Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu"

Transcript

1 Toplovodni kotao na vrsto gorivo TKK3 sa gorionikom na pelet TERMEC KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb imanovci, Srbija Tel/Fax februar 2011

2 Sadrºaj 1 Konstrukcija i karakteristike kotla Dimenzije Tehni ke karakteristike kotla prema EN O proizvodu Princip rada kotla 3 3 Preporuke za transport i skladi²tenje kotla Oblik isporuke Obim isporuke kotla Ugradnja kotla Postavljanje kotla u kotlarnici Povezivanje na dimnjak Povezivanje sa instalacijom centralnog grejanja Montaºa na zatvoreni sistem grejanja Montaºa na zatvoreni sistem preko kombinovanog akumulatora toplote sa ugraženim spremnikom sanitarne vode Montaºa na otvoreni sistem grejanja Kotao u radu Prvo paljenje Rad gorionika ƒi² enje i odrºavanje kotla Sigurnost u radu Mere sigurnosti u radu gorionika TERMEC Termi ka za²tita kotla u slu aju pregrevanja (zatvoren sistem) A Deklaracija o Konformnosti 14 1

3 1 Konstrukcija i karakteristike kotla Opis delova kotla: 1 Loºi²te 2 Rpstovi 3 Kazan 4 ƒe²alj 5 Dovod iz instalacijea 6 Sigurnosni razvodni vod 7 Postolje 8 Klapna za dovod vazduha 9 Gorionik 9.01 Cev gorionika 9.02 Interni puº transportera 9.03 Komandna tabla 9.04 Ventilator 10 Otvor za gorionik 11 Vrata za loºenje i i² enje pepela 12 Vrata za loºenje 13 Klapna druge i trew e promaje 14 Izolacija 15 Oplata kotla 16 Odvod tople vode iz kotla 17 Odvod dimnih gasova 18 Otvor za i² enje 19 ipka ºara a 20 Spremnik 2

4 1.1 Dimenzije Tip Masa Masa sa B bez B sa L bez L sa H A E F TKK3 (kg) spremnikonika sprem- spremnikom spremnika spremnikom (mm) (mm) (Φ) (col) (mm) (mm) (mm) (mm) / /4 1.2 Tehni ke karakteristike kotla prema EN O proizvodu Nazivna snaga TKK3 PELLET (KW) Opseg snage (KW) Potrebna promaja (mbar) 0,27 0,28 Zapremina vode (l) Temp. izlaznih gasova (pri nazivnoj snazi) ( C) Zapremina loºi²ta (m 3 ) Maseni protok pri nazivnoj snazi (kg/s) 0,08 0,1 Povezivanje na elektri nu mreºu (V/Hz) 230/50 230/50 Stepen IP za²tite Potro²nja goriva (pri nazivnoj snazi) (kg/h) Opseg regulacije ( vrsto gorivo) ( C) Min. temp. pov. voda ( vrsto gorivo) ( C) Stepen korisnosti 90% 90% Klasa kotla 1 1 Kotao kao energent prvenstveno koristi pelet od drveta kalorijske mo i > 17.5 MJ/kg, pre nika 6 mm, duºine 35 mm, maksimalne vlaºnosti 8%; Kotao je u potpunosti prilagožen za sagorevanje peleta i u potpunosti ispunjava ekolo²ke uslove Evropske Unije denisane u normi EN 303-5; Prema zahtevu norme vodeni zid loºi²ta kotla je izražen od eli nog lima debljine 5 mm; Sagorevanje peleta je potpuno automatizovano uz pomo gorionika koji se montira sa prednje strane kotla i povezanog sa spremnikom peleta kapaciteta 200 kg; Sastavni deo kotla ine pokretna pepeljara i pribor za i² enje, kao i termometar; Vatrostalno staklo sa ventilacionim otvorom protiv zamagljivanja se nalazi na gornjim vratima i sluºi kao vizir za pra enje sagorevanja; Ispitivanje kotla je izvr²eno na pritisku od 6 bar-a, a garancija kotla je 5 godina uz montaºu prema priloºenom uputstvu, garancija na gorionik i sve prate e elektri ne delove je dve godine. 2 Princip rada kotla Kotao funkcioni²e na taj na in ²to se sa prednje strane kotla, na donjim vratima kotla montira gorionik na pelet TERMEC. Monitranje gorionika je brzo i jednostavno uz prirubnicu koja se isporu uje uz set kotla i gorionika. Gorionik na pelet pomo u spiralne cevi automatski dotura pelet iz spremnika za pelet koji predstavlja integralni deo kotla sme²ten sa jedne od njegovih bo nih strana. Zapremina spremnika na pelet je od 170 do 200 kg zavisno od peleta koji se koristi. Gorionik vr²i dotur i sagorevanje potpuno automatski i omogu ava najkvalitetnije i potpuno sagorevanje goriva. Dopu²tena koli ina pepela ne prelazi 1%. Pode²avanje parametara rada gorionika se obavlja pomo u kontrolne table koja ini integralni deo sistema gorionika i nalazi se na njegovoj prednjoj strani. 3

5 Za razliku od ostalih sli nih proizvoda na trºi²tu gorionik TERMEC poseduje dodatni puºni transporter sme²ten u samom telu gorionika pomo u koga se pelet mehani ki doprema u plamenu cev te potom izduvavanjem od strane ventilatora sagoreva u kotlu tj. formira plamen. Dodatni interni puºni transporter istovremeno predstavlja veoma bitan faktor u sigurnosti rada gorionika ime se sa sigurno² u spre ava da plamen iz kotla prodre nazad ka gorioniku i peletu. Motor internog puºa je sinhronizovan sa radom glavnog spoljnog transportera tako ²to se posle svakog obrta spoljnog motora obr e i unutra²nji - samo sa nekoliko sekundi zaka²njenja (fabri ki pode²eno). Plamena cev gorionika je izražena od vatrostalnog neržaju eg elika debljine 5 mm i otpornog na visoke temperature. U plamenoj cevi je sme²tena i re²etka gorionika, takože izražena od neržaju eg elika visoke otpornosti. Uloga plamene re²etke jeste da spre i taloºenje pepela u plamenoj cevi u meri u kojoj to dopu²ta kvalitet peleta koji se upotrebljava. Re²etka je takvog oblika da propu²ta vazdu²no strujanje centrifugalnog ventilatora i sa donje strane. Pepeo se raspiruje i ubacuje nazad u plamenu cev a posle u kotao. Ukoliko se mežutim koristi pelet lo²ijeg kvaliteta sa prisutnim ne isto ama neorganskog porekla (zemlja, pesak), vremenom e do i do njihovog taloºenja na re²etci u vidu 'silikatnih' naslaga. Iste se jedino mogu ukloniti ru nim putem ²to u praksi zna i i² enje re²etke gorionika nekoliko puta dnevno. Pravovremeno neuklanjanje naslaga vodi ka brzom propadanju re²etke i njenoj estoj zameni i sa druge strane negativno doprinosi lo²ijem sagorevanju i toplotnim gubicima. Zbog toga savetujemo da se uz gorionik TERMEC upotrebljava ist drveni pelet bez ikakvih primesa. Sagorevanje je kvalitetnije i radni vek gorionika duºi. TERMEC gorionik poseduje transoformator i njegovi motori rade na jednosmernoj struji 24 V - prednost je stabilniji rad, smanjeni rizik od o²te enja usled nestabilnosti mreºe i manja potro²nja elektri ne energije. U slu aju nestanka elektri ne energije, gorionik e se automatski ugasiti i potom nakon uspostavljanja elektri nog napajanja nastaviti sa radom prema parametrima pre zaustavljanja. O detaljnom na inu funkcionisanju i pode²avanju gorionika pogledati poglavlje 'Rad Gorionika' kao i Uputstvo uz sam gorionik TERMEC. Pode²avanje gorionika i prvo pu²tanje u rad obavlja isklju ivo servisno lice ovla² eno od stane 'Termomont'-a a nikako krajnji korisnik kotla. Ukoliko korisnik to ºeli, mogu je prelaz sa peleta na loºenje vrstim gorivom. Neophodno je demontirati gorionik sa donjih vrata kotla i otvor na vratima zatvoriti eli nom plo om koja se isporu uje uz gorionik. Neophodno je obezbediti i povezati regulator promaje na za to predviženom mestu na prednjoj strani kotla. Nije mogu e loºiti drvo ili ugalj i pelet istovremeno. Regulator promaje se kupuje posebno. 4

6 3 Preporuke za transport i skladi²tenje kotla 3.1 Oblik isporuke Odvojeno se isporu uju kazan, oplata kotla i spremnik. Kazan kotla je obloºen za²titnom plasti nom folijom te dodatnim oja anjima od stiropora za vatrostalno staklo na gornjim vratima. Kotao se uvek mora nalaziti u vertikalnom poloºaju. Okretanje kotla pri transportu ili ugradnji predstavlja ozbiljan rizik da dože do o²te enja. Zabranjeno je slagati jedan kotao na drugi. Kotao je mogu e skladi²titi isklju ivo u zatvorenom prostoru bez atmosferskog uticaja. Vlaga u prostoriji takože ne sme da preže kriti nu vrednost od 80% da ne bi do²lo do stvaranja kondenzata. Temperatura skladi²nog prostora treba da bude u opsegu od minus do plus 40 C. Pri otpakivanju kotla proveriti da li je farba na oplati kotla negde ogrebana i da li su svi delovi kotla na svom mestu. 3.2 Obim isporuke kotla Uz kotao i spremnik za pelet se isporu uju slede i dodatni delovi i propratna dokumentacija: Gorionik na pelet zajedno sa transportnim sistemom Prirubnica za jednostavno montiranje gorionika na kotao Plo a za zatvaranje otvora gorionika u slu aju prelaska na vrsto gorivo Radna i rezervna pepeljara kotla Komplet za i² enje Garantni list kotla i garantni list gorionika posebno 4 Ugradnja kotla 4.1 Postavljanje kotla u kotlarnici Kotlarnica treba da poseduje ventilaciju. Minimalna rastojanja kotla od zidova kotlarnice su denisana na slede i na in: 4.2 Povezivanje na dimnjak Na in priklju enja kotla na dimnjak je prikazan na slici: 5

7 Dobro dimenzionisan dimnjak je preduslov za ispravan rad kotla. Zadatak dimnjaka je da produkte sagorevanja sprovede u atmosferu (ali kod kotlova sa prirodnom promajom i da svojim uzgonskim efektom obezbedi potrebnu promaju u kotlu). Dimnjak mora biti propisno ozidan i dobro izolovan (preporu uje se debljina izolacije od 50 mm). Na osnovu potrebne promaje se odrežuje presek i visina dimnjaka prema katalogu proizvoža a dimnjaka. Minimalna visina dimnjaka je 6 m. Preporu uje se ovalni ili okrugao dimnjak izražen od neržaju eg elika kako bi uticaj kondenzata bio sveden na minimum. 6

8 5 Povezivanje sa instalacijom centralnog grejanja 5.1 Montaºa na zatvoreni sistem grejanja Na slici su prikazane preporu ene ²eme priklju enja kotla na instalaciju centralnog radijatorskog grejanja bez i uz kori² enje akumulatora toplote: Opis delova sistema: 1. Kotao TKK3 PELET 2. Akumulator toplote 3. Izmenjiva toplote 4. Nepovratni ventil 5. Me²ni ventil 6.Pumpa radijatorskog grejanja 7. Automatska regulacija FIR T MR TR PLUS 8. Ekspanziona posuda 9. Pumpa izmenjiva a 10. Ventil 11. Termomanometar 12. Sigurnosni ventil 13. ƒetvorokraki me²ni ventil 14. Hvata ne isto a Sledi prikaz instalacija sa podnim i radijatorskim grejanjem sa ili bez akumulatora toplote: 7

9 Opis delova sistema: 1. Kotao TKK3 PELET 2. Akumulator toplote 3. Izmenjiva toplote 4. Nepovratni ventil 5. Razvodnik 6. Me²ni ventil 7. Pumpa radijatorskog grejanja 8. Pumpa podnog grejanja 9. Regulator automatske regulacije radijatorskog grejanja MRTR Plus (First) 10. Regulator automatske regulacije podnog grejanja MRTR Plus (First) 11. Sabirnica 12. Ekspanziona posuda 13. Pumpa izmenjiva a 14. Ventil 15. Termomanometar 16. Hvata ne isto a 17. ƒetvorokraki me²ni ventil (By Pass) 18. Sigurnosni ventil 8

10 Akumulator toplote nije neophodno ali je poºeljno ugraditi u cilju optimalnog iskori² enja kotla i u²tede energije. Za 1 KW snage kotla preporu uje se do 50 l zapremine akumulatora toplote. Takože treba imati u vidu da snaga kotla mora biti dovoljna kako za zagrevanje vode u akumulatoru tako i za direktno napajanje instalacije u veoma hladnom periodu izabrana snaga kotla treba da bude ve a od snage kotla za zadatu kvadraturu. Preporu uje se zatvoreni sistem centralnog grejanja sa upotrebom ekspanzionog suda ija zapremina treba da bude barem jedna desetina ukupne zapremine sistema (uklju uju i i zapreminu vode u kotlu). Sistem takože mora da poseduje automatski ozra ni ventil za eliminaciju vazduha iz sistema. Obavezna je upotreba sigurnosnog ventila (sa pragom od 2-3 bara zavisno od snage kotla) koji se ugražuje blizu kotla. Takože je neophodno da sistem poseduje termometar i manometar za o itavanje pritiska i temperature u sistemu. U slu aju loºenja vrstog goriva, temperatura povratnog voda ne bi trebalo da bude ispod 60 C kako ne bi dolazilo do pojave kapanja odnosno kondenzacije u kotlu koja opet moºe izazvati koroziju. Zbog toga se preporu uje upotreba cirkulacione pumpe kotlovskog kruga te povezivanje cirkulacionog termostata kotla (obja²njeno u poglavlju 'Povezivanje cirkulacione pumpe kotla' ovog uputstva). Temperatura polaznog voda ne bi trebalo da padne ispod 70 C u tom slu aju. Preporu uje se ugradnja hvata a ne isto e na povratnom vodu. Montaºu grejanja i pu²tanje u rad celog sistema isklju ivo treba poveriti stru nom licu koje odgovorno prihvata i garantuje ispravan rad kotla i celokupnog sistema centralnog grejanja. U slu aju lo²e projektovanog sistema i eventualnih manjkavosti pri izvoženju sistema od strane tog lica, koje opet mogu da prouzrukuju neispravan rad kotla, kompletnu materijalnu odgovornost kao i eventualne novonastale tro²kove snosi isklju ivo lice kome je poverena montaºa sistema grejanja a ne proizvoža, zastupnik ili prodavac kotla. 5.2 Montaºa na zatvoreni sistem preko kombinovanog akumulatora toplote sa ugraženim spremnikom sanitarne vode Termomont u svojoj ponudi solarnih akumulacionih bojlera nudi i kombinovanu 'hibridnu verziju' akumulatora toplote i prohromskog bojlera - konstruktivnog tipa 'sud u sudu': ATS kombinovani bojler. Kotao na taj na in zagreva tehni ku vodu akumulatora toplote ali isto tako to ine i solarni kolektori - putem spiralnog izmenjiva a. Unutar i iznad spiralnog izmenjiva a u akumulator toplote je sme²ten jo² jedan sud od prohromskog materijala namenjen za sanitarnu vodu. Sanitarna voda je zagrevana posredno - preko tehni ke vode. 9

11 5.3 Montaºa na otvoreni sistem grejanja Opis delova sistema: 1. Kotao 2. Ventil 3. Termomanometar 4. Pumpa kotla 5. Trokraki me²ni ventil 6. Akumulator toplote 7. Manuelni trokraki me²ni ventil 8. Automatski trokraki me²ni ventil 9. Pumpa radijatorskog grejanja 10. Otvoreni ekspanzioni sud 11. Regulator automatske regulacije radijatorskog grejanja MRTR Plus (FIR T) 12. Grejni krug 13. Pumpa zagrevanja sanitarne vode 14. Sanitarni bojler Solar I 10

12 6 Kotao u radu 6.1 Prvo paljenje Prilikom prvog pu²tanja u rad od strane ovla² enog lica - servisera, serviser e proveriti da li fabri ki pode²eni parametri gorionika odgovaraju instalaciji centralnog grejanja i peletu koji se koristi. Ukoliko je to neophodno, serviser e promeniti odrežene fabri ki pode²ene parametre. Nakon toga, podesi e ºeljenu temperaturu vode u kotlu (zavisno od tipa instalacije (radijatorsko ili podno grejanje, kombinovani sistem itd. ova vrednost moºe biti izmežu 40 C i 65 C). Prema snazi kotla, serviser e podesiti snagu gorionika prema tablici koja je data u uputstvu uz gorionik. 6.2 Rad gorionika Za pokretanje gorionika potrebno je izvr²iti slede e korake: 1. Uklju iti glavni prekida za napajanje. 2. Pritiskom na taster za ru no napajanje peletom koji se nalazi na bo noj strani gorionika, potrebno je napuniti puºni transporter i sam gorionik peletom. Prethodno proveriti da li se u spremniku nalazi dovoljna koli ina peleta i ako je potrebno dopuniti spremnik peletom. 3. Uklju enje i isklju enje gorionika se vr²i pritiskom na taster. Nakon ²to su prilikom pu²tanja u rad pode²eni svi parametri, to je sve ²to krajnji korisnik treba da uradi. Rad gorionika se moºe podeliti u nekoliko faza rada. Displej gorionika daje informaciju u kom se reºimu rada gorionik trenutno nalazi: 1. Paljenje gorionika. Paljenje peleta se vr²i automatski, nakon pritiska glavnog tastera, tako ²to se prvo uklju ujuje greja, na displeju u tom trenutku pi²e "Uklju en greja ", i to traje 4 minuta, nakon toga se pali ventilator i dolazi do raspaljivanja peleta u gorioniku. Faza paljenja traje sve dok sonda postavljena u kanalu dimnih gasova ne dostigne temperaturu 70 C, tad gorionik prelazi u slede u fazu. Ukoliko iz nekog razloga za 15 min sonda dimnih gasova ne registruje vrednost od 70 C gorionik prestaje sa paljenjem i na displeju e se ispisati poruka "Paljenje gorionika nije uspelo". 2. Stabilizacija. Reºim stabilizacije dimova sledi nakon uspe²nog paljenja gorionika i traje 1 minut prema fabri kim pode²avanjima. Kada prože minut stabilizacije dimova gorionik prelazi u radni reºim i po inje sa dodavanjem peleta iz spremnika prema pode²enoj snazi gorionika. 3. Radni reºim. Gorionik ostaje u radnom reºimu sve dok se ne postignu neki od slede ih uslova: temperatura vode u kotlu je dostigla zadatu vrednost; temperatura dimnih gasova je dostigla vrednost od 250 C; Bilo koji od navedenih uslova da je ispunjen, gorionik e pre i u modulacioni reºim rada. 4. Modulacija. Modulacioni reºim rada zna i da gorionik radi sa minimalnom snagom u cilju odrºavanja postignute temperature. Prema fabri kim parametrima gorionik se nalazi u modulaciji u opsegu iji donji prag je 2 C ispod zadate temperature a gornji prag 5 C iznad zadate temperature. Ukoliko je zadata temperatura na primer 50 C to zna i da e u opsegu temperature vode kotla od 48 C do 55 C gorionik raditi u minimalnom (²tedljivom) reºimu rada. Ukoliko temperatura padne ispod 48 C gorionik se vra a u radni reºim,a ukoliko preže 55 C gorionik se gasi. 5. Ga²enje. Gorionik e se ukoliko temperatura preže gornji prag modulacije automatski ugasiti. Drugi na in ga²enja je naravno pritiskom na taster. U oba slu aja prestaje dodavanje peleta, a ventilator e nastaviti sa radom sve dok temperatura dimnih gasova ne padne ispod 60 C i tada je gorionik uga²en. Gorionik svakih 60 minuta isti tacnu plamene cevi izduvavanjem, ova operacija traje 30 sekundi. 11

13 Napomene: 1. Za uklju enje i isklju enje potrebno je taster za paljenje/ga²enje pritisnuti i drºati 3 sekunde; 2. Glavni prekida sluºi samo za servisiranje gorionika, nikako pomo u njega ne prekidati rad gorionika! 3. Taster sa bo ne strane sluºi za manuelno pokretanje puºa za dodavanje peleta iz spremnika; Pre paljenja gorionika, puº spirale transportera mora biti ispunjen peletom. 6.3 ƒi² enje i odrºavanje kotla S obzirom da sagorevanje peleta podrazumeva skoro totalno sagorevanje, ostaci sagorevanja u kotlu su minimalni. Zbog toga je potrebno i² enje kotla od pepela samo jednom do dva puta sedmi no a detaljno i² enje kotla jednom mese no i po zavr²etku grejne sezone. Redovno odrºavanje produºava radni vek kotla. Uz kotao se isporu uje pribor za i² enje koji olak²ava pristup delovima kotla. Ukoliko se mežutim koristi pelet lo²ijeg kvaliteta sa prisutnim ne isto ama neorganskog porekla (zemlja, pesak), vremenom e do i do njihovog taloºenja na re²etci u vidu 'silikatnih' naslaga. Iste se jedino mogu ukloniti ru nim putem ²to u praksi zna i i² enje re²etke gorionika nekoliko puta dnevno. Pravovremeno neuklanjanje naslaga vodi ka brzom propadanju re²etke i njenoj estoj zameni i sa druge strane doprinosi lo²ijem sagorevanju i toplotnim gubicima. Zbog toga savetujemo da se uz gorionik TER- MEC upotrebljava ist drveni pelet bez ikakvih primesa. Sagorevanje je kvalitetnije i radni vek gorionika duºi. 7 Sigurnost u radu 7.1 Mere sigurnosti u radu gorionika TERMEC Gorionik TERMEC prema svojoj konstrukciji poseduje zi ke i softverske mehanizme kojima se garantuje apsolutna sigurnost u radu i za²tita od pregrevanja uz uslov pravilnog kori² enja. Kao ²to je prethodno nazna eno, gorionik TERMEC poseduje sekundarni puº sa motorom u samom telu gorionika koji zi ki spre ava da plamen preže iz plamene cevi u telo gorionika. Plasti no eksibilno crevo gorionika takože predstavlja sigurnosnu i preventivnu meru bezbednosti jer u slu aju pojave plamena u gorioniku, crevo e se istopiti i prekinuti vezu sa spremnikom peleta. Ukoliko dože do pove anja temperature vode u kotlu, gorionik e se ugasiti kada temperatura bude ve a od zadate temperature uve anog za takozvani gornji prag (fabri ki pode²en parametar koji iznosi 5 C). Gorionik takože poseduje priklju ak za opciono povezivanje dodatnog sigurnosnog termostata. Videti uputstvo za upotrebu gorionika - prikaz portova i priklju aka gorionika. Takože ventilator gorionika je programski pode²en da svaki put kada se zaustavi tj. ugasi gorionik, ventilator ostaje u zadatoj brzini kako bi se potro²io sav preostali pelet u plamenoj cevi. Sve dok se taj proces ne obavi do kraja, tj. dok sonda dimnih gasova ne registruje temperaturu manju od 70 C u plamenoj cevi, nemogu e je ponovo pokrenuti tj. upaliti gorionik. Takože za zatvorene sisteme grejanja preporu ujemo dodatnu hidrauli nu za²titu kotla od pregrevanja uz kori² enje ispusnog sigurnosnog ventila (ISTV). Detalji su opisani u narednom poglavlju. 7.2 Termi ka za²tita kotla u slu aju pregrevanja (zatvoren sistem) Ukoliko se iz nekog razloga dogodi da temperatura vode u kotlu dostigne kriti nu vrednost od 100 C, ispusni termi ki ventil e propustiti vodu iz vodovoda u kotao kako bi se voda u kotlu ohladila. Kotao TKU3 PELLET ima odgovaraju e otvore na koje se povezuje ispusni ventil - na slici je prikazana verzija sa dva para priklju aka (Cale ). Ugradnja ISTV je obavezna u zatvorenim sistemima centralnog grejanja. Za model ISTV prikazan na slici, nije potrebno da u kotlu prethodno fabri ki bude ugražen izmenjiva toplote (bakarna zavojnica i sli no). 12

14 Opis delova sistema: Opis delova sistema: 1. Ulaz hladne vode iz vodovoda u termoventil 2. Ulaz hladne vode u kotao 3. Izlaz vruce vode iz kotla 4. Izlaz vruce vode u kanalizaciju 5. Sonda termoventila Povezivanje ispusnog termi kog ventila obavlja se na slede i na in: Povezati najpre sondu ISTV (spoljni navoj 1/2") na ozna enom mestu na kotlu, pozicija 5 (unutra²nji navoj 1/2") Povezati dovod hladne vode iz vodovoda sa odgovaraju im izvodom na ISTV (oznaka na ventilu: C) te potom povezati ISTV (oznaka na ventilu: ) sa odgovaraju im izvodom na kotlu (pozicija 21) Zatim poziciju 21 (otvor na kotlu) povezati na odgovaraju i ulaz na ISTV (oznaka na ventilu: ) Na kraju izlaz iz ISTV (oznaka: S) povezati prema kanalizaciji. 13

15 A Deklaracija o Konformnosti Mi, Termomont d.o.o. sa sedi²tem u Prhova koj ulici bb, imanovci, Republika Srbija, pod punom materijalnom odgovorno² u izjavljujemo da su proizvodi: Kotlovi na vrsto gorivo tipa TKK3 PELLET 70, TKK3 PELLET 90 proizvedeni godine, po svojoj konstrukciji i performansama, te na inu proizvodnje u saglasnosti sa uslovima slede ih direktiva i normi koje je propisala Evropske Unija: 97/23 EEC Direktiva o sigurnosnim merama za sudove pod pritiskom EN 303/5 Norma za kotlove na vrsto gorivo" Sertikaciju proizvoda obavilo ovla² eno telo UDT, Poznanj, Republika Poljska. Broj izve²taja o ispitivanju: 112. U imanovcima, 1. februar 2011 Pe at i potpis ovla² enog lica

UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na vrsto gorivo 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu Prhova ka bb 22310 imanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381 63 259422 oce@termomont.rs www.termomont.rs

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Toplovodni kotao na čvrsto gorivo sa gorionikom na pelet BIOTERMEC 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Prhovačka bb 22310 Šimanovci, Srbija Tel/Fax. +381 22 480404 +381

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Tropromajni toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKU3 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK 14-80 KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax 022 80494 www.termomont.rs 20. avgust 2012

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA Radni ka 1, Tel. +381 17/421-121 ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU 0. TEHNI KI PODACI MO GREJANJA SA REŠETKOM

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA UREĐAJI I OPREMA SISTEMA ENTRALNOG GREJANJA Kotlovi za centralno grejanje Podele kotlova prema grejnom fluidu : Grejni fluid je voda toplovodeni i vrelovodni kotlovi Grejni fluid je para parni kotlovi

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA MODEL VOZILA U UZDUŽNOJ DINAMICI Zanemaruju se sva pomeranja u pravcima normalnim na pravac kretanja (ΣZ i = 0, ΣY i = 0) Zanemaruju se svi vidovi pobuda na oscilovanje i vibracije,

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITODENS 200-W. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITODENS 200-W. za stručnjake Uputstvo za montažu i servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitodens 200-W Oznaka B2HA, 45 i 60 kw Gasni kondenzacioni zidni uređaj Model za rad na zemni i tečni gas Napomene o validnosti vidi na poslednjoj

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik:

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik: TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SERVISERA I INSTALATERA MAIN 24 Fi MAIN 24 i Izdanje 1. Važi od 23.04.2007. Uvoznik: D.O.O ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, POEDNIŠTVO I USLUGE 24000 Subotica, Put Jovana Mikića 56. Tel/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4 VIESA SOLARA TERIKA Primeri instalacija Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4 4/2014 Sadržaj Sadržaj 1. Zagrevanje potrošne vode pomoću bivalentnog akumulacionog bojlera PTV i

Διαβάστε περισσότερα

Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi Svi priključci s unutarnjim cijevnim Priključci kotlovskog i potrošačkog

Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi Svi priključci s unutarnjim cijevnim Priključci kotlovskog i potrošačkog 13 HWK 60-1 HWK 60-1¼ RRpp ¾ ooddz zraačči iivvaannj jjee do 4 m³/h hh KKoot tl lloovvs skki ii šaaččkki ii Hidraulička skretnica HWK 60-1 i HWK 60-1¼ HHi iiddr raauu lli liiččkkaa sskkr reet ttnni iiccaa

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C SR Visoko efikasni zidni kondenzacioni gasni kotlovi Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Uputstvo za instalaciju i održavanje 129719-01 Sadržaj 1 Uvod...4 1.1 Korišćeni simboli...4

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta

Kuglasti ventili Bugatti i Polix Okiten creva Petrohemija i Peštan Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta ni kotlovi "Vaillant" ni kotlovi "Sime" ni kotlovi "Heat Line" ne peći "Lampart" Fleksibilne veze "Emiflex" Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" ne rampe i regulatori

Διαβάστε περισσότερα

10. BENZINSKI MOTOR (2)

10. BENZINSKI MOTOR (2) 11.2012. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak 10. BENZINSKI MOTOR (2) 1 Sustav ubrizgavanja goriva Danas Otto motori za cestovna vozila uglavnom stvaraju gorivu smjesu pomoću sustava za ubrizgavanje

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

UGRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

UGRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE UGRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE Automatski centralni niskotemperaturni kotlovi na pelet >EKOLINE< 4 1. EC izjava o usklađenosti 5 2. Garancija 6 3. Opšta upozorenja 8 3.1. Osnovna pravila sigurnosti

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 Vežbe br. 4 GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 1 "T" preseci - VEZANO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji (M G,Q ) sračunato kvalitet materijala (f cd, f

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

Solarni kolektori. Solarne. stanice - "Regusol" Solarne stanice - "Regusol" Sa razmenjivačem toplote "Regusol" X Duo / X Uno 15 / 25

Solarni kolektori. Solarne. stanice - Regusol Solarne stanice - Regusol Sa razmenjivačem toplote Regusol X Duo / X Uno 15 / 25 Solarni kolektori, solarne stanice i oprema za solarne sisteme Solarni kolektori OKP 10 Kolektor sa vakuum cevima 10 vakuum cevi, bruto površine: 1,72m OKP 20 Kolektor sa vakuum cevima 20 vakuum cevi,

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste 7. VJEŽBE PLAN ARMATURE PREDNAPETOG Dominik Skokandić, mag.ing.aedif. PLAN ARMATURE PREDNAPETOG 1. Rekapitulacija odabrane armature 2. Određivanje duljina

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

Masa i gustina. zadaci

Masa i gustina. zadaci Masa i gustina zadaci 1.)Vaga je u ravnote i dok je na jednom njenom tasu telo, a na drugom su tegovi od: 10 g, 2 g, 500 mg i 200 mg.kolika je masa ovog tela? 2.)Na jednom tasu vage se nal azi telo i teg

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

HORIZONTALNI REZERVOARI. Rezervoari za lož ulje. Rezervoari sa dvostrukim zidom. Rezervoari za mazut. Ovalni rezervoari - OR. Nadzemni rezervoari - NR

HORIZONTALNI REZERVOARI. Rezervoari za lož ulje. Rezervoari sa dvostrukim zidom. Rezervoari za mazut. Ovalni rezervoari - OR. Nadzemni rezervoari - NR HORIZONTALNI REZERVOARI Rezervoari za lož ulje Rezervoari sa dvostrukim zidom Rezervoari za mazut Ovalni rezervoari - OR Nadzemni rezervoari - NR Beograd DRUŠTVO ZA PROIODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE

KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE Uputstvo za ugradnju, upotrebu I održavanje - Pelet goriva od biogoriva drvene biomase - Zahvaljujemo vam što ste kupili kotao Termal 34. Molimo vas da pažljivo

Διαβάστε περισσότερα

RAD, SNAGA I ENERGIJA

RAD, SNAGA I ENERGIJA RAD, SNAGA I ENERGIJA SADRŢAJ 1. MEHANIĈKI RAD SILE 2. SNAGA 3. MEHANIĈKA ENERGIJA a) Kinetiĉka energija b) Potencijalna energija c) Ukupna energija d) Rad kao mera za promenu energije 4. ZAKON ODRŢANJA

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITOCAL 300-G. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITOCAL 300-G. za stručnjake Uputstvo za montažu i servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitocal 300-G Oznaka BW/BWS 301.A06 do A17, 5,9 do 17,0 kw Oznaka WW 301.A06 do A17, 7,9 do 23,0 kw Toplotna pumpa, jednostepena i dvostepena Oznaka

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

Moguća i virtuelna pomjeranja

Moguća i virtuelna pomjeranja Dnamka sstema sa vezama Moguća vrtuelna pomjeranja f k ( r 1,..., r N, t) = 0 (k = 1, 2,..., K ) df k dt = r + t = 0 d r = r dt moguća pomjeranja zadovoljavaju uvjet: df k = d r + dt = 0. t δ r = δx +

Διαβάστε περισσότερα

Drugi zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike Drugi zakon termodinamike Uvod Drugi zakon termodinamike nije univerzalni prirodni zakon, ne važi za sve sisteme, naročito ne za neobične sisteme (mikrouslovi, svemirski uslovi). Zasnovan je na zajedničkom

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. 1.OSNOVNI POJMOVI TOPLOTA Primjeri * KALORIKA Nauka o toploti * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. * TD SISTEM To je bilo koje makroskopsko tijelo ili grupa tijela,

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET TEORIJ ETONSKIH KONSTRUKCIJ 1 PRESECI S PRSLINO - VELIKI EKSCENTRICITET ČISTO SVIJNJE - VEZNO DIENZIONISNJE Poznato: - statički ticaji za pojedina opterećenja ( i ) - kalitet materijala (f, σ ) - dimenzije

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA

TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA KURS IZ ENERGETSKE EFIKASNOSTI TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA 1 Grijanje stambenog prostora UVOD ZADATAK GRIJANJA STANJE UGODNOSTI POTREBNA KOLIČINA TOPLOTE

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... }

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... } VEROVTNOĆ - ZDI (I DEO) U računu verovatnoće osnovni pojmovi su opit i događaj. Svaki opit se završava nekim ishodom koji se naziva elementarni događaj. Elementarne događaje profesori različito obeležavaju,

Διαβάστε περισσότερα

Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta

Kuglasti ventili Bugatti i Polix Okiten creva Petrohemija i Peštan Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta Gasni kotlovi "Vaillant" Gasni kotlovi "Immergas" Fleksibilne veze "Emiflex" Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska Elektrofuzioni

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Upotreba ovog uređaja je dozvoljena samo osobama koje su pročitale i razumele ovo uputstvo u celosti NEW LIFE ELITE AIR-SEP KONCENTRATOR KISEONIKA UPUTSTVO ZA UPOTREBU OVAJ UREĐAJ JE DEKLARISAN OD STRANE

Διαβάστε περισσότερα

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA Veličina prostora kojeg tijelo zauzima Izvedena fizikalna veličina Oznaka: V Osnovna mjerna jedinica: kubni metar m 3 Obujam kocke s bridom duljine 1 m jest V = a a a = a 3, V

Διαβάστε περισσότερα

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum 27. septembar 205.. Izračunati neodredjeni integral cos 3 x (sin 2 x 4)(sin 2 x + 3). 2. Izračunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela površi ograničene krivama y = 3 x 2, y = x + oko x ose. 3.

Διαβάστε περισσότερα

POGON SA ASINHRONIM MOTOROM

POGON SA ASINHRONIM MOTOROM OGON SA ASNHRON OTORO oučavaćemo amo ogone a tofaznim motoom. Najčešće koišćeni ogon. Ainhoni moto: - ota kontukcija; - jeftin; - efikaan. ETALN RSTEN LANRANO JEZGRO BAKARNE ŠKE KAVEZN ROTOR NAOTAJ LANRANO

Διαβάστε περισσότερα

Idealno gasno stanje-čisti gasovi

Idealno gasno stanje-čisti gasovi Idealno gasno stanje-čisti gasovi Parametri P, V, T i n nisu nezavisni. Odnos između njih eksperimentalno je utvrđeni izražava se kroz gasne zakone. Gasni zakoni: 1. ojl-maritov: PVconst. pri konstantnim

Διαβάστε περισσότερα

UGRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

UGRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE UGRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE Autatski kamin na pelet - CENTRALNO GRIJANJE - 4 1. EC izjava o usklađenosti 5 2. Garancija 6 3. Opšta upozorenja 7 3.1. Osnovna pravila sigurnosti 8 4. Upute

Διαβάστε περισσότερα

Proračunski model - pravougaoni presek

Proračunski model - pravougaoni presek Proračunski model - pravougaoni presek 1 ε b 3.5 σ b f B "" ηx M u y b x D bu G b h N u z d y b1 a1 "1" b ε a1 10 Z au a 1 Složeno savijanje - VEZNO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji za (M i, N

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B.

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Korespondencije Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Pojmovi B pr 2 f A B f prva projekcija od

Διαβάστε περισσότερα

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 28. jun 2003.

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 28. jun 2003. PVI DO ISPIT I OSNOV KTOTHNIK 8 jun 003 Napomene Ispit traje 0 minuta Nije ozvoqeno napu{tawe sale 90 minuta o po~etka ispita Dozvoqena je upotreba iskqu~ivo pisaqke i ovog lista papira Kona~ne ogovore

Διαβάστε περισσότερα

Knauf zvučna zaštita. Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja. Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje

Knauf zvučna zaštita. Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja. Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje Knauf zvučna zaštita Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje Knauf ploče Gipsana Gipskartonska Gipsano jezgro obostrano ojačano

Διαβάστε περισσότερα

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4.1 KOTLOVI ZA CENTRALNO GREJANJE Kotlovi su uređaji u kojima se vrši sagorevanje goriva i pretvaranje hemijske energije goriva u toplotu. Dobijena toplota

Διαβάστε περισσότερα

Relacije poretka ure denja

Relacije poretka ure denja Relacije poretka ure denja Relacija na skupu A je relacija poretka na A ako je ➀ refleksivna ➁ antisimetrična ➂ tranzitivna Umesto relacija poretka često kažemo i parcijalno ured enje ili samo ured enje.

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα

5. PARCIJALNE DERIVACIJE

5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5.1. Izračunajte parcijalne derivacije sljedećih funkcija: (a) f (x y) = x 2 + y (b) f (x y) = xy + xy 2 (c) f (x y) = x 2 y + y 3 x x + y 2 (d) f (x y) = x cos x cos y (e) f (x

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα