ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ"

Transcript

1 ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΓΙΑΒΡΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΜΙΣΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ Αλδξνληθνύιια Αλδξένπ Υποτήθια Διδάκηοπαρ, Τμήμα Γευλογίαρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών Ησάλλεο Ησάλλνπ Λέκηοπαρ, Τμήμα Πολιηικών Μησανικών &Μησ. Πεπιβάλλονηορ, Πανεπιζηήμιο Κύππος Κσλζηαληίλνο Υαηδεπαλαγηώηνπ Καθηγηηήρ, Τμήμα Γευλογίαρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών Βαζίιεηνο Σζηθνύξαο Λέκηοπαρ, Τμήμα Γευλογίαρ,, Πανεπιζηήμιο Παηπών Λέξειρ κλειδιά: επιθανειακή αποπποθηηικόηηηα, ηπισοειδήρ αναππίσηζη, ποπώδερ, αζβεζηιηικόρ ταμμίηηρ ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο θπζηθνρεκηθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε θαη ηδηαίηεξα ν πξνζδηνξηζκόο ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνθεηηθόηεηαο ηνπ κέζσ ησλ ηξηρνεηδώλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αζθαιή εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζε ρξήζε θαη ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ ζε δηάξθεηα. ην άξζξν απηό παξνπζηάδνληαη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθνύ ραξαθηεξηζκνύ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε ηεο Κύπξνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζε απνηειέζκαηα δνθηκώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κειέηε ηεο δηαβξεθηηθόηεηαο απηώλ ησλ ςακκηηώλ. Από ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη όηη νη αζβεζηηηηθνί ςακκίηεο, παξνπζηάδνπλ θάπνην βαζκό θπζηθήο πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ απνξξόθεζε λεξνύ. 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο θπζηθόο ιίζνο είλαη ίζσο ην αξραηόηεξν δνκηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ άλζξσπν. Υξεζηκνπνηήζεθε θαηά θόξνλ ζε όινπο ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο, από όινπο ζρεδόλ ηνπο δνκηθνύο πνιηηηζκνύο, γηα ηε δόκεζε δηαθόξσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Παξόιν πνπ ε ρξήζε ηνπ ζήκεξα ζε θαηλνύξγηεο θαηαζθεπέο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, ν δνκηθόο ιίζνο εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ιίζηλσλ ηζηνξηθώλ θαηαζθεπώλ θαη κλεκείσλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 Ζ δηάβξσζε (ή θζνξά) ηνπ δνκηθνύ ιίζνπ είλαη έλα πξόβιεκα πνπ επεξεάδεη άκεζα ηζηνξηθά θηήξηα θαη κλεκεία ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Μηα από ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ δηέπνπλ ηε δηάβξσζε θαη ηε θζνξά ηνπ δνκηθνύ ιίζνπ είλαη ην λεξό (πγξαζία). Φαηλόκελα όπσο ε κεηαθνξά θαη θξπζηάιισζε αιάησλ, είλαη έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθά αίηηα δηάβξσζεο ησλ θπζηθώλ ιίζσλ, ην νπνίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξνπζία πγξαζίαο κέζα ζηνπο πόξνπο απηώλ ησλ πιηθώλ. Σν λεξό κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ζηα πνξώδε πιηθά ζε πγξή ή ζε αέξηα κνξθή. Καηά ηελ πγξή θάζε κπνξεί λα εηζρσξήζεη ζηνπο πόξνπο είηε κε ηξηρνεηδή αλαξξίρεζε, είηε κε δηείζδπζε. Ο θπξηόηεξνο όκσο κεραληζκόο γηα ηελ είζνδν ηνπ λεξνύ ζηα δνκηθά πιηθά είλαη ε ηξηρνεηδήο αλαξξίρεζε (Moropoulou et al. 2001). Ζ πγξαζία πνπ ππάξρεη ζην έδαθνο, ην λεξό ηεο βξνρήο ή/θαη ε ζπκπύθλσζε ηεο πγξαζίαο ηνπ αέξα είλαη ην κέζν ησλ αιάησλ γηα λα εηζρσξήζνπλ θαη λα θξπζηαιισζνύλ ζηνπο πόξνπο ησλ δνκηθώλ ιίζσλ (Lubelli et al. 2004). Ο ρξόλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αλπςσζεί ην δηάιπκα άιαηνο κέζα ζην πιηθό εμαξηάηαη άκεζα από ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ, όπσο είλαη ην πνξώδεο, ε πδαηαπνξξόθεζε θαη ε δηαπεξαηόηεηα. Δπνκέλσο κηα ιεπηνκεξήο θαηαλόεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ηξηρνεηδνύο απνξξόθεζεο θαη κεηαθνξάο λεξνύ εληόο πνξσδώλ πιηθώλ, είλαη νπζηαζηηθή πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη κεραληζκνί ηεο δηάβξσζεο (Ioannou et al. 2004, Moropoulou et al. 1995). Μείσζε ηνπ πνζνζηνύ εηζξόθεζεο ηεο πγξαζίαο ζε δνκηθνύο ιίζνπο, κπνξεί αδηακθηζβήηεηα λα νδεγήζεη ζηελ πξνζηαζία ηνπο θαη λα επηκεθύλεη ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζε δηάξθεηα. ηελ παξνύζα εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθνύ ραξαθηεξηζκνύ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε ηεο Κύπξνπ. Αλαθνξά γίλεηαη επίζεο θαη ζηα απνηειέζκαηα δνθηκώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κειέηε ηεο δηαβξεθηηθόηεηαο απηώλ ησλ ιίζσλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν γηα δνκηθνύο, όζν θαη γηα δηαθνζκεηηθνύο ιόγνπο. 2. ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΧΝ Ζ Κύπξνο θαηαιακβάλεη κηα κνλαδηθή γεσινγηθή ζέζε ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Δίλαη ηνπνζεηεκέλε ζην ζεκείν ηεο ηξηπιήο ζύγθιηζεο ηεο Αθξηθαληθήο, ηεο Αξαβηθήο θαη ηεο Δπξαζηαηηθήο πιάθαο. Ζ γέλεζε θαη ε κεηεμέιημε ηεο Κύπξνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θαηαβύζηζεο ηεο Αθξηθαληθήο πιάθαο θάησ από ηελ πιάθα ηεο Δπξαζίαο, θαηά ην Αλώηεξν Κξεηηδηθό, ε νπνία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ νθηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ ηνπ Σξνόδνπο. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε απνθόιιεζε ησλ νθηνιηζηθώλ απηώλ πεηξσκάησλ θαη ε πεξηζηξνθή ηνπο πξνο ηα αξηζηεξά θαηά 90º, κε απνηέιεζκα λα πξνζθνιιεζνύλ ζε απηά, ζηε λόηηα θαη δπηηθή πεξηθέξεηά ηνπο πεηξώκαηα ειηθίαο Σξηαδηθνύ έσο Άλσ Κξεηηδηθνύ (Εώλε Μακσληώλ). Μεηά ην επεηζόδην απηό αθνινύζεζε κηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 πεξίνδνο 65 εθ. ρξόλσλ ηεθηνληθήο εξεκίαο, θαηά ηελ νπνία απνηέζεθαλ ζαιάζζηα αζβεζηνιηζηθά ηδήκαηα (ρεκαηηζκνί Λεπθάξσλ θαη Πάρλαο). Καηά ην Μεηόθαηλν πξνζθνιιήζεθε ε νξνζεηξά ηνπ Πεληαδαθηύινπ ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο Εώλεο ηνπ Σξνόδνπο θαη άξρηζε ε ζηαδηαθή αλύςσζε ηεο Κύπξνπ. ην ηέινο ηνπ Μεηόθαηλνπ, κηα ζεηξά από αιιόρζνλνπο αζβεζηόιηζνπο ηεο Εώλεο ηνπ Πεληαδαθηύινπ ελαπνηέζεθε ηεθηνληθά λόηηα, πάλσ ζηηο παξπθέο ηεο Εώλεο ηνπ Σξνόδνπο, πηπρώλνληαο θαη εθηνπίδνληαο όια ηα λεόηεξα ηδήκαηα πνπ ζπλάληεζε ζηελ πνξεία ηεο. Αθνινύζεζε θαηά ην Πιεηόθαηλν κηα εθ λένπ απόζεζε ηδεκάησλ, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ζήκεξα ηηο κάξγεο θαη ηνπο αζβεζηηηηθνύο ςακκίηεο ηνπ ρεκαηηζκνύ ηεο Λεπθσζίαο θαη Αζαιάζζαο. Σέινο, ζην Πιεηζηόθαηλν είρακε θαη ην ηειεπηαίν ηεθηνληθό επεηζόδην, όπνπ έγηλε ε απόηνκε αλύςσζε ηνπ ρώξνπ ηεο Κύπξνπ κε απνηέιεζκα ηελ ηειηθή αλάδπζε ηνπ ζεκεξηλνύ Σξνόδνπο θαη ηνπ Πεληαδάθηπινπ. ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθαλ 4 είδε αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε πνπ ιήθζεθαλ από δύν δηαθνξεηηθνύο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο ηεο Κύπξνπ: ηνπο ζρεκαηηζκνύο Παρλαο θαη Αζαιάζζαο. Ο γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο Πάρλαο απνηειείηαη από ηδήκαηα κεηνθαηληθήο ειηθίαο ζηα νπνία θπξηαξρνύλ πειαγηθά αζβεζηνύρα πεηξώκαηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ είλαη νη ππνθίηξηλεο έσο θαηνθίηξηλεο θξεηίδεο θαη κάξγεο, ε παξνπζία ζηξσκάησλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε θαη ε θαηά ηόπνπο αλάπηπμε θξνθαινπαγώλ πνπ ζηνπο αλώηεξνπο νξίδνληεο ηνπ ζρεκαηηζκνύ πεξηέρνπλ ζξαύζκαηα από ηα νθηνιηζηθά πεηξώκαηα ηνπ Σξνόδνπο θαζώο θαη αλζξαθηθά πιηθά αβαζώλ λεξώλ. Ο γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο Αζαιάζζαο ππέξθεηηαη ηνπ ρεκαηηζκνύ ηεο Λεπθσζίαο θαη απνηειείηαη από πνιιαπιέο ζηξώζεηο κεζόθνθθνπ έσο ρνλδξόθνθθνπ απνιηζσκαηνθόξνπ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε κε ελδηάκεζεο ζηξώζεηο ακκνύρσλ απνιηζσκαηνθόξσλ καξγώλ. Παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε ζε νιόθιεξε ηε Μεζανξία, όπνπ εθεί νη αζβεζηηηηθνί ςακκίηεο κεηαπίπηνπλ ζε θξνθαινπαγή θαη άκκνπο ή αθόκε θαη πεινύο. Με βάζε παιαηνληνινγηθνύο πξνζδηνξηζκνύο ε ειηθία ηνπ ζρεκαηηζκνύ είλαη αλώηεξε πιεηνθαηληθή - θαηώηεξε πιεηνθαηληθή. Οη ςακκίηεο πνπ πξνέξρνληαη από ην γεσινγηθό ζρεκαηηζκό Πάρλαο είλαη γλσζηνί κε ηα εκπνξηθά νλόκαηα πέηξα ησλ Κπβίδσλ, όηαλ πξνέξρνληαη από ηηο πεξηνρέο ησλ Κπβίδσλ θαη Αλώγπξαο θαη πέηξα ηεο Σόρλεο όηαλ πξνέξρνληαη από ηελ πεξηνρή Σόρλεο Αγίνπ Θενδώξνπ Λάξλαθνο. ε απηέο ηηο δύν πεξηνρέο απαληώληαη ππό κνξθή ζηξώζεσλ πάρνπο 2-20 m ελαιιαζζόκελσλ κε ζηξώζεηο κάξγαο θαη θξεηίδσλ ηνπ ίδηνπ ζρεκαηηζκνύ. Σόζν ε πέηξα ησλ Κπβίδσλ, όζν θαη ε πέηξα ηεο Σόρλεο είλαη ζπκπαγή, ιεπηόθνθθα πεηξώκαηα, κε ραξαθηεξηζηηθό κπεδ αζπξνθίηξηλν ρξώκα θαη νινθξπζηαιιηθή πθή (Κσλζηαληίλνπ & Γεκνζζέλνπο 2002). Οξπθηνινγηθά, ηα πεηξώκαηα από ηελ πεξηνρή ησλ Κπβίδσλ απνηεινύληαη από θόθθνπο ραιαδία, ζξαύζκαηα θεξαηνιίζσλ θαη ζεκαληηθό πνζνζηό απνιηζσκάησλ, ελώ ηνπηθά ζηε κάδα δηαρένληαη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 νμείδηα ζηδήξνπ. Απηά πεξηθιείνληαη θπξίσο από κηθξηηηθό αζβεζηίηε, ν νπνίνο ηνπηθά αλαθξπζηαιιώλεηαη ζε ζπαξηηηθό αζβεζηίηε. εκαληηθέο νξπθηνινγηθέο νκνηόηεηεο παξνπζηάδνπλ θαη ηα πεηξώκαηα από ηελ πεξηνρή ηεο Αλώγπξαο κε ηε δηαθνξά όηη ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή απνιηζσκάησλ θαη κηθξόηεξε ζπκκεηνρή ζξαπζκάησλ θεξαηόιηζνπ. Οη ςακκίηεο πνπ πξνέξρνληαη από ην γεσινγηθό ζρεκαηηζκό Αζαιάζζαο είλαη γλσζηνί κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ. Απνηεινύληαη από ζξαύζκαηα νζηξάθσλ, απνζηξνγγπισκέλνπο θόθθνπο θξεηίδσλ θαη αζβεζηνιίζσλ θαη ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό από άιια νξπθηά (Κσλζηαληίλνπ θαη πλεξγάηεο 2002). Οη θόθθνη ηνπο είλαη ζπγθνιιεκέλνη κε ζπαξηηηθό αζβεζηίηε. Ο βαζκόο δηαγέλεζεο ηνπ πεηξώκαηνο θαη ζπγθόιιεζεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ είλαη κέηξηνο θαη απηό ην θαζηζηά ςαζπξό θαη πνξώδεο. Σν ρξώκα ηνπο είλαη θηηξηλσπό θαη νθείιεηαη ζηελ παξνπζία νμεηδίσλ θαη πδξνμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ. 3. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 3.1 Πνξώδεο θαη επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα Σν πνξώδεο είλαη κηα από ηηο θπξηόηεξεο θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ πεηξσκάησλ θαη θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην λεξό. Έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί επεξεάδεη θαη πνιιέο άιιεο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηέο ηνπο, όπσο ηελ πδαηαπνξξόθεζε θαη ηελ αληνρή ζε ζιίςε. Ζ δνθηκή πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αλνηθηνύ πνξώδνπο κε ηε κέζνδν ηνπ θνξεζκνύ ππό ζπλζήθεο θελνύ νδεγεί επίζεο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηλόκελεο ππθλόηεηαο, ηνπ θαηλόκελνπ όγθνπ θαη ηνπ όγθνπ αλνηθηώλ πόξσλ. ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνύληαη θπβηθά δνθίκηα, ηα νπνία αξρηθά μεξαίλνληαη ζηνπο 70 ± 5 C. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύληαη ζε δνρείν θελνύ θαη ππόθεηληαη ζε απαέξσζε γηα 2 ώξεο. Παξακέλνπλ ζε ζπλζήθεο θελνύ ζε μεξή θαηάζηαζε θαη αθνινύζσο βπζίδνληαη ζε λεξό θαη δηαηεξνύληαη ζε θελό, πξνηνύ εθηεζνύλ ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν θάζε ζηάδην ηνπ πεηξάκαηνο δηαξθεί 24 ώξεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, ηα δνθίκηα δπγίδνληαη θνξεζκέλα θαη βπζηζκέλα ζην λεξό, νπόηε ππνινγίδνληαη νη ηδηόηεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Ζ επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα αλαγλσξίδεηαη σο ε πην ρξήζηκε ζεκειηώδεο παξάκεηξνο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ηξηρνεηδείο ηδηόηεηεο απνξξόθεζεο πγξώλ από πνξώδε πιηθά. Δμαξηάηαη από ηελ έληαζε επηθάλεηαο κεηαμύ πγξνύ θαη αέξα, από ην ημώδεο ηνπ πγξνύ θαη από ηελ κηθξνδνκή ηνπ ζηεξενύ. ύκθσλα κε ηνπο Moropoulou et al. (2002), ε πδαηναπνξξνθεηηθόηεηα είλαη ζπλάξηεζε ηόζν ηνπ πνξώδνπο όζν θαη ηεο δηακέηξνπ θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ πόξσλ. Καηά ηνλ Darcy (1856) ε ξνή ηνπ πγξνύ ζε έλα αθόξεζην πνξώδεο ζηεξεό πξνθύπηεη από ηηο ηξηρνεηδείο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνπο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 πόξνπο ηνπ ζηεξενύ. Ζ δηαδηθαζία αλαιύεηαη κε βάζε ηε ζεσξία αθόξεζηεο ξνήο (Philip 1969, Hall 1977) Έλα θεληξηθό απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο πξνθύπηεη από ηελ αζξνηζηηθή κέηξεζε ηνπ όγθνπ ηνπ πγξνύ πνπ απνξξνθάηαη από έλα πνξώδεο ζηεξεό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνλνδηάζηαηεο ηξηρνεηδνύο απνξξόθεζεο. Σν απνηέιεζκα απηό δίλεηαη από ηε ζρέζε: 1 2 i St (1) όπνπ i = αζξνηζηηθόο όγθνο πγξνύ πνπ απνξξνθάηαη ζε ρξόλν t αλά κνλάδα επηθάλεηαο απνξξόθεζεο. Ζ εμίζσζε (1) θαζνξίδεη ηελ επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα S κε δηάζηαζε [LT 1/2 ]. ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπβηθά δνθίκηα, ηα νπνία θάζε θνξά μεξαίλνληαλ ζε ζεξκνθξαζία 70 ± 5 C, κέρξη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κάδαο ηνπο. Σα μεξά δνθίκηα ηνπνζεηνύληαλ πάλσ ζε δύν ζηεξίγκαηα κέζα ζε λεξό, ην βάζνο ηνπ νπνίνπ δελ μεπεξλνύζε ηα 5 mm. Ζ κάδα ησλ δνθηκίσλ ειεγρόηαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζύκθσλα θαη κε ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη από ηνπο Hall & Tse (1986) θαη Gummerson et al. (1980). εκεηώλεηαη όηη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ, νη ηέζζεξηο πιεπξέο ησλ δνθηκίσλ πνπ έξρνληαλ ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα απνξξόθεζεο θαιύπηνληαλ κε επνμηθή ξεηίλε. 3.2 Γηαβξεθηηθόηεηα Θεσξείηαη κηα από ηηο θπξηόηεξεο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαλνκή, ηνλ θνξεζκό θαη ηε ξνή ησλ πγξώλ κέζα ζηα πνξώδε κέζα. Δμαξηάηαη από ηε κηθξνδνκή ηνπ ζηεξενύ, ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πγξνύ θαη ηηο επηθαλεηαθέο ηάζεηο ζ SA (κεηαμύ ζηεξενύ αέξα), ζ LA (κεηαμύ πγξνύ αέξα) θαη ζ SL (κεηαμύ ζηεξενύ πγξνύ). Όηαλ ην πγξό έξζεη ζε επαθή κε ην ζηεξεό, ε εγγελήο απνξξνθεηηθόηεηα S i (intrinsic sorptivity) δίλεηαη από ηελ ζρέζε: 1 2 S ) (2) ( S i όπνπ β = δείθηεο δηαβξνρήο (wetting index), S = απνξξνθεηηθόηεηα, ζ = επηθαλεηαθή ηάζε θαη n = ημώδεο. Όηαλ έρνπκε πιήξε δηαβξνρή ε πγξή επηθάλεηα είλαη εθαπηόκελε ηνπ ζηεξενύ ζε όια ηα ζεκεία πνπ ζπκπίπηνπλ νη ηξεηο παξάγνληεο ζηεξεό πγξό αέξαο θαη ν δείθηεο δηαβξνρήο β = 1. Όηαλ δελ έρνπκε πιήξε δηαβξνρή, ηόηε ε αθηίλα θπξηόηεηαο ηεο πγξήο επηθάλεηαο εμαξηάηαη από 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 ηνλ παξάγνληα β ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο 0 < β < 1. ε θάζε πεξίπησζε S ~ (ζ/n) 1/2. Απηό έρεη επηβεβαησζεί από ηνπο Gummerson et al. (1980) γηα θεξακηθό ηνύβιν θαη από ηελ Taylor (1998) γηα ηζηκεληνεηδή θαη αζβεζηόιηζνπο. Από πεηξακαηηθέο δνθηκέο (Taylor 1998) απνδείρηεθε πσο ηα ηζηκεληνεηδή πιηθά παξνπζηάδνπλ αλώκαια ρακειή πδαηαπνξξόθεζε θαη απηό νθείιεηαη ζηε δηόγθσζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο. Αλάινγα ρακειή πδαηαπνξξνθεηηθόηεηα παξαηεξήζεθε θαη ζε αζβεζηόιηζνπο (Taylor et al. 2000, Ioannou et al. 2004), ρσξίο όκσο λα παξαηεξεζνύλ αιιαγέο ζηε κηθξνδνκή ησλ πιηθώλ απηώλ. Γηα ηα νξγαληθά πγξά παξαηεξείηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πιήξεο δηαβξνρή. ηελ παξνύζα εξγαζία, από ηα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ραξαθηεξηζκό ησλ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε, επηιέρζεζαλ θάπνηα ηα νπνία ππεβιήζεζαλ ζε δηαδνρηθέο δνθηκέο ηξηρνεηδνύο απνξξόθεζεο λεξνύ θαη νξγαληθώλ πγξώλ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε δηαβξεθηηθόηεηά ηνπο. Σα νξγαληθά πγξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηξεζνύλ νη ηξηρνεηδείο ηδηόηεηεο απνξξόθεζεο ησλ δεηγκάησλ ήηαλ ηα νηλνπλεύκαηα αηζαλόιε θαη πξνπαλόιε θαη ν πδξνγνλάλζξαθαο επηάλην. ε όιεο ηηο δνθηκέο νη νπνίεο έγηλαλ ζε θιίβαλν ειεγρόκελεο ζεξκνθξαζίαο, ε απνξξόθεζε πγξνύ γηλόηαλ από ηελ ίδηα επηθάλεηα. Αλάκεζα ζηηο δνθηκέο ηα δείγκαηα μεξαίλνληαλ ζε ζεξκνθξαζία 70 ± 5 C. ε όζα δείγκαηα παξαηεξήζεθε ρακειή δηαβξεθηηθόηεηα, β < 1, αθνινύζεζε ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηνπο 400 C γηα 5 ώξεο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηόρεπε ζηελ θαύζε δηαθόξσλ θπζηθώλ νξγαληθώλ ξππαληώλ πνπ πηζαλόλ λα πεξηέρνληαλ ζην δείγκα (Ioannou et al 2004). 4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 4.1 Πνξώδεο Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ πνξώδνπο Πεξηνρή Αξηζκόο Πνξώδεο (%) Μέγηζηε Διάρηζηε Γεηγκάησλ (κ.ν* ± η.α**) Σηκή Σηκή Αλώγπξα ± Άγηνο Θεόδσξνο ± Κπβίδεο ± Γεξόιαθθνο ± *κ.ν = κέζνο όξνο **η.α = ηππηθή απόθιηζε ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ ηηκώλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πνξώδνπο ησλ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε πνπ κειεηήζεθαλ. Από ηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη όηη, κε εμαίξεζε ηελ πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ, ηα άιια ηξία είδε, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην γεσινγηθό ζρεκαηηζκό, παξνπζηάδνπλ πνξώδεο κε παξόκνηα ηηκή (24-27 %) Ζ πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ςειό πνξώδεο πνπ μεπεξλά ην 40%. 4.2 Δπηθαλεηαθή Απνξξνθεηηθόηεηα ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ ηηκώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνθεηηθόηεηαο ησλ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε πνπ κειεηήζεθαλ. Οη ηηκέο είλαη δηνξζσκέλεο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20 C. Ζ δηόξζσζε πξνθύπηεη από ηε ζρέζε: ( A S B A B S / ) ( / ) /( / ) (3) όπνπ S A = κεηξεκέλε απνξξνθεηηθόηεηα, S B = δεηνύκελε απνξξνθεηηθόηεηα ζηνπο 20 C, (ζ/n) 1/2 A = ζηαζεξά πνπ δίλεηαη από ηε ζεξκνθξαζία δνθηκώλ θαη (ζ/n) 1/2 B = ζηαζεξά ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20 C. Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ πδαηαπνξξνθεηηθόηεηαο Πεξηνρή Αξηζκόο Τδαηαπνξξνθεηηθόηεηα Μέγηζηε Διάρηζηε Γεηγκάησλ (mm/min 1/2 ) Σηκή Σηκή (κ.ν* ± η.α**) Αλώγπξα ± Άγηνο Θεόδσξνο ± Κπβίδεο ± Γεξόιαθθνο ± *κ.ν= κέζνο όξνο, **η.α = ηππηθή απόθιηζε Όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνξώδνπο έηζη θαη ζηελ επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα παξαηεξείηαη όηη ε πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ, παξνπζηάδεη αηζζεηά πςειόηεξε ηηκή ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια ηξία είδε πεηξσκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε όκσο παξαηεξείηαη θαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ πέηξα ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ, ε νπνία παξόιν πνπ παξνπζηάδεη έλα πνξώδεο κε ηηκή αξθεηά θνληά ζε απηή ησλ Κπβίδσλ, ε επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηά ηεο είλαη πνιύ ρακειόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ησλ Κπβίδσλ. εκεηώλεηαη όηη ε είζνδνο λεξνύ ζε πνξώδε πιηθά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ παξνπζία ηξηρνεηδώλ αγγείσλ θαη εμαξηάηαη άκεζα από ην πνξώδεο θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ πιηθώλ απηώλ. Όζν 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 i (mm) ππθλόηεξν (κηθξό πνξώδεο) είλαη ην πιηθό, ηόζν ιηγόηεξν λεξό κπνξεί λα απνξξνθήζεη. Ζ είζνδνο ηνπ λεξνύ κέζα ζε έλα πνξώδεο πιηθό, όκσο, δελ εμαξηάηαη κόλν από ηνλ όγθν ησλ θελώλ, αιιά θαη από ηε κνξθή θαη ην κέγεζόο ηνπο. Μεγάινη θαη επζύγξακκνη πόξνη επηηξέπνπλ εύθνια ηελ είζνδν ηνπ λεξνύ. Αληίζεηα, πνιύ κηθξνί (ππνηξηρνεηδείο) θαη δαηδαιώδεηο πόξνη, όπσο επίζεο θαη πόξνη πνπ δελ ζπγθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο δπζρεξαίλνπλ πνιύ ή αθόκε θάλνπλ αδύλαηε ηελ αλαξξόθεζε λεξνύ (Moropoulou et al. 2002). 4.3 Γνθηκή πξνζδηνξηζκνύ δηαβξεθηηθόηεηαο ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δνθηκέο πξνζδηνξηζκνύ ηεο δηαβξεθηηθόηεηαο. Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά επηιεγκέλσλ δεηγκάησλ Κσδηθόο Πεξηνρή Γηαζηάζεηο Πνξώδεο Ππθλόηεηα Τδαηαπνξ. Γείγκαηνο Πξνέιεπζεο (cm) (%) (Kg/m 3 ) (mm/min 1/2 ) ΑΑΥ20 Αλώγπξα 7 x 7 x ΑΓΘ5 Άγηνο Θεόδσξνο 7 x 7 x ΑΑΚ24 Κπβίδεο 8 x 8 x ΑΑΓ2 Γεξόιαθθνο 6 x 6 x Υαξαθηεξηζηηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ από ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δνθηκώλ ηξηρνεηδνύο απνξξόθεζεο λεξνύ θαη νξγαληθώλ πγξώλ, πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 1. Από ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλεηαη όηη ε αζξνηζηηθή αλαξξίρεζε πγξνύ i απμάλεηαη γξακκηθά κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο πεξηερόκελεο πεξηόδνπ t 1/2, αλεμαξηήησο πγξνύ δνθηκήο t 1/2 (min 1/2 ) Δηθόλα 1. Σξηρνεηδήο απνξξόθεζε i Vs t 1/2 γηα λεξό θαη νξγαληθά πγξά. ( ) ΑΑΚ24 λεξό (28ºC), ( ) ΑΑΚ24 επηάλην (28ºC), ( ) ΑΓΘ5 λεξό (38ºC), (*) ΑΑΚ24 πξνπαλόιε (28ºC). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 S (mm min -1/2 ) S (mm min -1/2 ) S (mm min -1/2 ) ηελ Δηθόλα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνθεηηθόηεηαο S Vs (ζ/n) 1/2 γηα λεξό θαη νξγαληθά πγξά. Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε παξαηεξνύκε όηη ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα εκπίπηνπλ ζε επζείεο γξακκέο. πκπεξαίλνπκε δειαδή όηη νη ηξηρνεηδείο δπλάκεηο απνξξόθεζεο ησλ δεηγκάησλ δελ επεξεάδνληαη από ηε ζεηξά κε ηελ νπνία απνξξνθνύληαη ηα νξγαληθά πγξά, αιιά νύηε θαη από ηελ επαλαιακβαλόκελε ύγξαλζε θαη μήξαλζε ησλ δεηγκάησλ. Από ηελ Δηθόλα 2 θαη κε βάζε ηελ εμίζσζε (2) κπνξνύκε επίζεο λα ππνινγίζνπκε ην δείθηε δηαβξνρήο β = 0,32 γηα λεξό γηα ην δείγκα ΑΓΘ5, ην νπνίν παξνπζηάδεη αλώκαια ρακειή πδαηαπνξξόθεζε (σ/n) 1/2 (m 1/2 s -1/2 ) (σ/n) 1/2 (m 1/2 s -1/2 ) Δηθόλα 2. Δπηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα S Vs (ζ/n) 1/2 γηα λεξό θαη νξγαληθά πγξά. Αξηζηεξά: ΑΑΥ20 ( ) λεξό, ( ) αηζαλόιε, ( ) επηάλην. Γεμηά: ΑΓΘ5 ( ) λεξό, ( ) αηζαλόιε, ( ) επηάλην (σ/n) 1/2 (m 1/2 s -1/2 ) Δηθόλα 3. Δπηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα S Vs (ζ/n) 1/2 γηα ην δείγκα ΑΓΘ5, πξηλ θαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. ( ) λεξό, ( ) αηζαλόιε, ( ) επηάλην πξηλ ηελ επεμεξγαζία. (X) λεξό κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 ηελ Δηθόλα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα S Vs (ζ/n) 1/2 γηα ην δείγκα ΑΓΘ5, κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη έρεη επηηεπρζεί απνκάθξπλζε ησλ πεξηζζόηεξσλ νξγαληθώλ ξύπσλ, πνπ πξνθαινύζαλ ηελ αλώκαια ρακειή δηαβξεθηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο. Σόζν ηα απνηειέζκαηα γηα ην λεξό όζν θαη γηα ηα νξγαληθά πγξά, θαίλεηαη όηη ζπκπίπηνπλ ζε κηα εληαία γξακκή κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία (β = 1). Παξόιν πνπ νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί ηεο ζεξκηθήο απνζύλζεζεο ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ είλαη αξθεηά ζύλζεηεο, ζεσξείηαη όηη απηή ε απνζύλζεζε πεξηιακβάλεη γεληθά ηνλ απνπνιπκεξηζκό ησλ δεζκώλ πνπ επηθξαηνύλ κεηαμύ ησλ κνξίσλ ηνπο, κε απνηέιεζκα κεηά ηελ επεμεξγαζία λα κελ ιεηηνπξγνύλ ζαλ νκάδα θαη έηζη λα ζρεκαηίδνληαη ειεύζεξεο βάζεηο πνπ εμειίζζνληαη ζε H 2 O, CO θαη CO 2 (Gaffey et al 1991). Οη Love & Woronow (1991) ππνζηεξίδνπλ όηη κε ηε ζέξκαλζε δελ αθαηξείηαη ην νξγαληθό πιηθό, αιιά απαλζξαθώλεηαη. Απηό δηαπηζηώλεηαη από παξαηεξήζεηο ζηα δείγκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηνπο 400ºC εκθαλίζηεθε ζηελ επηθάλεηα ηνπο κηα καύξε θξνύζηα, πνπ πηζαλόηαηα λα είλαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ άλζξαθα. 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Από ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θπζηθνύ ραξαθηεξηζκνύ ησλ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε δηαπηζηώλεηαη πσο ε πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά πςειόηεξεο ηηκέο πνξώδνπο θαη επηθαλεηαθήο πδαηαπνξξνθεηηθόηεηαο από ηα άιια ηξία είδε πνπ ειέγρζεθαλ θαη απηό νθείιεηαη ζην όηη πξνέξρεηαη από δηαθνξεηηθό γεσινγηθό ζρεκαηηζκό θαη έρεη δηαθνξεηηθή ιηζνινγηθή ζύζηαζε. Από ηηο δνθηκέο πξνζδηνξηζκνύ ηεο δηαβξεθηηθόηεηαο πνπ έγηλαλ ζηα επηιεγκέλα δείγκαηα αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε παξαηεξνύκε όηη ε επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα ζε λεξό ζην δείγκα ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ είλαη αλώκαια ρακειή. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνθεηηθόηεηαο. Απηό απνδεηθλύεη όηη ε ρακειή πδαηαπνξξνθεηηθόηεηα ησλ δνκηθώλ ιίζσλ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία θπηηθώλ νξγαληθώλ ξύπσλ. 6. ΑΝΑΦΟΡΔ Darcy, H Fontaines Publiques de la Ville de Dijon. Librairie des Corps Impériaux des Ponts et Chausses et des Mines, Paris 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Gaffey, S.J. Kolak, J.J. & Bronnimann, C.E. Effects of drying, heating, annealing, and roasting on carbonate skeletal material, with geochemical and diagenetic implications. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 55, No 6, (1991), Gummerson, R.J., Hall, C. & Hoff, W.D. Water movement in porous building materials II. Hydraulic suction and sorptivity of brick and other mansory materials. Building and Environment, Vol. 15, No2, (1980), Hall, C. Water movement in porous building materials I. Unsaturated flow theory and its applications. Building and Environment, Vol. 12, No 2 (1977) Hall, C. & Tse, T.K.M. Water movement in porous building materials VI. The sorptivity of mortars. Building and Environment, Vol. 21, No 2 (1986) Ioannou, I., Hoff W.D. & Hall, C. On the role of organic adlayers in the anomalous water sorptivity of Lépine limestone. J. Colloid and Interface Science, Vol.279 No 1 (2004) Κσλζηαληίλνπ, Γ. & Γεκνζζέλνπο, Μ. Ο δνκηθόο ιίζνο ζηελ Κύπξν- Μηα ηζηνξία 9000 ρξόλσλ, (2002), Πξαθηηθά δηεκεξίδαο κε ηίηιν: Ο δνκηθόο ιίζνο ζηα κλεκεία, ζει , Γηνξγάλσζε ΗΓΜΔ, Διιεληθό Σκήκα ICOMOS, ΣΔΔ, ύιινγνο Αξρηηεθηόλσλ Λέζβνπ, Αζήλα. Κσλζηαληίλνπ, Γ., Παλαγίδεο, Η., Ξελνθώληνο, Κ., Αθξνδίζεο,., Μηραειίδεο, Π., Κξακβήο,. Ζ Γεσινγία ηεο Κύπξνπ, Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο, Λεπθσζία (1997) Love, K.M. & Woronow, A. Chemical changes induced in aragonite using treatments for the destruction of organic material. Chemical Geology, Vol. 93, No 3-4, (1991), Lubelli, B., Van Hees, R.P.J & Brocen, H.J.P. Experimental research on hygroscopic behaviour of porous specimens contaminated with salts. Construction and Building Materials, Vol.18, No. 5 (2004) Moropoulou, A., Theoulakis, P., Tsiourva, T., Kourteli, C., Labropoulos, K., Salt and humidity impact on porous stone masonries in marine environment, Materials Issues in Art and Archaeology IV, Vol. 352, ed. J.R. Druzik, P.B. Vandiver, Publ. Materials Research Society, Pittsburgh (1995) Moropoulou, A., Bisbikou, K., Van Grieken, R., Torfs, K., Correlation between aerosols, deposits and weathering crusts on ancient marbles, Environmental Technology, Vol. 22, No 6 (2001) Moropoulou, A., Koui, M., Theoulakis, P., Bakolas, A., Roumpopoulos, K., Michailidis, P., Van Grieken, R., Cardell-Fernandez, Microstructural criteria for the evaluation of stone susceptibility to sea-salt decay, in Proc. 5th Int. Symp. on the Protection and Conservation of the Cultural Heritage in Mediterranean Cities, ed. E. Galan, F. Zezza, Publ. Swets & Zitlinger, Seville (2002) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Philip. J.R., Theory of infiltration. Advan. Hydrosci,. Vol. 5 (1969) Taylor, S.C. A study of liquid transport properties of cement-based materials, Ph.D. Thesis (under the supervision of Prof. W.D. Hoff and Dr. M.A. Wilson), Department of Building Engineering, UMIST, Manchester (1998). Taylor, S.C., Hall, C., Hoff, W.D. & Wilson, M.A. Wetting in Capillary Liquid Absorption by Limestones J. Colloid and Interface Science, Vol. 224, No 2 (2000) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Μ.Ι.Σάββα, Κ.Λ.Καρθόποσλος, Γ.Ι.Καράγγελος, Μ.Ι.Αναγνφζηάκης, Σ.Δ.Σιμόποσλος Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Τομέας Πσρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα