ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ"

Transcript

1 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΔΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΧΣΗΡΙΑ»

2 ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΟΣΗΣΑ (REVERSIBILITY) Ο όξνο «αλαζηξεςηκόηεηα» γεληθά αλαθέξεηαη ζε ηαρεία βειηίσζε ηνπ FEV 1 (ή ηεο PEF) εληόο ιεπηώλ κεηά από εηζπλνή ελόο βξαρείαο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθνύ γηα παξάδεηγκα κg ζαιβνπηακόιε) ή ζε πην βξαδεία βειηίσζε ζε εκέξεο έσο εβδνκάδεο κεηά από ρνξήγεζε απνηειεζκαηηθήο αγσγήο ειέγρνπ όπσο ηα εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή.

3 ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ (VARIABILITY) Ο όξνο «κεηαβιεηόηεηα» αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ή επηδείλσζε ζπκπησκάησλ θαη αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζην ρξόλν. Απηή ε κεηαβιεηόηεηα παξαηεξείηαη είηε κέζα ζηελ εκέξα, ή από εκέξα ζε κέξα, ή από κήλα ζε κήλα ή επνρηθά.

4 Σαμηλόκεζε Βαξύηεηαο αλάινγα κε ηε ζεξαπεία Σξέρνλ ζεξαπεπηηθό ζηάδην Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηάδην 1 Όρη ξπζκηζηηθό ηάδην 2 <500 g BDP ηάδην ,000 g BDP + LABA ηάδην 4 >1,000 g BDP + LABA + άιιν ηάδην 1 πκπηώκαηα <1 x εβδνκάδα Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα ιηγόηεξα από 2 ην κήλα Φπζηνινγηθή πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ Γηαιείπνλ Ήπην επίκνλν Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 2 πκπηώκαηα >1 x εβδνκάδα Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα <1 x εβδνκάδα Φπζηνινγηθή πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ Ήπην επίκνλν Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 3 πκπηώκαηα θαζεκεξηλά Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα πεξηζζόηεξα από 1 ηελ εβδνκάδα FEV % πξνβιεπόκελνπ Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 4 πκπηώκαηα θαζεκεξηλά πρλά λπρηεξηλά ζπκπηώκαηα FEV 1 <60% πξνβιεπόκελνπ νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν

5 Asthma severity Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο ζπρλά ζρεηίδνληαη ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control severe poor control

6 Asthma severity Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο ζπρλά ζρεηίδνληαη ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control severe Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ poor control

7 Asthma severity Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο ζπρλά ζρεηίδνληαη ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control Ο ΔΛΔΓΥΟ αθνξά θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο severe Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ poor control

8 .Ση έρνπκε πεηύρεη έσο ηώξα ζηνλ ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο? INSPIRE: Σειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο από 3405 αζζελείο ζε 11 ρώξεο (8 Δπξσπατθέο), Οθηώβξηνο 2004 Αύγνπζηνο % Με ειεγρόκελνη 30 % Καιά ειεγρόκελνη 20 % Όρη θαιά ειεγρόκελνη Τhe INSPIRE study. BMC Pulm Med. 2006

9 % αζζελώλ Ση έρνπκε πεηύρεη έσο ηώξα ζηνλ ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο? ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Διιάδα: Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο από 378 αζζελείο ππό παξαθνινύζεζε από Πλεπκνλνιόγν ζε 4 θέληξα ηεο ρώξαο, Μάξηηνο Μάηνο % ησλ αζζελώλ ζεσξνύλ όηη ην άζζκα ηνπο δελ ειέγρεηαη ηθαλνπνηεηηθά % 32% % Πιήξσο ειεγρόκελν Ιθαλνπνηεηηθα ειεγρόκελν Με ηθαλνπνηεηηθά ειεγρόκελν 12% Με ειεγρόκελν Gaga M, et al, Chest 2005

10 GINA Δπίπεδα ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο Υαξαθηεξηζηηθά Διεγρόκελν Μεξηθά ειεγρόκελν (νπνηνδήπνηε κέζα ζε κία εβδνκάδα) Με ειεγρόκελν Ηκεξήζηα ζπκπηώκαηα Πεξηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ Καζόινπ (2 ή ιηγόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα) Καζόινπ Πεξηζζόηεξεο από 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Οπνηνζδήπνηε Σξία ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεξηθά ειεγρόκελνπ άζζκαηνο ζε νπνηαδήπνηε εβδνκάδα Νπθηεξηλά ζπκπηώκαηα - αθύπληζε Καζόινπ Οπνηαδήπνηε Αλάγθε γηα ιήςε αλαθνπθηζηηθώλ θαξκάθσλ Καζόινπ (2 ή ιηγόηεξν ηελ εβδνκάδα) >2 θνξέο ηελ εβδνκάδα PEF ή FEV 1 Φπζηνινγηθή (ή ζρεδόλ θπζηνινγηθή) <80% ηεο πξνβιεπόκελεο (ή θαιύηεξεο πξνζσπηθήο) Δθηίκεζε κειινληηθνύ Κίλδπλνο παξνμύλζεσλ, αζηάζεηα, ηαρεία έθπησζε αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

11 Νέεο κέζνδνη εθηίκεζεο ηνπ ΔΛΔΓΥΟΤ ηνπ άζζκαηνο ζηε ΚΛΙΝΙΚΗ πξάμε Απιά εξσηεκαηνιόγηα Asthma Control Questionnaire (ACQ) Asthma Control Test (ACT) Αμηόπηζηα, επαίζζεηα, κε ειεγκέλε επαηζζεζία πλεθηίκεζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο (ΠΙΡΟΜΔΣΡΗΗ ή ΡΟΟΜΔΣΡΗΗ) Ο πεξηνξηζκόο ησλ παξνμύλζεσλ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ΔΛΔΓΥΟΤ

12

13 Δξκελεία ηνπ ζθνξ ηνπ ACT Βαζκνινγία 25 αληηπξνζσπεύεη ηνλ πιήξε έιεγρν Βαζκνινγία ζεκαίλεη θαιό έιεγρν (ή κεξηθώο ειεγρόκελν άζζκα) Βαζκνινγία αληηπξνζσπεύεη ην κε ειεγρόκελν άζζκα: ζα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηε ζεξαπεία Βαζκνινγία 15 ζεκαίλεη όηη ν αζζελήο δελ ειέγρεηαη θαη ζα πξέπεη λα απνηαζεί ζην γηαηξό ηνπ Υξήζε γηα ηελ αξρηθή εθηίκεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο

14 NAEPP Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ ΔΛΔΓΥΟ

15 ΣΟΥΟΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΘΜΑΣΟ Δπίηεπμε θαη δηαηήξεζε ειέγρνπ ησλ ζπκπησκάησλ Γηαηήξεζε θπζηνινγηθώλ δξαζζηεξηνηήησλ (άζθεζεο) Γηαηήξεζε θπζηνινγηθήο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο Πξόιεςε παξνμύλζεσλ Απνθπγή αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ από ηα θάξκαθα Πξόιεςε ζλεζηκόηεηαο

16 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο 2. Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ Revised Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

17 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 1 ν ΒΗΜΑ: πλεξγαζία γηαηξνύ/αζζελνύο Παξνρή βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ην άζζκα πλερήο εθπαίδεπζε ρέδην απηνδηαρείξηζεο ηεο λόζνπ θαη εθπαίδεπζε ζ απηό Αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κεηαμύ γηαηξνύ/αζζελνύο θαη εηιηθξηλνύο ζρέζεο

18 (%) Μειέηε GAPP:..αλεπαξθείο γλώζεηο ειιηπήο εθπαίδεπζε Λόγοι αλλαγής ή διακοπής της αγωγής (% ασθενών) 50 45% % 18% 13% 9% 0 Ύθεζε ζπκπησκάησλ Παξελέξγεηεο Φόβνο γηα Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Αθξηβό θάξκαθν Γπζθνιία ρξήζεο Canonica GW et al Allergy 2007; GAPP survey.

19 Μειέηε GAPP:.. Καθή επηθνηλσλία γηαηξνύ αζζελνύο, αλεπαξθήο εθπαίδεπζε πδεηάηε θάπνην από ηα παξαθάησ ζέκαηα ζηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο? Δπίδεημε ζπζθεπήο εηζπλνώλ 69% 95% Δμαηνκηθεπκέλν πιάλν αληηκεηώπηζεο λόζνπ 53% 78% Οδεγίεο γηα παξαθνινύζεζε PEFR 42% 73% Ηκεξνιόγην ζπκπησκάησλ θαη ρξήζεο θαξκάθσλ 22% 44% Γηαηξνί Δπαθή κε νξγαλώζεηο αζζελώλ κε άζζκα 11% 30% Αζζελείο % Οη αζζελείο ζεσξνύλ όηη < 25% ηνπ ρξόλνπ ηεο επίζθεςεο αθηεξώλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην άζζκα Canonica GW et al Allergy 2007; GAPP survey.

20 Μειέηε GAPP:.. Η ζσζηή εθπαίδεπζε νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο ζπκκόξθσζεο πκκόξθσζε αζζελώλ ζηε ζεξαπεία Υξόλνο πνπ δίλεηαη <51% 51 80% 81 99% 100% ζπκκόξθσζε ζπκκόξθσζε ζπκκόξθσζε ζπκκόξθσζε γηα εθπαίδεπζε 15% 27% 29% 30% (% δηάξθεηαο επίζθεςεο) Αύμεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ζηελ αγσγή Canonica GW et al Allergy 2007; GAPP survey.

21 Μειέηε INSPIRE:..ππνεθηίκεζε ζπκπησκάησλ, κεησκέλεο πξνζδνθίεο Πνζνζηό πνπ αλέθεξε όηη ήηαλ ζρεηηθά θαιά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα Καιά ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ Όρη θαιά ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ Με ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ 97% ρεηηθά θαιά 89% ρεηηθά θαιά 57% ρεηηθά θαιά Τhe INSPIRE study. BMC Pulm Med. 2006

22 Ο θαθόο έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία γηαηξνύ-αζζελνύο Αλαζθόπεζε 24 κειεηώλ πνπ έγηλαλ κεηαμύ 1994 θαη 2003 ΟΙ ΑΘΕΝΕΙ ζπρλά ππνεθηηκνύλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ζπκβηβάδνληαη κε θαθό έιεγρν ηεο λόζνπ ηνπο έρνπλ πεληρξέο γλώζεηο γύξω από ηελ ζωζηή ρξήζε ηωλ θαξκάθωλ εκθαλίδνπλ ρακειή ζπκκόξθωζε ζηελ αγωγή» «ΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ αλεπαξθείο γλώζεηο γύξω από ηελ λόζν θαθή επηθνηλωλία κε ηνπο αζζελείο ηνπο κε ζωζηή εθηίκεζε βαξύηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο». Holgate ST et al. BMC Pulm Med 2006

23 Δηζπλεόκελα θάξκαθα

24 Δθπαίδεπζε ιήςεο εηζπλεόκελσλ θαξκάθσλ Δπίδεημε εηζπλνήο θαξκάθσλ Δπαλάιεςε θαη έιεγρνο ζε θάζε επίζθεςε

25 ΓΡΑΠΣΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ Παξάδεηγκα πεξηερνκέλσλ γξαπηνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο Η θαλνληθή ζαο ζεξαπεία: 1. Καζεκεξηλά ιακβάλεηε 2. Πξηλ ηελ άζθεζε ιακβάλεηε ΠΟΣΔ ΘΑ ΑΤΞΗΔΣΔ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δθηηκήζηε ην βαζκό ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο ζαο Σελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα είραηε: Πξσηλά ζπκπηώκαηα άζζκαηνο πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο; Όρη Ναη Γξαζηεξηόηεηα ή άζθεζε ε νπνία πεξηνξίζηεθε από ην άζζκα; Όρη Ναη Αθύπληζε ηε λύρηα εμαηηίαο ηνπ άζζκαηνο; Όρη Ναη Αλάγθε γηα ρξήζε «ζεξαπείαο δηάζσζεο» πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο Όρη Ναη Δάλ παξαθνινπζείηε ηε κέγηζηε ξνή, είλαη ε κέγηζηε ξνή ιηγόηεξν από ; Όρη Ναη Δάλ απαληήζαηε ΝΑΙ ζε ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο εξσηήζεηο, ην άζζκα ζαο είλαη κε ειεγρόκελν θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαβαζκήζεηε ηε ζεξαπεία ζαο. ΠΩ ΘΑ ΑΤΞΗΔΣΔ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΔ ηε ζεξαπεία ζαο σο αθνινύζσο θαη εθηηκείζηε ηε βειηίσζε θαζεκεξηλά: [Δδώ ζπκπιεξώζηε ην επόκελν ζεξαπεπηηθό βήκα] Γηαηεξείζηε ηε ζεξαπεία γηα εκέξεο [νξίζαηε αξηζκό] ΠΟΣΔ ΝΑ ΣΗΛΔΦΩΝΗΔΣΔ ΣΟΝ ΙΑΣΡΟ Α / ΚΛΙΝΙΚΗ Σειεθσλείζηε ζηνλ ηαηξό ζαο/θιηληθή: [ζπκπιεξώζηε αξηζκό ηειεθώλνπ] Δάλ δελ αληαπνθξηζείηε ζηε ζεξαπεία ζε εκέξεο [νξίζαηε αξηζκό] [πξναηξεηηθέο γξακκέο γηα επηπιένλ νδεγίεο] ΔΠΔΙΓΟΝ / ΟΒΑΡΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Δάλ έρεηε ζνβαξή δύζπλνηα θαη κπνξείηε λα κηιήζεηε κόλν κε κηθξέο πξνηάζεηο, Δάλ έρεηε ζνβαξή θξίζε άζζκαηνο θαη θνβεζήθαηε, Δάλ ρξεηάδεζηε αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία πην ζπρλά από θάζε 4 ώξεο θαη δελ βειηηώλεζηε. 1. Λάβεηε 2 κε 4 εηζπλνέο [αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία] 2. Λάβεηε mg [από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή] 3. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα: Πεγαίλεηε ζην, Γηεύζπλζε: Σειέθσλν: 4. πλερίζηε λα ρξεζηκνπνηείηε [αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία] κέρξη λα θαηαθέξεηε λα ιάβεηε ηαηξηθή βνήζεηα.

26 Factors Involved in Non- Drug factors Difficulties with inhaler devices Awkward regimes (e.g.,four times daily or multiple drugs) Side effects Cost of medication Dislike of medication Distant pharmacies Adherence Non-drug factors Misunderstanding or lack of instruction Fears about side effects Dissatisfaction with health care professionals Unexpressed/undiscussed fears or concerns Inappropriate expectations Poor supervision, training, or follow-up Anger about condition or its treatment Underestimation of severity Stigmatization Cultural or religious issues

27 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο 2. Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ Revised Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

28 Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή εθιπηηθώλ παξαγόλησλ

29 Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή εθιπηηθώλ παξαγόλησλ Σξνθηθή αιιεξγία Φάξκαθα (NSAIDs, beta-blockers) Δκβνιηαζκόο γηα γξίππε Παρπζαξθία πλαηζζεκαηηθό stress

30 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο Revised Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ 4. Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

31 GINA Δπίπεδα ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο Υαξαθηεξηζηηθά Διεγρόκελν Μεξηθά ειεγρόκελν (νπνηνδήπνηε κέζα ζε κία εβδνκάδα) Με ειεγρόκελν Ηκεξήζηα ζπκπηώκαηα Πεξηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ Καζόινπ (2 ή ιηγόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα) Καζόινπ Πεξηζζόηεξεο από 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Οπνηνζδήπνηε Σξία ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεξηθά ειεγρόκελνπ άζζκαηνο ζε νπνηαδήπνηε εβδνκάδα Νπθηεξηλά ζπκπηώκαηα - αθύπληζε Καζόινπ Οπνηαδήπνηε Αλάγθε γηα ιήςε αλαθνπθηζηηθώλ θαξκάθσλ Καζόινπ (2 ή ιηγόηεξν ηελ εβδνκάδα) >2 θνξέο ηελ εβδνκάδα PEF ή FEV 1 Φπζηνινγηθή (ή ζρεδόλ θπζηνινγηθή) <80% ηεο πξνβιεπόκελεο (ή θαιύηεξεο πξνζσπηθήο) Δθηίκεζε κειινληηθνύ Κίλδπλνο παξνμύλζεσλ, αζηάζεηα, ηαρεία έθπησζε αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

32 Πξνζαξκνγή ζεξαπείαο κε βάζε ηνλ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΜΔΡΙΚΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΜΗ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΠΑΡΟΞΤΝΗ ΑΤΞΗΗ ΜΔΙΩΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Γηαηεξήζηε θαη βξείηε ην ειάρηζην επίπεδν όπνπ δηαηεξείηαη ν έιεγρνο Δμεηάζηε ηελ αύμεζε γηα λα επηηεπρζεί έιεγρνο Απμήζηε κέρξη λα επηηεπρζεί έιεγρνο Αληηκεησπίζηε ζαλ παξόμπλζε

33 GINA: ΘΔΡΑΠΔΙΑ κε βάζε ηνλ ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο Αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ ΔΛΔΓΥΟΤ ν αζζελήο ηίζεηαη ζε 1 από ηα 5 ζεξαπεπηηθά βήκαηα (δηαζεζηκόηεηα, απνδνρή, πξνηηκήζεηο...) Η θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία πξνζαξκόδεηαη ζηελ ζπλέρεηα αλάινγα κε ηελ επίηεπμε ή όρη ηνπ ζηόρνπ ηνπ ειέγρνπ ηεο λόζνπ. Δθηίκεζε ΔΛΔΓΥΟΤ Παξαθνινύζεζε γηα δηαηήξεζε ΔΛΔΓΥΟΤ Θεξαπεία κε ζηόρν ηνλ ΔΛΔΓΥΟ

34 Φαξκαθεπηηθή αγσγή Βξνγρόζπαζκνο Θεξαπεία κε βξνγρνδηαζηαιηηθά (ΑΝΑΚΟΤΦΙΣΙΚΑ) Φιεγκνλή Θεξαπεία κε αληηθιεγκνλώδε (ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ)

35 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΘΜΑ ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ Δηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή (ICS) Μαθξάο δξάζεο β2 δηεγέξηεο (LABA) Αληηιεπθνηξηέληα (LTRA) Anti-IgE Κνξηηθνζηεξνεηδή p.o Αλνζνζεξαπεία Σηνηξόπην? Υξσκόλεο, β2-δηεγέξηεο p.o (-) Γηάθνξα (κεζνηξεμάηε, θπθινζπνξίλε, ρξπζόο, καθξνιίδεο, anti-tnf-α) ΑΝΑΚΟΤΦΙΣΙΚΑ β2 δηεγέξηεο ηαρείαο έλαξμεο δξάζεο (SABA, θνξκνηεξόιε) πζηεκαηηθά θνξηηθνζηεξνεηδή Αληηρνιηλεξγηθά Θενθπιιίλε

36 Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS LTRA Μείσζε GINA 2012 Θεξαπεπηηθά βήκαηα + LABA Δάλ <6 εηώλ: Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR Αύμεζε Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA LTRA Θενθπιιίλε SR Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Anti-IgE SABA: β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο, LABA: β2-δηεγέξηεο καθξάο δξάζεο, ICS: εηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή, LTRA: αληαγσληζηέο ππνδνρέσλ ιεπθνηξηελίσλ, CS: θνξηηθνζηεξνεηδή, SR: βξαδείαο απνδέζκεπζεο Αλαθνπθηζηηθά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β 2 -agonists, short-acting theophylline

37 NAEPP Θεξαπεπηηθά βήκαηα

38 GINA 2012 Step 1 (as needed reliever) Πεξηζηαζηαθά ζπκπηώκαηα - Γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ SABA (Δvidence A) Δλαιιαθηηθά: εηζπλεόκελα αληηρνιηλεξγηθά, βξαρείαο δξάζεο από ηνπ ζηόκαηνο β2- δηεγέξηεο, βξαδείαο δξάζεο ζενθπιιίλε(δvidence A) Exercise induced bronchoconstriction - ηαρείαο δξάζεο β2-δηεγέξηεο πξηλ ή κεηά (Δvidence A) - LTRA ή ρξσκόλε (Δvidence A) - Δθγύκλαζε θαη επαξθέο «δέζηακα» (Δvidence Β)

39 GINA 2012: Σα ICS εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ζεξαπείαο ηνπ άζζκαηνο Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

40 Laitinen LA et al, J Allergy Clin Immunol 1992

41 Rate Ratio for Death from Asthma Effects of ICS on asthma mortality: Saskatchewan Health data ICS Canisters/year (N) Suissa S, N Engl J Med 2000

42 Ιζνδύλακεο δόζεηο ICS γηα ελειίθνπο Drug Low Daily Dose ( g) Medium Daily Dose ( g) High Daily Dose ( g) Beclomethasone > > Fluticasone > > Budesonide* > > Ciclesonide* > > Mometasone furoate* > > Flunisolide > >2000 Triamcinolone acet > >2000 Comparisons based upon efficacy data. Patients considered for high daily doses except for short periods should be referred to a specialist for assessment to consider alternative combinations of controllers. Maximum recommended doses are arbitrary but with prolonged use are associated with increased risk of systemic side effects. * Approved for once-daily dosing in milder patients.

43 Ιζνδύλακεο δόζεηο ICS γηα ελειίθνπο Drug Low Daily Dose ( g) Medium Daily Dose ( g) High Daily Dose ( g) Beclomethasone > > Fluticasone > > Budesonide* > > Ciclesonide* > > Mometasone furoate* > > Flunisolide > >2000 Triamcinolone acet > >2000 Comparisons based upon efficacy data. Patients considered for high daily doses except for short periods should be referred to a specialist for assessment to consider alternative combinations of controllers. Maximum recommended doses are arbitrary but with prolonged use are associated with increased risk of systemic side effects. * Approved for once-daily dosing in milder patients.

44 GINA 2012 Step 2 (reliever + single controller) Υακειή δόζε ICS (Evidence A) Δλαιιαθηηθά LTRA (Evidence A) γηα εθείλνπο πνπ αξλνύληαη λα ιάβνπλ ICS ή εκθαλίδνπλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Θενθπιιίλε SR: (Evidence Β) Υξσκόλεο: Μηθξή απνηειεζκαηηθόηεηα, αιιά πνιύ θαιό πξνθίι αζθάιεηαο

45 As monotherapy, ICS display superior efficacy to LTRA in adults and children with persistent asthma ; the superiority is particularly marked in patients with moderate airway obstruction. On the basis of efficacy, the results support the current guidelines recommendation that inhaled corticosteroids are the preferred monotherapy. Chauhan BF, et al. Cochrane Database Syst Rev 2012

46 Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS LTRA Μείσζε GINA 2012 Θεξαπεπηηθά βήκαηα Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR Αύμεζε Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA ε αζζελείο κε επίκνλν + LABA άζζκα πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ζεξαπεία, ε ζεξαπεία Δάλ <6 εηώλ: ζα πξέπεη λα αξρίδεη από ην βήκα 2, ελώ έαλ Μέηξηα είλαη δόζε πνιύ ICS εθηόο ειέγρνπ από ην βήκα 3 LTRA Θενθπιιίλε SR Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Anti-IgE SABA: β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο, LABA: β2-δηεγέξηεο καθξάο δξάζεο, ICS: εηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή, LTRA: αληαγσληζηέο ππνδνρέσλ ιεπθνηξηελίσλ, CS: θνξηηθνζηεξνεηδή, SR: βξαδείαο απνδέζκεπζεο Αλαθνπθηζηηθά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β 2 -agonists, short-acting theophylline

47 GINA 2012: LABA ΠΟΣΔ σο κνλνζεξαπεία. Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

48 Primary end-point Απνηειέζκαηα (SAL vs. PL) πλδπαζκόο ζαλάησλ ή απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή ζπκβακάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαπλεπζηηθό 50 vs. 36, RR 1.40 (95%CI, ) [p=ns] Secondary end-points Θάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαπλεπζηηθό 24 vs. 11, RR 2.16 (95%CI, ) [p<0.05] πλδπαζκόο ζαλάησλ ή απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή ζπκβακάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα 37 vs. 22, RR 1.71 (95%CI, ) [p<0.05] Θάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα 13 vs. 3, RR 4.37 (95%CI, ) [p<0.05] Nelson HS, Chest 2006; 129: 15-26

49 Μεηαβνιή PEF (L/min) 1994: ρξνληά ζηαζκόο πλδπαζκόο ICS + LABA SALM 50 µg bd + BDP 200 µg bd BDP 500 µg bd Εβδομάδες θεραπείας Greening et al, Lancet 1994

50 FACET: Exacerbations Effects of increasing ICS or adding LABA therapy Severe exacerbations per 100 patients/year Formoterol vs placebo p<0.01 Lower vs higher dose BUD p< Severe Exacerbations Improvements occur when adding LABA and increasing ICS BUD 200 BUD F BUD 800 BUD F Pauwels R et al. NEJM 1997

51 GINA 2012: O ζπλδπαζκόο ICS + LABA πξνηείλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ ICS. Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

52 Adding Salmeterol vs. >2x Dose of ICS FLTA4022 VanNoord Vermetten Kalberg Condemi Bloom FLTA4021 Kelsen Johansson Murray Greening Moderate or Severe Exacerbations Busse Pool 0.30 (0.10 to 0.50) Log odds ratio Favours ICS Favours LABA PLUS: less withdrawals due to asthma, greater FEV 1, morning and evening PEF, and less use of reliever in the SALM group Masoli M, Thorax 2005

53 ICS + LABA : Καιύηεξνο έιεγρνο ηεο θιεγκνλήο (Ησζηλόθηια ζηα πηύεια) % BUD 800 µg / day BUD 200 µg / day + FORM 24 µg / day Baseline 3κήλεο 1 ρξόλνο Kips et al. AJRCCM 2000

54 Αιιειεπηδξάζεηο ICS θαη LABA ζε επίπεδν ππνδνρέσλ Corticosteroid β 2 -Agonist Υποδοτέας γλσκοκορηικοζηεροειδών Ανηιθλεγμονώδης δράζη β 2 -αδρενεργικός σποδοτέας Βρογτοδιαζηολή Κορηικοζηεροειδή: β 2 -αδρενεργικών σποδοτέων Επίδραζη ηων LABA ζηοσς σποδοτείς γλσκοκορηικοζηεροειδών P J Barnes

55 GINA 2012 Step 3 (reliever controllers) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ: Low dose ICS + LABA (Evidence A) Μέζε δόζε ICS (πξνηηκάηαη ζηα παηδηά) (Evidence A) ρξήζε spacer Low dose ICS + LTRA (Evidence A) Low dose ICS + low dose theophyline SR (Evidence B)

56 ύγθξηζε ICS+LABA έλαληη ICS+LTRA Ducharme FM, et al. Cochrane Database Syst Rev 2006

57 «In asthmatic adults inadequately controlled on low doses of inhaled steroids, the addition of LABA is superior to LTRA in reducing oral steroid treated exacerbations. Differences favouring LABA in lung function, functional status and quality of life scores are generally modest.» Ducharme FM, et al. Cochrane Database Syst Rev 2011

58 LABAs are more effective than theophylline in improving morning and evening PEF, but are not significantly different in their effect on FEV 1. There is evidence of decreased SABA requirement with salmeterol. Fewer adverse events occurred with LABAs (salmeterol and formoterol) compared to theophylline. Tee AK, et al. Cochrane Database Syst Rev 2007

59 ηξαηεγηθή θαη επίθιεζεο ρνξήγεζεο ζπλδπαζκνύ ICS/LABA εθόζνλ απηόο πεξηέρεη θνξκνηεξόιε «If a combination inhaler containing formoterol and budesonide is selected, it may be used for both rescue and maintenance. This approach has been shown to result in reductions in exacerbations and improvements in asthma control in adults and adolescents at relatively low doses of treatment (Evidence A)» GINA 2006; page 60

60 Summary of severe exacerbation rates in moderate-to-severe asthma (n=16,528) Exacerbations/100 patients/year *** p<0.001 vs all controls ** p<0.01 vs all controls * p<0.05 vs all controls >2 x BUD + SABA Symbicort + SABA Symbicort + Oxis Seretide + SABA Symbicort SMART 40 45% 46 & 53% 48 & 27% 39 & 28% 22% 21% *** *** ** ** * * 10 0 STEP STAY SMILE COMPASS COSMOS AHEAD 1 O Byrne PM, et al. Am J Respir Crit Care Med 2005; 2 Rabe KF, et al. Lancet 2006; 3 Vogelmeier C, et al. Eur Respir J 2005; 4 Scicchitano R, et al. Curr Med Res Opin 2004; 5 Kuna P, et al. Int J Clin Pract Bousquet J et al. Respir Med 2007;101(12):

61 Exacerbation Meta-analysis: SMART versus higher dose inhaled corticosteroids (HDICS) Outcome FAVOURS FAVOURS ICS/LABA higher dose ICS Symbicort SMART studies Rabe et al Chest 2006 STEAM (SMART vs 2 x ICS) N=696 Scicchitano et al CMRO 2004 STEP (SMART vs 2 x ICS) N=1890 O Byrne et al AJRCCM 2005 STAY (SMART vs 4 x ICS) N=1846 Pizzichini E et al ERJ 2004 (abs) 0.46 ( ) 0.61 ( ) 0.55 ( ) Symbicort SMART Meta-anaysis (n=4428) 0.56 ( ) 44% risk reduction vs HDICS Sin et al JAMA 2004 Fixed ICS/LABA vs higher dose ICS N=5680 Gibson et al JACI 2007 Fixed ICS/LABA vs higher dose ICS N= Meta-anayses of fixed ICS/LABA vs HDICS 0.86 ( ) 14% risk reduction vs HDICS 0.88 ( ) 12% risk reduction vs HDICS Risk of severe exacerbation (95% CL)

62 Exacerbations leading to hospitalisation / ER room treatment with SMART Number of events/ group P < 0.01 P < 0.05 P < 0.01 BUD/FORM + SABA BUD/FORM + formoterol Salm/flutica + SABA BUD/FORM SMART P < Rabe et al. Kuna et al. Bousquet et al.

63 GINA 2012: Σα LTRA απνθηνύλ πην ζαθή (αιιά θπξίσο ζπκπιεξσκαηηθό) ξόιν Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

64 Ο ξόινο ησλ αληηιεπθνηξηελίσλ Αζζκα από άζθεζε Άζζκα θαη αιιεξγηθή ξηλίηηδα Άζζκα από αζπηξίλε

65 GINA 2012 Step 4 (reliever + 2 or more controllers) Δμέηαζε από εηδηθό ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ: Medium-high dose ICS + LABA (Evidence A) Μηθξό όθεινο από ηελ αύμεζε ηεο δόζεο ησλ ICS από κέζε ζε πςειή (Evidence A) Πξνζζήθε LTRA (Evidence A) Πξνζζήθε ζενθπιιίλεο SR ζε mediumhigh dose ICS+LABA (Evidence B)

66 GINA 2012 Step 5 (reliever + additional controllers) πζηεκαηηθά θνξηηθνζηεξνεηδή (Evidence D) νβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (Evidence Α) Anti-IgE (Evidence B)

67 GINA guidelines: Η Anti-IgE εληάζζεηαη ζηε ζεξαπεία ηνπ ΟΒΑΡΟΤ άζζκαηνο Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δάλ <6 εηώλ: Δπηινγέο ξπζκηζηηθώ λ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

68 Αιιά Anti-IgE ζην άζζκα ΜΟΝΟ ζην ζνβαξό ΑΛΛΔΡΓΙΚΟ άζζκα πνπ δελ ειέγρεηαη κε πςειέο δόζεηο εηζπλενκέλσλ ζηεξνεηδώλ ή ρξεηάδεηαη per os θνξηηθνεηδή (+) SPT ζε ηνπιάρηζηνλ 1 νινεηήζην αεξναιιεξγηνγόλλν Αθξηβή ζεξαπεία ππνδόξηα ελέζηκε ρνξήγεζε 1-2 θνξέο ην κήλα

69 ΑΝΟΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Αλνζνζεξαπεία: πεξηνξηζκέλε θιηληθή ζεκαζία. ΜΟΝΟ όηαλ ππάξρεη επαηζζεζία ζε 1 αιιεξγηνγόλν GINA: Specific immunotherapy should be considered only after strict environmental avoidance and pharmacologic intervention, including inhaled glucocorticosteroids, have failed to control a patient s asthma

70 Peters S, et al. NEJM 2010 ΑΝΣΙΥΟΛΙΝΔΡΓΙΚΑ

71 ΑΝΣΙΥΟΛΙΝΔΡΓΙΚΑ ΑΛΛΑ: 2 ηπραηνπνηεκέλεο, δηπιά ηπθιέο, ειεγρόκελεο κε εηθνληθό θάξκαθν κειέηεο ηόρνο: H αμηνιόγεζε ηεο καθξνπξόζεζκεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηηνηξνπίνπ σο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζε αζζελείο κε ζνβαξό άζζκα

72 Anti IL-5 ζε Severe Refractory Asthma Nair P et al. N Engl J Med 2009;360:

73 Lebrikizumab [ανηι-il-13] ζηο Severe Refractory Asthma Corren J et al. N Engl J Med 2011;365:

74 Πόηε ζα μαλαδνύκε ηνλ αζζελή καο; Καλνληθά ν αζζελήο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη 1-3 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή επίζθεςε, θαη θάζε 3 κήλεο ζηελ ζπλέρεηα κεηά από παξόμπλζε ε επαλεμέηαζε πξέπεη λα γίλεη ζε 2 εβδνκάδεο έσο 1 κήλα (Evidence D). Γηα ηα πεξηζζόηεξα ξπζκηζηηθά θάξκαθα, ε βειηίωζε αξρίδεη λα γίλεηαη αληηιεπηή κεηά από κεξηθέο κέξεο από ηελ έλαξμε ηεο αγωγήο, αιιά ην πιήξεο όθεινο από ηελ ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ εκθαλίδεηαη κεηά από 3-4 κήλεο.

75 Tα ζπκπηώκαηα είλαη «ε θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ» TITANIC πκπηώκαηα Aπόθξαμε αεξαγσγώλ Bξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα Φιεγκνλή αεξαγσγώλ Άζζκα

76 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Control on ICS alone Όηαλ ν αζζελήο ειέγρεηαη κε ICS ζε κέηξηα ή πςειή δόζε, ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε είλαη ε κείσζε ηεο δόζεο ηνπ ICS θαηά 50% ζε κεζνδηαζηήκαηα 3 κελώλ (Evidence B). Δάλ ν έιεγρνο δηαηεξείηαη κε ρακειή δόζε ICS κόλν, πξνηείλεηαη ε αιιαγή ζε δνζνινγηθό ζρήκα άπαμ εκεξεζίσο (Evidence A).

77 Once-daily ICS as "step-down" therapy P=0.8178* P=0.6561* P=0.8241* P=0.5859* CIC 160 FP CIC 160 FP CIC 160 FP CIC 160 FP 500 Patient-Perceived Asthma Control* Nocturnal Awakenings Symptomfree Days Rescue Medicationfree Days Adler M, ERS 2006

78 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Control on ICS + LABA Όηαλ ν αζζελήο ειέγρεηαη κε ζπλδπαζκό ICS+LABA, ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε είλαη ε ε κείσζε ηεο δόζεο ηνπ ICS θαηά 50% ελώ ζπλερίδεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ LABA (Evidence B). Δάλ ν έιεγρνο δηαηεξείηαη, επηρεηξείηαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ICS ζηελ ρακειόηεξε δόζε, θαη εάλ θαη ηόηε δηαηεξείηαη ν έιεγρνο δηαθόπηεηαη ην LABA (Evidence D). Μηα άιιε ελαιιαθηηθή είλαη ε δηαθνπή ηνπ LABA ζε πξσηκόηεξν ζηάδην θαη ε ζπλέρηζε ηνπ ICS ζηελ ίδηα δόζε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπλδπαζκό, σζηόζν, γηα αξθεηνύο αζζελείο απηό νδεγεί ζε απώιεηα ηνπ ειέγρνπ (Evidence B).

79 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Control on ICS + other controller (not LABA) Όηαλ ν αζζελήο ειέγρεηαη κε ζπλδπαζκό ICS+ άιιν ξπζκηζηηθό θάξκαθν (εθηόο LABA), ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε είλαη ε ε κείσζε ηεο δόζεο ηνπ ICS θαηά 50% κέρξη ηελ ρακειόηεξε δόζε, θαη εάλ θαη ηόηε δηαηεξείηαη ν έιεγρνο δηαθόπηεηαη ην ξπζκηζηηθό θάξκαθν (Evidence D).

80 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Η ζεξαπεία κε ξπζκηζηηθά θάξκαθα κπνξεί λα δηαθνπεί εάλ ην άζζκα ηνπ αζζελνύο παξακέλεη ειεγρόκελν ζηε ρακειόηεξε δόζε ξπζκηζηηθνύ θαξκάθνπ θαη δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο (Evidence D).

81 Difficult-to-treat asthma Step-4 (reliever medication plus two or more controllers) Όρη πςειέο δόζεηο γηα πάλσ από 6 κήλεο όζν ην δπλαηό ρακειόηεξε δόζε Δπηβεβαίσζε δηάγλσζεο πκκόξθσζε Κάπληζκα πλνζεξόηεηεο πκβηβαζκόο κε ρακειόηεξν επίπεδν ειέγρνπ απνθπγή ππεξζεξαπείαο

82 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΤΗΗ Καλόλαο ηνπ 1/3 Όιεο νη ζπλήζεηο ζεξαπείεο είλαη αζθαιείο γηα ην έκβξπν κεγαιύηεξνο θίλδπλνο από κε έιεγρν ηνπ άζζκαηνο ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Με εσζηλνθηιηθό, απώιεηα βάξνπο, όρη δηαθνξέο ζηε ζεξαπεία ( απάληεζε ζηα ζηεξνεηδή)

83 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Δάλ ν FEV1 <80% pred brief course OCS (Evidence C) ΡΙΝΙΣΙΓΑ, ΠΑΡΑΡΙΝΟΚΟΛΠΙΣΙΓΑ, ΡΙΝΙΚΟΙ ΠΟΛΤΠΟΓΔ Η ζεξαπεία ηεο ξηλίηηδαο βειηηώλεη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ άζζκαηνο (Evidence Α) Ομεία θαη ρξόληα παξαξηλνθνιπίηηδα Πνιύπνδεο θαη επαηζζεζία ζηελ αζπηξίλε

84 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΑΘΜΑ Απνθπγή έθζεζεο ην λσξίηεξν δπλαηό GERD Πην ζπρλή Αίηην μεξνύ βήρα β-αγσληζηέο θαη ζενθπιιίλε πξνθαινύλ ράιαζε ηνπ θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα

85 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ASPIRIN INDUCED ASTHMA 28% ελειίθσλ κε άζζκα νβαξό άζζκα Ρηλίηηδα, ξηλόξξνηα ηελ 3 ε -4 ε δεθαεηία δσήο ζπκθόξεζε πνιύπνδεο Λίγα ιεπηά ώξεο: ζνβαξή παξόμπλζε κέρξη shock, απώιεηα ζπλείδεζεο, αλαπλεπζηηθό arrest

86 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ASPIRIN INDUCED ASTHMA (ζπλέρεηα) ελεξγνπνίεζε ηεο νδνύ ησλ θπζηεηληιηθώλ ιεπθνηξηελίσλ (γελεηηθόο πνιπκνξθηζκόο ηνπ γνληδίνπ ηεο ζπλζεηάζεο LTC4 ζην 70% ησλ αζζελώλ) Πξόθιεζε κε αζπηξίλε (δπλεηηθά ζαλαηεθόξνο) πξόθιεζε βξνγρηθή ή ξηληθή κε ιπζηληθή αζπηξίλε Υνξήγεζε COX-2 εάλ απαηηείηαη αληηθιεγκνλώδεο δξάζε κε παξαθνινύζεζε (Evidence B) Απεπαηζζεηνπνίεζε (βειηίσζε ξηληθώλ ζπκπησκάησλ)

87 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ Η πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ ρξεηάδεηαη θαζεκεξηλή ξπζκηζηηθή ζεξαπεία Σα εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή παξακέλνπλ ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο Νέεο (πην ζηνρεπκέλεο) ζεξαπείεο αθνξνύλ ππννκάδεο αζζκαηηθώλ κε ζνβαξό κε ειεγρόκελν άζζκα

88

89 ΔΤΥΑΡΙΣΧ

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» . ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» Τι ίσχυε έως το 2005? GINA

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας . Θεραπεία κατά GINA Κωνσταντίνος Θ. Κωστίκας MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος Συντονιστής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα και εγκυμοσύνη

Άσθμα και εγκυμοσύνη Άσθμα και εγκυμοσύνη Νικολέττα Ροβίνα Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β 1 η Παν/κή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Έλεγχος του άσθματος στην εγκυμοσύνη Περιπλέκει την εγκυμοσύνη σε ποσοστό 4-8 % Αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Οξηζκόο Η ΥΑΠ είλαη κηα πλεπκνληθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρξόληα απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ (κεξηθώο αλαζηξέςηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Τιοτρόπιο Respimat: Εξελίξεις στη θεραπεία του άσθματος

Τιοτρόπιο Respimat: Εξελίξεις στη θεραπεία του άσθματος Τιοτρόπιο Respimat: Εξελίξεις στη θεραπεία του άσθματος Γεώργιος Χειλάς Πνευμονολόγος Επικουρικός Επιμελητής Πνευμονολογικής Μονάδας Α ΚΕΘ - ΕΚΠΑ Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ Ε.Π.Ε. Ταμίας Ε.Π.Ε. GINA 2014 Stepwise

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Μήπως υπερθεραπεύουμε το ήπιο άσθμα? Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος»

«Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος» «Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος» Νικολέττα Ροβίνα Πνευµονολόγος, Επιµελήτρια Β 1η Παν/κή Πνευµονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Ορισµός του άσθµατος Το άσθµα είναι µια χρόνια φλεγµονώδης

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΙΟ ΕΠΙΜΕΝΟΝ ΑΣΘΜΑ (MILD PERSISTENT ASTHMA) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ. Ξ.ΤΣΙΑΦΑΚΗ Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πνευμονολογικό τμήμα Σισμανόγλειο - Αθήνα

ΗΠΙΟ ΕΠΙΜΕΝΟΝ ΑΣΘΜΑ (MILD PERSISTENT ASTHMA) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ. Ξ.ΤΣΙΑΦΑΚΗ Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πνευμονολογικό τμήμα Σισμανόγλειο - Αθήνα ΗΠΙΟ ΕΠΙΜΕΝΟΝ ΑΣΘΜΑ (MILD PERSISTENT ASTHMA) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ Ξ.ΤΣΙΑΦΑΚΗ Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πνευμονολογικό τμήμα Σισμανόγλειο - Αθήνα ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΗΠΙΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ moderate, 25,5% 40-70% ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ:ΗΠΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα στα νήπια Νεώτερα στη θεραπεία

Άσθμα στα νήπια Νεώτερα στη θεραπεία Άσθμα στα νήπια Νεώτερα στη θεραπεία Φώτης Β. Κυρβασίλης Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. 1950 εισπνεόμενα στεροειδή 1970 εισπνεόμενα στεροειδή στα παιδιά 1980 ανταγωνιστές των λευκοτριενίων 1990 ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασθενούς με σοβαρό άσθμα. Στέλιος Λουκίδης MD FCCP Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ ERS chairman group 5.2

Διαχείριση ασθενούς με σοβαρό άσθμα. Στέλιος Λουκίδης MD FCCP Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ ERS chairman group 5.2 Διαχείριση ασθενούς με σοβαρό άσθμα Στέλιος Λουκίδης MD FCCP Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ ERS chairman group 5.2 Conflicts [Honorarium fees] AstraZeneca Greece & Bulgaria & Poland Boehringer Ingelheim Greece Chiesi

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερεσ θεραπείεσ για το άςθμα. Μίνα Γκάγκα ΝΝΘΑ

Νεότερεσ θεραπείεσ για το άςθμα. Μίνα Γκάγκα ΝΝΘΑ Νεότερεσ θεραπείεσ για το άςθμα Μίνα Γκάγκα ΝΝΘΑ COI Disclosure Ερευνητήσ ςε μελζτεσ των εταιριών GSK, AZ, Novartis, Cephalon, Schering Plough, BI, Βιανεξ, Elpen. Ομιλητήσ ςε διαλζξεισ για τισ Chiesi,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Άσθμα και κάπνισμα. ποιο κοντά στη ΧΑΠ ή άλλη νόσος Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines. Sterk et al ERS official statement ERJ 1993. ATS Guidelines AJRCCM 2000. Joos et al ERS task force ERJ 2003

Guidelines. Sterk et al ERS official statement ERJ 1993. ATS Guidelines AJRCCM 2000. Joos et al ERS task force ERJ 2003 Guidelines Sterk et al ERS official statement ERJ 1993 ATS Guidelines AJRCCM 2000 Joos et al ERS task force ERJ 2003 Αντενδείξεις δοκιµασίας πρόκλησης µε µεταχολίνη Απόλυτες 1. Σοβαρός περιορισµός (FEV

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση σοβαρού άσθματος

Θεραπευτική διαχείριση σοβαρού άσθματος Θεραπευτική διαχείριση σοβαρού άσθματος Ροβίνα Νικολέττα Λέκτορας Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας, ΕΚΠΑ Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Κατευθυντήριες οδηγίες για το σοβαρό

Διαβάστε περισσότερα

Φαινότυποι. Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ

Φαινότυποι. Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ Φαινότυποι Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ NAEPP 1997, ERS 1999, GINA 2002, ATS & SARP 2002, ENFUMOSA 2003, BIOAIR 2005 TENOR 2004, Paris 2007, ERS 2008, PSACI 2008, WHO 2009, U-BIOPRED

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας ΑΣΘΜΑ: ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Α Άσθμα στην 3 η ηλικία Ελένη Καρέτση Επιμελήτρια Β Πνευμονολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλεργική Ρινίτιδα και Βρογχικό Άσθμα: Συσχέτιση

Αλλεργική Ρινίτιδα και Βρογχικό Άσθμα: Συσχέτιση Αλλεργική Ρινίτιδα και Βρογχικό Άσθμα: Συσχέτιση ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» EPIDEMIOLOGICAL DATA 10 20% Prevalence of allergic rhinitis

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπαραγοντικότητα της ΧΑΠ: Ο ρόλος των βρογχοδιασταλτικών. Stelios Loukides MD FCCP ERS chairman group 5.2 University of Athens Medical School

Πολυπαραγοντικότητα της ΧΑΠ: Ο ρόλος των βρογχοδιασταλτικών. Stelios Loukides MD FCCP ERS chairman group 5.2 University of Athens Medical School Πολυπαραγοντικότητα της ΧΑΠ: Ο ρόλος των βρογχοδιασταλτικών Stelios Loukides MD FCCP ERS chairman group 5.2 University of Athens Medical School Conflicts [Honorarium fees] AstraZeneca Greece & Bulgaria

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισπνεόμενα Κορτικοστεροειδή (ICS) Δρ. Πορπόδης Κων/νος Πνευμονολόγος

Εισπνεόμενα Κορτικοστεροειδή (ICS) Δρ. Πορπόδης Κων/νος Πνευμονολόγος Εισπνεόμενα Κορτικοστεροειδή (ICS) Δρ. Πορπόδης Κων/νος Πνευμονολόγος Ιστορία Εισπνεόμενα φάρμακα για αναπνευστικές παθήσεις: αιώνες πριν 1858: Nebulizer ( nebula =νεφέλωμα ) 1874:ορισμός an instrument

Διαβάστε περισσότερα

LABA, LAMA ή ζπλδπαζκόο ηνπο σο αξρηθή επηινγή Θεξαπείαο αζζελώλ κε Χξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Σηαύξνο Μ. Τξύθσλ

LABA, LAMA ή ζπλδπαζκόο ηνπο σο αξρηθή επηινγή Θεξαπείαο αζζελώλ κε Χξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Σηαύξνο Μ. Τξύθσλ LABA, LAMA ή ζπλδπαζκόο ηνπο σο αξρηθή επηινγή Θεξαπείαο αζζελώλ κε Χξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Σηαύξνο Μ. Τξύθσλ MD, PhD, Επιμεληηήρ Α Πνεςμονολόγορ Φςμαηιολόγορ Α Πνεςμονολογική Κλινική Γ. Νοζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI. Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος

Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI. Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Ιστορική Αναδρομή Εισαγωγή στη Δυτική ιατρική στις αρχές του 18 ου αιώνα Φάρμακα πρώτης γραμμής για αντιμετώπιση άσθματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης 1st Workshop on Evidence Based Medicine Athens, 6-7 December 2003 Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας & Εργ. Βιοστατιστικής, Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές θεραπείες Δρ. Εύα Φούκα Επιμελήτρια Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Μελλοντικές θεραπείες Δρ. Εύα Φούκα Επιμελήτρια Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ Μελλοντικές θεραπείες Δρ. Εύα Φούκα Επιμελήτρια Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ Νέες θεραπείες με βάση τους φαινότυπους ATS/ERS Guidelines on Severe Asthma KF Chung Eur Respir J 2014; 43: 343 373 Epithelial

Διαβάστε περισσότερα

LAΜA στο άσθμα: Έχουν θέση; Ναι

LAΜA στο άσθμα: Έχουν θέση; Ναι LAΜA στο άσθμα: Έχουν θέση; Ναι Γεώργιος Χειλάς Πνευμονολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Μονάδας Α Κλινικής Εντατικής Θεραπείας-ΕΚΠΑ Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ Ε.Π.Ε. Μουσκαρινικοί υποδοχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Άσθματος κατά την Παιδική Ηλικία

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Άσθματος κατά την Παιδική Ηλικία Θεραπευτική Αντιμετώπιση Άσθματος κατά την Παιδική Ηλικία Α. Καδίτης Παιδίατρος-Παιδοπνευμονολόγος Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» National Asthma Education

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρόξυνση του σοβαρού ασθματικού

Η παρόξυνση του σοβαρού ασθματικού Η παρόξυνση του σοβαρού ασθματικού Γεώργιος Χειλάς Πνευμονολόγος Επικουρικός Επιμελητής Πνευμονολογικής Μονάδας Α ΚΕΘ - ΕΚΠΑ Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ Ε.Π.Ε. - Ταμίας Ε.Π.Ε. Παρόξυνση σοβαρού ασθματικού vs

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Anti-IgE: Πότε και για Πόσο?

Anti-IgE: Πότε και για Πόσο? Anti-IgE: Πότε και για Πόσο? Αγγελική Φλώρου Πνευμονολόγος Κέντρο Άσθματος και Αλλεργίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» Σοβαρό - Δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα Επιδημιολογικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα. Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ

Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα. Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ Γηάγλσζε SRA CT/HR Δθπλεόκελνη δείθηεο ΓΓ Φαηλόηππνη σεδιαζμόρ Δίναι άζθμα; Έρεηε εκθαλίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα επεηζόδηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB

Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB 20 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος 2011 Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB στο Βαρύ Αλλεργικό Άσθμα: Η εμπειρία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ελένη Τζωρτζάκη MD, PhD, FCCP Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα