"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996"

Transcript

1 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ , Fax , "ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΟΤ ΔΛΕΚΝΟΤ ΔΘΜΟΛΟΤ ΑΝΟΛΚΣΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ «Για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια Είδθ: α) Ενδφματα β) Τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια» για το διάςτθμα 16 μθνϊν από 01/01/2015 ζωσ 30/04/2016. Προχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: ,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 23%), ,89 άνευ Φ.Π.Α. CPV: , , , , Κωδικοί CPV: Ομάδα Α : Ομάδα Β : Ομάδα Γ : , Ομάδα Δ : , Σαχ. Διεφκυνςθ: Λ. υγγροφ 83 Σαχ. Κϊδικασ: 11745, ΑΚΘΝΑ Πλθροφορίεσ: Ε.Γιαννακοποφλου, Λ. Παπάηογλου Σθλ.: & Φαξ: & & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θμερομθνία Ζναρξθσ Υποβολισ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν 03/02/2015 Σρίτθ 09:00 Θμερομθνία Λιξθσ Υποβολισ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν 09/02/2015 Δευτζρα 17:00 Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Θμεριςιο Σφπο υμβάςεων (ΦΕΚ) 24/12/ /01/ /01/2015 Σελίδα 1

2 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΟΤ ΑΝΟΛΚΣΟΤ ΔΛΕΚΝΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ Αρικ. Προκιρυξθσ 49/2014 Είδοσ Προκιρυξθσ Σφποσ προμικειασ Ανακζτουςα Αρχι Προοριηόμενοσ Φορζασ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Κριτιριο Αξιολόγθςθσ Θμερομθνία Ζναρξθσ Τποβολισ των Προςφορϊν Θμερομθνία Λιξθσ Τποβολισ των Προςφορϊν Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Σόποσ κατάκεςθσ των Προςφορϊν Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Αρμόδιο όργανο για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν: Θλεκτρονικόσ Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ ςε Ευρϊ, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ Προμικεια είδθ α) ενδφματα β) υπόδθςθ γ) πετςζτεσ-ςεντόνια δ)ςτρϊματα-μαξιλάρια για το ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ Π.Ε. Ζβρου. Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ (Τ.Π.Τ) Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν του ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ Ναι Χαμθλότερθ τιμι Θμερομθνία : 03/02/2015 Θμζρα: Σρίτθ Ϊρα: 09:00 π.μ. Θμερομθνία : 09/02/2015 Θμζρα : Δευτζρα Ϊρα: 17:00. 24/12/2014, θμζρα Σετάρτθ Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τα πρωτότυπα ζγγραφα κατατίκενται ςτθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ (υγγροφ 83 ΣΚ11745 Ακινα,τθλ fax ) Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ. Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν, των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίςτθκε από τθν υπ αρικ. ΣΠ1/161/ (ΑΔΑ :ΒΛΨΟΛ-2Ρ) απόφαςθ Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Σελίδα 2

3 ,89 (χωρίσ Φ.Π.Α.) ,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.) Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά ποςοςτό 85% από το Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποςοςτό 15% από το Εκνικό Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου/αναδόχων για τθν προμικεια Είδθ: α) Ενδφματα β) Τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου (Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου). 1. Τον Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/ ) «Κδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ», προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ». 2. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α /2014) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 4. Το Ν.3861/2010< «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο <<Ρρόγραμμα Διαφγεια>> και άλλεσ διατάξεισ» (Α-112). 5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 6. Τθν παρ. 3 του άρκρου 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α / ). 7. Το Ρ.Δ. 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/ και διόρκωςθ ςφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α/ ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ». 8. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), Εκνικό ςφςτθμα θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ. 9. Τθ με αρικμό Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) ΥΑ, Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). 10. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ Υπθρεςιϊν» και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ με το Ρ.Δ. 88/ 2012 (ΦΕΚ143/τ.Α / ) και το Ρ.Δ. 98/ 2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ).141 Α ) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ Υπθρεςιϊν». 11. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 221 Α ) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 12. Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία Σελίδα 3

4 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16 θσ Νοεμβρίου 2005». 13. Το Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 14. Το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 15. Το Ρ.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου». 16. Το Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) To άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 18. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 19. Τθν Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν & Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ υπ' αρικ /ΕΥΔ&ΡΛΑΡ 275/ Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 781/ Β/ ). 20. Τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ υπ αρικ.εμ/2/178/ τροποποίθςθ τθσ υπ αρικμ ΕΜ/1-Β/89/ (ΦΕΚ 2420/Β/ ) περί «Μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τον Γενικό Διευκυντι Συντονιςμοφ, του Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων, τον Διευκυντι του Κζντρου Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τουσ Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακϊσ και τουσ Διευκυντζσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ». 21. Τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με αρικμ. 6480/1/467κθϋ/17/02/2012 περί Διοριςμοφ του Νίκα Ραναγιϊτθ του Θλία ςτθ κζςθ του Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κθτεία τριϊν (3) ετϊν. 22. Τθ γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ) με αρικμό 117/2009 ςφμφωνα με τθν οποία θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ. 23. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 3548/2007(Φ.Ε.Κ.68/τ. Α / ) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων Δθμοςίου Τομζα ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί και αντικαταςτακεί με τθν παρ.1 του άρκρου 16 του Ν.4208/2013 (Φ.Ε.Κ.252 /τ.α / ) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 4, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 «Ρλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ» του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/τ. Α / ) «υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.». 24. Τθν υπ αρικμ.πρωτ.:τρ1/6959 / απόφαςθ του Διευκυντοφ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (ΑΔΑ: ΨΨΝΓΙ-ΘΧΔ), με τθν οποία εγκρίκθκε θ Σφςταςθ -Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων και προςφυγϊν των διαγωνιςμϊν τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ Σελίδα 4

5 25. Τθν υπ αρικμ. πρωτ.:τρ1/95/ (αδα:βιψγι-ανφ) απόφαςθ Δ/ντθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ για τθν παραλαβι αγοραηόμενων ειδϊν και υπθρεςιϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν ςτο ΚΕΡΥ Φυλακίου Ορεςτιάδασ, όπωσ αυτι τροποποιθκεί για το οικονομικό ζτοσ Τθν υπ αρικμ. πρωτ.:τρ1/6961/ (αδα:78εξι-5κμ) απόφαςθ Δ/ντθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςφςταςθ- ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ προςφορϊν των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2015.(1 θ επιτροπι). 27. Τον από «Κανονιςμό για τθν υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ ΕΟΧ » ("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) FinancialMechanism "), όπωσ αυτόσ υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ βάςει του άρκρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b τθσ ςυμφωνίασ ΕΟΧ, τροποποιικθκε και ζκτοτε ιςχφει. 28. Τθν υπ' αρικμ /ΕΥΔ&ΡΛΑΡ 275/ Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν & Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (Φ.Ε.Κ 781/ Β/ ). 29. Το Σφμφωνο Ρράξθσ με αρικμ. πρωτ.: 8000/20/44-οα / Τθ Συλλογικι Απόφαςθ Ε502ΤΟΡ.0/ (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΦ-ΩΘΞ), τθν Απόφαςθ 14149/ΔΕ-119/ (ΑΔΑ ΒΙΞ9Φ-Β6Ν) του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ κακϊσ και τθν ΣΑΕ 050/2 και τον κωδικό 2014ΣΕ Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ Ο Τ Μ Ε 1. Θλεκτρονικό Ανοικτό Διεκνι Διαγωνιςµό ςε Ευρϊ µε προςφορζσ μζχρι του ποςοφ των διακόςια ενενιντα ζξι χιλιάδεσ εκατόν ενενιντα ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%, µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, για τθν προμικεια ειδϊν: α) Ενδφματα β) Τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθκόων τρίτων χωρϊν που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου (Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου) τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Τα είδθ και ο εξοπλιςμόσ ομαδοποιοφνται ςε τρεισ (3) διακριτζσ μεταξφ τουσ ομάδεσ: Ομάδα Α : Ρρομικεια Ειδϊν Ζνδυςθσ,ςυνολικισ δαπάνθσ κατ ανϊτατο όριο ,54 χωρίσ ΦΡΑ ι ,00 με ΦΡΑ 23% Ομάδα Β : Ρρομικεια Ειδϊν Υπόδθςθσ,ςυνολικισ δαπάνθσ κατ ανϊτατο όριο ,62 χωρίσ ΦΡΑ ι ,00 με ΦΡΑ 23% Ομάδα Γ : Ρρομικεια Ειδϊν Ρετςζτεσ-Σεντόνια ςυνολικισ δαπάνθσ κατ ανϊτατο όριο ,24 χωρίσ ΦΡΑ ι ,00 με ΦΡΑ 23% Ομάδα Δ : Ρρομικεια Στρωμάτων -Μαξιλαριϊν, ςυνολικισ δαπάνθσ κατ ανϊτατο όριο ,49 χωρίσ ΦΡΑ ι ,00 με ΦΡΑ 23% 2. Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι διακόςια ενενιντα ζξι χιλιάδεσ εκατόν ενενιντα ευρϊ ( ,00 ) του ζργου (και για τισ τζςςερισ Ομάδεσ) είναι ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23% και κρατιςεων, και θ επιμζρουσ δαπάνθ για κάκε Ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτζρω επιμεριηόμενα ποςά ανά Ομάδα. Θ ςυνολικι δαπάνθ Σελίδα 5

6 ςυγχρθματοδοτείται από τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου περιόδου και το Εκνικό Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 3. Θ πλιρθσ θλεκτρονικι διαδικαςία του διαγωνιςμοφ για τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ, κα γίνει τουλάχιςτον 40 θμζρεσ από τθν αποςτολι τθσ ανακοίνωςθσ ςτθν Τπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. βάςει του ΠΔ 60/2007. ΠΡΟΚΘΡΤΕΛ 1.Θλεκτρονικό Διεκνι Ανοιχτό Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ το χαμθλότερο κόςτοσ ανά τεμάχιο, µε γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των Διακόςια αράντα Χιλιάδεσ Οκτακόςια Σζςςερα Ευρϊ και Ογδόντα Εννζα λεπτά χωρίσ ΦΠΑ ( ,89 ) άνευ ΦΡΑ και των Διακόςια Ενενιντα Ζξι Χιλιάδεσ Εκατόν Ενενιντα ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23% και των νομίμων κρατιςεων για τθν ανάδειξθ του αναδόχου προμικειασ ειδϊν : α) Ενδφματα β)τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθκόων τρίτων χωρϊν που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου (Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου) που υπόκειται ςε διαδικαςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ (ΚΕ.Ρ.Υ) Φυλακίου. Συλλογικισ Απόφαςθσ Ε502ΤΟΡ.0/ (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΦ-ΩΘΞ), τθν Απόφαςθ 14149/ΔΕ 2. Θ πλιρθσ θλεκτρονικι διαδικαςία του διαγωνιςμοφ για τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ, κα γίνει τουλάχιςτον 40 θμζρεσ από τθν αποςτολι ςτθν Ε.Ε. βάςθ του ΠΔ 60/2007. Το πλιρεσ κείμενο τθσ Ρροκιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα διατίκενται μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου ςτισ διευκφνςεισ και Τα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο διαδικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Τονίηεται ότι προκειμζνου να υποβάλουν αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινίςεων, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα, δθλαδι να διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων απαιτείται να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ςε όλουσ όςουσ ζχουν παραλάβει τθ Διακιρυξθ, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των Ρροςφορϊν. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που δεν κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. δ. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό αυτό προςφορζσ, ιςχφουν και δεςμεφουν του προςφζροντεσ εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ (θμερολογιακζσ). ε. Ρροςφορά, που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερομζνου, απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ. ςτ. Οι προςφορζσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα καλφπτουν το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν παροφςα διακιρυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 3.ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ και ςωματεία που: είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Σελίδα 6

7 περί Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. ι είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ -μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και ζχουν εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ και τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ κατωτζρω παραγράφουσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ». Θ ζνωςθ προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ μζλοσ τθσ ζνωςθσ δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ, που προζρχονται από άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., και ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι ζχουν το δικαίωμα να παρζχουν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, δεν κα απορρίπτονται για το λόγο ότι κα ζπρεπε ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Τα νομικά πρόςωπα αναφζρουν ςτθν προςφορά και τα επαγγελματικά προςόντα των προςϊπων που κα ζχουν τθν ευκφνθ τθσ εκτζλεςθσ του παρόντοσ ζργου. Για ηη ζσμμεηοτή ζηο διαγφνιζμό οι ενδιαθερόμενοι οικονομικοί θορείς απαιηείηαι να διαθέηοσν υηθιακή σπογραθή, τορηγούμενη από πιζηοποιημένη αρτή παροτής υηθιακής σπογραθής και να εγγραθούν ζηο ηλεκηρονικό ζύζηημα (ΕΣΗΔΗΣ Διαδικησακή πύλη ακολοσθώνηας ηην καηφηέρφ διαδικαζία εγγραθής : α. Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ : α.1.πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. α.2.οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Σελίδα 7

8 Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. α.3.οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποςτζλλοντασ : α/ είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. β/ είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του ΡΔ 60/07, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ. β.ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 4. ΑΠΟΚΛΕΛΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: Πςοι δεν πλθροφν το ανωτζρω Δικαίωμα Συμμετοχισ. Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ». Πςοι ζχουν κθρυχκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. Πςοι υποψιφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 45 τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 18/2004, ιτοι υπάρχει εισ βάροσ των νομίμων εκπροςϊπων τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991 για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ε) Κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ βάςει αμετάκλθτθσ απόφαςθσ ι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα. Πςοι αποκλείςκθκαν από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Ε.). Εάν θ ποινι αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το Σελίδα 8

9 ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. 5. ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΛΕ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τα επιςυναπτόμενα ς αυτι παρακάτω Κεφάλαια, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: Α. Γενικοί Προι του Διαγωνιςμοφ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Β. Ρεριεχόμενα Ρροςφοράσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Γ. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Δ. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Συμμετοχισ και Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Ε. Σχζδιο Σφμβαςθσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 6. ΑΝΑΡΣΘΕΛ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ Θ διακιρυξθ του διαγωνιςµοφ κα αναρτθκεί: α) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ β) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Διαφγεια, γ) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο θµοςίων Συµβάςεων δ) κα αποςταλεί ςε ψθφιακι μορφι, ςτο Επιμελθτιριο Ζβρου (www.evroschamber.gr). ε) ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων (Φ.Ε.Κ.). ςτ) ςτθν εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. η) ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ. θ) ςτισ ιςτοςελίδεσ του Φορζα Υλοποίθςθσ (Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ) και του Διαχειριςτι Ρρογράμματοσ (Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων) του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Επίςθσ, περίλθψθ τθσ παροφςασ κα αναρτθκεί ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων: α) τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, β) του ΚΕ.Ρ.Υ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ. 7. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 09/02/2015 ϊρα 17:00 θμζρα Δευτζρα. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τα πρωτότυπα ζγγραφα κα κατατίκενται ςτθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ, Συγγροφ 83, ΤΚ Ακινα. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα ι κα κατατεκοφν με επιςτολι εκτόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων, λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Ο ΔΛΕΤΚΤΝΣΘ ΣΘ ΤΠΘΡΕΛΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΝΛΚΑ ΠΑΝΑΓΛΩΣΘ Σελίδα 9

10 ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ά ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΑΡΚΡΟ 1 :ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 2: ΣΟΛΧΕΛΑ ΑΝΑΚΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΑΡΚΡΟ 3: ΚΑΣΑΡΣΛΘ ΚΑΛ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΡΚΡΟ 4: ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΑΠΟΦΡΑΓΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΛΜΟ ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΩΝ ΑΡΚΡΟ 5: ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΑΡΚΡΟ 6: ΕΓΓΤΘΕΛ ΑΡΚΡΟ 7:ΣΛΜΕ ΑΡΚΡΟ 8: ΧΡΟΝΟ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΑΡΚΡΟ 9: ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΡΚΡΟ 10: ΕΝΔΛΚΟΦΑΝΕΛ ΠΡΟΦΤΓΕ ΑΡΚΡΟ 11 : ΠΑΡΑΛΑΒΘ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 12: ΡΘΣΡΑ ΘΚΛΚΟΤ ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟΤ ΑΡΚΡΟ 13: ΑΝΑΚΟΛΝΩΘ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΑΡΚΡΟ 14: ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 15: ΛΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΚΕΛΑ-ΕΠΛΛΤΘ ΔΛΑΦΟΡΩΝ ΑΡΚΡΟ 16: ΚΤΡΩΕΛ-ΠΟΛΝΛΚΕ ΡΘΣΡΕ ΑΡΚΡΟ 17: ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΑΡΚΡΟ 18 : ΕΜΠΣΕΤΣΛΚΟΣΘΣΑ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΚΡΟ 19: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΡΚΡΟ 20: ΕΛΑΧΛΣΕ ΠΡΟΤΠΟΚΕΕΛ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΡΚΡΟ 21: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΑΡΚΡΟ 22: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΚΡΟ 23: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ Σελίδα 10

11 ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ Π.1.: ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ-ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΛΩΝ Π.2.:ΠΛΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Π.3.: ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ ΤΠΟΔΕΛΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΩΝ ΕΠΛΣΟΛΩΝ Α. ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Β. ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ε ΧΕΔΛΟ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 1:ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 2: ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 3:ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΑΡΚΡΟ 4:ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΖΡΓΟΤ ΠΟΛΟΣΛΚΘ-ΠΟΟΣΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΑΡΚΡO 5: ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΡΚΡΟ 6:ΚΤΡΩΕΛ ΓΛΑ ΕΚΠΡΟΚΕΜΘ Θ ΠΛΘΜΜΕΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 7: ΑΝΩΣΕΡΘ ΒΛΑ ΑΡΚΡΟ 8:ΣΘΡΘΘ ΔΛΑΣΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΣΛΚΘ ΝΟΜΟΚΕΛΑ ΑΡΚΡΟ 9:ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΡΚΡΟ 10:ΕΚΧΩΡΘΕΛ -ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΛΕ ΑΡΚΡΟ 11:ΕΜΠΛΣΕΤΣΛΚΟΣΘΣΑ ΑΡΚΡΟ 12:ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΑ ΤΜΒΑΘ ΑΡΚΡΟ 13: ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΚΡΟ 14:ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΕΛ-ΠΡΟΚΘΚΕ ΑΡΚΡΟ 15:ΕΠΛΛΤΘ ΔΛΑΦΟΡΩΝ-ΔΛΑΣΑΞΕΛ Σελίδα 11

12 ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΚΡΟ 1 ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΤΡΘΞΘ Θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ διενεργεί: 1. Θλεκτρονικό Διεκνι Δθμόςιο Ανοιχτό διαγωνιςμό με ςυλλογι γραπτϊν ςφραγιςμζνων προςφορϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2286/1995 και του Ρ.Δ. 118/2007, για τθν προμικεια ειδϊν : α) Ενδφματα β) Τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια του ΚΕ.Ρ.Υ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ Ζβρου. Το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι το χαμθλότερο κόςτοσ για τθν προμικεια ειδϊν : α)ενδφματα β)τπόδθςθσ γ)πετςζτεσ-εντόνια δ)τρϊματα -Μαξιλάρια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθκόων τρίτων χωρϊν που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου (Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου )με ΦΡΑ και αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ είναι Διακόςια αράντα Χιλιάδεσ Οκτακόςια Σζςςερα Ευρϊ και Ογδόντα Εννζα λεπτά ( ,89 ) άνευ ΦΠΑ 23% και βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ κατά ποςοςτό 85% από το Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποςοςτό 15% από το Εκνικό Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. Οι προςφορζσ, που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό. Οι προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ (θμερολογιακζσ), προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ θμζρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 180 θμερϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία φακζλου προςφοράσ, κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ, για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και οι οποίεσ ενδζχεται να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα επιςυναπτόμενα ςτθν Τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία, που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ανά τεμάχιο ωσ εξισ: κακαρι αξία (τιμι μονάδοσ) ςυνολικι κακαρι αξία ποςότθτασ - ςυνολικι αξία ΦΡΑ ςυνολικι δαπάνθ προςφοράσ ομάδασ ειδϊν ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και να ςυμπλθρϊνουν και υπογράφουν τον ςχετικό πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα πρζπει να εκφράηονται ςε Ευρϊ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι θ προςφορά δεν εκφράηεται ςε Ευρϊ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν είτε για ςυγκεκριμζνθ ομάδα (ςφμφωνα με τον Ρίνακα Ρροχπολογιςμοφ - Ρ.1. του Κεφαλαίου Γ ), ςε κάκε όμωσ περίπτωςθ κα καλφπτει, με ποινι ακυρότθτασ, το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν όλων των ειδϊν για τα οποία υποβάλλει προςφορά. Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ με τθ μικρότερθ ςυνολικι τιμι προςφοράσ ανά ομάδα ειδϊν, εφόςον τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΛΚΑ τισ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ προκιρυξθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον Ρίνακα Ρ. 1. Ρίνακασ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Κεφαλαίου Γ. Σελίδα 12

13 Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ιτοι: - 0,10%: Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων - 3% χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων - 20% Υπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου - Ραρακράτθςθ φόρου 4% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 55 παρ. 1 εδάφιο (ςτ) του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α). Τζλοσ, μετά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι υποψιφιοι προμθκευτζσ μποροφν να παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. ΑΡΚΡΟ 2 ΣΟΛΧΕΛΑ ΑΝΑΚΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ. Ταχ. Διεφκυνςθ : Λ. Συγγροφ Ακινα, Οικονομικό Τμιμα - Γραφείο Ρρομθκειϊν Τθλζφωνο & FAX ΑΡΚΡΟ 3 ΚΑΣΑΡΣΛΘ ΚΑΛ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΕΣΘΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/2013, ςτο άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», ςτο ΡΔ 60/2007 και ςυμπλθρωματικά ςτο ΡΔ 118/2007. Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: (α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελοσ» εννοοφμε τθν κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ, θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ςε μορφι αρχείου.pdf ςφμφωνα με το άρκρο 5α.Β.1α του Ρ.Δ. 118/2007, το N. 4155/2013 και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω : Β. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Ειδικά τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που αφοροφν ζγγραφα που παρζχονται από τουσ δθμόςιουσ φορείσ τθσ περ. δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του Ν. 4155/2013 αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων. Ζωσ Σελίδα 13

14 τθν πλιρθ διαλειτουργικότθτα, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και τθν κατακφρωςθ, υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. ΥΑΡ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/ ) και, εάν αυτι θ υπθρεςία δεν παρζχεται για το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό, υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςε μορφι αρχείου.pdf προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Θ Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), θ οποία περιλαμβάνει ςτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παράγραφο Α τθσ παροφςθσ, υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν: i. Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ι ΕΡΕ ii. Ο Ρρόεδροσ του ΔΣ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι ΑΕ iii. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του iv. Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του ςυνεταιριςμοφ. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου. pdf και υποχρεοφται να τθν υποβάλλει ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) ςε προκεςμία που δεν υπερβαίνει τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Ο οικονομικόσ φορζασ ςυντάςςει τθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου υπεριςχφει το τελευταίο. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά). Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ. Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποβάλλει μζςω του Συςτιματοσ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, τισ κείμενεσ περί δθμοςίων ςυμβάςεων διατάξεισ και όςα ορίηονται ςτθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2 και ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του Ν. 4155/2013. Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το Σφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς' αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. Γ. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) επιμζρουσ, ανεξάρτθτουσ, θλεκτρονικοφ (υπό)φακζλουσ: 1. (Υπο)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά-Τεχνικι προςφορά» που περιζχει αφενόσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ κακϊσ και τα αντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα και αφετζρου τθν Τεχνικι Ρροςφορά Συντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Σελίδα 14

15 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπεριλάβει Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν.1599/1986), ςτθν οποία δθλϊνει ότι εκχωρεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε δικαίωμα πλιρουσ και χωρίσ κανζνα περιοριςμό εκμετάλλευςθσ των παραδοτζων προϊόντων (χριςθσ, τροποποίθςθσ, διάκεςθσ ςε τρίτουσ κλπ). Θ δομι τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου κα πρζπει να ακολουκεί το Κεφάλαιο Γ τθσ παροφςθσ. Ο (υπο)φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά», που κα υποβάλει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να λαμβάνει αυςτθρά υπόψθ του τισ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου», όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο Γ τθσ παροφςασ. Επιπλζον, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμπεριλάβει και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν πειςτικότθτα τθσ μεκοδολογίασ, ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ και τθν ικανότθτα του προςφζροντοσ να εκτελζςει επιτυχϊσ το ζργο, ςτον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο. 2. (Υπο) φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» που περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τα τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» πρζπει να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα τα ζντυπα του Μζρουσ Δ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. ΑΡΚΡΟ 4 ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΑΠΟΦΡΑΓΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΚΛΕΛΜΟ ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΩΝ Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 12:00 π.μ., μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν. Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ: Σελίδα 15

16 Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υπο-φακζλων των προςφορϊν. Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα αιτιολογθμζνα πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν, τισ οποίεσ κοινοποιεί αμελλθτί ςτουσ προςφζροντεσ. ΑΡΚΡΟ 5 ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ A. Διαδικαςία Κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ Μετά από τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται ςτο άρκρο. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ, κιρυξισ του ωσ ζκπτωτου και κατάπτωςθσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον επόμενο ςε ςειρά ςτον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων υποψιφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ πραγματοποιείται δφο εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Αμζςωσ μετά από τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ που αποςφραγίςκθκε. Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικά, θ οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ εκδίδεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ του ζργου ςτον Ανάδοχο και με μζριμνά τθσ γνωςτοποιείται ςε αυτόν και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ. Β. Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 1. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ: Για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, Εάν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό, Εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ςυντελζςτθκε ςυνεννόθςθ των Διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ και Εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ Ζργο. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, Σελίδα 16

17 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ' όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ του ΡΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007). Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςε κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν/φορζων που υπζβαλε κοινι προςφορά, κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ αυτοφσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σθμειϊνεται ότι οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ υποψιφιοι. Για τθν υποβολι μιασ προςφοράσ ι μιασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν δφναται να απαιτεί οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων να ζχουν περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Θ επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Αρ. 39 παρ. 2 του ΡΔ 60/2007). Στθν περίπτωςθ που το προκθρυςςόμενο ζργο κατακυρωκεί ςε Ζνωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθν Ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ για μζροσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, όχι όμωσ λιγότερο του 50% επί του φυςικοφ αντικειμζνου. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ μεγαλφτερου ποςοςτοφ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, από το αρχικά προβλεπόμενο ςτθ Διακιρυξθ, ςε καμία ωςτόςο περίπτωςθ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο των οριηομζνων με το άρκρο 21 του ΡΔ 118/2007 και εντόσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. ΑΡΚΡΟ 6 ΕΓΓΤΘΕΛ 1. Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ ( ) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του Ζργου, εκτόσ ΦΡΑ. Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ ανζρχεται ανά Ομάδα ειδϊν : Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για τθν Ομάδα Α :1.956,91 ΟΛΟΓΡΑΦΩ Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για τθν Ομάδα Β : 1.235,77 ΟΛΟΓΡΑΦΩ Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για τθν Ομάδα Γ : 967,80 ΟΛΟΓΡΑΦΩ Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για τθν Ομάδα Δ : 655,61 ΟΛΟΓΡΑΦΩ Εφόςον κάποιοσ υποψιφιοσ επικυμεί να κατακζςει Οικονομικι Προςφορά για δφο ι για το ςφνολο των Ομάδων του ζργου, μπορεί να υποβάλλει μία εγγυθτικι επιςτολι, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο άκροιςμα των επιμζρουσ ποςϊν των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ των Ομάδων αυτϊν. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων. Σελίδα 17

18 Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ). Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα θμζρεσ μετά το χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ περί απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 25 παρ. 5 του π.δ.118/2007 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο 157 του Ν. 4281/2014. Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ περιλαμβάνει και όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ. ΑΡΚΡΟ 7 ΣΛΜΕ 7.1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται μόνο ςε ΕΥΩ για τθν προμικεια ειδϊν, ςτον τόπο και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςχετικι τεχνικι προδιαγραφι του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ Προςφορά που δεν δίνει τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κα κακορίηει ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ Οι τιμζσ νοοφνται ΧΩΙΣ ΟΟ ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘΣ, ΑΝΑΘΕΩΘΣΘΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΘΣ και παραμζνουν ςτακερζσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: Λ. Τιμι ανά τεμάχιο άνευ Φ.Ρ.Α., ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων και κάκε είδουσ δαπανϊν. III. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ. (Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία). IV. Συνολικι τιμι ανά τεμάχιο με Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ κρατιςεων. Σελίδα 18

19 7.6. Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται αποκλειςτικά ςτο ςφνολο τθσ προςφερκείςασ τιμισ ανά τεμάχιο ι ηεφγοσ άνευ Φ.Π.Α Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα επί τθ βάςει τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, να ηθτιςει από τον πάροχο, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτόσ, δε, υποχρεοφται να παρζχει τα ςτοιχεία αυτά Αν για τθ ςυγκεκριμζνθ παροχι προμικειασ είδων, θ προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι *άρκρο 52 Ρ.Δ. 60/2007 (Αϋ-64)+, θ ανακζτουςα αρχι, πριν απορρίψει τθν προςφορά αυτι, κα ηθτεί γραπτϊσ διευκρινίςεισ από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Ωσ αςυνικιςτα χαμθλι οικονομικι προςφορά κεωρείται εκείνθ, θ οποία είναι μικρότερθ του 85% τθσ διαμζςου (median) των αποδεκτϊν Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ, τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ, τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία, τθν πρωτοτυπία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά από τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ προςφορά κα απορρίπτεται Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ιτοι: 0,10%: Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 3%: χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 20%: Τπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου Φόροσ Ειςοδιματοσ: 4% επί τθσ κακαρισ αξίασ (ποςοφ άρκρο 55 παρ. 1 εδάφιο (ςτ) του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α) Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ με τθ μικρότερθ ςυνολικι τιμι προςφοράσ ανά τεμάχιο, εφόςον τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ τισ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον Ρίνακα Ρ.1. Οι υποψιφιοι υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (ςφμφωνα με τον Ρίνακα Ρ.2.), ςε κάκε όμωσ περίπτωςθ κα καλφπτει, με ποινι ακυρότθτασ, το ςφνολο των ειδϊν και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν όλων των ειδϊν για τα οποία υποβάλλει προςφορά. ΑΡΚΡΟ 8 ΧΡΟΝΟ ΚΑΛ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 8.1. Θ παραγγελία - παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν, κα γίνεται τμθματικά κατά αντιςτοιχία των ηθτοφμενων παραγγελιϊν με φροντίδα, δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα, που κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για τθν αςφαλι μεταφορά τουσ, του αναδόχου και μζςα ςτα χρονικά πλαίςια που κα ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕ.Ρ.Υ Φυλακίου, όπωσ ορίηεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Ρεριγράφονται αναλυτικά ςτο ςυνθμμζνο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ και θ παραλαβι τουσ κα γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν του ΚΕ.Ρ.Υ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ, που κα οριςκεί για τον ςκοπό αυτό. 8.2.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα του που απορρζει απ αυτι εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τισ υπθρεςίεσ του μζςα ςτον ςυμβατό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που τυχόν του χορθγικθκε. Εάν ο ανάδοχοσ διακόψει άκαιρα και χωρίσ ςυναίνεςθ τθσ Υπθρεςίασ το ζργο, πριν τθν θμερομθνία λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ Υπθρεςία δικαιοφται να προςλάβει ανάδοχο. Θ νζα τιμι και τυχόν προκφπτουςα διαφορά βαρφνει τον ζκπτωτο ανάδοχο ι επιδιϊκεται θ είςπραξθ από τθν ιδιαίτερθ περιουςία του, ανεξάρτθτα από τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ και των κυρϊςεων που κα του επιβλθκοφν, κατ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/2007. Σελίδα 19

20 ΑΡΚΡΟ 9 ΠΛΘΡΩΜΘ 9.1. Θ πλθρωμι των παρεχομζνων ειδϊν ςτον ανάδοχο κα γίνεται τμθματικά, κάκε μινα, με τθν τιμολόγθςθ αυτϊν, απολογιςτικά και με ζκδοςθ επιταγισ από τον Υπόλογο Διαχειριςτι του ζργου ςτο όνομα του δικαιοφχου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςτο όνομα του αναδόχου από τον υπόλογο διαχειριςτι τθσ ΑΕ 0502 και τον υπ αρικμ. 2014Ε με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν τθσ περιοχισ του, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τουσ και εφόςον υποβλθκοφν αρμοδίωσ, τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά. Τα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν τον ανάδοχο. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα παρακάτω: - Τιμολόγιο. - Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των ειδϊν. - Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα, τα ςχετικά με τα παραδοτζα είδθ του προθγουμζνου μθνόσ, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογθτικά πλθρωμισ που τον αφοροφν, ςτο Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ Φυλακίου Τον ανάδοχο βαρφνουν οι κρατιςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7.9 του άρκρου 7 του Α Κεφαλαίου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. ΑΡΚΡΟ 10 ΠΡΟΦΤΓΕ Ρροςφυγζσ υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)» και εξετάηονται από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων του άρκρου 15 του Ρ.Δ. 118/2007 και προςφυγϊν του άρκρου 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) άρκρο 21, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 2.β του άρκρου 38 του Ρ.Δ. 118/07. ΑΡΚΡΟ 11 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΤΜΒΑΘ Θ παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και θ παραλαβι αυτϊν, κακϊσ και θ ςφνταξθ κάκε μινα του πρακτικοφ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, ανατίκεται ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν, που διορίηεται από τθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ. ΑΡΚΡΟ 12 ΡΘΣΡΑ ΘΚΛΚΟΤ ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟΤ Σελίδα 20

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα