Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18"

Transcript

1 Τετάρτθ, 7 Δεκεμβρίου 2011 Χαβάσ Σκοπόσ μελωδία άςματοσ τουρκ. Hava (αζρασ, καιρόσ, ςκοπόσ) (πρβλ. Havayollari = Αερογραμμζσ (κυρλ. του αζρα δρόμοι) Yol = μονοπάτι, δρόμοσ και το κομμα Dev Yol (το πλιρεσ ειναι Devrimci Yol) Επαναςτατικό Μονοπάτι. Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18 το Βυζάντιο Οι βυηαντινοί τό ςκοπό τον ζλεγαν ιχο μακάμ. και δρόμο.ο ιχοσ ςτα αραβοπερςικά λεγεται Για παράδειγμα ςτο «Ωρολόγιον το Μζγα» ςτθ ςελ. 529 ςτο γνωςτό κοντάκιο του Ακακίςτου, το «Τθ Υπερμάχω» προτάςςονται με κοκκινα γράμματα οι οδθγίεσ προσ τον αναγνϊςτθ-ψάλτθ: Είτα το κοντάκιον δίχορον αργώσ Ηχοσ πλάγιοσ Δ Αυτόμελον ιχοσ είναι κλίμαξ ςυςτθματικι, δι' θσ ωριςμζνωσ οδεφοντεσ, απεργάηονται τθν μελωδίαν. Ιγουν, ο ιχοσ είναι μια κλίμαξ των ςυςτθμάτων, εισ τθν οποίαν περιπατοφντεσ οι μουςικοί διωριςμζνωσ, ιγουν αρχόμενοι από ρθτοφσ φκόγγουσ, φυλάττοντεσ και ρθτά διαςτιματα, και εισ ρθτοφσ φκόγγουσ καταλιγοντεσ, ποιοφςι τθν μελωδίαν. Ο δε τοφτων διοριςμόσ εγζνετο παρά των αρχαίων μουςικϊν..." Ασ δοφμε, καταρχιν, ποιοι είναι αυτοί οι 8 ιχοι και ποια είναι θ αντιςτοιχία τουσ τόςο με τισ κλίμακεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Μουςικισ όςο και με τα αραβοπερςικά μακάμια. Από τουσ 8 ιχουσ, οι 4 είναι πρωτότυποι ι κφριοι (Οι: πρϊτοσ (Α'), δεφτεροσ (Β'), τρίτοσ (Γ') και τζταρτοσ (Δ')) και οι υπόλοιποι 4 είναι παράγωγοι, κακϊσ παράγονται από τουσ κφριουσ (Οι: Ρλάγιοσ του Ρρϊτου (Ρλ.Α'), Ρλάγιοσ του Δευτζρου (Ρλ.Β'), Βαρφσ και Ρλάγιοσ του Τετάρτου (Ρλ.Δ') Ρεριςςότερα: Ρεριςςότερα: Οι Βυηαντινοι ονόμαηαν τον ιχο και δρόμο. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 1

2 το Λαΰκο Σραγούδι Ρρβλ. το Λαικο Τραγουδι του Στζλιου Καηαντηίδθ Σικω χόρεψε κουκλί μου να ςε δω να ςε χαρϊ τςιφτετζλι Τοφρκικο Κα ςου τραγουδιςω πάλι ςτον αςίκικο χαβά 1 κοφνα λίγο το κορμί ςου Φράςεισ Αυτόσ *ςυνεχίηει+ το χαβά του ι αυτόσ *ςυνεχίηει να παίηει + το βιολί του ι αυτόσ *ςυνεχίηει το+ ςκοπό 2 του Και οι τρείσ φράςεισ ςθμαίνουν : Επιμζνει ςτα ίδια και τα ίδια. Το παίξιμό του εχει άλλο αζρα Αλλο ςκοπό δθλαδθ βελτιωμζνο. Ρχ. Εχει ζναν αζρα!... άλλο πράμμα. Το ςυναντάμε και με τθν φράςθ «εχει ζνα τουπζ» 3. Λεγεται καυμαςτικά και εννοεί ζχει μία μεγάλθ ζπαρςθ, ζνα εντονο φφοσ αν και θ ςθμαςια τθσ λζξθσ δεν ειναι αυτι. *μεχρι+ να του πάρω τον αζρα Δθλαδθ μζχρι να αντιλθφκϊ το ςκοπό του τραγουδιοφ. Οπότε πλζον είμαι ςε κζςθ να εκτελζςω το κομμάτι που ακοφω ςτο μουςικό μου όργανο. Απο εκεί απζκτθςε τθν εννοια «να ανεξαρτθτοποιθκϊ απο τον αρχικο εκτελεςτι». Δθλ. να του υποκλζψω τον ςκοπο. Ραρόμοια φράςθ «μζχρι να πάρω το κολαϊ». Μζχρι να το ςυνθκίςω. Θ λεξθ δεν είναι απαρζμφατο του ρθματοσ κολλάω αλλά το τουρκικό ουςιαςτικό Kolay: ευκολία, άνεςθ. Το λζω γιατί εχω δει να το γράφουν «το κολάει». 1 Αςίκικοσ χαβάσ = ερωτικόσ ςκοπόσ 2 Εδω ο ςκοπόσ δεν ειναι θ επιδιωξθ, ο ςτόχοσ αλλά είναι ο δρόμοσ, ο χαβάσ, ο ρυκμόσ. 3 Από το Γαλλικο toupet=κυριολ. Νεφρο μεταφ. Ηωντάνια, ηωτικότθτα Copyright Aris Stougiannidis Σελ 2

3 Χαλβάσ Γλυκό με διαφορετικοφσ τροπουσ καταςκευισ και ιςάρικμεσ γεφςεισ Ετυμολογια Απο το τουρκικο Helva. Ποικιλίεσ Χαλβάσ πολίτικοσ Δεν βρικα πολλζσ λαογραφικζσ πλθροφορίεσ οφτε καν τθν ονομαςία. Κυμάμαι ομωσ τον πωλθτι του χαλβά που φϊναηε «χαλβάσ πολίτικοσ» και είχε ζνα ταβλά με το καταςκεφαςμα που βρικα ςτθν ςυνταγι 4. Το οποίο ζςπαγε ςαν να ιταν πζτρα ι πάγοσ με ζνα ςφυράκι και ςου ζδινε ζνα κοματάκι. Γευςτικά δεν λζει και πολλά πραγματα. Λςωσ και απο εδϊ ο άνοςτοσ άνκρωποσ,ο ςαχλόσ, λζγεται χαλβάσ. Θ ςυνταγι που βρικα το λζει TURRON ι Νουγκά ι μαντολάτο ι χαλβαδόπιτα. Δείχνει υπζροχο (ενϊ δεν είναι), είναι γριγορο (κρινετζ το εςεισ) και φυςικά μου 5 κυμίηει μαντολάτο δθλαδι Ηάκυνκο ι χαλβαδόπιτα, δθλαδι Σφρο. ΥΛΛΚΑ 125 γρ μζλι 225 γρ ςιρόπι γλυκόηθσ 190 γρ. Ηάχαρθ (θ ςυνταγι χρθςιμοποιεί μια ςυγκεκριμζνθ φίνα ηάχαρθ, κάτι ανάμεςα ςε κανονικι και άχνθ, ειδικι για ηαχαροπλαςτικι τθν caster sugar που λιϊνει εφκολα κλπ, αλλά μπορείτε να τρίψετε και τθν απλι ηάχαρθ ςε μπλεντεροειδζσ, το πρότειναν ϊσ λφςθ αν δεν βρίςκετε τθν ςυγκεκριμζνθ ηάχαρθ, ι και να τθν βάλετε ωσ ζχει...) 2 αςπράδια υηόχαρτο ι λαδόκολλα 200 γρ αποφλοιωμζνα αμφγδαλα, καβουρδιςμζνα Ξφςμα ενόσ λεμονιοφ Αναμίξτε το μζλι με 175 gr από το ςιρόπι γλυκόηθσ ςε ζνα αντικολλθτικό κατςαρολάκι ςε χαμθλι φωτιά. Ανακατεφετε διαρκϊσ μζχρι να ομογενοποιθκοφν τα υλικά και θ κερμοκραςία να φτάςει ςτουσ 130 βακμοφσ Κελςίου (χρειάηεται κερμόμετρο) Aν δεν 4 ειναι το ιδιο που χριςιμοποιοφν ςτισ χαλβαδόπθτεσ. 5 Αυτό κυμίηει ςτθν/ςτον ςυγγραφζα τθσ ςυνταγισ («The donkey and the carrot»), εμζνα μου κυμιηει απολυτα τον χαλβα των παιδικων μου χρόνων. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 3

4 ζχετε τϊρα αυτό είναι ςχετικό και δφςκολο με το μάτι το νερό ςτουσ 100 βράηει οπότε να πάρει τουλάχιςτον μια δυο βράςεισ το ςιρόπι. Στο μεταξφ, αναμίξτε τθ ηάχαρθ με τθν υπόλοιπθ γλυκόηθ και 50 ml νερό, ςε ζνα άλλο αντικολλθτικό ςκεφοσ. Ανακατεφετε διαρκϊσ, ςε χαμθλι φωτιά, μζχρι θ ηάχαρθ να λιϊςει και αφιςτε το κι αυτό να πάρει τουλάχιςτον 2-3 βράςεισ. Αν ζχετε κερμόμετρο ςτουσ 170 βακμοφσ, το αφαιρείτε από τθν φωτιά (να καραμελϊςει ςτο χρϊμα, αλλά να μθν μαυρίςει!) Πςο βράηουν τα ςιρόπια, χτυπιςτε τα αςπράδια μζχρι να γίνουν ςφιχτι μαρζγκα. Μόλισ το ςιρόπι με το μζλι πάρει μια δυο βράςεισ, πολφ αργά και λίγο λίγο ρίξτε το μζςα ςτα χτυπθμζνα αςπράδια, ενϊ ταυτοχρόνωσ χτυπάτε δυνατά ςτο μίξερ (δεν ςταματάτε να χτυπάτε). Πταν το ςιρόπι τθσ ηάχαρθσ ζχει καραμελϊςει (ςε χρϊμα αλλά και ςε υφι) πολφ πολφ αργά επαναλάβατε τθν διαδικαςία, ρίχνοντάσ το και αυτό ςτο μίγμα με τα αυγά. Το χτυπάτε, εννοείτε ανελζθτα, μζχρι να μείνει απλϊσ ηεςτό και όχι καυτό. Βουτυρϊςτε ζνα μικρό ταψάκι των 15 x 25 cm και ςτρϊςτε λαδόκολλα. ίξτε ςτο μίγμα και ανακατζψτε καλά, τα καβουρδιςμζνα αμφγδαλα με το ξφςμα, και ςτθ ςυνζχεια απλϊςτε το μίγμα ςτο ταψί. Καλφψτε τθν επιφάνεια με λαδόκολλα. Αφιςτε το να κρυϊςει και ζπειτα κόψτε το ςε 12 κομμάτια. Ρικανολογω οτι αν αντι για απλωμενο αφιςετε ςυςςωρευμζνο το μείγμα κα ζχετε το πολιτικο χαλβά που πουλουςαν οι πλανόδιοι των παιδικων μου χρόνων. Χαλβάσ ςιμιγδαλένιοσ Απο πολλοφσ ςυνταγογράφουσ αυτοσ κεωρείται ο πολίτικοσ χαλβάσ. Με ςιμιγδάλι βουρτυρο και ηαχαρθ. Τι χρειαηόμαςτε: 200 γρ. Βοφτυρο, 100 γρ. Κουκουνάρια, 200 γρ. ςιμιγδάλι ψιλό, 200 γρ. Ηάχαρθ, 400 γρ. Γάλα Καταςκευι: Σε δυνατι φωτιά βάηουμε το βοφτυρο και τα κουκουνάρια και ανακατεφουμε ςυνζχεια. Ζπειτα χαμθλϊνουμε τθν κερμοκραςία ςτο 1 και βάηουμε το ςιμιγδάλι και ανακατεφουμε για 1 ϊρα. Βάηουμε ςε μια κατςαρόλα το γάλα και τθν ηάχαρθ. Ρριν αρχίςει να βράηει το γάλα το βγάηουμε και το βάηουμε ςτο χαλβα ανακατεφοντασ ςυνζχεια. Μόλισ αρχίςει να γίνεται κρζμα το βγάηουμε, όταν κοχλάςει είναι ζτοιμο. Μετά το βγάηουμε από τθν φωτιά και το ςκεπάηουμε με μια πετςζτα και το αφινουμε να κρυϊςει καλά. Μόλισ κρυϊςει παίρνουμε 2 πθροφνια και το ςπυιρϊνουμε να γίνει ςπυρωτό και είναι ετοιμο. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 4

5 Χαλβασ Φαρςάλων πζηαηηθά ζπληαγήο 2 θιηηδάληα ληζεζηέ 1 θιηηδάλη καξγαξίλε ή ½ θιηηδάλη ειαηόιαδν θιηηδάληα δάραξε 4 θιηηδάληα λεξό Ακύγδαια άζπξα θαβνπξδηζκέλα Οδεγίεο ζπληαγήο Ρίρλνπκε ζε κηα θαηζαξόια όια ηα πιηθά εθηόο από ην 1 θιηηδάλη δάραξεο θαη ηνπο μεξνύο θαξπνύο. Βάδνπκε ηελ θαηζαξόια ζηε θσηηά θαη αλαθαηεύνπκε ζπλερώο µε κία μύιηλε θνπηάια γηα λα κελ πηάζεη. Παξάιιεια ζε έλα αληηθνιιεηηθό ζθεύνο ξίρλνπκε ηε δάραξε (πνπ θξαηήζακε) γηα λα θηηάμνπκε ηελ θαξακέια, ζε ρακειή θσηηά θξνληίδνπκε λα ιηώζεη αιιά λα κελ καπξίζεη. Όηαλ ηα πιηθά ζηελ θαηζαξόια έρνπλ γίλεη έλα κείγκα ξίρλνπκε ηελ θαξακέια θαη ηνπο μεξνύο θαξπνύο θαη αλαθαηεύνπκε, πξνζέρνληαο λα έρεη ιηώζεη θαιά ε καξγαξίλε. Σν κείγκα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη εκηδηαθαλέο. Βάδνπκε ζε ηαςί θαη ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 200 βαζκνύο γηα 20 ιεπηά. Ο ραιβάο Φαξζάισλ έρεη θαη παξαηζνύθιη : «απνπλέ Χαιβάο» κόλν απηό ην όλνκα κε ερεη θάλεη λα κελ ζέισ νύηε θαλ λα ηνλ δνθηκάζσ. Χαλβάσ Σαχινένιοσ ( ο λεγόμενοσ και "χαλβάσ του μπακάλθ") Βάηουν, επι ματαίω, ο,τι βάηει ο νουσ τϋανκρϊπου για να τον νοςτιμίςουν: Σοκολάτα, φυςτίκια, αμφγδαλα κλπ. Οι ταβερνόβιοι του ρίχναν κανζλα και το ζκαναν κραςομεηζ! Ο χαλβάσ όμωσ, ο,τι και να του κάνεισ, παραμζνει χαλβάσ. Παρομοιώςεισ Χαλβάσ χαρακτθρίηεται ο νωκρόσ, ο βλάκασ. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 5

6 Ρήμα Χαλβαδιάηω Κάνω κατι που μου αερζςει υπερβολικά 2. Απολλαμβάνω κατι με το πάςο μου Το χαβαλεδιάηω ςθμαίνει κάνω χαβαλζ. Ο χαβαλζσ είναι ουςιαςτικό Τοφρκικθσ προζλευςθσ, χαβαλζσ = havale που ςθμαίνει ευχάριςτθ ςυηιτθςθ. Επώνυμα Αλζκοσ Χαλβατηισ (Ρρϊθν ςτελεχοσ του ΚΚΕ, προςφάτωσ λογικευκζν), Χρίςτοσ Χαλβατηίδθσ (Διάςθμοσ Οδοντίατροσ) Ομορριζα Απο τιν αραβικι λεξθ halwa (που ςθμαίνει πολτόσ, χαλβάσ) βγαίνει το γνωςτό αποτριχωτικό χαλάουα. Ρροφζρεται ζτςι γιατί το πιραμε εμμζςωσ απο τα Αγγλικά. Εικόνα 1 Χαλβάσ ςτα Αραβικά Αλλιϊσ είναι ςκζτοσ χαλβάσ. Ρρβλ χαλβιανή είδοσ τι εμπλάςτρου (Σωφρόνιοσ Λεροςολφμων] Παροιμίεσ Ρωμιών καυγάσ, Τουρκών χαλβάσ. Οι τςακωμοί των ωμιϊν μασ είναι ςαν γλυκίςματα για τουσ Τοφρκουσ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 145: H. C. HONY : TURKISH - ENGLISH DICTIONARY: OXFORD : : ΛΕΞΛΚΟ ΤΘΣ ΡΛΑΤΣΑΣ ΑΓΚΟ :Ε. Ραπαηαχαρίου : ΚΑΚΤΟΣ : : Δ. ΤΟΜΡΑΪΔΘΣ : ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΕΡΩΝΥΜΑ ΤΟΥΚΛΚΘΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ: ΕΡΛΚΑΛΟΤΘΤΑ : : Δ. ΔΘΜΘΤΑΚΟΣ :ΜΕΓΑ ΛΕΞΛΚΟΝ ΟΛΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΘΣ: ΔΟΜΘ : ΑΓΝΩΣΤΘ Copyright Aris Stougiannidis Σελ 6

7 Copyright Aris Stougiannidis Σελ 7

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ημαςύα Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί.

ημαςύα Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί. ημαςύα 1. Το όργανο τθσ οράςεωσ. Ζνα απο τα αικθτιρια όργανα του ανκρωπινου ςωματοσ. Αλλά και θ οραςθ, το βλζφαρο ι ιριδα 2. Σθμείο του φυτοφ, με μπουμποφκι, που μπορει να χρθςιμεφςει για τον πολλαπλαςιαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΙΟ 45 Ματαιότθσ ματαιοτιτων

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΙΟ 45 Ματαιότθσ ματαιοτιτων Ειςαγωγή Αφοφ μιλάμε επί παντόσ επιςτθτοφ δεν είναι μάταιο να μιλιςουμε και για τιν ματαιότθτα (αφοφ τα πάντα είναι ματαιότθσ 1 ) αλλά και για τθν «μθ ματαιότθτα». Δθλαδι για πράγματα που γίνονται επαξίωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό έτος 2012-2013

Κατηχητικό έτος 2012-2013 Κατηχητικό έτος 2012-2013 «Τωμ Προφητώμ το κήρυγμα...» Συμαμτήσεις για Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Βοηθητικό υλικό για τομ Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ"

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ" Σσγγραφέας: Γιάννης Βαροσφάκης Εκδόζεις: ΑΑ. Λιβάνη www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α... 3 Hot Spots:... 4 Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΙΣΟΤ ΜΙΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΑΜ: 5389 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προσ Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Στο δίλθμμα αν οι εξωτερικοί φρουροί είναι ευκολόπιςτοι ι θ ςυνδικαλιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η δφναμη τησ παραπληροφόρηςησ, του Πζτρου Αργυρίου, 19/12/2010, tvxsteam Αν το λζνε οι ειδιςεισ τότε πρζπει να είναι αλικεια. Κάπωσ ζτςι τελειϊνουν

Η δφναμη τησ παραπληροφόρηςησ, του Πζτρου Αργυρίου, 19/12/2010, tvxsteam Αν το λζνε οι ειδιςεισ τότε πρζπει να είναι αλικεια. Κάπωσ ζτςι τελειϊνουν Η δφναμη τησ παραπληροφόρηςησ, του Πζτρου Αργυρίου, 19/12/2010, tvxsteam Αν το λζνε οι ειδιςεισ τότε πρζπει να είναι αλικεια. Κάπωσ ζτςι τελειϊνουν όλεσ οι ό- μορφεσ ιςτορίεσ. Από μια δυναμικι αντίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα