ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20"

Transcript

1 METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA Radni ka 1, Tel / ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU

2 0. TEHNI KI PODACI MO GREJANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: Nazivna mo grejanja (drva/ugalj) 22,9KW/22,8KW Mo grejanja zra enjem štednjaka (drva/ugalj) 8,7KW/8,1KW Toplotna mo predata vodi (drva/ugalj) 14,2KW/14,7KW MO GREJANJA SA REŠETKOM U GORNJEM POLOŽAJU: Nazivna mo grejanja (drva/ugalj) 16KW/20KW Mo grejanja zra enjem štednjaka (drva/ugalj) 6KW/8KW Toplotna mo predata vodi (drva/ugalj) 10KW/12KW POTREBNA PROMAJA DIMNJAKA 16Pa PRE NIK DIMOVODNOG NASTAVKA 150 mm VISINA OD PODA DO OSE DIMOVODNOG NASTAVKA 690 mm DIMENZIJE ŠTEDNJAKA: Širina 900 mm Visina 850 mm Dubina 600 mm DIMENZIJE PE NICE: Širina 460 mm Visina 260 mm Dubina 440 mm DIMENZIJE LOŽIŠTA: Širina 265 mm Visina (min./max.) 264/452 mm Dubina 414 mm OTVOR VRATA LOŽIŠTA (širina/visina) 175/200 mm PRIKLJU CI POTISNOG I POVRATNOG VODA R1 RS PRIKLJU CI TERMOVENTILA I VENTILA SIGURNOSTI R1/2 RU PRIKLJU CI CEVI ZA HLA ENJE R1/2 RS ZAPREMINA KOTLA 16 (l) ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: m 3 (ukupna) Zapremina zagrevanja zra enjem štednjaka m 3 Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) m 3 ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REŠETKOM U GORNJEM POLOŽAJU: m 3 (ukupna) Zapremina zagrevanja zra enjem štednjaka m 3 Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) m 3 MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 1,9 bar MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA 90 C TEŽINA (bruto/neto) 200/170 kg Napomena: Mo grejanja je data za loženje suvim bukovim drvima donje toplotne mo i Hd=4255W/kg i mrkim ugljem Hd=4926W/kg. 3

3 POŠTOVANI KUPCI! Zahvaljujemo Vam na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom našeg štednjaka za etažno grejanje. Uveravamo Vas da ste odabrali kvalitetan i ekonomi an proizvod koji je rezultat dugogodišnjeg iskustva ove fabrike u proivodnji štednjaka i pe i za etažno grejanje. Nadamo se da smo u potpunosti zadovoljili Vaše zahteve kako u pogledu dizajna tako i u pogledu veli ine stambenog prostora koji možete grejati. Molimo Vas da pre priklju ivanja štednjaka pažljivo pro itate ovo uputstvo i da se pridržavate svih saveta datih u njemu. 1. NAMENA Trajnožare i štednjak za etažno grejanje na vrsta goriva koristi se za: -kuvanje, -pe enje, -grejanje stanova,individualnih ku a i službenih prostorija, -proizvodnju tople sanitarne vode. Instalira se uglavnom kao štednjak za etažno grejanje, a može se instalirati i za centralno grejanje. 2. IZGLED I STRUKTURA ŠTEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETAŽNO GREJANJE (sl.1) 1. Poklopac štednjaka 14. Fioka za drva 2. Plo a za kuvanje (plotna) 15. Poklopac za iš enje 3. Nastavak plo e za kuvanje 16. Manometar 4. Dugme leptira za otvaranje i zatvaranje 17. Termometar 5. Vrata pe nice (rerne) 18. Poklopac plotne 6. Termometar pe nice 19. Klapna termostata (regulatora sagorevanja) 7. Vrata ložišta 20. Dimovodni nastavak 8. Dugme regulatora sekundarnog vazduha 21. Poklopac otvora za iš enje 9. Vrata pepeljare 22. Rukohvat 10. Dugme termostata (regulatora sagorevanja) 23. Nosa rosta 11. Poluga za trešenje pepela 24. Dodatni poklopac 12. Pepeljara (kutija za pepeo) 25. Nosa poluge 13. Drža žara 3. SIGURNOST I POUZDANOST U RADU ŠTEDNJAKA Štednjak za etažno grejanje je tako konstruisan da obezbeðuje maksimalnu sigurnost u radu. Sigurnost u radu štednjaka je obezbeðena na tri na ina: -regulatorom sagorevanja (termostatom) (sl.1 poz.10), koji je smešten u vratima pepeljare, a koji automatski zatvara dovod vazduha u ložište štednjaka kada se dostigne podešena temperatura vode u kotlu, -cevnom zmijom izraðenom od bakarne cevi ugraðenom u samom kotlu koja kada je u vezi sa termoventilom (sl.7 poz.13) služi kao termoosigura od eventualnog pregrevanja štednjaka, -ventilom sigurnosti (sl.7 i 8 poz.5) koji morate OBAVEZNO postaviti na priklju ak R1/2 (sl.4 poz.6). NAPOMENA: Uz štednjak se ne isporu uju termoventil i ventil sigurnosti, dok je termostat ugraðen na samom štednjaku u vratima pepeljare. 4. POSTAVLJANJE (INSTALIRANJE) ŠTEDNJAKA -Štednjak se može instalirati u kuhinjskom bloku ili na nekom drugom pogodnom mestu. -Ispod štednjaka treba da je nezapaljiva podloga. -Ukoliko je zapaljiva podloga (drvo,plastika) postaviti limenu plo u koja treba da viri sa bo nih strana po 10cm a sa prednje strane 50cm. -Nameštaj i predmeti koji se nalaze pored ili u blizini štednjaka ne smeju biti od zapaljivog materijala. Ukoliko su od zapaljivog materijala onda minimalni razmak od štednjaka treba da bude 20cm. 4

4 Slika 1 5

5 -Ukoliko je postavljen orman iznad štednjaka minimalni razmak izmeðu plotne štednjaka i ormana treba da bude barem 70cm. -Zapaljivi materijali (npr. tapete,štokovi, vrata itd.) od dimnih cevi treba da su udaljeni najmanje 20cm. Ovaj razmak se može smanjiti ako se postavi termoizolacija na dimne cevi i temperatura okolnih stvari ne prelazi 80 C. -Štednjak treba postaviti u horizontalni položaj ili malo podignut sa zadnje strane (3-4mm.). 5. POSTAVLJANJE NA DIMNJAK Raspakovani štednjak pregledati i upoznati se sa delovima štednjaka i priborom,a naro ito obratiti pažnju na slede e: -Da su u specijalnim kanalima vrata ložišta, pepeljare,poklopca za iš enje i rama plotne postavljene bezazbestne pletenice koje dobro zaptivaju i ne dozvoljavaju nekontrolisano ulaženje vazduha. -Da regulator sagorevanja (termostat) pomo u regulacionog dugmeta (sl.1 poz.10 ) pravilno otvara i zatvara klapnu regulatora (sl.1 poz.19). -Drža žara (sl.1 poz.13 ) treba da bude dobro postavljen u svoje ležište i da se lako otvara. Priklju ak za dimnjak (štucna) koji se isporu uje uz štednjak i nalazi se u fioci za drva postaviti i našrafiti na otvore na nosa u štucne (plotni) ili na otvoru bo ne strane. Prethodno treba skinuti postoje i poklop i i iskoristiti iste vijke za vezivanje štucne. NAPOMENA: Ukoliko Vam dimnjak nije najbolji ili je sumnjivog kvaliteta preporu ujemo Vam postavljanje priklju ka za dimnjak na nosa u štucne (odozgo) a ne na bo noj strani. Štednjak postiže svoju nazivnu mo ukoliko je promaja u dimnjaku 20Pa. Preporu ujemo slede e veli ine dimnjaka kojima se postiže ova promaja: Oznaka štednjaka ALFA TERM 20 Nazivna mo grejanja (KW) Visina dimnjaka (m) Mrki ugalj drva Dimenzije svetle površine (mm.) x x x x x145 -Propisan dimnjak i ispunjavanje ostalih zahteva koji su dati u materijalu koji sledi su pretpostavka za besprekorno funkcionisanje štednjaka. -Priklju ak na dimnjak treba postaviti usponski. -Horizontalni komadi dimnih cevi koji su duži od 0,5m treba da imaju uspon od 10 prema dimnjaku. -Dimovodni nastavak, dimovodne cevi i dimnjak ne smeju se sužavati. -Svi spojevi kao i dimnjak mora da budu dobro zaptiveni,bez gareži i prljavština u dimovodnim cevima. -Dimnjak treba zaštititi od hladno e (toplotno ga izolovati). Posebno se to odnosi na dimnjake napravljene od lima i dimnjake zidane na spoljnje zidove. -Dimne cevi koje nemaju termoizolaciju i ne stoje vertikalno, ne smeju biti duže od 1,25m. Provera ja ine promaje vrši se pomo u sve e (sl.2). Slika 2 6

6 Ispravan je dimnjak ako zadovoljava slede e uslove (sl. 3): -Da viri iznad vrha krova (sljemena,bila) najmanje 0,5m. -Da nadvisi susednu ku u koja je blizu dimnjaka, drvo ili neku drugu prepreku. -Da bude u unutrašnjim zidovima ku e ili da bude dobro izolovan ako je u spoljnim zidovima. -Da nastavak bude tesno vezan sa dimnjakom ukoliko se nastavlja. -Da bude dobro o iš en tj.da u njemu nema pti jih gnezda, razne prljavštine i gareži. -Da dimovodna cev ne uðe duboko u otvor dimnjaka jer se time smanjuje prostor za izlaz dima. -Da svi drugi nepotrebni otvori kao i vratanca za iš enje budu dobro zatvoreni (zaptiveni) kako se ne bi stvarao tzv."falš" vazduh. Slika 3 7

7 6. INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE Instaliranje štednjaka treba da izvrši stru no lice prema odgovaraju em projektu. Štednjak je namenjen za etažno i centralno grejanje. Može se instalirati u zatvorenom i otvorenom sistemu grejanja. Pridržavati se propisa JUS M.E7.201 i JUS M.E Šeme zatvorenog i otvorenog sistema date su na sl.7 i sl. 8. Zadnja strana kotla sa priklju cima data je na sl. 4 gde su: Slika 4 -Poz.1 je priklju ak sa spoljnim navojem R1 za potisni vod, -Poz.2 je priklju ak sa spoljnim navojem R 1 za povratni vod, -Poz.3 i 4 su priklju ci (kom.2) sa spoljnim navojem R1/2. To su izlazi cevi za hla enje i bilo koji od njih može biti ulaz odnosno izlaz, -Poz.5 je priklju ak sa unutrašnjim navojem R1/2 za ugradnju zaštitne cevi termoventila, -Poz.6 je priklju ak sa unutrašnjim navojem R1/2 za ugradnju ventila sigurnosti. 6.1 POTISNI I POVRATNI VOD (sl.4 poz.1 i 2 i sl.7 i sl.8 poz.3 i 10) Izlazi potisnog i povratnog voda na kotlu su 1 i ne smete ih reducirati odnosno sužavati do prvog ra vanja. Koristite eli nu cev 1 ili bakarnu cev spoljnjeg pre nika Φ28mm. ( ili ve eg pre nika). Pri izvo enju instalacije strogo vodite ra una na nagibe cevi koji treba da budu 0,5% (5mm. po dužnom metru cevi) i na odzra ivanje sistema (kotla, cevi, radijatora). Na potisnom vodu možete postaviti termomanometar mada su na samom štednjaku na prednjoj strani ugra eni termometar i manometar. Na povratnom vodu postavite baj-pas sa pumpom, ekspanzionu posudu i slavinu za punjenje i pražnjenje sistema. Pri postavljanju pumpe obratite pažnju na smer pumpe. Napomena: "baj-pas" radite samo ukoliko ima uslova za tzv. gravitaciono grejanje. 8

8 6.2 TERMOVENTIL (sl. 7 poz. 13) Ugradnja termoventila kod zatvorenog sistema centralnog grejanja je OBAVEZNA. Posebno se to odnosi na zatvoreni sistem kada su radijatori potopljeni gde u slu aju prestanka rada pumpe iz bilo kojih razloga temperatura vode u kotlu naglo raste i vrlo brzo dolazi do pregrevanja. Kod otvorenog sistema centralnog grejanja ugradnja termoventila nije obavezna. Termoventil možete priklju iti na gornjem ili donjem priklju ku R1/2 zavisno od raspoloživog prostora samo morate voditi ra una o smeru ulaza i izlaza vode koji je jasno ozna en na telu termoventila. Zaštitnu cev banane termoventila postavite u otvor priklju ka termoventila (sl.4 poz.5 i sl.7 poz.18). Zaptivanje izvršite uz pomo kudelje ili drugog zaptivnog sredstva pritezanjem. Na sl.7 data je šema vezivanja termoventila. 6.3 VENTIL SIGURNOSTI (sl. 7 i 8 poz. 5 i sl. 4 poz. 6 ) Na zadnjoj strani kotla ispod rama plotne zavaren je priklju ak R1/2 (sl.4 poz.6) na koji ste OBAVEZNI da postavite ventil sigurnosti.ventil sigurnosti treba da bude 2,5 do 3 bara. Možete ga postaviti direktno na priklju ak ili na udaljenosti najviše 1m od priklju ka, pod uslovom da izme u kotla i ventila sigurnosti ne postoji nikakav zaporni ventil. Kod otvorenog sistema grejanja ventil sigurnosti po pravilu se ne stavlja, ali je naš savet da ga ipak postavite kao još jedan vid osiguranja kotla i sistema (zbog nepredvi enih situacija). NAPOMENA: Ukoliko ventil sigurnosti ne postavite kako je prethodno objašnjeno, garancija ne važi. 6.4 TERMOMETAR I MANOMETAR (sl. 1 poz. 16 i 17 i sl. 5) Na samom štednjaku, na dodatnom poklopcu (sl.1 poz.24) izme u vrata ložišta i vrata pepeljare postavljeni su termometar i manometar (sl.1 poz.16 i poz.17, i sl.5) tako da se ne moraju stavljati na instalaciju. Termometar poz. 17 pokazuje temperaturu vode u kotlu (radnu temperaturu) u C. Manometar poz. 16 pokazuje pritisak vode u kotlu odnosno u sistemu u barima. Slika 5 Slika 6 7. PRAKTI NA UPUTSTVA I SAVETI ZA KORIŠ ENJE SISTEMA GREJANJA -Preporu ujemo da se opredelite za zatvoreni sistem zbog opasnosti od korozije kod otvorenog sistema grejanja. -Svi priklju ci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. -Pre puštanja u rad kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod pritiskom od 2,4bara. -Poželjno je da se voda bar jednom ispusti iz sistema zbog prljavštine koja se nalazi u sistemu. -Za instalaciju na koju je priklju en samo štednjak alfa term 20 preporu ujemo ekspanzionu posudu od 18 (l) ali ne manju od 12(l) koja bi bila postavljena na povratnom vodu, što bliže kotlu, a izme u kotla i ekspanzione posude ne sme se postaviti nikakav zaporni ventil. 9

9 ŠEMA INSTALACIJE ZATVORENOG SISTEMA ŠTEDNJAKA ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM Slika 7 1. Toplovodni kotao 2. Dimni nastavak 3. Razvodni vod 4. Zatvoreni ekspanzioni sud 5. Ventil sigurnosti 6. Radijatorski ventil 7. Radijator 8. Odzra ni ventil 9. Cirkulaciona pumpa 10. Povratni vod 11. Slavina za punjenje i pražnjenje 12. Regulacioni ventil 13. Termoventil 14. Priklju ni vod za vodovodnu mrežu 15. Odvod tople vode 16. Manometar 17. Priklju ak za ventil sigurnosti 18. Priklju ak termoventila 10

10 ŠEMA INSTALACIJE OTVORENOG SISTEMA ŠTEDNJAKA ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM Slika 8 1. Toplovodni kotao 2. Dimni nastavak 3. Razvodni vod 4. Otvoreni ekspanzioni sud 5. Ventil sigurnosti 6. Radijatorski ventil 7. Radijator 8. Odzra ni ventil 9. Cirkulaciona pumpa 10. Povratni vod 11. Slavina za punjenje i pražnjenje 12. Priklju ak ventila sigurnosti 13. Priklju ak termoventila 14. Odužna cev 15. Odvod tople vode 16. Manometar 11

11 - Poželjno je ugraditi pumpu R1 sa više brzina iji kapacitet protoka uvek odgovara trenutnoj potrebi sistema. Neposredno ispred i iza pumpe ugradite zaporne ventile kako bi bez ispuštanja vode moglo da se vrši skidanje pumpe zbog popravke, zamene itd. -Slavinu za punjenje i pražnjenje sistema montirajte na povratnom vodu na najnižoj ta ki sistema. -Pre puštanja u pogon sistem treba napuniti vodom i to: a) Ako je sistem otvoren onda preko slavine za punjenje i pražnjenje punite sistem dok ne po ne da curi voda iz prelivne cevi ekspanzione posude, b) Ako je zatvoren sistem pritisak u sistemu (radni pritisak) treba da bude 1 1,5 bar. U oba slu aja sistem punite polako tako da vazduh uspe da iza e kroz ventile za ispuštanje vazduha. Ventile, ako sami ne otvaraju treba otvoriti ru no dok ne po ne da curi voda, a potom ih zatvoriti. -Vodu iz sistema za grejanje ne ispuštati ni leti jer ona štiti unutrašnjost sistema od širenja oksidacije (korozije). -Ako zimi duže vreme ne koristite kotao, a u sistemu nemate sredstvo protiv smrzavanja, najbolje je da ispustite vodu iz sistema. Pri tome otvorite ventile na radijatorima, odzra ne slavine i ostale zaporne elemente u sistemu. -Ne sme se potpaliti vatra ako je voda u kotlu zale ena, niti ako nema dovoljno vode u kotlu. 8. PUŠTANJE U RAD I LOŽENJE Pre po etka loženja treba da je ceo sistem etažnog (centralnog) grejanja napunjen vodom, dobro odzra en a štednjak pravilno priklju en na dimnjak kako je objašnjeno u prethodnim ta kama. NAPOMENA: Štednjak se ne sme koristiti bez vode. Mora biti vezan na instalaciju na kojoj su vezani potroša i (radijatori) minimalne snage 8 KW. Kada je sistem hladan, klapna regulatora snage (regulatora sagorevanja, termostata) smeštena u vrata pepeljare (sl. 1 poz. 10 i poz. 19) treba da je otvorena. Dugme leptira za otvaranje i zatvaranje (sl. 1 poz. 4 i sl. 16) povu i napred. Tako je otvoren leptir i omogu ena potpala. Kasnije kada se štednjak razgori, podesimo klapnu regulatora na odgovaraju i položaj što zavisi od vu e dimnjaka i željene snage, a dugme leptira gurnuti nazad. Tada je leptir zatvoren i omogu eno je potpuno iskoriš enje sagorevanja a time i bolje grejanje, kuvanje i pe enje. Pri tom vrata ložišta i pepeljare (sl. 1 poz. 7 i poz. 9) moraju biti zatvorena ako želimo regulisano sagorevanje. Leptir za potpalu je otvoren samo dok se vrši potpala štednjaka (10 do 15 minuta). Vrata ložišta i pepeljare mogu se otvarati i zatvarati ru no a mogu i savijenim klju em kako je prikazano na slici 6. Štednjak ložimo kao sve trajnožare e štednjake na vrsta goriva.kada je rešetka u donjem položaju potpalu vršimo preko otvorenih vrata pepeljare i drža a žara (sl.9i sl.10).drža žara (sl.1 poz.13 i sl.9) otvaramo podizanjem i povla enjem. Kada je rešetka u gornjem položaju preko otvorenih vrata ložišta (sl.11) na rešetku stavimo papir, sitno nacepkana drva i potpalimo. Kada se sve dobro razgori možemo štednjak napuniti drvima ili ugljem ukoliko je rešetka u gornjem položaju. Ukoliko je rešetka u donjem položaju nemojte sav ogrevni materijal koji je potreban za puno ložište stavljati odjednom u ložište ve ga podelite na dva ili tri dela i ubacujte ga u ložište u vremenskim razmacima od minuta na užareni ogrevni materijal. Tako napunjen štednjak gori od 1 do 6 sati, zavisno od intenziteta sagorevanja u štednjaku i podešenog regulatora snage (termostata). 12

12 Slika 9 Slika10 Slika 11 Ložište se može puniti i odozgo (sl.12). Pomo u klju a podigne se poklopac plotne i stavlja se ogrev. Ne preporu uje se stavljati u štednjak neke organske otpatke (plasti ne kese,kosti i drugo) jer se tada na zidovima dimnih kanala sakuplja katran koji može prouzrokovati požar. Nakon svakog punjenja preporu uje se da štednjak gori bar pola sata sa najve om snagom jer u po etku izgore svi isparljivi sastojci u gorivu, koji su ina e glavni uzro nici stvaranja kondenzata u štednjaku. Ugalj ubacujete kada u ložištu imate dobar (jak) žar u dva do tri navrata u razmacima od 15 minuta. Slika 12 Slika UPOTREBA REŠETKE U GORNJEM I DONJEM POLOŽAJU Za kuvanje, pe enje i grejanje u prelaznom periodu koristi se gornji položaj rešetke (sl.11) kako bi plamen direktno dopirao do plotne i tako došlo do uštede na troškovima kuvanja, pe enja i grejanja. Štednjak se isporu uje sa rešetkom u donjem položaju. Za premeštanje rešetke iz donjeg u gornji položaj potrebno je uraditi slede e: -Skinuti plotnu sa štednjaka i otvoriti vrata ložišta i pepeljare. -Rešetku treba gurnuti sasvim unazad polugom za trešenje rešetke a zatim kroz otvor vrata pepeljare i prostora za pepeo rukom podignuti prednji deo rešetke i izvu i je iz svog ležišta (položaja). Nakon toga se podigne i izvu e nosa rešetke. -Postavljanje rešetke u gornji položaj vrši se obrnutim redosledom. Nosa rešetke se postavi na nosa e rosta (kom.4) koji su zavareni u ložištu kotla napred i nazad (kom.2+2) (sl.1 poz.23). U ležište nosa a rešetke ubaciti rešetku pod nekim uglom (koso) da prvo upadne zadnji deo rešetke a potom spustiti prednji deo rešetke. Rešetku pomeriti napred nazad da dobro legne u ležište nosa a rešetke. Postaviti plotnu u ležište nosa a rama plotne. -Postavljanje rešetke u donji položaj (sl.9 i 10) vrši se na isti na in kao u gornji položaj s tim što se na kraju malo podigne prednji deo rešetke i kroz pravougaone otvore nosa a poluge (sl.1 poz.25) ubaci poluga tresa a rešetke. Rešetka se polako spusti tako da zub rešetke upadne u otvor poluge tresa a rešetke. 13

13 Napomene: -Pomo u poluge tresa a rešetke (sl.13), rešetka se može tresti samo u donjem položaju. Trešenje rešetke može se vršiti ru no ili klju em kako je prikazano na slici 13. U gornjem položaju nema trešenja rešetke polugom za trešenje ve se trešenje pepela odnosno iš enje (džaranje) može vršiti lopaticom za iš enje ili nekim drugim predmetom. -U donjem položaju rešetke bolje je zagrevanje vode, može da se greje ve i broj radijatora i ve a zapremina stambenog prostora ali je otežano kuvanje. -U gornjem položaju rešetke slabije je zagrevanje vode, može da se greje manji broj radijatora i manja zapremina stambenog prostora ali je kuvanje mnogo lakše. -U oba položaja rešetke pe enje je isto (ne remeti se). 10. AUTOMATSKA REGULACIJA Snaga štednjaka podešava se termostatom (regulatorom snage,regulatorom sagorevanja) koji je smešten u vrata pepeljare i koji automatski podešava odmicanje klapne regulatora u zavisnosti od podešavanja regulacionog dugmeta (sl.1 poz.10 i poz.19) i visine temperature vode u kotlu štednjaka. Regulaciono dugme ima više položaja koji su ispisani na samom dugmetu i to je dato u tabeli 1 na slede i na in: Tabela 1 Položaj dugme regulatora Temperatura vode u štednjaku ( C) Zatvoren regulator Poklopac (klapna) za vazduh u sistemu regulatora snage u potpunosti reguliše dovod vazduha za sagorevanje ako su ostali otvori zatvoreni. 11. REGULATOR SEKUNDARNOG VAZDUHA U vrata ložišta postavljen je regulator sekundarnog vazduha (sl.1poz.8 i sl.14). Njime se reguliše naknadno paljenje i sagorevanje nesagorelih dimnih gasova. Njegovo otvaranje i zatvaranje vrši se ru no preko dugmeta koje se nalazi na vratima ložišta. Regulator sekundarnog vazduha ostavite otvoren kada je pri koriš enju štednjaka rešetka u donjem položaju. Regulator sekundarnog vazduha zatvorite kada je rešetka u gornjem položaju. 12. KUVANJE, PE ENJE I PRŽENJE U toku grejne sezone štednjak se upotrebljava pretežno za grejanje. Rešetka se u tu svrhu postavlja u donji položaj. Radi bržeg pe enja, kuvanja i prženja upotrebljavati suva drva za loženje. Leptir za potpalu mora biti zatvoren, a regulator snage otvoren. Posle završenog pe enja, kuvanja i prženja regulator snage postaviti na željeni položaj. Kod pe enja temperaturu vode u sistemu treba pove ati bar na 60 C, ako treba i zatvaranjem nekih radijatora dok traje pe enje, a temperaturu rerne prilagoditi namirnicama koje se peku. 14

14 13. OGREVNI MATERIJAL Ogrevni materijal se može uvati u fioci za ogrev (sl.15). Fioka se kre e po vo icama. Ako želimo da izvu emo fioku iz štednjaka moramo da je podignemo kako bi ispala iz ležišta. Koristite ogrevni materijal koji je dat u tabeli 2 ime ete obezbediti da kotao ima nazivnu toplotnu snagu na promaju dimnjaka od 20 mbara (20Pa). Nemojte paliti ugljenu prašinu, piljevinu i otpad koji intenzivno dimi! Tabela 2 Slika 14 Slika 15 Slika 16 Ogrevni materijal Toplotna mo (kj/kg.) Mrki ugalj Suvo bukovo ogrevno drvo NAPOMENA: Radi dobijanja nazivne toplotne snage i što ve eg stepena iskoriš enja preporu ujemo da kao ogrevni materijal koristite suva bukova drva se ena na dužini L=33cm. 14. IŠ ENJE I ODRŽAVANJE Pre svakog punjenja gorivom rešetka štednjaka se mora o istiti lopaticom otvaranjem drža a žara ili kroz otvorena vrata ložišta. Treba najmanje jednom dnevno izbaciti pepeo iz pepeljare, a krupnije ostatke (šljaku) ukloniti otvaranjem vrata pepeljare i drža a žara. Sve površine štednjaka koje dodiruju dimni gasovi redovno održavati i istiti pomo u lopatice. iste grejne površine garantuju ekonomi an rad štednjaka. Preporu uje se iš enje štednjaka jednom mese no a u slu aju potrebe i eš e. Emajlirane površine štednjaka i ram štednjaka nemojte istiti ži anom etkom i ži anim sun erom jer se može oštetiti emajl i zaštita, ve vlažnom krpom uz upotrebu sredstava za iš enje i finim deterdžentima. Rernu istiti posle svake upotrebe dok je još topla. Posle iš enja vrata rerne ostaviti otvorena nekoliko minuta kako se pri slede em zagrevanju ne bi javio neprijatan miris. Plotnu štednjaka povremeno o istiti finom šmirglom a u slu aju duže pauze treba je premazati uljem koje ne sadrži kiseline (biljnim uljem). Zagorele stvari sa plotne za kuvanje skinite pomo u špakle, noža, i eventualno tretirajte grafitom, pepelom iz kutije za pepeo ili uljem. Zabranjeno je rashla ivanje štednjaka vešta kom promajom i kvašenje ložišta vodom radi hla enja. 15. KONZERVIRANJE ŠTEDNJAKA Po završetku sezone loženja, štednjak treba o istiti od pepela i a i. Vodu treba ispustiti samo u slu aju ako je potrebno izvršiti neku popravku na instalaciji. Ako se instalacija u sezoni grejanja ne koristi, u instalaciju sipati odre enu koli inu neke te nosti protiv zamrzavanja ili ispustiti vodu iz instalacije radi obezbe ivanja od zamrzavanja. 15

15 16. SMETNJE Tabela 3 RB Smetnje Mogu i uzro nik Otklanjanje 1 Pritisak vode u insta. polako opada Instalacija ne zaptiva Proveriti zaptivenost zavarenih spojeva, navojnih spojeva,holendera i ostalog 2 Hladni radijatori na najve oj visini instalacije i uje se šum Vazduh u instalaciji i mali pritisak u instalaciji Pove ati pritisak u instalaciji i ispustiti vazduh iz instalaciju i iz radijatore 3 Radijatori ne greju po celoj dužini Vazduh u radijatorima Ispustiti vazduh iz radijatora preko odzra nog ventila 4 5 Sigurnosni ventil ispusta vodu iz instalacije, a pritisak je manji od 3 (2,5)bara Pritisak u instalaciji ve i od 3 (2,5)bara a sigurnosni ventil ne ispušta vodu iz instal. Sigurnosni ventil je u kvaru Sigurnosni ventil je u kvaru Zameniti sigurnosni ventil Zameniti sigurnosni ventil Vazduh u instalaciji Izvršiti odzra ivanje radijatora Zatvoreni ventili prema radijatorima Otvoriti sve ventile u sistemu grejanja i omogu iti normalnu cirkulaciju vode u instalaciji 6 Nagli porast temper. vode u instalaciji Kvar na cirkulacionoj pumpi Izvšiti opravku cirkulacione pumpe ili je zameniti ime se omogu uje rad sistema grejanja Nestanak elektri ne struje Treba otvoriti sve ventile koji su reducirali sistem grejanja. Pre svega se to odnosi na ventil na baj-pas -u. Obustaviti ili smanjiti loženje uz jaku kontrolu kako temperatura vode u sistemu ne bi prešla 90 C dok ne do e struja. 7 Nagli porast pritiska u instalaciji pri porastu temperature vode Smanjen pritisak u ekspanzionoj posudi ili potpuno prazna. Skinuti poklopac ili kapicu ventila posude i preko ventila oslobodite nešto vazduha.ako je membrana uništena iz ventila e curiti voda, a ako je samo poluprazna izlazi e samo vazduh Ukoliko iz ventila curi voda zameniti ekspanzionu posudu. Ukoliko iz ventila izlazi samo vazduh skinuti posudu sa instalacije i dopumpati je. Pritisak u posudi mora da bude jednak ili ve i od visinske razlike najviše i najniže ta ke instalacije.primer: za visinsku razliku od 5m. pritisak je Pmin. 0,5 bara. Vazduh u instalaciji Izvršiti odzra ivanje instalacije 16

16 Nema napona na elektri nom priklju ku. Olabavljene priklju nice. Pregledati i pritegnuti zavrtnje na mestima priklju aka.pregledati i po potrebi zameniti osigura e,otkloniti neispravnost priklju ka na motoru ili na instalaciji 8 Cirkulaciona pumpa se ne uklju uje ili izbacuje osigura Kondenzator u kvaru Blokada rotora Zameniti kondenzator Pre svakog po etka grejanja ispitati lako okretanje rotora.taloženje tople vode može dovesti do blokiranja rotora.zavrta em okrenuti osovinu motora levo-desno dok ne omogu i slobodno kretanje rotora. Pumpa je blokirana usled taloga Pumpu demontirati i o istiti. 9 Termometar ili manometar ne pokazuje veli inu temperature ili pritiska vode u instalaciji Termometar ili manometar je u kvaru Zameniti termometar ili manometar Neispravna pumpa.veliki zazor izme u osovine rotora i aure Smanjiti brzinu pumpe.zameniti aure pumpe ili celu pumpu 10 Buka (šumovi) iz sistema za grejanje Pumpa radi na suviše visokoj brzini. Izabrati nižu brzinu. Vazduh u instalaciju Ispustiti vazduh iz sistema za grejanje Olabavljena dugmad ili neki zavrtanj na štednjaku Zategnuti dugmad i zavrtnje 11 Šumovi u pumpi Pritisak na usisnom delu pumpe je suviše nizak Pove ati pritisak sistema ili proveriti ekspanzioni sud. -nestanak struje Tako treba i ne dirati ništa. Kada se ohladi sistem termoventil e sam zatvoriti. 12 Aktivirao se termo osigura za hla enje (termoventil) jer se pove ala temp.vode preko 95 C zbog: -otvorena vrata pepeljare i nema regulisanog sagorevanja -rešetka u donem položaju a uklju en mali broj radijatora Zatvoriti vrata pepeljare i preko dugmeta na poklopcu vrata pepeljare i termostata smanjiti temp.vode u sistem. Prebaciti rešetku u gornji položaj ili uklju iti još neki radijator.vrata pepeljare držati zatvorena. 17

17 13 Kondenzat vode u kotlu Ogrevni materijal vlažan Temp. povratne vode iz sistema grejanja previše mala Zameniti ogrevni materijal Ugraditi meša ki ventil ili isklju iti neki radijator iz sistema grejanja Nekalori ni ogrevni materijal Promeniti ogrevni materijal 14 Temperatura izlazne vode ne odgovara (mala) Sistem grejanja predimenzionisan (veliki broj radijatora) Isklju iti neke radijatore Uba eno malo ogrevnog materijala u ložište Pove ati koli inu ogrevnog materijala u ložištu Slaba je promaja dimnjaka Napraviti nov dimnjak ili popraviti stari 15 Ne gori redovno vatra Priklju ci dimne cevi ne zaptivaju. Vrata na štednjaku i dimnjaku ne zaptivaju. Dimnjak vu e falšvazduh Zadihtovati sva spojna mesta kako se ne bi javljao falš-vazduh. 16 Kod pe enja,kuvanja nema dovoljno toplote Termostat podešen na nižu temperaturu Pove ati temp.vode preko termostata ili na kratko otvoriti vrata pepeljare 17 Kod pe enja,kuvanja ima previše toplote Termostat podešen na visoku temperatutu Smanjiti temp. vode preko termostata ili umerenije ložiti 18 Kotao-štednjak dimi kod prvog uklju enja Obgorevanje i zagrevanje dimnjaka i štednjaka Normalno je da kod prvog uklju enja štednjak malo dimi, ali posle izvesnog vremena to prestaje. Neo iš en dimnjak, dimovodne cevi i štednjak O istiti unutrašnjost dimnjaka,dimovodnih cevi i štednjaka 19 Kotao-štednjak dimi pri redovnoj upotrebi Vlažan ogrev ili ogrev koji koristite intenzivno dimi Promenite ogrev.koristite suv ogrev i ogrev koji ne dimi Prepunjeno ložište Ložište punite polako,postepeno, iz nekoliko puta Loš dimnjak Popraviti ili napraviti nov dimnjak 20 Rešetka se zaglavljuje kada se vrši otresanje Zaglavio se neki ekser, šljaka ili nešto drugo na rešeci O istiti rešetku od nepoželjnih predmeta 18

18 17. GARANCIJA Proizvo a štednjaka za etažno grejanje daje garanciju u zakonskom roku, uz uslov da se štednjak koristi prema ovom uputstvu. U slu aju nepravilne upotrebe štednjaka, ili nestru nog instaliranja koje nije izvršio ovlaš eni instalater - garancija ne važi. Vek trajanja štednjaka je 7 godina, uklju uju i i garantni rok. U tom vremenu se proizvo a obavezuje da obezbedi rezervne delove štednjaka. Proizvo a zadržava sva prava izmene. 19

19 SADRŽAJ: 0.TEHNI KI PODACI NAMENA IZGLED I STRUKTURA ŠTEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETAŽNO GREJANJE (sl.1) SIGURNOST I POUZDANOST U RADU ŠTEDNJAKA POSTAVLJANJE (INSTALIRANJE) ŠTEDNJAKA POSTAVLJANJE NA DIMNJAK INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE POTISNI I POVRATNI VOD (sl.4 poz.1 i 2 i sl.7 i sl.8 poz.3 i 10) TERMOVENTIL (sl.7 poz.13) VENTIL SIGURNOSTI (sl.7 i 8 poz.5 i sl.4 poz.6 ) TERMOMETAR I MANOMETAR (sl.1 poz.16 i 17 i sl.5) PRAKTI NA UPUTSTVA I SAVETI ZA KORIŠ ENJE SISTEMA GREJANJA PUŠTANJE U RAD I LOŽENJE UPOTREBA REŠETKE U GORNJEM I DONJEM POLOŽAJU AUTOMATSKA REGULACIJA REGULATOR SEKUNDARNOG VAZDUHA KUVANJE, PE ENJE I PRŽENJE OGREVNI MATERIJAL IŠ ENJE I ODRŽAVANJE KONZERVIRANJE ŠTEDNJAKA SMETNJE GARANCIJA

20 Gabaritne mere štednjaka ALFA TERM " 100 1/2"RS 1/2"RU 1/2"RU Ø Ø /2"RS 1"

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK 14-80 KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax 022 80494 www.termomont.rs 20. avgust 2012

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Tropromajni toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKU3 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381 63 259422 oce@termomont.rs www.termomont.rs

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

MEHANIKA FLUIDA. Složeni cevovodi

MEHANIKA FLUIDA. Složeni cevovodi MEHANIKA FLUIDA Složeni cevovoi.zaata. Iz va velia otvorena rezervoara sa istim nivoima H=0 m ističe voa roz cevi I i II istih prečnia i užina: =00mm, l=5m i magisalni cevovo užine L=00m, prečnia D=50mm.

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC 70-90 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na čvrsto gorivo sa gorionikom na pelet BIOTERMEC 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Prhovačka bb 22310 Šimanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

5 Ispitivanje funkcija

5 Ispitivanje funkcija 5 Ispitivanje funkcija 3 5 Ispitivanje funkcija Ispitivanje funkcije pretodi crtanju grafika funkcije. Opšti postupak ispitivanja funkcija koje su definisane eksplicitno y = f() sadrži sledeće elemente:

Διαβάστε περισσότερα

PRETHODNI PRORACUN VRATILA (dimenzionisanje vratila)

PRETHODNI PRORACUN VRATILA (dimenzionisanje vratila) Predet: Mašinski eleenti Proračun vratila strana Dienzionisati vratilo elektrootora sledecih karakteristika: oinalna snaga P = 3kW roj obrtaja n = 400 in Shea opterecenja: Faktor neravnoernosti K =. F

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrijske nejednačine

Trigonometrijske nejednačine Trignmetrijske nejednačine T su nejednačine kd kjih se nepznata javlja ka argument trignmetrijske funkcije. Rešiti trignmetrijsku nejednačinu znači naći sve uglve kji je zadvljavaju. Prilikm traženja rešenja

Διαβάστε περισσότερα

Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000

Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000 Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000 SRB, CG Uputstvo za instaliranje, rukovanje i održavanje 2 SRB, CG Sadržaj 1. Objašnjenje simbola i uputstva

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za servisiranje VITOSOL 200-T VITOSOL 300-T. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za servisiranje VITOSOL 200-T VITOSOL 300-T. za stručnjake Uputstvo za servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitosol 200-T Oznaka SP2A Vitosol 300-T Oznaka SP3B Vakuumski cevni kolektor prema principu Heatpipe Napomene o validnosti vidi na poslednjoj strani. VITOSOL

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C ANTEA CONDENSING SRB. UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE

IST 03 C ANTEA CONDENSING SRB. UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE IST 03 C 482-01 ANTEA CONDENSING SRB UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE Dragi Klijenti, Zahvaljujemo se što ste odabrali i kupili jedan od naših kotlova. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova uputstva kako

Διαβάστε περισσότερα

Cenovnik spiro kanala i opreme - FON Inžinjering D.O.O.

Cenovnik spiro kanala i opreme - FON Inžinjering D.O.O. Cenovnik spiro kanala i opreme - *Cenovnik ažuriran 09.02.2018. Spiro kolena: Prečnik - Φ (mm) Spiro kanal ( /m) 90 45 30 Muf/nipli: Cevna obujmica: Brza diht spojnica: Elastična konekcija: /kom: Ø100

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA UREĐAJI I OPREMA SISTEMA ENTRALNOG GREJANJA Kotlovi za centralno grejanje Podele kotlova prema grejnom fluidu : Grejni fluid je voda toplovodeni i vrelovodni kotlovi Grejni fluid je para parni kotlovi

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik:

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik: TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SERVISERA I INSTALATERA MAIN 24 Fi MAIN 24 i Izdanje 1. Važi od 23.04.2007. Uvoznik: D.O.O ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, POEDNIŠTVO I USLUGE 24000 Subotica, Put Jovana Mikića 56. Tel/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

I Pismeni ispit iz matematike 1 I

I Pismeni ispit iz matematike 1 I I Pismeni ispit iz matematike I 27 januar 2 I grupa (25 poena) str: Neka je A {(x, y, z): x, y, z R, x, x y, z > } i ako je operacija definisana sa (x, y, z) (u, v, w) (xu + vy, xv + uy, wz) Ispitati da

Διαβάστε περισσότερα

PID: Domen P je glavnoidealski [PID] akko svaki ideal u P je glavni (generisan jednim elementom; oblika ap := {ab b P }, za neko a P ).

PID: Domen P je glavnoidealski [PID] akko svaki ideal u P je glavni (generisan jednim elementom; oblika ap := {ab b P }, za neko a P ). 0.1 Faktorizacija: ID, ED, PID, ND, FD, UFD Definicija. Najava pojmova: [ID], [ED], [PID], [ND], [FD] i [UFD]. ID: Komutativan prsten P, sa jedinicom 1 0, je integralni domen [ID] oblast celih), ili samo

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA Veličina prostora kojeg tijelo zauzima Izvedena fizikalna veličina Oznaka: V Osnovna mjerna jedinica: kubni metar m 3 Obujam kocke s bridom duljine 1 m jest V = a a a = a 3, V

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Tronic. Bojler za toplu vodu ES 030/050/060/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic. Bojler za toplu vodu ES 030/050/060/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720817523-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic ES 030/050/060/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 912 (2015/07) SRB, CG 2 Sadržaj SRB, CG Sadržaj 1 Tumačenje

Διαβάστε περισσότερα

KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE

KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE Uputstvo za ugradnju, upotrebu I održavanje - Pelet goriva od biogoriva drvene biomase - Zahvaljujemo vam što ste kupili kotao Termal 34. Molimo vas da pažljivo

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITODENS 200-W. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITODENS 200-W. za stručnjake Uputstvo za montažu i servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitodens 200-W Oznaka B2HA, 45 i 60 kw Gasni kondenzacioni zidni uređaj Model za rad na zemni i tečni gas Napomene o validnosti vidi na poslednjoj

Διαβάστε περισσότερα

Masa i gustina. zadaci

Masa i gustina. zadaci Masa i gustina zadaci 1.)Vaga je u ravnote i dok je na jednom njenom tasu telo, a na drugom su tegovi od: 10 g, 2 g, 500 mg i 200 mg.kolika je masa ovog tela? 2.)Na jednom tasu vage se nal azi telo i teg

Διαβάστε περισσότερα

Moguća i virtuelna pomjeranja

Moguća i virtuelna pomjeranja Dnamka sstema sa vezama Moguća vrtuelna pomjeranja f k ( r 1,..., r N, t) = 0 (k = 1, 2,..., K ) df k dt = r + t = 0 d r = r dt moguća pomjeranja zadovoljavaju uvjet: df k = d r + dt = 0. t δ r = δx +

Διαβάστε περισσότερα

H R KOTLOVI NA KRUTO GORIVO TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I RUKOVANJE

H R KOTLOVI NA KRUTO GORIVO TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I RUKOVANJE H R KOTLOVI NA KRUTO GORIVO TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I RUKOVANJE SOLIDA - HRVATSKI Sadržaj STRANICA Opis kotla 3 Instalacija 4 Uporaba i održavanje 10 Rukovanje kotlom 10 VAŽNO Prije prvog uključivanja

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C SR Visoko efikasni zidni kondenzacioni gasni kotlovi Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Uputstvo za instalaciju i održavanje 129719-01 Sadržaj 1 Uvod...4 1.1 Korišćeni simboli...4

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 28. jun 2003.

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 28. jun 2003. PVI DO ISPIT I OSNOV KTOTHNIK 8 jun 003 Napomene Ispit traje 0 minuta Nije ozvoqeno napu{tawe sale 90 minuta o po~etka ispita Dozvoqena je upotreba iskqu~ivo pisaqke i ovog lista papira Kona~ne ogovore

Διαβάστε περισσότερα

Matematiqki fakultet. Univerzitet u Beogradu. Domai zadatak

Matematiqki fakultet. Univerzitet u Beogradu. Domai zadatak Matematiqki fakultet Univerzitet u Beogradu Domai zadatak Zlatko Lazovi 30. decembar 2016. verzija 1.1 Sadraj 1 METRIQKI PROSTORI 2 1 1 METRIQKI PROSTORI a) Neka je (M, d) metriqki prostor i neka je (x

Διαβάστε περισσότερα

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA MODEL VOZILA U UZDUŽNOJ DINAMICI Zanemaruju se sva pomeranja u pravcima normalnim na pravac kretanja (ΣZ i = 0, ΣY i = 0) Zanemaruju se svi vidovi pobuda na oscilovanje i vibracije,

Διαβάστε περισσότερα

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru Tehnički podaci Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu - za paru Opis Osnovni podaci za AVD: DN -50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Raspon podešenja: 1-5 bar / 3-12 bar Temperatura: - cirkulacijska

Διαβάστε περισσότερα

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima 6 720 641 607-000.1TD Gasni kondenzacioni kotao Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima RS 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna

Διαβάστε περισσότερα

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B.

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Korespondencije Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Pojmovi B pr 2 f A B f prva projekcija od

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

RAD, SNAGA I ENERGIJA

RAD, SNAGA I ENERGIJA RAD, SNAGA I ENERGIJA SADRŢAJ 1. MEHANIĈKI RAD SILE 2. SNAGA 3. MEHANIĈKA ENERGIJA a) Kinetiĉka energija b) Potencijalna energija c) Ukupna energija d) Rad kao mera za promenu energije 4. ZAKON ODRŢANJA

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1. TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I Odredi na brojevnoj trigonometrijskoj kružnici točku Et, za koju je sin t =,cost < 0 Za koje realne brojeve a postoji realan broj takav da je sin = a? Izračunaj: sin π tg

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a = x, y, z) 2 2 1 2. Rešiti jednačinu: 2 3 1 1 2 x = 1. x = 3. Odrediti rang matrice: rang 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. 2 0 1 1 1 3 1 5 2 8 14 10 3 11 13 15 = 4. Neka je A = x x N x < 7},

Διαβάστε περισσότερα

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... }

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... } VEROVTNOĆ - ZDI (I DEO) U računu verovatnoće osnovni pojmovi su opit i događaj. Svaki opit se završava nekim ishodom koji se naziva elementarni događaj. Elementarne događaje profesori različito obeležavaju,

Διαβάστε περισσότερα

1 - KROVNA KONSTRUKCIJA : * krovni pokrivač, daska, letva: = 0,60 kn/m 2 * sneg, vetar : = 1,00 kn/m 2

1 - KROVNA KONSTRUKCIJA : * krovni pokrivač, daska, letva: = 0,60 kn/m 2 * sneg, vetar : = 1,00 kn/m 2 OPTEREĆENJE KROVNE KONSTRUKCIJE : * krovni pokrivač, daska, letva: = 0,60 kn/m 2 * sneg, vetar : = 1,00 kn/m 2 1.1. ROGOVI : * nagib krovne ravni : α = 35 º * razmak rogova : λ = 80 cm 1.1.1. STATIČKI

Διαβάστε περισσότερα

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 Vežbe br. 4 GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 1 "T" preseci - VEZANO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji (M G,Q ) sračunato kvalitet materijala (f cd, f

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI

Διαβάστε περισσότερα

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo PRIMJER 3. MATLAB filtdemo Prijenosna funkcija (IIR) Hz () =, 6 +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 53 z +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 6 z, 95 z +, 74 z +, z +, 9 z +, 4 z +, 5 z +, 3 z +, 4 z 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Dimenzioniranje nosaa. 1. Uvjeti vrstoe

Dimenzioniranje nosaa. 1. Uvjeti vrstoe Dimenzioniranje nosaa 1. Uvjeti vrstoe 1 Otpornost materijala prouava probleme 1. vrstoe,. krutosti i 3. elastine stabilnosti konstrukcija i dijelova konstrukcija od vrstog deformabilnog materijala. Moraju

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

HORIZONTALNI REZERVOARI. Rezervoari za lož ulje. Rezervoari sa dvostrukim zidom. Rezervoari za mazut. Ovalni rezervoari - OR. Nadzemni rezervoari - NR

HORIZONTALNI REZERVOARI. Rezervoari za lož ulje. Rezervoari sa dvostrukim zidom. Rezervoari za mazut. Ovalni rezervoari - OR. Nadzemni rezervoari - NR HORIZONTALNI REZERVOARI Rezervoari za lož ulje Rezervoari sa dvostrukim zidom Rezervoari za mazut Ovalni rezervoari - OR Nadzemni rezervoari - NR Beograd DRUŠTVO ZA PROIODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

Ručni regulacioni ventili sa predpodešavanjem MSV-F2, PN 16/25, DN

Ručni regulacioni ventili sa predpodešavanjem MSV-F2, PN 16/25, DN Ručni regulacioni ventili sa predpodešavanjem MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Ventili serije MSV-F2 su ručni regulacioni ventili sa predpodešavanjem. Primenjuju se za

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα

LA NORDICA INSTRUKCIJE ZA INSTALACIJU, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE MONOBLOKOVI

LA NORDICA INSTRUKCIJE ZA INSTALACIJU, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE MONOBLOKOVI LA NORDICA INSTRUKCIJE ZA INSTALACIJU, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE MONOBLOKOVI SADRŽAJ 1. OPŠTE NAPOMENE...5 2. OPIS...5 3. PRAVILA INSTALACIJE...6 4. PROTIVPOŽARNE MJERE BEZBJEDNOSTI...6 4.1. PRVA POMOĆ...7

Διαβάστε περισσότερα