ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CyVenture Capital Public Company Ltd Ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης είναι η 29 Μαΐου 2017 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD 1

2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο Ν41(Ι)/2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ από την εταιρεία SFS Group Public Company Ltd (ο «Προτείνοντας») προς όλους τους κατόχους των εκδοθέντων τίτλων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙΤΟΥ 100% ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYVENTURE CAPITALPUBLICCOMPANYLTD Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ (1) ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYVENTURE CAPITALPUBLIC COMPANYLTD ΕΙΝΑΙ 0,097 ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ και ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Sharelink Securities and Financial Services Limited Ο Χειριστής Ανάδοχος διαμεσολαβεί μεταξύ του Προτείνοντα και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και δεν έχει νομική ευθύνη έναντι των μετόχων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd για το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Σύμβουλο της Δημόσιας Πρότασης, Sharelink Securities and Financial Services Ltd, άλλες Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας SFS Group Public Company Ltd ευθύνονται για την πληρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας SFS Group Public Company Ltd, βεβαιώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που να δύναται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή να παραπλανήσουν τους αποδέκτες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο Ν41(Ι)/2007, ως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος»). Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που εσωκλείονται πρέπει να σταλούν ή να παραδοθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Χειριστή Ανάδοχου, Sharelink Securities and Financial Services Limited (βλέπε Μέρος Α.12.), ώστε να παραληφθούν όχι αργότερα από τις 1:30 μ.μ. της 6 ης Ιουλίου 2017 Η ημερομηνία του παρόντος Έγγραφου Δημόσιας Πρότασης είναι η 29 η Μαΐου

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μόνο εφόσον πρόκειται για πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιεσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση /διανομή του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νοτίου Αφρικής και της Ιαπωνίας. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει το ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν τμήμα του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας (οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα, ή εμπιστευματοδόχο για Αλλοδαπούς Μετόχους θεωρείται ότι υφίσταται, νοουμένου ότι γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή /και των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης και Ανάκλησης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής και Μεταβίβασης αν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια δημόσια πρόταση ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής και Μεταβίβασης από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή /και τυχόν Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης και Ανάκλησης θα θεωρούνται ότι αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο. Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε αλλοδαπού μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί την Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν κάποιος Αλλοδαπός Μέτοχος αμφιβάλλει για τη θέση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας. Οι πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία CyVenture Capital Public Company Ltd και περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης έχουν ληφθεί από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και Ούτε ο Προτείνοντας αλλά ούτε ο Σύμβουλος της Δημόσιας Πρότασης έχουν προβεί σε ανεξάρτητο έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών αυτών. Ο Προτείνοντας, ή τυχόν αντιπρόσωποι ή εντολοδόχοι, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του Προτείνοντα, πιθανώς να προβούν σε αγορά μετοχών της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd στο ΧΑΚ από την Επίσημη Ανακοίνωση μέχρι και τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται όμως ότι δε θα γίνουν οποιεσδήποτε συναλλαγές σε οποιαδήποτε περίοδο θεωρείται κλειστή για συναλλαγές συμβούλων ή σχετιζόμενων προσώπων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd. Ο Προτείνοντας ήδη κατέχει άμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό πέραν του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd και εφόσον έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση, ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Νόμου και προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Ο Προτείνοντας θα ασκήσει το δικαίωμα του εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. 3

4 Στη συνέχεια, ο Προτείνοντας προτίθεται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διαγραφή των τίτλων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd από το ΧΑΚ. Το παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης περιλαμβάνει αναφορές και εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντα ως προς την εταιρεία CyVenture Capital Public Company Ltd. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, νομικοί, πολιτικοί, χρηματοοικονομικοί καθώς και άλλοι ουσιώδεις παράγοντες που ενδεχομένως να προκύψουν, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα όσα αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ... 7 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Α.1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Α.2. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Α.4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ Α.5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Α.6. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.8. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Α.9. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Α.10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.11. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.14. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ Α.15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α.16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Α.17. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ Β - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β.2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ /ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β.3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ /ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Β.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡEIΑ Γ.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Γ.2. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.3. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ Γ.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6 Γ.5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Δ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε- ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ε.1. ΤIΤΛΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ Ε.2. ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.3. ΕΙΔΙΚA ΟΦEΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ Ε.4. AΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ Ε.5. EΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘEΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ε.6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ε.7. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΡΟΣ Ζ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Z.1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ Z.2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

7 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ Οι πιο κάτω ορισμοί ισχύουν για όλο το έγγραφο εκτός όπου το κείμενο απαιτεί αλλιώς: «Προτείνοντας», «SFS» : Η εταιρεία SFS Group Public Company Ltd. «Yπό Εξαγορά Εταιρεία», «CyVenture», «EXE» : Η Κυπριακή δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία CyVenture Capital Public Company Ltd. «Αντιπαροχή», «Προτεινόμενη Αντιπαροχή» «Προσφερόμενη Αντιπαροχή» : Το αντάλλαγμα που προσφέρεται στους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 0,097 για κάθε μία συνήθη μετοχή της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd. «Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση» : Σημαίνει την πρόταση η οποία διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου. «Αποδεχόμενος Μέτοχος», «Αποδέκτης» : Ο μέτοχος της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd που αποδέχεται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση. «Δημόσια Πρόταση», «Πρόταση» : Η παρούσα υποχρεωτική, ολική δημόσια πρόταση από την εταιρεία SFS Group Public Company Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd. «Έγγραφο» : Το παρόν έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017 το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Νόμο και την Οδηγία ΟΔ του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. «Έντυπο Αποδοχής», «Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής και Μεταβίβασης» : Το έντυπο με το οποίο οι κάτοχοι τίτλων της CyVenture Capital Public Company Ltd δεσμεύονται για την αποδοχή της Πρότασης και μεταβιβάζουν στον Προτείνοντα, κατ εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης, ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού συμφέροντος που κατέχουν στην CyVenture Capital Public Company Ltd. «Έντυπο Δήλωσης Ανάκλησης» : Το έντυπο με το οποίο ο κάθε μέτοχος της CyVenture Capital Public Company Ltd μπορεί να προβεί σε ανάκληση/ απόσυρση της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του Νόμου, όπως διατύπωση ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης. «Επίσημη Ανακοίνωση» : Η ανακοίνωση από την εταιρεία SFS Group Public Company Ltd, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2017, η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2017, για διατύπωση οριστικής ολικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd. «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» «Επιτροπή», «CySEC» : Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου Ν.73(Ι)/2009, ως έχει τροποποιηθεί. «Εντολή Επενδυτή» : Σχετική αίτηση που μπορεί να συμπληρωθεί για την μεταφορά των Προσφερόμενων Αξιών από τον έλεγχο Χειριστή στον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου 7

8 «Εργάσιμη Ημέρα» : Ημέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και η οποία δεν αποτελεί δημόσια αργία στην Κυπριακή Δημοκρατία. «ΚAM» : Το Κεντρικό Αποθετήριο και το Κεντρικό Μητρώο Αξιών «Κανονιστική Απόφαση» : Οι Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με την εκκαθάριση και τον διακανονισμό πράξεων επί άυλων αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς, δυνάμει των άρθρων 24, 24Α και 24Β των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2006 (ΚΔΠ 96/2008 ως τροποποιήθηκε). «ΚΑΕ» Καθαρή Αξία Ενεργητικού. : «Μέλος του Χρηματιστηρίου» : Χρηματιστής, χρηματιστηριακή εταιρεία ή ομόρρυθμη εταιρεία χρηματιστών που είναι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο μελών του ΧΑΚ. «Νόμος» : Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος Ν41(Ι)/2007, ως έχει τροποποιηθεί. «Όμιλος», «Όμιλος SFS» : Ο όμιλος εταιρειών της SFS Group Public Company Ltd, του οποίου ο Προτείνοντας είναι η ιθύνουσα εταιρεία και η Υπό Εξαγορά Εταιρεία είναι μια από τις ελεγχόμενες εταιρείες «Προσφερόμενες Αξίες» : Οι μετοχές της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd τις οποίες ο Αποδέκτης δηλώνει ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει προς τον Προτείνοντα, κατ εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης. «Sharelink» : Η εταιρεία Sharelink Securities and Financial Services Ltd «Σύμβουλος Δημόσιας Πρότασης», «Σύμβουλος» «Τράπεζα», «ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων Λτδ» : Η Sharelink, η οποία διαμεσολαβεί μεταξύ του Προτείνοντα και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την ετοιμασία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. : Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων Λτδ, η οποία είναι το πιστωτικό ίδρυμα που βεβαιώνει το χρηματικό τίμημα της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα. «ΧΑΚ» : Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. «Χειριστής Ανάδοχος» : Η Sharelink έχει διοριστεί ως το Μέλος ή Θεματοφύλακας που ο Προτείνοντας έχει καθορίσει με τη Δημόσια Πρότασή τους ότι τους εκπροσωπεί αναφορικά με την παραλαβή αποδοχών και την εκκαθάριση και διακανονισμό των πράξεων που θα προκύψουν ή προκειμένου περί εξαγοράς αξιών την ευθύνη καταβολής του ανταλλάγματος στον δικαιούχο και ο οποίος ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Νόμου. 8

9 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Για ερωτήσεις/ διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Έγγραφο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: Sharelink Securities and Financial Services Ltd Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλέφωνο Φαξ

10 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Μάιος 2017 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Ιούνιος 2017 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Ιούλιος 2017 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αύγουστος 2017 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

11 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ημερομηνία Γεγονός 19 Απριλίου 2017 Ανακοίνωση Δημόσιας Πρότασης. 29 Μαΐου 2017 Έγκριση του Εγγράφου από την CySEC. 30 Μαΐου 2017 Ανακοίνωση έγκρισης του Εγγράφου. 31 Μαΐου 2017 Δημοσίευση της έγκρισης του Εγγράφου σε 2 ημερήσιες εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας. 6 Ιουνίου 2017 Δημοσίευση και αποστολή του Εγγράφου στους μετόχους της EXE 1. 6 Ιουνίου 2017 με 6 Ιουλίου 2017 Περίοδος αποδοχής Δημόσιας Πρότασης (31 μέρες). 27 Ιουνίου 2017 Τελευταία ημέρα για τη δημοσίευση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΧΕ σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση. 10 Ιουλίου 2017 Ανακοίνωση αποτελέσματος Δημόσιας Πρότασης. 11 Ιουλίου 2017 Δημοσίευση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης σε 2 ημερήσιες εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας. 8 Αυγούστου 2017 Αποστολή των τραπεζικών επιταγών στους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης 2 1 Το Έγγραφο δε θα αποσταλεί σε Μετόχους της EXE, οι οποίοι κατέχουν λιγότερες από μετοχές της EXE, βάσει σχετικής απαλλαγής που χορηγήθηκε στον Προτείνοντα από την CySEC σύμφωνα με το άρθρο 22(1)(β)(ii) του Νόμου. 2 Το αργότερο σε 21 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης. 11

12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η παρούσα σύνοψη δεν περιέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες για τον Προτείνοντα και την Δημόσια Πρόταση. Οι επενδυτές προτρέπονται να διαβάσουν ολόκληρο το Έγγραφο. Ημερομηνία Εγγράφου : 29 Μαΐου 2017 Προτείνοντας : SFS Group Public Company Ltd Θεοτόκη 6 Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία Κύπρος Τηλ: Φαξ: Υπό Εξαγορά Εταιρεία : CyVenture Capital Public Company Ltd Λεωφόρος Λάρνακας Δεκέλεια Larnaca Bay Resort, House Πύλα, Λάρνακα Κύπρος Τηλ: Φαξ: Δημόσια Πρόταση Προτεινόμενη Αντιπαροχή Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης Όροι και Προϋποθέσεις επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης : Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS Group Public Company Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd. : 0,097 σε μετρητά για κάθε μία εκδομένη, πλήρως πληρωμένη μετοχή της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd. : Ημερομηνία έναρξης της περιόδου αποδοχής: 6 Ιουνίου 2017 Ημερομηνία λήξης της περιόδου της αποδοχής: 1:30 μ.μ. της 6ης Ιουλίου 2017 : Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου ο Προτείνοντας κατέχει ήδη άμεσα τις μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ήτοι το 90,34%. Το ποσοστό που κατέχουν τα πρόσωπα που με βάση το Νόμο θεωρείται ότι ενεργούν σε συνεννόηση μαζί με τον Προτείνοντα ανέρχεται στο 0,10% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ήτοι μετοχές. Ως εκ τούτου, ο Προτείνοντας μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν κατέχουν το 90,44% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ήτοι μετοχές. Η Δημόσια Πρόταση αφορά τις μετοχές, ήτοι το 9,66%, οι οποίες δεν κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα. Με βάση τα ποσοστά που κατέχει ο Προτείνοντας στο συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η Δημόσια Πρόταση θεωρείται ήδη επιτυχής με βάση το Άρθρο 10(1) του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία άλλη προϋπόθεση. O Προτείνοντας είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό 12

13 Εξαγορά Εταιρείας που θα του προσφερθούν με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του Άρθρου 27 του Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β.2. του παρόντος Εγγράφου. Με την αποδοχή της Πρότασης, ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα μεταβιβάζει όλες τις μετοχές, ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιαδήποτε επιβάρυνση οποιασδήποτε μορφής, οποιαδήποτε απαίτηση οποιασδήποτε μορφής και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης. Διαδικασία Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης : Τα πρόσωπα που επιθυμούν να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση, για το σύνολο των μετοχών ή για μέρος των μετοχών που κατέχουν στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής και Μεταβίβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σ αυτό, οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Δημόσιας Πρότασης, και να το παραδώσουν στην πιο κάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις 1:30 μ.μ. της 6 Ιουλίου 2017: Sharelink Securities and Financial Services Limited, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία ή να το ταχυδρομήσουν έγκαιρα στα γραφεία της Sharelink Securities and Financial Services Limited, Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd Θεοτόκη 6, Τ.Θ , 1055 Λευκωσία ώστε να παραληφθεί πριν τις 1:30 μ.μ. της 6 Ιουλίου Διαδικασία Καταβολής της Ουδέν Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής και Μεταβίβασης θα γίνεται αποδεκτό μετά τις 1:30 μ.μ. της 6 Ιουλίου Η υπογραφή του Αποδέκτη στο Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να βεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο ή από πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Ειδικό Κατάλογο που τηρεί το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου βάσει του άρθρου 19Α του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου και κατά συνέπεια έχει δικαίωμα να πιστοποιεί υπογραφές σε οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο πληρεξουσιότητας που αφορά το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης άυλων κινητών αξιών. Ο Αποδέκτης θα πρέπει είτε να δώσει εντολή προς τον Χειριστή του για μεταφορά των μετοχών της εταιρείας ΕΧΕ κάτω από τον χειρισμό του Χειριστή Ανάδοχου, είτε οι μετοχές της εταιρείας ΕΧΕ που κατέχει ο Αποδέκτης να βρίσκονται κάτω από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΧΑΚ ούτως ώστε να μπορέσει ο Χειριστής Ανάδοχος να τις μεταφέρει κάτω από τον χειρισμό του. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Αξίες βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο Χειριστή, μπορούν να μεταφερθούν κάτω από τον χειρισμό του Χειριστή Ανάδοχου με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης ( Εντολή Επενδυτή ). Το έντυπο Εντολή Επενδυτή θα πρέπει να σταλεί στον Χειριστή ο οποίος ελέγχει τις μετοχές της ΕΧΕ που ο Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει πριν από την αποστολή του Έντυπου Δήλωσης Αποδοχής και Μεταβίβασης προς τον Χειριστή Ανάδοχο. : Μετά την λήξη της Δημόσιας Πρότασης ο Χειριστής Ανάδοχος θα προβεί στην καταβολή της αντιπαροχής προς τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης το 13

14 Αντιπαροχής αργότερο εντός είκοσι μία (21) Εργάσιμων Ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η καταβολή της προσφερόμενης αντιπαροχής θα πραγματοποιηθεί προς τον Αποδέκτη με βάση τον τρόπο που έχει υποδείξει ο Αποδέκτης στο Έντυπο Αποδοχής. Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι Προσφερόμενες Αξίες να είναι κάτω από το χειρισμό του Χειριστή Ανάδοχου. Ο Χειριστής Ανάδοχος θα επιμεληθεί για την καταβολή (κατ εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης) του τιμήματος που αναλογεί στην κάθε δήλωση αποδοχής με τον τρόπο που ο Αποδέκτης ορίζει στο Έντυπο Αποδοχής ως ακολούθως: Πίστωση του λογαριασμού του Αποδέκτη στον αριθμό λογαριασμού που θα υποδείξει, ή Καταβολή στον Αποδέκτη σε πρώτη ζήτηση στην διεύθυνση αποστολής που θα υποδείξει, ή Καταβολή στον αρχικό Χειριστή, τον οποίο θα υποδείξει ο Αποδέκτης, με έκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής εις διαταγήν του, ή Πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του αρχικού Χειριστή. Η καταβολή της αντιπαροχής προς τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης θα γίνει μέσω της ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων Λτδ (πιστωτικό ίδρυμα που βεβαιώνει το χρηματικό τίμημα της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα). Ο Χειριστής Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες και πρόσφορες υλικές και νομικές πράξεις, συμβαλλόμενος επ ονόματι και για λογαριασμό του Αποδέκτη και του Προτείνοντα και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να συντελεσθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Αξιών κατ εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης, και εν συνεχεία, οι σχετικές καταχωρήσεις στο ΚΑΜ κατ εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης. Σύμβουλος Δημόσιας Πρότασης /Χειριστής Ανάδοχος Πιστωτικό ίδρυμα που βεβαιώνει το χρηματικό τίμημα της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα : Sharelink Securities and Financial Services Limited Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία Τ.Θ , 1521 Λευκωσία : Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων Λτδ (ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων Λτδ) Λεωφόρος Πρωταρά 205, 5291 Παραλίμνι Τ.Θ , 5310 Παραλίμνι Κύπρος 14

15 Α.1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Στις 12 Απριλίου 2017, o Προτείνοντας κατείχε άμεσα το 70,55% του μετοχικού κεφαλαίου της EXE. Σε συνέχεια απόκτησης επιπρόσθετων μετοχών της ΕΧΕ στις 13 Απριλίου 2017, ήτοι το 8,99% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, η SFS υποχρεούται, βάσει του Άρθρου 13 του Νόμου να υποβάλει Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους μετοχών της ΕΧΕ. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας ΟΔ του 2012 της CySEC αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου, o Προτείνοντας απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση σε όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένοι κάτοχοι μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Το παρόν Έγγραφο περιλαμβάνει τους Όρους και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης που απευθύνει ο Προτείνοντας προς τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Η Προτεινόμενη Αντιπαροχή έχει οριστεί στα 0,097 για κάθε μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, η οποία θα καταβληθεί σε μετρητά στους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης βάσει του αριθμού των μετοχών που αποδέχεται να πωλήσει ο κάθε Αποδέκτης και επί της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης του συνόλου των αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνοντας κατέχει ήδη άμεσα μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,43 έκαστη, ήτοι το 90,34%. Τα πρόσωπα που βάσει του Νόμου ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα κατέχουν στο σύνολο μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ήτοι το 0,10%. Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή του Προτείνοντα μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση ανέρχεται στο 90,44% ήτοι Μετοχές. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα. Με βάση τα πιο πάνω η Δημόσια Πρόταση θεωρείται ήδη επιτυχής με βάση το Άρθρο 10(1) του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία άλλη προϋπόθεση. Εν συνεχεία, ο Προτείνοντας, εφόσον ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Νόμου, προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνοντας με την παρούσα δεσμεύεται και προσφέρεται να αποκτήσει, κατ εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης, από όλους τους μετόχους της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας, σε ισότιμη βάση, το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ελεύθερες/α και απαλλαγμένες/α από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό) καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά, ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις, ενέχυρα ή/ και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων. Η Δημόσια Πρόταση αφορά τις υπόλοιπες μετοχές, ήτοι το 9,66%, οι οποίες δεν κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα. Όπως προνοεί το άρθρο 39(3) του Νόμου, οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι απαιτούνται για τη μεταβίβαση των τίτλων που αφορά η Δημόσια Πρόταση προς τον Προτείνοντα ή τη μεταβίβαση τίτλων προς του Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης ή την καταβολή του ανταλλάγματος, επιβαρύνει τον Προτείνοντα. Συγκεκριμένα, βάσει των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/2014, ως έχει τροποποιηθεί), τα δικαιώματα συναλλαγών του ΧΑΚ για μεταβιβάσεις εκτός χρηματιστηρίου ύψους 0,2% επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστο ποσό χρέωσης για όλη τη συναλλαγή εξαγοράς /συγχώνευσης και όχι για κάθε μεταβίβαση ξεχωριστά, καθώς επίσης και οι χρεώσεις που αφορούν Δημόσιες Προτάσεις και ανέρχονται στα για από 1 μέχρι 500 μερίδες επενδυτών, για από 501 μέχρι μερίδες και για πέραν των μερίδων, θα επιβαρύνουν τον Προτείνοντα. 15

16 Α.2. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ο Σύμβουλος του Προτείνοντα για την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι η εταιρεία Sharelink Securities and Financial Services Ltd. Η εταιρεία Sharelink Securities and Financial Services Ltd (Αριθμός άδειας ΚΕΠΕΥ 014/03), η οποία ιδρύθηκε στις 27 Μαρτίου 1996 και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στη Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία, δικαιούται να παρέχει στην Κύπρο επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες με βάση τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως έχει τροποποιηθεί. Α.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Το παρόν Έγγραφο περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες από την Οδηγία ΟΔ του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου οι μέτοχοι προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα Δημόσια Πρόταση να σχηματίσουν γνώμη για αυτήν. Την 29 η Μαΐου 2017 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα ευθύνονται για την πληρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόν Έγγραφο. Το παρόν Έγγραφο υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, ήτοι τους κ.κ. Χριστόδουλο Έλληνα, Φίλιππο Λάρκο, Αντώνη Μυτιληναίο, Λοΐζο Α. Λοΐζου, Κεβόρκ Μαχτεσσιάν και Βάσο Γεωργίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα βεβαιώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του ή να παραπλανήσουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Η βεβαίωση αυτή παρουσιάζεται ως η τελευταία σελίδα του παρόντος Εγγράφου. Ο Σύμβουλος της Δημόσιας Πρότασης, Sharelink Securities and Financial Services Limited, διαμεσολαβεί μεταξύ του Προτείνοντα και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη για το περιεχόμενο του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης. Α.4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ Η Δημόσια Πρόταση αναφέρεται στην απόκτηση από τον Προτείνοντα, κατ εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΕ. Η Δημόσια Πρόταση αναφέρεται στην απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της ΕΧΕ που δεν κατέχονται ήδη άμεσα από τον Προτείνοντα. Οι μετοχές της ΕΧΕ που υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση θα αποκτηθούν με όλα τα δικαιώματα που φέρουν (περιλαμβανομένων μερισμάτων ή άλλων διανομών που τυχόν ανακοινωθούν ή τυχόν γίνουν), ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή απαίτηση και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης. 16

17 Α.5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ο Προτείνοντας προσφέρει ως αντιπαροχή προς τους κατόχους των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας: Για κάθε 1 μετοχή της ΕΧΕ ονομαστικής αξίας 0,43 έκαστη : 0,097 σε μετρητά. Το συνολικό ποσό σε μετρητά που πρέπει να καταβληθεί για να αποκτηθεί το κατά μέγιστο 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΕ που δεν κατέχεται ήδη άμεσα από τον Προτείνοντα είναι ,31 το οποίο αναλογεί σε μετοχές. Α.6. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Στον καθορισμό της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: i. Οι σκοποί και προθέσεις του Προτείνοντα, όπως παρατίθενται στο Μέρος Α.8. ii. iii. iv. Ο όγκος συναλλαγών και οι χρηματιστηριακές συναντήσεις κατά τις οποίες η μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας διαπραγματευόταν στο ΧΑΚ για περίοδο δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκε της Επίσημης Ανακοίνωσης. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι από τις 5 Ιουλίου 2014 μέχρι τις 11 Απριλίου 2017 η μετοχή της ΕΧΕ δεν διαπραγματεύτηκε καθόλου. Η τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση κατά την οποία έγινε χρηματιστηριακή συναλλαγή στους τίτλους της ΕΧΕ, πριν τη συναλλαγή απόκτησης τίτλων από τον Προτείνοντα που οδήγησαν στην υποχρέωση της Δημόσιας Πρότασης, ήταν στις 12 Απριλίου 2017 με το συνολικό αριθμό μετοχών που διαπραγματεύτηκαν να ανέρχεται στις μετοχές για το συνολικό ποσό των 8.345,91 δηλαδή στην τιμή 0,106 ανά μετοχή. Πριν από αυτή, η τελευταία χρηματιστηριακή συναλλαγή σε τίτλους της ΕΧΕ ήταν στις 4 Ιουλίου 2014 με το συνολικό αριθμό μετοχών που διαπραγματεύτηκαν να ανέρχεται στις μετοχές για το συνολικό ποσό των ,12, δηλαδή στην τιμή 0,117 ανά μετοχή. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ για περίοδο δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκε της Επίσημης Ανακοίνωσης, η οποία ήταν σταθερή, μέχρι τις 11 Απριλίου 2017, στα 0,117 βάσει της πιο πάνω αναφερόμενης συναλλαγής στις 4 Ιουλίου 2014, καθώς και η τιμή κλεισίματος στις 12 Απριλίου 2017, η οποία ήταν 0,106. Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Προτείνοντας καθόρισε την Προτεινόμενη Αντιπαροχή στα 0,097 ανά μετοχή της ΕΧΕ, χρησιμοποιώντας ως βάση την τιμή απόκτησης του μετοχών της ΕΧΕ, που αντιστοιχούν στο 8,99% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, στις 13 Απριλίου Η συναλλαγή αυτή ενεργοποίησε την παρούσα Δημόσια Πρόταση αφού η SFS υποχρεούται, βάσει του Άρθρου 13 του Νόμου να υποβάλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνοντας θεωρεί ότι η παρούσα Δημόσια Πρόταση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους κατόχους μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να ρευστοποιήσουν πλήρως την επένδυσή τους. Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού έχει ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη περίοδος όπου το χρηματιστηριακό, οικονομικό και το ευρύτερο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον παραμένει αρνητικό, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα, και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων καθώς και την ιδιαιτέρως χαμηλή ως ανύπαρκτη εμπορευσιμότητα της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ. Τέλος, ο Προτείνοντας θεωρεί ότι η παραμονή των μετοχών της ΕΧΕ στο ΧΑΚ δεν προσδίδει κάποια πλεονεκτήματα για την ΕΧΕ, λόγω του προαναφερθέντος χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την 17

18 πλειοψηφία των άλλων υφιστάμενων μετόχων και το ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκτιμάται πως το καθεστώς αυτό δεν θα βελτιωθεί σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση. Περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζονται στο Μέρος Α.7. Α.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (i) Όγκος Συναλλαγών της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Η εξέταση των δεδομένων που αφορούν τον όγκο συναλλαγών και την συμμετοχή στις χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ της μετοχής της Εταιρείας για την περίοδο από την 14 η Απριλίου 2016 μέχρι την 13 η Απριλίου 2017, δηλαδή για περίοδο δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκε της Επίσημης Ανακοίνωσης παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: Όγκος συναλλαγών και συμμετοχή της μετοχής της ΕΧΕ στις χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ για την περίοδο 14/4/16 13/4/17 1-μήνας 3-μήνες 6-μήνες 12-μήνες Μέσος όρος όγκου συναλλαγών (σε αριθμό μετοχών) 61,940 22,613 11,307 5,653 Εμπορευσιμότητα* 9.51% 9.51% 9.51% 9.51% Χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ Χρηματιστηριακές Συναντήσεις κατά τις οποίες η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν Ποσοστό συμμετοχής στις χρηματιστηριακές συναντήσεις % 3.17% 1.59% 0.79% * Η εμπορευσιμότητα ισούται με τον ετησιoποιημένο ημερήσιο όγκο συναλλαγών της μετοχής δια τον μεσοσταθμικό αριθμό εκδομένων μετοχών. Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις δυο (2) συναλλαγές που φαίνονται στον πίνακα, η μια (1) είχε ως αγοραστή των Προτείνοντα και, λόγω αυτής της συναλλαγής ( μετοχές της ΕΧΕ) ο Προτείνοντας υποχρεούται, βάσει του Άρθρου 13 του Νόμου να υποβάλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση. Εξαιρώντας έτσι την εν λόγω συναλλαγή, ο πίνακας διαμορφώνεται ως παρακάτω: Όγκος συναλλαγών και συμμετοχή της μετοχής της ΕΧΕ στις χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ για την περίοδο 14/4/16 12/4/17 (ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ) 1-μήνας 3-μήνες 6-μήνες 12-μήνες Μέσος όρος όγκου συναλλαγών (σε αριθμό μετοχών) 3,423 1, Εμπορευσιμότητα* 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% Χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ Χρηματιστηριακές Συναντήσεις κατά τις οποίες η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν Ποσοστό συμμετοχής στις χρηματιστηριακές συναντήσεις 4.35% 1.59% 0.79% 0.40% * Η εμπορευσιμότητα ισούται με τον ετησιoποιημένο ημερήσιο όγκο συναλλαγών της μετοχής δια τον μεσοσταθμικό αριθμό εκδομένων μετοχών. Ο παραπάνω πίνακας, είναι πιο αντιπροσωπευτικός της πραγματικής εμπορευσιμότητας της μετοχής της ΕΧΕ όπου παρουσιάζει τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών της μετοχής της ΕΧΕ ο οποίος ανέρχεται σε 0,53%. Επίσης φαίνεται και η ελάχιστη συμμετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στις χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκαν της Επίσημης Ανακοίνωσης αφού από τις 250 χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ, η μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας συμμετείχε σε διαπραγμάτευση μόνο μια (1) φορά. 18

19 Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω η δυνατότητα των επενδυτών να ρευστοποιήσουν την επένδυση τους στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει ξεκάθαρα τόσο την χαμηλή εμπορευσιμότητα της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας όσο και την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Τιμή κλεισίματος και όγκος συναλλαγών κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγείται της Επίσημης Ανακοίνωσης 0,12 13/4/2017; , /4/2017; 0, ,10 13/4/2017; 0, ,09 14/4/16 28/4/16 12/5/16 26/5/16 9/6/16 23/6/16 7/7/16 21/7/16 4/8/16 18/8/16 1/9/16 15/9/16 29/9/16 13/10/16 27/10/16 10/11/16 24/11/16 8/12/16 22/12/16 5/1/17 19/1/17 12/4/2017; /2/17 16/2/17 2/3/17 16/3/17 30/3/17 13/4/17 0 Τιμή Κλεισίματος Όγκος (ii) Χρηματιστηριακή Αξία της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας υποδεικνύει ότι η Προτεινόμενη Αντιπαροχή είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο τιμής κλεισίματος της μετοχής της ΕΧΕ με βάση τις πιο πρόσφατες τιμής κλεισίματος. Σημειώνεται όμως ότι κατά την εν λόγω περίοδο εκτελέστηκαν μόνο (2) συναλλαγές, από τις οποίες η μια (1) είχε ως αγοραστή τον Προτείνοντα και λόγω αυτής της συναλλαγής ( μετοχές της ΕΧΕ) ο Προτείνοντας υποχρεούται, βάσει του Άρθρου 13 του Νόμου στην παρούσα Δημόσια Πρόταση. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον μέσο όρο τιμή κλεισίματος τις ΕΧΕ για την περίοδο από την 14η Απριλίου 2016 μέχρι την 13η Απριλίου 2017, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που προηγείται της Επίσημης Ανακοίνωσης. Παρουσιάζεται επίσης η έκπτωση που προσδίδει η Προτεινόμενη Αντιπαροχή σε σχέση με τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά τους τελευταίους 1-μήνα, 3-μήνες, 6-μήνες και 12- μήνες: [Σε ] Περίοδος πριν την Επίσημη Ανακοίνωση 1-μήνας 3-μήνες 6-μήνες 12-μήνες Μέσος όρος τιμής κλεισίματος Προτεινόμενη Αντιπαροχή Μείωση από τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος (0.019) (0.020) (0.020) (0.020) Έκπτωση (σε %) από τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος % % % % 19

20 (iii) Άρθρο 4(1)(ια) της Οδηγίας OΔ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος (ια) και (ιβ) της Οδηγίας OΔ του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου, ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέση τιμή κλεισίματος των μετοχών της EXE κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα για τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της Επίσημης Ανακοίνωσης και τη μέση τιμή κλεισίματος κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα που προηγείται της σχετικής ανακοίνωσης: [Σε ] Τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας ανακοίνωσης Δημόσιας Πρότασης * Πρώτη εργάσιμη ημέρα 1 μήνα πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος Μετοχών ΕΧΕ στο ΧΑΚ Προσφερόμενη Αντιπαροχή Κεφαλαιουχική Απόδοση (%) 13/4/2017 0,097 0,097 0,00% 1/3/2017 0,117 0,097-17,09% Πρώτη εργάσιμη ημέρα 2 μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης Πρώτη εργάσιμη ημέρα 3 μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης Πρώτη εργάσιμη ημέρα 4 μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης Πρώτη εργάσιμη ημέρα 5 μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης Πρώτη εργάσιμη ημέρα 6 μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης 1/2/2017 0,117 0,097-17,09% 2/1/2017 0,117 0,097-17,09% 1/12/2016 0,117 0,097-17,09% 1/11/2016 0,117 0,097-17,09% 3/10/2016 0,117 0,097-17,09% * Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΧΕ την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν την Επίσημη Ανακοίνωση παρουσιάζεται στα 0,097, λόγω της προαναφερόμενης συναλλαγής του Προτείνοντα στις 13 ης Απριλίου Στις 12 Απριλίου 2017 η τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΧΕ ήταν 0,106. Λόγω της μη διαπραγμάτευσης της μετοχής της ΕΧΕ, σε όλες τις περιπτώσεις κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την Επίσημη Ανακοίνωση, η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΧΕ ανερχόταν στα 0,117, βάσει της τελευταίας συναλλαγής που έγινε στις 4 Ιουλίου

21 (iv) Καθαρή Αξία Ενεργητικού Η Προτεινόμενη Αντιπαροχή ύψους 0,097 ανά μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας εμπεριέχει έκπτωση από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 βάσει των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: [Σε ] ΚΑΕ Συνολικός αριθμός εκδομένων μετοχών ΚΑΕ ανά μετοχή 0,322 0,351 Προτεινόμενη Αντιπαροχή 0,097 0,097 Μείωση από την ΚΑΕ -0,225-0,254 Έκπτωση (σε %) από την ΚΑΕ -69,87% -72,35% Η ΚΑΕ δεν λήφθηκε υπόψη στον υπολογισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης καθώς δεν είναι αντιπροσωπευτική της παρούσας αξίας της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας. Ένα μεγάλο ποσοστό του ενεργητικού της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας αποτελείται κυρίως από ακίνητα για επένδυση και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, που κατά την παρούσα χρονική περίοδο καθώς και στο εγγύς μέλλον είναι πολύ δύσκολα έως καθόλου ρευστοποιήσιμα, αφού οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό παραμένουν αρνητικές, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων. Ακίνητα για επένδυση της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων προς εταιρείες του Ομίλου. Επιπρόσθετος λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε η ΚΑΕ της Εταιρείας για τον υπολογισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης είναι ότι στην ΚΑΕ της Εταιρείας περιλαμβάνονται ποσά μακροπρόθεσμα εισπρακτέα από τη μητρική εταιρεία. [Σε ] Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα για Επένδυση Μακροπρόθεσμες επενδύσεις Ποσά εισπρακτέα Ποσά εισπρακτέα από ιθύνουσα εταιρεία Πρόβλεψη για απομείωση ( ) Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις για εμπορία Μετρητά στην τράπεζα Ποσά εισπρακτέα Ποσά εισπρακτέα από εταιρείες του Ομίλου Ποσά εισπρακτέα από ιθύνουσα εταιρεία Λοιπές απαιτήσεις Πρόβλεψη για απομείωση (12.491) ( ) Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα τα εισπρακτέα ποσά από την ιθύνουσα εταιρεία είναι, πριν την πρόβλεψη για απομείωση, και για τα έτη 2016 και 2015, αντίστοιχα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τα εν λόγω εισπρακτέα ποσά από την ιθύνουσα εταιρεία, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμα εισπρακτέα, καθώς δεν αναμένεται η αποπληρωμή τους κατά τους επόμενους 12 (δώδεκα) μήνες. Τα ποσά εισπρακτέα από εταιρείες του Ομίλου ανέρχονται σε και για τα έτη 2016 και 2015, αντίστοιχα, τα οποία δεν έφεραν τόκο για το έτος (2015: 5%). 21

22 Τονίζεται ότι οι Μέτοχοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με την απόφασή τους να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση και ο Προτείνοντας δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τελική απόφασή τους. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η παρούσα αποτελεί πρόταση και δε στοχεύει καθ οιονδήποτε τρόπο να προκαταλάβει τους μετόχους της Εταιρείας να την αποδεχτούν, και η ευθύνη λήψης της τελικής απόφασης βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους. Α.8. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Σκοπός της παρούσας Δημόσιας Πρότασης είναι αφενός να αποκτήσει ο Προτείνοντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της EXE, ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η έξοδος της από το ΧΑΚ, και αφετέρου να προσφερθεί σε όσους μετόχους της EXE επιθυμούν να αποδεχτούν την Πρόταση, μια διέξοδος από την επένδυση τους στην EXE, λόγω της χαμηλής έως ανύπαρκτης εμπορευσιμότητας που παρουσιάζει η μετοχή στο ΧΑΚ. Εκτιμάται πως (α) παραμονή της EXE στο ΧΑΚ δεν προσδίδει οποιαδήποτε πλεονεκτήματα λόγω του προαναφερθέντος χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία των τρίτων υφιστάμενων μετόχων αλλά και το ευρύ επενδυτικό κοινό, (β) δεν αναμένεται βελτίωση των χρηματιστηριακών συνθηκών σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση και (γ) η αγορά δεν προσφέρεται για άντληση νέων κεφαλαίων για εξεύρεση και αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών συμμετοχών. Περεταίρω, ο κύριος μέτοχος, ήτοι ο Προτείνοντας ήδη κατέχει άμεσα το 90,34% της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν περιθώρια για αύξηση της εμπορευσιμότητας των υπόλοιπων μετοχών στο ΧΑΚ. Εν συνεχεία, ο Προτείνοντας, εφόσον ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Νόμου και προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης. Οι προθέσεις του Προτείνοντα έναντι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής: i. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς τις Δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Πρόθεση του Προτείνοντα στο παρόν στάδιο είναι να διατηρήσει τις κύριες δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που είναι η διεξαγωγή εργασιών σε σχέση με επιχειρηματικές συμμετοχές, επενδύσεις σε ακίνητα και επενδύσεις σε κινητές αξίες. Συνεπώς, ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της. ii. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς τη Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Ο Προτείνοντας δύναται να προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, αφού ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς και ο Προτείνοντας αποκτήσει το 100% της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση ο Προτείνοντας θα πραγματοποιήσει αλλαγές που θα αντικατοπτρίζουν την διαφοροποιημένη μετοχική δομή και το καθεστώς μη εισηγμένης, ιδιωτικής εταιρείας. iii. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς την Πολιτική απασχόλησης για τους εργαζομένους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία δεν έχει οποιουσδήποτε εργαζόμενους ούτε και συμβόλαια με τρίτους για παροχή υπηρεσιών. iv. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς το Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Ο Προτείνοντας αφού αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (με άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς) και η Υπό Εξαγορά Εταιρεία διαγραφεί από το ΧΑΚ, θα αντικαταστήσει το Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και θα τη μετατρέψει σε ιδιωτική. 22

23 v. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να αλλάξει τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Τα στοιχεία ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της. vi. Στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος για τις δύο εταιρείες και πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών Ο Προτείνοντας, ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 90% του κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και ως εκ τούτου περιλαμβάνεται ήδη στα στρατηγικά του σχέδια. Επίσης στοχεύει να αποκτήσει το σύνολο του κεφαλαίου της EXE, ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η έξοδος της ΕΧΕ από το ΧΑΚ. Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να ανασυγκροτήσει ή να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, αλλά ούτε και στην απασχόληση ή στους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της. Σημειώνεται ότι επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της SFS για το οικονομικό έτος 2016, έχει διαφανεί ότι η SFS έχει απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της SFS, στις 14 Ιουνίου 2017, για να εξετασθεί αν πρέπει να διαλυθεί η SFS ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS αποφάσισε όπως προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των μετόχων, τη συνέχιση λειτουργίας της SFS ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων. Λόγω της δυσκολίας ρευστοποίησης σημαντικών επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχει η Εταιρεία, τυχόν απόφαση για διάλυση της SFS κρίνεται ότι θα απέβαινε ενάντια στα συμφέροντα των μετόχων της SFS. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS πιστεύει ότι τυχόν μείωση κεφαλαίου της SFS δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της SFS, είτε την ίδια την SFS. Ο Προτείνοντας θεωρεί ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υιοθετηθεί από την ΕΓΣ και η ΕΓΣ θα εγκρίνει τη συνέχιση της λειτουργία της SFS ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, και επομένως δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε συνέπειες στην ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Ανάλογες αποφάσεις πάρθηκαν από τους μετόχους σε προηγούμενες ΕΓΣ κατά τα τελευταία χρόνια (για τα οικονομικά έτη 2013, 2014, 2015). vii. Προθέσεις του Προτείνοντας ως προς τη συνέχιση διαπραγμάτευσης της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ Ο Προτείνοντας, ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και εφόσον έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση, ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Νόμου και προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Ο Προτείνοντας θα ασκήσει το δικαίωμα του εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Στη συνέχεια, ο Προτείνοντας προτίθενται να αιτηθεί τη διαγραφή της ΕΧΕ από το ΧΑΚ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δε τηρούνται τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑΚ, τότε το ΧΑΚ είναι δυνατό να προβεί σε διαγραφή των μετοχών της EXE από το ΧΑΚ. Εάν με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης η Υπό Εξαγορά Εταιρεία παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑΚ, αλλά προκύψουν προβλήματα με τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς, ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια γιατί θα αιτηθεί για την διαγραφή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από το ΧΑΚ (Βλέπε επίσης Μέρος Α.17. «Ελάχιστα Κριτήρια Διασποράς»). Α.9. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται αναλυτικά στο Μέρος Β.1. του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. 23

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 22 Ιουνίου 2017 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Το διοικητικό συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE 0036/00020281/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD Ανακοίνωση ΔΣ αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS Επισυνάπτεται ανακοίνωση συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Ημερομηνία του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ:

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ: ΖRP Ανακοίνωση της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ για να εκφράσει τις απόψεις της περί της Δημόσιας Πρότασης από τους κκ. Κώστα, Αναστάσιο και Δημήτρη Ζορπά (29/05/2012) Βάσει του άρθρου 33(2)

Διαβάστε περισσότερα

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 0080/00017014/el Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ) NEMESIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ επισυνάπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Wert RED S.à.r.l. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ TRASTOR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας 13 Δεκεμβρίου 2011 Κος Νώντας Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε κύριε Μεταξά, Θέμα: Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της C.C.C. Holdings and

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπου, Αντώνη & Κώστα Παπαντωνίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπου, Αντώνη & Κώστα Παπαντωνίου ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED σχετικά µε την Υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση της VIVARTIA A.B.E.E. για την απόκτηση κατά µέγιστο του 100% του εκδοµένου µετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: 22367367 Fax: 22680953 11 εκεµβρίου 2012 Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007),

Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007), Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007), της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,10 σε μετρητά ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED. προς τους μετόχους της

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED. προς τους μετόχους της Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED προς τους μετόχους της R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD Η παρούσα έκθεση έχει ετοιμαστεί σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ SOSTROM SERVICES LIMITED GRANDWIND LTD ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ XENOS TRAVEL PUBLIC LIMITED ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00016149/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ GEORGE S. GALATARIOTIS & SONS LTD, GALA SECURITIES PUBLIC COMPANY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός ημερομηνίας Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Alliance International Reinsurance Public Company Limited Postal Address P O Box 58138, CY-3731 Limassol, Cyprus E-mail Info@AllianceReinsurance.com Business Address Lophitis Business Center, 7th Floor,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Κώστα, Αναστάσιου & ηµήτρη Ζορπά. προς τους µετόχους της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Κώστα, Αναστάσιου & ηµήτρη Ζορπά. προς τους µετόχους της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας Ο 41-2007-03/2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDR s) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006 Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό των κατόχων μετοχών στην Εμπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ PRIMETEL PLC. Προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ PRIMETEL PLC. Προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά.

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «Wert RED S.à.r.l.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. ΘΕΜΑ : Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου για το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. ΘΕΜΑ : Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου για το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου για το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

0071/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC INF

0071/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC INF 0071/00005169/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 2. ΈΚΘΕΣΗ / ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 34 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4989, 13.1.2017 Αριθμός 13 Κ.Δ.Π. 1 /2017 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 ΚΔΠ 408/2006 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής Γραμματεία 29/09/2010 Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Με τηλεομοιότυπο 22-570308 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λευκωσία Mε τηλεομοιότυπο 22-754671 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά.

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00012169/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BLC Bank s.a.l. Προς τους µετόχους της

BLC Bank s.a.l. Προς τους µετόχους της ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας ) Το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00015806/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT 0091/00019836/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Ειδοποίηση και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται Ανακοίνωση αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα