Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52"

Transcript

1 NEWSLETTER Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52 Αγαπηηέρ οί θίλερ-οι, ΠΔΡΙΙΔΥΟΜΔΝΑ Αππόό ηηννλλ εεθθδδόόηηεε ΣΣαα άάξξζζξξαα ηηννππ κκήήλλαα ΑΑΘΛΛΗΤΤΙΙΚΚΗ ΔΔΙΙΟΙΙΚΚΗΣΣΗ Γηαρείξηζε έξγνπ γηα απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηώλ Φπζηθήο Αγωγήο Γιάννης Δ. Ασθίνος Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητική Γιοίκηση ΤΔΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΑΣΣΚΚΗΣΣΗ Έθθεληξε άζθεζε & νμεηδωηηθό ζηξεο Θανάσης Σζιαμούρτας Δπίκοσρος Καθηγητής Βιοτημείας της Άσκησης ΤΔΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γξξααζζ ηηεεξξ ηόόηηεεηηεεοο η ΣΣαα λλέέαα κκααοο Σαο παξνπζηάδνπκε κε κεγάιε ραξά ην 52 ν ειεθηξνληθό καο πεξηνδηθό ζηηο ζειίδεο ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε θαη λα δηαβάζεηε ηα αθόινπζα: Α) Γύν άθξωο ελδηαθέξνληα άξζξα, ην πξώην κε ζέκα: «Διασείπιζη έπγος για αποηελεζμαηική παποσή ςπηπεζιών Φςζικήρ Αγωγήρ» ηνπ Αλαπιεξωηή Καζεγεηή Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο ηνπ ΤΔΦΑΑ Αζελώλ θνπ Απζίλνπ Ιωάλλε θαη ην δεύηεξν έλα άξζξν ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Βηνρεκείαο ηεο Άζθεζεο ηνπ ΤΔΦΑΑ Τξηθάιωλ θνπ Τδηακνύξηα Αζαλάζηνπ κε ζέκα: «Έκκενηπη άζκηζη & οξειδωηικό ζηπερ». Β) Μηα ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο (νπθ νιίγεο!), Νέα, ηόζν γηα ηα ηεθηαηλόκελα ηεο εηαηξείαο καο όζν γηα ηα ηωξηλά θαη κειινληηθά δξώκελα ζηε Διιεληθή θαη Κππξηαθή Δπηθξάηεηα ζηνπο ρώξνπο ηεο Υγείαο-Άζθεζεο-Γηαηξνθήο-Δπεμίαο! Γ) Τα ηειεπηαία λέα αλαθνξηθά κε ηα επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα ηόζν γηα ηνπο λένπο όζν θαη γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο δηαθόξωλ θιάδωλ! Υ.Γ.1 Οη ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο κνπ θαη εγώ πξνζωπηθά ζέινπκε λα ζαο επρεζνύκε κία θαιή θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά κε πξνζωπηθή πγεία, επηπρία θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίωζε. Παξ όιν πνπ νη θαηξνί είλαη δύζθνινη ιόγω ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε επηκνλή θαη ππνκνλή, ζπλερή πξνζπάζεηα θαη ζηνρνπξνζήιωζε, είκαζηε ζίγνπξνη όηη ζα ηα θαηαθέξνπκε Υ.Γ.2 Η εηαηξεία καο ελ έηε 2012 πξνρωξάεη κε γνξγά βήκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη δηεύξπλζε ζηόινπ ηωλ πξνϊόληωλ ηεο μεθηλώληαο απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ Διιεληθή θαη Κππξηαθή επηθξάηεηα, κε δύν εηαηξείεο, κε πξνϊόληα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο. Δπίζεο εδώ θαη 14 κήλεο πεξίπνπ επεμεξγάδεηαη, πινπνηεί θαη νινθιεξώλεη κέζα ζηνπο επόκελνπο 2 κήλεο κία πιαηθόξκα ππεξεζηώλ ηόζν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο, πγείαο άζθεζεο- δηαηξνθήο επεμίαο, όζν θαη γηα ην θαηαλαιωηηθό θνηλό. Αλακείλαηε λέα καο ζε πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Υ.Γ.3 Σαο παξνηξύλνπκε λα θάλεηε ζην facebook ηεο εηαηξείαο καο ζην κία ζειίδα κε πνιιέο εθπιήμεηο θαη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο. Απηή ηε ζηηγκή ε Science Technologies ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Cititravel Co Limited, ζαο πξνζθέξεη έλα καγεπηηθό δηήκεξν ζηελ Αξάρωβα. Απιά θάλε ζηελ ζειίδα καο ζην facebook κέρξη ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ θαη πάξηε κέξνο ζηελ θιήξωζε. ΔΔππη ηδδννηηννύύκκεελλαα ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα Με εκηίμηζη, Ο γςπολόγορ

2 Σν άξζξν ηνπ κήλα ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γηάλλλεο Γ. Απζίλνο Αναπληρωτής Καθηγητής - Αθλητική Γιοίκηση Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΔΦΑΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ πανμπή οπδνεζζχκ δζαηήνδζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ θοζζηήξ ζηακυηδηαξ ημο αηυιμο απυ επζζηήιμκεξ ηδξ θοζζηήξ αβςβήξ, ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε ζοκεπείξ δναζηδνζυηδηεξ ή αοημηεθή ένβα (Nokes, Major, Greenwood, Allen & Goodman, 2005) ακελάνηδηα απυ ημ εάκ είκαζ αημιζηά ή μιαδζηά πνμβνάιιαηα. ηδκ μοζία, αοηυ πμο μνίγεζ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ είκαζ μ ζηυπμξ ημοξ. Γζα πανάδεζβια, εάκ είκαζ πνμζδζμνζζιέκμξ ςξ πνμξ (α) έκα ζοβηεηνζιέκμ - ιεηνίζζιμ απνηέιεζκα, (α) ιία ηαηαθδηηζηή εκεξνκελία αλζμθυβδζδξ ημο απμηεθέζιαημξ, (β) έπεζ ζοβηεηνζιέκα πνηνηηθά παναηηδνζζηζηά, ηαζ (δ) έπεζ ζοβηεηνζιέκμ θόζηνο, ηυηε ιπμνεί κα είκαζ έκα ένβμ ιε ηδκ έκκμζα ημο υνμο πμο ημο πνμζδίδμοιε ζηδκ πανμφζα ενβαζία ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ημκ δζεεκή δυηζιμ υνμ project, ημ μπμίμ: Απμηεθεί έκα ζοβηεηνζιέκμ βεβμκυξ, οθμπμζείηαζ ζε πνμζδζμνζζιέκδ πνμκζηή δζάνηεζα, πενζθαιαάκεζ ιία ζεζνά απυ αθθδθέκδεηεξ δναζηδνζυηδηεξ, απμζημπεί ζε έκα απμηέθεζια ημ μπμίμ είκαζ ιμκαδζηυ ηαζ ηαθά πνμζδζμνζζιέκμ. (Baguley, 2003 ζ. 15). Κε αοηή ηδκ έκκμζα, μ δζαπεζνζζηήξ ημο πνμηεζιέκμο κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυξ ιπμνεί κα: πνδζζιμπμζεί αλζμθμβδιέκεξ πζζημπμζδιέκεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ εθεβιέκα ενβαθεία, ηα μπμία πανημβναθμφκ ηδ δζαδνμιή πνμξ ηδκ επίηεολδ εκυξ ζηυπμο ηαζ ηάκεζ ζοζπεηζζιμφξ ηδξ πμνείαξ αοηήξ ηαεχξ ηδκ αημθμοεεί (Deeprose, 2004 ζεθ. 12). Οζ «δζαδζηαζίεξ», ηα «ενβαθεία» δ «πανημβνάθδζδ» ηαζ μ «ζοζπεηζζιυξ ηδξ πμνείαξ» ηα μπμία εα δζαζθαθίζμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηή οθμπμίδζδ ηδξ οπδνεζίαξ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ημοξ, ακάθμβα ιε ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ημ εφνμξ ημο ένβμο. Όθα ηα ένβα υιςξ απμηεθμφκηαζ απυ ηζξ ααζζηέξ θάζεζξ ημο ζπεδζαζιμφ-έκανλδξ, ηδξ οθμπμίδζδξ ηαζ ημο απμθμβζζιμφ-ηθεζζίιαημξ, υπμο ζε ηάεε ιία απυ αοηέξ αλζμπμζμφκηαζ ηα ακάθμβα, ηαηά πενίζηαζδ, ιέζα δζαπείνζζδξ ένβμο Catherwood, Ernst & Young & Van Kirk, 1992.

3 ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ θοζζηήξ αβςβήξ, ημ ένβμ ανπίγεζ ιε ηδκ πενζβναθή ημο (Πίκαηαξ 1). Σμ έββναθμ αοηυ αμδεά ζημ κα οπάνλεζ ηαφηζζδ ιεηαλφ, αθεκυξ ηςκ πνμζδμηζχκ ημο πεθάηδ βζα ηδκ οπδνεζία ηαζ αθεηένμο ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ αθθά ηαζ ημκ ηνυπμ αλζμθυβδζδξ ηδξ. Πίλαθαο 1. Πενζβναθή ημο ένβμο βφικαζδξ. θνπόο πξνγξάκκαηνο (έξγν) Πενζμνζζιυξ ημο οπμδυνζμο θίπμοξ ημο πεθάηδ ηαηά δφμ ααειίδεξ ημο μνβάκμο ιέηνδζδξ Βαζηθέο ελόηεηεο πξνγξάκκαηνο (παξαδνηέα) 1. πεδζαζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ βφικαζδ 2. Δλαζθάθζζδ ζοκενβαηχκ (αζμπδιζηυξ, δζαηνμθμθυβμξ, βοικαζηήνζμ) 3. Δλαζθάθζζδ ημο οθζημφ-ιέζςκ (βφικαζδξ, αλζμθυβδζδ αζμθμβζηχκ παναιέηνςκ) 4. Γζελαβςβή ημο πνμβνάιιαημξ 5. Αλζμθυβδζδ απμηεθέζιαημξ ηθείζζιμ ημο πνμβνάιιαημξ Κξίζηκεο νξγαλωηηθέο εκεξνκελίεο 5-11 Ηακμοανίμο: πεδζαζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ Ηακμοανίμο: Δλαζθάθζζδ ζοκενβαηχκ Ηακμοανίμο: Δλαζθάθζζδ ημο οθζημφ-ιέζςκ 19 Ηακμοανίμο 14 Κανηίμο: Γζελαβςβή ημο πνμβνάιιαημξ Κανηίμο: Αλζμθυβδζδ απμηεθέζιαημξ ηθεζζιμ ημο πνμβνάιιαημξ Σερληθέο απαηηήζεηο 1. Υνήζδ ηοθζυιεκμο δζαδνυιμο 2. Υνήζδ μνβάκμο ιέηνδζδξ ηανδζαηχκ ζθοβιχκ, θζπμ-ιεηνδηή, εενιζδμ-ιεηνδηή Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 2. Θυζημξ οθζημφ δζελαβςβήξ ημο πνμβνάιιαημξ Έλμδα επζζηδιμκζηχκ ζοκενβαηχκ (5 αηυιςκ) Ιεζημονβζηά έλμδα (βοικαζηήνζμ, ηδθέθςκα, internet, η.θπ.) Θένδμξ βοικαζηή Έζμδα απυ πεθάηδ Πεξηνξηζκνί θαη εμαηξέζεηο 1. Σμ πνυβναιια εα πναβιαημπμζδεε ζε βοικαζηήνζμ ηδξ Αεήκαξ 2. Ο ζοιιεηέπςκ είκαζ άκδναξ εκήθζηαξ Δμέηαζε γηα έγθξηζε ζρεδηαζκνύ από πειάηε : 15 Γεηειανίμο ηδ ζοκέπεζα, αθμφ μ ζοκμθζηυξ ζπεδζαζιυξ ημο ένβμο εβηνζεεί απυ ημκ «πεθάηδ - βοικαγυιεκμ» ςξ πνμξ ηα ααζζηά ημο ζημζπεία ηαζ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια, αημθμοεεί δ δζαδζηαζία ημο θεζημονβζημφ ζπεδζαζιμφ απυ ημ δζαπεζνζζηή ημο.

4 Γδθαδή, ηςκ απαναίηδηςκ ενβαζζχκ ηαλζκμιδιέκςκ ζε αοημηεθείξ εκυηδηεξ (παξαδνηέα) ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμ ρξνλνδηάγξακκα ιε ζδιεία - νξόζεκα ελέθζλδξ ηδξ οθμπμίδζδξ (Deeprose, 2004, Πίκαηαξ 2). Δδχ, έκα επίζδξ ζδιακηζηυ «ενβαθείμ» είκαζ μ έθεβπμξ οθμπμίδζήξ ημο ζπεδζαζιμφ ιε ηδκ έκκμζα ημο θηλδύλνπ ηάηζ κα πάεζ ζηνααά (Γδιδηνζάδδξ, 2004, Πίκαηαξ 3) μπυηε ημ ένβμ κα ιδκ πεηφπεζ ημ ζηυπμ ημο ή ηαζ κα ιαηαζςεεί. Πίλαθαο 2. πνμκμδζάβναιια ημο ένβμο βφικαζδξ. Πίλαθαο 3. Ακάθοζδ ηζκδφκμο οθμπμίδζδξ ημο ένβμο βφικαζδξ (ζοκμπηζηή). Καηεγνξίεο Κηλδύλωλ Μεγάινη Μεζαίνη Μηθξνί Αηφπδια βοικαγυιεκμο εκηυξ αεθδηζηχκ πχνςκ Πνμαθήιαηα αεθδηζημφ οθζημφ Αδοκαιία πανμοζίαξ βοικαζηή ζε ζοκεδνία Αλάιπζε Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Πνμζδζμνζζιυ ξ ημο ηζκδφκμο Πζεακυηδηα κα ζοιαεί ηναηδβζηή ακηζιεηχπζζδξ Πεξηγξαθή γεγνλόηνο: Αδοκαιία πανμοζίαξ βοικαζηή ζε ζοκεδνία πλέπεηα: Λα ιαηαζςεεί δ ζοκεδνία ηαζ κα ηαεοζηενήζεζ δ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ Πεξίπηωζε Α: Θοηθμθμνζαηή ζοιθυνδζδ 60% Πεξίπηωζε Β: Σναηάνζζια 30% Πεξίπηωζε Γ: Ιάζηζπμ 10% Σξόπνο ρεηξηζκνύ ηνπ θηλδύλνπ: Θαεμνζζιυξ πάβζαξ εκαθθαηηζηήξ διέναξ ζοκεδνίαξ Δλαιιαθηηθόο ηξόπνο ρεηξηζκνύ ηνπ θηλδύλνπ: Δηηέθεζδ απυ ημκ αζημφιεκμ ζοβηεηνζιέκδξ διενήζζαξ βφικαζδξ δ μπμίμ έπεζ δμεεί ςξ εκαθθαηηζηή ζηδκ ανπή ημο πνμβνάιιαημξ

5 Σμ επυιεκμ ζηάδζμ ηδξ δζαπείνζζδξ ημο ένβμο είκαζ μ ζοκημκζζιυξ οθμπμίδζήξ ημο ιε αάζδ ημ πνμκμδζάβναιια, ημ επίπεδμ πμζυηδηαξ ηαζ ημκ πνμτπμθμβζζιυ. Ο «ζοζπεηζζιυξ ηδξ πμνείαξ» ιπμνεί κα απνηππωζεί νπηηθά ζε έκα ζπεηζηυ δζάβναιια βζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηαζ έθεβπμ (Alexander Hamilton Institute, 1994, Πίκαηαξ 4). Πίλαθαο 4. Ρμή δζαδζηαζζχκ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο βφικαζδξ. Σμ ηεθεοηαίμ ηαζ ελίζμο ζδιακηζηυ ζηάδζμ είκαζ ημο απμθμβζζιμφ ηθεζζίιαημξ. Ζ ζδιακηζηυηδηά ημο έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ιε ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία, ε εκπεηξία ηνπ έξγνπ θεθαιαηνπνηείηαη ζε γλώζε ηαζ βάζε πξνο βειηίωζε (Maylor, 2003). οβηεηνζιέκα, ζημζπεία απυ ηάεε ζηάδζμ ημο ένβμο ηαηαβνάθμκηαζ, ηαλζκμιμφκηαζ, αλζμθμβμφκηαζ ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ, ηαζ ανπεζμεεημφκηαζ πνμηεζιέκμο ζημ επυιεκμ ένβμ κα ηνμπμπμζδεμφκ ακάθμβα (Πίκαηαξ 5) χζηε κα αεθηζςεμφκ. Πίλαθαο 5. Πδβέξ ζοθθμβήξ ζημζπείςκ απμθμβζζιμφ ένβμο (Baguley, 2003). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθέβπμοξ οθμπμίδζδξ (ηεζη) Απυρεζξ ζοιιεηέπμκηα Θέιαηα πμο πνμέηορακ Πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίζηδηακ Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Ανπεία απυ: οκενβάηεξ Διπεζνία Γζαπείνζζδ οθζημφ Πίλαθαο 5. οθθμβή ζημζπείςκ απμηφπςζδξ ειπεζνίαξ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο βφικαζδξ. Αποηύπυζη εμπειπίαρ Δραστηριότητα:... Σηόσορ:.... Επεηεύσθη ο ζηόσορ; Ναι ( ) Όσι ( ) Αν όσι γιαηί;.. Δημιοςπγήθηκαν πποβλήμαηα; Ναι ( ) Όσι ( ) Αν ναι πος;... Αποτύπωση εμπειρίας στην σλοποίηση ηος ππογπάμμαηορ : Τα δςναηά μαρ ζημεία.. Οι αδςναμίερ μαρ.. Οι εςκαιπίερ πος αξιοποιήθηκαν Οι ελλείτειρ πος παποςζιάζηηκαν.... Αν ξανακάναμε ηο ππόγπαμμα ηι θα κάναμε διαθοπεηικά;..... Ποια ζημεία ππέπει να πποζεσθούν ιδιαίηεπα..

6 Ζ δζαπείνζζδ ένβμο είκαζ ιζα ηεπκζηή δ μπμία έπεζ ζπεδζαζηεί πνμηεζιέκμο κα ζηακμπμζείηαζ μ πεθάηδξ πανμπήξ ιζαξ οπδνεζίαξ, ηάηζ ημ μπμίμ απμηεθεί ηαζ ημ ααζζηυ ζημζπείμ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηάεε επαββεθιαηία ζημ πχνμ ηδξ θοζζηήξ αβςβήξ. Σα οπέν ηδξ είκαζ δ ιεεμδζηυηδηα ηαζ δ ηοπμπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ (ιε ζηυπμ ηδ ζοκέπεζα ηαζ ηδ ζοκεπή αεθηίςζδ). ηα ηαηά είκαζ δ βναθεζμηναηζηή ηδξ πνμζέββζζδ. Οζ μπαδμί ηδξ δζαπείνζζδξ ένβμο δζααεααζχκμοκ υηζ πανυθμ πμο ημ ηάεε ένβμ είκαζ ιμκαδζηυ, μ ααζζηυξ ζηεθεηυξ ημο παναιέκεζ μ ίδζμξ ζε πανυιμζεξ πνμζπάεεζεξ (Deeprose, 2004). Θαηά ζοκέπεζα, δ πμθφ ενβαζία εα πνεζαζηεί ηδκ πνχηδ θμνά. ε ηάεε επυιεκμ ένβμ εα πναβιαημπμζμφκηαζ αεθηζχζεζξ ηαζ αθθαβέξ πνμηεζιέκμο κα ηαζνζάγεζ ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενίπηςζδξ. Ωξ επίθμβμξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ δ μνβάκςζδ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ οθμπμίδζδ ηάεε οπδνεζίαξ, δεκ πνέπεζ πμηέ κα είκαζ αοημζημπυξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ, υπςξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, απυ έκακ ιεβάθμ ανζειυ ενβαθείςκ δζαπείνζζδξ ένβμο, πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ υζα ηαζ υπμηε δ πμθοπθμηυηδηα ηδξ πενίζηαζδξ ημ απαζημφκ. πεηζηά δε ιε ηζξ εθανιμβέξ ηςκ «ενβαθείςκ» δζαπεζνίζεζξ ένβμο ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία, πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ πνμζανιυζηδηακ ζημ επίπεδμ ημο αδνμφ παναδείβιαημξ. οβηεηνζιέκα, ηυζμ ημ πνμκμδζάβναιια, υζμ ηαζ δ νμή δζαδζηαζζχκ απμηοπχκμοκ πενζμνζζιέκεξ θεζημονβίεξ. Σμ πνχημ ιυκμ ηδ θεζημονβία ηδξ άζηδζδξ («πνμπμκδηζηή» δζαδζηαζία) ηαζ ημ δεφηενμ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ άζηδζδξ ηαζ ηδξ δζαηνμθήξ. ε πθήνδ ακάπηολδ πνέπεζ κα εκηαπεμφκ ηαζ μζ θμζπέξ ζοκενβαηζηέξ θεζημονβίεξ βζα ηδκ εηπθήνςζδ ημο ζηυπμο υπςξ είκαζ ηδξ αζμπδιείαξ, εκδεπμιέκςξ ρδπμθμβίαξ η.θπ. Οζ επαββεθιαηζηέξ ιε υθεξ ηζξ ζοκαθείξ ιε ημ ένβμ εζδζηυηδηεξ ζοβηνμημφκ ηαζ ηδκ μιάδα δζαπείνζζδξ ένβμο ιε ζοκημκζζηή-δζαπεζνζζηή (project manager) ημο ένβμο, ημκ βοικαζηή (personal trainer). Αλαθνξέο Alexander Hamilton Institute (1994). Γζμίηδζδ ένβμο (project management). Αεήκα: Θνζηήνζμκ. Baguley, P. (2003). Project management. Blacklick, OH: McGraw-Hill. Catherwood, D., Ernst & Young, Van Kirk, R. (1992). The completeguide to special event management. John Wiley and Sons, Canada. Deeprose, D. (2004). Έλοπκεξ ζδέεξ: Γζαπείνζζδ ένβςκ. Αεήκα: Γζμφνδαξ. Γδιδηνζάδδξ, Α. (2004). Γζμίηδζδ δζαπείνζζδ ένβμο (Project management) (3 δ εηδ.). Αεήκα: Δηδυζεζξ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Maylor Ζ. (2003). Γζαπείνζζδ ένβςκ (3 δ αββθζηή έηδμζδ). Αεήκα: Θθεζδάνζειμξ. Nokes S, Major I, Greenwood A, Allen D & Goodman M, (2005). Ο απυθοημξ μδδβυξ δζαπείνζζδξ ένβμο. Αεήκα: Θένηονα.

7 Σν άξζξν ηνπ κήλα ΑΚΗΗ Σδηακνύξηαο Θαλάζεο Ph.D Δπίκοσρος Καθηγητής Βιοτημείας της Άσκησης ΤΔΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΔΚΚΔΝΣΡΗ ΑΚΗΗ & ΟΞΔΙΓΧΣΙΚΟ ΣΡΔ ΔΙΑΓΧΓΗ Έηηεκηνδ ζοζημθή έπμοιε υηακ μ ιοξ αολάκεζ ημ ιήημξ ημο ζηδκ πνμζπάεεζα ημο κα οπενκζηήζεζ ιζα ελςηενζηή ακηίζηαζδ. Θαηά ηδκ έηηεκηνδ ζοζημθή εκενβμπμζείηαζ υπςξ ηαζ ζηδκ μιυηεκηνδ ζοζημθή (ιείςζδ ημο ιήημξ ημο ιουξ) μ ηφηθμξ ηςκ εβηάνζζςκ βεθονχκ ιε ηδ δζάθμνα υηζ ηα ιομκδιάηζα ηδξ αηηίκδξ ηνααζμφκηαζ ιαηνζά απυ ημ ηέκηνμ ηδξ γχκδξ Α ηαζ ημ ζανημιένζμ επζιδηφκεηαζ. Σμ ζδιακηζηυηενμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ έηηεκηνδξ άζηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιυηεκηνδ είκαζ υηζ πνμηαθεί ιεβαθφηενδ ιοσηή αθάαδ (Jamurtas et al., 2000; Paschalis, Koutedakis, Jamurtas, Mougios, & Baltzopoulos, 2005). Ζ ιοσηή αθάαδ, πενζθαιαάκεζ απμδζμνβάκςζδ ημο ζανηεζθήιαημξ, ηαηαζηνμθή ημο ζανημπθαζιαηζημφ δζηηφμο (Armstrong, 1990), ηαηαζηνμθή ημο ηοηηανμπθάζιαημξ (Friden, 1984) ηαεχξ ηαζ πνυηθδζδ ακςιαθζχκ ζημκ ελςηοηηάνζμ πχνμ ηδξ ιοσηήξ ίκαξ (Stauber, 1989). Σα ζοιπηχιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ έπεζηα απυ ιοσηή αθάαδ είκαζ μ ιοσηυξ πυκμξ, δ πηχζδ ηδξ ιοσηήξ δφκαιδξ, δ ιείςζδ ημο εφνμοξ ηίκδζδξ ημο ιουξ, δ απμδζμνβάκςζδ ηδξ δμιήξ ημο ηαζ δ εηηνμή ιοσηχκ πνςηεσκχκ ζημ αίια. Ο υνμξ μλεζδςηζηυ ζηνεξ ακαθένεηαζ ζε ιζα ζμαανή δοζακαθμβία ιεηαλφ ηδξ παναβςβήξ δναζηζηχκ εζδχκ μλοβυκμο ηαζ ημο ακηζμλεζδςηζημφ ιδπακζζιμφ ημο μνβακζζιμφ. Σα δναζηζηά είδδ ημο μλοβυκμο είκαζ ηα θοζζμθμβζηά πνμσυκηα ημο ιεηααμθζζιμφ ημο μλοβυκμο. Δίκαζ άημια ή ιυνζα πμο έπμοκ πάζεζ έκα δθεηηνυκζμ ηαζ βζ' αοηυ ημ θυβς βίκμκηαζ ελαζνεηζηά δναζηζηά. Έπμοκ ηδκ ηάζδ κα δεζιεφμοκ άθθα άημια ή ιυνζα απμζπχκηαξ δθεηηνυκζμ απυ αοηά, ιε απμηέθεζια κα ηα μλεζδχκμοκ ηαζ κα ηα ηαηαζηνέθμοκ. Έηζζ υηακ ηα επίπεδα ηςκ δναζηζηχκ εζδχκ μλοβυκμο οπεναμφκ ηα θοζζμθμβζηά υνζα ηυηε ιζθάιε βζα εηδήθςζδ μλεζδςηζημφ ζηνεξ. Σμ μλεζδςηζηυ ζηνεξ ιπμνεί κα επζθένεζ ιείςζδ ηςκ αιοκηζηχκ ζοζηδιάηςκ ημο μνβακζζιμφ ηαζ ηαηαζηνμθή ιμνίςκ υπςξ, πνςηεσκχκ, θζπζδίςκ, οδαηακενάηςκ ηαζ DNA (Halliwell & Whiteman, 2004). Σα δναζηζηά είδδ μλοβυκμο πενζθαιαάκμοκ ιυνζα ηα μπμία πενζέπμοκ μλοβυκμ, υπςξ ημ οπενμλείδζμ (O 2 ) ηαζ ημ οδνμλφθζμ (OH ), αθθά ηαζ ιενζηά πνμσυκηα ημο μλοβυκμο πμο δεκ είκαζ νίγεξ, υπςξ ημ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο (H 2 O 2 ) ηαζ ημ οπμπθςνζηυ μλφ (HOCl).

8 Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ πνμηθδεείζαξ ιοσηήξ αθάαδξ ηαζ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνμζ δείηηεξ. Γζα ηδ ιοσηή αθάαδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ δείηηεξ δ δναζηζηυηδηα ηδξ ηνεαηζκζηήξ ηζκάζδξ, δ δναζηζηυηδηα ηδξ βαθαηηζηήξ αθοδνμβμκάζδξ, δ οπμηεζιεκζηή αίζεδζδ ημο πυκμο ζημ ιο, δ ιέβζζηδ νμπή πμο ιπμνεί κα πανάβεζ μ ιοξ ηαεχξ ηαζ ημ εφνμξ ηίκδζδξ ημο ιουξ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ, μζ δείηηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ οπενμλείδςζδξ ηςκ θζπζδίςκ είκαζ δ ιδθμκμδζαθδεΰδδ, μζ μοζίεξ πμο ακηζδνμφκ ιε ημ εεζμααναζημονζηυ μλφ ηαζ ηα θζπζδζηά οπενμλείδζα, εκχ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ημο DNA πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα πνςηεσκζηά ηαναμκφθζα ηαζ δ 8-οδνμλο-2 -δεμλοβμοακμζίκδ (8- OHdG). ΔΚΚΔΝΣΡΗ ΑΚΗΗ ΚΑΙ ΟΞΔΙΓΧΣΙΚΟ ΣΡΔ Ανηεηέξ ένεοκεξ ζηδ αζαθζμβναθία έπμοκ ςξ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ ηαζ ιεθέηδξ ημ ιοσηυ ζζηυ. Κζηνυξ ανζειυξ απυ αοηέξ επζηεκηνςεήηακ ζηδ ιοσηή αθάαδ ηαζ ηζξ θοζζμθμβζηέξ αθθαβέξ πμο επένπμκηαζ ζημκ μνβακζζιυ ιεηά απυ έηηεκηνδ άζηδζδ. Κε αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά ιαξ είκαζ πθέμκ βκςζηυ υηζ δ έηηεκηνδ άζηδζδ πνμηαθεί ιοσηή αθάαδ (Jamurtas et al., 2000; Paschalis et al., 2005) ηαεχξ ηαζ αθθαβέξ ζε δείηηεξ πνμζδζμνζζιμφ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ (Close, Ashton, Cable, Doran, & MacLaren, 2004; Close, Ashton, McArdle, & Maclaren, 2005; Goldfarb, Bloomer, & McKenzie, 2005; Lee et al., 2002). Πζεακυξ θυβμξ βζα ηζξ ιεηααμθέξ αοηέξ ζημοξ δείηηεξ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ θαίκεηαζ κα είκαζ δ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ ημο μνβακζζιμφ ζηδκ πνμηθδεείζα ιοσηή αθάαδ. Έπεζηα απυ επίπμκδ άζηδζδ ανέεδηε ιζα ζδιακηζηή δζείζδοζδ θαβμηοηηάνςκ ζημ ιο ηαζ ιζα θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εηδήθςζδ ημο ηαεοζηενδιέκμο ιοσημφ πυκμο (Aoi et al., 2004). Ζ θθεβιμκχδδξ αοηή ακηίδναζδ ημο μνβακζζιμφ ακαζηέθθεζ ανπζηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο ιουξ, ζημπεφμκηαξ ζηδκ επμφθςζδ ημο ηναοιαηζζιέκμο ζζημφ. Θαηά ηδκ ακηίδναζδ αοηή ημο μνβακζζιμφ αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ θεοημηοηηάνςκ ζημ αίια ηαζ έπμοιε είζμδμ θαβμηοηηάνςκ ιέζα ζημ ιο πνμηαθχκηαξ αφλδζδ ηςκ δναζηζηχκ ζημζπείςκ αιέζςξ ιεηά αθθά ηαζ χνεξ ιεηά ηδ ιοσηή αθάαδ πμο πνμηθήεδηε απυ ηδκ άζηδζδ (Close, Ashton, McArdle et al., 2005). Ζ έηηεκηνδ άζηδζδ θυβς ηδξ ιοσηήξ αθάαδξ πμο επζθένεζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ θεοημηοηηανζηή δζήεδζδ επμιέκςξ ηαζ μλεζδςηζηυ ζηνεξ (Close, Ashton, McArdle et al., 2005), αθμφ ηα μοδεηενυθζθα πμο εκενβμπμζμφκηαζ πνμηαθμφκ ηδκ παναβςβή ανηεηχκ μλεζδςηζηχκ ιέζςκ ιε ζημπυ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ηαηεζηναιιέκμ ιοσημφ ζζημφ ηαζ ηδκ επζδζυνεςζδ ημο (Close, Ashton, McArdle et al., 2005). Σα δναζηζηά ζημζπεία εάκ δνάζμοκ ακελέθεβηηα ιπμνμφκ κα ηαηαζηνέρμοκ ηαζ οβζή ιοσηυ ζζηυ (Close, Ashton, McArdle et al., 2005). Ζ παναβςβή αοηχκ ηςκ δναζηζηχκ ζημζπείςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ θθεβιμκήξ θαίκεηαζ κα δζανηεί βζα 3 ιένεξ ιεηά απυ έηηεκηνδ άζηδζδ (Close et al., 2004). οιπεναζιαηζηά, έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ αφλδζδξ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ ζημκ μνβακζζιυ έπεζηα απυ έηηεκηνδ άζηδζδ θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ζηα μοδεηενυθζθα πμο εκενβμπμζμφκηαζ ζημ ζδιείμ ηδξ θθεβιμκήξ. Πανάθθδθα ιε ηζξ ιεηααμθέξ πμο επζθένεζ ζηδκ μλεζδμακαβςβζηή ηαηάζηαζδ ημο αίιαημξ δ έηηεκηνδ άζηδζδ πνμηαθεί ηαζ ιείςζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ζηακμηήηςκ ημο ιουξ. οβηεηνζιέκα επζθένεζ ιείςζδ ηδξ παναβυιεκδξ νμπήξ ηαζ ιείςζδ ημο εφνμοξ ηίκδζδξ ημο ιουξ, δομ αλζυπζζηςκ δεζηηχκ (Bloomer, Goldfarb, Wideman, McKenzie, & Consitt, 2005) πμο απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ πνμηθδεείζαξ ιοσηήξ αθάαδξ (Aguilo et al., 2005; Warren, Lowe, & Armstrong, 1999). Δπμιέκςξ οπμεεηζηά ιαξ δδιζμονβείηε ημ ενχηδια υηζ μζ αθθαβέξ πμο έπμοκ επέθεεζ ζημοξ δείηηεξ πνμζδζμνζζιμφ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ ίζςξ κα ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ηαζ κα ελδβήζμοκ ιεηααμθέξ ζημοξ δείηηεξ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ ιοσηήξ αθάαδξ. ε δομ ζπεηζηέξ ένεοκεξ ζηζξ μπμίεξ έβζκε ιέηνδζδ ηδξ ιέβζζηδξ παναβυιεκδξ νμπήξ (Close et al., 2004; Close, Ashton, Cable et al., 2005) ηαζ ζε δομ άθθεξ πμο έβζκε ιέηνδζδ ηδξ ιέβζζηδξ παναβυιεκδξ νμπήξ ηαζ ημο εφνμοξ ηίκδζδξ (Lee et al., 2002; Saxton, Donnelly, & Roper, 1994) έπεζηα απυ ιοσηή αθάαδ, δεκ ανέεδηε ηαιία ημζκή εηδήθςζδ ηςκ δεζηηχκ ιοσηήξ αθάαδξ ηαζ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ.

9 Βέααζα, είκαζ δφζημθμ κα απμδεζπεεί υηζ οπάνπεζ ηάπμζα ημζκή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααμθχκ ηςκ δεζηηχκ ηδξ ιοσηήξ αθάαδξ ηαζ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ έπεζηα απυ έηηεκηνδ άζηδζδ. Ο θυβμξ είκαζ υηζ μζ ιεηνήζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πνμζδζμνίζμοκ ηδ ιοσηή αθάαδξ ηαεχξ ηαζ μζ δείηηεξ πνμζδζμνζζιμφ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ ζοπκά πανμοζζάγμοκ ηαζ δζαθμνεηζηή ηζκδηζηή αηυιδ ηαζ ζημ ίδζμ ενέεζζια. Πανάθθδθα ηα αολδιέκα επίπεδα μλεζδςηζημφ ζηνεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ιοσηή αθάαδ έπεζηα απυ έηηεκηνδ άζηδζδ δεκ οπμδδθχκμοκ απαναίηδηα ιζα ανκδηζηή ηαηάζηαζδ βζα ημκ μνβακζζιυ. Ζ αφλδζδ ηδξ πανάβςβδξ δναζηζηχκ ζημζπείςκ είκαζ ηαζ επζεοιδηή βζα κα ακηζιεηςπζζηεί δ θθεβιμκή πμο δδιζμονβήεδηε ιεηά απυ ηδκ έηηεκηνδ άζηδζδ ηαζ κα βίκεζ επζδζυνεςζδ ημο ιουξ. ΔΠΙΛΟΓΟ Ζ έηηεκηνδ άζηδζδ αολάκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ δεζηηχκ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ ζημκ μνβακζζιυ. Σα αολδιέκα επίπεδα μλεζδςηζημφ ζηνεξ ιπμνεί κα δζανηέζμοκ βζα ανηεηέξ ιένεξ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ έηηεκηνδξ άζηδζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ άζηδζδ πμο δεκ επζθένεζ ιοσηή αθάαδ υπμο μζ δείηηεξ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ επζζηνέθμοκ ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα ιεηά απυ ιενζηέξ χνεξ (Aguilo et al., 2005; Bloomer & Goldfarb, 2004; Close et al., 2004). Θαηά ηδκ άπμρδ ιαξ, δ έηηεκηνδ άζηδζδ εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ έκα δζαθμνεηζηυ ενέεζζια βζα ημκ μνβακζζιυ ελαζηίαξ ηδξ ιοσηήξ αθάαδξ πμο πνμηαθεί ηαεχξ ηαζ ηςκ επζδνάζεςκ αοηήξ ζηζξ θεζημονβζηέξ ζηακυηδηεξ ημο ιουξ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aguilo, A., Tauler, P., Fuentespina, E., Tur, J. A., Cordova, A., & Pons, A. (2005). Antioxidant response to oxidative stress induced by exhaustive exercise. Physiol Behav, 84(1), 1-7. Aoi, W., Naito, Y., Takanami, Y., Kawai, Y., Sakuma, K., Ichikawa, H., et al. (2004). Oxidative stress and delayed-onset muscle damage after exercise. Free Radic Biol Med, 37(4), Armstrong, R. B. (1990). Initial events in exercise-induced muscular injury. Med Sci Sports Exerc, 22(4), Bloomer, R. J., & Goldfarb, A. H. (2004). Anaerobic exercise and oxidative stress: a review. Can J Appl Physiol, 29(3), Bloomer, R. J., Goldfarb, A. H., Wideman, L., McKenzie, M. J., & Consitt, L. A. (2005). Effects of acute aerobic and anaerobic exercise on blood markers of oxidative stress. J Strength Cond Res, 19(2), Close, G. L., Ashton, T., Cable, T., Doran, D., & MacLaren, D. P. (2004). Eccentric exercise, isokinetic muscle torque and delayed onset muscle soreness: the role of reactive oxygen species. Eur J Appl Physiol, 91(5-6), Close, G. L., Ashton, T., Cable, T., Doran, D., Noyes, C., McArdle, F., et al. (2005). Effects of dietary carbohydrate on delayed onset muscle soreness and reactive oxygen species after contraction induced muscle damage. Br J Sports Med, 39(12), Close, G. L., Ashton, T., McArdle, A., & Maclaren, D. P. (2005). The emerging role of free radicals in delayed onset muscle soreness and contraction-induced muscle injury. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol, 142(3), Friden, J. (1984). Muscle soreness after exercise: implications of morphological changes. Int J Sports Med, 5(2), Goldfarb, A. H., Bloomer, R. J., & McKenzie, M. J. (2005). Combined antioxidant treatment effects on blood oxidative stress after eccentric exercise. Med Sci Sports Exerc, 37(2),

10 Halliwell, B., & Whiteman, M. (2004). Measuring reactive species and oxidative damage in vivo and in cell culture: how should you do it and what do the results mean? Br J Pharmacol, 142(2), Jamurtas, A. Z., Fatouros, J. G., Buckenmeyer, P. J., Kokkinidis, E., Taxildaris, K., Kambas, A., et al. (2000). Effects of plyometric exercise on muscle soreness and creatine kinase levels and its comparison to eccentric and concentric exercise.. J Strength Cond Res, 14, Lee, J., Goldfarb, A. H., Rescino, M. H., Hegde, S., Patrick, S., & Apperson, K. (2002). Eccentric exercise effect on blood oxidative-stress markers and delayed onset of muscle soreness. Med Sci Sports Exerc, 34(3), Paschalis, V., Koutedakis, Y., Jamurtas, A. Z., Mougios, V., & Baltzopoulos, V. (2005). Equal volumes of high and low intensity of eccentric exercise in relation to muscle damage and performance. J Strength Cond Res, 19(1), Saxton, J. M., Donnelly, A. E., & Roper, H. P. (1994). Indices of free-radical-mediated damage following maximum voluntary eccentric and concentric muscular work. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 68(3), Stauber, W. T. (1989). Eccentric action of muscles: physiology, injury, and adaptation. Exerc Sport Sci Rev, 17, Warren, G. L., Lowe, D. A., & Armstrong, R. B. (1999). Measurement tools used in the study of eccentric contraction-induced injury. Sports Med, 27(1), Πξόζθιεζε ζπγγξαθήο άξζξωλ γηα ην Newsletter Ζ οκηαηηζηή Δπζηνμπή ημο Newsletter, πνμζηαθεί κέμοξ ηαζ ηαηαλζςιέκμοξ επζζηήιμκεξ απυ υθμ ημ θάζια ηδξ Άζθεζεο, Τγείαο, Γηαηξνθήο, Δπεμίαο ζηδ ζοββναθή άνενςκ βζα ημ δθεηηνμκζηυ πενζμδζηυ ιαξ. Θα εέθαιε επίζδξ κα ζαξ εοπανζζηήζμοιε βζα ηδκ ιέπνζ ηχνα ζοιιεημπή ζαξ, δ μπμία έπεζ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ ιεβάθδ απμδμπή ηαζ ζηα εεηζηά ζπυθζα πμο έπεζ απμζπάζεζ ημ Newsletter ηδξ SCIENCE TECHNOLOGIES Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Άξζξωλ: Κμνθή.doc Λα ζοκμδεφεηαζ απυ δηαγξάκκαηα θαη ζρεηηθέο εηθόλεο ακ είκαζ δοκαηυκ (εα πνέπεζ απμζηέθθμκηαζ ωο μερωξηζηά αξρεία, ηαζ υπζ εκζςιαηςιέκα ζημ.doc ανπείμ) Λα οπάνπμοκ ακαθμνέξ ηαζ πδβέξ ζημ ηέθμξ φκημιμ αζμβναθζηυ ανενμβνάθμο (θςημβναθία -πνμαζνεηζηά-, ηνέπμοζα εέζδ, ζδιακηζηέξ εέζεζξ, πηοπία ηθπ. έςξ 7 βναιιέξ) Σμ άνενμ εα πνέπεζ κα απμζηαθεί δθεηηνμκζηά ζημ

11 Νέα 9 o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΙΔΠ 1-3 Μαξηίνπ 2012 Αζήλα (λεκμδμπείμ Divani Caravel) Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο / Ε Κ Θ Ε Σ Η H E L E X P O P A L A C E 31 Μαρτίοσ - 1 Απριλίοσ 2012 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Ονβάκςζδ-Γναιιαηεία: ηδθ.: , fax: /

12 36ε CosmoEstetica ΕΚΘΕΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ Αεήκα - 17 & 18 Κανηίμο 2012 ηάδζμ Δζνήκδξ & Φζθίαξ Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Γξαζηεξηόηεηεο ΔΠΙΚΔΦΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΔ

13 Απυ ηδκ επίζηερδ ζημ πμθοδφκαιμ ηέκηνμ ηδξ μζημβέκεζαξ Εήηα ζηδκ Ληβαδεηά Απυ ηδκ επίζηερδ βζα πανμοζίαζδ ζημ CARDIO GX ζημ βοικαζηήνζμ FITNESS CLUB ζηδκ Ληβαδεηά Απυ ηδκ επίζηερδ βζα πανμοζίαζδ ζημ CARDIO GX ζημ βοικαζηήνζμ ATHLOKINISI ζηδκ Ληβαδεηά

14 ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ INTERSPORT Eπίζηερδ βζα εηπαίδεοζδ ζηα YAMAX, POLAR ηαζ ACCUSPLIT ζηα INTERSPORT ζηδκ Νέα κύξλε Eπίζηερδ βζα εηπαίδεοζδ ζηα YAMAX, POLAR ηαζ ACCUSPLIT ζηα INTERSPORT ζηδκ Πέηξνπ Ράιιε (Αγ. Ιωάλλεο, Ρέληε) Eπίζηερδ βζα εηπαίδεοζδ ζηα YAMAX, POLAR ηαζ ACCUSPLIT ζηα INTERSPORT ζηα ΠΑΣΑ

15 SCIENCE TECHNOLOGIES SOCIAL MEDIA Κάντε μασ ςτο facebook ι ςτο twitter ϊςτε να ενθμερϊνεςτε για όλα τα τρζχοντα επιςτθμονικά και ςυνεδριακά νζα ςτον χϊρο τθσ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΟΦΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ. Η εηαηξία καο βξίζθεηαη ζην facebook ζηνλ παξαθάηω ζύλδεζκν: Αθνινπζείζηε καο ζην Twitter ζηνλ παξαθάηω ζύλδεζκν: Δλεκεξωζείηε ζην blog ηεο εηαηξείαο καο ζηνλ παξαθάηω ζύλδεζκν:

16 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κέπδιζε απλά με ενα like ζηο facebook ηηρ Science Technologies!!!! H Science Technologies ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Cititravel Co Limited, ζνπ πξνζθέξεη έλα καγεπηηθό δηήκεξν ζηελ Αξάρωβα ζηελ εκεξνκελία* πνπ εζύ ζα νξίζεηο ζε θεληξηθό μελνδνρείν κε πξωηλό!! Κάλε like θαη πάξε κέξνο ζηελ θιήξωζε κέρξη ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ. *Ιζρύεη γηα 2 άηνκα κέρξη ηέινο Μαξηίνπ, εθηόο από ην ηξηήκεξν ηεο Κ. Γεπηέξαο (27 Φεβξνπαξίνπ) θαη ην Σ/Κ ηεο 25εο Μαξηίνπ

17 Δπηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα NEO ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Δ ΠΟΟΣΟ ΔΧ 70% ΚΑΙ ΔΧ ΔΤΡΧ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΟΓΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ρροκθρφχκθκε το νζο πρόγραμμα για τθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων και υπό ςφςταςθ επιχειριςεων, ςτον τομζα των οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν. Οι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ του κλάδου αλλά και όςοι τϊρα επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςτισ οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ και να προχωριςουν ςε επενδφςεισ με ορίηοντα τριετίασ, ζχουν μια μοναδικι ευκαιρία να χρθματοδοτθκοφν ζωσ 70%, για τθν ενίςχυςθ δράςεων που αποςκοποφν ςτον εκςυγχρονιςμό και ανάπτυξθ του κλάδου. Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι από τθν 20/2/2012 ζωσ τθν 20/3/2012. Ροιοι ενιςχφονται: Υφιςτάμενεσ, νζεσ και υπό ςφςταςθ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτον τομζα των αμιγϊσ χερςαίων οδικϊν μεταφορϊν, με κωδικό δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων και υπθρεςίεσ μετακόμιςθσ». Οι επιχειριςεισ αυτζσ πρζπει να ζχουν τθ νομικι μορφι που ορίηεται ςτον πρόςφατο Ν.3887/2010 περί οδικϊν και εμπορευματικϊν μεταφορϊν. Οι υπό ςφςταςθ εταιρείεσ, κακϊσ και αυτζσ που ιδρφκθκαν μετά από τθν εφαρμογι του Ν.3887 (30/10/2010) κα πρζπει να είναι ΑΕ ι ΕΡΕ. Οι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ με ζναρξθ πριν από τθν 1/1/2010 κα πρζπει να ζχουν ςε ιςχφ νόμιμθ άδεια λειτουργίασ (ι βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ότι ζχει υποβλθκεί πλιρθσ φάκελοσ για τθν ανανζωςι τθσ). Επιλζξιμεσ δαπάνεσ: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ: Α. ΔΑΡΑΝΕΣ ΜΕ ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ 70% Κτιριακζσ εργαςίεσ (ανζγερςθ / διαμόρφωςθ) χϊρων ςυνεργείων, ςτάκμευςθσ, αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ Εξοπλιςμόσ (μεταςκευισ οχιματοσ, φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ, ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και επιςκευι, πρατθρίου υγρϊν καυςίμων) Αγορά οικοπζδου Δαπάνεσ για ΑΡΕ και εξοπλιςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Αγορά τεχνογνωςίασ, λογιςμικό, πλθροφοριακά ςυςτιματα κλπ. Δαπάνεσ για τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων ςε ΒΙ.ΡΕ., Βιοτεχνικά Ράρκα. Ενοικίαςθ οικοπζδου ςε περιοχι εκτόσ ΒΙΡΕ για περίοδο ενόσ ζτουσ Άχλεσ δαπάνεσ (παρακολοφκθςθ ζργου, εκπόνθςθ μελετϊν, ISO, ενζργειεσ προϊκθςθσ) Β. ΔΑΡΑΝΕΣ ΜΕ ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ 45% (για τισ δαπάνεσ απόκτθςθσ οχθμάτων και απαςχόλθςθσ προςωπικοφ) ΚΑΙ 25% για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ νζων μικρϊν επιχειριςεων Απόκτθςθ καινοφργιων μεταφορικϊν οχθμάτων των οποίων οι προδιαγραφζσ υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ι αυξάνουν το βακμό προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ελλείψει κοινοτικϊν προτφπων, με περιβαλλοντικι βελτίωςθ. * Δαπάνεσ απαςχόλθςθσ πρόςκετου προςωπικοφ για ςυνολικι διάρκεια 1 ζτουσ εργαηομζνων ςε μειονεκτικι κζςθ κατά τθν ζννοια του κανονιςμοφ 800/2008. Για τισ μικρζσ νζεσ (ζναρξθ μετά τθν 1/1/2010) και υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ, καλφπτονται λειτουργικζσ δαπάνεσ ενόσ ζτουσ(π.χ. ενοίκια, ςυνδρομζσ ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, δαπάνεσ μιςκοδοςίασ και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κλπ. *Σθμειϊνεται ότι επιλζξιμεσ κεωροφνται οι πρόςκετεσ επενδυτικζσ δαπάνεσ που απαιτοφνται ϊςτε να επιτευχκεί υψθλότερο επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ από το επίπεδο που απαιτοφν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκλθρθ θ δαπάνθ απόκτθςθσ του καινοφργιου μεταφορικοφ μζςου.

18 Οι δαπάνεσ που κα υλοποιθκοφν με βάςθ τον Κανονιςμό (ΕΚ)αρικ.1998/2006 τθσ Επιτροπισ - Ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (Deminimis aid) κα επιδοτθκοφν ςε ποςοςτό 70% τθσ ςυνολικισ τουσ αξίασ. Επιπρόςκετα, θ επιχοριγθςθ ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ που κα υλοποιθκοφν μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ. Είδοσ ενίςχυςθσ - προχπολογιςμόσ: Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ κυμαίνεται από ζωσ ευρϊ και δεν πρζπει να υπερβαίνει το 50% του μζςου ετιςιου κφκλου εργαςιϊν των τελευταίων 3 διαχειριςτικϊν χριςεων τθσ επιχείρθςθσ (ι λιγότερων αν δεν υπάρχουν 3 κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ). Η ίδια ςυμμετοχι κα είναι τουλάχιςτον 20% του προχπολογιςμοφ ενϊ δεν απαιτείται αφξθςθ κεφαλαίου (τεκμθριϊνεται με τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων). Οι προτάςεισ που μετά τθν αξιολόγθςθ ςυγκεντρϊνουν βακμολογία άνω του 50%, επιλζγονται μζχρισ εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ. Μετά τθν ζγκριςθ υπάρχει θ δυνατότθτα προκαταβολισ του 50% του φψουσ τθσ επιχοριγθςθσ. Η καταβολι τθσ ενίςχυςθσ γίνεται ανάλογα με τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου. Η διάρκεια ολοκλιρωςθσ των Επενδυτικϊν Σχεδίων που κα εγκρικοφν είναι μζχρι δεκαοκτϊ (18) μινεσ, από τθν θμερομθνία ζγκριςισ τουσ, με δυνατότθτα εξάμθνθσ παράταςθσ. NEO Microfinance (Μηθξνδάλεηα)" To "Microfinance (Μικροδάνεια)" είναι το 2ο χρθματοδοτικό μζςο ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ JΕΕΜΙΕ και αφορά ςτθ χοριγθςθ δανείων ζωσ Ευρϊ για Ρολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ, που λειτουργοφν από τθν 1/1/2005. Τα δάνεια χορθγοφνται μζςω τθσ Τράπεηασ Alpha Bank με τραπεηικά κριτιρια Ρερίοδοσ υποβολισ από 30/11/2011 ζωσ 31/8/2012 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Δ ΠΟΟΣΟ 100% ΔΧ ΔΤΡΧ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Η ΣΧΝ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΧΝ ΑΝΔΡΓΧΝ Το πρόγραμμα, ζχει ςκοπό τθ ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, των επιχειριςεων και των εργαηομζνων τουσ, μζςω χρθματοδότθςθσ λειτουργικϊν εξόδων και δράςεων ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και ςτιριξθσ τθσ απαςχόλθςθσ ςε περιοχζσ που υφίςτανται τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Το ςθμαντικό είναι ότι δικαιοφχοι είναι όλεσ οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ πλθν ανωνφμων εταιρειϊν, κακϊσ και οι εγγεγραμμζνοι άνεργοι που επικυμοφν να ιδρφςουν τθ δικι τουσ επιχείρθςθ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ. Χρθματοδοτεί 100% και ζωσ ευρϊ λειτουργικζσ δαπάνεσ, ςυμβουλευτικζσ δαπάνεσ, δαπάνεσ κατάρτιςθσ προςωπικοφ, και μιςκοδοςίασ μίασ νζασ κζςθσ εργαςίασ για 12 μινεσ. Η υποβολι των προτάςεων κα γίνεται από τθν 15/11/2011 ζωσ τθν 27/02/2012.

19 Η δράςθ «Σχζδιο ςτιριξθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν ανζργων και νζων επιχειρθματιϊν (ςε φάςθ start-up)», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36 εκ. ευρϊ, ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των νζων επιχειρθματιϊν και των ανζργων. Μζςα από αυτι τθ δράςθ ενιςχφονται προτάςεισ με ανϊτατο επιλζξιμο προχπολογιςμό (Δθμόςια Δαπάνθ) Σε περίπτωςθ που θ πρόταςθ προβλζπει τθ δθμιουργία νζασ/νζων κζςθσ/κζςεων εργαςίασ, ο ανϊτατοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ μπορεί να ανζλκει μζχρι το ποςό των (Δθμόςια Δαπάνθ) με τθν προχπόκεςθ να διατθρθκεί τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ. Οι δικαιοφχοι κα πρζπει: Να ζχουν κάνει ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ μετά τθν 1/1/2011 ι να ζχουν τθν ιδιότθτα του ανζργου (διακζτοντασ δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ). Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ). Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να είναι μζχρι 64 ετϊν. Δεν ζχουν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που περιλαμβάνεται ςτισ εξαιρζςεισ του οδθγοφ υποβολισ. Ενιςχφονται επιχειρθματικά ςχζδια με κατϊτατο επιλζξιμο προχπολογιςμό (Δθμόςια Δαπάνθ) και ανϊτατο Σε περίπτωςθ που θ πρόταςθ προβλζπει τθ δθμιουργία νζασ/νζων κζςθσ/κζςεων εργαςίασ, ο ανϊτατοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ μπορεί να ανζλκει μζχρι το ποςό των (Δθμόςια Δαπάνθ) με τθν προχπόκεςθ να διατθρθκεί τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ. Ωσ επιλζξιμεσ ενζργειεσ-δαπάνεσ τθσ πρϊτθσ δράςθσ κεωροφνται: Α/Α Κατθγορία Ενζργειασ - Δαπάνθσ Μζγιςτο ποςοςτό-ποςό ςτον προχπολογιςμό του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 1. ΕΝΟΙΚΙΑ 50% 2. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40% 3. ΔΑΡΑΝΕΣ ΙΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ 10% 4. ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 10% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΙΞΗ) 5. ΔΑΡΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 5% 6. ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 20% 7. ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ ΡΑΓΙΩΝ 5% 8. ΔΑΡΑΝΕΣ ΑΓΟΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ /ΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ 10% ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ 9. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

20 «ΥΔΓΙΟ ΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΧΝ ΑΝΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΝΔΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΧΝ (Δ ΦΑΗ START-UP)» Η Δράςθ «Σχζδιο ςτιριξθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν ανζργων και νζων επιχειρθματιϊν (ςε φάςθ start-up)», αφορά ςτθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων από ανζργουσ θλικίασ ετϊν και ςτθ ςτιριξθ υφιςτάμενων επιχειριςεων που ζχουν ιδρυκεί από 1/1/2011. Οι δικαιοφχοι κα πρζπει: Να ζχουν κάνει ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ μετά τθν 1/1/2011 ι να ζχουν τθν ιδιότθτα του ανζργου (διακζτοντασ δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ). Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ). Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να είναι μζχρι 64 ετϊν. ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ Δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτο πρόγραμμα: Πςα επαγγζλματα απαιτοφν τθν φπαρξθ κενισ κζςθσ (π.χ. ςυμβολαιογράφοι, δικαςτικοί επιμελθτζσ κλπ.) Πςοι υποψιφιοι απαςχολθκοφν με τθν εκμετάλλευςθ επιβατικοφ δθμοςίασ χριςεωσ (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ι φορτθγοφ δθμοςίασ χριςεωσ. Πςοι υποψιφιοι δθμιουργοφν επιχειριςεισ αποκλειςτικά χωματουργικϊν εργαςιϊν, φροντιςτιρια, εργαςτιρια ι κζντρα ελευκζρων ςπουδϊν, καντίνεσ, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειριςεισ που λειτουργοφν αποκλειςτικά και μόνο τισ βραδινζσ ϊρεσ (10 μ.μ. 6 π.μ.), κακϊσ και επιχειριςεισ που παρζχουν ψυχαγωγικζσ υπθρεςίεσ μαηικοφ χαρακτιρα (νυκτερινά κζντρα διαςκζδαςθσ, αναψυκτιρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ι θλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΡΟΡΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και ςυναφι αυτϊν. Ρλανόδιεσ επιχειριςεισ. Κυλικεία ςχολείων, Οργανιςμϊν κλπ. που θ ανάκεςθ τθσ λειτουργίασ και εκμετάλλευςισ τουσ γίνεται κατόπιν πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. Οι επιχειριςεισ εκείνεσ που ζχουν ςφνκετο αντικείμενο δραςτθριότθτασ και το ζνα εξ αυτϊν περιλαμβάνεται ςτισ εξαιρζςεισ. Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.). Οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ αλιείασ, τθσ υδατοκαλλιζργειασ και του άνκρακα, ςτθν πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων, οι επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθν μεταπϊλθςθ ςε μεταπράτεσ ι εμπόρουσ ι χαρακτθρίηονται ωσ προβλθματικζσ. Επιχειριςεισ που αναπτφςςονται ι δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ franchising (δικαιόχρθςθσ).

21 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΔΑΠΑΝΕ Α/Α Κατθγορία Ενζργειασ - Δαπάνθσ Μζγιςτο επιλζξιμο ποςοςτόποςό ςτον προχπολογιςμό του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 1. ΕΝΟΙΚΙΑ 50% 2. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40% 3. ΔΑΡΑΝΕΣ ΙΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ 10% 4. ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ 10% ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ) 5. ΔΑΡΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ 5% ΣΧΕΔΙΟΥ 6. ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 20% 7. ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ ΡΑΓΙΩΝ 5% 8. ΔΑΡΑΝΕΣ ΑΓΟΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ/ΡΩΤΩΝ 10% ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ 9. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ) Δεν περιλαμβάνεται ΦΡΑ ςε καμία κατθγορία δαπανϊν, κακϊσ δεν κεωρείται επιλζξιμθ δαπάνθ και επιβαρφνει εξ ολοκλιρου τθν επιχείρθςθ. ΠΟΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ Η διάρκεια υλοποίθςθσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ είκοςι τζςςερεισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. Στο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ ενιςχφονται επιχειρθματικά ςχζδια με κατϊτατο επιλζξιμο προχπολογιςμό (Δθμόςια Δαπάνθ) και ανϊτατο Σε περίπτωςθ που θ πρόταςθ προβλζπει τθ δθμιουργία νζασ/νζων κζςθσ/κζςεων εργαςίασ ο ανϊτατοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ δφναται να ανζλκει μζχρι του ποςοφ των (Δθμόςια Δαπάνθ). Η/οι νζα/εσ κζςθ/εισ (1 Ετιςια Μονάδα Εργαςίασ) κα πρζπει να δθμιουργθκεί το αργότερο εντόσ εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και να διατθρθκεί για τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ. ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΡΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ το ποςοςτό Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ ανζρχεται ςτο 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ. Δφναται, εφόςον ηθτθκεί από τον επιχειρθματία, να καταβλθκεί προκαταβολι ζωσ το 50% του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ τθσ πρόταςθσ μετά από ζλεγχο του φυςικοφ φακζλου από τον ΕΦΕΡΑΕ, και με τθν προςκόμιςθ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ από τον δικαιοφχο.

22 ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΔΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΙΥΤΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΜΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΧΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΑΝΔΡΓΧΝ Ζμφαςθ κα δοκεί ςτουσ νζουσ ζωσ 30 ετϊν και ςτισ ειδικζσ ομάδεσ ανζργων οι οποίεσ αναλφονται ωσ εξισ : άνεργοι που βρίςκονται ςτο ςτάδιο πλθςίον τθσ ςφνταξθσ και ςτουσ οποίουσ υπολείπονται μζχρι θμζρεσ αςφάλιςθσ ι ζωσ 5 ζτθ για τθν ςυμπλιρωςθ του ορίου θλικίασ για τθ κεμελίωςθ τθσ κατϊτατθσ ςφνταξθσ γιρατοσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γυναίκεσ μακροχρόνια άνεργεσ, άνω των 45 ετϊν και άνεργεσ γυναίκεσ, άνω των 50 ετϊν πολφτεκνοι/νεσ και τρίτεκνοι/νεσ αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα, με προτεραιότθτα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ που απαςχολοφν ζωσ 50 άτομα κατά τθν θμερομθνία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε καινοτόμουσ κλάδουσ όπωσ θ πράςινθ οικονομία. Στόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ κακαρισ αφξθςθσ των νζων κζςεων εργαςίασ και τθσ απαςχόλθςθσ, πρόςκετεσ εκείνων που τυχόν δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο επενδυτικοφ ςχεδίου ενταγμζνου ςε άλλο κακεςτϊσ ενιςχφςεων. Σε ποιουσ απευκφνεται Επιχειριςεισ Δικαιοφχοι είναι όλεσ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδωτικοφ τομζα. Άνεργοι Προι και προχποκζςεισ 1. Επιχειριςεισ Δικαιοφχοι είναι όλεσ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα. Για να υπαχκεί μια ιδιωτικι επιχείρθςθ ςτο πρόγραμμα, δεν κα πρζπει να ζχει προβεί, κατά τθ διάρκεια του εξαμινου πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα, ςε μείωςθ προςωπικοφ λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ εργαςίασ. Σε περίπτωςθ απόλυςθσ θ επιχείρθςθ κα πρζπει να ζχει προβεί ςε αντικατάςταςθ του μιςκωτοφ ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα.η ανωτζρω προχπόκεςθ ιςχφει και για επιχειριςεισ που δθμιουργθκικαν μετά από μεταβίβαςθ ι αλλαγι νομικισ μορφισ ι διάλυςθ και επαναλειτουργία ςτον ίδιο ι ςε άλλο χϊρο με το αυτό αντικείμενο δραςτθριότθτασ. 2. Άνεργοι Τα ωφελοφμενα άτομα που κα προςλθφκοφν από τισ επιχειριςεισ που κα ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα πρζπει: να ζχουν τθν ιδιότθτα του άνεργου και να διακζτουν δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ να είναι ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι να είναι ομογενείσ που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ. να ζχουν ςυμπλθρϊςει το τυποποιθμζνο ζντυπο εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ και να ζχουν ςυμφωνιςει ςε ατομικό ςχζδιο δράςθσ Τι χρθματοδοτείται Ωσ ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο φψοσ των μθνιαίων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (εργοδοτϊν και εργαηομζνων) για όλουσ τουσ κλάδουσ κφριασ αςφάλιςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ του ΕΤΕΑΜ, κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εκείνων που το ΙΚΑ ειςπράττει ι ςυνειςπράττει υπζρ Φορζων και Κλάδων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.

23 Επίςθσ, ωσ ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται επιπλζον το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των δϊρων Χριςτουγζννων και Ράςχα και των επιδομάτων αδείασ, για τουσ μινεσ που αυτά καταβάλλονται. Τα αναφερόμενο πόςο επιχοριγθςθσ αποδίδεται μζςω τθσ χρζωςθσ του αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ του λογαριαςμοφ του εργοδότθ, ςε ποςοςτό: α) για τουσ κοινοφσ άνεργουσ, ογδόντα τοισ εκατό (80%) για το πρϊτο ζτοσ και εξιντα τοισ εκατό (60%) για το δεφτερο ζτοσ, από τθν κάκε πρόςλθψθ. β) για τουσ νζουσ και τισ ειδικζσ ομάδεσ ανζργων, ογδόντα τοισ εκατό (80%) για το πρϊτο ζτοσ και ογδόντα τοισ εκατό (80% για το δεφτερο ζτοσ, από τθν κάκε πρόςλθψθ. Η διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. Μετά τθ λιξθ τθσ επιχοριγθςθσ οι επιχειριςεισ δεςμεφονται να διατθριςουν το προςωπικό για δϊδεκα (12) μινεσ ακόμα. Ρερίοδοσ υποβολισ ζωσ εξαντλιςεωσ προχπολογιςμοφ. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ <DIGI-MOBILE> ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ <ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ> Η δράςθ «digi-mobile» αξιοποιεί πόρουσ του ΕΣΡΑ Ρροκθρφχκθκε το πρόγραμμα "digi- mobile", το οποίο κα χρθματοδοτιςει επιχειριςεισ που κζλουν να πουλάνε και να προβάλλουν προϊόντα και υπθρεςίεσ τουσ μζςω «ζξυπνων» κινθτϊν τθλεφϊνων (smartphones) και μικρϊν φορθτϊν υπολογιςτϊν (υπολογιςτζσ- ταμπλζτεσ). Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ αξιοποίθςθσ mobile εφαρμογϊν ςτθν ελλθνικι οικονομία και όχι θ απευκείασ ενίςχυςθ τθσ προςφοράσ τουσ. Για το ςκοπό αυτό χρθματοδοτοφνται επιχειριςεισ με ςκοπό τθν προμικεια, απόκτθςθ και ουςιαςτικι αξιοποίθςθ mobile εφαρμογϊν. Ενιςχφονται μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (κφκλο εργαςιϊν μικρότερο από 10 εκ. ευρϊ και προςωπικό λιγότερο από 50 εργαηομζνουσ) με ζναρξθ πριν από τθν 1/1/2011 που δραςτθριοποιοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.εξαιροφνται ελάχιςτοι κωδικοί που αναφζρονται ςτο τζλοσ του δελτίου μασ. Οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων, κα λάβουν επιχοριγθςθ για τθν ανάπτυξθ, τθν απόκτθςθ και τθν αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν μζςω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ι και web mobile portals), που κα είναι είτε τφπου B2C (Επιχείρθςθ προσ Καταναλωτι) είτε τφπου B2B (Επιχείρθςθ προσ Επιχείρθςθ). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να αξιοποιοφν τεχνολογίεσ αιχμισ και καινοτόμουσ εφαρμογζσ επί «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτϊν ταμπλετϊν (tablet-pc)' και να διατίκενται μζςω ςυνδρομθτικοφ μοντζλου «Λογιςμικοφ με τθ μορφι Υπθρεςίασ» (Software-as-a-Service).

24 Οι εφαρμογζσ που ενιςχφονται κα πρζπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργοφν ςτθ ςυςκευι κινθτισ επικοινωνίασ (να είναι «downloadable»), και να μποροφν να λειτουργοφν είτε offline είτε αξιοποιϊντασ web δεδομζνα. Οι εφαρμογζσ που επιδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ, κα πρζπει να υλοποιθκοφν ςε μια τουλάχιςτον πλατφόρμα εφαρμογϊν ζξυπνων ςυςκευϊν (ενδεικτικά, τουλάχιςτον μία μεταξφ των NokiaSymbian, GoogleAndroid, AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιςτζσ ταμπλζτεσ, Palm/HP'sWebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo κλπ.) Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογϊν που κα μποροφςαν να ενιςχυκοφν, περιλαμβάνουν: mobile εφαρμογζσ που επιτρζπουν ςε ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ τθν πρόςβαςθ ςε επιχειρθςιακά δεδομζνα υπθρεςίεσ προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν προσ πελάτεσ εφαρμογζσ παροχισ υπθρεςιϊν και προϊόντων, αξιοποιϊντασ το γεωγραφικό ςτίγμα του χριςτθ και υπθρεςίεσ destination management υπθρεςίεσ για τθν παροχι προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ, τθ διαχείριςθ του πελατολογίου κλπ. υπθρεςίεσ εικονικισ ξενάγθςθσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν και εφαρμογζσ τιμολόγθςθσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν κρατιςεων και πλθρωμϊν για επιχειριςεισ ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων, παραγωγισ κεαμάτων, κινθματογράφουσ κλπ. διάκεςθ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και οργάνωςθσ ταξιδίων παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ςτόλου οχθμάτων, κράτθςθ κζςεων ςε ταξί, λεωφορεία κλπ. Επιδοτοφνται αποκλειςτικά δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ και/ ι υπθρεςιϊν λογιςμικοφ με τθ μορφι «Software as a Service». Το ανϊτατο φψοσ του προχπολογιςμοφ ανά ζργο διαμορφϊνεται από τθν επιχείρθςθ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ χριςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Η μζγιςτθ ενίςχυςθ αφορά ςτο 70% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου, και δεν μπορεί να υπερβεί τα ευρϊ για τισ περιπτϊςεισ που θ επιχείρθςθ υλοποιιςει ι αξιοποιιςει native mobile ι web mobile εφαρμογζσ ι τα ευρϊ για τισ περιπτϊςεισ που θ επιχείρθςθ υλοποιιςει web mobile portal. Το υπόλοιπο 30% του ζργου καλφπτεται με ιδιωτικι ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ. Οη λέεο εκεξνκελίεο έλαξμεο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ ηωλ δπλεηηθώλ δηθαηνύρωλ, θαζνξίδνληαη από ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη επηρεηξήζεηο, θαη αθνινπζνύλ ην παξαθάηω πξόγξακκα: Πενζθένεζα ηεξεάο Διιάδαο ηαζ Πενζθένεζα Ννηίνπ Αηγαίνπ, έκανλδ οπμαμθήξ Γεπηέξα 30 Ιαλνπαξίνπ 2012 ηαζ χνα 14:00 Πενζθένεζα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηαζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, έκανλδ οπμαμθήξ Σεηάξηε 1 Φεβξνπαξίνπ 2012 ηαζ χνα 14:00 Πενζθένεζεξ ημο ΔΠ «Φεθηαθή ύγθιηζε» (Ακαημθζηή Καηεδμκία-Θνάηδ, Ήπεζνμξ, Θεζζαθία, Ηυκζα Λδζζά, Γοηζηή Δθθάδα, Πεθμπυκκδζμξ, Βυνεζμ Αζβαίμ, Θνήηδ), έκανλδ οπμαμθήξ Πέκπηε 2 Φεβξνπαξίνπ 2012 ηαζ χνα 14:00 Πενζθένεζα Αηηηθήο, έκανλδ οπμαμθήξ Παξαζθεπή 3 Φεβξνπαξίνπ 2012 ηαζ χνα 14:00.

25 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» Αναμζνεται εντόσ των επόμενων θμερϊν θ προκιρυξθ του προγράμματοσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων - Μζτρο 123Α. Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 1858 Β/ θ Υ.Α με τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του προγράμματοσ, που είναι και το τελευταίο ςτάδιο πριν τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ για ζργα ζωσ ? και ζωσ 65% επιδότθςθ. Με το Μζτρο 123Α ενιςχφονται ζργα προχπολογιςμοφ φψουσ επζνδυςθσ από ζωσ ? για το τομζα τθσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων και ςυγκεκριμζνα ενιςχφονται, υπο προχποκζςεισ, τα επενδυτικά ςχζδια ίδρυςθσ, εκςυγχρονιςμοφ και επζκταςθ μονάδων ςτουσ εξισ τομείσ: o Κρζασ o Γάλα o Αυγά -Ρουλερικά o Διάφορα Ζϊα (Μζλι,ςθροτροφία, άλλα είδθ) o Δθμθτριακά o Ελαιοφχα προϊόντα o Οίνοσ o Οπωροκθπευτικά o 'Ανκθ o Ζωοτροφζσ o Σπόροι και Ρολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ o Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά Δικαιοφχοι ενίςχυςθσ είναι πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ και ςυγκεκριμζνα: Δικαιοφχοι ενίςχυςθσ είναι Ατομικζσ Επιχειριςεισ και τα Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΑΕ, ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ., Ρροςωπικζσ εταιρείεσ του εμπορικοφ νόμου, Αγροτικζσ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ κάκε βακμίδασ, Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ, Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ οι οποίεσ λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εμπορικισ και φορολογικισ νομοκεςίασ) Πςον αφορά το μζγεκοσ των δικαιοφχων για τον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων μονάδων ι τθν ίδρυςθ νζων επιλζξιμεσ είναι μόνο: o πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ προβλζπεται το μζγιςτο ποςοςτό ςτιριξθσ ανάλογα με τθν περιφζρεια που ανικουν o όλεσ οι επιχειριςεισ, ανεξαρτιτου μεγζκουσ, τθσ περιοχισ των μικρϊν νθςιϊν του Αιγαίου Ρελάγουσ, για τισ οποίεσ προβλζπεται το μζγιςτο ποςοςτό ςτιριξθσ o επιχειριςεισ, που απαςχολοφν λιγότερουσ από 750 υπαλλιλουσ ι ζχουν κφκλο εργαςιϊν μικρότερο των 200 εκατ. Ευρϊ, για τισ οποίεσ προβλζπεται μείωςθ κατά το ιμιςυ των μζγιςτων ορίων τθσ ενίςχυςθσ που προβλζπεται. Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ αφοροφν: α) Τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου. β) Τθν καταςκευι ι τθν βελτίωςθ ακινιτων. γ) Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ νζου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου και του λογιςμικοφ πλθροφορικισ και του εξοπλιςμοφ των εργαςτθρίων ςτο βακμό που εξυπθρετεί τθν λειτουργία τθσ μονάδασ. δ) Τισ εγκαταςτάςεισ βιολογικοφ κακαριςμοφ όχι ωσ μεμονωμζνθ δράςθ αλλά ωσ τμιμα τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ.

26 ε) Τθν αγορά καινοφργιων οχθμάτων - ιςοκερμικϊν βυτίων, αναγκαίων για τθν μεταφορά του γάλακτοσ προσ τον χϊρο τυποποίθςθσ - μεταποίθςθσ, κακϊσ και τθν αγορά καινοφργιων οχθμάτων ψυγείων μόνο για τα νθςιά του Αιγαίου, ςτ) Τα γενικά ζξοδα μζχρι 10% του ςυνόλου του προχπολογιςμοφ, όπωσ αμοιβζσ μθχανικϊν, και ςυμβοφλων, και άδειεσ πζραν των παραπάνω δαπανϊν. η) Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, δαπάνεσ για τθ δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του προϊόντοσ, απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, ζρευνα αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, επιςιμανςθ). θ) Τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ από αρμόδιουσ οργανιςμοφσ (ISO, HACCP κλπ). κ) Τθν αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ κειμζνων, software telescripteurs), φωτοτυπικϊν και ςυςτθμάτων αςφαλείασ των εγκαταςτάςεων. ι) Τθν καταςκευι τθσ κατοικίασ φφλαξθσ των εγκαταςτάςεων μζχρι των ΕΥΩ. Συνυπολογίηονται ςτο ενιςχυόμενο κόςτοσ, ακόμα και αν ζχουν πραγματοποιθκεί ςε χρόνο πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ, οι αμοιβζσ μθχανικϊν και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνεσ για τθν άδεια καταςκευισ και εκπόνθςθσ τθσ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ υπό τθν προχπόκεςθ υπαγωγισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. Το ποςοςτό ενίςχυςθσ των επιλζξιμων δαπανϊν διαμορφϊνεται ωσ εξισ: o ζωσ 40% για τισ περιφζρειεσ που είναι επιλζξιμεσ για το ςτόχο μθ ςφγκλιςθσ o ζωσ 50% για τισ περιφζρειεσ που είναι επιλζξιμεσ για το ςτόχο ςφγκλιςθσ o ζωσ 65% για τα μικρά νθςιά του Αιγαίου Για επενδυτικά ςχζδια από μζχρι ευρϊ πρόκειται να διατεκεί το 80% των πόρων του προγράμματοσ (δθμόςια δαπάνθ), ενϊ το 20% των πόρων κα διατεκεί για επενδφςεισ προχπολογιςμοφ μεγαλφτερου των μζχρι ευρϊ. Οι υποβολζσ κα ξεκινιςουν με τθν δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Γηαπηζηώλνληαο ην ζπλερηδόκελν ελδηαθέξνλ ηωλ πνιηηώλ γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα «Δμνηθνλόκεζε θαηʼ Οίθνλ» θαη ηε δπλακηθή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ αγνξά, αλαθνηλώλεηαη όηη ε ππνβνιή αηηήζεωλ ζπλερίδεηαη. Η ππαγωγή ζην Πξόγξακκα ζα γίλεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, κέρξη εμαληιήζεωο ηωλ πόξωλ αλά Πεξηθέξεηα. Κέπνζ ζήιενα ημ πθήεμξ ηςκ αζηήζεςκ ζηζξ Σνάπεγεξ οπενααίκεζ ηζξ 30000, απυ ηζξ μπμίεξ πενίπμο μζ έπμοκ θάαεζ πνμέβηνζζδ δακείμο. Δπζπθέμκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ απμηφπςζδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ηςκ ηηζνίςκ απυ ηζξ επζεεςνήζεζξ πμο έπμοκ βίκεζ ιέπνζ ζήιενα ηαεχξ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ζοβηονία, ημ Πνυβναιια ηνμπμπμζείηαζ ςξ ελήξ: o o o Δπζθέλζια βζα ημ πνυβναιια είκαζ ηα ηηήνζα πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ιέπνζ ηδκ ηαζ ανίζημκηαζ ζε πενζμπέξ ιε ηζιή γχκδξ έςξ /η.ι Δίκαζ δοκαηή δ οπμαμθή αζηήζεςκ βζα ιειμκςιέκα δζαιενίζιαηα πμθοηαημζηίαξ πςνίξ πνμτπμεέζεζξ Οζ εζζμδδιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ςθεθμοιέκςκ απυ ηνεζξ βίκμκηαζ δφμ ηαζ ηα ακηίζημζπα ηίκδηνα έπμοκ ςξ ελήξ: Καηεγνξία Α - Ηδζμηηήηεξ επζθέλζιςκ ηαημζηζχκ, ηςκ μπμίςκ ημ αημιζηυ ή ημ μζημβεκεζαηυ δδθςεέκ εζζυδδια δεκ λεπενκά ηζξ ή ηζξ ακηίζημζπα. Σα ηίκδηνα πενζθαιαάκμοκ επζδυηδζδ επζημηίμο 100% (άημημ δάκεζμ) ζε ζοκδοαζιυ ιε επζπμνήβδζδ φρμοξ 35%. Καηεγνξία Β - Ηδζμηηήηεξ επζθέλζιςκ ηαημζηζχκ, ηςκ μπμίςκ ημ αημιζηυ ή ημ μζημβεκεζαηυ δδθςεέκ εζζυδδια ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηαζ ή ηαζ ακηίζημζπα.

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ Τζιαµούρτας Θανάσης Επίκουρος Καθηγητής Βιοχηµείας της Άσκησης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έκκεντρη συστολή έχουµε όταν ο µυς αυξάνει το µήκος του στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Σασ ενθμερϊνουμε ότι ενεργοποιικθκε ο νζοσ επενδυτικόσ νόμοσ N.4399/22.06.16 ςτα τζςςερα (4) από τα οκτϊ (8) κακεςτϊτα επιχειριςεων για ενίςχυςθ ιδιωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ɏɻʔɿɲʃɼ ɇʑɶʃʄɿʍɻ

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ɏɻʔɿɲʃɼ ɇʑɶʃʄɿʍɻ digi-content 2010 1 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ Δράςθσ... 5 2.1. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.... 5 2.2. Θ Ψθφιακι Στρατθγικι... 5 2.3. Το Επιχειρθςιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ. Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη. Ενθμερωτικό Σθμείωμα

Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ. Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη. Ενθμερωτικό Σθμείωμα Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη Ενθμερωτικό Σθμείωμα Αθήνα, 9/12/2010 1. Τι είναι ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ Ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ αποτελεί τον κεντρικό πυλϊνα του ςχεδιαςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ για ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 ε ό,τι αφορά τθν αναηιτθςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ δεδομζνα-προβλιματα. Πρϊτον, το τοπίο

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή (Voucher) Ειςόδου. ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ. για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών.

Επιταγή (Voucher) Ειςόδου. ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ. για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών. Επιταγή (Voucher) Ειςόδου ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών. Γνωριμία μζςω Ερωτήςεων Απαντήςεων Επιταγι Ειςόδου για Νζουσ ζωσ 29 ετϊν ςε Ιδιωτικζσ Επιχειριςεισ ςτον Κλάδο του Σουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα