ΠΟΛ ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B ε Γ/ΝΗ ΚΒ ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 5. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Β. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΙΙ. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ (Γ.Γ.Π..) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΔΠΤΟ 30 ε Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο: ΑΘΗΝΑ Σειέθωλν : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Απγνχζηνπ ΠΟΛ ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΘΔΜΑ: «Ρπζκίζεηο γηα ππνβνιή δειψζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180)» ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180) «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» πεξί ππνβνιήο θνξνινγηθώλ δειώζεωλ, παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 1. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180), ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη δήισζε ή έρνπλ ππνβάιεη αλαθξηβή δήισζε, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ έπξεπε λα έρνπλ δεισζεί κε ηηο δειψζεηο κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011, αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή ή ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ρωξίο λα ηνπο επηβιεζεί πξόζζεηνο θόξνο, πξνζαύμεζε, πξόζηηκν ή νπνηαδήπνηε άιιε θύξωζε, ιφγσ ηεο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο. Η αλσηέξσ ξχζκηζε, φπσο πξναλαθέξεηαη, αθνξά ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ (θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 33, 62, 64, θαη 107 ηνπ Κ.Φ.Δ. γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 είηε είλαη ρξεσζηηθέο είηε πηζησηηθέο είηε κεδεληθέο. Δπίζεο, θαηαιακβάλεη θαη ηελ νξηζηηθή (εθθαζαξηζηηθή) δήισζε Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία θαηά θαλφλα είλαη κεδεληθή. 1

2 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο δηαηάμεηο απηέο ππάγεηαη θαη ε εθπξφζεζκε δήισζε, αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή πνπ ππνβάιινπλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ νη θιεξνλφκνη ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απέθηεζε κέρξη ηε ρξνλνινγία ηνπ ζαλάηνπ (πεξίπησζε ζη παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 62 Κ.Φ.Δ.). Δπηζεκαίλεηαη αθφκε, φηη νη πην πάλσ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιινληαη ζηε Γ.Ο.Τ θαη δε γίλνληαη δεθηέο απηέο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ή ηαρπδξνκηθά. 2. Με ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδεηαη, φηη γηα ηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ ή απφ δσξεάλ παξαρψξεζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 απηνχ ηνπ λφκνπ, δελ επηβάιιεηαη ε απηνηειήο θνξνιφγεζε ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2523/1997, φηαλ ππνβάιινληαη αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ νηθείσλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο κέρξη 30 επηεκβξίνπ χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011, κε ηνπο επλντθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη γηα ηηο πην θάησ θνξνινγίεο, γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία ππνβνιήο έρεη ιήμεη κέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ ζηε Βνπιή, δειαδή κέρξη : α) Απηνηεινχο θνξνινγίαο εηζνδεκάησλ ησλ άξζξσλ 11, 12, 13 θαη 14 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 2238/94), ήηνη γηα εηζνδήκαηα: αα) Απφ εθκίζζσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, γεληθψο, ζε νηθνδνκέο πνπ απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο νξνθνθηεζίαο αλήθνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ηεο (πνιπθαηνηθηψλ θ.ιπ.). ββ) Σσλ εηζνδεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη εηδηθφηεξα: -Σφθσλ απφ θαηαζέζεηο ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. -Οκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ εθδφζεθαλ ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. -Δληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ε ξχζκηζε θαηαιακβάλεη ηφζν ηηο ηξάπεδεο πνπ δελ έρνπλ απνδψζεη νξζά ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν, φζν θαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είραλ ππνρξέσζε λα απνδψζνπλ νη ίδηνη ην θφξν 10% ζε πεξίπησζε πνπ νη ηφθνη ησλ θαηαζέζεσλ δελ εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα. γγ) Δηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 σο 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη εηδηθφηεξα: - Σνπ θέξδνπο ή ηεο σθέιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο ή εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα ή ζε θνηλνπξαμία. - Σνπ θέξδνπο ή ηεο σθέιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε απηνηειψο θάζε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν είλαη ζπλαθέο κε ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηνο. - Σνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη, πέξα απφ ηα κηζζψκαηα, απφ ην κηζζσηή πξνο ηνλ εθκηζζσηή. - Σεο πξαγκαηηθήο αμίαο πψιεζεο κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ή ζε άιιν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ, πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 2

3 - Σεο λφκηκεο ακνηβήο ησλ αξρηηεθηφλσλ ή πνιηηηθψλ κεραληθψλ πνπ αζρνινχληαη αηνκηθψο κε ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ πξνο πψιεζε ή πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη ηελ αλέγεξζε θαη πψιεζε ηεο νηθνδνκήο ή πνπ είλαη κηζζσηνί ηεο επηρείξεζεο πνπ αλαιακβάλεη ηε κειέηε ή επίβιεςε ή αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο. - Σσλ απνδεκηψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή ησλ ακνηβψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ή ζε θπζηθά πξφζσπα θαηνίθνπο αιινδαπήο πνπ δελ αζθνχλ επάγγεικα ή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα. - Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπά αζιεηηθά ζσκαηεία, επαγγεικαηηθά ή κε, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξεζηκνπνίεζεο αιινδαπψλ αζιεηψλ. - Σσλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ απνθηνχλ αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ Διιάδα ηελ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ ή ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ηερληθήο, νηθνλνκηθήο ή επηζηεκνληθήο γεληθά θχζεσο. - Σσλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ απνθηνχλ αιινδαπέο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνί απφ ηελ εξγνιεπηηθή θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ηα θέξδε απηά αθνξνχλ ηερληθά έξγα πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξηλ απφ , θαζφζνλ γηα ηα έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά ηζρχεη ν ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ. - Σσλ εζφδσλ απφ έπαζια ή βξαβεία. - Σσλ πάζεο θχζεσο παξνρψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηα πξφζσπα πνπ εθιέγνληαη γηα ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. - Σσλ ακνηβψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, ηνλ Δ.Ο.Σ. θηι., ζε μέλα θαιιηηερληθά ζπγθξνηήκαηα ή κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο μέλσλ ρσξψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα. - Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε αζιεηέο εζληθψλ νκάδσλ, σο επηβξάβεπζε απηψλ απφ ην Γεκφζην, ιφγσ επίηεπμεο δηεζλψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη απηά πνπ παξέρνληαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε ξαδηνθσληθνχο, ηειενπηηθνχο θαη ινηπνχο παξεκθεξείο δηαγσληζκνχο. β) Φφξνπ ππεξαμίαο απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 έσο θαη 27 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΚ 113 Α ). γ) Φφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (λ.2859/2000-φδκ 248 Α ). δ) Φφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θφξνπ αζθαιίζηξσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3492/2006 (ΦΔΚ 210 Α ), ηέινο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηέινο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2579/1998(φδκ 31Α ). ε) Σειψλ ραξηνζήκνπ, εθηφο απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε δηαηαγή. ζη) Φφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη ή πξνθαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο, απνδνρέο θαη απνδεκηψζεηο, φπσο θφξνπ εηζνδήκαηνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, γηα κηζζνχο ζπληάμεηο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο, θφξνπ εηζνδήκαηνο θηλεηψλ αμηψλ, παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θ.ι.π. δ) Δηζθνξάο ππέξ ΔΛ.Γ.Α. ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2040/1992 (ΦΔΚ 70 Α ), εηζθνξάο ππέξ δαθνθηνλίαο ηνπ α.λ.112/1967 (ΦΔΚ 147 Α ) θαη ηνπ λ. 1402/1983 (ΦΔΚ 167 Α ) 3

4 4 ΑΔΑ: 4ΑΜ3Η -ΟΗΞ ε) Φφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ θαη εηδηθνχ θφξνπ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ λ. 1676/1986 (ΦΔΚ 204 Α ) ζ) Φφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, θφξνπ απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο, ηέινπο ζπλαιιαγήο αθηλήησλ, θφξνπ θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή πξνηθψλ, ειδικού θόροσ επί ηων ακινήηων, ενιαίοσ ηέλοσς ακινήηων νομικών προζώπων και θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ, φζνλ αθνξά αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο. η) Οπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο ή θξάηεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο αα έσο θαη ηη ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε εμαίξεζε ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. ηελ πην πάλσ δηάηαμε εκπίπηνπλ κεηαμχ άιισλ θαη νη δειψζεηο γηα ηελ απφδνζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα πινία αλαςπρήο (άξζξν 3 ηνπ λ. 3790/2009). Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δειψζεηο απηήο ηεο πεξίπησζεο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηε Γ.Ο.Τ. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18, πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ γηα δειψζεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 (παξαθξαηνχκελνη θιπ). Δηδηθφηεξα, αλ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο 10%, ελψ αλ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη εθφζνλ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο έρεη ιήμεη κέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, δειαδή κέρξη , ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο 3%. Ο πξόζζεηνο θόξνο επηβάιιεηαη κόλν αλ ην νθεηιόκελν πνζό θαηαβιεζεί ζε δόζεηο, κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπηωζε ε, ελώ ζηελ πεξίπηωζε ηεο εθάπαμ θαηαβνιήο δελ επηβάιιεηαη. Σέινο, αλ απφ ηε δήισζε δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή, δελ επηβάιιεηαη νχηε πξφζηηκν. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, σο εμήο: α) Σν πνζό πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ θαηαβάιιεηαη νιόθιεξν κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ βεβαίσζε. β) Σν πνζό πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπωλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 101 θαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ, θαηαβάιιεηαη ζε ηξείο (3) ίζεο κεληαίεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε κελ πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο,νη δε ππφινηπεο δχν (2),κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ησλ δχν (2) επφκελσλ κελψλ αληίζηνηρα. γ) Ο ζπλνιηθόο θόξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο ππνβαιιόκελεο δειώζεηο ηεο πεξίπηωζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 θαηαβάιιεηαη, είηε εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηωλ δειώζεωλ, νπφηε δελ ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, είηε ζε έμη (6) ίζεο κεληαίεο δόζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θαη θάζε κηα απφ ηηο επφκελεο, κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ επφκελσλ κελψλ. Σν πνζφ ηεο θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δφζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη

5 5 ΑΔΑ: 4ΑΜ3Η -ΟΗΞ κε βάζε ην ζπλνιηθά νθεηιφκελν θφξν βάζεη ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα θάζε θνξνινγία ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη δελ είλαη δπλαηφο ν επαλαθαζνξηζκφο ησλ δφζεσλ κε βάζε δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία. 6. ύκθωλα κε ηελ πεξίπηωζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18, νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή: α) ηηο ππνζέζεηο ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθήο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο (θχιια ειέγρνπ θ.ι.π), κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Καηά ζπλέπεηα δελ εκπίπηνπλ θαη νη ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ζηα θνξνινγηθά δηθαζηήξηα. β) ηηο ππνζέζεηο θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) γ) Όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη κε επηθχιαμε δ) ηηο αξρηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη δεκία. Δπεηδή φκσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο φζνη δελ έρνπλ ππνβάιεη δήισζε ή έρνπλ ππνβάιεη αλαθξηβή ή ειιηπή δήισζε, ζπλάγεηαη, φηη ζηε ξχζκηζε απηή ππάγνληαη θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηηο νπνίεο κεηψλεηαη ή κεδελίδεηαη ε αξρηθά δεισζείζα δεκία, θαζψο θαη φηαλ ε αξρηθά δεισζείζα δεκία κεηαηξέπεηαη ζε θέξδε. Αληίζεηα, δελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε απηή δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη δεκία επηπιένλ ηεο αξρηθήο. ε) Τπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ θχιισλ ειέγρνπ, ησλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ, εθφζνλ γη απηέο ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. έρνπλ θξηζεί αλεπαξθή ή αλαθξηβή απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ. 186/1992 ή εθφζνλ παξήιζε άπξαθηε ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνζεζκία πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ. ηηο ππνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο εκπίπηνπλ θαη εθείλεο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ αλσηέξσλ Δπηηξνπψλ. Αθόκα, ζηελ πεξίπηωζε ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18, νξίδεηαη όηη εμαηξνύληαη νη ππνζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπγθξνηεζεί εηδηθά ζπλεξγεία ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1914/ Καη εμαίξεζε, νη ππφρξενη νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180) έρνπλ ήδε επηιεγεί γηα πξνζσξηλφ ή ηαθηηθφ έιεγρν θαη ζηνπο νπνίνπο επηδίδεηαη επί απνδείμεη ζρεηηθή έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο δειψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο θαη φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ. 8. Λακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ) δειψζεηο κε ηνπο επλντθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη , θαη δεδνκέλνπ φηη ζηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε ππάγνληαη νη ππφρξενη ζην θφξν πνπ ζα ππνβάιινπλ ηηο δειψζεηο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ), ε ελ ιφγσ επίδνζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 20 επηεκβξίνπ ηελ πεξίπησζε πνπ ε επίδνζε ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ( ), ε ππνβνιή ησλ δειψζεσλ κπνξεί λα γίλεη κέρξη Δίλαη απηνλφεην φηη νη ππφρξενη ζην θφξν κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ δειψζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο.

6 9. Δπίζεο, νη Γ.Ο.Τ. ππνρξενχληαη ηηο πην πάλσ δειψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λφκνπ λα ηηο θαηαρσξνχλ ζε ρεηξφγξαθν βηβιίν, αλά θαηεγνξία θφξνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: α) αχμσλ αξηζκφο ηεο ρεηξφγξαθεο θαηαρψξεζεο, β) ε εκεξνκελία ππνβνιήο, γ) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία θαη ν Α.Φ.Μ. δ) ν αχμσλ αξηζκφο ηεο θαηαρψξεζεο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα (TAXIS), ε) ε θνξνινγηθή ή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αθνξά ε δήισζε, ζη) ην πνζφ ηνπ θφξνπ θαη δ) ν αξηζκφο δηπινηχπνπ θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, θαηά πεξίπησζε. Οη Γ.Ο.Τ. ζα ιάβνπλ άκεζα νδεγίεο γηα ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηεο ξχζκηζεο απηήο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ. II. Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Δπηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Ι αλσηέξσ, φζνλ αθνξά ην ΦΠΑ, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 1. ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ εκπίπηνπλ νη πεξηνδηθέο θαη εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ΦΠΑ, έθηαθηεο δειψζεηο ΦΠΑ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη έθηαθηεο δειψζεηο γηα θαηαβνιή ζην δεκφζην πνζψλ ΦΠΑ πνπ έρνπλ επηζηξαθεί αδηθαηνιφγεηα ζε αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41, δειψζεηο απνζεκάησλ, αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ αγαζψλ ή ιήςεσλ ππεξεζηψλ θαη ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ αγαζψλ ή παξνρψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη δειψζεηο Intrastat. 2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε) ζηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε ππάγνληαη νη πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ έρνπλ ιήμεη κέρξη , ελψ νη ππφινηπεο δειψζεηο ή πίλαθεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε εθφζνλ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έιεμε κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ζηε Βνπιή ηνπ παξφληνο λφκνπ ( ). 3. ε πεξίπησζε πνπ κε ηηο αλσηέξσ δειψζεηο ή πίλαθεο δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή δελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ λ.2523/97 γηα ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπο. 4. ην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνθείκελνο ζην θφξν εμέπεζε θφξν ή ηνπ επηζηξάθεθε σο ιήπηεο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή ζηνηρείνπ ην νπνίν λφζεπζε απηφο ή άιινη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή σο εθδφηεο δελ απέδσζε ην θφξν, κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαη θαηαβάιιεη ην θφξν απηφ κε βάζε ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο γ), δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ. ΙΙI. ΓΙΔΤΘΤΝΗ Κ.Β.. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4002/2011 (Α 180), δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 (Α 179), εθφζνλ ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ ίδηα σο άλσ 6

7 7 ΑΔΑ: 4ΑΜ3Η -ΟΗΞ πξνζεζκία αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηζνδχγηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992, (Α 84). ΙV. ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΩΝ, ΔΣΑΚ ΚΑΙ ΦΑΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Δπηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Ι. ( Γεληθά θαη Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο) φζνλ αθνξά ηηο δειψζεηο εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ, ΔΣΑΚ θαη ΦΑΠ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 1. ηηο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη επηζπλάπηνληαη ππνρξεσηηθά θαη ηα αληίζηνηρα θχιια ππνινγηζκνχ αμίαο ησλ αθηλήησλ. Δάλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζην θχιιν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ είλαη εηιηθξηλή επέξρεηαη εμψδηθε ιχζε ηεο δηαθνξάο. Αλ φκσο δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ δηελεξγείηαη έιεγρνο θαη επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 2. Αλ νη δειψζεηο αθνξνχλ αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζηηο ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηνπο, δειψλεηαη ππνρξεσηηθά σο θνξνινγεηέα αμία ε αμία ηνπ ρξφλνπ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή, εθόζνλ ε θνξνινγηθή ππνρξέωζε γελλήζεθε πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο εθαξκνγήο. 3. Γηα ηηο δειψζεηο ΔΣΑΚ 2009 δελ επηβάιιεηαη νχηε ην απηνηειέο πξφζηηκν ησλ επξψ, πνπ επηβιήζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3763/2009, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 3842/2010. V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΓΩΡΔΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ Ή ΠΡΟΙΚΩΝ & ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Δπηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Ι αλσηέξσ, φζνλ αθνξά ηε θνξνινγία θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή πξνηθψλ θαη κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 1. ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ εκπίπηνπλ νη εθπξόζεζκεο δειψζεηο θφξνπ, θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή πξνηθψλ, κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, Φ.Α.Τ. θαη Σ..Α. (αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο) εθφζνλ κέρξη ηηο (εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηαηέζεθε ην λνκνζρέδην ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ) είρε ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ απηψλ. 2. Αλ νη δειψζεηο αθνξνχλ αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζηηο ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηνπο, δειψλεηαη ππνρξεσηηθά σο θνξνινγεηέα αμία ε αμία ηνπ ρξφλνπ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή, εθόζνλ ε θνξνινγηθή ππνρξέωζε γελλήζεθε πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο εθαξκνγήο. Γηα φζεο δειψζεηο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (πξψηε εθαξκνγή αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο) ηφηε επέξρεηαη εμψδηθε ιχζε ηεο δηαθνξάο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζηα ζπλεκκέλα θύιια ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ είλαη εηιηθξηλή. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα απηψλ, γηα ηνλ

8 πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ δηελεξγείηαη έιεγρνο θαη επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. VI. ΔΙΓΙΚΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΔ Η αλσηέξσ ξχζκηζε θαηαιακβάλεη, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ηηο εηδηθέο θνξνινγίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: ην θφξν θχθινπ εξγαζηψλ, ην θφξν αζθαιίζηξσλ, ην ηέινο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην ηέινο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ εθηφο απφ ηα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη γξακκαηίσλ ζε δηαηαγή, ην θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ, ηελ εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α. θαη νπνηνδήπνηε άιιν θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο δδ) έσο θαη εε) ηεο πεξίπη. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18, (φπσο γηα παξάδεηγκα ν εηδηθφο θφξνο ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ θιπ.), κε εμαίξεζε ηα ηέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα ηέιε ραξηνζήκνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηε ξχζκηζε ππάγνληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ νθείινληαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ηα νπνία δελ έρνπλ απνδνζεί, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν απφδνζεο, κε εμαίξεζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ηα γξακκάηηα ζε δηαηαγή. Δπνκέλσο, ε ξχζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ απνδίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Σ.Υ. (εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ εγγξάθνπ), εθφζνλ βέβαηα ην ζρεηηθφ έγγξαθν είρε θαηαξηηζηεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΝΣΔΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 8

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο:

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο: ΞΟΝΠΝΣΖ!!! Απφ ην έηνο 2011 θαη γηα θάζε επφκελν, ππφρξενο ζε θφξν είλαη ν εξγνιάβνο, γηα ηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ δελ πνπιήζεθαλ, ηα νπνία ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζζνχλ απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζε απηφλ ή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009».

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικονομικού έηοσς 2012 ζηις περιπηώζεις εκπρόθεζμης διακοπής δραζηηριόηηηας επιηηδεσμαηιών.

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικονομικού έηοσς 2012 ζηις περιπηώζεις εκπρόθεζμης διακοπής δραζηηριόηηηας επιηηδεσμαηιών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑ Α 2. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δηζόδεκα από πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15

ΘΕΜΑ: Δηζόδεκα από πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ΑΔΑ: 4ΑΘ4Η-ΛΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. ΓΙΔΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ B 2.Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα