Β.Δ. 666 τησ 25.7/ (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β.Δ. 666 τησ 25.7/22.8.1966. (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών"

Transcript

1 Β.Δ. 666 τησ 25.7/ (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χετικό το Π.Δ. 261/1991 περί προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ αδειϊν αλιείασ ςε επαγγελματικά ςκάφθ (Α` 98). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 10 παρ. 3 του Ν. 2040/ 1992 (Α 70): "Από 1 Ιουνίου 1995 για τα ςκάφθ μθχα- νοτρατϊν και μετά τθν πάροδο τθσ τριετίασ για τα γριγρί παφει οριςτικά θ άδεια αλιείασ των ςκαφϊν αυτϊν, τα οποία μπορει να εξακολουκιςουν να εργάηονται μόνο με δίχτυα και παραγάδια φςτερα από ςχετικι άδεια, που παρζχεται μετά από αίτθςθ του πλοιοκτιτθ τουσ". (Βλ. και παρατθριςεισ άρκρου 10 του παρόντοσ). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Η περ.σ του άρκρου 2 του Ν.2647/98 (Β 237) ορίηει ότι:"αρμοδιότθτα υπθρεςιϊν του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ είναι θ χοριγθςθ αδειϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν, αλιείασ και δυτϊν ςτα εςωτερικά φδατα (λιμνοκάλαςςεσ,λίμνεσ,ποταμοί,ιχκυοτροφεί α) (β.δ.666/1966, ΦΕΚ 160 Α`, ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α., ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α. και άρκρο 8 του ν. 2332/1995, ΦΕΚ 181 Α`)". Εν όψει του άρκρου 11 του ν. 2004/1952 ωσ και του άρκρου 27 του α.ν. 2078/39 "περί ιδρφςεωσ Οργανιςμοφ Αλιείασ και περί άλλων μζτρων προςταςίασ και προαγωγισ αυτισ", εν ςυνδυαςμϊ προσ τασ διατάξεισ του υπ` αρικ. 18/41 ν.δ. "περί καταργιςεωσ του Οργανιςμοφ Αλιείασ", του ν. 2756/54 "περί κυρϊςεωσ νομοκετθμάτων περιόδου ξενικισ κατοχισ, αφορϊντων τθν Τπθρεςίαν Αλιείασ, ςυμπλθρϊςεωσ και καταργιςεωσ τινϊν εξ αυτϊν, τασ διατάξεισ κλπ. (γν..τ.ε). Άδεια αλιευτικοφ ςκάφουσ. `Άρθρον Διά να εργαςκι οιοδιποτε ςκάφοσ μθχανοκίνθτον ι μθ ωσ αλιευτικόν εισ τθν κάλαςςαν ι τα εςωτερικά φδατα (λιμνοκάλαςςαι, ιχκυτροφεία, λίμναι ποταμοί) ι ωσ ςπογγαλιευτικϊν (γαγκάβα) απαιτείται όπωσ εφοδιαςκι δι` ειδικισ αδείασ εκδιδομζνθσ και ανανεουμζνθσ επί τθ λιξει τθσ ιςχφοσ τθσ κατά τα διά του παρόντοσ οριηόμενα. 2. Η κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον άδεια, ζχει τον τφπον βιβλιαρίου υπό τθν επωνυμίαν "άδεια αλιευτικοφ ςκάφουσ" ωσ το εισ το τζλοσ του παρόντοσ υπόδειγμα "Α" διά τα ςκάφθ εςωτερικϊν υδάτων, είναι δε το μόνον αποδεικτικόν ςτοιχείον του δικαιϊματοσ χρθςιμοποιιςεωσ δι` αλιείαν του ςκάφουσ δι` ό εξεδόκθ και διά το αλιευτικόν εργαλείον ι τα αλιευτικά εργαλεία τα οποία επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται δι` αυτοφ. Σο βιβλιάριον τφπου "Α" ωσ και το του τφπου "Β" είναι διατετιμθμζνον ζντυπον του Ν.Α.Σ. και χρθςιμεφει ταυτοχρόνωσ ωσ ζγγραφον νομίμου κυκλοφορίασ προκειμζνου περί των αλιευτικϊν πλοιαρίων και λζμβων τα οποία βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων δεν υποχρεοφνται εισ τον διά ναυτολογίου εφοδιαςμόν των. 3. Σο κατά τ` ανωτζρω βιβλιάριον κακίςταται άδεια αλιείασ ςκάφουσ τινόσ διά τθσ ςυμπλθρϊςεωσ των υπ` αυτοφ ςτοιχείων τθσ 3θσ και 4θσ ςελίδοσ και τθσ υπογραφισ του δεόντωσ, υπό τθσ οικείασ διά τθν ζκδοςιν του Αρχισ. `Άρθρον 2. Κατηγορίαι αδειών αλιευτικών ςκαφών. 1. Αι κατά το προθγοφμενον άρκρον άδειαι διακρίνονται εισ αδείασ επαγγελματικϊν ςκαφϊν, ιτοι των κατ` αποκλειςτικότθτα χρθςιμοποιουμζνων εισ τθν αλιείαν ι ςπογγαλιείαν από επαγγελματιϊν αποηϊντων εξ αυτισ και εισ αδείασ εραςιτεχνικϊν ςκαφϊν νοουμζνων ωσ τοιοφτων των χρθςιμοπιουμζνων, δι` αλιείαν προσ ψυχαγωγίαν υπό των ιδιοκτθτϊν αυτϊν ι τρίτων. Η διάκριςισ ςθμειοφται επί των βιβλιαρίων των αδειϊν περί ων το προθγοφμενον άρκρον διά των λζξεων Επαγγελματικισ ι εραςιτεχνικισ. Προσ άμεςον διάκριςιν των αδειϊν μεταξφ των, δφνανται να εκτυποφνται βιβλιάρια διαφόρου χρϊματοσ ι και μεγζκουσ. Άρθρον 3. `Εκδοςισ αδειών. 1. Αι βάςει του άρκρου 1 του παρόντοσ άδειαι διά το πρϊτον τικζμεναι εισ λειτουργίαν αλιευτικά ςκάφθ εκδίδονται μετ` ζγκριςιν του Τπουργείου Βιομθχανίασ υπό των αρμοδίων προσ τοφτο Αρχϊν. Η ζγκριςισ χορθγείται τθ αιτιςει του ιδιοκτιτου του

2 ςκάφουσ. Εν τθ αιτιςει κα αναγράφωνται άπαντα τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του ςκάφουσ και ο αλιευτικόσ αυτοφ εξοπλιςμόσ, κα βεβαιοφται δε θ ακρίβεια τοφτων υπό τθσ αρμοδίασ διά τθν ζκδοςιν τθσ αδείασ Αρχισ, μζςω τθσ οποίασ κα υποβάλλεται προσ το Τπουργείον Βιομθχανίασ (Τπθρεςίαν Αλιείασ). 2. Αρμόδιαι διά τθν ζκδοςιν των περί ων το παρόν αδειϊν είναι, αναλόγωσ τθσ διά του ςκάφουσ διενεργθκθςομζνθσ αλιείασ αι κάτωκι Αρχαί: α) Σα Κεντρικά Λιμεναρχεία δι` όλασ τασ κατθγορίασ των αλιευτικϊν ςκαφϊν καλάςςθσ. β) Σα Λιμεναρχεία και Τπολιμεναρχεία δι` όλασ τασ κατθγορίασ αλιευτικϊν ςκαφϊν περί ων θ προθγουμζνθ περίπτωςισ α`, πλιν ςκαφϊν Τπερποντίου Αλιείασ. γ) Αι λοιπαί Λιμενικαί Αρχαί δι` όλασ τασ κατθγορίασ αλιευτικϊν ςκαφϊν περί ων θ προθγουμζνθ περίπτωςισ β`, πλιν μθχανοτρατϊν και ρυμουλκοφντων ςκαφϊν κυκλικϊν δικτφων (πρωτοκάϊκον γρι - γρι) νυκτόσ ι θμζρασ. δ) Αι αρμόδιαι παρ` Αξιωματικϊν διοικοφμεναι Αςτυνομικαί Αρχαί αι κακοριηόμεναι διά διαταγισ των οικείων Διοικιςεων Χωροφυλακισ εισ τασ περιφερείασ των οποίων ευρίςκονται αι περιοχαί αλιείασ διά τα ςκάφθ τα αποκλειςτικϊσ εργαηόμενα εισ τα εςωτερικά φδατα (λιμνοκάλαςςαι, ιχκυοτροφεία, λίμναι, ποταμοί). 3. Η ζκδοςισ ι θ κατά το άρκρον 5 του παρόντοσ ανανζωςισ τθσ αδείασ αλιείασ των ςκαφϊν των λιμνοκαλαςςϊν είναι ανεξάρτθτοσ του δικαιϊματοσ αλιείασ ό κζκτθνται ι μθ ο χρθςιμοποιϊν το ςκάφοσ, δι` αλιείαν εντόσ λίμνθσ ι λιμνοκαλάςςθσ τινόσ διατθρουμζνων επί του προκειμζνου των ιςχυουςϊν εκάςτοτε διατάξεων των ςχετικϊν με τουσ δικαιουμζνουσ ν`αλιεφωςι εισ τθν εν λόγω λίμνθν ιχκυοτροφείον ι λιμνοκάλαςςαν. 4. Επί εκάςτου βιβλιαρίου αναγράφεται ο αρικμόσ μθτρϊου του ςκάφουσ ο χορθγοφμενοσ υπό του Τπουργείου Βιομθχανίασ (Τπθρεςία Αλιείασ) κατά τθν χοριγθςιν τθσ περί θσ θ παράγραφοσ 1 του παρόντοσ άρκρου εγκρίςεωσ χορθγιςεωσ αδείασ αλιευτικοφ ςκάφουσ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο μόνο του Π.Δ. 587/1984 (Α` 210) οριηόταν ότι: "Ολεσ οι άδειεσ αλιείασ με μικρά κυκλικά δίχτυα που χορθγικθκαν μζχρι ςιμερα ςε αλιευτικά ςκάφθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Β.Δ. 666/1966 "περί αδειϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν" (ΦΕΚ Α` 160/ ) παφουν να ιςχφουν μετά τθν 31 Δεκ.1986", ***ΠΛΗΝ όμωσ το ανωτζρω Διάταγμα καταργικθκε υπό του άρκρου μόνου παρ.3 του Π.Δ. 542/1985 (Α` 191). Ιςχφσ των αδειών. Άρθρον Η χρονικι διάρκεια τθσ ιςχφοσ των περί θσ το άρκρον 1 του παρόντοσ αδειϊν είναι διετισ, άρχεται δε από τθσ εκδόςεϊσ των ι τθσ ανανεϊςεϊσ των κατά το άρκρον 5 του παρόντοσ και λιγει τθν 31θν Δεκεμβρίου του δευτζρου ζτουσ τθσ ιςχφοσ των. 2. Αι κατά το άρκρον 1 του παρόντοσ χορθγοφμεναι άδειαι ιςχφουςι δι` άπαςαν τθν Επικράτειαν, δι` όλασ τασ περιοχάσ εισ ασ επιτρζπεται θ αλιεία και διά τασ χρονικάσ περιόδουσ δι` ασ επιτρζπεται αφτθ, αναςτελλομζνθσ αυτομάτωσ τθσ ιςχφοσ των, απαγορευομζνου του απόπλου των ςκαφϊν δι` αλιείαν, κατά τασ χρονικάσ περιόδουσ κατά τασ οποίασ απαγορεφεται απολφτωσ θ αλιεία διά των ςκαφϊν και εργαλείων τθσ κατθγορίασ δι` θν εξεδόκθςαν αφται. 3. Εάν ςκάφοσ ζχει τφχθ αδείασ αλιείασ δι` αλιευτικϊν εργαλείων πλειόνων κατθγοριϊν (μθχανότρατασ και γρί - γρί ι τράτασ και δικτυάρικου - παραγαδιάρικου κλπ.) ο απόπλουσ του ςκάφουσ δι` αλιείαν επιτρζπεται μόνον εφ` όςον πρόκειται να διενεργιςθ τοιαφτθν διά των επιτρεπομζνων εργαλείων και εφ` όςον ζχει διαςφαλιςκι θ μθ χρθςιμοποίθςισ των απαγορευομζνων εργαλείων διά μζτρων λαμβανομζνων υπό των οικείων διά τθν εφαρμογιν των κανονιςτικϊν τθσ αλιείασ διατάξεων Αρχϊν κακοριηομζνων διά κοινισ αποφάςεωσ των Τπουργϊν Βιομθχανίασ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ ι Δθμοςίασ Σάξεωσ κατά περίπτωςιν. Ανανζωςισ αδειών. Άρθρον Αι χορθγοφμεναι κατά τα εν άρκρω 1 άδειαι επί τθ λιξει τθσ ιςχφοσ των ανανεοφνται ανά διετίαν και ειδικϊτερον κατά το τελευταίον τρίμθνον του δευτζρου ζτουσ τθσ ιςχφοσ των υπό των υπό του άρκρου 3 του παρόνντοσ προβλεπομζνων δι` εκάςτθν περίπτωςιν Αρχϊν. 2. Αι Λιμενικαί και Αςτυνομικαί Αρχαί υποχρεοφνται όπωσ κατά τον χρόνον τθσ υπ` αυτϊν ανανεϊςεωσ των αδειϊν των

3 αλιευτικϊν ςκαφϊν, τθροφν καταςτάςεισ ανανεϊςεωσ των υπ` όψιν αδειϊν, κεχωριςμζνωσ διά τα επαγγελματικά και εραςιτεχνικά ςκάφθ, ωσ το εισ το τζλοσ του παρόντοσ υπόδειγμα "Γ". Αντίγραφα των καταςτάςεων τοφτων κα υποβάλωνται εισ το Τπουργείον Βιομθχανίασ (Τπθρεςίαν Αλιείασ) εντόσ του επομζνου μινοσ από τθσ διενεργείασ τθσ ανανεϊςεωσ των αδειϊν. 3. Κατά τθν ανανζωςιν των αδειϊν αναγράφονται εισ τον ςχετικόν χϊρον του βιβλιαρίου ωσ και των τθρουμζνων καταςτάςεων ανανεϊςεωσ αδειϊν, περί ων θ προθγουμζνθ παράγραφοσ, αι επελκοφςαι τυχόν μεταβολαί εισ τα ςτοιχεία του ςκάφουσ (αλλαγι μθχανισ, μετονομαςία ςκάφουσ, αλλαγι ιδιοκτιτου κλπ.). 4. Η ανανζωςισ αδείασ γίνεται άνευ τθσ υποβολισ αιτιςεωσ επί τθ προςαγωγι του βιβλιαρίου τθσ αδείασ του αλιευτικοφ ςκάφουσ εισ τθν οικείαν διά τθν ανανζωςιν Αρχιν και τθ επικολλιςει επί τθσ ςελίδοσ τθσ ανανεϊςεωσ του διά τθν αίτθςιν απαιτουμζνου εκάςτοτε χαρτοςιμου. Εισ τασ περιπτϊςεισ κατά τασ οποίασ επιλκε μεταβολι εισ τα ςτοιχεία του ςκάφουσ διά τθν οποίαν απαιτείται προθγουμζνθ ζγκριςισ του Τπουργείου Βιομθχανίασ (Τπθρεςίασ τθσ Αλιείασ) ι άλλθσ Αρχισ, θ εγκριτικι απόφαςισ προςάγεται ομοφ μετά του βιβλιαρίου τθσ προσ ανανζωςιν αδείασ. Απώλεια βιβλιαρίου αδείασ - Αντικατάςταςισ. `Αρθρον 6. Εισ περίπτωςιν απωλείασ του βιβλιαρίου αδείασ αλιευτικοφ ςκάφουσ ι αντικατάςταςίσ του ενεργείται υπό τθσ εκδοςάςθσ τοφτο Αρχισ κατόπιν αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου ςυνοδευομζνθσ υπό υπευκφνου δθλϊςεωσ περί τθσ απωλείασ του εν λόγω βιβλιαρίου. Ομοίωσ εισ περίπτωςιν φκοράσ του εν λόγω βιβλιαρίου ι ανεπαρκείασ καταχωριςεωσ των οικείων εγγραφϊν ι αντικατάςταςίσ του ενεργείται υπό τθσ αυτισ Αρχισ προσ τθν οποίαν ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει να υποβάλθ προσ τοφτο αίτθςιν ςυνοδευομζνθν με το υπό αντικατάςταςιν φκαρζν βιβλιάριον αδείασ αλιείασ. Αναςτολή αδειών. Αρθρον 7. Αι κατά το παρόν Β. Διάταγμα χορθγοφμεναι άδειαι αλιείασ δφνανται εκτάκτωσ να αναςτζλλωνται δι` ωριςμζνθν περίοδον και περιοχιν δι` ειδικϊσ θτιολογθμζνων αποφάςεων του Τπουργοφ Βιομθχανίασ μετά γνϊμθν του υμβουλίου Αλιείασ, οςάκισ θ προςταςία τθσ ιχκυπαραγωγισ και θ ρφκμιςισ τθσ αλιείασ και ςπογγαλιείασ επιβάλλει τοφτο. Λεμβολόγια ςκαφών εςωτερικών υδάτων. `Αρθρον 8. Αι Αςτυνομικαί Αρχαί περί ων το άρκρον 3 παράγραφοσ 2δ του παρόντοσ υποχρεοφνται εισ τθν τιρθςιν βιβλίου λεμβολογίου εισ το οποίον με ίδιον αφξοντα αρικμόν κα καταχωροφνται άπαντα τα εισ τθν περιοχιν τθσ δικαιοδοςίασ των (λίμνθν, ιχκυοτροφείον, λιμνοκάλαςςαν, ι ποταμόν) κυκλοφοροφνται αλιευτικά ςκάφθ και τα αλιευτικά ςτοιχεία αυτϊν. Αδειαι λειτουργοφντων αλιευτικών ςκαφών. `Αρθρον Από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ άπαντα τα λειτουργοφντα αλιευτικά ςκάφθ καλάςςθσ, ςπογγαλιευτικά γαγκάβαι και εςωτερικϊν υδάτων, επαγγελματικά ι εραςιτεχνικά, μθχανοκίνθτα ι μθ, εφοδιαςκζντα ι μθ δι` αδειϊν αλιείασ, κατόπιν εγκρίςεωσ του Τπ. Βιομθχανίασ ςυμφϊνωσ προσ τα προ του παρόντοσ ιςχφςαντα Β. Διατάγματα υποχρεοφνται να εφοδιαςκϊςι διά των υπό του άρκρου 1 του παρόντοσ προβλεπομζνων αδειϊν, διά τθσ εκδόςεωσ αυτϊν το πρϊτον διά τα μθ τυχόντα μζχρι τοφδε εγκρίςεωσ του Τπουργείου Βιομθχανίασ ι τθσ αντικαταςτάςεωσ των εκδοκειςϊν μζχρι τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ αδειϊν, το βραδφτερον μζχρι τθσ 31θσ Δεκεμβρίου Διά τθν ζκδοςιν τθσ κατά τα εν άρκρω 1 αδείασ λειτουργοφντοσ αλιευτικοφ ςκάφουσ το οποίον δεν ζχει μζχρι τοφδε τφχει εγκρίςεωσ του Τπουργείου Βιομθχανίασ απαιτείται θ κατά το άρκρον 3 του παρόντοσ ζγκριςισ του Τπουργείου τοφτου. Η αυτι διαδικαςία απαιτείται και προκειμζνου περί λειτουργοφντων ςκαφϊν τα οποία δεν ζτυχον αδείασ αλιείασ μετά τθν 1θν Ιανουαρίου του ζτουσ 1966 ςυμφϊνωσ προσ τα προϊςχφςαντα του παρόντοσ Β.Διατάγματα. 3. Η αντικατάςταςισ των αδειϊν αλιείασ, των εκδοκειςϊν κατά τα ζτθ 1965 και 1966 μετ` ζγκριςιν του Τπουργείου Βιομθχανίασ, ςυμφϊνωσ προσ τα προϊςχφςαντα του παρόντοσ Β.Διατάγματοσ κα ενεργθκι υπό των οικείων διά τθν ζκδοςιν των Αρχϊν, περί

4 ων το άρκρον 3, άνευ άλλθσ τινόσ διαδικαςίασ. Αι εν λόγω άδειαι ιςχφουςι μζχρισ αντικαταςτάςεωσ των διά των υπό του άρκρου 1 του παρόντοσ προβλεπομζνων αδειϊν ουχί πάντωσ πζραν τθσ 31θσ Δεκεβρίου του ζτουσ Οι αρικμοί μθτρϊου των εν άρκρω 1 αδειϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν αι οποίαι κα αντικαςτιςωςι τασ εκδοκείςασ αδείασ, ωσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου αναφζρεται, κα αποςταλϊςι παρά του Τπουργείου Βιομθχανίασ (Τπθρεςίασ Αλιείασ) εισ τασ αρμοδίασ διά τθν ζκδοςιν των αδειϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν Αρχάσ, περί ων το άρκρον 3 του παρόντοσ, προσ ςυμπλιρωςιν τθσ ςχετικισ εγγραφισ. Δικαιοφμενα αδείασ αλιείασ ςκάφη μηχανοτρατών και γρι - γρι. `Αρθρον 10. Διά να τφχθ ςκάφοσ τι αδείασ αλιείασ μθχανότρατασ ι ρυμουλκοφντοσ ςκάφουσ αλιευτικοφ ςυγκροτιματοσ κυκλικϊν δικτφων (πρωτοκάϊκον) γρι - γρι νυκτόσ ι θμζρασ δζον όπωσ πλθροφνται αι κάτωκι προχποκζςεισ. Προκειμζνου περί μθχανοτρατϊν το ςκάφοσ να ζχθ τουλάχιςτον α) μικοσ δζκα τεςςάρων (14) μζτρων, μετροφμενον επί τθσ τρόπιδοσ από του αςςοφ τθσ ςτείρασ μζχρι του αςςοφ του ποδοςτιματοσ (ςτουπί με ςτουπί), β) μζγιςτον εξωτερικόν πλάτοσ πζντε (5) μζτρων, γ) φψοσ δφο (2) μζτρ. μετροφμενον κατακόρυφωσ επί τθσ μεγίςτθσ διατομισ του ςκάφουσ, από του άνω μζρουσ τθσ τρόπιδοσ μζχρι του καταςτρϊματοσ, δ) ολικιν χωρθτικότθτα είκοςι οκτϊ (28) περίπου κόρων και ε) να είναι εφωδιαςμζνον με μθχανιν προϊςεωσ ιςχφοσ ογδοικοντα (80) ίππων, τουλάχιςτον δε δικφλινδρον. Προκειμζνου περί ρυμουλκοφντοσ ςκάφουσ αλιευτικοφ ςυγκροτιματοσ κυκλικϊν δικτφων (πτωτοκάϊκον γρι - γρι) νυκτόσ ι θμζρασ, τοφτο να ζχθ τουλάχιςτον α) μικοσ ζνδεκα (11) μζτρων, μετροφμενον επί τθσ τρόπιδοσ από του αςςοφ τθσ ςτείρασ μζχρι του αςςοφ του ποδοςτιματοσ (ςτουπί με ςτουπί), β) μζγιςτον εξωτερικόν πλάτοσ τεςςάρων και θμίςεοσ (4,5) μζτρων, γ) φψοσ ενόσ μζτρου και δζκα εκατοςτϊν (1,10) μετροφμενον κατακορφφωσ επί τθσ μεγίςτθσ διατομισ του ςκάφουσ από του άνω μζρουσ τθσ τρόπιδοσ μζχρι του καταςτρϊματοσ και δ) να φζρθ μθχανιν προϊςεωσ ιςχφοσ τουλάχιςτον τεςςαράκοντα (40) ίππων. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 10 παρ. 1 του Ν. 2040/1992 (Α 70): "Αλιευτικά ςκάφθ μθχανοτρατϊν, τα οποία δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των άρκρων 10 και 12 του β.δ. 666/1966 (ΦΕΚ 160 Α`) και των οποίων θ άδεια ζπαυςε να ιςχφει από 1 Ιανουαρίου 1987, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου μόνου του π.δ. 346/1982 (ΦΕΚ 61 Α`) μπορεί να εργαςτοφν μζχρι 31 Μαίου 1995". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 10 παρ. 4 του Ν. 2040/1992 (Α 70): "τα χρονικά διαςτιματα, που τίκενται αντίςτοιχα από τισ διατάξεισ των προθγουμζνων παραγράφων για τα ςκάφθ μθχανοτρατϊν και γριγρί, οι πλοιοκτιτεσ των ςκαφϊν αυτϊν μποροφν, μετά από ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Θαλάςςιασ Αλιείασ του Τπουργείου Γεωργίασ, να τα αντικαταςτιςουν ι να τα ανακαταςκευάςουν προκειμζνου μόνο οι υπολειπόμενεσ διαςτάςεισ τουσ να αυξθκοφν μζχρι το ελάχιςτο μζγεκοσ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του β.δ. 666/1966. τα ίδια χρονικά διαςτιματα τα ςκάφθ των ανωτζρω κατθγοριϊν μποροφν να ανακαταμετρθκοφν και εφόςον οι διαςτάςεισ τουσ δεν υπολείπονται εκείνων που προβλζπονται από το άρκρο 10 του β.δ. 666/1966 τουσ χορθγείται άδεια αλιείασ μθχανότρατασ ι γριγρί κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των προθγουμζνων εδαφίων τθσ παραγράφου αυτισ θ προωςτιρια μθχανι του ςκάφουσ δεν μπορεί να ζχει ιςχφ μεγαλφτερθ τθσ νόμιμα τοποκετθμζνθσ, εκτόσ αν υπολείπεται των 80 ΗΡ για μθχανότρατεσ και των 40 ΗΡ για κυκλικά δίχτυα (γριγρί)". Δικαιοφμενα αδείασ ςπογγαλιείασ ςκάφη "γαγκάβαι". `Αρθρον Απαγορεφεται θ χοριγθςισ τθσ περί θσ το άρκρον 1 του παρόντοσ αδείασ ςπογγαλιείασ εισ ςκάφθ τα οποία δεν ζτυχον μζχρι τοφδε αδείασ ςπογγαλιείασ μετ` ζγκριςιν του Τπουργείου Βιομθχανίασ διά του εργαλείου "γαγκάβα". 2. Κατ` εξαίρεςιν επιτρζπεται θ χοριγθςισ αδείασ α) εισ ςκάφθ εργαςκζντα διά ςυςτιματοσ γαγκάβασ εισ το εξωτερικόν, βάςει χορθγθκείςθσ υπό του Τπουργείου

5 Βιομθχανίασ, αδείασ απόπλου, ωσ βοθκθτικά ςπογγαλιευτικϊν, β) εισ ςκάφθ νζα, κτθκζντα υπό δικαιουμζνων αδείασ αλιείασ διά γαγκάβασ, προσ αντικατάςταςιν αχρθςτευκζντων παλαιϊν ςκαφϊν (γαγκάβασ) και γ) εισ ςκάφθ των οποίων οι ιδιοκτιται ζχουν δεκαετι υπθρεςίαν ωσ μζλθ πλθρωμάτων γαγκαβϊν τυχουςϊν αδείασ αλιείασ. Η υπθρεςία αφτθ αποδεικνφεται εκ πιςτοποιθτικοφ των οικείων λιμεναρχείων εκδιδομζνου οποτεδιποτε βάςει των εισ τα οικεία ναυτολογία εγγραφϊν πλθρϊματοσ των ςκαφϊν εφ` ων ειργάςκθςαν. 3. Η ανανζωςισ τθσ αδείασ ςπογγαλιευτικοφ πλοίου εργαηομζνου διά του εργαλείου "γαγκαβά", περί θσ το άρκρον 5 του παρόντοσ, επιτρζπεται μόνον επ` ονόματι του πλοιοκτιτου ι των ενθλικιωκζντων τζκνων αυτοφ. Χρηςιμοποιηθείςαι μηχαναί μηχανοτρατών και γρι - γρι. `Αρθρον Μθχαναί μθχανοτρατϊν και γρι - γρι χρθςιμοποιθκείςαι δι` αλιείαν υπό ςκαφϊν διά τα οποία προ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ εχορθγικθ άδεια αλιείασ δι` εργαλείου ςυςτιματοσ μθχανότρατασ ι γρι - γρι δφνανται να εξακολουκιςωςι χρθςιμοποιοφμεναι μζχρισ αχρθςτεφςεωσ των, προκειμζνου μεν περί μθχανοτρατϊν άν ζχουςι ιςχφν τριάκοντα (30) ίππων και άνω προκειμζνου δε περί κυκλικϊν δικτφων (γρι - γρι) ανεξαρτιτωσ ιπποδυνάμεωσ, τα δε χρθςιμοποιοφντα αυτάσ ςκάφθ τυγχάνουςι αδείασ αλιείασ κατά τα υπό του παρόντοσ Β.Δ/τοσ προβλεπόμενα. 2. Αι κατά τ` ανωτζρω μθχαναί μθχανοτρατϊν ιςχφοσ 30 ίππων και άνω επιτρζπεται να τοποκετθκϊςιν και επί ετζρων ςκαφϊν τυχόντων, προ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, αδείασ αλιείασ είτε ωσ μθχανότρατασ είτε ωσ γρι - γρι, απαγορεφεται όμωσ θ χρθςιμοποίθςίσ των εισ νεοκαταςκευαηόμενα ςκάφθ μθχανοτρατϊν ι γρι - γρι εφ` όςον δεν ζχουςι τθν προβλεπομζνθν υπό του άρκρου 10 του παρόντοσ ιςχφν. 3. Εισ περίπτωςιν κακ`θν θχρθςτεφκθ είτε το ςκάφοσ και διατθρεί θ μθχανι είτε θ μθχανι και διατθρείται το ςκάφοσ μθχανότρατασ ι γρι - γρι μθ πλθροφντων τασ διατάξεισ του άρκρου 10 του παρόντοσ επιτρζπεται θ εφ` άπαξ από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ δι` αποφάςεωσ του Τπουργοφ Βιομθχανίασ αντικατάςταςισ του αχρθςτευκζντοσ ςκάφουσ δι` άλλου ίςων τουλάχιςτον διαςτάςεων, τθσ αχρθςτευκείςθσ δε μθχανισ δι` άλλθσ ίςθσ τουλάχιςτον ιςχφοσ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 10 παρ. 2 του Ν. 2040/1992 (Α 70): "κάφθ κυκλικϊν διχτφων (γριγρί) υπολειπομζνων διαςτάςεων, τα οποία ζχουν αλλάξει περιςςότερεσ από μία φορζσ τθ μθχανι τουσ, κατά παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου 12 παρ. 3 του β.δ. 666/1966, μπορεί να εργαςτοφν για μία τριετία από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, μετά τθ λιξθ τθσ οποίασ παφει να ιςχφει θ άδειά τουσ". 4. Διά πάςαν περίπτωςιν αλλαγισ τθσ μθχανισ των μθχανοτρατϊν και γρι - γρι απαιτείται προθγουμζνθ ζγκριςισ του Τπουργείου Βιομθχανίασ (Τπθρεςίασ Αλιείασ). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 10 παρ. 1 του Ν. 2040/1992 (Α 70): "Αλιευτικά ςκάφθ μθχανοτρατϊν, τα οποία δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των άρκρων 10 και 12 του β.δ. 666/1966 (ΦΕΚ 160 Α`) και των οποίων θ άδεια ζπαυςε να ιςχφει από 1 Ιανουαρίου 1987, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου μόνου του π.δ. 346/1982 (ΦΕΚ 61 Α`) μπορεί να εργαςτοφν μζχρι 31 Μαίου 1995". Απώλειαι δικαιώματοσ αλιείασ ςκαφών μηχανότρατασ και γρι - γρι. `Αρθρον κάφθ μθχανοτρατϊν ωσ και ρυμουλκοφντα ςκάφθ κυκλικϊν δικτφων πρωτοκάϊκα (γρι - γρι) νυκτόσ ι θμζρασ μθ χρθςιμοποιθκζντα προσ αλιείαν επί τρία (3) ςυνεχι ζτθ, ςτεροφνται του δικαιϊματοσ τθσ χορθγιςεωσ αδείασ αλιείασ, εφ` όςον δεν πλθροφν τασ προχποκζςεισ του άρκρου 10 του παρόντοσ. Η ιςχφσ τθσ διατάξεωσ ταφτθσ προκειμζνου περί των ςκαφϊν των γρι - γρι άρχεται τθν 1θν Ιανουαρίου Εισ τθν προκεςμίαν των τριϊν (3) ετϊν δεν υπολογίηεται ο χρόνοσ κακ` ον το ςκάφοσ ιτο τυχόν κατεςχθμζνον υπό τθσ Α.Σ.Ε. Σα εν τθ προθγουμζνθ παραγράφω αναφερόμενα ιςχφουν υπό τασ αυτάσ προχποκζςεισ, διά τασ προςτατευομζνασ κατά το προθγοφμενον άρκρον μθχανάσ μθχανοτρατϊν και γρι - γρι. Άδεια αλιείασ εκτόσ των Ελληνικών θαλαςςών. `Αρθρον 14.

6 1. Ο απόπλουσ οιουδιποτε αλιευτικοφ ςκάφουσ δι` ενζργειαν αλιείασ ζξω τθσ περιοχισ των Ελλθνικϊν καλαςςϊν εισ φδατα ξζνων Επικρατειϊν, ρθτϊσ κατονομαηομζνων εν τθ ςχετικι αδεία απόπλου ι διεκνι τοιαφτα επιτρζπεται οποτεδιποτε κατόπιν ειδικισ αδείασ χορθγουμζνθσ υπό Κεντρικϊν Λιμεναρχείων, Λιμεναρχείων ι Τπολιμεναρχείων μετά προθγουμζνθν ζγκριςιν του Τπουργείου Βιομθχανίασ (Τπθρεςίασ Αλιείασ). 2. Ειδικϊτερον ο κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον απόπλουσ των μθχανοτρατϊν επιτρζπεται εφ` όςον αφται φζρουςι μθχανιν προϊςεωσ τουλάχιςτον εκατόν (100) ίππων και ζχουςι, ψυκτικόν χϊρον δζκα πζντε (15) κυβικϊν μζτρων. 3. Η ιςχφσ τθσ κατά τα ανωτζρω αδείασ δφναται να είναι ενόσ ζτουσ. 4. Μθ ςυμμόρφωςισ προσ τουσ όρουσ τθσ ειδικισ αδείασ απόπλου, περί θσ θ παράγραφοσ 1 του παρόντοσ ςυνεπάγεται ανάκλθςιν τθσ ςχετικισ εγκρίςεωσ παρά του Τπουργείου Βιομθχανίασ (Τπθρεςίασ Αλιείασ). "περί κανονιςμοφ τθσ διά γαγκάβασ διενεργουμζνθσ ςπογγαλιείασ". `Αρθρον Η ιςχφσ του παρόντοσ άρχεται από τθσ δθμοςιεφςεωσ του εισ τθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 2. Εισ τον Ημζτερον επί τθσ Βιομθχανίασ Τπουργόν ανατίκεμεν τθν δθμοςίευςιν και εκτζλεςιν του παρόντοσ. Καταργήθηκε με το άρθρο 59 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32α/2014) Κυρώςεισ κατά των παραβατών Άρθρον 15. Εισ τουσ παραβάτασ των διατάξεων του παρόντοσ επιβάλλονται αι υπό του άρκρου 27 του Α.Ν. 2078/1939 προβλεπόμεναι ποιναί εν ςυνδυαςμϊ με τασ διατάξεισ του άρκρου 11 του Νόμου 2004/1952. `Αρθρον 16. Από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται: 1. Σα άρκρα 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του υπ` αρικ. 735/ (1) (ΦΕΚ 179Α ) Β.Διατάγματοσ "περί κανονιςμοφ τθσ αλιείασ διά μθχανοτρατϊν". 2. Σα άρκρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του από (2) (ΦΕΚ 81Α ) Β.Διατάγματοσ "περί κανονιςμοφ τθσ διά κυκλικϊν δικτφων (γρι - γρι) αλιείασ". 3. Σο άρκρον 1 του από (3) (ΦΕΚ 8Α ) Β.Διατάγματοσ "περί αδειϊν αλιείασ διά μθχανοκινιτων ςκαφϊν". 4. Σο άρκρον 2 του υπ` αρικ. 110/ (4) Β.Διατάγματοσ "περί κανονιςμοφ τθσ διά γαγκάβασ διεργουμζνθσ ςπογγαλιείασ". 5. Σο άρκρον μόνον του από Β.Διατάγματοσ "περί αντικαταςτάςεωσ του άρκρου 1 του από Β.Διατάγματοσ

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

Ν.393/1976 (ΦΕΚ 199) ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Ορισμός διάκρισης

Ν.393/1976 (ΦΕΚ 199) ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Ορισμός διάκρισης Ν.393/1976 (ΦΕΚ 199) ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ορισμός διάκρισης Άρθρον1.-1.Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοια του παρόντος Νόμου είναι μονίμως οργανωμέναι επιχειρήσεις αι οποίαι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί Ν.Δ. 86/1969 "Εκτακτοι δασοφύλακες δημοσίων δασών - Επόπται πρασίνου ΑΡΘΡΟ 187 1. Δύναται να διορισθούν, επί τη αιτήσει Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων νομικών φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα