Β.Να ζπκπιεξώζεηε θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε από ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο α, β, γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β.Να ζπκπιεξώζεηε θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε από ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο α, β, γ."

Transcript

1 Eλόηεηα 10 ε Α.Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Η Δθθιεζία πξνηξέπεη ηνπο πηζηνύο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πάζνο θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. 2. Η Μεγάιε Δβδνκάδα μεθηλάεη από ηελ Καζαξά Γεπηέξα. 3. Η Μεγάιε Τεηάξηε ζπκίδεη ζηνπο πηζηνύο ηελ πξνζεπρή ηνπ Κπξίνπ. 4. Η παξαβνιή ησλ 10 παξζέλσλ δηδάζθεη δηαξθή εηνηκόηεηα. 5. Η Σηαύξσζε ηνπ Χξηζηνύ είλαη κηα κειαλή ηζηνξία πνπ νη ρξηζηηαλνί δελ ζέινπλ λα ζπκνύληαη. 6. Η ζπκκεηνρή ζην Πάζνο θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ βνεζάεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ κπζηεξίνπ ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. 7. Η ζπκκεηνρή ησλ πηζηώλ ζην Πάζνο ηνπ Χξηζηνύ πξνεηνηκάδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Αλάζηαζε. 8. Κάζε Πάζρα νη Δβξαίνη ζπκνύληαη ηε Σηαύξσζε ηνπ Χξηζηνύ. 9. Κάζε πηζηόο ζπκκεηέρεη κε ηε Θεία Κνηλσλία ζηα πάζε θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ. 10. Ο Σηαπξόο ηνπ Χξηζηνύ είλαη γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο κπζηήξην ιύπεο θαη ηαπηόρξνλα ραξάο. 11. Ο Χξηζηόο θαηά ηελ θάζνδν ζηνλ Άδε θήξπμε ζηνπο λεθξνύο. 12. Ο Χξηζηόο πιέλεη ηα πόδηα ησλ καζεηώλ ηεξώληαο έλα έζηκν ηνπ Πάζρα. 13. Ο Χξηζηόο πξνθάιεζε ηε Σηαύξσζή ηνπ απνγνεηεπκέλνο από ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ. 14. Όινη νη ρξηζηηαλνί είλαη ζηαπξσκέλνη καδί κε ηνλ Ιεζνύ θαη ζώδνπλ ην αλζξώπηλν γέλνο. 15. Όζνη επηζπκνύλ λα είλαη ζπλνδνηπόξνη ηνπ Ιεζνύ ζα πξέπεη ε θαξδηά ηνπο λα είλαη θαζαξή. 16. Τα Πάζε ηνπ Χξηζηνύ ζπκβνιίδνπλ ηελ αλζξώπηλε απνηπρία. Β.Να ζπκπιεξώζεηε θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε από ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο α, β, γ.

2 1. Η ακαξησιή γπλαίθα άιεηςε ηα πόδηα ηνπ Ιεζνύ κε κύξν επεηδή, α. ήζειε λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ θόζκνπ β. ήζειε λα επραξηζηήζεη ηνλ Χξηζηό γ. θαηάιαβε όηη ν Ιεζνύο ήηαλ ν Θεόο θαη έδεημε ηε κεηάλνηά ηεο 2. Η εβδνκάδα πξηλ από ην Πάζρα νλνκάδεηαη : α. Μεγάιε β. Τξηώδην γ. Καζαξή 3. Η Δθθιεζία γηνξηάδεη ηελ ηαθή ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ θάζνδό Τνπ ζηνλ Άδε. α. ην Μεγάιν Σάββαην β. ηε Μεγάιε Τξίηε γ. ηε Μεγάιε Γεπηέξα 4. Η θάζνδνο ηνπ Χξηζηνύ ζηνλ Άδε. α. δηέθνςε βίαηα θαη αηθλίδηα ην ιπηξσηηθό έξγν ηνπ β. δείρλεη ηελ θνηλή κνίξα όισλ ησλ αλζξώπσλ γ. ράξηζε δσή ζην αλζξώπηλν γέλνο 5. Η Μεγάιε Δβδνκάδα θαιεί ηνπο πηζηνύο. α. λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηόπν ηνπο β. λα κηκεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ είδαλ ηα Πάζε ηνπ Χξηζηνύ γ. ζε «ζπκπόξεπζε» θαη «ζπζηαύξσζε» κε ηνλ Χξηζηό 6. Η Μεγάιε Τεηάξηε είλαη αθηεξσκέλε ζηελ ακαξησιή γπλαίθα πνπ κεηάλησζε θαη. α. πξόδσζε ηνλ Χξηζηό β. ζπκκεηείρε ζηνλ Μπζηηθό Γείπλν γ. άιεηςε ηα πόδηα ηνπ Χξηζηνύ κε κύξν 7. Η παξαβνιή ησλ δέθα παξζέλσλ πξνηείλεη ζηνπο πηζηνύο. α. αγλή δσή β. αλακκέλεο ηηο ιακπάδεο ηεο πίζηεο θαη ηεο θηιαλζξσπίαο γ. θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα ηνλ γάκν 8. Ιεξόο Νηπηήξαο είλαη. α. ην πιύζηκν ησλ πνδηώλ ησλ καζεηώλ από ηνλ Ιεζνύ β. ε θαζαξηόηεηα ηνπ ζώκαηνο ησλ πηζηώλ γ. ε θάζαξζε ηεο ςπρήο από ηα πάζε 9. Καηά ηε Μεγάιε Δβδνκάδα ε Δθθιεζία θαιεί ηνπο πηζηνύο... α. λα θαηαδηθάζνπλ ηνπο άπηζηνπο

3 β. λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πάζνο ηνπ Χξηζηνύ γ. λα θάλνπλ ζπζίεο 10. Καηά ηνλ Ιεξό Νηπηήξα. α. ν Χξηζηόο πξνζεπρήζεθε καδί κε ηνπο καζεηέο Τνπ β. ν Χξηζηόο έπιπλε ηα πόδηα ησλ καζεηώλ Τνπ γ. ν Χξηζηόο ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο Τνπ 11. Με ηε Σηαύξσζή ηνπ ν Χξηζηόο, α. ηηκώξεζε ηελ αλζξώπηλε θύζε β. δόμαζε ηελ αλζξώπηλε θύζε γ. ππνηίκεζε ηελ αλζξώπηλε θύζε 12. Ο πάγθαινο Ισζήθ πξνεηθνλίδεη. α. ηνλ Χξηζηό β. ηνλ απόζηνιν Πέηξν γ. ηνλ Ισάλλε ηνλ Πξόδξνκν 13. Ο πλεπκαηηθόο αγώλαο ηνπ ρξηζηηαλνύ. α. απνβιέπεη ζηε ζπζζώξεπζε θαιώλ πξάμεσλ β. είλαη αληίζηαζε ελαληίνλ όισλ ησλ κνξθώλ ηεο θζνξάο γ. δειώλεη αδπλακία λα ληθεζεί ην θαθό 14. Ο Χξηζηόο έπιπλε ηα πόδηα ησλ καζεηώλ Τνπ. α. ζηνλ Μπζηηθό Γείπλν β. πξηλ εηζέιζεη ζξηακβεπηηθά ζηα Ιεξνζόιπκα γ. πξηλ ηε ζύιιεςή ηνπ 15. Οη πηζηνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ Αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ. α. όηαλ δηαβάδνπλ θαη αθνύλε ηε ζρεηηθή δηήγεζε β. δώληαο κέζα ζηελ Δθθιεζία γ. θπξίσο κε ην έζηκν ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ 16. Οη ηέζζεξηο πξώηεο εκέξεο ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο πηζηνύο. α. γηα ηα ζεία Πάζε β. γηα ηελ είζνδό ηνπο ζηελ αζαλαζία γ. γηα ηελ ηειηθή θξίζε 17. Οη ρξηζηηαλνί ζεσξνύλ όηη ηα Πάζε ηνπ Χξηζηνύ είλαη. α. αηηκσηηθά θαη γη' απηό δελ ηα ηηκνύλ β. ζσηήξηα θαη ηα πξνζθπλνύλ γ. ζπλέπεηα ηεο ζλεηόηεηαο ηνπ Χξηζηνύ

4 18. Τε Μεγάιε Γεπηέξα ε Δθθιεζία ζπκάηαη. α. ηε δσή ηνπ Πάγθαινπ Ισζήθ θαη ηελ άθαξπε ζπθηά β. ηε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Χξηζηνύ γ. ηε δεύηεξε άξλεζε ηνπ Πέηξνπ 19. Τε Μεγάιε Γεπηέξα ε Δθθιεζία ζπκάηαη... α. ηελ παξαβνιή ησλ δέθα παξζέλσλ θαη ηε δσή ηνπ Μσπζή β. ηε δσή ηνπ πάγθαινπ Ισζήθ θαη ην πεξηζηαηηθό κε ηελ άθαξπε ζπθηά γ. ηε δσή ηνπ Ινύδα θαη ην πεξηζηαηηθό ηεο πξνδνζίαο 20. Τν Μεγάιν Σάββαην είλαη αθηεξσκέλν. α. ζηνλ Ιεξό Νηπηήξα θαη ζηνλ Μπζηηθό Γείπλν β. ζηελ εθδίσμε ησλ εκπόξσλ από ηνλ λαό γ. ζηελ Ταθή θαη ζηελ Κάζνδν ηνπ Χξηζηνύ ζηνλ Άδε 21. Τν κπζηήξην ηνπ Σηαπξνύ είλαη. α. έλα απίζηεπην ζαπκαηνπξγηθό γεγνλόο ηνπ Ιεζνύ β. κπζηήξην ιύπεο θαη ραξάο, γηαηί αθνινπζεί ε Αλάζηαζε γ. έλα πεξηζηαηηθό πνπ πξνθαιεί θόβν θαη αγσλία ζηνπο ρξηζηηαλνύο 22. Τν πιύζηκν ησλ πνδηώλ ησλ καζεηώλ από ηνλ Χξηζηό είλαη. α. πξάμε ηαπείλσζεο β. έζηκν ηεο επνρήο πνπ έθαλαλ ζπρλά νη δάζθαινη γ. άζρεην κε ηε Μεγάιε Δβδνκάδα Γ) Να μαλαγξάςεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο πνπ δίλνληαη ζηελ παξέλζεζε. Σε θάζε θελό αληηζηνηρεί κηα ιέμε

5 . 1. «Η Μεγάιε Δβδνκάδα καο ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζην ηνπ Χξηζηνύ, θαζώο από ηνπο ηεο καζαίλνπκε, πσο γηα λα βαδίζνπκε καδί κε ηνλ Χξηζηό ζηνλ δξόκν ηνπ θαη ηεο ζα πξέπεη ε ςπρή καο λα είλαη θαζαξή». (ζπκκεηνρήο / Πάζνο / ύκλνπο / Σηαπξνύ / Αλάζηαζεο) 2. «Ο Κύξηνο, θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο, ζπζηάζηεθε γηα λα απαιιαγεί ν άλζξσπνο από ηε θνβεξή εμνπζία ηνπ.τνλ κε ηνλ Θεό, πάηεζε κε ηνλ ζάλαηό Τνπ ηνλ ζάλαην ηελ Δθθιεζία θαη ηνπ ράξηζε ηελ. (αζαλαζία / ζπκθηιίσζε / ζαλάηνπ / ζεκειίσζε / Δθθιεζίαο) 3. «Οη ύκλνη ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο καο ζπκίδνπλ όηη ν Χξηζηόο δελ ήξζε ζηνλ θόζκν γηα λα ππεξεηεζεί αιιά λα Γη' απηό ν ρξηζηηαλόο θαιείηαη λα ηνλ εγσηζκό ηνπ θαη λα ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ ζπλαλζξώπνπ». (αξλεζεί / ζέζεη / ππεξεηήζεη) 4. «Τα γεγνλόηα ηνπ Πάζνπο θαη ηεο ηνπ Χξηζηνύ πξνζεγγίδνληαη κέζα ζηε δσή ηεο. Με ηε ζπκκεηνρή ζηε θαη ηνλ θαζεκεξηλό αγώλα ελαληίνλ ησλ ν πηζηόο βηώλεη ην Πάζνο θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ. Η ελόηεηα κε ηνλ Χξηζηό, ε ζπκπόξεπζε θαη ε όπσο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ραξά ηεο Αλάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ Δθθιεζία». (ζπζηαύξσζε / Αλάζηαζεο / παζώλ / Θεία Δπραξηζηία / Δθθιεζίαο) Γ) Να ηεξαξρήζεηε ηα παξαθάησ γεγνλόηα ζύκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά πνπ ε Δθθιεζία ηα πξνβάιιεη θαηά ηε Μεγάιε Δβδνκάδα:

6 1. Άιεηςε ησλ πνδηώλ ηνπ Χξηζηνύ κε κύξν από κηα ακαξησιή γπλαίθα 2. Δίζνδνο ηνπ Χξηζηνύ ζηα Ιεξνζόιπκα (Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ) 3. Μπζηηθόο Γείπλνο 4. Ταθή θαη θάζνδνο ζηνλ Άδε ηνπ Χξηζηνύ 5. Σηαύξσζε ηνπ Χξηζηνύ 1. Ταθή ηνπ Κπξίνπ 2. Πεξηζηαηηθό κε ηελ άθαξπε ζπθηά 3. Ακαξησιή γπλαίθα κε ην κύξν 4. Πάζε ηνπ Χξηζηνύ 5. Πξνδνζία ηνπ Ινύδα Δ) Να ζπλδέζεηε θάζε εκέξα ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο ζηελ πξώηε ζηήιε κε ην γεγνλόο κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη ζηε δεύηεξε ζηήιε, αληηζηνηρίδνληαο θάζε θνξά έλα γξάκκα ηεοπξώηεο ζηήιεο κε έλαλ αξηζκό ηεο δεύηεξεο ζηήιεο (ζηε δεύηεξε ζηήιε δύν επηινγέο πεξηζζεύνπλ). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. Μεγάιε Γεπηέξα 1. Πάζε θαη Σηαύξσζε ηνπ Χξηζηνύ β. Μεγάιε Τξίηε 2. Μπζηηθόο Γείπλνο γ. Μεγάιε Τεηάξηε 3. Γπλαίθα πνπ άιεηςε ηα πόδηα ηνπ Χξηζηνύ κε κύξν δ. Μεγάιε Πέκπηε 4. Απηζηία ηνπ Θσκά ε. Μεγάιε Παξαζθεπή 5. Παξαβνιή ησλ δέθα παξζέλσλ 6. Αλάιεςε ηνπ Χξηζηνύ 7. Πάγθαινο Ισζήθ θαη πεξηζηαηηθό κε ηελ άθαξπε ζπθηά Να ζπλδπάζεηε ηηο εκέξεο ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηε ζεκαζία ηνπο ζηε δεύηεξε ζηήιε, αληηζηνηρίδνληαο θάζε θνξά έλα γξάκκα ηεο πξώηεο ζηήιεο κε έλαλ αξηζκό ηεο δεύηεξεο ζηήιεο (ζηε δεύηεξε ζηήιε δύν επηινγέο πεξηζζεύνπλ).

7 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. Μεγάιε Γεπηέξα 1. Πιύζηκν ησλ πνδηώλ ησλ καζεηώλ από ηνλ Ιεζνύ, Μπζηηθόο Γείπλνο, πξνζεπρή ηνπ Κπξίνπ θαη πξνδνζία ηνπ Ινύδα β. Μεγάιε Τξίηε 2. Αλάιεςε ηνπ Κπξίνπ γ. Μεγάιε Τεηάξηε 3. Η δσή ηνπ πάγθαινπ Ισζήθ θαη ην πεξηζηαηηθό κε ηελ άθαξπε ζπθηά δ. Μεγάιε Πέκπηε 4. Η ακαξησιή γπλαίθα κεηαλνεί θαη αιείθεη ηα πόδηα ηνπ Ιεζνύ κε κύξν ε. Μεγάιε Παξαζθεπή 5. Η Μεηακόξθσζε ηνπ Χξηζηνύ 6. Παξαβνιή δέθα παξζέλσλ θαη ησλ ηαιάλησλ 7. Σσηήξηα θαη θξηθηά πάζε ηνπ Κπξίνπ Ιεζνύ Να ςυνδυάςετε τισ εορτζσ από τθ ηωι του Ιθςοφ τθσ πρώτθσ ςτιλθσ με το περιεχόμενό τουσ ςτθ δεφτερθ ςτιλθ, αντιςτοιχίηοντασ κάκε φορά ζνα γράμμα τθσ πρώτθσ ςτιλθσ με ζναν αρικμό τθσ δεφτερθσ ςτιλθσ (ςτθ δεφτερθ ςτιλθ δφο επιλογζσ περιςςεφουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. Κυριακή των Βαΐων 1. Εμφάνιςη του αναςτημζνου Ιηςοφ β. Μυςτικόσ Δείπνοσ 2. Σάρκωςη του Υιοφ και Λόγου του Θεοφ γ. Κυριακή του Θωμά 3. Ανάληψη του Κυρίου δ. Πάθη του Ιηςοφ 4. Πανηγυρική είςοδοσ ςτα Ιεροςόλυμα ε. Χριςτοφγεννα 5. Περιτομή του Ιηςοφ 6. Τελευταίο δείπνο Χριςτοφ και μαθητϊν 7. Σφλληψη, ςταφρωςη και ταφή του Χριςτοφ

8 Να ζπκπιεξώζεηε ηελ παξαθάησ πξόηαζε επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε, ζύκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο, από ηηο θξάζεηο α, β, γ (2 Μνλάδεο). Να ηεθκεξηώζεηε κε ζπληνκία ηελ επηινγή ζαο (3 Μνλάδεο). 1. Τν πιύζηκν ησλ πνδηώλ ησλ καζεηώλ από ηνλ Ιεζνύ ππελζπκίδεη ην ρξένο ησλ ρξηζηηαλώλ α. λα είλαη πάληα θαζαξνί ζην ζώκα ηνπο β. να σπηρεηούν ηοσς ζσνανθρώποσς ηοσς ως διάκονοι ηης αγάπης γ. λα είλαη δνύινη ησλ άιισλ γηα λα είλαη θαη ηαπεηλνί ΘΕΜΑ Β 1.Σε πνιινύο ύκλνπο ηεο Μεγάιεο Εβδνκάδαο ε Εθθιεζία πξνηξέπεη ηνπο πηζηνύο λα "ζπκκεηάζρνπλ" ζην Πάζνο ηνπ Χξηζηνύ θαη λα "ζπκπνξεπηνύλ" κε Απηόλ. Σε πνηεο ζθέςεηο ζαο νδεγεί απηή ε ζέζε; Να αλαπηύμεηε ηελ άπνςή ζαο. 2.Σηελ παξάδνζε ηεο Εθθιεζίαο αιιά θαη ηνπ ηόπνπ καο έρεη μερσξηζηή ζέζε ε Μεγάιε Εβδνκάδα Να αλαθεξζείηε ζε απηή ηελ παξάδνζε θαη λα ζρνιηάζεηε ην λόεκα πνπ απηή έρεη γηα ηνπο πηζηνύο. 3.«.Ο Θεόο ζπγθαηαβαίλεη, πεζαίλεη ζαλ άλζξσπνο αιεζηλά θαη πξαγκαηηθά θαη, αθνύ ήηαλ Θεόο, αλαζηαίλεηαη.... Καη έηζη κέζα ζηνλ Χξηζηό αλαζηαίλεηαη ν άλζξσπνο. Απηό ζεκαίλεη γηα ηελ Οξζνδνμία όηη αλέζηε ν άλζξσπνο θαη θάζε ηη πνπ δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο. Σε ηειεπηαία αλάιπζε, έρεη λόεκα θαη ελδηαθέξνλ γηαηί γίλεηαη σξαία θαη αζάλαηε ε δσή» (Παλαγηώηεο Νέιιαο). Με βάζε ην παξαπάλσ θείκελν, λα αλαπηύμεηε ηε ζεκαζία ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Χξηζηνύ γηα ηελ αλζξώπηλε δσή. 3.Εθόζνλ ην ζεκέιην ηεο ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο είλαη ε ελαλζξώπεζε ηνπ Χξηζηνύ, ηόηε ην αιεζηλό πεξηερόκελό ηεο είλαη πάληα ν Σηαπξόο θαη ε Αλάζηαζε. Πνύ θαη πώο θαλεξώλνληαη ηα γεγνλόηα απηά ηεο δσήο ηνπ Χξηζηνύ κέζα ζηε ιαηξεία ηεο Εθθιεζίαο;

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα

Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Ι. Ν. ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΝΣΤΠΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 16 ο Απρίλιος 2012 Οι Ιεοείπ ςηπ Εμξοίαπ ςξ Εκκληριαρςικό Σσμβξύλιξ,

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ Θέμα 4 ης Γραπτής Εργασίας Ο απόερνο ηεο Μεηαξξύζκηζεο θαη ηεο Αληηκεηαξξύζκηζεο ζην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα 1872-1923

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα