ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران"

Transcript

1 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة جغرافيا و علوم محيطي دانشگاه حكيم سبزواري ابولقاسم اميراحمدي ر دانشيار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة جغرافيا و علوم محيطي دانشگاه حكيم سبزواري آزاده عتباتي ر دانشجوي دكتري گروه بيولوژي دريا دانشكدة علوم دريايي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر پذيرش مقاله: 1392/12/15 تأييد نهايي: 1393/11/4 چكيده پورش گياهي يامل يمدة نقلوانتقال انرژي بين زيستكره و جو محسوب ميرود كاه آااار متفااوتي بار يناصار هوارناختي مناطق پيرامون خود دارد. در اين مطالعه ارتباط بين مقادير راخص گياهي تفاضلي نرمالرده با دمااي سطحي و آلبدوي سطحي در نواحي رمالي ايران با استفاده از روشهاي آمار كالسي رگرسايون و زماين آمااري كوكريجينگ بررسي رد. سه معيار آماري ميانگين قدر مطلق خطا انحراف جذر ميانگين مربعات و متوسا درصاد خطاي مطلق نشاندهندة توانمندي به مراتب بقتر روش زمين آمار كوكريجينگ نسبت به رگرسايون كالساي در برآورد دماي سطحي و آلبدوي سطحي است. نتايج تحقيق در دورة مورد مطالعه نشان ميدهد كه دمااي ساطحي و آلبدوي سطحي تحت تأاير مقادير پورش گياهي است. سپس از رواب بهدست آماده در تعياين ميازان خشاكي مناطق استفاده رد. نواحي ساحلي و جنگلي دامنههاي رمالي البرز با بيشترين مقدار سابزينگي )0/85( از حاداقل درجة حرارت )23 درجة سلسيوس( و آلبدوي سطحي )7 درصد( مشخص است. همچنين نواحي جنوبي ررتهكاوه البرز و قسمتي از مناطق ايران مركزي با كمترين مقدار سبزينگي )0/09-( از حداكثر درجة حارارت باه مقادار 45 درجة سلسيوس و بيشترين مقدار آلبدوي سطحي )38 درصد( مشخص است. كليدواژهها: آلبدوي سطحي پورش گياهي دماي سطح زمين رگرسيون زمين آمار. گيراهي برا اثربخشري در گياهي است. از ايرنرو پوشر هاي سطح زمين و جو تحت تأثير پوش مقدمه بخشي از برهمكن ابر- يكي از عوامل مهم و پوش فرايندهاي اقليمي- نظير انتقال انرژي از طريق دماي هوا رطوبت نسبي بارش تاب در تغييرپذيري اقليم كرة زمين محسوب ميشود. مطالعات نيلسون )1986( اسمال و كورس )2003( و وييس و همكاران سروزي ها از حد نرمال آن خارج شود آثاري مانند خشكسالي سيل و آت )2004( نشان داده است كه اگر اين برهمكن جنگل را به همراه خواهد داشت. استفاده از شاخصها و دادههاي دورسنجي در بررسي آثار گياهان بر خصوصيات جو و زمين به طور قابلمالحظهاي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر E- mail: نویسندۀ مسئول:

2 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان گسترش يافته است. در اين بين متغير آلبدوي سطحي دماي سطح زمين 1 )LST( و شاخصهاي پوش گياهي به طرور وسيعي در مطالعة اين آثار به كارگرفته ميشود )يايو و همكاران 2013(. همچنرين مطالعرات پيتمران )1991( اگزيرو و همكاران )1991( بيتس و همكاران )1997( و بونوا و همكاران )1999( نشان داد كه شناخت كافي از آثار پوش بر عناصر هواشناختي موجب افزاي دقت و تصحيح مدلهاي زمين- اتمسفري شده است. گياهي شاخصهاي گياهي جهت تعيين مقادير پوش سربز از پركراربردترين نمونرههراي محاسربات بانردي در مطالعرات دورسنجي است )مو و همكاران 2013(. اين شاخصها به منظور پاي كيفيت حيات گياهران بيشرتر از طريرق سرنج 2 ميزان كلروفيل يا مقدار آب موجود در برگ امكرانپرذير اسرت. در ايرن برين شراخص گيراهي تفاضرلي نرمرالشرده از 3 متداولترين شاخصهاي گياهي در پردازش تصاوير ماهوارهاي است كه ديرينگ در سال 1978 معرفي كرد. دماي سطح زمين يكي از متغيرهاي پركاربرد هواشناختي براي بررسي بيالن انرژي است كه در بسياري از مطالعات محيطي اقليمري و كشاورزي استفاده ميشود. محاسبة دماي سطح زمين با استفاده از باندهاي حرارتي ماهوارههاي دورسنجي انجرامپرذير است كه در آن ميزان انرژي ساطعشده از سطح زمين را 4 كه تابعي از دماي سرطحي آن اسرت قرانون اسرتفن برولتزمن توضيح ميدهد. نسبت انرژي بازتابيده به كل انرژي تابيدهشده در سطح جسم را آلبدوي سطحي آن جسم مرينامنرد كره معموال برحسب درصد اشعة تابيردهشرده محاسربه مريشرود )عليجراني و كاويراني 1371(. مقرادير آلبردوي سرطحي از شاخصهاي مهم در موضوعات بيوفيزيكي است چرا كه با آن بيالن انرژي بين زمين و جرو مشرخص مريشرود. مقرادير 5 آلبدوي سطحي تحت تأثير پوش گياهي دماي سطح زمين و رطوبت خات است )كورل 1984(. مطالعات متعددي در زمينة بررسي ارتباط بين پوش گياهي با دماي سطح زمين و آلبدوي سرطحي انجرام گرفتره است. مطالعهاي در ناحية پوش گياهي تندرا نشان داد كه با كاه مقادير شاخص گياهي تفاضلي نرمرالشرده مقرادير آلبدوي سطحي گياهان افزاي مييابد. همچنين تغييرات نسبي اندت در ويژگري پوشر گيراهي موجرب تغييراتري در آلبدوي سطحي بيالن انرژي و در نهايت بازخوردهايي در اقليم منطقه ميشرود )لرورانتي و همكراران 2011(. روبينرو و همكاران )1981( با استفاده از تصاوير سنجندة MSS نشان دادند كه افزاي سريع آلبدوي سطحي در اثرر فعاليرتهراي انساني موجب افزاي انرژي بازتابيده ميشود و مشخصكنندة نقصان زمين است. نقصان و برهنهسازي زمين در نرواحي خشك به افزاي آلبدوي سطحي ميانجامد كه پيامدهاي آن بر خات و الگوهاي چرخ بخ پاييني جو بارز است. پرايهودكو و گوارد )1997( و بوئگ و همكاران )1998( در مطالعات خود نشان دادنرد كره شريب تغييررات شراخص گياهي تفاضلي نرمالشده و دماي سطح زمين به ميزان تبخير و تعرق مرتبط است. افزاي در تبخيرر و تعررق بره دليرل افزاي دما صورت ميگيرد در نتيجه رطوبت خات كاه مييابد و از ميزان سبزينگي گياه كاسرته مريشرود. سرون و كافاتوس )2007( به بررسي فصلي رابطة پوش گياهي با دماي سطح زمين پرداختند. نتايج آنهرا نشراندهنردة ارتبراط منفي قابلقبول بين ميزان سبزينگي و دماي سطح زمين در فصل گرم است. رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. Land Surface Temperature 2. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 3. Deering 4. Stephan Boltzman 5. Courel

3 421 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران كارنيلي و همكاران )2006( نشان دادند كه در زيستبومهاي عر هراي شرمالي همبسرتگي مثبتري برين ميرزان پوش گياهي و دماي سطح زمين وجود دارد كه اين امر بره دليرل وجرود فراينردهاي بيوشريميايي گيراهي گرمازاسرت. دشتكيان و دهقاني )1386( نشان دادند كه بين پوش گياهي و دماي سرطح زمرين در منراطق بيابراني در فصرل گررم همبستگي منفي قوي )0/99( وجود دارد. بررسي لورانتي و همكاران )2011( نشان داد كه ارتباط خطي منفري معنراداري )ضريب تبيين 0/82( بين شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده و آلبدوي سطحي وجود دارد. در مطالعات ذكرشده آثار تغييرات پوش گياهي بر دماي سرطح زمرين و آلبردوي سرطحي برا روشهراي آمراري كالسيك مانند رگرسيون انجام شده و به ارتباط فضايي آن توجه نشده اسرت. همرانطرور كره مريدانريم ممكرن اسرت ارتباطات رگرسيوني بين متغيرهاي جغرافيايي برقرار باشد كه امكان تخمين آن در مطالعة ساير متغيرها امكانپذير اسرت. براي مثال با افزاي پوش گياهي دماي سطح كاه پيدا مي كنرد كره ايرن ارتبراط ر گرسري وني در آمرار كالسريك توجيهپذير است. اما متغيرهاي جغرافيايي عالوه بر اين ارتباطات يكسري ارتباطات فضايي دارند كه با عنوان فاصلة )متر كيلومتر درجه( نقاط از يكديگر تعريف ميشود كه در زمين آمار به آن توجه ميشود. 1 طبق قانون اول جغرافيا كه توبلر آن را در سال 1970 بازتعريف كرد:»هر متغيري با ساير متغيرها مرتبط است اما ارتباط بين متغيرهاي نزديكتر بيشتر است تا متغيرهاي دور از هم.«براي مثرال در شركل 1 الرف برا افرزاي پوشر گياهي دماي سطح كاه پيدا ميكند و برعكس كه اين ارتباط در شكل 1 ب در مدل رگرسيون قابرل توضريح اسرت. اما آيا اين كاه يا افزاي دما تحت تأثير فاصله نيز هست در شكل 1 ج نشان داده شرده كره برا افرزاي فاصرله از پيكسل با دماي 35 درجة سلسيوس مقدار دما كاه فاصلة نزديك به هم برقرار است كه اين ساختار فضايي با افزاي پيدا ميكند. به عبارت ديگر ارتباط بيشتري بين پيكسرلهراي برا فاصله كاه مييابد و از بين ميرود. الف ب ج ركل 1. الف( پيكسلهاي حاوي مقادير دماي سطح زمين و راخص گياهي تفاضلي نرمالرده ب( تفاوت ارتباط توضيح دادهردة دماي سطح زمين و راخص گياهي تفاضلي نرمالرده در آمار كالسي رگرسيون و ج( زمين آمار كوكريجينگ رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. Tobler

4 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان با توجه به مطالب بيانشده هدف اين مطالعه بررسي ارتباط دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي با پوش گياهي و 1 مشخصكردن شرايط خشكي سطحي در منطقة شمال ايران است. همچنين بررسي توانمندي دو روش رگرسيون )آمار كالسيك( و كوكريجينگ )زمين آمار( در برآورد دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي با استفاده از شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده از مهمترين اهداف اين پژوه است. مواد و روشها منطقة مورد مطالعه واقع در شمال ايران و داراي تغييرات شديد پوش گياهي و اقليمي است )شكل 2(. همچنين وجرود لندفرمهاي متنوع بين شمال و جنوب رشتهكوه البرز )از قبيل جلگههاي آبرفتي حاصلخيز شمال و پالياها و نمكزارها در جنوب( قابل مالحظه است. در اين مطالعه دورة گرم سال )ژويية 2010( به دليل وجود شرايط خشكسرالي و ترن هراي گياهي انتخاب شد )ادب 2014(. ركل 2. موقعيت جغرافيايي منطقة مورد مطالعه ركل 3. مراحل انجام تحقيق و استفاده از رگرسيون و كوكريجينگ در تخمين دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي با استفاده از راخص گياهي تفاضلي نرمالرده رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. surface dryness

5 423 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران شد. شكل 3 نشاندهندة مراحل انجام تحقيق است شامل مرحلة دريافت و پي پردازش تصاوير موديس محاسبة دماي سطح زمين آلبدوي سطحي و شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده. بهمنظور برآورد دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي به وسيلة شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده از دو روش رگرسيون و كوكريجينگ استفاده شرده اسرت. نترايج بررآورد دمراي سطح زمين و آلبدوي سطحي از دو روش مذكور با دادههاي دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي سنجندة موديس مقايسه دادههاي 1 كيلومتري MOD021KM و MYD021KM در ژويية 2010 به صورت )HDF( توجيه آن با مختصات حقيقي آن از دادههاي زون 40 شمالي Hierarchical Data Format 02 Datum :WGS-84 است از اينرو با استفاده از رابطة در مقياس روزانه از سنجندة موديس ماهوارة ترا و آكوا دريافت شد. بهمنظور زمين مرجرع كرردن تصراوير و استفاده شد كه در آن مختصات پيكسلها به سيستم مختصرات UTM تبديل شده است )شكل 4(. ارزش پيكسلها در دادههاي اصلي Scaled integer دادهها به تابندگي و انعكاس تبديل شد. ضرايبي در متاديتاي هر تصوير وجود دارد كه در رابطة 1 از آن استفاده ميشود. سپس از مدل SMAC )نرمافزار انعكاسي استفاده شد )رحمان و دديو 1994(. رابطة 1 كه B )ILWIS North 52 B B B بره منظرور تصرحيح مقردار Radiance Radiance_Scales SI Radiance_Offsets Reflectance Reflectance _Scale SI Reflectance_Offset B و Scaled integer SI اندكس باند است. الف ب ركل 4. الف( تصوير بدون مختصات حقيقي زمين ب( تصوير زمين مرجعرده جهت اجتناب از تغييرات اندازة پيكسلها از تصاويري استفاده شد كه در آن منطقرة مرورد مطالعره در ناحيرة نرادير تصوير قرار داشت. به عبارت ديگر اندازة پيكسلهاي سنجندة موديس بره دليرل ترأثير كرويت زمين و در نهايت خطاي پانوراميك در حواشي تصوير همانند ناحية نادير تصروير 1 كيلرومتر نيسرت. از ايرنرو يكسرانسرازي انردازة پيكسرلهرا )1 كيلومتر( با استفاده از عملگر شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده امكانپذير شود. 3 بازنمونهبرداری انجام شد تا بررسي روابط بين دماي سطح زمين و آلبردوي سرطحي برا رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. radiance 2. reflectance 3. resample

6 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان الگوريتم گياهي تفاضلي نرمالرده به منظور محاسبة مقادير سبزينگي از نسبت تفاضلي باند قرمز با پهناي باند 0/62 تا 0/67 ميكرومتر و باند مرادون قرمرز نزديك با پهناي باند 0/841 تا 0/876 ميكرومتر استفاده شده است )رابطة 2(. به لحاظ نظري ميزان سبزينگي بين 1+ و 1- تعيينپذير است به گونهاي كه اين مقادير براي پوش گياهي متراكم بره سرمت 1+ ميرل پيردا مريكنرد )روسرو و همكاران 1973(. مقادير شاخص مذكور براي پيكسلهاي حاوي آب برف و يخ منفي براي خات مقادير كمتر از 0/05 و براي ابرها در حدود صفر است. Red رابطة 2 Red كه در آن = مقادير انعكاسي =Red باند طول موج قرمز = Nir باند طول موج مادون قرمز نزديك است. NDVI Nir Nir الگوريتم دماي سطح زمين با توجه به قانون پالنك ارتباط خطي بين دماي جسم و گسيلندگي آن با دماي ثبتشده در سنجنده برقرار اسرت. از حرل معادلة پالنك 1 دماي درخشندگي به دست ميآيد كه دماي متناظر با انرژي تابشي دريافت شده از سطح توسط سرنجنده است. مقادير تابندگي باندهاي حرارتي 31 و 32 دادههاي موديس به مقادير دماي درخشندگي تبديل شد )رابطة 3(. دماي سطحي با 2 الگوريتم پارودي )2000( محاسبه شد )رابطة 4(. C2 Tb C1 wavelength * ln wavelength5* radiance 1. C *10 4 k m C *10 WM sr m رابطة 3 که در آن ST 0.39*(Tb31^ 2) (2.34*Tb31) (0.78*Tb31*Tb32) (1.34*Tb32) (0.39*(Tb32 ^ 2)) 0.56 رابطة 4 كه در آن =Tb دماي درخشندگي. الگوريتم آلبدوي سطحي مقادير آلبدوي سطحي در محدودة طول موج 645/5 تا 2114/1 نانومتر بر اساس مقادير انعكاسي اصالحشدة مدل خطي محاسبه ميشود. به همين منظور ليانگ و همكاران )2002( الگوريتمي را برراي محاسربة آلبردوي سرطحي از دادههراي موديس ارائه كردند )رابطة 5(. اين مدل با ضريب تبيين بي از 83 درصد برر اسراس دادههراي زمينري برراي سرنجندة موديس محاسبه شده است. رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. brightness temperature 2. Parodi

7 425 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران رابطة 5 كه در آن MODIS αi مقادير انعكاسي اصالحشده در هر باند است. مقدار روزانة شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده )رابطة 2( دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي )روابط 4 و 5( در ماه ژويية 2010 براي منطقة مورد مطالعه محاسبه شد. سپس با ميانگينگيري دادههاي روزانه ميانگين ماهانة دماي سرطح زمين آلبدوي سطحي و شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده بهدست آمد. الزم به ذكر است كه پيكسلهاي حاوي ابرر در روزهاي فاقد ابر قبل و بعد از ميانگينگيري يا در صورت ابري بودن اين روزها از تكنيكهاي ميانيابي براي از بين برردن مناطق ابري استفاده شد )زهاو و همكاران 2010 (. سپس مقادير ميانگين ماهانة دماي سطحي آلبدوي سرطحي )متغيرر وابسته( و شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده )متغير مستقل( در روش رگرسيون و كوكريجينگ به كار گرفته شد. روش رگرسيون و كوكريجينگ در اين پژوه از دو روش رگرسيون و كوكريجينگ در برآورد دماي سطحي و آلبردوي سرطحي برا كمرك متغيرر مسرتقل شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده استفاده شده است. در روشهاي رگرسيون چندمتغيره آمار كالسيك ارتباط برين متغيرهرا بدون توجه به ويژگيهاي مكاني آنها بررسي ميشود. اين فر در نظر گرفتره نمريشرود كره احتمرال تشرابه مقرادير در نمونههاي با فواصل نزديك به هم بيشتر است. شكل كلي روش رگرسيون )خطي( به صورت زير است )رابطة 6(. رابطة 6 كه در آن y = ß 0 + ß 1 x 1 ß 0 عر از مبدأ ß 1 شيب خط برازش دادهشده با دادهها و x متغير مستقل است. روش كوكريجينگ يكي از روشهاي زمين آمار است كه در آن از خوا روشهاي چند متغيره مبتنري برر فاصرلة فضايي بين آنها استفاده ميشود )رابطة 7(. رابطة 7 كه در آن n Z* xi eixi k.y Xk n e1 k1 Z xi مقادير متغير برآورد شده )متغير وابسته( براي نقطة xi با مختصات جغرافيايي معلوم ei با متغير Xi Z مقادير مشاهدهشدة متغير اصلي k وزن مربوط به متغير كمكي و y xk وزن مرتبط مقادير مشراهدهشردة متغيرر كمكي است. تغييرات نما به منظور برآورد و محاسبة اوزان بر حسب فاصلة فضايي محاسبه ميشود )رابطة 8(. رابطة 8 كه در آن 1 zy h n zxi h zxi * yxk h yxk 2 z Xi y با z تغييرات نماي متقابل بين متغير zy h متغير وابسته و y Xk متغير مستقل است.

8 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان نتايج و بحث نواحي حاشية ساحلي درياي خزر و نواحي جنگلي از بيشترين مقدار سبزينگي با 0/85 و نواحي جنوبي رشرتهكروه البررز و كوير مركزي ايران از كمترين مقدار با 0/09- تعيين شد )شكل 5 (. الزم به ذكر است كه مقادير منفري متمايرل بره عردد صفر در شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده مربوط به مناطق فاقد پوش گياهي مانند رخنمونهاي سنگي يا پوش هاي گياهي پراكنده در حواشي نمكزار كوير مركزي ديده ميشود كه حاوي مقراديري آب اسرت )وانرگ و همكراران 2003(. بهطور كلي نواحي ساحلي و جنگلي كه از پوش گياهي متراكمي برخوردارند با حداقل درجة حرارت به مقدار 23 درجرة سلسيوس و مقدار آلبدوي سطحي كمتر در حدود 7 درصد و نواحي جنوبي رشتهكوه البرز بره دليرل كمري و عردم وجرود پوش گياهي با حداكثر درجة حرارت به مقدار 45 درجة سلسيوس و بيشترين مقدار آلبدوي سطحي با 38 درصد تعيرين شد )شكل 5(. الف ب ج ركل 5. الف( مقادير راخص گياهي تفاضلي نرمالردة بهدست آمده از سنجندة موديس ب( دماي سطحي زمين بهدست آمده از سنجندة موديس ج( آلبدوي سطحي بهدستآمده از سنجندة موديس در ژويية 2010 شكل 6 نشاندهندة ارتباط رگرسيوني شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده با دماي سطحي و آلبدوي سرطحي اسرت. نتايج نشان ميدهد كه با افزاي مقادير سبزينگي مقادير دماي سطحي كاه پيدا ميكند )شكل 6 الرف(. ايرن امرر بره دليل وجود آب در برگ گياهان است به گونهاي كه افزاي شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده به معناي افزاي رطوبت گياه است. وجود آب در برگ عامل اصلي پايين بودن دماي سطحي در نواحي با پوش گياهي است. اين رابطه همچنين در مورد آلبدوي سطحي قابل توضيح است به گونهاي كه مقادير ضريب انعكاس با افزاي سبزينگي كاه پيدا ميكند و در نهايت به مقدار ثابتي ميرسد )شكل 6 ب(.

9 427 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران الف ب ركل 6. الف( ارتباط بين مقادير راخص گياهي تفاضلي نرمالرده با دماي سطحي زمين ب( ارتباط بين مقادير راخص گياهي تفاضلي نرمالرده با آلبدوي سطحي در ژويية 2010 روابط رگرسيون غيرخطي و خطي به منظور تخمين دماي سرطحي )رابطرة 9( و آلبردوي سرطحي )رابطرة 10( برا استفاده از شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده محاسبه شد. رابطة 9 كه در آن y= آلبدوي سطحي x= شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده رابطة 10 كه در آن y= دماي سطح زمين y = a 1+be cx y= a + ßx.1/53-0/62 و =c =b 0/103 = a x = شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده.-27/28 = 47/44 و =b a به منظور بررسي رابطة مكاني شاخص گياهي تفاضلي نرمالشرده برا دمراي سرطحي و آلبردوي سرطحي از روش كوكريجينگ استفاده شده است كه در آن شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده متغيرر مسرتقل و مقرادير دمراي سرطحي و آلبدوي سطحي متغيرهاي وابسته تعريف شدهاند. اهميت اين روش در آن است كره مقرادير سربزينگي گيراهي )شراخص گياهي تفاضلي نرمالشده( مؤثر بر دماي سطحي و آلبدوي سطحي با توجه به همبستگي فضايي آنها با يكديگر در نظر گرفته ميشود به گونهاي كه آثار الگوي فضايي متغيرها با يكديگر قابل تحليل و شناسايي است. شكل 7 بيانگر تابع همبستگي نگاشت 1 يا كوريلوگرام بين مقادير شراخص گيراهي تفاضرلي نرمرالشرده برا دمراي سطحي و آلبدوي سطحي است. نمودار كوريلوگرام نشان ميدهد كه همبستگي منفري برين دو متغيرر دمراي سرطحي و آلبدوي سطحي با شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده وجود دارد. اما اين همبستگي منفي در پيكسلهراي مجراور بسريار بيشتر است و هرچه فاصله بيشتر ميشود از ميزان همبستگي كاسته ميشود به طوري كه مقدار آن در فواصل بسيار دور صفر ميشود كه نشاندهندة عدم همبستگي است. حداكثر همبستگي فضايي برين آلبردوي سرطحي و شراخص گيراهي تفاضلي نرمالشده برابر با 0/55- )شكل 7 الف( و براي دماي سطح زمين و شاخص گياهي تفاضلي نرمالشرده برابرر برا 0/79- بهدست آمد )شكل 7 ب(. رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. correlogram

10 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان الف ب ركل 7. الف( كوريلوگرام بدون جقت بين آلبدوي سطحي با راخص گياهي تفاضلي نرمالرده و ب( دماي سطحي با راخص گياهي تفاضلي نرمال مدلهاي متفاوتي براي برازش مدل نظري بر دادههاي تجربي به منظور محاسبة واريوگرام استفاده شرد كره مردل كروي بهترين تخمينگر انتخاب شد. جدول 1 نشاندهندة پارامترهاي مورد نياز جهت محاسبة واريوگرام )تغيير نما( دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي با اسرتفاده از شراخص گيراهي تفاضرلي نرمرا ل شرده اسرت. پرارامتر واريرانس سراختاردار نشاندهندة واريانس مكاني غيرتصادفي دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي است كه بيشترين مقدار تغيير نما را به خرود اختصا ميدهد. فاصلة مؤثر بيانگر دامنه )فاصله(ي همبستگي پيكسلها برا يكرديگر اسرت كره در خرارج ايرن دامنره )فاصله( رفتار نقاط تصادفي و غيرقابلكنترل است. پارامتر اثر قطعهاي نشاندهندة تصرادفي برودن متغيرر مرورد بررسري است كه اين امر نشاندهندة وجود مؤلفهه يا تصادفي وابسته به ساختار ذاتي متغيرها يا خطاي اندازهگيري متغيرهاسرت اما اين مقدار براي دادههاي دورسنجي نزديك به صفر است كه حالت ايدهآلي از عدم وجود تصادفي بودن متغير را نشران ميدهد. جدول 1. مقادير واريوگرام جقت تخمين دماي سطحي و آلبدوي سطحي با راخص گياهي تفاضلي نرمالرده دماي سطح زمين آلبدوي سطحي مدل كروي كروي اار قطعه واريانس تصادفي -0/031-0/00003 واريانس ساختاردار -0/888-0/005 فاصلة مو ار 3/29 3/17 با توجه به روابط بهدست آمده از روش رگرسيون خطي و غيرخطي )روابط 9 و 10( و روش كوكريجينگ )رابطة 7( مقادير دماي سطحي زمين و آلبدوي سطحي در منطقة مورد مطالعه در ژويية 2010 برآورد شد )شكل 8(. بررسي بصري دو روش نشان ميدهد كه مقادير دماي سطحي زمين و آلبدوي سرطحي بررآورد شرده در روش كوكريجينرگ از حالرت هموارتري نسبت به روش رگرسيون برخوردار است. به بيان ديگر وجود تضاريس مقرادير در روش رگرسريون بره وضروح مشهود است.

11 429 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران الف ب ج د ركل 8. الف( دماي سطحي برآوردرده با استفاده از روش رگرسيون ب( آلبدوي سطحي برآوردرده با روش رگرسيون ج( دماي سطحي برآوردرده با روش كوكريجينگ د( آلبدوي سطحي برآوردرده با روش كوكريجينگ در ژويية 2010 تحليل درستنمايي روش رگرسيون و كوكريجينگ شكل 9 نشاندهندة پراكن مقادير آلبدوي سطحي و دماي سطحي موديس به مقادير برآوردشده برا روش رگرسريون و كوكريجينگ است. اگر پراكن مقادير حالت خطي و نزديك خط برازش باشد نشاندهندة همبستگي براال برين مقرادير واقعي و برآورد شده است. نتايج نشان ميدهد كه پراكن مقادير مشاهداتي )موديس( و مقادير مدلشده برراي دو متغيرر دماي سطحي زمين و آلبدوي سطحي در روش رگرسيون )شركل 9 الرف و ب( بره مراترب بيشرتر از روش كوكريجينرگ )شكل 9 ج و د( است. مقادير ضريب همبستگي بين آلبدوي سطحي و دماي سطحي موديس با آلبدوي سرطحي و دمراي سطحي مدلشده در روش كوكريجينگ به ترتيب برابر برا 0/92 و 0/98 و برراي روش رگرسريون برابرر برا 0/66 و 0/9 است. جدول 2 نشاندهندة معيارهاي ميانگين قدر مطلق خطا انحراف جذر ميرانگين مربعرات و متوسرط درصرد خطراي مطلق بين مقادير دورسنجي و برآوردشدة آلبدوي سطحي و دماي سطحي اسرت. متوسرط درصرد خطراي مطلرق نشران ميدهد كه درصد درستنمايي براي آلبدوي سطحي و دماي سطحي برآوردشده با روش كوكريجينگ به ترتيب %93/4 و %99 و در روش رگرسيون %87/1 و %96/5 است. نتيجهگيري كلي از جدول 2 نشان ميدهد كره روش كوكريجينرگ از خطاي به مراتب كمتري نسبت به روش رگرسيوني در برآورد آلبدوي سطحي و دماي سطحي برخوردار است.

12 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان الف ب ج د ركل 9. الف( پراكنش مقادير دماي سطحي موديس با دماي سطحي برآوردرده در روش رگرسيون ب( پراكنش مقادير آلبدوي سطحي موديس با آلبدوي سطحي برآوردرده در روش رگرسيون ج( پراكنش مقادير دماي سطحي موديس با دماي سطحي برآوردرده در روش كوكريجينگ د( پراكنش مقادير آلبدوي سطحي موديس با آلبدوي سطحي برآوردرده در روش كوكريجينگ جدول 2. آمارههاي درستنمايي روشهاي رگرسيون و كوكريجينگ در برآورد آلبدوي سطحي و دماي سطحي با استفاده از راخص گياهي تفاضلي نرمالرده MAE RMSE MAPE متغير روش 0/013 0/025 0/017 0/032 %6/61 12/93 آلبدوي سطحي برآوردشده كوكريجينگ رگرسيون 0/414 1/4 0/788 2 %1/11 %3/57 دماي سطحي برآوردشده كوكريجينگ رگرسيون شكل 10 نشاندهندة انحراف معيار خطای باقیماندۀ آلبدوی سطحي و دمای سطحي برآوردشده در روش رگرسیون و کوکریجینگ است. اگر انحراف معيار خطای باقیمانده بین 0/5- و 0/5 )نواحي به رنگ کرم روشن( باشد نشاندهنددۀ حداقل خطا بین مقادیر واقعي و برآورد شده است. همانطور که مشخص شده است مقادیر انحراف معيار خطای باقیمانده از نظر فضایي در دو روش رگرسیون و کوکریجینگ متفاوت است. بيشترين مقادير خطاي باقيمانده دماي سطحي برآورد شده در روش كوكريجينگ در نواحي رشتهكوه البرز و نواحي ساحلي و در روش رگرسيون عالوه بر نواحي مذكور نرواحي غرب و جنوب غربي است. الگوي فضايي مقادير خطاي باقيماندة آلبدوي سرطحي برآوردشرده در روش كوكريجينرگ ترا حدودي نامشخص است اما نواحي شرقي و شمال شرقي از بيشترين خطا برخوردارند. اين الگوي فضرايي در مرورد روش رگرسيون نيز مشهود است اما نواحي شمالي از خطاي كمتري برخوردار است.

13 431 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران الف( دماي سطحي ب( آلبدو سطحي ج( دماي سطحي د( آلبدو سطحي ركل 10. الف( انحراف معيار خطای باقيماندة دماي سطحي موديس با دماي سطحي برآورد رده در روش كوكريجينگ ب( انحراف معيار خطای باقيماندة آلبدوي سطحي موديس با آلبدوي سطحي برآوردرده در روش كوكريجينگ ج( انحراف معيار خطای باقيماندة دماي سطحي موديس با دماي سطحي برآوردرده در روش رگرسيون د( انحراف معيار خطای باقيماندة آلبدوي سطحي موديس با آلبدوي سطحي برآورد رده در روش رگرسيون. بررسي ارتباط مقادير شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده با آلبدوي سطحي و دماي سطحي برآورد شده اين امكان را فراهم ميكند تا نواحي را بر اساس ويژگيهاي اين سه متغير طبقهبندي كرد. به عبارت ديگر نواحي همگون را بر اساس 1 ويژگي ميزان خشكي طبقه كرد. در شكل 11 مناطق مرطوب مناطقياند كره ترراكم سربزينگي براال دمراي سرطحي و آلبدوي سطحي پاييني دارند. مناطق خشك با تراكم سبزينگي پايين دماي سرطحي و آلبردوي سرطحي براال مشرخص ميشود. ركل 11. ارتباط بين راخص گياهي تفاضلي نرمالرده با آلبدوي سطحي و دماي سطحي در تعيين ميزان خشكي مناطق رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. خشكي نوعي ويژگي دايمي آبوهوايي در يك منطقه است.

14 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان بحث و نتيجهگيري نتايج اين تحقيق نشان داد كه پوش گياهي يكي از عوامل مهم در تغييرپذيري اقلريم منطقرة مرورد مطالعره محسروب ميشود كه نق اساسي در تعامالت بين فرايندهاي سطح زمين )آلبدوي سطحي( و جو )دماي سطح زمين( ايفا ميكند. فصل گرم سال به عنوان دورة مطالعاتي نشان داد كه فعاليتهاي فتوسنتز همچنين فرايند تعرق موجب ميشود تا دماي ميكروكليماي اين مناطق كمتر از مناطق بدون پوش گياهي باشد زيرا دفع آب در گياه عمردتا از طريرق پديردة تعررق صورت ميپذيرد. در اين شرايط آب به صورت بخار آب و از محل روزنهها به خارج از گياه منتقل ميشود. نتايج وان و همكاران )2004( نيز نشان داد كه شيب تغييرات دماي سطح زمين وابسته به مقردار سربزينگي اسرت. همچنين عامل سايه و رطوبت خات و هوموس در مناطق جنگلي شمال ايران نيز موجب كاه دماي سطحي و آلبدوي سطحي ميشود. از طرفي مقادير آلبدوي سطحي در نواحي داراي پوش گياهي كمترر از نرواحي فاقرد پوشر گيراهي است بهطوري كه مقادير انرژي بازتابشده در حدود 11 درصد و مناطق بدون پوشر گيراهي حردود 31 درصرد اسرت. بهطور كلي در نواحي بياباني و پاليا بهخصو نمكزارهاي منطقة مورد مطالعه به دليل ماهيرت فيزيكري و رنرگ مرواد مقادير آلبدوي سطحي و شدت آن بيشتر است. البته در نواحي زهك كويري كه مقادير آب موجود در خات زيراد اسرت عامل كاه دماي سطحي و كاه آلبدوي سطحي تا حدودي نيز مشاهده ميشود. هامل و همكراران )1979( نشران دادند كه آلبدوي سطحي در بيابانها از %20 تا %40 تغيير ميكند و تغييرات فصلي آلبردوي سرطحي در ايرن منراطق در نتيجة تغيير شرايط رطوبت سطح اتفاق ميافتد. رنگ خات رطوبت ساختار و نراهمواري همگري برر آلبردوي سرطحي تأثيرگذارند و خاتهاي فاقد ساختار آلبدوي سطحي را 15 تا %20 افزاي ميدهند. با توجه به نتايج رضايتبخ روش كوكريجينگ در برآورد دماي سطحي و آلبدوي سرطحي ايرن امكران فرراهم ميآيد تا بدون نياز به دادههاي حرارتي باندهاي انعكاسي و انجام مراحل پي پردازش اين دادهها بتروان برا دقرت قابرل توجهي مقادير آلبدوي سطحي و دماي سطحي را با استفاده از شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده برآورد كرد. نتايج ارتباط سهگانه بين شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده با آلبدوي سطحي و دماي سطحي برآورد شده نشان ميدهد كه استفاده از متغيرهاي مذكور در بررسي شرايط خشكي مناطق مفيد است. همانطور كه در اين تحقيق نشان داده شد متغيرهاي جغرافيايي عالوه بر ارتباط كالسيك رگرسريوني برين خرود داراي همبستگي فضايي نيز هست. استفاده از خوا همبستگي فضايي به طور چشمگيري دقت برآوردهراي متغيرهراي جغرافيايي را افزاي ميدهد. از اينرو پيشنهاد ميشود از روشهاي زمينآمار در برآورد متغيرهاي دورسنجي مانند تبخير و تعرق دماي هوا و جزآن در كنار روشهاي آمار كالسيك استفاده كرد. مطالعرات بيشرتري در زمينرة اسرتفاده از سراير روشهاي دادهكاوي در برآورد آلبدوي سطحي و دماي سطحي همچنين توسعة شاخص خشكي با اسرتفاده از دادههراي دورسنجي به دست نويسندگان در حال انجام است.

15 433 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران منابع دشتكيان ت. و دهقراني م. ع. )1386(. بررسي دماي سطح زمين در ارتباط با پورش گياهي و توسعة رقري با اساتفاده از سانجش از دور و سامانههاي اطاليات جغرافيايي در مناطق بياباني. مجلة پژوه و سازندگي در منابع طبيعي شمارة عليجاني ب. و كاوياني م. ر. )1371(. مباني آب و هوارناسي انتشارات سمت. Adab, H. (2014). Remote Sensing based Thermophysical Approach for Detecting Forest Pre-Ignition in Iran. Ph.D. Dissertation, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Faculty of Geoinformation and Real Estate, pp Betts, R.A., Cox, P.M., Lee, S.E. and Woodward, F.I. (1997). Contrasting Physiological and Structural Vegetation Feedbacks in Climate Change Simulations. Nature, Vol. 387, pp Boegh, E., Soegaard, H., Hanan, H., Kabat, P. and Lesch, L. (1998). A Remote Sensing Study of the NDVI-TS Relationship and the Transpiration from Sparse Vegetation in the Sahel based on High Resolution Data. Remote Sensing of Environment, Vol. 69, pp Bounoua, L., Collatz, G.J., Sellers, P.J., Randall, D.A., Dazlich, D.A., Los, S.O., Berry, J.A., Fung, I., Tucker, C.J., Field, C.B. and Jensen, T.G., (1999). Interaction between Vegetation and Climate: Radiative and Physiological Effects of Doubled Atmospheric CO. Journal of Climate, Vol. 12, pp Colwell, J. E. (1974). Vegetation Canopy Reflectance. Remote Sensing of Environment, Vol. 3, pp Hummel, John R., and Ruth A. Reck. (1979). A Global Surface Albedo Model. Journal of Applied Meteorology, Vol. 18, No. 3, pp Karnieli, A., Bayasgalan, M., Bayasgalan, Y., Agam, N., Khudulmur, S. and Tucker, C.J. (2006). Comments on the Use of the Vegetation Health Index over Mongolia, International Journal of Remote Sensing, Vol. 27, pp Liang, S., Shuey,C. J. L., Russ, A. Fang, H., Chen, M., Walthall, C.L., Daughtry, C.S.T., Hunt Jr, R. (2002). Narrow Band to Broad Band Conversions of Land Surface Albedo: II.Validation. Remote Sensing of Environment, Vol. 84, pp Loranty, Michael M., Goetz, Scott, J. and Beck. Pieter S.A. (2011). Tundra Vegetation Effects on Pan-Arctic Albedo. Environmental Research Letters, Vol. 6, No. 2, pp 1-7, Mu, Qiaozhen, Zhao, Maosheng, Kimball, John S., McDowell, Nathan G. and Running, Steven W. (2013). A Remotely Sensed Global Terrestrial Drought Severity Index. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 94, No. 1, pp Neilson, R.P. (1986). High-Resolution Climatic Analysis and Southwest Biogeography. Science, Vol. 232, pp Pitman, A.J. (1991). A Simple Parameterization of Sub-Grid Scale Open Water for Climate Models. Climate Dynamics, Vol. 6, pp Prihodko, L. and Goward, S.N. (1997). Estimation of Air Temperature from Remotely Sensed Observations, Remote Sensing of Environment, Vol. 60, pp Rahman, H. and Dedieu, G. (1994). SMAC: A Simplified Method for the Atmospheric Correction of Satellite Measurements in the Solar Spectrum. International Journal of Remote Sensing, Vol. 15, pp Robinove, Charles J., Chavez Jr, Pat S., Gehring, Dale, and Holmgren, Ralph (1981). Arid Land Monitoring using Landsat Albedo Difference Images. Remote Sensing of Environment, Vol. 11, pp Rouse, J.W., Haas, R.H., Schell, J.A. and Deering, D. W. (1973). Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS. Third ERTS Symposium, NASA SP - 351, Vol. 1, pp Small, E.E. and Kurc, S. (2003). Tight Coupling Between Soil Moisture and the Surface Radiation Budget in Semiarid Environments: Implications for Land-Atmosphere Interactions. Water Resources Research, Vol. 39, No.10, pp Sun, D. and Kafatos, M. (2007). Note on the NDVI-LST Relationship and the Use of Temperature-Related Drought Indices over North America. Geophysical Research Letters, Vol.34, L24406, pp 1-4. Wan, Z., Wang, P. and Li., X. (2004). Using MODIS Land Surface Temperature and Normalized Difference

16 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان Vegetation Index Products for Monitoring Drought in the Southern Great Plains, USA. International Journal of Remote Sensing, Vol. 25, No. 1, pp Wang, J., Rich, P.M. and Price, K.P. (2003). Temporal responses of NDVI to precipitation and temperature in the central great plains, USA. International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, No. 11, pp Weiss, J.L., Gutzler, D.S., Coonrod, J.E.A. and Dahm, C.N. (2004). Seasonal and Inter-Annual Relationships between Vegetation and Climate in Central New Mexico, USA. Journal of Arid Environments, Vol. 57, pp Xue, Y., Sellers, P.J., Kinter, J.L. and Shukla, J. (1991). A Simplified Biosphere Model for Global Climate Studies. Journal of Climate, Vol. 4, pp Yao, Y., Liang, S., Cheng, J., Liu, S., Fisher, J.B., Zhang, X., Jia, K., Zhao, X., Qin, Q., Zhao, B., Han, S., Zhou, G., Zhou, G., Li, Y. and Zhao, S. (2013). MODIS-Driven Estimation of Terrestrial Latent Heat Flux in China Based on a Modified Priestley-Taylor Algorithm. Agricultural and Forest Meteorology, Vol , pp Zhou, Chuncheng, Lingling, Ma, Xinhong, Wang and Shi, Qiu (2010). A Thin Cloud Removal Method for Optical Remote Sensing Imagery Based on Spatial Variogram. 6 th International Conference on Wireless Communications Networking and Mobile Computing (WiCOM), Canada, Sept.

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ LANADSAT 8: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στο έδαφος με το SCP plugin στο Qgis

ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ LANADSAT 8: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στο έδαφος με το SCP plugin στο Qgis ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ LANADSAT 8: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στο έδαφος με το SCP plugin στο Qgis Με Semi-Automatic Classification Plugin for QGIS θα υπολογιστεί η Θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία των Αϊβαλιώτης Κων/νος (ΑΕΜ 902) Τσουρέκας Κων/νος (ΑΕΜ 559)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Γραμματείας. Πληροφορίες Μαθήματος. Τίτλος Ελληνικά: Μετεωρολογία - Κλιματολογία. Κωδικός: Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών

Στοιχεία Γραμματείας. Πληροφορίες Μαθήματος. Τίτλος Ελληνικά: Μετεωρολογία - Κλιματολογία. Κωδικός: Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Μαθήματος: Μετεωρολογία - Κλιματολογία Στοιχεία Γραμματείας Πληροφορίες Μαθήματος Τίτλος Ελληνικά: Μετεωρολογία - Κλιματολογία Αγγλικά: Meteorology - Climatology Κωδικός: N039E Σχολή: Γεωπονική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATION FROM SATELLITE-BASED SURFACE ENERGY BALANCE MODEL IN THESSALY, GREECE

ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATION FROM SATELLITE-BASED SURFACE ENERGY BALANCE MODEL IN THESSALY, GREECE ίκτυο "υδρομε ΩΝ" 2η Συνάντηση Υποψηφίων ιδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATION FROM SATELLITE-BASED SURFACE ENERGY BALANCE MODEL IN THESSALY, GREECE M. Spiliotopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα