ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:"

Transcript

1 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο: Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο» 6 έσο 8 Μαίνπ πκ έσο 9.00 κκ Ακθηζέαηξν ΔιιελνΑκεξηθαληθήο Έλσζεο, Μαζζαιίαο 22, Κνισλάθη, Αζήλα Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θ Πξφιεςεο ηεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο & Psychology Department, Hellenic American University Τπνζηήξημε: Πξνζαξκνγή: Γηεπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φπρνινγηθήο Παξέκβαζεο (www.prosarmogi.gr) Παξαθνινχζεζε Eιεχζεξε Πιεξνθνξίεο - Πξφγξακκα Psychology Department, Hellenic American University

2 Αηγίδα Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γήκνο Αζελαίσλ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία πλεξγαζία Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία (ΔΦΔ) Κιάδνο Φπρηαηξνδηθαζηηθήο ΔΦΔ Διιεληθή Δηαηξεία Δθεβηθήο Ηαηξηθήο Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) Τπνπξγείνπ Τγείαο Δηαηξία Μειέηεο εμνπαιηθήο πκπεξηθνξάο θαη Γηαθπιηθψλ ρέζεσλ Δξγαζηήξην Πνηληθψλ θαη Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (MEY), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ. Αζελψλ, Ννζνθ. «Π & Α Κπξηαθνχ» Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Ηαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Αζελψλ Γ. Ννζνθνκείν Παίδσλ "Ζ Αγία νθία" Σκήκαηα Δγθιεκαηνινγίαο Φπρνινγίαο - Κνηλσληνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Σνκέαο Φπρνινγίαο, Σκήκα Φ.Π.Φ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΗ Κξήηεο Ηλζηηηνχην Τγείαο Παηδηνχ, Γλζε Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηεο πκπεξηθνξάο πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ Άξζηο, Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ Απνζηνιή ΔΠΑΦΤ Γίθηπν γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ Κίλεζε Πνιηηψλ γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ Κιίκαθα Μαδί γηα ηελ Δθεβηθή Τγεία Μαδί γηα ην Παηδί Πξνζαξκνγή πλεηξκφο - Βαβέι Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ ACT UP Obrela.gr PRAKSIS SaferInternet.gr SafeLine.gr - ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, - e-nacso European NGO Alliance for Child Safety Online (www.enacso.eu) - NSPCC (www.nspcc.org.uk) - IATSO (International Association for the Treatment of Sexual Offenders, - STOPITNOW (www.stopitnow.org.uθ)

3 Σηκεηηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Διέλε Αγάζσλνο Γεκήηξεο Αλαγλσζηφπνπινο Βάζσ Αξηηλνπνχινπ Νίθνο Βατδάθεο Αληψλεο Μαγγαλάο Γηψξγνο Μφζρνο Αλαζηαζία Καιαληδή Αδίδη Βαζίιεο Κνληαμάθεο Γηψξγνο Κξεαηζάο Νέζησξ Κνπξάθεο Υαξά πειηνπνχινπ Καιιηφπε πηλέιε Βιάζεο Σνκαξάο Ησάλλεο Σζηάληεο Ηάθσβνο Φαξζεδάθεο Μίθα Υαξίηνπ-Φαηνχξνπ Γεψξγηνο Υξηζηνδνχινπ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Πξφεδξνο : Tίλα ηαζνπνχινπ Αηκηιία Αλησλνπνχινπ Οξέζηεο Γησηάθνο Γηάλλεο Ζιίαο Όιγα Θεκειή Αλαζηαζία Κνπθνπνχινπ Γέζπνηλα Κψλζηα Βέξξα Λάγγαξε Ησάλλα Λαλίηε Διέλε Παπαδνκαξθάθε Υαξάιακπνο Πεηξάο Απφζηνινο ακπαδηψηεο Μαξία Σζηιηάθνπ Γηψξγνο Σζνπβέιαο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Πξφεδξνο: Μαξία Σζηιηάθνπ Παλαγηψηεο Αιηάλεο Υξηζηίλα Αλησλνπνχινπ Λνπθάο Αζαλαζηάδεο Γηψξγνο Αιεβηδφπνπινο, Βαζίιεο Αιεβίδνο Θεφδσξνο Βαιακνπηφπνπινο Απφζηνινο Βνχξδαο Γεκήηξεο Γεσξγηάδεο Κσλζηαληίλνο Γηαλλφπνπινο νθία Γηνβάλνγινπ Οξέζηεο Γησηάθνο Νίθνο Γθησλάθεο Φξαγθίζθνο Γνληδάθεο Υξήζηνο Γεκεηξαθφπνπινο Βίθπ Γεκεηξαθνπνχινπ Γηνιάληα Γήκνπ Θαλάζεο Γνπδέλεο Κψζηαο Δπζπκίνπ Μαξία Διεπζεξηάδνπ Κία Θαλνπνχινπ Όιγα Θεκειή Βαζίιεηνο Θενδψξνπ Γεκήηξεο Καξαγηάλλεο Αγγειηθή Καηξηβάλνπ, Κπξηάθνο Καηζαδψξνο Δπηπρία Καηζηγαξάθε Γεξάζηκνο Κνιατηεο νθία Κνλδχιε Γεψξγηνο Κνξκάο Αλαζηαζία Κνπκνχια Γέζπνηλα Κψλζηα Γηψξγνο Κσλζηαληαθφπνπινο Βέξξα Λάγγαξε Μάρε Λαδαξίδνπ Γξεγφξεο Λάδνο Κσλζηάληε Λακπάθε Δθε Λακπξνπνχινπ Ησάλλα Λαλίηε Λεπηέξεο Λχθνπξαο Γεκήηξεο Μαγξηπιήο Καηεξίλα Μάηζα Καηεξίλα Μεγαινγέλε Φσηεηλή Μειηψλε Θεφδσξνο Μνπζηεξάθεο Μαξία Μνπδάηζνπ Λίιηαλ Μνπκνπιέηζα Νηίλα Μπαθαιηάλνπ Υξχζα Μπφηζε Λάδαξνο Μπίζκπαο Γηψξγνο Νηθνιαίδεο Υξχζα Ξελάθε Ησάλλεο Παπαδάηνο Γεψξγηνο Παπαδεκεηξίνπ Βάλα Παπαθίηζνπ ηαπξνχια Παπαδφδεκα Μαξία Παπαδαθάθε Διέλε Παπαδνκαξθάθε Κψζηαο Παπαζηακάηεο σηήξεο Παπαζππξφπνπινο Πνιπμέλε Παξαζθεπνπνχινπ Καηεξίλα Πνχηνπ Δηξήλε άθθνπ Βεξφληθα ακαξά Κσλζηαληίλνο ηψκνο Κσλζηαληίλα θιάβνπ Αλαζηαζία νθηαλνπνχινπ Μαξία παλνχ Αλαζηαζία ηαζνπνχινπ Tίλα ηαζνπνχινπ ηέιηνο ηπιηαλίδεο Κιαίξε πλνδηλνχ Δκκαλνπήι θαθηαλάθεο Πξφδξνκνο Σδαλεηάθνο Γεψξγηνο Σδεθεξάθνο Θεψλε-Φαλή Σξηαληαθχιινπ Ησάλλα Σζίγγαλνπ Νάληηα Σζηιηάθνπ Άξηεκηο Σζίηζηθα Υξήζηνο Σζφπειαο Γηψξγνο Σζνπβέιαο Γηψξγνο Φιψξνο Δπάγγεινο Υατλάο Καιιηφπε Υαηήξα Μαίξε Υηφλε Ησάλλεο Υιηανπηάθεο Υξήζηνο Υνκπάο Γεκήηξεο Υνλδξφο Παλαγηψηεο Υνλδξφο Αλαθνίλσζε : Ζ «Οκπξέια» ζρεδηάδεη ηε ζπγγξαθή ζπιινγηθνχ Βηβιίνπ κε ζέκα «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο :Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο». Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ άξζξν, έθηαζεο ιέμεσλ, κε ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, ζην έσο 30 Ηνπιίνπ 20. Τπελζπκίδεηαη, φηη παξφκνηα ζπιινγηθά ζπγγξαθηθά έξγα, απφηνθα αληίζηνηρσλ ζπλεδξίσλ ηεο «Οκπξέια», είλαη ην «εμνπαιηθή Καθνπνίεζε, Μπζηηθό όρη πηά», 2006, Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, «Ο Κύθινο ηεο Καθνπνίεζεο», 2008, Δθδόζεηο Αξρηπέιαγνο, θαη «Καθνπνίεζε Παηδηνύ θαη Δθήβνπ: αλίρλεπζε, αληηκεηώπηζε, πξόιεςε», 20, Δθδόζεηο Πεδίν.

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΜΑΨΟΤ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ Πξνεδξείν: Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, MSc, PhD, Πξόεδξνο «Οκπξέια», Μαξία Tζηιηάθνπ, Ννκηθόο Δγθιεκαηνιόγνο Παηδηθή πνξλνγξαθία θαη δηαδίθηπν Αηθαηεξίλε Παλάγνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Θενδώξα πίλνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Παηδηθή θαθνπνίεζε θαη δηαδίθηπν: Ζ πεξίπησζε ησλ Ηαπσληθψλ θφκηθο θαη ειεθηξνληθψλ παηγληδηψλ Παλαγηώηα Κισλή, MSc Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο & Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΑΥΑΪΑ, Ζ ηππνινγία ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ ζηνλ θπβεξλνρψξν (online grooming): ε Διιεληθή έξεπλα Γηαλλαθνύ Διπίδα, Κνηλσληνιόγνο, Ζ πνξλνγξαθία αλειίθσλ ζην δηαδίθηπν θαη ηα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηε πνηληθνπνίεζή ηεο Βαταλή Πνιπδσΐδνπ, Τπ Γηδάθη, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Ννκηθήο, Σνκέαο Πνηληθώλ θαη Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Πξνεδξείν: Σίλα ηαζνπνύινπ, Φπρνιόγνο, MSc, PhD, Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, MSc, PhD, Πξόεδξνο «Οκπξέια» εμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο Εαραξέληα Καξαζαλάζε, Νεπηαγσγόο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο, Κσλζηαληία Γειεγηάλλε, ρνιηθή Φπρνιόγνο, Βαζηιηθή Γθνπδίλα, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, ρνιηθή Μνλάδα Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.) Ν. Καξδίηζαο, Αλάπεξεο θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε Γηνιάληα Γήκνπ, Γξ Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Γ Αζελώλ, Πεξηγξαθή πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο Παλαλνύ Αηθαηεξίλε, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο ζε ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο. Έθεβνη κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζεμνπαιηθφηεηα: απφςεηο, εκπεηξίεο θαη αλάγθεο ηνπο Γεκεηξαθνπνύινπ Βαζηιηθή, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (ΜΔΤ), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ», Καθνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο Κσλζηαληία Μπαθαιηάλνπ, Μαηεπηήξ- Γπλαηθνιόγνο, Δπηκειήηξηα Α ΔΤ, Γηδάθησξ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Διιεληθήο Δηαηξείαο Οηθνγελεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, Sexual Education as a means to prevent sexual abuse in people with intellectual disabilities Nerea Alvarez Perez, Psychologist, MA in Sexology: Education and Sexual Advising, Psicologia in Oviedo University, Spain & ΠΙΚΠΑ Βνύιαο ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΔΞΑΠΛΧΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΕΟΓΟΤ ΣΟΤ ΝΔΟΤ Γηνξγάλσζε: Κίλεζε Πνιηηψλ γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ Πξνεδξείν: Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, MSc, PhD, Πξόεδξνο «Οκπξέια», Όιγα Θεκειή, Δπηθ Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγηθήο Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο

5 χγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπηψζεηο ηεο Παζνινγηθήο ραξηνπαημίαο Βαζίιεηνο Ν. Θενδώξνπ, Κιηληθόο Φπρνιόγνο, PhD, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΞΟΤΑΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΧΝ : Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Πξνεδξείν: Αζαλάζηνο Γνπδέλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, Κσζηάληε Λακπάθε, Φπρνιόγνο, PhD. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Καηαζηήκαηα Κξαηνπκέλσλ Γξεβελψλ θαη Σξίπνιεο Κσζηάληε Λακπάθε, Φπρνιόγνο, PhD, Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Θεξαπεπηηθή Παξέκβαζε ζην Καηάζηεκα Κξαηνπκέλσλ Γξεβελψλ: Δκπεηξία ελφο έηνπο Λάδαξνο Μπίζκπαο, Φπρνιόγνο, Καηάζηεκα Κξαηνπκέλσλ Γξεβελώλ, Αμηνιφγεζε θξαηνπκέλσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ. Ο ξφινο ηνπ ςπρνιφγνπ. Μεηαμία Καηζαξάθνπ, Φπρνιόγνο, Καηάζηεκα Κξαηνπκέλσλ Σξίπνιεο Πξνβιήκαηα επνπηείαο νκάδαο Αζαλάζηνο Γνπδέλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, Β Φπρ. Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Αηηηθόλ, Πξνζθσλήζεηο - Υαηξεηηζκνί - Λεσλίδαο Κφζθνο, Executive Vice President, Hellenic American University - Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, Πξφεδξνο «Οκπξέια» - Σίλα ηαζνπνχινπ, Φπρνιφγνο, Πξφεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο πλεδξίνπ - Μαξία Σζηιηάθνπ, Ννκηθφο-Δγθιεκαηνιφγνο, Πξφεδξνο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πλεδξίνπ - Θάιεηα Καδάδνγινπ, Τπεχζπλε εθζηξαηείαο έλαληη ηνπ child sex trafficking (ecpat the Body Shop) Πξνζθιήζεθαλ : Υαξάιακπνο Καζηαλίδεο, Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Υξήζηνο Παπνπηζήο, Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γηψξγνο Κακίλεο, Γήκαξρνο Αζελαίσλ Γηψξγνο Μφζρνο, Βνεζόο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Κύθινο Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ σηήξεο Παπαζππξφπνπινο, Γληήο Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο Βάζσ Αξηηλνπνχινπ, Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο, Αληηπξύηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Βαζίιεο Κνληαμάθεο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο Νέζησξ Κνπξάθεο, Καζεγεηήο Ννκηθήο ΣΟ ΠΑΗΓΗ Χ ΘΤΜΑ ΚΑΗ ΜΑΡΣΤΡΑ Πξνεδξείν: Απόζηνινο Βνύξδαο, Παηδνςπρίαηξνο, PhD, MRCPsych, CCST, Όιγα Θεκειή, Δπηθ Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγηθήο Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Ζ ζεξαπεπηηθή θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ηεο ζηγήο πνπ ζθξαγίδεη ην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο Ίληα Διηάνπ, πκβνπιεπηηθή Φπρνιόγνο / Chartered Counselling Psychologist (BSc, MSc, PGDip.) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αλαγλψξηζε θαη ρεηξηζκφ εμνπαιηθά Καθνπνηεκέλσλ Παηδηψλ: Ζ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ Άληξε Αλδξνλίθνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο / Δηδηθό Γηδαθηηθό πξνζσπηθό, Παλεπηζηήκην Frederick Ννκηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο

6 Ζιέθηξα Κνπηζνύθνπ, Ph.D, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο (ΠΓ 407/80) Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ, Γηθεγόξνο, Αιέμαλδξνο-ηακάηηνο Αλησλίνπ, Ph.D, Λέθηνξαο Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Αζελώλ, Σν παηδί σο κάξηπξαο Απόζηνινο Βνύξδαο, Παηδνςπρίαηξνο, PhD, MRCPsych, CCST, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο Αγία νθία, Γξακκαηέαο ηνπ Κιάδνπ Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ Γηνξγάλσζε: Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ΣΔΗ Κξήηεο Πξνεδξείν: Υιηανπηάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο, ΣΔΙ Κξήηεο, Κπξίαξρεο ζπκπεξηθνξέο ζεμνπαιηθνχ εμαλαγθαζκνχ αλδξψλ λεαξήο ειηθίαο θαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζή ηνπο Σζαιθάλεο Άγγεινο, 2 Ησζεθίδεο Ησάλλεο, 2 Αξαβαληηλνύ Αλησλία, 2 Δπηπρίδε Ρσμάλε, 3 Γλαξδέιιεο Υαξάιακπνο, 2 Υιηανπηάθεο Ησάλλεο, Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΙ-Αζήλαο, 2 Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΙ-Κξήηεο, 3 ΣΔΙ-Μεζνινγγίνπ, Οη ζηάζεηο ησλ λέσλ σο πξνο ηνπο κχζνπο ηνπ γπλαηθείνπ βηαζκνχ θαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε απηέο Παπαδαθάθε Μαξία, Ησζεθίδεο Ησάλλεο, Αξαβαληηλνύ Αλησλία, Δπηπρίδε Ρσμάλε, Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΙ-Κξήηεο, Ζ επίδξαζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ζηελ εθδήισζε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζε δεπγάξηα πνπ ζπκβηψλνπλ Σδακαινύθα Γεσξγία, αξξήο Μάξθνο, 2 Γλαξδέιεο Υαξάιακπνο, Σκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο, ΣΔΙ Αζήλαο, 2 ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ, πρλφηεηα ππνδνρήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ εγθιείζησλ ζε Διιεληθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο Γνύηζνπ Μάξζα, Ηνξδαλίδνπ Μαξία, ρηδά νπιηάλα, 2 Μπάζηαο Υαξάιακπνο, Παπαδαθάθε Μαξία Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΙ-Κξήηεο, 2 Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Ηξαθιείνπ Κξήηεο, Κνηλσληθή Δξγαζία κε αλειίθνπο δξάζηεο θαη ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο Καλδπιάθε Αγάπε, Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Γηαγλσζηηθή εμέηαζε ηεο ςπρνγελεηήζηαο θαηάζηαζήο δξάζηε θαη αλειίθνπ ζχκαηνο εγθιεκάησλ ζε βάξνο ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο. Γηθνλνκηθφο ηξφπνο θαηάζεζεο αλειίθνπ ζχκαηνο - κάξηπξα Αλδξνκέδα Δ. ηεθαλίδνπ, Αληεηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ Μ.Γ., ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ Γηνξγάλσζε: Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο, (Μ.Δ.Τ.), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ Αζελψλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Π. & Α. Κπξηαθνχ", Πξνεδξείν : Γεκήηξηνο Καθεηδήο: Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο, Γηεπζπληήο Β Παηδηαηξηθήο, Κιηληθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Π. & Α. Κπξηαθνύ" Άξηεκηο Σζίηζηθα: Λέθηνξαο Δθεβηθήο Παηδηαηξηθήο, Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλνο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Π. & Α. Κπξηαθνύ" πκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ ζηελ εθεβεία : πξφθεηηαη γηα «εγθεθαιηθφ» δήηεκα; Αξηεκηο Σζίηζηθα, Λέθηνξαο Δθεβηθήο Παηδηαηξηθήο, Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλνο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Π. & Α. Κπξηαθνύ" Γηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο ζηελ εθεβεία Δηξήλε άθνπ: Παηδίαηξνο-Δθεβηθή Ιαηξηθή, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Π. & Α. Κπξηαθνύ" Καηεξίλα Μεγαινγέλε: Κιηληθή Φπρνιόγνο, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Π. & Α. Κπξηαθνύ" Αζθάιεηα δηαδηθηχνπ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο Γεώξγηνο Κνξκάο: Ιαηξόο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Αζελώλ, Δπηζη. πλεξγάηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Π. & Α. Κπξηαθνύ", Δθπξόζσπνο Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο ηνπ εθήβνπ Μαξία Κνξξέ: Φπρνιόγνο-Οηθνγελεηαθή Θεξαπεύηξηα, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Π. & Α. Κπξηαθνύ"

7 Νηνθηκαληέξ «Οη κηθξνί άιινη», Ζ πξψηε πνιχπιεπξε θηλεκαηνγξαθηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ «παηδηά κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα», ζην ληνθηκαληέξ «Οη κηθξνί άιινη» (ζθελνζεζία Νίθνο Γξνζάθεο, παξαγσγή 200, δηάξθεηα 96 ιεπηά). Σα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, νη «κηθξνί άιινη», είλαη θνκκάηηα ελφο παδι πνπ πξνζπαζεί λα ζπληεζεί. Δλψλνπλ ηε θσλή ηνπο γηα λα εθθξάδνπλ ηελ αγσλία ηεο έληαμεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ην φλεηξν ελφο πνιχρξσκνπ θφζκνπ πνπ λα ζέβεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ αλάπηπμε ηνπ ληνθηκαληέξ γίλεηαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) ηελ εθπαίδεπζε, β)ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, γ)ηελ έληαμε. Ο πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, νη νξγαληζκνί: ΑΡΗ, PRAKSIS, ΒABEL, i-red, YRE, Διιεληθή Γξάζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ην Σκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ε Δηδηθή πλνδηθή Δπηηξνπή Μεηαλαζηψλ, Πξνζθχγσλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο, εθπαηδεπηηθνί θαη θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην Διιεληθφ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ θαη άιινη κεηαλαζηεπηηθνί θνξείο, πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν απφ λνκηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή πιεπξά, πξνηείλνληαο ιχζεηο θαη δπλακηθέο. πληειεζηέο: ζθελνζεζία θσηνγξαθία ΝΗΚΟ ΓΡΟΑΚΖ, κνπζηθή ΓΗΑΝΝΖ ΠΑΥΑΛΖ, εηθαζηηθή επηκέιεηα κνληάδ ΓΗΧΡΓΟ ΚΟΛΗΟ, ερνιήπηεο ΑΝΣΧΝΖ ΚΟΤΣΔΛΗΑ, ζρεδηαζκφο ήρνπ ΦΑΝΖ ΜΑΡΑΓΚΟ, κείμε ήρνπ ΓΗΧΡΓΟ ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ ΦΑΝΖ ΜΑΡΑΓΚΟ, βνεζφο ζθελνζεζίαο ΒΑΓΓΔΛΖ ΜΠΔΖ, βνεζφο ζθελνζέηε ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ, θσηνγξαθίεο: ΜΗΛΣΟ ΠΑΤΛΟΤ, ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΑΣΟΤ, ΔΗΡΖΝΖ ΚΡΗΚΟΤ, βνεζφο παξαγσγήο ΟΦΗΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ, ππνηηηιηζκφο ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΜΑΛΛΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΝΟLAND, visual effects ΝΗΚΟ ΓΡΟΑΚΖ, παξαγσγή: Οξγαληζκφο Tabula Rasa 200 Δπραξηζηνύκε ηνλ νξγαληζκό Tabula Rasa πνπ πξνζθέξεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλεδξίνπ ην ληνθηκαληέξ «ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΛΛΟΙ», Πιεξνθνξίεο: Οξγαληζκφο Tabula Rasa, ηει: , fax: , θηλ: , Γεπηέξα 6 Μαίνπ, WORKSHOP - Γειψζεηο ζπκκεηνρήο απζεκεξφλ, ζηε Γξακκαηεία ηνπ πλεδξίνπ - Sexual Education as a means to prevent sexual abuse in people with intellectual disabilities Nerea Alvarez Perez, Psychologist, MA in Sexology: Education and Sexual Advising, Psicologia in Oviedo University, Spain & ΠΙΚΠΑ Βνύιαο The main point is to stress the importance of Sexual Education as a means to prevent sexual abuse in people with intellectual disabilities. After introducing the concept of "sexuality", the presenter will analyze in depth all characteristics and particularities surrounding sexuality in people with intellectual disabilities. It is necessary to put special emphasis on the myths and biased concepts society, families and even professionals in the field still believe in, for they make sexual socialization and integration harder to achieve. People with intellectual disabilities suffer from a lack of information and are subject to preservation mechanisms, such as denying them their sexuality, repressing any sexual behavior or not granting them access to any sexual-related information. As a result, they are not able to develop abilities and strategies and therefore become an easier target to sexual abuse. That is why, developing Sexual Education programs for everyone is of such importance. In this case, it is necessary to work on the particular aspects of each individual, for there are as many faces to sexuality as to people. To finish with, the presenter will talk about some of the approaches that are already in place in Spain. Through some simple exercises, the presenter will show how Sexual Education is implemented in different organizations, occupational centers and institutions in Spain. Theoretical Part: - Based in the Sexual Human Fact (sexual differentiation, sexuality and erotism). - Objectives o Enable individuals to accept their sexuality in all its aspects as a source of pleasure, health, affection and fertility. o Develop personal and collective strategies in order to solve possible sexuality-related problems. o Analyze and understand the human sexual desire. o Develop skills such as communication, empathy and the ability to express themselves through emotions, which allow them to adequately experience interpersonal relationships and erotica. - Methodology: o The work is organized in workshops to encourage the active participation of all agents: social workers, educators, families and people with disabilities. Applied Part: - Maladjusted behaviour: Short presentation of the most common maladjusted behaviors, interventions and solutions. Ex: If you find a child doing masturbation in a common place. How will you react? What will you do? We will have a discussion to find the answers. - Abuse and affect: Present examples from different situations. Give the audience tools to solve possible problems.

8 ΣΡΗΣΖ 7 ΜΑΗΟΤ ΜΟΡΦΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ ΒΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Πξνεδξείν: Διέλε Παπαδνκαξθάθε, MSc, PhD, Κιηληθή Φπρνιόγνο, Ιδησηηθό Γπκλάζην - Λύθεην Ώζεζε Κσλζηαληίλα θιάβνπ, Σκήκα Φπρηαηξηθήο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ, ηζκαλόγιεην Ννζνθνκείν ρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα: Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηηο αληηιήςεηο γηα ηε ζρνιηθή βία θαη ν ξφινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο Α. Aλησλνπνύινπ, A. Πακνπθηζόγινπ², Οπξ. Καινύξε³, Organizational and Economical Psychology, Panteion Univercity, ² Pedagogical Institute, ³ ASPETE, Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία Δπγελία Θενδόηνπ, Γέζπνηλα Ξαλζνπνύινπ 2 MA in Education, MSc κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα «Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά πζηήκαηα», 2 Βξεθνλεπηνθόκνο ΣΔ, Πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ηζηνξηθφ ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Κσλζηαληίλα θιάβνπ, Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ, Αλαζηαζία Κνπκνύια Σκήκα Φπρηαηξηθήο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ, ηζκαλόγιεην Γ.Ν.Α., Φπρηθέο δηαδξνκέο ζηε κνλαμηά θαη ζηελ έιιεηςε ςπρνθνηλσληθήο ηθαλνπνίεζεο κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ παηδηψλ κε δπζιεμία: απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ηε ζπκαηνπνίεζε ζηηο λέεο πξννπηηθέο ζην πεδίν ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ςπρηθνχ άιγνπο Άληδπ Μαξία Παιαηνιόγνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κιηληθήο Φπρνινγίαο, Μπηηραβά Ησάλλα, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Κιηληθήο Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ - Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο - Φπρνινγίαο Σνκέαο Φπρνινγίαο., Πνηφηεηα Εσήο, Αληηιήςεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο θαη Αληηθνηλσληθή πκπεξηθνξά ζε δείγκα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (έξεπλα ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, 2008) Βαζηιεηάδνπ Ηζηδώξα-νθία, Φπρνιόγνο Λαδαλά Οιπκπηάλλα, Φπρνιόγνο, Addressing the commercial sexual exploitation of children: progress and challenges at global level Πξνεδξείν: Μαξία Σζηιηάθνπ, Ννκηθόο-Δγθιεκαηνιόγνο - Πξόγξακκα έλαληη ηεο ζεμνπαιηθήο εκπνξίαο παηδηώλ (ecpat the Body Shop - obrela) - Alessia Altamura, ECPAT - End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes-, ΤΓΥΡΟΝΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΒΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Πξνεδξείν: Διέλε Παπαδνκαξθάθε, MSc, PhD, Κιηληθή Φπρνιόγνο, Ιδησηηθό Γπκλάζην - Λύθεην Ώζεζε Μειέηε πεξίπησζεο παηδηνχ κε ζρνιηθή θνβία πνπ ππέζηε bullying ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην Αλδξενπνύινπ σηεξία, ρνιηθή Φπρνιόγνο, ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, Δηθφλα ζψκαηνο ζε ιηπνβαξείο Έιιελεο εθήβνπο Σζίηζηθα Άξηεκηο, Γεκεηξαθνπνύινπ Βαζηιηθή, Κνηδηά Ησάλλα Κάλδπια Μπεηίλα, Αζαλαζίνπ Καιιηόπε, Παηξηλνύ Φσηεηλή, Σδαβέια Διέλε, Πιαζηήξαο Άξεο, Κξηηζέιε Έιελα, Καββαδίαο Γεώξγηνο, Καθεηδήο Γεκήηξηνο 2 Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ»

9 2 Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π & Α Κπξηαθνύ» πκπεξηθνξέο εμάξηεζεο («εζηζκφο») ζην Γηαδίθηπν ζηνπο Έιιελεο εθήβνπο: Δμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία Σζίηζηθα Άξηεκηο, Κνξκάο Γεώξγηνο, Γεκεηξαθνπνύινπ Βαζηιηθή, Μπηθνύιε Γαλάε, Αζαλαζίνπ Καιιηόπε, Κξηηζέιε Έιελα 2, Σδαληθηάλ Μαξί, Σδαβέια Διέλε, Αλησλνγεώξγνο Γεώξγηνο, Καββαδίαο Γεώξγηνο, Καθεηδήο Γεκήηξηνο 2 Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ», 2 Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π & Α Κπξηαθνύ», Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ «cyberstalking» Δκκαλνπήι Μ. Σερλίηεο, Σειεηόθνηηνο Φνηηεηήο Ννκηθήο Α.Π.Θ, Ραθαήι Δ. Κνπδνύλεο, Σερληθόο Ηι. Τπνινγηζηώλ θαη Σερλνινγίαο Internet ΙΙΔΚ Γέιηα Τπνςήθηνο Πηζηνπνηεκέλνο πλεξγάηεο CISCO Systems Inc. ( Δπίπεδν CCNA), ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΒΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ : ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΠΡΟΛΖΦΖ Πξνεδξείν: Φώηηνο Υ. ππξόπνπινο, Γηθεγόξνο, ΜΓΔ Πνηληθνύ Γηθαίνπ, ΜΓΔ Δγθιεκαηνινγίαο Διέλε Παπαδνκαξθάθε, MSc, PhD, Κιηληθή Φπρνιόγνο, Ιδησηηθό Γπκλάζην - Λύθεην Ώζεζε ηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρνιηθή βία θαη ηελ θαθνπνίεζή ηνπο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν Γεκήηξεο Γεσξγηάδεο, Φπρνπαηδαγσγόο, PhD, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Υαιαλδξίνπ, Θεόδσξνο Ρεγόπνπινο, Δθπαηδεπηηθόο, ΚΔ.Τ.Π. Αραξλώλ, Αλαζηαζία Μηρνπνύινπ, Φπρίαηξνο, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Υαιαλδξίνπ Πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ: Απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζην πιαίζην ηνπο ζρνιείνπ Αγαπεδάθε Δηξήλε, Οηθνλνκίδνπ Γέζπνηλα, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πξναγσγή θαη Αγσγή Τγείαο», Ιαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ, Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ: Ζ ζπζρέηηζε κε ην ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν θίισλ θαη ε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο ζπγγλψκεο Γθνπγθνύκε Μ., Κνθθώζε Μ. 2, Γηαλλαθνπνύινπ Γ. 3, Κνιαΐηεο Γ. 4, Παπαδεκεηξίνπ Γ.Ν. 5 Τπνςήθηα Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ «Πξναγσγή Φπρηθήο Τγείαο Πξόιεςε Φπρηθώλ Γηαηαξαρώλ» Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ., 2 Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κιηληθήο Φπρνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 3 Κιηληθή Παηδνςπρνιόγνο., 4 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδνςπρηαηξηθήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ., 5 Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε: Ζ εθαξκνγή ζην 5 ν Γπκλάζην ηαπξνχπνιεο Θεζζαινλίθεο Παζράιεο έληεξεο, ηπιηαλή Κηληάνγινπ 2 Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 2 Φπρνιόγνο, Πνιηηηθέο επξσπατθψλ ρσξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ ηξακπνπθηζκνχ (bullying) θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Φώηηνο Υ. ππξόπνπινο, Γηθεγόξνο, ΜΓΔ Πνηληθνύ Γηθαίνπ, ΜΓΔ Δγθιεκαηνινγίαο Yπ. Γηδάθησξ Πνηληθνύ Γηθαίνπ-Δγθιεκαηνινγίαο ηκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δξγαζηήξην Πνηληθψλ θαη Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Aξρηζπληάθηεο ΔΗΓΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ Πξνεδξείν: Θεώλε-Φαλή Σξηαληαθύιινπ, Κιηληθόο Φπρνιόγνο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή 44 ΝΔΝ, Γηδάθησξ Γεληθήο Φπρνινγίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο, Γηώξγνο Σζνπβέιαο, MSc, MPh, Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Πξόιεςεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο Έλα πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απφ κεηέξα πξνο θφξε Θεώλε-Φαλή Σξηαληαθύιινπ, Κιηληθόο Φπρνιόγνο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή 44 ΝΔΝ, Γηδάθησξ Γεληθήο Φπρνινγίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο. Ζ γπλαηθεία παηδεξαζηία κέζα απφ δηεζλείο έξεπλεο Πξόδξνκνο Σδαλεηάθνο, University of Essex, Πξνζεγγίδνληαο ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο εξγαζίαο

10 Γηώξγνο Π. Σζνπβέιαο,2 Φπρνιόγνο, MSc, MPh, Οκπξέια: Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Πξόιεςεο εμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 2 Πξνζαξκνγή: Γηεπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φπρνινγηθήο Παξέκβαζεο Παηδηθή εξγαζία ζηε ζχγρξνλε Διιάδα: «αλάγθε» ή εθκεηάιιεπζε ; ηέθε Θενδόηνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Γηεξκελέαο Οιηθήο Δπηθνηλσλίαο, Γηεπζύληξηα Δξγαζηεξίνπ Γηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο (Δ.Γη..Δ.), ΟΗ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ Πξνεδξείν: Γηώξγνο Νηθνιαΐδεο Φπρίαηξνο, MΑ, MSc PhD, Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Γηώξγνο Σζνπβέιαο, MSc, MPh, Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Πξόιεςεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο Ζ Παηδηθή Καθνπνίεζε σο Κνηλσληθή ηάζε Βαξβάξα Ντθα (Γαζθάια -ηέσο ρνιηθή ύκβνπινο Α/ζκηαο Δθπαηδεπζεο. Γξ. Κνηλσληθώλ Δπηζηεκκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cardiff Βξεηαλίαο., Οη επηδξάζεηο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζε πιεπξέο ηεο ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ Π. Λπδάθε, ππνςήθηα δηδάθησξ, Δ. Παπαδάθε- Μηραειίδε, Αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο, Δ. Βαζηιάθε, Δπίθνπξνο θαζεγήηξηα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηεκίν Κξήηεο, ηάζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο λέσλ γηα ηελ εξγαζία, ηελ δηαθίλεζε θαη εκπνξία παηδηψλ θαη λέσλ (trafficking). νθία Κνλδύιε, Γηώξγνο Σζνπβέιαο 2,3, Οξέζηεο Γησηάθνο 2,3 Γξ. Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 2 Οκπξέια: Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Πξόιεςεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο 3 Πξνζαξκνγή: Γηεπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φπρνινγηθήο Παξέκβαζεο Παηδηθή εμνπαιηθή Καθνπνίεζε: πγθξνχζεηο Αμηψλ θαη Γενληνινγηθά Γηιήκκαηα ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία νθία Γεδόηζε, Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ΑΣΔΙ Πάηξαο, MSc in Advanced Social Work, Τπνςήθηα Γηδάθησξ Παλεπηζηήκην ηνπ Μάληζεζηεξ (University of Manchester) Μ. Βξεηαλία Νεφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ θαθνπνίεζε παηδηψλ ζηελ Διιάδα Γηώξγνο Νηθνιαΐδεο Φπρίαηξνο, MΑ, MSc PhD, Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ Πξνεδξείν: Μαξία Σζηιηάθνπ, Ννκηθόο, Γξ. Δγθιεκαηνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Γηώξγνο Εώξδνο, Παηδνςπρίαηξνο Παξέκβαζε ζηελ θξίζε: Σν παξάδεηγκα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο Μαξία Κνπδνύθα, Αζαλαζία Μαθξή, Ξαλζή ηαρηέα, Γήκεηξα ηξαηήγε, Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηεο πκπεξηθνξάο, Ζ Φπραλαιπηηθή Πξνζέγγηζε ησλ Αλακλήζεσλ Παηδηθήο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο Δηξήλε Πηθή, BSc, MA, PHD (Cand.) Παηδηθή θαθνπνίεζε. Μεξηθέο απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πξφιεςεο Έκκπ Φξνλίκνπ, Δγθιεκαηνιόγνο, Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ (Δ.Κ.Κ.Δ.) Ζ πξνζσξηλή δηαθνπή επηθνηλσλίαο κε γνλέα θαηαγγειιφκελν γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηνχ κεηά ηε δηάζπαζε ηεο γνλετθήο ζπκβίσζεο: Μία άιιε κνξθή θαθνπνίεζεο; Ζ εκπεηξία απφ παηδνςπρηαηξηθέο πξαγκαηνγλσκνζχλεο Γηώξγνο Εώξδνο, Παηδνςπρίαηξνο, ΑΝΑΓΤΗ-ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΠΔ, Αλήιηθνη δξάζηεο θαη επαλνξζσηηθή δηθαηνζχλε

11 Μαξία Σζηιηάθνπ, Ννκηθόο, Γξ. Δγθιεκαηνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΣΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν Πξνεδξείν: Κσλζηαληίλνο Δ. ηώκνο, Γξ. Φπρίαηξνο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνύ ζην Γηαδίθηπν, Γηαδηθηπαθή παξελφριεζε θαη καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Hippokrates. Βάληα Φηζνύλ, Κιηληθή Φπρνιόγνο M.Sc, ππνςήθηα δξ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γηαδηθηπαθφο ηδφγνο θαη καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Hippokrates. Γεώξγηνο Φιώξνο, Δηδ. Φπρίαηξνο, M.Sc, ππνςήθηνο δξ. ΑΠΘ Αληηκεηψπηζε γνλέσλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε Γηαδηθηπαθέο ζπκπεξηθνξέο εθηφο ειέγρνπ παξνπζίαζε θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ Βάτνο Νηαθνύιεο, Γξ. Φπρίαηξνο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ

12 ΣΔΣΑΡΣΖ 8 ΜΑΨΟΤ Ζ ΣΔΥΝΖ Χ ΜΔΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηνξγάλσζε: Psychology Department, Hellenic American University Πξνεδξείν: Αιέμαλδξνο Νηθνιάνπ, PhD, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο, Hellenic American University, Ησάλλα Λαλίηε, Ph.D, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ςπρνινγίαο (Assistant Professor of psychology), Hellenic American University Αληηθαηνπηξηζκνί ηεο βίαο ζηελ Σέρλε Σδέλε Αξζέλε, θελνζέηηο-θεαηξνιόγνο, PhD, Hellenic American University, Οη Ηζηνξίεο ησλ Παηδηθψλ Εσγξαθηψλ Εαθείξεο θιαβηάδεο, MA Clinical Psychology, Diploma in Counseling. Βαξβάξα Κ. Κνλδύιε, Master of Social Work (MSW) & Master of Public Health (MPH). Part-time Faculty at Hellenic American University Ζ Γξακαηνζεξαπεία σο κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηεο θαθνπνίεζεο ζε εμαξηεκέλα απφ νπζίεο άηνκα Ναηαιί Απέξ¹, Θεαηξνιόγνο-Γξακαηνζεξαπεύηξηα, Υξηζηηάλα Ηνξδάλνπ² M.Sc, MBPsS, Αλαπηπμηαθή & Αζιεηηθή Φπρνιόγνο- Γξακαηνζεξαπεύηξηα, ¹Φπρνζεξαπεπηηθόο θαη Γξακαηνζεξαπεπηηθόο Υώξνο ζηνλ Πεηξαηά, ²Δμέιημηο- Υώξνο Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο, Φπρνζεξαπείαο-Γξακαηνζεξαπείαο θαη Γεκηνπξγηθήο Έθθξαζεο, Γισζζηθεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο βίαο Αιέμαλδξνο Νηθνιάνπ, PhD, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο, Hellenic American University ΑΝΔΞΔΡΔΤΝΖΣΔ ΠΛΔΤΡΔ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ Γηνξγάλσζε: Psychology Department, Hellenic American University Πξνεδξείν: Ησάλλα Λαλίηε, Ph.D, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο (Assistant Professor of psychology), Hellenic American University, Σίλα ηαζνπνύινπ, PhD, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο (Assistant Professor of psychology), Hellenic American University Παηδηά θαηά παξαγγειία: Βίαηε επέκβαζε ζηε θχζε ή δηθαίσκα δσήο; Μαξία Παλάγνπ, Φπρνιόγνο Κνηλσληνιόγνο, PhD, ύκβνπινο Τπνγνληκόηεηαο θαη Αλαπαξαγσγήο, EMBRYO ART Μνλάδα Ιαηξηθώο Τπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο, Adjunct Professor, Hellenic American University Teen Relationship Abuse Despina D. Konstas, Ph.D., Doctorate in Clinical and School Psychology, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ςπρνινγίαο (Assistant Professor of psychology), Hellenic American University H θαθνπνίεζε παηδηψλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο Ησάλλα Λαλίηε, Ph.D, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ςπρνινγίαο (Assistant Professor of psychology), Hellenic American University Αλνρή ζε εκθαλείο θαη κε εκθαλείο κνξθέο θαθνπνίεζεο: θνηλσληθά θαη θηινζνθηθά εξσηήκαηα Σίλα ηαζνπνύινπ, PhD, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ςπρνινγίαο (Assistant Professor of psychology), Hellenic American University

13 ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΠΑΗΓΗΟΤ: ΑΜΔΔ ΚΑΗ ΑΠΧΣΔΡΔ ΦΤΥΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Πξνεδξείν: Eπγελία αββηδνπ, Φπρνιόγνο, MSc «Δγθέθαινο θαη Ννπο», Παλεπηζηήκην Κξήηεο Γλσζηηθά Διιείκκαηα θαη Καθνπνίεζε Θεόδσξνο Μεζζαξηηάθεο, Φπρνιόγνο, ΜSc Πξναγσγή Φπρηθήο Τγείαο - Πξόιεςε Φπρηαηξηθώλ Γηαηαξαρώλ, ΔΚΠΑ. ρνιηθή Πξνζαξκνγή ζε Καθνπνηεκέλα Παηδηά Παξαζθεπή Αζαλαζνύιε, Φπρνιόγνο, MSc Κιηληθήο Νεπξνςπρνινγίαο, EΚΠΑ Γλσζηηθά Διιείκκαηα ζε Δλήιηθνπο ζχκαηα παηδηθήο θαθνπνίεζεο : Μαθξνρξφληεο Δπηπηψζεηο ηεο Παηδηθήο Καθνπνίεζεο Eπγελία αββηδνπ, Φπρνιόγνο, MSc «Δγθέθαινο θαη Ννπο», Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ΥΟΛΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖ ΒΗΑ, ΣΖΝ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Πξφεδξνο: Μ. Υαξίηνπ Φαηνύξνπ, Οκόηηκε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Καηεξίλα Φισξά, PhD, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Πξνγξάκκαηνο ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξόιεςεο Δηζαγσγή ζην Πηινηηθφ Πξφγξακκα ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςεο Μ. Υαξίηνπ Φαηνύξνπ, Οκόηηκε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο Σκήκα Φπρνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο: ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξόιεςεο Ζ Δθαξκνγή ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ζηελ ηάμε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςεο. ηέιια Μπαδηθηάλ, Δθπαηδεπηηθόο, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Πξνγξάκκαηνο ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξόιεςεο, ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςεο: ε επηζεηηθφηεηα πξνο ηα έζσ Καηεξίλα Φισξά, PhD, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Πξνγξάκκαηνο ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξόιεςεο, ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςεο: Ο ξφινο ησλ θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ επηζεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηέιια Υαιηκνύξδα,Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Πξνγξάκκαηνο «ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξόιεςεο», Μαξία Εαθεηξνπνύινπ, Αλ. Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Πξνγξάκκαηνο «ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξόιεςεο» ρνιεία πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςεο ελάληηα ζηελ ελδνζρνιηθή βία θαη επηζεηηθφηεηα: Ο ξφινο ησλ γνλέσλ. Μαξηιίλα Μπαδηθηάλ, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο ηνπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «ρνιεία Πξόιεςεο θαη πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξόιεςεο», Μίθα Υαξίηνπ Φαηνύξνπ, Οκόηηκε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο Α.Π.Θ, Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε ηνπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «ρνιεία Πξόιεςεο θαη πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξόιεςεο», ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΑΚΟΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ: ΣΑ ΓΗΛΖΜΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Γηνξγάλσζε: Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ Αγία νθία» Πξνεδξείν: Γεξάζηκνο Κνιαΐηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδνςπρηαηξηθήο, Γηεπζπληήο, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία νθία»,

14 Ρφινο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ιεηηνπξγψλ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ δησθηηθνχ θαη δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηιακβάλνληαη θαηαγγειηψλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ Δηξήλε Παληαδή-Μειίζηα, Δηζαγγειέαο Δθεηώλ Καθνπνίεζε ή «θαθνπνίεζε» παηδηψλ ζηα Δπείγνληα Ηαηξεία Παηδνςπρηαηξηθήο Κιηληθήο Γεληθνχ Παηδηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ ηέιια Υαξηηάθε, Παηδνςπρίαηξνο, Δπηκειήηξηα Β ΔΤ, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία νθία» Παξακέιεζε Καθνπνίεζε αλειίθσλ: Ζ παξακνλή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν πξνζηαηεχεη ή «θαθνπνηεί» πεξαηηέξσ; Αξγπξώ Καιηζά, Παηδνςπρίαηξνο, Δπηκειήηξηα Β ΔΤ, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία νθία» Κνηλσληθέο νκάδεο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο: Παηδηά κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο Αξγπξώ σηεξνπνύινπ, Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία νθία» 6.00 Λήμε πλεδξίνπ, πκπεξάζκαηα

15 ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ Ο ξφινο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ Α Αζήλαο ζηελ πξφιεςε Φσηεηλή Μαξθάθε - Μαξηιέλα Μαπξνγέλλε Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζήλαο, πκβνπιεπηηθόο ηαζκόο Νέσλ Α Αζήλαο Βία θαη θαθνπνίεζε ησλ εθήβσλ ζην ζρνιείν Ρέβεια Αγγ.,Μεηνρηαλάθεο Γ.,,Καξαηζήο Π.,Μπαιηαξέηζνπ Δ. 2, Σαρκαδίδεο Ο 2...Γεληθό Ννζνθνκείν Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο, 2.Κέληξν Τγείαο Σήλνπ «Υσξίο ιφγηα»: Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κέζσ ηεο Γξακαηνζεξαπείαο Υξηζηηάλα Ηνξδάλνπ, M.Sc, MBPsS, Αλαπηπμηαθή & Αζιεηηθή Φπρνιόγνο, Γξακαηνζεξαπεύηξηα, H Γηαβξσηηθή Δπίδξαζε ηεο Καθνπνίεζεο ζε Παηδί επηβαξπκέλν κε Δπηιεπηηθέο Κξίζεηο θαη Γισζζηθή Γηαηαξαρή. Ζ Γηαγλσζηηθή Γηαδηθαζία κέζσ ηεο Γηαζχλδεζεο ησλ Τπεξεζηψλ. Αξκελάθα Μεξζύλε, Μνπιιά Βαζηιηθή, Υαξηηάθε ηέιια,κνηδηά Θέθιε, Κνιαΐηεο Γεξάζηκνο. Παλεπηζηεκηαθή Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Γελ.Ννζ.Παίδσλ Αζελώλ «Η Αγ.νθία», Σκήκα Δλδνλνζνθνκεηαθήο Ννζειείαο. εμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο Ακπαηδίδε Γ (), Ακπαηδίδεο Κ (2) () Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Κέληξν Ηκέξαο «θπηάιε» ηεο Δ.ΠΡΟ.Φ.Τ.Η (2) Ιαηξόο, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Καηάληαο, Ιηαιία Σαυιάλδε Οιιαλδία Διιάδα: Έξεπλα γηα ηελ εκθάληζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο ηξεηο ρψξεο Αξεηή Γαθηά, Γήκεηξα Σζηθλή Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελώλ ζηελ «ρνιηθή Φπρνινγία». χγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε κεηέξσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά έρνπλ ζεμνπαιηθά θαθνπνηεζεί απφ ηνλ ζχδπγν ή ζχληξνθν, κέζσ ηεο γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηθήο πξνζέγγηζεο. Σζίξκπα Λεπθνζέα, Φπρνιόγνο, Υάξνο Γεκήηξηνο, Μαηεπηήο 7 ν Ννζνθνκείν ΙΚΑ- Φπρνιόγνο, Παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη εθεβηθή εγθπκνζχλε Παξαζθεπνπιάθνπ Αιεμία Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Paris 8 Ο θαζξέπηεο ηεο ςπρήο Νίθε Πε'ί'δνπ, Φνηηήηξηα HAU, Tνκέαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Κπξηαθή Παπαδνπνύινπ, Φνηηήηξηα ηνπ HAU, Tνκέαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Πξνζηαζία παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Παλαλνύ Αηθαηεξίλε, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο ζε ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο. Αλαζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαδηθηπαθήο απνπιάλεζεο αλειίθνπ Παξαζθεπνπιάθνπ Αιεμία Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Paris 8 πλέληεπμε απφ εηδηθφ ζην ρψξν ηεο παηδηθήο πνξλείαο Daphne Couteau, Masters in Art History at the Pantheon- Sorbonne University in Paris, and undergraduate in ongoing Bachelor in Science of Psychology at the Hellenic American University.

16 ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΜΑΨΟΤ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ Πξνεδξείν: Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, MSc, PhD, Πξόεδξνο «Οκπξέια», Μαξία Tζηιηάθνπ, Ννκηθόο Δγθιεκαηνιόγνο Παηδηθή πνξλνγξαθία θαη δηαδίθηπν Αηθαηεξίλε Παλάγνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Θενδώξα πίλνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Σν Internet εδψ θαη πνιιά ρξφληα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηε παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη έρεη ζπκβάιεη πάξα πνιχ ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Παξφιν φκσο ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ επξχηαηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ αλακθίβνια έρνπλ επηθέξεη επαλαζηαηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο θαηά θαλφλα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο, ππεηζέξρνληαη θαη νη παξάκεηξνη πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο. Οη λέεο απηέο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο ζεζκνζεηνχληαη κε ηνλ φξν «Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα». Ζ δηαθίλεζε παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ είλαη κηα κνξθή ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ε νπνία δελ απνηειεί θαηλνχξγην θαηλφκελν.ζ είζνδνο θαη ε επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, παξέρεη πιένλ ζηνπο ζχηεο έλα λέν ηφπν ζπλαληήζεσο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε παηδηψλ, κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, κεηψλνληαο ηα αληηθίλεηξα κε ηελ παξνρή αλσλπκίαο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο δίλνληαο ζηνπο ζχηεο επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε νκάδεο νκντδεαηψλ πεξηνξίδνληαο ηελ αίζζεζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Έηζη ινηπφλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο ζχηεο θαη απφ ηα ζχκαηα απμάλνληαη θαη νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζχηε θαη ζχκαηνο θαζψο θαη ζχηε κε θάπνηνλ άιιν ζχηε, δηεπθνιχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ δηαλνκή παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πην επάισηνη είλαη νη έθεβνη γηαηί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο ηα λεαξά άηνκα, θάλνπλ ηελ «πξνζσπηθή ηνπο επαλάζηαζε» θαζηζηψληαο ηνπο, ηελ πην επαίζζεηε νκάδα ζην δήηεκα ηεο πνξλνγξαθίαο αιιά θαη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία ζα αλαθεξζνχκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο καο ζην ζπλεδξίνπ. Παηδηθή θαθνπνίεζε θαη δηαδίθηπν: Ζ πεξίπησζε ησλ Ηαπσληθψλ θφκηθο θαη ειεθηξνληθψλ παηγληδηψλ Παλαγηώηα Κισλή, MSc Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο & Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΑΥΑΪΑ, Σα θηλνχκελα ζρέδηα θαη ηα θφκηθο απνηεινχλ κεηεμέιημε ησλ παξακπζηψλ ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα πξφηππα. Σα θφκηθο (θπξίσο αγγινζαμσληθήο θαη γαιιηθήο πξνέιεπζεο) θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή ή ηειενπηηθή απφδνζή ηνπο (θηλνχκελα ζρέδηα) απνηέιεζαλ κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 970, θχξηα πεγή δηαζθέδαζεο, αιιά θαη δηακφξθσζεο πξνζσπηθφηεηαο γηα εθαηνκκχξηα παηδηά. ήκεξα επηθξαηνχλ ηα P/C, videogames θαη videogames consoles, πνπ έδσζαλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ εμέιημε ησλ πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πινπνηήζεθε απφ ηνπο Ηάπσλεο. Μέζα ζε απηά πξσηαγσληζηνχλ ήξσεο ησλ Ηαπσληθψλ θφκηθο. Ζ Ηαπσληθή θνπιηνχξα πνπ δηέπεη απηά ηα παηρλίδηα θαη θφκηθο είλαη ε ζπλερήο παξνπζίαζε ζθελψλ ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο βίαο, ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη δηαζηξνθήο. Οη θπξίαξρνη φξνη ζε απηή ηελ θνπιηνχξα είλαη νη εμήο : Hentai, Etchi, Manga θαη άιινη. Οη ζπλέπεηεο απφ ηε ζπλερή έθζεζε ησλ παηδηψλ ζηηο ζθελέο απηέο είλαη πνιιέο θαη παξαηεηακέλεο (απψιεηα παηδηθήο αζσφηεηαο, εζηζκφο ζηελ άζθεζε βίαο θάζε κνξθήο, θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο «ζεμ» κε δηαζηξεβισκέλν ηξφπν κέζα απφ ηδηαίηεξεο κνξθέο, φπσο καδηθέο ζπλεπξέζεηο, παηδνθηιία, ζεμνδηαζηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζαδνκαδνρηζκφο θαη άιιεο κνξθέο παξαθηιίαο). Ζ Ηαπσληθή θνπιηνχξα έρεη εδξαησζεί κε ηξφπν ζηαζεξφ θαη αθιφλεην κέζα απφ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηα θφκηθο, δηφηη δηαθπβεχνληαη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Ζ δηεηζδπηηθφηεηα ηεο Ηαπσληθήο θνπιηνχξαο είλαη κεγάιε θαη έρεη πηνζεηεζεί γηαηί παξνπζηάδεη κηα εηθφλα εμσηηθή, πξνθιεηηθή, ζαγελεπηηθή θαη δηαθνξεηηθή απφ ηα Γπηηθά πξφηππα. Γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ εηζήγεζε ηξφπνη πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε γλσζηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ. Ζ ηππνινγία ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ ζηνλ θπβεξλνρψξν (online grooming): ε Διιεληθή έξεπλα Γηαλλαθνύ Διπίδα, Κνηλσληνιόγνο, Ο φξνο grooming αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνπο παηδεξαζηέο, κε ζθνπφ ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ. Σππηθά, πξφθεηηαη γηα κηα κεζνδεπκέλε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ρεηξαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία απνζθνπεί ζηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζή ηνπ. Σν δηαδίθηπν απνηειεί ηνλ πιένλ δηαδεδνκέλν ρψξν δξάζεο ησλ παηδεξαζηψλ, θαζψο δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ ηερληθή ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζε δσκάηηα αλνηρηήο επηθνηλσλίαο, κε ηε δεκηνπξγία πξνθίι αλήιηθνπ ρξήζηε. ηφρνο ηεο έξεπλαο, ήηαλ λα θαηαγξαθεί ε ζεκαηνινγία ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ παηδηνχ. Ζ πνξλνγξαθία αλειίθσλ ζην δηαδίθηπν θαη ηα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηε πνηληθνπνίεζή ηεο

17 Βαταλή Πνιπδσΐδνπ, Τπ Γηδάθη, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Ννκηθήο, Σνκέαο Πνηληθώλ θαη Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ην πξφβιεκα ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ ζην Γηαδίθηπν θαζψο θαη νξηζκέλα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο. Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία απνηειεί έλα απφ ηα πην ακθηζβεηνχκελα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καλέλα άιιν έγθιεκα ηνπ θπβεξλνρψξνπ δελ πξνθάιεζε ηέηνην βαζκφ αλεζπρίαο φπσο ε θπθινθνξία εξσηηθψλ θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν αλειίθσλ ζην Γηαδίθηπν. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ήδε απφ ηα δηάθνξα θξάηε θαη απφ παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ππάξρνπλ αθφκε πνιιά εξκελεπηηθά (θαη θάπνηα εκκέζσο εζηθά) δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε παηδηθή πνξλνγξαθία. Καηαξρήλ, δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε έλα πνιπεζληθφ πεξηβάιινλ φπσο ην Γηαδίθηπν, θαζψο νη λνκηθέο θαη εζηθέο παγθφζκηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δπζρεξή ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ηέιεζεο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη θαη λα ηνπο επηθπιάζζεηαη δηαθνξεηηθή πνηληθή κεηαρείξηζε αλάινγα κε ηελ βιάβε ηελ νπνία πξνθαινχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ απιή θαηνρή ηνπ. Ζ ηειεπηαία δηθαηνινγεί ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε φρη κφλν επεηδή κπνξεί νη παξαδνζηαθνί νξηζκνί ηεο θαηνρήο λα απνδεηρζνχλ πξνβιεκαηηθνί ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά, επηπιένλ, επεηδή είλαη ακθίβνιν αθφκε θαη ην εάλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά -απφ κφλε ηεο- είλαη επηβιαβήο. Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ςεθηαθή ηερλνινγία έρεη παξάζρεη ζηνπο δξάζηεο νινέλα θαη πην εμειηγκέλα κέζα γηα ηε δεκηνπξγία «εηθνληθήο» παηδηθήο πνξλνγξαθίαο αιιά ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ζνβαξά θαηά πφζν θαη κε πνηνπο φξνπο επηηάζζεηαη ε πνηληθνπνίεζή ηεο. Σα αλσηέξσ ζέκαηα ζα αλαπηπρζνχλ, έρνληαο σο πιαίζην αλαθνξάο ηε ζχγρξνλε ειιεληθή έλλνκε ηάμε, έηζη ψζηε λα επηρεηξεζεί ε νξηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ ηδηαίηεξα πεξίπινθσλ δεηεκάησλ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Πξνεδξείν: Σίλα ηαζνπνύινπ, Φπρνιόγνο, MSc, PhD, Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, MSc, PhD, Πξόεδξνο «Οκπξέια» εμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο Εαραξέληα Καξαζαλάζε, Νεπηαγσγόο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο, Κσλζηαληία Γειεγηάλλε, ρνιηθή Φπρνιόγνο, Βαζηιηθή Γθνπδίλα, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, ρνιηθή Μνλάδα Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.) Ν. Καξδίηζαο, Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ απνηειεί θαηλφκελν παγθνζκίσο γλσζηφ απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο Φπρηθήο Τγείαο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ παξακέηξσλ ηνπ, θαζψο απφ έξεπλεο θαη θιηληθέο κειέηεο πξνθχπηεη ε πνιιαπιή επίδξαζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη θαη επέθηαζε ζηε ιεηηνπξγηθή δηαβίσζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ γεληθφηεξα. Ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο θξίλεηαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο ηα άηνκα απηά απνηεινχλ εχθνιν ζηφρν ιφγσ ηεο λνεηηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπο αδπλακίαο. Γελεζηνπξγά αίηηα ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ε έιιεηςε ζπλεηδεηήο θαηαλφεζεο, εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο, θαζψο θαη πνιιέο θνξέο ε αδπλακία έθθξαζεο ηνπ γεγνλφηνο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ απηψλ. Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ηεο Φπρνιφγνπ, ηεο Δηδηθήο Νεπηαγσγνχ θαη ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Καξδίηζαο. Αξρηθά δίλεηαη έλαο γεληθφο νξηζκφο ησλ φξσλ «θαθνπνίεζε» θαη «Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο». ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ν φξνο «ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε» ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Αλαιχνληαη ε αηηηνινγία θαη νη κνξθέο ηεο. Παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ θαζψο θαη ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά. ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη πξνηείλνληαη πηζαλνί ηξφπνη πξφιεςεο ζεξαπείαο ηεο. Αλαπεξίεο θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε Γηνιάληα Γήκνπ, Γξ Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Γ Αζελώλ, Οη αλάπεξεο γπλαίθεο απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ αζθείηαη πξνο ηηο αλάπεξεο δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ησλ γπλαηθψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο πεξηιακβάλεη κνξθέο πνπ είλαη κνλαδηθέο θαη νη νπνίεο παξάγνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο ηδενινγίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ αλαπεξία θαη ην θχιν θαη απφ ηε δπλακηθή πνπ απνξξέεη απφ ηελ άληζε θαηαλνκή δχλακεο θαη εμνπζίαο αλάκεζα ζην κε αλάπεξν δξάζηε θαη ην αλάπεξν ζχκα. Ζ αλαπεξία ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ κεηαβάιιεη θαη δηαθνξνπνηεί ηελ εκπεηξία ηεο θαθνπνίεζεο ησλ αλάπεξσλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε απηή ησλ κε αλάπεξσλ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ εηδηθψλ θαη κνλαδηθψλ κνξθψλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πνπ βηψλνπλ νη αλάπεξεο γπλαίθεο ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο. Παξνπζηάδνληαη νη ηδενινγίεο ηεο αλαπεξίαο θαη ηνπ θχινπ πνπ επλννχλ ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ αλάπεξσλ γπλαηθψλ θαη πεξηγξάθνληαη νη δηαθνξνπνηεκέλεο κνξθέο θαθνπνίεζεο απφ ηηο νπνίεο πιήηηνληαη νη αλάπεξεο. Αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ επαισηφηεηα ησλ αλάπεξσλ γπλαηθψλ ζηελ θαθνπνίεζε, θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη νη πξννπηηθέο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Πεξηγξαθή πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο Παλαλνύ Αηθαηεξίλε, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο ζε ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ζ πξψηε πεξίπησζε αλαθέξεηε ζε καζήηξηα 5 εηψλ πνπ θνηηνχζε ζε ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο. Ζ δηάγλσζε ηεο καζήηξηαο είλαη ζχλζεηεο, γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ γηλφηαλ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθφηεηάο ηεο θαη εμάιεηςεο ησλ θνβηψλ πνπ είρε. ην κέζνλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δερηήθακε έλα ηειεθψλεκα ζην ζρνιείν απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη ε νπνία καο ελεκέξσλε φηη ε καζήηξηα θαθνπνηείηαη ζεμνπαιηθά απφ ηα 7 ηεο ρξφληα απφ δχν ζπγθεθξηκέλα ειηθησκέλα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζην ίδην ρσξηφ κε εθείλε. Ακέζσο, κηιήζακε κε ηε καζήηξηα ε νπνία αλέθεξε πσο θαθνπνηείηαη ζεμνπαιηθά απφ ην ζείν ηεο θαη έλα αθφκα ειηθησκέλν άηνκν. Θα

18 παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ε νπνία έπξεπε λα αθνινπζεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα λφκν. Μεηέπεηηα πνξεία ηεο ππφζεζεο. Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αλαθέξεηε ζε καζήηξηα 6 εηψλ ελφο Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. κε λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ καζήηξηα είλαη ην πξψην παηδί κηαο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο ηεο είλαη ρσξηζκέλνη θαη ηα παηδηά κέλνπλ κε ηε κεηέξα. Ζ καζήηξηα κηα κέξα ήξζε ζην ζρνιείν θαη δηαπηζηψζεθε φηη αηκνξξαγνχζε. Ζ ίδηα παληθνβιήζεθε θαη κνπ εθκπζηεξεχηεθε φηη ην πξνεγνχκελν βξάδπ έλα ειηθησκέλν άηνκν ηελ θαθνπνίεζε ζεμνπαιηθά. Λφγσ ηνπ κεγάινπ βαζκνχ λνεηηθήο πζηέξεζεο ήηαλ δχζθνιν λα θαηαλνήζνπκε αλ ην γεγνλφο ζηεξηδφηαλ ζηελ αιήζεηα ή φρη. Θα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ην ζρνιείν θαη ε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε ηεο καζήηξηαο. Έθεβνη κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζεμνπαιηθφηεηα: απφςεηο, εκπεηξίεο θαη αλάγθεο ηνπο Γεκεηξαθνπνύινπ Βαζηιηθή, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (ΜΔΤ), Β Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ», Δηζαγσγή-θνπφο: Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα δηαθσηίζεη ηηο αλεζπρίεο ησλ εθήβσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαηά ηελ πεξίνδν αθχπληζεο ησλ ζεμνπαιηθψλ νξκνλψλ θαη λα εμεηάζεη ηηο γεληθφηεξεο γλψζεηο, εκπεηξίεο, αιιά θαη αλάγθεο ηνπο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο. Τιηθφ-Μέζνδνο: ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 2 έθεβνη κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ηζφπνζα θαηαλεκεκέλνη σο πξνο ην θχιν, ειηθίαο 4-8 εηψλ, ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Κάπνηεο εξσηήζεηο ζπλνδεχνληαλ απφ ηελ ρνξήγεζε ζρεηηθήο εηθφλαο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε πνηνηηθά κε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Οη απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθνχο άμνλεο: α) εθεβεία: ήβε θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβνιέο, β) γλψζεηο θαη ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε, γ) δηαθπιηθέο ζρέζεηο θαη ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο θαη δ) πξνζσπηθνί ζηφρνη/ αλάγθεο. Απνηειέζκαηα: Οη έθεβνη κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλεο ή /θαη ειιηπείο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Αμηνζεκείσην είλαη φκσο, ην ιεμηιφγην ηνπο θαη θάπνηεο γλψζεηο γηα ηνλ ηφ ηνπ AIDS θαη ην πξνθπιαθηηθφ πνπ θαλεξψλεη φηη είλαη ζε ζέζε λα πξνζιακβάλνπλ ηε γλψζε πνπ ηνπο παξέρεηαη γχξσ απφ ηα ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο. Δπίζεο, εκθαλή είλαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην αληίζεην θχιν, ελψ ε ζχλαςε ζρέζεσλ θαηαδεηθλχεηαη σο έλα θαηαλνεηφ, νηθείν θαη ζπρλφ θαηλφκελν. Ζ ζεμνπαιηθή εκπεηξία δελ αλαθέξεηαη κε ηελ ίδηα νηθεηφηεηα, εληνχηνηο, νη έθεβνη αλαθέξνπλ εκπεηξίεο κε ζεμνπαιηθνχ ηχπνπ αγγίγκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη έθεβνη εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα ελεκέξσζε ζηα ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο. Οη ίδηνη ζα επέιεγαλ λα ελεκεξψλνληαη απφ θάπνην κεγαιχηεξν νκφθπιν θίιν ή/ θαη απφ ηνλ νκφθπιν γνλέα. πκπεξάζκαηα: Οη αλεζπρίεο θαη νη αλάγθεο ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ εθήβσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζηε βάζε ηνπο απφ εθείλεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Χζηφζν, νη ειιηπείο γλψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθήβσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλαξμε ζπκπεξηθνξψλ πεηξακαηηζκνχ κε ην αληίζεην θχιν θαηά ηελ εθεβεία, φπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα εθζέζεη ηνπο εθήβνπο ζε θηλδχλνπο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, πξνζβνιήο απφ ΜΝ θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Καθνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο Κσλζηαληία Μπαθαιηάλνπ, Μαηεπηήξ- Γπλαηθνιόγνο, Δπηκειήηξηα Α ΔΤ, Γηδάθησξ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Διιεληθήο Δηαηξείαο Οηθνγελεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, χκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά ρψξα γηα θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ ελδέθαηε ζέζε κε πνζνζηφ πεξίπνπ 6% ησλ γπλαηθψλ λα νκνινγνχλ πσο έρνπλ ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο θαθνπνίεζε. ηηο πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη ε Ηαπσλία (77%) θαη ε Σνπξθία (60%), ελψ ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κία ζηηο πέληε γπλαίθεο πθίζηαηαη, ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο βηαηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ ηνλ ζχδπγν ή ηνλ ζχληξνθφ ηεο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο ην 3,9% κε 8,3% ησλ γπλαηθψλ θαθνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Με βάζε απηέο ηηο ζηαηηζηηθέο γηα ηηο πεξίπνπ 4 εθη γπλαίθεο ζηηο ΖΠΑ, πνπ γέλλεζαλ ην 2004, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε φηη κε βίσζαλ θαθνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλα κε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζε πνιιέο γπλαίθεο. ε κηα κειέηε ηνπ 2005, ην 68% ησλ ζσκαηηθά θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ θαηήγγεηιαλ πξνζβνιή ζεμνπαιηθφηεηαο ηηο πξνεγνχκελεο 90 εκέξεο. Όηαλ απηέο νη γπλαίθεο εξσηήζεθαλ γηα ηελ ζεηξά ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ην 30% αλέθεξαλ φηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πξνεγήζεθε ηεο ζσκαηηθήο (McFarlane et al., 2005). Ζ θαθνπνίεζε επεξεάδεη ηελ ζσκαηηθή πγεία ηεο κεηέξαο. πγθεθξηκέλα ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εγθπκνζχλε ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα πνζνζηά πεξηζηαηηθψλ εμνπαιηθά κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ, φπσο βαθηεξηαθή θνιπίηηδα, ριακχδηα θαη HIV θαζψο θαη κνιχλζεηο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο θαη ππεινλεθξίηηδα. Ο ζσζηφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ λα αλαπηχμνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, ηελ παηδεία θαη αγσγή κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ζηήξημε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ θνηλή γλψκε θαη ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε απηήο. Sexual Education as a means to prevent sexual abuse in people with intellectual disabilities Nerea Alvarez Perez, Psychologist, MA in Sexology: Education and Sexual Advising, Psicologia in Oviedo University, Spain & ΠΙΚΠΑ Βνύιαο The main point is to stress the importance of Sexual Education as a means to prevent sexual abuse in people with intellectual disabilities. After introducing the concept of "sexuality", the presenter will analyze in depth all characteristics and particularities surrounding sexuality in people with intellectual disabilities. It is necessary to put special emphasis on the myths and biased concepts society, families and even professionals in the field still believe in, for they make sexual socialization and integration harder to achieve. People with intellectual disabilities suffer from a lack of information and are subject to preservation mechanisms, such as denying them their sexuality, repressing any sexual behavior or not granting them access to any sexual-related information. As a result, they are not able to develop abilities and strategies and therefore become an easier target to sexual abuse. That is why, developing Sexual Education programs for everyone is of such importance. In this case, it is necessary to work on the particular aspects of each individual, for there are as many faces to sexuality as to people. To finish with, the presenter will talk about some of the approaches that are already in place in Spain.

19 ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΔΞΑΠΛΧΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΕΟΓΟΤ ΣΟΤ ΝΔΟΤ Γηνξγάλσζε: Κίλεζε Πνιηηψλ γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ Πξνεδξείν: Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, MSc, PhD, Πξόεδξνο «Οκπξέια», Όιγα Θεκειή, Δπηθ Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγηθήο Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο χγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπηψζεηο ηεο Παζνινγηθήο ραξηνπαημίαο Βαζίιεηνο Ν. Θενδώξνπ, Κιηληθόο Φπρνιόγνο, PhD, Σα ηπρεξά παηρλίδηα απνηεινχλ έλαλ θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν απαζρφιεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Μηα κεξίδα ησλ παηθηψλ ζα ράζνπλ ηνλ έιεγρν, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ ζηελ απψιεηα ηεο ςπρηθήο ηνπο επεκεξίαο, ζηελ θαηάζιηςε, ην παζνινγηθφ άγρνο, ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ ή ηελ πξνβιεκαηηθή ρξήζε αιθνφι, ζηελ απψιεηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ζε νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαη ζηε δηάπξαμε παξαλφκσλ πξάμεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ γηα πεξαηηέξσ ζηνηρεκαηηζκφ. Σα VLT s (Video Lottery Terminals) απνηεινχλ ηα πιένλ εζηζηηθά ηπρεξά παηρλίδηα, θαζψο ην δηάζηεκα απφ ηνλ ζηνηρεκαηηζκφ κέρξη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη πνιχ κηθξφ, ελψ ε επθαηξία γηα λα μαλαπαίμεη θάλεηο είλαη άκεζε. Οη πεξηξξένπζεο ζπλζήθεο, ην κέγεζνο ηνπ πνληαξίζκαηνο ή/θαη ε κεγάιε ζπρλφηεηα κηθξψλ ζηνηρεκάησλ νδεγνχλ ηνλ παίθηε, βάζεη ησλ λφκσλ ηεο κάζεζεο, ζε απψιεηα ειέγρνπ. ε έλαλ αξηζκφ αλζξψπσλ εκθαλίδεηαη αδπλακία ειέγρνπ ηεο παξφξκεζεο γηα ζηνηρεκαηηζκφ θαη ζηαδηαθά εγθαζίζηαηαη δηαηαξαρή. Έθεβνη θαη παηδηά απνηεινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ζχκαηα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηδφγνπ, αθελφο δηφηη ε δηείζδπζε ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ απμάλεηαη παγθνζκίσο θαη αθεηέξνπ δηφηη νη λεφηεξνη δηαζέηνπλ ήδε ηελ πξναπαηηνχκελε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ ε βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ππάξρεη κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο ζηνπο εηδηθνχο γηα ηελ εχθνιε κεηαπήδεζε ησλ αλειίθσλ θαη ησλ λέσλ απφ ηα ηερληθά ειεθηξνληθά παίγληα ζηα ηπρεξά, ηε ζηηγκή πνπ πξναλαγγέιιεηαη θαη ε καδηθή εηζαγσγή ησλ VLTs ζηε ρψξα καο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηάζνπκε ηηο λεφηεξεο εμειίμεηο ζηελ αζζέλεηα ηεο Παζνινγηθήο Υαξηνπαημίαο, θαζψο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Κίλεζε Πνιηηψλ γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΞΟΤΑΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΧΝ : Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Πξνεδξείν: Αζαλάζηνο Γνπδέλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, Κσζηάληε Λακπάθε, Φπρνιόγνο, PhD. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Καηαζηήκαηα Κξαηνπκέλσλ Γξεβελψλ θαη Σξίπνιεο Κσζηάληε Λακπάθε, Φπρνιόγνο, PhD, Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Θεξαπεπηηθή Παξέκβαζε ζην Καηάζηεκα Κξαηνπκέλσλ Γξεβελψλ: Δκπεηξία ελφο έηνπο Λάδαξνο Μπίζκπαο, Φπρνιόγνο, Καηάζηεκα Κξαηνπκέλσλ Γξεβελώλ, Αμηνιφγεζε θξαηνπκέλσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ. Ο ξφινο ηνπ ςπρνιφγνπ. Μεηαμία Καηζαξάθνπ, Φπρνιόγνο, Καηάζηεκα Κξαηνπκέλσλ Σξίπνιεο Πξνβιήκαηα επνπηείαο νκάδαο Αζαλάζηνο Γνπδέλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, Β Φπρ. Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Αηηηθόλ, ηελ Διιάδα, νη θξαηνχκελνη πνπ θαηαδηθάδνληαη γηα αδηθήκαηα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θξαηνχληαη θπξίσο ζην Κ.Κ, ηεο Σξίπνιεο θαη δεπηεξεπφλησο ζην Κ.Κ. Γξεβελψλ ζηελ πηέξπγα Α. Μέρξη πξφζθαηα, παξά ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηνπκέλσλ θαη παξά ηελ θνηλή παξαδνρή φηη ηα ελ ιφγσ αδηθήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ππνηξνπήο, δελ είρε γίλεη θάπνηα επίζεκε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο ηνπο θαη ελ ζπλερεία γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν, έλαο κεγάινο αξηζκφο δξαζηψλ λα εθηίεη ζπλήζσο κεγάιεο πνηλέο θάζεηξμεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο λα παίξλεη πνιιέο ηαθηηθέο άδεηεο θαη λα απνθπιαθίδεηαη ρσξίο ηειηθά λα έρεη ιάβεη θακία κνξθή ππνζηήξημεο, ε νπνία ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα ηνλ απνηξέςεη απφ παξφκνηα αδηθήκαηα. Σν Μάην ηνπ 200 μεθίλεζε ε πξψηε επίζεκε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο νκάδαο πξφιεςεο ππνηξνπήο γηα ηνπο παηδεξαζηέο, αξρηθά ζην Γξεβελά θαη ελ ζπλερεία ζηελ Σξίπνιε. Ζ πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο πνπ ππνζηεξίδεη ην εγρείξεκα θαη πνπ πιαηζηψλεη ηε ζεξαπεπηηθή νκάδα, ε εμέιημε ζην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε, ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε φια ηα επίπεδα (νξγαλσηηθά, ρσξνηαμηθά, απνδνρήο, θηι.), ε αληηκεηψπηζε ηνπο θαζψο θαη ηα πξψηα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα έλα ρξφλν αξγφηεξα παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα γηα πξψηε θνξά. Παξάιιεια γίλεηαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ή απφξξηςεο ησλ αδεηψλ ησλ θξαηνπκέλσλ, θαζψο θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν/ε ςπρνιφγνο ζηε δηαδηθαζία απηή ΣΟ ΠΑΗΓΗ Χ ΘΤΜΑ ΚΑΗ ΜΑΡΣΤΡΑ

20 Πξνεδξείν: Απόζηνινο Βνύξδαο, Παηδνςπρίαηξνο, PhD, MRCPsych, CCST, Όιγα Θεκειή, Δπηθ Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγηθήο Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Ζ ζεξαπεπηηθή θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ηεο ζηγήο πνπ ζθξαγίδεη ην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο Ίληα Διηάνπ, πκβνπιεπηηθή Φπρνιόγνο / Chartered Counselling Psychologist (BSc, MSc, PGDip.) ηφρνο ηεο δεθαπεληάιεπηεο νκηιίαο κνπ ζα είλαη λα παξνπζηάζσ έλα ζχληνκν δηάινγν (transcript) πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζηήο πξψηεο ζπλεδξίαο κε κηα πειάηηζζα πνπ έβιεπα ζε έλα θέληξν ζεξαπείαο ελήιηθσλ γπλαηθψλ πνπ είραλ πέζεη ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ζην Λνλδίλν. Ζ παξνπζίαζε ζα εζηηαζηεί ζε έλα θνκκάηη ηνπ case study πνπ είρα νινθιεξψζεη ζην παλεπηζηήκην ηνπ Surrey σο κηα απφ ηηο εξγαζίεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ chartered counseling psychologist ην Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ πειάηηζζα, ζα πξαγκαηεπηψ, πάληα ζε ζπκθσλία κε ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, ηνπο ιφγνπο πνπ ζθξαγίδνπλ ην ζηφκα ησλ ζπκάησλ θαθνπνίεζεο αθφκα θαη ζηελ ελήιηθε δσή, ηηο επηπηψζεηο πνπ θέξεη ε ζηγή απηή ζηε δσή ησλ ζπκάησλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο ζα αλαθεξζψ ζε θάπνηνπο πξαθηηθνχο ηξφπνπο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αηφκσλ απηψλ φπσο θαη ηε ζεκαζία ηεο απηνθξνληίδαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεξαπεπηή. Ζ νκηιία ζα θιείζεη κε βηβιηνγξαθηθέο πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ ελεκέξσζε, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ άξζξα, επηζηεκνληθά βηβιία, απηνβηνγξαθίεο θαη άιιεο πεγέο. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αλαγλψξηζε θαη ρεηξηζκφ εμνπαιηθά Καθνπνηεκέλσλ Παηδηψλ: Ζ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ Άληξε Αλδξνλίθνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο / Δηδηθό Γηδαθηηθό πξνζσπηθό, Παλεπηζηήκην Frederick ηε παξνπζίαζε απηή γίλεηαη αξρηθά κηα αλαθνξά ζηηο κνξθέο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ( ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, παξακέιεζε, ζεμνπαιηθή, ζχλδξνκν ηνπ ακέηνρνπ ζεαηή, δπζηξνθία κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο, ζχλδξνκν Μπγράνπδελ Γη αληηπξνζψπνπ θαη παηδηθή εξγαζία) εζηηάδνληαο ζηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Κχπξνπ θαη ηεο ΔΔ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κε αγγίγκαηα, ρσξίο αγγίγκαηα θαζψο θαη ησλ κνξθψλ ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. Αθνινχζσο ζα παξνπζηαζηνχλ νη δείθηεο αλαγλψξηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ, νη νπνίνη ζα εζηηαζηνχλ ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηε ζηάζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο επηινγέο, ηα ζσκαηηθά ηξαχκαηα θαζψο θαη ηα νξγαληθά ζεκάδηα. ηνπο δείθηεο αλαγλψξηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη δείθηεο αλαγλψξηζεο ησλ θαθνπνηεηηθψλ γνληψλ. Δπηπξφζζεηα απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία ηεο παξνπζίαζε ζα δηαηππσζνχλ νη δηαγλσζηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηα ίδηα ηα παηδηά ελψ παξάιιεια ζα γίλεη θαη κηα παξνπζίαζε δσγξαθηψλ πνπ έρνπλ θάλεη ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλα παηδηά, απφ ηελ έθζεζε «Σν ζεκάδη ηεο Καθνπνίεζεο» πνπ δηεμήρζε ζηε Μαδξίηε ην 200. Ζ παξνπζίαζε ζα νινθιεξσζεί κε ηηο βαζηθέο αξρέο δηαρεηξίζεηο ησλ ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ κέζα απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Κχπξνπ. Ννκηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο Ζιέθηξα Κνπηζνύθνπ, Ph.D, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο (ΠΓ 407/80) Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ, Γηθεγόξνο, Αιέμαλδξνο-ηακάηηνο Αλησλίνπ, Ph.D, Λέθηνξαο Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Αζελώλ, ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν φξνο ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ θαη δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εηδηθέο εθείλεο παξακέηξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ φηαλ ην ζχκα είλαη παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα γηα λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζνλ γηα ηα παηδηά ΑΜΔΑ επηθπιάζζεηαη θάπνηα εηδηθή θαη εληζρπκέλε πξνζηαζία. Με δεδνκέλε ηελ κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ Γίθαην αλειίθσλ ζην ζχγρξνλν Γίθαην ηνπ Παηδηνχ πνπ θνξπθψλεηαη θαη εγθηβσηίδεηαη ζηελ ππνγξαθή ηεο ΓΓΠ, ε ζεζκηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη βεβαίσο ππφ ην πξίζκα ηεο χκβαζεο απηήο, κε αλαθνξέο ηφζν ζην ίδην ην θείκελφ ηεο φζν θαη ζηα ζρεηηθά Πξφζζεηα Πξσηφθνιιά ηεο. Έκθαζε δίδεηαη αθφκε ζηηο ζρεηηθά πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (Ν 3625/2007, Ν.3500/2006) νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο καο κε ηελ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ ζχκαηνο ελ γέλεη θαη αθνξά θπζηθά θαη ζην παηδί ΑΜΔΑ, κεηά ηελ θχξσζε ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη πνξλνγξαθία. H λνκηθή πξνζέγγηζε ζπκπιεξψλεηαη κε παξάζεζε φισλ ησλ ξπζκίζεσλ ζε επίπεδν πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαηά ηα ηειεπηαία ηξηάληα έηε θαη αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ ΑΜΔΑ απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αιιά θαη ζην πιαίζην ηνπ δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ παξάζεζε παξαδεηγκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ ΑΜΔΑ ζηε ρψξα καο φπσο θαη δηεζλψο ζπλδέεη ηελ πξνεγεζείζα ζεζκηθή πξνζέγγηζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλαδεηθλχεη ην πξνθίι ησλ δξαζηψλ αιιά θαη ηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ θαη νδεγεί ζε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ-ζπκάησλ. Σν παηδί σο κάξηπξαο Απόζηνινο Βνύξδαο, Παηδνςπρίαηξνο, PhD, MRCPsych, CCST, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο Αγία νθία, Γξακκαηέαο ηνπ Κιάδνπ Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, Κάζε ρξφλν ρηιηάδεο παηδηά εκπιέθνληαη κε ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ε καξηπξία ηνπο είηε σο ζχκαηα είηε σο απηφπηεο κάξηπξεο είλαη απαξαίηεηε. πρλά ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο μεληθά κηα δηακάρε θαηά πφζν ε καξηπξία ελφο παηδηνχ είλαη αμηφπηζηε. Σν έλα άθξν ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά δελ ιέλε ςέκαηα ελψ ην απέλαληη άθξν φηη ηα παηδηά είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζηελ ππνβνιή θαη ζηε θαληαζία θαη νη καξηπξίεο ηνπο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζθεπηηθηζκφ. Σν γεγνλφο φηη ε αλζξψπηλε κλήκε δελ είλαη απιά κηα ιεηηνπξγία πηζηήο αλαπαξαγσγήο ησλ πεπξαγκέλσλ αιιά πξνζνκνηάδεη κε κηα θαηαζθεπή πνπ ζπλήζσο πεξηέρεη θαη αμηφπηζηα θαη αλαμηφπηζηα ζηνηρεία θάλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ απφθαζε γηα ην ηη είλαη αιεζέο θαη ηη φρη. Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρεη δεκνζηεπηεί έλαο ζεκαληηθφο φγθνο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε κλήκε, ηελ ππνβνιή, ηελ θαζπζηεξεκέλε απνθάιπςε θαη ην πψο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηνλ ηξφπν ζπλέληεπμεο. Ζ παξνχζα νκηιία ζηνρεχεη λα αλαθεθαιαηψζεη ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ βηβιηνγξαθίαο, θαη λα παξνπζηάζεη αμηφπηζηνπο ηξφπνπο ζπλέληεπμεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 08:00-09:00 Δγγξαθέο 09:00-10:30 Ξξόεδξνο: Θαηεξίλα Πώθνπ, Γξ., Κνηλσληνιόγνο Τγείαο θαη Ιαηξηθήο, Πξόεδξνο Διιεληθνύ Γίθηπνπ ρνιείσλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο Γ.Δ..Π.Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα