Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd"

Transcript

1 CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone Fax Website ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor Public Company Ltd Λεωφόρος Στροβόλου Λευκωσία 20 εκεµβρίου 2007 Αξιότιµοι κύριοι, Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd Με βάση τους όρους εντολής σας, µας έχετε αναθέσει την αξιολόγηση των µεθόδων καθορισµού της αντιπαροχής της ηµόσιας Πρότασης την οποία υπέβαλε η εταιρεία Avacom Public Company Limited (ACS) (η «Προτείνουσα») προς τους µετόχους της εταιρείας Ceilfloor Public Company Limited (CFL) (η «Υπό Εξαγορά Εταιρεία») για την απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σκοπός της πιο κάτω αξιολόγησης είναι να επιτραπεί έκφραση άποψης ως ανεξάρτητοι από τα µέρη της ηµόσιας Πρότασης: α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόµενη αντιπαροχή που περιλαµβάνεται στο έγγραφο ηµόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και β. Επί της βάσεως του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής. Η αξιολόγηση η οποία παρατίθεται σ αυτή την έκθεση έχει ετοιµαστεί µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του Μετά από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων του Εγγράφου της ηµόσιας Πρότασης, ηµεροµηνίας 23 Νοεµβρίου 2007 το οποίο µας έχετε προµηθεύσει, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, έχουµε καταλήξει στην αξιολόγηση που παρατίθεται σ αυτή την έκθεσή τόσο επί της προτεινόµενης αντιπαροχής που αναφέρεται στο Έγγραφο της ηµόσιας Πρότασης όσο και επί της βάσης του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής. Στα πλαίσια αυτής της εντολής, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η γνώµη που παρατίθεται στην έκθεση αυτή αναφορικά µε την ηµόσια Πρόταση βασίζεται σε πληροφορίες τις οποίες µας έχετε παραχωρήσει, και δεν έχουµε προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο ή αξιολόγηση των στοιχείων που µας

2 έχουν παραχωρηθεί ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητα τους. εν λαµβάνουµε καµία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασµένη ή παραπλανητική ή µη αποδεκτή. εν λαµβάνουµε καµία ευθύνη ή υποχρέωση ακόµη και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν µας έχετε κοινοποιήσει σηµαντικά έγγραφα ή γεγονότα. Τέλος, η CLR Securities & Financial Services Ltd, δεν έχει ευθύνη για τις συνέπειες αποφάσεων ή πράξεων της εταιρείας ή τρίτων, οι οποίες αποφάσεις ή πράξεις έχουν σαν αιτία τους τα παρακάτω συµπεράσµατα. Οι µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στην παρούσα έκθεση ως βάση αξιολόγησης της Πρότασης είναι αυτές που χρησιµοποιήθηκαν σαν βάση καθορισµού της αντιπαροχής στην ηµόσια Πρόταση. Πρέπει να αναφερθεί ότι αν εφαρµόζονταν άλλες διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι, τα αποτελέσµατα ίσως να διέφεραν. Η βάση της αξιολόγησης είναι η Καθαρή Άξια Ενεργητικού της µετοχής CFL στις 30 Ιουνίου Περαιτέρω, αξιολογούµε την Πρόταση µε βάση την µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής CFL για συγκεκριµένες περιόδους. Περίληψη Συµπερασµάτων της Μελέτης Με βάση τις µεθόδους αξιολόγησης που εφαρµόσαµε έχουµε πάρει τις εξής τιµές για την αξία της µετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας: Πίνακας Συµπερασµάτων Μελέτης Μέθοδος Μέγιστη Ελάχιστη Προτεινόµενη Αντιπαροχή 0,10 0,10 Καθαρή Λογιστική Αξία (30 Ιουνίου 2007) - 0,3827-0,3827 Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία 0,143 0,113 Οι πιο πάνω τιµές εµπίπτουν σε ένα εύρος τιµών από - 0,3827 µέχρι 0,143. Η προτεινόµενη αντιπαροχή είναι: (α) µεγαλύτερη από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού κατά 0,4827 (β) µικρότερη από την µέγιστη και ελάχιστη Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία της Εταιρείας κατά -30,07% και -11,50% αντίστοιχα Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αποτελέσµατα και αξιολογήσεις και συνεκτιµώντας όλους τους άλλους παράγοντες που αναλύσαµε στην έκθεσή µας, κρίνεται ότι: (α) η προτεινόµενη αντιπαροχή των 0,10 ( 5,842 σεντ)* για κάθε µετοχή είναι δίκαιη και εύλογη (β) η βάση υπολογισµού η οποία χρησιµοποιήθηκε για καθορισµό της αντιπαροχής είναι λογική *Τιµή Συναλλάγµατος / =0,5842 (16 Οκτωβρίου 2007) Πρέπει να αναφερθεί ότι αν εφαρµόζονταν άλλες διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι, τα αποτελέσµατα ίσως να διέφεραν. Τονίζουµε ότι η πιο πάνω αξιολόγηση η οποία περιλαµβάνεται και στη συνηµµένη έκθεσή µας δεν αποτελεί καθ οποιονδήποτε τρόπο αποτίµηση της αξίας των τίτλων της εταιρείας ούτε και συνιστά επενδυτική συµβουλή. 2

3 Η έκθεση αυτή, και η εργασία που έχει επιτελέσει η CLR Securities and Financial Services Ltd για την ετοιµασία της, υπόκεινται στους όρους και επιφυλάξεις της συµφωνίας µας ηµεροµηνίας 10 εκεµβρίου Είµαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε σχετικά µε την εν λόγω αξιολόγηση. Με Εκτίµηση, CLR Securities and Financial Services Ltd 3

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVACOM PUBLIC COMPANY LIMITED ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED 4

5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται στην µελέτη που επισυνάπτεται, έχει ετοιµαστεί µέσα στα πλαίσια συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον περί ηµόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CFL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ CFL ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

7 1.0 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Ceilfloor Public Company Limited («CFL») (η «Υπό Εξαγορά Εταιρεία», η «Εταιρεία») µας έχει αναθέσει την αξιολόγηση των µεθόδων καθορισµού της αντιπαροχής της ηµόσιας Πρότασης την οποία υπέβαλε η εταιρεία Avacom Public Company Limited («ACS») (η «Προτείνουσα») προς τους µετόχους της εταιρείας Ceilfloor Public Company Limited για την απόκτηση από 50% πλέον µίας µετοχής και κατά µέγιστο του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σκοπός της πιο κάτω αξιολόγησης είναι να επιτραπεί έκφραση άποψης ως ανεξάρτητοι από τα µέρη της ηµόσιας Πρότασης: α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόµενη αντιπαροχή που περιλαµβάνεται στο έγγραφο ηµόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και β. Επί της βάσεως του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής. Η αξιολόγηση η οποία παρατίθεται σ αυτή την έκθεση έχει ετοιµαστεί µε βάση τον Περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του Μετά από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων του Εγγράφου της ηµόσιας Πρότασης, ηµεροµηνίας 23 Νοεµβρίου 2007 το οποίο µας έχει προµηθεύσει το ιοικητικό Συµβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, έχουµε καταλήξει στην αξιολόγηση που παρατίθεται σ αυτή την έκθεσή τόσο επί της προτεινόµενης αντιπαροχής που αναφέρεται στο Έγγραφο της ηµόσιας Πρότασης όσο και επί της βάσης του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής. Στα πλαίσια αυτής της εντολής, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η γνώµη που παρατίθεται στην έκθεση αυτή αναφορικά µε την ηµόσια Πρόταση βασίζεται σε πληροφορίες τις οποίες µας παραχώρησε το ιοικητικό Συµβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας CFL, και δεν έχουµε προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο ή αξιολόγηση των στοιχείων που µας έχουν παραχωρηθεί ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητα τους. εν λαµβάνουµε καµία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασµένη ή παραπλανητική ή µη αποδεκτή. εν λαµβάνουµε καµία ευθύνη ή υποχρέωση ακόµη και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Εταιρεία δεν µας κοινοποίησε σηµαντικά έγγραφα ή γεγονότα. Τέλος, η CLR Securities & Financial Services Ltd, δεν έχει ευθύνη για τις συνέπειες αποφάσεων ή πράξεων της Εταιρείας ή τρίτων, οι οποίες αποφάσεις ή πράξεις έχουν σαν αιτία τους τα παρακάτω συµπεράσµατα. Οι µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στην παρούσα έκθεση ως βάση αξιολόγησης της Πρότασης είναι: 1. Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού της CFL (Net Asset Value) 2. Η Χρηµατιστηριακή Αξία της CFL στην κεφαλαιουχική αγορά Πρέπει να αναφερθεί ότι αν εφαρµόζονταν άλλες διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι τα αποτελέσµατα ίσως να διέφεραν. Σηµειώνουµε ότι οι όροι εντολής συµπεριλαµβάνουν την αξιολόγηση της προσφοράς µόνο στην βάση των µεθόδων που παρουσιάζονται στο Έγγραφο ηµόσιας Πρότασης και δεν συµπεριλαµβάνουν την χρήση άλλων µεθόδων αποτίµησης της CFL για την διεκπεραίωση της αξιολόγησης µας. Τονίζουµε ότι η αξιολόγηση η οποία περιλαµβάνεται στην έκθεσή µας δεν αποτελεί καθ οποιονδήποτε τρόπο αποτίµηση της αξίας των τίτλων της εταιρείας CFL ούτε και συνιστά επενδυτική συµβουλή. 7

8 2.0 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ Όπως αναφέρονται στο Έγγραφο ηµόσιας Πρότασης, οι κύριοι λόγοι που ώθησαν την Προτείνουσα να υποβάλει τη ηµόσια Πρόταση προς τους µετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας είναι: Α. Να αποκτήσει η Προτείνουσα Εταιρεία τον πλήρη έλεγχο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Β. Να προσφερθεί σε όσους µετόχους της CFL επιθυµούν να αποδεχτούν την Πρόταση, µια διέξοδος από την επένδυση τους στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία µε αντιπαροχή που πραγµατοποιεί κεφαλαιουχική απόδοση κατά ( )* υψηλότερη από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας κατά τις 30 Ιουνίου 2007 (µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις). *Τιµή Συναλλάγµατος / =0,5842 (16 Οκτωβρίου 2007) Περαιτέρω µε βάση τους σκοπούς και τις προθέσεις της Προτείνουσας ως αναφέρονται στο έγγραφο της ηµόσιας Πρότασης, «Πρόθεση της Προτείνουσας Εταιρείας είναι να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να καταστήσει κερδοφόρα την Υπό Εξαγορά Εταιρεία µέσω καλύτερης διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού της µε την πλήρη υποστήριξη από την Προτείνουσα Εταιρεία τόσο διευθυντικά όσο και χρηµατοδοτικά, εφόσον αυξηθεί το ποσοστό που κατέχει στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία. Επιπρόσθετα, η Προτείνουσα Εταιρεία προσβλέπει στη µείωση των εξόδων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που σχετίζονται µε την παρουσία της στο ΧΑΚ, καθώς και στην απελευθέρωση διευθυντικού χρόνου για θέµατα που σχετίζονται µε το ΧΑΚ. Η Προτείνουσα προτίθεται να προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της CFL εάν η Πρόταση είναι επιτυχής, έτσι ώστε η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της CFL να αντικατοπτρίζει τη διαφοροποιηµένη µετοχική σύνθεση. Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να προβεί σε οποιοδήποτε τερµατισµό απασχόλησης του προσωπικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας αλλά προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στην υφιστάµενη πολιτική απασχόλησης των εργαζοµένων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ανάλογα µε τις νέες δραστηριοποιήσεις της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να αλλάξει τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Η Προτείνουσα προτίθεται να αιτηθεί τον τερµατισµό της διαπραγµάτευσης της µετοχής της Υπό εξαγοράς Εταιρείας στο ΧΑΚ εάν αποκτήσει ποσοστό πέραν του 90% στο µετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας. Επίσης, εάν αποκτήσει ποσοστό πέραν του 90% στο µετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας, η Προτείνουσα Εταιρεία προτίθεται να ασκήσει το δικαίωµα εξαγοράς. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η απόκτηση ποσοστού πέραν του 90%, τότε η Προτείνουσα Εταιρεία δεν µπορεί να δεσµευτεί ότι θα τηρήσει όλα τα κριτήρια για τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς της Εναλλακτικής Αγοράς σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ΧΑΚ.» 8

9 3.0 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ηµόσια Πρόταση είναι για την απόκτηση µέχρι και του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή ακόµα 50,29% ( µετοχές) του µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας το οποίο δεν κατέχει η Προτείνουσα. Η Προτείνουσα κατέχει ήδη άµεσα το 49,71% ( µετοχές) του µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και το 1,78% ( µετοχές) µέσω του κ. Ανδρέα Σιαµµά, ο οποίος είναι πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση µε την Προτείνουσα. Η Προτείνουσα µαζί µε τα άτοµα που ενεργεί σε συνεννόηση κατέχουν 51,49%, ποσοστό που ξεπερνά το 50%, και ως εκ τούτου η ηµόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε προϋπόθεση. Όπως επεξηγείται στο έγγραφο ηµόσιας Πρότασης, η Προτείνουσα προσφέρει ως αντιπαροχή προς τους κατόχους µετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας: Για κάθε 1 µετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας : 0,10 ( 5,842 σεντ)* σε µετρητά *Τιµή Συναλλάγµατος / =0,5842 (16 Οκτωβρίου 2007) 4.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CFL 4.1 Σχολιασµός Μεθόδου Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (Net Asset Value) της CFL (η οποία βασίζεται στην περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας) καθορίζεται ως ένας από τους παράγοντες προσδιορισµού της προτεινόµενης αντιπαροχής. Σύµφωνα µε τα µη ελεγµένα αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά τις 30 Ιουνίου 2007, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Εταιρείας ήταν αρνητική στα , ή 0,2236 ανά µετοχή ( ανά µετοχή µε βάση την Μέση Τιµή Συναλλαγµάτος στις 16 Οκτωβρίου 2007, / =0,5842). Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού µιας Εταιρείας λογίζεται ως το σύνολο του ενεργητικού της µείων τις υποχρεώσεις της όπως απεικονίζονται στον Ισολογισµό που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Επισύρουµε την προσοχή σας στο ότι δεν έχουµε προβεί σε κανένα έλεγχο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ως προς την εγκυρότητα των δεδοµένων που παρουσιάζονται στα τελικά αποτελέσµατα, και ως εκ τούτου δεν λαµβάνουµε καµία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασµένη ή παραπλανητική ή µη αποδεκτή. 4.2 Ανάλυση εδοµένων Η αξιολόγηση µε βάση την ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί µετά από ανάλυση των δεδοµένων που παρουσιάζονται στα µη ελεγµένα αποτελέσµατα της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2007: 9

10 Πίνακας 4.1 Αξιολόγηση Αντιπαροχής µε Βάση την Καθαρή Λογιστική Αξία 30- Ιουν- 07 Ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού Ανά Μετοχή ( ) 0,2236 Ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού Ανά Μετοχή ( )* -0,3827 Προτεινόµενη Αντιπαροχή ( ) 0,10 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή ( ) 0,4827 *Μέση Τιµή Συναλλάγµατος στις 16 Οκτωβρίου 2007, / =0,5842 Όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχεται στα στα - 0,3827 ανά µετοχή µε βάση τα µη ελεγµένα αποτελέσµατα για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Η προτεινόµενη αντιπαροχή προσφέρει οικονοµικό όφελος της τάξης των 0,4827 ανά µετοχή. 4.3 Σχολιασµός και Συµπεράσµατα Μεθόδου Όπως αναφέρουµε πιο πάνω, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού µιας Εταιρείας λογίζεται ως το σύνολο του ενεργητικού της µείων τις υποχρεώσεις της όπως απεικονίζονται στον Ισολογισµό που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Η αρνητική Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Εταιρείας είναι ένα σηµαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση µας, εφόσον εταιρείες που παρουσιάζουν Ισολογισµό µε Υποχρεώσεις µεγαλύτερες του Ενεργητικού τους, είναι αµφίβολο κατά πόσο θα µπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους, και ως εκ τούτου η χρήση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ως µεθόδου προσδιορισµού της Προτεινόµενης Αντιπαροχής θεωρείται λογική. Αυτή η αµφιβολία επισηµαίνεται και στην Σηµείωση 32 «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» στις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 η οποία Σηµείωση αναφέρει: «Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 το Συγκρότηµα υπέστη καθαρή ζηµιά ύψους και, κατά την ηµεροµηνία αυτή, οι τρέχουσες του υπέρβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό του κατά και το σύνολο των υποχρεώσεων του υπερέβαιναν το σύνολο του ενεργητικού του κατά Η συνέχιση του Συγκροτήµατος ως δρώσα οικονοµική µονάδα εξαρτάται από την οικονοµική υποστήριξη που θα έχει από την ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Avacom Public Company Limited.» Θα θέλαµε επίσης να αναφέρουµε ότι η τελευταία εκτίµηση του ακινήτου που κατέχει η Εταιρεία στην Αθήνα, σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµατα για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2007, έγινε κατά την διάρκεια του 2005 και ανήλθε στις Η επανεκτίµηση του ακινήτου αυτού, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, πιθανό να επηρεάσει σηµαντικά την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Εταιρείας. Περαιτέρω, η «Γή & Κτήρια» όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό της Εταιρείας είναι εκτιµηµένα για , η οποία εκτίµηση εµφανίζεται και στο Ισολογισµό για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου Η επανεκτίµηση της Γής και Κτηρίων της Εταιρείας, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, πιθανό να επηρεάσει σηµαντικά την Καθαρή Αξία του Ενεργητικού της. 10

11 5.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ CFL Το Έγγραφο ηµόσιας Πρότασης αναφέρει στο κεφάλαιο Α.6. τα οφέλη προς τους αποδέκτες της Πρότασης, συµπεριλαµβανοµένου της κεφαλαιουχικής απόδοσης σε σχέση µε την Προτεινόµενη Αντιπαροχή. 5.1 Σχολιασµός Μεθόδου Η χρηµατιστηριακή αξία µιας µετοχής καθορίζεται από τις δυνάµεις της αγοράς και αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των επενδυτών ως συνόλου για την αξία µιας Εταιρείας. Εποµένως η χρήση της χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής της εταιρίας για σκοπούς προσδιορισµού της προτεινόµενης αντιπαροχής κρίνεται λογική ως µέθοδος προσδιορισµού της δίκαιης αξίας της µετοχής, δεδοµένου ότι οι µετοχές της CFL είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οι χρηµατιστηριακές τιµές µπορεί να επηρεαστούν είτε αρνητικά είτε θετικά από παράγοντες όπως η ρευστότητα, η αποδοτική πληροφόρηση, οι κυρίαρχες συνθήκες της οικονοµίας κλπ. Για να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις στις τιµές από παράγοντες που πιθανόν να επικρατούν στο χρηµατιστήριο κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας ή λίγων ηµερών, η επιλογή περιόδων ενός, τριών, έξι, εννέα και δώδεκα µηνών θεωρείται εύλογη. Σηµειώνεται ότι γίνεται και σύγκριση µε την τιµή κλεισίµατος της µετοχής την προηγούµενη µέρα της επίσηµης ανακοίνωσης της Πρότασης. 5.2 Ανάλυση εδοµένων Για την αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης ηµεροµηνίας 23 Νοεµβρίου 2007 µε βάση την αγοραία αξία της µετοχής της CFL στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έγινε σύγκριση της µέσης τιµής κλεισίµατος της µετοχής της CFL όπως διαµορφώθηκε κατά τον ένα µήνα, τους τρεις µήνες, έξι µήνες και 12 µήνες που προηγήθηκαν της επίσηµης ανακοίνωσης της ηµόσιας Πρότασης (16 Οκτωβρίου 2007). Η ανάλυση φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 5.1 Αξιολόγηση αντιπαροχής µε βάση την Μέση Τιµή Κλεισίµατος των ακόλουθων περιόδων που προηγήθηκαν της ηµεροµηνίας της επίσηµης ανακοίνωσης για διατύπωση ηµόσιας Πρότασης (15 Οκτωβρίου 2007) 1 Μήνας* 14 Σεπτεµβρίου Μήνες* 15 Ιουλίου Μήνες* 13 Απριλίου Μήνες* 13 Οκτωβρίου 2006 Μέση Τιµή Κλεισίµατος ( ) 0,113 0,143 0,125 0,126 Προτεινόµενη Αντιπαροχή ( ) 0,10 0,10 0,10 0,10 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή ( ) -0,013-0,043-0,025-0,026 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή (%) -11,50% -30,07% -20,00% -20,63% *Παρουσιάζεται κατά την τελευταία εργάσιµη µέρα που µπορούσε να υπολογιστεί η µέση τιµή κλεισίµατος Περίοδος ενός µήνα πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας Πρότασης Κατά την περίοδο αυτή η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CFL ανήλθε στα 0,113. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµική έκπτωση της τάξης του 11,50% σε σχέση µε την άξια της CFL που αναλογεί σε 0,013 έκπτωση ανά µετοχή. 11

12 Περίοδος τριών µηνών πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας Πρότασης Η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CFL ανήλθε στα 0,143. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµική έκπτωση της τάξης του 30,07% σε σχέση µε την άξια της CFL που αναλογεί σε 0,043 έκπτωση ανά µετοχή. Περίοδος έξι µηνών πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας Πρότασης Όπως φαίνεται στον πίνακα, η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CFL ανήλθε στα 0,125. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµική έκπτωση της τάξης του 20,00% σε σχέση µε την άξια της CFL που αναλογεί σε 0,025 έκπτωση ανά µετοχή. Περίοδος 12 µηνών πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας Πρότασης Κατά την περίοδο αυτή η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CFL ανήλθε στα 0,126. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµική έκπτωση της τάξης του 20,63% σε σχέση µε την άξια της CFL που αναλογεί σε 0,026 ζηµιά ανά µετοχή. 5.3 Σχολιασµός και Συµπεράσµατα Μεθόδου Θεωρείται ότι, λόγω του ότι οι τίτλοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας είναι εισηγµένοι στο ΧΑΚ, η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CFL παρέχει µια λογική βάση αξιολόγησης της ηµόσιας Πρότασης. Με βάση την µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας, για τις περιόδους που εξετάζονται και προηγούνται της ανακοίνωσης για διατύπωση της ηµόσιας Πρότασης, η προτεινόµενη αντιπαροχή προσφέρει οικονοµική έκπτωση στους µετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας µεταξύ -11,50% και -30,07%, δηλαδή µεταξύ - 0,013 και - 0,043 ανά µετοχή. Με βάση την Μέση Τιµή Κλεισίµατος της CFL όπως αυτή διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, η Προτεινόµενη Αντιπαροχή δεν µπορεί να θεωρηθεί δίκαιη. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι υπάρχει µειωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την µετοχή της Εταιρείας (βλέπε παράγραφο 6.0 πιο κάτω) και πως αύξηση στους όγκους διαπραγµατεύσεων πιθανώς να επηρέαζε την τιµή της µετοχής σηµαντικά. 6.0 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ευκαιρία ρευστοποίησης των µετοχών της Εταιρείας που κατέχουν οι επενδυτές αναφέρεται ως ένα από τα πλεονεκτήµατα της ηµόσιας Πρότασης στο Έγγραφο ηµεροµηνίας 23 Νοεµβρίου Στον πιο κάτω Πίνακα αναλύεται η εµπορευσιµότητα της µετοχής κατά συγκεκριµένες περιόδους για τους 12 µήνες που προηγήθηκαν της επίσηµης ανακοίνωσης της ηµόσιας Πρότασης (16 Οκτωβρίου 2007): Περίοδος Συνολικός Όγκος Συναλλαγών (αρ. µετοχών) Μέσος Ηµερήσιος Όγκος Συναλλαγών (αρ. µετοχών) Ποσοστό Εµπορευσιµότητας (Velocity)* Χρηµατιστηριακές Συναντήσεις Χρηµατιστηριακές Συναντήσεις κατά τις οποίες η µετοχή δεν διαπραγµατεύτηκε Ποσοστό µη ιαπραγµατεύσιµων Ηµερών 12 µήνες % % 9 µήνες % % 6 µήνες % % 5 µήνες % % 4 µήνες % % 3 µήνες % % 2 µήνες % % 1 µήνας % % *Συνολικός Όγκος Συναλλαγών / Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο ( µετοχές) Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω Πίνακα, η µετοχή της Εταιρείας παρουσιάζει µειωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Συνολικός Όγκος για τους 12 µήνες που προηγήθηκαν της Επίσηµης 12

13 Ανακοίνωσης της ηµόσιας Πρότασης είναι λιγότερος από 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επίσης την ίδια περίοδο, για 194 από τις 250 χρηµατιστηριακές η µετοχή της Εταιρείας δεν διαπραγµατεύτηκε καθόλου, που αναλογεί σε ποσοστό 77,60%. Το ποσοστό Μη ιαπραγµατεύσιµων Ηµερών της µετοχής, παραµένει πάνω από 55% για όλες τις υπό εξέταση περιόδους. 7.0 ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Η εφαρµογή άλλων µεθόδων που στηρίζονται στην κερδοφορία της Εταιρείας ή την διανοµή µερισµάτων δεν είναι εφικτή, λόγω των αρνητικών κερδών που παρουσιάζονται στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων της Εταιρείας για τα τελευταία πέντε χρόνια (πλην του έτους 2005). 13

14 8.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Μετά από ανάθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Ceilfloor Public Company Limited διενεργήσαµε ανεξάρτητη αξιολόγηση των µεθόδων καθορισµού της αντιπαροχής της ηµόσιας Πρότασης την οποία υπέβαλε η εταιρεία Avacom Public Company Ltd προς τους µετόχους της εταιρείας Ceilfloor Public Company Limited για την απόκτηση µέχρι 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σκοπός της πιο κάτω αξιολόγησης είναι να επιτραπεί έκφραση άποψης ως ανεξάρτητοι από τα µέρη της ηµόσιας Πρότασης: α. ως προς το κατά πόσο η προτεινόµενη αντιπαροχή που περιλαµβάνεται στο έγγραφο ηµόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και β. επί της βάσεως του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής. Με βάση τις µεθόδους αξιολόγησης που εφαρµόσαµε έχουµε πάρει τις εξής τιµές για την αξία της µετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας: Πίνακας 8.1 Μέθοδος Μέγιστη Ελάχιστη Προτεινόµενη Αντιπαροχή 0,10 0,10 Καθαρή Αξία Ενεργητικού (30 Ιουνίου 2007) - 0,3827-0,3827 Χρηµατιστηριακή Αξία 0,143 0,113 Οι πιο πάνω τιµές εµπίπτουν σε ένα εύρος τιµών από - 0,3827 µέχρι 0,143. Η προτεινόµενη αντιπαροχή είναι: (α) µεγαλύτερη από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού κατά 0,4827 (β) µικρότερη από την µέγιστη και ελάχιστη Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία της Εταιρίας κατά -30,07% και -11,50% αντίστοιχα Με βάση την µέθοδο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, η προτεινόµενη αντιπαροχή θεωρείται δίκαιη εφόσον η προτεινόµενη αντιπαροχή είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της CFL. Με βάση την Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία της CFL κατά τις χρονικές περιόδους που αναφέρουµε στην Έκθεση µας, η προτεινόµενη αντιπαροχή δεν µπορεί να θεωρηθεί δίκαιη, εφόσον η προτεινόµενη αντιπαροχή είναι σηµαντικά µικρότερη από την Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία της CFL σε οποιαδήποτε υπό εξέταση περίοδο. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι υπάρχει µειωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την µετοχή της Εταιρείας (βλέπε παράγραφο 6.0 πιο πάνω) και πως αύξηση στους όγκους διαπραγµατεύσεων πιθανώς να επηρέαζε την τιµή της µετοχής σηµαντικά. Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της CFL είναι αρνητική, και ότι η Εταιρεία παρουσιάζει κατά τα τελευταία τέσσερα από τα πέντε χρόνια ζηµιές, η συνέχιση των δραστηριοτήτων της παρουσιάζεται αβέβαιη. Αυτή η αβεβαιότητα αναφέρεται και στις Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 και συγκεκριµένα στην Σηµείωση 32 που αναφέρει: 14

15 «Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 το Συγκρότηµα υπέστη καθαρή ζηµιά ύψους και, κατά την ηµεροµηνία αυτή, οι τρέχουσες του υπέρβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό του κατά και το σύνολο των υποχρεώσεων του υπερέβαιναν το σύνολο του ενεργητικού του κατά Η συνέχιση του Συγκροτήµατος ως δρώσα οικονοµική µονάδα εξαρτάται από την οικονοµική υποστήριξη που θα έχει από την ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Avacom Public Company Limited.» Ως εκ τούτου, η χρήση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ως της µεθόδου για προσδιορισµό της Προτεινόµενης Αντιπαροχής θεωρείται ως πιο κατάλληλη για την περίπτωση αυτή. Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αποτελέσµατα και αξιολογήσεις, και συνεκτιµώντας όλους τους άλλους παράγοντες που αναλύσαµε στην έκθεσή µας, κρίνεται ότι: (α) η προτεινόµενη αντιπαροχή των 0,10 για κάθε µετοχή είναι δίκαιη και εύλογη (β) η βάση υπολογισµού η οποία χρησιµοποιήθηκε για καθορισµό της αντιπαροχής είναι λογική Τονίζουµε ότι η αξιολόγηση η οποία περιλαµβάνεται στη έκθεσή µας δεν αποτελεί καθ οποιονδήποτε τρόπο αποτίµηση της αξίας των τίτλων της εταιρείας CFL ούτε και συνιστά επενδυτική συµβουλή. 15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και

α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22680954 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com Διοικητικό Συμβούλιο Unifast

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: 22367367 Fax: 22680953 11 εκεµβρίου 2012 Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 22 Ιουνίου 2017 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Το διοικητικό συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ επισυνάπτει

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE 0036/00020281/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD Ανακοίνωση ΔΣ αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS Επισυνάπτεται ανακοίνωση συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 0080/00017014/el Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ) NEMESIS

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ:

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ: ΖRP Ανακοίνωση της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ για να εκφράσει τις απόψεις της περί της Δημόσιας Πρότασης από τους κκ. Κώστα, Αναστάσιο και Δημήτρη Ζορπά (29/05/2012) Βάσει του άρθρου 33(2)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας 13 Δεκεμβρίου 2011 Κος Νώντας Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε κύριε Μεταξά, Θέμα: Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της C.C.C. Holdings and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED σχετικά µε την Υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση της VIVARTIA A.B.E.E. για την απόκτηση κατά µέγιστο του 100% του εκδοµένου µετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

0027/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD AGRO. Correction To:0027/

0027/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση AGROS DEVELOPMENT COMPANY PROODOS PUBLIC LTD AGRO. Correction To:0027/ Correction To:0027/00019514 0027/00019782/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD AGRO Τελικά Αποτελέσματα για το έτος 2016 Επισυνάπτεται διορθωτική ανακοίνωση και με

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Alliance International Reinsurance Public Company Limited Postal Address P O Box 58138, CY-3731 Limassol, Cyprus E-mail Info@AllianceReinsurance.com Business Address Lophitis Business Center, 7th Floor,

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED. προς τους μετόχους της

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED. προς τους μετόχους της Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED προς τους μετόχους της R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD Η παρούσα έκθεση έχει ετοιμαστεί σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο 0042/00013728/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ GEORGE S. GALATARIOTIS & SONS LTD, GALA SECURITIES PUBLIC COMPANY

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις: 1. Τα αποτελέσµατα δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος.

Σηµειώσεις: 1. Τα αποτελέσµατα δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. Μη εξελεγµένη εννιαµηνία που έληξε 30 Σεπτεµβρίου Εξελεγµένα αποτελέσµατα έτους 2011 2010 2010 Κύκλος εργασιών 35.030.394 31.156.795 36.634.703 Κόστος πωλήσεων (28.252.560) (24.386.122) (31.793.945) Μεικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007),

Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007), Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007), της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,10 σε μετρητά ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014.

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014. 0065/00009146/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Μή εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30/6/2014 Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC 0104/00001365/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας A. Panayides Contracting Public Ltd σχετικά με τη Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός ημερομηνίας Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0087/00006205/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση Attachment: 1. seas Regulated Publication Date: 28/02/2014 28 Φεβρουαρίου 2014 Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Ανακοίνωση ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006/2007 (SHARE OPTIONS 2006/2007) Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά.

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά.

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

30 Μαΐου Της Εταιρείας: DIMCO PLC. Θέµα: Ετήσιο ελτίο

30 Μαΐου Της Εταιρείας: DIMCO PLC. Θέµα: Ετήσιο ελτίο 30 Μαΐου 2012 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Ετήσιο ελτίο 2010-2011 Επισυνάπτουµε το Ετήσιο ελτίο της Εταιρείας για την περίοδο από 14/04/2011-30/04/2012, το οποίο ετοιµάστηκε προς συµµόρφωση µε τις πρόνοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP 0042/00015667/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/

0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/ Correction To:0091/00004048 0091/00004099/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισµός από τους ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2008 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί μέτοχοι, αγαπητοί συνεργάτες Σας καλωσορίζω και εγώ με την σειρά μου, στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CyVenture Capital Public Company Ltd Ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Correction To:0103/00005056 0103/00005057/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Adaminco Secretarial Limited

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Λεμεσός, 30 Αυγούστου 2010 Επισυνάπτουμε την ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 μαζί με επεξηγηματική κατάσταση της Amathus

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 0065/00004387/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH Attachments: 1. Εξαμηνιαία 2. Διαχείριση 3. Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Συνάπτεται η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014.

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Συνάπτεται η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014. 0103/00009356/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Συνάπτεται η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014. Adaminco Secretarial

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Το 2015 ήταν ακόμα μια χρονιά προκλήσεων για την οικονομία, που όμως άφησε πίσω του καλύτερα μακροοικονομικά στοιχεία αλλά και προοπτικές. Ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED Ανεξάρτητος Ειδικός Εµπειρογνώµονας Κ. Τρεππίδης

Διαβάστε περισσότερα

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος τριµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα