Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25

2 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25

3 Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτό η "ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (Κύπρου) Λτδ", στο εξής «η Εταιρία», και νοουµένου ότι τα σχετικά ασφάλιστρα έχουν εξοφληθεί κανονικά, καλύπτει τα αναγκαία λογικά και συνήθη έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, που θα πραγµατοποιηθούν, µέχρι τα Ανώτατα Όρια Ευθύνης της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος του Ασφαλισµένου και των εξαρτωµένων του προσώπων. Κανένας ασφαλιστικός πράκτορας ή σύµβουλος δεν είναι εξουσιοδοτηµένος να τροποποιήσει ή να µεταβάλει το Ασφαλιστήριο αυτό, να παραιτηθεί από οποιαδήποτε διάταξη ή περιορισµό αυτού, να παρατείνει τον χρόνο της πληρωµής ασφαλίστρου ή να δεσµεύσει την Εταιρεία µε οποιοδήποτε τρόπο. Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ Πρόεδρος Γιώργος Φωτίου Μελών Συνδέσµου Αστυνοµίας Κύπρου ιευθύνων Σύµβουλος Εθνική και Υγεία Σελίδα 3 από 25

4 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 4 Ωφέληµα Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Ορισµοί Παροχές Αίτηση για Ασφάλιση Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου / Συµβαλλοµένου Εξαιρέσεις Υποχρεώσεις Σε Περίπτωση Νοσηλείας Παύση Ισχύος Tου Παρόντος Ασφαλιστηρίου ιάρκεια του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου-Ανανεώσεις: Ασφάλιστρα Και Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου Του Παρόντος Ασφαλιστηρίου Απαλλαγή Της Εταιρίας Υποκατάσταση Το Ασφαλιστήριο Υποβολή Παραπόνων Ωφέληµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης Παροχές Αφαιρετέο Ποσό - Deductible Ποσοστό Αποζηµίωσης Υποβολή Απαιτήσεων Μη Καλυπτόµενα Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου και Όρων Του Παρόντος Συµπληρωµατικού Ωφελήµατος Συµπληρωµατικό Ωφέληµα ιεθνούς Βοήθειας Όροι και Πρόνοιες Παροχές Αποστολή Ιατρού Υγειονοµική Μεταφορά Επιστροφή / Επαναπατρισµός Ασθενών Επιστροφή / Επαναπατρισµός µετά τη Θεραπεία Επίσκεψη Συγγενούς Προσώπου Έξοδα ιαµονής Συγγενούς Προσώπου Επαναπατρισµός Σορού Αποστολή Μέλους για την Φροντίδα Ανήλικου Τέκνου Αναγγελία για Παροχή Ταξιδιωτικής Βοήθειας Περιορισµός Επιζήµιων Επιδράσεων Εξοφλήσεις Αποζηµιώσεις έσµευση ιαχειριστή Εξαιρέσεις Υποκατάσταση Παραγραφή Συµπληρωµατικό Ωφέληµα εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης Αντικείµενο του Συµπληρωµατικού Ωφελήµατος Ορισµοί Άρθρο 1: Υπηρεσία εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης Άρθρο 2: Προθεσµίες Υλοποίησης Υπηρεσίας εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης Άρθρο 3: Καλυπτόµενες Ασθένειες Άρθρο 4: Ισχύς των Καλύψεων Άρθρο 5: Γεωγραφικά Όρια Άρθρο 6: Αίτηση για Παροχή εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης Άρθρο 7: ικαιούχοι Άρθρο 8: Εξαιρέσεις Άρθρο 9: Τερµατισµός Συµπληρωµατικού Ωφελήµατος Εθνική και Υγεία Σελίδα 4 από 25

5 1. Ορισµοί Ωφέληµα Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Για την εφαρµογή των όρων της παρούσας κάλυψης θεωρούνται: 1.1. Ασθένεια: Κάθε διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού του Ασφαλισµένου που αποδεικνύεται αντικειµενικά, δεν οφείλεται σε ατύχηµα, πιστοποιείται ιατρικά, απαιτεί θεραπεία και προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή αν υπήρχαν δεν είχαν δηλωθεί Ατύχηµα: Κάθε σωµατική βλάβη Ασφαλισµένου που αποδεικνύεται αντικειµενικά (είναι εµφανής στο εξωτερικό µέρος του σώµατος ή/και αποδεικνύεται ιατρικά) και προέρχεται από αιτία εξωτερική, βίαιη, τυχαία, αιφνίδια, ανεξάρτητη από την πρόθεση του παθόντα και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης Νοσοκοµείο: Κάθε νοσηλευτικό Ίδρυµα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει τον εξοπλισµό και τα µέσα για διάγνωση, θεραπεία και γενικά για χειρουργικές επεµβάσεις. εν θεωρούνται νοσοκοµεία τα αναπαυτήρια, αναρρωτήρια, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, κλινικές ή µονάδες αποκατάστασης αναπήρων, οίκοι ευγηρίας, ιδρύµατα για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς καθώς και οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές Συµβαλλόµενος: Το πρόσωπο εκείνο που ζητεί και συνοµολογεί µε την Εταιρία τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης, είτε για τον εαυτό του µόνο είτε και για τα εξαρτώµενα του, και στο όνοµα του οποίου εκδίδεται το παρόν ασφαλιστήριο 1.5. Ασφαλισµένα Πρόσωπα: Τα ασφαλισµένα άτοµα και αν αναφέρονται, ο / η σύζυγος και τα τέκνα του / της τα οποία αναγράφονται στην κατάσταση Ασφαλισµένων ατόµων του συµβολαίου, νοουµένου ότι τα ασφαλισµένα άτοµα είναι κάτω των 65 ετών και τα εξαρτώµενα τους ηλικίας από δεκατεσσάρων (14) ηµερών µέχρι 18 ετών. Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης για τα εξαρτώµενα τέκνα, παρατείνεται µέχρι την ηλικία των 25 ετών, νοουµένου ότι φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Κύπρο, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, (Η προσκόµιση πιστοποιητικού φοίτησης είναι απαραίτητη.) Στην περίπτωση εξαρτωµένων που εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία θα αποζηµιώνεται το 30% οποιασδήποτε απαίτησης η οποία έχει επισυµβεί κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις, στρατό ή εθνική φρουρά, ή συµµετοχής σε στρατιωτικά γυµνάσια ή στρατιωτικές ασκήσεις. Στην περίπτωση εξαρτωµένων που φοιτούν εκτός Κύπρου η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα είτε να µην προσφέρει κάλυψη είτε να προσφέρει κάλυψη µε ειδικούς όρους και/ή επιπρόσθετο ασφάλιστρο 1.6. Νοσηλεία: Η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενούς σε νοσοκοµείο για µία (1) τουλάχιστον διανυκτέρευση και µέχρι 90 ηµέρες κατ ανώτατο όριο, προκειµένου να υποβληθεί σε θεραπεία, η οποία δεν µπορεί να γίνει εκτός νοσοκοµείου. Η νοσηλεία εξυπακούει προβλήµατα υγείας που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις που περιγράφονται πιο κάτω και τα οποία χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκοµείο διότι δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν εκτός νοσοκοµειακής κλίνης (πχ κατ οίκον, στα εξωτερικά ιατρεία, µε βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη παραµονή στο τµήµα επειγόντων περιστατικών) και έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η ιατρική αναγκαιότητα της εισαγωγής. Η αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων υγείας θα πρέπει να απαιτεί άµεση χειρουργική αντιµετώπιση ή άµεση θεραπευτική (επεµβατική ή φαρµακευτική) αγωγή που δεν µπορεί να γίνει σε άλλο περιβάλλον εκτός του νοσοκοµείου και η συστηµατική παρακολούθηση (µέτρηση ή ρύθµιση ζωτικών παραµέτρων τουλάχιστον 3 φορές ηµερησίως) του ασθενούς που θα τεκµηριώνεται από τον φάκελο νοσηλείας ή τα αντίστοιχα νοσηλευτικά έντυπα (νοσηλευτικά διαγράµµατα κλπ). Εθνική και Υγεία Σελίδα 5 από 25

6 εν θεωρείται νοσηλεία η εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου εντός νοσοκοµείου για χρονικό διάστηµα πέραν του ιατρικώς αναγκαίου ή για να υποβληθεί µόνο σε διαγνωστικές εξετάσεις Ιατρική Αναγκαιότητα: Οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας που πιστοποιούνται από την Εταιρία ως ιατρικά κατάλληλες και αναγκαίες ώστε: Να αντιµετωπίζουν τις βασικές ιατρικές ανάγκες του Ασφαλισµένου Να παρέχονται µε τον πλέον ενδεδειγµένο και ιατρικά κατάλληλο τρόπο λαµβάνοντας υπόψη τόσο την ποιότητα όσο και το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών Να είναι συνεπείς µε τη διάγνωση της ασθένειας Να είναι απαραίτητες για ιατρικούς λόγους και όχι για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών Να αποδεικνύεται µέσω τοπικών ή διεθνών αναγνωρισµένων πρωτοκόλλων και επιστηµονικής βιβλιογραφίας ότι είναι ασφαλείς και αποτελεσµατικές για την αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προβληµάτων υγείας Η ιατρική αναγκαιότητα όπως ερµηνεύεται στο παρόν ασφαλιστήριο αναφέρεται στην κάλυψη αναγνωρισµένων εξόδων και δεν είναι κατ ανάγκη ταυτόσηµη µε την ερµηνεία του θεράποντος Ιατρού. Η ιατρική καταλληλότητα βασίζεται στα επικρατούντα πρότυπα ιατρικής πρακτικής σε σχέση τη συγκεκριµένη παθολογική κατάσταση Ιατρική Κατάσταση: Οποιαδήποτε νόσος, ασθένεια ή τραυµατισµός, η οποία δεν εξαιρείται µε βάση τους όρους του συµβολαίου Οξεία: Μια ιατρική κατάσταση ή κρίση κακής υγείας που διαρκεί βραχυπρόθεσµα και έχει συγκεκριµένο χρόνο ίασης Χρόνια: Μια ιατρική κατάσταση ή κρίση κακής υγείας που επιµένει επί µακρό χρονικό διάστηµα, επιµένει επ αόριστο, επαναλαµβάνεται ή είναι ανίατη Έτος / Χρόνος: ώδεκα ηµερολογιακοί µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του συµβολαίου ή την ηµεροµηνία ανανέωσής του Ιατρός: Ο προσοντούχος εξασκών την ιατρική επιστήµη µε την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Κύπρου ή του ανάλογου Ιατρικού Συλλόγου της εκάστοτε χώρας που εξασκεί το επάγγελµα. Σε καµιά περίπτωση το άτοµο αυτό δεν µπορεί να είναι ο Ασφαλισµένος ή µέλη του άµεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος (συγγενείς πρώτου βαθµού) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Η ειδική µονάδα µέσα στο νοσοκοµείο για τους ασθενείς που η κατάστασή της υγείας τους απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση και συνεχή φροντίδα από νοσοκόµες. εν εννοούνται τα δωµάτια ανάρρωσης, τα ιδιωτικά δωµάτια παρακολούθησης ή µονάδες παρακολούθησης Ανώτατο Όριο Ηµερήσιας Αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή: Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη θέση νοσηλείας της οποίας θα κάνει χρήση ο Ασφαλισµένος, η Εταιρία θα αποζηµιώσει για τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα δωµατίου και τροφής µε ανώτατο όριο το προεπιλεγµένο Ανώτατο Όριο Ηµερήσιας Αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή όπως φαίνεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου Θεραπεία: Η µε όλα τα επιστηµονικά µέσα, προσπάθεια αποκατάστασης της, λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος, διαταραχής της υγείας του Ασφαλισµένου, µε χειρουργική ή συντηρητική µέθοδο, η οποία είναι ιατρικά τεκµηριωµένη και Εθνική και Υγεία Σελίδα 6 από 25

7 επιβεβληµένη. Εξαιρείται κάθε θεραπεία: η οποία θα µπορούσε να γίνει εκτός νοσοκοµείου ή στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείου ψυχιατρική / νευρολογική της οποίας το αποτέλεσµα είναι αποκλειστικά η ανακούφιση επώδυνων καταστάσεων και όχι η αποθεραπεία αυτών π.χ. αιµοκάθαρση, τελικά στάδια καρκίνων κλπ. Ο διαγνωστικός έλεγχος δεν θεωρείται θεραπεία, ακόµη και αν γίνει εντός νοσοκοµείου Επείγον Περιστατικό: Η λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος ανάγκη άµεσης νοσηλείας του Ασφαλισµένου σε νοσοκοµείο Ηµεροµηνία Έναρξης: Η ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου ισχύος (ενός έτους) του παρόντος Ασφαλιστηρίου που σηµαίνει την ηµεροµηνία αποδοχής του κινδύνου από την Εταιρία και καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου από τον Ασφαλισµένο Ηµεροµηνία Ανανέωσης: Η ηµεροµηνία της επετείου του Ασφαλιστηρίου κατά την οποία ανανεώνεται η ισχύς του για µια ακόµη περίοδο (ένα έτος) Ηµεροµηνία Επαναφοράς σε Ισχύ: Ανώτατο Όριο Ευθύνης Της Εταιρίας κατά Ασθένεια: Ανώτατο Ετήσιο Όριο Ευθύνης Της Εταιρίας: Η ηµεροµηνία κατά την οποία επαναφέρεται σε ισχύ το ασφαλιστήριο µετά από τη διακοπή του για οποιοδήποτε λόγο Το ανώτατο ποσό εξόδων όπως αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου, που θα καταβάλει η Εταιρία στον Ασφαλισµένο, κατά νοσηλεία, µετά την αφαίρεση της απαλλαγής και της συµµετοχής του Ασφαλισµένου. Το ανώτατο ποσό εξόδων όπως αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου, που θα καταβάλει η Εταιρία στον Ασφαλισµένο, εντός ενός Έτους, µετά την αφαίρεση της απαλλαγής και της συµµετοχής του Ασφαλισµένου Απαλλαγή: Το ποσόν των Ιατροφαρµακευτικών εξόδων που επιβαρύνεται ο Ασφαλισµένος όπως αυτό αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου Συµµετοχή του Ασφαλισµένου: Το ποσοστό συµµετοχής του Ασφαλισµένου στα καλυπτόµενα Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα όπως αυτό αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου Προϋπάρχουσες Παθήσεις: Οποιαδήποτε κατάσταση διαταραχής της υγείας, γνωστής στον Ασφαλισµένο και /ή στο συµβαλλόµενο, που έχει εκδηλώσει συµπτώµατα, διαγνώστηκε ή αποτελεί αποτέλεσµα τραυµατισµού ή ασθένειας για την οποία απαιτήθηκε νοσηλεία, ιατρική ή θεραπευτική αγωγή πριν από την ηµεροµηνία ένταξης του Ασφαλισµένου στο παρόν ασφαλιστήριο Αναγνωρισµένα Έξοδα: Όλα τα έξοδα περίθαλψης του Ασφαλισµένου τα οποία καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου Φάρµακα: Μόνο εκείνα που δίδονται µε ιατρική συνταγή και είναι απαραίτητα για την αποθεραπεία της συγκεκριµένης ασθένειας ή ατυχήµατος. Όλα τα φυσικά, οµοιοπαθητικά φάρµακα κλπ, δεν καλύπτονται Χρέωση: Η λογική και συνήθης χρέωση για περίθαλψη, που είναι σύµφωνη µε το γενικό επίπεδο τιµών και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλες κλινικές ή νοσοκοµεία του ιδίου επιπέδου και περιοχής για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα. Εθνική και Υγεία Σελίδα 7 από 25

8 1.28. Συγγενείς παθήσεις Είναι οι ανατοµικές και δοµικές ανωµαλίες που υπάρχουν από τη γέννηση. Αυτές µπορεί να είναι µακροσκοπικές ή µικροσκοπικές στην επιφάνεια ή µέσα στο σώµα (π.χ. αιµορροφιλίες, µεσογειακή αναιµία, κερατοκόνος, σκολίωση ρινικού διαφράγµατος). Λέξεις στο αρσενικό γένος περιλαµβάνουν και το θηλυκό και αντιστρόφως, επίσης λέξεις στον ενικό αριθµό όπου χρειάζεται περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό αριθµό και αντιστρόφως. 2. Παροχές 2.1. Αν ο Ασφαλισµένος, λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος πραγµατοποίησε για τη θεραπεία του έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, η Εταιρία του αναγνωρίζει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου, τα παρακάτω: Έξοδα Νοσηλείας Σε Νοσοκοµείο (λογικές και συνήθεις χρεώσεις) Τα χρεωµένα από το νοσοκοµείο έξοδα του Ασφαλισµένου για κρεβάτι και τροφή, µέχρι το Ανώτατο Όριο Ηµερήσιας Αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή Εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν σχέση µε την αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία, φάρµακα που παρέχονται µέσα στο νοσοκοµείο, µεταγγίσεις, έξοδα χειρουργείου, υλικά όπως, νάρθηκες, γύψινοι επίδεσµοι, παροχή οξυγόνου. Οι οποιεσδήποτε εξετάσεις περιλαµβάνονται στις καλυπτόµενες δαπάνες όταν αυτές σχετίζονται µε την κύρια αιτία της καλυπτόµενης νοσηλείας. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις αυτές σχετίζονται µε δευτερεύουσες διαγνώσεις ή γίνονται για προληπτικούς λόγους ή για λόγους ελέγχου δεν αποζηµιώνονται. Στην περίπτωση διαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες συστήνονται από τον θεράποντα ιατρό προκειµένου να συµπεριληφθούν στις καλυπτόµενες δαπάνες, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αποτελέσµατα τους και να στοιχειοθετούν την ιατρική κατάσταση και την αναγκαιότητα νοσοκοµειακής περίθαλψης Έξοδα συνοδού του Ασφαλισµένου που χρεώνονται από το νοσοκοµείο και µόνον όταν πρόκειται για νοσηλεία ανηλίκου Αµοιβές θεραπόντων ιατρών για παροχή υπηρεσιών εντός του νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Ασφαλισµένου, καθώς και αµοιβές θεραπόντων ιατρών για καθορισµό και παρακολούθηση χηµικοθεραπευτικών σχηµάτων εντός του νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια νοσηλείας Αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης του Ασφαλισµένου για παροχή υπηρεσιών εντός του νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας, ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεµβάσεις ταυτόχρονα, οι οποίες διενεργούνται από τον ίδιο χειρουργό, αυτές θεωρούνται ως µία επέµβαση και το ανώτατο όριο αµοιβής χειρουργού καθορίζεται σε ποσό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέµβαση που έγινε Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση, εξ αιτίας ασθενείας ή ατυχήµατος, σε Νοσοκοµείο εκτός Κύπρου, το Ανώτατο Όριο Ηµερήσιας Αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή διπλασιάζεται Η Εταιρεία παρέχει ο δικαίωµα στον Ασφαλισµένο να επιλέξει οποιοδήποτε Νοσοκοµείο / Κλινική, για τη θεραπεία του για ατύχηµα ή ασθένεια που καλύπτεται από το Συµβόλαιο, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, το Ισραήλ ή την Κύπρο. Το Ασφαλιστήριο καλύπτει µόνο τα έξοδα σχετικά µε τη νοσηλεία και όχι τα έξοδα συνοδείας Ιατρού ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα περιλαµβανοµένου του κόστους αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων συναφών εξόδων. Αποζηµίωση για έξοδα νοσηλείας στο Εξωτερικό θα καταβάλλονται στον Ασφαλισµένο βάσει των όρων και κανονισµών του Ασφαλιστηρίου µόνο αν έχει προηγουµένως ειδοποιήσει την Εταιρεία για την πρόθεση µεταβάσεως του στο εξωτερικό και εξασφαλίσει τη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. ιευκρινίζεται ότι υπάρχει η ανάγκη εκ των πρότερων έγκρισης για µετάβαση στο εξωτερικό από µέρους της Εταιρείας εκτός και αν η νοσηλεία / καθίσταται επιτακτική και άµεση λόγω ατυχήµατος ή επείγοντος περιστατικού στο εξωτερικό κατά την διάρκεια ταξιδιού αναψυχής ή επαγγελµατικού ταξιδιού. Σε περίπτωση που Ασφαλισµένος µεταβεί για θεραπεία στο εξωτερικό χωρίς την προηγούµενη έγκριση της εταιρείας, η Εταιρεία θα καλύψει το κόστος νοσηλείας ως αν η νοσηλεία πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο Έξοδα Χειρουργικής Επέµβασης χωρίς ιανυκτέρευση Εξαιρετικά στην περίπτωση χειρουργικής επέµβασης του Ασφαλισµένου, χωρίς να γίνει µία (1) τουλάχιστον διανυκτέρευση στο Νοσοκοµείο, η Εταιρία αναγνωρίζει ως έξοδα νοσηλείας, µόνο τα αναγκαία, λογικά και συνήθη έξοδα χειρουργείου καθώς και την αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1ε του άρθρου αυτού και µέχρι το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας. Εθνική και Υγεία Σελίδα 8 από 25

9 Έξοδα Επείγουσας προς Νοσηλεία Μεταφοράς Ασθενούς Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού εντός Κύπρου, η Εταιρία αναγνωρίζει τα έξοδα επείγουσας µεταφοράς προς νοσηλεία του Ασφαλισµένου, µε κάθε µεταφορικό µέσο µέχρι του ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου, αν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Το επείγον περιστατικό συµβεί σε περιοχή στην οποία, δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική υποδοµή για την αντιµετώπισή του Το επείγον της µεταφοράς βεβαιωθεί και αιτιολογηθεί µε ιατρική γνωµάτευση Η νοσηλεία για την οποία έγινε η επείγουσα µεταφορά πραγµατοποιηθεί Η µεταφορά γίνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την επέλευση του περιστατικού Τα έξοδα της µεταφοράς βεβαιώνονται µε τη προσκόµιση των πρωτοτύπων αποδείξεων του µεταφορέα Έξοδα Πριν και Μετά τη Νοσηλεία Αν ο Ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε νοσοκοµείο, η Εταιρία θα του καλύψει και τα αναγκαία εκτός νοσοκοµείου ή στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείου έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν, τριάντα (30) ηµέρες πριν και τριάντα (30) ηµέρες µετά τη νοσηλεία του Ασφαλισµένου µε ανώτατο όριο το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα του συµβολαίου. Η Εταιρία αναγνωρίζει περιοριστικά, τα έξοδα που σχετίζονται µε την αιτία για την οποία νοσηλεύθηκε ο Ασφαλισµένος και πραγµατοποιήθηκαν για, θεραπεία, ιατρικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές και επεµβατικές εξετάσεις καθώς επίσης και για αγορά φαρµάκων Μετεγχειρητικές Φυσιοθεραπείες Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τις µετεγχειρητικές φυσιοθεραπείες που είναι άµεσα σχετιζόµενες µε καλυπτόµενη ορθοπεδική επέµβαση και οι οποίες πραγµατοποιούνται εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία εξόδου από το νοσηλευτήριο και µετά από παραποµπή του θεράποντος Ιατρού. Το ανώτατο ποσό για κάθε φυσιοθεραπεία καθώς και το ανώτατο συνολικό ποσό για φυσιοθεραπείες καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου Ωφελήµατα Τοκετού Στις περιπτώσεις νοσηλείας για τους παρακάτω λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια Θα καταβάλλεται το προβλεπόµενο από τον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου ποσό επιδόµατος: Υπολογισµός Αποζηµίωσης Φυσιολογικός Τοκετός / Καισαρική Τοµή : είναι η γέννηση ζωντανού / ών ή νεκρού / ών βρέφους µετά την 24 η εβδοµάδα της εγκυµοσύνης καταβάλλεται το επίδοµα όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών Συµβολαίου εφόσον ο τοκετός γίνεται µετά την συµπλήρωση της Περιόδου Αναµονής που αναφέρεται στο Πίνακα Παροχών του συµβολαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού και εξιτήριο κλινικής εντός 30 ηµερών από τον τοκετό. Καµιά άλλη αποζηµίωση δεν καταβάλλεται πέραν του Επιδόµατος Καυτηρίαση ή παγοποίηση τραχήλου εφόσον τεκµηριώνεται µε εξέταση Παπανικολάου Απόξεση εφόσον τεκµηριώνεται από ιστολογική εξέταση και υπό την προϋπόθεση ότι κρίνεται απαραίτητη για ιατρικούς λόγους Η Εταιρία καταβάλει αποζηµίωση ίση µε το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων εξόδων νοσηλείας που αναγνωρίσθηκαν, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη παράγραφο Α του άρθρου 2 του παρόντος Ασφαλιστηρίου και µέχρι το Ανώτατο Όριο Ευθύνης κατά Νοσηλεία αφού αφαιρεθεί το αναγραφόµενο στον Πίνακα Παροχών Συµβολαίου ποσό απαλλαγής ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που εισέπραξε ή που δικαιούται να εισπράξει ο Ασφαλισµένος από οποιοδήποτε άλλο φορέα και εφαρµοστεί το αναγραφόµενο ποσοστό συµµετοχής του Ασφαλισµένου Όλα τα έξοδα προκειµένου να αποζηµιωθούν πρέπει υποχρεωτικά να έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, να είναι σύµφωνα µε τις Παροχές του Ασφαλιστηρίου για την θεραπεία ιατρικής πάθησης ή αποκατάστασης της σωµατικής βλάβης λόγω ατυχήµατος, να µην εµπίπτουν µέσα στις Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου και να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι του Συµβολαίου Οι προβλεπόµενες παροχές θα καταβάλλονται στο νόµισµα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Όπου τα έξοδα νοσηλείας έχουν γίνει σε συνάλλαγµα το ποσό θα µετατρέπεται στο επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε την επίσηµη τιµή του νοµίσµατος την ηµεροµηνία καταβολής της αποζηµίωσης. Εθνική και Υγεία Σελίδα 9 από 25

10 Αποδειχτικά Στοιχεία Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, είναι τα ακόλουθα: Οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιµολόγια παροχής υπηρεσιών των νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και των ιατρών Οι πρωτότυπες βεβαιώσεις άλλου ασφαλιστικού φορέα από τις οποίες εµφαίνεται ότι παρακρατήθηκαν από αυτόν (τον Φορέα), οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιµολόγια, βάσει των οποίων κατεβλήθη στον δικαιούχο, µέρος της δαπάνης των εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης, έστω και αν αυτό χαρακτηρισθεί ως επίδοµα Οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιµολόγια φαρµακείων, Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας Αν ο Ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε ηµόσιο Νοσοκοµείο εντός της επικράτειας της Κυπριακής ηµοκρατίας και η Εταιρία δεν καταβάλλει για τη νοσηλεία αυτή έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης είτε επειδή αυτά καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από άλλο ασφαλιστικό φορέα είτε επειδή ο Ασφαλισµένος παραιτήθηκε από το δικαίωµα είσπραξης εξόδων νοσηλείας από την Εταιρία, η Εταιρία θα καταβάλλει στον Ασφαλισµένο το προβλεπόµενο στον Πίνακα Παροχών Συµβολαίου (Καλύψεις και Παροχές) του παρόντος Ασφαλιστηρίου Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας, κατά νοσηλεία Το Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50% στην περίπτωση χειρουργικής επέµβασης, για όλες τις ηµέρες νοσηλείας ή στην περίπτωση νοσηλείας σε µονάδα εντατικής παρακολούθησης και µόνον για τις ηµέρες παραµονής του σ αυτήν Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται αν η ίδια η Εταιρία έχει καταβάλλει µέρος των εξόδων νοσηλείας σε εκτέλεση των όρων άλλου Ασφαλιστηρίου συµβολαίου ιαδοχικές Νοσηλείες ύο ή περισσότερες νοσηλείες του Ασφαλισµένου συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν εξόδων επείγουσας προς νοσηλεία µεταφοράς ασθενούς, οι οποίες οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές που προήλθαν από αυτήν, θα θεωρούνται από την Εταιρία ως µία νοσηλεία, εκτός αν απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από ενενήντα (90) ηµέρες. 3. Αίτηση για Ασφάλιση 3.1. Η αρχική Ατοµική / Οικογενειακή Αίτηση όπως και κάθε επόµενη Αίτηση ατόµων προτεινοµένων για ασφάλιση πρέπει να υποβάλλονται στο ειδικό γι αυτό το σκοπό έντυπο της Εταιρίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να εξετάζει µε δικά της έξοδα και µε δικούς της γιατρούς κάθε υποψήφιο που έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση - χωρίς να υποχρεώνεται να αιτιολογήσει την απόφασή της ή να την δεχθεί µε οποιουσδήποτε όρους κρίνει απαραίτητους Η είσπραξη ασφαλίστρων πριν την αποδοχή της αίτησης ασφάλισης δεν συνιστά αποδοχή της υποβληθείσας Αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που εισπράχθηκε αφού προηγουµένως αφαιρέσει τυχόν έξοδα που πραγµατοποίησε για διεξαγωγή οποιωνδήποτε ιατρικών και άλλων εξετάσεων 4. Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου / Συµβαλλοµένου 4.1. Όταν γίνεται η αίτηση για ασφάλιση ο Ασφαλισµένος έχει υποχρέωση να περιγράψει µε σαφήνεια και ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες εργασίας του και γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα, για να εκτιµήσει σωστά η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. Αυτά τα στοιχεία, περιλαµβάνονται στο ειδικό έντυπο Αίτησης για Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού του συµβολαίου Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να καταβάλλει τα Ασφάλιστρα που οφείλει στην Εταιρία σύµφωνα µε τον τρόπο πληρωµής που έχει συµφωνηθεί µεταξύ Εταιρίας και Συµβαλλόµενου. Η έγκαιρη πληρωµή των ασφαλίστρων αποτελεί υποχρέωση του Συµβαλλοµένου και η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να τον υπενθυµίζει για οποιαδήποτε οφειλή του. Η πληρωµή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση απόδειξης από την Εταιρία υπογραµµένη από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της. Σε περίπτωση πληρωµής των ασφαλίστρων µέσω Τραπεζικής Εντολής ή Αυτόµατης Τραπεζικής Χρέωσης η πληρωµή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται µόνο µε πίστωση από την Τράπεζα του Συµβαλλοµένου του τραπεζικού λογαριασµού της Εταιρίας. 5. Εξαιρέσεις 5.1. εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος που προξενήθηκε, άµεσα ή έµµεσα, αποκλειστικά ή µερικά από: Την συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή ελικόπτερο καθώς και µε αιωρόπτερα ή αερόστατα. ιευκρινίζεται ότι καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας κάλυψης περιστατικά που θα συµβούν όταν, ο Ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκαφών αναγνωρισµένων γραµµών εναέριων συγκοινωνιών ή επιβάτης ειδικών πτήσεων µε ναύλο (Charters). Επίσης σύµφωνα µε την παρούσα Εθνική και Υγεία Σελίδα 10 από 25

11 κάλυψη θα καλύπτονται οποιαδήποτε περιστατικά που θα συµβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων του ασφαλισµένου Την απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του αυτόχειρα εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης εξ αιτίας ασθενείας ή ατυχήµατος, κατά τη διάρκεια: Συµµετοχής του Ασφαλισµένου, γενικά σε ερασιτεχνικές αθλητικές συναντήσεις (αγώνες ή προπονήσεις) αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατίων Συµµετοχής του Ασφαλισµένου, ειδικά ερασιτεχνικές αθλητικές συναντήσεις πυγµαχίας και πάλης (αγώνες ή προπονήσεις) Συµµετοχής του Ασφαλισµένου σε ερασιτεχνικές αυτόνοµες καταδύσεις Συµµετοχής του Ασφαλισµένου σε αγώνες, συναγωνισµούς, διαγωνισµούς, ακροβασίες µε µηχανικά µέσα (αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες κλπ.). ιευκρινίζεται ότι θα καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος µόνο εάν εµπίπτουν στο πλαίσιο των επαγγελµατικών καθηκόντων του ασφαλισµένου εν θεωρούνται ενδονοσοκοµειακά και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται έξοδα που αφορούν σε κάθε θεραπεία, εξέταση ή ιατρική πράξη που είναι δυνατό να γίνει εξωνοσοκοµειακά χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ασφαλισµένου εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης από οποιαδήποτε αιτία που σχετίζονται ολικά ή µερικά άµεσα ή έµµεσα µε µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες, καταστάσεις ή θεραπείες : Συγγενείς παθήσεις, γενετικές παθήσεις, καθώς και σε προϋπάρχουσες του παρόντος Ασφαλιστηρίου παθήσεις ή σωµατικές βλάβες καθώς και υποτροπές και επιπλοκές τους για τα οποία δόθηκε φαρµακευτική αγωγή, συµβουλή ή θεραπεία ή υπήρχαν συµπτώµατα, ή ήταν γνωστό ή λογικά έπρεπε να ήταν γνωστό στον Ασφαλισµένο, είτε είχε διαγνωστεί είτε όχι πριν την έναρξη της ασφάλισης που δεν δηλώθηκαν κατά της σύναψη του Ασφαλιστηρίου. ιευκρινίζεται ότι προϋπάρχουσες παθήσεις ή σωµατικές βλάβες θα καλύπτονται νοουµένου ότι ο αριθµός των κυρίως ασφαλισµένων µελών θα υπερβαίνει τα Άµεσες ή έµµεσες συνέπειες επιδηµιών που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, πληµµύρα ή άλλες φυσικές καταστροφές µεγάλης έκτασης Οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις, φαρµακευτική αγωγή ή θεραπεία σχετική µε τη γονιµοποίηση (ενδεικτικά αναφέρεται η εξωσωµατική γονιµοποίηση) και τα επακόλουθα ή τις επιπλοκές τους Οποιαδήποτε έξοδα σχετίζονται µε εγκυµοσύνη και τοκετό ιανοητικές, ψυχικές, νευρικές, νευροφυτικές διαταραχές, νευρώσεις, επιληπτικές κρίσεις, βουλιµία, ανορεξία, άπνοια ύπνου και ψυχιατρικές παθήσεις ή ασθένειες, εκούσια λήψη φαρµάκων χωρίς συνταγή Ιατρού, χρήση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων καθώς και κατάχρησης οινοπνευµατωδών ποτών. ιάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος ή απόπειρα αυτοκτονίας, αλκοολισµό συµπεριλαµβανοµένης και της αλκοολικής ηπατοπάθειας ιαγνωστικές εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας η οποία καλύπτεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας κάλυψης και δεν έχουν σχέση µε την αιτία για την οποία έγινε αυτή Γενικές ιατρικές εξετάσεις (check-up) Ανάρρωση, θεραπείες ανάπαυσης και γηριατρική θεραπεία Πάσης φύσεως θεραπείες ή χειρουργικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας Επεµβάσεις πλαστικής χειρουργικής και γενικά επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται από πλαστικούς ή αισθητικούς χειρουργούς, εκτός εάν αυτές επιβάλλονται για την αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήµατος το οποίο καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρία γραπτώς και έχει αναγνωριστεί από αυτήν έστω και χωρίς αξίωση για αποζηµίωση και αποδεικνύεται ακτινογραφικά ή µε άλλες εργαστηριακές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή θα πρέπει να παρέχεται µέσα σε διάστηµα 6 (έξι) µηνών από το ατύχηµα Οδοντιατρική ή χειρουργική θεραπεία στα δόντια, φατνία και ούλα εκτός και αν η θεραπεία είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος το οποίο µπορεί να αποδειχτεί µε ακτινογραφίες ή µε άλλο τρόπο θεραπεία του συνδρόµου κροταφογναθικής αρθρώσεως ΤΜJ δεν καλύπτεται, έστω και αν η θεραπεία είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), καθώς και στις επιπλοκές του Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνιτών προσθετικών τµηµάτων του σώµατος, διορθωτικών συσκευών και υποβοηθητικών της λειτουργίας αυτών µηχανηµάτων Κατ εξαίρεση, καλύπτονται αποκλειστικά και µόνο τα έξοδα αγοράς και τοποθέτησης µοσχεύµατος κερατοειδούς, ενδοφακού, µοσχεύµατος αρτηριών βαλβίδας καρδιάς, βηµατοδότη, απεινιδωτού και υλικών οστεοσύνθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, συνεπεία ατυχήµατος ή ασθενείας που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και νοουµένου ότι προηγηθεί η εκ των προτέρων έγκριση της Εταιρίας. Εθνική και Υγεία Σελίδα 11 από 25

12 Αφαίρεση σπίλων, εκτός αν αποδεικνύεται κακοήθεια κατόπιν ιστολογικής εξέτασης. Σε περίπτωση που η αφαίρεση θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία Laser τότε θα πρέπει να προηγηθεί ιστολογική εξέταση που να αποδεικνύει την κακοήθεια Θεραπεία ή εγχείρηση για την διόρθωση οφθαλµικών διαθλαστικών ανωµαλιών ή της ακουστικής οξύτητας εκτός εάν είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος Θεραπεία που σχετίζεται µε αλλαγή φύλου ή απαιτείται άµεσα ή έµµεσα στα πλαίσια αυτής καθώς και θεραπεία ανικανότητας ή σεξουαλικής δυσλειτουργίας ή των συνεπειών τους Νοσηλεία σε νοσοκοµείο για αποκατάσταση µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου: κάτι τέτοιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της θεραπείας και διενεργείται από ιατρό µε ειδίκευση στην αποκατάσταση, και διενεργείται σε αναγνωρισµένο νοσοκοµείο ή µονάδα αποκατάστασης, και τα έξοδα έχουν εγκριθεί από την Εταιρία, γραπτώς, πριν την έναρξη της αποκατάστασης Χρεώσεις για Ειδική Νοσηλεία στο νοσοκοµείο, εκτός αν η Εταιρία έχει εκ των προτέρων συµφωνήσει ότι είναι κατάλληλη και απαραίτητη Χρεώσεις για ιαµατικά λουτρά, κλινικές φυσικής θεραπείας, παραµονής ή θεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, αναρρωτήρια, λουτροπόλεις, κέντρα υδατοθεραπείας ή άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις, ακόµη και αν έχουν καταγραφεί ως νοσοκοµεία Έξοδα τα οποία προέρχονται από µη αναγνωρισµένη ιατρική πρακτική στην Κύπρο και/ή έξοδα που προέκυψαν µετά από αίτηµα του ασφαλισµένου Έξοδα για αγορά ιατρικών βοηθηµάτων, τεχνητών µελών και συσκευών σχετικά µε τακτική ή µακροχρόνια αιµοκάθαρση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Χρεώσεις που αφορούν την ετοιµασία Ιατρικών Εκθέσεων ή για τη συµπλήρωση των εντύπων απαίτησης ή αίτησης για ασφάλιση ή οποιουδήποτε µέρους τους Θεραπεία για την αντιµετώπιση καθυστέρησης ανάπτυξης σε παιδιά, είτε είναι φυσική είτε ψυχολογική είτε αφορά µαθησιακές δυσκολίες Θεραπεία η οποία δεν έχει διαπιστωθεί ότι είναι αποτελεσµατική ή βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο (Πειραµατική Θεραπεία). Ωστόσο, η Εταιρία θα πληρώσει αν, πριν από την έναρξη της θεραπείας, αποδειχθεί ότι αυτή αναγνωρίζεται ως κατάλληλη από εξουσιοδοτηµένο ιατρικό οργανισµό και η Εταιρία συµφωνήσει µε τον Ιατρό αναφορικά µε την αµοιβή του Θεραπεία που αφορά σε Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενες Ασθένειες, όπως είναι, αλλά χωρίς να περιορίζεται στα χλαµύδια, στον έρπη των γεννητικών οργάνων, στην σύφιλη, στη γονόρροια ή στις συνέπειές τους εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης για το πρώτο έτος της ασφάλισης εκτός και αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά που οφείλονται σε : Ρευµατικές, εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων Νοσηλείες που αφορούν παθήσεις µηνίσκου και συνδέσµων, κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου, ρήξη ινώδους δακτυλίου και στις επιπλοκές εκτός εάν προέρχονται από ατύχηµα Αιµορροΐδες, ραγάδα δακτυλίου, κιρσούς καθώς και σε ρινικό διάφραγµα και στις επιπλοκές τους εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, για τις 90 πρώτες ηµέρες της ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ που οφείλονται σε θεραπεία ή εγχείρηση των αµυγδαλών ή των αδενοειδών εκβλαστήσεων, κάθε φύσεως κήλες, καθώς και των γεννητικών οργάνων εκτός και αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά εν καλύπτονται τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης που εισέπραξε ο Ασφαλισµένος από οποιοδήποτε φορέα εν καλύπτονται τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης που αφορούν σε χρεώσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα ποσά εκείνα που κατά την άποψη της Εταιρίας αποτελούν λογικές και συνήθεις χρεώσεις για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα εν καλύπτονται οποιαδήποτε έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης που πραγµατοποιήθηκαν ή που είχαν γενεσιουργό αιτία οποιαδήποτε περίοδο για την οποία το ασφάλιστρο δεν ήταν πληρωµένο εντός της περιόδου χάριτος που αναφέρεται στο άρθρο 10. Η είσπραξη του ασφαλίστρου σε µεταγενέστερη περίοδο δεν αναιρεί κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις την εξαίρεση αυτή. 6. Υποχρεώσεις Σε Περίπτωση Νοσηλείας 6.1. Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί γραπτώς την Εταιρία πριν από κάθε προγραµµατισµένη εισαγωγή του ιδίου ή κάποιου από τα καλυπτόµενα Εξαρτώµενα Πρόσωπα σε Νοσοκοµείο / Κλινική. Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έγγραφη αναγγελία για την εισαγωγή του ιδίου ή κάποιου από τα Εξαρτώµενα Πρόσωπα σε νοσοκοµείο, οπωσδήποτε εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή της επέλευσης της. Η ενηµέρωση της Εταιρίας πρέπει να γίνεται σε περίπτωση προγραµµατισµένης νοσηλείας πριν από την εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσηλευτήριο και σε κάθε Εθνική και Υγεία Σελίδα 12 από 25

13 περίπτωση οπωσδήποτε πριν από την έξοδό του από αυτό. Αν η Εταιρία δεν λάβει την ειδοποίηση µέσα στην προθεσµία αυτή απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση που απορρέει από το παρόν ασφαλιστήριο εκτός αν ο Ασφαλισµένος ή ο Συµβαλλόµενος αποδείξουν ότι εµποδίστηκε η εµπρόθεσµη δήλωσή τους από αντικειµενικές δυσκολίες και ότι την πραγµατοποίησαν µόλις ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες αυτές, η δε Εταιρία είχε την ευχέρεια να διαπιστώσει τα πραγµατικά περιστατικά του ατυχήµατος ή της ασθένειας Ο Ασφαλισµένος ή και ο Συµβαλλόµενος, υποχρεούνται να εξουσιοδοτούν την Εταιρία για έλεγχο, µε οποιοδήποτε εντεταλµένο όργανό της, του πλήρους ιατρικού του φακέλου. Προς τούτο, ο Ασφαλισµένος ή και ο συµβαλλόµενος, εξουσιοδοτούν την Εταιρία να λαµβάνει γνώση κάθε ιατρικού εγγράφου που έχει σχέση µε την υγεία του Ασφαλισµένου και επιπλέον υποχρεούνται να δίνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να υποβάλει στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες επέλευσης του κινδύνου που ζητάει η Εταιρία Τα έξοδα για τη συγκέντρωση και την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων της αποζηµίωσης βαραίνουν τον Ασφαλισµένο. Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι επίσηµα και τα τιµολόγια ή οι αποδείξεις πρωτότυπα. Στη περίπτωση δε που προέρχονται από το εξωτερικό να είναι επικυρωµένα από την Προξενική Αρχή Στην περίπτωση νοσηλείας Ασφαλισµένου εκτός Κύπρου ο Ασφαλισµένος ή και ο συµβαλλόµενος υποχρεούνται να προσκοµίσουν: τα πρωτότυπα αποδεικτικά έγγραφα των εξόδων νοσηλείας και τα δικαιολογητικά νοσηλείας και επίσηµη µετάφρασή τους (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά). Όλα τα πιο πάνω αναφερόµενα αποδεικτικά µαζί µε το έντυπο απαίτησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. Τυχόν παραβίαση του ορίου αυτού θα συνεπάγεται την ακυρότητα της απαίτησης. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα διορισµού του δικού της Ιατρού προκειµένου να ερευνήσει για την εκτίµηση της αποζηµίωσης. Με την καταβολή της αποζηµίωσης όλα τα στοιχεία και τα παραστατικά που υποβλήθηκαν γίνονται ιδιοκτησία της Εταιρίας. 7. Παύση Ισχύος Tου Παρόντος Ασφαλιστηρίου Το παρόν ασφαλιστήριο παύει να ισχύει χωρίς καµιά ειδοποίηση όταν επέλθει µια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 7.1. Αν δεν καταβληθεί το οφειλόµενο ασφάλιστρο για το παρόν ασφαλιστήριο Προκειµένου για παιδιά που ασφαλίζονται ως εξαρτώµενα µέλη, το παρόν ασφαλιστήριο παύει να ισχύει στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου που έπεται την δέκατη όγδοη (18η) ή την εικοστή πέµπτη (25η) επέτειο της γέννησής τους αν πρόκειται για φοιτητές σε αναγνωρισµένες σχολές δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή από την ηµεροµηνία που θα παντρευτούν εάν προηγείται της δέκατης όγδοης (18ης) ή της εικοστής πέµπτης (25ης) επετείου της γέννησής τους ανάλογα µε την περίπτωση Ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για το παρόν ασφαλιστήριο µετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της ισχύος του, δεν δηµιουργούν καµία υποχρέωση για την Εταιρία, παρά µόνο για άτοκη επιστροφή τους. 8. ιάρκεια του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου-Ανανεώσεις: 8.1. Το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο έχει ετήσια διάρκεια µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Συµβολαίου. Το Ασφαλιστήριο αυτό ανανεώνεται σε κάθε επέτειο και για χρονικό διάστηµα ενός έτους δεδοµένου ότι το ασφαλιστικό σχέδιο εξακολουθεί να προσφέρεται και εφόσον η Ασφαλιστική Σύµβαση δεν έχει καταγγελθεί εγγράφως είτε από την Εταιρία είτε από τον Συµβαλλόµενο Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να µην ανανεώσει το Ασφαλιστήριο χωρίς καµιά ειδοποίηση ή/και περίοδο χάριτος στις παρακάτω περιστάσεις: Αν δεν πληρωθούν τα ασφάλιστρα σύµφωνα µε το άρθρο Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις ή έχουν αποκρύψει περιστατικά τα οποία αν ήταν γνωστά κατά την υποβολή της αίτησης η Εταιρία δεν θα αναλάµβανε τον κίνδυνο ή θα τον αναλάµβανε υπό όρους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των κανονισµών, των παροχών και ασφαλίστρων του προγράµµατος και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ στην ηµεροµηνία ανανέωσης του. 9. Ασφάλιστρα Και Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου Του Παρόντος Ασφαλιστηρίου Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται στην Εταιρία κατά τον εγγράφως συµφωνηθέντα τρόπο και συχνότητα στην αρχή κάθε περιόδου ασφάλισης. Παρέχεται περίοδος χάριτος δεκατεσσάρων (14) ηµερών (χωρίς χρέωση τόκων) για την πληρωµή οφειλοµένων ασφαλίστρων µε εξαίρεση το πρώτο ασφάλιστρο Σε κάθε επέτειο του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο µε βάση την νέα Κατάσταση Ασφαλισµένων. Εθνική και Υγεία Σελίδα 13 από 25

14 9.2. Σε κάθε επέτειο του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωµα πρόσθετης αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου, εφ όσον µεταβληθούν οι αναλογιστικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό του αρχικού ασφαλίστρου. Η Εταιρία δύναται να αναστείλει µέρος ή ολόκληρη την αναπροσαρµογή αυτή προς όφελος του Συµβαλλοµένου, διατηρώντας όµως το δικαίωµα να την εφαρµόσει συσσωρευτικά, κατά την κρίση της, σε µεταγενέστερη επέτειο. 10. Απαλλαγή Της Εταιρίας Η Εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της για την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης αν ο Ασφαλισµένος: Έκανε ψευδή δήλωση ή αποσιώπησε γνωστά σε αυτόν περιστατικά, τέτοια που η Εταιρία αν τα γνώριζε δε θα προέβαινε στην ασφάλιση ή δεν θα την αποδεχόταν µε τους ίδιους όρους Μόνος του ή σε συνεργασία µε άλλους προσπαθήσει µε απάτη / δόλο να λάβει αποζηµίωση, από την Εταιρία εν δήλωσε οποιαδήποτε µεταβολή ή αλλαγή, που αφορά τα στοιχεία που ο Ασφαλισµένος γνώρισε στην Εταιρία µε την Αίτηση για Ασφάλιση και µεγαλώνει τους κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλιση Αρνείται η παραλείπει να υποβληθεί σε εξέταση από ιατρό(ους) της Εταιρίας Αρνείται να προσκοµίσει εκθέσεις, πιστοποιητικά και πληροφορίες που ζητούνται από την Εταιρία. 11. Υποκατάσταση Σε περίπτωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης, ο Ασφαλισµένος εκχωρεί το δικαίωµα να διεκδικήσει τα νόµιµα από κάθε τρίτο πρόσωπο που ευθύνεται για την επέλευση της ζηµιάς. Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος εκχωρούν στην Εταιρία κάθε σχετικό δικονοµικό δικαίωµα και παρέχουν στην εταιρία κάθε δυνατή υποστήριξη στην περίπτωση που η Εταιρία εξασκήσει το δικαίωµα τηs υποκατάστασης. 12. Το Ασφαλιστήριο Το ασφαλιστήριο αυτό µαζί µε οποιοδήποτε ωφέληµα, πρόσθετη πράξη, την αίτηση του συµβαλλόµενου και τις αιτήσεις των Ασφαλισµένων, αν υπάρχουν, τα ιατρικά ερωτηµατολόγια και τις ιατρικές εκθέσεις, αν υπάρχουν, αποτελούν τη συνολική σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και θα πρέπει να θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου ισχύει µόνον αν είναι έγγραφη και φέρει την υπογραφή και σφραγίδα της σχετικής πράξης από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο της Εταιρίας Σε κάθε ηµεροµηνία ανανέωσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου χωρίς άλλη συγκατάθεση εκ µέρους του Ασφαλισµένου. Το ασφαλιστήριο αυτό διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους Νόµους της Κυπριακής ηµοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που απορρέει από την παρούσα Σύµβαση, αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Κυπριακής ηµοκρατίας. Εφόσον προκύψει κάποια σύγκρουση µεταξύ των όρων της Σύµβασης αυτής και των Νόµων της Κυπριακής ηµοκρατίας οι οποίοι αποκτούν ισχύ µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Σύµβασης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα διαφοροποίησης των όρων της Σύµβασης αυτής από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των νόµων αυτών νοουµένου ότι θα δοθεί γραπτή ενηµέρωση στον ιδιοκτήτη του συµβολαίου τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. 13. Υποβολή Παραπόνων Σε περίπτωση που είτε ο Συµβαλλόµενος είτε ο Ασφαλισµένος δεν είναι ικανοποιηµένοι για οποιοδήποτε λόγο από την Εταιρία, η Εταιρία επιθυµεί να το γνωρίζει. Η Εταιρία οφείλει όπως εξετάζει και απαντά µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα όλα τα έγγραφα παράπονα που αποστέλλονται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας µε παραλήπτη τον Λειτουργό Παραπόνων της Εταιρίας. Εξέταση παραπόνων από την Εταιρία προϋποθέτει απαραίτητα την έγγραφη υποβολή τους, πλήρη στοιχεία του παραπονούµενου καθώς και του Ασφαλιστηρίου και πλήρη περιγραφή των περιστάσεων που οδήγησαν τον παραπονούµενο στην υποβολή παραπόνου. Οι όροι της πιο πάνω παραγράφου δεν επηρεάζουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωµα του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Εθνική και Υγεία Σελίδα 14 από 25

15 Ωφέληµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης Το ωφέληµα αυτό περιλαµβάνεται στο Ασφαλιστήριο και έχει ισχύ µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. 1. Παροχές Το Ωφέληµα καλύπτει τα αναγκαία λογικά και συνήθη έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος από τον Ασφαλισµένο και τα εξαρτώµενα απ αυτόν πρόσωπα (εφόσον συµπεριλαµβάνονται στην ασφάλιση) για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τους σαν εξωτερικοί ασθενείς στην Κύπρο. Καλύπτει επίσης τα αναγκαία λογικά και συνήθη έξοδα που πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό νοουµένου ότι το καλυπτόµενο πρόσωπο ευρίσκεται σε επαγγελµατικό ταξίδι ή διακοπές, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) µέρες κάθε ταξίδι. Η κάλυψη που παρέχει το Ωφέληµα είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών του και η αποζηµίωση είναι ίση µε το Ποσοστό Αποζηµίωσης των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωρισµένων εξόδων που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών Φάρµακα Το Ωφέληµα καλύπτει τα έξοδα για φάρµακα που χορηγούνται κατόπιν συνταγής ιατρού και που είναι απαραίτητα για την θεραπεία συγκεκριµένης πάθησης σύµφωνα µε το άρθρο Παροχές και µε ανώτατο όριο ετησίως το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ακτινογραφίες / Αναλύσεις Το Ωφέληµα καλύπτει τα αναγνωρισµένα / λογικά και αναγκαία έξοδα µετά από παραπεµπτικό του θεράποντα ιατρού που ασκεί νόµιµα το ιατρικό επάγγελµα για ακτινογραφίες / αναλύσεις που έχουν άµεση σχέση µε την κύρια αιτία της πάθησης. Η κάλυψη που παρέχεται είναι σύµφωνα µε το άρθρο Παροχές του παρόντος και µε ανώτατο όριο ετησίως το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ιατρικές Επισκέψεις Το Ωφέληµα καλύπτει τις ιατρικές επισκέψεις που γίνονται στην Κύπρο και Εξωτερικό σύµφωνα µε το άρθρο Παροχές και µε ανώτατο όριο για κάθε ιατρική επίσκεψη το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Οδοντιατρικά Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτει τα έξοδα για τις οδοντιατρικές θεραπείες υπηρεσίες που αναφέρονται στο πίνακα παροχών και η αποζηµίωση είναι ίση µε το ποσοστό κάλυψης, µε µέγιστη καταβαλλόµενη αποζηµίωση στο µέγιστο ποσό που αναφέρεται στο πίνακα παροχών Οφθαλµιατρικά Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτει τα έξοδα για τις οφθαλµιατρικές θεραπείες υπηρεσίες που αναφέρονται στο πίνακα παροχών και η αποζηµίωση είναι ίση µε το ποσοστό κάλυψης, µε µέγιστη καταβαλλόµενη αποζηµίωση στο µέγιστο ποσό που αναφέρεται στο πίνακα παροχών Γυναικολογικά Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Το ωφέληµα καλύπτει τα αναγκαία λογικά και συνήθη έξοδα που αφορούν σε γενικές γυναικολογικές παθήσεις µε βάση το ποσοστό κάλυψης που αναφέρεται στο πίνακα παροχών και µε µέγιστη καταβαλλόµενη αποζηµίωση στο µέγιστο ποσό που αναφέρεται στο πίνακα παροχών Γενικές Ιατρικές Εξετάσεις Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Το Ωφέληµα αυτό καλύπτει µόνο τον Ασφαλισµένο υπάλληλο και σύζυγο του Συµβαλλοµένου. Οι Γενικές Ιατρικές Εξετάσεις (Check up) όπως αυτές περιγράφονται στο Πίνακα Παροχών µπορούν να πραγµατοποιηθούν µια µόνο φορά κάθε ασφαλιστικό έτος για τον κάθε ένα από τους Ασφαλισµένους υπαλλήλους και συζύγους του Συµβαλλόµενου αποκλειστικά σε Ιατρικούς συνεργάτες της Εταιρείας Άλλα Εµβολιασµοί Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Το ωφέληµα καλύπτει ένα ποσοστό (%) του κόστους των αναγκαίων εµβολιασµών για κάθε ασφαλισµένο παιδί το οποίο αναγράφεται στον πίνακα παροχών και µε µέγιστο ποσό αποζηµίωσης ανά εµβόλιο το µέγιστο ποσό που αναφέρεται στο πίνακα παροχών. Εθνική και Υγεία Σελίδα 15 από 25

16 Φυσιοθεραπεία Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Το ωφέληµα προσφέρει κάλυψη για φυσιοθεραπεία άλλη από αυτή που έπεται ορθοπεδικής επέµβασης και νοουµένου ότι η εν λόγω φυσιοθεραπεία συστήνεται ως απαραίτητη από ορθοπεδικό. Το ποσοστό κάλυψης του κόστους της φυσιοθεραπείας, το µέγιστο καταβαλλόµενο ποσό ανά φυσιοθεραπευτική επίσκεψη και το ανώτατο ετήσιο όριο για το ωφέληµα αυτό αναφέρονται στο πίνακα παροχών. Τεστ PSA Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτεται το κόστος για τη διενέργεια µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος Τεστ PSA µε µέγιστο καταβαλλόµενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. Τεστ Παπανικολάου Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτεται το κόστος για τη διενέργεια µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος Τεστ Παπανικολάου µε µέγιστο καταβαλλόµενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. Τεστ Μαστογραφίας Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτεται το κόστος για τη διενέργεια µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος Τεστ µαστογραφίας µε µέγιστο καταβαλλόµενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. 2. Αφαιρετέο Ποσό - Deductible Από τα πραγµατοποιηθέντα και αναγνωρισµένα έξοδα του ασφαλισµένου και των εξαρτωµένων µελών, (εφόσον καλύπτονται από το παρόν Ωφέληµα), αφαιρείται το ετήσιο ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Νοείται ότι περιστατικά που οφείλονται στην ίδια ασθένεια ή ατύχηµα και δεν απέχουν µεταξύ τους τριάντα (30) µέρες θεωρούνται σαν ένα και το αυτό περιστατικό. 3. Ποσοστό Αποζηµίωσης Το ποσοστό του συνόλου των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωρισµένων εξόδων του ασφαλισµένου και των εξαρτωµένων µελών αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το Αφαιρετέο Ποσό, (εφόσον καλύπτονται από το παρόν Ωφέληµα) που θα καταβάλλεται από την Εταιρεία. 4. Υποβολή Απαιτήσεων Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της κάλυψης του, ο Ασφαλισµένος ή κάποιο από τα εξαρτώµενα µέλη του (εφ όσον συµπεριλαµβάνονται στην ασφάλιση), ή προσβληθεί από ασθένεια ή πάθει ατύχηµα και συνεπεία τούτου πραγµατοποίησε ιατροφαρµακευτικές δαπάνες εκτός Νοσοκοµείου ή Κλινικής η Εταιρεία θα καταβάλει µετά την προσκόµιση προς αυτήν όλων των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται, πρωτότυπες/ νοµότυπες αποδείξεις πληρωµής και τιµολόγια καθώς επίσης και της υποβολής γραπτής αναγγελίας, όλα τα καλυπτόµενα έξοδα σύµφωνα µε το άρθρο Παροχές του παρόντος Ωφελήµατος. Τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας από τον Ασφαλισµένο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία που πραγµατοποίησε τις ιατροφαρµακευτικές δαπάνες, διαφορετικά η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να τα αποδεχθεί και να πληρώσει οιονδήποτε ποσό. 5. Μη Καλυπτόµενα Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα Το παρόν Ωφέληµα δεν καλύπτει έξοδα που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 5.1. Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check-up) ή εξετάσεις ρουτίνας, εµβολιασµούς, Τεστ Παπανικολάου ή προληπτικές θεραπείες εφόσον δεν αναφέρονται στον πίνακα συµβολαίου Έξοδα που καταβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισµό κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης Έξοδα αγοράς γυαλιών, ή φακών επαφής (εφόσον δεν αναφέρονται στον πίνακα συµβολαίου) και ακουστικών βαρηκοΐας Οφθαλµολογικές εξετάσεις ρουτίνας, έλεγχος όρασης, έλεγχος ακοής κλπ Έξοδα για την αγορά καλλυντικών, όλων των ειδών σαπούνια, προϊόντα για την περιποίηση µαλλιών, αντισηπτικά προϊόντα, καθώς επίσης και έξοδα για οποιαδήποτε µορφής αλλεργίας Έξοδα για την αγορά όλων των ειδών βιταµινών και παιδικών τροφών Οδοντιατρική θεραπεία, εφόσον δεν αναφέρεται στον πίνακα συµβολαίου, εκτός της απαραίτητης για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης από ατύχηµα. Εξαιρούνται επίσης όλα τα φάρµακα που χορηγούνται για την θεραπεία δοντιών και των ούλων. Εθνική και Υγεία Σελίδα 16 από 25

17 5.8. ερµατολογικά προϊόντα για κοσµητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και προϊόντα που έχουν σχέση µε την ακµή οποιασδήποτε µορφής Έξοδα για την θεραπεία αλκοολισµού και επακόλουθα του, χρήση ναρκωτικών και θεραπεία απεξάρτησης των, σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) Έξοδα θεραπείας νευρολογικών, ψυχιατρικών παθήσεων, διανοητικών διαταραχών, κατάθλιψης / αγχώδους συνδροµής καθώς επίσης και επακόλουθα τους, συγγενείς παθήσεις, επιληπτικές κρίσεις Έξοδα για σωµατικές βλάβες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του παθόντος Έξοδα εγκυµοσύνης, αποβολής, απόξεσης καθώς επίσης και για τυχόν επιπλοκές ή επακόλουθα τους Φαρµακευτική αγωγή ή θεραπεία σχετική µε την στειρότητα ή την γονιµοποίηση Έξοδα για γυναικολογικά προβλήµατα εκτός αν εκδηλώθηκαν έξι (6) µήνες τουλάχιστον µετά την ηµεροµηνία που ίσχυσε η κάλυψη Φυσιοθεραπεία, εφόσον δεν αναφέρεται στον πίνακα συµβολαίου, εκτός της απαραίτητης για επανόρθωση σωµατικής βλάβης από ατύχηµα Έξοδα θεραπείας ρευµατισµών, αρθριτικών, οσφυαλγιών, ισχιαλγιών, µυαλγιών, αυχεναλγιών Έξοδα για προϋπάρχουσες παθήσεις νοουµένου ότι ο αριθµός των κυρίως ασφαλισµένων µελών είναι µικρότερος των Έξοδα θεραπείας των εκ γενετής παθήσεων Έξοδα για θεραπείες οι οποίες ξεφεύγουν από τα πλαίσια της Συµβατικής Ιατρικής Έξοδα χωρίς νοµότυπη εκδοθείσα απόδειξη πληρωµής και τιµολογίου Έξοδα για ορµονικές διαταραχές ή παθήσεις µεταβολισµού Χρεώσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα ποσά εκείνα που κατά την άποψη της Εταιρίας αποτελούν λογικές και συνήθεις χρεώσεις για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα 6. Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου και Όρων Του Παρόντος Συµπληρωµατικού Ωφελήµατος 6.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των κανονισµών, των παροχών και ασφαλίστρων του Ωφελήµατος και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ στην ηµεροµηνία ανανέωσης του Σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο µε βάση την νέα ηλικία του Ασφαλισµένου Σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωµα πρόσθετης αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου, εφόσον µεταβληθούν οι αναλογιστικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό του αρχικού ασφαλίστρου Η Εταιρία δύναται να αναστείλει µέρος ή ολόκληρη την αναπροσαρµογή αυτή προς όφελος του Ασφαλισµένου, διατηρώντας όµως το δικαίωµα να την εφαρµόσει σωρευτικά, κατά την κρίση της, σε µεταγενέστερη επέτειο. 7. Τερµατισµός του συµπληρωµατικού ωφελήµατος 7.1. Η ισχύς αυτού του συµπληρωµατικού οφέλους παύει: (α) Με την ακύρωση του βασικού συµβολαίου για οποιοδήποτε λόγο. (β) Καταγγελία του συµπληρωµατικού ωφελήµατος από τον ιδιοκτήτη του συµβολαίου ή την Εταιρία. (γ) Εάν τα οφειλόµενα ασφάλιστρα δεν πληρωθούν εντός της περιόδου χάριτος όπως αυτή ορίζεται στο συµβόλαιο. (δ) Για τον ασφαλισµένο ή το/τη σύζυγό της/του µε την επέτειο του συµβολαίου που ακολουθεί τα εξηκοστά πέµπτα (65α)γενέθλια τους. (ε) Όσο αφορά τα εξαρτώµενα ασφαλισµένα παιδιά, το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο παύει να ισχύει στην επέτειο του ασφαλιστήριου συµβολαίου που ακολουθεί τη δέκατη όγδοη (18η) επέτειο της γέννησής τους ή την εικοστή πέµπτη (25η) επέτειο της γέννησής τους εάν είναι φοιτητές σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή από την ηµέρα του γάµου τους, εάν προηγείται της 18ης ή 25ης επετείου της γέννησής τους ανάλογα µε την περίπτωση. Εάν πληρωθούν οποιαδήποτε ασφάλιστρα για αυτό το συµπληρωµατικό ωφέληµα για οποιοδήποτε λόγο µετά από τη λήξη του συµπληρωµατικού ωφελήµατος, τέτοια πληρωµή ασφαλίστρου σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωση της Εταιρίας εκτός από την επιστροφή του χωρίς τόκο. Εθνική και Υγεία Σελίδα 17 από 25

18 Συµπληρωµατικό Ωφέληµα ιεθνούς Βοήθειας Το Ωφέληµα ισχύει µόνο αν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Όροι και Πρόνοιες Ασφαλισµένος Συγγενείς Ιατρική αρχή Ιατρική οµάδα Ατύχηµα Ασθένεια Σωµατική προσβολή Ζηµιά Προσωπικό Ατύχηµα ιαχειριστής Γεωγραφικά Όρια Τα Ασφαλιζόµενα πρόσωπα που αναφέρονται στον Πίνακα Συµβολαίου. Μητέρα, πατέρας, αδέλφια, σύζυγος και τα τέκνα του ασφαλισµένου. Κάθε πρόσωπο κάτοχος άδειας ασκήσεως ιατρικής εν ισχύ στην χώρα που βρίσκεται ο ασφαλισµένος. Νοσηλευτική δοµή προσαρµοσµένη σε κάθε ειδική περίπτωση και οριζόµενη από τον ρυθµιστή ιατρό του ιαχειριστή και τον θεράποντα ιατρό. Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής που εµποδίζει την οµαλή συνέχιση του ταξιδιού. Κάθε ξαφνική και απρόοπτη αλλοίωση της υγείας διαπιστούµενη από µια αρµόδια ιατρική αρχή και που εµποδίζει την κανονική συνέχιση του ταξιδιού. Τραύµα ή ασθένεια η φύση της οποίας µπορεί να επιφέρει προσβολή στη ζωή του ασθενούς ή να έχει ως συνέπεια µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, τη σηµαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του εάν δεν του παρέχεται κατάλληλη νοσηλεία Κάθε περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέµβαση του ιαχειριστή. Κάθε ξαφνικό, απρόοπτο και βίαιο περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησης του, που αποτελεί την αιτία, µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής που εµποδίζει την οµαλή συνέχιση του ταξιδιού. Το τρίτο πρόσωπο που η Εταιρεία διορίζει για να διαχειρίζεται για λογαριασµό της το Ωφέληµα ιεθνούς Βοήθειας Οι αναφερόµενες καλύψεις στην παρούσα σύµβαση ισχύουν παγκοσµίως εκτός Κύπρου Παροχές 1. Αποστολή Ιατρού Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας του ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, ο ιαχειριστής αναλαµβάνει την εξεύρεση και αποστολή ιατρού για την εξέτασή του. Τα ιατρικά έξοδα (αµοιβή ιατρού, εξετάσεις κ.λ.π.) επιβαρύνουν τον ασφαλισµένο. 2. Υγειονοµική Μεταφορά Σε περίπτωση σοβαρής σωµατικής προσβολής συνέπεια ατυχήµατος ή µιας ξαφνικής ασθένειας του Ασφαλιζόµενου, οι ιατροί του ιαχειριστή αφού έχουν ειδοποιηθεί : Ενηµερώνονται για την κατάσταση του ασθενούς ή του τραυµατία. Συνεργάζονται, εφ όσον παρίσταται ανάγκη, µε τον θεράποντα ιατρό και τον ιατρό που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Λαµβάνουν από κοινού τις καλύτερες αποφάσεις ανάλογα µε την κατάσταση του ασθενούς. Εθνική και Υγεία Σελίδα 18 από 25

19 Οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να συνεπάγονται την εφαρµογή µίας ή περισσότερων καλύψεων που περιγράφονται κατωτέρω. Η µη δικαιολογηµένη απόρριψη των αποφάσεων αυτών µπορεί να επισύρει την απώλεια του δικαιώµατος στις καλύψεις βοηθείας. Ο ιαχειριστής, εάν παρίσταται ανάγκη αναλαµβάνει, ανάλογα µε την κατάσταση του Ασφαλιζοµένου την οργάνωση και τα έξοδα µεταφοράς αυτού στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, προσαρµοσµένη στις ανάγκες αντιµετώπισης του περιστατικού. Η µεταφορά γίνεται µε αεροσκάφος της γραµµής, ή άλλο κατάλληλο δηµόσιο µεταφορικό µέσο. Σε περίπτωση που η µεταφορά αποδειχθεί ιατρικώς αδύνατη µε αεροσκάφος της γραµµής, θα πραγµατοποιηθεί µε ιδιωτικό αεροσκάφος. 3. Επιστροφή / Επαναπατρισµός Ασθενών Ο ιαχειριστής, σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας του ασφαλισµένου, αναλαµβάνει µετά την σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισµού του ασφαλισµένου, προς µία νοσηλευτική µονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Κύπρο. Μέσα Μεταφοράς Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς του ιαχειριστή και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η µεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραµµής, ελικόπτερο ή άλλο πρόσφορο µέσο. Γενικές ιατάξεις Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτηµένος του ιαχειριστή µπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και µαζί µε τον θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης των εξόδων της υγειονοµικής µεταφοράς. Πλην της περίπτωσης αποδεδειγµένης αδυναµίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή µε την Εθνική ή τον ιαχειριστή το αργότερο εντός τριών ηµερών µετά το ιατρικό συµβάν το οποίο ενδεχοµένως να απαιτεί επαναπατρισµό. Οι εξουσιοδοτηµένοι ιατροί του ιαχειριστή θα πρέπει, πλην αιτιολογηµένης αντίθεσης, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στον ασφαλισµένο για την διαπίστωση της κατάστασής του. Ειδικές Εξαιρέσεις στην Κάλυψη Υγειονοµικού Επαναπατρισµού εν καλύπτονται: Οι υγειονοµικές µεταφορές προερχόµενες από οίκους ανάρρωσης, κέντρα ιαµατικών λουτρών για παθήσεις που επέσυραν την παραµονή τους στα ιδρύµατα αυτά. Οι ιατρικές παθήσεις των οποίων η εµφάνιση είναι προβλεπόµενη λόγω του προγενέστερου ατοµικού ιατρικού ιστορικού εν γνώση του ασφαλισµένου. Προϋπάρχουσα, επαναλαµβανόµενη, χρόνια ασθένεια, η κατάσταση της οποίας είναι γνωστή από τον ασφαλισµένο και για την οποία υπόκειται σε θεραπεία. Οι ψυχικές ασθένειες Οι µη δικαιολογηµένες εκτρώσεις λόγω της κατάστασης της υγείας του ασφαλισµένου. Οι συνέπειες κληρονοµικών ανωµαλιών ή πνευµατικών καθυστερήσεων. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που µπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστηµα ενώ η µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µείζονα κίνδυνο. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες µία µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µείζονα κίνδυνο. 4. Επιστροφή / Επαναπατρισµός µετά τη Θεραπεία Ο ιαχειριστής, αναλαµβάνει την οργάνωση και τα έξοδα της επιστροφής στην κατοικία του ασφαλισµένου του οποίου η παραµονή σε νοσηλευτικό ίδρυµα κατόπιν ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας δεν επέτρεψε την επιστροφή του µε τα αρχικώς προβλεπόµενα µέσα και προθεσµίες. 5. Επίσκεψη Συγγενούς Προσώπου Σε περίπτωση που η νοσηλεία του ασφαλισµένου λόγω ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήµατος, διαρκεί περισσότερο από 10 συνεχείς ηµέρες ο ιαχειριστής θέτει στην διάθεση ενός συγγενούς προσώπου του ασφαλισµένου ή οποιοδήποτε άλλου συγγενικού προσώπου οριστεί από τον ίδιο τον ασφαλισµένο, ένα εισιτήριο µετ επιστροφής αεροπορικώς (οικονοµική θέση). Εθνική και Υγεία Σελίδα 19 από 25

20 6. Έξοδα ιαµονής Συγγενούς Προσώπου Ο ιαχειριστής οργανώνει και αναλαµβάνει επίσης τα έξοδα της παραµονής σε ξενοδοχείο µέχρι 3 ηµέρες, και µέχρι του ποσού των 270 Ευρώ συνολικά, ενός συγγενούς προσώπου του ασφαλισµένου ή οποιοδήποτε άλλου συγγενικού προσώπου που µετέβη σύµφωνα µε το άρθρο 5 στον τόπο συµβάντος. (Μόνο τα έξοδα διανυκτέρευσης αναλαµβάνονται) 7. Επαναπατρισµός Σορού Ο ιαχειριστής αναλαµβάνει, τις επί τόπου διαδικασίες και την άµεση πληρωµή των εξόδων της µεταφοράς, της σορού του ασφαλισµένου που βρήκε το θάνατο από ασθένεια ή ατύχηµα, στο τόπο ταφής του στην Κύπρο µέχρι του ποσού των Ευρώ. Ο ιαχειριστής αναλαµβάνει τα έξοδα των απαραιτήτων εργασιών ταρίχευσης και τοποθέτησης στο φέρετρο για την µεταφορά. Τα έξοδα ταφής και κηδείας δεν περιλαµβάνονται. Ο ιαχειριστής αναλαµβάνει και οργανώνει τον επαναπατρισµό της σορού του ασφαλισµένου µόνο εφόσον της µεταβιβάζονται τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες και δικαιολογητικά. 8. Αποστολή Μέλους για την Φροντίδα Ανήλικου Τέκνου Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισµένου κατόπιν ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας, εφόσον τα συνταξιδεύοντα ανήλικα τέκνα (κάτω των 15 ετών) βρεθούν αβοήθητα στη χώρα του συµβάντος (απουσία ενήλικου συνοδού), ο ιαχειριστής θέτει στη διάθεση ενός συγγενούς προσώπου του ασφαλισµένου ένα εισιτήριο µετ επιστροφής µε αεροπλάνο (οικονοµική θέση) ή άλλο πρόσφορο µέσο, για να αναλάβει τη φροντίδα τους. 9. Αναγγελία για Παροχή Ταξιδιωτικής Βοήθειας Για να µπορέσει να επέµβει ο ιαχειριστής εντός των συντοµότερων προθεσµιών, ο ασφαλισµένος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ αυτού και στην θέση του, θα πρέπει να αναφέρει από το τηλέφωνο, τέλεφαξ : Αριθµό Συµβολαίου / Ονοµατεπώνυµο Ασφαλισµένου Το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του νοσοκοµείου που βρίσκεται ο ασθενής. Το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του θεράποντα ιατρού. 10. Περιορισµός Επιζήµιων Επιδράσεων Ο ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν αντί αυτού οφείλουν, να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από το ατύχηµα ή ξαφνική ασθένεια από την ώρα του συµβάντος. 11. Εξοφλήσεις Αποζηµιώσεις Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόµενου κινδύνου, ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας του ιαχειριστή στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας. έσµευση της εταιρίας αποτελεί, σε όλες τις περιπτώσεις, η παροχή των υπηρεσιών του παρόντος, σε είδος µέσω του διεθνούς δικτύου της. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρεία ή τον ιαχειριστή, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να παρέχει το δικαίωµα συµφωνίας ή χρήσης υπηρεσιών ή µέσων από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε το δικαίωµα απαίτησης του ποσού που κατέβαλε ο ασφαλισµένος άνευ έγκρισης της Εταιρείας ή του ιαχειριστή. Τυχόν πληρωµές αποζηµιώσεων από τον ιαχειριστή, θα γίνονται στην έδρα της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της ζηµιάς δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην εταιρεία τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την εταιρεία. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η εταιρεία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος για το ίδιο συµβάν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης και από άλλο ασφαλιστικό φορέα, η εταιρεία µε βάση το ασφαλιστήριο αυτό καταβάλλει µόνο την διαφορά µεταξύ του ποσού που κατεβλήθη από τον φορέα αυτό και του ποσού που ανήλθε η δαπάνη του ασφαλισµένου εντός των ορίων της µέγιστης προβλεπόµενης κάλυψης. Για την είσπραξη της διαφοράς ο ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο αποζηµιώθηκε. Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε Ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από την Εταιρεία, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων χαρτονοµισµάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Εθνική και Υγεία Σελίδα 20 από 25

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα