ΠΟΛ ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B ε Γ/ΝΗ ΚΒ ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 5. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Β. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΙΙ. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ (Γ.Γ.Π..) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΔΠΤΟ 30 ε Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο: ΑΘΗΝΑ Σειέθωλν : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Απγνχζηνπ ΠΟΛ ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΘΔΜΑ: «Ρπζκίζεηο γηα ππνβνιή δειψζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180)» ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180) «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» πεξί ππνβνιήο θνξνινγηθώλ δειώζεωλ, παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 1. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180), ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη δήισζε ή έρνπλ ππνβάιεη αλαθξηβή δήισζε, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ έπξεπε λα έρνπλ δεισζεί κε ηηο δειψζεηο κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011, αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή ή ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ρωξίο λα ηνπο επηβιεζεί πξόζζεηνο θόξνο, πξνζαύμεζε, πξόζηηκν ή νπνηαδήπνηε άιιε θύξωζε, ιφγσ ηεο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο. Η αλσηέξσ ξχζκηζε, φπσο πξναλαθέξεηαη, αθνξά ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ (θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 33, 62, 64, θαη 107 ηνπ Κ.Φ.Δ. γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 είηε είλαη ρξεσζηηθέο είηε πηζησηηθέο είηε κεδεληθέο. Δπίζεο, θαηαιακβάλεη θαη ηελ νξηζηηθή (εθθαζαξηζηηθή) δήισζε Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία θαηά θαλφλα είλαη κεδεληθή. 1

2 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο δηαηάμεηο απηέο ππάγεηαη θαη ε εθπξφζεζκε δήισζε, αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή πνπ ππνβάιινπλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ νη θιεξνλφκνη ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απέθηεζε κέρξη ηε ρξνλνινγία ηνπ ζαλάηνπ (πεξίπησζε ζη παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 62 Κ.Φ.Δ.). Δπηζεκαίλεηαη αθφκε, φηη νη πην πάλσ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιινληαη ζηε Γ.Ο.Τ θαη δε γίλνληαη δεθηέο απηέο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ή ηαρπδξνκηθά. 2. Με ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδεηαη, φηη γηα ηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ ή απφ δσξεάλ παξαρψξεζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 απηνχ ηνπ λφκνπ, δελ επηβάιιεηαη ε απηνηειήο θνξνιφγεζε ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2523/1997, φηαλ ππνβάιινληαη αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ νηθείσλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο κέρξη 30 επηεκβξίνπ χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011, κε ηνπο επλντθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη γηα ηηο πην θάησ θνξνινγίεο, γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία ππνβνιήο έρεη ιήμεη κέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ ζηε Βνπιή, δειαδή κέρξη : α) Απηνηεινχο θνξνινγίαο εηζνδεκάησλ ησλ άξζξσλ 11, 12, 13 θαη 14 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 2238/94), ήηνη γηα εηζνδήκαηα: αα) Απφ εθκίζζσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, γεληθψο, ζε νηθνδνκέο πνπ απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο νξνθνθηεζίαο αλήθνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ηεο (πνιπθαηνηθηψλ θ.ιπ.). ββ) Σσλ εηζνδεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη εηδηθφηεξα: -Σφθσλ απφ θαηαζέζεηο ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. -Οκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ εθδφζεθαλ ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. -Δληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ε ξχζκηζε θαηαιακβάλεη ηφζν ηηο ηξάπεδεο πνπ δελ έρνπλ απνδψζεη νξζά ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν, φζν θαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είραλ ππνρξέσζε λα απνδψζνπλ νη ίδηνη ην θφξν 10% ζε πεξίπησζε πνπ νη ηφθνη ησλ θαηαζέζεσλ δελ εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα. γγ) Δηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 σο 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη εηδηθφηεξα: - Σνπ θέξδνπο ή ηεο σθέιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο ή εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα ή ζε θνηλνπξαμία. - Σνπ θέξδνπο ή ηεο σθέιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε απηνηειψο θάζε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν είλαη ζπλαθέο κε ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηνο. - Σνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη, πέξα απφ ηα κηζζψκαηα, απφ ην κηζζσηή πξνο ηνλ εθκηζζσηή. - Σεο πξαγκαηηθήο αμίαο πψιεζεο κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ή ζε άιιν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ, πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 2

3 - Σεο λφκηκεο ακνηβήο ησλ αξρηηεθηφλσλ ή πνιηηηθψλ κεραληθψλ πνπ αζρνινχληαη αηνκηθψο κε ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ πξνο πψιεζε ή πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη ηελ αλέγεξζε θαη πψιεζε ηεο νηθνδνκήο ή πνπ είλαη κηζζσηνί ηεο επηρείξεζεο πνπ αλαιακβάλεη ηε κειέηε ή επίβιεςε ή αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο. - Σσλ απνδεκηψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή ησλ ακνηβψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ή ζε θπζηθά πξφζσπα θαηνίθνπο αιινδαπήο πνπ δελ αζθνχλ επάγγεικα ή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα. - Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπά αζιεηηθά ζσκαηεία, επαγγεικαηηθά ή κε, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξεζηκνπνίεζεο αιινδαπψλ αζιεηψλ. - Σσλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ απνθηνχλ αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ Διιάδα ηελ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ ή ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ηερληθήο, νηθνλνκηθήο ή επηζηεκνληθήο γεληθά θχζεσο. - Σσλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ απνθηνχλ αιινδαπέο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνί απφ ηελ εξγνιεπηηθή θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ηα θέξδε απηά αθνξνχλ ηερληθά έξγα πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξηλ απφ , θαζφζνλ γηα ηα έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά ηζρχεη ν ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ. - Σσλ εζφδσλ απφ έπαζια ή βξαβεία. - Σσλ πάζεο θχζεσο παξνρψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηα πξφζσπα πνπ εθιέγνληαη γηα ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. - Σσλ ακνηβψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, ηνλ Δ.Ο.Σ. θηι., ζε μέλα θαιιηηερληθά ζπγθξνηήκαηα ή κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο μέλσλ ρσξψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα. - Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε αζιεηέο εζληθψλ νκάδσλ, σο επηβξάβεπζε απηψλ απφ ην Γεκφζην, ιφγσ επίηεπμεο δηεζλψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη απηά πνπ παξέρνληαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε ξαδηνθσληθνχο, ηειενπηηθνχο θαη ινηπνχο παξεκθεξείο δηαγσληζκνχο. β) Φφξνπ ππεξαμίαο απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 έσο θαη 27 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΚ 113 Α ). γ) Φφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (λ.2859/2000-φδκ 248 Α ). δ) Φφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θφξνπ αζθαιίζηξσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3492/2006 (ΦΔΚ 210 Α ), ηέινο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηέινο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2579/1998(φδκ 31Α ). ε) Σειψλ ραξηνζήκνπ, εθηφο απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε δηαηαγή. ζη) Φφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη ή πξνθαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο, απνδνρέο θαη απνδεκηψζεηο, φπσο θφξνπ εηζνδήκαηνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, γηα κηζζνχο ζπληάμεηο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο, θφξνπ εηζνδήκαηνο θηλεηψλ αμηψλ, παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θ.ι.π. δ) Δηζθνξάο ππέξ ΔΛ.Γ.Α. ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2040/1992 (ΦΔΚ 70 Α ), εηζθνξάο ππέξ δαθνθηνλίαο ηνπ α.λ.112/1967 (ΦΔΚ 147 Α ) θαη ηνπ λ. 1402/1983 (ΦΔΚ 167 Α ) 3

4 4 ΑΔΑ: 4ΑΜ3Η -ΟΗΞ ε) Φφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ θαη εηδηθνχ θφξνπ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ λ. 1676/1986 (ΦΔΚ 204 Α ) ζ) Φφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, θφξνπ απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο, ηέινπο ζπλαιιαγήο αθηλήησλ, θφξνπ θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή πξνηθψλ, ειδικού θόροσ επί ηων ακινήηων, ενιαίοσ ηέλοσς ακινήηων νομικών προζώπων και θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ, φζνλ αθνξά αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο. η) Οπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο ή θξάηεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο αα έσο θαη ηη ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε εμαίξεζε ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. ηελ πην πάλσ δηάηαμε εκπίπηνπλ κεηαμχ άιισλ θαη νη δειψζεηο γηα ηελ απφδνζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα πινία αλαςπρήο (άξζξν 3 ηνπ λ. 3790/2009). Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δειψζεηο απηήο ηεο πεξίπησζεο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηε Γ.Ο.Τ. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18, πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ γηα δειψζεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 (παξαθξαηνχκελνη θιπ). Δηδηθφηεξα, αλ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο 10%, ελψ αλ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη εθφζνλ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο έρεη ιήμεη κέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, δειαδή κέρξη , ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο 3%. Ο πξόζζεηνο θόξνο επηβάιιεηαη κόλν αλ ην νθεηιόκελν πνζό θαηαβιεζεί ζε δόζεηο, κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπηωζε ε, ελώ ζηελ πεξίπηωζε ηεο εθάπαμ θαηαβνιήο δελ επηβάιιεηαη. Σέινο, αλ απφ ηε δήισζε δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή, δελ επηβάιιεηαη νχηε πξφζηηκν. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, σο εμήο: α) Σν πνζό πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ θαηαβάιιεηαη νιόθιεξν κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ βεβαίσζε. β) Σν πνζό πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπωλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 101 θαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ, θαηαβάιιεηαη ζε ηξείο (3) ίζεο κεληαίεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε κελ πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο,νη δε ππφινηπεο δχν (2),κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ησλ δχν (2) επφκελσλ κελψλ αληίζηνηρα. γ) Ο ζπλνιηθόο θόξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο ππνβαιιόκελεο δειώζεηο ηεο πεξίπηωζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 θαηαβάιιεηαη, είηε εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηωλ δειώζεωλ, νπφηε δελ ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, είηε ζε έμη (6) ίζεο κεληαίεο δόζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θαη θάζε κηα απφ ηηο επφκελεο, κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ επφκελσλ κελψλ. Σν πνζφ ηεο θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δφζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη

5 5 ΑΔΑ: 4ΑΜ3Η -ΟΗΞ κε βάζε ην ζπλνιηθά νθεηιφκελν θφξν βάζεη ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα θάζε θνξνινγία ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη δελ είλαη δπλαηφο ν επαλαθαζνξηζκφο ησλ δφζεσλ κε βάζε δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία. 6. ύκθωλα κε ηελ πεξίπηωζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18, νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή: α) ηηο ππνζέζεηο ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθήο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο (θχιια ειέγρνπ θ.ι.π), κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Καηά ζπλέπεηα δελ εκπίπηνπλ θαη νη ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ζηα θνξνινγηθά δηθαζηήξηα. β) ηηο ππνζέζεηο θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) γ) Όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη κε επηθχιαμε δ) ηηο αξρηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη δεκία. Δπεηδή φκσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο φζνη δελ έρνπλ ππνβάιεη δήισζε ή έρνπλ ππνβάιεη αλαθξηβή ή ειιηπή δήισζε, ζπλάγεηαη, φηη ζηε ξχζκηζε απηή ππάγνληαη θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηηο νπνίεο κεηψλεηαη ή κεδελίδεηαη ε αξρηθά δεισζείζα δεκία, θαζψο θαη φηαλ ε αξρηθά δεισζείζα δεκία κεηαηξέπεηαη ζε θέξδε. Αληίζεηα, δελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε απηή δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη δεκία επηπιένλ ηεο αξρηθήο. ε) Τπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ θχιισλ ειέγρνπ, ησλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ, εθφζνλ γη απηέο ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. έρνπλ θξηζεί αλεπαξθή ή αλαθξηβή απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ. 186/1992 ή εθφζνλ παξήιζε άπξαθηε ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνζεζκία πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ. ηηο ππνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο εκπίπηνπλ θαη εθείλεο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ αλσηέξσλ Δπηηξνπψλ. Αθόκα, ζηελ πεξίπηωζε ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18, νξίδεηαη όηη εμαηξνύληαη νη ππνζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπγθξνηεζεί εηδηθά ζπλεξγεία ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1914/ Καη εμαίξεζε, νη ππφρξενη νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180) έρνπλ ήδε επηιεγεί γηα πξνζσξηλφ ή ηαθηηθφ έιεγρν θαη ζηνπο νπνίνπο επηδίδεηαη επί απνδείμεη ζρεηηθή έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο δειψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο θαη φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ. 8. Λακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ) δειψζεηο κε ηνπο επλντθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη , θαη δεδνκέλνπ φηη ζηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε ππάγνληαη νη ππφρξενη ζην θφξν πνπ ζα ππνβάιινπλ ηηο δειψζεηο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ), ε ελ ιφγσ επίδνζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 20 επηεκβξίνπ ηελ πεξίπησζε πνπ ε επίδνζε ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ( ), ε ππνβνιή ησλ δειψζεσλ κπνξεί λα γίλεη κέρξη Δίλαη απηνλφεην φηη νη ππφρξενη ζην θφξν κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ δειψζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο.

6 9. Δπίζεο, νη Γ.Ο.Τ. ππνρξενχληαη ηηο πην πάλσ δειψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λφκνπ λα ηηο θαηαρσξνχλ ζε ρεηξφγξαθν βηβιίν, αλά θαηεγνξία θφξνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: α) αχμσλ αξηζκφο ηεο ρεηξφγξαθεο θαηαρψξεζεο, β) ε εκεξνκελία ππνβνιήο, γ) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία θαη ν Α.Φ.Μ. δ) ν αχμσλ αξηζκφο ηεο θαηαρψξεζεο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα (TAXIS), ε) ε θνξνινγηθή ή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αθνξά ε δήισζε, ζη) ην πνζφ ηνπ θφξνπ θαη δ) ν αξηζκφο δηπινηχπνπ θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, θαηά πεξίπησζε. Οη Γ.Ο.Τ. ζα ιάβνπλ άκεζα νδεγίεο γηα ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηεο ξχζκηζεο απηήο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ. II. Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Δπηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Ι αλσηέξσ, φζνλ αθνξά ην ΦΠΑ, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 1. ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ εκπίπηνπλ νη πεξηνδηθέο θαη εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ΦΠΑ, έθηαθηεο δειψζεηο ΦΠΑ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη έθηαθηεο δειψζεηο γηα θαηαβνιή ζην δεκφζην πνζψλ ΦΠΑ πνπ έρνπλ επηζηξαθεί αδηθαηνιφγεηα ζε αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41, δειψζεηο απνζεκάησλ, αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ αγαζψλ ή ιήςεσλ ππεξεζηψλ θαη ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ αγαζψλ ή παξνρψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη δειψζεηο Intrastat. 2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε) ζηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε ππάγνληαη νη πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ έρνπλ ιήμεη κέρξη , ελψ νη ππφινηπεο δειψζεηο ή πίλαθεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε εθφζνλ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έιεμε κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ζηε Βνπιή ηνπ παξφληνο λφκνπ ( ). 3. ε πεξίπησζε πνπ κε ηηο αλσηέξσ δειψζεηο ή πίλαθεο δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή δελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ λ.2523/97 γηα ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπο. 4. ην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνθείκελνο ζην θφξν εμέπεζε θφξν ή ηνπ επηζηξάθεθε σο ιήπηεο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή ζηνηρείνπ ην νπνίν λφζεπζε απηφο ή άιινη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή σο εθδφηεο δελ απέδσζε ην θφξν, κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαη θαηαβάιιεη ην θφξν απηφ κε βάζε ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο γ), δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ. ΙΙI. ΓΙΔΤΘΤΝΗ Κ.Β.. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4002/2011 (Α 180), δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 (Α 179), εθφζνλ ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ ίδηα σο άλσ 6

7 7 ΑΔΑ: 4ΑΜ3Η -ΟΗΞ πξνζεζκία αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηζνδχγηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992, (Α 84). ΙV. ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΩΝ, ΔΣΑΚ ΚΑΙ ΦΑΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Δπηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Ι. ( Γεληθά θαη Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο) φζνλ αθνξά ηηο δειψζεηο εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ, ΔΣΑΚ θαη ΦΑΠ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 1. ηηο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη επηζπλάπηνληαη ππνρξεσηηθά θαη ηα αληίζηνηρα θχιια ππνινγηζκνχ αμίαο ησλ αθηλήησλ. Δάλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζην θχιιν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ είλαη εηιηθξηλή επέξρεηαη εμψδηθε ιχζε ηεο δηαθνξάο. Αλ φκσο δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ δηελεξγείηαη έιεγρνο θαη επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 2. Αλ νη δειψζεηο αθνξνχλ αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζηηο ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηνπο, δειψλεηαη ππνρξεσηηθά σο θνξνινγεηέα αμία ε αμία ηνπ ρξφλνπ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή, εθόζνλ ε θνξνινγηθή ππνρξέωζε γελλήζεθε πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο εθαξκνγήο. 3. Γηα ηηο δειψζεηο ΔΣΑΚ 2009 δελ επηβάιιεηαη νχηε ην απηνηειέο πξφζηηκν ησλ επξψ, πνπ επηβιήζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3763/2009, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 3842/2010. V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΓΩΡΔΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ Ή ΠΡΟΙΚΩΝ & ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Δπηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Ι αλσηέξσ, φζνλ αθνξά ηε θνξνινγία θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή πξνηθψλ θαη κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 1. ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ εκπίπηνπλ νη εθπξόζεζκεο δειψζεηο θφξνπ, θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή πξνηθψλ, κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, Φ.Α.Τ. θαη Σ..Α. (αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο) εθφζνλ κέρξη ηηο (εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηαηέζεθε ην λνκνζρέδην ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ) είρε ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ απηψλ. 2. Αλ νη δειψζεηο αθνξνχλ αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζηηο ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηνπο, δειψλεηαη ππνρξεσηηθά σο θνξνινγεηέα αμία ε αμία ηνπ ρξφλνπ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή, εθόζνλ ε θνξνινγηθή ππνρξέωζε γελλήζεθε πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο εθαξκνγήο. Γηα φζεο δειψζεηο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (πξψηε εθαξκνγή αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο) ηφηε επέξρεηαη εμψδηθε ιχζε ηεο δηαθνξάο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζηα ζπλεκκέλα θύιια ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ είλαη εηιηθξηλή. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα απηψλ, γηα ηνλ

8 πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ δηελεξγείηαη έιεγρνο θαη επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. VI. ΔΙΓΙΚΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΔ Η αλσηέξσ ξχζκηζε θαηαιακβάλεη, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ηηο εηδηθέο θνξνινγίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: ην θφξν θχθινπ εξγαζηψλ, ην θφξν αζθαιίζηξσλ, ην ηέινο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην ηέινο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ εθηφο απφ ηα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη γξακκαηίσλ ζε δηαηαγή, ην θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ, ηελ εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α. θαη νπνηνδήπνηε άιιν θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο δδ) έσο θαη εε) ηεο πεξίπη. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18, (φπσο γηα παξάδεηγκα ν εηδηθφο θφξνο ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ θιπ.), κε εμαίξεζε ηα ηέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα ηέιε ραξηνζήκνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηε ξχζκηζε ππάγνληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ νθείινληαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ηα νπνία δελ έρνπλ απνδνζεί, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν απφδνζεο, κε εμαίξεζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ηα γξακκάηηα ζε δηαηαγή. Δπνκέλσο, ε ξχζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ απνδίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Σ.Υ. (εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ εγγξάθνπ), εθφζνλ βέβαηα ην ζρεηηθφ έγγξαθν είρε θαηαξηηζηεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΝΣΔΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 8

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα