεη ππφ ηηο επηπιένλ πξνυπνζέζεηο: α) φηη νη κεηαμχ ησλ πκβεβιεκέλσλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ θαη Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζπκβάζεηο δελ ηξνπνπνηεζνχλ ή ιπζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο, β) φηη θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξνζέιεπζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα δελ έρεη εμαληιεζεί ην ηπρφλ εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. φξην ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεί θάζε έλα εθ ησλ πκβεβιεκέλσλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ Αλ ν Αζθαιηζκέλνο δελ πξνζθνκίδεη παξαπεκπηηθφ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ, ηφηε απφ ην αλψηαην φξην ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ ζα αθαηξείηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 100% ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε δηαγλσζηηθή εμέηαζε ζηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ Γεκνζίνπ (Φ.Δ.Κ.). Γηα Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ Γεκνζίνπ ζα ηζρχεη ηδησηηθφο πξνλνκηαθφο ηηκνθαηάινγνο. Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη απφ ην αλψηαην φξην ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξνλνκηαθνχ ηδησηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ ππεξβεί ην αλψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα θάιπςε, ν Αζθαιηζκέλνο ζα βαξχλεηαη ν ίδηνο κε ην θφζηνο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ην νπνίν ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ Γεκνζίνπ (Φ.Δ.Κ.), εθφζνλ νη πξαγκαηνπνηνχκελεο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Οη Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ Γεκνζίνπ ζα ηηκνινγνχληαη βάζεη πξνλνκηαθνχ ηδησηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ είλαη ε πξνζθφκηζε ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηνπ ζρεηηθνχ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ πκβεβιεκέλνπ ηαηξνχ, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη: Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνο εμέηαζε αζθαιηζκέλνπ πξνζψπνπ. Σα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνζψπνπ. Οη δεηνχκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλαιπηηθά (νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, πνπ ζπζηήλνληαη πξέπεη λα είλαη κε βάζε ηαηξηθά θξηηήξηα, νη ελδεδεηγκέλεο γηα ηελ παξνπζηαδφκελε ζπκπησκαηνινγία). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπζηήλνληαη νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (ζπκπησκαηνινγία, αζζέλεηα θ.ι.π.). Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο. Σν παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαιχπηνληαη κφλνλ εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαπεκπηηθνχ, εθηφο αλ ε κεηαγελέζηεξε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο επηβάιιεηαη απφ ηαηξηθνχο ιφγνπο. εκεηψλεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλ ην παξαπεκπηηθφ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ, είλαη εθπξφζεζκν Ιαηξηθέο επηζθέςεηο Παξέρεηαη δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ, σο εμήο:

3 Απεξηφξηζηεο δσξεάλ ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, απνθιεηζηηθά ζηηο εθεκεξεχνπζεο εηδηθφηεηεο παζνιφγνπ, θαξδηνιφγνπ, ρεηξνπξγνχ, νξζνπεδηθνχ, γπλαηθνιφγνπ, ΧΡΛ, παηδηάηξνπ θαη παηδνρεηξνπξγνχ, ζηηο αθφινπζεο Κιηληθέο ηνπ Οκίινπ «ΤΓΔΗΑ»: 1. Γ.Θ.Κ.Α. «ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» 2. Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ 3. ΠΑΗΓΧΝ ΜΖΣΔΡΑ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή) Απεξηφξηζηεο δσξεάλ πξνγξακκαηηζκέλεο ηαηξηθέο επηζθέςεηο, απνθιεηζηηθά ζηηο εηδηθφηεηεο παηδηάηξνπ θαη παηδνρεηξνπξγνχ, ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Κιηληθήο Παίδσλ ΜΖΣΔΡΑ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή) Απεξηφξηζηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ηαηξηθέο επηζθέςεηο, κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην θφζηνο ηεο ακνηβήο ηνπ ηαηξνχ, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα Δπξψ ( 10) γηα θάζε επίζθεςε, σο αθνινχζσο : α) ε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ Γ.Θ.Κ.Α. «ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» θαη ηεο Γεληθήο Κιηληθήο ΜΖΣΔΡΑ. β) ε ηαηξνχο ηνπ πκβεβιεκέλνπ Γηθηχνπ. γ) ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ην Πνιπταηξείν Γπηηθήο Αζήλαο θαη ην Biocheck Πνιπταηξείν Αζελψλ Απεξηφξηζηεο ηαηξηθέο επηζθέςεηο ζην ζπίηη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ θαη εθφζνλ ζπληξέρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ λα κεηαθηλεζεί. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο, σο αθνινχζσο: Γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ, ν Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο κε ην πνζφ ησλ ηξηάληα (30) Δπξψ, ην νπνίν θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ηαηξφ έλαληη έθδνζεο λφκηκεο απφδεημεο. Γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ θαη θαηά ηηο αξγίεο, ν Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο κε ην πνζφ ησλ ζαξάληα (40) Δπξψ, ην νπνίν θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ηαηξφ έλαληη έθδνζεο λφκηκεο απφδεημεο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ππεξεζία ησλ ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ ζην ζπίηη, παξέρεηαη κόλν ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Σειεθσληθφ πληνληζηηθφ Κέληξν γηα ηελ ππφινηπε ρψξα θαη ηε Θεζζαινλίθε, εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ηαηξφο Απεξηφξηζηεο επηζθέςεηο ζε ςπρνιφγνπο θαη ςπρηάηξνπο ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην θφζηνο ηεο ακνηβήο ηνπ ηαηξνχ ζηα πελήληα Δπξψ ( 50), αλά επίζθεςε Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη νη ππν-εηδηθφηεηεο ή νη εμεηδηθεπκέλεο εηδηθφηεηεο ηεο Παηδηαηξηθήο φπσο παηδνλεπξνιφγνη, παηδν-νξζνπεδηθνί θ.ι.π.. Καιχπηνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη εηδηθφηεηεο ηνπ παηδηάηξνπ θαη ηνπ παηδνρεηξνπξγνχ Πξνιεπηηθόο έιεγρνο πγείαο ο (Check-Up) Γσξεάλ πξνιεπηηθόο ηαηξηθόο έιεγρνο : Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Αζθαιηζκέλν λα ππνβιεζεί δσξεάλ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν πγείαο (check-up), κία θνξά θάζε αζθαιηζηηθή πεξίνδν, απνθιεηζηηθά ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα. ηνλ δσξεάλ πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν πεξηιακβάλνληαη πεξηνξηζηηθά νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο: Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, γεληθή αίκαηνο, ηαρχηεηα θαζηδήζεσο εξπζξψλ, ζάθραξν αίκαηνο, νπξία, νπξηθφ νμχ, HDL ρνιεζηεξίλεο, LDL ρνιεζηεξίλεο, Υνιεζηεξίλε αίκαηνο, Σξηγιπθεξίδηα αίκαηνο θαη Γεληθή νχξσλ. Δπηπιένλ γηα κελ ηηο γπλαίθεο παξέρεηαη δσξεάλ καζηνγξαθία θαη Pap-test γηα δε ηνπο άλδξεο PSA θαη αθηηλνγξαθία ζψξαθνο. Οη εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δηελεξγνχληαη φιεο καδί (εληαία ζαλ παθέην), ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε παξαπεκπηηθνχ θαη ην θφζηνο ηνπο δελ πξνζκεηξάηαη ζην αλψηαην φξην ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ Δπηπιένλ, παξέρνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ, δηελεξγνχκελα απνθιεηζηηθά ζην Γ.Θ.Κ.Α «ΤΓΔΗΑ» θαη ζηα Πνιπταηξεία ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΗΑ (Πνιπταηξείν Γπηηθήο Αζήλαο θαη Biocheck-Πνιπταηξείν Αζελψλ) ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο, κε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε ηαηξηθνχ παξαπεκπηηθνχ θαη ηα νπνία είλαη: Αηκαηνινγηθόο Πξνιεπηηθόο έιεγρνο (Check-up) γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο : Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη αηκαηνινγηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ νγδφληα επηά (87) Δπξψ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Γεληθή αίκαηνο, Αηκνπεηάιηα, Σαρχηεηα θαζηδήζεσο εξπζξψλ, Αζβέζηην, Φψζθνξνο, άθραξν, Οπξηθφ νμχ, Οπξία, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξίλε, ΖDL, LDL, Οιηθά

4 ιηπίδηα, Σξηγιπθεξίδηα, SGOT, SGPT (ηξαλζακηλάζεο), γgt, Λεπθψκαηα νιηθά, Λεπθσκαηίλε, Αιθαιηθή θσζθαηάζε, Όμηλνο θσζθαηάζε (γηα άλδξεο άλσ ησλ 40 εηψλ), Γεληθή νχξσλ, Παζνινγηθή εμέηαζε. Πιήξεο ηαηξηθόο πξνιεπηηθόο έιεγρνο (Check-up) γηα άλδξεο: Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ πιήξε ηαηξηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ εθαηφλ είθνζη (120) Δπξψ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο, Έιεγρν αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο (ζπηξνκεηξία), Βάξνο Ύςνο Αξηεξηαθή πίεζε, Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, Καξδηνινγηθή εμέηαζε, Έιεγρν νπηηθήο νμχηεηαο - αρξσκαηνςίαο - βπζνχ νθζαικψλ - πίεζεο νθζαικψλ, Έιεγρνο αθνήο, Γεληθή αίκαηνο, Αηκνπεηάιηα, Σαρχηεηα θαζηδήζεσο εξπζξψλ, Αζβέζηην, Φψζθνξνο, άθραξν, Οπξηθφ νμχ, Οπξία, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξίλε, ΖDL, LDL, Οιηθά ιηπίδηα, Σξηγιπθεξίδηα, SGOT, SGPT (ηξαλζακηλάζεο), γ-gt, Λεπθψκαηα νιηθά, Λεπθσκαηίλε, Αιθαιηθή θσζθαηάζε, Όμηλνο θσζθαηάζε (γηα άλδξεο άλσ ησλ 40 εηψλ), Γεληθή νχξσλ, Παζνινγηθή εμέηαζε Δθηίκεζε. Πιήξεο ηαηξηθόο πξνιεπηηθόο έιεγρνο (Check-up) γηα γπλαίθεο: Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα πιήξεο check-up ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ εθαηφλ ζαξάληα δχν (142) Δπξψ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο, Έιεγρν αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο (ζπηξνκεηξία), Βάξνο Ύςνο Αξηεξηαθή πίεζε, Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, Καξδηνινγηθή εμέηαζε, Έιεγρν νπηηθήο νμχηεηαο - αρξσκαηνςίαο - βπζνχ νθζαικψλ - πίεζεο νθζαικψλ, Έιεγρν αθνήο, Γεληθή αίκαηνο Αηκνπεηάιηα, Σαρχηεηα θαζηδήζεσο εξπζξψλ, Αζβέζηην, Φψζθνξνο, άθραξν, Οπξηθφ νμχ, Οπξία, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξίλε, ΖDL, LDL, Οιηθά ιηπίδηα, Σξηγιπθεξίδηα, SGOT, SGPT (ηξαλζακηλάζεο), γ-gt, Λεπθψκαηα νιηθά, Λεπθσκαηίλε, Αιθαιηθή θσζθαηάζε, Γεληθή νχξσλ, Παζνινγηθή εμέηαζε εθηίκεζε, Φειάθεζε καζηψλ, Pap- test θαη Φεθηαθή καζηνγξαθία ή u/s καζηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία. Πξνιεπηηθόο ηαηξηθόο έιεγρνο ηεο Παρπζαξθίαο: Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν παρπζαξθίαο ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ πελήληα ελλέα Δπξψ (59 ), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Γεληθή αίκαηνο, Γεληθή νχξσλ, Σ.Κ.Δ., άθραξν, TSH, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξφιε, Σξηγιπθεξίδηα, SGOT, SGPT, ίδεξν, Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, Καξδηνινγηθή εμέηαζε. Ιαηξηθόο Έιεγρνο αθραξώδε Γηαβήηε: Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηαηξηθφ έιεγρν ζαθραξψδε δηαβήηε ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ εβδνκήληα πέληε Δπξψ (75 ),ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: Γεληθή αίκαηνο, άθραξν, Γεληθή νχξσλ, Οπξία αίκαηνο, Κξεαηηλίλε, Υνιεζηεξίλε, HDL, LDL, Σξηγιπθεξίδηα, Οπξηθφ νμχ, SGOT, SGPT, γ-gt, Αιθαιηθή θσζθαηάζε, CRP, Κάιην, Νάηξην, Οιηθά ιεπθψκαηα-δηαρσξηζκφο, Οκνθπζηείλε, Μηθξνιεπθσκαηίλε νχξσλ, Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε, Οθζαικνινγηθή εμέηαζε. Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπκνζχλεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έλα απφ ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνχο ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ κε εηδηθή ηηκή. Ο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο καδί (εληαία ζαλ παθέην) απνθιεηζηηθά ζηελ Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ θαη ζηα Πνιπταηξεία ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΗΑ (Πνιπταηξείν Γπηηθήο Αζήλαο θαη Biocheck-Πνιπταηξείν Αζελψλ) Α ζςνδςαζμόρ εξεηάζεων Ππογεννηηικού Ελέγσος, ζηην ειδική ηιμή ηων διακοζίων δέκα Εςπώ (210 ) Αληηζψκαηα CMV IgG, HIV, Αληηζψκαηα Ζπαηίηηδαο C, Αληηζψκαηα CMV IgM, Αληηζψκαηα Δξπζξάο IGG, Αληηζψκαηα Δξπζξάο IGM, Αληηζψκαηα Σνμνπιάζκαηνο IGΜ, Φεξξηηίλε, Απζηξαιηαλφ Αληηγφλν, Οκάδα Αίκαηνο, Παξάγσλ RHESUS, Γεληθή Αίκαηνο, Αληηζψκαηα Σνμνπιάζκαηνο IGG, RPR, Μπθφπιαζκα, Γεληθή Οχξσλ, Γιπθφδε, Ζιεθηξνθφξεζε Αηκνζθαηξίλεο θαη G-6-PD. Β Σςνδςαζμόρ εξεηάζεων Ππογεννηηικού Ελέγσος, ζηην ειδική ηιμή ηων εκαηόν πενήνηα πένηε Εςπώ (155 ) Γιπθφδε, Γεληθή Οχξσλ, Μπθφπιαζκα, Αληηζψκαηα CMV IgM, HIV, Αληηζψκαηα Ζπαηίηηδαο C, Αληηζψκαηα CMV IgG, Αληηζψκαηα Σνμνπιάζκαηνο IGΜ, Αληηζψκαηα Σνμνπιάζκαηνο IGG, Γεληθή Αίκαηνο θαη Απζηξαιηαλφ Αληηγφλν. Ζ Δηαηξία κεηά ηελ παξέιεπζε δχν αζθαιηζηηθψλ πεξηφδσλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγθπκνζχλε είλαη επηβεβαησκέλε, παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζπλδπαζκνχο εμεηάζεσλ Πξνγελλεηηθνχ Διέγρνπ δσξεάλ Ζ Δηαηξία κέζσ ηνπ Οκίινπ Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ, παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο κε εηδηθέο ηηκέο ή εθπηψζεηο, νη νπνίεο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:

5 Ννζειεία Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λνζειείαο κε εηδηθφ πνζνζηφ έθπησζεο δέθα ηνηο εθαηφ (10%), επί ηνπ ηδησηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ, ζηα έμνδα λνζειείαο ζηηο Κιηληθέο Γ.Θ.Κ.Α «ΤΓΔΗΑ Α.Δ», Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ, Παίδσλ ΜΖΣΔΡΑ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή) θαη Μαηεπηήξην ΛΖΣΧ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε έθπησζε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο πιηθά, θάξκαθα, νη ακνηβέο ηαηξψλ θαη νη ηηκνινγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παθέηα λνζειείαο Αηκνιεςία ζην ζπίηη κόλν εληόο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε αηκνιεςίαο ζην ζπίηη κε ην πνζφ ησλ δέθα (10) Δπξψ έλαληη έθδνζεο λφκηκεο απφδεημεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ αηκνιεςία θαη φρη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ Ννζειεία ζην ζπίηη κόλν εληόο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ βάζεη πξνλνκηαθνχ ηηκνθαηαιφγνπ. Ζ λνζειεία ζην ζπίηη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο: Υνξήγεζε θαξκάθσλ απφ φιεο ηηο νδνχο (π.ρ. ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θαξκάθνπ γηα αζζέλεηεο φπσο Πάξθηλζνλ, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα θ.α.) ελέζεηο (ελδνκπτθέο, ππνδφξηεο), ηνπνζέηεζε θαη εκπινπηηζκφο νξνχ, πιήξεο παξεληεξηθή ζξέςε, θαζεηεξηαζκφο νπξνδφρνπ θχζηεο-θιέβαο, αιιαγή ηξαχκαηνο, θξνληίδα θαηαθιίζεσλ-θνινζηνκίαοεγθαπκάησλ-ηξαρεηνζηνκίαο-ιεηηνπξγηψλ, παξνρέηεπζε βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ, ηνπνζέηεζε θαζεηήξα LEVAIN, ιήςε βηνινγηθψλ πγξψλ (αίκα-νχξα), ζεξαπεπηηθφ ινπηξφ, πξνζαλάηηα θξνληίδα θαη ππνζηήξημε, θξνληίδα πνιπηξαπκαηία θαζψο θαη θάζε θξνληίδα πνπ δχλαηαη λα παξαζρεζεί ζην ζπίηη κε ηνπο φξνπο θαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ησλ λνζειεπηψλ φπσο νξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη παξερφκελεο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαζψο θαη ηνλ δηαγλσζηηθφ έιεγρν γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο πγείαο, παξά κφλν ην δηαγλσζηηθφ έιεγρν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα δηαγλσζκέλν πξφβιεκα πγείαο Φπζηνζεξαπείεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ θπζηνζεξαπεπηέο ηνπ πκβεβιεκέλνπ Γηθηχνπ. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ζπλεδξίαο κε ην πνζφ ησλ δεθαπέληε (15) Δπξψ, αλ ε ζπλεδξία πξαγκαηνπνηεζεί ζην θπζηνζεξαπεπηήξην ή κε ην πνζφ ησλ είθνζη (20) Δπξψ, αλ ε ζπλεδξία πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζπίηη, έλαληη έθδνζεο λφκηκεο απφδεημεο Laser δηαζιαζηηθώλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ πνπ αθνξά θαη ζηνπο δχν νθζαικνχο θαη δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζην Πνιπταηξείν Γπηηθήο Αζήλαο, ζηελ εηδηθή ηηκή ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ Δπξψ ( ). ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηαηξνχ, ην θφζηνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηα ηπρφλ εηδηθά πιηθά Τπεξεζίεο Σερλεηήο γνληκνπνίεζεο IVF κε πξνλνκηαθφ ηηκνθαηάινγν πνπ δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ Παξέρεηαη Γσξεάλ ρξήζε αζζελνθόξνπ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εηζαγσγήο ηνπ σο εζσηεξηθνχ αζζελή ζηηο Κιηληθέο Γ.Θ.Κ.Α. «ΤΓΔΗΑ Α.Δ.», Γεληθή Κιηληθή ΜΖΣΔΡΑ θαη ΠΑΗΓΧΝ ΜΖΣΔΡΑ (Παηδηαηξηθή Κιηληθή) Παξέρνληαη ππεξεζίεο i-atros θαη i-αlert: Με ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή θάιπςε θαη εθφζνλ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη θάηνρνο ηειεθψλνπ/smartphone κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο φπσο: i-atros: Δλαιιαθηηθά, ρσξίο δειαδή ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο, ν Αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή i-atros γηα: Δχξεζε πκβεβιεκέλνπ ηαηξνχ ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο θαη γεσγξαθηθά πιεζηέζηεξνπ ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη, ηελ ψξα ηεο θιήζεο ηνπ. Σελ δηεθπεξαίσζε ξαληεβνχ κε ηνλ πκβεβιεκέλν ηαηξφ. Δχξεζε ησλ γεσγξαθηθά πιεζηέζηεξσλ ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη, θαηά ηελ ψξα ηεο θιήζεο ηνπ, πκβεβιεκέλσλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ (αθνξνχλ ζηα ηδηφθηεηα Πνιπταηξεία ηνπ Οκίινπ «ΤΓΔΗΑ» θαη ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα πνπ αλήθνπλ ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν). i-αlert: Μέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ/smartphone ν Αζθαιηζκέλνο έρεη πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ HWA Alert. Πξφθεηηαη γηα εθπνκπή ζεκάησλ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (alerts), θαη απνηειεί κία ρξήζηκε εθαξκνγή γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο εκάησλ κε δνξπθνξηθά ζήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο επείγνπζαο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο, ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη κεξηθέο πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ πγείαο απφ Κέληξν Γηαρείξηζεο εκάησλ (ΚΓ) κε βάζε ην ινγηζκηθφ HWA Alert: Δηδνπνίεζε ηνπ ΚΓ γηα επείγνλ πεξηζηαηηθφ πγείαο κε βάζε ηελ εληνιή (Alert button) απφ ην έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Σν ΚΓ ζα εηδνπνηεζεί ιακβάλνληαο ζήκα γηα ηε ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ν Αζθαιηζκέλνο φπσο επίζεο θαη ηπρφλ ερνγξαθεκέλν κήλπκά ηνπ θαη ζα ηνλ θαζνδεγήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο. (Με ηελ παξνχζα ππεξεζία δελ θαιχπηεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά θαζψο θαη νη ηαηξηθέο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ.)

6 Με βάζε απηφκαηνπο αηζζεηήξεο ηνπ θηλεηνχ πνπ αληηιακβάλνληαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, φπσο πηψζε, πξφζθξνπζε θ.α (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ππνζηεξίδνληαη απφ ηε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ν ίδηνο ν Αζθαιηζκέλνο έρεη θαζνξίζεη ζηελ εθαξκνγή HWA Alert ηνπ θηλεηνχ ηνπ), ην ΚΓ ζα εηδνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ Αζθαιηζκέλν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ. (Με ηελ παξνχζα ππεξεζία δελ θαιχπηεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά θαζψο θαη νη ηαηξηθέο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ). Άξζξν 4. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ Ο Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζα θάλεη ρξήζε ησλ παξνρψλ ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα επηθνηλσλήζεη κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο, γηα ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα θαη ηνπο πκβεβιεκέλνπο Ηαηξνχο φπνπ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκέξαο θαη ψξαο εμέηαζεο, αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3. Ο Αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα ή ζηνλ πκβεβιεκέλν Ηαηξφ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (π.ρ. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην, Βηβιηάξην Αζζελείαο, αλ πξφθεηηαη γηα παηδί) θαη λα γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηεο αζθάιηζήο ηνπ (Αξηζκφο Αζθαιηζηεξίνπ). Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ν Αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα ην παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα ηνπ ηαηξνχ, ν νπνίνο ζπζηήλεη ηηο εμεηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ ν Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ην βηβιηάξην ηνπ θχξηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα (φπνπ αλαγξάθεηαη ν ΑΜΚΑ, ν αξηζκφ κεηξψνπ θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ αζθαιηζκέλνπ). Άξζξν 5. ΔΙΓΙΚΔ ΔΞΑΙΡΔΔΙ Α. Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε, δελ θαιχπηνληαη νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα, αθφκε θαη αλ ηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα δελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. Β. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην αλψηαην φξην ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ: 1. Οη εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνιεπηηθά, εθηφο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3.3. ηνπ παξφληνο. 2. Σν θφζηνο ησλ θαξκάθσλ πνπ ηπρφλ ρνξεγνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα δηαθφξσλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, νη ακνηβέο ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ, φπνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπο θαζψο θαη νη ακνηβέο ηαηξψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ηαηξηθέο πξάμεηο (δελ πεξηιακβάλεηαη ε θιηληθή εμέηαζε). 3. Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο Κπηηαξνγελεηηθήο Μνξηαθήο δηάγλσζεο θαζψο θαη ε άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο. 4. Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη νη ηαηξηθέο επηζθέςεηο πνπ αθνξνχλ δηαζιαζηηθέο παζήζεηο ησλ νθζαικψλ. 5. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ δελ ζπζηήλνληαη απφ πκβεβιεκέλν ηαηξφ, πιελ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ παηδηάηξνπ. 6. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε επίπεδν Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 7. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν. 8. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ηαηξηθέο επηζθέςεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Άξζξν 6. ΔΤΘΤΝΗ ΔΣΑΙΡΙΑ Ζ Δηαηξία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε απφ ηνλ Όκηιν Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ην πάζεο θχζεο πξνζσπηθφ ηνπ θαζψο θαη γηα ηηο πξάμεηο ή ηηο ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ. Άξζξν 7. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Άξζξν 8. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιεηαο Εσήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

7 Άξζξν 9. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηελ ελ ιφγσ θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη αλαλεσζεί θαη ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ λα ηξνπνπνηεί ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ην χςνο απηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Γηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα θαηαξγήζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ ζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία ζα δηαζέηεη παξεκθεξέο πξφγξακκα πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ηα αζθάιηζηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα απνθαζίζεη, αλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα. (ην νπνίν ζα απνηειεί πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο).

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30229 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Δφρεάν ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα θάζε θάηνρν, εηεζίσο ζε ηαηξνύο επηκειεηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Οη επηζθέςεηο αθνξνύλ προγραμμαηιζμένες ιαηρικές κλινικές επιζκέυεις θαη γίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ)

ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ 4 ιαηρικές επιζκέυεις ΓΥΟΔΑΛ εηηζίυρ και οι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 8.4.2011. Αξ. Πξση. ΔΓΚΤΚΛΙΟ Γ32/ 369 αξηζ. 26

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 8.4.2011. Αξ. Πξση. ΔΓΚΤΚΛΙΟ Γ32/ 369 αξηζ. 26 ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΔΙ: ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Σαρ. Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 8, 10241 Σειέθσλν : Γ/λζε Τγεηνλ.Τπεξεζηψλ - 2103. 5215220-222-223 Fax: 2105228509

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ»

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εζληθφο Οξγαληζκφο Ε.Ο.Π.Τ.Τ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΑΥ. Δ/ΝΗ : ΚΗΦΙΙΑ 39 Σ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΤΙ ΣΗΛ. 210 6871719 FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα