ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων"

Transcript

1 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140 Αζήλα, 3 Απξηιίνπ 2014 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο : ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) Γηεχζπλζε : Πνξβφινπ 24, T.K , Κεηο Ρει. : Fax : Ξιεξνθνξίεο : Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ, θα. Iσαθείκ Βελεηία (εζση. 202), & Ρκήκα Κεραλνγξάθεζεο, θ. Ξξηλάξε Βαζίιε (εζση. 259).

2 Πίνακας περιεχομένων Α ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 1 ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 4 ΑΡΘΡΟ 1 Ειζαγωγή... 4 ΑΡΘΡΟ 2 Οπιζμοί... 5 ΑΡΘΡΟ 3 Νομικό Πλαίζιο και Γενικέρ Απσέρ... 7 ΑΡΘΡΟ 4 Παπαλαβή Διακήπςξηρ Παποσή Διεςκπινίζεων... 8 ΑΡΘΡΟ 5 Υπόνορ Σόπορ Διενέπγειαρ... 9 ΑΡΘΡΟ 6 Πεπιεσόμενα Διακήπςξηρ... 9 ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΘΡΟ 7 Δικαίωμα ςμμεηοσήρ ΑΡΘΡΟ 8 ηοισεία και Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 9 Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών ΑΡΘΡΟ 10 Εναλλακηικέρ Πποζθοπέρ - Ανηιπποζθοπέρ ΑΡΘΡΟ 11 Μεπική Τποβολή Πποζθοπών ΑΡΘΡΟ 12 Σπόπορ ύνηαξηρ Πποζθοπών ΑΡΘΡΟ 13 Πεπιεσόμενα Τποθακέλων ΑΡΘΡΟ 14 Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 15 Αποζθπάγιζη & Αξιολόγηζη Πποζθοπών ΑΡΘΡΟ 16 Καηακύπωζη Διαγωνιζμού ΑΡΘΡΟ 17 Μαηαίωζη Διαγωνιζμού ΑΡΘΡΟ 18 Διεςκπινήζειρ Πποζθοπών ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡΟ 19 Καηάπηιζη & Τπογπαθή ύμβαζηρ ΑΡΘΡΟ 20 Κήπςξη Αναδόσος Έκπηωηος ΑΡΘΡΟ 21 Εγγύηζη Καλήρ Εκηέλεζηρ ηος Έπγος ΑΡΘΡΟ 22 Σπόπορ Πληπωμήρ ΑΡΘΡΟ 23 Εκσωπήζειρ - Μεηαβιβάζειρ Β ΜΔΡΟ: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...31 Β.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΤ Β.2. ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΣΟΠΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 2/54

3 Γ ΜΔΡΟ : ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ...33 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ...35 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ...37 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ...51 Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 3/54

4 Α ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οπιζμοί και Γενικέρ Απσέρ ΑΡΘΡΟ 1 Δηζαγωγή Ρν Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) πξνθεξχζζεη Ξξφρεηξν Κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο έγγξαθεο πξνζθνξέο γηα ηελ «Αναβάθμιζη κενηπικού εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Υπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ», (εθεμήο ην «Έξγν») πξνϋπνινγηζκνύ ,00 επξώ, [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ θαη εμφδσλ ηνπ αλαδφρνπ, παξαθξάηεζεο 2% ππέξ ησλ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (άξζξν 3, λ. 3580/2007), ΦΞΑ, θφξνπ εηζνδήκαηνο Λ.4172/2013 άξζξν 64 παξ.2γγ θ.ιπ.], φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο. Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ αγαζψλ. Ξξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ (δελ γίλνληαη δεθηέο ηκεκαηηθέο πξνζθνξέο). Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο είλαη : Α) Ζ πξνκήζεηα ελφο (1) κεραλήκαηνο θεληξηθήο δηθηπαθήο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (NAS). Β) Ζ πξνκήζεηα δχν (2) εμππεξεηεηψλ (servers). Γ) Ζ πξνκήζεηα κίαο (1) ζπζθεπήο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup tape). Γ) Ζ πξνκήζεηα κίαο (1) ζπζθεπήο αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (UPS). Δ) Ζ πξνκήζεηα κίαο (1) ζπζθεπήο πξνζηαζίαο (firewall). Πη) Ζ πξνκήζεηα λέσλ εθδφζεσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, δηαθίλεζεο αιιεινγξαθίαο, θαη αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Ε) Δγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε εμνπιηζκνχ θαη software. πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο (πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ,00. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 4/54

5 ΑΡΘΡΟ 2 Οξηζκνί Νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: Αλαζέηνπζα Αξρή Ρν Λ.Ξ.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ)» πνπ εδξεχεη ζηε Πίλδν Θεζζαινλίθεο θαη έρεη ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζηελ Αζήλα ζηελ νδφ ΠΝΟΒΝΙΝ 24, ΚΔΡΠ, ΑΘΖΛΑ, ην νπνίν, κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔΘΔΑ (17 ε / ), πξνθεξχζζεη ηνλ Γηαγσληζκφ απηφ. Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγωληζκνύ Ρν Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ ΠΝΟΒΝΙΝ 24, ΚΔΡΠ, ΑΘΖΛΑ. Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο Ρν ΘΔΘΔΑ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ, θα. Θαγηά Κάγδα & θα. Ησαθείκ Βελεηία (εζση. 202 ) & Ρκήκα Κεραλνγξάθεζεο, θ. Ξξηλάξεο Βαζίιεο (259) Γηαθήξπμε Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη, ην Μέξνο Β: Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ην Μέξνο Γ: Δηδηθέο Απαηηήζεηο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ηα Παξαξηήκαηα Ι: πνδείγκαηα Δγγπήζεσλ, II: Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο. Έξγν «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Υπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ», πξνϋπνινγηζκνύ ,00 επξώ, [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ θαη εμφδσλ ηνπ αλαδφρνπ, παξαθξάηεζεο 2% ππέξ ησλ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (άξζξν 3, λ. 3580/2007), ΦΞΑ, θφξνπ εηζνδήκαηνο Λ.4172/2013 άξζξν 64 παξ.2γγ θ.ιπ.]. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγωληζκνύ Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ξξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. Πξνζθέξωλ Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη Ξξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δθπξόζωπνο Ν ππνγξάθσλ ηελ Ξξνζθνξά πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα, ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 5/54

6 Αλάδνρνο Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Καηαθύξωζε Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη αλαηίζεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. ύκβαζε Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Πξνϋπνινγηζκόο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ. πκβαηηθό Σίκεκα Ζ ηηκή Ξξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν. Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ Ρξηκειήο επηηξνπή νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο Πχκβαζεο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ Ξαξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. Ηκέξα Ζκεξνινγηαθή εκέξα εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη αιιηψο. Τπεύζπλε Γήιωζε Όπνπ αλαθέξεηαη πεχζπλε Γήισζε ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ελλνείηαη πεχζπλε Γήισζε κε γλήζην ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία. Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Γηαθήξπμεο. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 6/54

7 ΑΡΘΡΟ 3 Ννκηθό Πιαίζην θαη Γεληθέο Αξρέο 3.1 Ιζσωοςζα Νομοθεζία Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ: 1. Σο ΚΔΘΔΑ: α) άπθπο 1 ηος Ν. 1729/1987 «Καηαπολέμηζη ηηρ διάδοζηρ ηων ναπκωηικών, πποζηαζία ηων νέων και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. Α 144/ ), ψπυρ αςηψ ηποποποιήθηκε ηο άπθπο 28 ηος Ν. 3204/2003 (ΦΔΚ Α 296/ ) και κυδικοποιήθηκε με ηο άπθπο 56 ηος Ν. 4139/2013 «Λφκνο πεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», β) ςπ απιθ. Α2β/οικ. 3983/ απόθαζη ηος Υποςπγού Υγείαρ, Ππόνοιαρ και Κοινωνικών Αζθαλίζεων «Οπγάνωζη, Λειηοςπγία, Γιοίκηζη ηος Κένηπος Θεπαπείαρ Δξαπηημένων Αηόμων (ΚΔΘΔΑ)» (ΦΔΚ Β 577/ ), ψπυρ αςηή ηποποποιήθηκε και ζςμπληπϊθηκε με ηην απψθαζη ηος ιδίος Τποςπγοω ςπ απιθ. οικ. 245/ (ΦΔΚ Β 74/ ), ψπυρ αςηέρ κυδικοποιημένερ ιζσωοςν με ηα άπθπα 40, 41, 42, 43 και 44 ηος Π.Γ. 148/ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19 Α / ) «Ππομήθειερ ηος Γημοζίος Σομέα και Ρςθμίζειρ ςναθϊν Θεμάηυν», 3. Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 Α / ) «Κανονιζμψρ Ππομηθειϊν Γημοζίος», 4. Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α / ) Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ Νομοθεζίαρ ζηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2004/18/ΔΚ «Πεπί ζςνηονιζμοω ηυν διαδικαζιϊν ζωνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν έπγυν, ππομηθειϊν και ςπηπεζιϊν» ψπυρ ηποποποιήθηκε με ηην οδηγία 2005/51/ΔΚ ηηρ Δπιηποπήρ και ηην οδηγία 2005/75/ΔΚ ηος Δςπυπαφκοω Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 16 ηρ Νοεμβπίος 2005, 5. Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134 Α / ) «Ππομήθειερ θοπέυν εποπηεςψμενυν απψ ηο Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ και άλλερ διαηάξειρ», 6. Οδηγία 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) 2083/2005 θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) 1422/ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ Α 178/ ) «Πεπί Γημοζίος Λογιζηικοω Δλέγσος ηυν Γαπανϊν ηος Κπάηοςρ και άλλερ Γιαηάξειρ 8. Ν.2522/1997 (ΦΔΚ Α 178/ ) «Πεπί Γικαζηικήρ Πποζηαζίαρ, καηά ηο ηάδιο πος Πποηγείηαι ηην ωνατηρ ςμβάζευν Γημοζίυν Έπγυν, Κπαηικϊν Ππομηθειϊν και Τπηπεζιϊν με ηην Οδηγία 89/665 ΔΟΚ», ψπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν.3886/2010 (ΦΔΚ Α 173/ ) και ιζσωει ζήμεπα 9. Ν. 3377/2005 «Απσέρ και Κανψνερ για ηην εξςγίανζη ηηρ λειηοςπγίαρ και ηην ανάπηςξη βαζικϊν ηοµέυν ηος εµποπίος και ηηρ αγοπάρ Θέµαηα Τποςπγείος Ανάπηςξηρ» (Φ.Δ.Κ. Α 202/ ), άπθπο 35 (Καηαβολή παπαβψλος γα ηην άζκηζη ένζηαζηρ καηά ηο άπθπο 15 ηος Κ.Π..). 10. Ν. 3316/2005, «Αλάζεζε, εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Ν.3548/2007(ΦΔΘ68Α / ) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 12. Σην Απόθαζη ηηρ 17 ηρ / ζςνεδπίαζηρ ηος Γ.Σ. ηος ΚΔΘΔΑ. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 7/54

8 3.2 Δνζηάζειρ Πποζθςγέρ Δλζηάζεηο / πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/ Γενικέρ Απσέρ Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα Γηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. Πην Γηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη Ξξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Ξξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηε Γηαθήξπμε ή / θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. Ρα έγγξαθα ηεο Ξξνζθνξάο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά επηηξέπεηαη άιισο απφ ηελ παξνχζα, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ΑΡΘΡΟ 4 Παξαιαβή Γηαθήξπμεο Παξνρή Γηεπθξηλίζεωλ Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηoπ ΘΔΘΔΑ ζηελ νδφ Πνξβφινπ 24, Αζήλα, Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ (εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 09:00 π.κ. έσο 16:00 κ.κ (πεχζπλε θα. Ησαθείκ Βελεηία). Ζ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε θάζε ππνςεθίνπ είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξέα (courier) εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλαιάβεη θαη ηε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ ηαρπκεηαθνξά. Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ ηαρπκεηαθνξέα (courier), ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Νη παξαιακβάλνληεο ηε Γηαθήξπμε, νθείινπλ λα θαηαγξάςνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ [επσλπκία, επάγγεικα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), ] ζε εηδηθφ έληππν έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε Γηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο. Γηα ηπρφλ ειιείςεηο ζηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ηελ επζχλε θέξεη ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο. Νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δεηψληαο λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ απηήο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 8/54

9 Ρν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη δσξεάλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηεχζπλζε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Όζνη ιάβνπλ γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζα πξέπεη επίζεο λα απνζηέιινπλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζην ηα ζηνηρεία ηνπο [επσλπκία, επάγγεικα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), ] έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ έιαβαλ γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο, απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη επηά (7) εκέξεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ απηέο δεηήζεθαλ εγθαίξσο. Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη φζα ζρεηηθά έγγξαθα θξηζνχλ απαξαίηεηα, θαζψο θαη νη ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο επί ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνζηέιινληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε φινπο φζνπο παξέιαβαλ ην έληππν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζε φζνπο έρνπλ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζε εξσηήκαηα ησλ ππνςήθησλ Αλαδφρσλ ζα ηεξεζεί, εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε νπζηψδνπο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 5 Υξόλνο Σόπνο Γηελέξγεηαο Ν Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 25 Απξηιίνπ 2014 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα ζην θηίξην ησλ Θεληξηθψλ πεξεζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ ΠΝΟΒΝΙΝ 24, ΚΔΡΠ, ΑΘΖΛΑ, ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηνπ ηζνγείνπ. Ξξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. ΑΡΘΡΟ 6 Πεξηερόκελα Γηαθήξπμεο Ζ Γηαθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ: α. ην παξφλ Μέξνο Α (Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη) β. ην Μέξνο Β (Σερληθή Πεξηγξαθή) γ. ην Μέξνο Γ (Δηδηθέο Απαηηήζεηο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), δ. ηα Παξαξηήκαηα Ι. Τπνδείγκαηα Δγγπήζεωλ ΙΙ. Πίλαθεο πκκόξθωζεο ΙΙΙ. Τθηζηάκελε Μειινληηθή ππνδνκή Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 9/54

10 Σηοισεία Σςμμεηοσήρ ΑΡΘΡΟ 7 Γηθαίωκα πκκεηνρήο 7.1 Γικαιοωμενοι ςμμεηοσήρ Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν ή ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ ΠΓΠ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνχλ, ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 9.4 «Δλάσιζηερ Πποχποθέζειρ ςμμεηοσήρ» ηεο παξνχζεο. Ζ θάιπςε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα (9.4). Νη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Νη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ κε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 7.2 Αποκλειζμψρ ςμμεηοσήρ Πηνλ Γηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αιιά θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Δάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ ππνςήθην ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 10/54

11 Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο πεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ, Λ.Ξ.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Νη ελψζεηο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίεο, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. Όζνη δηαηεξνχλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζρέζε εξγνδφηε - ππαιιήινπ ή ζρέζε κεηξηθήο - ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ή ζρέζε εηαηξείαο - αληηπξνζψπνπ. ΑΡΘΡΟ 8 ηνηρεία θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 8.1 Δγγωηζη ςμμεηοσήρ Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ Δγγύεζε πκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ Έξγνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, δειαδή πνζφ 2.400,00 Δπξψ. Ζ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Ζ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ελψ ζηνπο ινηπνχο Ξξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο Θαηαθχξσζεο. Ζ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΘΔΘΔΑ ζε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε ζηνλ θαζνξηζκέλν Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 11/54

12 απφ ην ΘΔΘΔΑ ρξφλν θαη δελ πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν απαηηνχκελν γηα ην ζθνπφ απηφ έγγξαθν. Η Δγγύεζε πκκεηνρήο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθωλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 8.2 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ ίδηα ζεηξά επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α. Δγγχεζε Ππκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ. β. πεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο θαη εκεξνκελία ίδηα κε ηελ εκέξα θαηάζεζεο (εάλ ε θαηάζεζε γίλεη κέζσ courier ζα πξέπεη ε θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο λα γίλεη κέρξη θαη κία κέξα πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη ε εκεξνκελία λα είλαη ίδηα κε ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο απφ ην courier), ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειψλνπλ φηη : 1. Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο : i. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ.60/2007, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. iii. Γελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. iv. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. v. Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α`101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 12/54

13 εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). vi. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζε νηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθφ ή Δκπνξηθφ Κεηξψν θαη πνην είλαη απηφ. vii. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο, ζα πξνζθνκίζεη γηα ηε ζχλαςή ηεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.118/2007, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ξ.Γ.118/2007. viii. Γελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. ix. Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. x. Γελ ηειεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 18, 34 & 39 ηνπ ΞΓ 118/07. xi. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο. xii.ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. xiii. Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε, επαλάιεςε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. xiv. Ππκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 2. Ρα θαηά πεξίπησζε αλαγθαία έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 3. Πε πεξίπησζε πνπ: α) ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν εθπξνζψπεζεο γηα ηελ ππνγξαθή. β) ε θαηάζεζε ή / θαη ε παξάζηαζε θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ηελ θαηά λφκν αλαγθαία εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ θαηαζέηνληα ή / θαη ηνλ παξηζηάκελν. 4. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε ή Θνηλνπξαμία επηπξνζζέησο ηα αθφινπζα: Δάλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο, ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην πξνο ηνλ ππνγξάθνληα. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 13/54

14 Ξξαθηηθφ Απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ θάζε κέινπο κε ην νπνίν λα εγθξίλεηαη ε ζχκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ. Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο φπνπ α) ζα αλαιακβάλνπλ ηα κέιε αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, β) ζα νξίδνπλ θνηλφ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γ) ζα νξίδνπλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ έλσζε / Θνηλνπξαμία δ) ζα δειψλεηαη έλα κέινο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο (leader) ε) ζα δειψλνπλ αληίθιεην ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο θαη αξηζκφ fax ζην νπνίν ζα θνηλνπνηνχληαη φια ηα έγγξαθα. Έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 8.3 Γικαιολογηηικά Καηακωπυζηρ Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 20 πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Π.Γ. 118/2007, ν Ξξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α 290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007: α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο (άξζξν 6, παξ.2, εδ.α, πεξ. 1, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). (2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α, πεξ. 2, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). (3) πεχζπλε Γήισζε (Λ. 1599/1986) ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 14/54

15 (4) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ δειψλνληαη ζηελ ππφ (3) δήισζε αλσηέξσ θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α, πεξ. 3, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (5) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α, πεξ. 4, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). β. Οη αιινδαπνί: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α, πεξ. 1, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). (2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α, πεξ. 2, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). (3) πεχζπλε Γήισζε (Λ. 1599/1986) ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. (4) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη κεηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ δειψλνληαη ζηελ ππφ (3) δήισζε αλσηέξσ, θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α, πεξ. 3, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 15/54

16 (5) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α, πεξ. 4, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). γ. Σα λνκηθά πξόζωπα εκεδαπά ή αιινδαπά: (1) Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξνχζεο ελφηεηαο, αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο,, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. (2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6, παξ.2, εδ.γ, πεξ.2, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). (3) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην Γηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ Γηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 16/54

17 δ. Οη πλεηαηξηζκνί: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. (2) Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε. Οη Δλώζεηο/Κνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Δάλ ζε θάπνηα Σψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ πεχζπλε Γήισζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή Ππκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Όια ηα ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θαηαηίζεληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζε επίζεκε κνξθή ή ζε λνκίκσο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα, νη δε δειψζεηο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Όια ηα ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θέξνπλ κνλνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ζε θάζε ζειίδα. 8.4 Δλάσιζηερ Πποχποθέζειρ ςμμεηοσήρ Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη κε ηε δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 17/54

18 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα «ΑΞΝΓΔΓΔΗΓΚΔΛΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΡΔΣΛΝΓΛΥΠΗΑ», γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αληίζηνηρα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ απφ ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία : α) ζηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ κε απηφλ πνπ δεηείηαη. β) ζηελ αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζε Microsoft Windows server 2012 θαη Microsoft Exchange server 2013 θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε απηψλ γ) ζηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ firewall. Ζ εκπεηξία απηή ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ή βεβαηψζεσλ ή παξαζηαηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αληίζηνηρσλ έξγσλ, πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ απφ ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ Α/Α ΑΠΟΓΔΚΣΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (δημοζίος ή ιδιωηικού ηομέα) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟ ΈΩ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ (ΜΔ Φ.Π.Α. ) ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ηηλέθωνο επικοινωνίαρ, ονομαηεπώνςμο ςπεςθύνος) Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 18/54

19 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηα θάησζη, αλαθνξηθά κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο ηνπ : Ξξφζθαηε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. πεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηνπλ ζηελ Αζήλα άξηην γξαθείν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ, θαζψο θαη φηη ε αλαβάζκηζε καδί κε ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε ηειηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε 3 ζπλερφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΘΔΘΔΑ ζην Κεηο. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ Δπηηξνπή ζα ελεξγεί κε γλψκνλα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. Πε θακία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζην πιαίζην ησλ δηεπθξηλήζεσλ λα ηξνπνπνηεί νπζηψδεηο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηάο ηνπ. Aλ γηα ζνβαξφ ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα σο πξφζθνξν. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνηειεί Έλσζε / Θνηλνπξαμία: - ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο ρσξηζηά γηα θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο ή ζπγθεληξσηηθά γηα ηελ Έλσζε / Θνηλνπξαμία - Νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο νθείινπλ λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ην ζχλνιν ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 19/54

20 Σηοισεία Πποζθοπών ΑΡΘΡΟ 9 Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Ξξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ησλ Ξξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθ φζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Ξξνζθνξψλ, ε πεξεζία Γηελέξγεηαο ζα απεπζχλεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνπο Ξξνζθέξνληεο, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ σο άλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ησλ Ξξνζθνξψλ ηνπο. Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο Δγγπήζεηο Ππκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. Πε πεξίπησζε πνπ ε θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο ή κεηά ηε ιήμε ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, ε Θαηαθχξσζε δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κφλνλ εθ φζνλ απηφο ηελ απνδερηεί. ΑΡΘΡΟ 10 Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο - Αληηπξνζθνξέο Πην Γηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο. ΑΡΘΡΟ 11 Μεξηθή Τπνβνιή Πξνζθνξώλ Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο. Γηα ηελ Ξξνζθνξά ζα πξέπεη νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ζχληαμεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ) Πειίδα 20/54

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα