1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο"

Transcript

1 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: / / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν θαη ηα ηπρφλ εμαξηψκελα κέιε απηνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην, γηα ηνπο θηλδχλνπο αζζέλεηαο θαη αηπρήκαηνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο θαη απαηηνχλ Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε κε βάζε ηηο παξνρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο φξνπο πνπ αθνινπζνχλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα ζεσξήζεη ηα έμνδα νπνηαζδήπνηε Ννζειείαο ζαλ Αλαγλσξηζκέλα είλαη ε επηθνηλσλία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα ζέκαηα Τγείαο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο θαζψο θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο Αζθάιηζεο Εσήο θαη ηνπο Πξφζζεηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο, ή δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Άξζξν 1. ΟΡΙΜΟΙ Οη αθφινπζεο ιέμεηο ή φξνη φπνπ απαληψληαη ζην παξφλ Αζθαιηζηήξην, έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη θαησηέξσ Αλώηαην Όξην Δπζύλεο ηεο Δηαηξίαο Σν αλαγξαθφκελν ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ αλψηαην φξην Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ αλά Αζθαιηζκέλν άηνκν γηα θάζε Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξία κέζα ζηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, θαη ην νπνίν αλέξρεηαη ζε επηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ ( ,00) Αλαγλσξηζκέλα έμνδα Σα εχινγα θαη ζπλήζε έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ηα νπνία θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε Σν πνζφ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην παξφλ Αζθαιηζηήξην θαη ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Δηαηξία ζηνλ Αζθαιηζκέλν, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο Διεύζεξε Πξόζβαζε Ζ αλάιεςε απφ ηελ Δηαηξία ηεο απεπζείαο εμφθιεζεο πξνο ην πκβεβιεκέλν Γίθηπν Ννζνθνκείσλ φισλ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ, πνπ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο Οη ζχκθσλεο κε ηηο ζπλήζεηο θαη ινγηθέο ρξεψζεηο ηεο αγνξάο δαπάλεο γηα ηαηξηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο θαη ζχκθσλεο κε ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Ζ ρξέσζε ζεσξείηαη ινγηθή, φηαλ είλαη ζχκθσλε κε ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ γηα παξφκνηα ή ζπγθξίζηκε ππεξεζία θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ρξέσζε απφ άιινπο θνξείο, ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, ηεο πεξηνρήο πνπ παξαζρέζεθε ε ππεξεζία Δπείγνλ πεξηζηαηηθό Ζ απξφβιεπηε θαη αηθλίδηα δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη απψιεηα ηεο δσήο ηνπ ή λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αλ δελ ηνπ παξαζρεζεί άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζε Ννζνθνκείν Ιαηξόο ή Υεηξνπξγόο Κάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ Ηαηξνχ ή ηνπ Υεηξνπξγνχ, κε εμαίξεζε ηνλ Αζθαιηζκέλν, ηνλ/ ηελ ζχδπγν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ, πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ.

2 1.8. Πξνϋπάξρνπζεο παζήζεηο 1.9. πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν Με πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο Σειεθσληθό Kέληξν εμππεξέηεζεο πειαηώλ γηα ζέκαηα πγείαο Υεηξνπξγηθό Πεξηζηαηηθό Οπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε νπνία είηε είρε παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα, είηε είρε δηαγλσζηεί, είηε είρε αληηκεησπηζηεί κε ηαηξηθή ή/ θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή, είηε είλαη επαθφινπζν γελεηηθήο αλσκαιίαο ή ηξαπκαηηζκνχ ή αζζελείαο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε. Οπνηαδήπνηε Με Γεισζείζα Πξνυπάξρνπζα Πάζεζε, ζα απνηειεί αηηία απαιιαγήο ηεο Δηαηξίαο απφ θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, ή/ θαη θαηαγγειίαο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη εηδηθή ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Πίλαθα πκβεβιεκέλσλ κε ηελ Δηαηξία Ννζνθνκείσλ θαη απνδέρεηαη λα παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν Διεχζεξε Πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο, κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεξηθέο ή θαη φιεο ηηο ζπλεξγαζίεο αλ θξίλεη φηη νη ζπλζήθεο δελ ηηο επλννχλ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ππάξρεη πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην παξφλ Αζθαιηζηήξην απνδεκίσζε κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξσηνηχπσλ παξαζηαηηθψλ (Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε). Ο Αζθαιηζκέλνο πξηλ απφ θάζε λνζειεία επηθνηλσλεί κε ηελ Δηαηξία (ηειεθσληθφ θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο) θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα πκβεβιεκέλα κε απηή Ννζνθνκεία. Κάζε Ννζνθνκείν θαη Κιηληθή, πνπ δελ αλήθεη ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν Ννζνθνκείσλ. Ννζειεία ιφγσ αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη ζηηο ίδηεο ή ζπλαθείο αηηίεο, θαζψο θαη φιεο νη ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ νθείινληαη ζην ίδην αηχρεκα ζα ζεσξνχληαη ζαλ έλα Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο. Γηαδνρηθέο λνζειείεο πνπ νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία ή ζηηο επηπινθέο ηεο ζεσξνχληαη ζαλ έλα Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο εθφζνλ δελ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ελελήληα (90) εκέξεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε είλαη ζε ηζρχ. Σειεθσληθφ Κέληξν ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν, ζηειερσκέλν κε νκάδα εηδηθψλ ζε ηαηξηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο. Σν Κέληξν παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαζνδήγεζε θαη πιεξνθνξίεο κέζσ ηειεθψλνπ, ειέγρεη ηελ ηζρχ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, θαη ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο Ννζειείαο. Σν πεξηζηαηηθφ λνζειείαο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο ηα νπνία απαηηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Άξζξν 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΤΦΗ 2.1. Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε ζε πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό Ζ θάιπςε απφ ηελ Δηαηξία ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία γίλεηαη κε απεπζείαο εμφθιεζή ηνπο ζηα πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία (Διεχζεξε Πξφζβαζε) σο εμήο: ηελ Διιάδα, θαιχπηεηαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο, ην Δμσηεξηθφ, εμαηξνπκέλσλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά θαιχπηεηαη ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο ηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά, θαιχπηεηαη ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο

3 2.2. Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε Με πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό Ζ θάιπςε απφ ηελ Δηαηξία ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε Με πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξσηνηχπσλ παξαζηαηηθψλ (Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε) σο εμήο: Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα: α) Σν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην απηφ πνπ νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)» θαη, β) Σν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, εμαηξνπκέλσλ ησλ Ζ.Π.Α θαη Καλαδά: α) Σν νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην απηφ πνπ νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)» θαη, β) Σν νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο, Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο Ζ.Π.Α θαη Καλαδά: α) Σν εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)» θαη, β) Σν εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο ηηο λνζειείεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ: Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ αλά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο έρεη νξηζηεί κε βάζε ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηεο επέκβαζεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ. Γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ, ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο είλαη ίζν κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αλάινγεο βαξχηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλδξνκή βνεζνχ ρεηξνπξγνχ, ην πνζφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξία γηα ηελ ακνηβή ηνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ ππφ , , θαη 2.2.3, φκσο ζηελ πεξίπησζε απηή ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Δηαηξία γηα ηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη ηελ ακνηβή βνεζνχ ρεηξνπξγνχ δελ ζα ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην πνπ νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» ή ην δηπιάζην απηνχ αλ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α θαη Καλαδά Αλ ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο λνζειείαο ν Αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ρεηξνπξγφ, ζεσξνχληαη σο κία επέκβαζε θαη ην αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε, ζχκθσλα κε ηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ηνλ «Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ». ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο λνζειείαο ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ρεηξνπξγνχο δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ην αλψηαην φξην ηεο ακνηβήο θάζε ρεηξνπξγνχ, γηα θάζε κία απφ απηέο, θαζνξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» ηηο λνζειείεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ: Ζ Δηαηξία ζα θαιχςεη ηελ ακνηβή ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ ππφ 2.2.1, θαη ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο πξαγκαηνπνηεζεί παξαθνινχζεζε θαη απφ άιινπο ηαηξνχο πέξαλ ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαιχςεη ηηο ακνηβέο ησλ ελ ιφγσ ηαηξψλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ ππφ 2.2.1, θαη , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελ ιφγσ ηαηξνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη φηη ε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε απφ απηνχο είλαη απαξαίηεηε κε βάζε αληηθεηκεληθά ηαηξηθά θξηηήξηα. Πεξηζζφηεξεο απφ κία επηζθέςεηο ηαηξψλ δελ ζα θαιχπηνληαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο εκέξαο, εθηφο αλ ζπζηήλνληαη εγγξάθσο θαη ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ.

4 2.3. Πίλαθαο Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβώλ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ Αλώηαηα όξηα ακνηβώλ αλά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο Καηεγνξία Δπέκβαζεο Αλώηαηε Ακνηβή Υεηξνπξγνύ Αλώηαηε Ακνηβή Αλαηζζεζηνιόγνπ 1. Πνιχ Μηθξή 135,00 105,00 2. Μηθξή 500,00 285,00 3. Μεζαία 1.210,00 300,00 4. Μεγάιε 1.810,00 450,00 5. Βαξεία 2.620,00 550,00 6.Δμαηξεηηθά βαξεία 3.420,00 650,00 7.Δηδηθή 4.720,00 900, Πίλαθαο Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβώλ Ιαηξνύ (πιελ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ) Αλώηαηα όξηα ακνηβώλ ηαηξνύ (πιελ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ ) Γηα λνζειεία κέρξη θαη 2 εκέξεο 200,00 Απφ ηελ 3 ε κέρξη θαη ηελ 5 ε εκέξα ηεο λνζειείαο 105,00 Απφ ηελ 6 ε κέρξη θαη ηελ 20 ε εκέξα λνζειείαο 75,00 Απφ ηελ 20 ε εκέξα 50,00 Άξζξν 3. ΠΑΡΟΥΔ Ζ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ γίλεηαη εθφζνλ ε παξνχζα θάιπςε είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο ή ηελ επέιεπζε ηνπ αηπρήκαηνο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο.. Γηα λνζειεία πνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ζε δχν ζπλερφκελεο αζθαιηζηηθέο πεξηφδνπο ηζρχνπλ νη Παξνρέο θαη ην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο μεθίλεζε ε λνζειεία Αλώηαην όξην απνδεκίσζεο γηα Γσκάηην θαη Σξνθή Καιχπηνληαη νη δαπάλεο δσκαηίνπ θαη ηξνθήο, κε αλψηαην φξην ηε ρξέσζε, απφ ην Ννζνθνκείν, δίθιηλνπ (Β) δσκαηίνπ Αλώηαην όξην απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο Ννζνθνκείνπ, εθηόο ηνπ Γσκαηίνπ θαη Σξνθήο Σν αλψηαην φξην γηα ηηο θαιππηφκελεο δαπάλεο Ννζνθνκείνπ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3.3. είλαη ηα εχινγα θαη ζπλήζε έμνδα λνζειείαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δίθιηλν δσκάηην Γαπάλεο Ννζνθνκείνπ ηηο θαιππηφκελεο δαπάλεο ζηα πιαίζηα λνζειείαο ή παξάηαζεο απηήο ή αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πεξηιακβάλνληαη : δαπάλεο γηα ηε ρξήζε ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Μνλάδσλ Απμεκέλεο Φξνληίδαο, δαπάλεο θαξκάθσλ, νμπγφλνπ, επηδέζκσλ, γχςηλσλ επηδέζκσλ, δαπάλεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. ππνζηεξηθηηθψλ κεραλεκάησλ θαξδηάο θαη πλεπκφλσλ), δαπάλεο ρεηξνπξγείνπ θαη λάξθσζεο, δαπάλεο γηα ελδνθιέβηα δηαιχκαηα, ελέζεηο θαη νξνχο, κεηαγγίζεηο, δαπάλεο γηα αθηηλνγξαθίεο, ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, ζπηλζεξνγξαθήκαηα θαη άιιεο εμεηάζεηο, κφλν φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα (βαζηθή) αηηία ηεο θαιππηφκελεο λνζειείαο, δαπάλεο γηα ρεκεηνζεξαπεία θαη αθηηλνζεξαπεία, δαπάλεο αηζζεηηθψλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ εμαηηίαο θαιππηφκελνπ αηπρήκαηνο, δαπάλεο ζεξαπείαο νδφλησλ, νχισλ εμαηηίαο θαιππηφκελνπ αηπρήκαηνο, δαπάλεο αγνξάο πξνζζεηηθψλ ηκεκάησλ ζψκαηνο (π.ρ. ρέξη, πφδη) θαη δαπάλεο δηνξζσηηθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. βαιβίδεο θαξδηάο, βεκαηνδφηε). ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο πξαγκαηνπνηεζνχλ εμεηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο κηαο θαιππηφκελεο λνζειείαο, νη δαπάλεο γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο ζα ζεσξεζνχλ σο Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα, αλ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηεο ηαηξηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ (Παξάγξαθνο 1.5. ηνπ Άξζξνπ 1) Γαπάλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία Ννζνθνκείνπ Καιχπηνληαη νη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πγείαο, (φπσο απηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 1.6.), ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία Ννζνθνκείσλ. Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο πεξηζηαηηθνχ σο επείγνληνο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηα ηαηξηθά θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζην Άξζξν 1.6. Ωο εθ ηνχηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπησκαηνινγία πνπ νδήγεζε ηνλ αζθαιηζκέλν ζηελ αλαδήηεζε πξψησλ βνεζεηψλ, εάλ ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο ή ε ηαηξηθή αληηκεηψπηζε πνπ έιαβε ρψξα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία Ννζνθνκείσλ, δελ ζηνηρεηνζεηεί ηελ χπαξμε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην Άξζξν 1.6. δελ ζα θαιχπηνληαη νη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ.

5 Γηα ηα Αλαγλσξηζκέλα έμνδα αληηκεηψπηζεο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ ε Δηαηξία θαιχπηεη ζηελ Διιάδα ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), ζην Δμσηεξηθφ (πιελ Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά) ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη ζηηο Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) απηψλ Γαπάλεο Μεηακνζρεύζεσλ Καιχπηνληαη νη δαπάλεο λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ σο ιήπηε ηνπ κνζρεχκαηνο, εθηφο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. παξάγξαθνο Β., πεξίπησζε 9. ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ «Δμαηξέζεηο» Ννζειεία Μίαο Ηκέξαο Καιχπηνληαη νη δαπάλεο λνζειείαο γηα ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πνπ δελ απαηηνχλ ηε δηαλπθηέξεπζε Ννζνθνκείν. ζην 3.7. Ακνηβή Απνθιεηζηηθήο Ννζνθόκαο Καιχπηνληαη νη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο, εθφζνλ είλαη ηαηξηθά επηβεβιεκέλεο θαη παξέρνληαη απφ λνζειεπηή ή λνζειεχηξηα, κε εμαίξεζε ηνλ/ ηελ ζχδπγν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, θάηνρν αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ Ακνηβή ρεηξνπξγνύ, αλαηζζεζηνιόγνπ θαη ζεξάπνληα ηαηξνύ άιιεο εηδηθόηεηαο Καιχπηεηαη ε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ γηα ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ηελ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ παξαθνινχζεζε, ζηελ ακνηβή ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ηελ αλαηζζεζία, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ή εμέηαζεο ή ζηελ ακνηβή ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο Έμνδα ζπλνδνύ Καιχπηνληαη νη δαπάλεο γηα ζπλνδφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ ρξεψλνληαη απφ ην Ννζνθνκείν, φηαλ ε ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη κέρξη δψδεθα (12) εηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο Έμνδα Πξηλ & Μεηά ηε Ννζειεία Έμνδα Πξηλ ηε Ννζειεία Καιχπηνληαη ηα έμνδα γηα ηαηξηθέο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ηα απνηειέζκαηα ή πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ είραλ ζαλ αλαγθαίν επαθφινπζν ηελ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, εηζαγσγή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα λνζειεία. Έμνδα Μεηά ηε Ννζειεία Καιχπηνληαη ηα έμνδα, ηα νπνία είλαη απνιχησο ζρεηηθά κε ηε λνζειεία πνπ πξνεγήζεθε, θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφδνπ απφ ην Ννζνθνκείν θαη αθνξνχλ παξαθνινχζεζε ηαηξψλ, ζεξαπεία, θάξκαθα, θπζηθνζεξαπεία θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αζθαιηζηήξην είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη αλάινγα κε ηε ρψξα φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα πξηλ θαη κεηά ηε λνζειεία έμνδα, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ζηελ Διιάδα ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) απηψλ, ζην εμσηεξηθφ ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) απηψλ θαη ζηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) απηψλ, κε αλψηαην φξην ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην πνζφ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) Δπξψ, αλά Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο Γαπάλεο Αζζελνθόξνπ Καιχπηεηαη ε δαπάλε γηα αζζελνθφξν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηαθνζίσλ Δπξψ (300 ) ζηε δηάξθεηα κηαο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ Δπηδόκαηα Πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ επηδφκαηα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην Άξζξν 4. ησλ παξφλησλ Όξσλ. α) Δπίδνκα ζπκκεηνρήο. β) Ζκεξήζην επίδνκα λνζειείαο. γ) Υεηξνπξγηθφ επίδνκα Δπείγνπζα ηαηξηθή βνήζεηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό χκθσλα κε ην Άξζξν 12. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο Δπίδνκα Μεηξόηεηαο Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 6., παξάγξαθνο Β., πεξίπησζε 1. παξέρεηαη εθάπαμ επίδνκα κεηξφηεηαο θαηφπηλ ηνθεηνχ, θπζηνινγηθνχ ή κε θαηζαξηθή ηνκή, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε ρίιηα δηαθφζηα (1.200) Δπξψ, κεηά απφ 24 κήλεο (δχν αζθαιηζηηθέο πεξίνδνη) απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ, ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο.

6 3.15. Δηδηθέο Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο Καιχπηνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη έμη (6) παξαθάησ αλαθεξφκελεο εηδηθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο πιαηζίνπ λνζειείαο, εθφζνλ απηέο πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε Ννζνθνκείν. Βξνγρνζθφπεζε, θπζηενζθφπεζε, νζηενκπειηθή βηνςία, δηνξζηθή βηνςία πξνζηάηε, θνινλνζθφπεζε θαη γαζηξνζθφπεζε. Ζ θάιπςε παξέρεηαη ζην 100% ηεο αμίαο ηνπο ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην θφζηνο ηνπο. Άξζξν 4. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ ΔΞΟΓΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 4.1. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο κέξνπο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα, Γεκφζην ή Ηδησηηθφ ηζρχνπλ ηα εμήο: Α. Όζνλ αθνξά ζηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα, πιελ ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο, ε Δηαηξία, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πκβεβιεκέλν ή κε κε απηή Ννζνθνκείν, ζηελ Διιάδα ζα θαηαβάιεη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εμφδσλ απηψλ θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο. ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ (πιελ ΖΠΑ θαη Καλαδά), ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ (πιελ ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο) θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο, ζα θαηαβιεζεί ζην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%), θαη ζην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) γηα λνζειεία ζηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά. Β. Όζνλ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα θάησζη: ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζε πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη: α) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα, ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο. β) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ πιελ Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά, ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο. γ) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α. ή Καλαδά, ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο. ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζε Με πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη: α) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο, κε αλψηαην φξην απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ). β) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ, πιελ Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά, ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο, κε αλψηαην φξην απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ), γ) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α. ή Καλαδά, ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο, κε αλψηαην φξην ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ) Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη «Δπίδνκα πκκεηνρήο» σο αθνινχζσο: ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηνπ παξφληνο, δελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα λνζειείαο ην «Δπίδνκα πκκεηνρήο» είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο γηα ηηο ακνηβέο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο γηα ηα ππφινηπα Αλαγλσξηζκέλα Δμνδα ε πεξίπησζε πνπ κε βάζε ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα λνζειείαο θαη εθφζνλ ην πνζφ ζπκκεηνρήο ησλ άιισλ θνξέσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ην «Δπίδνκα πκκεηνρήο» ππνινγίδεηαη επί ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ησλ άιισλ θνξέσλ θαη ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο εμήο: Αζξνίδεηαη ην 40% ηνπ ηκήκαηνο ηεο σο άλσ δηαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ην 40% ηνπ ηκήκαηνο ηεο σο άλσ δηαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ππφινηπα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα Σν «Δπίδνκα πκκεηνρήο» θαηαβάιιεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ίδηα ε Δηαηξία δελ θαηαβάιιεη κέξνο ησλ εμφδσλ λνζειείαο ζε εθηέιεζε ησλ Όξσλ άιινπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο: α) Σν ηκήκα ηνπ «Δπηδφκαηνο πκκεηνρήο» πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο αζξνηδφκελν κε ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο ηνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηελ απνδνρή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ππφ 4.1. αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Πίλαθεο ησλ Άξζξσλ 2.3. θαη β) Σν αλψηαην φξην ηνπ «Δπηδφκαηνο πκκεηνρήο» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) Δπξψ. 4.3 Αλ ν άιινο θνξέαο (Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο) γηα ην ίδην Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο (φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 1.11.) ζπκκεηέρεη ζην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ζηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηζρχνπλ ηα εμήο: α) Ζ Δηαηξία ζα θαηαβάιεη «Ζκεξήζην Δπίδνκα Ννζειείαο», ην νπνίν είλαη ίζν κε εθαηφ ( 100) Δπξψ γηα θάζε εκέξα λνζειείαο θαη κε αλψηαην φξην ηηο δέθα (10) εκέξεο, αλά Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο. β) Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηφηε ε Δηαηξία, επί πιένλ ηνπ «Ζκεξήζηνπ Δπηδφκαηνο Ννζειείαο», ζα θαηαβάιεη Υεηξνπξγηθφ Δπίδνκα ην νπνίν είλαη ίζν κε ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο

7 αλψηαηεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επέκβαζε απηή κε βάζε ηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγψλ» θαη ηνλ «Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ». Αλ ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ππνβιεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο αλψηαηεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί κε βάζε ηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο ζηελ βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν άιινο θνξέαο (Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο) ζπκκεηέρεη γηα ην ίδην Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο ζην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ζηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ε Δηαηξία δελ θαηαβάιεη ην «Δπίδνκα πκκεηνρήο» ηεο παξαγξάθνπ 4.2.ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιεη ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. Άξζξν 5. ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 6. ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο (Έλαξμε ηζρχνο Αζθαιηζηεξίνπ): Ννζειείεο πνπ νθείινληαη ζε αζζέλεηα δελ θαιχπηνληαη ηνλ πξψην κήλα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θάιπςεο Γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο, είηε αθνξνχλ αζζέλεηα είηε αηχρεκα, ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξίνδνη αλακνλήο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ, ηεο παξνχζαο θάιπςεο; ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ πγγελείο παζήζεηο εθηφο ησλ ζπγγελψλ παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ηνπ πεπηηθνχ, ηνπ γελλεηηθνχ θαη ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 10 έηε ( 10 αζθαιηζηηθέο πεξίνδνη) νξγαληζκνχ Αηκνθάζαξζε 5 έηε (5 αζθαιηζηηθέο πεξίνδνη) πγγελείο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ηνπ πεπηηθνχ, ηνπ γελλεηηθνχ θαη 2 έηε (2 αζθαιηζηηθέο πεξίνδνη) ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ Κήιεο (πάζεο θχζεσο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θήιεο κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πάζεο θχζεσο θήιεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παηδηθή 12 κήλεο (κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ) ειηθία, θαιχπηνληαη, κεηά ηελ πεξίνδν αλακνλήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αζθαιηζκέλνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αηκνξξνΐδεο 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο) Ακπγδαιέο, ζθνιίσζε ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο) Ηλνκπψκαηα θαη θαινήζεηο φγθνη κήηξαο, θάζε κνξθήο 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο) Θεξαπείεο/ επεκβάζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηαγκάησλ ησλ νζηψλ 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ) Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα 6 κήλεο Καινήζεηο φγθνη, θαινήζεηο θχζηεηο, θαθνήζεηεο, θαθνήζεηο φγθνη θαη 6 κήλεο θαθνήζεηο θχζηεηο Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ θαη θαιχπηνληαη κεηά ην πέξαο ηεο θαηά πεξίπησζε πεξηφδνπ αλακνλήο. εθφζνλ νη κελ αζζέλεηεο εθδεισζνχλ γηα πξψηε θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο, ηα δε αηπρήκαηα ζπκβνχλ γηα πξψηε θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο θαη ακθφηεξα δελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη σο πεξίνδνο αλακνλήο κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ζα θαιχπηνληαη θαηά ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν ππφ ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη ην Αζθαιηζηήξην ζα αλαλεσζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9. δελ ζα εθαξκνζηνχλ εθ λένπ νη ππφ ζηνηρεία θαη πεξίνδνη αλακνλήο ηηο πεξηπηψζεηο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ην νπνίν απνδεηθλχεηαη απφ Γειηίν πκβάλησλ ηεο Σξνραίαο ιφγσ ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη, ακέζσο κεηά ην αηχρεκα, λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ, αίξεηαη ε αλακνλή πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζην Άξζξν θαη αθνξά ζηηο ζεξαπείεο/ επεκβάζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Άξζξν 6. ΔΙΓΙΚH ΔΞΑΙΡΔH Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Πξφζζεηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, Άξζξν 3., δελ θαιχπηεηαη ε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο δσήο (Life Support Machine), άλσ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ.

8 Άξζξν 7. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε βαζηθή αζθάιηζε δσήο, θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Άξζξν 8. ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο αξρίδεη απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εμνθιεζεί νιφθιεξν ην αζθάιηζηξν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνχζα θάιπςε, ή αλ έρεη ζπκθσλεζεί ηκεκαηηθή θαηαβνιή, νιφθιεξε ε πξψηε δφζε ηνπ, θαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο εμφθιεζεο ηνπ αζθαιίζηξνπ δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ηεο πγείαο θαη ησλ ινηπψλ ζπλζεθψλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ φπσο δειψζεθαλ ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο ε νπνία επεξεάδεη ηελ αζθαιηζηκφηεηά ηνπ. Άξζξν 9. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηελ ελ ιφγσ θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη αλαλεσζεί θαη ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ λα ηξνπνπνηεί ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ην χςνο απηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Γηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα θαηαξγήζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ ζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία ζα δηαζέηεη παξεκθεξέο πξφγξακκα πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ηα αζθάιηζηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα απνθαζίζεη, αλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα. (ην νπνίν ζα απνηειεί πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο). Αλ ε αζθάιηζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ αλαλεψζεθε ζπλερψο θαη αδηαιείπησο επί δέθα (10) αζθαιηζηηθέο πεξηφδνπο ε ηειεπηαία ησλ νπνίσλ ζπκπίπηεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, ε Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα κεηά απφ έγγξαθν αίηεκά ηνπ, λα δηαηεξήζεη ζε φιεο ηηο επφκελεο αλαλεψζεηο ακεηάβιεηνπο ηνπο Όξνπο θαη ηηο Παξνρέο ηεο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο Πξνγξάκκαηνο Τγείαο πνπ ίζρπζαλ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν αζθάιηζεο. Άξζξν 10. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΑΦΑΛΙΙΜΟΣΗΣΑ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΧΝ ΜΔΛΧΝ ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο ιφγσ απψιεηαο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο θάιπςεο νπνηνπδήπνηε εμαξηψκελνπ κέινπο απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην, ηα εμαξηψκελα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα αζθαιηζηνχλ εληφο ελφο κελφο απφ ηνλ αλσηέξσ ηεξκαηηζκφ κε Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην Εσήο, κε Πξφγξακκα Τγείαο πνπ ζα δηαζέηεη ηφηε ε Δηαηξία θαη κε ην ηφηε ηζρχνλ ηηκνιφγην ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο έιεγρν ηεο αζθαιηζηκφηεηαο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο ζηελ Δηαηξία. Σν ίδην δηθαίσκα παξέρεηαη ζηα παηδηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εάλ ηεξκαηηζηεί ε παξνχζα θάιπςε ιφγσ γάκνπ ηνπο ή ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 18 νπ ή ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ ζπνπδάδνπλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία εληφο ελφο κελφο απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θάιπςεο ησλ παηδηψλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Άξζξν 11. ΚΑΣΟΙΚΙΑ - ΓΙΑΜΟΝΗ Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ή ν Αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη φηη δηακέλεη ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην θαη νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Δηαηξία γηα θάζε αιιαγή ηεο. Ζ παξνχζα θάιπςε ηζρχεη γηα δηακνλή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Δπίζεο ηζρχεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην εμσηεξηθφ γηα ηαμίδηα ηνπξηζκνχ ή θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φρη φκσο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ εληφο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. Άξζξν 12. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Παξνρή. Ζ Δηαηξία κέζσ Γηεζλνχο Κέληξνπ Βνεζείαο παξέρεη, ζε θάζε έλα Αζθαιηζκέλν άηνκν, επείγνπζα ηαηξηθή βνήζεηα γηα ηηο πεξηπηψζεηο αηθλίδηαο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε άλσ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ γηα ηαμίδηα δηάξθεηαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ ελελήληα (90) ζπλερψλ εκεξψλ. Ζ Δηαηξία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Αζθαιηζκέλν λα επηθνηλσλεί, φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα Θέκαηα Τγείαο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηηο θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη κε ην παξφλ πξφγξακκα.

9 12.2. Γεσγξαθηθά όξηα. Ζ παξνρή απηή ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ εθηφο απφ ηελ Αιβαλία θαη ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Οη θαιχςεηο ησλ Παξαγξάθσλ , , θαη , παξέρνληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ην εμσηεξηθφ. Οη θαιχςεηο ηεο Παξαγξάθνπ , παξέρνληαη κφλν ζην εμσηεξηθφ Καιύςεηο. Ζ Δηαηξία παξέρεη ηηο εμήο ππεξεζίεο θαη θαιχςεηο: Τγεηνλνκηθή Μεηαθνξά. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζέλεηαο θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηελ πιεζηέζηεξε λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηφπνπ ζπκβάληνο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη κε αεξνζθάθνο ηεο γξακκήο, αζζελνθφξν ή άιιν θαηάιιειν δεκφζην ή ηδησηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά απνδεηρζεί ηαηξηθά αδχλαηε κε αεξνζθάθνο ηεο γξακκήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηδησηηθφ αεξνζθάθνο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο γίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Βνήζεηαο θαη ηνπο ζεξάπνληεο γηαηξνχο Δπηζηξνθή/ Δπαλαπαηξηζκόο Αζζελώλ. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη κεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, ζηελ πιεζηέζηεξε λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηφπνπ ζπκβάληνο, ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο / επαλαπαηξηζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πξνο κία λνζειεπηηθή κνλάδα πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ Δπίζθεςε θαη έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο λνζειεχεηαη ζε λνζνθνκείν θαη ε δηάξθεηα λνζειείαο είλαη κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ε Δηαηξία: α) Θέηεη ζηε δηάζεζε ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, έλα εηζηηήξην κε επηζηξνθή ηξαίλνπ, Α Θέζεο, πινίνπ, ιεσθνξείνπ ή αεξνπιάλνπ, νηθνλνκηθήο ζέζεο, ( αλ ε αληίζηνηρε δηαδξνκή κε ηξαίλν ε πινίν δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έμη ψξεο). β) Αλαιακβάλεη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε μελνδνρείν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ελελήληα (90) ηελ εκέξα θαη γηα κέγηζηε δηάξθεηα επηά (7) εκεξψλ. αλ ζπγγελείο νξίδνληαη νη γνλείο, ηα αδέιθηα, ν/ ε ζχδπγνο θαη ηα παηδηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Δπαλαπαηξηζκόο ζνξνύ. ε πεξίπησζε απψιεηαο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ αηχρεκα ή απφ μαθληθή αζζέλεηα, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη: ηηο επί ηφπνπ δηαδηθαζίεο θαη ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ εμφδσλ ηεο κεηαθνξάο ηεο ζνξνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ απεβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ, ζηνλ ηφπν ηαθήο ηνπ ζηελ Διιάδα, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ ( 3.000). ηα έμνδα ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ηαξίρεπζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζην θέξεηξν γηα ηε κεηαθνξά. Σα έμνδα ηαθήο θαη θεδείαο δελ πεξηιακβάλνληαη νξγαλψλεη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηεο ζνξνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κφλνλ εθφζνλ ηεο κεηαβηβάδνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά Δπαλαπαηξηζκόο ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο. Ζ Δηαηξία νξγαλψλεη θαη αλαιακβάλεη ην θφζηνο ζε πεξίπησζε επαλαπαηξηζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο Παξαγξάθνπο θαη , ηελ επηζηξνθή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ ζπλνδνχ ηνπ πνπ ηαμίδεπε καδί ηνπ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ην ηαμίδη ηνπο Δηδηθέο εμαηξέζεηο. Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ θαη ζην Άξζξν 6. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο, δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνρή ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα: Οη ηαηξηθέο παζήζεηο ησλ νπνίσλ ε εκθάληζε είλαη πξνβιεπφκελε ιφγσ ηνπ πξνγελέζηεξνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζε γλψζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Πξνυπάξρνπζα, επαλαιακβαλφκελε, ρξφληα αζζέλεηα, ε θαηάζηαζε ηεο νπνίαο είλαη γλσζηή απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη γηα ηελ νπνία ππφθεηηαη ζε ζεξαπεία. Οη πεξηπηψζεηο (ρεηξνπξγηθέο ή κε) πνπ κπνξνχλ λα λνζειεπηνχλ αθηλδχλσο επί ηφπνπ ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ε κεηαθνξά ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Οη Αζθαιηζκέλνη πνπ βξίζθνληαη ζε ηαμίδη γηα ηαηξηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο Δπζύλεο Δηαηξίαο θαη Γηεζλνύο Κέληξνπ Βνήζεηαο. Σφζν ε Δηαηξία φζν θαη ην Γηεζλέο Κέληξν Βνήζεηαο δελ επζχλνληαη αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επείγνπζα κεηαθνξά ιφγσ θαηξηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ (θαλφλεο αεξνπινΐαο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ απνγείσζε, πηήζε ή πξνζγείσζε αεξνπιάλνπ ή ειηθνπηέξνπ, απεξγηψλ, απνθιεηζκνχ νδηθψλ αξηεξηψλ θ.ι.π. ) φπσο επίζεο δελ επζχλνληαη γηα αηπρήκαηα ή επηδεηλψζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο- Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ ζπλνδνχ ηνπ, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα επείγνπζαο κεηαθνξάο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο επείγνπζαο κεηαθνξάο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο πνπ αθνξά ζε άιιεο παξνρέο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο.

10 ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΙΓΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΠΟΛΤ Καζαξηζκφο ηξαχκαηνο Αθξσηεξηαζκφο δαθηχινπ (ρεξηνχ, πνδηνχ) Απνιίλσζε κείδνλνο ζαθελνχο θιεβφο Αθξσηεξηαζκφο άθξνπ (πνδφο, θλήκεο, κεξνχ, ρεξηνχ, πήρεσο, βξαρίνλνο) Απιή ζπξξαθή αγγείνπ (αξηεξίαο, θιέβαο) θαηφπηλ ηξαχκαηνο Πεξηθαξδηαθφ παξάζπξν Αξηεξηαθή εκβνιεθηνκή ζξνκβεθηνκή (εκβνιή κεξηαίαο αξηεξίαο) Δγρείξεζε θηξζψλ ελφο ζθέινπο (ζαθελεθηνκή ελφο ζθέινπο) χγθιηζε ζηέξλνπ Δθηνκή αλεπξχζκαηνο πεξηθεξηθήο αξηεξίαο Δγρείξεζε θηξζψλ ζε δχν ζθέιε (ζαθελεθηνκή ζε δχν ζθέιε) Καξσηηδηθή ελδαξηεξεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αλεχξπζκα ιαγνλίνπ αξηεξίαο Δγρείξεζε ανξην εληεξηθήο επηθνηλσλίαο Δγρείξεζε ξήμεο θνηιηαθήο ανξηήο Δγρείξεζε ηξαχκαηνο κεγάινπ αγγείνπ Δθηνκή αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΠΟΛΤ Γηάλνημε επηθαλεηαθνχ απνζηήκαηνο Ολπρεθηνκή (κεξηθή) Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε πνιχπνδα Γηάλνημε βαξζνιίλεηνπ αδέλνο Ολπρεθηνκή (νιηθή) Αηκνπεξηηφλαην πιχζεηο θνηιίαο Αηκνξξντδεθηνκή Αθξσηεξηαζκφο κεξνχ, θλήκεο, βξαρίνλνο, αληηβξαρίνπ, θαξπνχ, ηαξζνχ Αθαίξεζε φγθνπ καζηνχ Γηάλνημε πεξηεδξηθνχ απνζηήκαηνο Δθηεηακέλα επηπνιήο ζιαζηηθά ηξαχκαηα Δθηνκή κεθειείνπ απνθχζεσο Οξρεθηνκή θσιεθνεηδεθηνκή Υνινθπζηνζηνκία

11 Απιή καζηεθηνκή Αθαίξεζε θχζηεο σνζήθεο Λαπαξνζθνπηθή αθαίξεζε ελφο ή δχν ηλνκπσκάησλ Λαπαξνζθνπηθή αθαίξεζε θχζηεο σνζήθεο Λχζε ζπκθχζεσλ Πεξηεζθηγκέλε βνπβσλνθήιε, κεξνθήιε. Απιή ρνινθπζηεθηνκή Γηαθνηιηαθή δηφξζσζε πξνπηψζεσο νξζνχ Δπηλεθξηδεθηνκή Θπξενεηδεθηνκή νιηθή Κνιεθηνκή (πιελ νιηθήο) Νεθξεθηνκή Οιηθή πζηεξεθηνκή Ρηδηθή καζηεθηνκή πκθπηηθφο εηιεφο Υνινθπζηεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Οιηθή γαζηξεθηνκή Οιηθή θνιεθηνκή ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δπέκβαζε Whipple ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθαίξεζε πνιχπνδα ηξαρήινπ Γηάλνημε δηαππεκέλνπ Βαξζνιίλεηνπ αδέλνο Αθαίξεζε Βαξζνιίλεηνπ αδέλνο Γηαγλσζηηθή ιαπαξνζθφπεζε Δθηνκή ηξαρήινπ Δθηνκή εμαξηήκαηνο Ωνζεθεθηνκή Δθππξήλεζε ηλνκπψκαηνο κήηξαο Λαπαξνζθνπηθή σνζεθεθηνκή Οιηθή πζηεξεθηνκή κε ή ρσξίο ηα εμαξηήκαηα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Ρηδηθή πζηεξεθηνκή κε ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ηεο ππέινπ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Δλδαγγεηαθή ηνπνζέηεζε θαζεηήξνο Δλδαγγεηαθή εθιεθηηθή ζξνκβφιπζε (Α Φ) Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή κεξηαίαο Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ιαγνλίνπ Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ηγλπαθήο

12 Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή θαξσηίδνο Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ππνθιεηδίνπ Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή θνηιηαθήο ανξηήο ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αλεχξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο Αλεχξπζκα ιαγνλίνπ αξηεξίαο - ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο Αλεχξπζκα ππνθιεηδίνπ - ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤ Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή ή θξπνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε κπξκπγθηάο θνλδπιψκαηνο Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε νιίγσλ ζεισκάησλ Αθαίξεζε ζπίινπ Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε πνιιαπιψλ ζεισκάησλ, κπξκεγθηψλ, θνλδπισκάησλ Μεξηθή ή νιηθή νλπρεθηνκή θαη θαηαζηξνθή ηκήκαηνο ηεο κήηξαο ηνπ φλπρνο Δθηνκή πεξηεδξηθνχ ζπξηγγίνπ Αθαίξεζε θαθνήζσλ φγθσλ BCC, SCC Αθαίξεζε θαθνήζσλ φγθσλ θαηά MOHS ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΠΑΝΟΡΘΧΣΙΚΗ / ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΠΟΛΤ Αθαίξεζε κηθξνχ δεξκαηηθνχ φγθνπ (θάησ ησλ 3 εθ.) θαη ζπξξαθή Αθαίξεζε φλπρνο ΜΙΚΡΗ ΔΠΔΜΒΑΗ Αθξσηεξηαζκφο θάιαγγαο δαθηχινπ Αθαίξεζε γαγγιίνπ Γηάλνημε θαξπηαίνπ / ηαξζηαίνπ ζσιήλα ΜΔΑΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ (Αλνηθηή) αλάηαμε θαηάγκαηνο δαθηχινπ Αθξσηεξηαζκφο άθξσλ ζην χςνο άθξαο ρεηξφο ή πνδφο Αθαίξεζε φγθνπ καζηνχ Αθαίξεζε παιακηαίαο απνλεχξσζεο επη Dupuytren πξξαθή δηαηνκήο ηελφλησλ ή λεχξσλ κεκνλσκέλσλ Σελνληνκεηάζεζε ΜΔΓΑΛΗ ΔΠΔΜΒΑΗ Αλνηθηή αλάηαμε θαηάγκαηνο δπγσκαηηθνχ Αλνηθηή αλάηαμε θαηάγκαηνο άλσ ή θάησ γλάζνπ Αλνηθηή αλάηαμε ξηληθνχ θαηάγκαηνο Απιή καζηεθηνκή (1 πιεπξά) Λεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο καζράιεο, βνπβσληθφο Τπνδφξεηνο καζηεθηνκή (1 πιεπξά) Αθαίξεζε παξσηίδνο Τπνδφξεηνο καζηεθηνκή (2 πιεπξέο)

13 Σξαρειηθή ιεκθαδελεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Άλσ ή θάησ γλαζεθηνκή Παξσηηδεθηνκή κε αλαθαηαζθεπή πξνζσπηθνχ λεχξνπ ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 10 ΧΡΧΝ ΚΑΙ ΠΛΔΟΝ Αθαίξεζε φγθσλ θξαλίνπ Οζηενηνκία LeFort III/αλνηθηή αλάηαμε θαηαγκάησλ θξαλίνπ θφγρσλ ΘΧΡΑΚΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Βξνγρνζθφπεζε (θαη κε ιήςε βηνςηψλ, βξνγρηθή έθπιπζε θιπ) Δθθελσηηθή παξαθέληεζε ζψξαθνο Παξνρέηεπζε ζψξαθνο κε ηνπνζέηεζε ζσιήλα Bullaw Μεζνζσξαθνζθφπεζε Πιεπξνδεζία Σξαρεηνηνκή Θεξαπεία πλεπκνζψξαθνο κε ζσξαθνηνκή ή ζσξαθνζθφπεζε χγθιηζε ζηέξλνπ Αθαίξεζε εκππήκαηνο (παξνρέηεπζε θαζαξηζκφο) Λνβεθηνκή Σκεκαηεθηνκή πλεχκνλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Αθαίξεζε φγθσλ κεζνζσξαθίνπ Θσξαθηθφ αλεχξπζκα Οηζνθαγεθηνκή Πλεπκνλεθηνκή ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ Γηαδεξκηθή αγγεηνπιαζηηθή θαη εηζαγσγή αγγεηαθήο πξνζέζεσο. ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Γηαδεξκηθή ελδαγγεηαθή θαηαζηξνθή παξαπιεξσκαηηθνχ δεκαηίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ραξηνγξαθήζεσο) ABLATION ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Απνζπκθφξεζε θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ Σνκή επη ηνπ πεξηαθξδίνπ Θεξαπεπηηθέο ελδαγγεηαθέο εγρεηξήζεηο ζην κπνθάξδην Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θνηιηαθψλ αξξπζκηψλ (θαη κε ηε βνήζεηα ραξηνγξάθεζεο ηεο θαξδηάο) ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Αλνηθηή βαιβηδνηνκή Αληηθαηάζηαζε βαιβίδνο θαξδηάο Πεξηθαξδηεθηνκή Δπαλαηκάησζε ζηεθαληαίαο σλ κε απηνκφζρεπκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο ηνπ απηνκνζρεχκαηνο θαη ελδαξηεξεθηνκή

14 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δζσηεξηθή παξνρέηεπζε ΔΝΤ Κξαληναλάηξεζε Τπνζθιεξίδην αηκάησκα Δπηζθιεξίδην αηκάησκα Laser δηζθεθηνκή Οζθπτθή δηζθεθηνκή Οζθπτθή πεηαιεθηνκή Παξαθέληεζε απνζηήκαηνο εγθεθάινπ Απρεληθή δηζθεθηνκή Απρεληθή πεηαιεθηνκή Αθαίξεζε ελδνεγθεθαιηθνχ αηκαηψκαηνο Μηθξνδηζθεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αθαίξεζε αθνπζηηθνχ λεπξηλψκαηνο Όγθνη λσηηαίνπ κπεινχ ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αλεπξχζκαηα εγθεθάινπ Γηαζθελνεηδήο ππνθπζεθηνκή/αδελσκαηεθηνκή Όγθνη βάζεσο θξαλίνπ Πνιιαπιέο ζπνλδπινδεζίεο ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΠΟΛΤ Γηάλνημε αηκαηψκαηνο αθαίξεζε θχζηεσο Παξαθέληεζε αηκάξζξνπ Παξνρέηεπζε απνζηήκαηνο Αλαίκαθηνο αλάηαμε θαηαγκάησλ εμαξζξεκάησλ άθξσλ ππν γεληθή αλαηζζεζία, ηνπνζέηεζε γχςνπ ζην ρεηξνπξγείν Κηλεηνπνίεζε αξζξψζεσλ ππν γεληθή αλαηζζεζία πξξαθή κεκνλσκέλσλ εθηεηλφλησλ ηελφλησλ δαθηχισλ Αλνηθηή κεληζθεθηνκή Αθαίξεζε ηεο θεθαιήο ηεο θεξθίδαο, κείδσλνο πνιπγψλνπ, θφθθπγνο, άθξνπ θιεηδφο. Γηαγλσζηηθή αξζξνζθφπεζε πξξαθή ξήμεσο κεκνλσκέλσλ ζπλδέζκσλ πιελ ρηαζηψλ Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ή αθξσηεξηαζηηθψλ ηξαπκάησλ ελφο ή δπν δαθηχισλ θαη κε ρξήζε βειφλσλ Kirschner ρσξίο ζπκκεηνρή θακπηήξσλ, αγγείσλ θαη λεχξσλ Αλνηθηή πκελεθηνκή κεγάισλ αξζξψζεσλ Αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ βξαρηνλίνπ, κεξνχ, ιεθάλεο δηα εμσηεξηθήο νζηενζχλζεζεο Αληηκεηψπηζε ζπλζέησλ θαθψζεσλ γφλαηνο Έζσ κεληζθεθηνκή Νφζνο ηνπ Dypuytren

15 Πιαζηηθή ρηαζηψλ ζπλδέζκσλ πξξαθή ή επαλαθαζήισζε, αρηιιείνπ ηέλνληνο, επηγνλαηηδηθνχ ή ηέλνληνο ηνπ ηεηξαθεθάινπ ή δηθεθάινπ. Υεηξνπξγηθή αξζξνζθνπηθή επέκβαζε γφλαηνο ή ψκνπ. Αθξσηεξηαζκνί άθξσλ πιελ απηψλ άθξαο ρεηξφο ή πνδφο Ζκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή Μηθξνδηζθεθηνκή Οζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ κεξηαίνπ δηα πιαθφο ή ελδνκπειηθήο ειψζεσο, θαηάγκαηα PILON ζπληξηπηηθά θάησ πέξαηνο θλήκεο Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ςεπδαξζξψζεσο ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αξζξνδεζία ηζρίνπ, ψκνπ, γφλαηνο Οιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ, γφλαηνο, ψκνπ Υεηξνπξγηθή αλαζπγθφιιεζε άθξσλ δαθηχισλ Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ππέινπ, θνηχιεο Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζπνλδπινδεζίεο ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Απεμάξζξσζε ηζρίνπ ή ψκνπ βαζηθψλ ηζηψλ, αγγείσλ, λεχξσλ δηα κηθξνρεηξνπξγηθήο θαη νζηενζχλζεζε νζηψλ. Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε φγθσλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη θαθνήζσλ φγθσλ καθξψλ νζηψλ θαη ιεθάλεο. ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθαίξεζε φγθνπ ζηνκίνπ νπξήζξαο Δθθέλσζε αηκαηνθχζηεο Παξαθέληεζε απνζηήκαηνο πξνζηάηνπ Σνπνζέηεζε ή αθαίξεζε pig tail Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε ιίζνπ νπξεηήξα Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε κηθξνχ φγθνπ θχζηεο Δλδνζθνπηθή νπξεζξνηνκία Δπηδηδπκηδεθηνκή Κηξζνθήιε Τδξνθήιε Αλνηθηή λεθξνζηνκία Γηνπξεζξηθή αθαίξεζε ζεισκάησλ Ρηδηθή νξρεθηνκή επη θαξθίλνπ Υεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο νζρένπ (Fournier) θιπ Δπέκβαζε λεθξψλ θαη νπξεηήξσλ επη ηξαπκαηηζκνχ Μεξηθή λεθξεθηνκή Νεθξεθηνκή Νεθξνιηζνηνκία Οιηθή νπξεηεξεθηνκή Ππεινπιαζηηθή πξίγγην θπζηενθνιπηθφ ή θπζηενεληεξηθφ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Ρηδηθή θπζηεθηνκή επη θαξθίλνπ θχζηεσο κε ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή Ρηδηθή πξνζηαηεθηνκή επί θαξθίλνπ πξνζηάηνπ κε ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή

16 Ακθνηεξφπιεπξνο λεθξεθηνκή ηεγαλή παξνρέηεπζε νχξσλ θαη δεκηνπξγία λενθχζηεο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΠΟΛΤ Αθαίξεζε ελφο ξάκκαηνο ηνπνζέηεζε ελφο ξάκκαηνο Δπαλαιεπηηθή γαιβαλνθαπηεξίαζε ηξηρηάζεσο Κξπνπεμία επη ξσγκήο ακθηβιεζηξνεηδνχο Αλάηαμε ίξηδνο Αλάηαμε θαθνχ-παξαθέληεζε πξνζζίνπ ζαιάκνπ δεπηεξνγελήο θαηαξξάθηεο θαςνπινηνκή Αθαίξεζε θχζηεο, νγθηδίνπ, ζπίινπ Βηηξεθηνκή πξφζζηα Μεκβξαλεθηνκή Σξαχκα επηθαλεηαθφ βιεθάξσλ επηπεθπθφηνο Απνιίλσζε επηπνιήο θξνηαθηθήο αξηεξίαο Δληξφπην εθηξφπην πξξαθή επηπεθπθφηνο ηξαχκα ζθιεξνχ επηθαλεηαθφ Αληηγιαπθσκαηηθή επέκβαζε Δθθέλσζε θφγρνπ. ηξαβηζκφο Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο Βηηξεθηνκή νπίζζηα ρεηξ. Ωρξάο Σξαχκα ζθιεξνχ θεξαηνεηδνχο παιψδνπο ζψκαηνο ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αδελνεηδεθηνκή Αλάηαμε απινχ θαηάγκαηνο ξηληθψλ νζηψλ Αθαίξεζε νγθηδίνπ γιψζζαο Βηνςία ηξαρειηθνχ ιεκθαδέλα Γηάλνημε απνζηήκαηνο ή αηκαηψδνπο δηαθξάγκαηνο Γηάλνημε πεξηακπγδαιηθνχ απνζηήκαηνο Παξαθέληεζε ηπκπάλνπ θαη ηνπνζέηεζε ζσιελίζθνπ αεξηζκνχ Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηξαχκαηνο ή θιεγκνλήο πηεξπγίνπ σηφο Ακπγδαιεθηνκή Αλάηαμε επηπιεγκέλνπ θαηάγκαηνο ξηλφο Αθαίξεζε φδνπ ζπξενεηδνχο Δθηνκή ζηαθπιήο Όγθνο παξσηίδνο Οηζνθαγνζθφπεζε Παξνρέηεπζε απνζηήκαηνο θεθαιήο ή ηξαρήινπ πξξαθή γιψζζαο Σξαρεηνζηνκία Σξαρεηνηνκία

17 Απνιίλσζε έμσ θαξσηίδνο Αθαίξεζε ξηληθψλ πνιππφδσλ Γηάλνημε ζθελνεηδνχο θφιπνπ χγθιεηζε δηαηξήζεσο ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο Υνξδεθηνκή Απνζπκπίεζε νπηηθνχ λεχξνπ Αθαίξεζε θαξπγγηθνχ εθθνιπψκαηνο Θπξενεηδεθηνκή κε εθζθαθή Μεξηθή γισζζεθηνκή Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή Οιηθή παξσηηδεθηνκή Πιάγηα θάξπγγν ιαξπγγεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αθαίξεζε αθνπζηηθνχ λεπξηλψκαηνο Μεξηθή γλαζεθηνκή Μεξηθή νηζνθαγεθηνκή Μεξηθή θαξπγγεθηνκή

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΕΧΖ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252)

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κε αλώηαην εηήζην όξην, αλά Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν θαη ηα ηπρόλ εμαξηώκελα κέιε απηνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν:

1. Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν: ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (θσδ. 30204) ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Οη Όξνη πνπ αθνινπζνύλ δηέπνληαη από ηνπο Γεληθνύο Όξνπο Εσήο, ηνπο Πξόζζεηνπο Γεληθνύο παξνρώλ θαη είλαη αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ. 10557, Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ )

Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ ) Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ. 12202) Δάλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΕΧΖ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΠΔΣΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας ιεθνής Ιατρική Ασφάλιση Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας Prestige Plus Ατοµικό Τί χρειάζεται να γνωρίζετε Α ρίλιος 2012 Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα