IT EN ES PT EL FR DE FI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IT EN ES PT EL FR DE FI"

Transcript

1 MANUALE D USO VIVAVOCE BLUETOOTH USER S MANUAL BLUETOOTH HANDS FREE KIT MANUAL DE USO KIT MANOS LIBRES BLUETOOTH MANUAL DE USO MÃOS-LIVRES BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ BLUETOOTH MANUEL D UTILISATION KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH BEDIENUNGSANLEITUNG BLUETOOTH FREISPRECHANLAGE BLUETOOTH HANDS FREE JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS IT EN ES PT EL FR DE FI

2 2

3 Introduzione Gentile Cliente. Prima di leggere le istruzioni d uso descritte nelle pagine seguenti, desideriamo complimentarci con Lei per aver scelto Meta Voice, e siamo lieti di darle alcune informazioni di carattere generale che Le saranno particolarmente utili per conoscere meglio le prestazioni del Suo nuovo sistema vivavoce. Meta Voice è un apparato vivavoce che utilizza la tecnologia Bluetooth. Lo scopo principale della nascita della tecnologia Bluetooth risiede nella capacità di far dialogare e interagire fra loro dispositivi diversi (telefoni cellulari, Notebook, Tablet, impianti HiFi, TV, Netbook, elettrodomestici, vivavoce, ) senza la necessità di collegamenti via cavo, ciò che va sotto il nome di wireless, purchè i vari dispositivi collegati siano a una distanza reciproca (raggio di azione) di non oltre 5 metri. Wireless si riferisce a una tipologia di comunicazione, ad un monitoraggio e a un insieme di sistemi di controllo in cui i segnali viaggiano nello spazio e non su fili o cavi di trasmissione. In un sistema wireless la trasmissione avviene principalmente via radiofrequenza (RF). La tecnologia Bluetooth è quindi specificatamente progettata per realizzare la comunicazione senza fili per apparecchi di piccole dimensioni. Il concetto chiave ispiratore di questa tecnologia è quello di eliminare completamente i cavi necessari alla comunicazione fra apparecchi. Meta Voice è qualificato Bluetooth 2.1, classe 2. Modalità di utilizzo Di seguito vengono descritte le modalità operative del sistema. E necessario sempre fare riferimento al manuale d uso del telefono cellulare per le procedure di abbinamento e connessione. Il sistema è attivo a quadro acceso; se il quadro viene spento con una telefonata in corso, a secondo del modello di telefono cellulare, la chiamata resterà in attesa o verrà trasferita al telefono dopo un breve intervallo di tempo. Tutte le operazioni che implicano l interazione con il proprio cellulare vanno effettuate a vettura ferma. Le varie fasi di attività sono identificate dallo stato del led (se presente), a quadro acceso. Lampeggio veloce (1sec): il sistema è alla ricerca di un telefono per abbinarsi. Questa fase dura al massimo 60 sec., poi il led si spegne e resta spento. Acceso fisso: il sistema è connesso ad un telefono. La pressione del tasto dà luogo all emissione di un tono sull altoparlante, indipendentemente dallo stato operativo del sistema. Abbinamento Per poter utilizzare il vivavoce è necessario procedere all abbinamento tra il telefono e il vivavoce. Per le modalità operative di abbinamento fare sempre riferimento al manuale d uso del telefono cellulare. 3 IT

4 Una volta che il cellulare individua il dispositivo, identificato dal nome Meta Voice M1, alla richiesta del codice di abbinamento digitare Sul display del cellulare appare l informazione di abbinamento eseguito e, in funzione delle impostazioni caratteristiche di ogni modello di cellulare, avviene la connessione. Il sistema è in grado di memorizzare fino a 4 associazioni (cellulari/vivavoce), ovvero non sarà necessario ripetere la procedura di abbinamento con gli ultimi 4 cellulari precedentemente abbinati ogni qualvolta si accenda o si spenga il quadro del veicolo o si spenga e riaccenda il telefono. Una volta abbinati 4 cellulari, la connessione di un cellulare differente è possibile, ma questo prende il posto del telefono con il quale è avvenuta la connessione meno recente. Connessione La connessione dopo l attivazione del contatto chiave è segnalata mediante 1 tono sull altoparlante e dall accensione in maniera fissa del led. La connessione avviene con uno dei telefoni cellulari precedentemente abbinati al modulo MetaVoice, purchè esso sia acceso ed entro il raggio di azione del sistema (5 metri). Nel caso in cui, all attivazione del contatto chiave, si trovino nello stesso raggio d azione DUE (o più) cellulari abbinati, la connessione avverrà con l ultimo dispositivo utilizzato. Il funzionamento del sistema dipende dal tipo di telefono cellulare impiegato. Fare sempre riferimento al manuale d uso del cellulare utilizzato per una descrizione più dettagliata. In particolare si segnala che su alcuni modelli di telefono è necessario abilitare esplicitamente la riconnessione automatica con il vivavoce, mentre in altri tale modalità operativa è sempre attiva. Stabilita la connessione è possibile utilizzare il vivavoce. Chiamata vocale Per utilizzare la chiamata vocale è necessario che tale funzione sia supportata dal modello di telefono che si utilizza. Fare sempre riferimento alle modalità operative del telefono cellulare per la memorizzazione dei comandi vocali. La modalità di chiamata vocale viene attivata da una pressione prolungata del pulsante. L ingresso nella modalità di chiamata vocale viene segnalata in maniera differente a seconda del tipo di telefono cellulare che si utilizza, fare sempre riferimento al manuale d uso del cellulare. Una volta pronunciato il comando relativo al numero da chiamare, se correttamente identificato, questo è ripetuto e viene così avviata la chiamata, altrimenti viene generato un segnale di mancato riconoscimento, che dipende dal tipo di telefono utilizzato. E sempre comunque possibile effettuare la chiamata tramite la tastiera del cellulare. Risposta chiamata/abbattimento chiamata La chiamata entrante viene segnalata con l attivazione della suoneria; in funzione del modello di telefono utilizzato e del suo stato (ad esempio: in modalità vibracall) la suoneria udita può essere quella standard oppure quella impostata di fabbrica nel cellulare. Per rispondere ad una chiamata in arrivo è necessaria una pressione breve sul pulsante centrale. Al termine della conversazione, la chiamata viene abbattuta attraverso la pressione breve del pulsante. 4

5 Suoneria STANDARD Nei casi in cui il telefono non trasmette la propria suoneria tramite Bluetooth, Meta Voice, all arrivo di una chiamata attiva la suoneria STANDARD che potrà essere personalizzata a piacere tra tre melodie presenti nella centrale vivavoce oppure esclusa. Potrà inoltre essere impostato il volume di ascolto della stessa con parametri da 02 a 12. Per selezionare melodia e volume di ascolto della suoneria standard è sufficiente abbinare e connettere un telefono al Vivavoce Bluetooth (vedi capitoli Abbinamento e Connessione ), comporre una sequenza di cifre dalla tastiera dell apparato ed inoltrare la chiamata. Le configurazioni sono descritte nella tabella a seguire: PARAMETRO SELEZIONABILE COMANDO DA INVIARE NOTE VOLUME MELODIA Melodia esclusa Melodia 1 Melodia 2 Melodia 3 Parametri da 0 a 12 *06*03*00* *06*03*01* *06*03*02* *06*03*03* *06*04*??* Permette la selezione della melodia della suoneria standard, trasmessa quando il telefono non abilita via Bluetooth l ascolto della propria sugli altoparlanti. E possibile impostare il livello di volume della suoneria standard. Inserire al posto di?? un valore a piacere tra 02 e 12. In risposta all invio di ogni tipologia di parametro, Meta Voice emette dei toni per confermare o meno la corretta esecuzione del comando: Un TONO BREVE conferma l avvenuta impostazione. Un TONO LUNGO avviso l errato invio del parametro. Un DOPPIO TONO conferma che è già presente il parametro inviato. Rifiuto chiamata La chiamata entrante può essere rifiutata con 2 pressioni brevi sul pulsante centrale. Richiamata ultimo numero La richiamata viene attivata con 2 pressioni brevi sul pulsante centrale. Modalità privacy Durante una chiamata, una pressione lunga sul pulsante centrale disabilita il vivavoce e passa la chiamata sul telefono. E possibile tornare in modalità vivavoce con una pressione lunga del pulsante centrale. Accetta chiamata Rifiuta chiamata (con squillo su vivavoce) Abbatti chiamata Richiama ultimo numero Chiamata vocale Chiamata in attesa (con chiamata attiva) Tabella dei comandi disponibili con pulsante/led Trasferimento (privacy/vivavoce e viceversa) Pressione breve (< 1 s.) Doppia pressione breve (due pressioni nel tempo max di 2 s.) Pressione breve (< 1 s.) Doppia pressione breve (due pressioni nel tempo max di 2 s.) Pressione prolungata (> 3 s.) Doppia pressione breve (due pressioni nel tempo max di 2 s.) Pressione prolungata (> 3 s.) 5

6 Regolazione livello audio Se fosse necessario, durante la conversazione telefonica, è possibile adeguare il volume d ascolto tramite semplici pressioni dei tasti + e - posti sul lato pulsante/led. Ad ogni pressione, il sistema incrementa o decrementa il volume. E possibile regolare il volume anche attraverso i comandi del telefono. Fare riferimento al manuale d uso del telefono per maggiori dettagli. Chiamata numeri non memorizzati Nel caso sia necessario chiamare un numero telefonico per il quale non sia attivato il relativo comando vocale, è possibile utilizzare la tastiera del proprio telefono per far generare la chiamata. A questo punto la chiamata verrà deviata automaticamente sul vivavoce, consentendo di effettuare la conversazione in sicurezza. Nota informativa L implementazione del software di gestione dei telefoni cellulari è differente per le varie aziende costruttrici e tra i vari modelli e, a parità di versione, anche al variare dei successivi lotti produttivi. A tali diversità di software possono essere riconducibili comportamenti di funzioni ausiliarie (come ad esempio: passaggio della chiamata tra vivavoce/ privacy e viceversa, avvio chiamata vocale, altro ) non esattamente corrispondenti a quanto descritto nel presente manuale di istruzioni, ma che comunque non compromettono la possibilità di effettuare la conversazione in viva voce. AVVERTENZE a) Meta Voice è dotato di un comando per ridurre il volume di ascolto dell autoradio (funzione MUTE) nel momento di invio e ricezione di una chiamata; questa funzione è utilizzabile solo con autoradio predisposte, pertanto è necessario fare riferimento al manuale d uso dell apparecchio radiofonico per il collegamento opportuno. b) Per alcuni telefoni cellulari, è possibile che, al termine della chiamata, non venga rilasciata la connessione telefonica in modo immediato lasciando l autoradio silenziata; in questo caso è sufficente premere il pulsante del sistema vivavoce per ritornare alla normale funzionalità. c) Lo scambio di segnali tra telefono cellulare e sistema vivavoce, (denominato collegamento wireless), di norma è sempre attivo; questa situazione è identificata dal led acceso a luce fissa. Per alcuni telefoni cellulari il link può non risultare costantemente attivo e quindi il led è lampeggiante; in questo caso comunque la connessione è corretta e il sistema è pronto a funzionare. d) La batteria del telefono cellulare non sufficientemente carica può causare ripetute disconnessioni e successive riconnessioni, causando disagio nell utilizzo del sistema vivavoce. e) Alcuni telefoni cellulari sono realizzati per trasferire tramite bluetooth ogni suono generato, pertanto si consiglia di azzerare i suoni tastiera per evitare di attivare il mute dell autoradio ad ogni pressione. E inoltre possibile disabilitare il profilo Bluetooth A2DP ed evitare che questi pacchetti audio vengano riprodotti dal vivavoce. In questo caso non verrà trasferito nemmeno l audio riprodotto da file audio e video. Per abilitare o disabilitare il profilo Bluetooth A2DP basterà digitare dal telefono connesso: *06*06*00* Disabilita il profilo A2DP *06*06*01* Abilita il profilo A2DP Fare sempre riferimento al manuale d uso del telefono cellulare. 6

7 Introduction Dear Customer, Before you start reading the operating instructions on the following pages, we would like to congratulate you for choosing Meta Voice. It is our pleasure to give you some general indications that you should find useful for getting to know how your new hands free system works. Meta Voice is a hands free appliance that uses Bluetooth technology. The main purpose of Bluetooth technology is to enable communication and interaction between various devices (cell phones, Notebooks, Tablets, HiFi systems, TVs, Netbooks, electrical appliances, hands-free telephone sets, ) without the need for wires, hence the name wireless, providing the various devices are all within a radius of 5 metres from one another. Wireless refers to the type of communications, to monitoring and to a series of controlling systems where the signals travel through space and not along wires or transmission cables. In a wireless system, transmission mainly takes place by radio frequency (RF). Bluetooth technology was, therefore, specifically designed so that small appliances can communicate with one another without wires. The key concept that inspired this technology was that of completely eliminating the wires needed for communications between appliances. Meta Voice is classified as Bluetooth 2.1, class 2. Operating modes The way the system operates is described below. Always refer to the operating manual for your mobile phone for pairing and recognition procedures. The system is operational when the dashboard is switched on; if the dashboard is switched off by a call in progress, according to the mobile phone model the call will remain in waiting mode or transferred to the telephone after a short time. Any activity involving interaction with your mobile phone must be done when the vehicle is not in motion. The LED identifies the various stages of activity by changing its status accordingly when the dashboard is ON. Fast flashing (1sec): the system is searching to pair up to a telephone. This phase lasts 60 sec. at most, after which the led goes out and remains OFF. Lit without flashing: the system is connected up to a telephone. Pressing the button will result in a tone being heard through the speaker, regardless of the operating status of the system. Pairing In order to use the hands free set, the telephone and the hands free set must be paired together. Always refer to the operating manual for your mobile phone for details how to pair up devices. 7 EN

8 Once the mobile phone has located the device, identified with the name Meta Voice M1, enter 1234 when the link up code is requested. The mobile phone display will show information relating to the pairing and connection will be made based on the typical settings of each model of mobile phone. The system is able to hold up to 4 paired devices (mobile phones / hands free sets) in operation, it is not necessary to repeat the pairing procedure for the last 4 paired mobiles phones every time you switch the vehicle s dashboard, or the telephone, on or off. Once 4 mobile phones have been paired up, it is still possible to recognise an additional mobile phone, but this will take the place of the phone less recently recognised. Recognition Recognition after the key contact has been switched on and any subsequent recognition, is signalled by 1 tone issued by the loudspeaker and the LED, which remains lit without flashing. Recognition takes place with one of the mobile phones previously paired up with the MetaVoice module, provided this has also been switched on and is within the range of the system (5 meters). Should TWO (or more) paired mobile phones be in range when the key contact is switched on, only ONE of the two (or more) will be recognised according to the order of priority stored by the device. The way the system operates depends on the type of mobile phone used. Always refer to the operating manual for more detailed information. Please note, in particular, that some types of mobile phone require you to enable automatic reconnection of the hands free set, whilst this operating mode is always active with other models. Once recognition has been established, the hands free set can be used. Voice calls To place voice calls, this function must be supported by the type of mobile phone you are using. Always refer to the operating manual for your mobile phone for instructions how to store voice tags. Voice call mode is activated by pressing and holding the button down. Access to voice call mode is signalled differently depending on the type of mobile phone you are using. Always refer to the operating manual for your mobile phone. Once you have pronounced the voice tag for the number to call, it is repeated (provided it has been identified correctly) and the call is then placed. If not, you will get the recognition failure signal, which depends on the type of mobile phone you are using. However, use of the mobile phone s keypad is always a preferable method for placing calls. Taking a call/ending a call A ring-tone signals an incoming call; the ring-tone can be the standard one or the default one, depending on the model and current configuration (e.g. vibracall mode). Take the call by briefly pressing the button. At the end of the conversation, end the call by briefly pressing the button. 8

9 STANDARD ring-tone In those cases when the telephone does not transmit its ring-tone via Bluetooth, Meta Voice, it signals an incoming call with the STANDARD ring-tone, which can be selected from among the three tunes of the hands-free unit or disabled. It is also possible to set the volume of the ring-tone between 02 and 12. To select the tune and volume of the standard ring-tone, simply couple and connect a telephone to the Hands-free Bluetooth (refer to the chapters Sign up and Connection ), compose a sequence of numbers on the keypad of the device and make the call. The configurations are described in the table below: SELECTABLE PARAMETER COMMAND TO BE SENT NOTES VOLUME TUNE Tune disabled Tune 1 Tune 2 Tune 3 Parameters 0 to 12 *06*03*00* *06*03*01* *06*03*02* *06*03*03* *06*04*??* Permits selection of the tune of the standard ring-tone, transmitted when the telephone does not enable sounding of your own ring-tone on the loudspeaker via Bluetooth. It is possible to set the volume of the standard ringtone. Replace?? with a number between 02 and 12. In response to the entry of each type of parameter, Meta Voice emits tones to confirm, or not, correct execution of the command: A SHORT TONE confirms configuration. A LONG TONE means the parameter has not been sent correctly. A DOUBLE TONE confirms the parameter sent is already present. Rejecting a call You can reject an incoming call by briefly pressing the button twice. Last number redial Redial by briefly pressing the button twice. Privacy mode During a call, press and hold the button down to disable the hands free set and the call will be transferred to the telephone. You can return to hands free mode by holding the button down again. Answer call Reject call (with ring on hands free) End call Redial last number Voice call Call waiting (with call in progress) Table of available commands using the button/led Transfer (privacy/hands free and vice versa) Press briefly (< 1 s.) Press briefly twice (two presses in max time of 2 s.) Press briefly (< 1 s.) Press briefly twice (two presses in max time of 2 s.) Press and hold (> 3 s.) Press briefly twice (two presses in max time of 2 s.) Press and hold (> 3 s.) 9

10 Adjusting the sound level While you are taking a phone call, you can adjust the sound level, if necessary, by simply pressing the + and keys at the side of the led/ switch. The system will increase or decrease the volume each time you press one of these. You can also adjust the volume using the telephone s controls. Please refer to the telephone s operating manual for further details. Calling numbers without a voice tag If you need to call a number that has no voice tag stored, you can use your mobile phone s keypad to place the call. The call will then be automatically transferred to the hands free set so you can continue your conversation in total safety. Please Note The implementation of mobile phone management software differs from manufacturer to manufacturer and from model to model and even from production lot to production lot on the same model. This diversity of software can lead to the behaviour of auxiliary functions (such as: call transfer from hands free /privacy and vice versa, calling with voice tags, etc ) that does not match the descriptions in these instructions exactly. This should not, however, compromise the possibility of making hands free calls. CAUTION a) Meta Voice is fitted with a system that reduces the volume of the car radio (the MUTE function) when a call is placed or received. This function can only be used with certain car radios; refer to the operating instructions for the car radio for the appropriate connections. b) With certain mobile phones, the telephone connection may not be disconnected immediately at the end of a call, leaving the car radio mute. In this case, simply press the button on the hands free set to resume normal operation. c) Usually, the exchange of signals between the mobile phone and the hands free system, (known as the wireless connection), is always operational. The LED identifies this status when it is lit without flashing. Some mobile phones may not envisage a constantly active link and therefore the LED will flash. In this case, however, the connection is still correct and the system is ready to work. d) An insufficiently charged mobile phone battery may lead to repeated disconnection and subsequent reconnection: this is very inconvenient when using the hand free system. e) Some mobile phones are designed to transfer any sound produced by Bluetooth, therefore we recommend you cancel the keypad tones to avoid activating the car radio mute each time a key is pressed. It is also possible to disable the A2DP Bluetooth profile and prevent the hands-free system from reproducing these audio packages. In this case, not even the audio reproduced by audio and video files are transferred. To enable or disable the A2DP Blutooth profile, simply enter the following on the connected phone: *06*06*00* Disables the A2DP profile *06*06*01* Enables the A2DP profile Always refer to the operating manual for your mobile phone. 10

11 Introducción Estimado Cliente. Antes de leer las instrucciones de uso presentes en las páginas siguientes, deseamos felicitarles por haber elegido Meta Voice, y nos complacemos de brindarles algunas informaciones de carácter general que le resultarán especialmente útiles para conocer mejor las prestaciones de su nuevo sistema manos libres. Meta Voice es un dispositivo manos libres que emplea la tecnología Bluetooth. La principal finalidad de la creación de la tecnología Bluetooth es que los dispositivos diferentes como (teléfonos móviles, Notebook, Tabletas, instalaciones HiFi, TV, Netbook, electrodomésticos, tenga la capacidad de comunicar e interaccionar en manos libres, ) sin necesidad de conexiones con cable, lo que llamaríamos wireless, siempre y cuando los diferentes dispositivos conectados estén a una distancia entre ellos (radio de acción) de no más de 5 metros. Wireless se refiere a una tipología de comunicación, a un monitoreo y a un conjunto de sistemas de control cuyas señales viajan en el espacio y no por hilos o cables de transmisión. En un sistema wireless la transmisión se produce principalmente por radiofrecuencia (RF). La tecnología Bluetooth ha sido especialmente creada para lograr la comunicación sin hilos para aparatos de pequeñas dimensiones. El concepto clave que inspira esta tecnología es el de eliminar completamente los cables necesarios para la comunicación entre aparatos. Meta Voice está cualificado como Bluetooth 2.1, clase 2. Modalidad de utilización A continuación se describen las modalidades operativas del sistema. Es necesario siempre consultar el manual de uso del teléfono móvil para efectuar los procedimientos de combinación y conexión. El sistema está activo con el tablero encendido a menos que el tablero se apague con una llamada en curso, dependiendo del modelo de teléfono móvil, la llamada quedará en espera o será transferida al teléfono después de un breve intervalo de tiempo. El sistema está activo con el tablero encendido a menos que el tablero se apague con una llamada en curso, dependiendo del modelo de teléfono móvil, la llamada quedará en espera o será transferida al teléfono después de un breve intervalo de tiempo. Todas las operaciones que implican la interacción con el propio móvil se deben efectuar con el vehículo parado. Las diferentes fases de actividad se identifican por el estado del led, con el tablero encendido. Parpadeo veloz (1s): el sistema está buscando un teléfono para conectarse. Esta fase dura como máximo 60 seg, luego el led se apaga y permanece apagado. Acceso fijo: el sistema está conectado con un teléfono. La presión de la tecla da lugar a la emisión de un tono en el altavoz, independientemente del estado operativo del sistema. Combinación Para poder utilizar el dispositivo manos libres es necesario efectuar la comunicación entre el teléfono y el dispositivo manos libres. Para las modalidades operativas de combinación consultar siempre el manual de uso del teléfono móvil. 11 ES

12 Una vez que el móvil ha localizado el dispositivo, identificado por el nombre MetaVoice M1, solicitará el código de comunicación; introducir En el visualizador del móvil aparecerá la información de combinación efectuada y, en función de las configuraciones características de cada modelo de móvil, se llevará a cabo la conexión. El sistema es capaz de memorizar hasta 4 asociaciones (celulares/manos libres), es decir no es necesario repetir el procedimiento de combinación con los últimos 4 celulares antes combinados cada vez que se encienda o se apague el cuadro del vehículo o se apague y reencienda el teléfono. Una vez combinados 4 móviles, es posible realizar la conexión de un móvil diferente, pero éste ocupa el lugar del teléfono con el cual se ha realizado la conexión menos reciente. Conexión La conexión después de la activación del contacto de llave y las sucesivas conexiones, se indican con 1 tono por altavoz y enciende de modo fijo el led. La conexión se efectúa con uno de los teléfonos móviles previamente combinados con el módulo Meta Voice, a condición que el mismo se encuentre encendido y dentro del radio de acción del sistema (5 metros). Si durante la activación del contacto de llave, se encuentren en el mismo radio de acción DOS (o más) móviles combinados, la conexión se efectuará solamente con UNO de los dos (o más), según el orden de prioridad mantenido por el dispositivo. El funcionamiento del sistema depende del tipo de teléfono móvil empleado. Consultar siempre el manual de uso para descripciones más detalladas. Particularmente indicamos que en algunos modelos de teléfono es necesario habilitar expresamente la reconexión automática con el dispositivo manos libres, mientras que en otros dicha modalidad operativa permanece siempre activa. Una vez establecida la conexión es posible utilizar el dispositivo manos libres. Llamada vocal Para utilizar la llamada vocal es necesario que dicha función se encuentre habilitada en el modelo de teléfono que se utiliza. Consultar cuales son las modalidades operativas del teléfono móvil para la memorización de los mandos vocales. La modalidad de llamada vocal se activa con una presión prolongada del botón. La entrada en la modalidad de llamada vocal se indica de modo diferente según el tipo de teléfono móvil que se utiliza, consultar siempre el manual de uso del móvil. Una vez que se ha pronunciado el mando relativo al número a llamar, si se identifica correctamente, el mismo se repite y así se efectúa la llamada, de lo contrario se genera una señal de no reconocimiento, que depende del tipo de teléfono utilizado. Es siempre posible de todas maneras efectuar la llamada mediante el teclado del móvil. Entrada de la llamada/cierre de la llamada La llamada en entrada se señala activándose el timbre; dependiendo del modelo de teléfono usado y de su estado (por ejemplo: en modalidad vibracall) el timbre que se oye puede ser el estándar o bien el configurado de fábrica en el móvil. La llamada se acepta con una presión breve del botón. Al final de la conversación la llamada termina mediante la presión breve del botón. 12

13 Timbre ESTÁNDAR En los casos en que el teléfono no transmite su propio timbre mediante Bluetooth, Meta Voice, al recibir una llamada activa el timbre ESTÁNDAR que puede personalizarse a su gusto de entre tres melodías que hay en la central de manos libres o bien se podrá excluir. Podrá configurar además el volumen de escucha de la misma con los parámetros de 02 a 12. Para seleccionar la melodía y el volumen del timbre estándar bastará combinar y conectar un teléfono al Manos libres Bluetooth (vea apartador Combinación y Conexión ), componga una secuencia de cifras del teclado del aparato y envíe la llamada. Las configuraciones se describen en la tabla siguiente: VOLUMEN MELODÍA PARÁMETRO A SELECCIONAR Melodía excluida Melodía 1 Melodía 2 Melodía 3 Parámetros de 0 a 12 En respuesta al envío de cada tipo de parámetro. Meta Voice emite tonos para confirmar o no conformar la ejecución correcta del mando: Un TONO BREVE confirma que la configuración se ha realizado. Un TONO LARGO aviso de envío equivocado del parámetro. Un TONO DOBLE confirma que ya existe el parámetro enviado. Rechazo llamada La llamada en entrada se puede rechazar con 2 presiones breves del botón. Llamada al último número La llamada se activa con 2 presiones breves del botón. Modalidad privacy Durante una llamada una presión prolongada del botón deshabilita el dispositivo manos libres y pasa la llamada al teléfono. Es posible volver a la modalidad manos libres con una presión prolongada del botón. Tabla de los mandos disponibles con botón/led Aceptar llamada Presión breve (< 1s) Rechazar llamada (llamada en el disp. manos libres) Colgar llamad Presión breve (< 1s) Doble presión breve (dos presiones durante el tiempo máx de 2s) Llamada al último número Doble presión breve (2 presiones durante el tiempo máx de 2s) Llamada vocal Presión prolongada (> 3s) Llamada en espera (con llamada activa) Transferencia (privacy/manos libres y viceversa) MANDO A ENVIAR *06*03*00* *06*03*01* *06*03*02* *06*03*03* *06*04*??* Doble presión breve (dos presiones durante el tiempo máx de 2s) Presión prolongada (> 3s) 13 NOTAS Permite seleccionar la melodía del timbre estándar, transmitida cuando el teléfono no habilita mediante Bluetooth la escucha de la suya propia en los altavoces. Se puede configurar el nivel del volumen del timbre estándar. Introduzca en lugar de?? un valor a su gusto de entre 02 y 12.

14 Regulación nivel audio Si fuera necesario, durante la conversación telefónica, es posible adecuar el volumen de audición mediante simples presiones de las teclas + y -, presentes en el lado botón/led. Con cada presión el sistema aumenta o disminuye el volumen. Es posible regular el volumen también con los mandos del teléfono. Consultar el manual de uso del teléfono para mayores detalles. Llamada números no memorizados Cuando es necesario llamar un número telefónico para el cual no se ha activado el relativo mando vocal, es posible utilizar el teclado del propio teléfono para generar la llamada. Ahora la llamada será desviada automáticamente al dispositivo manos libres, permitiendo efectuar la conversación con seguridad. Nota informativa La implementación del software de gestión de los teléfonos móviles es diferente para las diferentes marcas y entre los distintos modelos y, en iguales versiones, también cuando cambian los sucesivos lotes de producción. A dichas diversidades de software está supeditado el comportamiento de funciones auxiliares (como por ejemplo: pasaje de la llamada entre manos libres/privacy y viceversa, inicio llamada vocal, etc) no exactamente correspondientes a lo descrito en el presente manual de instrucciones, pero que de todas maneras no comprometen la posibilidad de efectuar la conversación en manos libres. ADVERTENCIAS a) Meta Voice posee un mando para reducir el volumen de audio de la autorradio (función MUTE) en el momento del envío y la recepción de una llamada; esta función se utiliza solo con autorradios ya preparadas, por lo tanto es necesario consultar el manual de uso del aparato radiofónico para la respectiva conexión. b) En algunos teléfonos móviles, es posible que, al final de la llamada, no se libere la conexión telefónica de modo inmediato, dejando la autorradio desactivada; en este caso basta apretar el botón del sistema manos libres para volver a la normal funcionalidad. c) El intercambio de señales entre teléfono móvil y sistema manos libres, (denominado conexión wireless), normalmente se encuentra siempre activo; esta situación se identifica por el led encendido con luz fija. Para algunos teléfonos móviles el enlace puede no resultar constantemente activo y por lo tanto el led parpadea; aún así en estos casos la conexión es correcta y el sistema está listo para funcionar. d) La batería del teléfono móvil con poca carga puede causar repetidas desconexiones y sucesivas conexiones, causando inconvenientes durante el uso del sistema manos libres. e) Algunos teléfonos móviles pueden transferir mediante bluetooth todos los sonidos generados, por lo tanto aconsejamos poner a cero los sonidos del teclado para evitar la activación del mute de la autorradio con cada presión. Además se puede deshabilitar el perfil de Bluetooth A2DP y evitar que estos paquetes audio sean reproducidos por el manos libres. En ese caso no se transfiere ni siquiera el audio reproducido por archivos audio y video. Para habilitar o deshabilitar el perfil de Bluetooth A2DP será suficiente teclear desde el teléfono conectado: *06*06*00* Deshabilita el perfil A2DP *06*06*01* Habilita el perfil A2DP Consultar siempre el manual de uso del teléfono móvil. 14

15 Introdução Gentil Cliente. Antes de ler as instruções de uso constantes nas páginas seguintes, desejamos agradecer-lhe por ter escolhido Meta Voice, e gostaríamos de lhe fornecer algumas informações de carácter geral que poderão ser-lhe particularmente úteis para conhecer melhor as características do Seu novo sistema alta-voz mãos-livres. Meta Voice é um dispositivo que utiliza a tecnologia Bluetooth. O objetivo principal da criação da tecnologia Bluetooth reside na capacidade de fazer comunicar e interagir dispositivos diferentes (telemóveis, Notebook, Tablet, sistems HiFi, Netbook, eletrodomésticos, viva-voz,etc.) sem a necessidade de uma ligação via cabo, dentro da denominação wireless, desde que os vários dispositivos ligados estejam a uma distância recíproca (raio de ação) não superior a 5 metros. A designação sem-fios refere-se ao sistema de comunicação, à monitoragem e ao conjunto de sistemas de controle cujos sinais são transmitidos no ar e não através de fios ou cabos e, portanto, a transmissão efectua-se principalmente por frequências via rádio (RF). Nesta conformidade, a tecnologia Bluetooth foi concebida especificamente para realizar a comunicação sem fios entre aparelhos de pequenas dimensões. O conceito-chave que inspirou esta tecnologia foi eliminar completamente os cabos necessários para a comunicação entre os vários aparelhos. Meta Voice é qualificado Bluetooth 2.1, classe 2. Modalidades de uso A seguir estão descritas as modalidades operativas do sistema. É sempre necessário consultar o manual de uso do telemóvel relativamente aos procedimentos de união e ligação. O sistema é activo com o quadro aceso; se o quadro se apagar durante uma chamada em curso, segundo o modelo de telemóvel, a chamada ficará em espera ou será transferida para o telefone depois de um breve intervalo de tempo. Todas as operações que implicam a interacção com o próprio telemóvel devem ser efectuadas com o veículo parado. As várias fases de actividade são identificadas pelo estado do led, com o quadro aceso. Intermitência rápida (1 seg.): o sistema está a pesquisar um telefone ao qual ficar ligado. Esta fase dura no máximo 60 segundos, depois o led apaga-se e fica apagado. Aceso fixo: o sistema está ligado a um telefone. A pressão da tecla provoca a emissão de um som no altifalante, independentemente do estado operativo do sistema. Ligação Para se poder usar o sistema mãos-livres é necessário proceder à ligação entre o telefone e o mãos-livres. Para as modalidades operativas de ligação, consultar o manual de uso do telemóvel. PT 15

16 Depois que o telemóvel individuou o dispositivo, identificado pelo nome Meta Voice M1, ao pedido de introdução do código de união, digitar No ecrã do telemóvel aparece a informação da ligação efectuada e, de acordo com as características de programação de cada modelo de telemóvel, efectua-se a ligação. O sistema é capaz de memorizar até 4 associações (telemóvel/mãos-livres), ou seja não será necessário repetir o procedimento de ligação com os últimos 4 telemóveis anteriormente ligados todas as vezes que se ligar ou desligar o quadro do veículo ou se desligar e voltar a ligar o telefone. Uma vez ligados os 4 telemóveis, é possível a ligacão de um telemóvel diferente, mas este toma o lugar do telefone com o qual ocorreu a conexão menos recente. Ligação A ligação depois da activação do contacto de chave e as sucessivas ligações, é assinalada por 1 toque emitidos pelo altifalante e pelo acendimento com luz fixa do led. A ligação é feita com um dos telemóveis precedentemente ligado ao módulo Met Voice, desde que o mesmo esteja aceso e dentro o raio de acção do sistema (5 metros). No caso em que, durante a activação do contacto chave, se encontrem no mesmo raio de acção DOIS (ou mais) celulares ligados, a ligação será feita a apenas UM dos dois (ou mais), segundo uma ordem de prioridade mantida pelo dispositivo. O funcionamento do sistema depende do tipo de telemóvel usado. Consultar sempre o manual de uso para uma descrição mais detalhada do funcionamento. Em particular, assinalamos que em alguns modelos de telefone é necessário habilitar explicitamente a ligação automática com o sistema mãos-livres, enquanto que noutros modelos tal modalidade operativa é sempre activa. Depois de se ter estabelecido a ligação é possível utilizar o sistema mãos-livres. Marcação por voz Para usar o sistema de marcação por voz é necessário que tal função seja suportada pelo modelo de telefone que se utiliza. Consultar sempre as modalidades operativas do telemóvel para a memorização dos comandos vocais. A modalidade de marcação por voz é activada por uma pressão prolongada do botão. A entrada na modalidade de marcação por voz é assinalada de modo diferente conforme o tipo de telemóvel que se usa, consultar sempre o manual de uso do telemóvel. Depois de se ter pronunciado o comando relativo ao número que se deseja chamar, se tiver sido correctamente identificado, o mesmo será repetido e começará a marcação da chamada, caso contrário será gerado um sinal de falta de reconhecimento, que depende do tipo de telefone utilizado. No entanto, é sempre possível efectuar a chamada através do teclado do telemóvel. Atender e Terminar chamadas As chamadas que chegam são assinaladas com a ativação do toque; em função do modelo de telefone utilizado e do seu estado (por exemplo: em modalidade de vibração) o toque ouvido pode ser aquele padrão ou então aquele configurado de fábrica no telemóvel. Pode-se atender a chamada através de uma pressão breve no botão. Para terminar a chamada é suficiente exercer uma breve pressão no botão. 16

17 Toque PADRÃO Nos casos em que o telefone não transmite o seu toque através de Bluetooth, Meta Voice, a chegada de uma chamada ativa o toque PADRÃO que poderá ser personalizado entre as melodias presentes na central de viva-voz ou então excluído. Poderá além disso ser configurado o volume da mesma com parâmetros de 02 a 12. Para selecionar a melodia e o volume do toque padrão basta acoplar e conectar um telefone ao Viva-Voz Bluetooth (Ver capítulos Acoplamento e Conexão ), compor uma sequência de dígitos usando o teclado de aparelho e transferir a chamada. As configurações são descritas na tabela seguinte: PARÂMETRO SELECIONÁVEL COMANDO A ENVIAR NOTAS VOLUME MELODIA Melodia excluída Melodia 1 Melodia 2 Melodia 3 Parâmetros de 0 a 12 *06*03*00* *06*03*01* *06*03*02* *06*03*03* *06*04*??* Permitir a seleção da melodia do toque padrão, transmitido quando o telefone não permite via Bluetooth ouvir a própria nos altifalantes. É possível configurar o nível de volume do toque padrão. Inserir em lugar de?? o valor escolhido entre 02 e 12. Em resposta ao envio de cada tipo de parâmetro, Meta Voice emite tons para confirmar ou não a execução correta do comando: Um TOM BREVE confirma a execução da configuração. Um TOM LONGO avisa de um erro no envio do parâmetro.. Um DUPLO TOM confirma que o parâmetro enviado já está presente. Chamada Recusada A chamada recebida pode ser recusada com 2 pressões breves no botão. Chamar o último número A chamada é feita através de 2 pressões breves no botão. Modalidade privacy Durante uma chamada uma pressão longa no botão desempenha o modo mãos-livres e passa a chamada para o telefone. É possível voltar para a modalidade mãos-livres com uma pressão comprida do botão. Tabela dos comandos disponíveis com botão/led Atende a chamada Pressão breve (< 1 s) Recusa a chamada (com toque no mãos-livres) Dupla pressão breve (duas pressões no tempo max de 2 s) Termina chamada Pressão breve (< 1 s) Chama o último número Dupla pressão breve (2 pressões no tempo max de 2 s) Marcação por voz Pressão prolongada (> 3 s) Chamada em espera (com chamada activa) Transferência (privacy/mãos-livres e vice-versa) Dupla pressão breve (duas pressões no tempo max de 2 s) Pressão prolongada (> 3 s) 17

18 Ajuste do volume áudio Se for necessário, durante a conversa telefónica é possível aumentar/ diminuir o volume de audição através de simples pressões nas teclas + e -, que se encontram ao lado do botão/led. A cada pressão, o sistema aumenta ou diminui o volume. Também é possível regular o volume através dos comandos do telefone. Para mais informações consular o manual de uso do telefone. Chamada de números não memorizados No caso seja necessário,marcar um número de telefone para o qual não esteja activado o relativo comando por voz, é possível utilizar o teclado do próprio telefone para efectuar a chamada. A este ponto a chamada será comutada automaticamente para o modo mãos-livres, consentindo efectuar a conversação com segurança. Nota informativa A implementação do software de gestão dos telemóveis é diferente conforme os vários fabricantes e os vários modelos e, no caso de versões idênticas, também conforme os lotes sucessivos de produção. Estas diferenças de software podem ser atribuíveis comportamentos de funções auxiliares (como, por exemplo: a comutação da chamada entre mãos-livres / privacy e vice-versa, marcação por voz, etc.) não correspondentes exactamente a quanto descrito no presente manual de instruções, mas que não comprometem a possibilidade de efectuar a conversação no modo mãos-livres. ADVERTÊNCIAS a) Meta Voice é dotado de um comando para diminuir o volume de audição do autorádio (função MUTE) no momento de marcação/atendimento de uma chamada; esta função pode ser usada somente se o aparelho auto-rádio o consente e portanto é necessário consultar o manual de uso do aparelho rádio apara a devida ligação. b) Para alguns telemóveis, é possível que, no fim da chamada, não a ligação telefónica não seja interrompida imediatamente deixando o auto-rádio silenciado; neste caso é suficiente premer o botão do sistema mãos-livres para voltar ao funcionamento normal. c) A troca de sinais entre o telemóvel e sistema mãos-livres, chamada ligação sem fios (wireless), geralmente está sempre activa; esta situação é identificada pelo led aceso com luz fixa. Nalguns telemóveis o link pode não resultar sempre activo e portanto com o led intermitente; neste caso a ligação está correcta e o sistema está pronto para funcionar. d) No caso em que a bateria do telemóvel não esteja suficientemente carregada pode causar repetidas desligações e sucessivas ligações, causando inconvenientes no uso do sistema mãos-livres. e) Alguns telemóveis foram realizados para transferir através de Bluetooth qualquer som produzido e portanto é aconselhável zerar os sons do teclado para evitar activar a função mute do auto-rádio a cada pressão. É também possivel desativar o perfil Bluetooth A2DP e evitar que estes pacotes áudio sejam produzidos pelo Viva-Voz. Neste caso nem será transferido o áudio reproduzido de ficheiros áudio e video. Para ativar ou desativar o perfil Bluetooth A2DP basta digitar no telefone conectado: *06*06*00* Desativa o perfil A2DP *06*06*01* Ativa o perfil A2DP Consultar sempre o manual de uso do telemóvel. 18

19 Εισαγωγή Αγαπητέ Πελάτη. Πριν διαβάσετε τις οδηγίες στις σελίδες που ακολουθούν, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την επιλογή της συσκευής Voice Meta και είμαστε στην ευχάριστη θέση να Σας δώσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες που είναι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την κατανόηση της καλύτερης απόδοση των νέων συστημάτων ελεύθερης ακρόασης. Η συσκευή Meta Voice είναι ένα σύστημα ανοικτής ακρόασης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth. Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας της τεχνολογίας Bluetooth έγκειται στην ικανότητα να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους διαφορετικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, Notebook, Tablet, hi-fi, τηλεοράσεις, Netbook, συσκευές, συσκευές ανοικτής ακρόασης,...) χωρίς την ανάγκη για καλωδιακές συνδέσεις, με ασύρματες συνδέσεις, εφ όσον οι διάφορες συσκευές συνδέονται σε μια αμοιβαία απόσταση (ακτίνα δράσης) όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα. Ο όρος ασύρματη σύνδεση αναφέρεται σε ένα είδος επικοινωνίας, με ένα σύστημα παρακολούθησης και ένα σύνολο συστημάτων ελέγχου στην οποία τα σήματα ταξιδεύουν στο χώρο και όχι σε καλώδια μεταφοράς. Σε ένα ασύρματο δίκτυο η εκπομπή σήματος πραγματοποιείται κυρίως διαμέσου της ραδιοσυχνότητας (RF). Η τεχνολογία Bluetooth έχει κατά συνέπεια σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση της ασύρματης ασύρματης επικοινωνίας για συσκευές μικρών διαστάσεων. Η βασική ιδέα πίσω από την έμπνευση αυτής της τεχνολογίας είναι να εξαλείψει εντελώς τα καλώδια που απαιτούνται για την επικοινωνία μεταξύ των συσκευών. Το σύστημα Meta Voice έχει προσόντα Bluetooth 2.1, κλάσης 2. Τρόπος χρήσης Στην συνέχεια περιγράφονται οι λειτουργικές καταστάσεις του συστήματος. Είναι πάντα αναγκαίο να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού τηλεφώνου για τις διαδικασίες συνδυασμού της σύνδεσης. Το σύστημα είναι ενεργό όταν ενεργοποιείται ο πίνακας οργάνων, αν ο πίνακας απενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια ενός τηλεφωνήματος σε εξέλιξη, ανάλογα με το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου, η κλήση θα παραμείνει σε αναμονή ή θα μεταφερθεί στο τηλέφωνό σας μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι λειτουργίες που απαιτούν την αλληλεπίδραση με το κινητό τηλέφωνο πραγματοποιούνται με το όχημα ακινητοποιημένο. Οι διάφορες φάσης της δραστηριότητας προσδιορίζονται από την κατάσταση του led (αν υπάρχει), με τον πίνακα ενεργοποιημένο. Γρήγορος διακοπτώμενος φωτισμός (1sec): το σύστημα αναζητά ένα τηλέφωνο για να συνδεθεί. Αυτή η φάση διαρκεί το μέγιστο 60 sec., στην συνέχεια το led απενεργοποιείται και παραμένει απενεργοποιημένο. Σταθερά αναμμένο: το σύστημα είναι συνδεδεμένο με ένα τηλέφωνο. Η πίεση του πλήκτρου ενεργοποιεί την εκπομπή ενός τόνου στο ηχείο, ανεξάρτητα από την λειτουργική κατάσταση του συστήματος. Συνδυασμός Για την χρήση της ανοικτής ακρόασης είναι αναγκαίος ο συνδυασμός ανάμεσα στο τηλέφωνο και το σύστημα ανοικτής ακρόασης. Για τον τρόπο λειτουργίας του συνδυασμού ανατρέξτε πάντα στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού τηλεφώνου. 19 EL

20 Όταν το κινητό εντοπίσει το σύστημα, που υποδεικνύεται από το όνομα Meta Voice M1, κατά την αίτηση του κωδικού συνδυασμού πληκτρολογήστε τον αριθμό Στο display του κινητού θα εμφανιστεί η πληροφορία της εκτέλεσης του συνδυασμού και σε συνάρτηση με τις χαρακτηριστικές πληροφορίες κάθε μοντέλου κινητού, πραγματοποιείται η σύνδεση. Το σύστημα είναι σε θέση να απομνημονεύσει μέχρι 4 συνδυασμούς (κινητά/ανοικτή ακρόαση), δηλαδή δεν είναι αναγκαία η επανάληψη του συνδυασμού μετά 4 τελευταία κινητά που προηγουμένως συνδυάστηκαν κάθε φορά που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο πίνακας οργάνων του οχήματος ή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το τηλέφωνο. Όταν συνδυαστούν τα 4 κινητά, η σύνδεση ενός διαφορετικού κινητού είναι δυνατό, αλλά αυτό θα πάρει την θέση του τηλεφώνου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η λιγότερο πρόσφατη σύνδεση. Σύνδεση Η σύνδεση μετά από την ενεργοποίηση της μίζας σηματοδοτείται διαμέσου 1 τόνου από το ηχείο και από την σταθερή έναυση του led. Η σύνδεση πραγματοποιείται με ένα εκ των κινητών τηλεφώνων που προηγουμένως συνδυάστηκαν στην βαθμίδα MetaVoice, αρκεί αυτό να είναι αναμμένο και εντός της ακτίνας δράσης του συστήματος (5 μέτρα). Στην περίπτωση που, κατά την ενεργοποίηση της μίζας, βρίσκονται στην ίδια ακτίνα δράσης ΔΥΟ (ή περισσότερα) κινητά συνδυασμένα, η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί με την χρήση του τελευταίου συστήματος. Η λειτουργία του συστήματος εξαρτάται από την χρήση του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε πάντα στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού για μια πιο λεπτομερή περιγραφή. Συγκεκριμένα σηματοδοτείται ότι σε μερικά μοντέλα τηλεφώνου είναι αναγκαία η άμεση αυτόματη ενεργοποίηση με την ανοικτή ακρόαση, ενώ σε άλλα αυτή η λειτουργία είναι πάντα ενεργή. Μετά την έναρξη της σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανοικτή ακρόαση. Φωνητική κλήση Για την χρήση της ηχητικής κλήσης είναι αναγκαίο αυτή η λειτουργία να υποστηρίζεται από το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε πάντα στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού για την αποθήκευση των φωνητικών εντολών. Η λειτουργία της φωνητικής κλήσης ενεργοποιείται με την παρατεταμένη πίεση του πλήκτρου. Η είσοδος στην λειτουργία κλήσης σηματοδοτείται με διαφορετικό τρόπο και σύμφωνα με τον τύπο του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού. Όταν αναφερθεί η σχετική εντολή με τον αριθμό προς κλήση, αν αναγνωριστεί σωστά, επαναλαμβάνεται και πραγματοποιείται η κλήση, διαφορετικά παράγεται ένα σήμα μη αναγνώρισης, που εξαρτάται από τον τύπο του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται. Σε κάθε περίπτωση είναι πάντα δυνατή η πραγματοποίηση της κλήσης διαμέσου των πλήκτρων του κινητού. Απάντηση κλήσης/tερματισμός κλήσης Η κλήση εισόδου σηματοδοτείται με την ενεργοποίηση του κουδουνιού, σε σχέση με το κινητό που χρησιμοποιείται και την κατάστασή του (για παράδειγμα: σε λειτουργία vibracall) το κουδούνισμα που ακούγεται μπορεί να είναι το standard ή το καθορισμένο από το κινητό. Για την απάντηση μιας κλήσης εισόδου είναι αναγκαία μια σύντομη πίεση στο κεντρικό πλήκτρο. Μετά το τέλος της συζήτησης, η κλήση τερματίζεται διαμέσου μιας σύντομης πίεσης του πλήκτρου. 20

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG9140EX KX-TG9150EX

KX-TG9140EX KX-TG9150EX TG9120_40_50EX(jt-jt).book Page 1 Monday, August 7, 2006 5:38 PM Manuale d uso KX-TG9120 Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica Modello n. KX-TG9120EX KX-TG9140EX KX-TG9150EX Indice/Contenido/Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Couv1.fm Page 1 Mercredi, 15. avril 2009 6:04 18 DECT TELEPHONE ILYOS ILYOS A ILYOS H

Couv1.fm Page 1 Mercredi, 15. avril 2009 6:04 18 DECT TELEPHONE ILYOS ILYOS A ILYOS H Couv1.fm Page 1 Mercredi, 15. avril 2009 6:04 18 DECT TELEPHONE ILYOS ILYOS A ILYOS H pt hr gr es bg LU D32_PT.book Page 1 Jeudi, 30. avril 2009 10:33 10 Esquema dos Menus AGENDA - Opções - CONSULTAR -

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 409gsm

Doro PhoneEasy. 409gsm Doro PhoneEasy 409gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου Self Installation Guide Broadboand Internet Services www.cytanet.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... GB E P PL TR RO GR 1 Introduction to the controls........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Высокоэффективные настенные газовые котлы

Высокоэффективные настенные газовые котлы es ru el GR Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual de uso para el usuario y el instalador Высокоэффективные настенные газовые котлы Руководство по установке и эксплуатации Υψηλής απόδοσης λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda

TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda English Español Português Ελληνικά Türkçe TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda English 3 Español 29 Português 53 Ελληνικά 77 Türkçe 105 2 Content TEK 4 Intended

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχομενα Συσκευασιας. Εισαγωγή. ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth

Περιεχομενα Συσκευασιας. Εισαγωγή. ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth Εισαγωγή Clip-on Περιεχομενα Συσκευασιας ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth Ηασύρματητεχνολογία Bluetooth σαςεπιτρέπεινασυνδέσετε τις συμβατές συσκευές επικοινωνίας χωρίς καλώδια. Μια σύνδεση Bluetooth δεν απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Περιεχόµενα Συσκευασίας Τηλεφωνική Συσκευή, µε LCD Οθόνη Χειρακουστικό Καλώδιο Τηλεφωνικής Συσκευής (Σπιράλ) Καλώδιο ικτύου (RJ11) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Model No:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Italiano Installazione, 4 Funzioni e risoluzione dei problemi, 14 Español Instalación, 4 Características

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Italiano Español Português Ελληνικά

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Italiano Español Português Ελληνικά Logitech Harmony Touch Setup Guide Italiano Español Português Ελληνικά Italiano............... 3 Español.............. 23 Português............ 43 Ελληνικά...............63 www.logitech.com/support......................

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-51 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Smart Communication Server Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550 Εγχειρίδιο οδηγιών 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 0550 Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Το σύστημα TVCC 3 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος TVCC 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web EPL 451 - Data Mining on the Web Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3 Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides Semester Project Microsoft Malware Classification Challenge (BIG 2015) More info:

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors The EZ-One Pro series are complete access control systems designed for fast and easy installation. EZ-One Pro systems can

Διαβάστε περισσότερα

6527 6517/16 6512/11 MANUALE DI UTILIZZO MANUAL DE USO USER MANUAL Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

6527 6517/16 6512/11 MANUALE DI UTILIZZO MANUAL DE USO USER MANUAL Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 6527 6517/16 6512/11 Sistema di sicurezza compatto per moto Sistema de segurança compacto para motos Compact motorcycle security system ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ MANUALE DI UTILIZZO MANUAL DE USO

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Desktop MK300

Wireless Desktop MK300 User s guide Logitech Wireless Desktop MK300 620-001675 EMEA-Nordic.indd 1 18.2.2009 13:04:52 620-001675 EMEA-Nordic.indd 2 18.2.2009 13:04:52 Contents English Setup, 6 Features and troubleshooting, 10

Διαβάστε περισσότερα