ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ"

Transcript

1 ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

2 ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ Το παιδί φκάνει ςτο ειδικό ογκολογικό κζντρο ςε καλφτερθ γενικι κατάςταςθ και ενδεχομζνωσ, χωρίσ προχωρθμζνθ νόςο Αντιμετώπιςη Δυςκολίεσ ςε όλεσ τισ φάςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ νόςου Κακίςταται απαραίτθτθ θ ςυνεχισ διαςφνδεςθ με τα εξειδικευμζνα παιδοογκολογικά τμιματα

3 Θεραπεία Ειδικι, ςυχνά μακροχρόνια, με ποικίλεσ επιπτϊςεισ ςωματικζσ όπωσ θ χειρουργικι επζμβαςθ, θ αλωπεκία ψυχικζσ, όπωσ αλλαγι περιβάλλοντοσ, αποχωριςμόσ από αδζλφια και φίλουσ, διακοπι ςχολικισ εκπαίδευςθσ κ.λπ. Μεταβάλλει τθν κακθμερινότθτα του αςκενοφσ και του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ υςτηματική παρακολοφθηςη (follow-up): Μακρά, ςυχνά με εξειδικευμζνεσ εξετάςεισ (π.χ. παρακζντθςθ για μυελόγραμμα, Μαγνθτικι τομογραφία) Αποκατάςταςη-Επανζνταξη: Κρίςιμεσ για τθν ομαλι ψυχοκοινωνικι εξζλιξθ του αςκενοφσ

4 ΚΟΠΟ H πιλοτικι καταγραφι των προβλθμάτων ςτθν περιφζρεια (Κζρκυρα) Η μετάδοςθ τθσ εμπειρίασ από ζνα μεγάλο παιδοογκολογικό κζντρο τθσ Ακινασ (Νος. Παίδων Αγ. Σοφία, Κ.Ε.Θ.) Πρόταςθ μζτρων ανάπτυξθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ κζντρου περιφζρειασ και επίλυςθσ δυςκολιϊν που κα μποροφςαν τελικά να αντιμετωπιςτοφν ςε τοπικό επίπεδο

5 Προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ Ειδικά ερωτθματολόγια ΜΕΘΟΔΟ Επαφι με εκπαιδευτικοφσ, επαγγελματίεσ υγείασ, γονείσ κακϊσ και με παιδιά με νεοπλαςματικζσ αςκζνειεσ Άμεςεσ και εςτιαςμζνεσ απαντιςεισ Διευκρινίςεισ και προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ πολλϊν από τα προβλιματα που αναδείχκθκαν Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων ςε τοπικό επίπεδο

6 ΔΙΑΓΝΩΗ Καταγράφθκαν πολλά παράπονα από τουσ γονείσ για: κακυςτζρθςθ ςτθ διάγνωςθ τθσ νόςου και κακυςτζρθςθ ςτο χρόνο παραπομπισ ςε ειδικό κζντρο από τουσ οικογενειακοφσ παιδιάτρουσ Γιατί?? Επηρζαςε αυτή η καθυςτζρηςη το παιδί?? H «κακοήθεια» είναι «ςπάνιο νόςημα» Υπάρχει ανάγκη για μεγαλφτερη ευαιςθητοποίηςη των ιατρϊν ςτη διερεφνηςη προσ την κατεφθυνςη κακοήθειασ ακόμα και απζναντι ςε «αθϊα» ςυμπτϊματα? Επί εμμονισ των ςυμπτωμάτων παρά τθ χοριγθςθ ςυμβατικισ αγωγισ, δεν πρζπει να φείδονται περαιτζρω διαγνωςτικϊν εξετάςεων ι επικοινωνίασ με ιατροφσ πιο εξειδικευμζνων ειδικοτιτων

7 Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν ςτην πρϊιμη ανίχνευςη ςυμπτωμάτων και ςημείων ςυμβατϊν με νεοπλαςματική νόςο? Ιδιαίτερα καταλυτικόσ Πλικοσ ςυμπτωμάτων και ςθμείων μπορεί να υποκρφπτουν κακοικεια Ωχρότθτα, ζντονθ κόπωςθ Διπλωπία, εμμζνουςεσ κεφαλαλγίεσ Εμμζνουςα πυρετικι κίνθςθ, χωρίσ εμφανι εςτία Ανορεξία και απϊλεια βάρουσ Ψθλαφθτι μάηα κοιλιακισ χϊρασ (αντιλθπτι π.χ. κατά το μπάνιο του παιδιοφ) Ανάγκθ για ενθμζρωςθ των φορζων αυτϊν προσ ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ ςτθν πρϊιμθ ανίχνευςθ φποπτων ςυμπτωμάτων

8 ΔΙΑΓΝΩΗ Μπορεί η πρϊτη εργαςτηριακή ή απεικονιςτική διερεφνηςη να γίνει ςτον τόπο κατοικίασ του αςθενοφσ? Απλζσ εργαςτθριακζσ π.χ. γενικι αίματοσ με μικροςκοπικι εξζταςθ και απεικονιςτικζσ εξετάςεισ π.χ. υπερθχογράφθμα κοιλίασ ι α/α οςτοφ μποροφν να προςφζρουν ςθμαντικά ςτον αποκλειςμό ι τθν επιβεβαίωςθ ιςχυρισ πικανότθτασ φπαρξθσ νεοπλαςματικισ νόςου Πότε πρζπει να απευθυνθεί ο οικογενειακόσ παιδίατροσ ςε τριτοβάθμιο παιδιατρικό κζντρο? Σαφείσ εργαςτθριακζσ ι απεικονιςτικζσ ενδείξεισ κακοικειασ Επιμονι των ςυμπτωμάτων παρά τθ χοριγθςθ αγωγισ Μετά από απαίτθςθ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ

9 ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εξουκενωτικζσ, μακροχρόνιεσ κεραπείεσ, εκτόσ του τόπου διαμονισ, διαδικαςία που ςυχνά επιβαρφνει οικονομικά τθν οικογζνεια, καταλφει τισ κακθμερινζσ και επαγγελματικζσ ςυνικειεσ. Απόλυτθ ικανοποίθςθ από τθν αντιμετϊπιςθ ςτο παιδοογκολογικό κζντρο. Δυνατότητα χορήγηςησ αντινεοπλαςματικήσ θεραπείασ ςτην Περιφζρεια? Ακόμη όχι... 6 παιδοογκολογικά τμιματα ςε όλθ τθν επικράτεια (3 ςτθν Ακινα, 2 ςτθ Θεςςαλονίκθ, 1 ςτθν Κριτθ) Λεπτζσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ, μακροχρόνια χθμειοκεραπευτικά ςχιματα, ακτινοκεραπεία Μθ δυνατότθτα χοριγθςθσ χθμειοκεραπείασ εκτόσ των ογκολογικϊν κζντρων

10 ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δυνατότητα διαςφνδεςησ με εξειδικευμζνα κζντρα του εξωτερικοφ? Υπάρχει, κυρίωσ για εξειδικευμζνεσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ ι εφαρμογι ειδικϊν μεκόδων αποκατάςταςθσ Χοριγθςθ βεβαιϊςεων και μζριμνα για τθν ζγκαιρθ πραγματοποίθςθ του ταξιδιοφ Κάλυψθ κόςτουσ από τα αςφαλιςτικά ταμεία

11 ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δυνατότητα φιλοξενίασ των οικογενειϊν? Ξενϊνεσ οικογενειϊν παιδιϊν με νεοπλαςματικζσ πακιςεισ (ΕΛΠΙΔΑ, ΦΛΟΓΑ) Φιλοξενία του παιδιοφ και ενόσ μόνο ςυνοδοφ (Δωμάτιο με 2 κρεβάτια) Κοινι κουηίνα Μεγάλοσ αρικμόσ αςκενϊν, με αποτζλεςμα δυςκολία απορρόφθςθσ αςκενϊν από τουσ ξενϊνεσ Συνικωσ φιλοξενία ςε γονείσ ι φίλουσ, ι ξενοδοχείο ι «λιμνάηουν» ςτο Νοςοκομείο Κάλυψη των μετακινήςεων από τα αςφαλιςτικά ταμεία? Παλαιότερα: Κάλυψθ μετακίνθςθσ αςκενοφσ και ενόσ ςυνοδοφ ςτο 60%-100% ανάλογα με το ταμείο Τϊρα:???

12 ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ςχολική εκπαίδευςη των ογκολογικϊν αςθενϊν? Η εκπαίδευςθ πρζπει να ςυνεχίηεται κατά τθ κεραπεία και τθ νοςθλεία Μθ διακοπι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ Ομαλι ςυνζχιςθ ϊςτε να μθ χακεί ςχολικι χρονιά και ζπειτα να ςυνεχίςει ςτθν ίδια τάξθ με τουσ παλιοφσ ςυμμακθτζσ του, Ψυχολογικι τόνωςθ Φπαρξθ ςχολείου ςτα Παιδιατρικά-Ογκολογικά Τμιματα

13 Εκπαίδευςη ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ «Δθμόςιο Σχολείο Αγία Σοφία» «Δθμόςιο Σχολείο Αγλαΐα Κυριακοφ» Νθπιαγωγείο, Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ από δθμόςιουσ λειτουργοφσ του Υπουργείου Παιδείασ Κάλυψθ τθσ διδακτζασ φλθσ, ςχολικζσ γιορτζσ, τελετι λιξθσ, Πιςτοποιθτικό αποφοίτθςθσ τθσ τάξθσ!!! Εναλλακτικά προγράμματα διδαςκαλίασ των παιδιϊν με νεοπλαςματικζσ αςκζνειεσ με κατ οίκον διδαςκαλία όταν αυτά δεν μποροφν να πθγαίνουν ςτο ςχολείο π.χ. ςτα παιδιά του Δθμοτικοφ: Γλϊςςα-Μακθματικά, 8 ϊρεσ/εβδομάδα

14 Ψυχολογική ςτήριξη παιδιοφ και οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ Τπάρχει Εξειδικευμζνθ ψυχολογικι ςυμβουλευτικι ςτισ Παιδιατρικζσ-Ογκολογικζσ μονάδεσ για τθν υποςτιριξθ του παιδιοφ που αλλάηει θ εικόνα του Παχυςαρκία από κορτιηόνθ, αλωπεκία, χριςθ περοφκασ Εξειδικευμζνθ εργοκεραπεία για να μθν υπάρχει «κενόσ ψυχολογικά χρόνοσ» Ψυχολογικι ςτιριξθ των γονζων Προτείνεται.. Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με τοπικοφσ παιδοψυχολόγουσ και παιδοψυχιάτρουσ

15 ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (FOLLOW-UP) Υπάρχουν τρόποι και ςε τοπικό επίπεδο που να ςυμβάλλουν ςτην αποκατάςταςη του αςθενοφσ? Σε περιπτϊςεισ που υπάρχουν νευρολογικά προβλήματα Κινθςιοκεραπεία Ακλοπαιδιζσ Κολυμβθτιριο Ποδθλαςία Ποδόςφαιρο, μπάςκετ Ακλιματα αλλά ΟΧΙ πρωτακλθτιςμό Πλιρθσ υποςτιριξθ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ Αντιμετϊπιςθ οςτεοπόρωςθσ από τθν παρατεταμζνθ λιψθ κορτικοειδϊν

16 ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (FOLLOW-UP) Δυνατότητεσ ςυςτηματικήσ παρακολοφθηςησ (follow up) των παιδιϊν κατά την αποθεραπεία ςε τοπικό επίπεδο, επικουρικά με την παρακολοφθηςη από το κζντρο τριτοβάθμιασ περίθαλψησ? Απλζσ εξετάςεισ αίματοσ και επικοινωνία με το ειδικό ογκολογικό κζντρο Υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ: Αδρι εξζταςθ και από μθ εξειδικευμζνο ςε παιδιατρικοφσ αςκενείσ ακτινολόγο Εμβολιαςμοί: Τροποποίθςθ εμβολιαςτικϊν ςχθμάτων ςε ςυνεννόθςθ με το ειδικό κζντρο Ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και ανίχνευςθ από τον τοπικό παιδίατρο απϊτερων επιπτϊςεων τθσ ςυνδυαςμζνθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ του ογκολογικοφ αςκενοφσ Μυοςκελετικά προβλιματα Νευρολογικζσ και ψυχιατρικζσ διαταραχζσ Ενδοκρινολογικζσ διαταραχζσ Καρδιολογικι τοξικότθτα Εμφάνιςθ 2 θσ κακοικειασ

17 ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ Πϊσ μπορεί να επιτευχθεί η ομαλή επανζνταξη των παιδιϊν και η γενικότερη κοινωνικοποίηςή τουσ? Ενκάρρυνςθ από γονείσ, εκπαιδευτικοφσ, επαγγελματίεσ υγείασ για: Άμεςθ ςυνζχιςθ του ςχολείου Συνζχιςθ προθγοφμενων δραςτθριοτιτων: ακλθτικϊν, μουςικϊν και άλλων Ζναρξθ νζων δραςτθριοτιτων όταν το επιτρζπει θ υγεία τουσ Ειδικά ςχολεία για παιδιά με νευρολογικά προβλιματα Εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων με βάςθ τον ςωςτό προςδιοριςμό τθσ ςωματικισ ικανότθτασ Επαγγελματικι αποκατάςταςθ, κατά το δυνατόν, ςτα πρότυπα των υγιϊν παιδιϊν

18 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ Η φροντίδα του παιδιατρικοφ ογκολογικοφ αςκενοφσ ςτθν περιφζρεια μπορεί και πρζπει να βελτιωκεί Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ομιλιϊν και ςεμιναρίων από τοπικοφσ φορείσ: Προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ που ζχουν τθν απαραίτθτθ εξειδίκευςθ Να απευκφνονται ςε γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και επαγγελματίεσ υγείασ Τότε μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ Δθμιουργία ζγκυρων ιςτοςελίδων και προϊκθςθ ενθμερωτικϊν μθνυμάτων ϊςτε: οι ενδιαφερόμενοι να χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο να παρζχονται πλθροφορίεσ για τισ δυνατότθτεσ αντιμετϊπιςθσ του ογκολογικοφ αςκενοφσ ςε τοπικό επίπεδο

19 Σασ ευχαριςτοφμε πολφ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα