Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο"

Transcript

1 Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο ὅ ρος Φυ σι ο θε ρα πεί α (καὶ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κή) δὲν ἔ χει καμμί α ἀ πο λύ τως συγ γέ νεια ἢ ἄλ λη σχέ ση μὲ τὴν συ νη θι σμέ νη Φυ σι ο θε ρα πεί α, ποὺ ὅ λοι γνω ρί ζου με, καὶ ἀ πο τε λεῖ ἕ να κομ μά τι τῆς συγ χρό νου Ἰ α τρι κῆς. Ἡ θε ρα πευ τι κὴ μέ θο δος τῆς Φυ σι ο θε ρα πεί ας ἐμ φα νί ζε ται με τὰ τὴν κα τα στρο φὴ τοῦ προ κα τα κλυ σμια ίου πο λι τι σμοῦ, ἀρ χι κῶς στὶς πα νάρ χαι ες Πε λα σγι κὲς ἱ ε ρα τι κὲς κοι νό τη τες τῆς Με σο γεί ου (Αἰ γαίου, Πε λο πον νή σου καὶ Θρᾴ κης), τοὐ λά χι στον ἀ πὸ τὶς ἀρ χὲς τῆς 3ης π.χ. χι λι ε τί ας, κα τὰ τὴν πε ρί ο δο τοῦ Τρωι κοῦ Πο λέ μου, στὶς Ὀρ φι κὲς κοι νό τη τες, γιὰ ν ἀ πο τε λέ σῃ στ Ἀμ φι α ρά εια, στ Ἀ σκλη πι εῖ α καὶ στὶς κοι νό τη τες τῶν Πυ θα γο ρεί ων τὴν κύ ρια θε ρα πευτι κὴ μέ θο δο. Οἱ Κι νέ ζοι, οἱ Ἰν δοί, οἱ Ἰ ά πω νες, οἱ Φοί νι κες, οἱ Αἰ γύ πτιοι, οἱ Ἴν κας καὶ ἄλ λοι λα οὶ μιμήθηκαν τὰ φυ σι ο θε ρα πευ τι κὰ συ στή μα τα τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων. Ὅ λες σχε δὸν οἱ φι λο σο φι κὲς κοι νό τη τες τοῦ Κλα σι κοῦ καὶ τοῦ Ἑλ λη νι στι κοῦ κό σμου θὰ οἰ κει ο ποι η θοῦν τὶς ἤ πι ες θε ρα πευ τι κὲς με θό δους της, ἐ νῷ χι λιά δες ἰ α τρο φι λό σο φοι θὰ τὴν χρη σι μο ποι ή σουν μὲ θαυ μα στὰ ἀ πο τε λέ σμα τα. Ἡ πο ρεί α της θὰ ἐ κτρο χια στῇ στα δια κὰ ἀ πὸ τὴν μη χα νι στι κὴ ἀν τί λη ψη τοῦ Ρω μα ϊ κοῦ κό σμου, γιὰ νὰ ἐ ξα φα νι σθῇ ὁ ρι στι κὰ κα τὰ τὸν Με σαί ω να μέ σα στὴν ἀ μά θεια καὶ τὴν δει σι δαι μο νί α. Τί εἶ ναι ἡ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κή; Πρό κει ται γιὰ μί α μέ θο δο θε ρα πεί ας, ποὺ φρον τί ζει γιὰ τὴν ἐ πα νά κτη σι τῆς ἀν θρώ πι νης ὑ γεί ας χρη σι μο ποι ῶν τας μό νον φυ σι κὰ μέ σα, χω ρὶς νὰ με τα χει ρί ζε ται σὲ καμ μί α πε ρί πτω σι φάρ μα κα, ἠ λε κτρι σμό, μη χα νι κὰ καὶ ἠ λε κτρο νι κὰ μέ σα καὶ ἐγ χει ρή σεις. Οὐ σι α στι κῶς ἡ Φυ σι ο θε ρα πεί α βα σί ζε ται ἀ πο κλειστι κὰ στὶς σύμ φυ τες ἐ σω τε ρι κὲς θε ρα πευ τι κὲς δυ νά μεις τοῦ ἀν θρώ πι νου ὀρ γα νι σμοῦ, ποὺ ἔ χει ἐ πι λέ ξει καὶ ἐ πι νο ή σει γι αὐ τὸν ἡ Μη τέ ρα Φύ σις. Ἡ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κὴ ἔ χει

2 19150 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος 2005 πολλοὺς κλάδους καὶ χρησιμοποιεῖ μόνον ἤπιες καὶ φυσικὲς μεθόδους θεραπείας, ὅπως ἡ ὑγιεινὴ διατροφὴ καὶ ἡ νηστειοθεραπεία, ἡ ὀστεοπαθητικὴ (ἐπαναφορὰ τῶν ὀστῶν στὴν σωστή τους θέσι μὲ εἰδικὲς κινήσεις), ἡ ἡλιοθεραπεία, ἡ ὑδροθεραπεία, τὰ ἀτμόλουτρα καὶ τὰ κλύσματα, ἡ ἀεροθεραπεία, οἱ μαλάξεις (μασάζ-ρεφλεξολογία), οἱ ἀναπνευστικὲς ἀσκήσεις, ἡ ἐλαφρὰ γυμναστικὴ (π.χ. περπάτημα, κολύμβησις), ἡ μουσικοθεραπεία, τὸ θέατρο κ.ἄ. δύο βασικὰ καὶ ἀλληλοεξαρτώμενα κομμάτια τῆς Φυσιοθεραπευτικῆς εἶναι ἡ θεραπεία μέσῳ τῶν τροφῶν σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν καθημερινὴ ἐλαφρὰ γυμναστική. Ἡ πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωσι προληπτικῆς θεραπείας μέσῳ δύο βασικῶν φυσιοθεραπευτικῶν μεθόδων (διατροφὴ μὲ ὠμοφαγία καὶ ἄσκησις) ἐμφανίζεται κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου, ὅπου ὁ σοφὸς ἥρωας καὶ στρατηγὸς τῶν Ἀχαι- ῶν Παλαμήδης ὁ Ναυπλιεύς, λόγῳ τοῦ λοιμοῦ ποὺ πλησίαζε στὸ στρατόπεδό του, ἄλλαξε τὴν διατροφὴ τῶν στρατιωτῶν του μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάσταση ἀνοσίας: «Ὁ Παλαμήδης ἦταν αὐτοδίδακτος καί, ὅταν πῆγε στὸν Κένταυρο Χείρωνα, ἦταν ἤδη σοφὸς καὶ γνώριζε περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνον» (παρ. 708). Κάποια στιγμὴ ἀντελήφθη ὅτι κάποια ἐπιδημία λοιμοῦ πλησίαζε τὶς ἀκτὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: «Εἶπε στὸν Ὀδυσσέα: Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ φροντίσουμε μόνοι μας τοὺς ἑαυτούς μας, διότι πρέπει ὅσοι σκοπεύουν νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ ἐπιδημίες νὰ τρέφωνται ἐλαφρὰ καὶ νὰ γυμνάζωνται καθημερινά. Ἰατρικὴ βέβαια δὲν κατέχω, ὅμως μὲ τὴν σοφία ποὺ διδάχθηκα ὅλα γίνονται κατανοητά. Μὲ τὰ λόγια τοῦτα ἐμπόδισε τὴν ἀγορὰ κρεάτων καὶ τοὺς εἶπε νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν τὶς στρατιωτικὲς τροφές. Φρόντισε δὲ οἱ στρατιῶτες του νὰ τρέφωνται μὲ ξηροὺς καρπούς, ἄγρια φροῦτα καὶ λαχανικὰ καὶ ὅλοι ὑπάκουσαν, διότι ὅ,τι ἔλεγε ὁ Παλαμήδης τὸ θεωροῦσαν θεόσταλτο καὶ μὲ ἰσχὺ χρησμοῦ. Πράγματι ἡ ἐπιδημία ποὺ προέβλεψε παρουσιάσθηκε πρωτίστως στὶς πόλεις τοῦ Ἑλλησπόντου, καθὼς λένε, καὶ μετὰ ἐνέσκηψε καὶ στὸ Ἴλιον. Ἀπ τοὺς Ἕλληνες ὅμως δὲν προσέβαλε σχεδὸν κανέναν, παρ ὅλο ποὺ εἶχαν τὸ στρατόπεδό τους σὲ μολυσμένη περιοχή.» (Φιλόστρατος, «Ἡρωικά», παρ. 712.) Βλέπουμε ἐδῶ τὶς δύο βασικὲς ἀρχὲς τῆς Φυσιοθεραπευτικῆς, τὴν πρόληψι τῆς ἐπιδημίας τοῦ λοιμοῦ καὶ τὴν κατάστασι ἀνοσίας μέσῳ τῆς διατροφῆς μὲ ὠμὲς «ζωντανές» τροφές, πάντοτε σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν καθημερινὴ ἄσκησι. Αὐτὰ τὰ δύο ἀποτελοῦν καὶ τὰ φυσικὰ «ἐμβόλια» τῆς Φυσιοθεραπευτικῆς. Οἱ ἀρχαῖοι ἰατροφιλόσοφοι, ποὺ ἐφήρμοζαν τὴν Ὁλιστικὴ Ἰατρική, θεωροῦσαν τὶς ἀσθένειες ψυχοσωματικές. Γράφει ὁ Ἀριστοτέλης γιὰ τὴν σχέση ψυχῆς-σώματος: «Θεωρῶ ὅτι ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀλληλοεπηρεάζονται ἀπόλυτα. Καὶ ἡ ψυχικὴ κατάστασις, ὅταν μεταβάλλεται, μεταβάλλει μαζὶ καὶ τὴν σωματική. Καὶ ἡ σωματικὴ κατάστασις κι ἐκείνη, ὅταν μεταβάλλεται, μεταβάλλει μαζί της καὶ τὴν ψυχική.» («Φυσιογνωμικά» 808 β-12.) ύο ἀπ τὶς βασικώτερες ψυχοθεραπευτικὲς μεθόδους τῆς κλασικῆς ἐποχῆς ἦταν τὸ θέατρο καὶ ἡ συχνὴ μελέτη τῆς Φιλοσοφίας. Τὸ μέτρο καὶ ἡ ἐγκράτεια ἦταν δύο βασικὰ κομμάτια τῆς κοινῆς φιλοσοφικῆς καὶ ἰατρικῆς διδασκαλίας μὲ σκοπὸ τὴν ὑγιεινὴ

3 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος Στὰ Ἀμφιαράεια ἐφαρμοζόταν ἡ ἀφάρμακη Ἰατρική, μιὰ θεραπευτικὴ πρακτικὴ ποὺ ἡ ἀρχή της ἀνάγεται στὸ ἀπώτατο ἑλληνικὸ παρελθόν. Βίαιη ἰατρικὴ παρέμβαση (φάρμακα, ἐγχειρήσεις κ.λπ.) σπανίως ἐκρίνετο ἀναγκαία, ὅταν ὁ ἀσθενὴς κινδύνευε ἄμεσα. Στὴ φωτογραφία μέρος τοῦ τεράστιου νοσηλευτικοῦ συγκροτήματος τοῦ Ἀμφιαραείου Ὠρωποῦ.

4 19152 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος 2005 δι α βί ω σι καὶ τὴν πρό λη ψι τῶν ἀ σθε νει ῶν: «Τὸ σῶ μα δὲν πρέ πει νὰ κι νῆ ται πρὸς τὶς ἡ δο νὲς ἀ π τὶς ἐ πι θυ μί ες τοῦ στο μά χου ἢ τῆς ψυ χῆς, κα θ ὅ τι ἡ πη γὴ αὐ τῆς τῆς κινή σε ως εἶ ναι πα ρὰ φύ σιν καὶ δη μι ουρ γεῖ ἀ σθέ νει ες. Ὅ πως ἀ κρι βῶς τὸ γαρ γά λη μα προ κα λεῖ στὴν ψυ χὴ γέ λιο, ποὺ δὲν εἶ ναι πη γαῖ ο οὔ τε γλυ κὸ οὔ τε εὐ τυ χι σμέ νο ἀλ λὰ σπα σμω δι κὸ καὶ δυ σά ρε στο, κα τὰ τὸν ἴ διο τρό πο καὶ ὅ σες ἡ δο νὲς νοι ώ θει τὸ σῶμα ἀ πὸ πα ρὰ φύ σιν ἐ ρε θι σμοὺς τοῦ προ κα λοῦν τα ρα χή, σύγ χυ ση καὶ ἐ ξα σθέ νι σι.» (Πλού ταρ χος, «Ὑ γι ει νὰ Πα ραγ γέλ μα τα», παρ. 7.) Πα ρο μοί ως καὶ στὰ «Χρυ σᾶ Ἔ πη» τῶν Πυ θα γο ρεί ων: «Καὶ τὴν ὑ γεί α τοῦ σώ μα τος δὲν πρέ πει νὰ ἀ με λῇς, ἀλ λὰ μὲ μέ τρο νὰ πί νῃς, νὰ τρῷς καὶ νὰ ἀ σκῆ σαι, μέ τρο τέ τοι ο ποὺ πο τὲ δὲν θὰ σὲ βλά ψῃ, ἀ κο λουθῶν τας πάν το τε δί αι τα λι τὴ καὶ κα θα ρή.» Οἱ Πυ θα γό ρει οι ἔ δι ναν με γά λη ση μα σί α στὴν πρό λη ψι. Ἔ τρω γαν ὑ γι ει νὰ (λί γο ἢ κα θό λου κρέ ας), ἄ κου γαν συγ κε κρι μέ να μου σι κὰ ἔρ γα καὶ ἀ σκοῦν ταν μὲ τὸν χο ρὸ καὶ τὰ βά ρη, ὅ πως μᾶς πλη ρο φο ρεῖ ὁ Ἰ άμβλι χος. Συ νι στοῦ σαν δὲ στὰ μέ λη τους νὰ ἐ πα γρυ πνοῦν ἐ πὶ τῆς ὑ γεί ας μό νοι τους, νὰ τὴν δι α τη ροῦν σὲ κα λὴ κα τά στα σι διὰ τῆς ἐγ κρα τεί ας καὶ τοῦ μέ τρου καί, ἐάν πο τε δι α τα ρασ σό ταν, ἔ πρε πε νὰ μὴν ἐμ πι στευ θοῦν σὲ ἄλ λον τὴν φρον τί δα καὶ τὴν ἀ πο κατά στα σί της, κα θ ὅ τι οἱ ἴ διοι κα τεῖ χαν γνώ σεις τῆς Φυ σι ο θε ρα πευ τι κῆς. Ἡ πρό τα σις αὐ τὴ ἦ ταν τό σο γνω στὴ στὸν ἀρ χαῖ ο κό σμο, ποὺ εἶ χε κα τα στῆ πα ροι μι ώ δης. Ὁ αὐτο κρά τωρ Τι βέ ριος εἶ χε ἀ πο δε χθῆ αὐ τὴν τὴν Πυ θα γό ρεια προ τρο πὴ ὡς κα νό να βί ου καὶ ἔ λε γε ὅ τι «κά θε ἄν θρω πος ποὺ εἶ χε πε ρά σει τὰ τριά ντα ἔ τη καὶ κα λοῦ σε ἢ ἀ κό μη συμ βου λευ ό ταν ἰα τρό, ἦ ταν ἁ πλῶς ἀ δα ής» (Σου ε τώ νιος, «Βί ος Τι βε ρί ου», παρ. 66). ÉÐÐÏÊÑÁÔÇÓ, Ï ÐÁÔÅÑÁÓ ÔÇÓ ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÇÓ πρῶ τος ποὺ ἐ πι στη μο νι κο ποί η σε τὴν μέ θο δο τῆς Φυ σι ο θε ρα πευ τι κῆς, ἀλ λὰ καὶ ὁ πα τέ ρας ὅ λων τῶν ἰ α τρι κῶν καὶ θε ρα πευ τι κῶν ἐ πι στη μῶν, εἶ ναι ὁ Ἀ σκλη πιά δης ἰ α τρο φι λό σο φος Ἱπ πο κρά της ὁ Κῷ ος. Ὁ Ἱπ ποκρά της ὑ πῆρ ξε πι στὸς στὶς με θό δους τῶν Ἀ σκλη πιά δων ἰα τρῶν, ἂν καὶ σπού δα σε τὴν τέ χνη τῆς Ἰ α τρι κῆς σὲ δι ά φο ρα μέ ρη τῆς Με σο γεί ου (Αἴ γυ πτο, Μα κε δο νί α, Θρᾴ κη, Ἰ ω νί α). «Θε ω ρῶ ὅ τι ἡ Ἰ α τρι κὴ δὲν χρει ά ζε ται νε ω τερι στι κὲς θε ω ρί ες, ὅ πως συμ βαί νει μὲ τὰ ἀ ξε δι ά λυ τα καὶ ἀ βέ βαι α πράγ μα τα.» («Πε ρὶ Φυ σῶν» I, παρ. 3.) Στὸ «Πε ρὶ ια ίτης» ἔρ γον του μᾶς ἐ ξη γεῖ τὶς δύ ο ἀ π τὶς βα σι κώ τε ρες με θό δους τῆς Φυ σι ο θε ρα πευ τι κῆς: «Θε ω ρῶ πὼς ὅ ποι ος πρό κει ται νὰ γρά ψῃ ὀρ θὰ γιὰ τὴν ἀν θρώπι νη δι α τρο φὴ πρέ πει ἀρ χι κῶς νὰ γνω ρί ζῃ καὶ νὰ δι α κρί νῃ τὰ τῆς ἀν θρώ πι νης φύσε ως. Νὰ γνω ρί ζῃ τὰ στοι χεῖ α, ἀ π τὰ ὁ ποῖ α ἐ ξ ἀρ χῆς ἀ πο τε λεῖ ται ὁ ἄν θρω πος, καὶ νὰ δι α κρί νῃ ἀ πὸ ποι ά μέ ρη ἐ λέγ χε ται. Ἂν ἀ γνο ῇ τὴν ἀρ χι κὴ σύν θε σι τῆς ζω ῆς, δὲν θὰ κα τα φέ ρῃ νὰ κα τα νο ή σῃ τί προ κα λοῦν ἐ κεῖ να τὰ συ στα τι κά. Ἂν δὲν γνω ρί ζῃ τί ἐ πι κρα τεῖ στὸ σῶ μα, δὲν θὰ εἶ ναι ἱ κα νὸς νὰ συ στή σῃ ὠ φέ λι μη δι α τρο φι κὴ ἀ γω γὴ γιὰ τὸν ἄν θρω πο ( ). Ἀ κό μη ὅ μως κι ἂν ἀ πο κτή σου με γνώ μη γιὰ ὅ λα αὐ τά, δὲν θὰ ἐ ξα σφα λι σθῇ ἱ κα νο ποι η τι κὰ ἡ θε ρα πεί α τοῦ ἄρ ρω στου ἀν θρώ που, δι ό τι μο να χὰ ἡ τρο φὴ δὲν ἀρ κεῖ, γιὰ νὰ συν τη ρή σῃ τὸν ἄν θρω πο σὲ κα λὴ ὑ γεί α, ἂν δὲν τὴν συν δυάσῃ μὲ τὴν γυ μνα στι κή. Ἡ τρο φὴ καὶ ἡ ἄ σκη σις ἔ χουν ἀν τί θε τες ἰ δι ό τη τες, συμ βάλ λουν

5 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος Ἀναθηματικὸ ἀνάγλυφο τοῦ Ἀρχίνου, ποὺ θεραπεύτηκε ἀπὸ τὸν Ἀμφιάραο. ὅμως ἀμοιβαῖα στὴν διατήρησι τῆς ὑγείας» (παρ. 2). Σὲ πολλὰ ἀπ τὰ ἔργα του βλέπουμε αὐτούσιες τὶς διδασκαλίες τῶν Φυσικῶν φιλοσόφων, ὅπως τοῦ ημοκρίτου περὶ ἀτόμου, μικρόκοσμου καὶ μακρόκοσμου, τὰ τέσσερα στοιχεῖα-ριζώματα τοῦ Ἐμπεδοκλῆ, ποὺ συνθέτουν τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, τὸν νόμο τῶν ἀντιθέτων καὶ τὴν ἀέναη κίνησι τοῦ Ἡρακλείτου, ὁλόκληρες παραγράφους τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀναξαγόρα περὶ αἰωνίας ὑπάρξεως τοῦ κόσμου καὶ ἀνακυκλώσεως τῆς ὕλης καὶ πολλὲς Πυθαγόρειες φιλοσοφικὲς θέσεις, ὅπως περὶ παραλληλισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἁρμονικῆς ψυχοσωματικῆς ἀναπτύξεως σὲ σχέσι μὲ τὴν μουσικὴ ἁρμονία τῶν σφαιρῶν, περὶ ἐνεργειακῆς ἐμψυχώσεως ὅλων τῶν σωμάτων καὶ ὀργανισμῶν κ.ἄ. Ἑπομένως οἱ βασικὲς γνώσεις τοῦ Ἱπποκράτη, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν προηγούμενων καὶ ἑπόμενων ἰατρῶν θεραπευτῶν, ποὺ ἔμειναν ἀθάνατοι γιὰ τὸ θεραπευτικὸ ἔργο ποὺ προσέφεραν στὴν ἀνθρωπότητα, ἦταν καθαρὰ φιλοσοφικές. Κατὰ τὸν Ἱπποκράτη «οἱ ἀρρώστιες δὲν προσβάλλουν τοὺς ἀνθρώπους ξαφνικά, ἀλλὰ συσσωρεύονται σταδιακὰ μέσα στὸ σῶμα καὶ ξεσποῦν ἀπότομα μὲ τὴν

6 19154 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος 2005 παθολογικὴ κρίσι.» («Περὶ ιαίτης», παρ. 2.) «Οἱ ἀσθένειες ποὺ βαδίζουν ὁμαλὰ πρὸς τὴν κρίσι ἢ ἔχουν κριθῆ ὁριστικά, δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίζωνται στὴν πορεία τους ἀπὸ νεωτεριστικὲς μεθόδους οὔτε μὲ καθαρτικὰ οὔτε μὲ ἄλλα ἐρεθιστικὰ μέσα, παρὰ νὰ ἀφήνωνται καὶ ν ἀκολουθοῦν τὴν φυσιολογική τους ἐξέλιξι.» («Ἀφορισμοί» 20.) Τὰ συμπτώματα, ὅπως ὁ πυρετός, ἡ διάρροια, ὁ ἐμετός, οἱ διάφοροι πόνοι, ἀποτελοῦν τὴν προσπάθεια τοῦ ἀμυντικοῦ μηχανισμοῦ νὰ θεραπεύσῃ τὴν αἰτία τῆς ἀσθένειας. Πρόκειται γιὰ τὸν σοφὸ μηχανισμὸ αὐτοϊάσεως, ποὺ διαθέτει τὸ σῶμα μας. Γι αὐτὸ δὲν θὰ πρέπει νὰ καταπιέσουμε τὰ συμπτώματα μὲ φάρμακα. Βεβαίως, ἂν ἡ ἔντασί τους εἶναι μεγάλη καὶ κινδυνεύουμε νὰ πεθάνουμε, θὰ πρέπει νὰ τὰ μειώσουμε ἢ νὰ τὰ θεραπεύσουμε μὲ «ἤπιο τρόπο», ὅπως μᾶς προτείνει ὁ Ἱπποκράτης. «Ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι συνετὸς καὶ σώφρων, πρέπει νὰ συλλογίζεται πὼς ἡ ὑγεία εἶναι τὸ πολυτιμότερο ἀγαθὸ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ μάθῃ πῶς νὰ ὠφελῆται ἀπ τὶς ἀρρώστιες μὲ βάσι τὶς γνώσεις ποὺ διαθέτει.» («Περὶ ιαίτης Ὑγιεινῆς», παρ. 9.) Ἡ ὠφέλεια εἶναι ἡ ἐνδυνάμωσις τοῦ ὀργανισμοῦ μετὰ ἀπὸ κάθε ἀσθένεια, ὅταν αὐτὴ θεραπευτῇ μὲ ἤπιο τρόπο καὶ μέσῳ τῶν συμπτωμάτων της. «Σχετικὰ μὲ τὶς ἀσθένειες ὁ ἰατρὸς πρέπει νὰ ἀποβλέπῃ σὲ δύο πράγματα: Ἂν δὲν μπορῇ νὰ ὠφελήσῃ τὸν ἀσθενῆ, τοὐλάχιστον ἂς μὴν τὸν βλάψῃ.» («Ἐπιδημιῶν A», παρ. 1-3.) Κατὰ τὸν Ἱπποκράτη δὲν ὑπάρχουν ἀσθένειες μὲ τὴν ἔννοια ποὺ θεωροῦμε σήμερα, ὑπάρχουν ἁπλᾶ ἀσθενεῖς ἄνθρωποι, ἰσχύει δηλαδὴ τὸ «ἑνιαῖο τῶν νόσων». Ὅλες οἱ ἀσθένειες προκαλοῦνται ἀπ τὴν ἀνισορροπία τῶν τεσσάρων χυμῶν ποὺ ὑπάρχουν στὸ σῶμα, ποὺ ρέουν ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα πάντοτε μέσα στὸν ἄνθρωπο. «Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου περιέχει αἷμα, φλέγμα, ξανθὴ χολὴ καὶ μαύρη χολή. Ἰδοὺ ἀπὸ τί ἀποτελεῖται ἡ φύσις τοῦ σώματος, ἰδοὺ ὅ,τι εὐθύνεται γιὰ τὴν ἀσθένεια ἢ τὴν ὑγεία. Μὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ὑπάρχει πλήρης ὑγεία, ὅταν οἱ χυμοὶ βρίσκωνται σὲ σωστὴ ἀναλογία μεταξύ τους τόσο ἀπὸ ἄποψι ποιότητος ὅσο καὶ ποσότητος καὶ ὅταν ἡ ἀνάμειξίς τους εἶναι ἀρίστη. Ἡ νόσος ἐμφανίζεται, ὅταν ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς χυμοὺς βρίσκεται σὲ πολὺ μικρὴ ἢ πολὺ μεγάλη ποσότητα καὶ ἀπομονώνεται μέσα στὸ σῶμα, ἀντὶ ν ἀναμειχθῇ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους.» («Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου», κεφ. 4.) Οἱ χυμοὶ τοῦ σώματος σχετίζονται μὲ τὶς τέσσερις ἐποχὲς καὶ τὰ τέσσερα στοιχεῖα, ποὺ συνθέτουν τὴν ἴδια τὴν Φύσι (πῦρ, ὕδωρ, ἀήρ, γῆ), ἑπομένως ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ μία δυναμικὴ καὶ ἐξελίξιμη ἁρμονία τεσσάρων ἀντιθέτων δυνάμεων, ποὺ προέρχονται ἀπ τὶς δύο κύριες πρωταρχικὲς καὶ ἀντιφατικὲς δυνάμεις ποὺ εἴδαμε πρηγουμένως, τὸ «πῦρ» καὶ τὸ «ὕδωρ». Ἐδῶ βλέπουμε τὴν ταύτισι τῶν Ἱπποκρατικῶν στοιχείων μὲ τὴν Πυθαγορικὴ ἀντίληψι περὶ τετρακτύος καὶ τῶν ριζωμάτων τοῦ Ἐμπεδοκλέους. «Τέσσερις λοιπὸν χυμοὶ ὑπάρχουν καί, ὅπως ἐξηγήθηκε, ἡ ἀνισορροπία τους ἐπιφέρει βλάβη στὸν ὀργανισμό καὶ τέσσερις εἶναι ὅπως εἴδαμε καὶ οἱ πηγὲς τῶν χυμῶν. Τέσσερις ὅμως εἶναι καὶ οἱ ἀγωγοί, μὲ τοὺς ὁποίους καθαρίζεται ὁ ὀργανισμὸς ἀπ τὸν κάθε χυμό: οἱ ἀγωγοὶ ἐτοῦτοι εἶναι τὸ στόμα, ἡ μύτη, ὁ πρωκτὸς καὶ ἡ οὐρήθρα.» («Περὶ Νούσων», παρ. 10.)

7 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος Ἡ ἀλόη εἶναι κακτοειδὲς φυτό. Στὴν μεγάλη οἰκογένεια τῆς ἀλόης περιλαμβάνονται ἕως καὶ 360 διαφορετικές ποικιλίες. Ἡ ἀλόη ἔγινε γνωστὴ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἀπ τὸν Μ. Ἀλέξανδρο καὶ τοὺς ἰατροὺς τοῦ ἐκστρατευτικοῦ του σώματος, ποὺ τὴν χρησιμοποιοῦσαν ὡς θεραπευτικὸ τῶν πληγῶν στὰ πεδία τῶν μαχῶν. Ἡ ἀλόη arborescenes ἔχει εὐεργετικὲς ἰδιότητες στὸν καρκίνο καὶ σὲ ἕνα πλῆθος ἀσθενειῶν.

8 19156 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος 2005 Στὸ «Περὶ Φυσῶν II», παρ. 1, μᾶς ἐξηγεῖ, ὅτι «ὑπάρχει γιὰ ὅλες τὶς ἀσθένειες μία μόνη καὶ ἡ ἴδια ἰδέα, μία μόνη καὶ ἡ ἴδια αἰτία». Αὐτὴ ἡ πρωταρχικὴ αἰτία εἶναι ὁ «ἀὴρ» ἢ «φύσα», ὅπως τὴν ὀνομάζει καὶ βρίσκεται στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐσωτερικὸ τοῦ σώματος, ὅπου τὸ διαπερνᾷ, τὸ περιβάλλει καὶ τὸ κυβερνᾷ. Ὁ «ἀὴρ» ἢ «φύσα» ἔχει ἕναν καθολικὸ κοσμικὸ ρόλο, παρουσιάζεται παντοῦ καὶ εὐθύνεται γιὰ τὶς ἐποχὲς καὶ τὶς κλιματολογικὲς συνθῆκες, τὴν κίνηση τῶν ἄστρων, τὴν ζωὴ καὶ τὶς ἀσθένειες τῶν θνητῶν. Ὅμως στὴν θεωρία τοῦ Ἱπποκράτη ὁ «ἀὴρ» ἢ «φύσα» δὲν ἔχει θεϊκὸ ἢ πνευματικὸ χαρακτῆρα παρὰ μόνον ὑλικὸ καὶ φυσικό. Ἀργότερα ὁ Γαληνὸς τὸ ὠνόμασε «πνεῦμα», ἐνῷ οἱ ἀλχημιστὲς τοῦ Μεσαίωνος «ζωτικὴ δύναμι». Ἡ διαταραχή του, ποὺ ξεκινᾷ ἀπὸ ἐνεργειακὰ αἴτια, δημιουργεῖ τὴν ἀνισορροπία τῶν χυμῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν ἀρρώστια. «Ἡ φύσις εἶναι πάντοτε ὁ ἰατρὸς τῶν ἀσθενειῶν. Ἡ φύσις βρίσκει τοὺς τρόπους θεραπείας, χωρὶς νὰ σκέπτεται.» («Ἐπιδημιῶν Ἱστορίαι» 5,1.) ηλαδὴ ἡ Φύσις εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ὁ ἰατρὸς τῶν ἀσθενειῶν καὶ ὄχι ὁ ἰατρός, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι ὁ συνοδοιπόρος τοῦ ἀσθενοῦς στὸν δρόμο πρὸς τὴν ἴασι. Ἐδῶ μᾶς ὑποδεικνύει τὸν ἀφύσικο δρόμο ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ σύγχρονη Ἰατρική, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ γιατροὶ μὲ τὶς βίαιες μεθόδους τους (χημικὰ φάρμακα, ἐγχειρήσεις, ἀκτινοβολίες) θεραπεύουν τοὺς ἀσθενεῖς. Κατὰ τὸν Ἱπποκράτη «ἡ τέχνη τῆς θεραπείας ἀπαιτεῖ ἀπ τὸν ἰατρὸ νὰ σχηματίσῃ μίαν ἄποψι γιὰ τὴν ἀρρώστια, μὲ σκοπὸ νὰ τὴν θεραπεύσῃ περισσότερο μὲ ἤπιους τρόπους καὶ μὲ φρόνησι, παρὰ μὲ τόλμη καὶ μὲ τρόπο βίαιο» («Περὶ Τέχνης», παρ. 11). Ἡ χειρουργικὴ καὶ οἱ καυτηριασμοὶ χρησιμοποιοῦνταν ἀπ τοὺς κλασικοὺς ἰατροὺς μόνο σὲ ἔσχατες περιπτώσεις. Ἡ σύγχρονη Ἰατρικὴ ἔχει τελείως διαφορετικὲς θέσεις ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ Ἱπποκράτη. Θεωρεῖ ὅτι κάθε ἀσθένεια εἶναι ξεχωριστὴ (ἀφοῦ μεταδίδεται κυρίως μέσῳ τῶν μικροβίων ἤ ὀφείλεται διαφόρων εἰδῶν βλάβες) καὶ δὲν σχετίζεται μὲ μία ἄλλη ποὺ εἶχε πλήξει τὸν ὀργανισμὸ παλαιότερα, ἐνῷ τὰ τελευταῖα χρόνια κάποιοι ἰατροὶ δέχονται ὡς αἰτία καὶ τοὺς ψυχικοὺς παράγοντες. Γράφει ὁ Ἱπποκράτης γιὰ τὴν πορεία τῆς ἀσθένειας μέσα στὸ σῶμα: «Σὲ περιπτώσεις ψυχασθένειας μανιακῆς μορφῆς ἡ ἐμφάνισις δυσεντερίας ἢ ὕδρωπος εἶναι καλό.» («Ἀφορισμός» 5.) «Σ ἐκεῖνον ποὺ πάσχει ἀπὸ στηθάγχη, ἂν παρουσιαστῇ οἴδημα καὶ ἐρύθημα στὸ στῆθος, εἶναι καλὸ σημάδι, διότι μᾶς δείχνει ὅτι τὸ νόσημα φεύγει πρὸς τὰ ἔξω.» («Ἀφορισμός» 49.) «Στοὺς ψυχοπαθεῖς, ἂν ἐμφανιστοῦν κιρσοὶ ἢ αἱμορροΐδες, αὐτὸ δείχνει ὅτι ἡ μανία θὰ γιατρευθῇ.» («Ἀφορισμός» 21.) Ἐδῶ βλέπουμε τὸ «ἑνιαῖο τῶν νόσων» ὡς μία διαταραχή, ποὺ μπορεῖ νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ μία ἁπλῆ ἀκμή, νὰ ἐξελιχθῇ σταδιακὰ σὲ κιρσοὺς κι αἱμορροΐδες καὶ νὰ καταλήξῃ τελικῶς σὲ ψυχοπάθεια. Ὡς εἰκόνα τῆς διαταραχῆς τοῦ δίπτυχου «ἀήρ-φύσας» ἢ τῆς «ζωτικῆς δυνάμεως» ἔχουμε τὰ ψυχονοητικὰ συμπτώματα (περὶ τῆς «ζωτικῆς δυνάμεως»: «αυλός», τ. 282, ἄρθρο «Βιορρυθμοί, τὰ ρολόγια τοῦ σώματος»), ποὺ μεταφέρονται ἀπ τὰ λιγώτερο σημαντικὰ ὄργανα τοῦ σώματος πρὸς τὰ βαθύτερα καὶ σημαντικώτερα. Ὁ νόμος τῆς κατευθύνσεως τῶν συμπτωμάτων ἀπὸ πάνω πρὸς

9 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος Ἡ μαστίχα εἶναι ἐλαιορρητινοῦχο προϊ- ὸν τοῦ γνωστοῦ μαστιχόδενδρου. Ὁ γαλακτώδης χυμός της, ὁ ὁποῖος στερεοποιεῖται ὅταν ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀέρα, μετατρέπεται σὲ ἕνα εἶδος μαστίχας καὶ θεραπεύει ἀσθένειες τοῦ πεπτικοῦ καὶ τοῦ γαστρεντερικοῦ συστήματος. Τὴν μαστίχα, ὅπως καὶ τὴν ἀλόη, τὴν ἀναφέρει ὁ σπουδαῖος ἀρχαῖος ἰατρὸς ιοσκουρίδης. τὰ κάτω καὶ ἀπὸ μέσα πρὸς τὰ ἔξω ὡς πορεία πρὸς τὴν ἴασι καὶ τὸ ἀντίθετο ὡς ἐπιδείνωσι τῆς ἀσθένειας, ἀποτελοῦν καὶ τοὺς δύο ἀπ τοὺς πέντε βασικοὺς θεμελιακοὺς νόμους τῆς συγχρόνου Ὁμοιοπαθητικῆς. Ἑπομένως τὰ διάφορα συμπτώματα, ποὺ τὰ ὀνομάζουμε ἀρρώστια, εἶναι τ ἀποτελέσματα τῆς ἀνισορροπίας τῶν τεσσάρων χυμῶν τοῦ σώματος καὶ ἀποτελοῦν τὴν προσπάθεια ποὺ κάνει ἡ «ζωτικὴ δύναμις» μέσα στὸ σῶμα μας, γιὰ νὰ ἰσορροπήσῃ τὴν ἀνώμαλη κατάστασι ποὺ δημιουργήθηκε, προκειμένου νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία του. Κατὰ τὸν Ἱπποκράτη οἱ ἰδιοσυγκρασίες τῶν ἀνθρώπων διαφέρουν κάθετα μεταξύ τους δημιουργῶντας μία τεράστια πολυπλοκότητα. Τὰ νοσήματα (ἀκόμη καὶ οἱ ἐπιδημίες) ἐμφανίζονται μὲ διαφορετικὰ συμπτώματα ἀνάλογα μὲ τὴν ἰδιοσυγκρασία τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἑπομένως καὶ ἡ θεραπεία πρέπει νὰ διαφοροποιῆται ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωσι. Ἂς δοῦμε πόσους διαφορετικοὺς παράγοντες πρέπει ὁ ἰατρὸς νὰ λαμβάνῃ ὑπ ὄψιν του, γιὰ νὰ κάνῃ τὴν σωστὴ διάγνωσι καὶ θεραπεία μέσα ἀπὸ δύο ἔργα τοῦ Ἱπποκράτη: «Στὶς ἀσθένειες μαθαίνουμε νὰ ἐξάγουμε τὰ σημεῖα διαγνώσεως ἀπ τὴν ἐξέτασι τῶν ἑξῆς παραγόντων: τῆς ἀνθρώπινης φύσεως γενικὰ καὶ τῆς κράσεως τοῦ καθενὸς εἰδικώτερα, τῆς φύσεως τῆς ἀσθενείας, τῶν ἰατρικῶν συνταγῶν, τοῦ ἰατροῦ ποὺ συνέστησε τὴν ἀγωγή, τῆς γενικῆς καταστάσεως τῆς ἀτμόσφαιρας καὶ τῶν ἰδιαίτερων συνθηκῶν τοῦ οὐρανοῦ, τῆς κάθε περιοχῆς, τῆς ἐποχῆς, τῶν συνη-

10 19158 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος 2005 θει ῶν τῆς δι α τρο φῆς καὶ τοῦ τρό που ζω ῆς του, τῆς ἡ λι κί ας, τῶν λό γων του καὶ τῶν πα ραλ λα γῶν ποὺ πα ρου σιά ζουν, τῆς σι ω πῆς, τῶν σκέ ψε ων ποὺ ἀ πα σχο λοῦν τὸν ἄρ ρω στο, τοῦ ὕ πνου, τῆς ἀ ϋ πνί ας, τῶν ὀ νεί ρων, τοῦ χα ρα κτῆ ρα, τῶν κι νή σε ων τῶν χε ρι ῶν, τῶν κνη σμῶν, τῶν δα κρύ ων, τῆς φύ σε ως τῶν κρί σε ών του, τῶν κε νώ σε ων, τῶν οὔ ρων, τῶν φλεγ μά των, τῶν ἐ με τῶν, τῶν ἐ ναλ λα γῶν ποὺ γί νον ται ἀ νά με σα στὶς ἀ σθέ νει ες, τῶν ἀ πο στη μά των, τῶν ἐ φι δρώ σε ων, τῶν κρυ ο λο γη μά των, τοῦ ρί γους, τοῦ βῆ χα, τῶν φταρ νι σμά των, τοῦ λό ξυγ κα, τῆς ἀ να πνο ῆς, τῶν ρε ψι μά των, τοῦ τρό που ἀ πο βο λῆς ἀ ε ρί ων (σι ω πη λὸς ἢ θο ρυ βώ δης), τῶν αἱ μορ ρα γι ῶν καὶ τῶν αἱ μορ ρο ΐ δων.» («Ἐ πι δη μι ῶν Α» I, παρ. 10.) «Πρέ πει νὰ ἐ ξε τά ζου με: τὴν ἀ να λο γί α τῶν ἀ σκή σε ων σὲ σχέ σι μὲ τὴν πο σό τη τα τῶν τρο φῶν, τὶς ἐ πο χὲς τοῦ ἔ τους καὶ τὶς ἀλ λα γὲς τῶν ἀ νέ μων, τὴν θέ σι τῶν τό πων ποὺ ζῇ ὁ ἄρ ρω στος, τὴν ἀ να το λή, τὴν δύ σι καὶ τὶς κι νή σεις τῶν ἄ στρων, γιὰ νὰ ξέ ρου με νὰ παίρ νου με προ φύ λα ξι στὶς ἀλ λα γὲς καὶ στὶς ὑ περ βο λὲς τῶν τρο φῶν, τῶν πο τῶν, τῶν ἀ νέ μων καὶ ὅλου τοῦ κό σμου.» («Πε ρὶ ια ίτης» II, παρ. 3.) Τὸ ξυ δό με λο (μεῖγ μα ξυ διοῦ καὶ με λιοῦ), τὸ νε ρό με λο, ὁ οἶ νος, τὸ κρα σὶ (κρᾶ μα οἴ νου καὶ νε ροῦ), ἡ πτι σά νη (ζω μὸς ἀ πὸ βρα σμέ να δη μη τρια κά, σιτά ρι, κρι θά ρι, ἢ κε χρί), ὁ πολ τός τους, τὰ βό τα να ποὺ τὰ προ μή θευ αν οἱ βο τα νο λό γοι ἢ «ρι ζο τό μοι», ἀλ λὰ καὶ κά ποι α με ταλ λι κὰ καὶ ὀ ρυ κτὰ συ στα τι κὰ ἦ ταν τὰ κύ ρια φάρ μα κα τῆς Κλα σι κῆς Ἐ πο χῆς. Οἱ Ἀ σκλη πιᾶ δες ἰα τροὶ ἀ πέ φευ γαν ἀ κό μη καὶ τὴν χρῆ σι αὐ τῶν τῶν φυ σι κῶν φαρ μά κων. «Ἀ γα θὸν φάρ μα κον τὸ μη δὲν φέ ρειν φάρ μα κον», δη λα δὴ τὸ κα λύ τε ρο φάρ μα κο εἶ ναι νὰ μὴν δώ σῃ ὁ ἰα τρὸς φάρ μα κο. Ὡς ἀν τι ση πτι κὸ γιὰ τὰ τραύ μα τα καὶ τὰ ἐ ξαν θή μα τα χρη σι μο ποι οῦ σαν τὸ ξύ δι, τὸ ἁ λά τι, τὸ γλυ κὸ κρα σὶ καὶ τὸ θα λασ σι νὸ νε ρὸ («Πε ρὶ Ὑ γρῶν Χρή σιος»). Ἐ πί σης ἡ νη στει ο θε ρα πεί α καὶ ἡ φρου το θε ρα πεί α χρη σι μο ποι οῦν ταν ἀ να λό γως τῆς βα ρύ τη τας τῆς κά θε πε ρι πτώ σε ως. «Ὁ ἄρ ρω στος πρέ πει νὰ πε ρι ο ρί ζῃ τὴν πο σό τη τα τῆς τρο φῆς του, ἐ νῷ σὲ πολ λὲς περι πτώ σεις εἶ ναι ἀ πα ραί τη τη καὶ ἡ ἀ πό λυ τη ἀ πο χὴ ἀ π τὸ φα γη τό.» («Πε ρὶ ιαίτης Ὀ ξέ ων», παρ. 11.) Γιὰ τὸν Ἱπ πο κρά τη ἡ ὑ γεί α τοῦ ἀν θρώ που εἶ ναι ἡ ἔκ φρα σις μιᾶς φυ σι κῆς ἁρ μο νί ας, ἐ νῷ ἡ ἀρ ρώ στια φα νε ρώ νει μὲ μί α ἐ σω τε ρι κὴ δυ σαρ μο νί α κά ποι α δι α φω νί α ἀ νά με σα στὸν ἄν θρω πο καὶ τὴν Φύ σι. Γιὰ τὴν ἑλ λη νι κὴ κλα σι κὴ ἰ α τρι κὴ σκέ ψη «θε ρα πεύ ω» σή μαι νε «ἐ ναρ μο νί ζω». Ç ÁÍÁÂÉÙÓÉÓ ÔÇÓ ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÇÓ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κὴ ἀ να βί ω σε δει λὰ δει λὰ στὴν Εὐ ρώ πη τὴν ἐ πο χὴ τῆς Ἀ να γεν νή σε ως καὶ τοῦ ι α φω τι σμοῦ, ὅ ταν δη μο σι εύ τη καν τὰ πα ραγ κωνι σμέ να ἔρ γα τοῦ Ἱπ πο κρά τους καὶ τῶν ἄλ λων ἰα τρῶν καὶ φι λο σό φων τῆς κλα σι κῆς Ἑλ λά δος. Ἡ πρό ο δός της ξε κί νη σε οὐ σι α στι κῶς κα τὰ τὶς ἀρ χὲς τοῦ 20οῦ αἰ ῶ νος μὲ τὶς ὀ νο μα σί ες Νε ο ϊπ πο κρα τι κὴ Ἰ α τρι κή, Φυσι κὴ Ὑ γι ει νὴ ἢ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κὴ καὶ στα μά τη σε μὲ τὴν λῆ ξι τοῦ Β Παγ κο σμί ου Πολέ μου. Τό τε ἀ νέ λα βαν τὴν πο ρεί α τῆς παγ κο σμί ου Ἰ α τρι κῆς οἱ φαρ μα κο βι ο μη χα νί ες. Στὴν νε ώ τε ρη Ἑλ λά δα ἡ ἀ να βί ω σις τῆς Φυ σι ο θε ρα πευ τι κῆς ἔ γι νε κα τὰ τὴν δε κα ε τί α τοῦ ἀ πὸ δύ ο σπου δαί ους Ἕλ λη νες φυ σι ο θε ρα πευ τές, τὴν Ἄν να Κα τσί γρα

11 ΑΥΛΟΣ/285, Νοέμβριος καὶ τὸν Ἠλία Πέτρου. Τὸ 1935 ὁ Ἠλίας Πέτρου στὸ ἔργο του «Φυσικὴ Ὑγιεινή», σελ. 14, ἀναφέρει γιὰ τὶς ἀσθένειες: «Ὁ πολὺς κόσμος δὲν γνωρίζει πραγματικὰ τί εἶναι ὑγεία, οὔτε τὴν ἐλαχίστη ἀντίληψιν ἔχει διὰ τὴν ἀρρώστια. Καὶ ἐπειδὴ δὲν ξεύρει τί σημαίνει ὑγεία, δὲν ξεύρει ἐπίσης τοὺς ὅρους καὶ τὶς συνθῆκες ποὺ ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν ἀνάκτησι καὶ τὴν διατήρησί της. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀρρωσταίνῃ, ἀντὶ ν ἀπομακρύνῃ τὶς αἰτίες καὶ ν ἀλλάξῃ τὶς συνθῆκες ποὺ προηγοῦνται τῆς ἀρρώστιας, προσπαθεῖ νὰ θεραπεύσῃ τὰ συμπτώματα, διότι νομίζει πὼς ἔτσι θ ἀνακτήσῃ τὴν χαμένη ὑγεία του, καταφεύγοντας σὲ φάρμακα, ναρκωτικὰ μέσα, ἐρεθιστικὲς καὶ διεγερτικὲς ἐνέργειες, βοτανικὲς συσκευασίες, ἠλεκτρικὲς καὶ μηχανικὲς θεραπεῖες, φθάνοντας στὶς πνευματικὲς καὶ θεουργικὲς παρακλήσεις, ὡς καὶ στὶς μαγεῖες καὶ μαγγανεῖες ἀκόμη ( ). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος παραβιάσῃ τὸν φυσικὸ νόμο ποὺ διέπει τὴν ζωή του, ἡ συνέπεια τῆς παραβιάσεως ἐκδηλώνεται στὸν παραβάτη, ἡ ὑγεία κλονίζεται καὶ τὰ συμπτώματα τοῦ ἐκφυλισμοῦ ἀρχίζουν νὰ ἐκδηλώνονται στὸ σῶμα.» Ὁ Ἀμερικανὸς φυσιοθεραπευτὴς Ντόναλτ Λόου στὸ ἔργο του «Εἴμαστε ὅπως Τρῶμε», 2001, σελ , ἀναφέρει: «ὲν ὑπάρχει παρὰ μόνον ἕνα αἴτιο τῆς ἀρρώστιας, ἡ τοξαιμία, ποὺ σημαίνει δηλητηρίασι τοῦ αἵματος ἀπὸ τοξίνες, ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ λανθασμένη διατροφὴ καὶ κακὴ ἀποβολὴ τῶν ἀχρήστων ἀπ τὸ σῶμα ( ). Καταστάσεις ἀπ αὐτὲς ποὺ θεωροῦμε ὡς ἀρρώστιες δὲν εἶναι παρὰ μόνον συμπτώματα ποὺ παράγονται ἀπ τὸ σῶμα, γιὰ νὰ μᾶς προειδοποιήσουν, ὅτι προσπαθεῖ νὰ ἐξουδετερώσῃ κάποια τοξικὴ κατάστασι ( ) Ἡ παρουσία τοῦ πόνου εἶναι ἕνας ὁδηγός, ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὸ ποῦ κάτι δὲν πάει καλά, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τί δὲν πάει καλά. Ἡ τόσο διαδεδομένη χρῆσις τῶν παυσίπονων φαρμάκων, ποὺ συγκαλύπτουν τὸν πόνο, τείνει νὰ σβήσῃ ἀπ τὸν νοῦ μας τὴν ἀνάγκη ν ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ αἴτια ποὺ προκαλοῦν τὸν πόνο. Ἂν τὰ σύγχρονα φάρμακα ἦταν τόσο σπουδαῖα, δὲν θὰ ὑπῆρχε τὸ σοβαρὸ πρόβλημα τῶν ἰατρογενῶν ἀσθενειῶν, ποὺ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ὀξὺ καὶ ἔχει δημιουργήσει τὴν ἀνάγκη συστάσεως ἰδιαίτερου κλάδου Ἰατρικῆς, ποὺ ὀνομάζεται Ἰατρογενὴς Ἰατρική.» (Πρόκειται γιὰ μία σύγχρονη θεραπευτικὴ μέθοδο, ποὺ προσπαθεῖ νὰ θεραπεύσῃ ἀσθένειες ποὺ προέκυψαν ἀπ τὶς παρενέργειες τῶν συγχρόνων χημικῶν φαρμάκων.) Ἡ Φυσιοθεραπευτικὴ ἐξελίχθηκε στὴν Εὐρώπη καὶ κυρίως στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὴν ὀνομασία Φυσικὴ Ὑγιεινὴ ἢ Naturopathy καὶ περιέχει ἀρκετὰ στοιχεῖα τῆς Ἱπποκρατικῆς ἰατρικῆς τέχνης. Βασίλειος Μαυρομμάτης ΓΙΑ ΤΟ 2006: Κάνετε δῶρο στοὺς σκεπτόμενους δικούς σας ἤ... στὸν ἑαυτό σας, ἂν δὲν ἔχετε ὁλόκληρο τὸ ἔργο τόμους τοῦ «αυλοῦ». Ἀποκτᾶτε ἔτσι ἕνα χρυσωρυχεῖο ἀγνώστων δεδομένων, θεμελιωμένων γνώσεων καὶ πρωτόφαντων ἰδεῶν γιὰ τὴν ἐλεύθερη, χωρὶς προκαταλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες καὶ καινούργια κατανόηση τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 57 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ζ μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 10. Νέ α Ἀ κρό πο λη. Ἡ κί νη ση αὐ τή, πού ἱ δρύ θη κε ἀ πό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΕΓ ΚΑ ΘΙ ΔΡΥ ΣΗ ΤΗΣ «ΝΕ ΑΣ ΠΑΓ ΚΟ ΣΜΙΑΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ» (β μέ ρος)

διάλογος Η ΕΓ ΚΑ ΘΙ ΔΡΥ ΣΗ ΤΗΣ «ΝΕ ΑΣ ΠΑΓ ΚΟ ΣΜΙΑΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ» (β μέ ρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 59 διάλογος Η ΕΓ ΚΑ ΘΙ ΔΡΥ ΣΗ ΤΗΣ «ΝΕ ΑΣ ΠΑΓ ΚΟ ΣΜΙΑΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ» (β μέ ρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων Τρό ποι ἐγ

Διαβάστε περισσότερα

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 4, Απρίλιος 2004, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180 10, τηλ.: 22970-25902, 6936 206792 6945 381673

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ÔÁ ÅÂÑÁÚÊÁ (ÊÁÉ ÁÑÁÂÉÊÁ) ÅÉÍÁÉ ÅËËÇÍÉÊÁ. Τὸ ἀ πα γο ρευ μέ νο βι βλί ο τοῦ Ἑ βραί ου Ἰ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ÔÁ ÅÂÑÁÚÊÁ (ÊÁÉ ÁÑÁÂÉÊÁ) ÅÉÍÁÉ ÅËËÇÍÉÊÁ. Τὸ ἀ πα γο ρευ μέ νο βι βλί ο τοῦ Ἑ βραί ου Ἰ. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ÔÁ ÅÂÑÁÚÊÁ (ÊÁÉ ÁÑÁÂÉÊÁ) ÅÉÍÁÉ ÅËËÇÍÉÊÁ Τὸ ἀ πα γο ρευ μέ νο βι βλί ο τοῦ Ἑ βραί ου Ἰ. Γι α χούν τα ε τὰ ἀ πὸ ἀ να ζή τη ση πολ λῶν ἐ τῶν πε ρι ῆλ

Διαβάστε περισσότερα

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες Αίτια και Στό χοι Πο λε µι κές Ε πι χει ρήσεις µε τα ξύ Βουλ γα ρίας και Ελ λά δας Ει ρή νη Βουκου ρε στίου Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Γε με νε τζής, Ιστο ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα