ΕΤΚΤΧΩΦΕΚΦ ΧΗΦ ΚΝΠΟΚΝΗΦ ΝΥΚΦΗΦ ΦΧΗΠ ΚΝΓΕΠΕΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΚΤΧΩΦΕΚΦ ΧΗΦ ΚΝΠΟΚΝΗΦ ΝΥΚΦΗΦ ΦΧΗΠ ΚΝΓΕΠΕΚΑ"

Transcript

1 ΕΤΚΤΧΩΦΕΚΦ ΧΗΦ ΚΝΠΟΚΝΗΦ ΝΥΚΦΗΦ ΦΧΗΠ ΚΝΓΕΠΕΚΑ Αντϊνθσ Οαϊλλθσ, Πευρολόγοσ-Ψυχίατροσ, Αν. Νακθγθτισ ΕΝΤΑ Α ΤΑΠΕΤΚΦΧΗΟΚΑΝΘ ΨΨΧΚΑΧΥΚΝΗ ΝΞΚΠΚΝΗ Ε.Ν.Τ.Α., ΕΥΕΨΠΗΧΚΝ ΤΑΠΕΤΚΦΧΗΟΚΑΝ ΚΠΦΧΚΧΨΧ ΨΨΧΚΝΗΦ ΨΓΕΚΜΠΗΦ ΩΠΑΦΕΚ ΝΑΥΔΚΧΕΚΥΨΥΓΚΝ ΝΕΠΧΥ

2 ΕΟΤΕΚΥΛΕΦ ΚΝΠΟΚΝΩΠ ΝΥΚΦΕΩΠ 1893: Η μεγαλφτερθ ικονομικι φφεςθ των ΗΤΑ 1929: Χο ικονομικό Νραχ των ΗΤΑ, 1968: Η Φοβιετικι παρζμβαςθ του ςτθν Χςεχοςλοβακία Αρχζσ του 1990: Η οικονομικι κατα ρρευςθ των πρϊθν Φοβιετικϊν χωρϊν Tζλθ του 1990: Η Αςιατικι οικονομικι κρίςθ, Νοινα Χαρακτθριςτικα Δραματικζσ αυξήςεισ ςτα ποςοςτά ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ - ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΣΟΝΙΩΝ και ΘΑΝΑΣΩΝ

3 ΚΝΠΟΚΝΗ ΨΦΕΦΗ ΝΑΚ ΕΤΑΓΓΕΞΟΑΧΚΝΗ ΨΓΕΚΑ Η ςυνεχιηομζνθ Ωφεςθ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ και μοναδικι απειλι ςτθν επαγγελματικι υγεία, κακότι καλλιεργεί Ανταγωνιςτικζσ Τιζςεισ ργανιςμϊν, που οδθγοφν ςε μζτρα, μείωςθσ του κόςτουσ εργαςίασ, που ςυνεπα γονται: Mείωςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων, Aφξθςθ των ωρϊν απαςχόλθςθσ, των εργαηομζνων, Τροςωρινι απαςχόλθςθ, με μειωμζνο ωρα ριο εργαςίασ, Οείωςθ των αποδοχϊν, Διακοπι προγραμμα των επιδοτιςεων.

4 Η ΑΨΡΑΠΟΕΠΗ ΑΠΕΥΓΚΑ Η Ανεργία ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Νοινότθτασ ανζβθκε από 7.2% το 2007 ςτο 9,7% το 2011, Νατα τθν ίδια χρονικι περίοδο, θ Ανεργία ςτισ ΗΤΑ διπλαςια ςτθκε από το 4,6% ςτο 9,1% Χο Διεκνζσ Πομιςματικό Χαμείο προβλζπει μακρα πορεία ςυνεχιηομζνθσ οικονομικισ υφζςεωσ και οικονομικισ αςτα κειασ (2011).

5 Η ΧΩΥΚΠΗ ΚΝΠΟΚΝΗ ΝΥΚΦΗ Η ΤΥΣΦΦΑΧΗ ΚΝΠΟΚΝΗ ΝΑΧΑΥΥΕΨΦΗ ΕΚΠΑΚ Η ΧΑΧΨΧΕΥΗ ΝΑΚ Η ΒΑΙΨΧΕΥΗ ΤΑΓΝΦΟΚΑ ΚΝΠΟΚΝΗ ΝΥΚΦΗ ΑΤ ΧΗΠ ΕΤΧΗ ΧΗΦ ΟΕΓΑΞΗΦ ΨΦΕΦΕΩΦ 1 ΦΧΚΦ 5 ΝΓΕΠΕΚΕΦ ΦΕ Ξ ΧΠ ΝΦΟ ΖΨΠ ΝΑΧΩ ΑΤΣ ΦΨΠΙΗΝΕΦ ΑΙΞΚΑΦ ΦΧΩΧΕΚΑΦ United Nations; The Millennium Development Goals Report (2011),

6 ΦΨΠΕΤΕΚΕΦ ΚΝΠΟΚΝΩΠ ΝΥΚΦΕΩΠ Ανεργία Οείωςθ Ειςοδιματοσ Γενικευμζνθ αβεβαιότθτα Τερικοπζσ Δθμοςίων Δαπανϊν Τερικοπζσ Δαπανϊν για τθν Ψγεία Αφξθςθ Γενικισ Ποςθρότθτασ Αφξθςθ Νατα κλιψθσ Αφξθςθ Αυτοκτονικότθτασ Αφξθςθ Ινθτότθτασ

7 ΑΠΕΥΓΚΑ ΝΑΚ ΙΠΗΦΚΟΧΗΧΑ ικονομικζσ μεταβολζσ και κνθςιμότθτα ςε 26 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ Αφξθςθ 1% ςτθν ανεργία, ςυνεπα γεται αφξθςθ 0,8% ςτισ αυτοκτονίεσ, και ανκρωποκτονίεσ ςτισ θλικίεσ <65 ετϊν Αφξθςθ > 3% ςτθν ανεργία αυξα νει τισ αυτοκτονίεσ > 4%, όπωσ και τουσ κανα τουσ από χριςθ αλκοόλ. * Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Mc Kee M. The health implications of a financial crisis: a review of the evidence. Ulster Med J 2009, 78: *Stuckler D, Basu S, Suhrcke M et al. The public health effect of economic crisis and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet 2009, 374:

8

9 Αυτοκτονικότθτα και Δθμοςιο-οικονομικζσ Δαπα νεσ Οελζτθ τθσ ςχζςθσ Δθμόςιων Νοινωνικϊν Δαπανϊν και Αυτοκτονιϊν ςε 27 χϊρεσ του ργανιςμοφ ικονομικισ Φυνεργαςίασ και Ανα πτυξθσ (OECD) κατα τθν περίοδο , ζδειξε ότι, τα Τρογρα μματα Νοινωνικισ Τρόνοιασ μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικό παρα γοντα πρόλθψθσ των αυτοκτονιϊν ςε χϊρεσ, που περνοφν οικονομικι κρίςθ. * Gerdtham U, Ruhm CJ. Deaths rise in good economic times: evidence from the OECD. Econom Hum Biol 2006, 4:

10 Κατάθλιψη: Η ανθρώπινη κρίση

11 Καηάθλιυη Η ζστνόηερη υστική διαηαρατή Η υστική νόζος ηης εποτής μας

12

13 Επίπτωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν ψυχικι υγεία ςτθν Ελλα δα Δείκτεσ ψυχικισ υγείασ: 1 Eιςαγωγζσ ςε ψυχιατρικζσ κλινικζσ, 2 Eπιςκζψεισ ςε εξωτερικα ψυχιατρικα ιατρεία 3 Επείγοντα περιςτατικα ψυχιατρικϊν κλινικϊν, 4 Αυτοκτονίεσ, Ανκρωποκτονίεσ, 5 Ινθςιμότθτα 6 Διαηφγια, Δεδομζνα τελευταίασ 10ετίασ: i. Ελλθνικι Φτατιςτικι Ψπθρεςία ii. Αιγινιτειο, iii. Ψυχιατρικό Ποςοκομείο Αττικισ, iv. Γενικό Νρατικό Ακθνϊν v. Ευαγγελιςμόσ Ο. Γιωτάκοσ, Δ. Καράμπελασ, Α. ΚαυκάσΨυχιατρική 2011, 22:

14 ΑΤΧΕΞΕΦΟΑΧΑ ΧΗΦ ΟΕΞΕΧΗΦ Φθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ του ποςοςτοφ ανεργίασ και των επιςκζψεων, ςτα Χακτικα Εξωτερικα Κατρεία, όπωσ και ςτο Χμιμα Επειγόντων του Αιγινιτειου Ποςοκομείου. Χο 40% τθσ διακφμανςθσ των επιςκζψεων ςτα εξωτερικα ιατρεία οφείλεται ςτθν ανεργία. Η Αφξθςθ τθσ ανεργίασ κατα 1% ςτον πλθκυςμό του λεκανοπεδίου το 2009 μεταφρα ηεται ςε 2308 περιςςότερα περιςτατικα. Χο 50% του αρικμοφ τθσ αφξθςθσ των επιςκζψεων αφορα ςε Πζα Επείγοντα Τεριςτατικα. Χο ποςοςτό ανεργίασ κατα τθν περίοδο ςχετίηεται κετικα με τθν αφξθςθ των ανκρωποκτονιϊν κατα 16% και των Διαηυγίων κατα 20% Ο. Γιωτάκοσ, Δ. Καράμπελασ, Α. ΚαυκάσΨυχιατρική 2011, 22:

15

16 ΚΝΓΕΠΕΚΕΦ ΧΑΟΗΞΨ ΕΚΦΔΗΟΑΧΦ Τροβμιματα Φτζγαςθσ και Φίτιςθσ Ττωχότερθ Ψυχικι και Φωματικι Ψγεία των γονιϊν και των παιδιϊν τουσ The Urban Institute, (2005); Low-income working families: Facts and Figures Taylor, J. and H.A. Geldhauser (2007), Low-income older workers, ink. S, Shultzand G. A. Adans (Eds) Aging and work un 21 st Century, Mahwash, NJ:Lawrence Erlbaum Associatew,pp 25-49

17 ΒΚΩΟΑΧΚΝΗ ΑΠΧΚΞΗΨΗ ΧΗΦ ΝΚΠΩΠΚΝΗΦ ΨΤΒΑΙΟΚΦΗΦ ΧΩΠ ΟΗΧΕΥΩΠ Η υποκειμενικι αντίλθψθ των μθτζρων ωσ προσ τθ χαμθλι κοινωνικι τουσ κατα ςταςθ προδικα ηει γεννιςεισ παιδιϊν με αυξθμζνα επίπεδα Νορτιηόλθσ ςτο αίμα. που ςυνεπα γεται μείωςθ των μακθςιακϊν τουσ ικανοτιτων λόγω δυςλειτουργίασ των Κπποκα μπων. ι παραπα νω δυςμενείσ επιδρα ςεισ κατα τθν περίοδο τθσ ανα πτυξθσ του εγκεφα λου λόγω του μθτρικοφ Stress, ςυνοδεφουν τα παιδια με υποβα κμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ τουσ, δια βίου. Nancy A. Melville, Medscape, Medical news> Psychiatry, Aug 16, 2013 Margaret Sheridan, Labs of Cognitive Neuroscience, Boston Children's Hospital, Harvard, publ. on Aug. 7, 2013, Medscape Medical News.

18 Διατροφι κατα τα πρϊτα ςτα δια ανα πτυξθσ των παιδιϊν Η ανκυγιεινι διατροφι των μθτζρων κατα τθ δια ρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, αυξα νει τθ ςυχνότθτα Φυμπεριφορικϊν και Ψυχικϊν Διαταραχϊν ςτα παιδια., (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. Published online August 17, 2013.Medscape Medical news) Deakin University, Melbourne, Australia Η ποιότθτα διατροφισ των εγκφων όπωσ και θ διατροφι των παιδιϊν κατα τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ, επιδροφν ςθμαντικα ςτθ Φωματικι και Ψυχικι Ψγεία των παιδιϊν, ςυνεπαγόμενα Ναρδιο-αγγειακα νοςιματα, Φακχαρϊδθ Διαβιτθ, Οεταβολικα Φφνδρομα, Διαταραχζσ Άγχουσ και Νατα κλιψθσ ςτθν εφθβεία. Felice Jacka, (This study included 23,020 women and their children who were participants in the Norwegian Mother and Child Cohort Study)

19 ΦΔΑ & ΦΨΟΤΕΥΚΦΥΑ ΦΧΨΗΠ ΤΑΚΔΚΝΗ ΗΞΚΝΚΑ Η κατανα λωςθ 1-4 ποτϊν Φόδασ ςχετίηεται με ςθμαντικι αφξθςθ τθσ επικετικισ τα ςεωσ ςυμπεριφορα σ των παιδιϊν ζναντι των ςυνομιλικων τουσ που δεν πίνουν αεριοφχα Χα παιδια που αναλίςκουν 2 ι περιςςότερα α;νκρακοφχα ποτα τθν θμζρα εμφανίηουν υψθλότερεσ τα ςεισ απόςυρςθσ Τεριςςότερα από 4 ποτα ςυνδζονται με διαταραχζσ προςοχισ και ςυγκζντρωςθσ Χα παιδια που ξεπερνοφν τισ παραπα νω ποςότθτεσ, προκαλοφν περιςςότερεσ από το διπλα ςιο καταςτροφζσ ανγτικειμζνων, φυςικζσ επικζςεισ ςε α τομα, και εμπλοκζσ ςε καυγα δεσ Shakira Suglia, ScD, assistant professor of epidemiology at the Mailman School of Public Health at Columbia University in New York City, J Pediatr. Published online August 15, 2013.

20 Τροσ τουσ Τολιτικοφσ Χαγοφσ H απόδειξθ για το αν κατανοείτε πραγματικα ζνα ςχιμα Οικονομικήσ-Κοινωνικήσ υμπεριφοράσ, βρίςκεται ςτο αν γνωρίηετε, πϊσ να το αντιςτρζψετε. Daniel Kahnedman, κζψη, αργή και γρήγορη,(υμπεριφορική οικονομική, Μηχανιςμοί λήψησ αποφάςεων, Γνωςιακή Επιςτήμη) Εκδ. Κάτοπτρο, Απρίλιοσ 2013, ςελ *προςθήκη του ομιλοφντοσ Αν δεν το γνωρίηετε, δθλϊςτε περί τίνων προαιρείςκε: Χα πα ντα ρεί (Ηρα κλειτοσ, 2500 π.χ.), κατα τα ζξωκεν εντελλόμενα; Χθ διαςφα λιςθ τθσ ςυνεχιηομζνθσ κερδοςκοπίασ των μεγαλοεπενδυτϊν του Χραπεηικοφ κατεςτθμζνου; ( Shuman, Αφγουςτοσ 2013) Χθ διαςφα λιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, που προςτατεφει τον κοινωνικό ιςτό; Lieben and Arbeiten (Erick Erickson & Sigmund Freud),; Θ Να τι α λλο, που όςο γνωρίηουμε, δεν κζλετε να καταλα βετε;

21 ΦΨΟΤΕΥΑΦΟΑΧΚΝΑ Φε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, οι φτωχοί, που πρϊτοι πλιττονται, είναι οι φτωχοί και αποτελοφν ομα δα υψθλοφ κινδφνου. Χα α τομα που ιδθ νοςοφν από Ψυχικζσ Διαταραχζσ, αποτελοφν επίςθσ ομα δα υψθλοφ κινδφνου. ι ικογζνειεσ που πλιττονται από φτϊχεια, αναςφα λεια & αβεβαιότθτα, φζρουν δια βίου τα τραφματα που θ κρίςθ τουσ επζφερε Η μζχρι τοφδε εμπειρία ζχει δείξει ότι, οι πολιτικζσ προτεραιότθτεσ κα κε χϊρασ, που αντιμετωπίηει οικονομικι κρίςθ, είναι θ διαςφα λιςθ τθσ εργαςίασ και θ προςταςία τθσ βιωςιμότθτασ των ατόμων, που βρίςκονται ςε μεγαλφτερο κίνδυνο. Η ανα λθψθ δρα ςεων υποςτιριξθσ των πλθττομζνων, αποτελεί, πρωταρχικι κοινωνικι ευκφνθ όλων.

22 ΕΟΤΕΚΥΚΑ ΕΚΦ ΩΧΑ ΟΗ ΑΝΨΠΧΩΠ ικονομικζσ μεταβολζσ και κνθςιμότθτα ςε 26 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ι αυξιςεισ ςτθν ανεργία δεν ζχουν καμία επίπτωςθ ςτο ποςοςτό των αυτοκτονιϊν, όταν οι Δαπα νεσ Ενεργϊν Τρογραμμα των Φτιριξθσ τθσ Αγορα σ Εργαςίασ, ςτόχευαν ςτθ Διατιρθςθ των Ιζςεων Εργαςίασ και τθν Επανζνταξθ των Απολυόμενων.* * Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Mc Kee M. The health implications of a financial crisis: a review of the evidence. Ulster Med J 2009, 78: *Stuckler D, Basu S, Suhrcke M et al. The public health effect of economic crisis and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet 2009, 374: Αντ αυτοφ ιςχφει το ΣΤΦΛΟΚ ΣΑ ΣΕ ΩΣΑ ΣΟΝ ΣΕ ΝΟΤΝ ΣΑ ΣΕ ΟΜΜΑΣΑ ΕΙΙΝ από την φβρη του Οιδήπποδα ςτο Μάντη Σειρρεςία

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογοσ Σο κείμενο αυτό ςυνιςτά μια πρϊτθ περιεκτικι και

Διαβάστε περισσότερα

Αρκετές έρευνες δείχνουν συσχέτιση μεταξύ οικονομικών κρίσεων και ψυχολογικής επιβάρυνσης

Αρκετές έρευνες δείχνουν συσχέτιση μεταξύ οικονομικών κρίσεων και ψυχολογικής επιβάρυνσης ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 22 (2), 2011 109 Ερευνητική εργασία Research article Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα * Ο. Γιωτάκος, Δ. Καράμπελας, Α. Καυκάς Ψυχιατρική Κλινική, 414 Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα

Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα Είναι βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνο ότι θ οικονομικι κρίςθ δεν «παράγει» μόνο ανεργία και φτϊχεια, αλλά «παράγει» και αρρϊςτια. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

SICK BUILDING SYNDROME

SICK BUILDING SYNDROME SICK BUILDING SYNDROME Σο ύνδρομο του Παθογόνου Κτιρίου Μία Ξεχωριςτή Κλινική Οντότητα Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ιςτορικι αναδρομι και αναφορά ςε ςχετικζσ μελζτεσ 'Ήδθ από τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα αναγνωρίηεται θ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία στη Δίνη της Οικονομικής Κρίσης. Γιάννης Κυριόπουλος. Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Η Υγεία στη Δίνη της Οικονομικής Κρίσης. Γιάννης Κυριόπουλος. Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Η Υγεία στη Δίνη της Οικονομικής Κρίσης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH,MSc,PhDMSc PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Περίγραμμα Από την χρηματοπιστωτική κρίση στην οικονομική ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2 Κατάρρευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ (+30 210)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ω ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ» ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΤΡΙΓΟΤ ΛΔΤΚΟΘΔΑ Α.Μ. 187/04 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα