"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996"

Transcript

1 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ , Fax , "ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΟΤ ΔΛΕΚΝΟΤ ΔΘΜΟΛΟΤ ΑΝΟΛΚΣΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ «Για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια Είδθ: α) Ενδφματα β) Τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια» για το διάςτθμα 16 μθνϊν από 01/01/2015 ζωσ 30/04/2016. Προχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: ,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 23%), ,89 άνευ Φ.Π.Α. CPV: , , , , Κωδικοί CPV: Ομάδα Α : Ομάδα Β : Ομάδα Γ : , Ομάδα Δ : , Σαχ. Διεφκυνςθ: Λ. υγγροφ 83 Σαχ. Κϊδικασ: 11745, ΑΚΘΝΑ Πλθροφορίεσ: Ε.Γιαννακοποφλου, Λ. Παπάηογλου Σθλ.: & Φαξ: & & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θμερομθνία Ζναρξθσ Υποβολισ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν 03/02/2015 Σρίτθ 09:00 Θμερομθνία Λιξθσ Υποβολισ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν 09/02/2015 Δευτζρα 17:00 Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Θμεριςιο Σφπο υμβάςεων (ΦΕΚ) 24/12/ /01/ /01/2015 Σελίδα 1

2 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΟΤ ΑΝΟΛΚΣΟΤ ΔΛΕΚΝΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ Αρικ. Προκιρυξθσ 49/2014 Είδοσ Προκιρυξθσ Σφποσ προμικειασ Ανακζτουςα Αρχι Προοριηόμενοσ Φορζασ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Κριτιριο Αξιολόγθςθσ Θμερομθνία Ζναρξθσ Τποβολισ των Προςφορϊν Θμερομθνία Λιξθσ Τποβολισ των Προςφορϊν Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Σόποσ κατάκεςθσ των Προςφορϊν Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Αρμόδιο όργανο για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν: Θλεκτρονικόσ Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ ςε Ευρϊ, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ Προμικεια είδθ α) ενδφματα β) υπόδθςθ γ) πετςζτεσ-ςεντόνια δ)ςτρϊματα-μαξιλάρια για το ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ Π.Ε. Ζβρου. Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ (Τ.Π.Τ) Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν του ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ Ναι Χαμθλότερθ τιμι Θμερομθνία : 03/02/2015 Θμζρα: Σρίτθ Ϊρα: 09:00 π.μ. Θμερομθνία : 09/02/2015 Θμζρα : Δευτζρα Ϊρα: 17:00. 24/12/2014, θμζρα Σετάρτθ Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τα πρωτότυπα ζγγραφα κατατίκενται ςτθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ (υγγροφ 83 ΣΚ11745 Ακινα,τθλ fax ) Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ. Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν, των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίςτθκε από τθν υπ αρικ. ΣΠ1/161/ (ΑΔΑ :ΒΛΨΟΛ-2Ρ) απόφαςθ Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Σελίδα 2

3 ,89 (χωρίσ Φ.Π.Α.) ,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.) Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά ποςοςτό 85% από το Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποςοςτό 15% από το Εκνικό Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου/αναδόχων για τθν προμικεια Είδθ: α) Ενδφματα β) Τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου (Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου). 1. Τον Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/ ) «Κδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ», προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ». 2. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α /2014) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 4. Το Ν.3861/2010< «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο <<Ρρόγραμμα Διαφγεια>> και άλλεσ διατάξεισ» (Α-112). 5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 6. Τθν παρ. 3 του άρκρου 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α / ). 7. Το Ρ.Δ. 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/ και διόρκωςθ ςφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α/ ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ». 8. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), Εκνικό ςφςτθμα θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ. 9. Τθ με αρικμό Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) ΥΑ, Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). 10. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ Υπθρεςιϊν» και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ με το Ρ.Δ. 88/ 2012 (ΦΕΚ143/τ.Α / ) και το Ρ.Δ. 98/ 2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ).141 Α ) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ Υπθρεςιϊν». 11. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 221 Α ) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 12. Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία Σελίδα 3

4 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16 θσ Νοεμβρίου 2005». 13. Το Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 14. Το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 15. Το Ρ.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου». 16. Το Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) To άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 18. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 19. Τθν Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν & Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ υπ' αρικ /ΕΥΔ&ΡΛΑΡ 275/ Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 781/ Β/ ). 20. Τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ υπ αρικ.εμ/2/178/ τροποποίθςθ τθσ υπ αρικμ ΕΜ/1-Β/89/ (ΦΕΚ 2420/Β/ ) περί «Μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τον Γενικό Διευκυντι Συντονιςμοφ, του Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων, τον Διευκυντι του Κζντρου Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τουσ Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακϊσ και τουσ Διευκυντζσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ». 21. Τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με αρικμ. 6480/1/467κθϋ/17/02/2012 περί Διοριςμοφ του Νίκα Ραναγιϊτθ του Θλία ςτθ κζςθ του Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κθτεία τριϊν (3) ετϊν. 22. Τθ γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ) με αρικμό 117/2009 ςφμφωνα με τθν οποία θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ. 23. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 3548/2007(Φ.Ε.Κ.68/τ. Α / ) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων Δθμοςίου Τομζα ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί και αντικαταςτακεί με τθν παρ.1 του άρκρου 16 του Ν.4208/2013 (Φ.Ε.Κ.252 /τ.α / ) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 4, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 «Ρλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ» του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/τ. Α / ) «υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.». 24. Τθν υπ αρικμ.πρωτ.:τρ1/6959 / απόφαςθ του Διευκυντοφ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (ΑΔΑ: ΨΨΝΓΙ-ΘΧΔ), με τθν οποία εγκρίκθκε θ Σφςταςθ -Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων και προςφυγϊν των διαγωνιςμϊν τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ Σελίδα 4

5 25. Τθν υπ αρικμ. πρωτ.:τρ1/95/ (αδα:βιψγι-ανφ) απόφαςθ Δ/ντθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ για τθν παραλαβι αγοραηόμενων ειδϊν και υπθρεςιϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν ςτο ΚΕΡΥ Φυλακίου Ορεςτιάδασ, όπωσ αυτι τροποποιθκεί για το οικονομικό ζτοσ Τθν υπ αρικμ. πρωτ.:τρ1/6961/ (αδα:78εξι-5κμ) απόφαςθ Δ/ντθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςφςταςθ- ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ προςφορϊν των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2015.(1 θ επιτροπι). 27. Τον από «Κανονιςμό για τθν υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ ΕΟΧ » ("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) FinancialMechanism "), όπωσ αυτόσ υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ βάςει του άρκρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b τθσ ςυμφωνίασ ΕΟΧ, τροποποιικθκε και ζκτοτε ιςχφει. 28. Τθν υπ' αρικμ /ΕΥΔ&ΡΛΑΡ 275/ Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν & Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (Φ.Ε.Κ 781/ Β/ ). 29. Το Σφμφωνο Ρράξθσ με αρικμ. πρωτ.: 8000/20/44-οα / Τθ Συλλογικι Απόφαςθ Ε502ΤΟΡ.0/ (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΦ-ΩΘΞ), τθν Απόφαςθ 14149/ΔΕ-119/ (ΑΔΑ ΒΙΞ9Φ-Β6Ν) του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ κακϊσ και τθν ΣΑΕ 050/2 και τον κωδικό 2014ΣΕ Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ Ο Τ Μ Ε 1. Θλεκτρονικό Ανοικτό Διεκνι Διαγωνιςµό ςε Ευρϊ µε προςφορζσ μζχρι του ποςοφ των διακόςια ενενιντα ζξι χιλιάδεσ εκατόν ενενιντα ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%, µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, για τθν προμικεια ειδϊν: α) Ενδφματα β) Τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθκόων τρίτων χωρϊν που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου (Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου) τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Τα είδθ και ο εξοπλιςμόσ ομαδοποιοφνται ςε τρεισ (3) διακριτζσ μεταξφ τουσ ομάδεσ: Ομάδα Α : Ρρομικεια Ειδϊν Ζνδυςθσ,ςυνολικισ δαπάνθσ κατ ανϊτατο όριο ,54 χωρίσ ΦΡΑ ι ,00 με ΦΡΑ 23% Ομάδα Β : Ρρομικεια Ειδϊν Υπόδθςθσ,ςυνολικισ δαπάνθσ κατ ανϊτατο όριο ,62 χωρίσ ΦΡΑ ι ,00 με ΦΡΑ 23% Ομάδα Γ : Ρρομικεια Ειδϊν Ρετςζτεσ-Σεντόνια ςυνολικισ δαπάνθσ κατ ανϊτατο όριο ,24 χωρίσ ΦΡΑ ι ,00 με ΦΡΑ 23% Ομάδα Δ : Ρρομικεια Στρωμάτων -Μαξιλαριϊν, ςυνολικισ δαπάνθσ κατ ανϊτατο όριο ,49 χωρίσ ΦΡΑ ι ,00 με ΦΡΑ 23% 2. Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι διακόςια ενενιντα ζξι χιλιάδεσ εκατόν ενενιντα ευρϊ ( ,00 ) του ζργου (και για τισ τζςςερισ Ομάδεσ) είναι ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23% και κρατιςεων, και θ επιμζρουσ δαπάνθ για κάκε Ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτζρω επιμεριηόμενα ποςά ανά Ομάδα. Θ ςυνολικι δαπάνθ Σελίδα 5

6 ςυγχρθματοδοτείται από τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου περιόδου και το Εκνικό Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 3. Θ πλιρθσ θλεκτρονικι διαδικαςία του διαγωνιςμοφ για τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ, κα γίνει τουλάχιςτον 40 θμζρεσ από τθν αποςτολι τθσ ανακοίνωςθσ ςτθν Τπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. βάςει του ΠΔ 60/2007. ΠΡΟΚΘΡΤΕΛ 1.Θλεκτρονικό Διεκνι Ανοιχτό Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ το χαμθλότερο κόςτοσ ανά τεμάχιο, µε γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των Διακόςια αράντα Χιλιάδεσ Οκτακόςια Σζςςερα Ευρϊ και Ογδόντα Εννζα λεπτά χωρίσ ΦΠΑ ( ,89 ) άνευ ΦΡΑ και των Διακόςια Ενενιντα Ζξι Χιλιάδεσ Εκατόν Ενενιντα ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23% και των νομίμων κρατιςεων για τθν ανάδειξθ του αναδόχου προμικειασ ειδϊν : α) Ενδφματα β)τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθκόων τρίτων χωρϊν που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου (Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου) που υπόκειται ςε διαδικαςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ (ΚΕ.Ρ.Υ) Φυλακίου. Συλλογικισ Απόφαςθσ Ε502ΤΟΡ.0/ (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΦ-ΩΘΞ), τθν Απόφαςθ 14149/ΔΕ 2. Θ πλιρθσ θλεκτρονικι διαδικαςία του διαγωνιςμοφ για τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ, κα γίνει τουλάχιςτον 40 θμζρεσ από τθν αποςτολι ςτθν Ε.Ε. βάςθ του ΠΔ 60/2007. Το πλιρεσ κείμενο τθσ Ρροκιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα διατίκενται μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου ςτισ διευκφνςεισ και Τα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο διαδικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Τονίηεται ότι προκειμζνου να υποβάλουν αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινίςεων, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα, δθλαδι να διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων απαιτείται να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ςε όλουσ όςουσ ζχουν παραλάβει τθ Διακιρυξθ, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των Ρροςφορϊν. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που δεν κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. δ. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό αυτό προςφορζσ, ιςχφουν και δεςμεφουν του προςφζροντεσ εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ (θμερολογιακζσ). ε. Ρροςφορά, που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερομζνου, απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ. ςτ. Οι προςφορζσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα καλφπτουν το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν παροφςα διακιρυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 3.ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ και ςωματεία που: είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Σελίδα 6

7 περί Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. ι είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ -μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και ζχουν εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ και τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ κατωτζρω παραγράφουσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ». Θ ζνωςθ προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ μζλοσ τθσ ζνωςθσ δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ, που προζρχονται από άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., και ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι ζχουν το δικαίωμα να παρζχουν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, δεν κα απορρίπτονται για το λόγο ότι κα ζπρεπε ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Τα νομικά πρόςωπα αναφζρουν ςτθν προςφορά και τα επαγγελματικά προςόντα των προςϊπων που κα ζχουν τθν ευκφνθ τθσ εκτζλεςθσ του παρόντοσ ζργου. Για ηη ζσμμεηοτή ζηο διαγφνιζμό οι ενδιαθερόμενοι οικονομικοί θορείς απαιηείηαι να διαθέηοσν υηθιακή σπογραθή, τορηγούμενη από πιζηοποιημένη αρτή παροτής υηθιακής σπογραθής και να εγγραθούν ζηο ηλεκηρονικό ζύζηημα (ΕΣΗΔΗΣ Διαδικησακή πύλη ακολοσθώνηας ηην καηφηέρφ διαδικαζία εγγραθής : α. Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ : α.1.πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. α.2.οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Σελίδα 7

8 Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. α.3.οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποςτζλλοντασ : α/ είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. β/ είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του ΡΔ 60/07, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ. β.ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 4. ΑΠΟΚΛΕΛΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: Πςοι δεν πλθροφν το ανωτζρω Δικαίωμα Συμμετοχισ. Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ». Πςοι ζχουν κθρυχκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. Πςοι υποψιφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 45 τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 18/2004, ιτοι υπάρχει εισ βάροσ των νομίμων εκπροςϊπων τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991 για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ε) Κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ βάςει αμετάκλθτθσ απόφαςθσ ι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα. Πςοι αποκλείςκθκαν από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Ε.). Εάν θ ποινι αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το Σελίδα 8

9 ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. 5. ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΛΕ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τα επιςυναπτόμενα ς αυτι παρακάτω Κεφάλαια, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: Α. Γενικοί Προι του Διαγωνιςμοφ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Β. Ρεριεχόμενα Ρροςφοράσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Γ. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Δ. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Συμμετοχισ και Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Ε. Σχζδιο Σφμβαςθσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 6. ΑΝΑΡΣΘΕΛ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ Θ διακιρυξθ του διαγωνιςµοφ κα αναρτθκεί: α) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ β) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Διαφγεια, γ) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο θµοςίων Συµβάςεων δ) κα αποςταλεί ςε ψθφιακι μορφι, ςτο Επιμελθτιριο Ζβρου (www.evroschamber.gr). ε) ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων (Φ.Ε.Κ.). ςτ) ςτθν εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. η) ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ. θ) ςτισ ιςτοςελίδεσ του Φορζα Υλοποίθςθσ (Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ) και του Διαχειριςτι Ρρογράμματοσ (Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων) του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Επίςθσ, περίλθψθ τθσ παροφςασ κα αναρτθκεί ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων: α) τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, β) του ΚΕ.Ρ.Υ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ. 7. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 09/02/2015 ϊρα 17:00 θμζρα Δευτζρα. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τα πρωτότυπα ζγγραφα κα κατατίκενται ςτθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ, Συγγροφ 83, ΤΚ Ακινα. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα ι κα κατατεκοφν με επιςτολι εκτόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων, λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Ο ΔΛΕΤΚΤΝΣΘ ΣΘ ΤΠΘΡΕΛΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΝΛΚΑ ΠΑΝΑΓΛΩΣΘ Σελίδα 9

10 ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ά ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΑΡΚΡΟ 1 :ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 2: ΣΟΛΧΕΛΑ ΑΝΑΚΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΑΡΚΡΟ 3: ΚΑΣΑΡΣΛΘ ΚΑΛ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΡΚΡΟ 4: ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΑΠΟΦΡΑΓΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΛΜΟ ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΩΝ ΑΡΚΡΟ 5: ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΑΡΚΡΟ 6: ΕΓΓΤΘΕΛ ΑΡΚΡΟ 7:ΣΛΜΕ ΑΡΚΡΟ 8: ΧΡΟΝΟ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΑΡΚΡΟ 9: ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΡΚΡΟ 10: ΕΝΔΛΚΟΦΑΝΕΛ ΠΡΟΦΤΓΕ ΑΡΚΡΟ 11 : ΠΑΡΑΛΑΒΘ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 12: ΡΘΣΡΑ ΘΚΛΚΟΤ ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟΤ ΑΡΚΡΟ 13: ΑΝΑΚΟΛΝΩΘ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΑΡΚΡΟ 14: ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 15: ΛΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΚΕΛΑ-ΕΠΛΛΤΘ ΔΛΑΦΟΡΩΝ ΑΡΚΡΟ 16: ΚΤΡΩΕΛ-ΠΟΛΝΛΚΕ ΡΘΣΡΕ ΑΡΚΡΟ 17: ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΑΡΚΡΟ 18 : ΕΜΠΣΕΤΣΛΚΟΣΘΣΑ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΚΡΟ 19: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΡΚΡΟ 20: ΕΛΑΧΛΣΕ ΠΡΟΤΠΟΚΕΕΛ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΡΚΡΟ 21: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΑΡΚΡΟ 22: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΚΡΟ 23: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ Σελίδα 10

11 ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ Π.1.: ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ-ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΛΩΝ Π.2.:ΠΛΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Π.3.: ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ ΤΠΟΔΕΛΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΩΝ ΕΠΛΣΟΛΩΝ Α. ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Β. ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ε ΧΕΔΛΟ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 1:ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 2: ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 3:ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΑΡΚΡΟ 4:ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΖΡΓΟΤ ΠΟΛΟΣΛΚΘ-ΠΟΟΣΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΑΡΚΡO 5: ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΡΚΡΟ 6:ΚΤΡΩΕΛ ΓΛΑ ΕΚΠΡΟΚΕΜΘ Θ ΠΛΘΜΜΕΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 7: ΑΝΩΣΕΡΘ ΒΛΑ ΑΡΚΡΟ 8:ΣΘΡΘΘ ΔΛΑΣΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΣΛΚΘ ΝΟΜΟΚΕΛΑ ΑΡΚΡΟ 9:ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΡΚΡΟ 10:ΕΚΧΩΡΘΕΛ -ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΛΕ ΑΡΚΡΟ 11:ΕΜΠΛΣΕΤΣΛΚΟΣΘΣΑ ΑΡΚΡΟ 12:ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΑ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 13: ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΚΡΟ 14:ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΕΛ-ΠΡΟΚΘΚΕ ΑΡΚΡΟ 15:ΕΠΛΛΤΘ ΔΛΑΦΟΡΩΝ-ΔΛΑΣΑΞΕΛ Σελίδα 11

12 ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΚΡΟ 1 ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΤΡΘΞΘ Θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ διενεργεί: 1. Θλεκτρονικό Διεκνι Δθμόςιο Ανοιχτό διαγωνιςμό με ςυλλογι γραπτϊν ςφραγιςμζνων προςφορϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2286/1995 και του Ρ.Δ. 118/2007, για τθν προμικεια ειδϊν : α) Ενδφματα β) Τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια του ΚΕ.Ρ.Υ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ Ζβρου. Το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι το χαμθλότερο κόςτοσ για τθν προμικεια ειδϊν : α)ενδφματα β)τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθκόων τρίτων χωρϊν που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου (Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου )με ΦΡΑ και αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ είναι Διακόςια αράντα Χιλιάδεσ Οκτακόςια Σζςςερα Ευρϊ και Ογδόντα Εννζα λεπτά ( ,89 ) άνευ ΦΠΑ 23% και βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ κατά ποςοςτό 85% από το Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποςοςτό 15% από το Εκνικό Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. Οι προςφορζσ, που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό. Οι προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ (θμερολογιακζσ), προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ θμζρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 180 θμερϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία φακζλου προςφοράσ, κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ, για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και οι οποίεσ ενδζχεται να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα επιςυναπτόμενα ςτθν Τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία, που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ανά τεμάχιο ωσ εξισ: κακαρι αξία (τιμι μονάδοσ) ςυνολικι κακαρι αξία ποςότθτασ - ςυνολικι αξία ΦΡΑ ςυνολικι δαπάνθ προςφοράσ ομάδασ ειδϊν ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και να ςυμπλθρϊνουν και υπογράφουν τον ςχετικό πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα πρζπει να εκφράηονται ςε Ευρϊ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι θ προςφορά δεν εκφράηεται ςε Ευρϊ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν είτε για ςυγκεκριμζνθ ομάδα (ςφμφωνα με τον Ρίνακα Ρροχπολογιςμοφ - Ρ.1. του Κεφαλαίου Γ ), ςε κάκε όμωσ περίπτωςθ κα καλφπτει, με ποινι ακυρότθτασ, το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν όλων των ειδϊν για τα οποία υποβάλλει προςφορά. Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ με τθ μικρότερθ ςυνολικι τιμι προςφοράσ ανά ομάδα ειδϊν, εφόςον τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΛΚΑ τισ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ προκιρυξθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον Ρίνακα Ρ. 1. Ρίνακασ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Κεφαλαίου Γ. Σελίδα 12

13 Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ιτοι: - 0,10%: Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων - 3% χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων - 20% Υπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου - Ραρακράτθςθ φόρου 4% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 55 παρ. 1 εδάφιο (ςτ) του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α). Τζλοσ, μετά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι υποψιφιοι προμθκευτζσ μποροφν να παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. ΑΡΚΡΟ 2 ΣΟΛΧΕΛΑ ΑΝΑΚΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ. Ταχ. Διεφκυνςθ : Λ. Συγγροφ Ακινα, Οικονομικό Τμιμα - Γραφείο Ρρομθκειϊν Τθλζφωνο & FAX ΑΡΚΡΟ 3 ΚΑΣΑΡΣΛΘ ΚΑΛ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΕΣΘΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/2013, ςτο άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», ςτο ΡΔ 60/2007 και ςυμπλθρωματικά ςτο ΡΔ 118/2007. Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: (α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελοσ» εννοοφμε τθν κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ, θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ςε μορφι αρχείου.pdf ςφμφωνα με το άρκρο 5α.Β.1α του Ρ.Δ. 118/2007, το N. 4155/2013 και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω : Β. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Ειδικά τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που αφοροφν ζγγραφα που παρζχονται από τουσ δθμόςιουσ φορείσ τθσ περ. δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του Ν. 4155/2013 αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων. Ζωσ Σελίδα 13

14 τθν πλιρθ διαλειτουργικότθτα, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και τθν κατακφρωςθ, υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. ΥΑΡ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/ ) και, εάν αυτι θ υπθρεςία δεν παρζχεται για το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό, υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςε μορφι αρχείου.pdf προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Θ Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), θ οποία περιλαμβάνει ςτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παράγραφο Α τθσ παροφςθσ, υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν: i. Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ι ΕΡΕ ii. Ο Ρρόεδροσ του ΔΣ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι ΑΕ iii. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του iv. Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του ςυνεταιριςμοφ. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου. pdf και υποχρεοφται να τθν υποβάλλει ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) ςε προκεςμία που δεν υπερβαίνει τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Ο οικονομικόσ φορζασ ςυντάςςει τθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου υπεριςχφει το τελευταίο. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά). Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ. Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποβάλλει μζςω του Συςτιματοσ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, τισ κείμενεσ περί δθμοςίων ςυμβάςεων διατάξεισ και όςα ορίηονται ςτθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2 και ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του Ν. 4155/2013. Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το Σφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς' αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. Γ. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) επιμζρουσ, ανεξάρτθτουσ, θλεκτρονικοφ (υπό)φακζλουσ: 1. (Υπο)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά-Τεχνικι προςφορά» που περιζχει αφενόσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ κακϊσ και τα αντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα και αφετζρου τθν Τεχνικι Ρροςφορά Συντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Σελίδα 14

15 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπεριλάβει Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν.1599/1986), ςτθν οποία δθλϊνει ότι εκχωρεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε δικαίωμα πλιρουσ και χωρίσ κανζνα περιοριςμό εκμετάλλευςθσ των παραδοτζων προϊόντων (χριςθσ, τροποποίθςθσ, διάκεςθσ ςε τρίτουσ κλπ). Θ δομι τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου κα πρζπει να ακολουκεί το Κεφάλαιο Γ τθσ παροφςθσ. Ο (υπο)φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά», που κα υποβάλει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να λαμβάνει αυςτθρά υπόψθ του τισ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου», όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο Γ τθσ παροφςασ. Επιπλζον, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμπεριλάβει και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν πειςτικότθτα τθσ μεκοδολογίασ, ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ και τθν ικανότθτα του προςφζροντοσ να εκτελζςει επιτυχϊσ το ζργο, ςτον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο. 2. (Υπο) φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» που περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τα τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» πρζπει να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα τα ζντυπα του Μζρουσ Δ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. ΑΡΚΡΟ 4 ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΑΠΟΦΡΑΓΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΚΛΕΛΜΟ ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΩΝ Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 12:00 π.μ., μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν. Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ: Σελίδα 15

16 Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υπο-φακζλων των προςφορϊν. Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα αιτιολογθμζνα πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν, τισ οποίεσ κοινοποιεί αμελλθτί ςτουσ προςφζροντεσ. ΑΡΚΡΟ 5 ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ A. Διαδικαςία Κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ Μετά από τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται ςτο άρκρο. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ, κιρυξισ του ωσ ζκπτωτου και κατάπτωςθσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον επόμενο ςε ςειρά ςτον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων υποψιφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ πραγματοποιείται δφο εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Αμζςωσ μετά από τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ που αποςφραγίςκθκε. Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικά, θ οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ εκδίδεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ του ζργου ςτον Ανάδοχο και με μζριμνά τθσ γνωςτοποιείται ςε αυτόν και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ. Β. Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 1. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ: Για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, Εάν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό, Εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ςυντελζςτθκε ςυνεννόθςθ των Διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ και Εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ Ζργο. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, Σελίδα 16

17 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ' όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ του ΡΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007). Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςε κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν/φορζων που υπζβαλε κοινι προςφορά, κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ αυτοφσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σθμειϊνεται ότι οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ υποψιφιοι. Για τθν υποβολι μιασ προςφοράσ ι μιασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν δφναται να απαιτεί οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων να ζχουν περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Θ επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Αρ. 39 παρ. 2 του ΡΔ 60/2007). Στθν περίπτωςθ που το προκθρυςςόμενο ζργο κατακυρωκεί ςε Ζνωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθν Ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ για μζροσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, όχι όμωσ λιγότερο του 50% επί του φυςικοφ αντικειμζνου. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ μεγαλφτερου ποςοςτοφ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, από το αρχικά προβλεπόμενο ςτθ Διακιρυξθ, ςε καμία ωςτόςο περίπτωςθ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο των οριηομζνων με το άρκρο 21 του ΡΔ 118/2007 και εντόσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. ΑΡΚΡΟ 6 ΕΓΓΤΘΕΛ 1. Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ ( ) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του Ζργου, εκτόσ ΦΡΑ. Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ ανζρχεται ανά Ομάδα ειδϊν : Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για τθν Ομάδα Α :1.956,91 ΟΛΟΓΡΑΦΩ Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για τθν Ομάδα Β : 1.235,77 ΟΛΟΓΡΑΦΩ Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για τθν Ομάδα Γ : 967,80 ΟΛΟΓΡΑΦΩ Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για τθν Ομάδα Δ : 655,61 ΟΛΟΓΡΑΦΩ Εφόςον κάποιοσ υποψιφιοσ επικυμεί να κατακζςει Οικονομικι Προςφορά για δφο ι για το ςφνολο των Ομάδων του ζργου, μπορεί να υποβάλλει μία εγγυθτικι επιςτολι, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο άκροιςμα των επιμζρουσ ποςϊν των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ των Ομάδων αυτϊν. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων. Σελίδα 17

18 Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ). Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα θμζρεσ μετά το χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ περί απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 25 παρ. 5 του π.δ.118/2007 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο 157 του Ν. 4281/2014. Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ περιλαμβάνει και όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ. ΑΡΚΡΟ 7 ΣΛΜΕ 7.1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται μόνο ςε ΕΥΩ για τθν προμικεια ειδϊν, ςτον τόπο και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςχετικι τεχνικι προδιαγραφι του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ Προςφορά που δεν δίνει τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κα κακορίηει ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ Οι τιμζσ νοοφνται ΧΩΙΣ ΟΟ ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘΣ, ΑΝΑΘΕΩΘΣΘΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΘΣ και παραμζνουν ςτακερζσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: Λ. Τιμι ανά τεμάχιο άνευ Φ.Ρ.Α., ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων και κάκε είδουσ δαπανϊν. III. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ. (Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία). IV. Συνολικι τιμι ανά τεμάχιο με Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ κρατιςεων. Σελίδα 18

19 7.6. Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται αποκλειςτικά ςτο ςφνολο τθσ προςφερκείςασ τιμισ ανά τεμάχιο ι ηεφγοσ άνευ Φ.Π.Α Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα επί τθ βάςει τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, να ηθτιςει από τον πάροχο, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτόσ, δε, υποχρεοφται να παρζχει τα ςτοιχεία αυτά Αν για τθ ςυγκεκριμζνθ παροχι προμικειασ είδων, θ προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι *άρκρο 52 Ρ.Δ. 60/2007 (Αϋ-64)+, θ ανακζτουςα αρχι, πριν απορρίψει τθν προςφορά αυτι, κα ηθτεί γραπτϊσ διευκρινίςεισ από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Ωσ αςυνικιςτα χαμθλι οικονομικι προςφορά κεωρείται εκείνθ, θ οποία είναι μικρότερθ του 85% τθσ διαμζςου (median) των αποδεκτϊν Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ, τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ, τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία, τθν πρωτοτυπία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά από τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ προςφορά κα απορρίπτεται Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ιτοι: 0,10%: Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 3%: χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 20%: Τπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου Φόροσ Ειςοδιματοσ: 4% επί τθσ κακαρισ αξίασ (ποςοφ άρκρο 55 παρ. 1 εδάφιο (ςτ) του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α) Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ με τθ μικρότερθ ςυνολικι τιμι προςφοράσ ανά τεμάχιο, εφόςον τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ τισ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον Ρίνακα Ρ.1. Οι υποψιφιοι υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (ςφμφωνα με τον Ρίνακα Ρ.2.), ςε κάκε όμωσ περίπτωςθ κα καλφπτει, με ποινι ακυρότθτασ, το ςφνολο των ειδϊν και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν όλων των ειδϊν για τα οποία υποβάλλει προςφορά. ΑΡΚΡΟ 8 ΧΡΟΝΟ ΚΑΛ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 8.1. Θ παραγγελία - παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν, κα γίνεται τμθματικά κατά αντιςτοιχία των ηθτοφμενων παραγγελιϊν με φροντίδα, δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα, που κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για τθν αςφαλι μεταφορά τουσ, του αναδόχου και μζςα ςτα χρονικά πλαίςια που κα ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕ.Ρ.Υ Φυλακίου, όπωσ ορίηεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Ρεριγράφονται αναλυτικά ςτο ςυνθμμζνο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ και θ παραλαβι τουσ κα γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν του ΚΕ.Ρ.Υ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ, που κα οριςκεί για τον ςκοπό αυτό. 8.2.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα του που απορρζει απ αυτι εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τισ υπθρεςίεσ του μζςα ςτον ςυμβατό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που τυχόν του χορθγικθκε. Εάν ο ανάδοχοσ διακόψει άκαιρα και χωρίσ ςυναίνεςθ τθσ Υπθρεςίασ το ζργο, πριν τθν θμερομθνία λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ Υπθρεςία δικαιοφται να προςλάβει ανάδοχο. Θ νζα τιμι και τυχόν προκφπτουςα διαφορά βαρφνει τον ζκπτωτο ανάδοχο ι επιδιϊκεται θ είςπραξθ από τθν ιδιαίτερθ περιουςία του, ανεξάρτθτα από τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ και των κυρϊςεων που κα του επιβλθκοφν, κατ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/2007. Σελίδα 19

20 ΑΡΚΡΟ 9 ΠΛΘΡΩΜΘ 9.1. Θ πλθρωμι των παρεχομζνων ειδϊν ςτον ανάδοχο κα γίνεται τμθματικά, κάκε μινα, με τθν τιμολόγθςθ αυτϊν, απολογιςτικά και με ζκδοςθ επιταγισ από τον Υπόλογο Διαχειριςτι του ζργου ςτο όνομα του δικαιοφχου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςτο όνομα του αναδόχου από τον υπόλογο διαχειριςτι τθσ ΑΕ 0502 και τον υπ αρικμ. 2014Ε με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν τθσ περιοχισ του, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τουσ και εφόςον υποβλθκοφν αρμοδίωσ, τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά. Τα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν τον ανάδοχο. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα παρακάτω: - Τιμολόγιο. - Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των ειδϊν. - Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα, τα ςχετικά με τα παραδοτζα είδθ του προθγουμζνου μθνόσ, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογθτικά πλθρωμισ που τον αφοροφν, ςτο Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ Φυλακίου Τον ανάδοχο βαρφνουν οι κρατιςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7.9 του άρκρου 7 του Α Κεφαλαίου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. ΑΡΚΡΟ 10 ΠΡΟΦΤΓΕ Ρροςφυγζσ υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)» και εξετάηονται από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων του άρκρου 15 του Ρ.Δ. 118/2007 και προςφυγϊν του άρκρου 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) άρκρο 21, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 2.β του άρκρου 38 του Ρ.Δ. 118/07. ΑΡΚΡΟ 11 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΤΜΒΑΘ Θ παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και θ παραλαβι αυτϊν, κακϊσ και θ ςφνταξθ κάκε μινα του πρακτικοφ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, ανατίκεται ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν, που διορίηεται από τθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ. ΑΡΚΡΟ 12 ΡΘΣΡΑ ΘΚΛΚΟΤ ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟΤ Σελίδα 20

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23%, ,29 άνευ Φ.Ρ.Α. 23%

Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23%, ,29 άνευ Φ.Ρ.Α. 23% Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285129, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ρλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία e-mail:ev.giannakopoulou@gmail.com «ΑΝΑΤΘΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τθσ Ρράξθσ: «ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ.:18124/2016 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 20/07/2016 Ρλθροφορίεσ: Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 Για τθν προμικεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ τιμι Ταχυδρομική Διεύθυνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016 Απιθμ ππωη Διακ: 3052 /2016/ Χανιά, 01/07/2016 Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο Πληποθοπίερ: Γ.Σαπημανώληρ Ε. Μηλιδάκηρ Τηλ: 2821029214 Φαξ: 2821029250 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2 Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2919/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015 CPV 31681410-0 : Ηλεκτρολογικό υλικό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: ΧΩΡΙ ΦΠΑ 97.560,98

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ-Σμ.Α Ταχ. δ/νςθ: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ι-Λ1Γ. Ακινα, 29/01/2014 Αρικ. πρωτ.: ΣΠ7/510. Διακήρυξη 1 /2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ι-Λ1Γ. Ακινα, 29/01/2014 Αρικ. πρωτ.: ΣΠ7/510. Διακήρυξη 1 /2014 υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σθλ. 2109285103, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πλθροφορίεσ: Κολοβοφ Νικολζττα Ακινα, 29/01/2014 Αρικ. πρωτ.: ΣΠ7/510 Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ) ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,ΚΘΜΔΘΣ & EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Ν.ΚΘΦΙΣΙA 27-07-207 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ» Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

<<ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» Αριθ. Διακήρυξησ: 08/2016 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΛΘΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ

<<ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» Αριθ. Διακήρυξησ: 08/2016 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΛΘΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: )», «ΑΕΙΩΝ (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2015

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: )», «ΑΕΙΩΝ (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 θ ΥΓ.ΡΕ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΡΕΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΡΑΝΑΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΡΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑ» Διεφκυνςθ: Τζρμα Ερυκροφ Σταυροφ, 22 100, Τρίπολθ Ρλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ:

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ: Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμών Προμηθειών Θμερομθνία 13-10 - 2014 Άνδρου 1 Ακινα 11257 Αρ. Ρρωτ.: 24123 Ρλθρ.: Σ. Νικιτασ, Μ. Φαςοφλα, Σ. Αγγζλαινα Ρροσ: Ωσ Ρ.Δ. Τθλ.: 210 8231277 Θζμα: Σχετ: Πρόχειροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίου Βαςιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα