ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران"

Transcript

1 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة جغرافيا و علوم محيطي دانشگاه حكيم سبزواري ابولقاسم اميراحمدي ر دانشيار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة جغرافيا و علوم محيطي دانشگاه حكيم سبزواري آزاده عتباتي ر دانشجوي دكتري گروه بيولوژي دريا دانشكدة علوم دريايي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر پذيرش مقاله: 1392/12/15 تأييد نهايي: 1393/11/4 چكيده پورش گياهي يامل يمدة نقلوانتقال انرژي بين زيستكره و جو محسوب ميرود كاه آااار متفااوتي بار يناصار هوارناختي مناطق پيرامون خود دارد. در اين مطالعه ارتباط بين مقادير راخص گياهي تفاضلي نرمالرده با دمااي سطحي و آلبدوي سطحي در نواحي رمالي ايران با استفاده از روشهاي آمار كالسي رگرسايون و زماين آمااري كوكريجينگ بررسي رد. سه معيار آماري ميانگين قدر مطلق خطا انحراف جذر ميانگين مربعات و متوسا درصاد خطاي مطلق نشاندهندة توانمندي به مراتب بقتر روش زمين آمار كوكريجينگ نسبت به رگرسايون كالساي در برآورد دماي سطحي و آلبدوي سطحي است. نتايج تحقيق در دورة مورد مطالعه نشان ميدهد كه دمااي ساطحي و آلبدوي سطحي تحت تأاير مقادير پورش گياهي است. سپس از رواب بهدست آماده در تعياين ميازان خشاكي مناطق استفاده رد. نواحي ساحلي و جنگلي دامنههاي رمالي البرز با بيشترين مقدار سابزينگي )0/85( از حاداقل درجة حرارت )23 درجة سلسيوس( و آلبدوي سطحي )7 درصد( مشخص است. همچنين نواحي جنوبي ررتهكاوه البرز و قسمتي از مناطق ايران مركزي با كمترين مقدار سبزينگي )0/09-( از حداكثر درجة حارارت باه مقادار 45 درجة سلسيوس و بيشترين مقدار آلبدوي سطحي )38 درصد( مشخص است. كليدواژهها: آلبدوي سطحي پورش گياهي دماي سطح زمين رگرسيون زمين آمار. گيراهي برا اثربخشري در گياهي است. از ايرنرو پوشر هاي سطح زمين و جو تحت تأثير پوش مقدمه بخشي از برهمكن ابر- يكي از عوامل مهم و پوش فرايندهاي اقليمي- نظير انتقال انرژي از طريق دماي هوا رطوبت نسبي بارش تاب در تغييرپذيري اقليم كرة زمين محسوب ميشود. مطالعات نيلسون )1986( اسمال و كورس )2003( و وييس و همكاران سروزي ها از حد نرمال آن خارج شود آثاري مانند خشكسالي سيل و آت )2004( نشان داده است كه اگر اين برهمكن جنگل را به همراه خواهد داشت. استفاده از شاخصها و دادههاي دورسنجي در بررسي آثار گياهان بر خصوصيات جو و زمين به طور قابلمالحظهاي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر E- mail: نویسندۀ مسئول:

2 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان گسترش يافته است. در اين بين متغير آلبدوي سطحي دماي سطح زمين 1 )LST( و شاخصهاي پوش گياهي به طرور وسيعي در مطالعة اين آثار به كارگرفته ميشود )يايو و همكاران 2013(. همچنرين مطالعرات پيتمران )1991( اگزيرو و همكاران )1991( بيتس و همكاران )1997( و بونوا و همكاران )1999( نشان داد كه شناخت كافي از آثار پوش بر عناصر هواشناختي موجب افزاي دقت و تصحيح مدلهاي زمين- اتمسفري شده است. گياهي شاخصهاي گياهي جهت تعيين مقادير پوش سربز از پركراربردترين نمونرههراي محاسربات بانردي در مطالعرات دورسنجي است )مو و همكاران 2013(. اين شاخصها به منظور پاي كيفيت حيات گياهران بيشرتر از طريرق سرنج 2 ميزان كلروفيل يا مقدار آب موجود در برگ امكرانپرذير اسرت. در ايرن برين شراخص گيراهي تفاضرلي نرمرالشرده از 3 متداولترين شاخصهاي گياهي در پردازش تصاوير ماهوارهاي است كه ديرينگ در سال 1978 معرفي كرد. دماي سطح زمين يكي از متغيرهاي پركاربرد هواشناختي براي بررسي بيالن انرژي است كه در بسياري از مطالعات محيطي اقليمري و كشاورزي استفاده ميشود. محاسبة دماي سطح زمين با استفاده از باندهاي حرارتي ماهوارههاي دورسنجي انجرامپرذير است كه در آن ميزان انرژي ساطعشده از سطح زمين را 4 كه تابعي از دماي سرطحي آن اسرت قرانون اسرتفن برولتزمن توضيح ميدهد. نسبت انرژي بازتابيده به كل انرژي تابيدهشده در سطح جسم را آلبدوي سطحي آن جسم مرينامنرد كره معموال برحسب درصد اشعة تابيردهشرده محاسربه مريشرود )عليجراني و كاويراني 1371(. مقرادير آلبردوي سرطحي از شاخصهاي مهم در موضوعات بيوفيزيكي است چرا كه با آن بيالن انرژي بين زمين و جرو مشرخص مريشرود. مقرادير 5 آلبدوي سطحي تحت تأثير پوش گياهي دماي سطح زمين و رطوبت خات است )كورل 1984(. مطالعات متعددي در زمينة بررسي ارتباط بين پوش گياهي با دماي سطح زمين و آلبدوي سرطحي انجرام گرفتره است. مطالعهاي در ناحية پوش گياهي تندرا نشان داد كه با كاه مقادير شاخص گياهي تفاضلي نرمرالشرده مقرادير آلبدوي سطحي گياهان افزاي مييابد. همچنين تغييرات نسبي اندت در ويژگري پوشر گيراهي موجرب تغييراتري در آلبدوي سطحي بيالن انرژي و در نهايت بازخوردهايي در اقليم منطقه ميشرود )لرورانتي و همكراران 2011(. روبينرو و همكاران )1981( با استفاده از تصاوير سنجندة MSS نشان دادند كه افزاي سريع آلبدوي سطحي در اثرر فعاليرتهراي انساني موجب افزاي انرژي بازتابيده ميشود و مشخصكنندة نقصان زمين است. نقصان و برهنهسازي زمين در نرواحي خشك به افزاي آلبدوي سطحي ميانجامد كه پيامدهاي آن بر خات و الگوهاي چرخ بخ پاييني جو بارز است. پرايهودكو و گوارد )1997( و بوئگ و همكاران )1998( در مطالعات خود نشان دادنرد كره شريب تغييررات شراخص گياهي تفاضلي نرمالشده و دماي سطح زمين به ميزان تبخير و تعرق مرتبط است. افزاي در تبخيرر و تعررق بره دليرل افزاي دما صورت ميگيرد در نتيجه رطوبت خات كاه مييابد و از ميزان سبزينگي گياه كاسرته مريشرود. سرون و كافاتوس )2007( به بررسي فصلي رابطة پوش گياهي با دماي سطح زمين پرداختند. نتايج آنهرا نشراندهنردة ارتبراط منفي قابلقبول بين ميزان سبزينگي و دماي سطح زمين در فصل گرم است. رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. Land Surface Temperature 2. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 3. Deering 4. Stephan Boltzman 5. Courel

3 421 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران كارنيلي و همكاران )2006( نشان دادند كه در زيستبومهاي عر هراي شرمالي همبسرتگي مثبتري برين ميرزان پوش گياهي و دماي سطح زمين وجود دارد كه اين امر بره دليرل وجرود فراينردهاي بيوشريميايي گيراهي گرمازاسرت. دشتكيان و دهقاني )1386( نشان دادند كه بين پوش گياهي و دماي سرطح زمرين در منراطق بيابراني در فصرل گررم همبستگي منفي قوي )0/99( وجود دارد. بررسي لورانتي و همكاران )2011( نشان داد كه ارتباط خطي منفري معنراداري )ضريب تبيين 0/82( بين شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده و آلبدوي سطحي وجود دارد. در مطالعات ذكرشده آثار تغييرات پوش گياهي بر دماي سرطح زمرين و آلبردوي سرطحي برا روشهراي آمراري كالسيك مانند رگرسيون انجام شده و به ارتباط فضايي آن توجه نشده اسرت. همرانطرور كره مريدانريم ممكرن اسرت ارتباطات رگرسيوني بين متغيرهاي جغرافيايي برقرار باشد كه امكان تخمين آن در مطالعة ساير متغيرها امكانپذير اسرت. براي مثال با افزاي پوش گياهي دماي سطح كاه پيدا مي كنرد كره ايرن ارتبراط ر گرسري وني در آمرار كالسريك توجيهپذير است. اما متغيرهاي جغرافيايي عالوه بر اين ارتباطات يكسري ارتباطات فضايي دارند كه با عنوان فاصلة )متر كيلومتر درجه( نقاط از يكديگر تعريف ميشود كه در زمين آمار به آن توجه ميشود. 1 طبق قانون اول جغرافيا كه توبلر آن را در سال 1970 بازتعريف كرد:»هر متغيري با ساير متغيرها مرتبط است اما ارتباط بين متغيرهاي نزديكتر بيشتر است تا متغيرهاي دور از هم.«براي مثرال در شركل 1 الرف برا افرزاي پوشر گياهي دماي سطح كاه پيدا ميكند و برعكس كه اين ارتباط در شكل 1 ب در مدل رگرسيون قابرل توضريح اسرت. اما آيا اين كاه يا افزاي دما تحت تأثير فاصله نيز هست در شكل 1 ج نشان داده شرده كره برا افرزاي فاصرله از پيكسل با دماي 35 درجة سلسيوس مقدار دما كاه فاصلة نزديك به هم برقرار است كه اين ساختار فضايي با افزاي پيدا ميكند. به عبارت ديگر ارتباط بيشتري بين پيكسرلهراي برا فاصله كاه مييابد و از بين ميرود. الف ب ج ركل 1. الف( پيكسلهاي حاوي مقادير دماي سطح زمين و راخص گياهي تفاضلي نرمالرده ب( تفاوت ارتباط توضيح دادهردة دماي سطح زمين و راخص گياهي تفاضلي نرمالرده در آمار كالسي رگرسيون و ج( زمين آمار كوكريجينگ رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. Tobler

4 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان با توجه به مطالب بيانشده هدف اين مطالعه بررسي ارتباط دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي با پوش گياهي و 1 مشخصكردن شرايط خشكي سطحي در منطقة شمال ايران است. همچنين بررسي توانمندي دو روش رگرسيون )آمار كالسيك( و كوكريجينگ )زمين آمار( در برآورد دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي با استفاده از شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده از مهمترين اهداف اين پژوه است. مواد و روشها منطقة مورد مطالعه واقع در شمال ايران و داراي تغييرات شديد پوش گياهي و اقليمي است )شكل 2(. همچنين وجرود لندفرمهاي متنوع بين شمال و جنوب رشتهكوه البرز )از قبيل جلگههاي آبرفتي حاصلخيز شمال و پالياها و نمكزارها در جنوب( قابل مالحظه است. در اين مطالعه دورة گرم سال )ژويية 2010( به دليل وجود شرايط خشكسرالي و ترن هراي گياهي انتخاب شد )ادب 2014(. ركل 2. موقعيت جغرافيايي منطقة مورد مطالعه ركل 3. مراحل انجام تحقيق و استفاده از رگرسيون و كوكريجينگ در تخمين دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي با استفاده از راخص گياهي تفاضلي نرمالرده رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. surface dryness

5 423 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران شد. شكل 3 نشاندهندة مراحل انجام تحقيق است شامل مرحلة دريافت و پي پردازش تصاوير موديس محاسبة دماي سطح زمين آلبدوي سطحي و شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده. بهمنظور برآورد دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي به وسيلة شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده از دو روش رگرسيون و كوكريجينگ استفاده شرده اسرت. نترايج بررآورد دمراي سطح زمين و آلبدوي سطحي از دو روش مذكور با دادههاي دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي سنجندة موديس مقايسه دادههاي 1 كيلومتري MOD021KM و MYD021KM در ژويية 2010 به صورت )HDF( توجيه آن با مختصات حقيقي آن از دادههاي زون 40 شمالي Hierarchical Data Format 02 Datum :WGS-84 است از اينرو با استفاده از رابطة در مقياس روزانه از سنجندة موديس ماهوارة ترا و آكوا دريافت شد. بهمنظور زمين مرجرع كرردن تصراوير و استفاده شد كه در آن مختصات پيكسلها به سيستم مختصرات UTM تبديل شده است )شكل 4(. ارزش پيكسلها در دادههاي اصلي Scaled integer دادهها به تابندگي و انعكاس تبديل شد. ضرايبي در متاديتاي هر تصوير وجود دارد كه در رابطة 1 از آن استفاده ميشود. سپس از مدل SMAC )نرمافزار انعكاسي استفاده شد )رحمان و دديو 1994(. رابطة 1 كه B )ILWIS North 52 B B B بره منظرور تصرحيح مقردار Radiance Radiance_Scales SI Radiance_Offsets Reflectance Reflectance _Scale SI Reflectance_Offset B و Scaled integer SI اندكس باند است. الف ب ركل 4. الف( تصوير بدون مختصات حقيقي زمين ب( تصوير زمين مرجعرده جهت اجتناب از تغييرات اندازة پيكسلها از تصاويري استفاده شد كه در آن منطقرة مرورد مطالعره در ناحيرة نرادير تصوير قرار داشت. به عبارت ديگر اندازة پيكسلهاي سنجندة موديس بره دليرل ترأثير كرويت زمين و در نهايت خطاي پانوراميك در حواشي تصوير همانند ناحية نادير تصروير 1 كيلرومتر نيسرت. از ايرنرو يكسرانسرازي انردازة پيكسرلهرا )1 كيلومتر( با استفاده از عملگر شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده امكانپذير شود. 3 بازنمونهبرداری انجام شد تا بررسي روابط بين دماي سطح زمين و آلبردوي سرطحي برا رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. radiance 2. reflectance 3. resample

6 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان الگوريتم گياهي تفاضلي نرمالرده به منظور محاسبة مقادير سبزينگي از نسبت تفاضلي باند قرمز با پهناي باند 0/62 تا 0/67 ميكرومتر و باند مرادون قرمرز نزديك با پهناي باند 0/841 تا 0/876 ميكرومتر استفاده شده است )رابطة 2(. به لحاظ نظري ميزان سبزينگي بين 1+ و 1- تعيينپذير است به گونهاي كه اين مقادير براي پوش گياهي متراكم بره سرمت 1+ ميرل پيردا مريكنرد )روسرو و همكاران 1973(. مقادير شاخص مذكور براي پيكسلهاي حاوي آب برف و يخ منفي براي خات مقادير كمتر از 0/05 و براي ابرها در حدود صفر است. Red رابطة 2 Red كه در آن = مقادير انعكاسي =Red باند طول موج قرمز = Nir باند طول موج مادون قرمز نزديك است. NDVI Nir Nir الگوريتم دماي سطح زمين با توجه به قانون پالنك ارتباط خطي بين دماي جسم و گسيلندگي آن با دماي ثبتشده در سنجنده برقرار اسرت. از حرل معادلة پالنك 1 دماي درخشندگي به دست ميآيد كه دماي متناظر با انرژي تابشي دريافت شده از سطح توسط سرنجنده است. مقادير تابندگي باندهاي حرارتي 31 و 32 دادههاي موديس به مقادير دماي درخشندگي تبديل شد )رابطة 3(. دماي سطحي با 2 الگوريتم پارودي )2000( محاسبه شد )رابطة 4(. C2 Tb C1 wavelength * ln wavelength5* radiance 1. C *10 4 k m C *10 WM sr m رابطة 3 که در آن ST 0.39*(Tb31^ 2) (2.34*Tb31) (0.78*Tb31*Tb32) (1.34*Tb32) (0.39*(Tb32 ^ 2)) 0.56 رابطة 4 كه در آن =Tb دماي درخشندگي. الگوريتم آلبدوي سطحي مقادير آلبدوي سطحي در محدودة طول موج 645/5 تا 2114/1 نانومتر بر اساس مقادير انعكاسي اصالحشدة مدل خطي محاسبه ميشود. به همين منظور ليانگ و همكاران )2002( الگوريتمي را برراي محاسربة آلبردوي سرطحي از دادههراي موديس ارائه كردند )رابطة 5(. اين مدل با ضريب تبيين بي از 83 درصد برر اسراس دادههراي زمينري برراي سرنجندة موديس محاسبه شده است. رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. brightness temperature 2. Parodi

7 425 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران رابطة 5 كه در آن MODIS αi مقادير انعكاسي اصالحشده در هر باند است. مقدار روزانة شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده )رابطة 2( دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي )روابط 4 و 5( در ماه ژويية 2010 براي منطقة مورد مطالعه محاسبه شد. سپس با ميانگينگيري دادههاي روزانه ميانگين ماهانة دماي سرطح زمين آلبدوي سطحي و شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده بهدست آمد. الزم به ذكر است كه پيكسلهاي حاوي ابرر در روزهاي فاقد ابر قبل و بعد از ميانگينگيري يا در صورت ابري بودن اين روزها از تكنيكهاي ميانيابي براي از بين برردن مناطق ابري استفاده شد )زهاو و همكاران 2010 (. سپس مقادير ميانگين ماهانة دماي سطحي آلبدوي سرطحي )متغيرر وابسته( و شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده )متغير مستقل( در روش رگرسيون و كوكريجينگ به كار گرفته شد. روش رگرسيون و كوكريجينگ در اين پژوه از دو روش رگرسيون و كوكريجينگ در برآورد دماي سطحي و آلبردوي سرطحي برا كمرك متغيرر مسرتقل شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده استفاده شده است. در روشهاي رگرسيون چندمتغيره آمار كالسيك ارتباط برين متغيرهرا بدون توجه به ويژگيهاي مكاني آنها بررسي ميشود. اين فر در نظر گرفتره نمريشرود كره احتمرال تشرابه مقرادير در نمونههاي با فواصل نزديك به هم بيشتر است. شكل كلي روش رگرسيون )خطي( به صورت زير است )رابطة 6(. رابطة 6 كه در آن y = ß 0 + ß 1 x 1 ß 0 عر از مبدأ ß 1 شيب خط برازش دادهشده با دادهها و x متغير مستقل است. روش كوكريجينگ يكي از روشهاي زمين آمار است كه در آن از خوا روشهاي چند متغيره مبتنري برر فاصرلة فضايي بين آنها استفاده ميشود )رابطة 7(. رابطة 7 كه در آن n Z* xi eixi k.y Xk n e1 k1 Z xi مقادير متغير برآورد شده )متغير وابسته( براي نقطة xi با مختصات جغرافيايي معلوم ei با متغير Xi Z مقادير مشاهدهشدة متغير اصلي k وزن مربوط به متغير كمكي و y xk وزن مرتبط مقادير مشراهدهشردة متغيرر كمكي است. تغييرات نما به منظور برآورد و محاسبة اوزان بر حسب فاصلة فضايي محاسبه ميشود )رابطة 8(. رابطة 8 كه در آن 1 zy h n zxi h zxi * yxk h yxk 2 z Xi y با z تغييرات نماي متقابل بين متغير zy h متغير وابسته و y Xk متغير مستقل است.

8 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان نتايج و بحث نواحي حاشية ساحلي درياي خزر و نواحي جنگلي از بيشترين مقدار سبزينگي با 0/85 و نواحي جنوبي رشرتهكروه البررز و كوير مركزي ايران از كمترين مقدار با 0/09- تعيين شد )شكل 5 (. الزم به ذكر است كه مقادير منفري متمايرل بره عردد صفر در شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده مربوط به مناطق فاقد پوش گياهي مانند رخنمونهاي سنگي يا پوش هاي گياهي پراكنده در حواشي نمكزار كوير مركزي ديده ميشود كه حاوي مقراديري آب اسرت )وانرگ و همكراران 2003(. بهطور كلي نواحي ساحلي و جنگلي كه از پوش گياهي متراكمي برخوردارند با حداقل درجة حرارت به مقدار 23 درجرة سلسيوس و مقدار آلبدوي سطحي كمتر در حدود 7 درصد و نواحي جنوبي رشتهكوه البرز بره دليرل كمري و عردم وجرود پوش گياهي با حداكثر درجة حرارت به مقدار 45 درجة سلسيوس و بيشترين مقدار آلبدوي سطحي با 38 درصد تعيرين شد )شكل 5(. الف ب ج ركل 5. الف( مقادير راخص گياهي تفاضلي نرمالردة بهدست آمده از سنجندة موديس ب( دماي سطحي زمين بهدست آمده از سنجندة موديس ج( آلبدوي سطحي بهدستآمده از سنجندة موديس در ژويية 2010 شكل 6 نشاندهندة ارتباط رگرسيوني شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده با دماي سطحي و آلبدوي سرطحي اسرت. نتايج نشان ميدهد كه با افزاي مقادير سبزينگي مقادير دماي سطحي كاه پيدا ميكند )شكل 6 الرف(. ايرن امرر بره دليل وجود آب در برگ گياهان است به گونهاي كه افزاي شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده به معناي افزاي رطوبت گياه است. وجود آب در برگ عامل اصلي پايين بودن دماي سطحي در نواحي با پوش گياهي است. اين رابطه همچنين در مورد آلبدوي سطحي قابل توضيح است به گونهاي كه مقادير ضريب انعكاس با افزاي سبزينگي كاه پيدا ميكند و در نهايت به مقدار ثابتي ميرسد )شكل 6 ب(.

9 427 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران الف ب ركل 6. الف( ارتباط بين مقادير راخص گياهي تفاضلي نرمالرده با دماي سطحي زمين ب( ارتباط بين مقادير راخص گياهي تفاضلي نرمالرده با آلبدوي سطحي در ژويية 2010 روابط رگرسيون غيرخطي و خطي به منظور تخمين دماي سرطحي )رابطرة 9( و آلبردوي سرطحي )رابطرة 10( برا استفاده از شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده محاسبه شد. رابطة 9 كه در آن y= آلبدوي سطحي x= شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده رابطة 10 كه در آن y= دماي سطح زمين y = a 1+be cx y= a + ßx.1/53-0/62 و =c =b 0/103 = a x = شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده.-27/28 = 47/44 و =b a به منظور بررسي رابطة مكاني شاخص گياهي تفاضلي نرمالشرده برا دمراي سرطحي و آلبردوي سرطحي از روش كوكريجينگ استفاده شده است كه در آن شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده متغيرر مسرتقل و مقرادير دمراي سرطحي و آلبدوي سطحي متغيرهاي وابسته تعريف شدهاند. اهميت اين روش در آن است كره مقرادير سربزينگي گيراهي )شراخص گياهي تفاضلي نرمالشده( مؤثر بر دماي سطحي و آلبدوي سطحي با توجه به همبستگي فضايي آنها با يكديگر در نظر گرفته ميشود به گونهاي كه آثار الگوي فضايي متغيرها با يكديگر قابل تحليل و شناسايي است. شكل 7 بيانگر تابع همبستگي نگاشت 1 يا كوريلوگرام بين مقادير شراخص گيراهي تفاضرلي نرمرالشرده برا دمراي سطحي و آلبدوي سطحي است. نمودار كوريلوگرام نشان ميدهد كه همبستگي منفري برين دو متغيرر دمراي سرطحي و آلبدوي سطحي با شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده وجود دارد. اما اين همبستگي منفي در پيكسلهراي مجراور بسريار بيشتر است و هرچه فاصله بيشتر ميشود از ميزان همبستگي كاسته ميشود به طوري كه مقدار آن در فواصل بسيار دور صفر ميشود كه نشاندهندة عدم همبستگي است. حداكثر همبستگي فضايي برين آلبردوي سرطحي و شراخص گيراهي تفاضلي نرمالشده برابر با 0/55- )شكل 7 الف( و براي دماي سطح زمين و شاخص گياهي تفاضلي نرمالشرده برابرر برا 0/79- بهدست آمد )شكل 7 ب(. رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. correlogram

10 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان الف ب ركل 7. الف( كوريلوگرام بدون جقت بين آلبدوي سطحي با راخص گياهي تفاضلي نرمالرده و ب( دماي سطحي با راخص گياهي تفاضلي نرمال مدلهاي متفاوتي براي برازش مدل نظري بر دادههاي تجربي به منظور محاسبة واريوگرام استفاده شرد كره مردل كروي بهترين تخمينگر انتخاب شد. جدول 1 نشاندهندة پارامترهاي مورد نياز جهت محاسبة واريوگرام )تغيير نما( دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي با اسرتفاده از شراخص گيراهي تفاضرلي نرمرا ل شرده اسرت. پرارامتر واريرانس سراختاردار نشاندهندة واريانس مكاني غيرتصادفي دماي سطح زمين و آلبدوي سطحي است كه بيشترين مقدار تغيير نما را به خرود اختصا ميدهد. فاصلة مؤثر بيانگر دامنه )فاصله(ي همبستگي پيكسلها برا يكرديگر اسرت كره در خرارج ايرن دامنره )فاصله( رفتار نقاط تصادفي و غيرقابلكنترل است. پارامتر اثر قطعهاي نشاندهندة تصرادفي برودن متغيرر مرورد بررسري است كه اين امر نشاندهندة وجود مؤلفهه يا تصادفي وابسته به ساختار ذاتي متغيرها يا خطاي اندازهگيري متغيرهاسرت اما اين مقدار براي دادههاي دورسنجي نزديك به صفر است كه حالت ايدهآلي از عدم وجود تصادفي بودن متغير را نشران ميدهد. جدول 1. مقادير واريوگرام جقت تخمين دماي سطحي و آلبدوي سطحي با راخص گياهي تفاضلي نرمالرده دماي سطح زمين آلبدوي سطحي مدل كروي كروي اار قطعه واريانس تصادفي -0/031-0/00003 واريانس ساختاردار -0/888-0/005 فاصلة مو ار 3/29 3/17 با توجه به روابط بهدست آمده از روش رگرسيون خطي و غيرخطي )روابط 9 و 10( و روش كوكريجينگ )رابطة 7( مقادير دماي سطحي زمين و آلبدوي سطحي در منطقة مورد مطالعه در ژويية 2010 برآورد شد )شكل 8(. بررسي بصري دو روش نشان ميدهد كه مقادير دماي سطحي زمين و آلبدوي سرطحي بررآورد شرده در روش كوكريجينرگ از حالرت هموارتري نسبت به روش رگرسيون برخوردار است. به بيان ديگر وجود تضاريس مقرادير در روش رگرسريون بره وضروح مشهود است.

11 429 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران الف ب ج د ركل 8. الف( دماي سطحي برآوردرده با استفاده از روش رگرسيون ب( آلبدوي سطحي برآوردرده با روش رگرسيون ج( دماي سطحي برآوردرده با روش كوكريجينگ د( آلبدوي سطحي برآوردرده با روش كوكريجينگ در ژويية 2010 تحليل درستنمايي روش رگرسيون و كوكريجينگ شكل 9 نشاندهندة پراكن مقادير آلبدوي سطحي و دماي سطحي موديس به مقادير برآوردشده برا روش رگرسريون و كوكريجينگ است. اگر پراكن مقادير حالت خطي و نزديك خط برازش باشد نشاندهندة همبستگي براال برين مقرادير واقعي و برآورد شده است. نتايج نشان ميدهد كه پراكن مقادير مشاهداتي )موديس( و مقادير مدلشده برراي دو متغيرر دماي سطحي زمين و آلبدوي سطحي در روش رگرسيون )شركل 9 الرف و ب( بره مراترب بيشرتر از روش كوكريجينرگ )شكل 9 ج و د( است. مقادير ضريب همبستگي بين آلبدوي سطحي و دماي سطحي موديس با آلبدوي سرطحي و دمراي سطحي مدلشده در روش كوكريجينگ به ترتيب برابر برا 0/92 و 0/98 و برراي روش رگرسريون برابرر برا 0/66 و 0/9 است. جدول 2 نشاندهندة معيارهاي ميانگين قدر مطلق خطا انحراف جذر ميرانگين مربعرات و متوسرط درصرد خطراي مطلق بين مقادير دورسنجي و برآوردشدة آلبدوي سطحي و دماي سطحي اسرت. متوسرط درصرد خطراي مطلرق نشران ميدهد كه درصد درستنمايي براي آلبدوي سطحي و دماي سطحي برآوردشده با روش كوكريجينگ به ترتيب %93/4 و %99 و در روش رگرسيون %87/1 و %96/5 است. نتيجهگيري كلي از جدول 2 نشان ميدهد كره روش كوكريجينرگ از خطاي به مراتب كمتري نسبت به روش رگرسيوني در برآورد آلبدوي سطحي و دماي سطحي برخوردار است.

12 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان الف ب ج د ركل 9. الف( پراكنش مقادير دماي سطحي موديس با دماي سطحي برآوردرده در روش رگرسيون ب( پراكنش مقادير آلبدوي سطحي موديس با آلبدوي سطحي برآوردرده در روش رگرسيون ج( پراكنش مقادير دماي سطحي موديس با دماي سطحي برآوردرده در روش كوكريجينگ د( پراكنش مقادير آلبدوي سطحي موديس با آلبدوي سطحي برآوردرده در روش كوكريجينگ جدول 2. آمارههاي درستنمايي روشهاي رگرسيون و كوكريجينگ در برآورد آلبدوي سطحي و دماي سطحي با استفاده از راخص گياهي تفاضلي نرمالرده MAE RMSE MAPE متغير روش 0/013 0/025 0/017 0/032 %6/61 12/93 آلبدوي سطحي برآوردشده كوكريجينگ رگرسيون 0/414 1/4 0/788 2 %1/11 %3/57 دماي سطحي برآوردشده كوكريجينگ رگرسيون شكل 10 نشاندهندة انحراف معيار خطای باقیماندۀ آلبدوی سطحي و دمای سطحي برآوردشده در روش رگرسیون و کوکریجینگ است. اگر انحراف معيار خطای باقیمانده بین 0/5- و 0/5 )نواحي به رنگ کرم روشن( باشد نشاندهنددۀ حداقل خطا بین مقادیر واقعي و برآورد شده است. همانطور که مشخص شده است مقادیر انحراف معيار خطای باقیمانده از نظر فضایي در دو روش رگرسیون و کوکریجینگ متفاوت است. بيشترين مقادير خطاي باقيمانده دماي سطحي برآورد شده در روش كوكريجينگ در نواحي رشتهكوه البرز و نواحي ساحلي و در روش رگرسيون عالوه بر نواحي مذكور نرواحي غرب و جنوب غربي است. الگوي فضايي مقادير خطاي باقيماندة آلبدوي سرطحي برآوردشرده در روش كوكريجينرگ ترا حدودي نامشخص است اما نواحي شرقي و شمال شرقي از بيشترين خطا برخوردارند. اين الگوي فضرايي در مرورد روش رگرسيون نيز مشهود است اما نواحي شمالي از خطاي كمتري برخوردار است.

13 431 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران الف( دماي سطحي ب( آلبدو سطحي ج( دماي سطحي د( آلبدو سطحي ركل 10. الف( انحراف معيار خطای باقيماندة دماي سطحي موديس با دماي سطحي برآورد رده در روش كوكريجينگ ب( انحراف معيار خطای باقيماندة آلبدوي سطحي موديس با آلبدوي سطحي برآوردرده در روش كوكريجينگ ج( انحراف معيار خطای باقيماندة دماي سطحي موديس با دماي سطحي برآوردرده در روش رگرسيون د( انحراف معيار خطای باقيماندة آلبدوي سطحي موديس با آلبدوي سطحي برآورد رده در روش رگرسيون. بررسي ارتباط مقادير شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده با آلبدوي سطحي و دماي سطحي برآورد شده اين امكان را فراهم ميكند تا نواحي را بر اساس ويژگيهاي اين سه متغير طبقهبندي كرد. به عبارت ديگر نواحي همگون را بر اساس 1 ويژگي ميزان خشكي طبقه كرد. در شكل 11 مناطق مرطوب مناطقياند كره ترراكم سربزينگي براال دمراي سرطحي و آلبدوي سطحي پاييني دارند. مناطق خشك با تراكم سبزينگي پايين دماي سرطحي و آلبردوي سرطحي براال مشرخص ميشود. ركل 11. ارتباط بين راخص گياهي تفاضلي نرمالرده با آلبدوي سطحي و دماي سطحي در تعيين ميزان خشكي مناطق رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1. خشكي نوعي ويژگي دايمي آبوهوايي در يك منطقه است.

14 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان بحث و نتيجهگيري نتايج اين تحقيق نشان داد كه پوش گياهي يكي از عوامل مهم در تغييرپذيري اقلريم منطقرة مرورد مطالعره محسروب ميشود كه نق اساسي در تعامالت بين فرايندهاي سطح زمين )آلبدوي سطحي( و جو )دماي سطح زمين( ايفا ميكند. فصل گرم سال به عنوان دورة مطالعاتي نشان داد كه فعاليتهاي فتوسنتز همچنين فرايند تعرق موجب ميشود تا دماي ميكروكليماي اين مناطق كمتر از مناطق بدون پوش گياهي باشد زيرا دفع آب در گياه عمردتا از طريرق پديردة تعررق صورت ميپذيرد. در اين شرايط آب به صورت بخار آب و از محل روزنهها به خارج از گياه منتقل ميشود. نتايج وان و همكاران )2004( نيز نشان داد كه شيب تغييرات دماي سطح زمين وابسته به مقردار سربزينگي اسرت. همچنين عامل سايه و رطوبت خات و هوموس در مناطق جنگلي شمال ايران نيز موجب كاه دماي سطحي و آلبدوي سطحي ميشود. از طرفي مقادير آلبدوي سطحي در نواحي داراي پوش گياهي كمترر از نرواحي فاقرد پوشر گيراهي است بهطوري كه مقادير انرژي بازتابشده در حدود 11 درصد و مناطق بدون پوشر گيراهي حردود 31 درصرد اسرت. بهطور كلي در نواحي بياباني و پاليا بهخصو نمكزارهاي منطقة مورد مطالعه به دليل ماهيرت فيزيكري و رنرگ مرواد مقادير آلبدوي سطحي و شدت آن بيشتر است. البته در نواحي زهك كويري كه مقادير آب موجود در خات زيراد اسرت عامل كاه دماي سطحي و كاه آلبدوي سطحي تا حدودي نيز مشاهده ميشود. هامل و همكراران )1979( نشران دادند كه آلبدوي سطحي در بيابانها از %20 تا %40 تغيير ميكند و تغييرات فصلي آلبردوي سرطحي در ايرن منراطق در نتيجة تغيير شرايط رطوبت سطح اتفاق ميافتد. رنگ خات رطوبت ساختار و نراهمواري همگري برر آلبردوي سرطحي تأثيرگذارند و خاتهاي فاقد ساختار آلبدوي سطحي را 15 تا %20 افزاي ميدهند. با توجه به نتايج رضايتبخ روش كوكريجينگ در برآورد دماي سطحي و آلبدوي سرطحي ايرن امكران فرراهم ميآيد تا بدون نياز به دادههاي حرارتي باندهاي انعكاسي و انجام مراحل پي پردازش اين دادهها بتروان برا دقرت قابرل توجهي مقادير آلبدوي سطحي و دماي سطحي را با استفاده از شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده برآورد كرد. نتايج ارتباط سهگانه بين شاخص گياهي تفاضلي نرمالشده با آلبدوي سطحي و دماي سطحي برآورد شده نشان ميدهد كه استفاده از متغيرهاي مذكور در بررسي شرايط خشكي مناطق مفيد است. همانطور كه در اين تحقيق نشان داده شد متغيرهاي جغرافيايي عالوه بر ارتباط كالسيك رگرسريوني برين خرود داراي همبستگي فضايي نيز هست. استفاده از خوا همبستگي فضايي به طور چشمگيري دقت برآوردهراي متغيرهراي جغرافيايي را افزاي ميدهد. از اينرو پيشنهاد ميشود از روشهاي زمينآمار در برآورد متغيرهاي دورسنجي مانند تبخير و تعرق دماي هوا و جزآن در كنار روشهاي آمار كالسيك استفاده كرد. مطالعرات بيشرتري در زمينرة اسرتفاده از سراير روشهاي دادهكاوي در برآورد آلبدوي سطحي و دماي سطحي همچنين توسعة شاخص خشكي با اسرتفاده از دادههراي دورسنجي به دست نويسندگان در حال انجام است.

15 433 ارتباط پورش گياهي با دما و آلبدوي سطحي در دورة گرم سال با استفاده از دادههاي موديس در رمال ايران منابع دشتكيان ت. و دهقراني م. ع. )1386(. بررسي دماي سطح زمين در ارتباط با پورش گياهي و توسعة رقري با اساتفاده از سانجش از دور و سامانههاي اطاليات جغرافيايي در مناطق بياباني. مجلة پژوه و سازندگي در منابع طبيعي شمارة عليجاني ب. و كاوياني م. ر. )1371(. مباني آب و هوارناسي انتشارات سمت. Adab, H. (2014). Remote Sensing based Thermophysical Approach for Detecting Forest Pre-Ignition in Iran. Ph.D. Dissertation, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Faculty of Geoinformation and Real Estate, pp Betts, R.A., Cox, P.M., Lee, S.E. and Woodward, F.I. (1997). Contrasting Physiological and Structural Vegetation Feedbacks in Climate Change Simulations. Nature, Vol. 387, pp Boegh, E., Soegaard, H., Hanan, H., Kabat, P. and Lesch, L. (1998). A Remote Sensing Study of the NDVI-TS Relationship and the Transpiration from Sparse Vegetation in the Sahel based on High Resolution Data. Remote Sensing of Environment, Vol. 69, pp Bounoua, L., Collatz, G.J., Sellers, P.J., Randall, D.A., Dazlich, D.A., Los, S.O., Berry, J.A., Fung, I., Tucker, C.J., Field, C.B. and Jensen, T.G., (1999). Interaction between Vegetation and Climate: Radiative and Physiological Effects of Doubled Atmospheric CO. Journal of Climate, Vol. 12, pp Colwell, J. E. (1974). Vegetation Canopy Reflectance. Remote Sensing of Environment, Vol. 3, pp Hummel, John R., and Ruth A. Reck. (1979). A Global Surface Albedo Model. Journal of Applied Meteorology, Vol. 18, No. 3, pp Karnieli, A., Bayasgalan, M., Bayasgalan, Y., Agam, N., Khudulmur, S. and Tucker, C.J. (2006). Comments on the Use of the Vegetation Health Index over Mongolia, International Journal of Remote Sensing, Vol. 27, pp Liang, S., Shuey,C. J. L., Russ, A. Fang, H., Chen, M., Walthall, C.L., Daughtry, C.S.T., Hunt Jr, R. (2002). Narrow Band to Broad Band Conversions of Land Surface Albedo: II.Validation. Remote Sensing of Environment, Vol. 84, pp Loranty, Michael M., Goetz, Scott, J. and Beck. Pieter S.A. (2011). Tundra Vegetation Effects on Pan-Arctic Albedo. Environmental Research Letters, Vol. 6, No. 2, pp 1-7, Mu, Qiaozhen, Zhao, Maosheng, Kimball, John S., McDowell, Nathan G. and Running, Steven W. (2013). A Remotely Sensed Global Terrestrial Drought Severity Index. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 94, No. 1, pp Neilson, R.P. (1986). High-Resolution Climatic Analysis and Southwest Biogeography. Science, Vol. 232, pp Pitman, A.J. (1991). A Simple Parameterization of Sub-Grid Scale Open Water for Climate Models. Climate Dynamics, Vol. 6, pp Prihodko, L. and Goward, S.N. (1997). Estimation of Air Temperature from Remotely Sensed Observations, Remote Sensing of Environment, Vol. 60, pp Rahman, H. and Dedieu, G. (1994). SMAC: A Simplified Method for the Atmospheric Correction of Satellite Measurements in the Solar Spectrum. International Journal of Remote Sensing, Vol. 15, pp Robinove, Charles J., Chavez Jr, Pat S., Gehring, Dale, and Holmgren, Ralph (1981). Arid Land Monitoring using Landsat Albedo Difference Images. Remote Sensing of Environment, Vol. 11, pp Rouse, J.W., Haas, R.H., Schell, J.A. and Deering, D. W. (1973). Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS. Third ERTS Symposium, NASA SP - 351, Vol. 1, pp Small, E.E. and Kurc, S. (2003). Tight Coupling Between Soil Moisture and the Surface Radiation Budget in Semiarid Environments: Implications for Land-Atmosphere Interactions. Water Resources Research, Vol. 39, No.10, pp Sun, D. and Kafatos, M. (2007). Note on the NDVI-LST Relationship and the Use of Temperature-Related Drought Indices over North America. Geophysical Research Letters, Vol.34, L24406, pp 1-4. Wan, Z., Wang, P. and Li., X. (2004). Using MODIS Land Surface Temperature and Normalized Difference

16 پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان Vegetation Index Products for Monitoring Drought in the Southern Great Plains, USA. International Journal of Remote Sensing, Vol. 25, No. 1, pp Wang, J., Rich, P.M. and Price, K.P. (2003). Temporal responses of NDVI to precipitation and temperature in the central great plains, USA. International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, No. 11, pp Weiss, J.L., Gutzler, D.S., Coonrod, J.E.A. and Dahm, C.N. (2004). Seasonal and Inter-Annual Relationships between Vegetation and Climate in Central New Mexico, USA. Journal of Arid Environments, Vol. 57, pp Xue, Y., Sellers, P.J., Kinter, J.L. and Shukla, J. (1991). A Simplified Biosphere Model for Global Climate Studies. Journal of Climate, Vol. 4, pp Yao, Y., Liang, S., Cheng, J., Liu, S., Fisher, J.B., Zhang, X., Jia, K., Zhao, X., Qin, Q., Zhao, B., Han, S., Zhou, G., Zhou, G., Li, Y. and Zhao, S. (2013). MODIS-Driven Estimation of Terrestrial Latent Heat Flux in China Based on a Modified Priestley-Taylor Algorithm. Agricultural and Forest Meteorology, Vol , pp Zhou, Chuncheng, Lingling, Ma, Xinhong, Wang and Shi, Qiu (2010). A Thin Cloud Removal Method for Optical Remote Sensing Imagery Based on Spatial Variogram. 6 th International Conference on Wireless Communications Networking and Mobile Computing (WiCOM), Canada, Sept.

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه تاثير عوامل توپوگرافی بر تنوع گونهای رویشگاه محلب Cerasus mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه ندا سخاوتي- دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس مسلم اكبري نيا- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از 104 شماره 73 برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از معيارهاي مختلف شکست در چاههاي انحرافي مطالعه موردي: چاه 2sk 5 ميدان نفتي سلمان * عبدالمجيد موحدينيا محمد کمال قاسم العسکري و محسن ياراحمدي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study was to test the direct and indirect

The purpose of this study was to test the direct and indirect Direct and indirect impact of attitude, locus of control, selfmanagement skills and soccial commences on drug use among at risk adolescents بررسي اثر مستقيم و غير مستقيم بازخورد نسبت به مصرف مواد كانون

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα