testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration"

Transcript

1 Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ

2 Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation

3 Το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το νομικό πλαίσιο για την θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη τη συλλογή τον έλεγχο την επεξεργασία την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και των συστατικών του με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ. Με την Οδηγία 2005/62/ΕΚ έχουμε την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας για τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα Αιμοδοσίας. Οι παραπάνω οδηγίες έχουν ενσωματωθεί και στην Ελληνική Νομοθεσία. Νόμος 3402/2005 (17/10/2005)

4 Στην Ιατρική των μεταγγίσεων η έννοια της ποιότητας καθορίζεται από μια σειρά ενεργειών που ξεκινούν από την επιλογή του αιμοδότη μέχρι την μετάγγιση του αίματος στον ασθενή που πραγματικά το έχει ανάγκη. Επειδή το αίμα αποτελεί έναν ανθρώπινο ιστό υπάρχει η ανάγκη να πραγματοποιούνται κοινές και αυστηρές διαδικασίες παραγωγής των προς μετάγγιση προϊόντων του, χωρίς αποκλίσεις και καταστροφή του πολύτιμου και δύσκολα ευρισκόμενου θεραπευτικού υλικού.

5 Οι κανόνες ορθής πρακτικής (Good Manufacturing Practice, GMP) που περιλαμβάνουν τους κανόνες για : τις συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται στην παρασκευή των προϊόντων αίματος είναι το πρώτο βήμα της εισαγωγής της ποιότητας στην αιμοδοσία. Όμως δραστική και ασφαλής μετάγγιση δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του προϊόντος αλλά και από την απόφαση για μετάγγιση μετά από ενδείξεις τη σωστή χρήση και την αποφυγή λαθών

6 Η Ιατρική των μεταγγίσεων είναι ένα σύνθετο πεδίο άσκησης Ιατρικής που απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων προσώπων. Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και η συμμόρφωση τους με όλες τις ειδικές απαιτήσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλη την αλυσίδα της μετάγγισης. Προκειμένου να πετύχουμε άριστο αποτέλεσμα θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που περιλαμβάνει συνεχή βελτίωση και ενισχύει τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών με τις ανάγκες των ασθενών και τις νομικές απαιτήσεις.

7 H ανάγκη για εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε συμφωνία με τα πρότυπα (standards) του ISO 9000, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη επαγγελματικών standards και κανόνων ορθής πρακτικής έχει αναγνωρισθεί από την τελευταία δεκαετία του 20 ου αιώνα. Σε μερικές χώρες αυτά τα συστήματα καθώς και η πιστοποίηση και η διαπίστευση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας αποτελούν νομική υποχρέωση. Η ανάγκη εφαρμογής συστήματος ποιότητας στην αιμοδοσία παρότι είχε γίνει αντιληπτή από αρκετούς διευθυντές Αιμοδοσίας στη χώρα μας και άρχισαν την ανάπτυξη και εφαρμογή του, μετά την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν το αίμα, σήμερα γίνεται μονόδρομος.

8 <<Ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα Αιμοδοσίας πρέπει να βασίζεται : στις αρχές της διαχείρισης ποιότητας της διασφάλισης ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης ποιότητας και να περιλαμβάνει: το προσωπικό τα κτίρια και τον εξοπλισμό την τεκμηρίωση τη συλλογή τον έλεγχο και την επεξεργασία την αποθήκευση και τη διανομή τη διαχείριση συμβάσεων τη μη συμμόρφωση τις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, την αυτοεπιθεώρηση τον έλεγχο ποιότητας την ανάκληση συστατικών του αίματος και τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο>> δηλαδή απαιτεί ένα σύστημα ποιότητας που προκύπτει από την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000/2008.

9 Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν αναφέρεται σαφώς το πρότυπο ISO 9001 γιατί η εφαρμογή των προτύπων είναι εθελοντική όπως και η πιστοποίηση. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αιμοδοσία να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας στηριζόμενο αποκλειστικά στις απαιτήσεις των Οδηγιών και των εθνικών νομοθετημάτων. Η τάση όμως είναι να υπάρχει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα και εφαρμογή προτύπου που ακολουθεί το ISO 9001:2000/2008.

10 είναι η συμφωνία με τα πρότυπα (standards) ή ο βαθμός κατά τον οποίο ένα σύστημα ανταποκρίνεται στις προκαθορισμένες απαιτήσεις (ISO).

11 είναι οι απαιτήσεις που χρησιμεύουν σαν βάση σύγκρισης. Έχουν καθιερωθεί βάσει πλειοψηφίας και έχουν εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο σώμα. Παρέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και δεν παραμένουν στατικά αλλά εξελίσσονται ώστε να ικανοποιούν νέες ανάγκες που ανακύπτουν.

12 Το πρότυπο απευθύνεται σε κάθε είδους οργανισμούς αποτελεί το βασικό στοιχείο του διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης International Organization for Standardization- ISO- Εφαρμοζόμενου σε >160 χώρες > εφαρμογές πιστοποίησης

13 είναι η οργανωτική δομή οι αρμοδιότητες οι διαδικασίες οι μέθοδοι εργασίας και οι πόροι για την εφαρμογή της διαχείρισης ποιότητας.

14 είναι οι συντονισμένες δραστηριότητες για την καθοδήγηση και τον έλεγχο ενός οργανισμού όσον αφορά την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα.

15 Όλες οι διαδικασίες τείνουν να χειροτερεύουν κατά την εφαρμογή τους με την πάροδο του χρόνου ή είναι ξεπερασμένες και χρειάζονται αλλαγή

16 Χρειάζεται ένας μηχανισμός που να ελέγχει και να καταγράφει σε μόνιμη βάση αν όλες οι δραστηριότητες του προσωπικού, οι λειτουργίες των μηχανημάτων, τα αντιδραστήρια, οι χώροι, οι διαδικασίες που έχουν σχέση με την ποιότητα, παραμένουν όπως ορίζουν τα standards που έχουν τεθεί ή αν τα standards έχουν ελλείψεις και χρειάζονται αλλαγή. Ο μηχανισμός αυτός θα προλαβαίνει το πρόβλημα και θα έχει λύσεις για την αντιμετώπιση του αν συμβεί

17 τεκμηρίωσης καταγραφής επιθεωρήσεων αναφορών επανελέγχων βελτιώσεων

18 είναι εγκεκριμένα έγγραφα που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής συγκεκριμένων λειτουργιών, των διεργασιών.

19 είναι η συλλογή τεκμηριωμένων και αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πάγια τήρηση των προκαθορισμένων απαιτήσεων για μια ειδική διαδικασία ή μέθοδο.

20 είναι μέρος της διαδικασίας επικύρωσης, που αντιστοιχεί στις ενέργειες με τις οποίες εξακριβώνεται ότι αφενός το προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και αφετέρου τα κτίρια, ο εξοπλισμός και τα υλικά πληρούν τους κανόνες λειτουργίας και παρέχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

21 Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας φορέας παρέχει γραπτή βεβαίωση ότι ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια υπηρεσία συμφωνεί με καθορισμένες απαιτήσεις (πρότυπα).

22 Πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας στην Αιμοδοσία είναι η βούληση όλου του προσωπικού της Αιμοδοσίας να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια και <<η δέσμευση της ηγεσίας>>. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα επίπεδα της ηγεσίας (διοικητής του νοσοκομείου, διευθυντής της αιμοδοσίας, προϊστάμενοι, υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας) που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας δεσμεύονται ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του. Μεγάλη έμφαση πρέπει να δίνεται στην ενημέρωση όλου του προσωπικού της Aιμοδοσίας για να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση και την υποστήριξη του συστήματος.

23 Ένα σύστημα ποιότητας πρέπει να απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: ποιος; πότε; που; πως; με τι μέσα;

24 Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή όλων των λειτουργιών, διεργασιών της αιμοδοσίας βάσει των κανόνων ορθής πρακτικής και της νομοθεσίας. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας Ένα κρίσιμο σημείο της ανάπτυξης του συστήματος είναι η τεκμηρίωση που εξασφαλίζεται με την τήρηση των αρχείων και των εγγράφων που επιτρέπει την ανίχνευση, την επικοινωνία και οδηγεί στην έγκριση.

25 Η εσωτερική επιθεώρηση ελέγχει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και μπορεί να οδηγήσει σε καταγραφή μη συμμορφώσεων σε σχέση με τα συμφωνηθέντα. Η διερεύνηση των μη συμμορφώσεων οδηγεί σε κατανόηση των αιτίων που ευθύνονται για την μη εφαρμογή του προτύπου αλλά και στη λήψη διορθωτικών ενεργειών για να αποκατασταθεί η δυσλειτουργία που έχει ανακύψει.

26 Κορυφαία απαίτηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι η ανασκόπηση διοίκησης. Σε αυτήν εξετάζονται: τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων τα αποτελέσματα των ελέγχων οι μη συμμορφώσεις τα παράπονα η αξιολόγηση της ικανοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί και τίθενται οι νέοι στόχοι.

27 Η ποιότητα είναι υπευθυνότητα όλων των ατόμων που εργάζονται στην Αιμοδοσία. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας και για την εγκατάσταση και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η απόφαση αυτή μαζί με τους στόχους περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας. Όλα τα σημαντικά στοιχεία του συστήματος πρέπει να περιγραφούν στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας.

28 Το σύστημα θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα για να είναι αποτελεσματικό και να γίνονται διορθωτικές ενέργειες όπου είναι αναγκαίο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο σύστημα ελέγχου των αλλαγών για να παρέχεται μελέτη και τεκμηρίωση όλων των αλλαγών που μπορεί να επηρεάσουν: -την ποιότητα -την ανιχνευσιμότητα, -την διαθεσιμότητα ή τη δραστικότητα των προϊόντων καθώς και -την ασφάλεια των προϊόντων αίματος, των αιμοδοτών ή των ασθενών.

29 Για κάθε διαδικασία στην Αιμοδοσία θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας που να διαθέτουν εμπειρία. Οι υπευθυνότητες τους θα πρέπει να είναι καλά καθορισμένες και να μπορούν να τεκμηριωθούν. Το προσωπικό θα πρέπει να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής πρακτικής καθώς και την νομοθεσία. Θα πρέπει να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και εκτός της αρχικής εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να καταγράφονται. Το οργανόγραμμα της Αιμοδοσίας που δείχνει την ιεραρχική δομή και περιγράφει επακριβώς τα καθήκοντα κάθε κατηγορίας εργαζομένων θα πρέπει να υπάρχει. Είναι βασικό ο υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας και ο διευθυντής της Αιμοδοσίας να είναι διαφορετικά πρόσωπα.

30 Θα πρέπει να προλαμβάνουν τις επιδράσεις στη λειτουργία της Αιμοδοσίας ώστε να αποφεύγονται λάθη Το τμήμα παραγωγής των προϊόντων αίματος θα πρέπει να αποτελεί διακριτό χώρο με ιδιαίτερες συνθήκες καθαριότητας και συντήρησης. Στο χώρο παραγωγής και συντήρησης πρέπει να εισέρχεται μόνο εγκεκριμένο προσωπικό. Οι κτιριακές υποδομές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια του αιμοδότη και του προσωπικού, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα κατά τη συνέντευξη του αιμοδότη. Ο χώρος των εργαστηρίων πρέπει να είναι ξεχωριστός από τον χώρο παραγωγής. Οι χώροι συντήρησης πρέπει να ελέγχονται συστηματικά. Ειδικές συνθήκες που απαιτούνται πρέπει να καταγράφονται συστηματικά και κάθε απόκλιση θα πρέπει να είναι άμεσα ανιχνεύσιμη με σύστημα συναγερμού. Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τη φυσιολογική λειτουργία. Στο χώρο συντήρησης δεν θα πρέπει να υπάρχουν στο ίδιο σημείο προϊόντα έτοιμα για απελευθέρωση και προϊόντα που είναι σε καραντίνα.

31 Ο εξοπλισμός πρέπει να κατάλληλος και να διαθέτει τα προσόντα για την σκοπούμενη χρήση του. Θα πρέπει να γίνεται συχνή βαθμονόμηση και συντήρηση του, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν γραπτά αρχεία. Όταν χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των κατασκευαστών. Δεν θα πρέπει να προκαλεί βλάβη στον αιμοδότη ή στο χειριστή. Όλος ο εξοπλισμός που υποπτευόμαστε ότι δεν οδηγεί σε αποδεκτά προϊόντα αίματος ή εκθέτει σε κίνδυνο τον χειριστή θα πρέπει να δηλώνεται σαν ακατάλληλος, θα πρέπει να σημαίνεται και να τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι να λυθεί το πρόβλημα και να επικυρωθεί ξανά η καλή λειτουργία του με τρόπο που έχουμε καθορίσει εκ των προτέρων. Εξοπλισμός που πραγματοποιεί μετρήσεις και από τη σωστή λειτουργία εξαρτάται η ποιότητα του αίματος θα πρέπει να βαθμονομείται και να καταγράφεται η ημέρα που λήγει η βαθμονόμηση.

32 Τα αντιδραστήρια και τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να προέρχονται από έγκυρους προμηθευτές. Κατά την παραλαβή των αντιδραστηρίων θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επισκόπηση τους. Σημαντικά υλικά που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος θα πρέπει να δίνονται για χρήση αφού έχουμε διαπιστώσει ότι διασφαλίζουν την ποιότητα. Για να εγκαταστήσουμε και να εκτελούμε ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας οι απαιτήσεις για τα εισερχόμενα υλικά θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες, οι διαδικασίες για τον έλεγχο τους και την εξέταση τους πρέπει να εκτελούνται κατάλληλα. Αποκλίσεις ή μη συμμορφώσεις των εισερχομένων υλικών με τα απαιτούμενα θα πρέπει να αναφέρονται στους προμηθευτές. Όσα πληρούν τις προδιαγραφές οδηγούνται προς χρήση και ξεχωρίζουν με ευδιάκριτο τρόπο από τα μη αποδεκτά.

33 Η καλή τεκμηρίωση αποτελεί βασικό στοιχείο ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας στην Αιμοδοσία. Κατάλληλα διατηρημένη τεκμηρίωση θα αποδείξει ότι ακολουθούνται τα πρότυπα κατά την εκτέλεση, την ανιχνευσιμότητα και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας πρέπει να καθορίζεται σαφώς τι έχει γίνει από ποιόν, πότε και με ποια αποτελέσματα. Τα έγγραφα (documents) θα πρέπει να είναι γραμμένα χρησιμοποιώντας ευκρινές, καθαρό στυλ με μικρές και πλήρεις προτάσεις. Τα τεκμήρια πρέπει να διατηρούνται σε πρακτικό σχήμα, κατάλληλο και για εκπαίδευση του προσωπικού. Οι καταγραφές μπορεί να διατηρούνται είτε γραπτά είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε έγγραφο πρέπει να έχει μια μοναδική σήμανση, πρέπει να επιθεωρείται και να εγκρίνεται από ένα έγκυρο πρόσωπο πριν απελευθερωθεί.

34 Τα έγγραφα πρέπει περιοδικά να επανεκτιμώνται για να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να πληρούν τις αναγκαίες απαιτήσεις. Τα έγγραφα που έχουν αντικατασταθεί πρέπει να αποσύρονται από την κυκλοφορία ενώ όσα έχουν αποσυρθεί πρέπει να είναι κατάλληλα σημασμένα σαν παρωχημένα ενώ πρέπει να διατηρείται ένα αντίγραφο από αυτά από τον υπεύθυνο διαχείρισης ποιότητας σε άλλο σημείο από τα ισχύοντα έγγραφα. Δεδομένα που διατηρούνται σε υπολογιστή πρέπει να προστατεύονται από τυχόν απώλεια (buck-up) ή αλλαγή τους από μη έγκυρο πρόσωπο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε γραπτή μορφή.

35 Τα hardware και software του ηλεκτρονικού υπολογιστή πρέπει να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα και πρέπει να κρατούνται αρχεία από αυτούς τους ελέγχους. Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμα του υπολογιστή με έγκυρες και αποδεκτές διαδικασίες. Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτά αρχεία από αυτές τις ενέργειες. Κάθε βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν θα πρέπει να προκαλεί διακοπή της λειτουργίας των διαδικασιών.

36 Το αρχικό βήμα για ένα ασφαλές προϊόν αίματος για μετάγγιση είναι να εξασφαλίσουμε ένα επαρκή αριθμό ασφαλών αιμοδοτών που θα έχει εξετασθεί κατάλληλα και θα έχουν χρησιμοποιηθεί ασφαλείς μέθοδοι συλλογής, παραγωγής και μεταφοράς. Προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας Οι στρατηγικές θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάση τα δεδομένα της περιοχής και των αναγκών και θα πρέπει να έχουν συνέχεια. Εγγραφή των αιμοδοτών Η εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων των αιμοδοτών στο ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα αναγνώρισης. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, διαφορετικός για κάθε αιμοδότη που μόλις εισαχθεί πρώτη φορά στο σύστημα παραμένει και κάθε φορά που αιμοδοτεί μπορούμε να ευρίσκομε τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί.

37 Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης bar-code ή μαγνητικής κάρτας. Τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα κάθε αιμοδότη θα πρέπει να υπάρχουν στο σύστημα: - τα δημογραφικά του στοιχεία και - τα στοιχεία από προηγούμενες αιμοδοτήσεις που περιλαμβάνουν : τις ανοσοαιματολογικές εξετάσεις τις εξετάσεις για τα λοιμώδη τυχόν αντιδράσεις ή συμβάματα κατά την αιμοληψία μόνιμες ή προσωρινές απορρίψεις του αιμοδότη.

38 Επιλογή του αιμοδότη Σημαντικά στοιχεία είναι τα εξής: -Να δώσουμε στον αιμοδότη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται πριν την αιμοδοσία. -Η χρήση κοινού ερωτηματολογίου με ενυπόγραφη συγκατάθεση. -Η λήψη του ιατρικού ιστορικού και η εξέταση του αιμοδότη με τρόπο που να εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα. -Η εξασφάλιση της δυνατότητας του αυτοαποκλεισμού. -Η συμβουλευτική του αιμοδότη. Οι συνθήκες της αιμοληψίας, της αυτόλογης προκατάθεσης και της αφαίρεσης θα πρέπει να είναι καλά καθορισμένες.

39 Συλλογή του αίματος Θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του αιμοδότη και την ασφαλή καταγραφή τους καθώς και τη συσχέτιση του αιμοδότη με τα δείγματα αίματος. Οι ασκοί συλλογής πρέπει να έχουν CE ή ισοδύναμο πρότυπο και ο αριθμός παρτίδας τους θα πρέπει να είναι ιχνηλάσιμος. Ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη του αίματος πρέπει να δίνεται για την αποφυγή μικροβιακής μόλυνσης. Η λήψη των δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο και θα πρέπει να συντηρούνται σωστά μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις.

40 Η διαδικασία για τη σήμανση των αρχείων των ασκών αίματος πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος σφάλματος στα στοιχεία ταυτότητας του αιμοδότη και ανάμειξης τους με στοιχεία άλλου αιμοδότη. Μετά το πέρας της αιμοληψίας πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας του αίματος με θερμοκρασίες μεταφοράς και αποθήκευσης κατάλληλη για τις απαιτήσεις της περαιτέρω παραγωγής προϊόντων.

41 Εργαστηριακοί έλεγχοι Θα πρέπει να επικυρώνονται όλες οι διαδικασίες εργαστηριακού ελέγχου πριν από τη χρήση και θα πρέπει να πραγματοποιούνται όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν τον αποκλεισμό του αιμοδότη μόνιμο ή προσωρινό καθώς και καταστροφή των ασκών σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος. Θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των αντιδραστηρίων καθώς επίσης πρέπει να αξιολογείται η ποιότητα των εργαστηριακών ελέγχων κατά τακτά διαστήματα με συμμετοχή σε εξωτερικά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας.

42 Παραγωγή προϊόντων αίματος Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με επικυρωμένες διαδικασίες. Η επεξεργασία του αίματος θα γίνεται με τέτοιες μεθόδους που να εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα του προϊόντος και να αποφεύγεται η βακτηριακή επιμόλυνση. Σήμανση Θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα προϊόντα αίματος η κατάλληλη σήμανση.

43 Έγκριση για διάθεση αίματος και προϊόντων του Θα πρέπει να υπάρχει ασφαλές σύστημα που να επιτρέπει την έγκριση για διάθεση μονάδων αίματος και προϊόντων του μόνο αν έχουν τηρηθεί όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. Η έγκριση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο. Πριν από τη χορήγηση έγκρισης για διάθεση το αίμα και τα προϊόντα του θα πρέπει να ευρίσκονται ξεχωριστά από τα εγκεκριμένα για διάθεση.

44 Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την αποθήκευση κάθε προϊόντος αίματος στις κατάλληλες συνθήκες που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης. Οι μονάδες αυτολόγου αίματος πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά. Πρέπει να υπάρχει καταγραφή της διάθεσης των προϊόντων αίματος με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα. Η επιστροφή μη χρησιμοποιουμένων μονάδων αίματος για επόμενη διάθεση πρέπει να γίνεται δεκτή μόνο όταν πληρούνται όλες οι καθορισμένες απαιτήσεις ποιότητας που εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του.

45 Πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση των σοβαρών ανεπιθυμήτων αντιδράσεων και συμβαμάτων στο ΣΚΑΕ. Τα προϊόντα αίματος που παρεκκλίνουν από τα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας πρέπει να μη χρησιμοποιούνται. Καταγγελίες Οι καταγγελίες και οι πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθυμήτων συμβαμάτων και αντιδράσεων που πιθανόν οφείλονται σε ελάττωμα των προϊόντων αίματος θα πρέπει να διερευνώνται προσεκτικά για τον εντοπισμό των αιτιολογικών παραγόντων του ελαττώματος και κατά περίπτωση μπορεί να συνοδεύεται από ανάκληση και λήψη διορθωτικών ενεργειών για αποφευχθεί η επανάληψη τους.

46 Ανάκληση Πρέπει να υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που να αξιολογεί την ανάγκη ανάκλησης των προϊόντων αίματος και θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση της και την ενημέρωση του Ε.ΚΕ.Α. Στόχος της διερεύνησης είναι ο εντοπισμός του αιμοδότη που μπορεί να έχει συμβάλει στην πρόκληση της αντίδραση κατά τη μετάγγιση και στην ανάκληση των συστατικών αίματος που είναι διαθέσιμα από τον ίδιο δότη, όπως επίσης και στην ενημέρωση των ληπτών προϊόντων από τον ίδιο δότη για ενδεχόμενο κίνδυνο.

47 Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα για τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των προϊόντων αίματος με τις απαιτήσεις ποιότητας. Πρέπει να αναλύονται συστηματικά τα δεδομένα για να επισημαίνονται τα προβλήματα ποιότητας που μπορεί να χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές ενέργειες ή να εντοπίζονται προβλήματα που απαιτούν προληπτικές ενέργειες. Όλα τα σφάλματα και τα ατυχήματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να ερευνώνται για έγκαιρη λήψη διορθωτικών ενεργειών.

48 Πιστοποίηση είναι: Διαδικασία με την οποία ένας φορέας παρέχει γραπτή βεβαίωση ότι μια υπηρεσία συμφωνεί με καθορισμένες απαιτήσεις (πρότυπα) Διαπίστευση είναι: Διαδικασία αναγνώρισης από έναν αναγνωρισμένο αρμόδιο φορέα ότι ένα εργαστήριο είναι τεχνικά ικανό να διεξάγει συγκεκριμένους τύπους δοκιμασιών ή διακριβώσεων.

49 Η Διαπίστευση περιλαμβάνει και την Πιστοποίηση ενός εργαστηρίου Όμως Διαπίστευση σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει την επάρκεια να διεξάγει καθορισμένες δραστηριότητες έτσι ώστε να τεκμηριώνεται κάθε φορά η αξιοπιστία της προσφερόμενης υπηρεσίας

50 Για τη Διαπίστευση απαιτείται: -Καθορισμένο πεδίο δοκιμασιών -Επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού -Συμμετοχή σε διεργαστηριακούς ελέγχους -Έλεγχος των διαδικασιών μέτρησης από ελεγκτές με αποδεδειγμένη τεχνική επάρκεια

51 Διεθνές Φόρουμ για τη Διαπίστευση (IAF) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Στον ΕΣΥΔ υπάρχει εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών εταιρειών, επαγγελματικών και κοινωνικών ενώσεων

52 Για να διαπιστευθεί ένα εργαστήριο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει το διεθνές «πρότυπο» 1. EN ISO/IEC 17025: EN ISO 15189:2007

53 Σκοπός του προτύπου ISO είναι να προδιαγράψει ειδικές απαιτήσεις για την ποιότητα και τεχνική ικανότητα των κλινικών εργαστηρίων.

54 Νομική υπόσταση του εργαστηρίου Ethics-Δεοντολογία Σύστημα ποιότητας με έμφαση σε: -ασφάλεια -περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ διαχείριση αποβλήτων) -επικοινωνία και αλληλεπιδράσεις με ασθενείς, ιατρούς, εργαστήρια αναφοράς και προμηθευτές) -εξετάσεις που παραπέμπονται σε άλλα εργαστήρια -συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανασκόπηση διοίκησης

55 -προσωπικό -περιγραφή θέσεων εργασίας, καθηκόντων και ευθυνών (αντίγραφο σε κάθε εργαζόμενο) -εκπαίδευση του προσωπικού -εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των ασθενών -εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες -προστασία των εργαζομένων από μολύνσεις -εγκαταστάσεις και περιβάλλον σε σχέση με τον ασθενή αν γίνεται λήψη δείγματος

56 - Ελεγχόµενη πρόσβαση-µέτρα - Καθαριότητα-τάξη, ασφαλής φύλαξη και αποκοµιδή επικίνδυνων υλικών µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς - Προ-αναλυτική διαδικασία - Εγχειρίδιο Οδηγιών(κάθε εργαστήριο συντάσσει ένα «εγχειρίδιο µε οδηγίες» το οποίο διανέµεται δωρεάν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ή στους πελάτες του) - Μετα-αναλυτική διαδικασία

57 Η Οδηγία αυτή αφορά στη χρήση από τα κλινικά εργαστήρια καθιερωµένων /εγκεκριµένων εµπορικών µεθόδων, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία του χρησιµοποιούµενου αυτόµατου αναλυτή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 98/79/ΕΚ. Αυτές οι απαιτήσεις αφορούν στην αναλυτική ευαισθησία, τη διαγνωστική ευαισθησία, την αναλυτική ειδικότητα, τη διαγνωστική ειδικότητα, την ακρίβεια, την επαναληψιµότητα και αναπαραγωγιµότητα, τις αλληλεπιδράσεις τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισµού. Το εργαστήριο πρέπει να επαληθεύσει ότι εφαρµόζει την δοκιµή αυτή, ώστε να είναι κατάλληλη για τη σκοπούµενη χρήση της.

58 Όλες οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι πρέπει να επαληθεύονται στα υπάρχοντα µηχανήµατα (π.χ. αυτόµατοι αναλυτές), στο χώρο του εργαστηρίου. Η επαλήθευση πραγµατοποιείται µε τη χρήση δειγµάτων εµπορικών ορών ελέγχου (control samples) ή µειγµάτων που προκύπτουν από την ανάµιξη δειγµάτων ασθενών (pooled samples), σε δύο τουλάχιστον επίπεδα συγκέντρωσης, εντός και πάνω από τα όρια αναφοράς (normal abnormal) και εντός και κάτω από τα όρια αναφοράς (normal subnormal), ανάλογα µε τα κρίσιµα για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων όρια της µετρούµενης παραµέτρου. Η επαλήθευση των εφαρµοζόµενων µεθόδων για κάθε υπό διαπίστευση παράµετρο, συνίσταται στην αξιολόγηση των κάτωθι αναλυτικών χαρακτηριστικών:

59 Α. Επαναληψιµότητα εντός της ίδιας ηµέρας (within day repeatability): Τουλάχιστον δέκα (10) µετρήσεις του ίδιου δείγµατος ελέγχου ή συνενωµένου δείγµατος (pooled sample), οι οποίες να καλύπτουν όλη τη χρονική διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας του εργαστηρίου. Β. Ενδοεργαστηριακή Αναπαραγωγιµότητα (reproducibility): Τουλάχιστον δέκα (10) µετρήσεις του ίδιου δείγµατος ελέγχου σε διαφορετικές ηµέρες και µε χρήση τουλάχιστον τριών διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων του αναλύτη. Γ. Ακρίβεια (accuracy): Υπολογίζεται εντός του εργαστηρίου µε πειράµατα ανάκτησης. Παρακολουθείται µε τη συµµετοχή σε διεργαστηριακά προγράµµατα και σχήµατα δοκιµών ικανότητας.. Υπολογισµός του Ορίου Ανίχνευσης (LOD) και του Ορίου Ποσοτικοποίησης (LOQ), όταν είναι κρίσιµα για την εξαγωγή συµπερασµάτων από την εξεταζόµενη παράµετρο. Ε. Καθορισµός των τιµών αναφοράς: Κατ αρχήν γίνονται αποδεκτές αυτές που δίδονται από την κατασκευάστρια εταιρεία αλλά συνιστάται ο έλεγχός τους µε τον υπάρχοντα υγιή πληθυσµό.

60 Πρέπει να βαθµονοµούνται όλα τα µηχανήµατα του εργαστηρίου (αυτόµατοι αναλυτές ή µη) τουλάχιστον σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Βαθμονόμηση είναι το σύνολο των λειτουργιών που καθορίζουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες τη σχέση ανάμεσα στις τιμές που παρέχει ένα όργανο ή σύστημα μέτρησης και τις αντίστοιχες γνωστές τιμές ενός πρότυπου αναφοράς. Απαιτείται σχετική τεκµηρίωση, υπό µορφή τυποποιηµένης διαδικασίας, στην οποία να περιγράφεται ο τρόπος και η συχνότητα βαθµονόµησης.

61 Εκτιµώνται οι συνιστώσες της αβεβαιότητας: Α.Τύπου Α: Από την τυπική απόκλιση δέκα τουλάχιστον µετρήσεων υπό συνθήκες ενδοεργαστηριακής αναπαραγωγιµότητας, σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης που εξετάσθηκαν κατά την επαλήθευση και από την τυπική απόκλιση (έξι µετρήσεων) κάθε παραµέτρου από τα πειράµατα ανάκτησης. Β.Τύπου Β: Συνήθως εκτιµώνται οι πηγές αβεβαιότητες από τους χρησιµοποιούµενους βαθµονοµητές του αυτόµατου αναλυτή.

62 Α. Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας εκτελείται καθηµερινά για όλες τις εξετάσεις για τις οποίες εκτελούνται δοκιµές. Β. Εξωτερικός έλεγχος Ποιότητας Κλινικών δοκιµών

63 Το ορθό είναι η Διαπίστευση να χρησιμοποιείται μόνο για το καθαρά εργαστηριακό μέρος των Αιμοδοσιών ενώ για τις λοιπές διαδικασίες ο σωστός όρος είναι η Πιστοποίηση

64 ISO ISO Αφορά συγκεκριμένες δοκιμασίες Αξιολόγηση μόνο από ΕΣΥΔ Οι διαδικασίες καθορίζονται από τις απαιτήσεις των δοκιμασιών ή από τη Βιβλιογραφία κλπ ISO 9001 Αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός εργαστηρίου Αξιολόγηση από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Οι διαδικασίες καθορίζονται από τις απαιτήσεις τις απαιτήσεις που θέτει το ίδιο το εργαστήριο

65 Η εφαρμογή συστήματος ποιότητας στην αιμοδοσία έχει μεγάλη σημασία για το προσωπικό γιατί : θέτει στόχους οδηγεί σε συνεργασία αξιοποιεί τις ικανότητες αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες επίσης έχει πολύ σημαντική επίδραση γιατί υπάρχει ένα διαρκές σύστημα αξιολόγησης και ανάπτυξης που οδηγεί σε βελτίωση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 8.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ Ομάδα Εργασίας( Απόφαση Δ.Σ ΕΦΕΤ υπ αριθ. 601/14-09-2010) Επικεφαλής: Γκαντζιός Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου ΓΧΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΑΤΙΚΗΣ Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΘ Διοικητής Νοσοκομείου Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: 14-01-2010 Σελ. 1 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΧΟΜΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu Βέλτιστη χρήση του αίματος Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη 2010 www.optimalblooduse.eu Σε ποιόν απευθύνεται? Είναι ένα εργαλείο για όσους εργάζονται για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr Ημ/νία Εφαρμογής: 03-05-2007 Σελίδα: 1 από 25 Εγχειρίδιο Ποιότητας Πίνακας Διανομής (Ο Πίνακας Διανομής συμπληρώνεται μόνο στο πρωτότυπο του παρόντος που αρχειοθετεί ο Υ.Δ.Π.) Αποδέκτης Αντίγραφο Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι:

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ A, 10 Η Ε.Σ. / 3 Η ΕΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα