Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Πίνακας Περιεχομένων Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων Απρ.22 Απρ.23 Απρ.24 Απρ.25 Απρ.26 Απρ.29 Απρ.3 Μαϊ.2 Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Μετοχών/Παραγώγων) (χιλ. ): Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) , ,15-288,63 -,55% ,88 91,22% 1.8,65 -,94% 39.75,6-261,55 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,76% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ ,26% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,15% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ ,76% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ ,26% Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) ,6 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 2.6,5 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % ,31-6,35% Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % ,12-29,11% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 75.39,96 45,18% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος ,38 19,6% Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία,,% Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία 1,36,1% Αξία Συναλλαγών Πακέτων μετοχών 4.752, Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ), Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων μετοχών (χιλ. τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Μετοχών Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων μετοχών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** ,68 523, ,84 1,39%, 2, 1.19,48, Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: ,3% Ημερήσια μεταβολή: τμχ % ,%,% ,84% -18,59% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,15% Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: ,59% Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % ,24% Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,2% Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 21/5/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 22/5/213 Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 22/5/213 21/5/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1.8,65 1.9,89-1,24 -,94% 1.63,8 1.96,66 799, ,97 19,3% # FTSE/Χ.Α. Large Cap 367,8 372,74-4,94-1,33% 36,9 375,32 253,17 41,78 18,77% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1.159, ,15-73,12-5,93% 871, ,55 13,69% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1.69, ,73-66,7-5,82% 813, ,76 11,1% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1.272,61 # 1.242,87 29,74 2,39% 1.243, ,65 871, ,26 12,3% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 175,87 184,18-8,31-4,51% 166,47 191,12 64,42 278,69 4,15% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1.478,42 # 1.469,61 8,81,6% 1.461, ,4 1.82, ,9 18,52% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1.53,61 # 1.49,2 13,59,91% 1.48, , , ,64 21,5% # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1.32,38 # 1.274,86 27,52 2,16% 1.27, , , ,92 5,12% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών 916,55 # 9,77 15,78 1,75% 898,49 916,58 757,1 927,16 17,83% # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,54-9,36 -,29% 3.239, , , ,74 4,19% # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 872,89 883,18-1,29-1,17% 856,78 89,6 6,87 972,17 18,37% # FTSE/Med , ,16-58,72-1,28% 4.11, ,16 8,88% # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α , ,97-14,62 -,94% 1.518, , , ,57 19,9% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 512,9 518,97-6,88-1,33% 366,91 565,68 18,83% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1.456, ,65-19,59-1,33% 1.428, ,84 1.1, ,24 18,8% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1.191, ,7-75,19-5,93% 895, ,7 13,75% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1.99, ,92-67,94-5,82% 836,5 1.25,99 11,6% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.642,95 # 1.64,55 38,4 2,39% 1.194, ,22 12,37% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 192,1 21,17-9,7-4,51% 85,14 289,59 4,16% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 1.73,5 # 1.72,3,75,7% 91, ,14 17,11% # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1.38,32 # 1.32,1 6,22,6% 1.27, ,22 737, ,68 18,43% # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 232,37 243,34-1,97-4,51% 219,95 252,51 85,8 368,22 2,69% # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.564, ,33-21,78-1,37% 1.53, ,64 817, ,89 18,62% # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 4.159,19 # 4.152,98 6,21,15% 4.68, , , ,17 27,95% # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2.331, ,25,,% 2.275, , , ,3 27,42% # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.865,81 # 1.859,4 6,77,36% 1.843, , ,1 2.66,41 25,14% # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 4.9, ,14-37,88 -,92% 3.982, , , ,67 31,% # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7.942,9 8.27,88-85,79-1,7% 7.73, , , ,23 19,29% # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2.693,53 # 2.623,98 69,55 2,65% 2.626, , , ,9 15,93% # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2.2,92 2.1,5-7,13 -,35% 1.979, 2.29, ,7 2.13,78 9,9% # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3.288, ,8-7,73-2,11% 3.255, , , ,8 16,88% # FTSE/Χ.Α. Χημικά 7.378,5 # 7.184,33 194,17 2,7% 7.184, , , ,2 22,58% # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2.149,67 # 1.957,61 192,6 9,81% 1.868, ,16 716, ,63 196,94% # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.48, ,25-49,27-3,38% 1.387, , , ,38 39,59% # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 777,8 # 746,96 3,84 4,13% 742,73 777,8 555,63 886,96 4,8% # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 1.946,7 # 1.94,78 41,29 2,17% 1.893, , , , 38,63% # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2.891, ,26-31,64-1,8% 2.857, , , ,53 26,39% # FTSE/Χ.Α. Υγεία 269,11 273,99-4,88-1,78% 268,7 281,65 18,34 346,5-4,9% Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 28,55 282,15-1,59 -,56% 215,31 294,4 18,54% # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 21/5/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 22/5/213: -1,33% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 22/5/213: 2,39% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 31 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 116 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 22/5/213:,6% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 22/5/213:,91% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 134 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 138 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 22/5/213: 2,16% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 22/5/213: -,29% Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 122 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 31 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλες οι Μετοχές Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 77 / 8 / 3 57 / 59 / 16 4 / 6 / 6 14 / 14 / 8 2 / 1 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , ,36 1.9,33 4,78 27,67 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) 75.39, ,5 734,34 66,79 6,48 Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Κύριος Πίνακας: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: , , , 195,45 1, , , 173, ,, 21,64,,, 1,33,,, ,72 69,81 2 5, , ,8 69,81 5,45 Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης (**) Περιλαμβάνει και την Κεφαλαιοποίηση των μετοχών της COCA-COLA E.E.E. A.E. που διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς. 13 Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 1 / 6 / ,19,13% Ασφάλειες 1 / / ,73,4% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 13 / 8 / ,24 1,32% Δ.Α.Κ. 2 / 1 / ,96,4% Εμπόριο 1 / 2 / ,95,49% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 / 12 / ,52 3,56% Μέσα Ενημέρωσης 3 / 2 / ,71,1% Πετρέλαιο & Αέριο / 2 / ,63 2,3% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 7 / 12 / ,94 1,59% Πρώτες Ύλες 9 / 2 / ,27 2,28% Ταξίδια & Αναψυχή 3 / 7 / ,4 7,27% Τεχνολογία 9 / 6 / ,82,5% Τηλεπικοινωνίες 1 / / ,1 8,52% Τράπεζες 3 / 3 / ,83 6,86% Τρόφιμα & Ποτά 5 / 1 / ,2 4,6% Υγεία 3 / 2 / ,66,11% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 1 / ,3 4,59% Χημικά 3 / 2 / ,98,9% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 / 2 / ,58 2,5% Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),43 21,75% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),439 2,94% # ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,54 12,38% # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),548 7,66% # ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,7 6,15% # ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,49 4,93% # ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 1,5 3,96% # ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,42 3,86% # QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),94 3,7% # ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,15 2,87% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,11-3,59% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,26-9,57% ΟΤΕ (ΚΟ) 9.7,9 2,17% # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 8.33,28 1,24% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7.544,85-3,85% ΔΕΗ (ΚΟ) 4.918,48-1,63% ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2.635,18-1,24% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 1.938,38-1,7% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1.881,27 2,94% # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 1.78,35-3,23% Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,4-9,57% ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2,34-5,64% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,74-3,85% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),349-3,59% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 9, -3,23% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),773-1,78% ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,12-1,75% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 6,42-1,69% ΔΕΗ (ΚΟ) 7,86-1,63% ΟΛΠ (ΚΟ) 19,7-1,5% Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,59% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,57% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,24% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,94% # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,98% ΟΤΕ (ΚΟ) ,17% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,85% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ,75% # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ,66% # ΔΕΗ (ΚΟ) ,63% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες ,5 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές ,2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,9 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) , FRIGOGLASS (KO) , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ΚΑΕ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , JUMBO (ΚΟ) , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,3 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO), ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ΟΤΕ (ΚΟ) , ΟΛΠ (ΚΟ) , ΔΕΗ (ΚΟ) , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) , Δικαιώματα σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Δικαιώματα σε Μετοχές 5.426, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO), ΟΠΑΠ (ΚΟ) 3.581, ΟΤΕ (ΚΟ) 1.815, ΔΕΗ (ΚΟ) 3, Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου , Stock Reverse Repos , Stock Repos 72.71, Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου , Συνολική Δραστηριότητα ,7 Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 2, ,75 21/5/213 2,6 2,6 2,75 2,75 2, , ,3 1,96 2, , /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,16 3,57 # 1,12 21/5/213 1,11 1,1 1,16 1,16 1,13 9, , ,48,9 1, , /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ),295 3,51 #,285 21/5/213,285,285,3,295, , ,,27, , /6/29 3/6/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),64 11,89 #,572 21/5/213,64,64,64,64, , 11.8,37,31, , /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ),63 -,63,634 21/5/213,646,615,648,63, , ,24,36, , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 23,35,22 # 23,3 21/5/213 23,32 23,32 23,36 23,35 23,35 2, , ,15 19, 25, , /7/ /3/ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ),221-9,5,243 2/5/213,22,22,221,221, , ,9,23, , /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ), ,297 21/5/213,27,269,297,297, , ,57,249, , /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ),679 -,15,68 21/5/213,612,612,679,679, , ,83,519, , /7/29 24/3/2 --- ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 5,7 1,24 # 5,63 21/5/213 5,6 5,5 5,7 5,7 5, , ,32 3,6 5, , /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ),78,14 #,77 21/5/213,75,78,75,78, , ,77,54 1, , /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, ,9 17/5/ ,25,84 1, , /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ),48-12,73,55 2/5/213,49,46,49,49, , ,7,28, , /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ), ,443 2/5/ , ,83,432, ,57, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 2,36 2,16 # 2,31 21/5/213 2,32 2,29 2,39 2,36 2,34 -(6) , ,14 1,4 2, ,3 ---, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ),337,3 #,336 21/5/213,34,337,34,337, , ,22,31, , /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 4, ,67 2/5/ , 4,31 5, ,6, /7/211 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) 7,86-1,63 7,99 21/5/213 8,4 7,75 8,18 7,86 7,9 -(6) , , 4,55 8, , /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ), ,348 21/5/213,33,322,348,348, , ,56,218, , /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ),37 ---,37 21/5/ ,8,28, , /5/28 21/9/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,4-9,57 1,15 21/5/213 1,12,951 1,18 1,4 1, , ,25,364 1, ,3,31, /8/212 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),357 2, #,35 21/5/213,35,34,357,357,344 8, , ,74,241, , /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ),529 4,34 #,57 21/5/213,496,496,529,529,515 9, , ,25,41, , /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,12-1,75 1,14 21/5/213 1,11 1,1 1,17 1,12 1,12 17, , ,78,91 1, , /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO),786 1,55 #,774 21/5/213,78,77,8,786, , ,33,518, , /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,15 2,87 # 2,9 21/5/213 2,8 2,8 2,18 2,15 2,14 16, , ,75 1,55 2, , /8/21 27/6/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ),561 -,53,564 21/5/213,531,53,562,562, , ,3,475, , /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ),677 -,88,683 21/5/213,692,621,692,677, , ,37,49, , /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 1, ,35 2/5/ ,98 1,25 1, ,3, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 2,39,84 # 2,37 21/5/213 2,39 2,31 2,45 2,39 2, , ,14 1,36 2, ,6 1,976,67,5376 6/3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,47 -,19 15,5 21/5/213 15,6 15,7 15,8 15,47 15, , ,79 11,26 19, , /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,77 4,73 # 1,69 21/5/213 1,7 1,69 1,8 1,8 1, , ,6 1,16 2, ,18,45, /8/212 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 9, -3,23 9,3 21/5/213 8,96 8,91 9,29 9, 9,6 28, , ,67 6,66 9, ,79,15, /6/212 26/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 6,42-1,69 6,53 21/5/213 6,53 6,31 6,66 6,42 6,47 28, , ,17 3,75 6, , /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1, ,11 21/5/213 1,12 1,8 1,12 1,11 1,1 11, , ,51,85 1, ,34, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,61-1,23 1,63 21/5/213 1,64 1,61 1,65 1,61 1, , ,71 1,8 1, , /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ),357 -,83,36 21/5/213,36,347,362,357, , ,2,275, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/8

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ),59 ---,59 21/5/213,486,485,51,59, , ,69,328, ,12,114, /8/212 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,78,87 # 5,73 21/5/213 5,81 5,77 5,81 5,78 5,81 11, , , 4,73 6, ,6,4, /7/212 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 5, ,98 21/5/213 5,9 5,86 6,4 5,98 5,93 24, , , 4,65 6, ,6,4, /7/212 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,49 4,93 # 1,42 21/5/213 1,42 1,42 1,55 1,49 1,5 4, , ,48,973 1, , /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,2,84 # 1,19 21/5/213 1,25 1,16 1,25 1,22 1, , ,6,942 1, , /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),773-1,78,787 21/5/213,787,77,89,773, , ,91,518, ,4,5, /8/212 23/2/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,6 -,62 1,61 21/5/213 1,64 1,56 1,64 1,6 1,59 15, , ,16 1,16 1, , /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ), ,352 21/5/ ,,35, , /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ),666-8,14,725 21/5/213,666,666,666,666,665 -(6) , ,78,613 1, , /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ),364-4,21,38 21/5/213,31,31,38,38, , ,88,223, ,3,45, /5/212 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 2, ,26 21/5/213 2,25 2,18 2,29 2,26 2,24 -(6) , ,49 1,61 2, , /7/29 31/12/ ΚΑΕ (ΚΟ) 16, ,5 21/5/213 16,5 16,1 16,6 16,5 16, , ,47 11,51 16, ,4,1, /8/212 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1,39 2,96 # 1,35 21/5/213 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 5, , ,66 1,7 1, ,44, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 4,4,23 # 4,39 2/5/213 4,2 4,2 4,4 4,4 4,32 14, , ,8 2,55 4, , /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2,34-5,64 2,48 21/5/213 2,44 2,34 2,44 2,34 2, , ,61 1,75 3, , /5/29 8/9/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ),897,79 #,89 21/5/213,88,88,9,897, , ,64,62, , /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ),37-2,12,378 21/5/213,378,269,378,37, , ,74,268, , /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ), ,216 21/5/213,216,216,216,216, , ,46,195, , /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,43 -,58 3,45 21/5/213 3,5 3,37 3,5 3,43 3, , ,5 3,36 4, , /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ),739 1,51 #,728 21/5/213,746,71,76,74, , ,72,37, , /7/29 17/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 2,3 2,1 # 1,99 21/5/213 2,4 2, 2,6 2,3 2,3 15, , ,23 1,52 2, , /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ),345-4,17,36 21/5/213,326,326,345,345, , ,66,247, , /8/28 1/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ),835-2,91,86 21/5/213,831,83,85,836, , , ,19,735 1, , /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),846-6,,9 21/5/213,96,815,96,85, , , ,51,635 1, , /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ), ,688 17/5/ ,22,567, , /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA), ,289 21/5/ ,2,198, ,67,435, /8/212 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ), ,399 15/5/ ,2,37, , /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ),155-9,36,171 16/5/213,155,155,155,155, , ,83,155, , /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,54 12,38 # 3,15 21/5/213 3,15 3,15 3,6 3,54 3,42 -(6) , ,86 2,8 3, , /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ),35 ---,35 15/5/ ,78,212, ,32,48,75,25 1/5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 12,38-1,36 12,55 21/5/213 12,55 12,1 12,55 12,38 12,27 17, , ,43 9, 12, , /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ),341-2,57,35 21/5/213,332,332,423,343, , ,7,211, ,85,25, /7/212 5/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 9,12 -,22 9,14 21/5/213 9,14 8,91 9,18 9,12 9,8 11, , ,78 7,2 9, , /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ),185 -,54,186 21/5/213,186,185,186,185, , ,79,13, , /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,91-4,2 1,99 21/5/213 1,82 1,82 1,99 1,91 1, , ,34 1,12 2, , /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO), ,538 21/5/ ,21,357, , /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5,22 1,95 # 5,12 21/5/213 5,17 5,6 5,25 5,22 5, , ,8 3,38 5, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/8

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 6.34., /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ),63-9,87,699 21/5/213,63,63,63,63, , ,2,3, , /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ), ,237 2/5/213,215,215,237,237, , ,66,198, , /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),595 -,5,598 21/5/213,619,58,619,595, , ,55,38, , /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,39-6,8 1,48 21/5/213 1,48 1,39 1,62 1,39 1, , ,64 1,35 2, , /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ),125-8,9,136 21/5/213,128,125,128,125, , ,1,112, , /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ),22 ---,22 21/5/213,22,22,22,22, , 4.938,1,22, ,,21, /7/212 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) 23,77 3,44 # 22,98 21/5/213 22,52 22,52 23,8 23,78 23,59 12, , ,6 19, 25, ,,2, /8/212 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) 19,7-1,5 2, 21/5/213 2, 19,31 2, 19,7 19,75 99, , , 14,59 21, ,3 1,4177, /6/212 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,74-3,85 8,5 21/5/213 8, 7,62 8, 7,74 7,74 4, , , 5,49 8, ,39, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) 7,7 2,17 # 6,92 21/5/213 6,9 6,88 7,7 7,7 6, , ,25 4,26 7, , /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ),326 29,88 #,251 21/5/213,326,324,326,326, , ,7,23, , /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ),562-3,27,581 21/5/213,59,56,59,562, , ,12,361, , /6/1997 2/3/2 --- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ),397,51 #,395 21/5/213,45,39,49,397, , ,42,285, , /5/28 1/1/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),349-3,59,362 21/5/213,388,312,415,349, , ,97,122, , /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1,54 -,65 1,55 21/5/213 1,54 1,54 1,54 1,54 1, , ,42 1,2 1, ,32,5,8,12 22/5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 5,6 -,71 5,64 21/5/213 5,11 5,11 5,6 5,6 5,54 12, , , 3,65 6, ,5, /5/211 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,52 2,7 # 1,48 21/5/213 1,48 1,48 1,55 1,52 1,53 8, , ,24 1,7 1, , /6/21 5/12/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 5,34,76 # 5,3 21/5/213 5,3 5,3 5,34 5,34 5,3 15, , ,93 4,77 5, , /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ),81-1,,9 21/5/213,81,81,81,81, , ,86,63, ,3, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),627 4,67 #,599 21/5/213,6,6,631,62, , ,56,345, , /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 4,87,62 # 4,84 21/5/213 4,85 4,8 4,9 4,87 4, , ,68 4,5 4, , /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ),792-1,,88 2/5/213,792,792,792,792, , , ,71,626, , /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,7 6,15 # 1,95 21/5/213 1,96 1,96 2,12 2,7 2, , ,89 1, 2, , /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ),341-1,73,347 21/5/213,322,313,352,341, , ,45,272, , /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,42 3,86 # 2,33 21/5/213 2,37 2,37 2,58 2,42 2,48 86, , ,89 1,4 2, ,3 (,399) (,613) /5/212 5/9/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,52 1,44 # 3,47 21/5/213 3,55 3,45 3,55 3,52 3,51 77, , ,13 2,24 3, , /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,71 1,79 # 1,68 21/5/213 1,59 1,59 1,75 1,71 1,63 -(6) , ,75 1,19 2, , /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 2, ,4 15/5/ , 2, 3, ,, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,32-1,24 14,5 21/5/213 14,16 14,15 14,5 14,32 14, , ,64 11,31 15, ,, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 6,4-1,54 6,5 21/5/213 6,45 6,4 6,45 6,4 6, , ,64 5,75 7, , /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),51 2,82 #,496 21/5/213,496,496,52,51, , ,54,28, , /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 2/5/ ,43,9, , /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ), ,675 17/5/ ,1,445, , /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 1,5 3,96 # 1,1 21/5/213 1,5 1,1 1,9 1,5 1, , ,61,55 1, , /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ),2 ---,2 21/5/213,22,2,22,2, ,6 86,99,2, , /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ),36 ---,36 21/5/213,389,36,389,36,37 41, , 7.875,61,29, , /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ),57 1,24 #,563 21/5/213,57,565,589,57, , ,7,161, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/8

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/28 7/9/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),43 21,75 #,331 21/5/213,352,35,43,43, , ,89,119, , /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ),291 9,81 #,265 21/5/213,262,253,3,291, , ,12,97, ,32 ---, /4/212 5/5/ AUTOHELLAS (ΚΟ) 2,6 -,48 2,7 21/5/213 2,18 2,6 2,18 2,6 2,7 11, , ,6 1,5 2, , /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ),416-1,66,423 21/5/213,42,416,42,416, , ,46,351, , /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,266 21/5/213,26,26,282,266,271 4, , ,93,235, , /4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,19-1,7 21,42 21/5/213 21,53 2,54 21,57 21,19 21, , ,27 18,5 22, , /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ),26 ---,26 2/5/ ,95,236, , /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO),564,71 #,56 21/5/213,564,564,564,564, , ,97,385, , /8/21 15/2/ DIONIC (ΚΟ),145 -,69,146 21/5/213,146,14,15,145, , ,71,81, , /5/28 31/5/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (Κ,439 2,94 #,363 21/5/213,358,358,471,439, , ,36,15, ,13,5364, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (Κ 6,56 1,39 # 6,47 21/5/213 6,48 6,31 6,56 6,56 6, ,8 4.16, 4,87 6, , /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO),619-4,18,646 21/5/213,585,585,64,619,64 7, , ,3,55, , /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 2,79 1,46 # 2,75 21/5/213 2,79 2,68 2,8 2,79 2, , ,58 1,58 2, , /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) 5,6 -,53 5,63 21/5/213 5,63 5,54 5,64 5,6 5, , ,29 3,84 6, , /9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,7 -,93 1,8 21/5/213 1,8 1,5 1,12 1,7 1, , ,5,94 1, ,62, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,65 1,23 # 1,63 21/5/213 1,53 1,52 1,65 1,62 1, , ,32 1,1 1, , /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),548 7,66 #,59 21/5/213,513,513,548,548, , ,25,321, , /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO),94 1,8 #,93 21/5/213,94,916,94,94, , ,,58 1, ,58, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1, ,73 21/5/213 1,7 1,68 1,81 1,68 1, , ,89 1,5 1, ,19, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) 7,89-1,37 8, 21/5/213 7,85 7,66 7,98 7,89 7,75 13, , ,99 4,85 8, ,33, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) 1,73 1,17 # 1,71 2/5/213 1,69 1,69 1,73 1,73 1, , 4.912,25 1,2 1, , /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4,54-1,3 4,6 21/5/213 4,94 4,52 4,99 4,54 4, , ,36 4,1 6, , /3/ LOGISMOS (ΚΟ),595 8,38 #,549 21/5/213,595,595,595,595, , , ,3,373 1, , /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),46 -,98,41 21/5/213,45,391,43,46, , ,53,175, , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 4,54 2,48 # 4,43 21/5/213 4,53 4,53 4,54 4,54 4,53 1, , ,9 3,83 5, , /6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) 1,38-8, 1,5 21/5/213 1,39 1,38 1,39 1,38 1,39 9, , 14.49, 1,1 1, ,,15, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,48-5,13 1,56 21/5/213 1,5 1,48 1,5 1,48 1, , ,2 1,17 1, , /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ), ,862 19/4/ ,4,53, , /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,79 1,46 # 2,75 21/5/213 2,76 2,71 2,79 2,79 2,75 36, , ,43 2,6 2, ,25, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,61 7,41 # 2,43 21/5/213 2,41 2,4 2,61 2,61 2, , ,83 2,31 3, , /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ),738 3,36 #,714 21/5/213,73,73,75,738, , ,38,5 1, , /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) 1,17,86 # 1,16 21/5/213 1,16 1,16 1,19 1,16 1,18 22, , ,27,761 1, , /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),94 3,7 #,912 21/5/213,9,9,96,94, , ,1,236 1, , /6/28 12/6/ REDS (ΚO), ,591 21/5/213,591,591,591,591, , ,2,45, , /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) 2,5 4,59 # 1,96 17/5/213 1,98 1,98 2,5 2,5 2,1 65, , ,89 1,25 2, ,13,1,1,1 25/4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ),734-1,8,742 21/5/213,769,72,769,74, , ,97,624, , /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ),262-1,13,265 21/5/213,265,255,267,262, , ,36,151, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 4/8

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 11,1 1,65 # 1,92 21/5/213 11,1 11,1 11,1 11,1 11, ,2-8,23 11, /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 1, 1,1 # 9,9 21/5/213 1, 1, 1, 1, 1, , - 8,3 1, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 3,57-1,11 3,61 21/5/213 3,68 3,51 3,7 3,57 3, ,76-2,49 3,99 11 Χαμηλή Διασπορά , /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ),254 -,39,255 21/5/213,255,251,27,254, , ,84,94, , /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 3,91 1,3 # 3,86 21/5/213 3,85 3,85 3,99 3,97 3, , , 3,5 4, , /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),8 ---,8 17/5/ ,,68 1, ,3 ---, /6/212 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, ,74 15/5/213 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 21, , ,38 6,59 6, , /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6, ,86 21/5/213 6,86 6,86 6,86 6,86 6, , ,44 5,4 6, , /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1, ,38 21/5/213 1,38 1,38 1,38 1,38 1, , ,14 1,2 1, , /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 11,,92 # 1,9 21/5/213 11, 11, 11, 11, 11, , ,84 9,1 13, , /6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ),662-7,41,715 21/5/213,715,652,715,671, , ,,321, , /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1, ,5 2/5/213 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, , 11.25, 1,5 1, ,7 6,3291 7, /5/212 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 16, 5,26 # 152, 21/5/213 16, 16,16,16,16, 9, , 441.6, 11, 162, , /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, ,13 14/5/ , , 1,5 1, , /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16,94 1,1 # 16,77 21/5/213 16,94 16,94 16,94 16,94 16, , ,16 15, 18, , /7/28 21/6/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 1,96-2, 2, 21/5/213 2, 1,91 2, 1,91 1, , ,96 1,7 2, , /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ),18 ---,18 21/5/ , ,,33, , /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 6, ,25 21/5/213 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 12, , 87.5, 6,15 7, , /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ),324-11,23,365 21/5/213,331,31,331,324, , ,94,272, , /6/21 1/8/ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 2,48-1,63 2,82 21/5/213 2,5 2,46 2,5 2,5 2, , ,82 16,84 22, , /6/25 31/1/ EURODRIP (ΚO) 1, ,53 21/5/213 1,53 1,53 1,53 1,53 1, (6) , ,36 1,43 1, , /7/21 29/5/ FLEXOPACK (ΚΟ) 4, ,16 2/5/ , ,3 2,39 5, , /6/21 25/7/ S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 5,8 -,17 5,81 21/5/213 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5, , ,6 5,29 6, Επιτήρηση , /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ),147-7,55,159 21/5/213,157,143,157,143, , ,35,89, , /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ),99-19,51,123 21/5/213,99,99,99,99, , ,14,84, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ),19 -,91,11 21/5/213,11,19,11,19, , ,19,72, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) 1, ,78 21/2/ ,19 1,78 1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96),4 ---,4 21/5/ ,19,36, , /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ),49-2,,5 21/5/213,5,41,5,49, ,37 4.,58,22, , /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ),75,71 #,7 21/5/213,75,75,75,75, , ,84,26, , /6/22 3/12/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ),147-2,,15 3/4/213,15,12,15,12, , ,85,28, , /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ),16 3,23 #,155 21/5/213,14,14,16,16, , ,76,59, , /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ),99 ---,99 16/5/ ,,99, , /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ),84 ---,84 22/4/ ,5,42, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 5/8

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση , /5/28 21/1/ ΔΟΛ (ΚΟ),615,66 #,611 21/5/213,65,65,62,615, , ,3,244, , /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ),41 ---,41 21/5/213,41,41,41,41, ,3 6.51,29,313, , /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ),336 2, #,28 2/5/213,336,336,336,336, , ,,12, , /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, --- 3, 5/2/ (6) ,66 3, 3, , /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ),8 ---,8 21/5/213,8,8,8,8,8 18, , ,2,39, , /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ),26-1,14,263 21/5/213,26,26,26,26, , 3.559,98,232, , /6/21 25/2/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2, ,64 13/12/ ,66 2,64 2, , /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ),193 2,12 #,189 21/5/213,19,19,194,194, , ,17,155, , /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ),93-2,11,95 21/5/213,92,92,94,93, , 3.32,5,7, , /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ),35 ---,35 6/2/ ,55,33, , /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ),174 1,75 #,171 21/5/213,171,171,175,174, , ,38,119, , /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ),121-3,2,125 21/5/213,121,121,121,121, , ,38,77, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ),74-14,94,87 2/5/213,74,74,74,74, , ,59,55, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ),45 ---,45 21/5/ ,59,45, , /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ),55-8,33,6 21/5/213,6,5,6,51, ,9 14.5,28,3, , /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ),268 -,74,27 21/5/213,268,268,268,268, , ,,268, , /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO),278 19,31 #,233 21/5/213,26,26,279,277, , ,5,44, , /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO), ,152 14/3/ ,64,152, , /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ),286 -,69,288 21/5/213,288,281,288,281, , ,26,185, , /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ),71 3,5 #,689 21/5/213,741,71,741,71, ,74 7.1,,497, , /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ), ,757 2/5/213,757,757,757,757, , ,26,364, , /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),8 ---,8 21/5/ ,19,8, , /7/29 17/7/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ), ,347 21/5/213,347,347,347,347, , ,59,189, , /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ),34 17,24 #,29 21/5/213,34,34,34,34, , ,38,21, , /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),134 19,64 #,112 21/5/213,134,134,134,134, , ,28,7, , /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO),8 ---,8 2/5/213,8,8,8,8, , 994,56,6, , /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO), ,413 21/5/ ,83,38, , /1/ FORTHNET (ΚΟ),662 18,43 #,559 21/5/213,649,649,67,662, , ,63,35, , /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ),147-3,29,152 21/5/213,148,147,148,147, ,4 7.58,91,126, ,58, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ), ,613 21/5/ ,64,612 1, , /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ),6 ---,6 2/5/213,6,6,6,6, , ,8,38, , /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ),183-15,28,216 21/5/213,176,176,195,195, , ,13,12, , /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ),69 ---,69 21/5/213,69,69,69,69, , 2.825,29,57, , /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ),79 19,7 #,66 21/5/213,79,79,79,79, , ,46,25, , /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ),57 18,75 #,48 17/5/213,57,57,57,57, , ,47,3, , /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ),415 18,57 #,35 21/5/213,4,4,42,415, , ,72,271, , /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ),17 ---,17 17/5/ ,58,12, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 6/8

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Προς Διαγραφή ,9,2532, /7/212 7/11/ ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 5, ,2 17/5/213 5,2 5,18 5,2 5,18 5,2 91, , ,86 4,2 5, , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1, ,6 8/5/ ,15 1,3 4, , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1, ,59 26/2/ ,15,51 1, , /7/25 14/3/ ALSINCO (KO),15 ---,15 21/5/ ,38,15, Σε Αναστολή , /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ,155 3/7/ ,11,155, , /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ),34 ---,34 3/3/ ,72,34, , /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ),78 ---,78 27/3/ ,74,78, , /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ),15 ---,15 19/11/ ,14,15, , /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ),72 ---,72 2/12/ ,92,72, , /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ),8 ---,8 28/5/ ,4,8, , /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ),14 ---,14 28/9/ ,4,14, , /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ),46 ---,46 3/8/ ,48,46, , /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),48 ---,48 7/9/ ,,48, , /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ),26 ---,26 3/3/ ,91,26, , /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO),14 ---,14 3/11/ ,88,14, , /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ),88 ---,88 27/8/ ,52,88, , /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 9/5/ ,75,4, , /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ),8 ---,8 9/5/ ,75,8, , /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (,5 ---,5 25/2/ ,81,5, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ),39 ---,39 11/3/ ,9,39, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ),54 ---,54 15/12/ ,9,54, , /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,132 29/3/ ,89,132, , (,615) /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),27 ---,27 15/3/ ,9,18, , /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ),1 ---,1 3/11/ ,5,1, , /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ), ,125 28/8/ ,98,125, , /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ),26 ---,26 28/1/ ,62,26, , /7/28 6/8/ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),2 ---,2 3/3/ ,68,2, , /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ), ,168 3/8/ ,28,168, , /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ),38 ---,38 23/3/ ,81,38, , /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ),8 ---,8 23/2/ ,6,8, , /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ), ,328 29/6/ ,14,328, , /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 28/11/ ,96,12, , /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ),26 ---,26 28/3/ ,78,2, , /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ),41 ---,41 3/3/ ,23,41, , /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 31/3/ ,85,12, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 7/8

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 5.28., /7/28 29/3/ ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1, ,7 28/4/ ,6 1,7 1, , /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) 1, ,3 23/2/ ,88 1,3 1, , /6/21 4/2/ CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ),4 ---,4 2/3/ ,3,39, , /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ),64 ---,64 14/7/ ,26,64, , /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO),18 ---,18 7/1/ ,9,18, , /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ),32 ---,32 3/3/ ,91,32, , /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ),31 ---,31 28/3/ ,14,25, , /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ),48 ---,48 3/11/ ,3,48, Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 8/8

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται μόνο στο πλήθος των εισηγμένων μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Από 27/6/28, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/29. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 29/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/26. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/3

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 26/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/213. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/3

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 5/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 29/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 17/5/213. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/3

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4 11 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 100 ALPHA BANK A.E. AΛΦΑ 483 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΔΡΟ 255 AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΚΟ 103 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 443 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΟΤΟΕΛ 496 AVENIR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα