testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration"

Transcript

1 Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ

2 Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation

3 Το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το νομικό πλαίσιο για την θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη τη συλλογή τον έλεγχο την επεξεργασία την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και των συστατικών του με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ. Με την Οδηγία 2005/62/ΕΚ έχουμε την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας για τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα Αιμοδοσίας. Οι παραπάνω οδηγίες έχουν ενσωματωθεί και στην Ελληνική Νομοθεσία. Νόμος 3402/2005 (17/10/2005)

4 Στην Ιατρική των μεταγγίσεων η έννοια της ποιότητας καθορίζεται από μια σειρά ενεργειών που ξεκινούν από την επιλογή του αιμοδότη μέχρι την μετάγγιση του αίματος στον ασθενή που πραγματικά το έχει ανάγκη. Επειδή το αίμα αποτελεί έναν ανθρώπινο ιστό υπάρχει η ανάγκη να πραγματοποιούνται κοινές και αυστηρές διαδικασίες παραγωγής των προς μετάγγιση προϊόντων του, χωρίς αποκλίσεις και καταστροφή του πολύτιμου και δύσκολα ευρισκόμενου θεραπευτικού υλικού.

5 Οι κανόνες ορθής πρακτικής (Good Manufacturing Practice, GMP) που περιλαμβάνουν τους κανόνες για : τις συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται στην παρασκευή των προϊόντων αίματος είναι το πρώτο βήμα της εισαγωγής της ποιότητας στην αιμοδοσία. Όμως δραστική και ασφαλής μετάγγιση δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του προϊόντος αλλά και από την απόφαση για μετάγγιση μετά από ενδείξεις τη σωστή χρήση και την αποφυγή λαθών

6 Η Ιατρική των μεταγγίσεων είναι ένα σύνθετο πεδίο άσκησης Ιατρικής που απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων προσώπων. Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και η συμμόρφωση τους με όλες τις ειδικές απαιτήσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλη την αλυσίδα της μετάγγισης. Προκειμένου να πετύχουμε άριστο αποτέλεσμα θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που περιλαμβάνει συνεχή βελτίωση και ενισχύει τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών με τις ανάγκες των ασθενών και τις νομικές απαιτήσεις.

7 H ανάγκη για εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε συμφωνία με τα πρότυπα (standards) του ISO 9000, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη επαγγελματικών standards και κανόνων ορθής πρακτικής έχει αναγνωρισθεί από την τελευταία δεκαετία του 20 ου αιώνα. Σε μερικές χώρες αυτά τα συστήματα καθώς και η πιστοποίηση και η διαπίστευση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας αποτελούν νομική υποχρέωση. Η ανάγκη εφαρμογής συστήματος ποιότητας στην αιμοδοσία παρότι είχε γίνει αντιληπτή από αρκετούς διευθυντές Αιμοδοσίας στη χώρα μας και άρχισαν την ανάπτυξη και εφαρμογή του, μετά την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν το αίμα, σήμερα γίνεται μονόδρομος.

8 <<Ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα Αιμοδοσίας πρέπει να βασίζεται : στις αρχές της διαχείρισης ποιότητας της διασφάλισης ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης ποιότητας και να περιλαμβάνει: το προσωπικό τα κτίρια και τον εξοπλισμό την τεκμηρίωση τη συλλογή τον έλεγχο και την επεξεργασία την αποθήκευση και τη διανομή τη διαχείριση συμβάσεων τη μη συμμόρφωση τις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, την αυτοεπιθεώρηση τον έλεγχο ποιότητας την ανάκληση συστατικών του αίματος και τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο>> δηλαδή απαιτεί ένα σύστημα ποιότητας που προκύπτει από την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000/2008.

9 Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν αναφέρεται σαφώς το πρότυπο ISO 9001 γιατί η εφαρμογή των προτύπων είναι εθελοντική όπως και η πιστοποίηση. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αιμοδοσία να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας στηριζόμενο αποκλειστικά στις απαιτήσεις των Οδηγιών και των εθνικών νομοθετημάτων. Η τάση όμως είναι να υπάρχει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα και εφαρμογή προτύπου που ακολουθεί το ISO 9001:2000/2008.

10 είναι η συμφωνία με τα πρότυπα (standards) ή ο βαθμός κατά τον οποίο ένα σύστημα ανταποκρίνεται στις προκαθορισμένες απαιτήσεις (ISO).

11 είναι οι απαιτήσεις που χρησιμεύουν σαν βάση σύγκρισης. Έχουν καθιερωθεί βάσει πλειοψηφίας και έχουν εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο σώμα. Παρέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και δεν παραμένουν στατικά αλλά εξελίσσονται ώστε να ικανοποιούν νέες ανάγκες που ανακύπτουν.

12 Το πρότυπο απευθύνεται σε κάθε είδους οργανισμούς αποτελεί το βασικό στοιχείο του διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης International Organization for Standardization- ISO- Εφαρμοζόμενου σε >160 χώρες > εφαρμογές πιστοποίησης

13 είναι η οργανωτική δομή οι αρμοδιότητες οι διαδικασίες οι μέθοδοι εργασίας και οι πόροι για την εφαρμογή της διαχείρισης ποιότητας.

14 είναι οι συντονισμένες δραστηριότητες για την καθοδήγηση και τον έλεγχο ενός οργανισμού όσον αφορά την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα.

15 Όλες οι διαδικασίες τείνουν να χειροτερεύουν κατά την εφαρμογή τους με την πάροδο του χρόνου ή είναι ξεπερασμένες και χρειάζονται αλλαγή

16 Χρειάζεται ένας μηχανισμός που να ελέγχει και να καταγράφει σε μόνιμη βάση αν όλες οι δραστηριότητες του προσωπικού, οι λειτουργίες των μηχανημάτων, τα αντιδραστήρια, οι χώροι, οι διαδικασίες που έχουν σχέση με την ποιότητα, παραμένουν όπως ορίζουν τα standards που έχουν τεθεί ή αν τα standards έχουν ελλείψεις και χρειάζονται αλλαγή. Ο μηχανισμός αυτός θα προλαβαίνει το πρόβλημα και θα έχει λύσεις για την αντιμετώπιση του αν συμβεί

17 τεκμηρίωσης καταγραφής επιθεωρήσεων αναφορών επανελέγχων βελτιώσεων

18 είναι εγκεκριμένα έγγραφα που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής συγκεκριμένων λειτουργιών, των διεργασιών.

19 είναι η συλλογή τεκμηριωμένων και αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πάγια τήρηση των προκαθορισμένων απαιτήσεων για μια ειδική διαδικασία ή μέθοδο.

20 είναι μέρος της διαδικασίας επικύρωσης, που αντιστοιχεί στις ενέργειες με τις οποίες εξακριβώνεται ότι αφενός το προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και αφετέρου τα κτίρια, ο εξοπλισμός και τα υλικά πληρούν τους κανόνες λειτουργίας και παρέχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

21 Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας φορέας παρέχει γραπτή βεβαίωση ότι ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια υπηρεσία συμφωνεί με καθορισμένες απαιτήσεις (πρότυπα).

22 Πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας στην Αιμοδοσία είναι η βούληση όλου του προσωπικού της Αιμοδοσίας να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια και <<η δέσμευση της ηγεσίας>>. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα επίπεδα της ηγεσίας (διοικητής του νοσοκομείου, διευθυντής της αιμοδοσίας, προϊστάμενοι, υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας) που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας δεσμεύονται ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του. Μεγάλη έμφαση πρέπει να δίνεται στην ενημέρωση όλου του προσωπικού της Aιμοδοσίας για να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση και την υποστήριξη του συστήματος.

23 Ένα σύστημα ποιότητας πρέπει να απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: ποιος; πότε; που; πως; με τι μέσα;

24 Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή όλων των λειτουργιών, διεργασιών της αιμοδοσίας βάσει των κανόνων ορθής πρακτικής και της νομοθεσίας. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας Ένα κρίσιμο σημείο της ανάπτυξης του συστήματος είναι η τεκμηρίωση που εξασφαλίζεται με την τήρηση των αρχείων και των εγγράφων που επιτρέπει την ανίχνευση, την επικοινωνία και οδηγεί στην έγκριση.

25 Η εσωτερική επιθεώρηση ελέγχει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και μπορεί να οδηγήσει σε καταγραφή μη συμμορφώσεων σε σχέση με τα συμφωνηθέντα. Η διερεύνηση των μη συμμορφώσεων οδηγεί σε κατανόηση των αιτίων που ευθύνονται για την μη εφαρμογή του προτύπου αλλά και στη λήψη διορθωτικών ενεργειών για να αποκατασταθεί η δυσλειτουργία που έχει ανακύψει.

26 Κορυφαία απαίτηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι η ανασκόπηση διοίκησης. Σε αυτήν εξετάζονται: τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων τα αποτελέσματα των ελέγχων οι μη συμμορφώσεις τα παράπονα η αξιολόγηση της ικανοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί και τίθενται οι νέοι στόχοι.

27 Η ποιότητα είναι υπευθυνότητα όλων των ατόμων που εργάζονται στην Αιμοδοσία. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας και για την εγκατάσταση και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η απόφαση αυτή μαζί με τους στόχους περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας. Όλα τα σημαντικά στοιχεία του συστήματος πρέπει να περιγραφούν στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας.

28 Το σύστημα θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα για να είναι αποτελεσματικό και να γίνονται διορθωτικές ενέργειες όπου είναι αναγκαίο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο σύστημα ελέγχου των αλλαγών για να παρέχεται μελέτη και τεκμηρίωση όλων των αλλαγών που μπορεί να επηρεάσουν: -την ποιότητα -την ανιχνευσιμότητα, -την διαθεσιμότητα ή τη δραστικότητα των προϊόντων καθώς και -την ασφάλεια των προϊόντων αίματος, των αιμοδοτών ή των ασθενών.

29 Για κάθε διαδικασία στην Αιμοδοσία θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας που να διαθέτουν εμπειρία. Οι υπευθυνότητες τους θα πρέπει να είναι καλά καθορισμένες και να μπορούν να τεκμηριωθούν. Το προσωπικό θα πρέπει να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής πρακτικής καθώς και την νομοθεσία. Θα πρέπει να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και εκτός της αρχικής εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να καταγράφονται. Το οργανόγραμμα της Αιμοδοσίας που δείχνει την ιεραρχική δομή και περιγράφει επακριβώς τα καθήκοντα κάθε κατηγορίας εργαζομένων θα πρέπει να υπάρχει. Είναι βασικό ο υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας και ο διευθυντής της Αιμοδοσίας να είναι διαφορετικά πρόσωπα.

30 Θα πρέπει να προλαμβάνουν τις επιδράσεις στη λειτουργία της Αιμοδοσίας ώστε να αποφεύγονται λάθη Το τμήμα παραγωγής των προϊόντων αίματος θα πρέπει να αποτελεί διακριτό χώρο με ιδιαίτερες συνθήκες καθαριότητας και συντήρησης. Στο χώρο παραγωγής και συντήρησης πρέπει να εισέρχεται μόνο εγκεκριμένο προσωπικό. Οι κτιριακές υποδομές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια του αιμοδότη και του προσωπικού, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα κατά τη συνέντευξη του αιμοδότη. Ο χώρος των εργαστηρίων πρέπει να είναι ξεχωριστός από τον χώρο παραγωγής. Οι χώροι συντήρησης πρέπει να ελέγχονται συστηματικά. Ειδικές συνθήκες που απαιτούνται πρέπει να καταγράφονται συστηματικά και κάθε απόκλιση θα πρέπει να είναι άμεσα ανιχνεύσιμη με σύστημα συναγερμού. Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τη φυσιολογική λειτουργία. Στο χώρο συντήρησης δεν θα πρέπει να υπάρχουν στο ίδιο σημείο προϊόντα έτοιμα για απελευθέρωση και προϊόντα που είναι σε καραντίνα.

31 Ο εξοπλισμός πρέπει να κατάλληλος και να διαθέτει τα προσόντα για την σκοπούμενη χρήση του. Θα πρέπει να γίνεται συχνή βαθμονόμηση και συντήρηση του, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν γραπτά αρχεία. Όταν χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των κατασκευαστών. Δεν θα πρέπει να προκαλεί βλάβη στον αιμοδότη ή στο χειριστή. Όλος ο εξοπλισμός που υποπτευόμαστε ότι δεν οδηγεί σε αποδεκτά προϊόντα αίματος ή εκθέτει σε κίνδυνο τον χειριστή θα πρέπει να δηλώνεται σαν ακατάλληλος, θα πρέπει να σημαίνεται και να τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι να λυθεί το πρόβλημα και να επικυρωθεί ξανά η καλή λειτουργία του με τρόπο που έχουμε καθορίσει εκ των προτέρων. Εξοπλισμός που πραγματοποιεί μετρήσεις και από τη σωστή λειτουργία εξαρτάται η ποιότητα του αίματος θα πρέπει να βαθμονομείται και να καταγράφεται η ημέρα που λήγει η βαθμονόμηση.

32 Τα αντιδραστήρια και τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να προέρχονται από έγκυρους προμηθευτές. Κατά την παραλαβή των αντιδραστηρίων θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επισκόπηση τους. Σημαντικά υλικά που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος θα πρέπει να δίνονται για χρήση αφού έχουμε διαπιστώσει ότι διασφαλίζουν την ποιότητα. Για να εγκαταστήσουμε και να εκτελούμε ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας οι απαιτήσεις για τα εισερχόμενα υλικά θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες, οι διαδικασίες για τον έλεγχο τους και την εξέταση τους πρέπει να εκτελούνται κατάλληλα. Αποκλίσεις ή μη συμμορφώσεις των εισερχομένων υλικών με τα απαιτούμενα θα πρέπει να αναφέρονται στους προμηθευτές. Όσα πληρούν τις προδιαγραφές οδηγούνται προς χρήση και ξεχωρίζουν με ευδιάκριτο τρόπο από τα μη αποδεκτά.

33 Η καλή τεκμηρίωση αποτελεί βασικό στοιχείο ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας στην Αιμοδοσία. Κατάλληλα διατηρημένη τεκμηρίωση θα αποδείξει ότι ακολουθούνται τα πρότυπα κατά την εκτέλεση, την ανιχνευσιμότητα και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας πρέπει να καθορίζεται σαφώς τι έχει γίνει από ποιόν, πότε και με ποια αποτελέσματα. Τα έγγραφα (documents) θα πρέπει να είναι γραμμένα χρησιμοποιώντας ευκρινές, καθαρό στυλ με μικρές και πλήρεις προτάσεις. Τα τεκμήρια πρέπει να διατηρούνται σε πρακτικό σχήμα, κατάλληλο και για εκπαίδευση του προσωπικού. Οι καταγραφές μπορεί να διατηρούνται είτε γραπτά είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε έγγραφο πρέπει να έχει μια μοναδική σήμανση, πρέπει να επιθεωρείται και να εγκρίνεται από ένα έγκυρο πρόσωπο πριν απελευθερωθεί.

34 Τα έγγραφα πρέπει περιοδικά να επανεκτιμώνται για να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να πληρούν τις αναγκαίες απαιτήσεις. Τα έγγραφα που έχουν αντικατασταθεί πρέπει να αποσύρονται από την κυκλοφορία ενώ όσα έχουν αποσυρθεί πρέπει να είναι κατάλληλα σημασμένα σαν παρωχημένα ενώ πρέπει να διατηρείται ένα αντίγραφο από αυτά από τον υπεύθυνο διαχείρισης ποιότητας σε άλλο σημείο από τα ισχύοντα έγγραφα. Δεδομένα που διατηρούνται σε υπολογιστή πρέπει να προστατεύονται από τυχόν απώλεια (buck-up) ή αλλαγή τους από μη έγκυρο πρόσωπο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε γραπτή μορφή.

35 Τα hardware και software του ηλεκτρονικού υπολογιστή πρέπει να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα και πρέπει να κρατούνται αρχεία από αυτούς τους ελέγχους. Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμα του υπολογιστή με έγκυρες και αποδεκτές διαδικασίες. Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτά αρχεία από αυτές τις ενέργειες. Κάθε βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν θα πρέπει να προκαλεί διακοπή της λειτουργίας των διαδικασιών.

36 Το αρχικό βήμα για ένα ασφαλές προϊόν αίματος για μετάγγιση είναι να εξασφαλίσουμε ένα επαρκή αριθμό ασφαλών αιμοδοτών που θα έχει εξετασθεί κατάλληλα και θα έχουν χρησιμοποιηθεί ασφαλείς μέθοδοι συλλογής, παραγωγής και μεταφοράς. Προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας Οι στρατηγικές θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάση τα δεδομένα της περιοχής και των αναγκών και θα πρέπει να έχουν συνέχεια. Εγγραφή των αιμοδοτών Η εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων των αιμοδοτών στο ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα αναγνώρισης. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, διαφορετικός για κάθε αιμοδότη που μόλις εισαχθεί πρώτη φορά στο σύστημα παραμένει και κάθε φορά που αιμοδοτεί μπορούμε να ευρίσκομε τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί.

37 Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης bar-code ή μαγνητικής κάρτας. Τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα κάθε αιμοδότη θα πρέπει να υπάρχουν στο σύστημα: - τα δημογραφικά του στοιχεία και - τα στοιχεία από προηγούμενες αιμοδοτήσεις που περιλαμβάνουν : τις ανοσοαιματολογικές εξετάσεις τις εξετάσεις για τα λοιμώδη τυχόν αντιδράσεις ή συμβάματα κατά την αιμοληψία μόνιμες ή προσωρινές απορρίψεις του αιμοδότη.

38 Επιλογή του αιμοδότη Σημαντικά στοιχεία είναι τα εξής: -Να δώσουμε στον αιμοδότη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται πριν την αιμοδοσία. -Η χρήση κοινού ερωτηματολογίου με ενυπόγραφη συγκατάθεση. -Η λήψη του ιατρικού ιστορικού και η εξέταση του αιμοδότη με τρόπο που να εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα. -Η εξασφάλιση της δυνατότητας του αυτοαποκλεισμού. -Η συμβουλευτική του αιμοδότη. Οι συνθήκες της αιμοληψίας, της αυτόλογης προκατάθεσης και της αφαίρεσης θα πρέπει να είναι καλά καθορισμένες.

39 Συλλογή του αίματος Θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του αιμοδότη και την ασφαλή καταγραφή τους καθώς και τη συσχέτιση του αιμοδότη με τα δείγματα αίματος. Οι ασκοί συλλογής πρέπει να έχουν CE ή ισοδύναμο πρότυπο και ο αριθμός παρτίδας τους θα πρέπει να είναι ιχνηλάσιμος. Ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη του αίματος πρέπει να δίνεται για την αποφυγή μικροβιακής μόλυνσης. Η λήψη των δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο και θα πρέπει να συντηρούνται σωστά μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις.

40 Η διαδικασία για τη σήμανση των αρχείων των ασκών αίματος πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος σφάλματος στα στοιχεία ταυτότητας του αιμοδότη και ανάμειξης τους με στοιχεία άλλου αιμοδότη. Μετά το πέρας της αιμοληψίας πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας του αίματος με θερμοκρασίες μεταφοράς και αποθήκευσης κατάλληλη για τις απαιτήσεις της περαιτέρω παραγωγής προϊόντων.

41 Εργαστηριακοί έλεγχοι Θα πρέπει να επικυρώνονται όλες οι διαδικασίες εργαστηριακού ελέγχου πριν από τη χρήση και θα πρέπει να πραγματοποιούνται όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν τον αποκλεισμό του αιμοδότη μόνιμο ή προσωρινό καθώς και καταστροφή των ασκών σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος. Θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των αντιδραστηρίων καθώς επίσης πρέπει να αξιολογείται η ποιότητα των εργαστηριακών ελέγχων κατά τακτά διαστήματα με συμμετοχή σε εξωτερικά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας.

42 Παραγωγή προϊόντων αίματος Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με επικυρωμένες διαδικασίες. Η επεξεργασία του αίματος θα γίνεται με τέτοιες μεθόδους που να εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα του προϊόντος και να αποφεύγεται η βακτηριακή επιμόλυνση. Σήμανση Θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα προϊόντα αίματος η κατάλληλη σήμανση.

43 Έγκριση για διάθεση αίματος και προϊόντων του Θα πρέπει να υπάρχει ασφαλές σύστημα που να επιτρέπει την έγκριση για διάθεση μονάδων αίματος και προϊόντων του μόνο αν έχουν τηρηθεί όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. Η έγκριση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο. Πριν από τη χορήγηση έγκρισης για διάθεση το αίμα και τα προϊόντα του θα πρέπει να ευρίσκονται ξεχωριστά από τα εγκεκριμένα για διάθεση.

44 Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την αποθήκευση κάθε προϊόντος αίματος στις κατάλληλες συνθήκες που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης. Οι μονάδες αυτολόγου αίματος πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά. Πρέπει να υπάρχει καταγραφή της διάθεσης των προϊόντων αίματος με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα. Η επιστροφή μη χρησιμοποιουμένων μονάδων αίματος για επόμενη διάθεση πρέπει να γίνεται δεκτή μόνο όταν πληρούνται όλες οι καθορισμένες απαιτήσεις ποιότητας που εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του.

45 Πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση των σοβαρών ανεπιθυμήτων αντιδράσεων και συμβαμάτων στο ΣΚΑΕ. Τα προϊόντα αίματος που παρεκκλίνουν από τα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας πρέπει να μη χρησιμοποιούνται. Καταγγελίες Οι καταγγελίες και οι πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθυμήτων συμβαμάτων και αντιδράσεων που πιθανόν οφείλονται σε ελάττωμα των προϊόντων αίματος θα πρέπει να διερευνώνται προσεκτικά για τον εντοπισμό των αιτιολογικών παραγόντων του ελαττώματος και κατά περίπτωση μπορεί να συνοδεύεται από ανάκληση και λήψη διορθωτικών ενεργειών για αποφευχθεί η επανάληψη τους.

46 Ανάκληση Πρέπει να υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που να αξιολογεί την ανάγκη ανάκλησης των προϊόντων αίματος και θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση της και την ενημέρωση του Ε.ΚΕ.Α. Στόχος της διερεύνησης είναι ο εντοπισμός του αιμοδότη που μπορεί να έχει συμβάλει στην πρόκληση της αντίδραση κατά τη μετάγγιση και στην ανάκληση των συστατικών αίματος που είναι διαθέσιμα από τον ίδιο δότη, όπως επίσης και στην ενημέρωση των ληπτών προϊόντων από τον ίδιο δότη για ενδεχόμενο κίνδυνο.

47 Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα για τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των προϊόντων αίματος με τις απαιτήσεις ποιότητας. Πρέπει να αναλύονται συστηματικά τα δεδομένα για να επισημαίνονται τα προβλήματα ποιότητας που μπορεί να χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές ενέργειες ή να εντοπίζονται προβλήματα που απαιτούν προληπτικές ενέργειες. Όλα τα σφάλματα και τα ατυχήματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να ερευνώνται για έγκαιρη λήψη διορθωτικών ενεργειών.

48 Πιστοποίηση είναι: Διαδικασία με την οποία ένας φορέας παρέχει γραπτή βεβαίωση ότι μια υπηρεσία συμφωνεί με καθορισμένες απαιτήσεις (πρότυπα) Διαπίστευση είναι: Διαδικασία αναγνώρισης από έναν αναγνωρισμένο αρμόδιο φορέα ότι ένα εργαστήριο είναι τεχνικά ικανό να διεξάγει συγκεκριμένους τύπους δοκιμασιών ή διακριβώσεων.

49 Η Διαπίστευση περιλαμβάνει και την Πιστοποίηση ενός εργαστηρίου Όμως Διαπίστευση σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει την επάρκεια να διεξάγει καθορισμένες δραστηριότητες έτσι ώστε να τεκμηριώνεται κάθε φορά η αξιοπιστία της προσφερόμενης υπηρεσίας

50 Για τη Διαπίστευση απαιτείται: -Καθορισμένο πεδίο δοκιμασιών -Επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού -Συμμετοχή σε διεργαστηριακούς ελέγχους -Έλεγχος των διαδικασιών μέτρησης από ελεγκτές με αποδεδειγμένη τεχνική επάρκεια

51 Διεθνές Φόρουμ για τη Διαπίστευση (IAF) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Στον ΕΣΥΔ υπάρχει εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών εταιρειών, επαγγελματικών και κοινωνικών ενώσεων

52 Για να διαπιστευθεί ένα εργαστήριο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει το διεθνές «πρότυπο» 1. EN ISO/IEC 17025: EN ISO 15189:2007

53 Σκοπός του προτύπου ISO είναι να προδιαγράψει ειδικές απαιτήσεις για την ποιότητα και τεχνική ικανότητα των κλινικών εργαστηρίων.

54 Νομική υπόσταση του εργαστηρίου Ethics-Δεοντολογία Σύστημα ποιότητας με έμφαση σε: -ασφάλεια -περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ διαχείριση αποβλήτων) -επικοινωνία και αλληλεπιδράσεις με ασθενείς, ιατρούς, εργαστήρια αναφοράς και προμηθευτές) -εξετάσεις που παραπέμπονται σε άλλα εργαστήρια -συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανασκόπηση διοίκησης

55 -προσωπικό -περιγραφή θέσεων εργασίας, καθηκόντων και ευθυνών (αντίγραφο σε κάθε εργαζόμενο) -εκπαίδευση του προσωπικού -εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των ασθενών -εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες -προστασία των εργαζομένων από μολύνσεις -εγκαταστάσεις και περιβάλλον σε σχέση με τον ασθενή αν γίνεται λήψη δείγματος

56 - Ελεγχόµενη πρόσβαση-µέτρα - Καθαριότητα-τάξη, ασφαλής φύλαξη και αποκοµιδή επικίνδυνων υλικών µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς - Προ-αναλυτική διαδικασία - Εγχειρίδιο Οδηγιών(κάθε εργαστήριο συντάσσει ένα «εγχειρίδιο µε οδηγίες» το οποίο διανέµεται δωρεάν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ή στους πελάτες του) - Μετα-αναλυτική διαδικασία

57 Η Οδηγία αυτή αφορά στη χρήση από τα κλινικά εργαστήρια καθιερωµένων /εγκεκριµένων εµπορικών µεθόδων, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία του χρησιµοποιούµενου αυτόµατου αναλυτή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 98/79/ΕΚ. Αυτές οι απαιτήσεις αφορούν στην αναλυτική ευαισθησία, τη διαγνωστική ευαισθησία, την αναλυτική ειδικότητα, τη διαγνωστική ειδικότητα, την ακρίβεια, την επαναληψιµότητα και αναπαραγωγιµότητα, τις αλληλεπιδράσεις τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισµού. Το εργαστήριο πρέπει να επαληθεύσει ότι εφαρµόζει την δοκιµή αυτή, ώστε να είναι κατάλληλη για τη σκοπούµενη χρήση της.

58 Όλες οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι πρέπει να επαληθεύονται στα υπάρχοντα µηχανήµατα (π.χ. αυτόµατοι αναλυτές), στο χώρο του εργαστηρίου. Η επαλήθευση πραγµατοποιείται µε τη χρήση δειγµάτων εµπορικών ορών ελέγχου (control samples) ή µειγµάτων που προκύπτουν από την ανάµιξη δειγµάτων ασθενών (pooled samples), σε δύο τουλάχιστον επίπεδα συγκέντρωσης, εντός και πάνω από τα όρια αναφοράς (normal abnormal) και εντός και κάτω από τα όρια αναφοράς (normal subnormal), ανάλογα µε τα κρίσιµα για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων όρια της µετρούµενης παραµέτρου. Η επαλήθευση των εφαρµοζόµενων µεθόδων για κάθε υπό διαπίστευση παράµετρο, συνίσταται στην αξιολόγηση των κάτωθι αναλυτικών χαρακτηριστικών:

59 Α. Επαναληψιµότητα εντός της ίδιας ηµέρας (within day repeatability): Τουλάχιστον δέκα (10) µετρήσεις του ίδιου δείγµατος ελέγχου ή συνενωµένου δείγµατος (pooled sample), οι οποίες να καλύπτουν όλη τη χρονική διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας του εργαστηρίου. Β. Ενδοεργαστηριακή Αναπαραγωγιµότητα (reproducibility): Τουλάχιστον δέκα (10) µετρήσεις του ίδιου δείγµατος ελέγχου σε διαφορετικές ηµέρες και µε χρήση τουλάχιστον τριών διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων του αναλύτη. Γ. Ακρίβεια (accuracy): Υπολογίζεται εντός του εργαστηρίου µε πειράµατα ανάκτησης. Παρακολουθείται µε τη συµµετοχή σε διεργαστηριακά προγράµµατα και σχήµατα δοκιµών ικανότητας.. Υπολογισµός του Ορίου Ανίχνευσης (LOD) και του Ορίου Ποσοτικοποίησης (LOQ), όταν είναι κρίσιµα για την εξαγωγή συµπερασµάτων από την εξεταζόµενη παράµετρο. Ε. Καθορισµός των τιµών αναφοράς: Κατ αρχήν γίνονται αποδεκτές αυτές που δίδονται από την κατασκευάστρια εταιρεία αλλά συνιστάται ο έλεγχός τους µε τον υπάρχοντα υγιή πληθυσµό.

60 Πρέπει να βαθµονοµούνται όλα τα µηχανήµατα του εργαστηρίου (αυτόµατοι αναλυτές ή µη) τουλάχιστον σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Βαθμονόμηση είναι το σύνολο των λειτουργιών που καθορίζουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες τη σχέση ανάμεσα στις τιμές που παρέχει ένα όργανο ή σύστημα μέτρησης και τις αντίστοιχες γνωστές τιμές ενός πρότυπου αναφοράς. Απαιτείται σχετική τεκµηρίωση, υπό µορφή τυποποιηµένης διαδικασίας, στην οποία να περιγράφεται ο τρόπος και η συχνότητα βαθµονόµησης.

61 Εκτιµώνται οι συνιστώσες της αβεβαιότητας: Α.Τύπου Α: Από την τυπική απόκλιση δέκα τουλάχιστον µετρήσεων υπό συνθήκες ενδοεργαστηριακής αναπαραγωγιµότητας, σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης που εξετάσθηκαν κατά την επαλήθευση και από την τυπική απόκλιση (έξι µετρήσεων) κάθε παραµέτρου από τα πειράµατα ανάκτησης. Β.Τύπου Β: Συνήθως εκτιµώνται οι πηγές αβεβαιότητες από τους χρησιµοποιούµενους βαθµονοµητές του αυτόµατου αναλυτή.

62 Α. Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας εκτελείται καθηµερινά για όλες τις εξετάσεις για τις οποίες εκτελούνται δοκιµές. Β. Εξωτερικός έλεγχος Ποιότητας Κλινικών δοκιµών

63 Το ορθό είναι η Διαπίστευση να χρησιμοποιείται μόνο για το καθαρά εργαστηριακό μέρος των Αιμοδοσιών ενώ για τις λοιπές διαδικασίες ο σωστός όρος είναι η Πιστοποίηση

64 ISO ISO Αφορά συγκεκριμένες δοκιμασίες Αξιολόγηση μόνο από ΕΣΥΔ Οι διαδικασίες καθορίζονται από τις απαιτήσεις των δοκιμασιών ή από τη Βιβλιογραφία κλπ ISO 9001 Αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός εργαστηρίου Αξιολόγηση από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Οι διαδικασίες καθορίζονται από τις απαιτήσεις τις απαιτήσεις που θέτει το ίδιο το εργαστήριο

65 Η εφαρμογή συστήματος ποιότητας στην αιμοδοσία έχει μεγάλη σημασία για το προσωπικό γιατί : θέτει στόχους οδηγεί σε συνεργασία αξιοποιεί τις ικανότητες αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες επίσης έχει πολύ σημαντική επίδραση γιατί υπάρχει ένα διαρκές σύστημα αξιολόγησης και ανάπτυξης που οδηγεί σε βελτίωση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση»

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Δεν είναι κάτι καινούργιο Πριν 30 χρόνια, σε εθνικό επίπεδο Η Ελλάδα εχει σε εφαρμογή την ΥΑ Α6/2880 «Περί κανόνων καλής παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ Μέλος.Ε. ΤΕΕ-ΤΚΜ Ιστορικό Το ΥΠΕΧΩ Ε ετοίµασε σχέδιο Π.. για τη θεσµοθέτηση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει

Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει το σύστημα ποιότητας πλήρως απαλλαγμένο από έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς «Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :Το υπόδειγµα Στοιχεία του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα