ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ"

Transcript

1 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΔΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΧΣΗΡΙΑ»

2 ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΟΣΗΣΑ (REVERSIBILITY) Ο όξνο «αλαζηξεςηκόηεηα» γεληθά αλαθέξεηαη ζε ηαρεία βειηίσζε ηνπ FEV 1 (ή ηεο PEF) εληόο ιεπηώλ κεηά από εηζπλνή ελόο βξαρείαο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθνύ γηα παξάδεηγκα κg ζαιβνπηακόιε) ή ζε πην βξαδεία βειηίσζε ζε εκέξεο έσο εβδνκάδεο κεηά από ρνξήγεζε απνηειεζκαηηθήο αγσγήο ειέγρνπ όπσο ηα εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή.

3 ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ (VARIABILITY) Ο όξνο «κεηαβιεηόηεηα» αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ή επηδείλσζε ζπκπησκάησλ θαη αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζην ρξόλν. Απηή ε κεηαβιεηόηεηα παξαηεξείηαη είηε κέζα ζηελ εκέξα, ή από εκέξα ζε κέξα, ή από κήλα ζε κήλα ή επνρηθά.

4 Σαμηλόκεζε Βαξύηεηαο αλάινγα κε ηε ζεξαπεία Σξέρνλ ζεξαπεπηηθό ζηάδην Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηάδην 1 Όρη ξπζκηζηηθό ηάδην 2 <500 g BDP ηάδην ,000 g BDP + LABA ηάδην 4 >1,000 g BDP + LABA + άιιν ηάδην 1 πκπηώκαηα <1 x εβδνκάδα Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα ιηγόηεξα από 2 ην κήλα Φπζηνινγηθή πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ Γηαιείπνλ Ήπην επίκνλν Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 2 πκπηώκαηα >1 x εβδνκάδα Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα <1 x εβδνκάδα Φπζηνινγηθή πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ Ήπην επίκνλν Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 3 πκπηώκαηα θαζεκεξηλά Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα πεξηζζόηεξα από 1 ηελ εβδνκάδα FEV % πξνβιεπόκελνπ Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 4 πκπηώκαηα θαζεκεξηλά πρλά λπρηεξηλά ζπκπηώκαηα FEV 1 <60% πξνβιεπόκελνπ νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν

5 Asthma severity Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο ζπρλά ζρεηίδνληαη ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control severe poor control

6 Asthma severity Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο ζπρλά ζρεηίδνληαη ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control severe Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ poor control

7 Asthma severity Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο ζπρλά ζρεηίδνληαη ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control Ο ΔΛΔΓΥΟ αθνξά θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο severe Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ poor control

8 .Ση έρνπκε πεηύρεη έσο ηώξα ζηνλ ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο? INSPIRE: Σειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο από 3405 αζζελείο ζε 11 ρώξεο (8 Δπξσπατθέο), Οθηώβξηνο 2004 Αύγνπζηνο % Με ειεγρόκελνη 30 % Καιά ειεγρόκελνη 20 % Όρη θαιά ειεγρόκελνη Τhe INSPIRE study. BMC Pulm Med. 2006

9 % αζζελώλ Ση έρνπκε πεηύρεη έσο ηώξα ζηνλ ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο? ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Διιάδα: Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο από 378 αζζελείο ππό παξαθνινύζεζε από Πλεπκνλνιόγν ζε 4 θέληξα ηεο ρώξαο, Μάξηηνο Μάηνο % ησλ αζζελώλ ζεσξνύλ όηη ην άζζκα ηνπο δελ ειέγρεηαη ηθαλνπνηεηηθά % 32% % Πιήξσο ειεγρόκελν Ιθαλνπνηεηηθα ειεγρόκελν Με ηθαλνπνηεηηθά ειεγρόκελν 12% Με ειεγρόκελν Gaga M, et al, Chest 2005

10 GINA Δπίπεδα ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο Υαξαθηεξηζηηθά Διεγρόκελν Μεξηθά ειεγρόκελν (νπνηνδήπνηε κέζα ζε κία εβδνκάδα) Με ειεγρόκελν Ηκεξήζηα ζπκπηώκαηα Πεξηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ Καζόινπ (2 ή ιηγόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα) Καζόινπ Πεξηζζόηεξεο από 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Οπνηνζδήπνηε Σξία ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεξηθά ειεγρόκελνπ άζζκαηνο ζε νπνηαδήπνηε εβδνκάδα Νπθηεξηλά ζπκπηώκαηα - αθύπληζε Καζόινπ Οπνηαδήπνηε Αλάγθε γηα ιήςε αλαθνπθηζηηθώλ θαξκάθσλ Καζόινπ (2 ή ιηγόηεξν ηελ εβδνκάδα) >2 θνξέο ηελ εβδνκάδα PEF ή FEV 1 Φπζηνινγηθή (ή ζρεδόλ θπζηνινγηθή) <80% ηεο πξνβιεπόκελεο (ή θαιύηεξεο πξνζσπηθήο) Δθηίκεζε κειινληηθνύ Κίλδπλνο παξνμύλζεσλ, αζηάζεηα, ηαρεία έθπησζε αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

11 Νέεο κέζνδνη εθηίκεζεο ηνπ ΔΛΔΓΥΟΤ ηνπ άζζκαηνο ζηε ΚΛΙΝΙΚΗ πξάμε Απιά εξσηεκαηνιόγηα Asthma Control Questionnaire (ACQ) Asthma Control Test (ACT) Αμηόπηζηα, επαίζζεηα, κε ειεγκέλε επαηζζεζία πλεθηίκεζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο (ΠΙΡΟΜΔΣΡΗΗ ή ΡΟΟΜΔΣΡΗΗ) Ο πεξηνξηζκόο ησλ παξνμύλζεσλ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ΔΛΔΓΥΟΤ

12

13 Δξκελεία ηνπ ζθνξ ηνπ ACT Βαζκνινγία 25 αληηπξνζσπεύεη ηνλ πιήξε έιεγρν Βαζκνινγία ζεκαίλεη θαιό έιεγρν (ή κεξηθώο ειεγρόκελν άζζκα) Βαζκνινγία αληηπξνζσπεύεη ην κε ειεγρόκελν άζζκα: ζα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηε ζεξαπεία Βαζκνινγία 15 ζεκαίλεη όηη ν αζζελήο δελ ειέγρεηαη θαη ζα πξέπεη λα απνηαζεί ζην γηαηξό ηνπ Υξήζε γηα ηελ αξρηθή εθηίκεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο

14 NAEPP Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ ΔΛΔΓΥΟ

15 ΣΟΥΟΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΘΜΑΣΟ Δπίηεπμε θαη δηαηήξεζε ειέγρνπ ησλ ζπκπησκάησλ Γηαηήξεζε θπζηνινγηθώλ δξαζζηεξηνηήησλ (άζθεζεο) Γηαηήξεζε θπζηνινγηθήο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο Πξόιεςε παξνμύλζεσλ Απνθπγή αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ από ηα θάξκαθα Πξόιεςε ζλεζηκόηεηαο

16 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο 2. Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ Revised Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

17 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 1 ν ΒΗΜΑ: πλεξγαζία γηαηξνύ/αζζελνύο Παξνρή βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ην άζζκα πλερήο εθπαίδεπζε ρέδην απηνδηαρείξηζεο ηεο λόζνπ θαη εθπαίδεπζε ζ απηό Αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κεηαμύ γηαηξνύ/αζζελνύο θαη εηιηθξηλνύο ζρέζεο

18 (%) Μειέηε GAPP:..αλεπαξθείο γλώζεηο ειιηπήο εθπαίδεπζε Λόγοι αλλαγής ή διακοπής της αγωγής (% ασθενών) 50 45% % 18% 13% 9% 0 Ύθεζε ζπκπησκάησλ Παξελέξγεηεο Φόβνο γηα Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Αθξηβό θάξκαθν Γπζθνιία ρξήζεο Canonica GW et al Allergy 2007; GAPP survey.

19 Μειέηε GAPP:.. Καθή επηθνηλσλία γηαηξνύ αζζελνύο, αλεπαξθήο εθπαίδεπζε πδεηάηε θάπνην από ηα παξαθάησ ζέκαηα ζηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο? Δπίδεημε ζπζθεπήο εηζπλνώλ 69% 95% Δμαηνκηθεπκέλν πιάλν αληηκεηώπηζεο λόζνπ 53% 78% Οδεγίεο γηα παξαθνινύζεζε PEFR 42% 73% Ηκεξνιόγην ζπκπησκάησλ θαη ρξήζεο θαξκάθσλ 22% 44% Γηαηξνί Δπαθή κε νξγαλώζεηο αζζελώλ κε άζζκα 11% 30% Αζζελείο % Οη αζζελείο ζεσξνύλ όηη < 25% ηνπ ρξόλνπ ηεο επίζθεςεο αθηεξώλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην άζζκα Canonica GW et al Allergy 2007; GAPP survey.

20 Μειέηε GAPP:.. Η ζσζηή εθπαίδεπζε νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο ζπκκόξθσζεο πκκόξθσζε αζζελώλ ζηε ζεξαπεία Υξόλνο πνπ δίλεηαη <51% 51 80% 81 99% 100% ζπκκόξθσζε ζπκκόξθσζε ζπκκόξθσζε ζπκκόξθσζε γηα εθπαίδεπζε 15% 27% 29% 30% (% δηάξθεηαο επίζθεςεο) Αύμεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ζηελ αγσγή Canonica GW et al Allergy 2007; GAPP survey.

21 Μειέηε INSPIRE:..ππνεθηίκεζε ζπκπησκάησλ, κεησκέλεο πξνζδνθίεο Πνζνζηό πνπ αλέθεξε όηη ήηαλ ζρεηηθά θαιά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα Καιά ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ Όρη θαιά ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ Με ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ 97% ρεηηθά θαιά 89% ρεηηθά θαιά 57% ρεηηθά θαιά Τhe INSPIRE study. BMC Pulm Med. 2006

22 Ο θαθόο έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία γηαηξνύ-αζζελνύο Αλαζθόπεζε 24 κειεηώλ πνπ έγηλαλ κεηαμύ 1994 θαη 2003 ΟΙ ΑΘΕΝΕΙ ζπρλά ππνεθηηκνύλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ζπκβηβάδνληαη κε θαθό έιεγρν ηεο λόζνπ ηνπο έρνπλ πεληρξέο γλώζεηο γύξω από ηελ ζωζηή ρξήζε ηωλ θαξκάθωλ εκθαλίδνπλ ρακειή ζπκκόξθωζε ζηελ αγωγή» «ΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ αλεπαξθείο γλώζεηο γύξω από ηελ λόζν θαθή επηθνηλωλία κε ηνπο αζζελείο ηνπο κε ζωζηή εθηίκεζε βαξύηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο». Holgate ST et al. BMC Pulm Med 2006

23 Δηζπλεόκελα θάξκαθα

24 Δθπαίδεπζε ιήςεο εηζπλεόκελσλ θαξκάθσλ Δπίδεημε εηζπλνήο θαξκάθσλ Δπαλάιεςε θαη έιεγρνο ζε θάζε επίζθεςε

25 ΓΡΑΠΣΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ Παξάδεηγκα πεξηερνκέλσλ γξαπηνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο Η θαλνληθή ζαο ζεξαπεία: 1. Καζεκεξηλά ιακβάλεηε 2. Πξηλ ηελ άζθεζε ιακβάλεηε ΠΟΣΔ ΘΑ ΑΤΞΗΔΣΔ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δθηηκήζηε ην βαζκό ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο ζαο Σελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα είραηε: Πξσηλά ζπκπηώκαηα άζζκαηνο πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο; Όρη Ναη Γξαζηεξηόηεηα ή άζθεζε ε νπνία πεξηνξίζηεθε από ην άζζκα; Όρη Ναη Αθύπληζε ηε λύρηα εμαηηίαο ηνπ άζζκαηνο; Όρη Ναη Αλάγθε γηα ρξήζε «ζεξαπείαο δηάζσζεο» πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο Όρη Ναη Δάλ παξαθνινπζείηε ηε κέγηζηε ξνή, είλαη ε κέγηζηε ξνή ιηγόηεξν από ; Όρη Ναη Δάλ απαληήζαηε ΝΑΙ ζε ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο εξσηήζεηο, ην άζζκα ζαο είλαη κε ειεγρόκελν θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαβαζκήζεηε ηε ζεξαπεία ζαο. ΠΩ ΘΑ ΑΤΞΗΔΣΔ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΔ ηε ζεξαπεία ζαο σο αθνινύζσο θαη εθηηκείζηε ηε βειηίσζε θαζεκεξηλά: [Δδώ ζπκπιεξώζηε ην επόκελν ζεξαπεπηηθό βήκα] Γηαηεξείζηε ηε ζεξαπεία γηα εκέξεο [νξίζαηε αξηζκό] ΠΟΣΔ ΝΑ ΣΗΛΔΦΩΝΗΔΣΔ ΣΟΝ ΙΑΣΡΟ Α / ΚΛΙΝΙΚΗ Σειεθσλείζηε ζηνλ ηαηξό ζαο/θιηληθή: [ζπκπιεξώζηε αξηζκό ηειεθώλνπ] Δάλ δελ αληαπνθξηζείηε ζηε ζεξαπεία ζε εκέξεο [νξίζαηε αξηζκό] [πξναηξεηηθέο γξακκέο γηα επηπιένλ νδεγίεο] ΔΠΔΙΓΟΝ / ΟΒΑΡΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Δάλ έρεηε ζνβαξή δύζπλνηα θαη κπνξείηε λα κηιήζεηε κόλν κε κηθξέο πξνηάζεηο, Δάλ έρεηε ζνβαξή θξίζε άζζκαηνο θαη θνβεζήθαηε, Δάλ ρξεηάδεζηε αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία πην ζπρλά από θάζε 4 ώξεο θαη δελ βειηηώλεζηε. 1. Λάβεηε 2 κε 4 εηζπλνέο [αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία] 2. Λάβεηε mg [από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή] 3. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα: Πεγαίλεηε ζην, Γηεύζπλζε: Σειέθσλν: 4. πλερίζηε λα ρξεζηκνπνηείηε [αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία] κέρξη λα θαηαθέξεηε λα ιάβεηε ηαηξηθή βνήζεηα.

26 Factors Involved in Non- Drug factors Difficulties with inhaler devices Awkward regimes (e.g.,four times daily or multiple drugs) Side effects Cost of medication Dislike of medication Distant pharmacies Adherence Non-drug factors Misunderstanding or lack of instruction Fears about side effects Dissatisfaction with health care professionals Unexpressed/undiscussed fears or concerns Inappropriate expectations Poor supervision, training, or follow-up Anger about condition or its treatment Underestimation of severity Stigmatization Cultural or religious issues

27 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο 2. Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ Revised Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

28 Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή εθιπηηθώλ παξαγόλησλ

29 Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή εθιπηηθώλ παξαγόλησλ Σξνθηθή αιιεξγία Φάξκαθα (NSAIDs, beta-blockers) Δκβνιηαζκόο γηα γξίππε Παρπζαξθία πλαηζζεκαηηθό stress

30 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο Revised Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ 4. Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

31 GINA Δπίπεδα ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο Υαξαθηεξηζηηθά Διεγρόκελν Μεξηθά ειεγρόκελν (νπνηνδήπνηε κέζα ζε κία εβδνκάδα) Με ειεγρόκελν Ηκεξήζηα ζπκπηώκαηα Πεξηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ Καζόινπ (2 ή ιηγόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα) Καζόινπ Πεξηζζόηεξεο από 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Οπνηνζδήπνηε Σξία ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεξηθά ειεγρόκελνπ άζζκαηνο ζε νπνηαδήπνηε εβδνκάδα Νπθηεξηλά ζπκπηώκαηα - αθύπληζε Καζόινπ Οπνηαδήπνηε Αλάγθε γηα ιήςε αλαθνπθηζηηθώλ θαξκάθσλ Καζόινπ (2 ή ιηγόηεξν ηελ εβδνκάδα) >2 θνξέο ηελ εβδνκάδα PEF ή FEV 1 Φπζηνινγηθή (ή ζρεδόλ θπζηνινγηθή) <80% ηεο πξνβιεπόκελεο (ή θαιύηεξεο πξνζσπηθήο) Δθηίκεζε κειινληηθνύ Κίλδπλνο παξνμύλζεσλ, αζηάζεηα, ηαρεία έθπησζε αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

32 Πξνζαξκνγή ζεξαπείαο κε βάζε ηνλ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΜΔΡΙΚΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΜΗ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΠΑΡΟΞΤΝΗ ΑΤΞΗΗ ΜΔΙΩΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Γηαηεξήζηε θαη βξείηε ην ειάρηζην επίπεδν όπνπ δηαηεξείηαη ν έιεγρνο Δμεηάζηε ηελ αύμεζε γηα λα επηηεπρζεί έιεγρνο Απμήζηε κέρξη λα επηηεπρζεί έιεγρνο Αληηκεησπίζηε ζαλ παξόμπλζε

33 GINA: ΘΔΡΑΠΔΙΑ κε βάζε ηνλ ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο Αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ ΔΛΔΓΥΟΤ ν αζζελήο ηίζεηαη ζε 1 από ηα 5 ζεξαπεπηηθά βήκαηα (δηαζεζηκόηεηα, απνδνρή, πξνηηκήζεηο...) Η θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία πξνζαξκόδεηαη ζηελ ζπλέρεηα αλάινγα κε ηελ επίηεπμε ή όρη ηνπ ζηόρνπ ηνπ ειέγρνπ ηεο λόζνπ. Δθηίκεζε ΔΛΔΓΥΟΤ Παξαθνινύζεζε γηα δηαηήξεζε ΔΛΔΓΥΟΤ Θεξαπεία κε ζηόρν ηνλ ΔΛΔΓΥΟ

34 Φαξκαθεπηηθή αγσγή Βξνγρόζπαζκνο Θεξαπεία κε βξνγρνδηαζηαιηηθά (ΑΝΑΚΟΤΦΙΣΙΚΑ) Φιεγκνλή Θεξαπεία κε αληηθιεγκνλώδε (ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ)

35 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΘΜΑ ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ Δηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή (ICS) Μαθξάο δξάζεο β2 δηεγέξηεο (LABA) Αληηιεπθνηξηέληα (LTRA) Anti-IgE Κνξηηθνζηεξνεηδή p.o Αλνζνζεξαπεία Σηνηξόπην? Υξσκόλεο, β2-δηεγέξηεο p.o (-) Γηάθνξα (κεζνηξεμάηε, θπθινζπνξίλε, ρξπζόο, καθξνιίδεο, anti-tnf-α) ΑΝΑΚΟΤΦΙΣΙΚΑ β2 δηεγέξηεο ηαρείαο έλαξμεο δξάζεο (SABA, θνξκνηεξόιε) πζηεκαηηθά θνξηηθνζηεξνεηδή Αληηρνιηλεξγηθά Θενθπιιίλε

36 Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS LTRA Μείσζε GINA 2012 Θεξαπεπηηθά βήκαηα + LABA Δάλ <6 εηώλ: Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR Αύμεζε Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA LTRA Θενθπιιίλε SR Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Anti-IgE SABA: β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο, LABA: β2-δηεγέξηεο καθξάο δξάζεο, ICS: εηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή, LTRA: αληαγσληζηέο ππνδνρέσλ ιεπθνηξηελίσλ, CS: θνξηηθνζηεξνεηδή, SR: βξαδείαο απνδέζκεπζεο Αλαθνπθηζηηθά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β 2 -agonists, short-acting theophylline

37 NAEPP Θεξαπεπηηθά βήκαηα

38 GINA 2012 Step 1 (as needed reliever) Πεξηζηαζηαθά ζπκπηώκαηα - Γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ SABA (Δvidence A) Δλαιιαθηηθά: εηζπλεόκελα αληηρνιηλεξγηθά, βξαρείαο δξάζεο από ηνπ ζηόκαηνο β2- δηεγέξηεο, βξαδείαο δξάζεο ζενθπιιίλε(δvidence A) Exercise induced bronchoconstriction - ηαρείαο δξάζεο β2-δηεγέξηεο πξηλ ή κεηά (Δvidence A) - LTRA ή ρξσκόλε (Δvidence A) - Δθγύκλαζε θαη επαξθέο «δέζηακα» (Δvidence Β)

39 GINA 2012: Σα ICS εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ζεξαπείαο ηνπ άζζκαηνο Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

40 Laitinen LA et al, J Allergy Clin Immunol 1992

41 Rate Ratio for Death from Asthma Effects of ICS on asthma mortality: Saskatchewan Health data ICS Canisters/year (N) Suissa S, N Engl J Med 2000

42 Ιζνδύλακεο δόζεηο ICS γηα ελειίθνπο Drug Low Daily Dose ( g) Medium Daily Dose ( g) High Daily Dose ( g) Beclomethasone > > Fluticasone > > Budesonide* > > Ciclesonide* > > Mometasone furoate* > > Flunisolide > >2000 Triamcinolone acet > >2000 Comparisons based upon efficacy data. Patients considered for high daily doses except for short periods should be referred to a specialist for assessment to consider alternative combinations of controllers. Maximum recommended doses are arbitrary but with prolonged use are associated with increased risk of systemic side effects. * Approved for once-daily dosing in milder patients.

43 Ιζνδύλακεο δόζεηο ICS γηα ελειίθνπο Drug Low Daily Dose ( g) Medium Daily Dose ( g) High Daily Dose ( g) Beclomethasone > > Fluticasone > > Budesonide* > > Ciclesonide* > > Mometasone furoate* > > Flunisolide > >2000 Triamcinolone acet > >2000 Comparisons based upon efficacy data. Patients considered for high daily doses except for short periods should be referred to a specialist for assessment to consider alternative combinations of controllers. Maximum recommended doses are arbitrary but with prolonged use are associated with increased risk of systemic side effects. * Approved for once-daily dosing in milder patients.

44 GINA 2012 Step 2 (reliever + single controller) Υακειή δόζε ICS (Evidence A) Δλαιιαθηηθά LTRA (Evidence A) γηα εθείλνπο πνπ αξλνύληαη λα ιάβνπλ ICS ή εκθαλίδνπλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Θενθπιιίλε SR: (Evidence Β) Υξσκόλεο: Μηθξή απνηειεζκαηηθόηεηα, αιιά πνιύ θαιό πξνθίι αζθάιεηαο

45 As monotherapy, ICS display superior efficacy to LTRA in adults and children with persistent asthma ; the superiority is particularly marked in patients with moderate airway obstruction. On the basis of efficacy, the results support the current guidelines recommendation that inhaled corticosteroids are the preferred monotherapy. Chauhan BF, et al. Cochrane Database Syst Rev 2012

46 Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS LTRA Μείσζε GINA 2012 Θεξαπεπηηθά βήκαηα Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR Αύμεζε Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA ε αζζελείο κε επίκνλν + LABA άζζκα πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ζεξαπεία, ε ζεξαπεία Δάλ <6 εηώλ: ζα πξέπεη λα αξρίδεη από ην βήκα 2, ελώ έαλ Μέηξηα είλαη δόζε πνιύ ICS εθηόο ειέγρνπ από ην βήκα 3 LTRA Θενθπιιίλε SR Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Anti-IgE SABA: β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο, LABA: β2-δηεγέξηεο καθξάο δξάζεο, ICS: εηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή, LTRA: αληαγσληζηέο ππνδνρέσλ ιεπθνηξηελίσλ, CS: θνξηηθνζηεξνεηδή, SR: βξαδείαο απνδέζκεπζεο Αλαθνπθηζηηθά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β 2 -agonists, short-acting theophylline

47 GINA 2012: LABA ΠΟΣΔ σο κνλνζεξαπεία. Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

48 Primary end-point Απνηειέζκαηα (SAL vs. PL) πλδπαζκόο ζαλάησλ ή απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή ζπκβακάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαπλεπζηηθό 50 vs. 36, RR 1.40 (95%CI, ) [p=ns] Secondary end-points Θάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαπλεπζηηθό 24 vs. 11, RR 2.16 (95%CI, ) [p<0.05] πλδπαζκόο ζαλάησλ ή απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή ζπκβακάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα 37 vs. 22, RR 1.71 (95%CI, ) [p<0.05] Θάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα 13 vs. 3, RR 4.37 (95%CI, ) [p<0.05] Nelson HS, Chest 2006; 129: 15-26

49 Μεηαβνιή PEF (L/min) 1994: ρξνληά ζηαζκόο πλδπαζκόο ICS + LABA SALM 50 µg bd + BDP 200 µg bd BDP 500 µg bd Εβδομάδες θεραπείας Greening et al, Lancet 1994

50 FACET: Exacerbations Effects of increasing ICS or adding LABA therapy Severe exacerbations per 100 patients/year Formoterol vs placebo p<0.01 Lower vs higher dose BUD p< Severe Exacerbations Improvements occur when adding LABA and increasing ICS BUD 200 BUD F BUD 800 BUD F Pauwels R et al. NEJM 1997

51 GINA 2012: O ζπλδπαζκόο ICS + LABA πξνηείλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ ICS. Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

52 Adding Salmeterol vs. >2x Dose of ICS FLTA4022 VanNoord Vermetten Kalberg Condemi Bloom FLTA4021 Kelsen Johansson Murray Greening Moderate or Severe Exacerbations Busse Pool 0.30 (0.10 to 0.50) Log odds ratio Favours ICS Favours LABA PLUS: less withdrawals due to asthma, greater FEV 1, morning and evening PEF, and less use of reliever in the SALM group Masoli M, Thorax 2005

53 ICS + LABA : Καιύηεξνο έιεγρνο ηεο θιεγκνλήο (Ησζηλόθηια ζηα πηύεια) % BUD 800 µg / day BUD 200 µg / day + FORM 24 µg / day Baseline 3κήλεο 1 ρξόλνο Kips et al. AJRCCM 2000

54 Αιιειεπηδξάζεηο ICS θαη LABA ζε επίπεδν ππνδνρέσλ Corticosteroid β 2 -Agonist Υποδοτέας γλσκοκορηικοζηεροειδών Ανηιθλεγμονώδης δράζη β 2 -αδρενεργικός σποδοτέας Βρογτοδιαζηολή Κορηικοζηεροειδή: β 2 -αδρενεργικών σποδοτέων Επίδραζη ηων LABA ζηοσς σποδοτείς γλσκοκορηικοζηεροειδών P J Barnes

55 GINA 2012 Step 3 (reliever controllers) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ: Low dose ICS + LABA (Evidence A) Μέζε δόζε ICS (πξνηηκάηαη ζηα παηδηά) (Evidence A) ρξήζε spacer Low dose ICS + LTRA (Evidence A) Low dose ICS + low dose theophyline SR (Evidence B)

56 ύγθξηζε ICS+LABA έλαληη ICS+LTRA Ducharme FM, et al. Cochrane Database Syst Rev 2006

57 «In asthmatic adults inadequately controlled on low doses of inhaled steroids, the addition of LABA is superior to LTRA in reducing oral steroid treated exacerbations. Differences favouring LABA in lung function, functional status and quality of life scores are generally modest.» Ducharme FM, et al. Cochrane Database Syst Rev 2011

58 LABAs are more effective than theophylline in improving morning and evening PEF, but are not significantly different in their effect on FEV 1. There is evidence of decreased SABA requirement with salmeterol. Fewer adverse events occurred with LABAs (salmeterol and formoterol) compared to theophylline. Tee AK, et al. Cochrane Database Syst Rev 2007

59 ηξαηεγηθή θαη επίθιεζεο ρνξήγεζεο ζπλδπαζκνύ ICS/LABA εθόζνλ απηόο πεξηέρεη θνξκνηεξόιε «If a combination inhaler containing formoterol and budesonide is selected, it may be used for both rescue and maintenance. This approach has been shown to result in reductions in exacerbations and improvements in asthma control in adults and adolescents at relatively low doses of treatment (Evidence A)» GINA 2006; page 60

60 Summary of severe exacerbation rates in moderate-to-severe asthma (n=16,528) Exacerbations/100 patients/year *** p<0.001 vs all controls ** p<0.01 vs all controls * p<0.05 vs all controls >2 x BUD + SABA Symbicort + SABA Symbicort + Oxis Seretide + SABA Symbicort SMART 40 45% 46 & 53% 48 & 27% 39 & 28% 22% 21% *** *** ** ** * * 10 0 STEP STAY SMILE COMPASS COSMOS AHEAD 1 O Byrne PM, et al. Am J Respir Crit Care Med 2005; 2 Rabe KF, et al. Lancet 2006; 3 Vogelmeier C, et al. Eur Respir J 2005; 4 Scicchitano R, et al. Curr Med Res Opin 2004; 5 Kuna P, et al. Int J Clin Pract Bousquet J et al. Respir Med 2007;101(12):

61 Exacerbation Meta-analysis: SMART versus higher dose inhaled corticosteroids (HDICS) Outcome FAVOURS FAVOURS ICS/LABA higher dose ICS Symbicort SMART studies Rabe et al Chest 2006 STEAM (SMART vs 2 x ICS) N=696 Scicchitano et al CMRO 2004 STEP (SMART vs 2 x ICS) N=1890 O Byrne et al AJRCCM 2005 STAY (SMART vs 4 x ICS) N=1846 Pizzichini E et al ERJ 2004 (abs) 0.46 ( ) 0.61 ( ) 0.55 ( ) Symbicort SMART Meta-anaysis (n=4428) 0.56 ( ) 44% risk reduction vs HDICS Sin et al JAMA 2004 Fixed ICS/LABA vs higher dose ICS N=5680 Gibson et al JACI 2007 Fixed ICS/LABA vs higher dose ICS N= Meta-anayses of fixed ICS/LABA vs HDICS 0.86 ( ) 14% risk reduction vs HDICS 0.88 ( ) 12% risk reduction vs HDICS Risk of severe exacerbation (95% CL)

62 Exacerbations leading to hospitalisation / ER room treatment with SMART Number of events/ group P < 0.01 P < 0.05 P < 0.01 BUD/FORM + SABA BUD/FORM + formoterol Salm/flutica + SABA BUD/FORM SMART P < Rabe et al. Kuna et al. Bousquet et al.

63 GINA 2012: Σα LTRA απνθηνύλ πην ζαθή (αιιά θπξίσο ζπκπιεξσκαηηθό) ξόιν Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

64 Ο ξόινο ησλ αληηιεπθνηξηελίσλ Αζζκα από άζθεζε Άζζκα θαη αιιεξγηθή ξηλίηηδα Άζζκα από αζπηξίλε

65 GINA 2012 Step 4 (reliever + 2 or more controllers) Δμέηαζε από εηδηθό ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ: Medium-high dose ICS + LABA (Evidence A) Μηθξό όθεινο από ηελ αύμεζε ηεο δόζεο ησλ ICS από κέζε ζε πςειή (Evidence A) Πξνζζήθε LTRA (Evidence A) Πξνζζήθε ζενθπιιίλεο SR ζε mediumhigh dose ICS+LABA (Evidence B)

66 GINA 2012 Step 5 (reliever + additional controllers) πζηεκαηηθά θνξηηθνζηεξνεηδή (Evidence D) νβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (Evidence Α) Anti-IgE (Evidence B)

67 GINA guidelines: Η Anti-IgE εληάζζεηαη ζηε ζεξαπεία ηνπ ΟΒΑΡΟΤ άζζκαηνο Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

68 Αιιά Anti-IgE ζην άζζκα ΜΟΝΟ ζην ζνβαξό ΑΛΛΔΡΓΙΚΟ άζζκα πνπ δελ ειέγρεηαη κε πςειέο δόζεηο εηζπλενκέλσλ ζηεξνεηδώλ ή ρξεηάδεηαη per os θνξηηθνεηδή (+) SPT ζε ηνπιάρηζηνλ 1 νινεηήζην αεξναιιεξγηνγόλλν Αθξηβή ζεξαπεία ππνδόξηα ελέζηκε ρνξήγεζε 1-2 θνξέο ην κήλα

69 ΑΝΟΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Αλνζνζεξαπεία: πεξηνξηζκέλε θιηληθή ζεκαζία. ΜΟΝΟ όηαλ ππάξρεη επαηζζεζία ζε 1 αιιεξγηνγόλν GINA: Specific immunotherapy should be considered only after strict environmental avoidance and pharmacologic intervention, including inhaled glucocorticosteroids, have failed to control a patient s asthma

70 Peters S, et al. NEJM 2010 ΑΝΣΙΥΟΛΙΝΔΡΓΙΚΑ

71 ΑΝΣΙΥΟΛΙΝΔΡΓΙΚΑ ΑΛΛΑ: 2 ηπραηνπνηεκέλεο, δηπιά ηπθιέο, ειεγρόκελεο κε εηθνληθό θάξκαθν κειέηεο ηόρνο: H αμηνιόγεζε ηεο καθξνπξόζεζκεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηηνηξνπίνπ σο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζε αζζελείο κε ζνβαξό άζζκα

72 Anti IL-5 ζε Severe Refractory Asthma Nair P et al. N Engl J Med 2009;360:

73 Lebrikizumab [ανηι-il-13] ζηο Severe Refractory Asthma Corren J et al. N Engl J Med 2011;365:

74 Πόηε ζα μαλαδνύκε ηνλ αζζελή καο; Καλνληθά ν αζζελήο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη 1-3 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή επίζθεςε, θαη θάζε 3 κήλεο ζηελ ζπλέρεηα κεηά από παξόμπλζε ε επαλεμέηαζε πξέπεη λα γίλεη ζε 2 εβδνκάδεο έσο 1 κήλα (Evidence D). Γηα ηα πεξηζζόηεξα ξπζκηζηηθά θάξκαθα, ε βειηίωζε αξρίδεη λα γίλεηαη αληηιεπηή κεηά από κεξηθέο κέξεο από ηελ έλαξμε ηεο αγωγήο, αιιά ην πιήξεο όθεινο από ηελ ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ εκθαλίδεηαη κεηά από 3-4 κήλεο.

75 Tα ζπκπηώκαηα είλαη «ε θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ» TITANIC πκπηώκαηα Aπόθξαμε αεξαγσγώλ Bξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα Φιεγκνλή αεξαγσγώλ Άζζκα

76 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Control on ICS alone Όηαλ ν αζζελήο ειέγρεηαη κε ICS ζε κέηξηα ή πςειή δόζε, ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε είλαη ε κείσζε ηεο δόζεο ηνπ ICS θαηά 50% ζε κεζνδηαζηήκαηα 3 κελώλ (Evidence B). Δάλ ν έιεγρνο δηαηεξείηαη κε ρακειή δόζε ICS κόλν, πξνηείλεηαη ε αιιαγή ζε δνζνινγηθό ζρήκα άπαμ εκεξεζίσο (Evidence A).

77 Once-daily ICS as "step-down" therapy P=0.8178* P=0.6561* P=0.8241* P=0.5859* CIC 160 FP CIC 160 FP CIC 160 FP CIC 160 FP 500 Patient-Perceived Asthma Control* Nocturnal Awakenings Symptomfree Days Rescue Medicationfree Days Adler M, ERS 2006

78 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Control on ICS + LABA Όηαλ ν αζζελήο ειέγρεηαη κε ζπλδπαζκό ICS+LABA, ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε είλαη ε ε κείσζε ηεο δόζεο ηνπ ICS θαηά 50% ελώ ζπλερίδεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ LABA (Evidence B). Δάλ ν έιεγρνο δηαηεξείηαη, επηρεηξείηαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ICS ζηελ ρακειόηεξε δόζε, θαη εάλ θαη ηόηε δηαηεξείηαη ν έιεγρνο δηαθόπηεηαη ην LABA (Evidence D). Μηα άιιε ελαιιαθηηθή είλαη ε δηαθνπή ηνπ LABA ζε πξσηκόηεξν ζηάδην θαη ε ζπλέρηζε ηνπ ICS ζηελ ίδηα δόζε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπλδπαζκό, σζηόζν, γηα αξθεηνύο αζζελείο απηό νδεγεί ζε απώιεηα ηνπ ειέγρνπ (Evidence B).

79 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Control on ICS + other controller (not LABA) Όηαλ ν αζζελήο ειέγρεηαη κε ζπλδπαζκό ICS+ άιιν ξπζκηζηηθό θάξκαθν (εθηόο LABA), ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε είλαη ε ε κείσζε ηεο δόζεο ηνπ ICS θαηά 50% κέρξη ηελ ρακειόηεξε δόζε, θαη εάλ θαη ηόηε δηαηεξείηαη ν έιεγρνο δηαθόπηεηαη ην ξπζκηζηηθό θάξκαθν (Evidence D).

80 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Η ζεξαπεία κε ξπζκηζηηθά θάξκαθα κπνξεί λα δηαθνπεί εάλ ην άζζκα ηνπ αζζελνύο παξακέλεη ειεγρόκελν ζηε ρακειόηεξε δόζε ξπζκηζηηθνύ θαξκάθνπ θαη δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο (Evidence D).

81 Difficult-to-treat asthma Step-4 (reliever medication plus two or more controllers) Όρη πςειέο δόζεηο γηα πάλσ από 6 κήλεο όζν ην δπλαηό ρακειόηεξε δόζε Δπηβεβαίσζε δηάγλσζεο πκκόξθσζε Κάπληζκα πλνζεξόηεηεο πκβηβαζκόο κε ρακειόηεξν επίπεδν ειέγρνπ απνθπγή ππεξζεξαπείαο

82 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΤΗΗ Καλόλαο ηνπ 1/3 Όιεο νη ζπλήζεηο ζεξαπείεο είλαη αζθαιείο γηα ην έκβξπν κεγαιύηεξνο θίλδπλνο από κε έιεγρν ηνπ άζζκαηνο ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Με εσζηλνθηιηθό, απώιεηα βάξνπο, όρη δηαθνξέο ζηε ζεξαπεία ( απάληεζε ζηα ζηεξνεηδή)

83 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δάλ ν FEV1 <80% pred brief course OCS (Evidence C) ΡΙΝΙΣΙΓΑ, ΠΑΡΑΡΙΝΟΚΟΛΠΙΣΙΓΑ, ΡΙΝΙΚΟΙ ΠΟΛΤΠΟΓΔ Η ζεξαπεία ηεο ξηλίηηδαο βειηηώλεη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ άζζκαηνο (Evidence Α) Ομεία θαη ρξόληα παξαξηλνθνιπίηηδα Πνιύπνδεο θαη επαηζζεζία ζηελ αζπηξίλε

84 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΑΘΜΑ Απνθπγή έθζεζεο ην λσξίηεξν δπλαηό GERD Πην ζπρλή Αίηην μεξνύ βήρα β-αγσληζηέο θαη ζενθπιιίλε πξνθαινύλ ράιαζε ηνπ θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα

85 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ASPIRIN INDUCED ASTHMA 28% ελειίθσλ κε άζζκα νβαξό άζζκα Ρηλίηηδα, ξηλόξξνηα ηελ 3 ε -4 ε δεθαεηία δσήο ζπκθόξεζε πνιύπνδεο Λίγα ιεπηά ώξεο: ζνβαξή παξόμπλζε κέρξη shock, απώιεηα ζπλείδεζεο, αλαπλεπζηηθό arrest

86 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ASPIRIN INDUCED ASTHMA (ζπλέρεηα) ελεξγνπνίεζε ηεο νδνύ ησλ θπζηεηληιηθώλ ιεπθνηξηελίσλ (γελεηηθόο πνιπκνξθηζκόο ηνπ γνληδίνπ ηεο ζπλζεηάζεο LTC4 ζην 70% ησλ αζζελώλ) Πξόθιεζε κε αζπηξίλε (δπλεηηθά ζαλαηεθόξνο) πξόθιεζε βξνγρηθή ή ξηληθή κε ιπζηληθή αζπηξίλε Υνξήγεζε COX-2 εάλ απαηηείηαη αληηθιεγκνλώδεο δξάζε κε παξαθνινύζεζε (Evidence B) Απεπαηζζεηνπνίεζε (βειηίσζε ξηληθώλ ζπκπησκάησλ)

87 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ Η πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ ρξεηάδεηαη θαζεκεξηλή ξπζκηζηηθή ζεξαπεία Σα εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή παξακέλνπλ ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο Νέεο (πην ζηνρεπκέλεο) ζεξαπείεο αθνξνύλ ππννκάδεο αζζκαηηθώλ κε ζνβαξό κε ειεγρόκελν άζζκα

88

89 ΔΤΥΑΡΙΣΧ

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines. Sterk et al ERS official statement ERJ 1993. ATS Guidelines AJRCCM 2000. Joos et al ERS task force ERJ 2003

Guidelines. Sterk et al ERS official statement ERJ 1993. ATS Guidelines AJRCCM 2000. Joos et al ERS task force ERJ 2003 Guidelines Sterk et al ERS official statement ERJ 1993 ATS Guidelines AJRCCM 2000 Joos et al ERS task force ERJ 2003 Αντενδείξεις δοκιµασίας πρόκλησης µε µεταχολίνη Απόλυτες 1. Σοβαρός περιορισµός (FEV

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI. Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος

Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI. Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Ιστορική Αναδρομή Εισαγωγή στη Δυτική ιατρική στις αρχές του 18 ου αιώνα Φάρμακα πρώτης γραμμής για αντιμετώπιση άσθματος

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB

Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB 20 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος 2011 Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB στο Βαρύ Αλλεργικό Άσθμα: Η εμπειρία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ελένη Τζωρτζάκη MD, PhD, FCCP Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα. Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ

Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα. Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ Γηάγλσζε SRA CT/HR Δθπλεόκελνη δείθηεο ΓΓ Φαηλόηππνη σεδιαζμόρ Δίναι άζθμα; Έρεηε εκθαλίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα επεηζόδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση Ελευθέριος Ζέρβας, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ 7 η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Conflict of interest (Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Feldberg & Kellaway J.Physiol.1938. Borgeat &Samuelsson. J Biol. Chem. 1979 Morris et all. Nature. 1980 Dahlen et all. Nature.

Feldberg & Kellaway J.Physiol.1938. Borgeat &Samuelsson. J Biol. Chem. 1979 Morris et all. Nature. 1980 Dahlen et all. Nature. PULMONARY CLINIC ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI LEUKOTRIENE ANTAGONISTS IN THE TREATMENT OF ADULTS ASTHMA ACCORDING TO THE NEW GINA Dimitris Gioulekas Professor in Pulmonology LEUKOTRIENE ANTAGONISTS

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή μικρών αεραγωγών στο άσθμα. Aθανάσιος Κωνσταντινίδης Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φλεγμονή μικρών αεραγωγών στο άσθμα. Aθανάσιος Κωνσταντινίδης Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Φλεγμονή μικρών αεραγωγών στο άσθμα Aθανάσιος Κωνσταντινίδης Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιατί η φλεγμονή των μικρών αεραγωγών στο άσθμα είναι σημαντική? Η βαρύτητα της φλεγμονής στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ελευθέριος Ζέρβας Πνευμονολόγος, Επιμελητής A ΕΣΥ Συντονιστής Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ 7 η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Ποιες οι επίσημες ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις

ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις Θέσεις: ρ Θεόφιλος Πεχλιβανίδης Πνευµονολόγος Αντιπαραθέσεις:. Παπακώστα Επίκ. Καθηγήτρια Πνευµονολογίας ΑΠΘ Θέµατα ιάγνωση 1. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Θεραπεία: προβλήματα & λύσεις Ταξινόμηση Ελέγχου: εργαλεία και προβληματισμοί ΕΛΕΝΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΑΣΘΜΑ: ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση της ΧΑΠ

Θεραπευτική προσέγγιση της ΧΑΠ Θεραπευτική προσέγγιση της ΧΑΠ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Πνευμονολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Ειδικός Γραμματέας Ε.Π.Ε. COPD DEFINITION COPD is a preventable and treatable disease state characterised

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Χρ.Γκράτζιου Πνευμονολόγος Επίκ. Καθ/τρια, Παν/μιου Αθηνών Τι θα συζητηθεί : Στόχοι θεραπείας στο άσθμα Φάρμακα και τρόπος δράσης Διεθνείς οδηγίες GINA Δύσκολο άσθμα Εκπαίδευση ασθενή

Διαβάστε περισσότερα