Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ " ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος Ιωαννιηών» Πποϋπολογιζμού ,4 Εςπώ (με Φ.Π.Α.) ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Σόπορ Διεξαγωγήρ Κενηπικό Δημαπσείο Πλαηεία Α. Παπανδπέος 5 Ιωάννινα 00/00/204 ΜΑΪΟ 204 Σελίδα από 65

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Αλαζέηνπζα Αξρή - Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ Πξνζεζκία Παξαιαβήο Σεπρψλ - Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ Οξηζκνί: Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Τπνβνιή Πξνζθνξψλ-Φάθεινο Πξνζθνξάο- Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο Τπνθάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο Δγγπήζεηο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ Δλζηάζεηο - Πξνζθπγέο Καηαθχξσζε Γηαγσληζκνχ Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο Γηαγσληζκνχ Όξνη χκβαζεο- Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΤΜΒΑΖ Δθαξκνζηέν Γίθαην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΖΣΩΝ - ΠΑΚΔΣΑ ΠΟΟΣΖΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΖ ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΖΣΩΝ ΜΔ ΣΟΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΖ... 8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ - ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Σελίδα 2 από 65

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Γ/ΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΩΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΖΚΖ Γηεχζπλζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 Πιεξνθνξίεο:.ΠΤΡΙΓΑKΖ.ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ Σει & ΦΑΞ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηωάννινα 04/06/204 Α.Π.: 5037/5790 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΘΔΜΑ: Αλνηθηφο Δπαλαιεπηηθφο δεκφζηνο δηεζλήο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα «Δμνπιηζκφο Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ» Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Έπμκηαξ οπυρδ:. Σζξ δζαηάλεζξ: i. Σμο Ν. 3852/200 (ΦΔΚ Α 87/ ) «Νέα ανπζηεηημκζηή ηδξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ απμηεκηνςιέκδξ δζμίηδζδξ Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ» ii. Σμο Ν. 3463/2006, πενί «Κφνςζδξ ημο Κχδζηα Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ» (ΦΔΚ 4/ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ)». iii. Σδξ 2/2037/ Δβηοηθίμο ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α ιε ηδκ μπμία ηαεμνίζηδηακ ηα ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ημο Ν. 3463/2006. iv. Σμο Ν. 407/202 (ΦΔΚ Α/85/ ) «Ροειίζεζξ βζα ηδκ ημπζηή ακάπηολδ, ηδκ αοημδζμίηδζδ ηαζ ηδκ απμηεκηνςιέκδ δζμίηδζδ Δκζςιάηςζδ Οδδβίαξ 2009/50/ΔΚ» v. Σδξ Οδδβίαξ 2004/8/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 3δξ Μανηίμο 2004 πενί ζοκημκζζιμφ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζφκαρδξ δδιυζζςκ ζοιαάζεςκ ένβςκ, πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ (υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ Οδδβία 2005/5/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 7δξ επηειανίμο 2005 βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο πανανηήιαημξ ΥΥ ηδξ μδδβίαξ 2004/7/ΔΚ ηαζ ημο πανανηήιαημξ VIII ηδξ μδδβίαξ 2004/8/ΔΚ ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο πενί δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ ηαζ ημκ Κακμκζζιυ 2083/2005 ηδξ 9δξ Γεηειανίμο 2005 βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ μδδβζχκ 2004/7/ΔΚ ηαζ 2004/8/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο υζμκ αθμνά ηα ηαηχηαηα υνζα εθανιμβήξ ημοξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ). vi. Σμο Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πνμζανιμβή ηδξ Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ ζηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2004/8/ΔΚ» ιε ημ μπμίμ ηαηανβήεδηακ ηα Π.Γ. 370/95, Π.Γ. 346/998, Π.Γ. 8/2000, Π.Γ. 05/2000. vii. Σδξ απυθαζδξ ημο Τπ. Δζςηενζηχκ 389/93 (Φ.Δ.Κ. 85) «Δκζαίμξ ηακμκζζιυξ πνμιδεεζχκ μνβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ - ΔΚΠΟΣΑ» ηαζ ηςκ ενιδκεοηζηχκ εβηοηθίςκ 27/93 (ηεθάθ. Γ πανάβ.5) / 53/93 (πανάβ. 6 & 7), πμο έπμοκ εηδμεεί πνμξ εηηέθεζή ηδξ. ε πενίπηςζδ πμο δ δζαηήνολδ έπεζ αζάθεζα ή α- καθένεηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε άνενμ ηδξ, ή δεκ ακαθένεηαζ ηαευθμο, ηυηε ζζπφμοκ ηαηά πενίπηςζδ ηα άνενα ηδξ Τ.Α. 389/93 ημο ΤΠ.Δ. πενί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ αοηά δεκ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 2286/95 υπςξ ζζπφεζ ζήιενα. Σελίδα 3 από 65

4 viii. Σμο Κακμκζζιμφ (ΔΚ).25/20 βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ μδδβζχκ 2004/7/ΔΚ ηαζ 2004/8/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο υζμκ αθμνά ηα ηαηχηαηα υνζα ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ. ix. Σμο Π.Γ. 3/0 (ΦΔΚ 94 Α/ Γζμνε.ζθαθι. ημ ΦΔΚ 209 Α/ ) : Ακάθδρδ οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Γζαηάηηεξ. x. Σδξ Π 2622/ ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ ιε ηίηθμ «Δλαίνεζδ απυ ηδκ έκηαλδ ζημ ε- κζαίμ πνυβναιια πνμιδεεζχκ(δ.π.π) ιέπνζ 3/2/204 ηςκ πνμιδεεζχκ πμο εκηάζζμκηαζ ζε ζοβπνδιαημδμημφιεκα Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα (ΔΠΑ)». xi. Σδξ Π /4089/ (ΦΔΚ 2498/α/04--20) xii. Σμο N. 2362/95 πενί «Γδιμζίμο Λμβζζηζημφ, εθέβπμο ηςκ δαπακχκ ημο Κνάημοξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». xiii. Σμο Ν. 330/2005 (ΦΔΚ 30/Α/ ) «Μέηνα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδκ απμηνμπή ηαηαζηναηδβήζεςκ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ζφκαρδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 344/2005 (ΦΔΚ 279/Α/ ), ηνμπμπμίδζδ ημο Ν.330/2005». xiv. Σμο Ν. 3886/200 (ΦΔΚ 73/Α / ) πενί «Γζηαζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαηά ημ ζηάδζμ πμο πνμδβείηαζ ηδξ ζφκαρδξ ζοιαάζεςξ δδιμζίςκ ένβςκ, ηναηζηχκ πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ ζφιθςκα ιε ηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία» υπςξ ζζπφεζ ζήιενα. xv. Σμκ Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68/Α/ πενί «Καηαπχνδζδξ δδιμζζεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Γδιμζίμο ζημ κμιανπζαηυ ηαζ ημπζηυ Σφπμ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» ηαζ ημ άνενμ 46 ημο κ.380/2009. xvi. Σζξ δζαηάλεζξ ημο κ. 386/200 (ΦΔΚ 2/Α / ) «Δκίζποζδ δζαθάκεζαξ ιε ηδκ οπμπνεςηζηή ακάνηδζδ κυιςκ ηαζ πνάλεςκ ηοαενκδηζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ αοημδζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ζημ δζαδίηηομ «Πνυβναιια Γζαφβεζα». xvii. Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 364/2007 (ΦΔΚ 267, 3/2/2007) «Γζαπείνζζδ, έθεβπμξ ηαζ εθανιμβή ακαπηολζαηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ ». 2. Σδκ.757/ Απυθαζδ Έκηαλδξ ηδξ πνάλδξ ζημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια "Θεζζαθία- ηενεά Δθθάδα- Ήπεζνμξ" ηδξ μπμίαξ ακαπυζπαζημ ιένμξ απμηεθεί ημ φιθςκμ Απμδμπήξ Όνςκ ηδξ Απυθαζδξ Έκηαλδξ Πνάλδξ. 3. Σδκ 339/202 Απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο πενί Απμδμπήξ ηδξ Απυθαζδξ Έκηαλδξ. 4. Σδκ εββναθή πίζηςζδξ ,57 ζημκ ηαηηζηυ πνμτπμθμβζζιυ ημο Γήιμο μζημκμιζημφ έημοξ 202 ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Κ.Α Σδκ 74/202 Απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο πμο αθμνά ηδκ έβηνζζδ δζελαβςβήξ ημο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ πνμιήεεζα «Δμνπιηζκφο Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ» 6. Σδκ απυ 4445/ Γζαηφπςζδ φιθςκδξ Γκχιδξ ηδξ Δκδζάιεζδξ Γζαπεζνζζηζηήξ Ανπήξ βζα ηδκ πνμηήνολδ ηδξ πνμιήεεζαξ ιε ηίηθμ «Δμνπιηζκφο Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ». 7. Σδκ 672/202 Απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ιε ηδκ μπμία, ρδθίζηδηε δ πίζηςζδ ηςκ ,57, εβηνίεδηακ μζ φξνη δεκνπξάηεζεο ηαζ μζ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 8. Σμ εβηεηνζιέκμ ΣΓΔ ημο ένβμο. 9. Σμκ θάηεθμ ημο ένβμο (Σεπκζηυ Γεθηίμ, Απυθαζδ Έκηαλδξ, Γζαηήνολδ, Απμθάζεζξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ, Γδιμηζημφ οιαμοθίμο). 0. Σδκ 267/203 Απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ιε ηδκ μπμία έβζκε δ ηαηαηφνςζδ ηςκ Παηέηςκ Γ, Δ, ΗΒ., ημο Ακμζηημφ δδιυζζμο δζεεκή ιεζμδμηζημφ δζαβςκζζιμφ ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ παιδθυηενδ ηζιή βζα ηδ πνμιήεεζα ιε ηίηθμ «Δμνπιηζκφο Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ» Σελίδα 4 από 65

5 . Σδκ 535/203 Απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ιε ηδκ μπμία εβηνίεδηε δ Δπαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηα παθέηα Α, Β, Γ, Σ, Ε, Ζ, Θ, Η, ΗΑ ηεο πξνκήζεηαο «Δμνπιηζκόο Δηδηθώλ ζρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ» 2. Σδκ εββναθή πίζηςζδξ ζημκ ηαηηζηυ πνμτπμθμβζζιυ ημο Γήιμο μζημκμιζημφ έημοξ 204 ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Κ.Α Tελ ιε αν. πνςη. 200 / απυ ηδκ Δκδζάιεζδ Γζαπεζνζζηζηή Ανπή Πενζθένεζαξ Ζπείνμο ηαζ ηδκ έβηνζζδ κμιζιυηδηαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ δδιμπνάηδζδξ, αάζδ ημο ζζπφμκημξ εεζιζημφ ηαζ ηακμκζζηζημφ πθαζζίμο παναβςβήξ ημο ένβμο ηαζ ημοξ εεκζημφξ ηακυκεξ εηθελζιυηδηαξ. 4. Σδκ 429/204 Απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ιε ηδκ μπμία, ρδθίζηδηε δ πίζηςζδ ηςκ ,4, εβηνίεδηακ μζ φξνη δεκνπξάηεζεο ηαζ μζ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ΠΡΟΚΖΡΤΔΙ Δπαλαιεπηηθφ Αλνηθηφ δεκφζην δηεζλή κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ παιδθυηενδ ηζιή βζα ηδ πνμιήεεζα ιε ηίηθμ «Δμνπιηζκφο Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ» γηα ηα παθέηα Α, Β, Γ, Σ, Ε, Ζ, Θ, Η, ΗΑ πνμτπμθμβζζιμφ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ΦΠΑ, βζα ηδκ πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ ελμπθζζιμφ, βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ζπμθζηχκ ακαβηχκ ηςκ εζδζηχκ ζπμθείςκ ημο Πανανηήιαημξ Γ ηδξ πανμφζδξ. Α/Α ΠΑΚΔΣΟΤ ΣΗΣΛΟ CPVS Πμζυηδηα Α ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ - ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΙΟΤ - ΤΚΔΤΔ ΖΥΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΑ ΤΝΟΛΟ ΥΩ- ΡΗ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ , ,45 2 Β ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ , ,00 3 Γ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ , ,77 4 Σ 5 Ε 6 Ζ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΙΩΝ ΑΤΣΟ- ΜΑΣΖ ΓΙΑΒΙΩΖ , ,40 ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΙΩΝ ΚΖΠΟΤ- ΡΙΚΖ ,00.098,29 ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΙΩΝ ΚΔΡΑ- ΜΙΚΖ (ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΖ , ,80 7 Θ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΙΩΝ ΜΖΥΑ- ΝΟΛΟΓΙΑ - ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ , ,45 8 Ι ΔΙΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΚΙΝΖΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ , ,85 9 ΙΑ ΔΙΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ , ,40 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ , ,4 Σελίδα 5 από 65

6 Ζ πνμιήεεζα «Δμνπιηζκφο Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ» είκαζ εκηαβιέκδ ζημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια "Θεζζαθία- ηενεά Δθθάδα- Ή- πεζνμξ " πμο ζοβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ Δονςπασηυ Σαιείμ Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ. Σα πνμξ πνμιήεεζα είδδ πμο ακαθένμκηαζ ζημ Πανάνηδια Α, πςνίγμκηαζ ζε εκκέα (9) παηέηα υπςξ ακαθένμκηαζ ζημ Πανάνηδια Α Ο δζαβςκζζιυξ εα δζελαπεεί εκχπζμκ ηδξ ανιυδζαξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ ημο Γζαβςκζζιμφ ζηδκ ζζυβεζα αίεμοζα ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ζημ Γδιμηζηυ Καηάζηδια Γήιμο Ηςακκζηχκ (Πθαηεία Ακδνέα Παπακδνέμο 5) ηαζ ηαηυπζκ ηακμκζηήξ πνμεεζιίαξ 52 διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία δδιμζίεοζδξ ηδξ δζαηήνολδξ ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 09/04/204 23/05/204 03/07/204 Πενίθδρδ ηδξ πανμφζαξ κα δδιμζζεοηεί άπαλ ζε δφμ μζημκμιζηέξ αεδκασηέξ εθδιενίδεξ ηαεχξ ηαζ ζε δφμ διενήζζεξ ηαζ ιία εαδμιαδζαία ημπζηέξ. Δπίζδξ κα δδιμζζεοηεί ζηδκ εθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ (ηεφπμξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ). Σμ ζφκμθμ ηδξ πανμφζαξ ακανηάηαζ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Γήιμο ( Αλαζέηνπζα Αξρή: Γήιμξ Ηςακκζηχκ Άξζξν Αλαζέηνπζα Αξρή - Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ - Γηεχζπλζε έδξαο ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ: Πθαηεία Ακδνέα Παπακδνέμο 5 - Σειέθσλν: Fax: Έββναθα ζπεηζηά ιε ημκ δζαβςκζζιυ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζημζπεία ημο δζαβςκζζιμφ δίδμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανάβναθμ α & β ημο άνενμο 0 ηδξ Τ.Α. 389/93 ημο ΤΠ.Δ. πενί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. απυ ηδκ ανιυδζα Τπδνεζία ημο Γήιμο. Γζα ηδκ παναθααή ακηζβνάθςκ ηςκ ηεοπχκ δδιμπνάηδζδξ απαζηείηαζ δ ηαηάεεζδ 20 ζηδκ ηαιεζαηή οπδνεζία ημο Γήιμο ηαζ πνμζηυιζζδ ημο δζπθμηφπμο είζπναλδξ ζημ Σιήια Πνμιδεεζχκ (ηδθ ) Δθυζμκ, απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ πνμιδεεοηέξ, γδηδεμφκ έβηαζνα ηα ζπεηζηά ιε ημκ πνμηδνοζζυιεκμ δζαβςκζζιυ έββναθα, αοηά παναδίδμκηαζ ή απμζηέθθμκηαζ ζ αοημφξ, ιέζα ζε έλζ (6) ενβάζζιεξ διένεξ απυ ηδ θήρδ ηδξ ζπεηζηήξ αίηδζδξ. Δθυζμκ γδηδεμφκ έβηαζνα ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ, ζπεηζηέξ ιε ηα έββναθα ημο δζαβςκζζιμφ, αοηέξ πνέπεζ κα πανέπμκηαζ ημ ανβυηενμ έλζ (6) διένεξ, πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία πμο έπεζ μνζζεεί βζα ηδκ οπμαμθή ηςκ πνμζθμνχκ. Σοπυκ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ημοξ υνμοξ ηδξ Γζαηήνολδξ πανέπμκηαζ απυ ηδκ οπδνεζία. Σελίδα 6 από 65

7 Πθδνμθμνίεξ ή έββναθα ζπεηζηά ιε ημκ δζαβςκζζιυ ιπμνμφκ κα γδηδεμφκ απυ ημκ Γήιμ Ηςακκζηχκ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΩΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΖΚΖ, ζημ ηδθ: & , fax: (Καπιάλε 7 3 νο φξνθνο)..2. Οζ οπμρήθζμζ Ακάδμπμζ πνέπεζ κα οπμαάθμοκ ηζξ Πνμζθμνέξ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανμφζα Γζαηήνολδ ημ ανβυηενμ ιέπνζ ηζξ 03/07/204 ηαζ χνα <0.00πκ>(χνα θήλδξ πανάδμζδξ ηςκ πνμζθμνχκ), ζηδκ έδνα ημο Γήιμο Ηςακκζηχκ, Α. Παπακδνέμο 5. Πνμζθμνέξ πμο εα ηαηαηεεμφκ ιεηά ηδκ παναπάκς διενμιδκία ηαζ χνα, δεκ απμζθναβίγμκηαζ αθθά επζζηνέθμκηαζ ςξ εηπνυεεζιεξ. Οζ πνμζθμνέξ ιπμνμφκ κα απμζηέθθμκηαζ ηαποδνμιζηά (ή ιε courier) ιε ζοζηδιέκμ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ή κα ηαηαηίεεκηαζ ζημ Πνςηυημθθμ ημο Γήιμο Ηςακκζηχκ ζηδκ αηυθμοεδ δζεφεοκζδ: Γήκνο Ισαλληηψλ, Καπιάλε 9, ΣΚ Ζ πνμεεζιία βζα ηδ παναθααή απυ ηδκ οπδνεζία ηςκ πνμζθμνχκ πμο απμζηέθθμκηαζ ηαποδνμιζηά(ή ιε courier) ή πμο ηαηαηίεεκηαζ αοημπνμζχπςξ ζημ Πνςηυημθθμ ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Γζαβςκζζιυξ αθμνά ζηδκ πνμιήεεζα «Δμνπιηζκφ Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ» «παηέηςκ» (Α, Β, ) ηα μπμία ακαθοηζηά πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ Πίκαηεξ ημο Πανανηήιαημξ Α', πμο απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζδξ. Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν πποζθοπά για ένα ή πεπιζζόηεπα πακέηα, για ηη ζςνολική όμυρ πποκηπςσθείζα ποζόηηηα κάθε πακέηος, όπυρ πεπιγπάθεηαι μονοζήμανηα ζηο Παπάπηημα Α. Απόππιτη ενόρ ή πεπιζζοηέπυν ειδών ενόρ πακέηος επιθέπει αςηόμαηα ηην απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ ολόκληπος ηος πακέηος. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά βζα ημ ζφκμθμ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηάεε παηέημο. Οζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ εζδχκ επζζοκάπημκηαζ ζηδκ δζαηήνολδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ Πανάνηδια Β, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηήξ. Άξζξν 2 Πξνζεζκία Παξαιαβήο Σεπρψλ - Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 2. Ζ δζάεεζδ ηδξ Γζαηήνολδξ βίκεηαζ απυ ηδκ Έδνα ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ, Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ, Σιήια Πνμιδεεζχκ, ηαζ δ παναθααή ηδξ βίκεηαζ είηε αοημπνμζχπςξ είηε ιε ηαποιεηαθμνζηή (courier). ηδκ πενίπηςζδ παναθααήξ ηδξ Γζαηήνολδξ ιέζς ηαποιεηαθμνζηήξ (courier), δ Ακαεέημοζα Ανπή δεκ έπεζ ηαιία απμθφηςξ εοεφκδ βζα ηδκ έβηαζνδ ηαζ ζςζηή πανάδμζή ηδξ. Οζ παναθήπηεξ ηδξ Γζαηήνολδξ εα πνέπεζ κα ζοιπθδνχκμοκ ζπεηζηυ έκηοπμ ιε ηα ζημζπεία ηςκ εκδζαθενμιέκςκ (υπςξ επςκοιία, δζεφεοκζδ, ηδθέθςκμ, θαλ, δζεφεοκζδ δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο), έηζζ χζηε δ Ακαεέημοζα Ανπή κα έπεζ ζηδ δζάεεζδ ηδξ πθήνδ ηαηάθμβμ υζςκ πανέθααακ ηδ Γζαηήνολδ, βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο εα ήεεθε κα ημοξ απμζηείθεζ ηοπυκ ζοιπθδνςιαηζηά έββναθα ή δζεοηνζκίζεζξ επ αοηήξ. Οζ παναθήπηεξ ηδξ Γζαηήνολδξ οπμπνεμφκηαζ κα εθέβλμοκ άιεζα ημ ακηίηοπμ ηδξ Γζαηήνολδξ πμο παναθαιαάκμοκ απυ άπμρδ πθδνυηδηαξ ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα πενζεπμιέκςκ ηαζ ημκ ζοκμθζηυ ανζειυ ζεθίδςκ ηαζ εθυζμκ δζαπζζηχζμοκ μπμζαδήπμηε πανάθεζρδ κα ημ βκςνίζμοκ έββναθα ζηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ηαζ κα γδηήζμοκ κέμ πθήνεξ ακηίβναθμ. Πνμζθοβέξ ηαηά ηδξ κμιζιυηδηαξ ημο Γζαβςκζζιμφ ιε ημ αζηζμθμβζηυ ηδξ ιδ πθδνυηδηαξ ημο παναθδθεέκημξ ακηζβνάθμο ηδξ Γζαηήνολδξ εα απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. Σελίδα 7 από 65

8 Σμ πθήνεξ ηείιεκμ ηδξ Γζαηήνολδξ δζαηίεεηαζ ιέζς ημο Γζαδζηηφμο ζηδ δζεφεοκζδ ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή. Οζ παναθήπηεξ ηδξ Γζαηήνολδξ ιέζς ημο δζαδζηηοαημφ ηυπμο εα πνέπεζ επίζδξ ηαηά ηδκ παναθααή ηδξ κα ζοιπθδνχκμοκ ζπεηζηυ δθεηηνμκζηυ έκηοπμ (ηδκ ακηίζημζπδ θυνια δεδμιέκςκ) ιε ηα ζημζπεία ηςκ εκδζαθενμιέκςκ (υπςξ επςκοιία, δζεφεοκζδ, ΣΚ, επάββεθια, ΑΦΜ, ηδθέθςκμ, θαλ, δζεφεοκζδ δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο) έηζζ χζηε δ Ακαεέημοζα Ανπή κα έπεζ ζηδ δζάεεζή ηδξ πθήνδ ηαηάθμβμ υζςκ πανέθααακ ηδ Γζαηήνολδ, βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο εα ήεεθε κα ημοξ απμζηείθεζ ηοπυκ ζοιπθδνςιαηζηά ζημζπεία ή δζεοηνζκίζεζξ επ αοηήξ. Γζα ηοπυκ εθθείρεζξ ζηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο πζμ πάκς εκηφπμο ηδκ εοεφκδ θένεζ μ οπμρήθζμξ Ακάδμπμξ. 2.2 Οζ οπμρήθζμζ Ακάδμπμζ ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ βναπηχξ (ιε επζζημθή ή ηδθεμιμζμηοπία) ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ ή δζεοηνζκίζεζξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ πανμφζαξ Γζαηήνολδξ ιέπνζ ηαζ ηδκ 20/06/204. Ζ Ακαεέημοζα Ανπή εα απακηήζεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ζοβηεκηνςηζηά ζε υθεξ ηζξ δζεοηνζκίζεζξ πμο εα γδηδεμφκ εκηυξ ημο ακςηένς δζαζηήιαημξ, ζε υθμοξ υζμοξ έπμοκ παναθάαεζ ηδ Γζαηήνολδ, ημ ανβυηενμ δέθα (0) εκέξεο πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία πμο έπεζ μνζζηεί βζα ηδκ οπμαμθή ηςκ Πνμζθμνχκ. Οζ αζηήζεζξ πανμπήξ δζεοηνζκίζεςκ εα πνέπεζ κα απεοεφκμκηαζ ζηδκ Γζεφεοκζδ Καπιάλε 7 3 νο φξνθνο. Κακέκαξ οπμρήθζμξ Ακάδμπμξ δεκ ιπμνεί ζε μπμζαδήπμηε πενίπηςζδ κα επζηαθεζεεί πνμθμνζηέξ απακηήζεζξ εη ιένμοξ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ. Πνμξ δζεοηυθοκζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ, δ οπμαμθή ηςκ ενςηήζεςκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιε δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ( ) πνμξ ηδ δζεφεοκζδ: πςνίξ υιςξ δ δοκαηυηδηα αοηή κα α- παθθάζζεζ ημοξ οπμρδθίμοξ Ακαδυπμοξ απυ ηδκ οπμπνέςζδ κα οπμαάθθμοκ ηα ενςηήιαηα ηαζ βναπηχξ (ιε επζζημθή ή ηδθεμιμζμηοπία), ιέζα ζηδκ πνμεεζιία πμο μνίγεηαζ παναπάκς. Ζ Ακαεέημοζα Ανπή δεκ εα απακηήζεζ ζε ενςηήιαηα πμο εα έπμοκ οπμαθδεεί ιυκμ ιε δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ. διεζχκεηαζ υηζ ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα ηεφπδ ημο δζαβςκζζιμφ, ηαεχξ ηαζ μζ βναπηέξ δζεοηνζκίζεζξ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ επί ενςηδιάηςκ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηα έββναθα ηαζ ηδ δζαδζηαζία ημο δζαβςκζζιμφ εα ακανηχκηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ ζοβηεκηνςηζηά ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ζημ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ( Άξζξν 3 Οξηζκνί: 3.. Πνμξ ηαηακυδζδ ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζδξ, δίδμκηαζ μζ παναηάης μνζζιμί βζα ημοξ ελήξ υνμοξ: o «Αλαζέηνπζα Αξρή»: Γήιμξ Ηςακκζηχκ o «Δλδηαθεξφκελνο» : Κάεε Φοζζηυ ή Νμιζηυ Πνυζςπμ πμο πνμηίεεηαζ κα θάαεζ ιένμξ ζηδ δζαδζηαζία. o «Τπνςήθηνο»: Σμ θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ ή δ έκςζδ πνμιδεεοηχκ πμο οπμαάθθεζ πνμζθμνά. o «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ» ή «Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ»: Ζ Δπζηνμπή πμο εα ζοζηαεεί ιε απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ Γήιμο Ηςακκζηχκ βζα Σελίδα 8 από 65

9 ηδκ δζελαβςβή ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ εζζήβδζδ πνμξ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, ηδξ ακάεεζδξ ηδξ ζφιααζδξ πνμιήεεζαξ. o «Αλάδνρνο» ή «Πξνκεζεπηήο»: Ο Τπμρήθζμξ ζημκ μπμίμ εα ακαηεεεί δ ζφιααζδ πνμιδεεζχκ ηδξ πανμφζαξ, ιέζς ζφιααζδξ πμο εα ηαηανηζζηεί ηαζ εα οπμβναθεί, ιεηά ηδκ ηαηαηφνςζδ ημο απμηεθέζιαημξ ηαζ αάζεζ ημο ζπεδίμο ζφιααζδξ ημο Πανανηήιαημξ Γ ηδξ πανμφζαξ. o «Σεχρε Γηαγσληζκνχ»: Ζ πανμφζα δζαηήνολδ ιε ηα ζοκδιιέκα ζε αοηήκ πανανηήιαηα πμο εηδίδεζ δ Ακαεέημοζα Ανπή ηαζ πενζέπμοκ ημοξ υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ αάζεζ ηςκ μπμίςκ δζεκενβείηαζ μ πανχκ δζαβςκζζιυξ. o «Πξνζθνξά»: Ζ Πνμζθμνά πμο εα οπμαάθθμοκ μζ Τπμρήθζμζ ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ, ηαζ δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηνεζξ οπμθαηέθμοξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα α) ημκ Τπμθάηεθμ Γζηαζμθμβδηζηχκ οιιεημπήξ, α) ημκ Τπμθάηεθμ Σεπκζηήξ Πνμζθμνάξ ηαζ β) ημκ Τπμθάηεθμ Οζημκμιζηήξ Πνμζθμνάξ. o «Τπεχζπλε Γήισζε»: Πνυηεζηαζ βζα ηδκ Τπεφεοκδ Γήθςζδ ημο Ν. 599/986, ή ζε πενίπηςζδ αθθμδαπμφ οπμρδθίμο ηείιεκμ ακάθμβδξ απμδεζηηζηήξ αλίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πχναξ πνμέθεοζήξ ημο. ε πενίπηςζδ Νμιζημφ Πνμζχπμο οπμβνάθεηαζ απυ ημκ κυιζιμ εηπνυζςπυ ημο ή απυ εζδζηχξ ελμοζζμδμηδεέκηα πνμξ ημφημ εηπνυζςπμ (ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ πνμζημιίγεηαζ επζηονςιέκμ ακηίβναθμ ημο μζηείμο ελμοζζμδμηζημφ εββνάθμο). ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένεηαζ μ υνμξ Τπεφεοκδ Γήθςζδ, εκκμείηαζ πάκημηε υηζ βίκεηαζ ιε εεχνδζδ ημο βκδζίμο ηδξ ο- πμβναθήξ ημο οπμβνάθμκηα. o Το «τελικό προϊόν» είναι ηο πακέηο και ότι ηο κάθε ένα από ηα είδη ποσ περιλαμβάνονηαι ζηο πακέηο. Άξζξν 4. Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 03/07/204, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 09-0 π.κ., ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ισαλλίλσλ πνπ βξίζθεηαη ζην Κεληξηθφ Γεκαξρείν, δηεχζπλζε Πιαηεία Αλδξέα Παπαλδξένπ 5. Αξκφδηνη Τπάιιεινη γηα πιεξνθνξίεο: ΩΣΖΡΗΟ ΠΤΡΗΓΑΚΖ & ΣΑΜΑΣΗΑ ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ, ηει & , θαμ Άξζξν 5 Τπνβνιή Πξνζθνξψλ-Φάθεινο Πξνζθνξάο- Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ 5.. Οζ πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ απυ ημοξ δζαβςκζγυιεκμοξ ή ιε κυιζιμ εηπνυζςπυ ημοξ ηαηά ηδκ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 4 ηδξ πανμφζαξ. ή ηαποδνμιζηά (ή ιε courier) ιε ζοζηδιέκμ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ή κα ηαηαηίεεκηαζ ζημ Πνςηυημθθμ ημο Γήιμο Ηςακκζηχκ ζηδκ αηυθμοεδ δζεφεοκζδ: Γήκνο Ισαλληηψλ, Καπιάλε 9, ΣΚ Ζ πνμεεζιία βζα ηδ παναθααή απυ ηδκ οπδνεζία ηςκ πνμζθμνχκ πμο απμζηέθθμκηαζ ηαποδνμιζηά(ή ιε courier) ή πμο ηαηαηίεεκηαζ αοημπνμζχπςξ ζημ Πνςηυημθθμ ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σελίδα 9 από 65

10 5.2. Οζ δζαβςκζγυιεκμζ έπμοκ ηδκ εοεφκδ ηδξ απμζημθήξ ημο ζθναβζζιέκμο Φαηέθμο Πνμζθμνάξ ημοξ ιέπνζ ηδκ παναθααή ημο απυ ηδκ Δπζηνμπή Γζαβςκζζιμφ. Σοπυκ έλμδα αζθάθζζδξ, εηηεθςκζζιμφ ηαζ ιεηαθμνάξ αανφκμοκ ημ δζαβςκζγυιεκμ Οζ πνμζθμνέξ ιπμνεί κα απμζηέθθμκηαζ ηαποδνμιζηά (ή ιε courier) ιε ζοζηδιέκμ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ή κα ηαηαηίεεκηαζ ζημ Πνςηυημθθμ ημο Γήιμο Ηςακκζηχκ ζηδκ αηυθμοεδ δζεφεοκζδ: Γήκνο Ισαλληηψλ, Καπιάλε 9, ΣΚ ηαζ παναθαιαάκμκηαζ ιε απυδεζλδ. Ζ πνμεεζιία βζα ηδ παναθααή απυ ηδκ οπδνεζία ηςκ πνμζθμνχκ πμο απμζηέθθμκηαζ ηαποδνμιζηά(ή ιε courier) ή πμο ηαηαηίεεκηαζ αοημπνμζχπςξ ζημ Πνςηυημθθμ ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ο δζαβςκζγυιεκμξ θένεζ ηδκ εοεφκδ απμδεπυιεκμξ ημκ ηίκδοκμ βζα μπμζμδήπμηε βεβμκυξ, έζης ηαζ ακςηέναξ αίαξ (πενζθαιαακμιέκςκ πνμαθδιάηςκ απυ ηδ δζαδζηαζία εηηεθςκζζιμφ, η.η.θ.) πμο ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιδ ειπνυεεζιδ ή ιδ πνμζήημοζα οπμαμθή ημο Φαηέθμο Πνμζθμνάξ ημο Πνμζθμνέξ πμο ηαηαηίεεκηαζ ιεηά ηδκ παναπάκς διενμιδκία ηαζ χνα είκαζ εηπνυεεζιεξ ηαζ επζζηνέθμκηαζ πςνίξ κα απμζθναβζζεμφκ Οζ πνμζθμνέξ (δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ, ηεπκζηή πνμζθμνά ηαζ μζημκμιζηή πνμζθμνά) οπμαάθθμκηαζ ιέζα ζε θάηεθμ ζθναβζζιέκμ, δαηηοθμβναθδιέκεξ, ζε έκα () πνςηυηοπμ ηαζ έκα () ακηίβναθμ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα ιε ελαίνεζδ ηα ζοκδιιέκα ζηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά έκηοπα, ζπέδζα ηαζ θμζπά ηεπκζηά ζημζπεία πμο ιπμνεί κα είκαζ ζε ακαβκςνζζιέκδ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ βθχζζα, ηαηά πνμηίιδζδ ζηδκ Αββθζηή ημ θάηεθμ ηάεε πνμζθμνάξ πνέπεζ κα ακαβνάθμκηαζ εοηνζκχξ: Ζ θέλδ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο πθήνδξ ηίηθμξ ηδξ ανιυδζαξ Τπδνεζίαξ πμο δζεκενβεί ηδκ πνμιήεεζα. Ο ανζειυξ ηδξ δζαηήνολδξ. Ο πθήνδξ ηίηθμξ ηδξ πνμιήεεζαξ Σμ παηέημ ή ηα παηέηα βζα ηα μπμία οπμαάθθεηαζ πνμζθμνά Ζ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ. Σα ζημζπεία ημο απμζημθέα Ο Φάηεθμξ ηδξ «ΠΡΟΦΟΡΑ» πενζθαιαάκεζ ηνεζξ επζιένμοξ ηθεζζημφξ ηαζ ζθναβζζιέκμοξ οπμθαηέθμοξ: α) ημκ Τπμθάηεθμ ηςκ Γζηαζμθμβδηζηχκ οιιεημπήξ, ημκ Τπμθάηεθμ ηδξ Σεπκζηήξ Πνμζθμνάξ, ημκ Τπμθάηεθμ ηδξ Οζημκμιζηήξ Πνμζθμνάξ. Έηαζημξ εη ηςκ ηνζχκ Τπμθαηέθςκ οπμπνεςηζηά ακαβνάθεζ ηζξ εκδείλεζξ ημο ηονίςξ θαηέθμο (βλ. παπάγπαθο 5.8 ηος παπόνηορ) ηαζ ημκ ηίηθμ ακηζζημίπςξ: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ε πενίπηςζδ πμο ηα ηεπκζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ δεκ είκαζ δοκαηυκ, θυβς ημο ιεβάθμο υβημο, κα ημπμεεηδεμφκ ζημκ ηονίςξ θάηεθμ, ηυηε αοηά ζοζηεοάγμκηαζ πςνζζηά ηαζ αημθμοεμφκ ημκ ηονίςξ θάηεθμ, ιε ηδκ έκδεζλδ «Πανάνηδια Σεπκζηήξ Πνμζθμνάξ» ηαζ ηζξ θμζπέξ εκδείλεζξ ημο ηονίςξ θαηέθμο Οζ πνμζθμνέξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ λέζιαηα, ζαδζίιαηα, πνμζεήηεξ, δζμνεχζεζξ. Δάκ οπάνπεζ ζηδκ πνμζθμνά μπμζαδήπμηε πνμζεήηδ ή δζυνεςζδ, αοηή πνέπεζ κα είκαζ ηαεανμβναιιέκδ ηαζ ιμκμβναιιέκδ απυ ημκ πνμζθένμκηα, ημ δε ανιυδζμ υνβακμ παναθααήξ ηαζ απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, ηαηά ημκ έθεβπμ, ιμκμβνάθεζ ηαζ ζθναβίγεζ ηδκ ηοπυκ δζυνεςζδ ή πνμζεήηδ. Ζ πνμζθμ- Σελίδα 0 από 65

11 νά απμννίπηεηαζ, υηακ οπάνπμοκ ζ' αοηή δζμνεχζεζξ πμο ηδκ ηαεζζημφκ αζαθή, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο μνβάκμο αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ. 5.. Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν πποζθοπά για ένα ή πεπιζζόηεπα πακέηα, για ηη ζςνολική όμυρ πποκηπςσθείζα ποζόηηηα κάθε πακέηος, όπυρ αςηό πεπιγπάθεηαι μονοζήμανηα ζηο Παπάπηημα Α. Απόππιτη ενόρ ή πεπιζζοηέπυν ειδών ενόρ πακέηος επιθέπει αςηόμαηα ηην απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ ολόκληπος ηος πακέηος Ζ απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ βίκεηαζ δδιυζζα απυ ηδκ επζηνμπή αλζμθυβδζδξ ημο δζαβςκζζιμφ, πανμοζία ηςκ οπμρδθίςκ ή ηςκ κμιίιςκ εηπνμζχπςκ ημοξ Ζ Δπζηνμπή πνμααίκεζ ζηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ αιέζςξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο παναθααήξ ηςκ πνμζθμνχκ ηδκ διενμιδκία ηαζ χνα πμο μνίγεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 4. ηδξ δζαηήνολδξ Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ δεκ απμζθναβίγμκηαζ, αθθά ιμκμβνάθμκηαζ απυ ηδκ Δπζηνμπή Αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ παναδίδμκηαζ ιε απυδεζλδ ζηδκ Τπδνεζία πμο δζεκενβεί ημκ δζαβςκζζιυ πνμξ θφθαλδ Όζμζ δζηαζμφκηαζ θαιαάκμοκ βκχζδ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ πνμζθμνχκ πμο οπμαθήεδηακ κυιζια, ζε πνυκμ πμο εα ηαεμνζζεεί απυ ηδκ επζηνμπή αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ βζα υζεξ πνμζθμνέξ ηνίεδηακ απμδεηηέξ, εα απμζθναβζζεμφκ ηαηά διενμιδκία ηαζ χνα πμο εα μνζζεεί φζηενα απυ εζδζηή πνυζηθδζδ πνμξ υ- ζμοξ δζηαζμφκηαζ κα πανεονεεμφκ Οζ οπμρήθζμζ εθυζμκ δεκ έπμοκ αζηήζεζ ειπνμεέζιςξ ηζξ δζμζηδηζηέξ πνμζθοβέξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηζξ δζμζηδηζηέξ πνμζθοβέξ ηαηά ηδξ δζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ, ή έπμοκ απμννζθεεί μζ ζπεηζηέξ ημοξ εκζηάζεζξ, εεςνείηαζ υηζ απμδέπμκηαζ πθήνςξ ηαζ ακεπζθοθάηηςξ υθμοξ ημοξ υ- νμοξ ηδξ πανμφζαξ ηαζ δεκ δφκακηαζ ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ ή ιε μπμζμκδήπμηε άθθμ ηνυπμ κα απμηνμφζμοκ εοεέςξ ή ειιέζςξ ημοξ ακςηένς υνμοξ Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ, βζα υζεξ πνμζθμνέξ δεκ ηνίεδηακ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ θμζπχκ ζημζπείςκ απμδεηηέξ, δεκ απμζθναβίγμκηαζ αθθά επζζηνέθμκηαζ Οζ Πνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ πνμιδεεοηέξ βζα εηαηυκ είημζζ (20) διενμθμβζαηέξ διένεξ απυ ηδκ επυιεκδ διένα ηδξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ Πνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ιζηνυηενδξ ζζπφμξ ημο παναπάκς ακαθενμιέκμο απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ. Σελίδα από 65

12 Άξζξν 6 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 6.. Γζηαίςια ζοιιεημπήξ επί πμζκή απαναδέηημο ζημ δζαβςκζζιυ έπμοκ: (α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδξ διεδαπήξ ή ηδξ αθθμδαπήξ ή ζοκεηαζνζζιμί ή ημζκμπναλίεξ ή εκχζεζξ πνμιδεεοηχκ πμο αζπμθμφκηαζ κε ηελ παξαγσγή ή εκπνξεία, ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη πεηξακάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. (α) Γζα ηζξ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά, πνέπεζ κα ζζπφμοκ ηα ηαεμνζγυιεκα ζηζξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 6 ηαζ 7 ημο ΔΚΠΟΣΑ 6.2. ηδ ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ, μ υνμξ "πνμιδεεοηήξ" αθμνά υθεξ ηζξ πνμακαθενεείζεξ ηαηδβμνίεξ Γεκ βίκμκηαζ δεηημί: (α) Όζμζ απμηθείζηδηακ ηεθεζίδζηα απυ ηάπμζα Δθθδκζηή Γδιυζζα Τπδνεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Α.Δ. ημο Γδιμζίμο ημιέα βζαηί δεκ εηπθήνςζακ ζοιααηζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ ηαζ μ απμηθεζζιυξ ημοξ είκαζ εκ ζζπφ. (α) Όζμζ απμηθείζηδηακ απυ δζαβςκζζιμφξ βζα πνμιήεεζεξ ημο Δθθδκζημφ Γδιμζίμο ιε απυθαζδ ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ, θυβς ηαηαδίηδξ ημοξ ιε αιεηάηθδηδ απυθαζδ βζα αδίηδια ζπεηζηυ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ δζαβςβή ή θυβς υηζ οπήνλακ έκμπμζ ζμαανμφ επαββεθιαηζημφ παναπηχιαημξ ημ μπμίμ δ ακαεέημοζα ανπή δφκαηαζ κα δζαπζζηχζεζ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ. (β) Όζα θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα ημο ελςηενζημφ έπμοκ οπμζηεί ακηίζημζπεξ ιε ηζξ παναπάκς ηονχζεζξ ζε πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Σοπυκ ακηίζημζπεξ ηονχζεζξ εηηυξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ εα ελεηάγμκηαζ ηαζ εα ηνίκμκηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ακά πενίπηςζδ. (δ) Όζμζ (i) ηεθμφκ οπυ πηχπεοζδ ή έπεζ ηζκδεεί εκακηίμκ ημοξ δζαδζηαζία ηήνολδξ ζε πηχπεοζδ ηαζ (ii) ηεθμφκ οπυ εζδζηή εηηαεάνζζδ ή ηεθμφκ οπυ δζαδζηαζία έηδμζδξ απυθαζδξ ημζκήξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ ή οπυ ακάθμβεξ ζοκεήηεξ. (ε) Τπμρήθζμζ ή πνμζθένμκηεξ εθυζμκ έπεζ εηδμεεί ζε αάνμξ ημο ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ πμο αθμνά ηα παναηάης αδζηήιαηα: (i) οιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 παν. ηδξ ημζκήξ δνάζδξ ηδξ 98/773/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο. (ii) Γςνμδμηία υπςξ αοηή μνίγεηαζ ακηίζημζπα ζημ άνενμ 3 ηδξ πνάλδξ ημο οιαμοθίμο ηδξ 26δξ Μάζμο 997 ηαζ ζημ άνενμ 3 παν. ηδξ ημζκήξ δνάζδξ 98/742/ΚΔΠΠΑ ημο οιαμοθίμο. (iii) Απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο ηδξ ζφιααζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ. (iv) Νμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ ηδξ Οδδβίαξ 9/308/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 0/6/99 βζα ηδ πνυθδρδ πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ. (v) Γζα αδίηδια ζπεηζηυ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή δζαβςβή ημοξ (Άνενμ 43 παν. 2(β) ημο Π.Γ. 60/2007). Γεκ έπεζ δζαπνάλεζ ζμαανυ επαββεθιαηζηυ πανάπηςια πμο απμδεδεζβιέκα δζαπζζηχεδηε ιε μ- πμζμδήπμηε ιέζμ δζαεέηεζ δ ακαεέημοζα ανπή (άνενμ 43 παν 2 δ ημο ΠΓ 60/ Απμννίπημκηαζ πνμζθμνέξ επζπεζνήζεςκ (ηαηαζηεοαζηζηχκ ή ειπμνζηχκ) πμο ηαηά πανάααζδ ηςκ Άνενςκ 38 ηαζ 82 ηδξ Γζεεκμφξ ζφιααζδξ Δνβαζίαξ απαζπμθμφκ ή εηιεηαθθεφμκηαζ ακδθίημοξ ηάης ηςκ 5 εηχκ. Οζ πνμζθένμκηεξ εθ υζμκ δεκ είκαζ ηαζ ηαηαζηεοαζηέξ μθείθμοκ κα είκαζ βκχζηεξ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ πνμακαθενεείζαξ νήηναξ ζηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία ημο πνμσυκημξ. Σελίδα 2 από 65

13 Άξζξν 7. Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο Ζ πνμζθμνά πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηα πνμαθεπυιεκα ζηα άνενα 7 ηαζ 9 παν2 ημο ΔΚΠΟΣΑ,ήημζ: Με ηδκ ζοιιεημπή ημοξ μζ εκδζαθενυιεκμζ, ιε πμζκή απμηθεζζιμφ ημοξ απυ ηδκ ζοκέπζζδ ημο δζαβςκζζιμφ, πνέπεζ κα ηαηαεέζμοκ πνμξ ηδκ Τπδνεζία πμο δζεκενβεί ημκ δζαβςκζζιυ ηδξ πνμιήεεζαξ, ζημζπεία ηαζ δζηαζμθμβδηζηά πμο κα απμδεζηκφμοκ ηδκ θενεββουηδηα, ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ αλζμπζζηία, ηδκ πνδιαημπζζηςηζηή ηαζ μζημκμιζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ημοξ δοκαηυηδηεξ. 7.. Ο Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο πενζέπεζ επί πμζκή απμηθεζζιμφ ηα ελήξ δζηαζμθμβδηζηά: Οη Έιιελεο Πνιίηεο 7.. Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζημ μζηείμ επαββεθιαηζηυ ή ειπμνζηυ επζιεθδηήνζμ Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζημκ δζαβςκζζιυ πμο ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απυ ηδκ οπδνεζία δαπάκδξ ζφιθςκα ιε ημ οπυδεζβια ημο πανανηήιαημξ Δ ηδξ δζαηήνολδξ Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έηδμζδξ ημο ηεθεοηαίμο ηνζιήκμο πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ, υηζ δεκ έπμοκ ηαηαδζηαζεεί ιε αιεηάηθδηδ δζηαζηζηή απυθαζδ, βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ηδξ παν. ημο άνενμο 43 ημο π. δ/ημξ 60/2007, βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ημο Αβμνακμιζημφ Κχδζηα, ζπεηζηυ ιε ηδκ άζηδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ, εθυζμκ αοηυ μνίγεηαζ ζηδ δζαηήνολδ ή βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ηδξ οπελαίνεζδξ, ηδξ απάηδξ, ηδξ εηαίαζδξ, ηδξ πθαζημβναθίαξ, ηδξ ρεοδμνηίαξ, ηδξ δςνμδμηίαξ ηαζ ηδξ δυθζαξ πνεςημπίαξ Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεθεοηαίμο ελαιήκμο απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δελ ηεινχλ οπυ πηχπεοζδ, εηηαεάνζζδ, ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ, πηςπεοηζηυ ζοιαζααζιυ, ή άθθδ ακάθμβδ ηαηάζηαζδ ηαζ επίζδξ υηζ δελ ηεινχλ οπυ δζαδζηαζία ηήνολδξ ζε πηχπεοζδ ή έηδμζδξ απυθαζδξ ακαβηαζηζηήξ εηηαεάνζζδξ ή ακαβηαζηζηήξ δζαπείνζζδξ ή πηςπεοηζημφ ζοιαζααζιμφ ή οπυ άθθδ ακάθμβδ δζαδζηαζία Τπεφεοκδ Γήθςζδ ημο Ν. 599/86 υπμο εα ακαθένεζ ημοξ αζθαθζζηζημφξ θμνείξ πνμξ ημοξ μπμίμοξ οπμπνεμφηαζ ηδκ ηαηααμθή εζζθμνχκ Πηζηνπνηεηηθφ ηδξ ανιυδζαξ ηαηά πενίπηςζδ ανπήξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ πςξ είκαζ εκήιενμζ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ ηαζ πμο αθμνμφκ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) ηαηά ηδκ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ πνμξ υθμοξ ημοξ αζθαθζζηζημφξ θμνείξ πνμξ ημοξ μπμίμοξ οπμπνεμφηαζ ηδκ ηαηααμθή εζζθμνχκ Πηζηνπνηεηηθφ ηδξ ανιυδζαξ ηαηά πενίπηςζδ ανπήξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ πςξ είκαζ εκήιενμζ ςξ πνμξ ηζξ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ημοξ, ηαηά ηδκ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ Πηζηνπνηεηηθφ δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην Γήκν Ισαλληηψλ, θαη απφ ην Γήκν ηεο έδξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. ε πενίπηςζδ εβηαηάζηαζήξ ημοξ ζημ ελςηενζηυ ηα δζηαζμθμβδηζηά ηςκ παναβνάθςκ δ ηαζ ε ημο πανυκημξ εηδίδμκηαζ ιε αάζδ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηδξ πχναξ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ. Οη Αιινδαπνί Σα ςξ άκς βζα ημοξ Έθθδκεξ πμθίηεξ αθθά ιε έηδμζδ ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζήξ ημοξ. Σα δζηαζμθμβδηζηά ημο πανυκημξ εηδίδμκηαζ ιε αάζδ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηδξ πχναξ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ. Σελίδα 3 από 65

14 Σα Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά Όθα ηα ςξ άκς, ή άθθςκ πνμξ αοηά ζζμδφκαιςκ. Δζδζηυηενα: Πζζημπμζδηζηά αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ βζα ημ πνυζςπμ ή πνυζςπα πμο δεζιεφμοκ ηα κμιζηά πνυζςπα (π.π. μιυννοειμζ εηαίνμζ ηαζ δζαπεζνζζηέξ Ο.Δ. ηαζ Δ.Δ., δζαπεζνζζηέξ Δ.Π.Δ., Πνυεδνμξ ηαζ Γζεοεφκςκ φιαμοθμξ βζα Α.Δ. ηαζ κυιζιμζ εηπνυζςπμζ βζα ηάεε άθθμ κμιζηυ πνυζςπμ). Απυζπαζια πμζκζημφ ιδηνχμο έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απυ ημ μ- πμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ μζ: α) Οιυννοειμζ εηαίνμζ ηαζ δζαπεζνζζηέξ Ο.Δ. ηαζ Δ.Δ. α) Γζαπεζνζζηέξ Δ.Π.Δ. β) Πνυεδνμξ ηαζ Γζεοεφκςκ φιαμοθμξ Α.Δ. ηαζ δ) Οζ κυιζιμζ εηπνυζςπμζ ηάεε άθθμο κμιζημφ πνμζχπμο Γεκ έπμοκ ηαηαδζηαζηεί ζε αδίηδια ζπεηζηά ιε ηδκ άζηδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ. Νμιζιμπμζδηζηά έββναθα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ εηαζνίαξ ήημζ ΦΔΚ ίδνοζδξ ηαζ δ ηεθεοηαία ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ ηδξ ζοιιεηέπμοζαξ εηαζνίαξ ή ημ ηοπυκ ζζμδφκαιμ έββναθμ ακάθμβα ιε ηδ πχνα εβηαηάζηαζήξ ηδξ επζηονςιέκα απυ ανιυδζα ανπή. ε πενίπηςζδ Α.Δ, πζζημπμζδηζηυ απυ ηδκ ανιυδζα οπδνεζία ηδξ μζηείαξ Πενζθενεζαηήξ εκυηδηαξ δ μπμία είκαζ ανιυδζα κα αεααζχζεζ υηζ δ άδεζα ζφζηαζδξ ηδξ εηαζνίαξ δεκ έπεζ ακαηθδεεί ηαζ άνα δεκ ηεθεί ελαζηίαξ ημο θυβμο αοημφ οπυ εηηαεάνζζδ. Οη πλεηαηξηζκνί Δββοδηζηή επζζημθή ςξ ακςηένς, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 26 ηδξ Τ.Α. 389/93 ημο Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Βεααίςζδ επμπηεφμοζαξ ανπήξ υηζ μ ζοκεηαζνζζιυξ θεζημονβεί κυιζια. Πζζημπμζδηζηά ζφιθςκα ιε ηζξ παναβνάθμοξ δ ηαζ ε ημο 3. άνενμο ημο πανυκημξ πμο απαζημφκηαζ ηαζ βζα ημοξ Έθθδκεξ πμθίηεξ. (Δδάθζα δ, δ2 & δ3, παναβ. & 2, ημο άνενμο 7, ηδξ Τ.Α. 389/93 ημο ΤΠ.Δ. πενί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Οη Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ (ΚΟΙΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ) α. Όθα ηα παναπάκς ηαηά πενίπηςζδ δζηαζμθμβδηζηά βζα ηάεε πνμιδεεοηή πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ έκςζδ, ζφιθςκα ιε άνενμ 8 ηδξ Τ.Α. 389/93 ημο ΤΠ.Δ. πενί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. β. Πζζημπμζδηζηυ ζημπζιυηδηαξ ΔΟΜΜΔΥ βζα εκχζεζξ πμο απμηεθμφκηαζ απυ Μζηνμιεζαίεξ Μεηαπμζδηζηέξ Δπζπεζνήζεζξ (ΜΜΔ) ή παναβςβζημφξ Αζηζημφξ οκεηαζνζζιμφξ, ζηζξ μπμίεξ ιεηέπμοκ ηαζ επζπεζνήζεζξ εζςηενζημφ ή ελςηενζημφ. Σμ πμζμζηυ ημο ΜΜΔ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενμ απυ 50%. Σμ πζζημπμζδηζηυ αοηυ δφκαηαζ κα πνμζημιζζεεί εκηυξ 5 διενχκ απυ ηδκ δζεκένβεζα ημο δζαβςκζζιμφ. γ. Οζ ΜΜΔ εηηυξ ηα πζμ πάκς δζηαζμθμβδηζηά ιαγί ιε ηδκ αίηδζδ ζοιιεημπήξ ημοξ ζημ δζαβςκζζιυ οπμαάθθμοκ ηαζ ηάεε άθθμ απαναίηδημ δζηαζμθμβδηζηυ, πμο εηδίδεηαζ ή εεςνείηαζ απυ ημκ ΔΟΜΜΔΥ. Απυ ηα δζηαζμθμβδηζηά εα πνέπεζ κα πνμηφπηεζ υηζ μζ ΜΜΔ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα ηνζηήνζα πμο ηαεμνίγμκηαζ βζα ηδκ πνδιαημδυηδζή ημοξ απυ ηζξ πνάλεζξ πμο ηάεε θμνά εηδίδεζ μ Γζμζηδηήξ ηδξ Σνάπεγαξ Δθθάδμξ. Γεκζηά υθα ηα παναπάκς δζηαζμθμβδηζηά ιε πμζκή απμννίρεςξ πνέπεζ κα είκαζ πνςηυηοπα ή επζηονςιέκα απυ ανιυδζα ανπή. Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηα αθφινπζα: Τπεφεοκδ Γήθςζδ ζηελ νπνία: Σελίδα 4 από 65

15 (i) Να ακαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ημο δζαβςκζζιμφ ζημκ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ. (ii) Να δδθχκεηαζ υηζ ιέπνζ ηαζ ηδκ διένα οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ υηζ: α) Γεκ έπεζ εζξ αάνμξ ημοξ εηδμεεί αιεηάηθδηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ ζπεηζηά ιε ηα παναηάης αδζηήιαηα: οιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, ηαηά ημ Άνενμ 2 πανάβναθμξ ηδξ ημζκήξ δνάζδξ ηδξ 98/773/ ΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Γςνμδμηία, ηαηά ημ Άνενμ 3 ηδξ πνάλδξ ημο οιαμοθίμο ηδξ 26δξ Μαΐμο 997(2) ηαζ ζημ Άνενμ 3 πανάβναθμξ ηδξ ημζκήξ δνάζδξ 98/742/ΚΔΠΠΑ ημο οιαμοθίμο. Απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο Άνενμ ηδξ ζφιααζδξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ. Νμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαηά ημ Άνενμ ηδξ Οδδβίαξ 9/308/EOK ημο οιαμοθίμο, βζα ηδκ πνυθδρδ πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ. α) Γεκ έπμοκ οπμαάθεζ ρεοδείξ δδθχζεζξ ηαηά ηδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ πμο απαζημφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα Πνμηήνολδ ηαζ έπμοκ οπμαάθεζ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα Πνμηήνολδ. Τπεφεοκδ Γήθςζδ ημο δζαβςκζγμιέκμο πενί απμδμπήξ υθςκ ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζαξ ιεηά ηςκ πανανηδιάηςκ ηδξ. Τπεφεοκδ δήθςζδ υηζ ακαθαιαάκεζ κα παναδχζεζ εθεφεενμ ηαζ ζε ηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ ημ οπυ πνμιήεεζα οθζηυ ζημοξ πχνμοξ ηςκ ζπμθείςκ πμο ακαθένμκηαζ ζημ πανάνηδια ηδξ πανμφζαξ ιεηά απυ οπυδεζλδ ημο Γήιμο. Τπεφεοκδ Γήθςζδ δζαβςκζγμιέκμο βζα ηδκ πχνα πνμέθεοζδξ ηαζ ηαηαζηεοήξ ηςκ οθζηχκ πμο πνμζθένμοκ. Τπεφεοκδ δήθςζδ ζηδκ μπμία εα ακαθένεηαζ μ πνυκμξ πανάδμζδξ ηςκ οπυ πνμιήεεζα εζδχκ. Τπεφεοκδ Γήθςζδ πενί ημο υηζ δ επζπείνδζδ ημο ζοιιεηέπμκηα κμιζημφ πνμζχπμο δεκ θεζημονβεί οπυ ηαεεζηχξ κμιζηχκ πενζμνζζιχκ. Τπεφεοκδ Γήθςζδ δζαβςκζγυιεκμο υηζ δεκ έπεζ απμηθεζζεεί δ ζοιιεημπή ημο ζε δζαβςκζζιμφξ δδιμζίμο ή ηαζ απυ μνβακζζιμφξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ Γζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ θενεββουηδηαξ, ηδξ επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ηδξ πνδιαημπζζηςηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο πνμζθένμκημξ ζημκ Τπμθάηεθμ Γζηαζμθμβδηζηχκ οιιεημπήξ εα πνέπεζ κα πενζέπμκηαζ ηαζ ηα αηυθμοεα: 7.2. Βεβαίσζε ηξάπεδαο βζα πζζημθδπηζηή ζηακυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ φρμοξ ημοθάπζζημκ ίζμο ιε ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο παηέημο ή ηςκ παηέηςκ(αενμζζηζηά) βζα ημ (ή ηα) μπμίμ (ή μ- πμία) ζοιιεηέπεζ ζημκ δζαβςκζζιυ Αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ηςκ ηνζχκ ηεθεοηαίςκ εηχκ ή απνζπαζκάησλ απηψλ ή Τπεχζπλε δήισζε πενί ημο ζοκμθζημφ φρμοξ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ, ηαηά ιέζμ υνμ εηδζίςξ ίζμ ή ιεβαθφηενμο ημο παηέημο ή ηςκ παηέηςκ(αενμζζηζηά) βζα ημ (ή ηα) μπμίμ (ή μπμία) οπμαάθεζ πνμζθμνά ( πνμ ΦΠΑ). Δπίζεο ππεχζπλε δήισζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηα έηε 200, 20, 202 θαη 203. Δάκ δ επζπείνδζδ θεζημονβεί ή αζηεί επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδ- Σελίδα 5 από 65

16 ηα ζπεηζηά ιε ημ οπυ πνμιήεεζα οθζηυ, ηαηά πνμκζηυ δζάζηδια πμο δεκ επζηνέπεζ ηδκ έηδμζδ ηαηά κυιμ ηνζχκ ζζμθμβζζιχκ, οπμαάθθεζ ημοξ ζζμθμβζζιμφξ, εθυζμκ οπάνπμοκ, ή ηα ζπεηζηά επίζδια ζημζπεία πμο οπάνπμοκ ηαηά ημ δζάζηδια αοηυ Καηάινγν, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο θαηά ηα έηε 200, 20, 202 θαη 203 ηαζ εζδζηυηενα ηα οθζηά, μζ πμζυηδηεξ, δ αλία, μζ διενμιδκίεξ παναββεθίαξ πανάδμζδξ ηαζ οπμπνέςζδξ πανάδμζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ παναθήπηεξ (δδιμζίμο ή ζδζςηζημφ ημιέα). Οζ παναδυζεζξ απμδεζηκφμκηαζ, εάκ μ απμδέηηδξ είκαζ δδιυζζα ανπή, ιε πζζημπμζδηζηά ηα μπμία έπμοκ εηδμεεί ή εεςνδεεί απυ ηδκ ανιυδζα ανπή ηαζ εάκ μ απμδέηηδξ είκαζ ζδζςηζηυξ θμνέαξ, ιε ηα ακηίζημζπα παναζηαηζηά ή, εθυζμκ δεκ πνμαθέπεηαζ δ έηδμζδ παναζηαηζηχκ ή δεκ οπάνπμοκ παναζηαηζηά, ιε οπεφεοκδ δήθςζδ ημο αβμναζηή ηαζ, εάκ ημφημ δεκ είκαζ δοκαηυ, ημο πνμιδεεοηή. Ζ αλία αοηχκ αενμζζηζηά πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ίζεξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ μιάδαξ ή ηςκ μιάδςκ βζα ηζξ μπμίεξ οπμαάθεζ πνμζθμνά. Γηα λα είλαη απνδεθηή ε πξνζθνξά κηαο επηρείξεζεο ζε έλα παθέην ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα έρεη πινπνηήζεη ζπλαθείο πξνκήζεηεο κε ζπλνιηθή αμία (πξν ΦΠΑ) ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ αμία (πξν ΦΠΑ) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παθέηνπ θαηά ηα έηε 200, 20, 202 θαη Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ ιέηνςκ πμο θαιαάκεζ μ πνμιδεεοηήξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο (κφλν ηνπ πξνκεζεπηή θαη φρη ηνπ θαζελφο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάζε παθέην), πμο εα αζπμθδεεί ηαηά ηδκ παναβςβή ημο πνμξ πνμιήεεζα οθζημφ (ηειηθνχ πξντνληνο), ηαηά εζδζηυηδηα, ακελάνηδηα απυ ηδ ζοιααηζηή ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ επζπείνδζδ, ζδίςξ δε ηςκ οπεοεφκςκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 900:2008 ή άθθμο ζζμδφκαιμο πζζημπμζδηζημφ (κφλν ηνπ πξνκεζεπηή θαη φρη ηνπ θαζελφο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάζε παθέην). Άξζξν 8 Τπνθάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο Ο Φάηεθμξ Σεπκζηήξ Πνμζθμνάξ εα πενζθαιαάκεζ επί πμζκή απμννίρεςξ ηδξ πνμζθμνάξ ηα αηυθμοεα: Λεπηνκεξή Πεξηγξαθή γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο, ζοκμδεουιεκδ απυ επίζδια prospectus ή ηαηαθυβμοξ πμο εα επαθδεεφμοκ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο πνμζθενυιεκμο είδμοξ. ε ηάεε έκα απυ ηα παναπάκς έκηοπα είκαζ οπμπνεςηζηυ ζηδ εέζδ ημο πνμζθενυιεκμο ακηζηεζιέκμο κα ακαβνάθεηαζ μ ηςδζηυξ ανζειυξ ημο, ιε πμζκή απμηθεζζιμφ, ηαζ κα δζεοηνζκίγεηαζ μ ηφπμξ πμο πνμζθένεηαζ, ιε ηνυπμ ιμκμζήιακημ, έηζζ χζηε κα ιδ δδιζμονβείηαζ ηαιία αιθζαμθία ςξ πνμξ ηδκ ηαοηυηδηα ημο πνμζθενμιέκμο είδμοξ. Πανάααζδ ημο υνμο αοημφ εεςνείηαζ υηζ ζοκεπάβεηαζ αμνζζηία ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ. Δζδζηυηενα ζηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά ηάεε είδμοξ εα οπάνπεζ: α. Υχνα πνμέθεοζδξ - ηαηαζηεοήξ. α. Καηαζηεοαζηζηυξ - Πνμιδεεοηζηυξ Οίημξ. β. Σφπμξ ή ιμκηέθμ πνμζθενμιέκμο ή ανζειυξ ζπεηζημφ ηαηαθυβμο. Σελίδα 6 από 65

17 Γζα ηα πνμσυκηα πμο ηαηαζηεοάγεζ μ ίδζμξ μ δζαβςκζγυιεκμξ απαζηείηαζ μ παναηηδνζζιυξ «ηαηαζηεοήξ ημο ενβμζηαζίμο ιαξ». ηδ πενίπηςζδ πμο μ πνμζθένςκ δεκ εα ηαηαζηεοάζεζ μ ίδζμξ ημ ηεθζηυ πνμσυκ, ππεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ζηδκ μπμία ακήηεζ ή δ μπμία εηιεηαθθεφεηαζ μθζηά ή ιενζηά ηδ ιμκάδα ηαηαζηεοήξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ υηζ έπεζ απμδεπεεί έκακηζ ημοξ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμιήεεζαξ ζε πενίπηςζδ ηαηαηφνςζδξ ζημ πνμιδεεοηή οπέν ημο μπμίμο έβζκε δ απμδμπή. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα χπαξμε θαη παξνρή αληαιιαθηηθψλ βζα ιία πεκηαεηία ηαεχξ ηαζ δήθςζδ ιε ηδκ μπμία εα εββοάηαζ βζα δφμ (2) ημοθάπζζημκ έηδ απυ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο οπυ πνμιήεεζα είδμοξ ηαζ ηδκ δςνεάκ απμηαηάζηαζδ αθααχκ πμο δεκ εα μθείθμκηαζ ζε ηαημφξ πεζνζζιμφξ ή ηαηή ιεηαπείνζζδ ηςκ μνβάκςκ (δ πνμκζηή ζζπφξ ηδξ εββφδζδξ αοηήξ ζοκεπάβεηαζ ηαζ ζζυπνμκδ ζζπφ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηδκ μπμία εα ηαηαεέζεζ μ ιεζμδυηδξ). Τπεφεοκδ δήθςζδ ημο πνμιδεεοηή υηζ ελμπθζζιυξ είκαζ ζφιθςκμξ ιε ηα πνυηοπα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (EN European Norms), κα θένεζ ημ ζήια CE ηαεχξ ηαζ κα δζαεέηεζ ημ ακηίζημζπμ πζζημπμζδηζηυ (δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ CE). Δπί πθέμκ πνέπεζ κα πθδνμί υθεξ ηζξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα Δθθδκζηή Νμιμεεζία. Σέθμξ, ηαζ εζδζηυηενα βζα ημκ ελμπθζζιυ πμο ημκ αθμνά, εα ζζπφμοκ ηαζ μζ πνμδζαβναθέξ/απαζηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα αηυθμοεα: ΤΑ Ε (ΦΔΚ 746 Β/ ) «Ακχηαημ υνζμ θμνιαθδεΰδδξ βζα ηα έπζπθα, δζαημζιδηζηά ακηζηείιεκα ηαζ πνχηεξ φθεξ αοηχκ ζφκεεηδξ ζοβημθθδιέκδξ λοθείαξ Μεηακάζηεοζδ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ απυ παζδζηά έπζπθα Δπζηνμπή Δπίπθμο» ΤΑ Ε3-88 (ΦΔΚ 395 Β/ «Καηάθμβμξ ΔΛΟΣ/ΔΝ πνμηφπςκ Απαζηήζεζξ αζθάθεζαξ ηαζ επζζήιακζδξ βζα ηα ακηζηείιεκα παζδζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ημκ παζδζηυ ελμπθζζιυ Τπεχζπλε δήισζε ζηδκ μπμία εα ακαθένμκηαζ νδηά ηαζ ακαθοηζηά δ ζοιιυνθςζδ ή απυηθζζδ ηςκ πνμζθενυιεκςκ εζδχκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ πνμηφπςκ, ηςκ πζζημπμζδηζηχκ πμζυηδηαξ ηαζ ηςκ πνμδζαβναθχκ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ. Απαναζηήηςξ ηαζ ιε πνηλή απνθιεηζκνχ, δ ηάεε πνμζθμνά εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ θχιιν ζπκκφξθσζεο, υπμο μ ηάεε πνμιδεεοηήξ εα απακηά πανάβναθμ πνμξ πανάβναθμ ηαζ ιε ηδκ ίδζα ζεζνά ηαζ ανίειδζδ ζε υθα ηα ζημζπεία ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ιε παναπμιπέξ ηαζ ηεπκζηέξ επελδβήζεζξ υπμο απαζηείηαζ, ζε πενίπηςζδ δε δζαθςκίαξ εα πνέπεζ κα πνμζδζμνίγεζ ιε ζαθήκεζα ηα ζδιεία απυηθζζδξ. Πξνζθνξέο πνπ ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΙ ή ζπκθσλνχκε θιπ. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή - αληηζηνηρία ζα απνθιείνληαη. ηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά ηαζ ιε πμζκή απμηθεζζιμφ ηαηαηίεεκηαζ βηβιία - νδεγνί ή CD ηα μπμία εα πενζέπμοκ ακαθοηζηέξ μδδβίεξ πνήζδξ-θεζημονβίαξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ εζδχκ ηαηά πνμηίιδζδ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα ή ζηδκ Αββθζηή. Δπίζδξ ππεχζπλε δήισζε υηζ μ πνμιδεεοηήξ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ ηαηά ηδκ πανάδμζδ ηα αζαθία - μδδβμί κα δζαηεεμφκ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα. Σμ αοηυ ζ- ζπφεζ ηαζ βζα ημ θμβζζιζηυ υπμο απαζηείηαζ. ηδκ ηεπκζηή ηαζ μζημκμιζηή πνμζθμνά ηαζ ιε πμζκή απμηθεζζιμφ δ ανίειδζδ ηαζ μζ μκμιαζίεξ ηςκ εζδχκ πμο πνμζθένμκηαζ εα είκαζ υπςξ αηνζαχξ ηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ δζαηήνολδξ. Οζ πνμιδεεοηέξ ιεηά απυ εζδμπμίδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα πναβιαημπμζήζμοκ εκχπζμκ ηδξ επίδεζλδ θεζημονβίαξ ηαζ ενβαζηδνζ- Σελίδα 7 από 65

18 αηέξ αζηήζεζξ, ζε πχνμ πμο εα οπμδείλεζ δ Τπδνεζία. Οζ πχνμζ επίδεζλδξ ηςκ δεζβιάηςκ, ιε θνμκηίδα ηδξ Τπδνεζίαξ, εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ μζ πνμιδεεοηέξ είκαζ ο- πμπνεςιέκμζ κα έπμοκ υθα ηα απαναίηδηα οθζηά ηαζ ελανηήιαηα βζα ηζξ ηνμθμδμζίεξ ηςκ ζοζηεοχκ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ πεζναιάηςκ. ηδκ ηζιή πνμζθμνάξ ημο πνμιδεεοηή ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ηςκ εζδχκ ζημοξ ηυπμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ ζοκδιιέκμ πίκαηα. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ ζηδκ εκδιένςζδ - επίδεζλδ ημο πνμζςπζημφ πμο εα ημο οπμδεζπεεί απυ ηδκ πμθζηή Μμκάδα. Ο ελμπθζζιυξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκμξ ιε ηα πνυηοπα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ κα θένεζ ημ ζήια CE υπμο απαζηείηαζ απυ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαεχξ ηαζ κα δζαεέηεζ ημ ακηίζημζπμ πζζημπμζδηζηυ δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ CE. Ακακηζζημζπία ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ - ηεπκζηχκ θοθθαδίςκ - prospectus ιεηαλφ ημοξ είηε ιε αοηή ηδξ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ ηαζ ημο δείβιαημξ, απμηεθεί μοζζαζηζηυ θυβμ απυννζρδξ ηδξ πνμζθμνάξ. Ζ ηερληθή πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα αμηνινγήζηκε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ίδηα κνξθή ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα διεζχκεηαζ υηζ εθυζμκ οπμαθδεεί πνμζθμνά βζα πενζζζυηενα απυ έκα παηέημ γδημφιεκμο ε- λμπθζζιμφ δεκ πνεζάγεηαζ κα οπάνπεζ λεπςνζζηυξ θάηεθμξ ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ βζα έκα απυ αοηά ηα παηέηα ελμπθζζιμφ, αθθά ιπμνεί κα είκαζ ημζκυξ μ θάηεθμξ ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ ιε πςνζζηέξ πνμθμνέξ ακά παηέημ. Γδθαδή εα ηαηαηεεεί ηεπκζηή πνμζθμνά πςνζζηά βζα υθα ηα είδδ ηάεε παηέημο ζημκ ίδζμ θάηεθμ. Απόρριψη ενός ή περιζζοηέρων ειδών ενός πακέηοσ επιθέρει ασηόμαηα ηην απόρριψη ηης προζθοράς ολόκληροσ ηοσ πακέηοσ. Άξζξν 9 : Δγγπήζεηο Οζ εββοήζεζξ εηδίδμκηαζ απυ πζζηςηζηά ζδνφιαηα ή άθθα κμιζηά πνυζςπα πμο θεζημονβμφκ κυιζια ζηα ηνάηδ - ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ έπμοκ ζφιθςκα ιε ηα ζζπφμκηα ημ δζηαίςια αοηυ. Οζ εββοήζεζξ ακ δεκ είκαζ δζαηοπςιέκεξ ζηδκ Δθθδκζηή εα ζοκμδεφμκηαζ απυ επίζδιδ ιεηάθναζδ. Κάεε πνμζθμνά ζοκμδεφεηαζ οπμπνεςηζηά απυ εββφδζδ ζοιιεημπήξ οπέν ημο ζοιιεηέπμκημξ βζα πμζυ πμο εα ηαθφπηεζ ημ 5% ηδξ ζοκμθζηήξ πνμτπμθμβζζεείζδξ δαπάκδξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ εζδχκ. Ζ εββφδζδ πνέπεζ κα ζζπφεζ ημοθάπζζημκ επί έκα () ιήκα ιεηά ηδκ θήλδ ημο πνυκμο πνμζθμνάξ, πμο γδηάεζ δ δζαηήνολδ ηαζ κα είκαζ ζφιθςκδ, επί πμζκή απυννζρδξ ηδξ πνμζθμνάξ, ιε ημ ζοκδιιέκμ ζηδ δζαηήνολδ οπυδεζβια ημο πανανηήιαημξ Δ (). Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ, μζ πνμιδεεοηέξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηαηαεέημοκ εββοδηζηή επζζημθή πμο κα ηαθφπηεζ ημ 0% ηδξ ζοκμθζηήξ ζοιααηζηήξ αλίαξ ηςκ εζδχκ, πςνίξ Φ.Π.Α. Ζ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ πνέπεζ κα είκαζ αμνίζημο πνυκμο ηαζ ζφιθςκδ, επί πμζκή απυννζρδξ ηδξ πνμζθμνάξ, ιε ημ ζοκδιιέκμ ζηδ δζαηήνολδ οπυδεζβια ημο πανανηήιαημξ Δ (2). Δββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ: 2,0% επί ημο ζοιααηζημφ πμζμφ πςνίξ Φ.Π.Α. ηαζ βζα δφμ ημοθάπζζημκ έηδ ηαζ ζφιθςκδ ιε ημ ακηίζημζπμ ζοκδιιέκμ οπυδεζβια ζημ Πανάνηδια Δ (4). Σελίδα 8 από 65

19 Άξζξν 0. Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ημκ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ πενζθαιαάκεηαζ δ μζημκμιζηή πνμζθμνά ημο Τπμρδθίμο, δ μπμία εα πνέπεζ, επί πμζκή απμηθεζζιμφ, κα είκαζ ζοκηαβιέκδ ζφιθςκα ιε ημ οπυδεζβια ημο Πανανηήιαημξ Σ ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ. Με ηδκ πνμζθμνά δ ηζιή ημο πνμξ πνμιήεεζα οθζημφ δίκεηαζ ακά ιμκάδα. ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ μζ ηοπυκ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ, ςξ ηαζ ηάεε άθθδ επζαάνοκζδ εηηυξ απυ ημ Φ.Π.Α. βζα ηδκ πανάδμζδ ημο οθζημφ, ήημζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ζημοξ ηυπμοξ πνμμνζζιμφξ ημο Πανανηήιαημξ Γ «Πίνακαρ Ανηιζηοίσιζηρ Ειδών και Ποζοηήηυν με Τόποςρ Παπάδοζηρ» Σα μπμζαδήπμηε πνμζθενυιεκα είδδ, υνβακα, πανεθηυιεκα ή ακηαθθαηηζηά πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά ή επζδεζηκφμκηαζ ζημ δείβια πμο έπεζ ηαηαηεεεί δεκ επζαανφκμοκ επζπθέμκ ηδκ ηζιή, αθθά πενζθαιαάκμκηαζ ζ εαοηή. Ζ ηζιή, πςνίξ ΦΠΑ, εα θαιαάκεηαζ οπυρδ βζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ πνμζθμνχκ. Ζ μζημκμιζηή πνμζθμνά οπμαάθθεηαζ, πςνζζηά βζα ηάεε παηέημ, ιε ηδ ζοιπθήνςζδ πζκάηςκ ημο οπμδείβιαημξ ημο Πανανηήιαημξ Σ, ιμνθήξ πμο παναηίεεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Οζ πνμιδεεοηέξ οπμπνεμφκηαζ κα αημθμοεήζμοκ ημοξ ίδζμοξ ηςδζημφξ ηαζ ηζξ πενζβναθέξ πνμσυκηςκ ζηδκ πνμζθμνά ημοξ, ζηδ ζφιααζδ, ζηδ δζαηίκδζδ ηαζ ζηδκ ηζιμθυβδζδ. ε πενίπηςζδ αζοιθςκίαξ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ πμο ακαθένμκηαζ ζηα έκηοπα ηδξ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ οπενζζπφεζ δ ηζιή ιμκάδαξ ημο παηέημο πμο ακαβνάθεηαζ μθμβνάθςξ, μζ οπυθμζπεξ δε δζμνεχκμκηαζ ζφιθςκα ιε αοηήκ. Πξνζθνξά πνπ δελ αλαγξάθεη ηελ ηηκή κνλάδαο νινγξάθσο ζεσξείηαη άθπξε γηα ην παθέην. Ζ ακαβναθή ηδξ ηζιήξ ζε ΔΤΡΩ εα βίκεηαζ ιε δφμ δεηαδζηά ρδθία. Σμ βεκζηυ ζφκμθμ ζηνμββοθμπμζείηαζ ζε δφμ δεηαδζηά ρδθία, πνμξ ηα άκς εάκ ημ ηνίημ δεηαδζηυ ρδθίμ είκαζ ίζμ ή ιεβαθφηενμ ημο πέκηε ηαζ πνμξ ηα ηάης εάκ είκαζ ιζηνυηενμ ημο πέκηε. ε πενίπηςζδ θμβζζηζηήξ αζοιθςκίαξ ιεηαλφ ηδξ ηζιήξ ιμκάδαξ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ ηζιήξ, οπενζζπφεζ δ ηζιή ιμκάδμξ πμο ακαβνάθεηαζ μθμβνάθςξ ζηδκ μζημκμιζηή πνμζθμνά. Πνμζθμνά πμο ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πνμζθμνέξ πμο δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πμο ηαεμνίγμοκ ζπέζδ ΔΤΡΩ ζε λέκμ κυιζζια εα απμννίπημκηαζ σο απαξάδεθηεο. Δθ υζμκ απυ ηδκ πνμζθμνά δεκ πνμηφπηεζ ιε ζαθήκεζα δ πνμζθενυιεκδ ηζιή, δ πνμζθμνά απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ, ιε απυθαζδ ηδξ Τπδνεζίαξ φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ Γζαβςκζζιμφ. Ο δζαβςκζζιυξ αθμνά ηδκ πνμιήεεζα παηέηςκ επμιέκςξ δ ηζιή εα δίκεηαζ οπμπνεςηζηά βζα ημ πθήνεξ παηέημ. διεζχκεηαζ υηζ εθυζμκ οπμαθδεεί πνμζθμνά βζα πενζζζυηενα απυ έκα παηέημ ελμπθζζιμφ πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα οπάνπεζ λεπςνζζηή μζημκμιζηή πνμζθμνά βζα υθα ηα είδδ ημο ηάεε παηέημο ζημκ ίδζμ θάηεθμ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ. Απόρριψη ενός ή περιζζοηέρων ειδών ενός πακέηοσ επιθέρει ασηόμαηα ηην απόρριψη ηης προζθοράς ολόκληροσ ηοσ πακέηοσ. Οζ πνμζθμνέξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ λφζιαηα, ζαδζίιαηα πνμζεήηεξ, δζμνεχζεζξ. Όθα ηα έββναθα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ δζεκένβεζα ηαζ ζοιιεημπή ζημκ δζαβςκζζιυ ηαεχξ ηαζ μζ πνμζθμνέξ πνέπεζ κα είκαζ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα ή ζε επίζδιδ ιεηάθναζδ. Σελίδα 9 από 65

20 Πνμζθμνέξ αζαθείξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα ενιδκεοεμφκ ή πμο οπάνπμοκ δζμνεχζεζξ πμο ηζξ ηαεζζημφκ αζαθήξ απμννίπημκηαζ. Οζ πνμζθμνέξ οπμβνάθμκηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ δζαβςκζγυιεκμοξ δ ημοξ κυιζιμοξ εηπνμζχπμοξ ημοξ. Δθ υζμκ μ δζαβςκζγυιεκμξ δεκ οπμαάθθεζ αοημπνμζχπςξ ηδκ πνμζθμνά ημο απαζηείηαζ ελμοζζμδυηδζδ ζημκ ηαηαεέημκηα ηδκ πνμζθμνά. Ζ ελμοζζμδυηδζδ οπμαάθθεηαζ είηε ιε ζοιαμθαζμβναθζηυ πθδνελμφζζμ ή ζε δήθςζδ ημο Ν. 599/86 ιε εεχνδζδ ημο βκδζίμο ηδξ οπμβναθήξ υηακ αθμνά θοζζηυ πνυζςπμ. Όηακ πνυηεζηαζ βζα Ακχκοιδ Δηαζνεία, μ εηπνυζςπμξ μνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ εηαζνείαξ, ακηίβναθμ ηδξ μπμίαξ οπμαάθθεηαζ πνςηυηοπμ ηαζ ιε εεχνδζδ ημο βκδζίμο ηδξ οπμβναθήξ ημο δεζιεφμκημξ ηδκ εηαζνεία. Δπίζδξ οπμαάθθεηαζ εεςνδιέκμ ακηίβναθμ ημο ηαηαζηαηζημφ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ηοπυκ ηνμπμπμζήζεζξ αοημφ, υπμο κα θαίκεηαζ μ δεζιεφςκ ηδκ εηαζνεία. Όζμκ αθμνά εηαζνείεξ πενζμνζζιέκδξ εοεφκδξ, μιυννοειεξ ή εηενυννοειεξ, εηπνμζςπμφκηαζ απυ ημ δζαπεζνζζηή ημοξ (μ μπμίμξ πνέπεζ κα απμδεζηκφεζ ηδκ ζδζυηδηά ημο) ή άθθμ κυιζια ελμοζζμδμηδιέκμ πνυζςπμ. Ζ πνμζθμνά ηδξ έκςζδξ πνμιδεεοηχκ οπμβνάθεηαζ οπμπνεςηζηά είηε απυ υθα ηα ιέθδ ηδξ έκςζδξ είηε απυ εηπνυζςπμ δζμνζζιέκμ ιε ζοιαμθαζμβναθζηυ έββναθμ. Μεηά ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ πνμζθμνάξ δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ηάεε δζεοηνίκδζδ ηνμπμπμίδζδ ή ηαζ απυηνμοζδ υνςκ ηδξ δζαηήνολδξ. Γζεοηνζκήζεζξ δίκμκηαζ ιυκμ υηακ γδημφκηαζ απυ ηδκ Δπζηνμπή ημο Γζαβςκζζιμφ. Απυ ηζξ δζεοηνζκήζεζξ πμο δίδμκηαζ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ιυκμ εηείκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα ζδιεία πμο γδηήεδηακ. (Παναβ. 5, ημο άνενμο 2, ηδξ Τ.Α. 389/93 ημο ΤΠ.Δ. πενί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απυ ημκ ίδζμ ημκ δζαβςκζγυιεκμ δελ γίλνληαη δεθηέο. Άξζξν. Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ Κνζηήνζμ Καηαηφνςζδξ είκαζ ε ρακειφηεξε ηηκή. Γζα ηδκ ηεθζηή επζθμβή αλζμθμβμφκηαζ ιυκμ μζ πνμζθμνέξ πμο έπμοκ ηνζεεί ηεπκζηά απμδεηηέξ ηαζ είκαζ ζφιθςκεξ ιε ημοξ θμζπμφξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ. Άξζξν 2. Δλζηάζεηο Πξνζθπγέο.Καηά ηδξ Γζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ, ηδξ ζοιιεημπήξ πνμιδεεοηή ζ αοηυκ ηαζ ηαηά ηδξ κμιζιυηδηαξ ηδξ δζεκένβεζάξ ημο επζηνέπεηαζ πνμζθοβή. 2.Ζ πνμζθοβή οπμαάθθεηαζ εββνάθςξ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδ δζεκένβεζα δζαβςκζζιμφ Τπδνεζία ςξ ελήξ: 2..Καηά ηδξ Γζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ ιέζα ζημ ιζζυ ημο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ απυ ηδ δδιμζίεοζδ ηδξ Γζαηήνολδξ ιέπνζ ηδκ διενμιδκία θήλδξ ηδξ πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ. Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ πνμιήεεζαξ αοηήξ ζοκοπμθμβίγμκηαζ ηαζ μζ διενμιδκίεξ ηδξ δδιμζίεοζδξ ηαζ ηδξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ. Ζ ζπεηζηή απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ εηδίδεηαζ ημ ανβυηενμ 5 διένεξ πνζκ απυ ηδκ δζεκένβεζα ημο δζαβςκζζιμφ. (Παναβ. α, ημο άνενμο 5, ηδξ Τ.Α. 389/93 ημο ΤΠ.Δ. πενί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.& παναβ. 5, ημο άνενμο 4, ημο Ν. 2286/95) Σελίδα 20 από 65

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ:

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΡΤΠΧΝ ΣΑΚΗΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΑΘΖΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ Ξαξάθηηα Γεσκνξθνινγία - Υθεαλνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΤΗΑ / ΜΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1. ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Ολνκαζία πξντόληνο: Πεξηγξαθή πξντόληνο: Βαζζηό θάδζ ηαζ πνόζεεηα Κσδηθόο πξντόληνο:

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS

THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BA Smpiliri E. 1*, Golomazou E. 2, Exadactylos A. 2, Malandrakis E. 2, Fleris G. 3, Dimopoulos D. 1, Panagiotaki P. 2 1 Dias

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011-2012 ΓΕΝΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΡΑΦΗΝΑ 1 Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece SPERM QUALITY CHARACTERISTICS OF WILD THICK LIPPED GREY MULLET Chelon labrosus Kokokiris L.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Παεμθόβμξ Ιμζιςλζμθόβμξ 251 Γεκζηό Λμζμημιείμ Αενμπμνίαξ Γεηέιανζμξ 2010 Η γέλλεζε ησλ εκβνιίσλ Απνηειεζκαηηθόηεηα εκβνιίσλ MMWR, 1999;48(12):245

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) Μ Δ Λ Δ Σ Η ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 30.000,00 (με το Φ.Π.Α.) σντάκτης: Κεφαλάς Γημήτριος, Γεωπόνος Π.Δ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ για ηιρ ςπηπεζίερ απολωμανζηρ εγκαηαζηάζευν (απενηψμυζη-μςοκηονία) ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ για ηιρ ςπηπεζίερ απολωμανζηρ εγκαηαζηάζευν (απενηψμυζη-μςοκηονία) ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΔΑ:7ΜΣΥ469073-Μ75 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ. ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 Χίος,12-11-14

Διαβάστε περισσότερα

Seventh Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2011 30.01.2011

Seventh Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2011 30.01.2011 Cyprus Center for Environmental Research and Education St. Antreas str. 306, P.O. Box 56091, 3304 Limassol Cyprus Tel.: 25954954, 25864344, 99302425 / Fax.: 25371548, 25335682 Website: www.kykpee.org E-mail.:

Διαβάστε περισσότερα