Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Πίνακας Περιεχομένων Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων Απρ.22 Απρ.23 Απρ.24 Απρ.25 Απρ.26 Απρ.29 Απρ.3 Μαϊ.2 Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Μετοχών/Παραγώγων) (χιλ. ): Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) , ,15-288,63 -,55% ,88 91,22% 1.8,65 -,94% 39.75,6-261,55 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,76% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ ,26% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,15% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ ,76% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ ,26% Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) ,6 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 2.6,5 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % ,31-6,35% Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % ,12-29,11% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 75.39,96 45,18% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος ,38 19,6% Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία,,% Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία 1,36,1% Αξία Συναλλαγών Πακέτων μετοχών 4.752, Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ), Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων μετοχών (χιλ. τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Μετοχών Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων μετοχών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** ,68 523, ,84 1,39%, 2, 1.19,48, Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: ,3% Ημερήσια μεταβολή: τμχ % ,%,% ,84% -18,59% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,15% Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: ,59% Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % ,24% Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,2% Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 21/5/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 22/5/213 Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 22/5/213 21/5/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1.8,65 1.9,89-1,24 -,94% 1.63,8 1.96,66 799, ,97 19,3% # FTSE/Χ.Α. Large Cap 367,8 372,74-4,94-1,33% 36,9 375,32 253,17 41,78 18,77% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1.159, ,15-73,12-5,93% 871, ,55 13,69% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1.69, ,73-66,7-5,82% 813, ,76 11,1% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1.272,61 # 1.242,87 29,74 2,39% 1.243, ,65 871, ,26 12,3% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 175,87 184,18-8,31-4,51% 166,47 191,12 64,42 278,69 4,15% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1.478,42 # 1.469,61 8,81,6% 1.461, ,4 1.82, ,9 18,52% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1.53,61 # 1.49,2 13,59,91% 1.48, , , ,64 21,5% # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1.32,38 # 1.274,86 27,52 2,16% 1.27, , , ,92 5,12% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών 916,55 # 9,77 15,78 1,75% 898,49 916,58 757,1 927,16 17,83% # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,54-9,36 -,29% 3.239, , , ,74 4,19% # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 872,89 883,18-1,29-1,17% 856,78 89,6 6,87 972,17 18,37% # FTSE/Med , ,16-58,72-1,28% 4.11, ,16 8,88% # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α , ,97-14,62 -,94% 1.518, , , ,57 19,9% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 512,9 518,97-6,88-1,33% 366,91 565,68 18,83% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1.456, ,65-19,59-1,33% 1.428, ,84 1.1, ,24 18,8% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1.191, ,7-75,19-5,93% 895, ,7 13,75% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1.99, ,92-67,94-5,82% 836,5 1.25,99 11,6% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.642,95 # 1.64,55 38,4 2,39% 1.194, ,22 12,37% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 192,1 21,17-9,7-4,51% 85,14 289,59 4,16% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 1.73,5 # 1.72,3,75,7% 91, ,14 17,11% # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1.38,32 # 1.32,1 6,22,6% 1.27, ,22 737, ,68 18,43% # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 232,37 243,34-1,97-4,51% 219,95 252,51 85,8 368,22 2,69% # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.564, ,33-21,78-1,37% 1.53, ,64 817, ,89 18,62% # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 4.159,19 # 4.152,98 6,21,15% 4.68, , , ,17 27,95% # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2.331, ,25,,% 2.275, , , ,3 27,42% # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.865,81 # 1.859,4 6,77,36% 1.843, , ,1 2.66,41 25,14% # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 4.9, ,14-37,88 -,92% 3.982, , , ,67 31,% # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7.942,9 8.27,88-85,79-1,7% 7.73, , , ,23 19,29% # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2.693,53 # 2.623,98 69,55 2,65% 2.626, , , ,9 15,93% # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2.2,92 2.1,5-7,13 -,35% 1.979, 2.29, ,7 2.13,78 9,9% # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3.288, ,8-7,73-2,11% 3.255, , , ,8 16,88% # FTSE/Χ.Α. Χημικά 7.378,5 # 7.184,33 194,17 2,7% 7.184, , , ,2 22,58% # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2.149,67 # 1.957,61 192,6 9,81% 1.868, ,16 716, ,63 196,94% # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.48, ,25-49,27-3,38% 1.387, , , ,38 39,59% # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 777,8 # 746,96 3,84 4,13% 742,73 777,8 555,63 886,96 4,8% # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 1.946,7 # 1.94,78 41,29 2,17% 1.893, , , , 38,63% # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2.891, ,26-31,64-1,8% 2.857, , , ,53 26,39% # FTSE/Χ.Α. Υγεία 269,11 273,99-4,88-1,78% 268,7 281,65 18,34 346,5-4,9% Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 28,55 282,15-1,59 -,56% 215,31 294,4 18,54% # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 21/5/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 22/5/213: -1,33% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 22/5/213: 2,39% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 31 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 116 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 22/5/213:,6% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 22/5/213:,91% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 134 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 138 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 22/5/213: 2,16% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 22/5/213: -,29% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 122 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 31 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλες οι Μετοχές Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 77 / 8 / 3 57 / 59 / 16 4 / 6 / 6 14 / 14 / 8 2 / 1 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , ,36 1.9,33 4,78 27,67 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) 75.39, ,5 734,34 66,79 6,48 Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Κύριος Πίνακας: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: , , , 195,45 1, , , 173, ,, 21,64,,, 1,33,,, ,72 69,81 2 5, , ,8 69,81 5,45 Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης (**) Περιλαμβάνει και την Κεφαλαιοποίηση των μετοχών της COCA-COLA E.E.E. A.E. που διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς. 13 Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 1 / 6 / ,19,13% Ασφάλειες 1 / / ,73,4% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 13 / 8 / ,24 1,32% Δ.Α.Κ. 2 / 1 / ,96,4% Εμπόριο 1 / 2 / ,95,49% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 / 12 / ,52 3,56% Μέσα Ενημέρωσης 3 / 2 / ,71,1% Πετρέλαιο & Αέριο / 2 / ,63 2,3% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 7 / 12 / ,94 1,59% Πρώτες Ύλες 9 / 2 / ,27 2,28% Ταξίδια & Αναψυχή 3 / 7 / ,4 7,27% Τεχνολογία 9 / 6 / ,82,5% Τηλεπικοινωνίες 1 / / ,1 8,52% Τράπεζες 3 / 3 / ,83 6,86% Τρόφιμα & Ποτά 5 / 1 / ,2 4,6% Υγεία 3 / 2 / ,66,11% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 1 / ,3 4,59% Χημικά 3 / 2 / ,98,9% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 / 2 / ,58 2,5% Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),43 21,75% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),439 2,94% # ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,54 12,38% # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),548 7,66% # ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,7 6,15% # ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,49 4,93% # ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 1,5 3,96% # ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,42 3,86% # QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),94 3,7% # ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,15 2,87% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,11-3,59% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,26-9,57% ΟΤΕ (ΚΟ) 9.7,9 2,17% # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 8.33,28 1,24% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7.544,85-3,85% ΔΕΗ (ΚΟ) 4.918,48-1,63% ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2.635,18-1,24% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 1.938,38-1,7% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1.881,27 2,94% # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 1.78,35-3,23% Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,4-9,57% ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2,34-5,64% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,74-3,85% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),349-3,59% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 9, -3,23% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),773-1,78% ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,12-1,75% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 6,42-1,69% ΔΕΗ (ΚΟ) 7,86-1,63% ΟΛΠ (ΚΟ) 19,7-1,5% Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,59% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,57% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,24% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,94% # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,98% ΟΤΕ (ΚΟ) ,17% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,85% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ,75% # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ,66% # ΔΕΗ (ΚΟ) ,63% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες ,5 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές ,2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,9 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) , FRIGOGLASS (KO) , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ΚΑΕ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , JUMBO (ΚΟ) , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,3 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO), ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ΟΤΕ (ΚΟ) , ΟΛΠ (ΚΟ) , ΔΕΗ (ΚΟ) , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) , Δικαιώματα σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Δικαιώματα σε Μετοχές 5.426, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO), ΟΠΑΠ (ΚΟ) 3.581, ΟΤΕ (ΚΟ) 1.815, ΔΕΗ (ΚΟ) 3, Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου , Stock Reverse Repos , Stock Repos 72.71, Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου , Συνολική Δραστηριότητα ,7 Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 2, ,75 21/5/213 2,6 2,6 2,75 2,75 2, , ,3 1,96 2, , /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,16 3,57 # 1,12 21/5/213 1,11 1,1 1,16 1,16 1,13 9, , ,48,9 1, , /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ),295 3,51 #,285 21/5/213,285,285,3,295, , ,,27, , /6/29 3/6/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),64 11,89 #,572 21/5/213,64,64,64,64, , 11.8,37,31, , /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ),63 -,63,634 21/5/213,646,615,648,63, , ,24,36, , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 23,35,22 # 23,3 21/5/213 23,32 23,32 23,36 23,35 23,35 2, , ,15 19, 25, , /7/ /3/ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ),221-9,5,243 2/5/213,22,22,221,221, , ,9,23, , /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ), ,297 21/5/213,27,269,297,297, , ,57,249, , /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ),679 -,15,68 21/5/213,612,612,679,679, , ,83,519, , /7/29 24/3/2 --- ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 5,7 1,24 # 5,63 21/5/213 5,6 5,5 5,7 5,7 5, , ,32 3,6 5, , /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ),78,14 #,77 21/5/213,75,78,75,78, , ,77,54 1, , /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, ,9 17/5/ ,25,84 1, , /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ),48-12,73,55 2/5/213,49,46,49,49, , ,7,28, , /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ), ,443 2/5/ , ,83,432, ,57, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,36 2,16 # 2,31 21/5/213 2,32 2,29 2,39 2,36 2,34 -(6) , ,14 1,4 2, ,3 ---, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ),337,3 #,336 21/5/213,34,337,34,337, , ,22,31, , /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 4, ,67 2/5/ , 4,31 5, ,6, /7/211 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) 7,86-1,63 7,99 21/5/213 8,4 7,75 8,18 7,86 7,9 -(6) , , 4,55 8, , /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ), ,348 21/5/213,33,322,348,348, , ,56,218, , /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ),37 ---,37 21/5/ ,8,28, , /5/28 21/9/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,4-9,57 1,15 21/5/213 1,12,951 1,18 1,4 1, , ,25,364 1, ,3,31, /8/212 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),357 2, #,35 21/5/213,35,34,357,357,344 8, , ,74,241, , /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ),529 4,34 #,57 21/5/213,496,496,529,529,515 9, , ,25,41, , /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,12-1,75 1,14 21/5/213 1,11 1,1 1,17 1,12 1,12 17, , ,78,91 1, , /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO),786 1,55 #,774 21/5/213,78,77,8,786, , ,33,518, , /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,15 2,87 # 2,9 21/5/213 2,8 2,8 2,18 2,15 2,14 16, , ,75 1,55 2, , /8/21 27/6/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ),561 -,53,564 21/5/213,531,53,562,562, , ,3,475, , /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ),677 -,88,683 21/5/213,692,621,692,677, , ,37,49, , /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 1, ,35 2/5/ ,98 1,25 1, ,3, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 2,39,84 # 2,37 21/5/213 2,39 2,31 2,45 2,39 2, , ,14 1,36 2, ,6 1,976,67,5376 6/3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,47 -,19 15,5 21/5/213 15,6 15,7 15,8 15,47 15, , ,79 11,26 19, , /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,77 4,73 # 1,69 21/5/213 1,7 1,69 1,8 1,8 1, , ,6 1,16 2, ,18,45, /8/212 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 9, -3,23 9,3 21/5/213 8,96 8,91 9,29 9, 9,6 28, , ,67 6,66 9, ,79,15, /6/212 26/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 6,42-1,69 6,53 21/5/213 6,53 6,31 6,66 6,42 6,47 28, , ,17 3,75 6, , /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1, ,11 21/5/213 1,12 1,8 1,12 1,11 1,1 11, , ,51,85 1, ,34, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,61-1,23 1,63 21/5/213 1,64 1,61 1,65 1,61 1, , ,71 1,8 1, , /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ),357 -,83,36 21/5/213,36,347,362,357, , ,2,275, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/8

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ),59 ---,59 21/5/213,486,485,51,59, , ,69,328, ,12,114, /8/212 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,78,87 # 5,73 21/5/213 5,81 5,77 5,81 5,78 5,81 11, , , 4,73 6, ,6,4, /7/212 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5, ,98 21/5/213 5,9 5,86 6,4 5,98 5,93 24, , , 4,65 6, ,6,4, /7/212 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,49 4,93 # 1,42 21/5/213 1,42 1,42 1,55 1,49 1,5 4, , ,48,973 1, , /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,2,84 # 1,19 21/5/213 1,25 1,16 1,25 1,22 1, , ,6,942 1, , /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),773-1,78,787 21/5/213,787,77,89,773, , ,91,518, ,4,5, /8/212 23/2/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,6 -,62 1,61 21/5/213 1,64 1,56 1,64 1,6 1,59 15, , ,16 1,16 1, , /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ), ,352 21/5/ ,,35, , /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ),666-8,14,725 21/5/213,666,666,666,666,665 -(6) , ,78,613 1, , /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ),364-4,21,38 21/5/213,31,31,38,38, , ,88,223, ,3,45, /5/212 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 2, ,26 21/5/213 2,25 2,18 2,29 2,26 2,24 -(6) , ,49 1,61 2, , /7/29 31/12/ ΚΑΕ (ΚΟ) 16, ,5 21/5/213 16,5 16,1 16,6 16,5 16, , ,47 11,51 16, ,4,1, /8/212 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1,39 2,96 # 1,35 21/5/213 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 5, , ,66 1,7 1, ,44, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 4,4,23 # 4,39 2/5/213 4,2 4,2 4,4 4,4 4,32 14, , ,8 2,55 4, , /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2,34-5,64 2,48 21/5/213 2,44 2,34 2,44 2,34 2, , ,61 1,75 3, , /5/29 8/9/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ),897,79 #,89 21/5/213,88,88,9,897, , ,64,62, , /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ),37-2,12,378 21/5/213,378,269,378,37, , ,74,268, , /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ), ,216 21/5/213,216,216,216,216, , ,46,195, , /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,43 -,58 3,45 21/5/213 3,5 3,37 3,5 3,43 3, , ,5 3,36 4, , /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ),739 1,51 #,728 21/5/213,746,71,76,74, , ,72,37, , /7/29 17/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 2,3 2,1 # 1,99 21/5/213 2,4 2, 2,6 2,3 2,3 15, , ,23 1,52 2, , /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ),345-4,17,36 21/5/213,326,326,345,345, , ,66,247, , /8/28 1/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ),835-2,91,86 21/5/213,831,83,85,836, , , ,19,735 1, , /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),846-6,,9 21/5/213,96,815,96,85, , , ,51,635 1, , /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ), ,688 17/5/ ,22,567, , /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA), ,289 21/5/ ,2,198, ,67,435, /8/212 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ), ,399 15/5/ ,2,37, , /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ),155-9,36,171 16/5/213,155,155,155,155, , ,83,155, , /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,54 12,38 # 3,15 21/5/213 3,15 3,15 3,6 3,54 3,42 -(6) , ,86 2,8 3, , /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ),35 ---,35 15/5/ ,78,212, ,32,48,75,25 1/5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 12,38-1,36 12,55 21/5/213 12,55 12,1 12,55 12,38 12,27 17, , ,43 9, 12, , /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ),341-2,57,35 21/5/213,332,332,423,343, , ,7,211, ,85,25, /7/212 5/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 9,12 -,22 9,14 21/5/213 9,14 8,91 9,18 9,12 9,8 11, , ,78 7,2 9, , /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ),185 -,54,186 21/5/213,186,185,186,185, , ,79,13, , /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,91-4,2 1,99 21/5/213 1,82 1,82 1,99 1,91 1, , ,34 1,12 2, , /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO), ,538 21/5/ ,21,357, , /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5,22 1,95 # 5,12 21/5/213 5,17 5,6 5,25 5,22 5, , ,8 3,38 5, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/8

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 6.34., /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ),63-9,87,699 21/5/213,63,63,63,63, , ,2,3, , /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ), ,237 2/5/213,215,215,237,237, , ,66,198, , /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),595 -,5,598 21/5/213,619,58,619,595, , ,55,38, , /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,39-6,8 1,48 21/5/213 1,48 1,39 1,62 1,39 1, , ,64 1,35 2, , /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ),125-8,9,136 21/5/213,128,125,128,125, , ,1,112, , /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ),22 ---,22 21/5/213,22,22,22,22, , 4.938,1,22, ,,21, /7/212 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) 23,77 3,44 # 22,98 21/5/213 22,52 22,52 23,8 23,78 23,59 12, , ,6 19, 25, ,,2, /8/212 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) 19,7-1,5 2, 21/5/213 2, 19,31 2, 19,7 19,75 99, , , 14,59 21, ,3 1,4177, /6/212 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,74-3,85 8,5 21/5/213 8, 7,62 8, 7,74 7,74 4, , , 5,49 8, ,39, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) 7,7 2,17 # 6,92 21/5/213 6,9 6,88 7,7 7,7 6, , ,25 4,26 7, , /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ),326 29,88 #,251 21/5/213,326,324,326,326, , ,7,23, , /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ),562-3,27,581 21/5/213,59,56,59,562, , ,12,361, , /6/1997 2/3/2 --- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ),397,51 #,395 21/5/213,45,39,49,397, , ,42,285, , /5/28 1/1/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),349-3,59,362 21/5/213,388,312,415,349, , ,97,122, , /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1,54 -,65 1,55 21/5/213 1,54 1,54 1,54 1,54 1, , ,42 1,2 1, ,32,5,8,12 22/5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 5,6 -,71 5,64 21/5/213 5,11 5,11 5,6 5,6 5,54 12, , , 3,65 6, ,5, /5/211 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,52 2,7 # 1,48 21/5/213 1,48 1,48 1,55 1,52 1,53 8, , ,24 1,7 1, , /6/21 5/12/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 5,34,76 # 5,3 21/5/213 5,3 5,3 5,34 5,34 5,3 15, , ,93 4,77 5, , /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ),81-1,,9 21/5/213,81,81,81,81, , ,86,63, ,3, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),627 4,67 #,599 21/5/213,6,6,631,62, , ,56,345, , /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 4,87,62 # 4,84 21/5/213 4,85 4,8 4,9 4,87 4, , ,68 4,5 4, , /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ),792-1,,88 2/5/213,792,792,792,792, , , ,71,626, , /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,7 6,15 # 1,95 21/5/213 1,96 1,96 2,12 2,7 2, , ,89 1, 2, , /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ),341-1,73,347 21/5/213,322,313,352,341, , ,45,272, , /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,42 3,86 # 2,33 21/5/213 2,37 2,37 2,58 2,42 2,48 86, , ,89 1,4 2, ,3 (,399) (,613) /5/212 5/9/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,52 1,44 # 3,47 21/5/213 3,55 3,45 3,55 3,52 3,51 77, , ,13 2,24 3, , /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,71 1,79 # 1,68 21/5/213 1,59 1,59 1,75 1,71 1,63 -(6) , ,75 1,19 2, , /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 2, ,4 15/5/ , 2, 3, ,, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,32-1,24 14,5 21/5/213 14,16 14,15 14,5 14,32 14, , ,64 11,31 15, ,, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 6,4-1,54 6,5 21/5/213 6,45 6,4 6,45 6,4 6, , ,64 5,75 7, , /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),51 2,82 #,496 21/5/213,496,496,52,51, , ,54,28, , /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 2/5/ ,43,9, , /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ), ,675 17/5/ ,1,445, , /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 1,5 3,96 # 1,1 21/5/213 1,5 1,1 1,9 1,5 1, , ,61,55 1, , /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ),2 ---,2 21/5/213,22,2,22,2, ,6 86,99,2, , /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ),36 ---,36 21/5/213,389,36,389,36,37 41, , 7.875,61,29, , /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ),57 1,24 #,563 21/5/213,57,565,589,57, , ,7,161, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/8

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/28 7/9/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),43 21,75 #,331 21/5/213,352,35,43,43, , ,89,119, , /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ),291 9,81 #,265 21/5/213,262,253,3,291, , ,12,97, ,32 ---, /4/212 5/5/ AUTOHELLAS (ΚΟ) 2,6 -,48 2,7 21/5/213 2,18 2,6 2,18 2,6 2,7 11, , ,6 1,5 2, , /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ),416-1,66,423 21/5/213,42,416,42,416, , ,46,351, , /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,266 21/5/213,26,26,282,266,271 4, , ,93,235, , /4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,19-1,7 21,42 21/5/213 21,53 2,54 21,57 21,19 21, , ,27 18,5 22, , /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ),26 ---,26 2/5/ ,95,236, , /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO),564,71 #,56 21/5/213,564,564,564,564, , ,97,385, , /8/21 15/2/ DIONIC (ΚΟ),145 -,69,146 21/5/213,146,14,15,145, , ,71,81, , /5/28 31/5/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (Κ,439 2,94 #,363 21/5/213,358,358,471,439, , ,36,15, ,13,5364, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (Κ 6,56 1,39 # 6,47 21/5/213 6,48 6,31 6,56 6,56 6, ,8 4.16, 4,87 6, , /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO),619-4,18,646 21/5/213,585,585,64,619,64 7, , ,3,55, , /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 2,79 1,46 # 2,75 21/5/213 2,79 2,68 2,8 2,79 2, , ,58 1,58 2, , /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) 5,6 -,53 5,63 21/5/213 5,63 5,54 5,64 5,6 5, , ,29 3,84 6, , /9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,7 -,93 1,8 21/5/213 1,8 1,5 1,12 1,7 1, , ,5,94 1, ,62, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,65 1,23 # 1,63 21/5/213 1,53 1,52 1,65 1,62 1, , ,32 1,1 1, , /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),548 7,66 #,59 21/5/213,513,513,548,548, , ,25,321, , /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO),94 1,8 #,93 21/5/213,94,916,94,94, , ,,58 1, ,58, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1, ,73 21/5/213 1,7 1,68 1,81 1,68 1, , ,89 1,5 1, ,19, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) 7,89-1,37 8, 21/5/213 7,85 7,66 7,98 7,89 7,75 13, , ,99 4,85 8, ,33, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) 1,73 1,17 # 1,71 2/5/213 1,69 1,69 1,73 1,73 1, , 4.912,25 1,2 1, , /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,54-1,3 4,6 21/5/213 4,94 4,52 4,99 4,54 4, , ,36 4,1 6, , /3/ LOGISMOS (ΚΟ),595 8,38 #,549 21/5/213,595,595,595,595, , , ,3,373 1, , /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),46 -,98,41 21/5/213,45,391,43,46, , ,53,175, , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 4,54 2,48 # 4,43 21/5/213 4,53 4,53 4,54 4,54 4,53 1, , ,9 3,83 5, , /6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) 1,38-8, 1,5 21/5/213 1,39 1,38 1,39 1,38 1,39 9, , 14.49, 1,1 1, ,,15, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,48-5,13 1,56 21/5/213 1,5 1,48 1,5 1,48 1, , ,2 1,17 1, , /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ), ,862 19/4/ ,4,53, , /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,79 1,46 # 2,75 21/5/213 2,76 2,71 2,79 2,79 2,75 36, , ,43 2,6 2, ,25, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,61 7,41 # 2,43 21/5/213 2,41 2,4 2,61 2,61 2, , ,83 2,31 3, , /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ),738 3,36 #,714 21/5/213,73,73,75,738, , ,38,5 1, , /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) 1,17,86 # 1,16 21/5/213 1,16 1,16 1,19 1,16 1,18 22, , ,27,761 1, , /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),94 3,7 #,912 21/5/213,9,9,96,94, , ,1,236 1, , /6/28 12/6/ REDS (ΚO), ,591 21/5/213,591,591,591,591, , ,2,45, , /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) 2,5 4,59 # 1,96 17/5/213 1,98 1,98 2,5 2,5 2,1 65, , ,89 1,25 2, ,13,1,1,1 25/4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ),734-1,8,742 21/5/213,769,72,769,74, , ,97,624, , /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ),262-1,13,265 21/5/213,265,255,267,262, , ,36,151, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 4/8

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 11,1 1,65 # 1,92 21/5/213 11,1 11,1 11,1 11,1 11, ,2-8,23 11, /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 1, 1,1 # 9,9 21/5/213 1, 1, 1, 1, 1, , - 8,3 1, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 3,57-1,11 3,61 21/5/213 3,68 3,51 3,7 3,57 3, ,76-2,49 3,99 11 Χαμηλή Διασπορά , /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ),254 -,39,255 21/5/213,255,251,27,254, , ,84,94, , /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 3,91 1,3 # 3,86 21/5/213 3,85 3,85 3,99 3,97 3, , , 3,5 4, , /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),8 ---,8 17/5/ ,,68 1, ,3 ---, /6/212 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, ,74 15/5/213 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 21, , ,38 6,59 6, , /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6, ,86 21/5/213 6,86 6,86 6,86 6,86 6, , ,44 5,4 6, , /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1, ,38 21/5/213 1,38 1,38 1,38 1,38 1, , ,14 1,2 1, , /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 11,,92 # 1,9 21/5/213 11, 11, 11, 11, 11, , ,84 9,1 13, , /6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ),662-7,41,715 21/5/213,715,652,715,671, , ,,321, , /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1, ,5 2/5/213 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, , 11.25, 1,5 1, ,7 6,3291 7, /5/212 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 16, 5,26 # 152, 21/5/213 16, 16,16,16,16, 9, , 441.6, 11, 162, , /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, ,13 14/5/ , , 1,5 1, , /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,94 1,1 # 16,77 21/5/213 16,94 16,94 16,94 16,94 16, , ,16 15, 18, , /7/28 21/6/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 1,96-2, 2, 21/5/213 2, 1,91 2, 1,91 1, , ,96 1,7 2, , /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ),18 ---,18 21/5/ , ,,33, , /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 6, ,25 21/5/213 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 12, , 87.5, 6,15 7, , /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ),324-11,23,365 21/5/213,331,31,331,324, , ,94,272, , /6/21 1/8/ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 2,48-1,63 2,82 21/5/213 2,5 2,46 2,5 2,5 2, , ,82 16,84 22, , /6/25 31/1/ EURODRIP (ΚO) 1, ,53 21/5/213 1,53 1,53 1,53 1,53 1, (6) , ,36 1,43 1, , /7/21 29/5/ FLEXOPACK (ΚΟ) 4, ,16 2/5/ , ,3 2,39 5, , /6/21 25/7/ S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 5,8 -,17 5,81 21/5/213 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5, , ,6 5,29 6, Επιτήρηση , /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ),147-7,55,159 21/5/213,157,143,157,143, , ,35,89, , /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ),99-19,51,123 21/5/213,99,99,99,99, , ,14,84, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ),19 -,91,11 21/5/213,11,19,11,19, , ,19,72, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) 1, ,78 21/2/ ,19 1,78 1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96),4 ---,4 21/5/ ,19,36, , /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ),49-2,,5 21/5/213,5,41,5,49, ,37 4.,58,22, , /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ),75,71 #,7 21/5/213,75,75,75,75, , ,84,26, , /6/22 3/12/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ),147-2,,15 3/4/213,15,12,15,12, , ,85,28, , /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ),16 3,23 #,155 21/5/213,14,14,16,16, , ,76,59, , /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ),99 ---,99 16/5/ ,,99, , /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ),84 ---,84 22/4/ ,5,42, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 5/8

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση , /5/28 21/1/ ΔΟΛ (ΚΟ),615,66 #,611 21/5/213,65,65,62,615, , ,3,244, , /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ),41 ---,41 21/5/213,41,41,41,41, ,3 6.51,29,313, , /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ),336 2, #,28 2/5/213,336,336,336,336, , ,,12, , /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, --- 3, 5/2/ (6) ,66 3, 3, , /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ),8 ---,8 21/5/213,8,8,8,8,8 18, , ,2,39, , /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ),26-1,14,263 21/5/213,26,26,26,26, , 3.559,98,232, , /6/21 25/2/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2, ,64 13/12/ ,66 2,64 2, , /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ),193 2,12 #,189 21/5/213,19,19,194,194, , ,17,155, , /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ),93-2,11,95 21/5/213,92,92,94,93, , 3.32,5,7, , /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ),35 ---,35 6/2/ ,55,33, , /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ),174 1,75 #,171 21/5/213,171,171,175,174, , ,38,119, , /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ),121-3,2,125 21/5/213,121,121,121,121, , ,38,77, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ),74-14,94,87 2/5/213,74,74,74,74, , ,59,55, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ),45 ---,45 21/5/ ,59,45, , /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ),55-8,33,6 21/5/213,6,5,6,51, ,9 14.5,28,3, , /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ),268 -,74,27 21/5/213,268,268,268,268, , ,,268, , /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO),278 19,31 #,233 21/5/213,26,26,279,277, , ,5,44, , /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO), ,152 14/3/ ,64,152, , /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ),286 -,69,288 21/5/213,288,281,288,281, , ,26,185, , /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ),71 3,5 #,689 21/5/213,741,71,741,71, ,74 7.1,,497, , /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ), ,757 2/5/213,757,757,757,757, , ,26,364, , /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),8 ---,8 21/5/ ,19,8, , /7/29 17/7/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ), ,347 21/5/213,347,347,347,347, , ,59,189, , /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ),34 17,24 #,29 21/5/213,34,34,34,34, , ,38,21, , /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),134 19,64 #,112 21/5/213,134,134,134,134, , ,28,7, , /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO),8 ---,8 2/5/213,8,8,8,8, , 994,56,6, , /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO), ,413 21/5/ ,83,38, , /1/ FORTHNET (ΚΟ),662 18,43 #,559 21/5/213,649,649,67,662, , ,63,35, , /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ),147-3,29,152 21/5/213,148,147,148,147, ,4 7.58,91,126, ,58, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ), ,613 21/5/ ,64,612 1, , /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ),6 ---,6 2/5/213,6,6,6,6, , ,8,38, , /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ),183-15,28,216 21/5/213,176,176,195,195, , ,13,12, , /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ),69 ---,69 21/5/213,69,69,69,69, , 2.825,29,57, , /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ),79 19,7 #,66 21/5/213,79,79,79,79, , ,46,25, , /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ),57 18,75 #,48 17/5/213,57,57,57,57, , ,47,3, , /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ),415 18,57 #,35 21/5/213,4,4,42,415, , ,72,271, , /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ),17 ---,17 17/5/ ,58,12, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 6/8

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Προς Διαγραφή ,9,2532, /7/212 7/11/ ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 5, ,2 17/5/213 5,2 5,18 5,2 5,18 5,2 91, , ,86 4,2 5, , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1, ,6 8/5/ ,15 1,3 4, , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1, ,59 26/2/ ,15,51 1, , /7/25 14/3/ ALSINCO (KO),15 ---,15 21/5/ ,38,15, Σε Αναστολή , /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ,155 3/7/ ,11,155, , /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ),34 ---,34 3/3/ ,72,34, , /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ),78 ---,78 27/3/ ,74,78, , /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ),15 ---,15 19/11/ ,14,15, , /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ),72 ---,72 2/12/ ,92,72, , /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ),8 ---,8 28/5/ ,4,8, , /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ),14 ---,14 28/9/ ,4,14, , /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ),46 ---,46 3/8/ ,48,46, , /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),48 ---,48 7/9/ ,,48, , /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ),26 ---,26 3/3/ ,91,26, , /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO),14 ---,14 3/11/ ,88,14, , /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ),88 ---,88 27/8/ ,52,88, , /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 9/5/ ,75,4, , /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ),8 ---,8 9/5/ ,75,8, , /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (,5 ---,5 25/2/ ,81,5, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ),39 ---,39 11/3/ ,9,39, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ),54 ---,54 15/12/ ,9,54, , /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,132 29/3/ ,89,132, , (,615) /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),27 ---,27 15/3/ ,9,18, , /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ),1 ---,1 3/11/ ,5,1, , /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ), ,125 28/8/ ,98,125, , /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ),26 ---,26 28/1/ ,62,26, , /7/28 6/8/ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),2 ---,2 3/3/ ,68,2, , /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ), ,168 3/8/ ,28,168, , /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ),38 ---,38 23/3/ ,81,38, , /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ),8 ---,8 23/2/ ,6,8, , /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ), ,328 29/6/ ,14,328, , /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 28/11/ ,96,12, , /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ),26 ---,26 28/3/ ,78,2, , /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ),41 ---,41 3/3/ ,23,41, , /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 31/3/ ,85,12, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 7/8

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 5.28., /7/28 29/3/ ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1, ,7 28/4/ ,6 1,7 1, , /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) 1, ,3 23/2/ ,88 1,3 1, , /6/21 4/2/ CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ),4 ---,4 2/3/ ,3,39, , /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ),64 ---,64 14/7/ ,26,64, , /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO),18 ---,18 7/1/ ,9,18, , /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ),32 ---,32 3/3/ ,91,32, , /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ),31 ---,31 28/3/ ,14,25, , /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ),48 ---,48 3/11/ ,3,48, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 8/8

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται μόνο στο πλήθος των εισηγμένων μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Από 27/6/28, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/29. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 29/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/26. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/3

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 26/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/213. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/3

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 5/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 29/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 17/5/213. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/3

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 3 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Δευτέρα, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 7 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Τρίτη, 7 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τετάρτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 28 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Τρίτη, 28 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 238 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37

25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37 25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209

01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209 01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226

24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226 24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 13 Μαΐου, 215 Τετάρτη, 13 Μαΐου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 25 Μαΐου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 31 Μαρτίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 6 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 6 Τρίτη, 31 Μαρτίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 114 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 114 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113

Διαβάστε περισσότερα

20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244

20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244 20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, 214 Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 15 Μαΐου, 215 Παρασκευή, 15 Μαΐου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 11 Μαΐου, 215 Δευτέρα, 11 Μαΐου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 214 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, 215 Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 215 Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 215 Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 22 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 22 Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 215 Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 4 Μαρτίου, 216 Παρασκευή, 4 Μαρτίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 215 Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 216 Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, 215 Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 216 Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, 216 Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Γεώργιος Κόκκοβας (Τηλ: 2103377206) Fax: 2103377173 Αθήνα, 4 η Φεβρουαρίου 2014 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής FTSE/Χ.Α. Large Cap Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 23 40.0 ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 26 26.0 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 28 80.0 ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) κος Νίκος Τριανταφύλλου (Τηλ: 2103377229) Fax: 2103377173 Αθήνα, 29 η Φεβρουαρίου 2016 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) Fax: 2103377173 Αθήνα, 28 η Ιανουαρίου 2013 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής FTSE/X.A. 20 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 100.00 ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 40.00 ΕΥΡΩΒ EUROBANK EFG (ΚΟ) 75.00 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 75.00 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 75.00 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 100.00 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα