Παρουςίαςθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουςίαςθ 1991-2014 www.monilazariston.gr"

Transcript

1 Παρουςίαςθ

2 Περιεχόμενα Μονι Λαηαριςτϊν 3 Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν ( ) 8 Προφίλ ΦΜΛ 35 υνεργαςίεσ 36 Επικοινωνία 37 2

3 Μονι Λαηαριςτϊν Μοναδικό Πολιτιςτικό υγκρότθμα 3

4 Μονι Λαηαριςτϊν Παρελκόν Χτίςτθκε το 1886 από τουσ μοναχοφσ του τάγματοσ του Αγίου Βικεντίου του Παφλου, γνωςτοί ωσ Λαηαριςτζσ. Λειτοφργθςε ωσ Ιεροςπουδαςτιριο μζχρι το 1913 και κατόπιν γνϊριςε μια ποικιλία χριςεων ζωσ το 1978 (ςτρατθγείο, νοςοκομείο, κζντρο προςφφγων), οπότε λόγω του ςειςμοφ κρίκθκε ετοιμόρροπθ και εγκαταλείφκθκε. Σο 1980 το κτίριο κθρφχκθκε διατθρθτζο. Σο 1983 αγοράςτθκε από το Ελλθνικό Δθμόςιο και χαρακτθρίςτθκε Πολιτιςτικό Κζντρο τθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ. Εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα των ζργων που πραγματοποιικθκαν από τον οργανιςμό Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ Θεςςαλονίκθ 1997 και το 1996 ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ αναςτιλωςθσ και προςκικθσ ςτο αρχικό κτίςμα. Σο ςυγκρότθμα τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν αποπερατϊκθκε το

5 5

6 Καλφπτει τ.μ. Διακζτει δφο ςφγχρονεσ κεατρικζσ ςκθνζσ 657 κζςεων και 150 κζςεων, όπου δραςτθριοποιείται κυρίωσ το Κρατικό Θζατρο Βορείου Ελλάδοσ. το παλιό τμιμα του κτιρίου, ζχει τθν ζδρα του το Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ, με τθ ςυλλογι Κωςτάκθ με ζργα καλλιτεχνϊν τθσ Ρωςικισ Πρωτοπορίασ. τεγάηει τθ Δραματικι χολι του Κ.Θ.Β.Ε. και το Κζντρο Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ. Θ εςωτερικι αυλι λειτουργεί ωσ υπαίκριο κζατρο με χωρθτικότθτα ζωσ κεατζσ όπου πραγματοποιοφνται εκδθλϊςεισ του Φεςτιβάλ τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν. Λειτουργεί αίκουςα ποικίλων εκδθλϊςεων και εκκζςεων. Μονι Λαηαριςτϊν Οι χϊροι & οι χριςεισ Εξυπθρετείται από εςτιατόριο, καφζ-μπαρ και κυλικεία που λειτουργοφν παράλλθλα όλθ τθ περίοδο εξυπθρετϊντασ το κοινό. Τπάρχει χϊροσ ςτάκμευςθσ 100 κζςεων που διατίκεται για τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν. 6

7 7

8 Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν Επί μζρουσ ενότθτεσ: Διεκνισ κθνι Ελλθνικι κθνι Μικρι κθνι (Μικρι Μουςικι, Ανοιχτι κθνι, Εναλλακτικι κθνι, Jazz & Jazz, Δθμιουργοί τθσ πόλθσ) Μικρό Φεςτιβάλ (εκδθλϊςεισ για παιδιά) Φεςτιβάλ Χοροφ Μουςικζσ τθσ Μεςογείου / Γνωρίηοντασ το διπλανό μασ / Ιερζσ Φωνζσ / Μικρζσ μουςικζσ πατρίδεσ / Διάλογοι Θερινόσ Κινθματογράφοσ (Παράξενθ οκόνθ, Νφχτεσ Κωμωδίασ, ινζ Αφγουςτοσ) Art Bazaar Βαβυλωνία των Γεφςεων Εκκζςεισ εικαςτικϊν και φωτογραφίασ 8

9 Gotan Project Deep Purple Nick Cave Jethro Tull Thievery Corporation Robert Plant 9

10 Queens of the Stone Age HIM Type O Negative Joe Satriani Kraftwerk Megadeth Sting 10

11 Διεκνισ κθνι (2014) Kronos Quartet / Martha Graham Dance Company / Rebecca Lazier /(2013) Dulce Pontes / (2012) Ibrahim Ferrer Jr. / Imany / (2011) Orchestra Buena Vista Social Club / Thievery Corporation / Nass Makan / (2010) Εκνικό Μαφρο Θζατρο τθσ Πράγασ / Gotan Project / Dianna Krall / Pink Martini / Jethro Tull / (2009) Omar Faruk Tekbilek, Νζα υμφωνικι Ορχιςτρα & Περιςτρεφόμενοι Δερβίςθδεσ / Ojos de Brujo / Michael Boldon / Loreena McKennitt / Deep Purple / (2008) Nick Cave & The Bad Seeds / National Opera Sofia Ballet / Porgy and Bess / Viento de Tango / (2007) Dolores O Riordan / Robert Plant / Type O Negative / HIM / (2006) Hooverphonic / Sting / (2005) Gocoo Drumers / Irish Passion: Σαξίδι ςτθν ψυχι τθσ Ιρλανδίασ / Queens of the Stone Age / Kraftwerk / Megadeth / Skatalites / OpenTaniec / (2004) Lord of the Dance / Tiger Lillies / Ακροβατικι Ομάδα Πεκίνου / Emilia Ottaviano / (2003) Ian Anderson / Wim Mertens / Σηίνι Νιόκοσ / (2002) Huun Huur Tu / David Byrne / Joe Satriani / Shaolin Monks / Μπαλζτα Beriozka / OMSK / (2001) Tindersticks / Air / (2000) Misia / Julia Migenes / Ute Lebe * Οι θμερομθνίεσ αφοροφν ςτθν τελευταία εμφάνιςθ των καλλιτεχνϊν ςτο ΦΜΛ 11

12 Dolores O Riordan Laurrena Mckennitt Imany Dulce Pontes Buena Vista Social Club Kronos Quartet David Byrne 12

13 Shaolin Monks Μαφρο Θζατρο Πράγασ Tiger Lillies OpenTaniec 13

14 Άλκθςτισ Πρωτοψάλτθ ΚΟΘ Ε.Πςπαλά & Vassilikos Ελεονϊρα Ζουγανζλθ Ελευκερία Αρβανιτάκθ Διονφςθσ αββόπουλοσ Αλκίνοοσ Ιωαννίδθσ Παντελισ Θαλαςςινόσ & Φίλοι 14

15 Ελλθνικι κθνι (2014) Θάνοσ Μικροφτςικοσ / Γιάννθσ Κότςιρασ / Ρίτα Αντωνοποφλου / υμφωνικι Ορχιςτρα Διμου Θεςςαλονίκθσ / Γιϊργοσ Νταλάρασ / Γιϊργοσ Ανδρζου / Ζλλθ Παςπαλά / Vassilikos / David Lynch / Κωνςταντίνοσ & Ματκαίοσ Σςαχουρίδθσ / Παντελισ Θαλαςςινόσ / Γιϊτα Νζγκα / Γεράςιμοσ Ανδρεάτοσ / Γιάννθσ Νικολάου / ταμάτθσ Χατηθευςτακίου / Νάνα Μπινοποφλου / Νότθσ Μαυρουδισ / Μίλτοσ Παςχαλίδθσ / Αναςταςία Μουτςάτςου / (2013) Νατάςςα Μποφίλιου / τάκθσ Δρογϊςθσ / Άλκθςτισ Πρωτοψάλτθ / Ελεονϊρα Ηουγανζλθ / Apurimac / Αλκίνοοσ Ιωαννίδθσ / Γιϊργοσ Καλοφδθσ / Κρατικι Ορχιςτρα Θεςςαλονίκθσ / Διμθτρα Γαλάνθ / Δϊροσ Δθμοςκζνουσ / Severine Maquaire / (2012) ωκράτθσ Μάλαμασ / Θανάςθσ Παπακωνςταντίνου / Γιάννθσ Χαροφλθσ / Ψαραντϊνθσ / Χαϊνθδεσ / Locomondo / Ελευκερία Αρβανιτάκθ / Μπάμπθσ τόκασ / Δθμιτρθσ Ηερβουδάκθσ / Μιχάλθσ Χατηθγιάννθσ / (2011) Ευανκία Ρεποφτςικα / Ελζνθ Σςαλιγοποφλου / Σάνια Σςανακλίδου / Χειμερινοί Κολυμβθτζσ / Maraveyas Ilegal / Πάνοσ Μουηουράκθσ / Λεωνίδασ Μπαλάφασ * Οι θμερομθνίεσ αφοροφν ςτθν τελευταία εμφάνιςθ των καλλιτεχνϊν ςτο ΦΜΛ 15

16 ωκράτθσ Μάλαμασ Locomondo Νατάςςα Μποφίλιου Γιάννθσ Κότςιρασ Πάνοσ Μουηουράκθσ & Maraveyas Ελζνθ Σςαλιγοποφλου 16

17 Ελλθνικι κθνι (ςυνζχεια) (2010) Monika / Xaxakes / The Burger Project / Imam Baildi / 63 High / Χριςτοσ Θθβαίοσ / Χάρθσ & Πάνοσ Κατςιμίχασ / Γιϊργοσ ταυριανόσ / Παναγιϊτθσ Καλαμπόκασ / Κάτια Δανδουλάκθ / Locos De Atar / Cabaret Balkan / (2009)Νίκοσ Πορτοκάλογλου / Βαςιλικι Καρακϊςτα / Ραλλία Χρθςτίδου / Μφρωνασ τρατισ / Μιχάλθσ Σηουγανάκθσ / (2008) Φοίβοσ Δελθβοριάσ / Θλίασ Ηάικοσ / Νίκοσ Ηιϊγαλασ / Γιάννθσ Γιοκαρίνθσ / Δθμιτρθσ Πουλικάκοσ / Φίλιπποσ Πλιάτςικασ / Γιάννθσ Αγγελάκασ & οι Επιςκζπτεσ / Sunny Side of the Razor / Matisse / Raining Pleasure / Onirama / (2007) Βαςίλθσ Παπακωνςταντίνου / Γιάννθσ Ηουγανζλθσ / ταμάτθσ Κραουνάκθσ / Rotting Christ / (2006) Μιλτιάδθσ Παπαςτάμου / Διονφςθσ αββόπουλοσ / ταφροσ Λάντςιασ / Γιϊτθσ Κιουρτςόγλου / Παντελισ Θεοχαρίδθσ / Μανϊλθσ Χατηθμανϊλθσ / Μαρία Κουγιουμτηι / (2005) Θανάςθσ Γκαϊφφλλιασ / Μαρία Φωτίου / Μανόλθσ Λιδάκθσ / (2004) Ελζνθ Βιτάλθ / Νίκοσ Παπάηογλου / Γιϊργοσ Κατςαρόσ / Θανάςθσ Πολυκανδριϊτθσ / (2003) τζλιοσ Διονυςίου / Μαρία Φαραντοφρθ * Οι θμερομθνίεσ αφοροφν ςτθν τελευταία εμφάνιςθ των καλλιτεχνϊν ςτο ΦΜΛ 17

18 Εςτουδιαντίνα Ελζνθ Καραϊνδρου & Καμεράτα Γ. Κατςαρόσ & Αλ. Κανελίδου Γιϊργοσ Χατηθνάςιοσ Μαρία Φαραντοφρθ Γιϊργοσ Νταλάρασ 18

19 Ελλθνικι κθνι (ςυνζχεια) (2002) ταφροσ Κουγιουμτηισ / Πυξ Λαξ / Μελίνα Κανά / Γιϊργοσ Χατηθνάςιοσ / Εςτουδιαντίνα Νζασ Ιωνίασ Βόλου / Γλυκερία / Μπάμπθσ Σςζρτοσ / οφία Παπάηογλου / Ελζνθ Καραϊνδρου & Καμεράτα Φίλων τθσ Μουςικισ / (2001) Αντϊνθσ & Γιάννθσ Βαρδισ / Μανϊλθσ Μθτςιάσ / αβίνα Γιαννάτου & Primavera en Salonico / Ελζνθ Πζτα / Ορφζασ Περίδθσ / ταμάτθσ Κόκοτασ / Κρίςτυ ταςινοποφλου / Μαντολινάτα Θεςςαλονίκθσ / (2000) Active Member / Νζνα Βενετςάνου / Γιάννθσ Μάργαρθσ / Χορωδία «Αδαμάντιοσ Κοραισ» / (1999) Μάριοσ Φραγκοφλθσ / ταφροσ Ξαρχάκοσ / Ελζνθ Διμου / Δθμιτρθσ Μπάςθσ / Model Plagal / Μανόλθσ Φάμελοσ / Τπόγεια Ρεφματα / Λουδοβίκοσ των Ανωγείων / Διονφςθσ Σςακνισ / Λαυρζντθσ Μαχαιρίτςασ / Νίκοσ Ξυδάκθσ / Φλϊροσ Φλωρίδθσ & Μπάντα τθσ Φλϊρινασ / Μάνοσ Αχαλινοτόπουλοσ / (1998) Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Γιϊργοσ Νταλάρασ / Δθμιτρθσ Μθτροπάνοσ / Πζτροσ Γαϊτάνοσ / τζφανοσ Κορκολισ / (1994) Δθμιτρθσ γοφροσ / Βαςίλθσ Λζκκασ / Σρφπεσ * Οι θμερομθνίεσ αφοροφν ςτθν τελευταία εμφάνιςθ των καλλιτεχνϊν ςτο ΦΜΛ 19

20 Θανάςθσ Παπακωνςταντίνου Πυξ Λαξ Ευανκία Ρεποφτςικα Μανϊλθσ Ραςοφλθσ Ελζνθ Βιτάλθ Νίκοσ Παπάηογλου 20

21 21

22 Μικρι κθνι (2014) Γεωργία Βελθβαςάκθ / Luis Borda / Βαςίλθσ Πρατςινάκθσ / Κϊςτασ Θωμαϊδθσ / Δθμιτρθσ Νικολοφδθσ / Χριςτοσ Κολοβόσ / Μουςικι Ομάδα Διμου Κορδελιοφ-Ευόςμου / Ποντοπόροι / Μουςικό Πλιρωμα / Αγάκωνασ / Μελωδιςτζσ / Θλιοδρόμιο / Λάργκο / (2013) Sleeping Pillow / Viper Vikings / Ελζνθ & ουηάνα Βουγιουκλι / Βοφλα αββίδθ / Ανδρζασ Καρακότασ / Θωμάσ Κοροβίνθσ / Γιϊργοσ Χουλιάρασ / Παναγιϊτθσ Κουτςοφρασ / Δθμιτρθσ Μπατηϊκασ / Λιηζτα Καλθμζρθ / Μουςικό Πλιρωμα / Εκμζκ / οφία Βαϊνά / Αποςτόλθσ Δθμθτρακόπουλοσ / Νατάςςα Χρθςτίδου / Κρινιϊ Νικολάου / οφία Αβραμίδου / Concerto Quartet / Ricercar / (2012) Sancho 003 / Kottarashky / Μπάμπθσ Παπαδόπουλοσ / Trio Balkano / Πλειάδεσ / Γιάννθσ Κυρατςόσ / Φροφτα του δάςουσ / The Skelters / Metamorphosis / Ραχιλ / Kid Galax / Άκθσ Μπαροφτασ / Influenza / Μπάμπθσ Μπατμανίδθσ * Οι θμερομθνίεσ αφοροφν ςτθν τελευταία εμφάνιςθ των καλλιτεχνϊν ςτο ΦΜΛ 22

23 Γεωργία Βελθβαςάκθ & Luis Borda Λ. Καλθμζρθ & Ε. Δερμιτάςογλου Ν. Μαυρουδισ & Μ. Παςχαλίδθσ Ηλιοδρόμιο Ελζνθ & ουηάνα Βουγιουκλι Lemonostifel 23

24 Μικρι κθνι (ςυνζχεια) (2011) Ηωι Σθγανοφρια / Barbara Luna / Αψιλιζσ / Motel Selenic / Γιϊργοσ ταυριανόσ / Ντίνα Γιακουμάκου / Παναγιϊτθσ Παπαϊωάννου / Γιάννθσ Λεκόπουλοσ / Παναγιϊτθσ Καραδθμιτρθσ / Ηακ τεφάνου / Μπορντϊ / Γιάννθσ πανόσ / Κϊςτασ Σηιακοφλασ / Lemonostifel / (2010) Ex Animo / Breathless / Δθμιτρθσ Γκουλοφςθσ & The Band / A Kapela / Naja / Arkan / Ντελάλθδεσ / Διωματάρθδεσ / Ευγζνιοσ Δερμιτάςογλου / (2009) Πάρισ Παραςχόπουλοσ / Μακεδονικό Κουαρτζτο αξοφϊνων / Duo Passe-Partout / Κϊςτασ Χάνθσ / Dilek Koc / Γιϊργοσ Καηατηισ / Φωτεινι Βελεςιϊτου / Γιϊργοσ Μπαγιϊκθσ / Arc Duo / Κϊςτασ Μαγγίνασ / Περικλισ Σριβόλθσ / Νίκοσ Καπθλίδθσ / (2008) Boomstate / Minor Mine / Blank Inverse / 5*Hotel / Mary s Flower Superhead / (2007) Κϊςτασ Θεοδϊρου / Γρθγόρθσ Νάνθσ / Νίκοσ Παπαβρανοφςθσ / Μάρκα Μαυροειδι / Κυριάκοσ Σαπάκθσ / Παντελισ τόικοσ / Βόρειοι Εταίροι / Ακριτικό Σρίο / Κουαρτζτο του Χριςτου Λαμπράκθ / Μιχάλθσ ιγανίδθσ & Φ.Μ.. * Οι θμερομθνίεσ αφοροφν ςτθν τελευταία εμφάνιςθ των καλλιτεχνϊν ςτο ΦΜΛ 24

25 Αψιλιζσ Φωτεινι Βελεςιϊτου Ζωι Σθγανοφρια Βόρειοι Εταίροι David Lynch & Κϊςτασ Μαγγίνασ Μακεδονικό Κουαρτζτο αξοφϊνων 25

26 Μικρι κθνι (ςυνζχεια) (2007) Μάρκα Φριτηιλα / Βαςίλθσ Ματηοφκθσ / Παναγιϊτθσ Σηζβασ / Αντϊνθσ Μαράτοσ / Γιάννθσ Μιτςθσ / Λάρρυ Χαριτίδθσ / Μάκθσ Πάντςιοσ / Θλίασ Κρομμφδασ / Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ / Δθμιτρθσ φίγγοσ / Χριςτοσ Μαςτζλοσ / Terry Oldfield / Soraya Saraswati / τάκθσ Παχίδθσ / Ζλςα Μουρατίδου / Αλζκοσ Παπαδόπουλοσ / Κρουςτόφωνο / (2006) Infidelity / 2L8 / Sugarmate / Εν χορδαίσ / Παφλοσ Παυλίδθσ & B-movies / (2005) Άγγελοσ & Trio Xarma / Άκθσ Γοφναρθσ / Χριςτίνα Κεχαϊδου / (2004) Truboskes / Μανϊλθσ Ραςοφλθσ / Αδελφοί Πρατςινάκθ / Αντικζςεισ / Ace & Ace / Αλζξανδροσ Σριανταφφλλου / Θωμάσ Βάκουλθσ / Κϊςτασ Καρμπάσ / Ζφθ Σςαχτίδου / Γιάννθσ Παραςάδασ / (2003) Χάλκινα τθσ Γουμζνιςςασ / Γιϊργοσ Λίηοσ / Κωςτελιδεσ / Παντελισ Παυλίδθσ & Ξαςτζρι / Άκουςον δε / Καφζ Αμάν / Blues Wire / Νάνοι / Peekay Tayloh Dj set / (2002) Χάρθσ υμεωνίδθσ / Βερνάρδοι / Λαϊκι Σετράσ / Φίλοι από το ςχολείο * Οι θμερομθνίεσ αφοροφν ςτθν τελευταία εμφάνιςθ των καλλιτεχνϊν ςτο ΦΜΛ 26

27 Π. Παυλίδθσ & B-movies Μάρκα Φριτηιλα Sugarmate Εν Χορδαίσ Χάλκινα τθσ Γουμζνιςςασ Blues Wire 27

28 Μικρό Φεςτιβάλ Αγθςίλαγοσ ίδερ Encardia The Burger Project 28

29 Φεςτιβάλ Χοροφ Κι όμωσ κινείται / Λυδία Λίκοσ / Torus Knot / Κιναίςκθςθ / Seli Kanou / Αλλαχοφ / Σρίγωνο / 2ART / B+6 / Κοινόσ Σόποσ / Indigo / Future Mellon / Δρϊςα Μάηα / Vis Motrix / Ριξθ Οκλαδόν / Καλλιτεχνικό Αίκριο φρμα Lυδία Λίκοσ & Torus Knotus Κι όμωσ κινείται 29

30 Μουςικζσ τθσ Μεςογείου / Γνωρίηοντασ το διπλανό μασ / Ιερζσ Φωνζσ / Μικρζσ μουςικζσ πατρίδεσ / Διάλογοι Μουςικζσ τθσ Μεςογείου Γνωρίηοντασ το διπλανό μασ Ιερζσ Φωνζσ Μικρζσ Μουςικζσ Πατρίδεσ Διάλογοι 30

31 Κινθματογράφοσ Παράξενθ Οκόνθ/ Νφχτεσ κωμωδίασ/ ινζ Αφγουςτοσ ινζ Αφγουςτοσ Δθμοςϊουπαλλθλικό Ρετιρζ Νφχτεσ Κωμωδίασ Παράξενθ Οκόνθ Cayetano ινζ Αφγουςτοσ 31

32 Art Bazaar 32

33 Βαβυλωνία των Γεφςεων Εκκζςεισ φωτογραφίασ και εικαςτικϊν Open Day 33

34 μ. Σο περιοδικό του ΦΜΛ 34

35 Προφίλ ΦΜΛ Διάρκεια: Ιοφνιοσ επτζμβριοσ Πόλθ: Θεςςαλονίκθ Χϊροσ: Μονι Λαηαριςτϊν Χωρθτικότθτα: ζωσ κεατζσ Εφροσ εκδθλϊςεων: Διεκνζσ Επιςκεψιμότθτα: κεατζσ ( ) 35

36 υνεργαςίεσ Με τα ςθμαντικότερα γραφεία εκδθλϊςεων: Didi Music, Big Star Promotions, On Stage, Live2, Adam Productions, Archangel, Astra Productions, Chronos Art Productions, Culture Factory, Culture Wave, Half Note Jazz Club, Heaven Live, Intershow, Menta Art Events, Musicom, People Entertainment, Prospero, Ran Production, Saudades Tourneen, Ακφρ Ε.Ε., Sold Out Productions, Stereomatic, Syrinx, Wine Plus, Άγγελοσ φακιανάκθσ, Ανδρζασ Καραχάλιοσ, Αρτφσ, Βάρδια Live, Γαία Live, Δαίδαλοσ, ΕΛΒΑ ΕΠΕ, Ηουγανζλθ ΕΠΕ, Θχόχρωμα, Μουςικι Αυλαία, Νζο Ρεφμα, Παπαναςταςίου πφροσ & ια Ε.Ε., Πολιτιςμόσ & Επικοινωνία κ.ά. Με τουσ εγκυρότερουσ καλλιτεχνικοφσ φορείσ: Κρατικό Θζατρο Βορείου Ελλάδοσ (Κ.Θ.Β.Ε), Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ (Κ.Μ..Σ.), Κρατικι Ορχιςτρα Θεςςαλονίκθσ (Κ.Ο.Θ), Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν (Μ.Μ.Α), Μουςείο Ελλθνικϊν Λαϊκϊν Μουςικϊν Οργάνων (ΜΕΛΜΟΚΕ), Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ, Πολιτιςτικό Κζντρο ΦΟΤΡΝΟ (MediaTerra) κ.ά. Με κοινωνικοφσ φορείσ: Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ (Ψ.Ν.Θ.), χολι Συφλϊν, ΙΘΑΚΘ, ΚΕΘΕΑ, Βορειοδυτικι Αναπτυξιακι Α.Ε. κ.ά. 36

37 Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών Κολοκοτρϊνθ ταυροφπολθ Θεςςαλονίκθ Σ / 237 F Ε Facebook: Moni Lazariston Festival Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια Είκοςι Χρόνια www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ζνα αςτικό πείραμα για μια διαφορετικι πόλθ 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν πόλθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΜΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 / 1

ΦΜΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 / 1 Απολογισμός 2014 ΦΜΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 / 1 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αντιπρόεδρος: Μένη Λυσαρίδου, Πρόεδρος Κ.Θ.Β.Ε. Διαχειριστής: Διαμαντής

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΟΡΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΟΜΑΔΕ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗΚΑΝ 1995-2014. 89 ξζνεσ & 40 ελλθνικζσ ομάδεσ. 205 παραςτάςεισ ξζνων ομάδων

ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΟΡΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΟΜΑΔΕ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗΚΑΝ 1995-2014. 89 ξζνεσ & 40 ελλθνικζσ ομάδεσ. 205 παραςτάςεισ ξζνων ομάδων ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΟΡΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΟΜΑΔΕ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗΚΑΝ 1995-2014 89 ξζνεσ & 40 ελλθνικζσ ομάδεσ 205 παραςτάςεισ ξζνων ομάδων 62 πρϊτεσ παρουςιάςεισ ξζνων ομάδων ςτθν Ελλάδα 64 παραςτάςεισ ελλθνικϊν ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery.

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery. Κωνσταντίνος Βαλαής 1957 γεννικθκε. Διδαςκόμενοσ από τον Νικόλαο Καλαμβόκθ αγιογράφο και τθν Ζλενα Μπινιϊτθ κακθγιτρια τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν ςποφδαςε αγιογραφία και ηωγραφικι, αφιερϊνοντασ, επίςθσ, αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι Χριςτοσ ανταμοφρθσ 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι ΒΡΑΒΕΙΑ 1982 1 Βραβείο Χαρακτικισ Μουςείου Uzés, Γαλλία 1985 1 Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Το Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Κδρυμα ςτθν ψθφιακι εποχι Ανακζτουςα Αρχι: Υελοποννθςιακό Οαογραφικό Μδρυμα «Βαςίλειοσ Υαπαντωνίου» Ρροχπολογιςμόσ: 411.382,12 (χωρίσ άυα)

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μαύρο στις οθόνες

Το μαύρο στις οθόνες ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 17ο Αρ. Φύλλου 162 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ KAΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ραντεβού το Σεπτέμβριο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

της ρ Γιορτή Μουσικής Εθνικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων National Program 19-24 / 06 / 2013 www.europeanmusicday.gr

της ρ Γιορτή Μουσικής Εθνικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων National Program 19-24 / 06 / 2013 www.europeanmusicday.gr Εθνικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 19-24 / 06 / 2013 Ε π α ω ρ υ ϊκή Γιορτή της Μουσικής National Event Program www.europeanmusicday.gr Join us on facebook: www.facebook.com/europeanmusicday.gr Ευρωπαϊκή Γιορτή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο και γειτονιές σε μια σκηνή Πολιτιστικό Πρόγραμμα δήμου Αθηναίων Καλοκαίρι Φθινόπωρο 2013

Κέντρο και γειτονιές σε μια σκηνή Πολιτιστικό Πρόγραμμα δήμου Αθηναίων Καλοκαίρι Φθινόπωρο 2013 Κέντρο και γειτονιές σε μια σκηνή Πολιτιστικό Πρόγραμμα δήμου Αθηναίων Καλοκαίρι Φθινόπωρο 2013 Σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας, αποτελεί και φέτος το Πολιτιστικό Πρόγραμμα του δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στιγμές του 2008 Αγαπθτά μζλθ, φίλεσ και φίλοι, Επιχειρϊντασ ζναν ςφντομο απολογιςμό τθσ χρονιάσ που πζραςε, κεωρϊ ότι το 2008 ιταν το ζτοσ αφομοίωςθσ των νζων ευνοϊκϊν

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα