Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Πίνακας Περιεχομένων Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων Απρ.22 Απρ.23 Απρ.24 Απρ.25 Απρ.26 Απρ.29 Απρ.3 Μαϊ.2 Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Μετοχών/Παραγώγων) (χιλ. ): Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) , ,15-288,63 -,55% ,88 91,22% 1.8,65 -,94% 39.75,6-261,55 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,76% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ ,26% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,15% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ ,76% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ ,26% Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) ,6 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 2.6,5 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % ,31-6,35% Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % ,12-29,11% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 75.39,96 45,18% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος ,38 19,6% Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία,,% Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία 1,36,1% Αξία Συναλλαγών Πακέτων μετοχών 4.752, Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ), Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων μετοχών (χιλ. τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Μετοχών Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων μετοχών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** ,68 523, ,84 1,39%, 2, 1.19,48, Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: ,3% Ημερήσια μεταβολή: τμχ % ,%,% ,84% -18,59% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,15% Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: ,59% Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % ,24% Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,2% Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 21/5/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 22/5/213 Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 22/5/213 21/5/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1.8,65 1.9,89-1,24 -,94% 1.63,8 1.96,66 799, ,97 19,3% # FTSE/Χ.Α. Large Cap 367,8 372,74-4,94-1,33% 36,9 375,32 253,17 41,78 18,77% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1.159, ,15-73,12-5,93% 871, ,55 13,69% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1.69, ,73-66,7-5,82% 813, ,76 11,1% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1.272,61 # 1.242,87 29,74 2,39% 1.243, ,65 871, ,26 12,3% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 175,87 184,18-8,31-4,51% 166,47 191,12 64,42 278,69 4,15% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1.478,42 # 1.469,61 8,81,6% 1.461, ,4 1.82, ,9 18,52% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1.53,61 # 1.49,2 13,59,91% 1.48, , , ,64 21,5% # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1.32,38 # 1.274,86 27,52 2,16% 1.27, , , ,92 5,12% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών 916,55 # 9,77 15,78 1,75% 898,49 916,58 757,1 927,16 17,83% # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,54-9,36 -,29% 3.239, , , ,74 4,19% # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 872,89 883,18-1,29-1,17% 856,78 89,6 6,87 972,17 18,37% # FTSE/Med , ,16-58,72-1,28% 4.11, ,16 8,88% # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α , ,97-14,62 -,94% 1.518, , , ,57 19,9% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 512,9 518,97-6,88-1,33% 366,91 565,68 18,83% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1.456, ,65-19,59-1,33% 1.428, ,84 1.1, ,24 18,8% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1.191, ,7-75,19-5,93% 895, ,7 13,75% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1.99, ,92-67,94-5,82% 836,5 1.25,99 11,6% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.642,95 # 1.64,55 38,4 2,39% 1.194, ,22 12,37% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 192,1 21,17-9,7-4,51% 85,14 289,59 4,16% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 1.73,5 # 1.72,3,75,7% 91, ,14 17,11% # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1.38,32 # 1.32,1 6,22,6% 1.27, ,22 737, ,68 18,43% # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 232,37 243,34-1,97-4,51% 219,95 252,51 85,8 368,22 2,69% # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.564, ,33-21,78-1,37% 1.53, ,64 817, ,89 18,62% # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 4.159,19 # 4.152,98 6,21,15% 4.68, , , ,17 27,95% # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2.331, ,25,,% 2.275, , , ,3 27,42% # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.865,81 # 1.859,4 6,77,36% 1.843, , ,1 2.66,41 25,14% # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 4.9, ,14-37,88 -,92% 3.982, , , ,67 31,% # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7.942,9 8.27,88-85,79-1,7% 7.73, , , ,23 19,29% # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2.693,53 # 2.623,98 69,55 2,65% 2.626, , , ,9 15,93% # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2.2,92 2.1,5-7,13 -,35% 1.979, 2.29, ,7 2.13,78 9,9% # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3.288, ,8-7,73-2,11% 3.255, , , ,8 16,88% # FTSE/Χ.Α. Χημικά 7.378,5 # 7.184,33 194,17 2,7% 7.184, , , ,2 22,58% # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2.149,67 # 1.957,61 192,6 9,81% 1.868, ,16 716, ,63 196,94% # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.48, ,25-49,27-3,38% 1.387, , , ,38 39,59% # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 777,8 # 746,96 3,84 4,13% 742,73 777,8 555,63 886,96 4,8% # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 1.946,7 # 1.94,78 41,29 2,17% 1.893, , , , 38,63% # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2.891, ,26-31,64-1,8% 2.857, , , ,53 26,39% # FTSE/Χ.Α. Υγεία 269,11 273,99-4,88-1,78% 268,7 281,65 18,34 346,5-4,9% Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 28,55 282,15-1,59 -,56% 215,31 294,4 18,54% # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 21/5/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 22/5/213: -1,33% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 22/5/213: 2,39% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 31 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 116 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 22/5/213:,6% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 22/5/213:,91% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 134 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 138 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 22/5/213: 2,16% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 22/5/213: -,29% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 122 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 31 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλες οι Μετοχές Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 77 / 8 / 3 57 / 59 / 16 4 / 6 / 6 14 / 14 / 8 2 / 1 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , ,36 1.9,33 4,78 27,67 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) 75.39, ,5 734,34 66,79 6,48 Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Κύριος Πίνακας: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: , , , 195,45 1, , , 173, ,, 21,64,,, 1,33,,, ,72 69,81 2 5, , ,8 69,81 5,45 Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης (**) Περιλαμβάνει και την Κεφαλαιοποίηση των μετοχών της COCA-COLA E.E.E. A.E. που διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς. 13 Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 1 / 6 / ,19,13% Ασφάλειες 1 / / ,73,4% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 13 / 8 / ,24 1,32% Δ.Α.Κ. 2 / 1 / ,96,4% Εμπόριο 1 / 2 / ,95,49% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 / 12 / ,52 3,56% Μέσα Ενημέρωσης 3 / 2 / ,71,1% Πετρέλαιο & Αέριο / 2 / ,63 2,3% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 7 / 12 / ,94 1,59% Πρώτες Ύλες 9 / 2 / ,27 2,28% Ταξίδια & Αναψυχή 3 / 7 / ,4 7,27% Τεχνολογία 9 / 6 / ,82,5% Τηλεπικοινωνίες 1 / / ,1 8,52% Τράπεζες 3 / 3 / ,83 6,86% Τρόφιμα & Ποτά 5 / 1 / ,2 4,6% Υγεία 3 / 2 / ,66,11% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 1 / ,3 4,59% Χημικά 3 / 2 / ,98,9% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 / 2 / ,58 2,5% Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),43 21,75% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),439 2,94% # ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,54 12,38% # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),548 7,66% # ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,7 6,15% # ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,49 4,93% # ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 1,5 3,96% # ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,42 3,86% # QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),94 3,7% # ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,15 2,87% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,11-3,59% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,26-9,57% ΟΤΕ (ΚΟ) 9.7,9 2,17% # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 8.33,28 1,24% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7.544,85-3,85% ΔΕΗ (ΚΟ) 4.918,48-1,63% ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2.635,18-1,24% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 1.938,38-1,7% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1.881,27 2,94% # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 1.78,35-3,23% Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,4-9,57% ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2,34-5,64% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,74-3,85% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),349-3,59% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 9, -3,23% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),773-1,78% ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,12-1,75% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 6,42-1,69% ΔΕΗ (ΚΟ) 7,86-1,63% ΟΛΠ (ΚΟ) 19,7-1,5% Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,59% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,57% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,24% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,94% # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,98% ΟΤΕ (ΚΟ) ,17% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,85% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ,75% # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ,66% # ΔΕΗ (ΚΟ) ,63% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες ,5 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές ,2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,9 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) , FRIGOGLASS (KO) , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ΚΑΕ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , JUMBO (ΚΟ) , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,3 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO), ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ΟΤΕ (ΚΟ) , ΟΛΠ (ΚΟ) , ΔΕΗ (ΚΟ) , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) , Δικαιώματα σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Δικαιώματα σε Μετοχές 5.426, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO), ΟΠΑΠ (ΚΟ) 3.581, ΟΤΕ (ΚΟ) 1.815, ΔΕΗ (ΚΟ) 3, Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου , Stock Reverse Repos , Stock Repos 72.71, Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου , Συνολική Δραστηριότητα ,7 Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 2, ,75 21/5/213 2,6 2,6 2,75 2,75 2, , ,3 1,96 2, , /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,16 3,57 # 1,12 21/5/213 1,11 1,1 1,16 1,16 1,13 9, , ,48,9 1, , /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ),295 3,51 #,285 21/5/213,285,285,3,295, , ,,27, , /6/29 3/6/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),64 11,89 #,572 21/5/213,64,64,64,64, , 11.8,37,31, , /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ),63 -,63,634 21/5/213,646,615,648,63, , ,24,36, , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 23,35,22 # 23,3 21/5/213 23,32 23,32 23,36 23,35 23,35 2, , ,15 19, 25, , /7/ /3/ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ),221-9,5,243 2/5/213,22,22,221,221, , ,9,23, , /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ), ,297 21/5/213,27,269,297,297, , ,57,249, , /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ),679 -,15,68 21/5/213,612,612,679,679, , ,83,519, , /7/29 24/3/2 --- ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 5,7 1,24 # 5,63 21/5/213 5,6 5,5 5,7 5,7 5, , ,32 3,6 5, , /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ),78,14 #,77 21/5/213,75,78,75,78, , ,77,54 1, , /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, ,9 17/5/ ,25,84 1, , /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ),48-12,73,55 2/5/213,49,46,49,49, , ,7,28, , /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ), ,443 2/5/ , ,83,432, ,57, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,36 2,16 # 2,31 21/5/213 2,32 2,29 2,39 2,36 2,34 -(6) , ,14 1,4 2, ,3 ---, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ),337,3 #,336 21/5/213,34,337,34,337, , ,22,31, , /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 4, ,67 2/5/ , 4,31 5, ,6, /7/211 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) 7,86-1,63 7,99 21/5/213 8,4 7,75 8,18 7,86 7,9 -(6) , , 4,55 8, , /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ), ,348 21/5/213,33,322,348,348, , ,56,218, , /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ),37 ---,37 21/5/ ,8,28, , /5/28 21/9/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,4-9,57 1,15 21/5/213 1,12,951 1,18 1,4 1, , ,25,364 1, ,3,31, /8/212 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),357 2, #,35 21/5/213,35,34,357,357,344 8, , ,74,241, , /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ),529 4,34 #,57 21/5/213,496,496,529,529,515 9, , ,25,41, , /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,12-1,75 1,14 21/5/213 1,11 1,1 1,17 1,12 1,12 17, , ,78,91 1, , /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO),786 1,55 #,774 21/5/213,78,77,8,786, , ,33,518, , /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,15 2,87 # 2,9 21/5/213 2,8 2,8 2,18 2,15 2,14 16, , ,75 1,55 2, , /8/21 27/6/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ),561 -,53,564 21/5/213,531,53,562,562, , ,3,475, , /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ),677 -,88,683 21/5/213,692,621,692,677, , ,37,49, , /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 1, ,35 2/5/ ,98 1,25 1, ,3, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 2,39,84 # 2,37 21/5/213 2,39 2,31 2,45 2,39 2, , ,14 1,36 2, ,6 1,976,67,5376 6/3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,47 -,19 15,5 21/5/213 15,6 15,7 15,8 15,47 15, , ,79 11,26 19, , /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,77 4,73 # 1,69 21/5/213 1,7 1,69 1,8 1,8 1, , ,6 1,16 2, ,18,45, /8/212 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 9, -3,23 9,3 21/5/213 8,96 8,91 9,29 9, 9,6 28, , ,67 6,66 9, ,79,15, /6/212 26/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 6,42-1,69 6,53 21/5/213 6,53 6,31 6,66 6,42 6,47 28, , ,17 3,75 6, , /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1, ,11 21/5/213 1,12 1,8 1,12 1,11 1,1 11, , ,51,85 1, ,34, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,61-1,23 1,63 21/5/213 1,64 1,61 1,65 1,61 1, , ,71 1,8 1, , /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ),357 -,83,36 21/5/213,36,347,362,357, , ,2,275, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/8

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ),59 ---,59 21/5/213,486,485,51,59, , ,69,328, ,12,114, /8/212 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,78,87 # 5,73 21/5/213 5,81 5,77 5,81 5,78 5,81 11, , , 4,73 6, ,6,4, /7/212 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5, ,98 21/5/213 5,9 5,86 6,4 5,98 5,93 24, , , 4,65 6, ,6,4, /7/212 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,49 4,93 # 1,42 21/5/213 1,42 1,42 1,55 1,49 1,5 4, , ,48,973 1, , /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,2,84 # 1,19 21/5/213 1,25 1,16 1,25 1,22 1, , ,6,942 1, , /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),773-1,78,787 21/5/213,787,77,89,773, , ,91,518, ,4,5, /8/212 23/2/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,6 -,62 1,61 21/5/213 1,64 1,56 1,64 1,6 1,59 15, , ,16 1,16 1, , /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ), ,352 21/5/ ,,35, , /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ),666-8,14,725 21/5/213,666,666,666,666,665 -(6) , ,78,613 1, , /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ),364-4,21,38 21/5/213,31,31,38,38, , ,88,223, ,3,45, /5/212 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 2, ,26 21/5/213 2,25 2,18 2,29 2,26 2,24 -(6) , ,49 1,61 2, , /7/29 31/12/ ΚΑΕ (ΚΟ) 16, ,5 21/5/213 16,5 16,1 16,6 16,5 16, , ,47 11,51 16, ,4,1, /8/212 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1,39 2,96 # 1,35 21/5/213 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 5, , ,66 1,7 1, ,44, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 4,4,23 # 4,39 2/5/213 4,2 4,2 4,4 4,4 4,32 14, , ,8 2,55 4, , /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2,34-5,64 2,48 21/5/213 2,44 2,34 2,44 2,34 2, , ,61 1,75 3, , /5/29 8/9/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ),897,79 #,89 21/5/213,88,88,9,897, , ,64,62, , /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ),37-2,12,378 21/5/213,378,269,378,37, , ,74,268, , /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ), ,216 21/5/213,216,216,216,216, , ,46,195, , /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,43 -,58 3,45 21/5/213 3,5 3,37 3,5 3,43 3, , ,5 3,36 4, , /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ),739 1,51 #,728 21/5/213,746,71,76,74, , ,72,37, , /7/29 17/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 2,3 2,1 # 1,99 21/5/213 2,4 2, 2,6 2,3 2,3 15, , ,23 1,52 2, , /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ),345-4,17,36 21/5/213,326,326,345,345, , ,66,247, , /8/28 1/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ),835-2,91,86 21/5/213,831,83,85,836, , , ,19,735 1, , /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),846-6,,9 21/5/213,96,815,96,85, , , ,51,635 1, , /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ), ,688 17/5/ ,22,567, , /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA), ,289 21/5/ ,2,198, ,67,435, /8/212 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ), ,399 15/5/ ,2,37, , /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ),155-9,36,171 16/5/213,155,155,155,155, , ,83,155, , /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,54 12,38 # 3,15 21/5/213 3,15 3,15 3,6 3,54 3,42 -(6) , ,86 2,8 3, , /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ),35 ---,35 15/5/ ,78,212, ,32,48,75,25 1/5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 12,38-1,36 12,55 21/5/213 12,55 12,1 12,55 12,38 12,27 17, , ,43 9, 12, , /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ),341-2,57,35 21/5/213,332,332,423,343, , ,7,211, ,85,25, /7/212 5/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 9,12 -,22 9,14 21/5/213 9,14 8,91 9,18 9,12 9,8 11, , ,78 7,2 9, , /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ),185 -,54,186 21/5/213,186,185,186,185, , ,79,13, , /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,91-4,2 1,99 21/5/213 1,82 1,82 1,99 1,91 1, , ,34 1,12 2, , /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO), ,538 21/5/ ,21,357, , /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5,22 1,95 # 5,12 21/5/213 5,17 5,6 5,25 5,22 5, , ,8 3,38 5, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/8

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 6.34., /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ),63-9,87,699 21/5/213,63,63,63,63, , ,2,3, , /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ), ,237 2/5/213,215,215,237,237, , ,66,198, , /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),595 -,5,598 21/5/213,619,58,619,595, , ,55,38, , /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,39-6,8 1,48 21/5/213 1,48 1,39 1,62 1,39 1, , ,64 1,35 2, , /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ),125-8,9,136 21/5/213,128,125,128,125, , ,1,112, , /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ),22 ---,22 21/5/213,22,22,22,22, , 4.938,1,22, ,,21, /7/212 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) 23,77 3,44 # 22,98 21/5/213 22,52 22,52 23,8 23,78 23,59 12, , ,6 19, 25, ,,2, /8/212 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) 19,7-1,5 2, 21/5/213 2, 19,31 2, 19,7 19,75 99, , , 14,59 21, ,3 1,4177, /6/212 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,74-3,85 8,5 21/5/213 8, 7,62 8, 7,74 7,74 4, , , 5,49 8, ,39, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) 7,7 2,17 # 6,92 21/5/213 6,9 6,88 7,7 7,7 6, , ,25 4,26 7, , /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ),326 29,88 #,251 21/5/213,326,324,326,326, , ,7,23, , /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ),562-3,27,581 21/5/213,59,56,59,562, , ,12,361, , /6/1997 2/3/2 --- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ),397,51 #,395 21/5/213,45,39,49,397, , ,42,285, , /5/28 1/1/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),349-3,59,362 21/5/213,388,312,415,349, , ,97,122, , /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1,54 -,65 1,55 21/5/213 1,54 1,54 1,54 1,54 1, , ,42 1,2 1, ,32,5,8,12 22/5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 5,6 -,71 5,64 21/5/213 5,11 5,11 5,6 5,6 5,54 12, , , 3,65 6, ,5, /5/211 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,52 2,7 # 1,48 21/5/213 1,48 1,48 1,55 1,52 1,53 8, , ,24 1,7 1, , /6/21 5/12/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 5,34,76 # 5,3 21/5/213 5,3 5,3 5,34 5,34 5,3 15, , ,93 4,77 5, , /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ),81-1,,9 21/5/213,81,81,81,81, , ,86,63, ,3, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),627 4,67 #,599 21/5/213,6,6,631,62, , ,56,345, , /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 4,87,62 # 4,84 21/5/213 4,85 4,8 4,9 4,87 4, , ,68 4,5 4, , /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ),792-1,,88 2/5/213,792,792,792,792, , , ,71,626, , /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,7 6,15 # 1,95 21/5/213 1,96 1,96 2,12 2,7 2, , ,89 1, 2, , /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ),341-1,73,347 21/5/213,322,313,352,341, , ,45,272, , /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,42 3,86 # 2,33 21/5/213 2,37 2,37 2,58 2,42 2,48 86, , ,89 1,4 2, ,3 (,399) (,613) /5/212 5/9/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,52 1,44 # 3,47 21/5/213 3,55 3,45 3,55 3,52 3,51 77, , ,13 2,24 3, , /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,71 1,79 # 1,68 21/5/213 1,59 1,59 1,75 1,71 1,63 -(6) , ,75 1,19 2, , /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 2, ,4 15/5/ , 2, 3, ,, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,32-1,24 14,5 21/5/213 14,16 14,15 14,5 14,32 14, , ,64 11,31 15, ,, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 6,4-1,54 6,5 21/5/213 6,45 6,4 6,45 6,4 6, , ,64 5,75 7, , /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),51 2,82 #,496 21/5/213,496,496,52,51, , ,54,28, , /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 2/5/ ,43,9, , /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ), ,675 17/5/ ,1,445, , /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 1,5 3,96 # 1,1 21/5/213 1,5 1,1 1,9 1,5 1, , ,61,55 1, , /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ),2 ---,2 21/5/213,22,2,22,2, ,6 86,99,2, , /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ),36 ---,36 21/5/213,389,36,389,36,37 41, , 7.875,61,29, , /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ),57 1,24 #,563 21/5/213,57,565,589,57, , ,7,161, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/8

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/28 7/9/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),43 21,75 #,331 21/5/213,352,35,43,43, , ,89,119, , /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ),291 9,81 #,265 21/5/213,262,253,3,291, , ,12,97, ,32 ---, /4/212 5/5/ AUTOHELLAS (ΚΟ) 2,6 -,48 2,7 21/5/213 2,18 2,6 2,18 2,6 2,7 11, , ,6 1,5 2, , /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ),416-1,66,423 21/5/213,42,416,42,416, , ,46,351, , /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,266 21/5/213,26,26,282,266,271 4, , ,93,235, , /4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,19-1,7 21,42 21/5/213 21,53 2,54 21,57 21,19 21, , ,27 18,5 22, , /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ),26 ---,26 2/5/ ,95,236, , /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO),564,71 #,56 21/5/213,564,564,564,564, , ,97,385, , /8/21 15/2/ DIONIC (ΚΟ),145 -,69,146 21/5/213,146,14,15,145, , ,71,81, , /5/28 31/5/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (Κ,439 2,94 #,363 21/5/213,358,358,471,439, , ,36,15, ,13,5364, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (Κ 6,56 1,39 # 6,47 21/5/213 6,48 6,31 6,56 6,56 6, ,8 4.16, 4,87 6, , /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO),619-4,18,646 21/5/213,585,585,64,619,64 7, , ,3,55, , /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 2,79 1,46 # 2,75 21/5/213 2,79 2,68 2,8 2,79 2, , ,58 1,58 2, , /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) 5,6 -,53 5,63 21/5/213 5,63 5,54 5,64 5,6 5, , ,29 3,84 6, , /9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,7 -,93 1,8 21/5/213 1,8 1,5 1,12 1,7 1, , ,5,94 1, ,62, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,65 1,23 # 1,63 21/5/213 1,53 1,52 1,65 1,62 1, , ,32 1,1 1, , /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),548 7,66 #,59 21/5/213,513,513,548,548, , ,25,321, , /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO),94 1,8 #,93 21/5/213,94,916,94,94, , ,,58 1, ,58, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1, ,73 21/5/213 1,7 1,68 1,81 1,68 1, , ,89 1,5 1, ,19, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) 7,89-1,37 8, 21/5/213 7,85 7,66 7,98 7,89 7,75 13, , ,99 4,85 8, ,33, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) 1,73 1,17 # 1,71 2/5/213 1,69 1,69 1,73 1,73 1, , 4.912,25 1,2 1, , /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,54-1,3 4,6 21/5/213 4,94 4,52 4,99 4,54 4, , ,36 4,1 6, , /3/ LOGISMOS (ΚΟ),595 8,38 #,549 21/5/213,595,595,595,595, , , ,3,373 1, , /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),46 -,98,41 21/5/213,45,391,43,46, , ,53,175, , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 4,54 2,48 # 4,43 21/5/213 4,53 4,53 4,54 4,54 4,53 1, , ,9 3,83 5, , /6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) 1,38-8, 1,5 21/5/213 1,39 1,38 1,39 1,38 1,39 9, , 14.49, 1,1 1, ,,15, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,48-5,13 1,56 21/5/213 1,5 1,48 1,5 1,48 1, , ,2 1,17 1, , /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ), ,862 19/4/ ,4,53, , /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,79 1,46 # 2,75 21/5/213 2,76 2,71 2,79 2,79 2,75 36, , ,43 2,6 2, ,25, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,61 7,41 # 2,43 21/5/213 2,41 2,4 2,61 2,61 2, , ,83 2,31 3, , /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ),738 3,36 #,714 21/5/213,73,73,75,738, , ,38,5 1, , /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) 1,17,86 # 1,16 21/5/213 1,16 1,16 1,19 1,16 1,18 22, , ,27,761 1, , /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),94 3,7 #,912 21/5/213,9,9,96,94, , ,1,236 1, , /6/28 12/6/ REDS (ΚO), ,591 21/5/213,591,591,591,591, , ,2,45, , /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) 2,5 4,59 # 1,96 17/5/213 1,98 1,98 2,5 2,5 2,1 65, , ,89 1,25 2, ,13,1,1,1 25/4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ),734-1,8,742 21/5/213,769,72,769,74, , ,97,624, , /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ),262-1,13,265 21/5/213,265,255,267,262, , ,36,151, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 4/8

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 11,1 1,65 # 1,92 21/5/213 11,1 11,1 11,1 11,1 11, ,2-8,23 11, /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 1, 1,1 # 9,9 21/5/213 1, 1, 1, 1, 1, , - 8,3 1, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 3,57-1,11 3,61 21/5/213 3,68 3,51 3,7 3,57 3, ,76-2,49 3,99 11 Χαμηλή Διασπορά , /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ),254 -,39,255 21/5/213,255,251,27,254, , ,84,94, , /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 3,91 1,3 # 3,86 21/5/213 3,85 3,85 3,99 3,97 3, , , 3,5 4, , /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),8 ---,8 17/5/ ,,68 1, ,3 ---, /6/212 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, ,74 15/5/213 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 21, , ,38 6,59 6, , /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6, ,86 21/5/213 6,86 6,86 6,86 6,86 6, , ,44 5,4 6, , /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1, ,38 21/5/213 1,38 1,38 1,38 1,38 1, , ,14 1,2 1, , /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 11,,92 # 1,9 21/5/213 11, 11, 11, 11, 11, , ,84 9,1 13, , /6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ),662-7,41,715 21/5/213,715,652,715,671, , ,,321, , /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1, ,5 2/5/213 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, , 11.25, 1,5 1, ,7 6,3291 7, /5/212 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 16, 5,26 # 152, 21/5/213 16, 16,16,16,16, 9, , 441.6, 11, 162, , /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, ,13 14/5/ , , 1,5 1, , /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,94 1,1 # 16,77 21/5/213 16,94 16,94 16,94 16,94 16, , ,16 15, 18, , /7/28 21/6/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 1,96-2, 2, 21/5/213 2, 1,91 2, 1,91 1, , ,96 1,7 2, , /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ),18 ---,18 21/5/ , ,,33, , /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 6, ,25 21/5/213 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 12, , 87.5, 6,15 7, , /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ),324-11,23,365 21/5/213,331,31,331,324, , ,94,272, , /6/21 1/8/ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 2,48-1,63 2,82 21/5/213 2,5 2,46 2,5 2,5 2, , ,82 16,84 22, , /6/25 31/1/ EURODRIP (ΚO) 1, ,53 21/5/213 1,53 1,53 1,53 1,53 1, (6) , ,36 1,43 1, , /7/21 29/5/ FLEXOPACK (ΚΟ) 4, ,16 2/5/ , ,3 2,39 5, , /6/21 25/7/ S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 5,8 -,17 5,81 21/5/213 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5, , ,6 5,29 6, Επιτήρηση , /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ),147-7,55,159 21/5/213,157,143,157,143, , ,35,89, , /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ),99-19,51,123 21/5/213,99,99,99,99, , ,14,84, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ),19 -,91,11 21/5/213,11,19,11,19, , ,19,72, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) 1, ,78 21/2/ ,19 1,78 1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96),4 ---,4 21/5/ ,19,36, , /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ),49-2,,5 21/5/213,5,41,5,49, ,37 4.,58,22, , /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ),75,71 #,7 21/5/213,75,75,75,75, , ,84,26, , /6/22 3/12/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ),147-2,,15 3/4/213,15,12,15,12, , ,85,28, , /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ),16 3,23 #,155 21/5/213,14,14,16,16, , ,76,59, , /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ),99 ---,99 16/5/ ,,99, , /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ),84 ---,84 22/4/ ,5,42, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 5/8

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση , /5/28 21/1/ ΔΟΛ (ΚΟ),615,66 #,611 21/5/213,65,65,62,615, , ,3,244, , /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ),41 ---,41 21/5/213,41,41,41,41, ,3 6.51,29,313, , /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ),336 2, #,28 2/5/213,336,336,336,336, , ,,12, , /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, --- 3, 5/2/ (6) ,66 3, 3, , /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ),8 ---,8 21/5/213,8,8,8,8,8 18, , ,2,39, , /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ),26-1,14,263 21/5/213,26,26,26,26, , 3.559,98,232, , /6/21 25/2/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2, ,64 13/12/ ,66 2,64 2, , /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ),193 2,12 #,189 21/5/213,19,19,194,194, , ,17,155, , /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ),93-2,11,95 21/5/213,92,92,94,93, , 3.32,5,7, , /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ),35 ---,35 6/2/ ,55,33, , /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ),174 1,75 #,171 21/5/213,171,171,175,174, , ,38,119, , /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ),121-3,2,125 21/5/213,121,121,121,121, , ,38,77, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ),74-14,94,87 2/5/213,74,74,74,74, , ,59,55, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ),45 ---,45 21/5/ ,59,45, , /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ),55-8,33,6 21/5/213,6,5,6,51, ,9 14.5,28,3, , /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ),268 -,74,27 21/5/213,268,268,268,268, , ,,268, , /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO),278 19,31 #,233 21/5/213,26,26,279,277, , ,5,44, , /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO), ,152 14/3/ ,64,152, , /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ),286 -,69,288 21/5/213,288,281,288,281, , ,26,185, , /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ),71 3,5 #,689 21/5/213,741,71,741,71, ,74 7.1,,497, , /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ), ,757 2/5/213,757,757,757,757, , ,26,364, , /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),8 ---,8 21/5/ ,19,8, , /7/29 17/7/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ), ,347 21/5/213,347,347,347,347, , ,59,189, , /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ),34 17,24 #,29 21/5/213,34,34,34,34, , ,38,21, , /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),134 19,64 #,112 21/5/213,134,134,134,134, , ,28,7, , /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO),8 ---,8 2/5/213,8,8,8,8, , 994,56,6, , /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO), ,413 21/5/ ,83,38, , /1/ FORTHNET (ΚΟ),662 18,43 #,559 21/5/213,649,649,67,662, , ,63,35, , /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ),147-3,29,152 21/5/213,148,147,148,147, ,4 7.58,91,126, ,58, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ), ,613 21/5/ ,64,612 1, , /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ),6 ---,6 2/5/213,6,6,6,6, , ,8,38, , /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ),183-15,28,216 21/5/213,176,176,195,195, , ,13,12, , /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ),69 ---,69 21/5/213,69,69,69,69, , 2.825,29,57, , /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ),79 19,7 #,66 21/5/213,79,79,79,79, , ,46,25, , /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ),57 18,75 #,48 17/5/213,57,57,57,57, , ,47,3, , /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ),415 18,57 #,35 21/5/213,4,4,42,415, , ,72,271, , /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ),17 ---,17 17/5/ ,58,12, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 6/8

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Προς Διαγραφή ,9,2532, /7/212 7/11/ ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 5, ,2 17/5/213 5,2 5,18 5,2 5,18 5,2 91, , ,86 4,2 5, , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1, ,6 8/5/ ,15 1,3 4, , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1, ,59 26/2/ ,15,51 1, , /7/25 14/3/ ALSINCO (KO),15 ---,15 21/5/ ,38,15, Σε Αναστολή , /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ,155 3/7/ ,11,155, , /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ),34 ---,34 3/3/ ,72,34, , /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ),78 ---,78 27/3/ ,74,78, , /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ),15 ---,15 19/11/ ,14,15, , /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ),72 ---,72 2/12/ ,92,72, , /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ),8 ---,8 28/5/ ,4,8, , /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ),14 ---,14 28/9/ ,4,14, , /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ),46 ---,46 3/8/ ,48,46, , /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),48 ---,48 7/9/ ,,48, , /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ),26 ---,26 3/3/ ,91,26, , /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO),14 ---,14 3/11/ ,88,14, , /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ),88 ---,88 27/8/ ,52,88, , /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 9/5/ ,75,4, , /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ),8 ---,8 9/5/ ,75,8, , /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (,5 ---,5 25/2/ ,81,5, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ),39 ---,39 11/3/ ,9,39, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ),54 ---,54 15/12/ ,9,54, , /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,132 29/3/ ,89,132, , (,615) /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),27 ---,27 15/3/ ,9,18, , /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ),1 ---,1 3/11/ ,5,1, , /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ), ,125 28/8/ ,98,125, , /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ),26 ---,26 28/1/ ,62,26, , /7/28 6/8/ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),2 ---,2 3/3/ ,68,2, , /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ), ,168 3/8/ ,28,168, , /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ),38 ---,38 23/3/ ,81,38, , /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ),8 ---,8 23/2/ ,6,8, , /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ), ,328 29/6/ ,14,328, , /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 28/11/ ,96,12, , /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ),26 ---,26 28/3/ ,78,2, , /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ),41 ---,41 3/3/ ,23,41, , /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 31/3/ ,85,12, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 7/8

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 5.28., /7/28 29/3/ ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1, ,7 28/4/ ,6 1,7 1, , /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) 1, ,3 23/2/ ,88 1,3 1, , /6/21 4/2/ CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ),4 ---,4 2/3/ ,3,39, , /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ),64 ---,64 14/7/ ,26,64, , /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO),18 ---,18 7/1/ ,9,18, , /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ),32 ---,32 3/3/ ,91,32, , /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ),31 ---,31 28/3/ ,14,25, , /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ),48 ---,48 3/11/ ,3,48, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 8/8

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται μόνο στο πλήθος των εισηγμένων μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Από 27/6/28, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/29. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 29/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/26. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/3

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 26/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/213. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/3

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 5/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 29/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 17/5/213. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/3

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Γεώργιος Κόκκοβας (Τηλ: 2103377206) Fax: 2103377173 Αθήνα, 4 η Φεβρουαρίου 2014 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) Fax: 2103377173 Αθήνα, 28 η Ιανουαρίου 2013 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής FTSE/X.A. 20 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 100.00 ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 40.00 ΕΥΡΩΒ EUROBANK EFG (ΚΟ) 75.00 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 75.00 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 75.00 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 100.00 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Σπυρίδων Σταύρου (Τηλ: 2103377247) Fax: 2103377173 Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2012 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GRI99117A4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) 5.19 76.39 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια Μεταβολή (%)

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη FTSE/Χ.Α. 20 Δεν Εισάγονται Μετοχές στον Δείκτη Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Αλλαγές Μετοχών ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 40.0 50.0 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 19 30.00 ΦΟΛΙ FOLLI - FOLLIE (KΟ) 22 75.00 ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/12/29-3/11/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -8.26-127.76 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Οκτώβριο 2015, για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Capping ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9.5 0.460212 86.0 ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.0 1.000000 30.0 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 65.0 1.000000 64.0 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.242,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 60,46 εκατ. εκ των οποίων 5,95 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 777,47 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,80%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,51 εκατ. εκ των οποίων 1,58 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Με την παρούσα σας ενημερώνουμε: 1. για την μεταβολή του ελάχιστου επιτοκίου δανεισμού τίτλων,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.322,90 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 317,05 εκατ. εκ των οποίων 36,61 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε οδηγό τον ΟΠΑΠ (+ 4,91%) και τη ΕΗ (+3,07%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 622,26 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο +1,40%. Η αξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 767,92 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,00 εκατ. εκ των οποίων 2,77 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΑΤΗΕΝS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2% Ισολ. 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2006 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 502.174 551.987 9,9% 0,75 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 11.229 12.272 9,3% 0,06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 139.420 188.419

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 704,74 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,33%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 107,18 εκατ. εκ των οποίων 8,33 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 100 ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ε β δ ο μ ά δ α 0 8 / 1 1-1 2 / 1 1 / 2 0 1 0 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Περιεχόμενα Απόδοση Δεικτών Χ.Α... 2 FTSE/X.A.-20: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης... 3 FTSE/X.A.-40: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,21 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,65 εκατ. εκ των οποίων 13,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Περίοδος 01/01/2013-31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 608.336 0,5680 0,6310 345.534,85 383.860,02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 797,99 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 81,65 εκατ. εκ των οποίων 0,50 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 3/23.3.1993 ΦΕΚ 176/Β/19.03.1993 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 806,01 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,41%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 100,53 εκατ. εκ των οποίων 3,89 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 771,32 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,85 εκατ. εκ των οποίων 12,85 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,23 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 96,74 εκατ. εκ των οποίων 7,39 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 305.336 0,611 0,468 186.677,10 142.897,25-43.779,85

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 728,98 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 73,19 εκατ. εκ των οποίων 8,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα