ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20"

Transcript

1 METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA Radni ka 1, Tel / ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU

2 0. TEHNI KI PODACI MO GREJANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: Nazivna mo grejanja (drva/ugalj) 22,9KW/22,8KW Mo grejanja zra enjem štednjaka (drva/ugalj) 8,7KW/8,1KW Toplotna mo predata vodi (drva/ugalj) 14,2KW/14,7KW MO GREJANJA SA REŠETKOM U GORNJEM POLOŽAJU: Nazivna mo grejanja (drva/ugalj) 16KW/20KW Mo grejanja zra enjem štednjaka (drva/ugalj) 6KW/8KW Toplotna mo predata vodi (drva/ugalj) 10KW/12KW POTREBNA PROMAJA DIMNJAKA 16Pa PRE NIK DIMOVODNOG NASTAVKA 150 mm VISINA OD PODA DO OSE DIMOVODNOG NASTAVKA 690 mm DIMENZIJE ŠTEDNJAKA: Širina 900 mm Visina 850 mm Dubina 600 mm DIMENZIJE PE NICE: Širina 460 mm Visina 260 mm Dubina 440 mm DIMENZIJE LOŽIŠTA: Širina 265 mm Visina (min./max.) 264/452 mm Dubina 414 mm OTVOR VRATA LOŽIŠTA (širina/visina) 175/200 mm PRIKLJU CI POTISNOG I POVRATNOG VODA R1 RS PRIKLJU CI TERMOVENTILA I VENTILA SIGURNOSTI R1/2 RU PRIKLJU CI CEVI ZA HLA ENJE R1/2 RS ZAPREMINA KOTLA 16 (l) ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: m 3 (ukupna) Zapremina zagrevanja zra enjem štednjaka m 3 Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) m 3 ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REŠETKOM U GORNJEM POLOŽAJU: m 3 (ukupna) Zapremina zagrevanja zra enjem štednjaka m 3 Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) m 3 MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 1,9 bar MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA 90 C TEŽINA (bruto/neto) 200/170 kg Napomena: Mo grejanja je data za loženje suvim bukovim drvima donje toplotne mo i Hd=4255W/kg i mrkim ugljem Hd=4926W/kg. 3

3 POŠTOVANI KUPCI! Zahvaljujemo Vam na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom našeg štednjaka za etažno grejanje. Uveravamo Vas da ste odabrali kvalitetan i ekonomi an proizvod koji je rezultat dugogodišnjeg iskustva ove fabrike u proivodnji štednjaka i pe i za etažno grejanje. Nadamo se da smo u potpunosti zadovoljili Vaše zahteve kako u pogledu dizajna tako i u pogledu veli ine stambenog prostora koji možete grejati. Molimo Vas da pre priklju ivanja štednjaka pažljivo pro itate ovo uputstvo i da se pridržavate svih saveta datih u njemu. 1. NAMENA Trajnožare i štednjak za etažno grejanje na vrsta goriva koristi se za: -kuvanje, -pe enje, -grejanje stanova,individualnih ku a i službenih prostorija, -proizvodnju tople sanitarne vode. Instalira se uglavnom kao štednjak za etažno grejanje, a može se instalirati i za centralno grejanje. 2. IZGLED I STRUKTURA ŠTEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETAŽNO GREJANJE (sl.1) 1. Poklopac štednjaka 14. Fioka za drva 2. Plo a za kuvanje (plotna) 15. Poklopac za iš enje 3. Nastavak plo e za kuvanje 16. Manometar 4. Dugme leptira za otvaranje i zatvaranje 17. Termometar 5. Vrata pe nice (rerne) 18. Poklopac plotne 6. Termometar pe nice 19. Klapna termostata (regulatora sagorevanja) 7. Vrata ložišta 20. Dimovodni nastavak 8. Dugme regulatora sekundarnog vazduha 21. Poklopac otvora za iš enje 9. Vrata pepeljare 22. Rukohvat 10. Dugme termostata (regulatora sagorevanja) 23. Nosa rosta 11. Poluga za trešenje pepela 24. Dodatni poklopac 12. Pepeljara (kutija za pepeo) 25. Nosa poluge 13. Drža žara 3. SIGURNOST I POUZDANOST U RADU ŠTEDNJAKA Štednjak za etažno grejanje je tako konstruisan da obezbeðuje maksimalnu sigurnost u radu. Sigurnost u radu štednjaka je obezbeðena na tri na ina: -regulatorom sagorevanja (termostatom) (sl.1 poz.10), koji je smešten u vratima pepeljare, a koji automatski zatvara dovod vazduha u ložište štednjaka kada se dostigne podešena temperatura vode u kotlu, -cevnom zmijom izraðenom od bakarne cevi ugraðenom u samom kotlu koja kada je u vezi sa termoventilom (sl.7 poz.13) služi kao termoosigura od eventualnog pregrevanja štednjaka, -ventilom sigurnosti (sl.7 i 8 poz.5) koji morate OBAVEZNO postaviti na priklju ak R1/2 (sl.4 poz.6). NAPOMENA: Uz štednjak se ne isporu uju termoventil i ventil sigurnosti, dok je termostat ugraðen na samom štednjaku u vratima pepeljare. 4. POSTAVLJANJE (INSTALIRANJE) ŠTEDNJAKA -Štednjak se može instalirati u kuhinjskom bloku ili na nekom drugom pogodnom mestu. -Ispod štednjaka treba da je nezapaljiva podloga. -Ukoliko je zapaljiva podloga (drvo,plastika) postaviti limenu plo u koja treba da viri sa bo nih strana po 10cm a sa prednje strane 50cm. -Nameštaj i predmeti koji se nalaze pored ili u blizini štednjaka ne smeju biti od zapaljivog materijala. Ukoliko su od zapaljivog materijala onda minimalni razmak od štednjaka treba da bude 20cm. 4

4 Slika 1 5

5 -Ukoliko je postavljen orman iznad štednjaka minimalni razmak izmeðu plotne štednjaka i ormana treba da bude barem 70cm. -Zapaljivi materijali (npr. tapete,štokovi, vrata itd.) od dimnih cevi treba da su udaljeni najmanje 20cm. Ovaj razmak se može smanjiti ako se postavi termoizolacija na dimne cevi i temperatura okolnih stvari ne prelazi 80 C. -Štednjak treba postaviti u horizontalni položaj ili malo podignut sa zadnje strane (3-4mm.). 5. POSTAVLJANJE NA DIMNJAK Raspakovani štednjak pregledati i upoznati se sa delovima štednjaka i priborom,a naro ito obratiti pažnju na slede e: -Da su u specijalnim kanalima vrata ložišta, pepeljare,poklopca za iš enje i rama plotne postavljene bezazbestne pletenice koje dobro zaptivaju i ne dozvoljavaju nekontrolisano ulaženje vazduha. -Da regulator sagorevanja (termostat) pomo u regulacionog dugmeta (sl.1 poz.10 ) pravilno otvara i zatvara klapnu regulatora (sl.1 poz.19). -Drža žara (sl.1 poz.13 ) treba da bude dobro postavljen u svoje ležište i da se lako otvara. Priklju ak za dimnjak (štucna) koji se isporu uje uz štednjak i nalazi se u fioci za drva postaviti i našrafiti na otvore na nosa u štucne (plotni) ili na otvoru bo ne strane. Prethodno treba skinuti postoje i poklop i i iskoristiti iste vijke za vezivanje štucne. NAPOMENA: Ukoliko Vam dimnjak nije najbolji ili je sumnjivog kvaliteta preporu ujemo Vam postavljanje priklju ka za dimnjak na nosa u štucne (odozgo) a ne na bo noj strani. Štednjak postiže svoju nazivnu mo ukoliko je promaja u dimnjaku 20Pa. Preporu ujemo slede e veli ine dimnjaka kojima se postiže ova promaja: Oznaka štednjaka ALFA TERM 20 Nazivna mo grejanja (KW) Visina dimnjaka (m) Mrki ugalj drva Dimenzije svetle površine (mm.) x x x x x145 -Propisan dimnjak i ispunjavanje ostalih zahteva koji su dati u materijalu koji sledi su pretpostavka za besprekorno funkcionisanje štednjaka. -Priklju ak na dimnjak treba postaviti usponski. -Horizontalni komadi dimnih cevi koji su duži od 0,5m treba da imaju uspon od 10 prema dimnjaku. -Dimovodni nastavak, dimovodne cevi i dimnjak ne smeju se sužavati. -Svi spojevi kao i dimnjak mora da budu dobro zaptiveni,bez gareži i prljavština u dimovodnim cevima. -Dimnjak treba zaštititi od hladno e (toplotno ga izolovati). Posebno se to odnosi na dimnjake napravljene od lima i dimnjake zidane na spoljnje zidove. -Dimne cevi koje nemaju termoizolaciju i ne stoje vertikalno, ne smeju biti duže od 1,25m. Provera ja ine promaje vrši se pomo u sve e (sl.2). Slika 2 6

6 Ispravan je dimnjak ako zadovoljava slede e uslove (sl. 3): -Da viri iznad vrha krova (sljemena,bila) najmanje 0,5m. -Da nadvisi susednu ku u koja je blizu dimnjaka, drvo ili neku drugu prepreku. -Da bude u unutrašnjim zidovima ku e ili da bude dobro izolovan ako je u spoljnim zidovima. -Da nastavak bude tesno vezan sa dimnjakom ukoliko se nastavlja. -Da bude dobro o iš en tj.da u njemu nema pti jih gnezda, razne prljavštine i gareži. -Da dimovodna cev ne uðe duboko u otvor dimnjaka jer se time smanjuje prostor za izlaz dima. -Da svi drugi nepotrebni otvori kao i vratanca za iš enje budu dobro zatvoreni (zaptiveni) kako se ne bi stvarao tzv."falš" vazduh. Slika 3 7

7 6. INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE Instaliranje štednjaka treba da izvrši stru no lice prema odgovaraju em projektu. Štednjak je namenjen za etažno i centralno grejanje. Može se instalirati u zatvorenom i otvorenom sistemu grejanja. Pridržavati se propisa JUS M.E7.201 i JUS M.E Šeme zatvorenog i otvorenog sistema date su na sl.7 i sl. 8. Zadnja strana kotla sa priklju cima data je na sl. 4 gde su: Slika 4 -Poz.1 je priklju ak sa spoljnim navojem R1 za potisni vod, -Poz.2 je priklju ak sa spoljnim navojem R 1 za povratni vod, -Poz.3 i 4 su priklju ci (kom.2) sa spoljnim navojem R1/2. To su izlazi cevi za hla enje i bilo koji od njih može biti ulaz odnosno izlaz, -Poz.5 je priklju ak sa unutrašnjim navojem R1/2 za ugradnju zaštitne cevi termoventila, -Poz.6 je priklju ak sa unutrašnjim navojem R1/2 za ugradnju ventila sigurnosti. 6.1 POTISNI I POVRATNI VOD (sl.4 poz.1 i 2 i sl.7 i sl.8 poz.3 i 10) Izlazi potisnog i povratnog voda na kotlu su 1 i ne smete ih reducirati odnosno sužavati do prvog ra vanja. Koristite eli nu cev 1 ili bakarnu cev spoljnjeg pre nika Φ28mm. ( ili ve eg pre nika). Pri izvo enju instalacije strogo vodite ra una na nagibe cevi koji treba da budu 0,5% (5mm. po dužnom metru cevi) i na odzra ivanje sistema (kotla, cevi, radijatora). Na potisnom vodu možete postaviti termomanometar mada su na samom štednjaku na prednjoj strani ugra eni termometar i manometar. Na povratnom vodu postavite baj-pas sa pumpom, ekspanzionu posudu i slavinu za punjenje i pražnjenje sistema. Pri postavljanju pumpe obratite pažnju na smer pumpe. Napomena: "baj-pas" radite samo ukoliko ima uslova za tzv. gravitaciono grejanje. 8

8 6.2 TERMOVENTIL (sl. 7 poz. 13) Ugradnja termoventila kod zatvorenog sistema centralnog grejanja je OBAVEZNA. Posebno se to odnosi na zatvoreni sistem kada su radijatori potopljeni gde u slu aju prestanka rada pumpe iz bilo kojih razloga temperatura vode u kotlu naglo raste i vrlo brzo dolazi do pregrevanja. Kod otvorenog sistema centralnog grejanja ugradnja termoventila nije obavezna. Termoventil možete priklju iti na gornjem ili donjem priklju ku R1/2 zavisno od raspoloživog prostora samo morate voditi ra una o smeru ulaza i izlaza vode koji je jasno ozna en na telu termoventila. Zaštitnu cev banane termoventila postavite u otvor priklju ka termoventila (sl.4 poz.5 i sl.7 poz.18). Zaptivanje izvršite uz pomo kudelje ili drugog zaptivnog sredstva pritezanjem. Na sl.7 data je šema vezivanja termoventila. 6.3 VENTIL SIGURNOSTI (sl. 7 i 8 poz. 5 i sl. 4 poz. 6 ) Na zadnjoj strani kotla ispod rama plotne zavaren je priklju ak R1/2 (sl.4 poz.6) na koji ste OBAVEZNI da postavite ventil sigurnosti.ventil sigurnosti treba da bude 2,5 do 3 bara. Možete ga postaviti direktno na priklju ak ili na udaljenosti najviše 1m od priklju ka, pod uslovom da izme u kotla i ventila sigurnosti ne postoji nikakav zaporni ventil. Kod otvorenog sistema grejanja ventil sigurnosti po pravilu se ne stavlja, ali je naš savet da ga ipak postavite kao još jedan vid osiguranja kotla i sistema (zbog nepredvi enih situacija). NAPOMENA: Ukoliko ventil sigurnosti ne postavite kako je prethodno objašnjeno, garancija ne važi. 6.4 TERMOMETAR I MANOMETAR (sl. 1 poz. 16 i 17 i sl. 5) Na samom štednjaku, na dodatnom poklopcu (sl.1 poz.24) izme u vrata ložišta i vrata pepeljare postavljeni su termometar i manometar (sl.1 poz.16 i poz.17, i sl.5) tako da se ne moraju stavljati na instalaciju. Termometar poz. 17 pokazuje temperaturu vode u kotlu (radnu temperaturu) u C. Manometar poz. 16 pokazuje pritisak vode u kotlu odnosno u sistemu u barima. Slika 5 Slika 6 7. PRAKTI NA UPUTSTVA I SAVETI ZA KORIŠ ENJE SISTEMA GREJANJA -Preporu ujemo da se opredelite za zatvoreni sistem zbog opasnosti od korozije kod otvorenog sistema grejanja. -Svi priklju ci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. -Pre puštanja u rad kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod pritiskom od 2,4bara. -Poželjno je da se voda bar jednom ispusti iz sistema zbog prljavštine koja se nalazi u sistemu. -Za instalaciju na koju je priklju en samo štednjak alfa term 20 preporu ujemo ekspanzionu posudu od 18 (l) ali ne manju od 12(l) koja bi bila postavljena na povratnom vodu, što bliže kotlu, a izme u kotla i ekspanzione posude ne sme se postaviti nikakav zaporni ventil. 9

9 ŠEMA INSTALACIJE ZATVORENOG SISTEMA ŠTEDNJAKA ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM Slika 7 1. Toplovodni kotao 2. Dimni nastavak 3. Razvodni vod 4. Zatvoreni ekspanzioni sud 5. Ventil sigurnosti 6. Radijatorski ventil 7. Radijator 8. Odzra ni ventil 9. Cirkulaciona pumpa 10. Povratni vod 11. Slavina za punjenje i pražnjenje 12. Regulacioni ventil 13. Termoventil 14. Priklju ni vod za vodovodnu mrežu 15. Odvod tople vode 16. Manometar 17. Priklju ak za ventil sigurnosti 18. Priklju ak termoventila 10

10 ŠEMA INSTALACIJE OTVORENOG SISTEMA ŠTEDNJAKA ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM Slika 8 1. Toplovodni kotao 2. Dimni nastavak 3. Razvodni vod 4. Otvoreni ekspanzioni sud 5. Ventil sigurnosti 6. Radijatorski ventil 7. Radijator 8. Odzra ni ventil 9. Cirkulaciona pumpa 10. Povratni vod 11. Slavina za punjenje i pražnjenje 12. Priklju ak ventila sigurnosti 13. Priklju ak termoventila 14. Odužna cev 15. Odvod tople vode 16. Manometar 11

11 - Poželjno je ugraditi pumpu R1 sa više brzina iji kapacitet protoka uvek odgovara trenutnoj potrebi sistema. Neposredno ispred i iza pumpe ugradite zaporne ventile kako bi bez ispuštanja vode moglo da se vrši skidanje pumpe zbog popravke, zamene itd. -Slavinu za punjenje i pražnjenje sistema montirajte na povratnom vodu na najnižoj ta ki sistema. -Pre puštanja u pogon sistem treba napuniti vodom i to: a) Ako je sistem otvoren onda preko slavine za punjenje i pražnjenje punite sistem dok ne po ne da curi voda iz prelivne cevi ekspanzione posude, b) Ako je zatvoren sistem pritisak u sistemu (radni pritisak) treba da bude 1 1,5 bar. U oba slu aja sistem punite polako tako da vazduh uspe da iza e kroz ventile za ispuštanje vazduha. Ventile, ako sami ne otvaraju treba otvoriti ru no dok ne po ne da curi voda, a potom ih zatvoriti. -Vodu iz sistema za grejanje ne ispuštati ni leti jer ona štiti unutrašnjost sistema od širenja oksidacije (korozije). -Ako zimi duže vreme ne koristite kotao, a u sistemu nemate sredstvo protiv smrzavanja, najbolje je da ispustite vodu iz sistema. Pri tome otvorite ventile na radijatorima, odzra ne slavine i ostale zaporne elemente u sistemu. -Ne sme se potpaliti vatra ako je voda u kotlu zale ena, niti ako nema dovoljno vode u kotlu. 8. PUŠTANJE U RAD I LOŽENJE Pre po etka loženja treba da je ceo sistem etažnog (centralnog) grejanja napunjen vodom, dobro odzra en a štednjak pravilno priklju en na dimnjak kako je objašnjeno u prethodnim ta kama. NAPOMENA: Štednjak se ne sme koristiti bez vode. Mora biti vezan na instalaciju na kojoj su vezani potroša i (radijatori) minimalne snage 8 KW. Kada je sistem hladan, klapna regulatora snage (regulatora sagorevanja, termostata) smeštena u vrata pepeljare (sl. 1 poz. 10 i poz. 19) treba da je otvorena. Dugme leptira za otvaranje i zatvaranje (sl. 1 poz. 4 i sl. 16) povu i napred. Tako je otvoren leptir i omogu ena potpala. Kasnije kada se štednjak razgori, podesimo klapnu regulatora na odgovaraju i položaj što zavisi od vu e dimnjaka i željene snage, a dugme leptira gurnuti nazad. Tada je leptir zatvoren i omogu eno je potpuno iskoriš enje sagorevanja a time i bolje grejanje, kuvanje i pe enje. Pri tom vrata ložišta i pepeljare (sl. 1 poz. 7 i poz. 9) moraju biti zatvorena ako želimo regulisano sagorevanje. Leptir za potpalu je otvoren samo dok se vrši potpala štednjaka (10 do 15 minuta). Vrata ložišta i pepeljare mogu se otvarati i zatvarati ru no a mogu i savijenim klju em kako je prikazano na slici 6. Štednjak ložimo kao sve trajnožare e štednjake na vrsta goriva.kada je rešetka u donjem položaju potpalu vršimo preko otvorenih vrata pepeljare i drža a žara (sl.9i sl.10).drža žara (sl.1 poz.13 i sl.9) otvaramo podizanjem i povla enjem. Kada je rešetka u gornjem položaju preko otvorenih vrata ložišta (sl.11) na rešetku stavimo papir, sitno nacepkana drva i potpalimo. Kada se sve dobro razgori možemo štednjak napuniti drvima ili ugljem ukoliko je rešetka u gornjem položaju. Ukoliko je rešetka u donjem položaju nemojte sav ogrevni materijal koji je potreban za puno ložište stavljati odjednom u ložište ve ga podelite na dva ili tri dela i ubacujte ga u ložište u vremenskim razmacima od minuta na užareni ogrevni materijal. Tako napunjen štednjak gori od 1 do 6 sati, zavisno od intenziteta sagorevanja u štednjaku i podešenog regulatora snage (termostata). 12

12 Slika 9 Slika10 Slika 11 Ložište se može puniti i odozgo (sl.12). Pomo u klju a podigne se poklopac plotne i stavlja se ogrev. Ne preporu uje se stavljati u štednjak neke organske otpatke (plasti ne kese,kosti i drugo) jer se tada na zidovima dimnih kanala sakuplja katran koji može prouzrokovati požar. Nakon svakog punjenja preporu uje se da štednjak gori bar pola sata sa najve om snagom jer u po etku izgore svi isparljivi sastojci u gorivu, koji su ina e glavni uzro nici stvaranja kondenzata u štednjaku. Ugalj ubacujete kada u ložištu imate dobar (jak) žar u dva do tri navrata u razmacima od 15 minuta. Slika 12 Slika UPOTREBA REŠETKE U GORNJEM I DONJEM POLOŽAJU Za kuvanje, pe enje i grejanje u prelaznom periodu koristi se gornji položaj rešetke (sl.11) kako bi plamen direktno dopirao do plotne i tako došlo do uštede na troškovima kuvanja, pe enja i grejanja. Štednjak se isporu uje sa rešetkom u donjem položaju. Za premeštanje rešetke iz donjeg u gornji položaj potrebno je uraditi slede e: -Skinuti plotnu sa štednjaka i otvoriti vrata ložišta i pepeljare. -Rešetku treba gurnuti sasvim unazad polugom za trešenje rešetke a zatim kroz otvor vrata pepeljare i prostora za pepeo rukom podignuti prednji deo rešetke i izvu i je iz svog ležišta (položaja). Nakon toga se podigne i izvu e nosa rešetke. -Postavljanje rešetke u gornji položaj vrši se obrnutim redosledom. Nosa rešetke se postavi na nosa e rosta (kom.4) koji su zavareni u ložištu kotla napred i nazad (kom.2+2) (sl.1 poz.23). U ležište nosa a rešetke ubaciti rešetku pod nekim uglom (koso) da prvo upadne zadnji deo rešetke a potom spustiti prednji deo rešetke. Rešetku pomeriti napred nazad da dobro legne u ležište nosa a rešetke. Postaviti plotnu u ležište nosa a rama plotne. -Postavljanje rešetke u donji položaj (sl.9 i 10) vrši se na isti na in kao u gornji položaj s tim što se na kraju malo podigne prednji deo rešetke i kroz pravougaone otvore nosa a poluge (sl.1 poz.25) ubaci poluga tresa a rešetke. Rešetka se polako spusti tako da zub rešetke upadne u otvor poluge tresa a rešetke. 13

13 Napomene: -Pomo u poluge tresa a rešetke (sl.13), rešetka se može tresti samo u donjem položaju. Trešenje rešetke može se vršiti ru no ili klju em kako je prikazano na slici 13. U gornjem položaju nema trešenja rešetke polugom za trešenje ve se trešenje pepela odnosno iš enje (džaranje) može vršiti lopaticom za iš enje ili nekim drugim predmetom. -U donjem položaju rešetke bolje je zagrevanje vode, može da se greje ve i broj radijatora i ve a zapremina stambenog prostora ali je otežano kuvanje. -U gornjem položaju rešetke slabije je zagrevanje vode, može da se greje manji broj radijatora i manja zapremina stambenog prostora ali je kuvanje mnogo lakše. -U oba položaja rešetke pe enje je isto (ne remeti se). 10. AUTOMATSKA REGULACIJA Snaga štednjaka podešava se termostatom (regulatorom snage,regulatorom sagorevanja) koji je smešten u vrata pepeljare i koji automatski podešava odmicanje klapne regulatora u zavisnosti od podešavanja regulacionog dugmeta (sl.1 poz.10 i poz.19) i visine temperature vode u kotlu štednjaka. Regulaciono dugme ima više položaja koji su ispisani na samom dugmetu i to je dato u tabeli 1 na slede i na in: Tabela 1 Položaj dugme regulatora Temperatura vode u štednjaku ( C) Zatvoren regulator Poklopac (klapna) za vazduh u sistemu regulatora snage u potpunosti reguliše dovod vazduha za sagorevanje ako su ostali otvori zatvoreni. 11. REGULATOR SEKUNDARNOG VAZDUHA U vrata ložišta postavljen je regulator sekundarnog vazduha (sl.1poz.8 i sl.14). Njime se reguliše naknadno paljenje i sagorevanje nesagorelih dimnih gasova. Njegovo otvaranje i zatvaranje vrši se ru no preko dugmeta koje se nalazi na vratima ložišta. Regulator sekundarnog vazduha ostavite otvoren kada je pri koriš enju štednjaka rešetka u donjem položaju. Regulator sekundarnog vazduha zatvorite kada je rešetka u gornjem položaju. 12. KUVANJE, PE ENJE I PRŽENJE U toku grejne sezone štednjak se upotrebljava pretežno za grejanje. Rešetka se u tu svrhu postavlja u donji položaj. Radi bržeg pe enja, kuvanja i prženja upotrebljavati suva drva za loženje. Leptir za potpalu mora biti zatvoren, a regulator snage otvoren. Posle završenog pe enja, kuvanja i prženja regulator snage postaviti na željeni položaj. Kod pe enja temperaturu vode u sistemu treba pove ati bar na 60 C, ako treba i zatvaranjem nekih radijatora dok traje pe enje, a temperaturu rerne prilagoditi namirnicama koje se peku. 14

14 13. OGREVNI MATERIJAL Ogrevni materijal se može uvati u fioci za ogrev (sl.15). Fioka se kre e po vo icama. Ako želimo da izvu emo fioku iz štednjaka moramo da je podignemo kako bi ispala iz ležišta. Koristite ogrevni materijal koji je dat u tabeli 2 ime ete obezbediti da kotao ima nazivnu toplotnu snagu na promaju dimnjaka od 20 mbara (20Pa). Nemojte paliti ugljenu prašinu, piljevinu i otpad koji intenzivno dimi! Tabela 2 Slika 14 Slika 15 Slika 16 Ogrevni materijal Toplotna mo (kj/kg.) Mrki ugalj Suvo bukovo ogrevno drvo NAPOMENA: Radi dobijanja nazivne toplotne snage i što ve eg stepena iskoriš enja preporu ujemo da kao ogrevni materijal koristite suva bukova drva se ena na dužini L=33cm. 14. IŠ ENJE I ODRŽAVANJE Pre svakog punjenja gorivom rešetka štednjaka se mora o istiti lopaticom otvaranjem drža a žara ili kroz otvorena vrata ložišta. Treba najmanje jednom dnevno izbaciti pepeo iz pepeljare, a krupnije ostatke (šljaku) ukloniti otvaranjem vrata pepeljare i drža a žara. Sve površine štednjaka koje dodiruju dimni gasovi redovno održavati i istiti pomo u lopatice. iste grejne površine garantuju ekonomi an rad štednjaka. Preporu uje se iš enje štednjaka jednom mese no a u slu aju potrebe i eš e. Emajlirane površine štednjaka i ram štednjaka nemojte istiti ži anom etkom i ži anim sun erom jer se može oštetiti emajl i zaštita, ve vlažnom krpom uz upotrebu sredstava za iš enje i finim deterdžentima. Rernu istiti posle svake upotrebe dok je još topla. Posle iš enja vrata rerne ostaviti otvorena nekoliko minuta kako se pri slede em zagrevanju ne bi javio neprijatan miris. Plotnu štednjaka povremeno o istiti finom šmirglom a u slu aju duže pauze treba je premazati uljem koje ne sadrži kiseline (biljnim uljem). Zagorele stvari sa plotne za kuvanje skinite pomo u špakle, noža, i eventualno tretirajte grafitom, pepelom iz kutije za pepeo ili uljem. Zabranjeno je rashla ivanje štednjaka vešta kom promajom i kvašenje ložišta vodom radi hla enja. 15. KONZERVIRANJE ŠTEDNJAKA Po završetku sezone loženja, štednjak treba o istiti od pepela i a i. Vodu treba ispustiti samo u slu aju ako je potrebno izvršiti neku popravku na instalaciji. Ako se instalacija u sezoni grejanja ne koristi, u instalaciju sipati odre enu koli inu neke te nosti protiv zamrzavanja ili ispustiti vodu iz instalacije radi obezbe ivanja od zamrzavanja. 15

15 16. SMETNJE Tabela 3 RB Smetnje Mogu i uzro nik Otklanjanje 1 Pritisak vode u insta. polako opada Instalacija ne zaptiva Proveriti zaptivenost zavarenih spojeva, navojnih spojeva,holendera i ostalog 2 Hladni radijatori na najve oj visini instalacije i uje se šum Vazduh u instalaciji i mali pritisak u instalaciji Pove ati pritisak u instalaciji i ispustiti vazduh iz instalaciju i iz radijatore 3 Radijatori ne greju po celoj dužini Vazduh u radijatorima Ispustiti vazduh iz radijatora preko odzra nog ventila 4 5 Sigurnosni ventil ispusta vodu iz instalacije, a pritisak je manji od 3 (2,5)bara Pritisak u instalaciji ve i od 3 (2,5)bara a sigurnosni ventil ne ispušta vodu iz instal. Sigurnosni ventil je u kvaru Sigurnosni ventil je u kvaru Zameniti sigurnosni ventil Zameniti sigurnosni ventil Vazduh u instalaciji Izvršiti odzra ivanje radijatora Zatvoreni ventili prema radijatorima Otvoriti sve ventile u sistemu grejanja i omogu iti normalnu cirkulaciju vode u instalaciji 6 Nagli porast temper. vode u instalaciji Kvar na cirkulacionoj pumpi Izvšiti opravku cirkulacione pumpe ili je zameniti ime se omogu uje rad sistema grejanja Nestanak elektri ne struje Treba otvoriti sve ventile koji su reducirali sistem grejanja. Pre svega se to odnosi na ventil na baj-pas -u. Obustaviti ili smanjiti loženje uz jaku kontrolu kako temperatura vode u sistemu ne bi prešla 90 C dok ne do e struja. 7 Nagli porast pritiska u instalaciji pri porastu temperature vode Smanjen pritisak u ekspanzionoj posudi ili potpuno prazna. Skinuti poklopac ili kapicu ventila posude i preko ventila oslobodite nešto vazduha.ako je membrana uništena iz ventila e curiti voda, a ako je samo poluprazna izlazi e samo vazduh Ukoliko iz ventila curi voda zameniti ekspanzionu posudu. Ukoliko iz ventila izlazi samo vazduh skinuti posudu sa instalacije i dopumpati je. Pritisak u posudi mora da bude jednak ili ve i od visinske razlike najviše i najniže ta ke instalacije.primer: za visinsku razliku od 5m. pritisak je Pmin. 0,5 bara. Vazduh u instalaciji Izvršiti odzra ivanje instalacije 16

16 Nema napona na elektri nom priklju ku. Olabavljene priklju nice. Pregledati i pritegnuti zavrtnje na mestima priklju aka.pregledati i po potrebi zameniti osigura e,otkloniti neispravnost priklju ka na motoru ili na instalaciji 8 Cirkulaciona pumpa se ne uklju uje ili izbacuje osigura Kondenzator u kvaru Blokada rotora Zameniti kondenzator Pre svakog po etka grejanja ispitati lako okretanje rotora.taloženje tople vode može dovesti do blokiranja rotora.zavrta em okrenuti osovinu motora levo-desno dok ne omogu i slobodno kretanje rotora. Pumpa je blokirana usled taloga Pumpu demontirati i o istiti. 9 Termometar ili manometar ne pokazuje veli inu temperature ili pritiska vode u instalaciji Termometar ili manometar je u kvaru Zameniti termometar ili manometar Neispravna pumpa.veliki zazor izme u osovine rotora i aure Smanjiti brzinu pumpe.zameniti aure pumpe ili celu pumpu 10 Buka (šumovi) iz sistema za grejanje Pumpa radi na suviše visokoj brzini. Izabrati nižu brzinu. Vazduh u instalaciju Ispustiti vazduh iz sistema za grejanje Olabavljena dugmad ili neki zavrtanj na štednjaku Zategnuti dugmad i zavrtnje 11 Šumovi u pumpi Pritisak na usisnom delu pumpe je suviše nizak Pove ati pritisak sistema ili proveriti ekspanzioni sud. -nestanak struje Tako treba i ne dirati ništa. Kada se ohladi sistem termoventil e sam zatvoriti. 12 Aktivirao se termo osigura za hla enje (termoventil) jer se pove ala temp.vode preko 95 C zbog: -otvorena vrata pepeljare i nema regulisanog sagorevanja -rešetka u donem položaju a uklju en mali broj radijatora Zatvoriti vrata pepeljare i preko dugmeta na poklopcu vrata pepeljare i termostata smanjiti temp.vode u sistem. Prebaciti rešetku u gornji položaj ili uklju iti još neki radijator.vrata pepeljare držati zatvorena. 17

17 13 Kondenzat vode u kotlu Ogrevni materijal vlažan Temp. povratne vode iz sistema grejanja previše mala Zameniti ogrevni materijal Ugraditi meša ki ventil ili isklju iti neki radijator iz sistema grejanja Nekalori ni ogrevni materijal Promeniti ogrevni materijal 14 Temperatura izlazne vode ne odgovara (mala) Sistem grejanja predimenzionisan (veliki broj radijatora) Isklju iti neke radijatore Uba eno malo ogrevnog materijala u ložište Pove ati koli inu ogrevnog materijala u ložištu Slaba je promaja dimnjaka Napraviti nov dimnjak ili popraviti stari 15 Ne gori redovno vatra Priklju ci dimne cevi ne zaptivaju. Vrata na štednjaku i dimnjaku ne zaptivaju. Dimnjak vu e falšvazduh Zadihtovati sva spojna mesta kako se ne bi javljao falš-vazduh. 16 Kod pe enja,kuvanja nema dovoljno toplote Termostat podešen na nižu temperaturu Pove ati temp.vode preko termostata ili na kratko otvoriti vrata pepeljare 17 Kod pe enja,kuvanja ima previše toplote Termostat podešen na visoku temperatutu Smanjiti temp. vode preko termostata ili umerenije ložiti 18 Kotao-štednjak dimi kod prvog uklju enja Obgorevanje i zagrevanje dimnjaka i štednjaka Normalno je da kod prvog uklju enja štednjak malo dimi, ali posle izvesnog vremena to prestaje. Neo iš en dimnjak, dimovodne cevi i štednjak O istiti unutrašnjost dimnjaka,dimovodnih cevi i štednjaka 19 Kotao-štednjak dimi pri redovnoj upotrebi Vlažan ogrev ili ogrev koji koristite intenzivno dimi Promenite ogrev.koristite suv ogrev i ogrev koji ne dimi Prepunjeno ložište Ložište punite polako,postepeno, iz nekoliko puta Loš dimnjak Popraviti ili napraviti nov dimnjak 20 Rešetka se zaglavljuje kada se vrši otresanje Zaglavio se neki ekser, šljaka ili nešto drugo na rešeci O istiti rešetku od nepoželjnih predmeta 18

18 17. GARANCIJA Proizvo a štednjaka za etažno grejanje daje garanciju u zakonskom roku, uz uslov da se štednjak koristi prema ovom uputstvu. U slu aju nepravilne upotrebe štednjaka, ili nestru nog instaliranja koje nije izvršio ovlaš eni instalater - garancija ne važi. Vek trajanja štednjaka je 7 godina, uklju uju i i garantni rok. U tom vremenu se proizvo a obavezuje da obezbedi rezervne delove štednjaka. Proizvo a zadržava sva prava izmene. 19

19 SADRŽAJ: 0.TEHNI KI PODACI NAMENA IZGLED I STRUKTURA ŠTEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETAŽNO GREJANJE (sl.1) SIGURNOST I POUZDANOST U RADU ŠTEDNJAKA POSTAVLJANJE (INSTALIRANJE) ŠTEDNJAKA POSTAVLJANJE NA DIMNJAK INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE POTISNI I POVRATNI VOD (sl.4 poz.1 i 2 i sl.7 i sl.8 poz.3 i 10) TERMOVENTIL (sl.7 poz.13) VENTIL SIGURNOSTI (sl.7 i 8 poz.5 i sl.4 poz.6 ) TERMOMETAR I MANOMETAR (sl.1 poz.16 i 17 i sl.5) PRAKTI NA UPUTSTVA I SAVETI ZA KORIŠ ENJE SISTEMA GREJANJA PUŠTANJE U RAD I LOŽENJE UPOTREBA REŠETKE U GORNJEM I DONJEM POLOŽAJU AUTOMATSKA REGULACIJA REGULATOR SEKUNDARNOG VAZDUHA KUVANJE, PE ENJE I PRŽENJE OGREVNI MATERIJAL IŠ ENJE I ODRŽAVANJE KONZERVIRANJE ŠTEDNJAKA SMETNJE GARANCIJA

20 Gabaritne mere štednjaka ALFA TERM " 100 1/2"RS 1/2"RU 1/2"RU Ø Ø /2"RS 1"

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU O.TEHNIČKI PODACI MOĆ GREJANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: Nazivna moć grejanja (drva/ugalj) 22,9 kw/22,8 kw

Διαβάστε περισσότερα

Tropromajni toplovodni kotao na čvrsto gorivo - koso ložište TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu

Tropromajni toplovodni kotao na čvrsto gorivo - koso ložište TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Tropromajni toplovodni kotao na čvrsto gorivo - koso ložište TKK3 20- KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 480404, 022 480494 fax 022 480494

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK 14-80 KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax 022 80494 www.termomont.rs 20. avgust 2012

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656 TehniËki podaci Tip ureappeaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 66 Nazivna topotna snaga (na /),122,,28, 7,436,,47,6 1,16,7 Nazivna topotna snaga (na 60/) 4,21,,621, 7,23,,246,4 14,663,2

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo Za Upotrebu i Montažu

Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Trajnožareći kotao na čvrsto gorivo TŽK 26-52 KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 480404, 022 480494 fax 022 480494 www.termomont.rs 9. avgust

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montaºu

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montaºu Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 20- KW Uputstvo Za Upotrebu i Montaºu Servis: Termomont d.o.o. Prhova ka bb 22310 imanovci tel. 022 480404, 022 480494 fax 022 480494 www.termomont.rs 18. juni 2010

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) Izračunavanje pokazatelja načina rada OTVORENOG RM RASPOLOŽIVO RADNO

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montaºu

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montaºu Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK 14-80 KW Uputstvo Za Upotrebu i Montaºu Servis: Termomont d.o.o. Prhova ka bb 22310 imanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax 022 80494 www.termomont.rs 3. mart 2010 Sadrºaj

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Tropromajni toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKU3 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA : MAKSIMALNA BRZINA Maksimalna brzina kretanja F O (N) F OI i m =i I i m =i II F Oid Princip određivanja v MAX : Drugi Njutnov zakon Dokle god je: F O > ΣF otp vozilo ubrzava Kada postane: F O = ΣF otp

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Ime i prezime: 1. Prikazane su tačke A, B i C i prave a,b i c. Upiši simbole Î, Ï, Ì ili Ë tako da dobijeni iskazi

Διαβάστε περισσότερα

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012 Iskazna logika 3 Matematička logika u računarstvu Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,, Serbia novembar 2012 Deduktivni sistemi 1 Definicija Deduktivni sistem (ili formalna teorija)

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381 63 259422 oce@termomont.rs www.termomont.rs

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

MEHANIKA FLUIDA. Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti

MEHANIKA FLUIDA. Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti MEHANIKA FLUIDA Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti zadatak Prizmatična sud podeljen je vertikalnom pregradom, u kojoj je otvor prečnika d, na dve komore Leva komora je napunjena vodom

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Fuzzy sistemi zaključivanja Vanr.prof. Dr. Lejla Banjanović-Mehmedović Mehmedović 1 Osnovni elementi fuzzy sistema zaključivanja Fazifikacija Baza znanja Baze podataka Baze pravila

Διαβάστε περισσότερα

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović Novi Sad April 17, 2018 1 / 22 Teorija grafova April 17, 2018 2 / 22 Definicija Graf je ure dena trojka G = (V, G, ψ), gde je (i) V konačan skup čvorova,

Διαβάστε περισσότερα

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo IZVODI ZADACI ( IV deo) LOGARITAMSKI IZVOD Logariamskim izvodom funkcije f(), gde je >0 i, nazivamo izvod logarima e funkcije, o jes: (ln ) f ( ) f ( ) Primer. Nadji izvod funkcije Najpre ćemo logarimovai

Διαβάστε περισσότερα

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

Dvanaesti praktikum iz Analize 1 Dvaaesti praktikum iz Aalize Zlatko Lazovi 20. decembar 206.. Dokazati da fukcija f = 5 l tg + 5 ima bar jedu realu ulu. Ree e. Oblast defiisaosti fukcije je D f = k Z da postoji ula fukcije a 0, π 2.

Διαβάστε περισσότερα

Elementi spektralne teorije matrica

Elementi spektralne teorije matrica Elementi spektralne teorije matrica Neka je X konačno dimenzionalan vektorski prostor nad poljem K i neka je A : X X linearni operator. Definicija. Skalar λ K i nenula vektor u X se nazivaju sopstvena

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKO UPUTSTVO WE24 KM2-24CE WE28 KM2-28CE

KORISNIČKO UPUTSTVO WE24 KM2-24CE WE28 KM2-28CE KORISNIČKO UPUTSTVO WE24 KM2-24CE WE28 KM2-28CE SADRŽAJ STRANA 1. Opšta upozorenja... 3 2. Mere predostrožnosti... 3 3. Preporuke za efikasnu upotrebu kotla... 3 4. Osnovni podaci o kotlu... 4 4.1 Osnovne

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET BIODOM H25. Upustvo za ugradnju, upotrebu i održavanje

PEĆ NA PELET BIODOM H25. Upustvo za ugradnju, upotrebu i održavanje PEĆ NA PELET BIODOM H25 Upustvo za ugradnju, upotrebu i održavanje Zahvaljujemo vam što ste kupili kotao Biodom. Molimo vas da pažljivo pročitate celo upustvo za upotrebu pre montaže i početka korišćenja

Διαβάστε περισσότερα

MEHANIKA FLUIDA. Složeni cevovodi

MEHANIKA FLUIDA. Složeni cevovodi MEHANIKA FLUIDA Složeni cevovoi.zaata. Iz va velia otvorena rezervoara sa istim nivoima H=0 m ističe voa roz cevi I i II istih prečnia i užina: =00mm, l=5m i magisalni cevovo užine L=00m, prečnia D=50mm.

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija SEMINAR IZ OLEGIJA ANALITIČA EMIJA I Studij Primijenjena kemija 1. 0,1 mola NaOH je dodano 1 litri čiste vode. Izračunajte ph tako nastale otopine. NaOH 0,1 M NaOH Na OH Jak elektrolit!!! Disoira potpuno!!!

Διαβάστε περισσότερα

Teorijske osnove informatike 1

Teorijske osnove informatike 1 Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. () Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. 1 / 17 Funkcije Veze me du skupovima uspostavljamo skupovima koje nazivamo funkcijama. Neformalno, funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Računarska grafika. Rasterizacija linije Računarska grafika Osnovni inkrementalni algoritam Drugi naziv u literaturi digitalni diferencijalni analizator (DDA) Pretpostavke (privremena ograničenja koja se mogu otkloniti jednostavnim uopštavanjem

Διαβάστε περισσότερα

II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA

II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA Poožaj težišta vozia predstavja jednu od bitnih konstruktivnih karakteristika vozia s obzirom da ova konstruktivna karakteristika ima veiki uticaj na vučne karakteristike

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

Kotao od sivog liva na čvrsto gorivo

Kotao od sivog liva na čvrsto gorivo Kotao od sivog liva na čvrsto gorivo Uputstvo za instalaciju upotrebu i održavanje 1783 Hvala vam na kupovini Karpat kotla. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre instalacije i rada vašeg proizvoda

Διαβάστε περισσότερα

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1. Pismeni ispit iz matematike 0 008 GRUPA A Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: λ + z = Ispitati funkciju i nacrtati njen grafik: + ( λ ) + z = e Izračunati

Διαβάστε περισσότερα

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti 4. Stabla Teorijski uvod Teorijski uvod Definicija 5.7.1. Stablo je povezan graf bez kontura. Definicija 5.7.1. Stablo je povezan graf bez kontura. Primer 5.7.1. Sva stabla

Διαβάστε περισσότερα

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost M086 LA 1 M106 GRP Tema: CSB nejednakost. 19. 10. 2017. predavač: Rudolf Scitovski, Darija Marković asistent: Darija Brajković, Katarina Vincetić P 1 www.fizika.unios.hr/grpua/ 1 Baza vektorskog prostora.

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL MATEMATIKA. Neka je S skup svih živućih državljana Republike Hrvatske..04., a f preslikavanje koje svakom elementu skupa S pridružuje njegov horoskopski znak (bez podznaka). a) Pokažite da je f funkcija,

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

5. Karakteristične funkcije

5. Karakteristične funkcije 5. Karakteristične funkcije Profesor Milan Merkle emerkle@etf.rs milanmerkle.etf.rs Verovatnoća i Statistika-proleće 2018 Milan Merkle Karakteristične funkcije ETF Beograd 1 / 10 Definicija Karakteristična

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

POVEĆANJE STEPENA KORISNOSTI KOTLA I TEHNO- EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE UTILIZATORA NA VRELOVODNOM KOTLU SNAGE 116 MW NA TOPLANI KONJARNIK

POVEĆANJE STEPENA KORISNOSTI KOTLA I TEHNO- EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE UTILIZATORA NA VRELOVODNOM KOTLU SNAGE 116 MW NA TOPLANI KONJARNIK POVEĆANJE STEPENA KORISNOSTI KOTLA I TEHNO- EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE UTILIZATORA NA VRELOVODNOM KOTLU SNAGE 116 MW NA TOPLANI KONJARNIK JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Vladimir Tanasić 1, Marko Mladenović 1

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC 70-90 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381

Διαβάστε περισσότερα

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z. Pismeni ispit iz matematike 06 007 Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj z = + i, zatim naći z Ispitati funkciju i nacrtati grafik : = ( ) y e + 6 Izračunati integral:

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA : MAKSIMALNA BRZINA Maksimalna brzina kretanja F O (N) F OI i m =i I i m =i II F Oid Princip određivanja v MAX : Drugi Njutnov zakon Dokle god je: F O > ΣF otp vozilo ubrzava Kada postane: F O = ΣF otp

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA

II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA Poožaj težišta vozia predstavja jednu od bitnih konstruktivnih karakteristika vozia s obzirom da ova konstruktivna karakteristika ima veiki uticaj na vučne karakteristike

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI Sama definicija parcijalnog ivoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, naravno, naučiti onako kako vaš profesor ahteva. Mi ćemo probati

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

ThermoMax. Kotao od sivog liva na čvrsto gorivo ili (pelet opcionalno) Garantni list i uputstvo za instalaciju i upotrebu

ThermoMax. Kotao od sivog liva na čvrsto gorivo ili (pelet opcionalno) Garantni list i uputstvo za instalaciju i upotrebu ThermoMax Kotao od sivog liva na čvrsto gorivo ili (pelet opcionalno) Garantni list i uputstvo za instalaciju i upotrebu 1783 Hvala vam na kupovini ThermoMax kotla. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo

Διαβάστε περισσότερα

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011. INTEGRALNI RAČUN Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa Lucija Mijić lucija@ktf-split.hr 17. veljače 2011. Pogledajmo Predstavimo gornju sumu sa Dodamo još jedan Dobivamo pravokutnik sa Odnosno

Διαβάστε περισσότερα

Reverzibilni procesi

Reverzibilni procesi Reverzbln proces Reverzbln proces: proces pr koja sste nkada nje vše od beskonačno ale vrednost udaljen od ravnoteže, beskonačno ala proena spoljašnjh uslova ože vratt sste u blo koju tačku, proena ože

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) (Enegane) List: PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) Na mjestima gdje se istovremeno troši električna i toplinska energija, ekonomičan način opskrbe energijom

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

Kaskadna kompenzacija SAU

Kaskadna kompenzacija SAU Kaskadna kompenzacija SAU U inženjerskoj praksi, naročito u sistemima regulacije elektromotornih pogona i tehnoloških procesa, veoma često se primenjuje metoda kaskadne kompenzacije, u čijoj osnovi su

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA ČVRSTA GORIVA LARA UPUTSTVO ZA MONTAŽU,RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI

PEĆ NA ČVRSTA GORIVA LARA UPUTSTVO ZA MONTAŽU,RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI PEĆ NA ČVRSTA GORIVA LARA UPUTSTVO ZA MONTAŽU,RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Dimenzije peći: -širina...455 mm -dubina.442 mm -visina 875 mm Prečnik dimovodnog nastavka..120 mm Nominalni

Διαβάστε περισσότερα

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno. JŽ 3 POLAN TANZSTO ipolarni tranzistor se sastoji od dva pn spoja kod kojih je jedna oblast zajednička za oba i naziva se baza, slika 1 Slika 1 ipolarni tranzistor ima 3 izvoda: emitor (), kolektor (K)

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA.

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA. IOAE Dioda 8/9 I U kolu sa slike, diode D su identične Poznato je I=mA, I =ma, I S =fa na 7 o C i parametar n= a) Odrediti napon V I Kolika treba da bude struja I da bi izlazni napon V I iznosio 5mV? b)

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

Osnovne teoreme diferencijalnog računa Osnovne teoreme diferencijalnog računa Teorema Rolova) Neka je funkcija f definisana na [a, b], pri čemu važi f je neprekidna na [a, b], f je diferencijabilna na a, b) i fa) fb). Tada postoji ξ a, b) tako

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Opšte KROVNI POKRIVAČI I

Opšte KROVNI POKRIVAČI I 1 KROVNI POKRIVAČI I FASADNE OBLOGE 2 Opšte Podela prema zaštitnim svojstvima: Hladne obloge - zaštita hale od atmosferskih padavina, Tople obloge - zaštita hale od atmosferskih padavina i prodora hladnoće

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

EuroCons Group. Karika koja povezuje Konsalting, Projektovanje, Inženjering, Zastupanje

EuroCons Group. Karika koja povezuje Konsalting, Projektovanje, Inženjering, Zastupanje EuroCons Group Karika koja povezuje Filtracija vazduha Obrok vazduha 24kg DNEVNO Većina ljudi ima razvijenu svest šta jede i pije, ali jesmo li svesni šta udišemo? Obrok hrane 1kg DNEVNO Obrok tečnosti

Διαβάστε περισσότερα

3525$&8158&1(',=$/,&(6$1$92-1,095(7(120

3525$&8158&1(',=$/,&(6$1$92-1,095(7(120 Srednja masinska skola OSOVE KOSTRUISAJA List1/8 355$&8158&1(',=$/,&(6$1$9-1,095(7(10 3ROD]QLSRGDFL maksimalno opterecenje Fa := 36000 visina dizanja h := 440 mm Rucna sila Fr := 350 1DYRMQRYUHWHQR optereceno

Διαβάστε περισσότερα

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Računarska grafika. Rasterizacija linije Računarska grafika Osnovni inkrementalni algoritam Drugi naziv u literaturi digitalni diferencijalni analizator (DDA) Pretpostavke (privremena ograničenja koja se mogu otkloniti jednostavnim uopštavanjem

Διαβάστε περισσότερα

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 1 2 3 4 5 Σ jmbag smjer studija Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 7. 11. 2012. 1. (10 bodova) Neka je dano preslikavanje s : R 2 R 2 R, s (x, y) = (Ax y), pri čemu je A: R 2 R 2 linearan operator oblika

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 4. t x(u)du + 4. e t u y(u)du, t e u t x(u)du + Pismeni ispit, 26. septembar e x2. 2 cos ax dx, a R.

Matematika 4. t x(u)du + 4. e t u y(u)du, t e u t x(u)du + Pismeni ispit, 26. septembar e x2. 2 cos ax dx, a R. Matematika 4 zadaci sa pro²lih rokova, emineter.wordpress.com Pismeni ispit, 26. jun 25.. Izra unati I(α, β) = 2. Izra unati R ln (α 2 +x 2 ) β 2 +x 2 dx za α, β R. sin x i= (x2 +a i 2 ) dx, gde su a i

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x Zadatak (Darjan, medicinska škola) Izračunaj vrijednosti trigonometrijskih funkcija broja ako je 6 sin =,,. 6 Rješenje Ponovimo trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta! Za argument vrijede sljedeće formule:

Διαβάστε περισσότερα

BIODOM 27 C5 Valter Upustvo za upotrebu, održavanje

BIODOM 27 C5 Valter Upustvo za upotrebu, održavanje KOTAO NA PELET BIODOM 27 C5 Valter Upustvo za upotrebu, održavanje Zahvaljujemo vam što ste kupili kotao Biodom. Molimo vas da pažljivo pročitate celo upustvo za upotrebu pre montaže i početka korišćenja

Διαβάστε περισσότερα

Postovani kupci, Tehničke informacije:

Postovani kupci, Tehničke informacije: Postovani kupci, Zahvaljujemo vam se na kupovini unverzalnog kotla Viadrus U24 i što ste time ukazali vaše poverenje fabrici ŢDB Group a.s. Bohumin, VIADRUS. Da bi ste se navikli na ispravan način rada

Διαβάστε περισσότερα

Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 25) AVQM - montaža u povratni i napojni vod

Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 25) AVQM - montaža u povratni i napojni vod Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 25) AVQM - montaža u povratni i napojni vod Opis Regulator ima regulacioni ventil sa podesivom prigušnicom protoka. Povezan je preko osovine

Διαβάστε περισσότερα

V.1.0. METALNA INDUSTRIJA VRANJE Radnička 1. DODATNI GASNI ŠTEDNJAK SA PROSTOROM ZA GASNU BOCU GAMA -prirodni gas -propan-butan gas

V.1.0. METALNA INDUSTRIJA VRANJE Radnička 1. DODATNI GASNI ŠTEDNJAK SA PROSTOROM ZA GASNU BOCU GAMA -prirodni gas -propan-butan gas METALNA INDUSTRIJA VRANJE Radnička 1 DODATNI GASNI ŠTEDNJAK SA PROSTOROM ZA GASNU BOCU GAMA -prirodni gas -propan-butan gas UPUTSTVA ZA PRIKLJUČIVANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU TEHNIČKI PODACI Tip aparata...

Διαβάστε περισσότερα

Obrada signala

Obrada signala Obrada signala 1 18.1.17. Greška kvantizacije Pretpostavka je da greška kvantizacije ima uniformnu raspodelu 7 6 5 4 -X m p x 1,, za x druge vrednosti x 3 x X m 1 X m = 3 x Greška kvantizacije x x x p

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

BOILER. Kombinovani gasni kotao sa bojlerom zapremine 60 l od nerđajućeg čelika. BOILER kotlovi na gas

BOILER. Kombinovani gasni kotao sa bojlerom zapremine 60 l od nerđajućeg čelika. BOILER kotlovi na gas ZIDNI KOTLOVI SA SPREMNIKOM Kombinovani gasni kotao sa bojlerom zapremine 60 l od nerđajućeg čelika Boiler: more tople vode. Boiler je zidni kotao Beretta sa akumulacijom koji zadovoljava sve potrebe za

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA

PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA FSB Sveučilišta u Zagrebu Zavod za kvalitetu Katedra za nerazorna ispitivanja PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA Josip Stepanić SADRŽAJ kapilarni učinak metoda ispitivanja penetrantima uvjeti promatranja SADRŽAJ

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000, PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA PRIMJERI, OSNOVNE PRETVORBE, POTENCIJE I ZNANSTVENI ZAPIS, PREFIKSKI, ZADACI S RJEŠENJIMA Primjeri: 1. 2.5 m = mm Pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu. 1 m ima dm,

Διαβάστε περισσότερα