ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού"

Transcript

1 ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Αναθέηοςζα Απσή Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο «ΓΖΚΖΡΟΑ» Πποϋπολογιζμόρ ,00 Γιαδικαζία Ανάθεζηρ Κπιηήπιο Ανάθεζηρ Ημεπομηνία Γιενέπγειαρ Ππυηόκολλο διαγυνιζμού Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο Σακειφηεξε Ρηκή 28/07/ / Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 1

2 Περιεχόμενα ΡΚΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 1: AΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 2: ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 3: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 4: ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ... 2 ΑΟΘΟΝ 5: ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ... 2 ΑΟΘΟΝ 6: ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ... 4 ΑΟΘΟΝ 7: ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ... 4 ΑΟΘΟΝ 8: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ... 4 ΑΟΘΟΝ 9: ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ... 4 ΑΟΘΟΝ 10: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ... 5 ΑΟΘΟΝ 11: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ... 8 ΑΟΘΟΝ 12: ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΛΝΚΗΠΚΑ... 8 ΑΟΘΟΝ 13: ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ- ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ... 8 ΑΟΘΟΝ 14: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ... 9 ΑΟΘΟΝ 15: ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 16: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΑΟΘΟΝ 17: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΑΟΘΟΝ 18: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 19: ΣΟΝΛΝΠ,ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΟΘΟΝ 20: ΞΑΟΑΙΑΒΖ-ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΟΘΟΝ 21: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΑΟΘΟΝ 22: ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΑΟΘΟΝ 23: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ ΑΟΘΟΝ 24: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΑΟΘΟΝ 25: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΟΘΟΝ 26: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΡΚΖΚΑ Β Δηδηθφηεξνη φξνη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β Δμνπιηζκφο θαη πιηθά πξνο κεηαθνξά αλά εγθαηάζηαζε πφδεηγκα πεχζπλεο Γήισζεο ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ (άξζξν 8 Λ.1599/1986) Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 2

3 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Απιθμ. Ππυη.: 15434/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Ν ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν ηεο «μεηαθοπάρ ηος εξοπλιζμού και απσείος ηυν Τπηπεζιών ηηρ Κενηπικήρ Τπηπεζίαρ ηος Οπγανιζμού ζηιρ νέερ κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ επί ηηρ οδού Κοςπηίδος και Νιπβάνα ηηρ πεπιοσήρ Κάηυ Παηηζίυν ηος Γήμος Αθηναίυν», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ. Ν δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Ραθηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ. Σόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών: ΑΛΓΟΝ 1 & ΞΑΡΖΠΗΥΛ, 6νο φξνθνο, γξαθείν 601 (Ξξσηφθνιιν), ΑΘΖΛΑ. Γλώζζα ςποβολήρ πποζθοπών: Διιεληθή. Τποβολή πποζθοπών κέρξη εκέξα, 27/07/2015 θαη ψξα 14:00 Ημεπομηνία Γιενέπγειαρ: εκέξα, 28/07/2015 θαη ψξα 12:00 Σόπορ Γιενέπγειαρ: ΑΛΓΟΝ 1 & ΞΑΡΖΠΗΥΛ, 6νο φξνθνο, ΑΘΖΛΑ. Γενικέρ Πληποθοπίερ ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη απφ ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ζην ηειέθσλν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνχ Πληποθοπίερ Διδικέρ και Σεσνικήρ Φύζευρ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηνπο θ. Γ. Κήηζην, Πη. Ληθήηα, ζην ηειέθσλν ΣΜΗΜΑ Α.: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ ΣΜΗΜΑ Β.: Δηδηθφηεξνη φξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.: Πρέδην Πχκβαζεο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.: πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ θαη π. Γήι. Λ.1599/1986 Γηα ηνλ Νξγαληζκφ (ππνγξαθή)* Γξ. Γεψξγηνο Θαξέηζνο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο (*Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πνπ παξακέλεη ζην παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θνξέα) Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 1

4 ΣΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1: AΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν ηεο «κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. Ν δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Ραθηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Ξξφρεηξνο Κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Λ.4013/2011, άξζξν 4, παξ.3 θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,10%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Νη εηδηθνί φξνη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Σμήμα B ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε : Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314 Α ), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 «Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-θέκαηα αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΘ Α 180/Α / ). Ρελ ππ αξηζκ / θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηήζεθε ν «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΑ» Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 2

5 (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα λ.π.η.δ., (α) ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), (β) ν Νξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α.)-«ΓΖΚΖΡΟΑ», (γ) ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.), (ΦΔΘ 2284 Β / ), ζην εμήο ΘΑ. Ρελ ππ αξηζκ. 3077/42630/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θνο Αιεμαλδξνο Θνπηζνχξεο (ΦΔΘ 270 ΝΓΓ/ ). Ρελ ππ αξηζκ. 3078/42635/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ν Δξεπλεηήο Β ηνπ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ θνο Γεψξγηνο Θαξέηζνο (ΦΔΘ 270 ΝΓΓ/ ). Ρηο α) ππ αξηζκ.18258/ (ΦΔΘ 419/Β/ ) Απφθαζε πνπξγνχ Γεσξγίαο «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο», β) ππ αξηζκ. 49/ (ΦΔΘ 19/Β/ ) Θνηλή Απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Γάιαθηνο», γ) ππ αξηζκ / (ΦΔΘ 1829/ ) Θνηλή Απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Γεσξγίαο «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ θαη Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Νξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (ΝΓΔΔΘΑ) «ΓΖΚΖΡΟΑ» θαη δ) ππ αξηζκ / (ΦΔΘ 534/Β/ ) Θνηλή Απφθαζε πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο «Θαλνληζκφο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο-Ππζηήκαηνο Γαπαλψλ- Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο ηνπ Νξγαληζκνχ Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ)». Ρελ ππ αξηζκ. 275/ Απφθαζε Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηνπ ΔΙΓ.Ν. ΓΖΚΖΡΟΑ κε ζέκα ηελ «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο» (ΑΓΑ: 7Γ8ΙΝΜ3Κ-ΟΤΕ). Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204 Α) , «Πχζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ», ε νπνία επηβάιιεη θξάηεζε χςνπο 0,10% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ρνλ Θαλνληζκφ 2195/2002 «πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο Ππκβάζεηο (CPV), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο. Ρελ ππ αξηζ. ζέκαηνο 03 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ ηεο 59εο ζπλεδξίαζεο ηεο πνπ αθνξά ζηελ «Νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ «Έιεγρνο Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ» θαη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο ππ αξηζ / Γηαθήξπμεο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ «ΓΖΚΖΡΟΑ» - Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ». Ρν απφ 02/07/2015 Ππκθσλεηηθφ Κίζζσζεο ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηνλ εθκηζζσηή Σνχκπαπιε Σξήζην ηνπ Ξαλαγηψηε. Ρν ππ αξηζ. πξση / Αίηεκα Αλάιεςεο Γαπάλεο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ ηεο Γελ. Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ χςνπο ,00 γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 3

6 νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (ΑΓΑΚ 15REQ ). Ρελ κε α/α 2674 (αξ. πξση / ) Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο χςνπο ,00 (ΑΓΑ: Υ0Ρ6ΝΜ3Κ-ΒΣ4 / ΑΓΑΚ 15REQ ). Ρελ ππ αξηζ. ζέκαηνο 04 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ ηεο 63εο ζπλεδξίαζεο ηεο πνπ αθνξά ζηελ «Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο» (ΑΓΑ 73ΤΓΝΜ3Κ- ΥΘΟ). ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 1. Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ 2. Ρν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ (http://www.elgo.gr) ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟ ΛΗΧΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε «http://www.elgo.gr». ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ: είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α 139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ ΑΡΘΡΟ 9: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 27/07/2015 θαη ψξα 14:00. Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηηο εμήο εμσηεξηθέο ελδείμεηο: Α) ηοισεία Αποζηολέα (ςποτήθιος Αναδόσος): Νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ ή Δπσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ, Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε, Ρειέθσλν, Αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ B) Γιεύθςνζη ςποβολήρ και ζηοισεία ηος διαγυνιζμού ΞΟΝΠ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Νξγαληζκφ - ΓΖΚΖΡΟΑ Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 4

7 ΑΛΓΟΝ 1 & ΞΑΡΖΠΗΥΛ, 6νο φξνθνο, ΑΘΖΛΑ ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηαθήξπμε αξ. πξση / (Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο 28/07/2015) Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο.. «Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» ΠΡΟΟΥΗ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηφθνιιν. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη επηζπκεηφ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ησλ ππφ κεηαθνξά πεξεζηψλ θαζψο θαη ην λέν ηφπν εγθαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην ππφ αλάζεζε κεηαθνξηθφ έξγν. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ πξνηείλεηαη λα επηθνηλσλνχλ πξνεγνπκέλσο 2 εκέξεο λσξίηεξα κε ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα νξίδεηαη ζπλάληεζε. ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηέρεη: 1. Ρα παξαθάησ σο εμήο: Α) ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, πιήξε ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκνκεηξψλπκν, επάγγεικα, θαηνηθία, ΑΦΚ, ζηνηρεία Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο, αληίγξαθν έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δήισζεο δξαζηεξηνηήησλ επηρείξεζεο φπνπ εκθαλίδνληαη νη ελεξγνί θσδηθνί αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο) Β) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο θαη αληίζηνηρα ΦΔΘ ηξνπνπνίεζεο, έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο θαη ηειεπηαίν αληίζηνηρν ΦΔΘ Γ) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 (Ξαξάξηεκα Γ-πφδεηγκα 3), ηνπ θαηά πεξίπησζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη: Ππκκεηέρεη ζηνλ ππ αξηζ. πξση / δηαγσληζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ «Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ». Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θη έρεη ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δεκνπξαηνχκελεο πεξεζίαο. Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 5

8 Έιαβε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ θαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, επί πνηλή απνξξίςεσο. Γηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ζ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ - ΓΖΚΖΡΟΑ εμαηηίαο απηήο, είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, είηε ζην πξνζσπηθφ ησλ πεξεζηψλ, είηε ζε ηπρφλ ζπλεξγάηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, είηε ζε θάζε ηξίην θαη νη ηπρφλ δεκηέο ή βιάβεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνμελεζνχλ ζε φινπο απηνχο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Δξγνιάβν. Ρν ίδην ηζρχεη φρη κφλν γηα ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο ή ηε ζαλάησζε πξνζψπνπ θαη γηα ηελ εμ απηψλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, αιιά θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε θάζε ηξίηνλ, ζαλ ηέηνηνπ (ηξίηνπ) λννχκελνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ -ΓΖΚΖΡΟΑ κεηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Νθείιεη λα απνθαζηζηά απξνθάζηζηα θάζε δεκηά, ε νπνία ηπρφλ ζα πξνθιεζεί ζε βάξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ έζησ θαη αλ απηφ νθείιεηαη θαη ζε ειαθξά αθφκε ακέιεηα ηνπο ή ησλ απφ απηνχο πξνζηεζέλησλ πξνζψπσλ. Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο , ζει.1). Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997(ΔΔ C 195 ηεο , ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει. 2). Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει 48). Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3424/2005 (Α 305). πεμαίξεζε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία. Αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Δίλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζε νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 6

9 Γελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ πεχζπλε δήισζε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ, θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ή ηνλ Γ/ληα Πχκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ζεκεηψλνληαο επί ηεο δήισζεο φηη ελεξγνχλ σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ θαη θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ε σο άλσ δήισζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Δθφζνλ δελ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε κε απηφλ ηνλ ηχπν ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη. Γ) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ζε ηζρχ ή βεβαίσζε πεξί κε ρνξήγεζεο ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ έθδνζή ηεο απφ λφκν ή άιιε δηάηαμε. Δ) Βεβαίσζε ή αληίγξαθν εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ δξαζηεξηφηεηα ή βεβαίσζε πσο ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ εγγξάθεηαη ζε επηκειεηήξην. ΓΔΛΗΘΖ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Πε πεξίπησζε πνπ ηελ πξνζθνξά ηελ ππνβάιιεη Έλσζε ή Θνηλνπξαμία, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ππνβάιινληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνλ κέινο μερσξηζηά. 2. Ξξνζθνξά ζπλνδεπφκελε απφ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ξαξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο θαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, ακθφηεξα ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα: Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ Ρηκή κνλάδαο ρσξίο ΦΞΑ [ ] ΦΞΑ [ ] Αμία Κνλάδαο κε ΦΞΑ [ ] Ξνζφηεηα Ππλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΞΑ [ ] (Ρηκή κνλάδαο Σ Ξνζφηεηα) πεξεζίεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο νδνχ Άλδξνπ 1 πεξεζίεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο νδνχ Αηγηαιείαο 19 ζην Καξνχζη πεξεζίεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο νδνχ Ρέξκα Αιθκάλνο ζηα Ηιίζηα ΠΛΝΙΝ Νη αλσηέξσ πνζφηεηεο θαζνξίδνπλ θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο άλεπ ΦΞΑ ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηεο νπνίαο ζα γίλεη θαηάηαμε κε αχμνπζα ζεηξά γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηνδφηε. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 7

10 ΑΡΘΡΟ 11: ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα δχν (2) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο Ξξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε δχν (2) κελψλ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. - Πε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ Ξξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηελ απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. ΑΡΘΡΟ 12: ΣΙΜΕ ΠΡΟΥΟΡΨΝ - ΝΟΜΙΜΑ Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Πε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΞΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Ξξνζθνξάο. Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ξξνζθεξφκελε ππεξεζία ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. Ζ ηηκή ρσξίο ΦΞΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ- ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Ρξίηε 28/07/2015 ζηα γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ησλ έιεγρν απηψλ. Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 8

11 Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Ρα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. Αθνινχζσο ζα θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, κε αχμνπζα ζεηξά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο άλεπ ΦΞΑ γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξίλαθα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ. Κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα κε ηνπο ζην παξφλ αλαθεξφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, νη νπνίνη είλαη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ιχεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επηθπιαζζνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο. Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα πξνηείλεη κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηψλ ηελ θαηαθχξσζε κηθξφηεξνπ εχξνπο ππεξεζηψλ. ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Ν Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (αξ. 10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζήο ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο: Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα θαησηέξσ αδηθήκαηα: Α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, Β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ, Γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, Γ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 9

12 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη, επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φηη δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθφ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην, επαγγεικαηηθφ κεηξψν θαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. ΑΡΘΡΟ 15: ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, λα απνθαζίζεη ηε ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηνχ, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: (i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, (ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, (iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, (iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή ππεξεζίαο. Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Ζ απφξξηςε Ξξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο. Ζ Ξξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 1. Σξφλνο ηζρχνο Ξξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 2. Σξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 10

13 3. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 4. Ξξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 5. Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 6. Ξξνζθνξά πνπ αθνξά κφλν ζε ηκήκα ηεο ππεξεζίαο θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ εθηφο εάλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε πξνθήξπμε. 7. Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Ξηλάθσλ Ππκκφξθσζεο θαη ησλ Ξηλάθσλ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. 8. Ξξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 9. πεξβνιηθά ρακειή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά: Ξξηλ ηελ απφξξηςε κηαο ηέηνηαο Ξξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία / θαηλνηνκία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Ξξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, Ξξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ πνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 1. Κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί Πχκβαζε. 2. Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ Πχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο Ξξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 3. Ζ Πχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Ρν θείκελν ηεο Πχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε Πχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Νηθνλνκηθή ηνπ Ξξνζθνξά θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 4. Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31/10/ Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 11

14 ΑΡΘΡΟ 19: ΦΡΟΝΟ,ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Υο ρξφλνο έλαξμεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30/09/2015. Δληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ εθάζηνηε νξηδφκελν ηφπν θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη ην εχξνο ησλ πξνο κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηνχληαη πξνζεθφλησο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε απηή. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαηείλεη ηνλ αλσηέξσ ρξφλν θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Ζ πηζηνπνίεζε-νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο, ζπληάζζεη Ξξσηφθνιιν Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. ΑΡΘΡΟ 21: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά: Α) Κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πηζηνπνηεκέλε παξάδνζε ησλ πξνο κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ ηνπ θηηξίνπ ηεο νδνχ Άλδξνπ 1 ζηελ Αζήλα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εληφο 20 εκεξψλ. Β) Κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πηζηνπνηεκέλε παξάδνζε ησλ πξνο κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ ηνπ θηηξίνπ ηεο νδνχ Αηγηαιείαο 19 ζην Καξνχζη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εληφο 20 εκεξψλ. Γ) Κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πηζηνπνηεκέλε παξάδνζε ησλ πξνο κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ ηνπ θηηξίνπ ηεο νδνχ ηέξκα Αιθκάλνο ζηα Ηιίζηα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εληφο 20 εκεξψλ. Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξψ ( ) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Φ.Α.Π. θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Ν Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν ηνλ βαξχλεη. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 12

15 ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Νξγαληζκφ ΓΖΚΖΡΟΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Πε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. Πε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε Ρξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Ρξάπεδαο. Ν Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο Πχκβαζεο ή ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Ξξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή θαη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο Πχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε / Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε / Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε Πχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 13

16 εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 25: ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ν Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. ΑΡΘΡΟ 26: ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΥΤΓΕ Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 14 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Γάιαθηνο (ΔΙ.Ν.Γ.). Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 14

17 ΣΜΗΜΑ Β Ειδικότεροι όροι Ρν έξγν ηεο κεηαθνξάο ηνπ αξρείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ζηεγαζηεί αθνξά ζε κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα θηίξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή νη ππφ κεηαθνξά πεξεζίεο ηνπ. Ρα θηίξηα απηά είλαη ηα εμήο: 1. Ρν θηίξην ζηελ νδφ Άλδξνπ 1 ζηελ Αζήλα (φξνθνη 4 νο, 5 νο, 6 νο θαη 7 νο ). 2. Ρν θηίξην ζηελ νδφ Αηγηαιείαο 19 ζην Καξνχζη (ηκήκα ηνπ ππνγείνπ, ηζφγεην, φξνθνη 1 νο, 2 νο, 3 νο, 4 νο θαη 5 νο, πιένλ εμσηεξηθήο απνζήθεο). 3. Ρν θηίξην ζηελ νδφ ηέξκα Αιθκάλνο ζηα Ηιίζηα (κέξνο ηνπ ηζνγείνπ, κέξνο ηνπ ππνγείνπ θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ εκηνξφθνπ ηνπ ακθηζεάηξνπ ζην ηζφγεην) Ρν έξγν ηεο κεηαθνξάο αλαηίζεηαη ζε επηρείξεζε κε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν θαη πξνζσπηθφ επαξθέο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε δηάζηεκα 12 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηε κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ αξρείνπ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ζα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνμελεζνχλ δεκηέο ζηα πξνο κεηαθνξά αληηθείκελα. Δπηπιένλ, ζα θξνληίζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Νξγαληζκφ. Οι σπουήθιοι ανάδοτοι είναι επιθσμηηό να επιζκεθθούν ηοσς τώροσς ηφν σπό μεηαθορά Υπηρεζιών καθώς και ηο νέο ηόπο εγκαηάζηαζης προκειμένοσ να έτοσν ολοκληρφμένη άπουη για ηο σπό ανάθεζη μεηαθορικό έργο. Για ηην διεσκόλσνζη ηφν σπουηθίφν προηείνεηαι να επικοινφνούν προηγοσμένφς 2 ημέρες νφρίηερα με ηο Τμήμα Προμηθειών προκειμένοσ να ορίζεηαι ζσνάνηηζη. Πηα πιαίζηα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ - ΓΖΚΖΡΟΑ, απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο, ηνπνζέηεζεο θαη ηαμηλφκεζεο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, επίπισλ θαη ινηπψλ εηδψλ, φπσο επίζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Data Center. Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα πξηλ ηε θφξησζε, ν Αλαδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπζθεπάζεη θαηάιιεια, φια ηα πξνο κεηαθνξά είδε, σο εμήο: Ρα γξαθεία, ηα θαζίζκαηα, ηα έπηπια κε ηδάκη, νη θσξηακνί θαη ινηπά επαίζζεηα ή εχζξαπζηα έπηπια ζα πεξηηπιηρζνχλ θαη ζα ακπαιαξηζηνχλ κε εηδηθφ αθξνιέμ. Γηα ηα νγθψδε είδε ζα γίλεη πξψηα απνζπλαξκνιφγεζε πξνθεηκέλνπ απηά ζηε ζπλέρεηα λα ακπαιαξηζηνχλ θαη λα ζπζθεπαζηνχλ. Νη Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο, νη εμππεξεηεηέο (servers), νη UPS, νη νζφλεο, νη εθηππσηέο, ηα FAX, ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα, νη ειεθηξηθέο - ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θ.ι.π. ζα ηνπνζεηνχληαη, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα, κέζα ζε εηδηθά θνπηηά κε αθξνιέμ θαη ρξεζηκνπνηψληαο φ,ηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο. Νη ληνπιάπεο, νη ζπξηαξηέξεο θαη νη θσξηακνί εκπεξηέρνπλ αξρεηαθφ θαη ινηπφ πιηθφ (φπσο θάθεινη, βηβιία θ.ι.π.) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην έξγν ηεο κεηαθνξάο. Ζ εθθέλσζε ηνπ αλσηέξσ πιηθνχ απφ ηηο ληνπιάπεο, ζπξηαξηέξεο, θσξηακνχο θ.ι.π. φπνπ είλαη απνζεθεπκέλν, ζα γίλεη απφ ην ζπλεξγείν ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ππεπζχλσλ παιιήισλ ηεο πεξεζίαο. Ρν αλαθεξφκελν πιηθφ ηεο πεξεζίαο, πξηλ κεηαθεξζεί, ζα ηνπνζεηεζεί ζε ραξηνθηβψηηα θαη εηδηθνχο ζάθνπο πνπ ζα έρεη πξνκεζεπηεί ν Αλάδνρνο, πάληνηε ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηηο Νδεγίεο ησλ νξηζζέλησλ ππεπζχλσλ παιιήισλ. Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα βάιεη εηδηθή ζήκαλζε, ζε φια ηα κεηαθεξφκελα, πξνο ην λέν θηίξην είδε. Κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απηνθφιιεηεο εηηθέηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γξαθείνπ θάζε ζέζεο εξγαζίαο. Νη εηηθέηεο ζα παξαδνζνχλ ζηνπο ππεχζπλνπο κεηεγθαηάζηαζεο αλά θηίξην. Πηηο εηηθέηεο κεηεγθαηάζηαζεο, ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ παιιήινπ θαη ην ηειηθφ γξαθείν εγθαηάζηαζεο ζην λέν θηίξην. Νη Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 15

18 εηηθέηεο απηέο (ηνπιάρηζηνλ 4 αλά πάιιειν) ζα θνιιεζνχλ κε επζχλε ησλ παιιήισλ θαηά ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ ζηηο εηδηθέο θνχηεο, πνπ ζα παξαδνζνχλ γηα ην ιφγν απηφ απφ ηνλ Αλάδνρν, ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηεγθαηάζηαζεο. Νη εηδηθέο θνχηεο κεηεγθαηάζηαζεο πξννξίδνληαη γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πνινγηζηή, ηεο νζφλεο, ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο θαη ηπρφλ πεξηθεξεηαθψλ πνπ δηαζέηεη θάζε ρξήζηεο. Νη θνχηεο κεηαθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηάιιειν αθξψδεο πιηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Ρπρφλ απψιεηεο εμνπιηζκνχ ή θζνξέο νθεηιφκελεο ζηε κεηεγθαηάζηαζε, ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Γηα ηα νγθψδε θαη βαξηά είδε, φπσο ηα ρξεκαηνθηβψηηα, ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε εηδηθνχ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο απφ ηνλ Αλάδνρν. Όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη φιεο νη ζρεηηθέο κε ηε ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ εξγαζίεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Κεηά ην πέξαο ηεο ζπζθεπαζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηε θφξησζε ησλ εηδψλ πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ θάζε θφξα, νη ππεχζπλνη νξηζζέληεο πάιιεινη ηεο πεξεζίαο. Πηε ζπλέρεηα θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε θφξησζε ησλ εηδψλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνξηεγφ απηνθίλεην, ζα γίλεη ε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν εθθφξησζεο. Δάλ απαηηείηαη ζηε δηαδηθαζία απηή ε παξνπζία παιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απηφ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Κεηαθνξα εμνπιηζκνχ ηνπ Data Center ηνπ Νξγαληζκνχ. Ν Δμνπιηζκφο Data Center πνπ ζα κεηαθεξζεί πεξηιακβάλεη Rack, servers, storage, router, switch, UPS, ηειεθσληθά θέληξα θ.ά. Ξξφθεηηαη γηα εμνπιηζκφ ηδηαίηεξα πςειήο ηερλνινγίαο, κεγάιεο αμίαο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πιηθά πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ πξνο ην λέν θηίξην. Νη δηαδηθαζίεο αζθαινχο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Data Center ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ. ΔΘΦΝΟΡΥΠΖ ΑΞΝΠΠΘΔΑΠΗΑ ΠΛΑΟΚΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ Όηαλ ην θνξηίν θηάζεη ζηνλ ηφπν ηεο εθθφξησζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο. Πηελ εθθφξησζε ησλ εηδψλ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ησλ νξηζζέλησλ ππεπζχλσλ παιιήισλ. Κεηά ηελ εθθφξησζε, ν Αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ηα ζπζθεπαζκέλα είδε ζηνπο νξφθνπο ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε θηηξίνπ, πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ πεξεζία θαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο (γξαθεία) ή απνζήθεο αξρείσλ. Δάλ νη εξγαζίεο απηέο πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο θαζψο θαη ην πιηθφ, ζα ηνπνζεηνχληαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, απ φπνπ ηελ επφκελε εκέξα θαη εληφο εξγαζίκσλ σξψλ παξνπζία ησλ ππεπζχλσλ παιιήισλ, ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν ε κεηαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο (γξαθεία) ή απνζήθεο αξρείσλ θαη ε επαλαζπλαξκνιφγεζε, φπνπ απαηηείηαη, ησλ απνζπλαξκνινγεκέλσλ εηδψλ. Πηε ζπλέρεηα θαη αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνεγνχκελεο εξγαζίεο (κεηαθνξά, επαλαζπλαξκνιφγεζε), ζα γίλεη ε ηειηθή ηνπνζέηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ εηδψλ (εμνπιηζκνχ θ.ι.π.), ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ ή ζηηο αίζνπζεο αξρεηνζέηεζεο πνπ ζα ππνδείμεη ε πεξεζία, ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ησλ πεπζχλσλ ππαιιήισλ. Γηεπθξηλίδεηαη πσο νη ζπζθεπαζίεο πνπ ζα πεξηέρνπλ θιαζέξ, έγγξαθα, θαθέινπο θιπ. δελ ζα απνζπζθεπαζηνχλ, αιιά ζα παξακείλνπλ ζηε ζπζθεπαζία ηνπο ζε ρψξνπο πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ηα ππφ κεηαθνξά ηκήκαηα ηνπ Νξγαληζκνχ θαη πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνπο πεχζπλνπο ππαιιήινπο. Ρα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο ζην πξναχιην ηνπ θηηξίνπ θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε απνθνκηδή ηνπο, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηε κεηαθνξά κε εππαζνχο πιηθνχ καθξάο απνζήθεπζεο ησλ πεξεζηψλ ηνπ Νξγαληζκνχ, πξνβιέπεηαη ε απιή ελαπφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 16

19 ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνπο πεχζπλνπο ππαιιήινπο, ελψ ηα ξάθηα ηχπνπ dexion ησλ ρψξσλ απηψλ θαη κφλν ζα απνζπλαξκνινγεζνχλ, ζα κεηαθεξζνχλ θαη ζα απνηεζνχλ ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 17

20 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (αλάζεζε κεηά απφ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ) Πηελ Αζήλα ζήκεξα, / /201 νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη, Αθελφο 1. Ρν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο ΓΖΚΖΡΟΑ» ην νπνίν εδξεχεη ζηελ νδφ Άλδξνπ 1 θαη Ξαηεζίσλ, , Αζήλα, κε ΑΦΚ , ΓΝ Γ Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο Ππκθσλεηηθνχ απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΓΠ Γξ. Αιέμαλδξν Θνπηζνχξε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 5α), ηεο ππ' αξηζκ / Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ Β 2284/ ) θαη ηελ ππ αξηζκ. 3077/42630/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, (ΦΔΘ 270 ΝΓΓ/ ), θαινχκελν ζην εμήο γηα ζπληνκία «ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ» θαη αθεηέξνπ 2. Ζ επηρείξεζε (επσλπκία) κε Α.Φ.Κ. Γ.Ν.., ε νπνία εδξεχεη ζηελ νδφ αξ., (πεξηνρή) θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ η θ. (φλνκα) (επψλπκν) κε Αξ. Γειηίνπ Ραπηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, θαινχκελεο ζην εμήο γηα ζπληνκία «Αλάδνρνο» ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα. Ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη πξνο ηνλ πξψην ζπκβαιιφκελν ηηο παξαθάησ πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο γηα ηε κεηαθνξά εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ θαη Ληξβάλα ηεο πεξηνρήο Θάησ Ξαηεζίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αλαηέζεθαλ ζην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν χζηεξα απφ ηνλ ππ αξηζ. Ξξση / πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 28/07/2015 απφ ηνλ πξψην ζπκβαιιφκελν θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. πξση.... απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ. Ν πξνκεζεπηήο δειψλεη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ θαη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ην σο άλσ πεξηγξαθφκελν έξγν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο έσο θαη ηελ 30/09/2015. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη έλα (1) κήλα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην σο άλσ άξζξν ηεο παξνχζαο. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο γηα ηελ επάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ. Ζ ακνηβή ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζπκθσλείηαη φηη δχλαηαη λα αλέιζεη κέρξη ην πνζφ ησλ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΞΑ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Λ.4013/2011, άξζξν 4, παξ.3 θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,10%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Άνδρου 1 & Πατησίων Αθήνα- Τηλ.: Fax: σελ. 18

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα:

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Σηλ. 2108231277 Αθήνα, 17-07-2015 Θέμα: Διεςκπινήζειρ επί ηος ςπ απιθ. ππωη. 15434/15-07-2015 διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. : 210-33 12 406 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) ΘΔΜΑ: «Πξόρεηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ Κ.Ρ.Π ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Κνλήο Ξεηξάθε 10-12, Ρ.Θ. 115 21 Ρει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 20 Νθησβξίνπ 2014 Έρνληεο ππφςε: ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014 ΑΓΑ: ΥΚΗΚ469Ζ2Γ-ΥΥΥ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΑΓΑΚ: Κνλαδηθόο Θσδηθόο: 14PROC002132075 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΚΑΦΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΨξηζα, 27/06/2014 Σατ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ :

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ : ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : 46100 Τηλ./Φαξ : 26650.21319 e-mail : info@kalamasacherontas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ Ησάλληλα, 30-10-2013 ΓΗΝΗΘΖΠΖ 6 εο ΓΔΗΛΝΚΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ Αξηζκ. πξση. 18944 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Ξιεξνθνξίεο: Αιεμίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ Κ.Ρ.Π ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Κνλήο Ξεηξάθε 10-12, Ρ.Θ. 115 21 Ρει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 24 Λνε 2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΣΕΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Διαγφνιζμού Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ κε νδεγφ γηα κεηαθηλήζεηο ζηελ Ιηαιία απφ 25/6/2016 έσο θαη 07/07/2016 θαη αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ κε θσδηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα