Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com"

Transcript

1

2 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα θαιύπηεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ γηα εύθνιν ρεηξηζκό θαη αμηνπηζηία. Κε ηελ πξέπνπζα πξνζνρή ν πνκπνδέθηεο TH-F8 ζα ζαο ραξίζεη επραξίζηεζε κε ηελ απιόηεηα ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ θαη ηηο έμππλεο ιεηηνπξγίεο πνπ δηαζέηεη. Ρν εγρεηξίδην απηό θαιύπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ TH-F8. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Κηα κπάληα, δπν ζπρλόηεηεο, δηπιή αθξόαζε Αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία Α/Β κπάληαο 2Σ128 θαλάιηα απνζήθεπζεο θαη ζάξσζεο Γέθηεο Οαδηνθσλίαο FM (70 ~ 108 MHz) 25 κλεκώλ Θσδηθνπνηεηή/Απνθσδηθνπνηεηή CTCSS/DCS θαη ζάξσζε ηόλνπ Δπηινγή εύξνπο δώλεο (Wide/Narrow) Δπηινγή ζηάζκεο VOX (0~9) Φσλεηηθή αλαγγειία ιεηηνπξγηώλ θαη ξπζκίζεσλ ζηα Αγγιηθά θαη Θηλέδηθα Οηπή Ρόλνπ 1750Hz Θσδηθόο αλαγλώξηζεο θαινύληνο (ANI CODE) Ππλαγεξκόο επείγνληνο Δύθνιε ιεηηνπξγία κέζσ κελνύ ζπληνκεύζεσλ Θξππηνθσλία (8 επηινγέο) 2Ρνλία, 5Ρνλία, κε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο/ ζβεζίκαηνο/ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο από απόζηαζε DTFM, κε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο / ζβεζίκαηνο / αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο από απόζηαζε

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Υξήζεο. ΑΠΟΤΚΔΤΑΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ.. Ξαξερόκελα Αμεζνπάξ. ΦΟΡΣΙΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ.. Ξξνθπιάμεηο θαηά ηε θόξηηζε.. Φόξηηζε ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΞΔΟΤΑΡ Ρνπνζέηεζε κπαηαξίαο Ρνπνζέηεζε θεξαίαο.. Ρνπνζέηεζε θιηπ δώλεο.. Ρνπνζέηεζε κηθξνκεγάθσλνπ.. Ινπξάθη θαξπνύ... ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΗ Ξαξνπζίαζε ηνπ πνκπνδέθηε. Δλδείμεηο νζόλεο.. Ιεηηνπξγίεο πιήθηξσλ. ΟΙ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΚΓΟΔΙ ΣΟΤ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΗ.. ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ. Ιεηηνπξγία VFO (Ππρλόηεηαο).. Ιεηηνπξγία Θαλαιηνύ Κλήκεο Ππρλόηεηαο (MR).. Ιεηηνπξγία Θαλαινπνίεζεο (CH). Ιεηηνπξγία ξαδηνθώλνπ. Κελνύ Οπζκίζεσλ. Ιεηηνπξγία επαλαθνξάο (reset).. ΡΤΘΜΙΔΙ (πεξηιεπηηθά).. ΤΝΣΟΜΔΤΔΙ ΡΤΘΜΙΔΧΝ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ.. Πάξσζε θαη ζπλζήθε ζπλέρηζεο ζάξσζεο.. Ξξνηεξαηόηεηα εθπνκπήο.. Ούζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη ελεξγνπνίεζε VOX Ούζκηζε ηεο ηζρύνο εθπνκπήο.. Ούζκηζε ηεο ζηάζκεο Squelch.. Ούζκηζε δηπιήο αθξόαζεο / αλακνλήο.. Ούζκηζε θσηηζκνύ ηεο νζόλεο. Ούζκηζε ρξώκαηνο θσηηζκνύ ηεο νζόλεο... Ούζκηζε ήρσλ ησλ πιήθηξσλ... Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο θαινύληνο (ΑΛΗ).. Σξνλνδηαθόπηεο ηέινπο εθπνκπήο (ΡΝΡ). Απνθιεηζκόο εθπνκπήο ζε θαλάιη κε ζπλνκηιία.. Ρόλνο ηέινπο εθπνκπήο (Roger Beep)... Ξαξάιιειε επηηήξεζε ζεκάησλ θαηά ηε αθξόαζε ξαδηνθώλνπ.. Δμνηθνλόκεζε κπαηαξίαο θαηά ηε ιήςε... Απηόκαηα θιείδσκα πιήθηξσλ. Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε θσλεηηθήο αλαγγειίαο ξπζκίζεσλ & ιεηηνπξγηώλ. Δπηινγή είδνπο κελύκαηνο θαισζνξίζκαηνο. Ππρλόηεηα θαη θνξά κεηαηόπηζεο επαλαιήπηε Δκθάληζε νλνκαζίαο θαλαιηνύ κλήκεο Ούζκηζε Θσδηθνπνηεηή/ Απνθσδηθνπνηεηή CTCSS/DCS θαη ξηπή ηόλνπ 1750Hz. Ούζκηζε βήκαηνο ζπληνληζκνύ. Δπηινγή εύξνπο δώλεο (WIDE/NARROW). Δπηινγή κεηαμύ θξππηνθσλίαο θαη ζπζηνιέα/δηαζηνιέα. ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΟΤ.. Ούζκηζε αλαγλσξηζηηθνύ θαινύληνο Ππλαγεξκόο επείγνληνο.. Θιείδσκα/Μεθιείδσκα πιήθηξσλ Αληηζηξνθή ζπρλόηεηαο. Οηπή ηόλνπ 1750Hz

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Απνζήθεπζε/Γηαγξαθή θαλαιηνύ κλήκεο. Ιεηηνπξγία ξαδηνθώλνπ.. Θισλνπνίεζε κέζσ θαισδίνπ αληηγξαθήο.. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ.. Αλαθνξά ζηε ζεκαηνδνζία DTMF.. Αλαθνξά ζηε ζεκαηνδνζία MSK.. Αλαθνξά ζηε ζεκαηνδνζία 2Ρνλίαο.. Αλαθνξά ζηε ζεκαηνδνζία 5Ρνλίαο.. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ/ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ / ΒΗΙΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΣΙΚΑ. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΒΛΑΒΧΝ

5 ΤΜΒΟΤΛΔ ΥΡΗΗ Ξαξαθαινύκε λα δηαβάζεηε ηηο παξαθάησ ζύληνκεο νδεγίεο. Ζ κε ζπκκόξθσζε ζαο κε απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηύρεκα ή παξαβίαζε ηνπ λόκνπ. Έιεγρνο ησλ ηνπηθώλ θαλνληζκώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηε ρξήζε ξαδηνεξαζηηερληθώλ πνκπνδεθηώλ. Ζ εζθαικέλε ρξήζε κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ηνπ λόκνπ θαη ηελ επηβνιή πνηλώλ. Πβήλεηαη ηνλ πνκπνδέθηε θαηά ηελ είζνδν ζαο ζε πεξηνρέο κε εύθιεθηα ή εθξεθηηθά πιηθά. Κε θνξηίδεηαη ή αιιάδεηαη ηε κπαηαξία ζε πεξηνρέο κε εύθιεθηα ή εθξεθηηθά πιηθά. Απελεξγνπνηήζηε ηνλ πνκπνδέθηε ζαο πξηλ πιεζηάζεηε ζε δώλε αλαηηλάμεσλ. Κε ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πνκπνδέθηε αλ ε θεξαία είλαη θαηεζηξακκέλε. Ζ επαθή κε θαηεζηξακκέλε θεξαία κπνξεί λα πξνθαιέζεη έγθαπκα. Κελ απνζπλαξκνινγείηε ηνλ πνκπνδέθηε, ηπρόλ εξγαζία ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Γηα λα απνθύγεηε πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ή ηελ ειεθηξνληθή ζπκβαηόηεηα, ζβήλεηε πάληα ηνλ πνκπνδέθηε όηαλ ζπλαληάηε επηγξαθέο πνπ λα αλαθέξνπλ Κε ρξεζηκνπνηείηε αζύξκαηεο ζπζθεπέο, ζε ρώξνπο όπσο λνζνθνκεία θαη ζε άιια θέληξα πγείαο. Πε έλα όρεκα κε αεξόζαθνπο, κε ηνπνζεηείηε ηνλ πνκπνδέθηε ζηελ εκβέιεηα ηεο πεξηνρήο αλάπηπμεο ηνπ αεξόζαθνπ. Κελ απνζεθεύεηαη ηε ζπζθεπή ζε δεζηά κέξε ή ζε κέξε πνπ ππάξρεη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Θαηά ηελ εθπνκπή δηαηεξείηε απόζηαζε από ηελ θεξαία ηνπιάρηζηνλ 5cm. Αλ βγεη θαπλόο ή έληνλε κπξσδηά από ηνλ πνκπνδέθηε, ζβήζηε ηνλ ακέζσο θαη απνηαζείηε ζηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν. Απνθύγεηε ηελ παξαηεηακέλε εθπνκπή, θάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα ππεξζεξκάλεη ηε ζπζθεπή θαη λα πξνθαιέζεη έγθαπκα ζην ρξήζηε. ΔΛΔΓΥΟ ΤΚΔΤΑΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Απνζπζθεπάζηε πξνζεθηηθά ηνλ πνκπνδέθηε ζαο. Ξξηλ πεηάμεηε ηελ ζπζθεπαζία ζαο ζπκβνπιεύνπκε λα ειέγμεηε ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο κε ηα παξαθάησ ζηάληαξ αμεζνπάξ. Αλ ιείπεη θάηη από ηελ ζπζθεπαζία ή έρεη θαηαζηξαθεί θαηά ηελ απνζηνιή, παξαθαινύκε εηδνπνηήζηε άκεζα ηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν ηεο. ΗΜΔΙΧΗ: Γηα ηε αθξηβή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο αλαθεξζείηε ζην δαθηύιην ηεο βάζεο ηεο θεξαίαο όπνπ αλαγξάθεηαη ε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο. 02

6 ΦΟΡΣΙΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ Ξξνθπιάμεηο θαηά ηε θόξηηζε Ζ παξερόκελε κε ην TH-F8 κπαηαξία, είλαη κηα κπαηαξία πςειώλ επηδόζεσλ ηόλησλ ιηζίνπ 7.4V, ρσξεηηθόηεηαο 1600mAh. Θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο ε κπαηαξία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεξηζζόηεξνπο από 500 θύθινπο (θόξηηζεο/εθθόξηηζεο) ιεηηνπξγίαο, κεηά ηελ πάξνδν απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πξέπεη λα αλακέλεηαη ε κείσζε ηεο απόδνζεο ηεο. Αλ ρξεζηκνπνηείηε κηα κπαηαξία ηεο νπνίαο ε έλδεημε ρσξεηηθόηεηαο είλαη ρακειή ζα πξέπεη λα ηελ αληηθαηαζηήζεηε άκεζα κε κηα θαηλνύξγηα. Ξαξαθαινύκε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο απζεληηθέο κπαηαξίεο ηεο κπνξεί λα πξνθιεζεί έθξεμεο ή θαη ηξαπκαηηζκόο., από ηε ρξήζε κπαηαξηώλ ηξίησλ ΗΜΔΙΧΗ: Κελ βξαρπθπθιώλεηε ηνπο πόινπο κηαο κπαηαξίαο. Κε ηελ ξίρλεηαη ζηε θσηηά θαη κε πξνζπαζήζεηε λα ηελ απνζπλαξκνινγήζεηε κόλν ζαο. Ζ θόξηηζε κηαο κπαηαξίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία από 0 ν C ~ 45 o C. H κπαηαξία δελ ζα θνξηίζεη ηειείσο πέξα από απηά ηα όξηα ζεξκνθξαζίαο. Ξαξαθαινύκε λα ζβήλεηε πάληα ηνλ πνκπνδέθηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο. Ζ εθπνκπή θαηά ηε θόξηηζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζσζηή θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο κελ απνζπλδέεηε ηε πξίδα ή αθαηξείηε ηελ κπαηαξία πάλσ από ηνλ πνκπνδέθηε. Αλ ν ρξόλνο ρξήζεο ηεο κπαηαξίαο κεησζεί αηζζεηά αλ θαη είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε, ε κπαηαξία έρεη αλαισζεί θαη ρξεηάδεηαη άκεζε αληηθαηάζηαζε. Αλ ε κπαηαξία θαη ν πνκπνδέθηεο είλαη πγξά κελ επηρεηξήζεηε θόξηηζε. Πηεγλώζηε ηα πξώηα κε έλα παλί έηζη ώζηε λα κε δεκηνπξγεζεί θαλέλαο θίλδπλνο. ΠΡΟΟΥΗ: Αλ έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο κεηαιιηθά αληηθείκελα όπσο θνζκήκαηα, θιεηδηά ή δηαθνζκεηηθέο αιπζίδεο, όιεο νη κπαηαξίεο είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηα αληηθείκελα πνπ έξρνληαη ζε επαθή ή ζσκαηηθέο βιάβεο. Ρα αγώγηκα απηά κέηαιια κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βξαρπθύθισκα θαη ηελ έθιπζε κεγάιεο ζεξκόηεηαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξνζέρεηε πνιύ όηαλ ηνπνζεηείηε κπαηαξίεο ζηηο ηζέπεο ζαο ή ζε κεηαιιηθά θνληέηλεξ. Φόξηηζε Αθνύ ηνπνζεηεζεί ζηνλ πνκπνδέθηε ε κπαηαξία, αλ ε έλδεημε ρσξεηηθόηεηαο ζηελ νζόλε θαίλεηαη, απηό ζεκαίλεη όηη ε κπαηαξία είλαη άδεηα. Ξαξαθαινύκε θνξηίζηε ηελ άκεζα. Ζ ελδεηθηηθή ιπρλία ζηνλ θνξηηζηή ζα παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ηεο θόξηηζεο σο εμήο: Σξήζηκεο Ππκβνπιέο γηα ηηο κπαηαξίεο: Θαηά ηελ απνζηνιή από ην εξγνζηάζην ε κπαηαξία δελ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε. Ξαξαθαινύκε πξηλ ηε ρξεζηκνπνηήζεηε γηα πξώηε θνξά θνξηίζηε ηελ πιήξσο. Αξρηθά γηα λα θηάζεηε ηε κέγηζηε απόδνζε ηεο κπαηαξίαο ρξεηάδνληαη 2 ή ηξεηο θνξηίζεηο θαη εθθνξηίζεηο. Αλ ν ρξόλνο ρξήζεο ηεο κπαηαξίαο είλαη κηθξόο αλ θαη απηή είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε, ηόηε έρεη πιένλ εμαληιεζεί. Διάηε ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν γηα ηελ αγνξά κηαο λέαο θαη απζεληηθήο κπαηαξίαο. 03

7 Δγθαηάζηαζε Αμεζνπάξ Ρνπνζέηεζε Κπαηαξίαο 1) Ρνπνζεηήζηε ηελ παξερόκελε κπαηαξία ζηηο ππνδνρέο ηεο πιάηεο ηεο ζπζθεπήο θαη ζύξεηε ηελ πξνο ηα επάλσ όπσο δείρλεη ε έλδεημε,ηεο Δηθόλαο 1. Ππξώμηε ηελ κέρξη λα αζθαιίζεη. 2) Γηα λα ηελ αθαηξέζεηε πηέζηε ηελ αζθάιεηα ζην επάλσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη ζπξώμηε ηε κπαηαξία πξνο ηα θάησ Δηθόλα 2. Ρνπνζέηεζε ηεο Θεξαίαο Ζ παξερόκελε κε ην TH-F8 θεξαία δίλεη άξηζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ κπάληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πνκπνδέθηε. Αλ όκσο ζειήζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ TH-F8 ζαλ βάζε ίζσο ρξεηαζηεί λα ηνλ ζπλδέζεηε ζε κηα εμσηεξηθή θεξαία, θαζώο ε παξερόκελε κε ηνλ πνκπνδέθηε θεξαία είλαη πνιύ κηθξή γηα λα πεηύρεη θάπνηα θαιή επίδνζε ζε απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε ηελ παξερόκελε θεξαία θξαηήζηε ηε από ην θάησ άθξν ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα βηδώζηε ηελ ζηελ ππνδνρή πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ πνκπνδέθηε κέρξη λα εθαξκόζεη. Κε ηελ ζθίμεηε ππεξβνιηθά γηαηί κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε. Δηθόλα 3 Γηα λα αθαηξέζεηε ηλ θεξαία θξαηήζηε ην θάησ κέξνο ηεο θαη πεξηζηξέςεηε ηελ πξνο ηα αξηζηεξά. Δηθόλα 4. ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ: ΚΖΛ εθπέκπεηε ΞΝΡΔ ρσξίο λα είλαη ε θεξαία ζπλδεδεκέλε ζηνλ πνκπνδέθηε. Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ΞΝΡΔ ΚΖΛ ηελ θξαηάηε από ην επάλσ κέξνο ηεο θαζώο ηελ βηδώλεηε ζηελ ππνδνρή ηεο. Θάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπάζεη ηελ θεξαία. 04

8 Ρνπνζέηεζε Θιηπ Εώλεο Δπζπγξακκίζηε ηηο δπν νπέο ηνπ θιηπ δώλεο κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ βξίζθνληαη ζηε πίζσ πιεπξά ηνπ πνκπνδέθηε. Πηαζεξνπνηήζηε ην ρξεζηκνπνηώληαο ηηο παξερόκελεο M2.5X5 βίδεο. Γηα λα ην αθαηξέζεηε μεβηδώζηε ηηο βίδεο. Δηθόλεο 5 & 6. Ρνπνζέηεζε Δμσηεξηθνύ Κηθξνκεγάθσλνπ Αλνίμηε ην θάιπκκα ηεο ππνδνρήο ηνπ κηθξνκεγαθώλνπ ζην πιάη ηνπ πνκπνδέθηε θαη ηνπνζεηήζηε ην βύζκα ηνπ ζηελ ππνδνρή. Δηθόλα 7 ΠΖΛΔΗΥΠΖ: Σξεζηκνπνηώληαο έλα εμσηεξηθό κηθξνκεγάθσλν ή κηθξναθνπζηηθό ζα επεξεαζηεί ε αδηάβξνρε (κόλν ζε ζηαγόλεο λεξνύ) ζπκπεξηθνξά ηεο ζπζθεπήο. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθό κηθξναθνπζηηθό, παξαθαινύκε ηνπνζεηήζηε ην παξερόκελν θάιπκκα ζηελ ππνδνρή ηνπ κηθξναθνπζηηθνύ. Ινπξάθη Θαξπνύ Ξεξάζηε ην ινπξάθη κέζα από ηελ ηξύπα ζην πίζσ αξηζηεξό κέξνο ηεο ζπζθεπήο όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 8. 05

9 ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΗ 06

10 ΟΘΟΝΗ LCD Πηελ νζόλε εκθαλίδνληαη δηάθνξα ζύκβνια. Νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα γλσξίζεηε ην λόεκα ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ εκθαληδόκελσλ εηθνληδίσλ ζηελ νζόλε. 07

11 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΠΛΗΚΣΡΧΝ 8

12 ΟΙ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΚΓΟΔΙ ΣΟΤ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΗ Ν πνκπνδέθηεο TH-F8 θπθινθνξεί ζε ηξεηο εθδόζεηο : Απιή Έθδνζε Έθδνζε DTMF Έθδνζε 2ΡΝΛΗΑΠ/5ΡΝΛΗΑΠ Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ έθδνζε πνπ δηαζέηεηε, ξπζκίζηε ζην 20ν κελνύ ζαλ έλδεημε θαισζνξίζκαηνο λα εκθαλίδεηαη ή πιεξνθνξία ηεο έθδνζεο ηεο ζπζθεπήο κόιηο αλάβεηε ηνλ πνκπνδέθηε. Νη εθδόζεηο κε DTMF θαη 2/5ΡΝΛΗΑΠ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο/ ζβεζίκαηνο/ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνκπνδέθηε από απόζηαζε. Ρελ ιεηηνπξγία ηεο θξππηνθσλίαο κε ξύζκηζε 8 ζέζεσλ δηαζέηεη ΚΝΛΝ ε έθδνζε 2/5ΡΝΛΗΑΠ. Ξαξαθαινύκε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην ινγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ λα επηιέγεηε ΞΑΛΡΑ ΡΖ ΠΥΠΡΖ ΔΘΓΝ- ΠΖ ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ επηιεγεί ε ζσζηή έθδνζεο ζα επεξεαζηεί ε ιεηηνπξγία θάπνησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πνκπνδέθηε. Ιεπηνκέξεηεο εκθαλίδνληαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί παξαθάησ: ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 1. Ιεηηνπξγία VFO (Ππρλόηεηαο) Πε απηή ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πιήθηξα θαη γηα λα αιιάμεηε ηε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο, είηε λα εηζάγεηε ηε ζπρλόηεηα απεπζείαο από ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην είηε αθόκα λα απνζεθεύζεηε θάπνηα ζπρλόηεηα πνπ επηζπκείηε ζε έλα θαλάιη κλήκεο. 2. Ιεηηνπξγία θαλαιηνύ κλήκεο ζπρλόηεηαο (MR) Γηα λα κπείηε ζηε ιεηηνπξγία κλήκεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεηε απνζεθεύζεη ηνπιάρηζηνλ έλα θαλάιη ζηε κλήκε ηνπ πνκπνδέθηε, ζηε ζπλέρεηα ελώ είζηε ζε θαηάζηαζε VFO πηέζηε ην πιήθηξν. Πηελ νζόλε ζα εκθαλίδεηαη ε ζπρλόηεηα ηεο κλήκεο θαη ζην δεμί ηεο κέξνο (αθξηβώο πίζσ από ηε ζπρλόηεηα) εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνύ. Αλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε εκθάληζε ηεο νλνκαζίαο κλήκεο, ζα εκθαλίδεηαη απηή αληί ηνπ αξηζκνύ θαλαιηνύ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε αλαηξέςηε ζηα κελνύ 23&24 ζηε ζειίδα Ιεηηνπξγία θαλαινπνίεζεο (CH) Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε θαλαινπνίεζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεηε απνζεθεύζεη ηνπιάρηζηνλ έλα θαλάιη ζηε κλήκε ηνπ πνκπνδέθηε. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ζβήζηε ηνλ πνκπνδέθηε θαη ζηε ζπλέρεηα αλάςηε ηνλ θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν. Αλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε εκθάληζε ηεο ν- λνκαζίαο κλήκεο, ζα εκθαλίδεηαη απηή αληί ηνπ αξηζκνύ θαλαιηνύ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε αλαηξέςηε ζηα κελνύ 23&24 ζηε ζειίδα 19 9

13 ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (ζπλέρεηα) 4. Ιεηηνπξγία ξαδηνθώλνπ O TH-F8 έρεη ελζσκαησκέλν ξαδηνθσληθό δέθηε γηα ηελ κπάληα ησλ FM (76.00~108.00MHz). Θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπνξείηε λα δηαιέμεηε απεπζείαο όπνηα ζπρλόηεηα ζειήζεηε. Λα ζαξώζεηε ηελ κπάληα γηα επηζπκεηνύο ζηαζκνύο θαη λα ηνπο απνζεθεύζεηε ζηηο 25 δηαζέζηκεο γηα ην ζθνπό απηό κλήκεο. Γηα λα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ ξαδηνθώλνπ πηέζηε ην πιήθηξν. 5. Κελνύ ξπζκίζεσλ Γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ πνκπνδέθηε πηέζηε ην πιήθηξν. πάξρνπλ 34 δηαζέζηκα κελνύ ξπζκίζεσλ. Ξαξαθάησ αθνινπζεί έλαο πίλαθαο κε όια ηα δηαζέζηκα κελνύ θαη πεξηιεπηηθέο πιεξνθνξίεο. 6. Ιεηηνπξγία επαλαθνξάο (Reset) Αλάςηε ηνλ πνκπνδέθηε κε παηεκέλν ην πιήθηξν.. Γηα λα κπείηε ζην κελνύ επαλαθνξάο πηέζηε μαλά ην πιήθηξν. 1. Κε ηα πιήθηξα θαη επηιέμηε VFO ή FULL. 2. VFO : Δπαλαθέξεη ηηο ξπζκίζεηο θαη όρη ηε κλήκε ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο. 3. FULL : Δπαλαθέξεη ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηηο ξπζκίζεηο θαη δηαγξάθεη όιεο ηηο απνζεθεπκέλεο κλήκεο. ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΑ 10

14 ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΑ (ζπλέρεηα) 11

15 ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΑ (ζπλέρεηα) Δπηινγή Κελνύ 1. Όηαλ ν πνκπνδέθηεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο πηέζηε ην πιήθηξν ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε MENU 2. Γηα λα δηαιέμεηε ηε ξύζκηζε πνπ ζέιεηε πηέζηε ηα πιήθηξα ή, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα ξύζκηζε γηα ην κελνύ πνπ έρεη επηιεγεί. 3. Γηα λα κπείηε ζηε ξύζκηζε πηέζηε ην πιήθηξν θαη ζηε ζπλέρεηα γηα επηινγή ηεο παξακέηξνπ πνπ επηζπκείηε πηέζηε είηε ην είηε ην. 4. Γηα επηβεβαίσζε ηεο επηιεγκέλεο παξακέηξνπ πηέζηε ην. 5. Γηα λα βγείηε από ηηο ξπζκίζεηο θαη λα επηζηξέςεηε ζηελ αλακνλή πηέζηε 2 θνξέο ην. ΤΝΣΟΜΔΤΔΙ ΡΤΘΜΙΔΧΝ 12

16 ΤΝΣΟΜΔΤΔΙ ΡΤΘΜΙΔΧΝ (ΠΛΔΣΔΗΑ) 13

17 ΤΝΣΟΜΔΤΔΙ ΡΤΘΜΙΔΧΝ (ΠΛΔΣΔΗΑ) 14

18 ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ 1) Πάξσζε θαη Ούζκηζε ηεο ζπλζήθεο ζπλέρηζεο ηεο ζάξσζεο (SCAN &SCANS MENU 1 & 17) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο : Πηηο ιεηηνπξγίεο VFO, κλήκεο (MR) θαη θαλαινπνίεζεο (CH), ν TH-F8 έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζαξώλεη γηα ζήκαηα όιε ηε κπάληα ιεηηνπξγίαο ή ηα απνζεθεπκέλα θαλάιηα κλήκεο. Μπείηε ζην 1 ν κελνύ θαη πηέζηε ην πιήθηξν γηα λα αξρίζεη ε ζάξσζε. Δλόζσ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε ζάξσζε πηέζηε ηα πιήθηξα θαη γηα λα αιιάμεη ε θνξά ηεο ζάξσζεο. Πηε πεξίπησζε πνπ βξεζεί θάπνην ζήκα θαη ζηακαηήζεη πηέζηε ην PTT γηα λα ζηακαηήζεηε ηε ζάξσζε. Γηα λα ζηακαηήζεηε πξνζσξηλά ηε ζάξσζε πηέζηε ην πιήθηξν MONI Γηα λα βγείηε από ηε ζάξσζε πηέζηε ην πιήθηξν. Ζ βαζηθή αξρή ηεο ζάξσζεο είλαη θνηλή θαη γηα ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο (VFO, MR θαη CH). Ξξνηνύ λα μεθηλήζεηε ηε ζάξσζε αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζπλζήθε ζπλέρηζεο ηεο ζάξσζεο ή ηνλ ηξόπν πνπ ζα ζηακαηάεη ε ζάξσζε κόιηο βξεη θάπνην ζήκα. Μπείηε ζην 17 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζπλζήθε ζπλέρηζεο ηεο ζάξσζεο. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε : TO πάξρνπλ ζπλνιηθά 3 ζπλζήθεο ζπλέρηζεο ηεο ζάξσζεο γηα λα δηαιέμεηε θάπνηα. ΡΝ : Δπηιέγνληαο απηή ηε ζπλζήθε ε ζάξσζε ζα ζηακαηά κόιηο βξεζεί θάπνην ζήκα θαη ζα παξακέλεη ζηε ζπρλόηεηα απηή γηα θάπνην ρξόλν. Αλ κέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα δελ θάλεηε θάπνηα ελέξγεηα λα ζηακαηήζεηε ηε ζάξσζε (πηέδνληαο ηα πιήθηξα PTT ή MONI), ηόηε ε ζάξσζε ζα ζπλερίζεη αθόκα θαη αλ ην ζήκα δελ έρεη ραζεί. CO : Δπηιέγνληαο απηή ηε ζπλζήθε ε ζάξσζε ζα ζηακαηά κόιηο βξεζεί θάπνην ζήκα θαη παξακείλεη ζηε ζπρλόηεηα γηα όζν δηάζηεκα πθίζηαηαη ην ζήκα. Κόιηο ραζεί ην ζήκα ε ζάξσζε ζα ζπλερίζεη. SE: Δπηιέγνληαο απηή ηε ζπλζήθε ε ζάξσζε ζα ζηακαηά κόιηο βξεζεί θάπνην ζήκα θαη δελ ζα μαλαξρίζεη απηόκαηα όπσο ζπκβαίλεη ζηηο δπν παξαπάλσ ζπλζήθεο. Αλ ζέιεηε λα ζπλερίζεη ε ζάξσζε ζα πξέπεη λα ηελ μαλαξρίζεηε ( Κελνύ Λν.1 θαη πηέζηε ην πιήθηξν ). 2) Ξξνηεξαηόηεηα Δθπνκπήο (ΡΣ.SEL MENU 2) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο : Ν ΡΖ-F8 επηηξέπεη ηελ εθπνκπή ζηε δεπηεξεύνπζα κπάληα αθόκε θαη αλ ιεηηνπξγείηε ζηελ θύξηα κπάληα. Μπείηε ζην 2 ν κελνύ γηα επηινγή ηεο κπάληαο πνπ ζα έρεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ ηελ εθπνκπή. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: EDIT. EDIT : H εθπνκπή ζα γίλεηαη ζηελ θύξηα κπάληα (απηή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε). BUSY: H εθπνκπή ζα γίλεηαη ζηελ κπάληα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηειεπηαία. 3) Ούζκηζε ζηάζκεο θαη Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε ηνπ VOX(VOX&VOX.SW MENU 3&13) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο : H ιεηηνπξγία VOX επηηξέπεη ηελ απηόκαηε ελαιιαγή κεηαμύ εθπνκπήο θαη ιήςεο βαζηδόκελε ζηελ νκηιία πνπ ιακβάλεηαη από ην κηθξόθσλν. Δλεξγνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ VOX δελ ζα ρξεηαζηεί λα πηέδεηε πιένλ ην PTT γηα εθπνκπή θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθό κηθξναθνπζηηθό VOX γηα λα αμηνπνηεζεί απηή ε ιεηηνπξγία. Μπείηε ζην 13 ν κελνύ γηα ηελ Δλεξγνπνίεζε (ON) ή Απελεξγνπνίεζε (OFF) ηνπ VOX. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF. Πηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε VOX ππνδεηθλύνληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο. 15

19 ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ (ζπλέρεηα) Μπείηε ζην 3 ν κελνύ γηα ηελ ξύζκηζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ VOX. Τπάξρνπλ δηαζέζηκα 8 επίπεδα επαηζζεζίαο γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηηο δηθέο ζαο αλάγθεο) ή Απελεξγνπνίεζε (OFF) ηνπ VOX. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: 4. Όζν κεγαιύηεξε ζηάζκε επαηζζεζίαο επηιεγεί, ηόζν ρακειόηεξα ρξεηάδεηαη λα κηιάηε ζην κηθξόθσλν γηα λα ελεξγνπνηεζεί ην VOX. O ΡΖ-F8 κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ (απαηηείηαη ε αγνξά ηνπ έμηξα θαισδίνπ πξνγξακκαηηζκνύ) δίλεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο κεηαμύ εθπνκπήο/ιήςεο Hang-Time. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: 2s (2δεπηεξόιεπηα) 4) Ούζκηζε ηζρύνο εθπνκπήο (POW MENU 4) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο : H ηζρύο εμόδνπ ηνπ TH-F8 κπνξεί λα ξπζκηζηεί αλάινγα κε ηηο δηθέο ζαο αλάγθεο θαη αλάινγα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Θαηά ηελ απνζήθεπζε κλεκώλ κπνξείηε λα νξίζεηε αλεμάξηεηα ζε θάζε κλήκε ηελ ηζρύ εμόδνπ πνπ επηζπκείηε. Μπείηε ζην 4 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηζρύ εμόδνπ ηνπ πνκπνδέθηε. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: HIGH (Κέγηζηε). HIGH: 4W LOW : 0.5W, όηαλ επηιεγεί ε ειάρηζηε ηζρύο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε L. 5) Ούζκηζε ηεο ζηάζκεο SQUELCH (SQL MENU 5) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θίκσζεο (SQUELH) ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζίγαζε ηνπ ζνξύβνπ ηεο κπάληαο όηαλ δελ ιακβάλεηαη θάπνην ζήκα. Ρν ζύζηεκα ηεο θίκσζεο ηνπ TH-F8 δελ θάλεη κόλν πην επράξηζηε ηελ αλακνλή (εμνπδεηεξώλνληαο ηνλ ελνριεηηθό ζόξπβν ηεο κπάληαο) αιιά θαη κεηώλεη ζεκαληηθά ηε θαηαλάισζε ξεύκαηνο ηεο κπαηαξίαο. Μπείηε ζην 5 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ζηάζκε SQUELCH ηνπ πνκπνδέθηε. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: 5. 6) Ούζκηζε δηπιήο αθξόαζεο/αλακνλήο (SQL MENU 6) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 επηηξέπεη λα ιακβάλεηαη ην ζήκα ηεο δεπηεξεύνπζαο κπάληαο αθόκε θαη αλ ιεηηνπξγείηε ζηελ θύξηα κπάληα. Κπνξεί ηαπηόρξνλα λα επηηεξεί ην ζήκα ηόζν ζηελ θύξηα αιιά θαη ζηελ δεπηεξεύνπζα κπάληα Μπείηε ζην 6 ν κελνύ γηα λα ελεξγνπνηήζεηε/απελεξγνπνηήζεηε ηε δηπιή αθξόαζε/αλακνλή ηνπ πνκπνδέθηε. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: ON (Δλεξγνπνηεκέλε). 7) Ούζκηζε θσηηζκνύ νζόλεο (LED MENU 7) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηνπ θσηηζκνύ Νζόλεο/πιήθηξσλ. Μπείηε ζην 7 ν κελνύ γηα λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία θσηηζκνύ πνπ ζέιεηε. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: AUTO (Απηόκαηα). ON : O θσηηζκόο παξακέλεη ζπλερώο αλακκέλνο (ΞΟΝΠΝΣΖ : ΞΔΒΝΙΗΘΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ) AUTO: O θσηηζκόο ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ, παξακέλεη ελεξγόο γηα 3 θαη κεηά ζβήλεη απηόκαηα. OFF : O θσηηζκόο απελεξγνπνηείηαη ΚΝΛΗΚΑ. 16

20 ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ (ζπλέρεηα) 8) Ούζκηζε ρξώκαηνο θσηηζκνύ νζόλεο (LIGHT MENU 8) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θσηηζκνύ ηεο νζόλεο. Μπείηε ζην 8 ν κελνύ γηα λα επηιέμεηε ην ρξώκα γηα ηνλ θσηηζκό ηεο νζόλεο πνπ ζέιεηε. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: COLOR1 (ΚΥΒ). COLOR1 : ΚΥΒ COLOR2 : MΞΙΔ COLOR3 : ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 9) Ούζκηζε ησλ ήρσλ ησλ πιήθηξσλ (BEEP MENU 9) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ησλ ήρσλ ησλ πιήθηξσλ. Μπείηε ζην 9 ν κελνύ γηα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ησλ ήρσλ ησλ πιήθηξσλ. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: ΟΝ (Δλεξγνπνηεκέλε). 10) Ραπηόηεηα θαινύληνο (ΑΛΗ MENU 10) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 επηηξέπεη ηελ απεπζείαο κεηάδνζε ελόο αλαγλσξηζηηθνύ πνπ νη ζπλνκηιεηέο ζαο κπνξνύλ λα ην δνπλ ζηελ νζόλε ηνπο αλ βέβαηα δηαζέηνπλ θαη απηνί κηα αλάινγε ζπκβαηή ιεηηνπξγία. Μπείηε ζην 10 ν κελνύ γηα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηεο ηαπηόηεηαο θαινύληνο. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF (Απελεξγνπνηεκέλε). 11) Σξνλνδηαθόπηεο ηέινπο εθπνκπήο (ΡΝΡ MENU 11) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 δηαζέηεη έλα δηαθόπηε πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ ηνπ από κεγάια δηαζηήκαηα εθπνκπήο. Ν δηαθόπηεο απηόο πεξηνξίδεη ηελ εθπνκπή ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν από ην ρξήζηε δηάζηεκα. Ζ ιεηηνπξγία απηή πξνθπιάζζεη ηελ θαηαλάισζε κπαηαξίαο απαγνξεύνληαο ηηο κεγάιεο δηάξθεηαο εθπνκπέο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ θνιιήζεη ην PTT δελ παξεκβάιινληαη νη άιινη ζηαζκνί ηεο νκάδαο. Μπείηε ζην 11 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξόλν εθπνκπήο ΣΟΣ. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF (Απελεξγνπνηεκέλε). OFF : Aπελεξγνπνηεκέλε 30S ~ 270S : Δπηινγή ρξόλνπ εθπνκπήο από 30 ~ 270 δεπηεξόιεπηα. 12) Απνθιεηζκόο ηεο εθπνκπήο ζε θαλάιη κε ζπλνκηιία (BCLO MENU 12) 17 Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 δηαζέηεη έλα ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν απαγνξεύεη ηελ εθπνκπή αλ ζηε παξνύζα ζπρλόηεηα ππάξρεη θάπνην ζήκα ηέηνηαο έληαζεο ώζηε λα κπνξεί λα αλνίμεη ην SQUELCH. Δπίζεο απνηξέπεη ηελ εθπνκπή αλ ζηελ παξνύζα ζπρλόηεηα εθηόο από ην ζήκα ππάξρεη θαη έλαο ππόηνλνο (CTCSS) ίδηαο ζπρλόηεηαο κε απηόλ πνπ έρνπκε νξίζεη ζηνλ TH-F8. Μπείηε ζην 11 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηε ιεηηνπξγία BCLO. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF (Απελεξγνπνηεκέλε). OFF : Aπελεξγνπνηεκέλε WAVE: Απαγνξεύεηαη ε εθπνκπή αλ ζηε ηξέρνπζα ζπρλόηεηα ππάξρεη θάπνην ζήκα (θέξνλ). CALL : Απαγνξεύεηαη ε εθπνκπή αλ ζηε ζπρλόηεηα ππάξρεη θάπνην ζήκα ην νπνίν πεξηέρεη έλαλ ππόηνλν (CTCSS) ίδηαο ζπρλόηεηαο κε απηόλ πνπ έρνπκε νξίζεη ζηνλ TH-F8.

21 ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ (ζπλέρεηα) 13) Tόλνο ηέινπο εθπνκπήο (ROGER MENU 14) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :Κόιηο ηειεηώζεη ε εθπνκπή ζηέιλεη έλαλ ηόλν (Roger Beep) ζηνλ ζπλνκηιεηή καο γηα λα δειώζεη ην ηέινο ηεο εθπνκπήο. Μπείηε ζην 14 ν κελνύ γηα ελεξγνπνίεζε (ΟΝ) ή απελεξγνπνίεζε (OFF) ηνπ ηόλνπ ηέινπο εθπνκπήο. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF (Απελεξγνπνηεκέλνο). 14) Ξαξάιιειε επηηήξεζε ζήκαηνο κε ηελ αθξόαζε ξαδηνθώλνπ (DW MENU 15) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :O TH-F8 επηηξέπεη ηελ επηηήξεζε ηεο ζπρλόηεηαο ηεο κπάληαο ησλ VHF όηαλ αθνύηε ξαδηόθσλν, έηζη ώζηε λα κε ράζεηε θακηά θιήζε. Μπείηε ζην 15 ν κελνύ γηα ελεξγνπνίεζε (ON) ή απελεξγνπνίεζε (OFF) ηεο παξάιιειεο επηηήξεζεο ζήκαηνο θαηά ηελ αθξόαζε ξαδηνθώλνπ. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: ΟFF( Απελεξγνπνηεκέλε). 15) Δμνηθνλόκεζε κπαηαξίαο θαηά ηε ιήςε (RX.SAV MENU 16) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :H ιεηηνπξγία απηή κεηώλεη ζεκαληηθά ην ξεύκα εξεκίαο ηεο κπαηαξίαο θαηά ηε ιήςε. πάξρεη όκσο πηζαλόηεηα λα κε ιεθζεί νιόθιεξν έλα παθέην δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ςεθηαθήο (πρ Packet) επηθνηλσλίαο. Μπείηε ζην 16 ν κελνύ γηα ελεξγνπνίεζε (ON) ή απελεξγνπνίεζε (OFF) ηεο εμνηθνλόκεζεο κπαηαξίαο θαηά ηε ιήςε. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF (Απελεξγνπνηεκέλε). 16) Απηόκαην θιείδσκα πιήθηξσλ (AUTOLK MENU 18) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :Γηα λα απνθεύγνληαη θαηά ιάζνο αιιαγέο ηεο ζπρλόηεηαο ή αθνύζηα εθπνκπή ν TH-F8 κπνξεί λα θιεηδώλεη ηα δηάθνξα πιήθηξα θαη ηνπο δηαθόπηεο ηνπ. Μπείηε ζην 18 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε (ON) ή λα απελεξγνπνηήζεηε (OFF) ην απηόκαην θιείδσκα ησλ πιήθηξσλ. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF (Απελεξγνπνηεκέλν). Όηαλ ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία AUTOLK, ην πιεθηξνιόγην ζα θιεηδώλεη απηόκαηα αλ δελ παηεζεί θάπνην πιήθηξν γηα 5 δεπηεξόιεπηα. Αλ ν πνκπνδέθηεο θιεηδώζεη, γηα λα ηνλ μεθιεηδώζεηε πηέζηε ην πιήθηξν γηα λα μεθιεηδώζεη. Δπίζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιήθηξν γηα λα ηνλ θιεηδώζεηε ρεηξνθίλεηα (ρξεηάδεηαη παξαηεηακέλν πάηεκα). 17) Φσλεηηθή αλαγγειία ξπζκίζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ (VOICE MENU 19) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :H ιεηηνπξγία απηή ελεξγνπνηεί (ON) ή απελεξγνπνηεζεί (OFF) ηε θσλεηηθή αλαγγειία ησλ δηαθόξσλ ξπζκίζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ. Μπείηε ζην 19 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηε θσλεηηθή αλαγγειία. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: ON (Δλεξγνπνηεκέλε). 18

22 ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ (ζπλέρεηα) 18) Δπηινγή κελύκαηνο θαισζνξίζκαηνο (OPN.SET&VLT&PON.SMG MENU 20,21 θαη 22) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :Κέζα από απηή ηε ιεηηνπξγία επηιέγεηε ην είδνο ηνπ κελύκαηνο θαισζνξίζκαηνο (ην κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κε ην άλακκα ηεο ζπζθεπήο). Μπείηε ζην 20 ν κελνύ γηα ελεξγνπνίεζε (ΟΝ) ή απελεξγνπνίεζε (OFF) ηνπ κελύκαηνο θαισζνξίζκαηνο OPN.SET. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF (Απελεξγνπνηεκέλνο). OFF : Κε ην άλακκα ηεο ζπζθεπήο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έθδνζε ηνπ κνληέινπ ηεο ζπζθεπήο. DC : Κε ην άλακκα ηεο ζπζθεπήο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο. MSG: Κε ην άλακκα ηεο ζπζθεπήο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα θαισζνξίζκαηνο ηνπ ρξήζηε. Μπείηε ζην 21 ν κελνύ γηα λα ειέγμεηε ηελ ηξέρνπζα ηάζε ηεο κπαηαξίαο Μπείηε ζην 22 ν κελνύ γηα λα επεμεξγαζηείηε ην κήλπκα θαισζνξίζκαηνο, κπνξείηε επίζεο λα ην επεμεξγαζηείηε άκεζα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ (ζα ρξεηαζηεί ε αγνξά ηνπ έμηξα θαισδίνπ πξνγξακκαηηζκνύ) Ξιήθηξα επεμεξγαζίαο ηνπ κελύκαηνο θαισζνξίζκαηνο : Γηα ηελ επηινγή ηνπ ραξαθηήξα πνπ ζέιεηε ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα θαη. Γηα ηελ κεηάβαζε ζηνλ πξνεγνύκελν ραξαθηήξα πηέζηε ην πιήθηξν ην πιήθηξν, ελώ γηα κεηάβαζε ζηνλ επόκελν ραξαθηήξα πηέζηε ην πιήθηξν. 19) Ππρλόηεηα θαη θνξά κεηαηόπηζεο γηα επηθνηλσλία κε επαλαιήπηε (OFFSET&S-D MENU 23 θαη 28) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :Oη επαλαιήπηεο ηνπνζεηνύληαη ζπλήζσο ζε θνξπθέο βνπλώλ ή άιια ςειά ζεκεία παξέρνληαο κηα δξακαηηθή επέθηαζε ησλ απνζηάζεσλ επηθνηλσλίαο γηα ηνπο κηθξήο ηζρύνο θνξεηνύο πνκπνδέθηεο ή απηώλ ησλ θηλεηώλ ζηαζκώλ. Δλόζσ είζηε ζε ιεηηνπξγία VFO κπνξείηε λα νξίζεηε ην κέγεζνο θαη ηε θνξά ηεο ζπρλόηεηαο κεηαηόπηζεο γηα ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ επαλαιήπηε. Μπείηε ζην 23 ν κελνύ γηα ξύζκηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο κεηαηόπηζεο. Δμνξηζκνύ ηηκή : Γηαζέζηκεο ηηκέο 0.00 ~ 99.95MHz. Μπείηε ζην 28ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηε θνξά ηεο κεηαηόπηζεο. Δμνξηζκνύ ηηκή : OFF Γηαζέζηκεο ηηκέο : OFF / + /- 20) Δκθάληζε νλνκαζίαο κλήκεο (DIS.NAME&CH.NAME MENU 23 θαη 24)) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :H ιεηηνπξγία απηή αθελόο ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηελ εκθάληζε ή όρη ηνπ νλόκαηνο κηαο κλήκεο ζηελ νζόλε θαη αθεηέξνπ καο επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία ηεο νλνκαζία ηεο κλήκεο ελόζσ βξηζθόκαζηε είηε ζε ιεηηνπξγία κλήκεο (MR) είηε ζε ιεηηνπξγία θαλαινπνίεζεο (CH). Μπείηε ζην 23 ν κελνύ γηα ελεξγνπνίεζε (ON) ή απελεξγνπνίεζε (OFF) ηεο εκθάληζεο ηνπ νλόκαηνο ηεο κλήκεο. Δμνξηζκνύ Ρύζκηζε: OFF (Απελεξγνπνηεκέλε). Μπείηε ζην 24 ν κελνύ γηα λα επεμεξγαζηείηε ην όλνκα ηεο κλήκεο. Σν όλνκα ηεο κλήκεο κπνξείηε επίζεο λα ην επεμεξγαζηείηε άκεζα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ( ζα ρξεηαζηεί ε αγνξά ηνπ έμηξα θαισδίνπ πξνγξακκαηηζκνύ). 19

23 ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ (ζπλέρεηα) 21) Ούζκηζε Θσδηθνπνηεηή/Απνθσδηθνπνηεηή CTCSS/DCS θαη ξηπήο ηόλνπ 1750Hz (C-CDC&R- CDC&T-CDC&SEEK 67.0&SEEK D023N MENU 25, 26, 27, 31 θαη 32) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :Ρα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα αλακεηαδνηώλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο απαηηνύλ ηελ ηνπνζέηεζε ζην θέξνλ FM ελόο αθνπζηηθνύ ηόλνπ ρακειήο ζπρλόηεηαο. Απηό εκπνδίδεη ηελ εζθαικέλε ελεξγνπνίεζε ελόο αλακεηαδόηε από θάπνηα παξαζηηηθή εθπνκπή ελόο πνκπνύ. Μπείηε ζην 25 ν κελνύ γηα ξύζκηζε ησλ Σόλσλ Δθπνκπήο/Λήςεο, ζην 26 ν κελνύ γηα ξύζκηζε ησλ Σόλσλ Λήςεο θαη ηέινο ζην 27 ν κελνύ γηα ξύζκηζε ησλ Σόλσλ Δθπνκπήο. 1) Ξηέζηε ην πιήθηξν γηα επηινγή OFF/CTCSS/DCS. Κεηά ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ζεκαηνδνζίαο, πηέζηε είηε ην πιήθηξν είηε ην γηα επηινγή ζπρλόηεηαο ππόηνλνπ/ςεθηαθό θσδηθό. 2) Γηα αιιαγή θνξάο ηνπ ςεθηαθνύ θσδηθνύ πηέζηε ην πιήθηξν. Ν TH-F8 δηαζέηεη 50 ππόηνλνπο θαη 104 θαλνληθνύο/αληηζηξακκέλνπο θσδηθνύο DCS. 20

24 ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ (ζπλέρεηα) 2ε Λεηηνπξγία : άξσζε γηα αλαδήηεζε Σόλνπ CTCSS\Κσδηθνύ DCS Κεξηθέο θνξέο θαηά ηελ επηθνηλσλία δελ γλσξίδνπκε ηνλ ππόηνλν CTCSS ή ηνλ ςεθηαθό θσδηθό DCS. O ΡΖ-F8 δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζαξώλεη ηα εηζεξρόκελα ζήκαηα γηα λα βξίζθεη θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηε ζπρλόηεηα ή ησλ θσδηθό ηεο ζεκαηνδνζίαο πνπ ππάξρεη ζην εηζεξρόκελν ζήκα. Μπείηε ζην 31ν κελνύ γηα αλαδήηεζε ηόλσλ CTCSS ή ζην 32ν κελνύ γηα αλαδήηεζε ςεθηαθώλ θσδηθώλ DCS. Γηα λα μεθηλήζεη ε ζάξσζε Σόλνπ/Φεθηαθνύ Κσδηθνύ πηέζηε ην. Αλ ε ιεηηνπξγία ζάξσζεο δελ κπνξεί λα αληρλεύζεη θάπνην ηόλν ή ςεθηαθό θσδηθό, ζα ζπλερίδεη ε ζάξσζε επ αόξηζηνλ. Αλ ζπκβεί απηό, κπνξεί ν άιινο ζηαζκόο λα κελ ζηέιλεη θάπνην ηόλν/ςεθηαθό θσδηθό. Αλ ζειήζεηε ηε δηαθνπή ηεο ζάξσζεο κπνξείηε αλά πάζα ζηηγκή λα πηέζεηε ην PTT. Κπνξείηε επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζάξσζεο πηέδνληαο ην πιήθηξν MONI, λα αθνύζεηε ην (θηκσκέλν) ζήκα ηνπ άιινπ ζηαζκνύ. Κόιηο αθήζεηε ην MONI, ζα ζπλερηζηεί ε ζάξσζε Ρόλνπ/Τεθηαθνύ Θσδηθνύ. Ζ ζάξσζε Ρόλνπ ιεηηνπξγεί είηε ζε ιεηηνπξγία VFO είηε ζε ιεηηνπξγία κλήκεο (MR). 3ε Λεηηνπξγία : Ρηπή Σόλνπ (1750Hz) Αλ νη επαλαιήπηεο ηεο ρώξαο ζαο απαηηνύλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ξηπή ηόλνπ 1750Hz (ηππηθά απηό ζπκβαίλεη κόλν γηα Δπξσπατθνύο επαλαιήπηεο), κπνξείηε θξαηώληαο παηεκέλν γηα 2 ην πιήθηξν CALL (ην θόθθηλν πιήθηξν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πνκπνδέθηε) λα εθπέκςεηε απηόκαηα ηε ξηπή ηόλνπ ησλ 1750Hz θαη λα αλνίμεηε ηνλ επαλαιήπηε. Κόιηο ζαο δνζεί πξόζβαζε κπνξείηε λα απειεπζεξώζεηε ην πιήθηξν CALL θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην PTT γηα ηελ επηθνηλσλία ζαο. 22) Ούζκηζε ηνπ βήκαηνο ζπληνληζκνύ (STEP MENU 29) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :H ιεηηνπξγία απηή ξπζκίδεη ηα βήκαηα ζπληνληζκνύ ηνπ PLL. Μπείηε ζην 29 ν κελνύ γηα ξύζκηζε ηνπ βήκαηνο ζπληνληζκνύ. Δμνξηζκνύ ηηκή : 25 khz Γηαζέζηκεο ηηκέο 5/6.25/10/12.5/25/50/100 khz 23) Δπηινγή εύξνπο δώλεο WIDE/NARROW (W/N MENU 30) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :H ιεηηνπξγία απηή επηιέγεη ζηελό/θαξδύ εύξνο δώλεο. Μπείηε ζην 30 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ην εύξνο δώλεο. Δμνξηζκνύ ηηκή : WIDE Γηαζέζηκεο ηηκέο WIDE/NARROW 24) Δπηινγή κεηαμύ θξππηνθσλίαο θαη ζπζηνιέα/δηαζηνιέα (SCR&APRO MENU 33θαη34) Ξεξηγξαθή Ιεηηνπξγίαο :Ζ ιεηηνπξγία απηή ππάξρεη κόλν ζηελ έθδνζε κε 2/5ΡΝΛΗΑ. Ν TH-F8 δηαζέηεη ιεηηνπξγία θξππηνθσλίαο κε 8 ζέζεηο επηινγώλ. Ζ θξππηνθσλία επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζπληζησζώλ ζην αξρηθό ζήκα έηζη ώζηε λα θαηαζηήζεη αθαηάιεπην ην παξαγόκελν αθνπζηηθό ζήκα. Ξιένλ ηεο θξππηνθσλίαο ν TH- F8 δηαζέηεη θαη έλα ζπζηνιέα/δηαζηνιέα ν νπνίνο θαζηζηά πην πνηνηηθή ηελ επηθνηλσλία ζε ζνξπβώδε πεξηβάιινληα. Μπείηε ζην 33 ν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ζέζε θξππηνθσλίαο πνπ ζέιεηε. Δμνξηζκνύ ηηκή : 7 Γηαζέζηκεο ηηκέο 1 ~ 8 Μπείηε ζην 34 ν κελνύ γηα λα επηιέμεηε κεηαμύ απελεξγνπνίεζεο/θξππηνθσλίαο/ζπζηνιέαδηαζηνιέα. Δμνξηζκνύ ηηκή : OFF Γηαζέζηκεο ηηκέο OFF(απελεξγνπνίεζε),SCR(θξππηνθσλία) θαη COMP (ζπζηνιέαο/δηαζηνιέαο) 21

25 ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΟΤ 1) Ούζκηζε Αλαγλσξηζηηθνύ Θαινύληνο (πξνγξακκαηίδεηαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ) Ν πνκπνδέθηεο πέξαλ ηεο ζεκαηνδνζίαο CTCSS θαη DCS, ππνζηεξίδεη δπν αθόκα πξναηξεηηθέο ζεκαηνδνζίεο ηελ MSK θαη ηε DTMF. H ζεκαηνδνζία DTMF ππνζηεξίδεη ΚΝΛΝ θσδηθνπνίεζε. Νξίζηε εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο ζπρλόηεηεο εθπνκπήο θαη ιήςεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνγξακκαηίζηε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ηα αλαγλσξηζηηθό θαινύληνο. Θάληε θιηθ κε ηε ζεηξά ζηα : Program Optional Features ->PTT ID Setting. Δπηιέμηε ηελ επηινγή ANI (καξθάξεηε ηελ κε ). Ρώξα κπνξείηε λα εηζάγεηαη ραξαθηήξεο ζηα πιαίζηα BOT (Αξρή Δθπνκπήο) θαη EOT (Tέινο εθπνκπήο) Αλ έρεη επηιεγεί MSK κπνξείηε λα εηζάγεηαη ζην πιαίζην εηζόδνπ BOT κέρξη 4 ςεθία (από 0 ~ 9), ζην πιαίζην εηζόδνπ EOT κέρξη 6 ραξαθηήξεο (από 0 ~ 9 θαη Α ~ Ε). Αλ έρεη επηιεγεί DTMF κπνξείηε λα εηζάγεηαη ζην πιαίζην εηζόδνπ BOT κέρξη 7 ραξαθηήξεο (από ην 0 ~ 9 θαη από Α ~ D) θαη ζην πιαίζην εηζόδνπ EOT πάιη κέρξη 7 ραξαθηήξεο (από ην 0 ~ 9 θαη από Α ~ D). Κπνξείηε λα επηιέμεηε ΒΝΡ, ΔΝΡ ή ΒOTH, ζηε ζπλέρεηα απνζεθεύζηε ηα ζηε ζπζθεπή ( Save ). 2) Ππλαγεξκόο Δπείγνληνο + Δλόζσ βξίζθεζηε ζε θαηάζηαζε αλακνλήο πηέζηε ην πιήθηξν ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε MENU (βιέπε δεμηά εηθόλα), ζηε ζπλέρεηα πηέζηε ην πιήθηξν γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκόο επείγνληνο. Ν πνκπνδέθηεο ζα εθπέκςεη έλαλ ήρν επείγνληνο γηα 20 ύζηεξα ζα επηζηξέςεη ζηε ιήςε γηα

26 ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΟΤ Ππλαγεξκόο Δπείγνληνο (ζπλέρεηα) Ν ήρνο αθνύγεηαη θαη από ην κεγάθσλν ηνπ πνκπνδέθηε έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αθνπζηεί θαη ζην γύξσ ρώξν θαη από άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ πνκπνδέθηε. Ζ παξαπάλσ ελέξγεηα ζα ζπλερίδεη κέρξηο όηνπ ν ρξήζηεο πηέζεη ην πιήθηξν PTT. 3) Θιείδσκα/Μεθιείδσκα Ξιήθηξσλ Δλόζσ ν πνκπνδέθηεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο γηα λα θιεηδώζνπλ ή λα μεθιεηδώζνπλ ηα πιήθηξα πηέζηε γηα 2 ην πιήθηξν. Όηαλ ηα πιήθηξα είλαη θιεηδσκέλα ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην ζύκβνιν. 4) Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε αληηζηξνθήο ζπρλόηεηαο Δλόζσ ν πνκπνδέθηεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ αλαζηξνθή ζπρλόηεηαο πηέζηε ην πιήθηξν. Όηαλ ελεξγνπνηεζεί ε αλαζηξνθή ζπρλόηεηαο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε R. Γηα όζν ρξόλν είλαη ελεξγνπνηεκέλε απηή ε ιεηηνπξγία ε ζπρλόηεηα εθπνκπήο γίλεηαη ζπρλόηεηα ιήςεο θαη απηή ηεο ιήςεο γίλεηαη εθπνκπήο. 5) Οηπή ηόλνπ 1750Hz Γηα ηελ πξόζβαζε ζαο ζε νξηζκέλνπο επαλαιήπηεο ρξεηάδεηαη λα απνζηαιεί κηα ξηπή ηόλνπ 1750Hz. Γηα λα απνζηαιεί ε ξηπή ηόλνπ θξαηήζηε παηεκέλν γηα 2 ην πιήθηξν CALL. O πνκπόο ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα θαη απνζηέιλεη κηα ξηπή ηόλνπ 1750Hz καδί κε ην θέξνλ. Κόιηο ζαο δνζεί πξόζβαζε κπνξείηε λα απειεπζεξώζεηε ην πιήθηξν CALL θαη λα ζπλερίζεηε ηε ζπλνκηιία ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ην PTT. 6) Απνζήθεπζε θαη Γηαγξαθή θαλαιηνύ κλήκεο Απνζήθεπζε Καλαιηνύ : Δλόζσ ν πνκπνδέθηεο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία VFO, εηζάγεηε ηε ζπρλόηεηα είηε απεπζείαο από ην πιεθηξνιόγην είηε πηέδνληαο ηα πιήθηξα θαη. Πηε ζπλέρεηα πηέζηε +, θάησ από ην ζύκβνιν ηεο κπαηαξίαο εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο θαλαιηνύ κλήκεο (αλ αλαβνζβήλεη ζεκαίλεη όηη ήδε πεξηέρεη δεδνκέλα, αλ είλαη ζηαζεξόο ζεκαίλεη όηη ην θαλάιη είλαη ειεύζεξν). Γηα λα επηιέμεηε θάπνηνλ άιιν α- ξηζκό θαλαιηνύ πηέζηε ηα πιήθηξα θαη, όηαλ απνθαζίζεηε ηνλ αξηζκό θαλαιηνύ πνπ ζέιεηε πηέζηε ην πιήθηξν γηα ηελ ηειηθή απνζήθεπζε ηεο ζπρλόηεηαο. Ξαξάδεηγκα : πνζέζηε όηη ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε ζην θαλάιη 05 ηε ζπρλόηεηα MHz κε ππόηνλν CTCSS : 151.4Hz. Αθνινπζείζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 1) Δλόζσ βξηζθόκαζηε ζε ιεηηνπξγία VFO εηζάγεηε

27 ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΟΤ 2) Ξηέζηε ην + + ή πηέζηε ην +, ζηε ζπλέρεηα πηέζηε ην γηα λα κπείηε ζην κελνύ ζεκαηνδνζίαο. 3) Γηα λα επηιέμεηε είδνο ζεκαηνδνζίαο πηέζηε ην γηα λα επηιέμεηε CTCSS, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε C-CDC ) Γηα λα επηιέμεηε ηνλ ηόλν 154.1Hz πηέζηε ή θαη ηέινο γηα επηβεβαίσζε πηέζηε ην. 5) Γηα λα εμέιζεηε από ηηο ξπζκίζεηο πηέζηε 2 θνξέο ην πιήθηξν. 6) Ξηέζηε ην +, ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία αλαβνζβήλεη ν αξηζκόο ηνπ θαλαιηνύ. 7) Γηα λα επηιέμεηε 05 πηέζηε ην ή ην. 8) Γηα απνζήθεπζε πηέζηε, ν πνκπνδέθηεο κπαίλεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κλήκεο (MR) θαη ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην πξόζθαηα απνζεθεπκέλν θαλάιη κλήκεο. ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΟΤ ΜΝΗΜΗ: 1) Πβήζηε ηνλ πνκπνδέθηε ελώ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κλήκεο (MR) ή θαλαινπνίεζεο (CH), αλνίμηε ηνλ θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν. Πηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε DEL? θαη ν αξηζκόο ηνπ θαλαιηνύ αλαβνζβήλεη. 2) Γηα λα επηιέμεηε ηνλ αξηζκό ηνπ θαλαιηνύ πνπ ζέιεηε λα δηαγξαθεί πηέζηε ην ή ην. Όηαλ επηιέμεηε απηό πνπ ζέιεηε λα δηαγξαθεί γηα επηβεβαίσζε πηέζηε ην. 3) Κεηά ηε δηαγξαθή ν αξηζκόο θαλαιηνύ απμάλεηαη (13 ζηελ πεξίπησζε καο) αλ ζέιεηε ηε δηαγξαθή ηνπ αθνινπζείζηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. 24

28 ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΟΤ 7) Ιεηηνπξγία Οαδηνθώλνπ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ/ΑΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ Δλόζσ ν πνκπνδέθηεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο,πηέζηε ην πιήθηξν γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν ελζσκαησκέλνο δέθηεο FM. Πηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε 70.00M. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ δέθηε πηέζηε πάιη ην. ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Δλώ αθνύηε ξαδηόθσλν θαη ιεθζεί έλα ζήκα ζηε κπάληα ησλ VHF, ν δέθηεο επηζηξέθεη γηα ιήςε ζηε κπάληα ησλ VHF γηα λα επηζηξέςεη πάιη ζηε κπάληα ηεο ξαδηνθσλίαο 5 αθόηνπ ραζεί ην ζήκα από κπάληα ησλ VHF. ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΚΛΖΚΖΠ ΡΝ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ Δλώ βξίζθεηαη ελεξγνπνηεκέλνο ν δέθηεο πηέζηε ην πιήθηξν γηα ελαιιαγή κεηαμύ δέθηε FM θαη κλήκεο FM ( ε ιεηηνπξγία απηή είλαη δηαζέζηκε ΚΝΛΝ αλ ππάξρεη απνζεθεπκέλνο ζηαζκόο ζηηο κλήκεο ηνπ ξαδηνθώλνπ). ΔΞΗΙΝΓΖ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ Γηα λα επηιέμεηε ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηήζηε είηε ηα πιήθηξα είηε κε απεπζείαο εηζαγσγή από ην πιεθηξνιόγην. Γηα λα επηιέμεηε θάπνηα από ηηο κλήκεο ηνπ ξαδηνθώλνπ ρξεζηκνπνηήζηε πάιη ηα ίδηα πιήθηξα. ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΠΡΑΘΚΝ Γηα ηελ αλαδήηεζε ζηαζκώλ FM πηέζηε ην πιήθηξν + θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα μεθηλήζεη ε αλαδήηεζε πηέζηε πάιη ην. Πηελ νζόλε ηνπ δέθηε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε RADIO SEEK.UP. Γηα λα αιιάμεη ε θνξά ηεο ζάξσζεο πηέζηε θάπνην από ηα πιήθηξα ή. Αλ βξεζεί θάπνηνο ζηαζκόο ε ζάξσζε ζηακαηά. Γηα λα βγείηε από ηε ζάξσζε ζηαζκώλ πηέζηε ην [Α/Β]. ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΠΡΑΘΚΝ ΠΔ ΚΛΖΚΖ Αλ ζειήζεηε λα απνζεθεύζεηε έλα ζηαζκό ζε θάπνηα από ηηο 25 δηαζέζηκεο κλήκεο ηνπ δέθηε αθνινπζήζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Αθνύ βξείηε ην ζηαζκό ηεο αξεζθείαο ζαο πηέζηε πξώηα ην θαη ζηε ζπλέρεηα ην, ζην δεμί άθξν ηεο νζόλεο θάησ από ην ζύκβνιν ηεο κπαηαξίαο αλαβνζβήλεη ε έλδεημε ηνπ αξηζκνύ θαλαιηνύ. Γηα λα επηιέμεηε θαλάιη κπνξείηε είηε ην εηζάγεηε απεπζείαο από ην αξηζκεηό πιεθηξνιόγην (01~25) είηε ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα. Γηα λα επηβεβαηώζεηε ηελ εηζαγσγή ζαο θαη λα απνζεθεύζεηε ην ζηαζκό ζηελ επηιεγκέλε κλήκε πηέζηε ην πιήθηξν. 25

29 ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΚΛΖΚΖΠ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ Δλόζσ βξίζθεζηε ζε ιεηηνπξγία κλήκεο ηνπ δέθηε, ζβήζηε ηε ζπζθεπή. Αλάςηε ηελ πάιη κε θξαηεκέλν ην πιήθηξν. Πηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε DEL? θαη ν αξηζκόο θαλαιηνύ πνπ αλαβνζβήλεη. Γηα λα επηιέμεηε ην θαλάιη πνπ ζέιεηε λα δηαγξαθεί ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα θαη. Γηα λα επηβεβαηώζεηε ηε δηαγξαθή ηνπ θαλαιηνύ πηέζηε ην πιήθηξν. Δπαλαιακβάλνληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξείηε λα δηαγξάςεηε θαη ηα 25 δηαζέζηκα θαλάιηα. 7) Θισλνπνίεζε κέζσ ηνπ θαισδίνπ αληηγξαθήο Δηνηκάζηε γηα αληηγξαθή 2 ζπζθεπέο TH-F8. Γηα ηελ αληηγξαθή ζα Σξεηαζηείηε θαη έλα θαιώδην (έμηξα). Ζ θπξίσο ζπζθεπή (master) είλαη απηή πνπ ζα απνζηείιεη ηα δεδνκέλα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο. Ζ ζπζθεπή πξννξηζκνύ (slave) είλαη απηή πνπ ζα ιάβεη θαη ζα απνζεθεύζεη ηα απνζηειιόκελα από ηελ θύξηα ζπζθεπή δεδνκέλα. Γηα λα θισλνπνηήζεηε κηα ζπζθεπή αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1 Ππλδέζηε ηηο δπν ζπζθεπέο κε ην θαιώδην θαη αλνίμηε ηε ζπζθεπή Ξξννξηζκνύ. 2 Αλνίμηε ηελ θπξίσο (master) ζπζθεπή θξαηώληαο παηεκέλα ην PTT θαη ην, ε θπξίσο ζπζθεπή κπαίλεη ζε θαηάζηαζε θισλνπνίεζεο. Πηελ νζόλε ηεο εκθαλίδεηαη ε έλδεημε CLONE. 3 Ξηέζηε ην πιήθηξν MONI ηεο θπξίσο (master) ζπζθεπήο γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο. Ζ έλδεημεο ηεο νζόλεο ηνπ θπξίσο δέθηε (master) αιιάδεη ηώξα ζε SENDING ππνδεηθλύνληαο όηη άξρηζε ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, ε ζπζθεπή πξννξηζκνύ εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηεο ηελ έλδεημε END. Αλ ε δηαδηθαζία αληηγξαθήο νινθιεξσζεί κε επηηπρία ν θπξίσο πνκπνδέθηεο επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε αληηγξαθήο ( έλδεημε CLONE ζηελ νζόλε) θαη ην ρξώκα ηεο νζόλεο αιιάδεη ζε πνξηνθαιί. Αλ ζηελ νζόλε εκθαληζηεί ε έλδεημε ERROR, ειέγμηε ην θαιώδην θαη πξνζπαζήζηε μαλά. 26

30 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ (DTMF,2ΣΟΝΙΑ,5ΣΟΝΙΑ) Γηα λα πξνρσξήζεηε κε ηηο παξαθάησ έμηξα δπλαηόηεηεο ηνπ TH-F8 ζα πξέπεη λα έρεηε πξνκεζεπηεί ην έμηξα θαιώδην πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα έρεηε θαη ην ινγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ (ΡΖ-F8PG). Ν πνκπνδέθηεο ζαο ππνζηεξίδεη 4 επηπιένλ είδε ζεκαηνδνζίαο (MSK, DTMF, 2-Ρνλία, 5-Ρνλία). Πηελ θεληξηθή. Από ην θεληξηθό κελνύ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκαηηζκνύ θάληε θιηθ κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη ζηηο εμήο επηινγέο: Program-> Optional Features -> Optional Signal -> Common Set Ρν ινγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ ππνζηεξίδεη 3 ηύπνπο Απιή (πνζηεξίδεη ζεκαηνδνζία MSK), DTMF (ππνζηεξίδεη MSK θαη DTMF ζεκαηνδνζία), ηελ έθδνζε 5Ρθαη 2Ρ (ππνζηεξίδεη ζεκαηνδνζία MSK/2Toλία θαη 5Ρνλία). Ξξηλ θάλεηε νπνηαδήπνηε ξύζκηζε βεβαησζείηε πνηα έθδνζε ππνζηεξίδεη ν πνκπνδέθηεο ζαο (SIMPLE, DTMF, 2Tone/5Tone) θαη επηιέμηε ηελ από ηελ θεληξηθή νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ. Αλ επηιέμεηε ιάζνο κνληέιν δελ ζα κπνξέζεηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηνλ πνκπνδέθηε ζαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ελόο ζήκαηνο ν πνκπνδέθηεο ίζσο δελ κπνξέζεη λα ιάβεη ηελ πιήξε αθνινπζία ηεο ζεκαηνδνζίαο εμαηηίαο ηνπ όηη ν πνκπνδέθηεο ρξεηάδεηαη θάπνην ρξόλν γηα λα βγεη από ηελ θαηάζηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Θα πξέπεη ινηπό λα ξπζκίζνπκε ηελ θαζπζηέξεζε ςεθίνπ Digit Delay(ms) (ζε ρηιηνζηά δεπηεξνιέπηνπ), ε ξύζκηζε απηή ζηέιλεη πξώηα έλα θέξνλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ δέθηε λα βγεη από ηελ θαηάζηαζε εμνηθνλόκεζεο θαη λα ιάβεη ζηα ζίγνπξα ηελ θύξηα αθνινπζία ηεο ζεκαηνδνζίαο. Ν ελδεηθλπόκελνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο είλαη κεγαιύηεξνο από ηα 400ms. Ξηέζηε ην πιήθηξν, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη DTMF?, MSK? ή 2Tone?. Γηα λα εθπέκςεηε ην κήλπκα πνπ έρεηε επηιέμεη από ηε ιίζηα θιήζεο πηέζηε θαη. Αλ δελ έρεηε επεμεξγαζηεί ηελ αληίζηνηρε ιίζηα θιήζεο ηεο επηιεγκέλεο ζεκαηνδνζίαο, ε παξαπάλσ ιεηηνπξγία δελ είλαη δηαζέζηκε. Αλαθνξά ζηε ζεκαηνδνζία DTFM Από ην θεληξηθό κελνύ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκαηηζκνύ θάληε θιηθ κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη ζηηο εμήο επηινγέο: Program-> Optional Features -> Optional Signal -> DTMF 1ν Βήκα: Δπεμεξγαζηείηε ηε ιίζηα ηαρείαο θιήζεο (Fast Call List). O πνκπνδέθηεο κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη 10 (0~9) αθνινπζίεο DTMF. 2o Βήκα: Δηζάγεηαη ηνλ 16ςήθην DTMF θσδηθό πνπ ζέιεηε ζηελ αληίζηνηρε ιίζηα. 3ν Βήκα: Δπηιέμηε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν απνθσδηθνπνίεζεο Code Squelch (Θσδηθόο Φίκσζεο Δηθόλα 1) θαη Selective Call (Δπηιεθηηθή Θιήζε Δηθόλα 2) 27 ΕΙΚΟΝΑ 1

31 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ (DTMF,2ΣΟΝΙΑ,5ΣΟΝΙΑ) ΕΙΚΟΝΑ 2 4ν Βήκα : Αλ επηιέμεηε ηε κέζνδν Δπηιεθηηθήο Θιήζεο επηιέμηε ηνλ ελδηάκεζν θσδηθό (Intermediate Code). Ρα 3 πξώηα ςεθία είλαη ην αλαγλσξηζηηθό θαη ην 4ν είλαη ν ελδηάκεζνο ή βνεζεηηθόο θσδηθόο. 5ν Βήκα : Δπηιέμηε ηνλ θσδηθό νκάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην πιήθηξν απνζήθεπζεο [Save], κόιηο ηειεηώζεηε επηηξέςηε ζηηο επηινγέο πηέδνληαο [Close]. Kάληε θιηθ ζηελ επηινγή More>> πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ζπρλνηήησλ ηεο βαζηθήο νζόλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εκθαληζηεί έλα αλαδπόκελν παξάζπξν. 6ν Βήκα Οπζκίζηε ζην πιαίζην έμηξα ζεκαηνδνζία (Option Signal) έηζη ώζηε λα είλαη ε DTMF. Δηζάγεηε ην αλαγλσξηζηηθό θαη απνζεθεύζηε κόιηο ηειεηώζεηε ηελ εηζαγσγή. Κιήζε DTMF κε ηνλ πνκπνδέθηε 1ε Κέζνδνο 1 Αλάςηε ηνλ πνκπνδέθηε θαη επηιέμηε ην θαλάιη κε ηε DTMF ζεκαηνδνζία. 2 Ξηέζηε ην πιήθηξν ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε CALL/DTMF? θαη ζηε ζπλέρεηα πηέζηε θάπνην πιήθηξν από ην ~ (αλάινγα κε ηελ αθνινπζία DTMF πνπ ζέιεηε λα εθπέκςεηε. Αλ ε ιίζηα θιήζεο είλαη θελή ηόηε ζα αθνπζηεί έλαο πξνεηδνπνηεηηθόο ηόλνο. 2ε Κέζνδνο Θξαηώληαο παηεκέλν ην PTT πηέζηε θάπνην πιήθηξν από [0] ~ [9] γηα λα εθπέκςεηε ηελ αληίζηνηρε α- θνινπζία DTMF. 28

32 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ (DTMF,2ΣΟΝΙΑ,5ΣΟΝΙΑ) Αλαθνξά ζηε ζεκαηνδνζία MSK Δπεμεξγαζηείηε ηα κελύκαηα MSK ηνπ πνκπνδέθηε( o θσδηθόο ID είλαη γηα ηε ιήςε ελώ ε ιίζηα θιήζεο Call List είλαη γηα ηελ εθπνκπή). Από ην θεληξηθό κελνύ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκαηηζκνύ θάληε θιηθ κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη ζηηο εμήο επηινγέο: Program-> Optional Features -> Optional Signal -> MSK 1o Βήκα: Δπεμεξγαζηείηε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηε ιίζηα Γξήγνξεο Θιήζεο (Fast Call List), o πνκπνδέθηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο κέρξη 10 αθνινπζηώλ γξήγνξεο θιήζεο. 2ν Βήκα: Δηζάγεηε ηνλ επηζπκεηό θώδηθα 4σλ ραξαθηήξσλ ζηελ αληίζηνηρε ιίζηα. Απνζεθεύζηε θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν [Save] θαη κεηά επηζηξέςηε ζηηο επηινγέο επηιέγνληαο [Close]. 3o Βήκα: Δηζάγεηε ηνλ αληίζηνηρν ID θσδηθό ζηε ιίζηα θιήζεο. Ν θσδηθόο ID ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε θάπνηνλ από ηε ιίζηα θιήζεο (Call List). Γηα παξάδεηγκα αλ ν θσδηθόο ID είλαη 1234 ν αληίζηνηρνο ζηε ιίζηα θιήζεο ζα είλαη ν 1 (Δηθόλα 3). ΕΙΚΟΝΑ 3 4ν Βήκα: Kάληε θιηθ ζηελ επηινγή More>> πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ζπρλνηήησλ ηεο βαζηθήο νζόλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εκθαληζηεί έλα αλαδπόκελν παξάζπξν. Νξίζηε ηελ MSK ζαλ έμηξα ζεκαηνδνζία (Option Signal) βιέπε εηθόλα 4. ΕΙΚΟΝΑ 4 29

33 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ (DTMF,2ΣΟΝΙΑ,5ΣΟΝΙΑ) Κιήζε MSK κε ηνλ πνκπνδέθηε 1ε Κέζνδνο 1 Αλάςηε ηνλ πνκπνδέθηε θαη επηιέμηε ην θαλάιη κε ηε MSK ζεκαηνδνζία. 2 Ξηέζηε ην πιήθηξν ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε CALL/MSK? θαη ζηε ζπλέρεηα πηέζηε θάπνην πιήθηξν από ην ~ (αλάινγα κε ηελ αθνινπζία MSK πνπ ζέιεηε λα εθπέκςεηε. Αλ ε ιίζηα θιήζεο είλαη θελή ηόηε ζα αθνπζηεί έλαο πξνεηδνπνηεηηθόο ηόλνο. Ξαξάδεηγκα: Ξξνγξακκαηίζηε δπν πνκπνδέθηεο κε ηε ζπρλόηεηα θαη ηηο αθνινπζίεο MSK σο εμήο: Πηνλ πνκπνδέθηε Α εηζάγεηε ζαλ θσδηθό ID 1234 θαη ζηνλ Β πνκπνδέθηε ην Ξηέζηε ην πιήθηξν, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε CALL/MSK? θαη ζηε ζπλέρεηα πηέδνληαο ην πιήθηξν, θαιείηαη ν πνκπνδέθηεο B. Γηα λα θαιέζεηε ηνλ πνκπνδέθηε Α από ηνλ πνκπνδέθηε B πηέζηε ην πιήθηξν θαη ζηε ζπλέρεηα ην πιήθηξν. Παλ γεληθόηεξν ζπκπέξαζκα, αλ ζέιεηε λα θαιέζεηε θάπνηνλ πνκπνδέθηε απιά εηζάγεηαη ην αλαγλσξηζηηθό (ID) ηνπ πνκπνδέθηε πνπ ζέιεηε λα θαιέζεηε. Αλαθνξά ζηε ζεκαηνδνζία 2ΣONE Δπεμεξγαζία ησλ αθνινπζηώλ ηόλσλ (κελπκάησλ ηόλνπ): 1ν Βήκα : Ξξώηα επεμεξγαζηείηε ηε Ιίζηα Γξήγνξεο Θιήζεο (Fast Call List) ηνπ πνκπνδέθηε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ (ΡΖ-F8PG). O πνκπνδέθηεο κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη 10 νκάδεο αθνινπζηώλ (0 ~ 9). 2ν Βήκα : Δηζάγεηαη πξώηα ηνλ Α-ηόλν θσδηθνπνίεζεο (απηόο είλαη θαη ν πξώηνο ηόλνο ηεο αθνινπζίαο), ηνλ B-Tόλν θαη κεηά ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζηνλ Α θαη Β ηόλν. Ζ εμνξηζκνύ θαζπζηέξεζε ζηελ θσδηθνπνίεζε είλαη 100ms. O Α-Ρόλνο ζα αθνπζηεί γηα 1 ελώ ν Β-Ρόλνο ζα αθνπζηεί γηα 3. Αλ ππάξρεη ζε κηα ζέζε ζηε ιίζηα θιήζεο ΚΝΛΝ Α-Ρόλνο ζαλ ηόλνο θιήζεο, απηόο ζα αθνπζηεί γηα 5. Ξαξαηεξείζηε ηελ εηθόλα 5 θαη ηελ εηθόλα 6. 30

34 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ (DTMF,2ΣΟΝΙΑ,5ΣΟΝΙΑ) ΔΗΘΝΛΑ 5 Δπηινγή 2Ρνλίαο ζαλ θσδηθνπνίεζε εθπνκπήο Νκάδα 0: 2 Ρόλνη Νκάδα 1: 1 Ρόλνο ΔΗΘΝΛΑ 5 Δπηινγή 2Ρνλίαο ζαλ απνθσδηθνπνίεζε Ιήςεο Νκάδα 0: Απνθσδηθνπνηεηήο 2-ηνλίαο Νκάδα 1: Απνθσδηθνπνηεηήο 1 ηόλνπ Γηα λα θάλεηε θιήζε κε 1 ηόλν, εηζάγεηε κόλν ηνλ Α-Ρόλν (ΑTone πρ 1750Hz), δελ ρξεηάδεηαη θακηά άιιε εηζαγσγή ηόλνπ. Ν ηόλνο ζηελ νκάδα θιήζεο πξέπεη λα είλαη ίδηνο κε ηνλ ηόλν ηνπ θσδηθνπνηεηή (900.3 MHz). 3o Βήκα : Οπζκίζηε γηα θάζε ζπρλόηεηα πνπ ζέιεηε ηελ 2-ηνλία ζαλ έμηξα ζεκαηνδνζία ζην αλαδπόκελν κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη θάλνληαο θιηθ ζηελ ζηήιε More>> (βιέπε εηθόλεο 7 θαη 8). 31

35 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ (DTMF,2ΣΟΝΙΑ,5ΣΟΝΙΑ) ΔΗΘΝΛΑ 7 Δπηινγή ηεο νκάδαο 0 ζαλ αθνινπζία θσδηθνπνίεζεο 2 ηόλσλ. ΔΗΘΝΛΑ 8 Δπηινγή ηεο νκάδαο 1 ζαλ αθνινπζία θσδηθνπνίεζεο 1 ηόλνπ. Κιήζε 2-ηνλίαο κε ηνλ πνκπνδέθηε 1 Αλάςηε ηνλ πνκπνδέθηε θαη επηιέμηε ην θαλάιη κε ηε ζεκαηνδνζία ηεο 2-ηνλίαο 2 Ξηέζηε ην πιήθηξν, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε CALL/2Σ?. Πηε ζπλέρεηα πηέζηε ην πιήθηξν γηα λε εθπέκςεηε ηε δηηνλία, ελώ ζπγρξόλσο πηέδεηε θαη ην πιήθηξν γηα ηελ εθπνκπή ηεο αθνινπζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Αλ δελ ππάξρνπλ θαηαρσξήζεηο ζηε ιίζηα γξήγνξεο θιήζεο ζα αθνπζηεί έλαο ραξαθηεξηζηηθόο ηόλνο. Αλαθνξά ζηε ζεκαηνδνζία 5ΣONE Δπεμεξγαζία ηεο αθνινπζίαο (κελύκαηνο) 5-ηνλίαο Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ην αλαγλσξηζηηθό (ID) 5-ηνλίαο θαζώο επίζεο θαη ηε ζηάληαξ νκάδα 5-ηνλίαο, από ην θεληξηθό κελνύ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκαηηζκνύ θάληε θιηθ κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη ζηηο εμήο επηινγέο: Program-> Optional Features -> Optional Signal -> 5Σone 32

36 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ (DTMF,2ΣΟΝΙΑ,5ΣΟΝΙΑ) Νη νκάδεο (0~7) ζηε ιίζηα θιήζεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ (ΗD) 5ηνλίαο ηνπ πνκπνδέθηε πνπ ζέιεηε λα θιεζεί. Δδώ κπνξείηε λα εηζάγεηε ηα ςεθία 0~9, ηνπο ραξαθηήξεο A,B,C,D θαη αξηζκό (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ID). Νη 8 ηηκέο ζηε ζηήιεο ηεο νκάδαο ζηάληαξ είλαη CCIR1, CCIR2, CCITT, EEA, EIA, NATEL, ZVEL1 θαη SVEL2. Γηαιέμηε έλαλ από ηηο παξαπάλσ ηηκέο θαη εηζάγεηε ην ID ηνπ (ζηε ζηήιε ID) ζηε ζπλέρεηα απνζεθεύζηε ηηο ξπζκίζεηο ζηνλ πνκπνδέθηε. ΞΣ Ρν ραξαθηεξηζηηθό καο ID είλαη ην CCIR2, ε 5ηνλία είλαη 2A358 θαη ην ID ηνπ πνκπνδέθηε πνπ ζέινπκε λα θιεζεί είλαη ( ν αξηζκόο νκάδαο είλαη 0). Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο απνζεθεύζηε θάλνληαο θιηθ ζην [Save] θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηε ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζηνλ πνκπνδέθηε. Οπζκίζηε γηα θάζε ζπρλόηεηα πνπ ζέιεηε ηελ 5ηνλία ζαλ έμηξα ζεκαηνδνζία ζην αλαδπόκελν κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη θάλνληαο θιηθ ζηελ ζηήιε More>>. Πηε ζπλέρεηα επηιέμηε από ηελ ιίζηα θιήζεο ηνλ αξηζκό (0~7) ηνπ νπνίνπ ηελ αθνινπζία ζέιεηε λα εθπέκςεηε θαη ελεξγνπνηείζηε ON ηελ επηινγή Auto Response. Κπνξείηε επίζεο λα νξίζεηε ηε ζπρλόηεηα θαζώο θαη ην θαλάιη. Πηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην πιήθηξν [Ok] γηα λα απνζεθεπηεί ε πιεξνθνξία ζηνλ πνκπνδέθηε (Δηθόλα 10). 33

37 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΗΜΑΣΟΓΟΙΔ (DTMF,2ΣΟΝΙΑ,5ΣΟΝΙΑ) ΕΙΚΟΝΑ 10 Ν TH-F8 δηαζέηεη 8 νκάδεο θσδηθνπνίεζεο /απνθσδηθνπνίεζεο 5ηνλίαο γηα ηελ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθώλ θαλαιηώλ κλήκεο. Γηα λα θάλεηε κηα θιήζε ρξεζηκνπνηώληαο 5ηνλία αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1 Δπηιέμηε ην θαλάιη κε ηελ αθνινπζία ηεο 5ηνλίαο (ζην θάησ δεμί κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη ε έλδεημε 5T ) 2 Ξηέζηε ην πιήθηξν, ε νζόλε εκθαλίδεη Δηζάγεηε ην ID(αλαγλσξηζηηθό) 5ηνλίαο ηνπ πνκπνδέθηε πνπ ζέιεηε λα θιεζεί. ΞΣ: Δηζάγεηε κε ηε ζεηξά ηα ςεθία Α ηεο 2εο νκάδαο, θαηά ηελ εηζαγσγή ηα πιήθηξα,, θαη αληηζηνηρνύλ ζηνπο ραξαθηήξεο Α, Β, C θαη D. Έηζη ινηπόλ γηα λα εηζάγεηε Α Β πηέζηε κε ηε ζεηξά,,,, Θαη ηέινο γηα λα εθπέκςεηε ηελ παξαπάλσ 5ηνλε αθνινπζία πηέζηε ην PTT. 34

38 ΑΝΑΣΟΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ/ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ / ΒΗΙΜO ΜΔ ΣΗΛΔ- ΥΔΙΡΙΜΟ Αλ ζειήζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δπλαηόηεηα λα αλαζηέιιεηε, λα ελεξγνπνηείηε ή λα ζβήλεηε εληειώο ηνλ πνκπνδέθηε από απόζηαζε ζα πξέπεη λα ηνλ πξνγξακκαηίζεηε ώζηε λα ιακβάλεη γηα ην ηξέρνλ θαλάιη ζεκαηνδνζία DTMF ή θαη 2ηνλία/5ηνλία. ΟΛΙΚΗ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ (REMOTE KILL) Αλ ν πνκπνδέθηεο ιάβεη έλα DTMF ηόλν νιηθήο απελεξγνπνίεζεο, ηόηε ζα κπεη ζε θαηάζηαζε νιηθήο απελεξγνπνίεζεο. Πε απηή ηελ θαηάζηαζε ν TH-F8 δελ ζα κπνξεί νύηε λα εθπέκπεη αιιά νύηε θαη λα ιακβάλεη ζήκαηα. Αλ ηώξα ιάβεη έλαλ άιιν DTMF ηόλν ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ ελεξγνπνίεζε (revive) o TH- F8 ζα βγεη από ηελ θαηάζηαζε νιηθήο απελεξγνπνίεζεο θαη ζα κπεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Πε απηή ηε πεξίπησζε ν πνκπνδέθηεο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ΚΝΛΝ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Ν ηξόπνο είλαη ν εμήο: Αλνίμηε ην πξόγξακκα πξνγξακκαηηζκνύ, αθνινύζσο δηαβάζηε ηα δεδνκέλα από ηνλ πνκπνδέθηε θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε κε ηελ παξαθάησ ζεηξά από ην θεληξηθό κελνύ Program->Optional Features-> Optional Signal->Common Set επηιέγνληαο Normal από ηελ πηπζζόκελε ιίζηα Remote Kill Type. Ρέινο απνζεθεύζηε μαλά ηα δεδνκέλα ζηνλ πνκπνδέθηε. ΜΔΡΙΚΗ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ (REMOTE STUN) Αλ ν πνκπνδέθηεο ιάβεη έλα DTMF ηόλν κεξηθήο απελεξγνπνίεζεο, ηόηε ζα κπεη ζε θαηάζηαζε κεξηθήο απελεξγνπνίεζεο. Πε απηή ηελ θαηάζηαζε ν TH-F8 δελ ζα κπνξεί λα εθπέκπεη αιιά ζα ιακβάλεη ζήκαηα. Αλ ηώξα ιάβεη έλαλ άιιν DTMF ηόλν ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ ελεξγνπνίεζε (Un-stun) o TH-F8 ζα βγεη από ηελ θαηάζηαζε νιηθήο απελεξγνπνίεζεο θαη ζα κπεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Πε απηή ηε πεξίπησζε ν πνκπνδέθηεο δελ ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. 1- Ζ απιή έθδνζε ηνπ TH-F8 δελ ππνζηεξίδεη ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο. 35

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η

Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η ε Εισαγωγή Παο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ εμαηξεηηθνχ πνκπνδέθηε ηεο Alinco. Ρα πξντφληα καο θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηα θαιχηεξα ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν πνκπνδέθηεο έρεη θαηαζθεπαζηεί κε φιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC.

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. Οδεγίεο Υξήζεο GREEK αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. αο παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα λα αλαθαιύςεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξντόλ απηό Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ο παικνγξάθνο είλαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε γξαθηθά δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ηάζεο.τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε παικνγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα