Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 Π.Δ. 235/ (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ παροχισ προςταςίασ από φορείσ κοινωνικισ πρόνοιασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 213/Α/95). Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ των παραγρ. 2 και 4 του άρκρου 53 του Ν. 1892/90 "Για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ.101/Α/90), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ παραγρ. 1 και 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ παροχισ προςταςίασ από φορείσ κοινωνικισ πρόνοιασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 213/Α/95),ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Ν. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν Ψυχικισ Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 96/Α/99). 2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ.137/Α/85) "Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Όργανα", το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ. 154/Α/92) και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ.38/Α/97). 3. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ του παρόντοσ Π.Δ., ωσ προκφπτει και από τθν υπ αρικμ. ΔΤ59/7703/2000, βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 4. Σθν υπ αρικμ. 263/2000, Γνωμοδότθςθ του υμβουλίου τθσ Επικράτειασ, με πρόταςθ του Τπουργοφ Τγείασ και Πρόνοιασ, αποφαςίηουμε: Άρκρο 1 Ανακεϊρθςθ άδειασ λειτουργίασ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν 1. Οι Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, οι οποίεσ λειτουργοφςαν πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93/Α/91) και 517/91 (ΦΕΚ 202/Α/91), κακϊσ και αυτζσ του άρκρου 149 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ.123/Α/92), υποχρεοφνται, για να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν, να προςαρμοςτοφν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, με ςκοπό τθν καλι λειτουργία τουσ και τθν κάλυψθ των αναγκϊν νοςθλείασ. 2. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 2 του παρόντοσ, οι υπεφκυνοι των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, υποχρεοφνται να προςαρμοςτοφν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ και να ηθτιςουν από τον αρμόδιο Νομάρχθ, τθν ζκδοςθ νζασ άδειασ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, ςε αντικατάςταςθ εκείνθσ που είχε χορθγθκεί, με τισ διατάξεισ των Β.Δ. 451/62 (ΦΕΚ 108/Α/62) και 521/63 (ΦΕΚ 145/Α/63). 3. Η άδεια χορθγείται εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ των Β.Δ. 451/62 και 521/63, όπωσ τροποποιοφνται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 4. Ο αρμόδιοσ Νομάρχθσ, εκδίδει τθν ςχετικι άδεια, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 4 του Π.Δ.247/91.Οι διατάξεισ των άρκρων 2(παραγ.1 & 3), 3 και 5 του Π.Δ. 247/91, ιςχφουν αναλόγωσ. Άρκρο 2 Επζκταςθ και μετατροπι του αντικειμζνου των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν 1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, επιτρζπεται, φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων, θ επζκταςθ, θ μείωςθ ι αφξθςθ ςε δφναμθ ι θ ανακατανομι των κλινϊν, κακϊσ και θ μετατροπι του αντικειμζνου των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, με ζκδοςθ νζασ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. 2. Η άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ χορθγείται με απόφαςθ του οικείου Νομάρχθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 4 του Π.Δ. 247/91, κατά τα κατωτζρω αναφερόμενα. 3. ε περίπτωςθ επζκταςθσ τθσ Ιδιωτικισ Κλινικισ, εφόςον δεν προςαυξάνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν τθσ, κατά ποςοςτό μεγαλφτερο του 20%,επιτρζπεται θ ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα κατά τθν χοριγθςθ τθσ αρχικισ άδειασ λειτουργίασ τθσ, με τθν

2 επιφφλαξθ των διατάξεων του παρόντοσ. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία με τθν αιτοφμενθ επζκταςθ προςαυξάνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κλινϊν τθσ πάνω από 20%, επιτρζπεται θ ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ κλινικισ, μόνο εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ, οι οποίεσ ορίηονται από τισ διατάξεισ του Π.Δ. 517/ Οι Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, οι οποίεσ υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, ςε περίπτωςθ επζκταςθσ, οποιουδιποτε μεγζκουσ, μετά τον χρόνο προςαρμογισ, κατά τθ διάταξθ του άρκρου 19 του παρόντοσ, διζπονται από τισ διατάξεισ του Π.Δ. 517/91. Άρκρο 3 Μεταςτζγαςθ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν 1. Με αίτθςθ των δικαιοφχων, επιτρζπεται ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ μεταςτζγαςθ Ιδιωτικισ Κλινικισ εντόσ των ορίων τθσ ίδιασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ ι του ίδιου Νομαρχιακοφ Διαμερίςματοσ επί ενιαίασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, με τθ χοριγθςθ νζασ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ, από τον οικείο Νομάρχθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 4 του π.δ. 247/91 και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α/ Σζλοσ 2. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία με τθν μεταςτζγαςθ ηθτείται επίςθσ θ επζκταςθ, θ μείωςθ ι αφξθςθ ςε δφναμθ ι θ ανακατανομι κλινϊν, κακϊσ και θ μετατροπι του αντικειμζνου, εφαρμόηεται θ διάταξθ του άρκρου 2 του παρόντοσ. Άρκρο 4 Μεταβίβαςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν Με αίτθςθ των ςυμβαλλομζνων δικαιοφχων, επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ιδιωτικισ Κλινικισ, με απόφαςθ του οικείου Νομάρχθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Π.Δ.247/91. Οι διατάξεισ των άρκρων 2 και 3 του Π.Δ. 247/91, εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τα πρόςωπα ςτα οποία μεταβιβάηεται θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ Ιδιωτικισ Κλινικισ. Άρκρο 5 Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν. 1. Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 2 και 3 του παρόντοσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των άρκρων 8, 9, 10, 11 και 12 του Π.Δ. 247/91, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ οι οποίεσ κακορίηονται ςτο Παράρτθμα του παρόντοσ. 2. Για τισ Ψυχιατρικζσ Κλινικζσ, ωσ προσ τουσ δικαιοφχουσ, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν. 2716/ Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν του άρκρου 1 του παρόντοσ, απαιτοφνται τα παρακάτω δικαιολογθτικά: Αίτθςθ, που να αναφζρει τθν Επωνυμία τθσ Κλινικισ και αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου του Ιδιοκτιτθ, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ αίτθςθ υποβάλλεται από Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου, απαιτείται αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου του Νόμιμου Εκπροςϊπου του. Τποβολι αντιγράφου τθσ ιςχφουςασ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ Κλινικισ, κακϊσ και αντιγράφου τθσ οικοδομικισ άδειασ του κτιρίου, ςτο οποίο ςτεγάηεται. Περιγραφι των δεδομζνων οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Κλινικισ. Αντίγραφο καταςτατικοφ, εάν πρόκειται περί εταιρείασ και τίτλοσ κτίςεωσ οικοπζδου ι κτιρίου, μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κ.λ.π. Κατάλογοσ του ιατρικοφ προςωπικοφ, που απαςχολείται ςτθν Κλινικι, κατά κατθγορία και ειδικότθτα και πιςτοποιθτικά από τα οποία να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ιατρικό ςφλλογο τθσ περιφζρειασ τθσ Κλινικισ, ο χρόνοσ λιψεωσ πτυχίου, άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ και άδεια χρθςιμοποίθςθσ τίτλου ιατρικισ ειδικότθτασ. Διλωςθ με τθν οποία κα ορίηονται ο Διοικθτικόσ Δ/ντισ, ο Επιςτθμονικόσ Δ/ντισ και οι Επιςτθμονικοί Τπεφκυνοι των Σμθμάτων τθσ Κλινικισ. Κατάλογοσ του πάςθσ φφςεωσ λοιποφ προςωπικοφ, κατά κατθγορία.

3 Κατάλογοσ από τον οποίο κα προκφπτει ο εξοπλιςμόσ τθσ Κλινικισ. Βεβαίωςθ διπλωματοφχου θλεκτρολόγου - μθχανολόγου, ότι τθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 16 του παρόντοσ, για τισ θλεκτρολογικζσ - μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Κλινικισ. Πιςτοποιθτικό τθσ οικείασ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, για τθν φπαρξθ των επιβαλλόμενων μζτρων πυραςφάλειασ. Γραμμάτιο είςπραξθσ του Δθμόςιου Σαμείου δρχ. για κάκε κλίνθ. 4. τθν απόφαςθ χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ, κα πρζπει να αναγράφεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν τθσ Κλινικισ, τα Σμιματα και ο αρικμόσ κλινϊν τουσ, τα Εργαςτιρια, οι Ειδικζσ Μονάδεσ, οι Επιςτθμονικοί Τπεφκυνοι ξεχωριςτά για κάκε Σμιμα, Εργαςτιριο ι Ειδικι Μονάδα και θ κατανομι των κλινϊν κατά κζςεισ. Άρκρο 6 Διάκριςθ Ιδιωτικϊν Κλινικϊν - Αρικμόσ κλινϊν 1. Οι Ιδιωτικζσ Κλινικζσ διακρίνονται ςε Γενικζσ, Μικτζσ και Ειδικζσ. Γενικζσ κεωροφνται όςεσ διακζτουν οπωςδιποτε πακολογικό και χειρουργικό τμιμα νοςθλείασ. Μικτζσ όςεσ διακζτουν τμιματα ειδικότθτασ αμιγϊσ πακολογικοφ ι αμιγϊσ χειρουργικοφ τομζα και οπωςδιποτε τμιμα τθσ βαςικισ ειδικότθτασ (Πακολογικό τμιμα οι Μικτζσ κλινικζσ πακολογικοφ τομζα και Χειρουργικό τμιμα οι Μικτζσ κλινικζσ Χειρουργικοφ τομζα). Ειδικζσ όςεσ διακζτουν τμιματα νοςθλείασ αποκλειςτικά μίασ (1) ειδικότθτασ - ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α/ Σζλοσ 2. τισ Γενικζσ και Μικτζσ Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, απαγορεφεται θ ανάπτυξθ όλων των τμθμάτων ι μονάδων που αφοροφν ςτθν νοςθλεία παίδων (μζχρι 14 χρόνων), με εξαίρεςθ τθ νεογνικι μονάδα (βρζφθ θλικίασ μζχρι 30 θμερϊν), που λειτουργεί ςτα πλαίςια Μαιευτικοφ Σμιματοσ ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α / Σζλοσ 3. τισ Ψυχιατρικζσ Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, νοςθλεφονται αποκλειςτικά ψυχικά πάςχοντεσ, κακϊσ και αςκενείσ μικτϊν πακιςεων (ψυχιατρικϊν και νευρολογικϊν). Οι Ειδικζσ Κλινικζσ, που αναπτφςςουν τμιμα ειδικότθτασ νευρολογίασ (Νευρολογικζσ Κλινικζσ), νοςθλεφουν αποκλειςτικά νευρολογικοφσ αςκενείσ, κακϊσ επίςθσ και αςκενείσ μικτϊν πακιςεων (νευρολογικϊν και ψυχιατρικϊν). 4. Οι Παιδιατρικζσ και Ψυχιατρικζσ Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, αποτελοφν χωριςτι κατθγορία. 5. Ο αρικμόσ κλινϊν, που αναπτφςςεται από τισ Ιδιωτικζσ Κλινικζσ κατά κατθγορία ζχει ωσ εξισ: Για Ειδικζσ Κλινικζσ, που εδρεφουν ςτθν Αττικι και Θες/νίκθ ορίηεται ωσ ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν οι είκοςι (20) και για τισ λοιπζσ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ, οι δζκα πζντε (15). - Για Μικτζσ Κλινικζσ, που εδρεφουν ςτθν Αττικι και Θες/νίκθ ορίηεται ωσ ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν οι τριάντα πζντε (35), ο δε ελάχιςτοσ αρικμόσ κλινϊν του πακολογικοφ ι χειρουργικοφ τμιματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των δζκα πζντε (15) και για τα λοιπά τμιματα μικρότεροσ των πζντε (5). Για τισ λοιπζσ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ωσ ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν ορίηονται οι είκοςι (20), ο δε ελάχιςτοσ αρικμόσ κλινϊν του πακολογικοφ ι χειρουργικοφ τμιματοσ, δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των δζκα (10) και για τα λοιπά τμιματα μικρότεροσ των πζντε (5). - Για Γενικζσ Κλινικζσ που εδρεφουν ςτθν Αττικι και Θες/νίκθ ορίηεται ωσ ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν οι εξιντα (60), ο δε ελάχιςτοσ αρικμόσ κλινϊν του πακολογικοφ και χειρουργικοφ τμιματοσ αντίςτοιχα, δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των δζκα πζντε (15) και για τα λοιπά τμιματα μικρότεροσ των πζντε (5). Για τισ λοιπζσ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ορίηεται ωσ ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν οι τριάντα (30), ο δε ελάχιςτοσ αρικμόσ κλινϊν του πακολογικοφ και χειρουργικοφ τμιματοσ αντίςτοιχα, δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των δζκα (10) και για τα λοιπά τμιματα μικρότεροσ των πζντε (5). - Για Παιδιατρικζσ Κλινικζσ που εδρεφουν ςτθν Αττικι και Θες/νίκθ ορίηεται ωσ ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν οι είκοςι (20) και για τουσ λοιποφσ Νομοφσ οι δζκα πζντε (15). - Για Ψυχιατρικζσ Κλινικζσ ωσ μζγιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν ορίηονται οι τριακόςιεσ (300), μαηί με τουσ καλάμουσ αυξθμζνθσ παρακολοφκθςθσ, τισ απομονϊςεισ κακϊσ και τισ κλίνεσ των Μονάδων που αναπτφςςονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 2716/99. Ο δε ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν για Κλινικζσ που εδρεφουν ςτθν Αττικι και Θες/νίκθ είναι οι ςαράντα (40) και για τισ λοιπζσ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ οι είκοςι (20). Κάκε Ψυχιατρικι Νοςθλευτικι

4 Μονάδα, περιλαμβάνει το πολφ εκατόν πενιντα (150) κλίνεσ και μπορεί να αποτελείται από τμιματα, των οποίων ο μζγιςτοσ αρικμόσ κλινϊν είναι οι πενιντα (50). - τισ Γενικζσ, Μικτζσ, Ειδικζσ και Παιδιατρικζσ Κλινικζσ, ο μζγιςτοσ αρικμόσ κλινϊν ανά τμιμα, ορίηεται ςε ςαράντα (40). Παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ περιςςοτζρων του ενόσ τμιματοσ ανά ειδικότθτα. 6. Η δυναμικότθτα των κλινϊν τθσ κλινικισ προκφπτει από το ςφνολο των πάςθσ φφςεωσ κλινϊν τθσ (κλίνεσ νοςθλείασ, απομονϊςεισ, κλίνεσ Ειδικϊν Μονάδων κ.λ.π.) Άρκρο 7 Προςωρινι διακοπι λειτουργίασ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν 1. Μετά από αίτθςθ του δικαιοφχου επιτρζπεται θ προςωρινι διακοπι λειτουργίασ τθσ ιδιωτικισ κλινικισ για χρονικό διάςτθμα που δεν δφναται να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ ςε περίπτωςθ μεταςτζγαςθσ, κατά το άρκρο 3 του παρόντοσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε κτιριακισ επζκταςθσ ι γενικισ ανακαίνιςθσ ι για άλλουσ, αντίςτοιχουσ, εξαιρετικοφσ λόγουσ. 2. Μετά από αίτθςθ του δικαιοφχου επιτρζπεται θ διακοπι λειτουργίασ Σμιματοσ ιδιωτικισ κλινικισ, για χρονικό διάςτθμα που δεν δφναται να υπερβαίνει το εξάμθνο, ανά διετία, μόνο για λόγουσ αδυναμίασ εξεφρεςθσ Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου. Εάν παρζλκει το εξάμθνο και δεν οριςκεί ιατρόσ για τθν ανάλθψθ τθσ κζςθσ του Επιςτθμονικοφ Τπεφκυνου του Σμιματοσ, αυτό κεωρείται ότι ζχει καταργθκεί. τθν περίπτωςθ αυτι, είτε μειϊνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κλινϊν τθσ Κλινικισ, είτε ανακατανζμονται οι κλίνεσ του καταργοφμενου τμιματοσ, μετά από αίτθςθ του δικαιοφχου, για τθν τροποποίθςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ, εφόςον ςυντρζχουν οι λοιπζσ προχποκζςεισ του παρόντοσ ΑΝΣΙΚ. ΣΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α/ Σζλοσ 3. ε περίπτωςθ Ψυχιατρικϊν Κλινικϊν θ αίτθςθ του δικαιοφχου, για τθν διακοπι λειτουργίασ κατά τθν παραγρ. 2 του παρόντοσ άρκρου κα πρζπει να ςυνοδεφεται με γνωμοδότθςθ τθσ οικείασ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ, με τθν οποία κα λαμβάνεται μζριμνα για τθν μεταφορά των νοςθλευομζνων αςκενϊν, με ςκοπό τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ των καταλλιλων υπθρεςιϊν προσ αυτοφσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2716/ Η διακοπι και θ επαναλειτουργία τθν Κλινικισ, γίνεται με απόφαςθ του οικείου Νομάρχθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 4 του Π.Δ. 247/91. Άρκρο 8 Διακοπι λειτουργίασ και ανάκλθςθ άδειασ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν 1. Η λειτουργία Ιδιωτικισ Κλινικισ διακόπτεται οριςτικά και ανακαλείται θ άδεια: α) Με αίτθςθ και υπεφκυνθ διλωςθ εκείνου προσ τον οποίο χορθγικθκε θ άδεια. β) ε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν παραβάςεισ των διατάξεων του παρόντοσ, που ζχουν ςχζςθ με τθν τιρθςθ των όρων λειτουργίασ, των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ από αυτζσ. γ) Μετά τθν παρζλευςθ τριμινου από τθν εκπνοι του χρόνου τθσ προςωρινισ διακοπισ λειτουργίασ τθσ Κλινικισ, εφόςον κατά τθν διάρκεια του τριμινου αυτοφ δεν υποβλικθκε αίτθςθ επαναλειτουργίασ τθσ. 2. Η διακοπι και θ ανάκλθςθ τθσ άδειασ, γίνεται με απόφαςθ του οικείου Νομάρχθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 4 του Π.Δ. 247/ τθν περίπτωςθ τθσ διακοπισ και ανάκλθςθσ άδειασ, θ Επιτροπι του άρκρου 4 του Π.Δ. 247/91, γνωματεφει ειδικά για τον τρόπο διατιρθςθσ και πρόςβαςθσ ςτο αρχείο των αςκενϊν τθσ Ιδιωτικισ Κλινικισ, μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ. 4. τθν περίπτωςθ των Ψυχιατρικϊν Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, μπορεί να διακοπεί θ λειτουργία και να ανακλθκεί θ άδεια, μόνο εάν υπάρχει προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ οικείασ Σομεακισ Επιτροπισ Ψυχικισ Τγείασ, με τθν οποία κα λαμβάνεται μζριμνα για τθν μεταφορά τον νοςθλευομζνων αςκενϊν, με ςκοπό τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ των καταλλιλων υπθρεςιϊν προσ αυτοφσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2716/99.

5 Άρκρο 9 Εποπτεία και ζλεγχοσ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν Η εποπτεία και ο ζλεγχοσ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν του παρόντοσ, αςκείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 17 του Π.Δ.247/91, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Ν. 2716/99, για τισ Ψυχιατρικζσ Κλινικζσ. Άρκρο 10 Ποινζσ Οι κάτοχοι άδειασ λειτουργίασ ιδιωτικισ κλινικισ, που παραβαίνουν τισ διατάξεισ του π.δ. 235/2000 και του παρόντοσ διατάγματοσ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, τιμωροφνται με διοικθτικό πρόςτιμο από δεκαπζντε (15.000) ΕΤΡΩ μζχρι εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ΕΤΡΩ για κάκε παράβαςθ. Σο πρόςτιμο αυτό ειςπράττεται ωσ δθμόςιο ζςοδο κατά τισ διατάξεισ περί ΚΕΔΕ. Οι ςχετικζσ ποινζσ επιβάλλονται με απόφαςθ του οικείου Νομάρχθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 4 του π.δ. 247/1991 ΑΝΣΙΚ. ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α/ Σζλοσ Άρκρο 11 Λειτουργία Ιδιωτικϊν Κλινικϊν χωρίσ άδεια 1. Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, που λειτουργοφν χωρίσ να ζχουν λάβει άδεια λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, κλείνονται αμζςωσ, με απόφαςθ του οικείου Νομάρχθ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ των κατά Νόμο αρμοδίων οργάνων. Οι παραβάτεσ τιμωροφνται και με πρόςτιμο δραχμϊν, που ειςπράττεται ωσ δθμόςιο ζςοδο κατά τισ διατάξεισ περί ΚΕΔΕ. Σο παραπάνω πρόςτιμο, επιβάλλεται ςε βάροσ των κατόχων των αδειϊν λειτουργίασ και ςε περιπτϊςεισ Νομικϊν Προςϊπων, ςε βάροσ των Νομίμων Εκπροςϊπων τουσ. Οι παραβάτεσ δεν ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ οποιαςδιποτε Ιδιωτικισ Κλινικισ, επί διετία, από τθν διαπίςτωςθ, κατά τα ανωτζρω, τθσ παράβαςθσ. 2. Οι αποφάςεισ που διατάςςουν το κλείςιμο Ιδιωτικισ Κλινικισ, εκτελοφνται από τα όργανα τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, παρουςία Αςτυνομικισ και Ειςαγγελικισ. Άρκρο 12 Διοικθτικι Δ/νςθ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν 1. Σθν διοικθτικι ευκφνθ κάκε Ιδιωτικισ Κλινικισ ζχει εκείνοσ ςτο όνομα του οποίου εκδίδεται θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ ι άλλο πρόςωπο που ορίηεται από αυτόν ι, ςε περίπτωςθ Εταιρείασ, ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τθσ - ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α / Σζλοσ 2. ε περίπτωςθ αλλαγϊν, το όνομα του νζου Διοικθτικοφ Δ/ντι, γνωςτοποιείται υποχρεωτικά ςτθν οικεία Νομαρχία και δεν κα πρζπει να ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κϊλυμα, από τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Π.Δ. 247/ Ο Διοικθτικόσ Δ/ντισ είναι υπεφκυνοσ για τθν καλι λειτουργία τθσ Κλινικισ. Άρκρο 13 Επιςτθμονικι Διεφκυνςθ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν Επιςτθμονικοί Τπεφκυνοι Σμθμάτων υνεργαηόμενοι Ιατροί 1. Σθν επιςτθμονικι ευκφνθ τθσ Ιδιωτικισ κλινικισ ζχει ο Επιςτθμονικόσ Δ/ντισ, ο οποίοσ ορίηεται από τον Διοικθτικό Δ/ντι τθσ Ιδιωτικισ Κλινικισ. 2. Σθν επιςτθμονικι ευκφνθ κάκε Σμιματοσ και Εργαςτθρίου ζχει ειδικευμζνοσ γιατρόσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ο οποίοσ ορίηεται από τον Διοικθτικό Δ/ντι τθσ Κλινικισ με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 14 του παρόντοσ. 3. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Δ/ντι τθσ Κλινικισ, είναι δυνατό να ορίηεται ωσ Επιςτθμονικόσ Δ/ντισ και ζνασ εκ των Επιςτθμονικϊν Τπευκφνων των Σμθμάτων και Εργαςτθρίων τθσ Κλινικισ. 4. τθν περίπτωςθ που το φυςικό πρόςωπο, ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ιδιωτικισ Κλινικισ είναι Ιατρόσ, τότε εκτόσ από τα κακικοντα του Διοικθτικοφ Δ/ντι, μπορεί να αςκεί και τα κακικοντα του Επιςτθμονικοφ Δ/ντι τθσ Κλινικισ.

6 5. Με τθν Προεδρία του Επιςτθμονικοφ Δ/ντι τθσ Κλινικισ, όλοι οι Επιςτθμονικοί Τπεφκυνοι Ιατροί τθσ Κλινικισ αποτελοφν Επιςτθμονικι Επιτροπι, (Ν. 1397/83,άρκρ.12 ΦΕΚ. 143/Α/83), θ οποία αςκεί κακικοντα Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ν. 1579/85,άρκρ.14 ΦΕΚ.217/Α/85) και Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ (Ν. 2071/92,άρκρ.61,όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 2 του Ν. 2519/97 ΦΕΚ.165/Α/97) 6. Ο οριηόμενοσ Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ τθσ Κλινικισ και οι Επιςτθμονικοί Τπεφκυνοι των Σμθμάτων και Εργαςτθρίων απαλλάςςονται από τα κακικοντά τουσ, είτε με αίτθςι τουσ, θ οποία υποβάλλεται εξιντα (60) μζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν δθλοφμενθ από αυτοφσ θμερομθνία αποχϊρθςθσ τουσ, από τθν Ιδιωτικι Κλινικι, είτε μετά από καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ τουσ, κατά τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ εργατικοφ δικαίου και τισ ςχετικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ. ε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι τθσ Κλινικισ ι των Επιςτθμονικϊν Τπευκφνων των Σμθμάτων και Εργαςτθρίων τθσ Κλινικισ, ο Διοικθτικόσ Διευκυντισ τθσ Κλινικισ είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιεί αυτιν αμζςωσ ςτθν που εκδίδει τθν άδεια λειτουργίασ, υποβάλλοντασ ταυτόχρονα και τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςτοιχεία, που αφοροφν ςτον νζο Επιςτθμονικό Διευκυντι ι Τπεφκυνο για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Η αντικατάςταςθ κοινοποιείται και ςτον αρμόδιο κατά τόπο Ιατρικό φλλογο. ε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ, διακόπτεται θ λειτουργία του τμιματοσ ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 6 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α / Σζλοσ 7. τισ Ιδιωτικζσ Κλινικζσ του παρόντοσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 25 του Π.Δ. 247/91. Άρκρο 14 Τποχρεϊςεισ του Επιςτθμονικοφ Δ/ντι Ιδιωτικϊν Κλινικϊν και των Επιςτθμονικϊν Τπευκφνων των Σμθμάτων και Λοιποφ Προςωπικοφ. χετικά με τισ υποχρεϊςεισ του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν και των Επιςτθμονικϊν Τπευκφνων των Σμθμάτων και των Μονάδων, τισ υποχρεϊςεισ των ιατρϊν και του λοιποφ προςωπικοφ, τα προςόντα των Επιςτθμονικϊν Τπευκφνων Ιατρϊν, τα κωλφματα και τισ περιπτϊςεισ εκπτϊςεωσ από τθ κζςθ τουσ, κακϊσ και για τισ προχποκζςεισ εφθμερίασ των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν του παρόντοσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των άρκρων 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του π.δ. 247/91 (Αϋ 93) ΑΝΣΙΚ. ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ- 225 Α/ Σζλοσ Άρκρο 15 Κακαριότθτα Κάκε Ιδιωτικι Κλινικι πρζπει να πλθροί τουσ γενικοφσ όρουσ κακαριότθτασ και υγιεινισ του ιματιςμοφ και των χϊρων τθσ, κακϊσ επίςθσ και τθσ υγιεινισ περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτοί προβλζπονται κάκε φορά από τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ, με ευκφνθ του Διοικθτικοφ Δ/ντι τθσ Κλινικισ. ε όλεσ τισ Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, παρζχεται θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ Ιδιωτικοφ υνεργείου Κακαριότθτασ, για τον κακαριςμό των χϊρων τουσ με μθχανικά ι άλλα μζςα. Σο ςυνεργείο, είναι υποχρεωμζνο να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του επί 24ωρου βάςεωσ και για όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ. Τπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των κανόνων κακαριότθτοσ και υγιεινισ κακϊσ και των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ από τον ανάδοχο του ςυνεργείου, είναι ο Διοικθτικόσ Δ/ντισ τθσ Ιδιωτικισ Κλινικισ. Άρκρο 16 Ηλεκτρολογικζσ - Μθχανολογικζσ Εγκαταςτάςεισ Για τθν εφρυκμθ λειτουργία κάκε Ιδιωτικισ Κλινικισ, κακϊσ και για τθν αςφαλι και άνετθ διαμονι των αςκενϊν, του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν ςϋ αυτι, πρζπει να προβλζπονται θλεκτρολογικζσ και μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ, ο ςχεδιαςμόσ και θ εγκατάςταςθ των οποίων, πρζπει να εξαςφαλίηει τθν εφκολθ επίςκεψθ (για επικεϊρθςθ, ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ) όλων των ςυςκευϊν, μθχανθμάτων και δικτφων διανομισ ι απορροισ. Για όλεσ τισ βαςικζσ παροχζσ (θλεκτρικισ ενζργειασ, νεροφ, κζρμανςθσ, αεριςμοφ, κλιματιςμοφ, ιατρικϊν αερίων κ.λ.π.), πρζπει

7 να προβλζπεται εναλλακτικι λφςθ ικανι να εξαςφαλίςει τθν ςωςτι λειτουργία τθσ κλινικισ, ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ. Όςεσ Κλινικζσ δεν διακζτουν κεντρικι παροχι Οξυγόνου, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με επαρκείσ για τισ ανάγκεσ τουσ, φιάλεσ Οξυγόνου. Άρκρο 17 Τποχρεϊςεισ 1. Οι Ιδιωτικζσ Κλινικζσ του παρόντοσ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ, δυναμικότθτασ άνω των εκατόν πενιντα (150) κλινϊν, πρζπει να διακζτουν υποχρεωτικά φαρμακείο, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του π.δ. 517/91 (Β. 6.4) με ελάχιςτο εμβαδόν 18 τ.μ. Κλινικζσ δυναμικότθτασ μζχρι 150 κλινϊν που δεν διακζτουν φαρμακείο, πρζπει να διακζτουν χϊρο αποκικευςθσ φαρμάκων τουλάχιςτον 6 τ.μ. ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α/ Με τθν παρ. 4 του άρκρου ογδόου του Ν. 3527/07, ΦΕΚ-25 Α, : «Η προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 19 του π.δ. 235/ 2000 προκεςμία προςαρμογισ των ιδιωτικϊν κλινικϊν παρατείνεται μζχρι τθν ». 2. τισ Ιδιωτικζσ Κλινικζσ του παρόντοσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 7 του Π.Δ. 517/ Οι Ιδιωτικζσ Κλινικζσ δφνανται να διακζτουν κατάλλθλα διαρρυκμιςμζνουσ χϊρουσ για τθν εξυπθρζτθςθ Εξωτερικϊν αςκενϊν, ςφμφωνα με τθν παράγρ. 2 του Παραρτιματοσ του παρόντοσ. Άρκρο 18 Απαγορεφςεισ 1. Επιτρζπεται θ ζνταξθ και λειτουργία ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ μίασ ι και περιςςότερων μονάδων παροχισ εξειδικευμζνων υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, διαγνωςτικοφ ι κεραπευτικοφ χαρακτιρα, που ανικουν ςε άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα - ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α/ Σζλοσ τθν απαγόρευςθ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν εμπίπτουν οι μικτζσ (διαγνωςτικζσ και επεμβατικζσ με ειδικό αντικείμενο) και οι αμιγϊσ επεμβατικζσ (λικοτριψίασ, ακτινοκεραπείασ, εγχειριςεων με ακτίνεσ Laser) μονάδεσ των ιδιωτικϊν φορζων πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ - ΠΡΟΘ. ΕΔΑΦΙΟΤ ΣΗΝ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18 ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΣΟΤ Ν. 3599/07, ΦΕΚ-176 Α/ Σζλοσ Με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 33 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α : «Η ιςχφσ τθσ διάταξθσ τθσ δεφτερθσ περιόδου τθσ παρ. 1 του άρκρου 18 του Π.Δ. 235/ 2000 αρχίηει από ». 2. τισ Παιδοψυχιατρικζσ Κλινικζσ, απαγορεφεται θ νοςθλεία παίδων κάτω των 8 ετϊν. Άρκρο 19 Χρόνοσ προςαρμογισ 1. Οι Ιδιωτικζσ Κλινικζσ του παρόντοσ, πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του ςυνθμμζνου Παραρτιματοσ, που αναφζρονται ςτο γενικό λειτουργικό πλαίςιο, τουσ απαιτοφμενουσ χϊρουσ, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό και τθν ςφνκεςθ του προςωπικοφ 2. Οι Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ Π.Δ., οφείλουν να προςαρμοςτοφν ςτισ προβλεπόμενεσ από αυτό και το ςυνθμμζνο ςε αυτό Παράρτθμα ρυκμίςεισ,

8 εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 6 μθνϊν, για τα κζματα ςφνκεςθσ του αναγκαίου προςωπικοφ και 18 μθνϊν, για τον εξοπλιςμό και τα λοιπά τεχνικά κζματα, από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδίκαια θ υπάρχουςα άδεια λειτουργίασ και εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 11 του παρόντοσ. Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, που λειτουργοφν νομίμωσ Σμιματα, Μονάδεσ ι Εργαςτιρια, κατά τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ, εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςαρμογισ ςτα μετρικά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο Παράρτθμα. τθν περίπτωςθ ανάπτυξθσ νζων Σμθμάτων, Μονάδων ι Εργαςτθρίων, μετά τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο Παράρτθμα. Η πποβλεπόμενη από ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 19 ηος π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α ) πποθεζμία πποζαπμογήρ ηων ιδιωηικών κλινικών, όπωρ αςηή έσει παπαηαθεί με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 15 ηος ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α ), ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 14 ηος ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α ), ηηρ παπ. 7 ηος άπθπος 19 ηος ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ), ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 33 ηος ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α ) και ηος άπθπος 39 ηος ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α ), ηος άπθπος 32 ηος ν. 3305/2005 (ΦΕΚ 17 Α ), ηος άπθπος 28 ηος ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α ) και ηηρ παπ. 4 ηος όγδοος άπθπος ηος ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α / ), παπαηείνεηαι μέσπι Βλέπε για ηο ανωηέπω ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. β ηος άπθπος 5 ηος ν.3627/2007- ΦΕΚ 292/Α Άρκρο 20 Γενικζσ Διατάξεισ 1. Σα άρκρα 15 και 18 του παρόντοσ, κακϊσ και οι παράγραφοι 2 του άρκρου 5, 3 του άρκρου 7, 4 του άρκρου 8 και 3 του άρκρου 13, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, ζχουν εφαρμογι και για τισ Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, που διζπονται από τισ διατάξεισ των Π.Δ. 247/91 και 517/ Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ επιτρζπεται ςε όλεσ τισ Ψυχιατρικζσ Ιδιωτικζσ κλινικζσ, θ ζνταξθ, Ειδικϊν Μονάδων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςε εξωτερικοφσ ψυχιατρικοφσ αςκενείσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 2716/99 (Κζντρων Ημζρασ, Ειδικϊν Κζντρων επανζνταξθσ και Ειδικϊν Μονάδων αποκατάςταςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ). 3. Σα διοικθτικά πρόςτιμα που επιβάλλονται με τα άρκρα 20 και 21 του π.δ. 247/91, αναπροςαρμόηονται ωσ εξισ: α) Για λειτουργία Ιδιωτικισ Κλινικισ χωρίσ άδεια επιβάλλεται πρόςτιμο εκατόν πενιντα χιλιάδεσ ( ) ΕΤΡΩ. β) Για κατόχουσ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ που παραβαίνουν τισ διατάξεισ του π.δ. 247/91 επιβάλλεται πρόςτιμο από τριάντα πζντε χιλιάδεσ (35.000) ΕΤΡΩ μζχρι ςαράντα πζντε χιλιάδεσ (45.000) ΕΤΡΩ. 4. Η τιρθςθ των προκεςμιϊν τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 19 του παρόντοσ, αποδεικνφεται με τθν κοινοποίθςθ, με δικαςτικό επιμελθτι, ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ προσ τθν αρμόδια για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ, υπθρεςία τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ ι του οικείου Νομαρχιακοφ Διαμερίςματοσ επί ενιαίασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, διαφορετικά με τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ, αίρεται αυτοδίκαια θ άδεια λειτουργίασ τθσ Κλινικισ ΑΝΣΙΚ. ΣΩΝ ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 20 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α / Σζλοσ 5. ε οποιαδιποτε επωνυμία τθσ κλινικισ προτάςςεται εμφανϊσ ο τίτλοσ «Ιδιωτικι Κλινικι» και απαγορεφεται θ χριςθ του όρου «νοςοκομείο». Για τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται οι ποινζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 21 του π.δ. 247/1991 ΠΡΟΘ. ΠΑΡ. 5 ΣΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Π.Δ. 198/07, ΦΕΚ-225 Α/ Σζλοσ Άρκρο 21 Καταργοφμενεσ Διατάξεισ Κάκε άλλθ διάταξθ, αντίκετθ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Π.Δ., καταργείται.

9 Άρκρο 22 Η ιςχφσ του παρόντοσ Διατάγματοσ αρχίηει από τθν δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, εκτόσ αν οι επιμζρουσ διατάξεισ του ορίηουν άλλωσ. Ακολουθεί παράρτημα τον Τπουργό Τγείασ και Πρόνοιασ, ανακζτουμε τθν δθμοςίευςθ και εκτζλεςθ του παρόντοσ Διατάγματοσ. Ακινα, 11 επτεμβρίου 2000

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Δ. 666 τησ 25.7/22.8.1966. (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών

Β.Δ. 666 τησ 25.7/22.8.1966. (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών Β.Δ. 666 τησ 25.7/22.8.1966. (Α` 160). Περί αδειών αλιευτικών ςκαφών ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χετικό το Π.Δ. 261/1991 περί προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ αδειϊν αλιείασ ςε επαγγελματικά ςκάφθ (Α` 98). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012

ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012 ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι Μάρτιος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr Σελίδα 2 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα