ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού"

Transcript

1 ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Αναθέηοςζα Απσή Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο «ΓΖΚΖΡΟΑ» Πποϋπολογιζμόρ ,00 Γιαδικαζία Ανάθεζηρ Κπιηήπιο Ανάθεζηρ Ημεπομηνία Γιενέπγειαρ Ππυηόκολλο διαγυνιζμού Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο Σακειφηεξε Ρηκή 28/07/ / Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 1

2 Περιεχόμενα ΡΚΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 1: AΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 2: ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 3: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 4: ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ... 2 ΑΟΘΟΝ 5: ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 6: ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ... 4 ΑΟΘΟΝ 7: ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 4 ΑΟΘΟΝ 8: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ... 4 ΑΟΘΟΝ 9: ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ... 4 ΑΟΘΟΝ 10: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ... 5 ΑΟΘΟΝ 11: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ... 8 ΑΟΘΟΝ 12: ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΛΝΚΗΠΚΑ... 8 ΑΟΘΟΝ 13: ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ- ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ... 8 ΑΟΘΟΝ 14: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ... 9 ΑΟΘΟΝ 15: ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 16: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΑΟΘΟΝ 17: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΑΟΘΟΝ 18: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 19: ΣΟΝΛΝΠ,ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΟΘΟΝ 20: ΞΑΟΑΙΑΒΖ-ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΟΘΟΝ 21: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΑΟΘΟΝ 22: ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΑΟΘΟΝ 23: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ ΑΟΘΟΝ 24: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΑΟΘΟΝ 25: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΟΘΟΝ 26: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΡΚΖΚΑ Β Δηδηθφηεξνη φξνη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β Δμνπιηζκφο θαη πιηθά πξνο κεηαθνξά αλά εγθαηάζηαζε πφδεηγκα πεχζπλεο Γήισζεο ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ (άξζξν 8 Λ.1599/1986) Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 2

3 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Απιθμ. Ππυη.: 15434/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Ν ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν ηεο «μεηαθοπάρ ηος εξοπλιζμού και απσείος ηυν Τπηπεζιών ηηρ Κενηπικήρ Τπηπεζίαρ ηος Οπγανιζμού ζηιρ νέερ κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ επί ηηρ οδού Κοςπηίδος και Νιπβάνα ηηρ πεπιοσήρ Κάηυ Παηηζίυν ηος Γήμος Αθηναίυν», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ. Ν δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Ραθηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ. Σόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών: ΑΛΓΟΝ 1 & ΞΑΡΖΠΗΥΛ, 6νο φξνθνο, γξαθείν 601 (Ξξσηφθνιιν), ΑΘΖΛΑ. Γλώζζα ςποβολήρ πποζθοπών: Διιεληθή. Τποβολή πποζθοπών κέρξη εκέξα, 27/07/2015 θαη ψξα 14:00 Ημεπομηνία Γιενέπγειαρ: εκέξα, 28/07/2015 θαη ψξα 12:00 Σόπορ Γιενέπγειαρ: ΑΛΓΟΝ 1 & ΞΑΡΖΠΗΥΛ, 6νο φξνθνο, ΑΘΖΛΑ. Γενικέρ Πληποθοπίερ ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη απφ ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ζην ηειέθσλν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνχ Πληποθοπίερ Διδικέρ και Σεσνικήρ Φύζευρ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηνπο θ. Γ. Κήηζην, Πη. Ληθήηα, ζην ηειέθσλν ΣΜΗΜΑ Α.: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ ΣΜΗΜΑ Β.: Δηδηθφηεξνη φξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.: Πρέδην Πχκβαζεο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.: πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ θαη π. Γήι. Λ.1599/1986 Γηα ηνλ Νξγαληζκφ (ππνγξαθή)* Γξ. Γεψξγηνο Θαξέηζνο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο (*Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πνπ παξακέλεη ζην παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θνξέα) Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 1

4 ΣΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1: AΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν ηεο «κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. Ν δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Ραθηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Ξξφρεηξνο Κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Λ.4013/2011, άξζξν 4, παξ.3 θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,10%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Νη εηδηθνί φξνη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Σμήμα B ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε : Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314 Α ), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 «Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-θέκαηα αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΘ Α 180/Α / ). Ρελ ππ αξηζκ / θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηήζεθε ν «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΑ» Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 2

5 (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα λ.π.η.δ., (α) ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), (β) ν Νξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α.)-«ΓΖΚΖΡΟΑ», (γ) ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.), (ΦΔΘ 2284 Β / ), ζην εμήο ΘΑ. Ρελ ππ αξηζκ. 3077/42630/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θνο Αιεμαλδξνο Θνπηζνχξεο (ΦΔΘ 270 ΝΓΓ/ ). Ρελ ππ αξηζκ. 3078/42635/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ν Δξεπλεηήο Β ηνπ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ θνο Γεψξγηνο Θαξέηζνο (ΦΔΘ 270 ΝΓΓ/ ). Ρηο α) ππ αξηζκ.18258/ (ΦΔΘ 419/Β/ ) Απφθαζε πνπξγνχ Γεσξγίαο «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο», β) ππ αξηζκ. 49/ (ΦΔΘ 19/Β/ ) Θνηλή Απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Γάιαθηνο», γ) ππ αξηζκ / (ΦΔΘ 1829/ ) Θνηλή Απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Γεσξγίαο «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ θαη Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Νξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (ΝΓΔΔΘΑ) «ΓΖΚΖΡΟΑ» θαη δ) ππ αξηζκ / (ΦΔΘ 534/Β/ ) Θνηλή Απφθαζε πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο «Θαλνληζκφο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο-Ππζηήκαηνο Γαπαλψλ- Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο ηνπ Νξγαληζκνχ Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ)». Ρελ ππ αξηζκ. 275/ Απφθαζε Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηνπ ΔΙΓ.Ν. ΓΖΚΖΡΟΑ κε ζέκα ηελ «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο» (ΑΓΑ: 7Γ8ΙΝΜ3Κ-ΟΤΕ). Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204 Α) , «Πχζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ», ε νπνία επηβάιιεη θξάηεζε χςνπο 0,10% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ρνλ Θαλνληζκφ 2195/2002 «πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο Ππκβάζεηο (CPV), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο. Ρελ ππ αξηζ. ζέκαηνο 03 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ ηεο 59εο ζπλεδξίαζεο ηεο πνπ αθνξά ζηελ «Νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ «Έιεγρνο Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ» θαη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο ππ αξηζ / Γηαθήξπμεο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ «ΓΖΚΖΡΟΑ» - Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ». Ρν απφ 02/07/2015 Ππκθσλεηηθφ Κίζζσζεο ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηνλ εθκηζζσηή Σνχκπαπιε Σξήζην ηνπ Ξαλαγηψηε. Ρν ππ αξηζ. πξση / Αίηεκα Αλάιεςεο Γαπάλεο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ ηεο Γελ. Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ χςνπο ,00 γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 3

6 νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (ΑΓΑΚ 15REQ ). Ρελ κε α/α 2674 (αξ. πξση / ) Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο χςνπο ,00 (ΑΓΑ: Υ0Ρ6ΝΜ3Κ-ΒΣ4 / ΑΓΑΚ 15REQ ). Ρελ ππ αξηζ. ζέκαηνο 04 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ ηεο 63εο ζπλεδξίαζεο ηεο πνπ αθνξά ζηελ «Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο» (ΑΓΑ 73ΤΓΝΜ3Κ- ΥΘΟ). ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 1. Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ 2. Ρν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ (http://www.elgo.gr) ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟ ΛΗΧΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε «http://www.elgo.gr». ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ: είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α 139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ ΑΡΘΡΟ 9: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 27/07/2015 θαη ψξα 14:00. Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηηο εμήο εμσηεξηθέο ελδείμεηο: Α) ηοισεία Αποζηολέα (ςποτήθιος Αναδόσος): Νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ ή Δπσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ, Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε, Ρειέθσλν, Αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ B) Γιεύθςνζη ςποβολήρ και ζηοισεία ηος διαγυνιζμού ΞΟΝΠ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Νξγαληζκφ - ΓΖΚΖΡΟΑ Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 4

7 ΑΛΓΟΝ 1 & ΞΑΡΖΠΗΥΛ, 6νο φξνθνο, ΑΘΖΛΑ ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηαθήξπμε αξ. πξση / (Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο 28/07/2015) Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο.. «Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» ΠΡΟΟΥΗ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηφθνιιν. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη επηζπκεηφ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ησλ ππφ κεηαθνξά πεξεζηψλ θαζψο θαη ην λέν ηφπν εγθαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην ππφ αλάζεζε κεηαθνξηθφ έξγν. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ πξνηείλεηαη λα επηθνηλσλνχλ πξνεγνπκέλσο 2 εκέξεο λσξίηεξα κε ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα νξίδεηαη ζπλάληεζε. ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηέρεη: 1. Ρα παξαθάησ σο εμήο: Α) ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, πιήξε ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκνκεηξψλπκν, επάγγεικα, θαηνηθία, ΑΦΚ, ζηνηρεία Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο, αληίγξαθν έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δήισζεο δξαζηεξηνηήησλ επηρείξεζεο φπνπ εκθαλίδνληαη νη ελεξγνί θσδηθνί αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο) Β) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο θαη αληίζηνηρα ΦΔΘ ηξνπνπνίεζεο, έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο θαη ηειεπηαίν αληίζηνηρν ΦΔΘ Γ) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 (Ξαξάξηεκα Γ-πφδεηγκα 3), ηνπ θαηά πεξίπησζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη: Ππκκεηέρεη ζηνλ ππ αξηζ. πξση / δηαγσληζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ «Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ». Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θη έρεη ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δεκνπξαηνχκελεο πεξεζίαο. Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 5

8 Έιαβε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ θαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, επί πνηλή απνξξίςεσο. Γηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ζ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ - ΓΖΚΖΡΟΑ εμαηηίαο απηήο, είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, είηε ζην πξνζσπηθφ ησλ πεξεζηψλ, είηε ζε ηπρφλ ζπλεξγάηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, είηε ζε θάζε ηξίην θαη νη ηπρφλ δεκηέο ή βιάβεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνμελεζνχλ ζε φινπο απηνχο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Δξγνιάβν. Ρν ίδην ηζρχεη φρη κφλν γηα ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο ή ηε ζαλάησζε πξνζψπνπ θαη γηα ηελ εμ απηψλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, αιιά θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε θάζε ηξίηνλ, ζαλ ηέηνηνπ (ηξίηνπ) λννχκελνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ -ΓΖΚΖΡΟΑ κεηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Νθείιεη λα απνθαζηζηά απξνθάζηζηα θάζε δεκηά, ε νπνία ηπρφλ ζα πξνθιεζεί ζε βάξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ έζησ θαη αλ απηφ νθείιεηαη θαη ζε ειαθξά αθφκε ακέιεηα ηνπο ή ησλ απφ απηνχο πξνζηεζέλησλ πξνζψπσλ. Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο , ζει.1). Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997(ΔΔ C 195 ηεο , ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει. 2). Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει 48). Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3424/2005 (Α 305). πεμαίξεζε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία. Αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Δίλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζε νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 6

9 Γελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ πεχζπλε δήισζε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ, θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ή ηνλ Γ/ληα Πχκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ζεκεηψλνληαο επί ηεο δήισζεο φηη ελεξγνχλ σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ θαη θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ε σο άλσ δήισζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Δθφζνλ δελ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε κε απηφλ ηνλ ηχπν ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη. Γ) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ζε ηζρχ ή βεβαίσζε πεξί κε ρνξήγεζεο ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ έθδνζή ηεο απφ λφκν ή άιιε δηάηαμε. Δ) Βεβαίσζε ή αληίγξαθν εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ δξαζηεξηφηεηα ή βεβαίσζε πσο ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ εγγξάθεηαη ζε επηκειεηήξην. ΓΔΛΗΘΖ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Πε πεξίπησζε πνπ ηελ πξνζθνξά ηελ ππνβάιιεη Έλσζε ή Θνηλνπξαμία, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ππνβάιινληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνλ κέινο μερσξηζηά. 2. Ξξνζθνξά ζπλνδεπφκελε απφ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ξαξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο θαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, ακθφηεξα ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα: Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ Ρηκή κνλάδαο ρσξίο ΦΞΑ [ ] ΦΞΑ [ ] Αμία Κνλάδαο κε ΦΞΑ [ ] Ξνζφηεηα Ππλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΞΑ [ ] (Ρηκή κνλάδαο Σ Ξνζφηεηα) πεξεζίεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο νδνχ Άλδξνπ 1 πεξεζίεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο νδνχ Αηγηαιείαο 19 ζην Καξνχζη πεξεζίεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο νδνχ Ρέξκα Αιθκάλνο ζηα Ηιίζηα ΠΛΝΙΝ Νη αλσηέξσ πνζφηεηεο θαζνξίδνπλ θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο άλεπ ΦΞΑ ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηεο νπνίαο ζα γίλεη θαηάηαμε κε αχμνπζα ζεηξά γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηνδφηε. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 7

10 ΑΡΘΡΟ 11: ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα δχν (2) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο Ξξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε δχν (2) κελψλ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. - Πε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ Ξξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηελ απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. ΑΡΘΡΟ 12: ΣΙΜΕ ΠΡΟΥΟΡΨΝ - ΝΟΜΙΜΑ Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Πε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΞΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Ξξνζθνξάο. Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ξξνζθεξφκελε ππεξεζία ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. Ζ ηηκή ρσξίο ΦΞΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ- ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Ρξίηε 28/07/2015 ζηα γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ησλ έιεγρν απηψλ. Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 8

11 Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Ρα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. Αθνινχζσο ζα θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, κε αχμνπζα ζεηξά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο άλεπ ΦΞΑ γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξίλαθα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ. Κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα κε ηνπο ζην παξφλ αλαθεξφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, νη νπνίνη είλαη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ιχεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επηθπιαζζνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο. Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα πξνηείλεη κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηψλ ηελ θαηαθχξσζε κηθξφηεξνπ εχξνπο ππεξεζηψλ. ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Ν Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (αξ. 10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζήο ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο: Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα θαησηέξσ αδηθήκαηα: Α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, Β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ, Γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, Γ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 9

12 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη, επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φηη δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθφ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην, επαγγεικαηηθφ κεηξψν θαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. ΑΡΘΡΟ 15: ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, λα απνθαζίζεη ηε ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηνχ, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: (i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, (ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, (iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, (iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή ππεξεζίαο. Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Ζ απφξξηςε Ξξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο. Ζ Ξξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 1. Σξφλνο ηζρχνο Ξξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 2. Σξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 10

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα