ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ"

Transcript

1 ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΓΙΑΒΡΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΜΙΣΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ Αλδξνληθνύιια Αλδξένπ Υποτήθια Διδάκηοπαρ, Τμήμα Γευλογίαρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών Ησάλλεο Ησάλλνπ Λέκηοπαρ, Τμήμα Πολιηικών Μησανικών &Μησ. Πεπιβάλλονηορ, Πανεπιζηήμιο Κύππος Κσλζηαληίλνο Υαηδεπαλαγηώηνπ Καθηγηηήρ, Τμήμα Γευλογίαρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών Βαζίιεηνο Σζηθνύξαο Λέκηοπαρ, Τμήμα Γευλογίαρ,, Πανεπιζηήμιο Παηπών Λέξειρ κλειδιά: επιθανειακή αποπποθηηικόηηηα, ηπισοειδήρ αναππίσηζη, ποπώδερ, αζβεζηιηικόρ ταμμίηηρ ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο θπζηθνρεκηθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε θαη ηδηαίηεξα ν πξνζδηνξηζκόο ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνθεηηθόηεηαο ηνπ κέζσ ησλ ηξηρνεηδώλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αζθαιή εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζε ρξήζε θαη ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ ζε δηάξθεηα. ην άξζξν απηό παξνπζηάδνληαη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθνύ ραξαθηεξηζκνύ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε ηεο Κύπξνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζε απνηειέζκαηα δνθηκώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κειέηε ηεο δηαβξεθηηθόηεηαο απηώλ ησλ ςακκηηώλ. Από ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη όηη νη αζβεζηηηηθνί ςακκίηεο, παξνπζηάδνπλ θάπνην βαζκό θπζηθήο πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ απνξξόθεζε λεξνύ. 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο θπζηθόο ιίζνο είλαη ίζσο ην αξραηόηεξν δνκηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ άλζξσπν. Υξεζηκνπνηήζεθε θαηά θόξνλ ζε όινπο ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο, από όινπο ζρεδόλ ηνπο δνκηθνύο πνιηηηζκνύο, γηα ηε δόκεζε δηαθόξσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Παξόιν πνπ ε ρξήζε ηνπ ζήκεξα ζε θαηλνύξγηεο θαηαζθεπέο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, ν δνκηθόο ιίζνο εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ιίζηλσλ ηζηνξηθώλ θαηαζθεπώλ θαη κλεκείσλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 Ζ δηάβξσζε (ή θζνξά) ηνπ δνκηθνύ ιίζνπ είλαη έλα πξόβιεκα πνπ επεξεάδεη άκεζα ηζηνξηθά θηήξηα θαη κλεκεία ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Μηα από ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ δηέπνπλ ηε δηάβξσζε θαη ηε θζνξά ηνπ δνκηθνύ ιίζνπ είλαη ην λεξό (πγξαζία). Φαηλόκελα όπσο ε κεηαθνξά θαη θξπζηάιισζε αιάησλ, είλαη έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθά αίηηα δηάβξσζεο ησλ θπζηθώλ ιίζσλ, ην νπνίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξνπζία πγξαζίαο κέζα ζηνπο πόξνπο απηώλ ησλ πιηθώλ. Σν λεξό κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ζηα πνξώδε πιηθά ζε πγξή ή ζε αέξηα κνξθή. Καηά ηελ πγξή θάζε κπνξεί λα εηζρσξήζεη ζηνπο πόξνπο είηε κε ηξηρνεηδή αλαξξίρεζε, είηε κε δηείζδπζε. Ο θπξηόηεξνο όκσο κεραληζκόο γηα ηελ είζνδν ηνπ λεξνύ ζηα δνκηθά πιηθά είλαη ε ηξηρνεηδήο αλαξξίρεζε (Moropoulou et al. 2001). Ζ πγξαζία πνπ ππάξρεη ζην έδαθνο, ην λεξό ηεο βξνρήο ή/θαη ε ζπκπύθλσζε ηεο πγξαζίαο ηνπ αέξα είλαη ην κέζν ησλ αιάησλ γηα λα εηζρσξήζνπλ θαη λα θξπζηαιισζνύλ ζηνπο πόξνπο ησλ δνκηθώλ ιίζσλ (Lubelli et al. 2004). Ο ρξόλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αλπςσζεί ην δηάιπκα άιαηνο κέζα ζην πιηθό εμαξηάηαη άκεζα από ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ, όπσο είλαη ην πνξώδεο, ε πδαηαπνξξόθεζε θαη ε δηαπεξαηόηεηα. Δπνκέλσο κηα ιεπηνκεξήο θαηαλόεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ηξηρνεηδνύο απνξξόθεζεο θαη κεηαθνξάο λεξνύ εληόο πνξσδώλ πιηθώλ, είλαη νπζηαζηηθή πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη κεραληζκνί ηεο δηάβξσζεο (Ioannou et al. 2004, Moropoulou et al. 1995). Μείσζε ηνπ πνζνζηνύ εηζξόθεζεο ηεο πγξαζίαο ζε δνκηθνύο ιίζνπο, κπνξεί αδηακθηζβήηεηα λα νδεγήζεη ζηελ πξνζηαζία ηνπο θαη λα επηκεθύλεη ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζε δηάξθεηα. ηελ παξνύζα εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθνύ ραξαθηεξηζκνύ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε ηεο Κύπξνπ. Αλαθνξά γίλεηαη επίζεο θαη ζηα απνηειέζκαηα δνθηκώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κειέηε ηεο δηαβξεθηηθόηεηαο απηώλ ησλ ιίζσλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν γηα δνκηθνύο, όζν θαη γηα δηαθνζκεηηθνύο ιόγνπο. 2. ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΧΝ Ζ Κύπξνο θαηαιακβάλεη κηα κνλαδηθή γεσινγηθή ζέζε ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Δίλαη ηνπνζεηεκέλε ζην ζεκείν ηεο ηξηπιήο ζύγθιηζεο ηεο Αθξηθαληθήο, ηεο Αξαβηθήο θαη ηεο Δπξαζηαηηθήο πιάθαο. Ζ γέλεζε θαη ε κεηεμέιημε ηεο Κύπξνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θαηαβύζηζεο ηεο Αθξηθαληθήο πιάθαο θάησ από ηελ πιάθα ηεο Δπξαζίαο, θαηά ην Αλώηεξν Κξεηηδηθό, ε νπνία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ νθηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ ηνπ Σξνόδνπο. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε απνθόιιεζε ησλ νθηνιηζηθώλ απηώλ πεηξσκάησλ θαη ε πεξηζηξνθή ηνπο πξνο ηα αξηζηεξά θαηά 90º, κε απνηέιεζκα λα πξνζθνιιεζνύλ ζε απηά, ζηε λόηηα θαη δπηηθή πεξηθέξεηά ηνπο πεηξώκαηα ειηθίαο Σξηαδηθνύ έσο Άλσ Κξεηηδηθνύ (Εώλε Μακσληώλ). Μεηά ην επεηζόδην απηό αθνινύζεζε κηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 πεξίνδνο 65 εθ. ρξόλσλ ηεθηνληθήο εξεκίαο, θαηά ηελ νπνία απνηέζεθαλ ζαιάζζηα αζβεζηνιηζηθά ηδήκαηα (ρεκαηηζκνί Λεπθάξσλ θαη Πάρλαο). Καηά ην Μεηόθαηλν πξνζθνιιήζεθε ε νξνζεηξά ηνπ Πεληαδαθηύινπ ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο Εώλεο ηνπ Σξνόδνπο θαη άξρηζε ε ζηαδηαθή αλύςσζε ηεο Κύπξνπ. ην ηέινο ηνπ Μεηόθαηλνπ, κηα ζεηξά από αιιόρζνλνπο αζβεζηόιηζνπο ηεο Εώλεο ηνπ Πεληαδαθηύινπ ελαπνηέζεθε ηεθηνληθά λόηηα, πάλσ ζηηο παξπθέο ηεο Εώλεο ηνπ Σξνόδνπο, πηπρώλνληαο θαη εθηνπίδνληαο όια ηα λεόηεξα ηδήκαηα πνπ ζπλάληεζε ζηελ πνξεία ηεο. Αθνινύζεζε θαηά ην Πιεηόθαηλν κηα εθ λένπ απόζεζε ηδεκάησλ, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ζήκεξα ηηο κάξγεο θαη ηνπο αζβεζηηηηθνύο ςακκίηεο ηνπ ρεκαηηζκνύ ηεο Λεπθσζίαο θαη Αζαιάζζαο. Σέινο, ζην Πιεηζηόθαηλν είρακε θαη ην ηειεπηαίν ηεθηνληθό επεηζόδην, όπνπ έγηλε ε απόηνκε αλύςσζε ηνπ ρώξνπ ηεο Κύπξνπ κε απνηέιεζκα ηελ ηειηθή αλάδπζε ηνπ ζεκεξηλνύ Σξνόδνπο θαη ηνπ Πεληαδάθηπινπ. ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθαλ 4 είδε αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε πνπ ιήθζεθαλ από δύν δηαθνξεηηθνύο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο ηεο Κύπξνπ: ηνπο ζρεκαηηζκνύο Παρλαο θαη Αζαιάζζαο. Ο γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο Πάρλαο απνηειείηαη από ηδήκαηα κεηνθαηληθήο ειηθίαο ζηα νπνία θπξηαξρνύλ πειαγηθά αζβεζηνύρα πεηξώκαηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ είλαη νη ππνθίηξηλεο έσο θαηνθίηξηλεο θξεηίδεο θαη κάξγεο, ε παξνπζία ζηξσκάησλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε θαη ε θαηά ηόπνπο αλάπηπμε θξνθαινπαγώλ πνπ ζηνπο αλώηεξνπο νξίδνληεο ηνπ ζρεκαηηζκνύ πεξηέρνπλ ζξαύζκαηα από ηα νθηνιηζηθά πεηξώκαηα ηνπ Σξνόδνπο θαζώο θαη αλζξαθηθά πιηθά αβαζώλ λεξώλ. Ο γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο Αζαιάζζαο ππέξθεηηαη ηνπ ρεκαηηζκνύ ηεο Λεπθσζίαο θαη απνηειείηαη από πνιιαπιέο ζηξώζεηο κεζόθνθθνπ έσο ρνλδξόθνθθνπ απνιηζσκαηνθόξνπ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε κε ελδηάκεζεο ζηξώζεηο ακκνύρσλ απνιηζσκαηνθόξσλ καξγώλ. Παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε ζε νιόθιεξε ηε Μεζανξία, όπνπ εθεί νη αζβεζηηηηθνί ςακκίηεο κεηαπίπηνπλ ζε θξνθαινπαγή θαη άκκνπο ή αθόκε θαη πεινύο. Με βάζε παιαηνληνινγηθνύο πξνζδηνξηζκνύο ε ειηθία ηνπ ζρεκαηηζκνύ είλαη αλώηεξε πιεηνθαηληθή - θαηώηεξε πιεηνθαηληθή. Οη ςακκίηεο πνπ πξνέξρνληαη από ην γεσινγηθό ζρεκαηηζκό Πάρλαο είλαη γλσζηνί κε ηα εκπνξηθά νλόκαηα πέηξα ησλ Κπβίδσλ, όηαλ πξνέξρνληαη από ηηο πεξηνρέο ησλ Κπβίδσλ θαη Αλώγπξαο θαη πέηξα ηεο Σόρλεο όηαλ πξνέξρνληαη από ηελ πεξηνρή Σόρλεο Αγίνπ Θενδώξνπ Λάξλαθνο. ε απηέο ηηο δύν πεξηνρέο απαληώληαη ππό κνξθή ζηξώζεσλ πάρνπο 2-20 m ελαιιαζζόκελσλ κε ζηξώζεηο κάξγαο θαη θξεηίδσλ ηνπ ίδηνπ ζρεκαηηζκνύ. Σόζν ε πέηξα ησλ Κπβίδσλ, όζν θαη ε πέηξα ηεο Σόρλεο είλαη ζπκπαγή, ιεπηόθνθθα πεηξώκαηα, κε ραξαθηεξηζηηθό κπεδ αζπξνθίηξηλν ρξώκα θαη νινθξπζηαιιηθή πθή (Κσλζηαληίλνπ & Γεκνζζέλνπο 2002). Οξπθηνινγηθά, ηα πεηξώκαηα από ηελ πεξηνρή ησλ Κπβίδσλ απνηεινύληαη από θόθθνπο ραιαδία, ζξαύζκαηα θεξαηνιίζσλ θαη ζεκαληηθό πνζνζηό απνιηζσκάησλ, ελώ ηνπηθά ζηε κάδα δηαρένληαη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 νμείδηα ζηδήξνπ. Απηά πεξηθιείνληαη θπξίσο από κηθξηηηθό αζβεζηίηε, ν νπνίνο ηνπηθά αλαθξπζηαιιώλεηαη ζε ζπαξηηηθό αζβεζηίηε. εκαληηθέο νξπθηνινγηθέο νκνηόηεηεο παξνπζηάδνπλ θαη ηα πεηξώκαηα από ηελ πεξηνρή ηεο Αλώγπξαο κε ηε δηαθνξά όηη ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή απνιηζσκάησλ θαη κηθξόηεξε ζπκκεηνρή ζξαπζκάησλ θεξαηόιηζνπ. Οη ςακκίηεο πνπ πξνέξρνληαη από ην γεσινγηθό ζρεκαηηζκό Αζαιάζζαο είλαη γλσζηνί κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ. Απνηεινύληαη από ζξαύζκαηα νζηξάθσλ, απνζηξνγγπισκέλνπο θόθθνπο θξεηίδσλ θαη αζβεζηνιίζσλ θαη ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό από άιια νξπθηά (Κσλζηαληίλνπ θαη πλεξγάηεο 2002). Οη θόθθνη ηνπο είλαη ζπγθνιιεκέλνη κε ζπαξηηηθό αζβεζηίηε. Ο βαζκόο δηαγέλεζεο ηνπ πεηξώκαηνο θαη ζπγθόιιεζεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ είλαη κέηξηνο θαη απηό ην θαζηζηά ςαζπξό θαη πνξώδεο. Σν ρξώκα ηνπο είλαη θηηξηλσπό θαη νθείιεηαη ζηελ παξνπζία νμεηδίσλ θαη πδξνμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ. 3. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 3.1 Πνξώδεο θαη επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα Σν πνξώδεο είλαη κηα από ηηο θπξηόηεξεο θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ πεηξσκάησλ θαη θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην λεξό. Έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί επεξεάδεη θαη πνιιέο άιιεο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηέο ηνπο, όπσο ηελ πδαηαπνξξόθεζε θαη ηελ αληνρή ζε ζιίςε. Ζ δνθηκή πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αλνηθηνύ πνξώδνπο κε ηε κέζνδν ηνπ θνξεζκνύ ππό ζπλζήθεο θελνύ νδεγεί επίζεο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηλόκελεο ππθλόηεηαο, ηνπ θαηλόκελνπ όγθνπ θαη ηνπ όγθνπ αλνηθηώλ πόξσλ. ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνύληαη θπβηθά δνθίκηα, ηα νπνία αξρηθά μεξαίλνληαη ζηνπο 70 ± 5 C. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύληαη ζε δνρείν θελνύ θαη ππόθεηληαη ζε απαέξσζε γηα 2 ώξεο. Παξακέλνπλ ζε ζπλζήθεο θελνύ ζε μεξή θαηάζηαζε θαη αθνινύζσο βπζίδνληαη ζε λεξό θαη δηαηεξνύληαη ζε θελό, πξνηνύ εθηεζνύλ ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν θάζε ζηάδην ηνπ πεηξάκαηνο δηαξθεί 24 ώξεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, ηα δνθίκηα δπγίδνληαη θνξεζκέλα θαη βπζηζκέλα ζην λεξό, νπόηε ππνινγίδνληαη νη ηδηόηεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Ζ επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα αλαγλσξίδεηαη σο ε πην ρξήζηκε ζεκειηώδεο παξάκεηξνο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ηξηρνεηδείο ηδηόηεηεο απνξξόθεζεο πγξώλ από πνξώδε πιηθά. Δμαξηάηαη από ηελ έληαζε επηθάλεηαο κεηαμύ πγξνύ θαη αέξα, από ην ημώδεο ηνπ πγξνύ θαη από ηελ κηθξνδνκή ηνπ ζηεξενύ. ύκθσλα κε ηνπο Moropoulou et al. (2002), ε πδαηναπνξξνθεηηθόηεηα είλαη ζπλάξηεζε ηόζν ηνπ πνξώδνπο όζν θαη ηεο δηακέηξνπ θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ πόξσλ. Καηά ηνλ Darcy (1856) ε ξνή ηνπ πγξνύ ζε έλα αθόξεζην πνξώδεο ζηεξεό πξνθύπηεη από ηηο ηξηρνεηδείο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνπο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 πόξνπο ηνπ ζηεξενύ. Ζ δηαδηθαζία αλαιύεηαη κε βάζε ηε ζεσξία αθόξεζηεο ξνήο (Philip 1969, Hall 1977) Έλα θεληξηθό απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο πξνθύπηεη από ηελ αζξνηζηηθή κέηξεζε ηνπ όγθνπ ηνπ πγξνύ πνπ απνξξνθάηαη από έλα πνξώδεο ζηεξεό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνλνδηάζηαηεο ηξηρνεηδνύο απνξξόθεζεο. Σν απνηέιεζκα απηό δίλεηαη από ηε ζρέζε: 1 2 i St (1) όπνπ i = αζξνηζηηθόο όγθνο πγξνύ πνπ απνξξνθάηαη ζε ρξόλν t αλά κνλάδα επηθάλεηαο απνξξόθεζεο. Ζ εμίζσζε (1) θαζνξίδεη ηελ επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα S κε δηάζηαζε [LT 1/2 ]. ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπβηθά δνθίκηα, ηα νπνία θάζε θνξά μεξαίλνληαλ ζε ζεξκνθξαζία 70 ± 5 C, κέρξη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κάδαο ηνπο. Σα μεξά δνθίκηα ηνπνζεηνύληαλ πάλσ ζε δύν ζηεξίγκαηα κέζα ζε λεξό, ην βάζνο ηνπ νπνίνπ δελ μεπεξλνύζε ηα 5 mm. Ζ κάδα ησλ δνθηκίσλ ειεγρόηαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζύκθσλα θαη κε ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη από ηνπο Hall & Tse (1986) θαη Gummerson et al. (1980). εκεηώλεηαη όηη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ, νη ηέζζεξηο πιεπξέο ησλ δνθηκίσλ πνπ έξρνληαλ ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα απνξξόθεζεο θαιύπηνληαλ κε επνμηθή ξεηίλε. 3.2 Γηαβξεθηηθόηεηα Θεσξείηαη κηα από ηηο θπξηόηεξεο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαλνκή, ηνλ θνξεζκό θαη ηε ξνή ησλ πγξώλ κέζα ζηα πνξώδε κέζα. Δμαξηάηαη από ηε κηθξνδνκή ηνπ ζηεξενύ, ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πγξνύ θαη ηηο επηθαλεηαθέο ηάζεηο ζ SA (κεηαμύ ζηεξενύ αέξα), ζ LA (κεηαμύ πγξνύ αέξα) θαη ζ SL (κεηαμύ ζηεξενύ πγξνύ). Όηαλ ην πγξό έξζεη ζε επαθή κε ην ζηεξεό, ε εγγελήο απνξξνθεηηθόηεηα S i (intrinsic sorptivity) δίλεηαη από ηελ ζρέζε: 1 2 S ) (2) ( S i όπνπ β = δείθηεο δηαβξνρήο (wetting index), S = απνξξνθεηηθόηεηα, ζ = επηθαλεηαθή ηάζε θαη n = ημώδεο. Όηαλ έρνπκε πιήξε δηαβξνρή ε πγξή επηθάλεηα είλαη εθαπηόκελε ηνπ ζηεξενύ ζε όια ηα ζεκεία πνπ ζπκπίπηνπλ νη ηξεηο παξάγνληεο ζηεξεό πγξό αέξαο θαη ν δείθηεο δηαβξνρήο β = 1. Όηαλ δελ έρνπκε πιήξε δηαβξνρή, ηόηε ε αθηίλα θπξηόηεηαο ηεο πγξήο επηθάλεηαο εμαξηάηαη από 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 ηνλ παξάγνληα β ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο 0 < β < 1. ε θάζε πεξίπησζε S ~ (ζ/n) 1/2. Απηό έρεη επηβεβαησζεί από ηνπο Gummerson et al. (1980) γηα θεξακηθό ηνύβιν θαη από ηελ Taylor (1998) γηα ηζηκεληνεηδή θαη αζβεζηόιηζνπο. Από πεηξακαηηθέο δνθηκέο (Taylor 1998) απνδείρηεθε πσο ηα ηζηκεληνεηδή πιηθά παξνπζηάδνπλ αλώκαια ρακειή πδαηαπνξξόθεζε θαη απηό νθείιεηαη ζηε δηόγθσζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο. Αλάινγα ρακειή πδαηαπνξξνθεηηθόηεηα παξαηεξήζεθε θαη ζε αζβεζηόιηζνπο (Taylor et al. 2000, Ioannou et al. 2004), ρσξίο όκσο λα παξαηεξεζνύλ αιιαγέο ζηε κηθξνδνκή ησλ πιηθώλ απηώλ. Γηα ηα νξγαληθά πγξά παξαηεξείηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πιήξεο δηαβξνρή. ηελ παξνύζα εξγαζία, από ηα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ραξαθηεξηζκό ησλ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε, επηιέρζεζαλ θάπνηα ηα νπνία ππεβιήζεζαλ ζε δηαδνρηθέο δνθηκέο ηξηρνεηδνύο απνξξόθεζεο λεξνύ θαη νξγαληθώλ πγξώλ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε δηαβξεθηηθόηεηά ηνπο. Σα νξγαληθά πγξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηξεζνύλ νη ηξηρνεηδείο ηδηόηεηεο απνξξόθεζεο ησλ δεηγκάησλ ήηαλ ηα νηλνπλεύκαηα αηζαλόιε θαη πξνπαλόιε θαη ν πδξνγνλάλζξαθαο επηάλην. ε όιεο ηηο δνθηκέο νη νπνίεο έγηλαλ ζε θιίβαλν ειεγρόκελεο ζεξκνθξαζίαο, ε απνξξόθεζε πγξνύ γηλόηαλ από ηελ ίδηα επηθάλεηα. Αλάκεζα ζηηο δνθηκέο ηα δείγκαηα μεξαίλνληαλ ζε ζεξκνθξαζία 70 ± 5 C. ε όζα δείγκαηα παξαηεξήζεθε ρακειή δηαβξεθηηθόηεηα, β < 1, αθνινύζεζε ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηνπο 400 C γηα 5 ώξεο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηόρεπε ζηελ θαύζε δηαθόξσλ θπζηθώλ νξγαληθώλ ξππαληώλ πνπ πηζαλόλ λα πεξηέρνληαλ ζην δείγκα (Ioannou et al 2004). 4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 4.1 Πνξώδεο Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ πνξώδνπο Πεξηνρή Αξηζκόο Πνξώδεο (%) Μέγηζηε Διάρηζηε Γεηγκάησλ (κ.ν* ± η.α**) Σηκή Σηκή Αλώγπξα ± Άγηνο Θεόδσξνο ± Κπβίδεο ± Γεξόιαθθνο ± *κ.ν = κέζνο όξνο **η.α = ηππηθή απόθιηζε ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ ηηκώλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πνξώδνπο ησλ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε πνπ κειεηήζεθαλ. Από ηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη όηη, κε εμαίξεζε ηελ πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ, ηα άιια ηξία είδε, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην γεσινγηθό ζρεκαηηζκό, παξνπζηάδνπλ πνξώδεο κε παξόκνηα ηηκή (24-27 %) Ζ πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ςειό πνξώδεο πνπ μεπεξλά ην 40%. 4.2 Δπηθαλεηαθή Απνξξνθεηηθόηεηα ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ ηηκώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνθεηηθόηεηαο ησλ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε πνπ κειεηήζεθαλ. Οη ηηκέο είλαη δηνξζσκέλεο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20 C. Ζ δηόξζσζε πξνθύπηεη από ηε ζρέζε: ( A S B A B S / ) ( / ) /( / ) (3) όπνπ S A = κεηξεκέλε απνξξνθεηηθόηεηα, S B = δεηνύκελε απνξξνθεηηθόηεηα ζηνπο 20 C, (ζ/n) 1/2 A = ζηαζεξά πνπ δίλεηαη από ηε ζεξκνθξαζία δνθηκώλ θαη (ζ/n) 1/2 B = ζηαζεξά ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20 C. Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ πδαηαπνξξνθεηηθόηεηαο Πεξηνρή Αξηζκόο Τδαηαπνξξνθεηηθόηεηα Μέγηζηε Διάρηζηε Γεηγκάησλ (mm/min 1/2 ) Σηκή Σηκή (κ.ν* ± η.α**) Αλώγπξα ± Άγηνο Θεόδσξνο ± Κπβίδεο ± Γεξόιαθθνο ± *κ.ν= κέζνο όξνο, **η.α = ηππηθή απόθιηζε Όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνξώδνπο έηζη θαη ζηελ επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα παξαηεξείηαη όηη ε πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ, παξνπζηάδεη αηζζεηά πςειόηεξε ηηκή ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια ηξία είδε πεηξσκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε όκσο παξαηεξείηαη θαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ πέηξα ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ, ε νπνία παξόιν πνπ παξνπζηάδεη έλα πνξώδεο κε ηηκή αξθεηά θνληά ζε απηή ησλ Κπβίδσλ, ε επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηά ηεο είλαη πνιύ ρακειόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ησλ Κπβίδσλ. εκεηώλεηαη όηη ε είζνδνο λεξνύ ζε πνξώδε πιηθά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ παξνπζία ηξηρνεηδώλ αγγείσλ θαη εμαξηάηαη άκεζα από ην πνξώδεο θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ πιηθώλ απηώλ. Όζν 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 i (mm) ππθλόηεξν (κηθξό πνξώδεο) είλαη ην πιηθό, ηόζν ιηγόηεξν λεξό κπνξεί λα απνξξνθήζεη. Ζ είζνδνο ηνπ λεξνύ κέζα ζε έλα πνξώδεο πιηθό, όκσο, δελ εμαξηάηαη κόλν από ηνλ όγθν ησλ θελώλ, αιιά θαη από ηε κνξθή θαη ην κέγεζόο ηνπο. Μεγάινη θαη επζύγξακκνη πόξνη επηηξέπνπλ εύθνια ηελ είζνδν ηνπ λεξνύ. Αληίζεηα, πνιύ κηθξνί (ππνηξηρνεηδείο) θαη δαηδαιώδεηο πόξνη, όπσο επίζεο θαη πόξνη πνπ δελ ζπγθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο δπζρεξαίλνπλ πνιύ ή αθόκε θάλνπλ αδύλαηε ηελ αλαξξόθεζε λεξνύ (Moropoulou et al. 2002). 4.3 Γνθηκή πξνζδηνξηζκνύ δηαβξεθηηθόηεηαο ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δνθηκέο πξνζδηνξηζκνύ ηεο δηαβξεθηηθόηεηαο. Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά επηιεγκέλσλ δεηγκάησλ Κσδηθόο Πεξηνρή Γηαζηάζεηο Πνξώδεο Ππθλόηεηα Τδαηαπνξ. Γείγκαηνο Πξνέιεπζεο (cm) (%) (Kg/m 3 ) (mm/min 1/2 ) ΑΑΥ20 Αλώγπξα 7 x 7 x ΑΓΘ5 Άγηνο Θεόδσξνο 7 x 7 x ΑΑΚ24 Κπβίδεο 8 x 8 x ΑΑΓ2 Γεξόιαθθνο 6 x 6 x Υαξαθηεξηζηηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ από ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δνθηκώλ ηξηρνεηδνύο απνξξόθεζεο λεξνύ θαη νξγαληθώλ πγξώλ, πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 1. Από ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλεηαη όηη ε αζξνηζηηθή αλαξξίρεζε πγξνύ i απμάλεηαη γξακκηθά κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο πεξηερόκελεο πεξηόδνπ t 1/2, αλεμαξηήησο πγξνύ δνθηκήο t 1/2 (min 1/2 ) Δηθόλα 1. Σξηρνεηδήο απνξξόθεζε i Vs t 1/2 γηα λεξό θαη νξγαληθά πγξά. ( ) ΑΑΚ24 λεξό (28ºC), ( ) ΑΑΚ24 επηάλην (28ºC), ( ) ΑΓΘ5 λεξό (38ºC), (*) ΑΑΚ24 πξνπαλόιε (28ºC). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 S (mm min -1/2 ) S (mm min -1/2 ) S (mm min -1/2 ) ηελ Δηθόλα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνθεηηθόηεηαο S Vs (ζ/n) 1/2 γηα λεξό θαη νξγαληθά πγξά. Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε παξαηεξνύκε όηη ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα εκπίπηνπλ ζε επζείεο γξακκέο. πκπεξαίλνπκε δειαδή όηη νη ηξηρνεηδείο δπλάκεηο απνξξόθεζεο ησλ δεηγκάησλ δελ επεξεάδνληαη από ηε ζεηξά κε ηελ νπνία απνξξνθνύληαη ηα νξγαληθά πγξά, αιιά νύηε θαη από ηελ επαλαιακβαλόκελε ύγξαλζε θαη μήξαλζε ησλ δεηγκάησλ. Από ηελ Δηθόλα 2 θαη κε βάζε ηελ εμίζσζε (2) κπνξνύκε επίζεο λα ππνινγίζνπκε ην δείθηε δηαβξνρήο β = 0,32 γηα λεξό γηα ην δείγκα ΑΓΘ5, ην νπνίν παξνπζηάδεη αλώκαια ρακειή πδαηαπνξξόθεζε (σ/n) 1/2 (m 1/2 s -1/2 ) (σ/n) 1/2 (m 1/2 s -1/2 ) Δηθόλα 2. Δπηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα S Vs (ζ/n) 1/2 γηα λεξό θαη νξγαληθά πγξά. Αξηζηεξά: ΑΑΥ20 ( ) λεξό, ( ) αηζαλόιε, ( ) επηάλην. Γεμηά: ΑΓΘ5 ( ) λεξό, ( ) αηζαλόιε, ( ) επηάλην (σ/n) 1/2 (m 1/2 s -1/2 ) Δηθόλα 3. Δπηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα S Vs (ζ/n) 1/2 γηα ην δείγκα ΑΓΘ5, πξηλ θαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. ( ) λεξό, ( ) αηζαλόιε, ( ) επηάλην πξηλ ηελ επεμεξγαζία. (X) λεξό κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 ηελ Δηθόλα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα S Vs (ζ/n) 1/2 γηα ην δείγκα ΑΓΘ5, κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη έρεη επηηεπρζεί απνκάθξπλζε ησλ πεξηζζόηεξσλ νξγαληθώλ ξύπσλ, πνπ πξνθαινύζαλ ηελ αλώκαια ρακειή δηαβξεθηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο. Σόζν ηα απνηειέζκαηα γηα ην λεξό όζν θαη γηα ηα νξγαληθά πγξά, θαίλεηαη όηη ζπκπίπηνπλ ζε κηα εληαία γξακκή κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία (β = 1). Παξόιν πνπ νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί ηεο ζεξκηθήο απνζύλζεζεο ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ είλαη αξθεηά ζύλζεηεο, ζεσξείηαη όηη απηή ε απνζύλζεζε πεξηιακβάλεη γεληθά ηνλ απνπνιπκεξηζκό ησλ δεζκώλ πνπ επηθξαηνύλ κεηαμύ ησλ κνξίσλ ηνπο, κε απνηέιεζκα κεηά ηελ επεμεξγαζία λα κελ ιεηηνπξγνύλ ζαλ νκάδα θαη έηζη λα ζρεκαηίδνληαη ειεύζεξεο βάζεηο πνπ εμειίζζνληαη ζε H 2 O, CO θαη CO 2 (Gaffey et al 1991). Οη Love & Woronow (1991) ππνζηεξίδνπλ όηη κε ηε ζέξκαλζε δελ αθαηξείηαη ην νξγαληθό πιηθό, αιιά απαλζξαθώλεηαη. Απηό δηαπηζηώλεηαη από παξαηεξήζεηο ζηα δείγκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηνπο 400ºC εκθαλίζηεθε ζηελ επηθάλεηα ηνπο κηα καύξε θξνύζηα, πνπ πηζαλόηαηα λα είλαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ άλζξαθα. 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Από ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θπζηθνύ ραξαθηεξηζκνύ ησλ 4 εηδώλ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε δηαπηζηώλεηαη πσο ε πέηξα ηνπ Γεξνιάθθνπ παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά πςειόηεξεο ηηκέο πνξώδνπο θαη επηθαλεηαθήο πδαηαπνξξνθεηηθόηεηαο από ηα άιια ηξία είδε πνπ ειέγρζεθαλ θαη απηό νθείιεηαη ζην όηη πξνέξρεηαη από δηαθνξεηηθό γεσινγηθό ζρεκαηηζκό θαη έρεη δηαθνξεηηθή ιηζνινγηθή ζύζηαζε. Από ηηο δνθηκέο πξνζδηνξηζκνύ ηεο δηαβξεθηηθόηεηαο πνπ έγηλαλ ζηα επηιεγκέλα δείγκαηα αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε παξαηεξνύκε όηη ε επηθαλεηαθή απνξξνθεηηθόηεηα ζε λεξό ζην δείγκα ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ είλαη αλώκαια ρακειή. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνθεηηθόηεηαο. Απηό απνδεηθλύεη όηη ε ρακειή πδαηαπνξξνθεηηθόηεηα ησλ δνκηθώλ ιίζσλ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία θπηηθώλ νξγαληθώλ ξύπσλ. 6. ΑΝΑΦΟΡΔ Darcy, H Fontaines Publiques de la Ville de Dijon. Librairie des Corps Impériaux des Ponts et Chausses et des Mines, Paris 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Gaffey, S.J. Kolak, J.J. & Bronnimann, C.E. Effects of drying, heating, annealing, and roasting on carbonate skeletal material, with geochemical and diagenetic implications. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 55, No 6, (1991), Gummerson, R.J., Hall, C. & Hoff, W.D. Water movement in porous building materials II. Hydraulic suction and sorptivity of brick and other mansory materials. Building and Environment, Vol. 15, No2, (1980), Hall, C. Water movement in porous building materials I. Unsaturated flow theory and its applications. Building and Environment, Vol. 12, No 2 (1977) Hall, C. & Tse, T.K.M. Water movement in porous building materials VI. The sorptivity of mortars. Building and Environment, Vol. 21, No 2 (1986) Ioannou, I., Hoff W.D. & Hall, C. On the role of organic adlayers in the anomalous water sorptivity of Lépine limestone. J. Colloid and Interface Science, Vol.279 No 1 (2004) Κσλζηαληίλνπ, Γ. & Γεκνζζέλνπο, Μ. Ο δνκηθόο ιίζνο ζηελ Κύπξν- Μηα ηζηνξία 9000 ρξόλσλ, (2002), Πξαθηηθά δηεκεξίδαο κε ηίηιν: Ο δνκηθόο ιίζνο ζηα κλεκεία, ζει , Γηνξγάλσζε ΗΓΜΔ, Διιεληθό Σκήκα ICOMOS, ΣΔΔ, ύιινγνο Αξρηηεθηόλσλ Λέζβνπ, Αζήλα. Κσλζηαληίλνπ, Γ., Παλαγίδεο, Η., Ξελνθώληνο, Κ., Αθξνδίζεο,., Μηραειίδεο, Π., Κξακβήο,. Ζ Γεσινγία ηεο Κύπξνπ, Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο, Λεπθσζία (1997) Love, K.M. & Woronow, A. Chemical changes induced in aragonite using treatments for the destruction of organic material. Chemical Geology, Vol. 93, No 3-4, (1991), Lubelli, B., Van Hees, R.P.J & Brocen, H.J.P. Experimental research on hygroscopic behaviour of porous specimens contaminated with salts. Construction and Building Materials, Vol.18, No. 5 (2004) Moropoulou, A., Theoulakis, P., Tsiourva, T., Kourteli, C., Labropoulos, K., Salt and humidity impact on porous stone masonries in marine environment, Materials Issues in Art and Archaeology IV, Vol. 352, ed. J.R. Druzik, P.B. Vandiver, Publ. Materials Research Society, Pittsburgh (1995) Moropoulou, A., Bisbikou, K., Van Grieken, R., Torfs, K., Correlation between aerosols, deposits and weathering crusts on ancient marbles, Environmental Technology, Vol. 22, No 6 (2001) Moropoulou, A., Koui, M., Theoulakis, P., Bakolas, A., Roumpopoulos, K., Michailidis, P., Van Grieken, R., Cardell-Fernandez, Microstructural criteria for the evaluation of stone susceptibility to sea-salt decay, in Proc. 5th Int. Symp. on the Protection and Conservation of the Cultural Heritage in Mediterranean Cities, ed. E. Galan, F. Zezza, Publ. Swets & Zitlinger, Seville (2002) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Philip. J.R., Theory of infiltration. Advan. Hydrosci,. Vol. 5 (1969) Taylor, S.C. A study of liquid transport properties of cement-based materials, Ph.D. Thesis (under the supervision of Prof. W.D. Hoff and Dr. M.A. Wilson), Department of Building Engineering, UMIST, Manchester (1998). Taylor, S.C., Hall, C., Hoff, W.D. & Wilson, M.A. Wetting in Capillary Liquid Absorption by Limestones J. Colloid and Interface Science, Vol. 224, No 2 (2000) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Γεώξγηνο Ζαλλήο Υποτ. Διδ. Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Θσάλλεο Αλησληάδεο Αναπλ. Καθηγήρ Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Μαξία Φνύληε

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ 234 U θαη 232 Th CERN-THESIS-2007-115 01/12/2007 Γηδαθηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΜΔΓΔ ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 1332

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα