ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ"

Transcript

1 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: / / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο θαζψο θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο Αζθάιηζεο Εσήο θαη ηνπο Πξφζζεηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο, ή δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θάιπςε, εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο, ησλ παξνρψλ ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηθνηλσλία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα ζέκαηα Τγείαο. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία εθδίδεη θαη παξαδίδεη ζε απηφλ εηδηθή θάξηα πνπ θέξεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ηνπ. Άξζξν 1. ΟΡΙΜΟΙ 1.1. Πξνϋπάξρνπζεο παζήζεηο 1.2. Σειεθσληθό Kέληξν εμππεξέηεζεο πειαηώλ γηα ζέκαηα πγείαο Οπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε νπνία είηε είρε παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα, είηε είρε δηαγλσζηεί, είηε είρε αληηκεησπηζηεί κε ηαηξηθή ή/ θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή, είηε είλαη επαθφινπζν γελεηηθήο αλσκαιίαο ή ηξαπκαηηζκνχ ή αζζελείαο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε. Οπνηαδήπνηε Με Γεισζείζα Πξνυπάξρνπζα Πάζεζε, ζα απνηειεί αηηία απαιιαγήο ηεο Δηαηξίαο απφ θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, ή/ θαη θαηαγγειίαο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Σειεθσληθφ Κέληξν ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν, ζηειερσκέλν κε νκάδα εηδηθψλ ζε ηαηξηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο. Σν Κέληξν παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαζνδήγεζε θαη πιεξνθνξίεο κέζσ ηειεθψλνπ, ειέγρεη ηελ ηζρχ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, θαη ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο Ννζειείαο. Άξζξν 2. ΚΑΛΤΦΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 2.1. ΟΡΙΜΟΙ: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θάιπςεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (Άξζξν 2. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο), νη αθφινπζεο ιέμεηο ή φξνη, έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη παξαθάησ: Αλώηαην Όξην Δπζύλεο ηεο Δηαηξίαο Σν αλαγξαθφκελν ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ αλψηαην φξην Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ αλά Αζθαιηζκέλν άηνκν γηα θάζε Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξία κέζα ζηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, θαη ην νπνίν αλέξρεηαη ζε επηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ ( ,00) Αλαγλσξηζκέλα έμνδα Σα εχινγα θαη ζπλήζε έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ηα νπνία θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε Σν πνζφ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην παξφλ Αζθαιηζηήξην θαη ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Δηαηξία ζηνλ Αζθαιηζκέλν, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο Διεύζεξε Πξόζβαζε Ζ αλάιεςε απφ ηελ Δηαηξία ηεο απεπζείαο εμφθιεζεο πξνο ην πκβεβιεκέλν Γίθηπν Ννζνθνκείσλ φισλ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ, πνπ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο Οη ζχκθσλεο κε ηηο ζπλήζεηο θαη ινγηθέο ρξεψζεηο ηεο αγνξάο δαπάλεο γηα ηαηξηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο θαη ζχκθσλεο κε ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Ζ ρξέσζε ζεσξείηαη ινγηθή, φηαλ είλαη ζχκθσλε κε ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ γηα παξφκνηα ή ζπγθξίζηκε ππεξεζία θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ρξέσζε απφ άιινπο θνξείο, ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, ηεο πεξηνρήο πνπ παξαζρέζεθε ε ππεξεζία Δπείγνλ πεξηζηαηηθό Ζ απξφβιεπηε θαη αηθλίδηα δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ιφγσ αηπρήκαηνο ή

2 αζζέλεηαο, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη απψιεηα ηεο δσήο ηνπ ή λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αλ δελ ηνπ παξαζρεζεί άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζε Ννζνθνκείν Ιαηξόο ή Υεηξνπξγόο Κάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ Ηαηξνχ ή ηνπ Υεηξνπξγνχ, κε εμαίξεζε ηνλ Αζθαιηζκέλν, ηνλ/ ηελ ζχδπγν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ, πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν Με πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο Υεηξνπξγηθό Πεξηζηαηηθό Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη εηδηθή ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Πίλαθα πκβεβιεκέλσλ κε ηελ Δηαηξία Ννζνθνκείσλ θαη απνδέρεηαη λα παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν Διεχζεξε Πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο, κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεξηθέο ή θαη φιεο ηηο ζπλεξγαζίεο αλ θξίλεη φηη νη ζπλζήθεο δελ ηηο επλννχλ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ππάξρεη πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην παξφλ Αζθαιηζηήξην απνδεκίσζε κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξσηνηχπσλ παξαζηαηηθψλ (Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε). Ο Αζθαιηζκέλνο πξηλ απφ θάζε λνζειεία επηθνηλσλεί κε ηελ Δηαηξία (ηειεθσληθφ θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο) θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα πκβεβιεκέλα κε απηή Ννζνθνκεία. Κάζε Ννζνθνκείν θαη Κιηληθή, πνπ δελ αλήθεη ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν Ννζνθνκείσλ. Ννζειεία ιφγσ αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη ζηηο ίδηεο ή ζπλαθείο αηηίεο, θαζψο θαη φιεο νη ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ νθείινληαη ζην ίδην αηχρεκα ζα ζεσξνχληαη ζαλ έλα Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο. Γηαδνρηθέο λνζειείεο πνπ νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία ή ζηηο επηπινθέο ηεο ζεσξνχληαη ζαλ έλα Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο εθφζνλ δελ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ελελήληα (90) εκέξεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε είλαη ζε ηζρχ. Σν πεξηζηαηηθφ λνζειείαο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο ηα νπνία απαηηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΤΦΗ Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε ζε πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό Ζ θάιπςε απφ ηελ Δηαηξία ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία γίλεηαη κε απεπζείαο εμφθιεζή ηνπο ζηα πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία (Διεχζεξε Πξφζβαζε) σο εμήο: 1. ηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε, θαιχπηεηαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 2. ην Δμσηεξηθφ, εμαηξνπκέλσλ ησλ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο, θαιχπηεηαη ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 2.1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 3. ηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά, θαιχπηεηαη ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 2.1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε Με πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό Ζ θάιπςε απφ ηελ Δηαηξία ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε Με πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξσηνηχπσλ παξαζηαηηθψλ (Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε) σο εμήο: 1. Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 2.1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ Δπξψπε: α) Σν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην απηφ πνπ νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)» θαη, β) Σν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο.

3 2. Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 2.1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Δμσηεξηθφ, εμαηξνπκέλσλ ησλ Ζ.Π.Α, Καλαδά θαη Δπξψπεο: α) Σν νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην απηφ πνπ νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)» θαη, β) Σν νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο, 3. Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 2.1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο Ζ.Π.Α θαη Καλαδά: α) Σν εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)» θαη, β) Σν εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 4. ηηο λνζειείεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ: Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ αλά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο έρεη νξηζηεί κε βάζε ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηεο επέκβαζεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ. Γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ, ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο είλαη ίζν κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αλάινγεο βαξχηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλδξνκή βνεζνχ ρεηξνπξγνχ, ην πνζφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξία γηα ηελ ακνηβή ηνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ ππφ παξάγξαθνη 1.2. θαη 3., φκσο ζηελ πεξίπησζε απηή ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Δηαηξία γηα ηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη ηελ ακνηβή βνεζνχ ρεηξνπξγνχ δελ ζα ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην πνπ νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» ή ην δηπιάζην απηνχ αλ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α θαη Καλαδά. Αλ ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο λνζειείαο ν Αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ρεηξνπξγφ, ζεσξνχληαη σο κία επέκβαζε θαη ην αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε, ζχκθσλα κε ηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ηνλ «Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ». ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο λνζειείαο ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ρεηξνπξγνχο δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ην αλψηαην φξην ηεο ακνηβήο θάζε ρεηξνπξγνχ, γηα θάζε κία απφ απηέο, θαζνξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ». 5. ηηο λνζειείεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ: Ζ Δηαηξία ζα θαιχςεη ηελ ακνηβή ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ ππφ παξάγξαθνη 1., 2. θαη 3. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο πξαγκαηνπνηεζεί παξαθνινχζεζε θαη απφ άιινπο ηαηξνχο πέξαλ ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαιχςεη ηηο ακνηβέο ησλ ελ ιφγσ ηαηξψλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ ππφ παξάγξαθνη 1., 2. θαη 3., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελ ιφγσ ηαηξνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη φηη ε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε απφ απηνχο είλαη απαξαίηεηε κε βάζε αληηθεηκεληθά ηαηξηθά θξηηήξηα. Πεξηζζφηεξεο απφ κία επηζθέςεηο ηαηξψλ δελ ζα θαιχπηνληαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο εκέξαο, εθηφο αλ ζπζηήλνληαη εγγξάθσο θαη ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 6. Πίλαθαο Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβώλ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ Αλώηαηα όξηα ακνηβώλ αλά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο Καηεγνξία Δπέκβαζεο Αλώηαηε Ακνηβή Υεηξνπξγνύ Αλώηαηε Ακνηβή Αλαηζζεζηνιόγνπ 1. Πνιχ Μηθξή 135,00 105,00 2. Μηθξή 500,00 285,00 3. Μεζαία 1.210,00 300,00 4. Μεγάιε 1.810,00 450,00 5. Βαξεία 2.620,00 550,00 6.Δμαηξεηηθά βαξεία 3.420,00 650,00 7.Δηδηθή 4.720,00 900,00

4 7. Πίλαθαο Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβώλ Ιαηξνύ (πιελ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ) Αλώηαηα όξηα ακνηβώλ ηαηξνύ (πιελ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ ) Γηα λνζειεία κέρξη θαη 2 εκέξεο 200,00 Απφ ηελ 3 ε κέρξη θαη ηελ 5 ε εκέξα ηεο λνζειείαο 105,00 Απφ ηελ 6 ε κέρξη θαη ηελ 20 ε εκέξα λνζειείαο 75,00 Απφ ηελ 20 ε εκέξα 50, πκκεηνρή άιινπ θνξέα αζθάιηζεο ζηα έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο 1. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο κέξνπο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα, Γεκφζην ή Ηδησηηθφ ηζρχνπλ ηα εμήο: Α. Όζνλ αθνξά ζηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα, πιελ ακνηβήο ρεηξνπξγνύ, αλαηζζεζηνιόγνπ ή ηαηξνύ άιιεο εηδηθόηεηαο, ε Δηαηξία, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πκβεβιεκέλν ή κε κε απηή Ννζνθνκείν, ζηελ Διιάδα ή ζηελ Δπξψπε ζα θαηαβάιεη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εμφδσλ απηψλ θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο. ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δμσηεξηθφ (πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο), ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ (πιελ ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο) θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο ζα θαηαβιεζεί ζην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη ζην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) γηα λνζειεία ζηηο Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά. Β. Όζνλ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνύ, αλαηζζεζηνιόγνπ ή ηαηξνύ άιιεο εηδηθόηεηαο ηζρύνπλ θαηά πεξίπησζε ηα θάησζη: ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζε πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη: α) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ή ζηελ Δπξψπε, ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο. β) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δμσηεξηθφ, πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο, ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο. γ) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α. ή Καλαδά, ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο. ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζε Με πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη: α) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ή ζηελ Δπξψπε ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο, κε αλψηαην φξην απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ). β) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δμσηεξηθφ, πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο, ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο, κε αλψηαην φξην απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ), γ) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α. ή Καλαδά, ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο, κε αλψηαην φξην ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ). 2. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη «Δπίδνκα πκκεηνρήο» σο αθνινχζσο: I. ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηνπ παξφληνο, δελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα λνζειείαο ην «Δπίδνκα πκκεηνρήο» είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο γηα ηηο ακνηβέο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο γηα ηα ππφινηπα Αλαγλσξηζκέλα Δμνδα. II. ε πεξίπησζε πνπ κε βάζε ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα λνζειείαο θαη εθφζνλ ην πνζφ ζπκκεηνρήο ησλ άιισλ θνξέσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ην «Δπίδνκα πκκεηνρήο» ππνινγίδεηαη επί ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ησλ άιισλ θνξέσλ θαη ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο εμήο: Αζξνίδεηαη ην 40% ηνπ ηκήκαηνο ηεο σο άλσ δηαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ην 40% ηνπ ηκήκαηνο ηεο σο άλσ δηαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ππφινηπα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα. III. Σν «Δπίδνκα πκκεηνρήο» θαηαβάιιεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ίδηα ε Δηαηξία δελ θαηαβάιιεη κέξνο ησλ εμφδσλ λνζειείαο ζε εθηέιεζε ησλ Όξσλ άιινπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο: α) Σν ηκήκα ηνπ «Δπηδφκαηνο πκκεηνρήο» πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο αζξνηδφκελν κε ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο ηνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηελ απνδνρή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα

5 νξηδφκελα ππφ Η. αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ Άξζξνπ παξάγξαθνο 6 θαη 7. β) Σν αλψηαην φξην ηνπ «Δπηδφκαηνο πκκεηνρήο» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ ( ) Δπξψ. 3. Αλ ν άιινο θνξέαο (Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο) γηα ην ίδην Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο (φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν ) ζπκκεηέρεη ζην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ζηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηζρχνπλ ηα εμήο: α) Ζ Δηαηξία ζα θαηαβάιεη «Ηκεξήζην Δπίδνκα Ννζειείαο», ην νπνίν είλαη ίζν κε εθαηφ ( 100) Δπξψ γηα θάζε εκέξα λνζειείαο θαη κε αλψηαην φξην ηηο δέθα (10) εκέξεο, αλά Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο. β) Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηφηε ε Δηαηξία, επί πιένλ ηνπ «Ζκεξήζηνπ Δπηδφκαηνο Ννζειείαο», ζα θαηαβάιεη «Υεηξνπξγηθό Δπίδνκα» ην νπνίν είλαη ίζν κε ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο αλψηαηεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επέκβαζε απηή κε βάζε ηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγψλ» θαη ηνλ «Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ». Αλ ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ππνβιεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο αλψηαηεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί κε βάζε ηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν άιινο θνξέαο (Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο) ζπκκεηέρεη γηα ην ίδην Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο ζην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ζηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ε Δηαηξία δελ θαηαβάιεη ην «Δπίδνκα πκκεηνρήο» ηεο παξαγξάθνπ 2.ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 4. ε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιεη ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο ΠΑΡΟΥΔ Ζ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ γίλεηαη εθφζνλ ε παξνχζα θάιπςε είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο ή ηελ επέιεπζε ηνπ αηπρήκαηνο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο.. Γηα λνζειεία πνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ζε δχν ζπλερφκελεο αζθαιηζηηθέο πεξηφδνπο ηζρχνπλ νη Παξνρέο θαη ην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο μεθίλεζε ε λνζειεία Αλώηαην όξην απνδεκίσζεο γηα Γσκάηην θαη Σξνθή Καιχπηνληαη νη δαπάλεο δσκαηίνπ θαη ηξνθήο, κε αλψηαην φξην ηε ρξέσζε, απφ ην Ννζνθνκείν, δίθιηλνπ (Β) δσκαηίνπ Αλώηαην όξην απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο Ννζνθνκείνπ, εθηόο ηνπ Γσκαηίνπ θαη Σξνθήο Σν αλψηαην φξην γηα ηηο θαιππηφκελεο δαπάλεο Ννζνθνκείνπ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν είλαη ηα εχινγα θαη ζπλήζε έμνδα λνζειείαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δίθιηλν δσκάηην Γαπάλεο Ννζνθνκείνπ ηηο θαιππηφκελεο δαπάλεο ζηα πιαίζηα λνζειείαο ή παξάηαζεο απηήο ή αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πεξηιακβάλνληαη : δαπάλεο γηα ηε ρξήζε ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Μνλάδσλ Απμεκέλεο Φξνληίδαο, δαπάλεο θαξκάθσλ, νμπγφλνπ, επηδέζκσλ, γχςηλσλ επηδέζκσλ, δαπάλεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. ππνζηεξηθηηθψλ κεραλεκάησλ θαξδηάο θαη πλεπκφλσλ), δαπάλεο ρεηξνπξγείνπ θαη λάξθσζεο, δαπάλεο γηα ελδνθιέβηα δηαιχκαηα, ελέζεηο θαη νξνχο, κεηαγγίζεηο, δαπάλεο γηα αθηηλνγξαθίεο, ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, ζπηλζεξνγξαθήκαηα θαη άιιεο εμεηάζεηο, κφλν φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα (βαζηθή) αηηία ηεο θαιππηφκελεο λνζειείαο, δαπάλεο γηα ρεκεηνζεξαπεία θαη αθηηλνζεξαπεία, δαπάλεο αηζζεηηθψλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ εμαηηίαο θαιππηφκελνπ αηπρήκαηνο, δαπάλεο ζεξαπείαο νδφλησλ, νχισλ εμαηηίαο θαιππηφκελνπ αηπρήκαηνο, δαπάλεο αγνξάο πξνζζεηηθψλ ηκεκάησλ ζψκαηνο (π.ρ. ρέξη, πφδη) θαη δαπάλεο δηνξζσηηθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. βαιβίδεο θαξδηάο, βεκαηνδφηε). ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο πξαγκαηνπνηεζνχλ εμεηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο κηαο θαιππηφκελεο λνζειείαο, νη δαπάλεο γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο ζα ζεσξεζνχλ σο Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα, αλ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηεο ηαηξηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ ( Άξζξν 2.1.5) Γαπάλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία Ννζνθνκείνπ Καιχπηνληαη νη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πγείαο, (φπσο απηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 2.1.6), ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία Ννζνθνκείσλ. Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο πεξηζηαηηθνχ σο επείγνληνο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηα ηαηξηθά θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη

6 ζην Άξζξν Ωο εθ ηνχηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπησκαηνινγία πνπ νδήγεζε ηνλ αζθαιηζκέλν ζηελ αλαδήηεζε πξψησλ βνεζεηψλ, εάλ ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο ή ε ηαηξηθή αληηκεηψπηζε πνπ έιαβε ρψξα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία Ννζνθνκείσλ, δελ ζηνηρεηνζεηεί ηελ χπαξμε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην Άξζξν δελ ζα θαιχπηνληαη νη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Γηα ηα Αλαγλσξηζκέλα έμνδα αληηκεηψπηζεο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ ε Δηαηξία θαιχπηεη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), ζην Δμσηεξηθφ (πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο) ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη ζηηο Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) απηψλ Γαπάλεο Μεηακνζρεύζεσλ Καιχπηνληαη νη δαπάλεο λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ σο ιήπηε ηνπ κνζρεχκαηνο, εθηφο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. παξάγξαθνο Β., πεξίπησζε 9 ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ «Δμαηξέζεηο» Ννζειεία Μίαο Ηκέξαο Καιχπηνληαη νη δαπάλεο λνζειείαο γηα ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πνπ δελ απαηηνχλ ηε δηαλπθηέξεπζε ζην Ννζνθνκείν Ακνηβή Απνθιεηζηηθήο Ννζνθόκαο Καιχπηνληαη νη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο, εθφζνλ είλαη ηαηξηθά επηβεβιεκέλεο θαη παξέρνληαη απφ λνζειεπηή ή λνζειεχηξηα, κε εμαίξεζε ηνλ/ ηελ ζχδπγν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, θάηνρν αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ Ακνηβή ρεηξνπξγνύ, αλαηζζεζηνιόγνπ θαη ζεξάπνληα ηαηξνύ άιιεο εηδηθόηεηαο Καιχπηεηαη ε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ γηα ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ηελ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ παξαθνινχζεζε, ζηελ ακνηβή ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ηελ αλαηζζεζία, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ή εμέηαζεο ή ζηελ ακνηβή ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο Έμνδα ζπλνδνύ Καιχπηνληαη νη δαπάλεο γηα ζπλνδφ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πνπ ρξεψλνληαη απφ ην Ννζνθνκείν, φηαλ ε ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ είλαη κέρξη δψδεθα (12) εηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο Έμνδα Πξηλ & Μεηά ηε Ννζειεία Έμνδα Πξηλ ηε Ννζειεία Καιχπηνληαη ηα έμνδα γηα ηαηξηθέο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ηα απνηειέζκαηα ή πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ είραλ ζαλ αλαγθαίν επαθφινπζν ηελ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, εηζαγσγή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα λνζειεία. Έμνδα Μεηά ηε Ννζειεία Καιχπηνληαη ηα έμνδα, ηα νπνία είλαη απνιχησο ζρεηηθά κε ηε λνζειεία πνπ πξνεγήζεθε, θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφδνπ απφ ην Ννζνθνκείν θαη αθνξνχλ παξαθνινχζεζε ηαηξψλ, θάξκαθα, θπζηθνζεξαπεία θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Αζθαιηζηήξην είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη αλάινγα κε ηε ρψξα φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα πξηλ θαη κεηά ηε λνζειεία έμνδα, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) απηψλ, ζην Δμσηεξηθφ (πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο) ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη ζηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) απηψλ, κε αλψηαην φξην ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην πνζφ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ( 1.500) Δπξψ, αλά Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο Γαπάλεο Αζζελνθόξνπ Καιχπηεηαη ε δαπάλε γηα αζζελνθφξν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηαθνζίσλ Δπξψ ( 300) ζηε δηάξθεηα κηαο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ Δπηδόκαηα Πξνβιέπνληαη επηδφκαηα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην Άξζξν ησλ παξφλησλ Όξσλ. α) Δπίδνκα ζπκκεηνρήο. β) Ζκεξήζην επίδνκα λνζειείαο. γ) Υεηξνπξγηθφ επίδνκα Δπίδνκα Μεηξόηεηαο Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 3., παξάγξαθνο Β., πεξίπησζε 1.ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ «Δμαηξέζεηο», παξέρεηαη εθάπαμ επίδνκα κεηξφηεηαο θαηφπηλ ηνθεηνχ, θπζηνινγηθνχ ή κε θαηζαξηθή ηνκή, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε ρίιηα δηαθφζηα ( 1.200) Δπξψ, κεηά απφ 24 κήλεο (δχν ζπλερφκελεο αζθαιηζηηθέο πεξίνδνη) απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ, ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 6. ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο (Έλαξμε ηζρχνο Αζθαιηζηεξίνπ):

7 Ννζειείεο πνπ νθείινληαη ζε αζζέλεηα δελ θαιχπηνληαη ηνλ πξψην κήλα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θάιπςεο Γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο, είηε αθνξνχλ αζζέλεηα είηε αηχρεκα, ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξίνδνη αλακνλήο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ, ηεο παξνχζαο θάιπςεο: ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ Κήιεο (πάζεο θχζεσο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θήιεο κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ 12 κήλεο (κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ) Αηκνξξνΐδεο 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο) Ακπγδαιέο, ζθνιίσζε ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο) Ηλνκπψκαηα θαη θαινήζεηο φγθνη κήηξαο, θάζε κνξθήο 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο) Θεξαπείεο/ επεκβάζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηαγκάησλ ησλ νζηψλ 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ) Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα 6 κήλεο Καινήζεηο φγθνη, θαινήζεηο θχζηεηο, θαθνήζεηεο, θαθνήζεηο φγθνη θαη 6 κήλεο θαθνήζεηο θχζηεηο Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ θαη θαιχπηνληαη κεηά ην πέξαο ηεο θαηά πεξίπησζε πεξηφδνπ αλακνλήο. εθφζνλ νη κελ αζζέλεηεο εθδεισζνχλ γηα πξψηε θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο, ηα δε αηπρήκαηα ζπκβνχλ γηα πξψηε θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο θαη ακθφηεξα δελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη σο πεξίνδνο αλακνλήο κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ζα θαιχπηνληαη θαηά ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν ππφ ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη ην Αζθαιηζηήξην ζα αλαλεσζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9. δελ ζα εθαξκνζηνχλ εθ λένπ νη ππφ ζηνηρεία θαη πεξίνδνη αλακνλήο ηηο πεξηπηψζεηο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ην νπνίν απνδεηθλχεηαη απφ Γειηίν πκβάλησλ ηεο Σξνραίαο ιφγσ ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη, ακέζσο κεηά ην αηχρεκα, λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ, αίξεηαη ε αλακνλή πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζην Άξζξν θαη αθνξά ζηηο ζεξαπείεο/ επεκβάζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο ΔΙΓΙΚΔ ΔΞΑΙΡΔΔΙ Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Πξφζζεηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, Άξζξν 3., δελ θαιχπηνληαη νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο: Πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε πνπ νθείιεηαη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα Μεραληθή ππνζηήξημε ηεο δσήο (Life Support Machine), άλσ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ. Άξζξν 3. ΠΑΡΟΥΗ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΔΙΑ (check-up) Ζ Δηαηξία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Αζθαιηζκέλν λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ εθ ησλ ηξηψλ παξαθάησ αλαθεξνκέλσλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πγείαο (check- up), κία θνξά θάζε αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θφζηνο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ: 1. Γεληθόο πξνιεπηηθόο έιεγρνο: Γεληθή αίκαηνο Γεληθή νχξσλ άθραξν Οπξία Οπξηθφ Ομχ Υνιεζηεξίλε 2. Δηδηθόο πξνιεπηηθόο ιηπηδαηκηθόο έιεγρνο: CPK Οιηθά ιηπίδηα Υνιεζηεξίλε HDL LDL

8 3. Πξνιεπηηθόο παηδηαηξηθόο έιεγρνο Γεληθή αίκαηνο άθραξν Υνιεζηεξίλε ίδεξν Φεξξηηίλε Ζ παξνρή ηνπ εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, αλ ν Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο. Ο εηήζηνο πξνιεπηηθφο έιεγρνο πγείαο δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Όκηιν Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ επσλπκία «Δηαηξία Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ Αλψλπκνο Δηαηξία» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Euromedica A.E.» κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη χκβαζε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ηνπ Οκίινπ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ νπνηεδήπνηε ε ίδηα ην θξίλεη απαξαίηεην. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ή ηεο θαηάξγεζεο ηεο παξνχζαο παξνρήο θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Ζ παξνρή ηνπ εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο δελ εκπίπηεη θαη δελ πξνζκεηξάηαη ζην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Ζ δηελέξγεηα απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηνπ εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο, πνπ αθνξά ζε άιιεο παξνρέο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ή ζε άιιεο πκπιεξσκαηηθέο Καιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο είλαη ε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο». Άξζξν 4. ΠΑΡΟΥΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΝΧΜΑΣΔΤΗ 4.1. Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ηεο Γεύηεξεο Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ρσξίο δηθή ηνπ επηβάξπλζε κέζσ ηεο Δηαηξίαο INTER PARTNER ASSISTANCE κία Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση απφ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ ηεο αιινδαπήο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 4.5. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Ο Αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη γηα ην ίδην Ηαηξηθφ Πεξηζηαηηθφ κία κφλν «Γεχηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε» θαηά ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίνδν. Δπηγξακκαηηθά, ηα Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία ν Αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη Γεχηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε είλαη ηα αθφινπζα θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 4.5. θαησηέξσ: 1. Καξθίλνο. 2. Δγθεθαιηθό επεηζόδην. 3. Νεθξηθή αλεπάξθεηα. 4. Πάζεζε ηνπ θηλεηηθνύ λεπξώλα. 5. Νόζνο Alzheimer 6. Νόζνο Parkinson. 7. Ηπαηίηηδα. 8. Μπνθαξδηνπάζεηα. 9. Φιεγκνλώδεηο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ. 10. Σειηθή αλεπάξθεηα ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ. 11. Αγγεηνρεηξνπξγηθή αγγεηνπιαζηηθή. 12. Ογθνο ζηνλ εγθέθαιν. 13. Αζζέλεηεο δπζπιαζίαο ηνπ κπεινύ. 14. Πξνζέζεηο ησλ αξζξώζεσλ, εθηεηακέλεο βιάβεο ηνπ ρεξηνύ, βιάβεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πεξηζηξνθηθώλ ηκεκάησλ, εκθύηεπζε κηαο νιόθιεξεο ή κεξηθήο πξόζεζεο κηαο νπνηαζδήπνηε άξζξσζεο ηνπ άλσ άθξνπ. 15. Καξσηηδηθή ελδναξηεξεθηνκή. 16. Όγθνη ή άιιεο παζνινγίεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ, πνπ απαηηνύλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 17. Οθζαικνινγηθέο παζήζεηο. 18. Μεηακόζρεπζε ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ. 19. θιήξπλζε θαηά πιάθαο. 20. Κώκα. 21. Απώιεηα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κειώλ. 22. Δγθαύκαηα ζε ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ ζώκαηνο. 23. Αζζέλεηα κηαο ή πεξηζζόηεξσλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο. Ζ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο παξνρήο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ Δηαηξία INTER PARTNER ASSISTANCE, πνπ εδξεχεη ζην Π. Φάιεξν Αηηηθήο (Λ. πγγξνχ 379), κε ηελ νπνία ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε. Ζ ππεξεζία ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζπλίζηαηαη: ηελ παξνρή ζηνλ Αζθαιηζκέλν ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο.

9 ηε κεηάθξαζε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν. ηελ επηινγή θαηάιιεινπ Δμεηδηθεπκέλνπ πκβνχινπ Ηαηξνχ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή δηάγλσζε. ηε δηαβίβαζε ζηνλ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ, φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ κεηαθξαζκέλσλ, κε ηελ επρέξεηα επηινγήο απφ ηελ INTERPARTNER ASSISTANCE, ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ απνζηνιήο πνπ επηηξέπεη ζηνλ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ ηελ αλάγλσζε θαη αλάιπζε ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. ηελ παξαιαβή ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο. ηε κεηάθξαζε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηε δηαβίβαζε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζηνλ Αζθαιηζκέλν. Γεδνκέλνπ φηη ε ππεξεζία ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο παξέρεηαη απφ ηξίηνλ θνξέα, ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα, εάλ θαη φηαλ ε ίδηα ην θξίλεη απαξαίηεην. Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ππεξεζία ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο, νπνηεδήπνηε αλ δηαθνπεί ή ηξνπνπνηεζεί ε ζπλεξγαζία ηεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κε ηνλ ελ ιφγσ θνξέα. Ζ θάιπςε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, αλ ν Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο. Οπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο, θαζψο θαη ην πφξηζκα απηήο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο πνπ αθνξά ζηελ παξνχζα θάιπςε. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο είλαη ε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο» Οξηζκνί: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνρήο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο (Άξζξν 4. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο), νη αθφινπζεο ιέμεηο ή φξνη, έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη παξαθάησ: Πξώηε Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε: Γλσκάηεπζε πνπ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ -αζζελνχο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ, δειαδή απφ ηνλ ηαηξφ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ηαηξηθή ηνπ παξαθνινχζεζε ζηελ Διιάδα θαη δηαπηζηψλεη φηη έρεη επέιζεη έλα απφ ηα Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 4.5. ηνπ παξφληνο Γεύηεξε Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε: Αλάιπζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ ηεο αιινδαπήο, κε ηε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ επηθνηλσλίαο, πνπ δελ απαηηνχλ ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ - αζζελνχο, νχηε άιιεο άκεζεο επαθέο κεηαμχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ πκβνχινπ Ηαηξνχ ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ βέβαηα ν ηειεπηαίνο έρεη παξαιάβεη, κέζσ ηεο INTER PARTNER ASSISTANCE, ηελ Πξψηε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε. H Γεχηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε απνζηέιιεηαη εγγξάθσο ζηνλ Ηαηξφ ηεο INTER PARTNER ASSISTANCE, ν νπνίνο ζα ηελ δηαβηβάζεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν Ιαηξηθό Κέληξν: Δηδηθφ ηκήκα πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ INTER PARTNER ASSISTANCE κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο παξνρήο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πξνο φθεινο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Δμεηδηθεπκέλνο ύκβνπινο Ιαηξόο: Ηαηξφο, κέινο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ παγθφζκηνπ ηαηξηθνχ δηθηχνπ ηεο INTER PARTNER ASSISTANCE, ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ ηελ ίδηα θαη ζπλεξγάδεηαη καδί ηεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο Ιαηξόο ηεο INTER PARTNER ASSISTANCE: Σν νξηδφκελν απφ ηελ INTER PARTNER ASSISTANCE πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ άδεηα λα αζθεί ην ηαηξηθφ επάγγεικα, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία Ιαηξηθό Πεξηζηαηηθό: πκβάλ πνπ ππάγεηαη ζηηο θαιππηφκελεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 4.5. ηνπ παξφληνο Υξόλνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Γεύηεξεο Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο: Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θνηλνπνηείηαη κέζσ ηειεθψλνπ απφ ην Ηαηξηθφ Κέληξν ζηνλ Αζθαιηζκέλν, φηη ε Γεχηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε βξίζθεηαη κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ζηε δηάζεζή ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε ππεξεζία ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πξνζθέξεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο ηεο αιινδαπήο, ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε ρξφλν απάληεζήο ηνπο. Ζ ππεξεζία Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζα πινπνηείηαη εληφο ηνπ ζπληνκφηεξνπ δπλαηνχ ρξφλνπ απφ ηελ εκέξα πνπ ε αίηεζε, ε Πξψηε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε θαζψο θαη ν πιήξεο απαξαίηεηνο ηαηξηθφο θάθεινο, έρνπλ θαηαηεζεί ζην Ηαηξηθφ Κέληξν Αλαγγειία γηα ηελ ππεξεζία ηεο Γεύηεξεο Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο: Ο Αζθαιηζκέλνο πνπ δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο». Δλ ζπλερεία ν Αζθαιηζκέλνο ππνβάιιεη ζηελ Δηαηξία ηα αθφινπζα έγγξαθα : 1. Σν έληππν αίηεζεο, πνπ ζα ηνπ δνζεί, ζπκπιεξσκέλν.

10 2. Σνλ πιήξε ηαηξηθφ θάθειν, πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επέιεπζε ηνπ Ηαηξηθνχ Πεξηζηαηηθνχ ζπλνδεπφκελν απφ ηελ Πξψηε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε. 3. Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αίηεζε Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δηαηξία. Ζ Δηαηξία δελ επζχλεηαη γηα πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία δελ αλαγγέιζεθαλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν Καιππηόκελα Ιαηξηθά Πεξηζηαηηθά Γηα ηελ παξνρή ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο (Άξζξν 4. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο), νη αθφινπζεο ιέμεηο ή φξνη, έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη παξαθάησ: Καξθίλνο: Δίλαη ε αζζέλεηα ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ παξνπζία ελφο θαθνήζε φγθνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε, ηε δηαζπνξά θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη ηε δηήζεζε ηζηψλ Δγθεθαιηθό επεηζόδην: Δίλαη ην θάζε νμχ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ ζπκβάλ πνπ πξνθαιεί κφληκεο λεπξνινγηθέο βιάβεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε λέθξσζε εγθεθαιηθνχ ηζηνχ (έκθξαθην) ιφγσ αηκνξξαγίαο, ζξφκβσζεο, εκβνιηζκνχ απφ άιιε εμσθξαληαθή εζηία, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ πξσηνγελή αηηία κε αγγεηαθή, φπσο θιεγκνλψδεηο ή ινηκψδεηο λφζνπο ή ηξαχκα Νεθξηθή αλεπάξθεηα: Ξαθληθή ή ρξφληα κείσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λεθξψλ λα απνβάιινπλ ηηο ηνμίλεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηνμίθσζε ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηνμηθά παξάγσγα Πάζεζε ηνπ θηλεηηθνύ λεπξώλα: Μηα νκάδα εμειηθηηθψλ εθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ εθθπιηζκφ ησλ ππξακηδηθψλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ, ησλ ππξακηδηθψλ νδψλ, ησλ θπηηάξσλ ησλ πξφζζησλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ησλ θηλεηηθψλ ππξήλσλ ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ, ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ησλ νπνίσλ, εμαξηψληαη απφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ην εχξνο (ν εληνπηζκφο εληφο ησλ θηλεηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, πξνθαιεί ηελ εμειηθηηθή κπτθή αηξνθία θαη ν εληνπηζκφο εληφο ησλ θηλεηηθψλ ππξήλσλ ηνπ νπηζζίνπ θέξαηνο θαη ηεο γέθπξαο ηνπ εγθεθάινπ, πξνθαιεί ηελ εμειηθηηθή παξάιπζε ηνπ βνιβνχ). Ο εληνπηζκφο εληφο ησλ θηλεηηθψλ θπηηάξσλ ησλ πξφζζησλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, εληφο ησλ ππξακηδηθψλ νδψλ θαη εληφο ησλ θηλεηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ θινηνχ, πξνθαιεί ηελ θιηληθή κνξθή ηεο Ακπνηξνθηθήο Πιάγηαο θιήξπλζεο-sla). Ζ θιηληθή εηθφλα θαη ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο-ζμγ, είλαη ε βάζε ηεο δηάγλσζεο Νόζνο Alzheimer: Μηα άλνηα πνπ ζπκβαίλεη ζε άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ, επηβεβαηψλεηαη δε κέζσ θιηληθψλ εμεηάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρνινγηθά ηεζη, πνπ απνδεηθλχνπλ 1 ή 2 γλσζηηθέο αδπλακίεο, κηα ζηαδηαθή απψιεηα κλήκεο, πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ δηαηαξαρή ηεο ζπλείδεζεο, νχηε απφ αζζέλεηεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ή άιιεο αηηίεο άλνηαο Νόζνο Parkinson: Υξφληα αζζέλεηα ηνπ εμσππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νπνίαο ε αηηηνινγία είλαη άγλσζηε, πξνθαιείηαη δε απφ ηνλ εθθπιηζκφ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ θαη κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ησλ λεπξψλσλ πνπ παξάγνπλ ηελ ληνπακίλε, γεγνλφο πνπ ζηελ ζπλέρεηα πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ηξηψλ θπξίαξρσλ ζπκπησκάησλ (ηξφκνο, κπτθή αθακςία, αθηλεζία), ηα νπνία κεηψλνληαη κε ηελ ιήςε ιεβνληφπαο Ηπαηίηηδα: Ηνγελήο ινίκσμε (νμεία ή ρξφληα), πνπ πξνθαιεί αλεπάξθεηα ηνπ ήπαηνο (κε ζπκπηψκαηα ίθηεξνπ, αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ηξαλζακηλαζψλ) Μπνθαξδηνπάζεηα: Αζζέλεηα ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη κεηά απφ αζζέλεηεο άιιεο ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο, ηεο πλεπκνληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο, ησλ επίθηεησλ ή ζπγγελψλ θαξδηαθψλ δπζπιαζηψλ Φιεγκνλώδεηο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ: Βαθηεξηαθέο, ηνγελείο, κπθεηηαζηθέο, παξαζηηηθέο ινηκψμεηο ή άηππε θιεγκνλή ηνπ εληέξνπ πνπ πξνθαινχλ ζπρλά θνηιηαθά άιγε, δηάξξνηα, αθπδάησζε, αλαηκία Σειηθή αλεπάξθεηα ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ: Αλεπάξθεηα ελφο εθ ησλ αθφινπζσλ νξγάλσλ: θαξδηά, πλεχκνλεο, ήπαξ, πάγθξεαο, λεθξά, κπειφο ησλ νζηψλ, πνπ πξνθαινχλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκνζηεί εληαηηθή ζεξαπεία, ηελ πιήξε αλεπάξθεηά ηνπο θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ αζζελνχο Αγγεηνρεηξνπξγηθή αγγεηνπιαζηηθή: Δπεκβάζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ επαλαηκάησζε ή ηελ δηεχξπλζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο παξαδείγκαηνο ράξε : κπαινλάθη, ρξήζε ιέηδεξ, εθαξκνγή stent, ανξην-ζηεθαληαίεο παξαθάκςεηο Όγθνο ζηνλ εγθέθαιν: Πνιιαπιαζηαζκφο θαθνήζσλ ή κε θαθνήζσλ θπηηάξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο θξαληαθήο θνηιφηεηαο θαη ζπρλά πξνθαινχλ κηα αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο κάδαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξαλίνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξαλίνπ Αζζέλεηεο δπζπιαζίαο ηνπ κπεινύ: Σν ζχλνιν ησλ επίθηεησλ αζζελεηψλ ηνπ αίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα παλθπηηαξνπελία θαη ρακειφ αξηζκφ δηθηπνθπηηάξσλ, πινχζην, θαλνληθφ ή ειιηπή νζηηθφ κπειφ θαη κε θχηηαξα πνπ παξνπζηάδνπλ κνξθνινγηθέο αλσκαιίεο ή δπζπιαζηηθέο εμαιιαγέο Πξνζέζεηο ησλ αξζξώζεσλ εθηεηακέλεο βιάβεο ηνπ ρεξηνύ, βιάβεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πεξηζηξνθηθώλ ηκεκάησλ, εκθύηεπζε κηαο νιόθιεξεο ή κεξηθήο πξόζεζεο κηαο νπνηαζδήπνηε άξζξσζεο ηνπ άλσ άθξνπ: Ζ βιάβε πνπ έρεη πξνθιεζεί ζε έλα ρέξη θαη εκπνδίδεη εμ νινθιήξνπ ηελ πξαγκάησζε ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ή ηελ πξαγκάησζε ησλ θαζεκεξηλψλ αζρνιηψλ. Ζ βιάβε ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πεξηζηξνθηθψλ ηκεκάησλ κεηαθξάδεηαη σο αληθαλφηεηα πξαγκάησζεο ησλ ελεξγεηηθψλ θηλήζεσλ έθηαζεο, εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο πεξηζηξνθήο ηεο άξζξσζεο ψκνπ - σκνπιάηεο Καξσηηδηθή ελδναξηεξεθηνκή: Δγρείξεζε ηεο θαξσηηδηθήο αξηεξίαο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ δηεχξπλζή ηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή πάιη ε θπθινθνξία απφ ην ηκήκα φπνπ έγηλε ε επέκβαζε Όγθνη ή άιιεο παζνινγίεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ πνπ απαηηνύλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε: Κάζε αλψκαιε κάδα θπηηάξσλ πνπ εληνπίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη δεκηνπξγεί έλα εληνπηζκέλν θέληξν, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ λεπξνινγηθήο αλαπεξίαο, πξνεξρφκελεο απφ ηελ πίεζε θαη είλαη θπξίσο θαηαζηάζεηο πνχ απαηηνχλ επέκβαζε ζηνλ λσηηαίν κπειφ ή άιιε ελαιιαθηηθή ζεξαπεία, αλ ππάξρεη.

11 Οθζαικηθέο παζήζεηο: Πνπ απαηηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εθηφο ηνπ ηππηθνχ θαηαξξάθηε θαη ηεο ζεξαπείαο -κέζσ επέκβαζεο- ησλ δηαζιαζηηθψλ παζήζεσλ ηεο φξαζεο, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε αλάγθε γηα γπαιηά ή θαθνχο επαθήο Μεηακόζρεπζε ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ: Μεηακφζρεπζε θαξδηάο, λεθξνχ, ήπαηνο, πλεπκφλσλ, παγθξέαηνο, αιινγελήο κεηακφζρεπζε ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ θιήξπλζε θαηά πιάθαο: Υξφληα πξσηνπαζήο αζζέλεηα, εμειηθηηθή ή θπθιηθή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιεί ηελ απνκπειίλσζή ηνπ σο ζπλέπεηα ηνπ εθθπιηζκνχ ησλ ειχηξσλ κπειίλεο πνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ ηελ αλνζνινγηθή δηαδηθαζία Κώκα: Καηάζηαζε πνπ είλαη ζπλέπεηα δηαθφξσλ αζζελεηψλ, ηξαπκαηηζκψλ ή άιισλ εμσγελψλ αηηηψλ φπσο, παξαδείγκαηνο ράξε, νη δειεηεξηάζεηο, νη ινηκψμεηο, θαηάζηαζε απψιεηαο ηεο ζπλείδεζεο, καθξάο δηάξθεηαο, ε νπνία εθηηκάηαη αλάινγα κε ηελ έληαζή ηεο ζε νθηψ ή ιηγφηεξν ησλ νθηψ βαζκψλ ζηελ θιίκαθα Γιαζθψβεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε αληίδξαζε ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα είλαη αλχπαξθηε, ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππάξρεη αληίδξαζε κφλν ζε εξεζίζκαηα πφλνπ πνπ εθδειψλεηαη κε θηλήζεηο ζθφπηκεο, κε θηλήζεηο κε ζθφπηκεο, κε θηλήζεηο ζχζπαζεο θαη έθηαζεο Απώιεηα ελόο ή πεξηζζόηεξσλ κειώλ: Ζ απψιεηα ελφο άλσ άθξνπ ζεκαίλεη ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ πάλσ απφ ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα θαη ε απψιεηα ελφο θάησ άθξνπ, ζεκαίλεη ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ πάλσ απφ ηελ άξζξσζε ηνπ γνλάηνπ Δγθαύκαηα ζε ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ ζώκαηνο: Δγθαχκαηα δεπηέξνπ βαζκνχ θαη εγθαχκαηα δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ βαζκνχ πνπ αθνξνχλ απφ θνηλνχ, ζην 70% ηνπιάρηζηνλ ηεο ζσκαηηθήο επηθάλεηαο θαη εγθαχκαηα ηξίηνπ βαζκνχ πνπ αθνξνχλ ζην 15% ηνπιάρηζηνλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο Αζζέλεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο: Αθνξά ζηελ κεηακφζρεπζε βαιβίδαο ή επηδηφξζσζε κέζσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο Δηδηθέο Δμαηξέζεηο: Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. «Δμαηξέζεηο» ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ ησλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνρή ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 4.7. Δπζύλε Δηαηξίαο Ζ Δηαηξία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πνπ ζα παξαζρεζεί ζηνλ Αζθαιηζκέλν απφ ηνλ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ. Άξζξν 5. ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 5.1. Παξνρή. Ζ Δηαηξία κέζσ Γηεζλνχο Κέληξνπ Βνεζείαο ηεο Δηαηξίαο INTER PARTNER ASSISTANCE παξέρεη, ζε θάζε έλα Αζθαιηζκέλν άηνκν, επείγνπζα ηαηξηθή βνήζεηα γηα ηηο πεξηπηψζεηο αηθλίδηαο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε άλσ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ γηα ηαμίδηα δηάξθεηαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ ελελήληα (90) ζπλερψλ εκεξψλ. Ζ Δηαηξία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Αζθαιηζκέλν λα επηθνηλσλεί, φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα Θέκαηα Τγείαο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηηο θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη κε ην παξφλ πξφγξακκα Γεσγξαθηθά όξηα. Ζ παξνρή απηή ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ εθηφο απφ ηελ Αιβαλία θαη ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Οη θαιχςεηο ησλ Παξαγξάθσλ , 5.3.3, θαη παξέρνληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ην εμσηεξηθφ. Οη θαιχςεηο ηεο Παξαγξάθνπ , παξέρνληαη κφλν ζην εμσηεξηθφ Καιύςεηο. Ζ Δηαηξία παξέρεη ηηο εμήο ππεξεζίεο θαη θαιχςεηο: Τγεηνλνκηθή Μεηαθνξά. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζέλεηαο θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηελ πιεζηέζηεξε λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηφπνπ ζπκβάληνο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη κε αεξνζθάθνο ηεο γξακκήο, αζζελνθφξν ή άιιν θαηάιιειν δεκφζην ή ηδησηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά απνδεηρζεί ηαηξηθά αδχλαηε κε αεξνζθάθνο ηεο γξακκήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηδησηηθφ αεξνζθάθνο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο γίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Βνήζεηαο θαη ηνπο ζεξάπνληεο γηαηξνχο Δπηζηξνθή/ Δπαλαπαηξηζκόο Αζζελώλ. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη κεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, ζηελ πιεζηέζηεξε λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηφπνπ ζπκβάληνο, ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο / επαλαπαηξηζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πξνο κία λνζειεπηηθή κνλάδα πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ Δπίζθεςε θαη έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο λνζειεχεηαη ζε λνζνθνκείν θαη ε δηάξθεηα λνζειείαο είλαη κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ε Δηαηξία:

12 α) Θέηεη ζηε δηάζεζε ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, έλα εηζηηήξην κε επηζηξνθή ιεσθνξείνπ, ηξέλνπ Α ζέζεο, πινίνπ ή αεξνπιάλνπ νηθνλνκηθήο ζέζεο, (αλ ε αληίζηνηρε δηαδξνκή κε ηξέλν ή πινίν δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έμη ψξεο). β) Αλαιακβάλεη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε μελνδνρείν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ελελήληα (90) ηελ εκέξα θαη γηα κέγηζηε δηάξθεηα επηά (7) εκεξψλ. αλ ζπγγελείο νξίδνληαη νη γνλείο, ηα αδέιθηα, ν/ ε ζχδπγνο θαη ηα παηδηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Δπαλαπαηξηζκόο ζνξνύ. ε πεξίπησζε απψιεηαο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ αηχρεκα ή απφ μαθληθή αζζέλεηα, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη: ηηο επί ηφπνπ δηαδηθαζίεο θαη ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ εμφδσλ ηεο κεηαθνξάο ηεο ζνξνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ απεβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ, ζηνλ ηφπν ηαθήο ηνπ ζηελ Διιάδα, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ ( 3.000). ηα έμνδα ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ηαξίρεπζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζην θέξεηξν γηα ηε κεηαθνξά. Σα έμνδα ηαθήο θαη θεδείαο δελ πεξηιακβάλνληαη νξγαλψλεη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηεο ζνξνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κφλνλ εθφζνλ ηεο κεηαβηβάδνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά Δπαλαπαηξηζκόο ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο. Ζ Δηαηξία νξγαλψλεη θαη αλαιακβάλεη ην θφζηνο ζε πεξίπησζε επαλαπαηξηζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο Παξαγξάθνπο θαη ,ηελ επηζηξνθή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ ζπλνδνχ ηνπ πνπ ηαμίδεπε καδί ηνπ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ην ηαμίδη ηνπο Δηδηθέο εμαηξέζεηο. Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνρή ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα: Οη ηαηξηθέο παζήζεηο ησλ νπνίσλ ε εκθάληζε είλαη πξνβιεπφκελε ιφγσ ηνπ πξνγελέζηεξνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζε γλψζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Πξνυπάξρνπζα, επαλαιακβαλφκελε, ρξφληα αζζέλεηα, ε θαηάζηαζε ηεο νπνίαο είλαη γλσζηή απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη γηα ηελ νπνία ππφθεηηαη ζε ζεξαπεία. Οη πεξηπηψζεηο (ρεηξνπξγηθέο ή κε) πνπ κπνξνχλ λα λνζειεπηνχλ αθηλδχλσο επί ηφπνπ ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ε κεηαθνξά ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Οη Αζθαιηζκέλνη πνπ βξίζθνληαη ζε ηαμίδη γηα ηαηξηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο Δπζύλε Δηαηξίαο θαη Γηεζλνύο Κέληξνπ Βνήζεηαο. Σφζν ε Δηαηξία φζν θαη ην Γηεζλέο Κέληξν Βνήζεηαο δελ επζχλνληαη αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επείγνπζα κεηαθνξά ιφγσ θαηξηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ (θαλφλεο αεξνπινΐαο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ απνγείσζε, πηήζε ή πξνζγείσζε αεξνπιάλνπ ή ειηθνπηέξνπ, απεξγηψλ, απνθιεηζκνχ νδηθψλ αξηεξηψλ θ.ι.π.) φπσο επίζεο δελ επζχλνληαη γηα αηπρήκαηα ή επηδεηλψζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο- Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ ζπλνδνχ ηνπ, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα επείγνπζαο κεηαθνξάο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο επείγνπζαο κεηαθνξάο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο πνπ αθνξά ζηε βαζηθή αζθάιηζε δσήο ή ζε άιιεο παξνρέο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Άξζξν 6. ΠΑΡΟΥΗ EXTRA CARE-ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΣΙΜΔ ΚΑΙ ΔΚΠΣΧΔΙ 6.1. Παξνρή Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν κέζσ ηεο Δηαηξίαο A.G.A. INTERNATIONAL S.A. (πξψελ MONDIAL ASSISTANCE), ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κε εηδηθέο ηηκέο θαη εθπηψζεηο ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη απφ δίθηπν νθζαικηάηξσλ, νδνληηάηξσλ, θπζηνζεξαπεπηψλ θαη ινγνζεξαπεπηψλ (εθεμήο: «ην Γίθηπν»). Ζ νξγάλσζε ηνπ Γηθηχνπ θαη ελ γέλεη ηεο παξνρήο EXTRA CARE πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία «A.G.A. INTERNATIONAL S.A.» (πξψελ MONDIAL ASSISTANCE), ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη λφκηκα ζηελ Διιάδα κε ην ελ Διιάδη εγθαηεζηεκέλν Τπνθαηάζηεκα απηήο, Πξεκεηήο 10, Άγηνο Γεκήηξηνο Αηηηθήο. To Γίθηπν ζα παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο κε πξνλνκηαθέο ηηκέο θαη εθπηψζεηο α) Οθζαικνινγηθφο έιεγρνο θαη ινηπέο νθζαικνινγηθέο πξάμεηο. β) Οδνληηαηξηθέο πξάμεηο. γ) Φπζηνζεξαπείεο. δ) Λνγνζεξαπείεο. Σα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, νη πξνλνκηαθέο ηηκέο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ θαη νη εθπηψζεηο επ απηψλ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο ( Ζ παξνρή Extra Care δελ έρεη απνδεκησηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ απνηειεί θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο αλ ν Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο εθηφο ηνπ Γηθηχνπ

13 Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 3. ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ Β. ησλ πεξηπηψζεσλ 5. θαη 6. θαιχπηνληαη κε ηελ παξνχζα παξνρή Extra Care νη νδνληηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη πξάμεηο θαζψο θαη νη ηαηξηθέο επηζθέςεηο ή ζεξαπείεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο ησλ νθζαικψλ. Ζ ρξήζε απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηεο παξνρήο Extra Care δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο πνπ αθνξά ζε άιιεο παξνρέο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ή ζε άιιεο πκπιεξσκαηηθέο Καιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ Οδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξνρήο Extra Care Πξηλ απφ ηε ρξήζε ηεο παξνρήο ν Αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο» πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νδεγίεο. Καηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο», ν Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηεο εηδηθήο θάξηαο πνπ ηνπ παξαδφζεθε απφ ηελ Δηαηξία. Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζηνπο ηαηξνχο, θπζηνζεξαπεπηέο ή ινγνζεξαπεπηέο ηνπ Γηθηχνπ, ν Αζθαιηζκέλνο επηδεηθλχεη ηελ ελ ιφγσ θάξηα θαζψο θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη αλήιηθνο πξέπεη, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηνπξνζσπίαο, λα επηδεηρζεί ην παηδηθφ βηβιηάξην. 6.3 Δπζύλε Δηαηξίαο Ζ Δηαηξία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε ηελ A.G.A. INTERNATIONAL S.A. νθζαικηάηξνπο, νδνληηάηξνπο θπζηνζεξαπεπηέο θαη ινγνζεξαπεπηέο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο ή ηηο ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπο. Άξζξν 7. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε βαζηθή αζθάιηζε δσήο, θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Άξζξν 8. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Kάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιεηαο Εσήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Άξζξν 9. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαη γηα ηελ παξνχζα θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Σα λέα αζθάιηζηξα εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάιπςεο αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σπρφλ επαζθάιηζηξν πνπ έρεη θαζνξηζζεί ζην Αζθαιηζηήξην θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη επί ησλ εθάζηνηε λέσλ αζθαιίζηξσλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αζθαιηζηηθή πεξίνδν θάζε θνξά κε ηνπο ίδηνπο Όξνπο θαη Παξνρέο φζνλ αθνξά ηελ πξνβιεπφκελε ζην Άξζξν 2 Κάιπςε Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηνπο Παξφρνπο ησλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Άξζξα 3.(Παξνρή Δηεζίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ), 4. (Παξνρή Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο), 5 (Δπείγνπζα Ηαηξηθή Βνήζεηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ) θαη 6. (Παξνρή Extra Care), νπνηεδήπνηε ην θξίλεη απαξαίηεην, λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο ή θαη λα θαηαξγήζεη ηελ παξνρή Extra Care θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο θάιπςεο. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο θαη ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε.

14 Άξζξν 10. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΑΦΑΛΙΙΜΟΣΗΣΑ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΧΝ ΜΔΛΧΝ ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο ιφγσ απψιεηαο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο θάιπςεο νπνηνπδήπνηε εμαξηψκελνπ κέινπο απφ ην παξφλ Αζθαιηζηήξην, ηα εμαξηψκελα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα αζθαιηζηνχλ εληφο ελφο κελφο απφ ηνλ αλσηέξσ ηεξκαηηζκφ κε Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην Εσήο, κε Πξφγξακκα Τγείαο πνπ ζα δηαζέηεη ηφηε ε Δηαηξία θαη κε ην ηφηε ηζρχνλ ηηκνιφγην ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο έιεγρν ηεο αζθαιηζηκφηεηαο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο ζηελ Δηαηξία. Σν ίδην δηθαίσκα παξέρεηαη ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ Αζθαιηζκέλνπ/εο ζπδχγνπ κε ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν θαζψο θαη ζηα παηδηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εάλ ηεξκαηηζηεί ε παξνχζα θάιπςε ιφγσ γάκνπ ηνπο ή ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ ζπνπδάδνπλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία εληφο ελφο κελφο απφ ην δηαδχγην ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θάιπςεο ησλ παηδηψλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ.

15 ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΙΓΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Καζαξηζκφο ηξαχκαηνο ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθξσηεξηαζκφο δαθηχινπ (ρεξηνχ, πνδηνχ) Απνιίλσζε κείδνλνο ζαθελνχο θιεβφο ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθξσηεξηαζκφο άθξνπ (πνδφο, θλήκεο, κεξνχ, ρεξηνχ, πήρεσο, βξαρίνλνο) Απιή ζπξξαθή αγγείνπ (αξηεξίαο, θιέβαο) θαηφπηλ ηξαχκαηνο Πεξηθαξδηαθφ παξάζπξν ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αξηεξηαθή εκβνιεθηνκή ζξνκβεθηνκή (εκβνιή κεξηαίαο αξηεξίαο) Δγρείξεζε θηξζψλ ελφο ζθέινπο (ζαθελεθηνκή ελφο ζθέινπο) χγθιηζε ζηέξλνπ Δθηνκή αλεπξχζκαηνο πεξηθεξηθήο αξηεξίαο Δγρείξεζε θηξζψλ ζε δχν ζθέιε (ζαθελεθηνκή ζε δχν ζθέιε) Καξσηηδηθή ελδαξηεξεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αλεχξπζκα ιαγνλίνπ αξηεξίαο Δγρείξεζε ανξην εληεξηθήο επηθνηλσλίαο Δγρείξεζε ξήμεο θνηιηαθήο ανξηήο Δγρείξεζε ηξαχκαηνο κεγάινπ αγγείνπ Δθηνκή αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Γηάλνημε επηθαλεηαθνχ απνζηήκαηνο Ολπρεθηνκή (κεξηθή) Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε πνιχπνδα ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Γηάλνημε βαξζνιίλεηνπ αδέλνο Ολπρεθηνκή (νιηθή) ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αηκνπεξηηφλαην πιχζεηο θνηιίαο Αηκνξξντδεθηνκή Αθξσηεξηαζκφο κεξνχ, θλήκεο, βξαρίνλνο, αληηβξαρίνπ, θαξπνχ, ηαξζνχ Αθαίξεζε φγθνπ καζηνχ Γηάλνημε πεξηεδξηθνχ απνζηήκαηνο Δθηεηακέλα επηπνιήο ζιαζηηθά ηξαχκαηα Δθηνκή κεθειείνπ απνθχζεσο Οξρεθηνκή θσιεθνεηδεθηνκή Υνινθπζηνζηνκία

16 ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Απιή καζηεθηνκή Αθαίξεζε θχζηεο σνζήθεο Λαπαξνζθνπηθή αθαίξεζε ελφο ή δχν ηλνκπσκάησλ Λαπαξνζθνπηθή αθαίξεζε θχζηεο σνζήθεο Λχζε ζπκθχζεσλ Πεξηεζθηγκέλε βνπβσλνθήιε, κεξνθήιε. Απιή ρνινθπζηεθηνκή Γηαθνηιηαθή δηφξζσζε πξνπηψζεσο νξζνχ Δπηλεθξηδεθηνκή Θπξενεηδεθηνκή νιηθή Κνιεθηνκή (πιελ νιηθήο) Νεθξεθηνκή Οιηθή πζηεξεθηνκή Ρηδηθή καζηεθηνκή πκθπηηθφο εηιεφο Υνινθπζηεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Οιηθή γαζηξεθηνκή Οιηθή θνιεθηνκή ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δπέκβαζε Whipple ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθαίξεζε πνιχπνδα ηξαρήινπ Γηάλνημε δηαππεκέλνπ Βαξζνιίλεηνπ αδέλνο ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθαίξεζε Βαξζνιίλεηνπ αδέλνο Γηαγλσζηηθή ιαπαξνζθφπεζε Δθηνκή ηξαρήινπ ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δθηνκή εμαξηήκαηνο Ωνζεθεθηνκή Δθππξήλεζε ηλνκπψκαηνο κήηξαο Λαπαξνζθνπηθή σνζεθεθηνκή Οιηθή πζηεξεθηνκή κε ή ρσξίο ηα εμαξηήκαηα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Ρηδηθή πζηεξεθηνκή κε ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ηεο ππέινπ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δλδαγγεηαθή ηνπνζέηεζε θαζεηήξνο ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δλδαγγεηαθή εθιεθηηθή ζξνκβφιπζε (Α Φ) ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή κεξηαίαο Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ιαγνλίνπ Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ηγλπαθήο

17 Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή θαξσηίδνο Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ππνθιεηδίνπ Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή θνηιηαθήο ανξηήο ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αλεχξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο Αλεχξπζκα ιαγνλίνπ αξηεξίαο - ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο Αλεχξπζκα ππνθιεηδίνπ - ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή ή θξπνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε κπξκπγθηάο θνλδπιψκαηνο Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε νιίγσλ ζεισκάησλ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθαίξεζε ζπίινπ Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε πνιιαπιψλ ζεισκάησλ, κπξκεγθηψλ, θνλδπισκάησλ Μεξηθή ή νιηθή νλπρεθηνκή θαη θαηαζηξνθή ηκήκαηνο ηεο κήηξαο ηνπ φλπρνο ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δθηνκή πεξηεδξηθνχ ζπξηγγίνπ Αθαίξεζε θαθνήζσλ φγθσλ BCC, SCC ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθαίξεζε θαθνήζσλ φγθσλ θαηά MOHS ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΠΑΝΟΡΘΧΣΙΚΗ / ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθαίξεζε κηθξνχ δεξκαηηθνχ φγθνπ (θάησ ησλ 3 εθ.) θαη ζπξξαθή Αθαίξεζε φλπρνο ΜΙΚΡΗ ΔΠΔΜΒΑΗ Αθξσηεξηαζκφο θάιαγγαο δαθηχινπ Αθαίξεζε γαγγιίνπ Γηάλνημε θαξπηαίνπ / ηαξζηαίνπ ζσιήλα ΜΔΑΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ (Αλνηθηή) αλάηαμε θαηάγκαηνο δαθηχινπ Αθξσηεξηαζκφο άθξσλ ζην χςνο άθξαο ρεηξφο ή πνδφο Αθαίξεζε φγθνπ καζηνχ Αθαίξεζε παιακηαίαο απνλεχξσζεο επη Dupuytren πξξαθή δηαηνκήο ηελφλησλ ή λεχξσλ κεκνλσκέλσλ Σελνληνκεηάζεζε ΜΔΓΑΛΗ ΔΠΔΜΒΑΗ Αλνηθηή αλάηαμε θαηάγκαηνο δπγσκαηηθνχ Αλνηθηή αλάηαμε θαηάγκαηνο άλσ ή θάησ γλάζνπ Αλνηθηή αλάηαμε ξηληθνχ θαηάγκαηνο Απιή καζηεθηνκή (1 πιεπξά) Λεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο καζράιεο, βνπβσληθφο Τπνδφξεηνο καζηεθηνκή (1 πιεπξά) Αθαίξεζε παξσηίδνο Τπνδφξεηνο καζηεθηνκή (2 πιεπξέο)

18 Σξαρειηθή ιεκθαδελεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Άλσ ή θάησ γλαζεθηνκή Παξσηηδεθηνκή κε αλαθαηαζθεπή πξνζσπηθνχ λεχξνπ ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 10 ΧΡΧΝ ΚΑΙ ΠΛΔΟΝ Αθαίξεζε φγθσλ θξαλίνπ Οζηενηνκία LeFort III/αλνηθηή αλάηαμε θαηαγκάησλ θξαλίνπ θφγρσλ ΘΧΡΑΚΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Βξνγρνζθφπεζε (θαη κε ιήςε βηνςηψλ, βξνγρηθή έθπιπζε θιπ) Δθθελσηηθή παξαθέληεζε ζψξαθνο ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Παξνρέηεπζε ζψξαθνο κε ηνπνζέηεζε ζσιήλα Bullaw Μεζνζσξαθνζθφπεζε Πιεπξνδεζία Σξαρεηνηνκή ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Θεξαπεία πλεπκνζψξαθνο κε ζσξαθνηνκή ή ζσξαθνζθφπεζε χγθιηζε ζηέξλνπ Αθαίξεζε εκππήκαηνο (παξνρέηεπζε θαζαξηζκφο) Λνβεθηνκή Σκεκαηεθηνκή πλεχκνλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Αθαίξεζε φγθσλ κεζνζσξαθίνπ Θσξαθηθφ αλεχξπζκα Οηζνθαγεθηνκή Πλεπκνλεθηνκή ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ Γηαδεξκηθή αγγεηνπιαζηηθή θαη εηζαγσγή αγγεηαθήο πξνζέζεσο. ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Γηαδεξκηθή ελδαγγεηαθή θαηαζηξνθή παξαπιεξσκαηηθνχ δεκαηίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ραξηνγξαθήζεσο) ABLATION ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Απνζπκθφξεζε θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ Σνκή επη ηνπ πεξηαθξδίνπ Θεξαπεπηηθέο ελδαγγεηαθέο εγρεηξήζεηο ζην κπνθάξδην Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θνηιηαθψλ αξξπζκηψλ (θαη κε ηε βνήζεηα ραξηνγξάθεζεο ηεο θαξδηάο) ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Αλνηθηή βαιβηδνηνκή Αληηθαηάζηαζε βαιβίδνο θαξδηάο Πεξηθαξδηεθηνκή Δπαλαηκάησζε ζηεθαληαίαο σλ κε απηνκφζρεπκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο ηνπ απηνκνζρεχκαηνο θαη ελδαξηεξεθηνκή

19 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δζσηεξηθή παξνρέηεπζε ΔΝΤ Κξαληναλάηξεζε Τπνζθιεξίδην αηκάησκα ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δπηζθιεξίδην αηκάησκα Laser δηζθεθηνκή Οζθπτθή δηζθεθηνκή Οζθπτθή πεηαιεθηνκή Παξαθέληεζε απνζηήκαηνο εγθεθάινπ Απρεληθή δηζθεθηνκή Απρεληθή πεηαιεθηνκή Αθαίξεζε ελδνεγθεθαιηθνχ αηκαηψκαηνο Μηθξνδηζθεθηνκή ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αθαίξεζε αθνπζηηθνχ λεπξηλψκαηνο Όγθνη λσηηαίνπ κπεινχ ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αλεπξχζκαηα εγθεθάινπ Γηαζθελνεηδήο ππνθπζεθηνκή/αδελσκαηεθηνκή Όγθνη βάζεσο θξαλίνπ Πνιιαπιέο ζπνλδπινδεζίεο ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Γηάλνημε αηκαηψκαηνο αθαίξεζε θχζηεσο Παξαθέληεζε αηκάξζξνπ Παξνρέηεπζε απνζηήκαηνο ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αλαίκαθηνο αλάηαμε θαηαγκάησλ εμαξζξεκάησλ άθξσλ ππν γεληθή αλαηζζεζία, ηνπνζέηεζε γχςνπ ζην ρεηξνπξγείν Κηλεηνπνίεζε αξζξψζεσλ ππν γεληθή αλαηζζεζία πξξαθή κεκνλσκέλσλ εθηεηλφλησλ ηελφλησλ δαθηχισλ ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αλνηθηή κεληζθεθηνκή Αθαίξεζε ηεο θεθαιήο ηεο θεξθίδαο, κείδσλνο πνιπγψλνπ, θφθθπγνο, άθξνπ θιεηδφο. Γηαγλσζηηθή αξζξνζθφπεζε πξξαθή ξήμεσο κεκνλσκέλσλ ζπλδέζκσλ πιελ ρηαζηψλ Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ή αθξσηεξηαζηηθψλ ηξαπκάησλ ελφο ή δπν δαθηχισλ θαη κε ρξήζε βειφλσλ Kirschner ρσξίο ζπκκεηνρή θακπηήξσλ, αγγείσλ θαη λεχξσλ ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αλνηθηή πκελεθηνκή κεγάισλ αξζξψζεσλ Αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ βξαρηνλίνπ, κεξνχ, ιεθάλεο δηα εμσηεξηθήο νζηενζχλζεζεο Αληηκεηψπηζε ζπλζέησλ θαθψζεσλ γφλαηνο Έζσ κεληζθεθηνκή Νφζνο ηνπ Dypuytren

20 Πιαζηηθή ρηαζηψλ ζπλδέζκσλ πξξαθή ή επαλαθαζήισζε, αρηιιείνπ ηέλνληνο, επηγνλαηηδηθνχ ή ηέλνληνο ηνπ ηεηξαθεθάινπ ή δηθεθάινπ. Υεηξνπξγηθή αξζξνζθνπηθή επέκβαζε γφλαηνο ή ψκνπ. Αθξσηεξηαζκνί άθξσλ πιελ απηψλ άθξαο ρεηξφο ή πνδφο Ζκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή Μηθξνδηζθεθηνκή Οζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ κεξηαίνπ δηα πιαθφο ή ελδνκπειηθήο ειψζεσο, θαηάγκαηα PILON ζπληξηπηηθά θάησ πέξαηνο θλήκεο Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ςεπδαξζξψζεσο ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Αξζξνδεζία ηζρίνπ, ψκνπ, γφλαηνο Οιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ, γφλαηνο, ψκνπ Υεηξνπξγηθή αλαζπγθφιιεζε άθξσλ δαθηχισλ Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ππέινπ, θνηχιεο Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζπνλδπινδεζίεο ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Απεμάξζξσζε ηζρίνπ ή ψκνπ βαζηθψλ ηζηψλ, αγγείσλ, λεχξσλ δηα κηθξνρεηξνπξγηθήο θαη νζηενζχλζεζε νζηψλ. Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε φγθσλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη θαθνήζσλ φγθσλ καθξψλ νζηψλ θαη ιεθάλεο. ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αθαίξεζε φγθνπ ζηνκίνπ νπξήζξαο Δθθέλσζε αηκαηνθχζηεο Παξαθέληεζε απνζηήκαηνο πξνζηάηνπ Σνπνζέηεζε ή αθαίξεζε pig tail ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε ιίζνπ νπξεηήξα Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε κηθξνχ φγθνπ θχζηεο Δλδνζθνπηθή νπξεζξνηνκία Δπηδηδπκηδεθηνκή Κηξζνθήιε Τδξνθήιε ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Αλνηθηή λεθξνζηνκία Γηνπξεζξηθή αθαίξεζε ζεισκάησλ Ρηδηθή νξρεθηνκή επη θαξθίλνπ Υεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο νζρένπ (Fournier) θιπ Δπέκβαζε λεθξψλ θαη νπξεηήξσλ επη ηξαπκαηηζκνχ Μεξηθή λεθξεθηνκή Νεθξεθηνκή Νεθξνιηζνηνκία Οιηθή νπξεηεξεθηνκή Ππεινπιαζηηθή πξίγγην θπζηενθνιπηθφ ή θπζηενεληεξηθφ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ Ρηδηθή θπζηεθηνκή επη θαξθίλνπ θχζηεσο κε ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή Ρηδηθή πξνζηαηεθηνκή επί θαξθίλνπ πξνζηάηνπ κε ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30229 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252)

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κε αλώηαην εηήζην όξην, αλά Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν θαη ηα ηπρόλ εμαξηώκελα κέιε απηνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν:

1. Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν: ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (θσδ. 30204) ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Οη Όξνη πνπ αθνινπζνύλ δηέπνληαη από ηνπο Γεληθνύο Όξνπο Εσήο, ηνπο Πξόζζεηνπο Γεληθνύο παξνρώλ θαη είλαη αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ. 10557, Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΕΧΖ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα