Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)"

Transcript

1 Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο ρία των λα ών α πό τα πα νάρ χαια χρό νια. Οι λα οί χρη σι μο ποιού σαν τη μου σι κή για να συ νο δεύ ουν και να εμ ψυ χώ νουν τα στρα τεύ μα τά τους. Ο ή χος των αυ λών, των σαλ πίγ γων και των κε ρά των συ ντελού σε στο να συ νε παίρ νει την ψυ χή των στρα τιω τών και συ νό δευε τα τρα γού δια της ει ρή νης και του πο λέ μου. 122 ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2007

2 ΣΜΣ/ΔΥΒ Παρέλαση για την επέτειο της 25 ης Μαρτίου Οι συ νο δοί των κυ νη γών στους Ρωμαί ους, οι βάρ δοι των Γα λα τών και οι τρο βαδού ροι της Βρε τά νης εί ναι οι πρό δρο μοι των στρα τιω τι κών ορχη στρών πνευστών (μπά ντα). Κα τά τον Με σαί ω να και αρ γό τε ρα κα τά την Α να γέν νη ση, με την εμφά νι ση των τακτι κών στρα τών, σχη μα τί ζο νται πραγμα τι κές μπά ντες ή στρατιω τι κά σώ μα τα μου σι κής, που χρη σι μο ποιού σαν τα πιο χα ρα κτη ρι στι κά όρ γα να της κά θε χώ ρας -γκά ι ντες στη Σκω τί α, πί κο λα στη Γερ μα νί α, ό μπο ε και φλάου τα στη Γαλ λί α- στα ο ποί α προ σθέ το νται ταμπού ρα και κύμ βα λα (πιά τα). Η στρα τιω τι κή μου σι κή βρί σκε ται στο α πο κο ρύ φω μά της την ε πο χή του Λου δοβί κου ΙΔ, ο ο ποί ος α να θέ τει 123 Στρατιωτική Ορχήστρα Πνευστών (Μπάντα)

3 στον διά ση μο συν θέ τη της ε πο χής, Τζο βά νι Μπατί στα Λού λι, να συν θέ σει εμ βα τή ρια και ύ μνους. Η τε λειο ποί η ση των ή δη υ παρχό ντων, αλ λά και η ε φεύρε ση και νούρ γιων ορ γά νων διευ κο λύνει τον πολ λαπλα σια σμό αυ τών των συ γκρο τη μά των. Έ τσι, τον 19 ο αιώνα, με την έ ντα ξη της ο μά δας των σα ξοφώ νων, η μπά ντα πή ρε την ο ρι στι κή της μορ φή. Στον ελ λη νι κό χώ ρο, η πρώ τη στρατιω τι κή μπά ντα δη μιουρ γή θη κε α μέσως μετά την ε πα νά στα ση του 1821, με τη σύ στα ση του νέ ου κρά τους α πό τον Κα πο δί στρια. Οι και νούρ γιες κοινω νι κές και πο λι τι κές συν θή κες που ε πι κρά τη σαν, ε πέτρε ψαν στη χώ ρα μας να δε χθεί τις ε πι δρά σεις της Δύσης στον το μέ α της μουσι κής. Έ τσι, το 1825, ό ταν ο φι λέλ λη νας στρα τη γός Ch. N. Fabrier α νέ λα βε την ορ γά νω ση του Ελ λη νι κού Τα κτι κού Στρα τού, δημιουργή θη κε και η πρώ τη στρα τιω τι κή μπά ντα με αρ χι μου σι κό τον Γερ μα νό Μι χα ήλ Μάγ γελ. Η έ ντε χνη μου σι κή αρ χί ζει σι γά-σιγά να μπαί νει στη ζω ή των Ελ λή νων και κατα κτά τις καρ διές τους. Με την πά ρο δο του χρό νου, η μπά ντα αυ τή παύ ει να απο τε λεί μέ ρος μό νο του στρα τού, α φού ε κτός α πό τα κύ ρια κα θή κο ντά της σε παρε λά σεις, τε λε τές κ.λπ. α να λαμ βά νει και την ψυ χα γω γί α του λα ού. Με τις συ ναυ λί ες, που έ δι νε αρ χι κά σε διά φο ρα μέ ρη της Α θή νας και αρ γό τε ρα σε άλ λες πό λεις, ξε κι νά ει το σπου δαί ο έρ γο της για τη διά δο ση της έ ντε χνης μου σι κής σ ο λό κλη ρη την Ελ λά δα. Για τις α νά γκες της α στι κής ζω ής -πα τριω τι κές και θρη σκευ τι κές γιορ τέςεμ φα νί στη καν, ή δη α πό τον πε ρα σμέ νο αιώ να, συ γκρο τή μα τα α πό δη μο τι κές μπά ντες, που εί ναι γνω στές με το ό νομα «Φι λαρ μο νι κή». Πολ λές πε ριο χές αρ χίζουν σι γά-σι γά να δη μιουρ γούν τις δι κές τους μπά ντες, με α πο τέ λε σμα, κά θε πό λη -μι κρή ή με γά λη- να α πο κτήσει τη δι κή της φι λαρ μο νι κή. Προ ο ρισμός τους εί ναι να συμ με τέ χουν και να λα μπρύ νουν με την πα ρου σί α τους τις τε λε τές, με τους μου σι κούς να εί ναι ντυμέ νοι με στο λές κα τά τη στρα τιω τι κή πα ράδο ση. Η μπά ντα, α πό τη στιγ μή της γεν νή σε ώς της, έ χει α να γνω ρι σθεί ως ι δα νικό σύ νο λο για πα ρε λά σεις. Η χρη σι μό τη τα αυ τής της μπά ντας εί ναι ο συν δετι κός κρί κος με τα ξύ σχο λεί ου και κοι νω νί ας. Σ αυ τό α πο δί δε ται και η α νάπτυ ξη και η δη μο τι κό τη τά της. Η γνω ρι μί α με τα μου σι κά όρ γα να της μπά ντας Πριν γνω ρί σουμε έ να-έ να τα διά φορα μου σι κά όρ γα να του μου σι κού αυτού συ νό λου, εί ναι σκό πι μο να δού με με ποιον τρό πο αυ τά πα ρά γουν ή χο. Ή χος εί ναι κα θε τί που προ κα λεί την αί σθη ση της α κο ής. Η αί σθη ση αυ τή δη μιουρ γεί ται α πό τις παλ μι κές δο νήσεις του α έ ρα που φτά νουν στο αυ τί μας α πό κά ποιο παλ λό με νο α ντικεί με νο. Οι α κα νό νι στες παλ μι κές δονή σεις δεν δη μιουρ γούν την αί σθη ση ή χων με κάποια συ γκε κρι μέ νη ο ξύ τη τα και ο νο μά ζο νται θό ρυ βοι. Α ντί θε τα, ο μοιό μορ φες και συμ με τρι κές παλ μικές δο νή σεις δημιουρ γούν ή χους που έ χουν συ γκε κρι μέ νη ο ξύ τη τα, οι ο ποί οι ο νο μά ζο νται μου σι κοί ή χοι. Τον ρό λο της πα ρα γω γής των μου σικών ή χων έ χουν α να λά βει τα διά φο ρα μου σικά όρ γα να, τα ο ποί α έ χουν μη χανι σμούς που πα ρά γουν και ε λέγ χουν 124 ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2007

4 τις παλ μι κές δο νή σεις. Τα μου σι κά όρ γα να, α νά λο γα με τον τρό πο που πα ρά γουν τον ή χο, χωρί ζο νται σε τρεις με γά λες κα τη γο ρί ες: Έγ χορ δα - Πνευ στά - Κρου στά. Τα έγ χορ δα εί ναι μια με γά λη κα τηγο ρί α μου σι κών ορ γά νων στα ο ποί α ο ή χος πα ρά γε ται με τη δό νη ση των χορ δών τους. Ό μως εί ναι όρ γα να που δεν χρη σι μο ποιού νται στη Μπά ντα και ως εκ τού του δεν θα α να φερ θούν σ αυ τή τη με λέ τη. Πνευ στά Πνευ στά λέ γο νται τα μου σι κά όργα να τα ο ποί α πα ράγουν ή χο με τη διο χέ τευ ση ρεύ μα τος α έ ρα στο όρ γα νο μέ σω ε νός ε πι στο μί ου, με α πο τέ λε σμα να τε θεί σε παλ μι κή κί νη ση η στή λη του α έ ρα που υ πάρ χει στον σω λή να του ορ γά νου. Τα πνευ στά χω ρί ζο νται σε δύ ο υ ποκα τη γο ρί ες: Ξύ λι να πνευ στά και Χάλκι να πνευ στά. Ξύλι να πνευ στά Ξύ λι να ονο μά ζο νται τα μου σι κά όρ γανα που κα τα σκευά ζο νται α πό ξύ λο -αν και τα πε ρισσό τε ρα πλέ ον κα τα σκευάζο νται α πό μέ ταλ λο- και χω ρί ζο νται σε τρεις κα τηγο ρί ες α νά λο γα με τον τρό πο που πα ρά γουν την αρ χι κή δόνη ση του α έ ρα: Σε ε κεί να που έ χουν κά ποια τρύπα ή σχι σμή απ ό που διο χε τεύ ε ται ο α έ ρας, π.χ. φλά ου το. Σε ε κεί να που έ χουν έ να μο νό καλά μι που δη μιουρ γεί τις παλ μι κές δο νή σεις, π.χ. κλα ρι νέ το. Σε ε κεί να που έ χουν έ να δι πλό κα λά μι, π.χ. ό μπο ε Στρατιωτική Ορχήστρα Πνευστών (Μπάντα)

5 Φλά ου το Φλά ου το (στα ελ λη νι κά πλα γί αυ λος) ο νο μά ζε ται κά θε πνευ στό, του ο ποί ου ο ή χος προ κύ πτει α πό την πρό σκρουση ρεύ μα τος α έ ρα σε μί α λε πτή ακ μή. Με την πρό σκρου ση δη μιουρ γού νται στρόβι λοι, οι ο ποί οι διε γεί ρουν τα λα ντώ σεις στον α έ ρα που βρί σκε ται στο σω λήνα του ορ γά νου. Οι με τα βο λές στο ύ ψος του πα ρα γό με νου ή χου δη μιουρ γού νται με κλεί σι μο και ά νοιγμα των ο πών που βρί σκο νται κα τά μή κος του σω λή να. Ο σω λή νας του πλα γί αυ λου εί χε μέ χρι τον 17ο αιώ να συ νή θως έ ξι ο πές. Στη διάρ κεια του 18ου αιώ να αυ ξή θη κε ο α ριθ μός των ο πών σε ο κτώ και με τά το 1800 σε α κό μα πε ρισ σό τε ρες. Αρ χι κά, το όρ γα νο κα τα σκευα ζό ταν α πό ξύ λο, ε νώ κά ποια ε πο χή και α πό ε λε φα ντό δο ντο. Α πό τις αρ χές του 20ού αιώ να κα τα σκευά ζο νται οι πλαγί αυ λοι για χρή ση στην ορ χή στρα, σχε δόν α πο κλει στι κά α πό μέ ταλ λο, ε νώ κάποια μο ντέ λα εί ναι α ση μέ νια ή ε πί χρυ σα. Η πιο συ νη θι σμέ νη δου λειά του φλάου του στη μπά ντα εί ναι η ε νί σχυ ση του ό μπο ε και του κλα ρι νέ του. Ε πί σης, εκτε λεί φι γού ρες και τρί λιες με γά λης διάρ κειας, που δί νουν με γά λη λα μπρότη τα στη σύν θε ση, κα θώς έ χει τη δυ να τό τη τα -ει δι κά το πί κο λο- να ε πι κρα τεί α κου στι κά, α κό μη και ό ταν παίζει σε α ντι πα ρά θε ση προς ο λό κλη ρη τη μπά ντα. Κλαρι νέ το Ξύ λι νο πνευ στό, του οποί ου το ό νο μα προ έρ χε ται α πό το λα τι νι κό clarus (=καθα ρό) και έ χει ε πι στό μιο με μο νό γλωσ σίδι. Ο η χη τι κός σω λή νας του ορ γά νου έ χει κυ λιν δρι κή διά τρη ση και «σπά ει» σε ά νω και κά τω σω λή να, συν το ε πι στό μιο, την κα μπά να και έ να με τα κι νού με νο σύν δεσμο για ρύθ μι ση του τό νου. Το κλα ρι νέ το έ χει ε πά νω κυλιν δρι κή και κά τω κω νι κή διά τρη ση, πράγ μα που ε πη ρε ά ζει τη δη μιουρ γί α των αρ μο νι κών τό νων. Στον ά νω σω λή να βρί σκο νται τα κλει διά για το α ρι στε ρό χέ ρι και στον κά τω σω λή να για το δε ξί. Ο τε χνι κός μη χα νι σμός του κλα ρι νέ του εί ναι ι διαί τε ρα πε ρί πλο κος και γι αυ τό ο χει ρι σμός αυ τού του οργά νου, σε σύ γκρι ση με τα άλ λα ξύ λι να πνευ στά, δύ σκο λος. Τα κλα ρι νέ τα είναι τα σπου δαιό τε ρα όρ γα να της μπά ντας και ε κτε λούν την κυ ρί ως με λω δί α, ε νώ πολ λές φο ρές ε κτε λούν τρί λιες και αρ πισμούς. Ο πρώ τος κλα ρι νε τί στας έ χει στη μπά ντα τη θέ ση που έ χει το πρώ το βιο λί στη συμ φω νι κή ορ χή στρα. Ό μπο ε Ό μπο ε ο νο μά ζο νταν κα ταρ χήν ό λα τα ξύ λι να πνευ στά όρ γα να με διπλό γλωσσί δι, τα ο ποί α εί ναι με το έ να ή το άλ λο ό νο μα πο λύ δια δε δο μέ να σε όλους τους λα ούς. Το ό μπο ε κα τα σκευά ζε ται α πό σκλη ρό ξύ λο (έ βε νο) ή και α πό πλα στι κό, και έ χει στε νή κω νι κή διά τρη ση και μί α κα μπά να που διευ ρύ νε ται ε λα φρά. Το κω νι κό σχή μα του σω λή να και η δι πλή γλωτ τί δα δί νουν στο όρ γα νο το χα ρακτη ρι στι κό έν ρι νο και δια πε ρα στι κό ή χο του. Ε πά νω του εί ναι ε γκατα στη μέ νο έ να πο λύ πλο κο σύ στη μα α πό τά πες και μο χλούς. Εί ναι όρ γα νο με λωδί ας, ι δα νι κό για την έκ φρα ση με λαγ χο λί ας και τρυ φερό τη τας. 126 ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2007

6 Φα γκό το Εί ναι όρ γα νο με δι πλή γλωτ τί δα και κω νι κό σω λή να σαν το ό μπο ε. Α πο τε λεί ται α πό δύ ο ξε χω ρι στούς πα ράλ λη λους ξύ λινους σω λή νες, που ε νώ νο νται στο έ να ά κρο τους με έ να τρί το σω λή να λυ γι σμέ νο σε σχή μα U. Ο ή χος του εί ναι πλού σιος και βα θύς. Τα πρώ τα φα γκό το, που έ μοια ζαν κά πως με τα ση με ρινά, πρω το εμ φα νι στή καν στη Γαλ λί α στις αρ χές του 17 ου αιώ να. Ο νο μά στη καν έ τσι ε πει δή έ μοια ζαν με έ να δε μά τι ξύ λα (Fagot= δε μά τι με ξύ λα). Το φα γκό το εί ναι το μπά σο του ό μπο ε και γε νι κά των ξύ λι νων ορ γά νων. Ο ή χος του στις χα μη λές νό τες είναι πέν θι μος, ε νώ στις ψη λές εκ φρα στι κός και λυ ρι κός. Το όρ γα νο αυ τό, ό πως και το ό μπο ε, χρη σι μο ποιεί ται πλέ ον πο λύ σπά νια στη στρα τιω τι κή μπά ντα. Σα ξό φω νο Το σα ξό φω νο, πα ρό λο που α νή κει στην κα τηγο ρί α των ξύ λι νων, εί ναι έ να με ταλ λι κό (χάλ κι νο) όρ γανο που έ χει ε πι στό μιο με μο νό γλωσ σί δι, ό πως του κλα ρι νέ του, και ε πι νο ή θηκε το 1840 α πό τον A.Sax. H διά τρη ση του σω λή να εί ναι έ ντο να κωνι κή. Τα κλει διά και οι τά πες του σα ξοφώ νου σχη μα τί ζουν έ να πο λύ πλο κο μηχα νι σμό ε λέγ χου των ή χων του ορ γά νου. Σή με ρα κα τασκευά ζο νται πολ λά με γέθη σα ξο φώ νων. Κυριό τε ροι εκ πρό σω ποι αυ τών των με γε θών εί ναι το Άλ το και το Τε νό ρο σα ξό φω νο, που κυ ρί ως χρησι μο ποιού νται στη μπά ντα (σπα νιό τε ρα χρη σι μο ποιεί ται το μι κρό τερο της οι κο γέ νειας, το Σο πρά νο). Ο ή χος του σα ξο φώ νου σε υ ψη λούς τό νους εί ναι διαπε ρα στι κός και σε με σαί ους τό νους γλυ κός. Ή δη α πό το ξε κί νημά του δια δόθη κε αυ τό το όρ γα νο σε στρα τιω τι κές μπά ντες, ε νώ στη συμ φω νι κή ορ χή στρα -στην ο ποί α παί ζει με τα ξύ λι να πνευ στά- δεν υ ιο θε τή θη κε ευ ρέ ως Στρατιωτική Ορχήστρα Πνευστών (Μπάντα)

7 Χάλ κι να πνευ στά Χάλ κι να ο νο μά ζο νται τα μου σι κά όρ γα να που κα τα σκευά ζο νται από έ να κρά μα με τάλ λου. Ο ή χος στα όρ γα να αυ τά πα ρά γε ται α πό τα ί δια τα χεί λη του ε κτε λε στή, τα ο ποί α πάλ λο νται μέ σα σε έ να ει δι κό ε πι στό μιο. Τρο μπέ τα Η τρο μπέ τα εί ναι η ε ξέ λι ξη της αρ χαί ας ελ λη νι κής σάλ πιγ γας. Μέ χρι τον Με σαί ω να η σάλπιγγα δια τη ρή θη κε ευ θεί α. Αρ γό τε ρα κα τα σκευά σθη καν σάλ πιγ γες με μορ φή S και στη συ νέ χεια -με διά φο ρες τε χνι κές βελ τιώ σεις- έ φτα σε στη μορ φή που γνω ρί ζου με σή με ρα. Το 1815, με την ε φεύρε ση των πι στο νιών, η τρο μπέτα α πέ κτη σε τη δυ να τό τη τα να παί ζει ό λους τους ή χους της χρω ματι κής κλί μα κας. Ο ή χος της εί ναι δια περα στι κός και με γα λο πρε πής, γι αυ τό και χρη σι μο ποιεί ται στον στρα τό ως όρ γα νο με τά δο σης μη νυ μά των (σαλ πί σμα τα), ε νώ κα τέ χει κυ ρί αρ χη θέ ση στη στρα τιω τι κή μπά ντα. Φλι κόρ νο Το φλι κόρ νο μοιά ζει με την τρο μπέ τα στην κα τα σκευ ή, μό νο που ο σω λή νας του έ χει με γαλύ τε ρη διά με τρο και μή κος και η κα μπά να του εί ναι με γα λύ τε ρη. Έ χει ή χο πλού σιο και ζε στό και χρη σι μο ποιείται α πο κλει στι κά στη χα μη λή πε ριο χή, στη θέ ση της δεύ τε ρης τρο μπέ τας. Εί ναι όρ- γα νο το ο ποί ο χρη σι μο ποιείται ό λο και σπα νιό τε ρα. Γαλ λι κό Κόρ νο Πρό γο νος του γαλλι κού κόρνου εί ναι το κυ νηγε τι κό κέρας, που εμ φανί- στη κε στα μέ σα του 17 ου αιώ να, με μή κος που έ φθα νε τα τεσ σε ρά μι σι μέ τρα και χρη σι μο ποιού ταν για να πε ρι γρά ψει σκη νές κυ νη γιού στην ό πε ρα και σε άλλα έρ γα. Προς το τέ λος του Με σαί ω να, για πρα κτι κούς λό γους, ο σω λή νας των κόρ νων έ γι νε σπει ρο ει δής και κα τέ λη ξε στη μορ φή που έ χει σή με ρα ύ στε ρα α πό συ νε χείς βελ τιώ σεις τε τρα κο σί ων ε τών. Με την ε φαρ μο γή του συ στή ματος των βαλ βί δων, το 1815, το κόρ νο έ γι νε έ να ευέ λι κτο και εύ χρη στο όρ γα- 128 ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2007

8 νο. Ο ή χος του κόρ νου έ χει η ρω ι κό και με γα λο πρε πή χα ρα κτή ρα, που ό μως στη μπά ντα κα λύ πτε ται α πό το με γαλύ τε ρο πλή θος των άλ λων χάλ κι νων. Η α νά γκη για ι σχυρό ρυθ μό σε μια μπάντα έ χει α να τε θεί στα κόρ να, τα ο ποί α -χω ρι σμέ να σε τρί α ή τέσ σε ρα μέ ρη- είναι φο ρείς του αρ μο νι κού υ πό βα θρου με ρυθ μι κό τρό πο. Δυστυ χώς, η χρή ση του σπου δαί ου αυ τού ορ γά νου τεί νει να ε ξα λει φθεί τε λεί ως α πό την ελ λη νι κή στρα τιω τι κή μπά ντα. Τρο μπό νι Trombone στα ι τα λι κά ση μαί νει μεγά λη τρο μπέ τα. Και πραγ μα τι κά το τρο μπόνι εί ναι μί α μορ φή τρο μπέ τας, η ο ποί α α ντί για βαλ βί δες α πέ κτη σε με την πάρο δο του χρό νου έ να τμή μα «ο λι σθαί νον». Χά ρη σ αυ τό, ο ε κτε λεστής μπο ρεί ν αυ ξο μειώ νει το μή κος του σω λή να με α πο τέ λε σμα την αλ λαγή του το νικού ύ ψους. Το τρο μπό νι εί ναι ί σως το μο να δι κό όρ γα νο που υ πέ στη -α πό την πρώτη εμ φά νι σή του 129 Στρατιωτική Ορχήστρα Πνευστών (Μπάντα)

9 μέ χρι σή με ρα- ε λά χι στες τρο πο ποι ή σεις. Ο ή χος του εί ναι πλα τύς και με γα λο πρεπής. Οι χα μη λό τε ροι φθόγ γοι εί ναι α πει- λη τι κοί και σαν να προ α ναγ γέλ λουν κά τι, ε νώ οι ψη λό τε ροι εί ναι ε λα φροί και λυ ρι κοί ό μοιοι με του κόρ νου. Ο ρό λος του στην μπά ντα εί ναι ό μοιος με του κόρ νου στο κρά τη μα της αρ μο νί ας και του ρυθ μού, με πα ράλ λη λη ε νίσχυ ση των βα ρύ το νων ό ταν α παιτεί ται. Δυ στυ χώς και αυ τό το όρ γα νο χρη σι μο ποιεί ται ό λο και πιο σπά νια. Τού μπα Ευ φώ νιο Το ευ φώ νιο εί ναι κα τε ξο χήν όρ γανο της μπά ντας με με γά λη ευε λι ξί α, που ε πι τελεί πολ λές λει τουρ γί ες. Εί ναι μί α τού μπα τε νό ρος και ο ή χος του εί ναι α παλός, γε μά τος και ο μοιό μορφος σ ο λό κλη ρη την έ κτα σή του. Οι δα κτυ λι σμοί εί ναι α πλοί και εύ κο λοι και το όρ γα νο αυ τό εί ναι πο λύ εκ φραστι κό σε με λωδι κά και α ντι με λω δι κά πε ρά σμα τα. Η τού μπα εί ναι το θε μέ λιο της οι κογέ νειας των χάλ κι νων και το μπά σο της μπά ντας. Εί ναι όρ γα νο ο γκώ δες και δύσκο λο στο κρά τη μα. Έ χει τύ λιγμα ευ θύ, κυ ρί ως κω νι κή διά τρη ση και με γά λο ά νοιγ μα υ ψω μέ νης κα μπά νας. Επι νο ή- θη κε στη Γερ μα νί α, στη δε κα ε τί α του 1830, για να χρη σι μο ποι η θεί σαν έ να μπά σο όρ γα νο στις στρα τιω τι κές μπάντες. Η πιο συ νη θι σμέ νη δου λειά για τις τού μπες στη μπά ντα εί ναι το παί ξι μο του ρυθ μι κού μπά σου. 130 ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2007

10 Κρου στά Τα κρου στά γε νι κά χρο νο λο γού νται α πό τα προ ϊ στο ρι κά χρό νια. Πρέ πει να εί ναι και τα πρώ τα μου σι κά όρ γα να που ε πι νό η σε ο άν θρω πος. Στο πέ ρα σμα των αιώ νων οι λα οί τα ε νέ τα ξαν στις λα τρευ τι κές τους τε- λε τές. Μέ χρι και τις μέ ρες μας, σε πολ λούς λα ούς της γης, δια τη ρούν τη μα γι κή και τε λε τουρ γι κή τους ση μα σί α. Χρη σι μο ποιούνται ε πί σης για να με τα δί δουν συν θή μα τα. Στη στρα τιω τι κή μου σι κή χρη σι μεύ ουν για να το νί σουν τον ρυθ μό του βη μα τι σμού των στρα τιωτών. Τα κρου στά χωρί ζο νται σε δύ ο κα τηγο ρί ες: Στα κρου στά με ο ρι σμέ νο το νι κό ύ ψος (τυ μπά νια, με ταλ λό φω να). Στα κρου στά με α κα θό ρι στο το νι κό ύ ψος (τα μπού ρο, γκραν κά σα, κύμ βα λα). Τα μπού ρο - Γκραν κά σα Τα όρ γα να αυ τά δεν κουρ δί ζο νται σε συ γκε κρι μέ νο το νι κό ύ ψος. Α πο τε λού νται α πό δύ ο ε πι φά νειες κρού σης (μεμ βρά νες), στε ρε ω μέ νες σ έ να κυ λιν δρι κό η χεί ο. Ο ε κτε λε στής τα έ χει κρε μα σμέ να ε πά νω του, για να μπο ρεί να βα δί ζει και συγχρό νως να κρού ει την ε πι φά νεια με τις μπα γκέ τες. Το τα μπού ρο και η γκραν κά σα παί ζονται ως ο μά δα και υ πο στηρί ζουν τα βα σι κά ρυθ μι κά στοι χεί α μιας μπά ντας. Κύμ βα λα (πια τίνια) Εί ναι δύ ο ε λαφροί, κοί λοι και στρογ γυ λοί μεταλ λι κοί δί σκοι. Ο ε κτε λε στής κρατά ει στα χέ ρια έ να ζευ γά ρι κυμ βά λων και τα κρού ει με δύνα μη με τα ξύ τους. Γκλό κεν σπηλ (Με ταλ λό φω νο) Εί ναι το μο να δι κό κρου στό της στρατιω τι κής μπά ντας με ο ρι σμέ νο το νι κό ύ ψος. Α πο τελεί ται α πό εί κο σι πε ρί που μα κρό στε νες με ταλ λι κές ρά βδους α πό α τσά λι, δια βαθ μι σμέ νες α νά λο γα με το μή κος τους, έ τσι ώ στε να σχη μα τί ζουν τη χρω ματι κή κλί μα κα. Εί ναι το πο θε τημέ νοι με τά ξη σε στα θε ρή βά ση, που έ χει το σχήμα λύ ρας. Ο ε κτε λε στής κρού ει τις με ταλ λι κές ρά βδους με μί α μι κρή μπα γκέτα. 131 Στρατιωτική Ορχήστρα Πνευστών (Μπάντα)

11 ΣΜΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Παρέλαση για την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου Η σύνθε ση της στρα τιω τι κής μπά ντας Α νά λο γα με τη σύν θε ση και τη χρησι μότη τά της η μπά ντα χω ρί ζε ται σε συμ φω νι κή και σε μπά ντα πα ρε λά σε ως. Η μπά ντα πα ρε λά σε ως πε ρι λαμ βά νει μό νο όρ γα να που εί ναι φο ρη τά και μπορούν να λειτουρ γούν στην ύ παι θρο. Ο ε παρ κής ό γκος εί ναι βα σι κή α νά γκη της μπά ντας, που πρέ πει να α κού γε ται χω ρίς την α κου στι κή και την η χη τι κή της αί θουσας συ ναυ λιών. Τα όρ γα να πρέ πει να εί ναι ο μα δο ποι η μέ να, ώ στε να α πο δώ σουν τον μέ γι στο ό γκο της φω νής τους. Στη μου σική μιας μπά ντας ι διαί τε ρη έμ φα ση δίδε ται στον ρυθ μό. Τα ρυθ μι κά συ στα τι κά της μου σι κής το νί ζο νται με τα ρυθμι κά όρ γα να, ώ στε να ε μπνεύ σουν με φυ σι κό τρό πο τις πα ρε λαύ νου σες μο νά δες κα θώς και τους ί διους τους μου σι κούς της μπά ντας. Μί α πλή ρης μπά ντα πα ρε λά σε ως α ποτε λεί ται ου σια στι κά α πό τρί α ορ γα νι κά και α να πόσπα στα τμή μα τα: το τμή μα των ορ γά νων που πα ρά γουν τη με λω δί α, το τμή μα των οργά νων που κρα τούν την αρ μο νί α και το τμή μα των ορ γά νων που κρα τούν και το νί ζουν το ρυθ μι κό μέ ρος της μου σι κής. Με την προ σθή κη και άλ λων ορ γά νων α πό τη συμ φω νι κή ορ χή στρα, η μπά ντα μπορεί να με τα τρα πεί σε συμ φω νι κή και να ε κτε λέ σει κά θε εί δους συν θέ σεις από το κλα σι κό αλ λά και α πό το μο ντέρ νο ρεπερ τό ριο σε αί θου σες συ ναυ λιών. 132 ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2007

12 ΟΡΓΑ ΝΑ ΜΕ ΛΩ ΔΙΑΣ 1 ΟΡ ΓΑ ΝΑ ΑΡ ΜΟ ΝΙΑΣ 2 ΟΡ ΓΑ ΝΑ ΡΥΘ ΜΟΥ 3 Φλά ου το Γαλ λι κό Κόρ νο Τα μπούρο Ό μπο ε Τρο μπό νι Γκραν κάσ σα Φα γκό το Τού μπα Κύμ βα λα (πια τίνια) Σα ξό φω νο Τρο μπέ τα Φλι κόρ νο Ευ φώ νιο Γκλό κεν σπηλ Ε πί λο γος Οι αρ χαί οι Έλ λη νες, κα θώς και άλ λοι λα οί, νιώ θο ντας τη μυ στη ριώ δη ε πίδραση που ε ξα σκεί η μου σι κή πά νω στους αν θρώ πους, προ σπά θη σαν να με λε τήσουν και να ε ξα κρι βώ σουν την α κα τανί κη τη αυ τή δύ να μή της. Δια πί στω σαν, λοιπόν, ό τι η μου σι κή μπο ρεί να α σκή σει μια ση μα ντι κό τα τη ε πί δρα ση πά νω στην ψυ χή του αν θρώ που και γι αυ τό χρη σι μοποιού σαν τους αυ λούς και τις σάλπιγ γες, αλ λά και τα άλ λα μου σι κά όρ γα να, για να διε γεί ρουν το θάρ ρος των πο λε μι στών. Με το πέ ρα σμα των αιώ νων, η μου σική χρη σι μο ποι ή θη κε α πό τους λα ούς ως μέσο για να κι νεί και να εμ ψυ χώ νει τους μα χη τές την ώ ρα της ο μα δι κής δρά σης, η ο ποί α ο δη γεί στην κα τά κτη ση κά θε συλλο γι κού α γα θού και πά νω απ ό λα στην κα τά κτη ση και δια τή ρη ση της ε λευ θε ρίας τους, που χω ρίς αυ τή δεν μπο ρεί να υ πάρ ξει ο μα λή πο λι τι στι κή ε ξέ λι ξη. Μέ χρι σή με ρα, ο ρό λος των στρα τιωτι κών μου σι κών, που υ πάρ χουν σε ό λους του στρα τούς του κό σμου, εί ναι η μέ σω της μου σι κής α νύ ψω ση του η θι κού των στρα τευ μά των κα τά τη διάρ κεια των πολε μι κών ε πι χει ρή σε ων, κα θώς και η ψυχαγω γί α των μα χη τών κα τά τη διάρ κεια της α νά παυ σης. Στην πε ρί ο δο της ει ρήνης οι στρα τιω τι κές πα ρα τά ξεις και πα ρε λά σεις α πο σκο πούν στην α νύ ψω ση του η θι κού, την τό νω ση του ε θνι κού φρο νή μα τος και στην προ σθή κη λα μπρό τητας και με γα λοπρέ πειας στις ε ορ τα στι κές εκ δη λώ σεις. Συγ χρό νως, η στρα τιω τι κή μου σι κή προσφέ ρει ψυ χα γω γί α στις λα ϊ κές γιορ τές και α να λαμ βά νει να δια δώ σει διά ση μες σε λίδες του λυ ρι κού ρε περ το ρί ου, δί νο ντας συ ναυ λίες με έρ γα με γά λων συν θε τών. Στο πέ ρα σμά της η στρα τιω τι κή μουσι κή σκορ πά ρί γη συ γκί νη σης στους θε α- τές και δεν θα ή ταν υ περ βο λή αν πού με ό τι μί α στρα τιω τι κή μπά ντα ι σο δυ να μεί με μί α Μοί ρα Πυ ρο βο λι κού. Ό ση εί ναι η δύ να μη του πυ ρός που α σκεί στον ε χθρό μια μοί ρα πυ ρο βο λι κού, τό ση και με γα λύτε ρη εί ναι η δύ να μη της μου σι κής στην α νύ ψω ση του η θι κού των μα χη τών, αλ λά και του ά μα χου πλη θυ σμού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ε μίλ Βυ λερ μόζ. Ι στο ρί α της Μου σι κής, Εκ δό σεις Υ πο δο μή, Α θή να Α μά ρα ντος Α μα ρα ντί δης, Μορ φο λο γί α της Μου σικής, Εκ δό σεις Κ. Πα πα γρη γο ρί ου-χ. Νά κας. PHILIP J. LANG, Ε νορ γά νω ση-ε νορ χήστρω ση Μπάντας, Εκ δό σεις Νά σος, Α θή να Ulrich Michels, Ά τλας της μου σι κής, Έκδο ση Φί λιππος Νά κας. Έ φη Α βέ ρωφ, Ει σα γω γή στην ορ γα νο γνω σί α, Εκ δόσεις Φί λιπ πος Νάκας, Α θή να Ε γκυ κλο παί δεια πα γκό σμιας μου σι κής, Εκ δό σεις Αλ κυών. Ε γκυ κλο παί δεια Νέ α Δο μή, Α θή να ΜΕ ΛΩ ΔΙΑ: Η λέ ξη με λω δί α προ έρ χε ται α πό τη λέ ξη μέ λος, που ση μαί νει τρα γού δι και μπο ρεί να ο ρι σθεί σαν έ να σύ νο λο δια δο χι κών μου σι κών φθόγ γων διά φο ρου το νι κού ύ ψους, που δη μιουρ γούν την αί σθη ση μιας λο γι κής μου σι κής ε νό τη τας. 2 ΑΡ ΜΟ ΝΙΑ: λέ γε ται το μείγ μα του ή χου που δη μιουρ γεί ται α πό τη συ νή χη ση του λά χι στον δύ ο ή χων δια φο ρε τικής ο ξύ τη τας. Η αρ μο νί α στη ρί ζε ται στη συγ χορ δί α, που εί ναι η συ νή χη ση τριών ή πε ρισ σο τέ ρων φθόγ γων που α πέ χουν με τα ξύ τους διά στη μα τρί της. 3 ΡΥΘ ΜΟΣ: Ο ρυθ μός ταυ τί ζε ται με την ορ γά νω ση του χρό νου σε μια μου σι κή σύν θε ση. Ο ρυθ μός, τό σο σαν στοι χεί ο της μου σι κής ό σο και α νε ξάρ τη τα α πό αυ τήν, α πο τε λεί μια φυ σιο λο γι κή α νά γκη του αν θρώ που. 133 Στρατιωτική Ορχήστρα Πνευστών (Μπάντα)

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 Τεθωρακισµένη Μεραρχία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí Ó ïëþ Åðéóôçìþí ÁãùãÞò Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÐÅÔÇÑÉÄÁ ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ åðéóôçìïíéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ;

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ moral Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ethics Αν και ο Bowie (2000) έ χει υ πο στη ρί ξει ό τι η κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας «εί ναι έ να τό σο ο ξύ μω ρο σχή μα ό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 60 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ι μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 Βά ση λοι πόν τῆς κί νη σης τοῦ Μούν εἶ ναι ἡ «οἰ κου με νι κή

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 1, Απρίλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131 Αίγινα 180 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση. Αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος a\fe d a\a s s a zaq d nd d] xs d] a zag d Α στηρ //νε //ο πυρ σευ τος ε δει //ει χθη//ης //τη //η η οι οι d xs d] a F d d]\s; esdgs\ag s; a35p s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης

O Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης O Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης ως Στρα τιω τι κή Προσωπι κό τη τα του 1821 (1770-1843) ΚΕΙΜΕΝΟ: Αντγος ε.α. Ιωάννης νης Δ. Κακουδάκης κης Επίτιμος Α Υπαρχηγός ΓΕΣ, Πρώ ην Διευ θυ ντής ΔΙ Σ/ΓΕΣ & Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές

Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές Καθήκοντα και προβλη µατισµοί αναφορικά µε τους Επιχειρησιακούς Νο µικούς Συµβούλους στις ΕΥΕ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Πα θο γέ νεια και θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση της ψω ριασι κής αρ θρί τι δας

Πα θο γέ νεια και θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση της ψω ριασι κής αρ θρί τι δας Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):25-34 Πα θο γέ νεια και θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση της ψω ριασι κής αρ θρί τι δας Π. Α ΘΑ ΝΑ Σi ΟΥ Πε ρi λη ψη Η ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα εί ναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Σάββας Τουμανίδης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ΕΚΕΡΙΟΣ Κ 22 εκεμβρίου. νήμη τῆς Ἁγίας εγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα