ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ"

Transcript

1 ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013

2 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ που απαντάται μεςογειακοφ τφπου κλίμα ςτον πλανιτθ βρίςκονται μεταξφ 30ου και 40ου παραλλιλου βόρεια και νότια του Ιςθμερινοφ. Το μεςογειακοφ τφπου κλίμα χαρακτθρίηεται από μακρά άνυδρα καλοκαίρια με ζντονθ θλιακι ακτινοβολία, ιπιουσ χειμϊνεσ και βροχοπτϊςεισ που παρουςιάηουν μεγάλθ διακφμανςθ από χρόνο ςε χρόνο. Γενικά πάντωσ οι βροχοπτϊςεισ κυμαίνονται από 275 μζχρι 925 χιλιοςτά βροχισ ςε ετιςια βάςθ και ο κφριοσ όγκοσ τουσ (65%) αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο Νοεμβρίου -Απριλίου για το βόρειο θμιςφαίριο και Μαΐου - Οκτωβρίου για το νότιο θμιςφαίριο. Θ ομοιότθτα των κλιματικϊν ςυνκθκϊν ςτισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ γθσ που απαντάται μεςογειακοφ τφπου κλίμα (μεςογειακι λεκάνθ, νότια Καλιφόρνια, νοτιοδυτικι Χιλι, νοτιοδυτικι Αυςτραλία, Ακρωτιριο Καλισ Ελπίδασ ςτθ Νότιο Αφρικι) οδιγθςε και ςτθν ομοιότθτα των βιολογικϊν δομϊν (ηϊων, φυτϊν και ςυςτθμάτων), προςαρμοςμζνων ςτισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κλίματοσ. Το φαινόμενο είναι γνωςτό ωσ ςυγκλίνουςα εξζλιξθ και αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ομοιότθτασ των οργανιςμϊν λόγω κλιματικισ ομοιότθτασ του περιβάλλοντοσ και όχι λόγω φυλογενετικισ ςυγγζνειασ. Στα όρια του βροχομετρικοφ εφρουσ του μεςογειακοφ κλίματοσ ζχουν αναπτυχκεί δφο ομάδεσ μεςογειακϊν 2

3 οικοςυςτθμάτων με διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ προςαρμογισ ςτθν καλοκαιρινι ξθραςία. Στο υγρό άκρο εμφανίηονται τα ςυςτιματα αείφυλλων ςκλθρόφυλλων ειδϊν, ψθλοί, πυκνοί καμνϊνεσ, που ονομάηονται μακί και ςτο ξθρό άκρο ςυςτιματα χαμθλϊν αραιϊν κάμνων που ονομάηονται φρφγανα. Επίςθσ ςτθ χϊρα μασ εκτόσ από τουσ παραπάνω ςχθματιςμοφσ, που είναι χαρακτθριςτικοί τθσ μεςογειακισ βλάςτθςθσ, παρουςιάηονται και τα ςυςτιματα των μεςογειακϊν κωνοφόρων που ςυνδζονται περιςςότερο με τισ ςυνκικεσ του εδάφουσ και τθν ανκρϊπινθ επζμβαςθ. Ξεκινϊντασ από τισ κερμότερεσ προσ τισ ψυχρότερεσ περιοχζσ και από τα χαμθλά προσ τα ψθλά αναπτφςςονται οι εξισ φυτικοί ςχθματιςμοί ι διαπλάςεισ. ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΦΤΣΑ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ 3

4 Φρφγανα Αγαποβότανο Ακάνκα Άνθκοσ Αςπάλακοσ Γαϊδουράγκακο Γλυκάνιςοσ Δάφνθ Δενδρολίβανο Δρυσ θ φελλοφόροσ Ελιά Κρισ Κάππαρθ Κόλιανδροσ Καμελίνα Κορομθλιά Κουκουναριά Κουτςουπιά Λεβάντα Λυγαριά Μάρακο Μαφρθ πεφκθ Μακιόλα θ πολιά Μαςτιχόδενδρο Μαντηουράνα Μαϊντανόσ Μελιςςόχορτο Μυρτιά Νάρκθκασ Ορνικόγαλο Ραιϊνια Ρικραγγουριά Ρικροδάφνθ Ρουρνάρι Ρράςο ίγανθ ετςινολαδιά Σκόρδο Σπάρτο Σχίνοσ Τερζβινκοσ Τουλίπα Τραχεία πεφκθ Φαςκόμθλο Χαλζπιοσ πεφκθ Χαρουπιά Αλκζα Αριςτολοχία Βαλεριάνα Δίκταμο Κεφαλλθνιακι ελάτθ Κουφοξυλιά Κρόκοσ Κρθτικόσ φοίνικασ Κυκλάμινο το Γραικό Μαςτιχόδενδρο Μικρομζρια τθσ Ακρόπολθσ Ραιϊνια θ παρναςςικι Συκιά Τεφκτρο το πόλιο Χόρτα τθσ Κριτθσ Κυκλάμινο το κυπριακό Λατηιά Σταμναγκάκι αδίκιο Γλιςτρίδα Ραποφλεσ ι ψαρζσ ι καμπυλιζσ Αγκινάρα, άγρια Κρεμμφδια Καςςάνων 4

5 Βολβοί ςκορδουλάκοι Αςκόλυμπροσ Μάρακο Αγριόπραςο ι ςχινόπραςο Σκοφλοσ: Τραγοπϊγων Ηοχόσ: Σογχόσ Καυκαλικρα: Τορδφλιο το άπουλο Σταφυλίνακασ: Δαφκοσ Ρεντάνευρο Αχάτηικασ: Σκάνδιξ το χτζνι τθσ Αφροδίτθσ Λαγουδοπαξίμαδο: Γλιχωμα Γοργογιάννθσ: Βερβζνα θ φαρμακευτικι ι ιεροβοτάνθ Στρουφοφλι: Σιλθνι Μαρουλίδα, Κοφτό, Αγριοραδίκι Γαλατςίδα Κάππαρθ Κρίταμοσ Κουτςουνάδα, Ραπαροφνα Βότανα Στθν Κριτθ ςιμερα, προςφζρεται πλικοσ βοτάνων, που ζχουν χρθςιμοποιθκεί από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα ωσ φαρμακευτικά φυτά. Είναι πολλά τα κείμενα των αρχαίων ςυγγραφζων που αποδίδουν ςτα βότανα εξαιρετικζσ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. Τα βότανα τθσ Κριτθσ, φυτρϊνουν ςτα απόκρθμνα βουνά του νθςιοφ και ςυλλζγονται από ςυλλζκτεσ για να αποξθρανκοφν κάτω από φυςικζσ ςυνκικεσ και να οδθγθκοφν ςτα ςφγχρονα ςυςκευαςτιρια, χωρίσ καμιά χθμικι ι άλλα επεξεργαςία. Αρωματικά Βότανα της Κρήτης Δίκταμο ι (Ζρωντασ), Φαςκόμθλο, Μαντηουράνα, Μαλοτιρα, ίγανθ, Θυμάρι, Θροφμπα, Χαμομιλι, Μζντα, Τίλιο, Δάφνθ, Δεντρολίβανο, Βαςιλικόσ, Αγιόκλθμα, Βρϊμθ, «Το κρινάκι» τθσ κάλαςςασ, Λυγαριά, Μυρτιά, Λαδαρνιά. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΘΕ ΦΤΣΟ 5

6 ΑΛΚΕΑ Θ Αλκζα ι Αλκαία είναι ζνα πολφ όμορφο αγριολοφλουδο πολφ διαδεδομζνο κυρίωσ ςτθ νότια Ευρϊπθ. Λζγεται επίςθσ και δεντρομολόχα. Είναι ικαγενι φυτά των ευκράτων περιοχϊν, ςυγγενικά με τθ μολόχα, από τθν οποία διακρίνονται δφςκολα.θ ονομαςία τθσ προζρχεται από το αρχαία ελλθνικό ριμα αλκαίνω που ςθμαίνει κεραπεφω, γιατρεφω.ρρόκειται για πόεσ ι κάμνουσ με φφλλα παλαμοειδι, χνουδωτά, με οδοντωτά ι πριονωτά χείλθ. Είναι πολυετζσ φυτό με πολφ ψθλό όρκιο βλαςτό, ο οποίοσ καλφπτεται από μεγάλα άνκθ κατά μικοσ του. Τα άνκθ τθσ Αλκζασ είναι ςυνικωσ κόκκινα, ροη ι ιϊδθ και ζχουν ςχιμα χωνιοφ και διάμετρο μζχρι 10 εκατοςτά που ευδοκιμοφν ςε περιοχζσ μζςου και χαμθλοφ υψομζτρου. Θ περίοδοσ ανκοφορίασ τθσ Αλκζασ είναι από τον Απρίλιο μζχρι τον Ιοφλιο.Από τα δεκαπζντε είδθ του γζνουσ, ζξι ευδοκιμοφν και ςτθν Ελλάδα.Είναι χριςιμθ για τισ φαρμακευτικζσ ρίηεσ του, το αφζψθμα των οποίων ζχει μαλακτικζσ και αντιβθχικζσ ιδιότθτεσ. 6

7 ΑΙΣΤΟΛΟΧΙΑ Θ Αριςτολοχία είναι ζνα μεγάλο γζνοσ λουλουδιϊν με περιςςότερα από 500 είδθ. Το όνομα τθσ προζρχεται από τισ ελλθνικζσ λζξεισ άριςτοσ + λοχεία γιατί ςτθν αρχαιότθτα πίςτευαν ότι διευκόλυνε τον τοκετό. Με αντίςτοιχό όνομα ςυναντάται και ςτα αγγλικά, όπου ονομάηεται birthwort, που ςθμαίνει βότανο τθσ γζννασ. Οι Αριςτολοχίεσ ζχουν φψοσ μζχρι 70 εκατοςτά, ενϊ υπάρχουν και κάποιεσ αναρριχϊμενεσ. Το κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι το άνκοσ τουσ με το ςωλθνοειδζσ ςχιμα, που πλαταίνει ςτο χείλοσ. Συνικωσ είναι ανοιχτόχρωμο ςτο ξεκίνθμα του και καταλιγει ςε μωβ ι καφζ αποχρϊςεισ ςτισ άκρεσ του. Τα φφλλα του φυτοφ ζχουν καρδιοειδζσ ςχιμα. Θ περίοδοσ ανκοφορίασ του είναι νωρίσ τθν άνοιξθ. Θ Αριςτολοχίεσ αναπτφςςονται ςυνικωσ ςε χαμθλότερα και μεςαία υψόμετρα. Είναι διεςπαρμζνα φυτά ςτθν Ευρϊπθ. Στθν Ελλάδα υπάρχουν δζκα είδθ Αριςτολοχίασ. Από αυτζσ θ Αριςτολοχία θ κρθτικι (Aristolochia cretica) και θ Αριςτολοχία θ ςτρογγυλι (Aristolochia rotunda) είναι ενδθμικά είδθ τθσ Ελλάδασ. Κάποια είδθ του φυτοφ καλλιεργοφνται ωσ καλλωπιςτικά. 7

8 ΒΑΛΕΙΑΝΑ Θ βαλεριάνα είναι ανκοφόρο φυτό τθσ οικογζνειασ των Βαλεριανοειδϊν που απαντάται ςτθν Ευρϊπθ, τθν Αςία και τθ Βόρεια Αμερικι. Το όνομα "Βαλεριάνα" προιλκε από τθ λατινικι λζξθ valere που ςθμαίνει "υγεία ι δφναμθ" και αναφζρεται ςτθν κεραπευτικι χριςθ του φυτοφ, αν και υποςτθρίηεται ότι μπορεί να αναφζρεται και ςτθ δυνατι του οςμι. Θ βαλεριάνα χρθςιμοποιείται ςαν υπνωτικό, αγχολυτικό και κατευναςτικό, μιασ και τα ζλαια που περιζχει ζχουν παρόμοια δράςθ με τισ βενηοδιαηεπίνεσ. Ο μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ ωςτόςο παραμζνει γενικά άγνωςτοσ. Στο παρελκόν χρθςιμοποιοφνταν και ςε αςκενείσ με επιλθψία. Θ βαλεριάνα προςελκφει επίςθσ τισ γάτεσ και τα ποντίκια. Σε μερικζσ εκδόςεισ του μφκου του "Μαγικοφ Αυλοφ", ο γθτευτισ των ποντικϊν χρθςιμοποιεί βαλεριάνα αντί για φλογζρα. 8

9 ΔΙΚΤΑΜΟ Το Δίκταμο (θ ζρωντασ) (επιςτθμονικι ονομαςία: Origanum dictamnus, Ορίγανον το δίκταμνον) είναι ζνα ενδθμικό φυτό που ςυναντάται ςτθν Κριτθ και χρθςιμοποιείται ωσ ρόφθμα. Το όνομα προζρχεται από το όροσ Δίκτθ (Λαςικιϊτικα) όπου παλαιότερα αφκονοφςε. Ειδικότερα καλλιεργείται εδϊ και 70 χρόνια ςτθν Ζμπαρο,. Τα φφλλα του είναι χνουδωτά και ζχουν χρϊμα γκριηοπράςινο. Το δίκταμο λζγεται και δίκταμνο(σ). Στθ Μινωικι Κριτθ και τθν Αρχαία Ελλάδα ιταν ζνα από τα ςπουδαιότερα φαρμακευτικά φυτά. Ο Ιπποκράτθσ το χρθςιμοποιοφςε κατά των πακιςεων του ςτομάχου και του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, ςτουσ ρευματιςμοφσ, τα αρκριτικά, ωσ επουλωτικό, εμμθναγωγό, τονωτικό και αντιςπαςμωδικό. 9

10 ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ Με το όνομα αυτό είναι γνωςτά μια ςειρά φυτά του γζνουσ Euphorbia. Το όνομα προιλκε από τον γαλακτϊδθ χυμό που εκκρίνουν οι βλαςτοί και τα φφλλα των ευφορβιϊν. Στθν Ελλάδα απαντϊνται πολλά διαφορετικά είδθ από αυτά τα φυτά με πιο κοινά τα Euphorbia characias και Euphorbia dendroides που προτιμοφν βραχϊδεισ τοποκεςίεσ, τθν Euphorbia acanthothamnos, που αποτελεί χαρακτθριςτικό φυτό ςτα φρφγανα και τθν Euphorbia paralias που όπωσ λζει και το όνομά τθσ προτιμά παρακαλάςςιεσ τοποκεςίεσ. ΚΟΚΟΣ Ο κρόκοσ γνωςτόσ και με τισ ονομαςίεσ ηαφορά και ςαφράνι είναι φυτό από το οποίο παράγεται ζνα από τα πιο ακριβά μπαχαρικά που υπάρχουν ςτον κόςμο. Το ςαφράνι προζρχεται από τον φπερο του άνκουσ του φυτοφ κρόκοσ, θ επιςτθμονικι ονομαςία του οποίου είναι Κρόκοσ ο ιμεροσ το οποίο ανικει ςτθν οικογζνεια τωνιριδoειδϊν. Το φυτό του κρόκου αποτελεί φυςικι μετάλλαξθ που ςυνζβθ πριν από πολλά χρόνια ςε περιοχζσ τθσ Ρερςίασ και τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου. Ανικει ςτθν κατθγορία των 10

11 τριπλοειδϊν φυτϊν, πράγμα που ςθμαίνει ότι είναι ςτείρο και δεν μπορεί να αναπαραχκεί εγγενϊσ. Δεν παράγει ςπόρουσ. Ο μόνοσ τρόποσ για τθν αναπαραγωγι του είναι μζςω τθσ διάςπαςθσ και ςποράσ των βολβϊν του. Θ διαδικαςία αναπαραγωγισ τουείναι περίπου ίδια με αυτισ του ςκόρδου. Ο ζνασ βολβόσ παράγει νζουσ βολβοφσ και αυτοί μποροφν να δϊςουν νζα φυτά όταν φυτευκοφν. Θ ιςτορία του κρόκου ξεκινάει από τθν Ανατολι. Αναφορζσ χριςθσ του φυτοφ αυτοφ βρίςκονται ςτθν Μικρά Αςία κακϊσ και ςτθν Αρχαία Αίγυπτο όπου χρθςιμοποιοφνταν ωσ αρωματικό από τθν βαςίλιςςα Κλεοπάτρα και από άλλουσ Φαραϊ ωσ αρωματικι και ςαγθνευτικι ουςία. Διαδεδομζνθ ιταν θ χριςθ του και ςε ναοφσ και ιερά μζρθ ωσ αρωματικι ουςία. Θ χριςθ του κρόκου απαντάται ςτθν Μινωϊκι αλλά και ςτθν Κλαςικι Ελλάδα όπου χρθςιμοποιοφνταν ωσ αρωματικό 11

12 κακϊσ και ωσ χρωςτικι ουςία. Τοιχογραφίεσ που παρουςιάηουν λουλοφδια κρόκου μπορεί κανείσ να βρει ςτισ αναςκαφζσ των Μινωϊκϊν Ανακτόρων. Επίςθσ χαρακτθριςτικι είναι θ τοιχογραφία με τισ κροκοςυλλζκτριεσ που εκτίκεται ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο Ακθνϊν Στουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ιταν γνωςτζσ και οι φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ του κρόκου κακϊσ το χρθςιμοποιοφςαν για να καταπολεμιςουν τθν αχπνία και τα δυςάρεςτα αποτελζςματα του μεκυςιοφ από το κραςί. Επίςθσ χρθςιμοποιοφνταν ωσ άρωμα ςτα λουτρά αλλά και ωσ αφροδιςιακό. Οι Άραβεσ χρθςιμοποιοφςαν τον κρόκο ωσ αναιςκθτικό και είναι αυτοί που το ειςιγαγαν ςτθν Ιςπανία τον δζκατο αιϊνα. Αποτζλεςε βαςικό ςυςτατικό πάνω ςτο οποίο χτίςτθκε θ Ενετικι αυτοκρατορία κακϊσ ιταν ζνα από τα εμπορικά κζντρα. Σιμερα χρθςιμοποιείται ςε όλο το κόςμο ςτθν ηαχαροπλαςτικι, ςτθν αρτοποιία κακϊσ και ωσ μζροσ διαφόρων διαςιμων πιάτων όπωσ για παράδειγμα θ ιςπανικι Ραζγια. ΚΟΥΦΟΞΥΛΙΑ Θ κουφοξυλιά γνωςτι ςτθν αρχαιότθτα ωσ ακταία και ςιμερα ωσ αφροξυλιά ι ηαμποφκοσ ανικει ςτθν οικογζνεια των Αιγοφυλλοειδϊν και είναι το μοναδικό γζνοσ τθσ οικογενείασ αυτισ που ζχει φφλλα ςφνκετα. Ρρόκειται για κάμνουσ ι μικρά 12

13 δζνδρα φυλλοβόλα και υγρόμορφα με άνκθ λευκά ι ωχρόλευκα, κατά τθ διάρκεια τθσ ανκοφορίασ, τοποκετθμζνα ςε μεγάλεσ ταξιανκίεσ (ςκιάδια) που εμφανίηονται τον Ιοφνιο- Ιοφλιο. Ωριμάηουν από τον Ιοφλιο ζωσ τον Σεπτζμβριο ςε πολυάρικμεσ μικρζσ, ςφαιρικζσ και μελανζσ ραγόμορφεσ δρφπεσ οι οποίεσ είναι πολφ χυμϊδεισ ο χυμόσ τουσ ζχει ςκοφρο ιϊδεσ χρϊμα και χρθςιμοποιείται για τον χρωματιςμό κραςιϊν, λικζρ, δερμάτων, βαμβακερϊν υφαςμάτων κλπ.εκτόσ από τα άνκθ τθσ που χρθςιμοποιοφνται αποξθραμζνα ωσ αφζψθμα, χρθςιμοποιοφνται ςτθ φαρμακευτικι και τα υπόλοιπα μζρθ του φυτοφ: ο φλοιόσ τθσ ωσ κακαρτικό και εμετικό, τα φφλλα τθσ ωσ επουλωτικό και οι καρποί τθσ ωσ εφιδρωτικό και διουρθτικό. 13

14 ΚΘΤΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ O Κρθτικόσ Φοίνικασ ι Φοίνικασ του Θεόφραςτου είναι ζνασ μικρόσ φοίνικασ, ενδθμικόσ ςτθν ανατολικι περιοχι τθσ Μεςογείου, με πολφ περιοριςμζνθ εξάπλωςθ ςε λίγεσ περιοχζσ τθσ Κριτθσ, με μεμονωμζνα άτομα ςε 5 ςθμεία ςτθν Αμοργό και ςε 1-2 ςθμεία ςτθν Ανάφθ ςτθ νότια Ελλάδα, και ςτισ χερςονιςουσ Datca και Bodrum τθσ επαρχίασ Mugla ςτθ νοτιοδυτικι Τουρκία. Ρρόςφατα ανακαλφφκθκαν 8 μζλθ του είδουσ ςτθν περιοχι τθσ Αρχαίασ Επιδαφρου. Το μόνο μεγάλο δάςοσ φοίνικα τθσ Ευρϊπθσ αποτελείται από το Φοίνικα του Θεόφραςτου, ςτο Βάι, μια παραλία ςτο νομό Λαςικίου ςτθν ανατολικι Κριτθ ςτο διμο Σθτείασ. Το φοινικόδαςοσ του Αγίου Νικιτα που υπάρχει ςτο νότιο μζροσ του Νομοφ Θρακλείου είναι μακρόςτενο και φφεται ςτα ανατολικά Αςτεροφςια Πρθ ςε κάπωσ αρκετι απόςταςθ απ' τθ κάλαςςα. Στθν παραλία Ρρζβελθσ ζνα άλλο γνωςτό παραποτάμιο φοινικόδαςοσ ςτθ νότια ακτι του Νομοφ εκφμνθσ και ςτον ίδιο νομό δυτικότερα κοντά ςτον παράλιο οικιςμό Ρλακιάσ φφονται λίγα άτομα δίπλα ςε ζνα ποτάμι ςτθν παραλία Σοφδα. 14

15 Ο φοίνικασ φτάνει τα 15 μ φψοσ, ςυνικωσ με πολλοφσ λεπτοφσ κορμοφσ. Τα φφλλα είναι πτεροειδι, με μάκροσ 2-3 μ, με τα πολυάρικμα, άκαμπτα, γκριηο-πράςινα, γραμμικά φυλλάρια εκατ. μικοσ ςε κάκε πλευρά του κεντρικοφ μίςχου. Ο καρπόσ είναι ωοειδισ, κιτρινο-καφζ δρφπθ, με 1,5 εκατ. μάκροσ και 1 εκατ. ςε διάμετρο, και περιζχει ζνα μόνο μεγάλο ςπόρο. Ωσ φοίνικασ κυμίηει περιςςότερο τον Phoenix dactylifera τθ γνωςτι μασ χουρμαδιά που φφεται ςτισ εριμουσ Σαχάρα και τθσ Αραβίασ, αλλά ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κυμίηει και τον Phoenix canariensis με πιο αςθμοπράςινο χρϊμα φυλλϊματοσ, για αυτό και υποςτθρίηεται πωσ ο φοίνικασ του Θεοφράςτου είναι ο αρχαίοσ πρόγονοσ και των δυο αυτϊν ειδϊν, ο οποίοσ είναι μικρότεροσ ςε διαςτάςεισ και θ ςάρκα του καρποφ του (του "χουρμά") δεν αξίηει να φαγωκεί επειδι είναι πάρα πολφ λεπτι και ινϊδθσ και ζχει μια ςτυφι γεφςθ, αν και μερικζσ φορζσ οι καρποί του τρϊγονται από τουσ ντόπιουσ. ΦΥΓΑΝΑ Τα φρφγανα είναι μικρά φυτά, ςυνικωσ κάμνοι, με μικρά και αγκακωτά φφλλα. Φυτρϊνουν ςε χαμθλά υψόμετρα ςε μεςογειακζσ χϊρεσ, ανκίηουν άνοιξθ και καλοκαίρι και τα άνκθ τουσ, τουσ προςδίδουν ιδιαίτερθ ομορφιά. Τα φρφγανα ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 1. Αναπτφςςονται ςε φτωχά, άγονα και υποβακμιςμζνα από πυρκαγιά ι υπερβόςκθςθ εδάφθ. 2. Ραρουςιάηουν εποχικό διμορφιςμό, δθλαδι τα μεγάλα φφλλα του χειμϊνα μετατρζπονται ςε μικρά και χνουδωτά φφλλα το καλοκαίρι. Θ ιδιότθτα τουσ αυτι τα βοθκάει να εξοικονομιςουν νερό. 15

16 3. Ρροςαρμόηονται εφκολα ςε ξθρό και κερμό περιβάλλον. Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά αποτελοφν τον ξθρανκεκτικό χαρακτιρα των φρυγάνων, ο οποίοσ τα κακιςτά κατάλλθλθ άμυνα τθσ φφςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ερθμοποίθςθσ. ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΔΟ To μαςτιχόδεντρο είναι αεικαλισ κάμνοσ με πολφ μεγάλθ εξάπλωςθ ςτον Μεςογειακό χϊρο, αν και ςυνικωσ ο όροσ αφορά τθν ποικιλία που φφεται ςτθ Χίο Ριςτακιά θ λεντίςκοσ ποικ. θ Χία. Θ επιςτθμονικι του ονομαςία είναι Ριςτακιά θ λεντίςκοσ (Σχίνοσ ο μαςτιχοφόροσ). Είναι ςυγγενικό είδοσ με τθ φιςτικιά Ρ. θ γνθςία και τθν τριμικιά Ρ. θ τερζβινκοσ. Αναπτφςςονται ςε χαμθλότερα υψόμετρα και ςε παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. Συχνά το ςχίνο αποκτά και δενδρϊδθ μορφι και μπορεί να φτάςει ςε φψοσ τα 5 μζτρα. Οι καρποί του είναι μικροί, ςφαιρικοί με ζντονο κόκκινο χρϊμα. Θ 16

17 περίοδοσ ανκοφορίασ του ςχίνου είναι από Μάρτιο ζωσ και Ιοφνιο. Ραράγει τθν μαςτίχα. ΚΙΣ (ΒΟΤΑΝΙΚΘ) Θ ίρισ (επιςτ. Iris) είναι γζνοσ αγγειόςπερμων μονοκοτυλιδονων φυτϊν, τθσ τάξθσ των Λειριωδϊν (Liliales), τθσ οικογζνειασ των Ιριδοειδϊν που περιλαμβάνει περί τα 100 είδθ πολυετϊν πoϊν ςτισ εφκρατεσ χϊρεσ. Είναι φυτά ριηωματικά, κονδυλόρριηα με μακρά και ςτενά φφλα και άνκθ πολφχρωμα και πολφςχθμα μονομερι ι κατά ταξιανκία ςε μακρά ςτελζχθ. Τα ςπζρματα, οι ρίηεσ και τα φφλλα των περιςςοτζρων εξ αυτϊν περιζχουν μια τοξικι ουςία ςτθν οποία οφείλονται πολλζσ φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ κακϊσ και μια πτθτικι κετόνθ, τθν ιράνθ, ςτθν οποία οφείλονται οι αρωματικζσ τουσ ιδιότθτεσ.το γζνοσ είναι πολφ διαδεδομζνο ςε όλθ τθν βόρεια εφκρατθ ηϊνθ. Οι οικότοποί τουσ ποικίλλουν ςθμαντικά, και κυμαίνονται από τα κρφα και τα ορεινά περιοχζσ με τθν χλοϊδεισ εκτάςεισ, λιβάδια και όχκεσ ποταμϊν τθσ Ευρϊπθσ, 17

18 τθ Μζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια Αφρικι, τθν Αςία και ςε όλθ τθ Βόρεια Αμερικι. Οι ίριδεσ είναι πολυετι ποϊδθ φυτά, που αυξάνονται με ζρποντα ριηϊματα (ριηωματϊδθσ ίριδεσ), ι, ςε ξθρότερα κλίματα, από βολβοφσ (βολβϊδθ ίριδεσ). Ζχουν μακριά, όρκια ςτελζχθ ανκοφορίασ, τα οποία μπορεί να είναι απλά ι διακλαδιςμζνα, ςτερεά ι κοφφια, και ίςια ι ζχουν μια κυκλικι διατομι. Τα ριηωματϊδθ είδθ ζχουν ςυνικωσ 3-10 βαςικά, διαμορφωμζνα ςαν ξίφθ φφλλα και αναπτφςςονται ςε πυκνζσ ςυςτάδεσ. Τα βολβϊδθ είδθ ζχουν κυλινδρικά, φφλλα βάςθσ. Οι ταξιανκίεσ ζχουν ςχιμα βεντάλιασ και περιζχουν ζνα ι περιςςότερα ςυμμετρικά με ζξι λοβοφσ λουλοφδια. Αυτά αναπτφςςονται με ποδίςκο ι τον ςτεροφνται. Τα τρία ςζπαλα, τα οποία εξαπλϊνονται προσ τα κάτω ι γζρνουν. Επεκτείνονται από τθ ςτενι τουσ βάςθ, θ οποία ςε κάποιεσ από τισ ριηωματϊδεισ ίριδεσ ζχει μια «γενειάδα» (μια τοφφα από μικρζσ όρκιεσ επεκτάςεισ που αναπτφςςονται ςτθν μεςαία 18

19 γραμμι τθσ), ςε μία ευρφτερθ μερίδα («άκρο»), ςυχνά διακοςμθμζνθ με νευρϊςεισ, γραμμζσ ι τελείεσ. Τα τρία πζταλα ςτζκονται όρκια, εν μζρει πίςω από βάςθ των ςεπάλων. Ονομάηονται «πρότυπα». Μερικά μικρότερα είδθ ίριδασ ζχουν και τουσ ζξι λοβοφσ να κοιτάνε προσ τα ζξω, αλλά ςε γενικζσ γραμμζσ, τα άκρα και τα πρότυπα διαφζρουν ςθμαντικά ςτθν εμφάνιςθ. Είναι ενωμζνα ςτθ βάςθ τουσ ςε ζνα ανκικό ςωλινα που βρίςκεται πάνω από τθν ωοκικθ (γνωςτι ωσ κατϊτερθ ωοκικθ). Ο ςτφλοσ χωρίηει προσ τθν κορυφι ςε πεταλοειδείσ κλάδουσ. Αυτό είναι ςθμαντικό ςτθν επικονίαςθ. Το λουλοφδι τθσ ίριδασ παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον ωσ παράδειγμα για τθ ςχζςθ μεταξφ ανκοφόρων φυτϊν και εντόμων επικονίαςθσ. Το ςχιμα του λουλουδιοφ, θ κζςθ τθσ γφρθσ και θ ςτιγματοφόροσ επιφάνεια ςτα εξωτερικά πζταλα ςχθματίηουν μια επιφάνεια προςγείωςθσ για ζνα ιπτάμενο ζντομο, το οποίο περιτριγυρίηει το περιάνκιο για νζκταρ. Θα πρζπει πρϊτα να ζρκει ςε επαφι το περιάνκιο, ςτθ ςυνζχεια, με τουσ ςτιγματιςμζνουσ ςτιμονεσ ςε μια ςπειροειδι επιφάνεια που φζρει ςε μια ωοκικθ που ςχθματίηει τρεισ 19

20 κάψουλεσ. Θ όμοια με ράφι εγκάρςια προβολι, ςτο εςωτερικό του ςπειροειδοφσ κάτω από τουσ ςτθμόνεσ, είναι κάτω από τθν εξάρτθςθ από τον υπερκείμενο βραχίονα του ςτφλου κάτω από το ςτίγμα, ζτςι ϊςτε το ζντομο να ζρχεται ςε επαφι με τθ γφρθ -που καλφπτει τθν επιφάνειά του μόνο αφοφ περάςει το ςτίγμα. Κακϊσ απομακρφνεται από το λουλοφδι κα ζρκει ςε επαφι μόνο με τθ μθ δεκτικι κάτω όψθ του ςτίγματοσ. Ωσ εκ τοφτου, ζνα ζντομο που μεταφζρει γφρθ από ζνα λουλοφδι, φτάνοντασ ςτο άλλο, κα αφιςει τθ γφρθ ςτο ςτίγμα, κακϊσ απομακρφνεται ζξω από ζνα λουλοφδι, θ γφρθ που φζρει δεν κα απομακρυνκεί από το ςτίγμα του ίδιου άνκουσ. Ο καρπόσ τθσ ίριδασ είναι μια κάψουλα που ανοίγει ςε τρία μζρθ για να αποκαλφψει τουσ πολυάρικμουσ ςπόρουσ μζςα. ΕΛΙΑ Θ ελιά ι ελαιόδενδρο ι λιόδεντρο (επιςτ. Ελαία, Olea) είναι γζνοσ καρποφόρων δζντρων τθσ οικογζνειασ των Ελαιοειδϊν (Oleaceae), το οποίο ςυναντάται πολφ ςυχνά και ςτθν Ελλάδα. Ο καρπόσ του ονομάηεται επίςθσ ελιά και από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Θ ελιά υπιρξε το ςφμβολο τθσ κεάσ Ακθνάσ. 20

21 Θ ελιά είναι γνωςτι από τουσ αρχαιότατουσ χρόνουσ, και πικανότατα κατάγεται από το χϊρο τθσ ανατολικισ Μεςογείου. Σφμφωνα με τθν αρχαία ελλθνικι παράδοςθ, πατρίδα τθσ ελιάσ είναι θ Ακινα και θ πρϊτθ ελιά φυτεφτθκε από τθν Ακθνά ςτθν Ακρόπολθ. Οι Ζλλθνεσ ιταν ο πρϊτοσ λαόσ που καλλιζργθςε τθν ελιά ςτον ευρωπαϊκό μεςογειακό χϊρο. Τθν μετζφεραν είτε Ζλλθνεσ άποικοι είτε Φοίνικεσ ζμποροι. Ππωσ αναφζρει ο Ρλίνιοσ, κατά 21

22 το 580 π.χ, οφτε το Λάτιο οφτε θ Ιςπανία οφτε θ Τφνιδα γνϊριηαν τθν ελιά και τθν καλλιζργειά τθσ. Είναι δζντρο αεικαλζσ, ζχει φφλλα αντίκετα, λογχοειδι, δερματϊδθ, ςκουροπράςινα ςτθν άνω επιφάνεια και αργυρόχροα ςτθν κάτω. Τα άνκθ τθσ είναι λευκωπά, μονοπζταλα και πολφ μικρά, ςχθματίηουν ταξιανκία βότρυοσ και εμφανίηονται προσ το τζλοσ Μαΐου, ενϊ ο καρπόσ ωριμάηει και ςυλλζγεται κατά τα τζλθ του φκινοπϊρου και αρχζσ του χειμϊνα. Ο κορμόσ τθσ ελιάσ είναι οηϊδθσ και καλφπτεται από τεφρόφαιο φλοιό. Το γζνοσ Olea περιλαμβάνει τα εξισ είδθ και ποικιλίεσ: Ελαία θ αγρία, κοινϊσ αγρελιά ι αγρελίδι Ελαία θ ευρωπαϊκι ι κοινι, το ςυνθκζςτερα καλλιεργοφμενο είδοσ ανά τον Κόςμο Ελαία θ αιολόκαρποσ Ελαία θ θδφκαρποσ Ελαία θ ιςπανικι 22

23 Ελαία θ κρανιόμορφοσ, κοινϊσ ςουβλολιά Ελαία θ εκκρεμισ, κοινϊσ κρεβατοελιά Ελαία θ κωνικι κοινϊσ ελιά ςαλωνίτικθ Ελαία θ λευκόκαρποσ Ελαία θ μακρόκαρποσ, κοινϊσ αετονυχολιά Ελαία θ μικρόκαρποσ, κοινϊσ λιανολιά ι λαδοελιά Ελαία θ μαςτοειδισ, κοινϊσ λιάςτροσ Ελαία θ πρϊιμοσ, κοινϊσ καλοκαιρίδα Ελαία θ ςαλζρνιοσ, κοινϊσ γαϊδουρολιά Ελαία θ ςτρεπτι, κοινϊσ ςτριφτολιά Ελαία θ ςτρόγγυλοσ Ελαία θ υποςτρόγγυλοσ Ελαία θ ςφαιρικι Ελαία θ υπόχλωροσ Σε μερικζσ απ' αυτζσ τισ ποικιλίεσ, με ορκολογικι επιλογι, ζχει επιτευχκεί μεγαλφτερθ απόδοςθ ςε ελαιόλαδο χάρθ ςε μια αξιόλογθ ςμίκρυνςθ του πυρινα προσ όφελοσ τθσ ςάρκασ. Θ ελιά ευδοκιμεί ςε κλίματα εφκρατα χωρίσ ακρότθτεσ κερμοκραςίασ (με μζςθ ετιςια κερμοκραςία 16οC) και υγραςίασ, για αυτό είναι ευρφτατα διαδεδομζνθ ςτθ μεςογειακι ηϊνθ (όπωσ ςτθν Ελλάδα, ςτθν Ιταλία, ςτθν Ιςπανία, ςτθν Τουρκία, τθν Αλγερία και αλλοφ). Ευδοκιμεί ςε πολλζσ περιοχζσ του κόςμου, αρκεί θ κερμοκραςία να μθ κατζρχεται πολφ και για μεγάλα χρονικά διαςτιματα κάτω από το μθδζν. Γι' αυτό και ιδιαίτερα κατάλλθλεσ περιοχζσ για τθν καλλιζργειά τθσ είναι οι παρακαλάςςιεσ. Τα δζνδρα φυτεφονται ςε ευκείεσ ςειρζσ ι ςε ρομβοειδείσ διατάξεισ. Ανάλογα με τθν ποικιλία και τθν ποιότθτα του εδάφουσ θ απόςταςθ μεταξφ των ςειρϊν κυμαίνεται από 7 ζωσ 20 μζτρα. 23

24 Θ περιοχι ςτθν οποία καλλιεργοφνται ελαιόδενδρα ονομάηεται "ελαιϊνασ". ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΚΘ ΕΛΑΤΘ Θ Κεφαλλθνιακι Ελάτθ (Abies cephalonica) είναι ζνα από τα τρία είδθ ελάτθσ που ςυναντάμε ςτθν Ελλάδα και αποτελεί και ενδθμικό είδοσ τθσ χϊρασ μασ. Φφεται ςτο νθςί τθσ Κεφαλλονιάσ όπου, λόγω γεωγραφικισ απομόνωςθσ του νθςιοφ, το είδοσ εκεί ζχει παραμείνει αμιγζσ. Για αυτό, το όνομα του δζνδρου φζρει και το όνομα του νθςιοφ, αλλά ςχθματίηει ολόκλθρα δάςθ και ςτον θπειρωτικό κορμό τθσ Ελλάδασ: ςτα βουνά τθσ Ρελοποννιςου και τθσ Στερεάσ Ελλάδασ. Θ Κεφαλλθνιακι Ελάτθ, ςχθματίηει δάςθ ςε υψόμετρα μεταξφ μ. Ρροτιμά τα βακιά και γόνιμα εδάφθ, αλλά μπορεί και αναπτφςςεται και ςε αβακι ξθρότερα εδάφθ. Είναι δζντρο που μπορεί να αναπτυχκεί και υπό ςκιάν, είναι δθλαδι ςκιανκεκτικό είδοσ ελάτθσ και μπορεί να αντζξει δυςκολότερεσ ςυνκικεσ, όπωσ θ ανομβρία και αυξθμζνθ κερμοκραςία εδάφουσ. Ο κορμόσ του είναι ίςιοσ και όρκιοσ και ζχει πυραμιδοειδι κόμθ που φκάνει ςε φψοσ των μ. και οι 24

25 νεαροί βλαςτοί του είναι καςτανοπράςινοι και πιο λείοι. Τα βελονοειδι φφλλα ςκουροπράςινου χρϊματοσ είναι τοποκετθμζνα ςε ςπειροειδι διάταξθ πάνω ςτον βλαςτό. Θ άνκιςθ του δζνδρου γίνεται τουσ μινεσ Μάιο-Ιοφνιο και ζχει τα αρςενικά και κθλυκά άνκθ του χωριςτά πάνω ςτο ίδιο δζνδρο, όπωσ και όλα τα ζλατα άλλωςτε. Οι αρςενικζσ ταξιανκίεσ ζχουν χρϊμα πορφυρό και οι κθλυκζσ είναι κιτρινωπζσ, δθμιουργϊντασ αργότερα κυλινδρικοφ ςχιματοσ, όρκιουσ κϊνουσ (κουκουνάρια). Θ ρθτίνθ του δζνδρου ζχει φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ και χρθςιμοποιείται ςτθν πρακτικι ιατρικι. Ζχει πολφ ανκεκτικό ξφλο και χρθςιμοποιοφνταν ευρζωσ ςε οικοδομικζσ και ναυπθγικζσ καταςκευζσ.είναι γενικά ζνα όμορφο και αρκετά κομψό δζντρο και για αυτό φυτεφεται ςυχνά ςε πάρκα και δενδροςτοιχίεσ ωσ καλλωπιςτικό. ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΤΟ ΓΑΙΚΟ Το Κυκλάμινο το Γραικό (cyclamen graecum) είναι το πιο κοινό είδοσ κυκλάμινου ςτθν Ελλάδα. Τθν ονομαςία του άλλωςτε τθν 25

26 οφείλει ςτο γεγονόσ ότι ςυναντάται κυρίωσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και ςτα ανατολικά παράλια του Αιγαίου. Είναι πολυετζσ φυτό με μεγάλο κόνδυλο ςτθν ρίηα από τθν οποία εκφφονται τα φφλλα και τα άνκθ. Τα άνκθ του είναι ςυνικωσ ρόδινα και εντονότερα κόκκινα ςτθν κάτω πλευρά τουσ. Τα φφλλα του είναι καρδιοειδι ςκοφρα πράςινα με όμορφεσ πραςινωπζσ ανοιχτόχρωμεσ αποχρϊςεισ ςε ςυμμετρικοφσ ςχθματιςμοφσ. Το φψοσ του φυτοφ δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοςτά. Θ περίοδοσ ανκοφορίασ του είναι από τον Σεπτζμβριο μζχρι και τον Νοζμβριο. ΙΓΑΝΘ Θ ρίγανθ (Ορίγανον το κοινόν, Origanum vulgare) είναι αρωματικό ποϊδεσ, πολυετζσ, ικαγενζσ και καμνϊδεσ φυτό τθσ Μεςογείου και τθσ Κεντρικισ Αςίασ. Ανικει ςτο γζνοσ Ορίγανο τθσ τάξθσ των λαμιωδϊν αγγειόςπερμων δικότυλων φυτϊν. Το φυτό ζχει φψοσ εκ., ζχει φφλλα αντίκετα μικουσ 1-4 εκ.αναπτφςεται καλά ςε εδάφθ με PH 6-9(ιςχυρά αλκαλικά)και 26

27 μπορεί να εκμεταλλευτεί, όταν καλλιεργείται, ακόμα και πολφ φτωχά, ξθρικά και πετρϊδθ εδάφθ.τα άνκθ τθσ ζχουν χρϊμα άςπρο-μϊβ και ανκίηει από Ιοφνιο κυρίωσ μζχρι Αφγουςτο αναλόγωσ τθσ περιοχισ. Θ Ελλθνικι ρίγανθ (Greek Oregano) είναι φυτό πολυετζσ και ποϊδεσ θ ποιότθτα τθσ κεωρείται θ καλφτερθ παγκοςμίωσ. Θ ρίγανθ πζρα από το χαρακτθριςτικό άρωμα και γεφςθ που αφινει ςτο φαγθτό ζχει και πάρα πολλζσ φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ. Είναι αντιδιαρροϊκι, αντιφλεγμονϊδθσ, βακτθριοκτόνα. Υπό μορφι αφεψθμάτων χρθςιμοποιείται για τθν ατονία των εντζρων, αποχρεμπτικό για το βιχα, βοθκάει ςτθν υπζρταςθ και τθν αρτθριοςκλιρυνςθ. Το αικζριο ζλαιο τθσ ρίγανθσ (οριγανζλαιο) χρθςιμοποιείται για τον πονόδοντο. Θ ρίγανθ ζχει 12 φορζσ περιςςότερο αντιοξειδωτικι δράςθ από το πορτοκάλι, 30 από τθν πατάτα και 42 από το μιλο. Επίςθσ με λίγο ρίγανθ ςτθν τροφι των πτθνϊν ςασ κρατάτε τισ αρρϊςτιεσ μακριά τουσ. Μία άλλθ κφρια χριςθ τθσ είναι κατά των χρόνιων ρευματιςμϊν.οι αρχαίοι Ζλλθνεσ γνϊριηαν τθ κεραπευτικι τθσ 27

28 αξία και τθ χρθςιμοποιοφςαν πίνοντασ το τςάι τθσ ςε κολικοφσ και εξωτερικά ςε πρθξίματα και για το ςτραβολαίμιαςμα. Στθν Ελλάδα θ ρίγανθ είναι αυτοφυισ και βρίςκεται ςε ορεινζσ και βραχϊδεισ περιοχζσ. Χρθςιμοποιείται ωσ καρφκευμα κυρίωσ ςτθ μαγειρικι αλλά και ςπανιότερα ωσ αφζψθμα, το οποίο αναφζρεται ωσ εξαιρετικό κατά του βιχα. Χρθςιμοποιείται ιδιαίτερα ςτθ χωριάτικθ ςαλάτα. Θ ςυλλογι τθσ ρίγανθσ γίνεται κατά τθν ανκοφορία του φυτοφ, τα άνκθ αυτά ξεραίνονται ςε ειδικά υπόςτεγα ι ξθραντιρια και ςτθ ςυνζχεια τρίβονται και κοςκινίηονται.είναι το βαςικό καρφκευμα των χωρϊν τθσ Μεςογείου και βαςικό ςυςτατικό τθσ Ελλθνικισ, αλλά και τθσ Ιταλικισ κουηίνασ. 28

29 Επειδι θ ςυλλογι τθσ απαιτεί αρκετά εργατικά χζρια, θ ζλλειψθ τουσ οδιγθςε ςε οργανωμζνθ καλλιζργεια ςτισ περιοχζσ όπωσ Σοχόσ, Τρικάλων και τθσ Καρδίτςασ. Στισ Θ.Ρ.Α θ κατανάλωςθ τθσ ρίγανθσ αυξικθκε τα τελευταία χρόνια και ζτςι άρχιςε θ καλλιζργεια τθσ ςε διάφορεσ περιοχζσ του νότου αλλά και ςτο Μεξικό. ΛΕΒΑΝΤΑ Θ λεβάντα (επ. ονομ. Lavandula) είναι γζνοσ φυτϊν που ανικει ςτθν οικογζνεια των Χειλανκϊν (Labiatae). Το γνωςτότερο γζνοσ είναι θ λαβαντοφλα, που περιλαμβάνει γφρω ςτα 25 είδθ. Είναι ικαγενζσ των παραμεςόγειων περιοχϊν. Επίςθσ, απαντάται ςτα Κανάρια Νθςιά, ςτθν Ινδία και ςε άλλεσ αςιατικζσ χϊρεσ. Το αικζριο ζλαιο που περιζχουν τα φφλλα τθσ χρθςιμοποιείται ςτθν αρωματοποιία και για τθ κεραπεία νευραςκενειϊν. Ζχει επίςθσ αντιςθπτικζσ ιδιότθτεσ και χρθςιμοποιείται ςτθν εποφλωςθ τραυμάτων. Σε μεγάλεσ δόςεισ θ λεβάντα δρα ωσ υπνωτικό και ναρκωτικό. Οι ιαματικζσ τθσ ιδιότθτεσ ιταν γνωςτζσ από τθν αρχαιότθτα και αναφζρονται ςτο Διοςκουρίδθ, τον Ρλίνιο και το Γαλθνό. 29

30 Ρρόκειται για φυτό φρυγανϊδεσ και πολφκλαδο, με όρκιουσ βλαςτοφσ που φφονται από τθ βάςθ. Είναι, ςυνεπϊσ, κάμνοσ, με φψοσ 30 ζωσ 80 εκατοςτά. Ζχει γκριηοπράςινα φφλλα, ςτενά ϊσ λογχοειδι. Οι ανκοφόροι βλαςτοί καταλιγουν ςε ταξιανκία τφπου ςτάχεοσ. Το αικζριο ζλαιο τθσ λεβάντασ χρθςιμοποιείται ςτθν αρωματοποιία, τθ ςαπωνοποιία και ςτθ φαρμακευτικι ωσ τονωτικό και αντικαταρροϊκό. Κφριο ςυςτατικό του είναι θ χθμικι ζνωςθ οξικό λιναλφλιο. Εκτόσ αυτοφ, περιζχει αλκοόλεσ. 30

31 Θ λεβάντα καλλιεργείται ςε εδάφθ πλοφςια ςε αςβζςτιο, κακϊσ αυτό βελτιϊνει τθν ποιότθτα του αικερίου ελαίου τθσ και βοθκά τθν ανάπτυξθ του φυτοφ. Το ζδαφοσ καλλιζργειασ πρζπει να είναι ελαφρφ και χαλικϊδεσ, γι' αυτό και το φυτό προςφζρεται για καλλιζργεια ςε εκτάςεισ ακατάλλθλεσ για άλλου τφπου καλλιζργειεσ. Δεν αγαπά, επίςθσ, ιδιαίτερα τθν υγραςία, αλλά οφτε και τθν ολοςχερι ξθραςία. Σιμερα καλλιεργείται ςτθν Ιςπανία, τθ Γαλλία, τθ Βουλγαρία και αρκετζσ χϊρεσ τθσ Βόρειασ Αφρικισ. Στθν Ελλάδα καλλιεργείται ςτθν Αρκαδία, τθν Κεφαλλθνία, τισ Σζρρεσ τθν Κομοτθνι και τθ Σαμοκράκθ. Ρολλαπλαςιάηεται με ςπόρουσ, με μοςχεφματα και με παραφυάδεσ. Θ ςυλλογι (ςυγκομιδι) γίνεται κατά το ςτάδιο πλιρουσ ανκοφορίασ, οπότε και μπορεί να λθφκεί θ μζγιςτθ ποςότθτα (και ποιότθτα) αικερίου ελαίου. Το κοινό όνομα λεβάντα αναφζρεται κυρίωσ ςτο άλλο αυτοφυζσ αλλά και καλλιεργοφμενο είδοσ Λεβάντα θ ςτενόφυλλοσ (Lavandula angustifolia). Στον ελλθνικό χϊρο καλλιεργείται πιο πολφ το είδοσ Λεβάντα θ ςτοιχάσ (Lavandula stoechas). Αυτι είναι γνωςτι και με τα ονόματα: αγριολεβάντα λαμπρι λαβαντι χαμολίβανο μυροφόρα καραμπάςι Αβαγιανόσ 31

32 Μερικά από τα πιο γνωςτά είδθ λεβάντασ είναι τα ακόλουκα: Λεβάντα θ ςτενόφυλλοσ Λεβάντα θ πλατφφυλλοσ Λεβάντα θ εριϊδθσ Λεβάντα θ οδοντωτι Λεβάντα θ πολυςχιδισ Λεβάντα θ ςτοιχάσ Λεβάντα θ ςτρογγυλόφυλλοσ Λεβάντα θ καλερι Λεβάντα θ πτερωτι Λεβάντα θ κανάριοσ ΚΟΟΜΘΛΙΑ (ΦΥΤΟ) Αγγειόςπερμο, δικότυλο φυτό θ κορομθλιά Prunus spinosa ανικει ςτο γζνοσ Ρροφμνθ (Prunus), ςτθν οικογζνεια των οδοειδϊν (Rosaceae). Είναι γνωςτι και με τθν ονομαςία τηανεριά και τηαρνικιά. Θ καταγωγι τθσ είναι από τισ Μεςογειακζσ περιοχζσ όπου τισ καλλιεργοφςαν πριν 2000 χρόνια. Σιμερα βρίςκεται και καλλιεργείται ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αςίασ. 32

33 Το δζντρο φτάνει ςε φψοσ τα 12 μζτρα, ζχει μεγάλα οδοντωτά φφλλα που εναλλάςςονται και χνουδωτά παράφυλλα. Τα άνκθ τθσ είναι λευκά, ςχθματίηουν ταξιανκίεσ και μοιάηουν με αυτά τθσ βερικοκιάσ και τθσ αμυγδαλιάσ, τα δε κλαδιά τθσ όταν είναι τρυφερά, είναι τριχωτά. Ο καρπόσ τθσ κορομθλιάσ είναι το κορόμθλο. Ο πολλαπλαςιαςμόσ τθσ γίνεται με εμβολιαςμό, κυρίωσ τθσ αμυγδαλιάσ, αλλά και με ςπορά. Είναι ανκεκτικι ςτο ψφχοσ, ακόμα και ςτουσ ανοιξιάτικουσ παγετοφσ. Εάν κοποφν οι παραφυάδεσ τότε ευνοείται θ γριγορθ ανάπτυξθ του φυτοφ αλλά εξαςκενίηει κιόλασ και είναι επικίνδυνο να ξερακεί. Οι ρίηεσ τθσ είναι επιπόλαιεσ και ζτςι μπορεί να φυτευτεί και ςε ρθχά εδάφθ, ακόμα και ςε γλάςτρεσ. Ο κορμόσ τθσ βγάηει όταν τραυματιςτεί μία κολλϊδθ ουςία ςαν ρετςίνι, χρϊματοσ κίτρινου ι πορτοκαλιοφ το οποίο προςελκφει πολλά ζντομα. Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτθτικό φυτό και γενικά είναι ςκλθραγωγθμζνο ζτςι γίνεται και υποκείμενο εμβολιαςμοφ για μεγάλθ ποικιλία οπωροφόρων δζντρων. Ρροτιμά τθ μοναξιά και όχι τισ ςυςτοιχίεσ δζντρων. Αποδίδει καρποφσ πολφ νωρίσ, μόλισ από τον τρίτο χρόνο τθσ ηωισ τθσ. Ζνα είδοσ κορομθλιάσ είναι και θ μπουρνελιά που βγάηει τουσ πιο νόςτιμουσ, αρωματικοφσ και μεγαλφτερουσ ςε μζγεκοσ καρποφσ τισ μπουρνζλεσ. 33

34 Θ κορομθλιά είναι είδοσ φυτοφ του γζνουσ προφνοσ, το οποίο περιλαμβάνει πολλά οπωροφόρα δζντρα. Αυτά, ςφμφωνα με τθ ςυςτθματικι κατάταξθ, αποτελοφν ιδιαίτερα γζνθ. Χαρακτθρίςτθκε από τον Λινναίο αρχικά ωσ ξεχωριςτό είδοσ, νεότερεσ όμωσ απόψεισ τθ κζλουν υποείδοσ του είδουσ Ρροφμνθ θ οικιακι (Prunus domestica), που είναι θ δαμαςκθνιά και ονομάηεται Ρροφμνθ θ οικιακι, υποείδοσ εμβόλιμοσ. Ευδοκιμεί ςε διάφορα κλίματα και ςε ορεινά ι πεδινά εδάφθ. Είναι φυλλοβόλο δζντρο και ο καρπόσ του είναι δρφπθ, ςχεδόν ςφαιρικι, με λείο εξωκάρπιο και κίτρινο, κόκκινο ι ιϊδεσ χρϊμα. Ζχει οδοντωτά φφλλα και μεγάλα λευκά άνκθ, που εκπτφςςονται ανά δφο ι περιςςότερα, πιο μπροςτά από τα φφλλα. Τα άνκθ ζχουν πζντε ςζπαλα και ιςάρικμα πζταλα, ενϊ οι ςτιμονεσ φτάνουν τουσ 30. Το μεςοκάρπιο είναι ςαρκϊδεσ και χυμϊδεσ. Θ κορομθλιά προςβάλλεται από τισ ίδιεσ αςκζνειεσ με τθν αμυγδαλιά και τθν κεραςιά. Επιπρόςκετα, εχκροί τθσ είναι τα υμενόπτερα ζντομα Οπλοκάμπθ θ μικρά (Hoplocampa minuta) 34

35 και Οπλοκάμπθ θ κίτρινθ (Hoplocampa flava) και μφκθτεσ του γζνουσ εξϊαςκοσ (Exoascus). Το δζντρο ιταν γνωςτό από τα αρχαία χρόνια. Αναφζρεται μάλιςτα από το Θεόφραςτο ωσ ςποδιά ι προφμνθ. Σιμερα είναι γνωςτό με τα ονόματα κορομθλιά, ερικιά ι ρικιά και τηανεριά. Ποικιλίες Μθλοφόροσ (maliformis) γνωςτι κοινά με τισ ονομαςίεσ μιραμπζλλα (μπερικζτια) Κθρϊδθσ (ρεγκλότεσ, var. cereola) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ : ΒΙΒΛΙΑ : «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Θεραπευτικών Φυτών» Εκδόςεισ ΔΟΜΙΚΘ 35

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ Ζργο LIFE-CRETAPLANT Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ Μ. Ανδρζου 2010 A6: Learning from the experiences of other EU countries

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Δικοτυλήδονων - Μονοκοτυλήδονων

Σύγκριση Δικοτυλήδονων - Μονοκοτυλήδονων Σύγκριση Δικοτυλήδονων - Μονοκοτυλήδονων Δικοτυλιδονα Μονοκοτυλιδονα Γζνθ περίπου 10.000 Γζνθ περίπου 2.800 Είδθ περίπου 180.000 Είδθ περίπου 60.000 Δφο κοτυλθδόνεσ Δικτυωτι νεφρωςθ φφλλων Ανκικά μζρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νήσος Ρεβυθούσας. Δράπη Δεμδρξσύρεςπηο. 10 Ιουνίου

Νήσος Ρεβυθούσας. Δράπη Δεμδρξσύρεςπηο. 10 Ιουνίου Νήσος Ρεβυθούσας Δράπη Δεμδρξσύρεςπηο 10 Ιουνίου Ποιοσ είναι ο ΔΕΦΑ Ο ΔΕΦΑ είναι ο ιδιοκτιτθσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΦΑ) και ζχει ωσ ςκοπό τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 (βαςιςμζνο ςτο περιεχόμενο του Chapter 2 Mycoticon s Textbook) ΑYTΟΦΤΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ

ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 (βαςιςμζνο ςτο περιεχόμενο του Chapter 2 Mycoticon s Textbook) ΑYTΟΦΤΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 (βαςιςμζνο ςτο περιεχόμενο του Chapter 2 Mycoticon s Textbook) H. Πολέμης & Γ.Ι. Ζερβάκης ΑYTΟΦΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΚΟΧΤΛΙΑ ΑΝ ΤΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΣΑ ΚΟΧΤΛΙΑ ΑΝ ΤΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΑ ΚΟΧΤΛΙΑ ΑΝ ΤΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ζηώγαο Ιωάλλεο,δωγξάθνο,επίθνπξνο θαζεγεηήο Καζηξίηζεο Ιωάλλεο,δωγξάθνο,επίθνπξνο θαζεγεηήο Καιακάξαο Φίιηππνο,γιύπηεο,δηδάζθωλ 28/10/2014 1 ΕΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET Τι είναι το εντομοαπωθητικό βραχιόλι SuperBand Σο Superband είναι ζνα αδιάβροχο, μη τοξικό και αςφαλζσ εντομοαπωκθτικό βραχιόλι το οποίο καταςκευάηεται με

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι Δράςθ 2011

Περιβαλλοντικι Δράςθ 2011 1 Περιβαλλοντικι Δράςθ 2011 Δενδροφφτευςθ Κζντρο Λειτουργίασ & υντιρθςθσ ιδθροκάςτρου 2 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το Περιβάλλον..3 Ποιοσ είναι ο ΔΕΦΑ 4 Δράςθ Δενδροφφτευςθσ 2011....5 Ασ μάκουμε για τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ

ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ Ράπτησ Δημήτριοσ «Το Φυςικό Περιβάλλον του Ολφμπου» MSc Δαςολόγοσ Περιβαλλοντολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ τθσ χολισ Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Περίληψη Ο ςυνδυαςμόσ του ζντονου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΕΛΙΟΤ ΣΟ ΜΕΛΙ ΣΗ ΧΑΛΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΕΛΙΟΤ ΣΟ ΜΕΛΙ ΣΗ ΧΑΛΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΕΛΙΟΤ ΣΟ ΜΕΛΙ ΣΗ ΧΑΛΚΗ ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΑΛΚΗ: ΔΗΜΗΣΡΗ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΛΑΧΟ ΦΤΡΙΟΤ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΣΗ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2010-11 ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΑ Μελισσοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

OMAΔΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΑΜΑΔΟΥ ΚΟΙΝΑ Κ. ΝΙΚΘ Ι. ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΘ ΘΕΟΔΩΑΚΘΣ ΛΥΚΟΥΓΟΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΒΑΝΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

OMAΔΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΑΜΑΔΟΥ ΚΟΙΝΑ Κ. ΝΙΚΘ Ι. ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΘ ΘΕΟΔΩΑΚΘΣ ΛΥΚΟΥΓΟΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΒΑΝΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΘ ςελ 2 ΡΟΛΛΑΡΛΑΣΙΑΣΜΟΣ. ςελ 2 ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΘ.. ςελ 3 ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΟΝΟΜΑΤΟΣ. ςελ 3 ΑΙΘΕΙΟ ΕΛΑΙΟ. Σελ 3 ΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΦΛΟΙΟΣ ςελ 4 Θ ΦΛΟΥΔΑ ΛΑΙΜ Σελ 4 ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΛΑΙΜ. Σελ 5 Ο ΧΥΜΟΣ ΛΑΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΣΗΣΑ 3 (βαςιςμζνο ςτο περιεχόμενο του Chapter 3 Mycoticon s Textbook) ΔΗΛΗΣΗΡΙΩΔΗ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ

ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΣΗΣΑ 3 (βαςιςμζνο ςτο περιεχόμενο του Chapter 3 Mycoticon s Textbook) ΔΗΛΗΣΗΡΙΩΔΗ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΣΗΣΑ 3 (βαςιςμζνο ςτο περιεχόμενο του Chapter 3 Mycoticon s Textbook) Η. Πολέμης & Γ.Ι. Ζερβάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Πθγζσ ζκκεςθσ ςε εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ πυρθνικισ ιατρικισ Η Πυρθνικι Ιατρικι ςχετίηεται με το

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ

Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Το φαινόμενο του κερμοκθπίου Η κερμοκραςία τθσ Γθσ αυξάνεται για διάφορουσ λόγουσ. Ζνασ λόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης όπως αποκαλείται, συγκαταλέγεται στα πιο προσφιλή, πολύτιμα και ακριβότερα μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα,

Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης όπως αποκαλείται, συγκαταλέγεται στα πιο προσφιλή, πολύτιμα και ακριβότερα μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα, GREEK RED SAFFRON Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης όπως αποκαλείται, συγκαταλέγεται στα πιο προσφιλή, πολύτιμα και ακριβότερα μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα, τις φαρμακευτικές και αφροδισιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα