ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία"

Transcript

1 ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία 1. Οη πνιύπινθεο κνξθέο πνπ απεηθνλίδεη ν γεσγξαθηθόο ράξηεο θαη ην πιήζνο ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπκε γηα ηε κειέηε ησλ δηαθόξσλ δεηεκάησλ, κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ κε ηξόπν ζπλνπηηθό αλ θάλνπκε ρξήζε ησλ.ζρεκάησλ (κνληέισλ) θαη ηεο ηερληθήο ηεο ζρεκαηνπνίεζεο (κνληεινπνίεζεο). Σν ζρήκα, δειαδή ην γξαθηθό κνληέιν, αrηoηειεί έλα είδνο ράξηε ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη όρη κόλν νη ηνπνγξαθηθέο ζρέζεηο ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηνπ xώξoπ θαη ησλ θνηλσληώλ πoπ ηνλ θαηνηθνύλ αιιά θαη νη ππόινηπεο αλζξσπνγεσγξαθηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ην ρώξν θαη ηηο θνηλσλίεο. Σέηνηεο είλαη ηα ζεκεία κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, νη γξακκέο επαθήο ή δηαρσξηζκνύ, ε θνξά εθδήισζεο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ, νη επηθάλεηεο κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θ.ά. Σν ζρήκα αμηνπνηεί θαη γεληθεύεη ηνλ ηνπνγξαθηθό θαζώο θαη ην ζεκαηηθό ράξηε. Μπνξεί λα ηνπο έρεη γηα αθεηεξία ηνπ ή λα πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε απηνύο ζην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ. Ο ράξηεο γίλεηαη από έλαλ θαιό ηερλίηε ραξηνγξάθν, ελώ ην ζρήκα από έλαλ θαιό επηζηήκνλα γεσγξάθν. Καη κάιηζηα από ηελ ηζόηηκε ζπλεξγαζία ηνπο. Ζ θύξηα όκσο δηαθνξά κεηαμύ ράξηε θαη ζρήκαηνο ε[λαη όηη ν ράξηεο αλαδεηθλύεη ζηαηηθέο δνκέο ελώ ην ζρήκα ππνδεηθλύεη δπλακηθέο ιεηηνπξγίεο. Καη απηή ηελ έλλνηα, ην ζρήκα κπνξεί λα εξκελεύζεη ηζηνξηθνγεσγξαθηθά δεδνκέλα ή λα πξνβιέςεη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο. πλεπώο ην ζρήκα θαη ε ζρεκαηνπνίεζε βνεζνύλ ζηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ κέζα από ην πξίζκα ηεο νξγάλσζήο ηνπ, ηεο αλάπηπμήο ηνπ ή ηεο επέκβαζεο ζε απηόλ. Σν ζρήκα καο επηηξέπεη, ηέινο, λα αλαγλσξίζνπκε ηελ ηδηνγέλεηα (δει. ηελ «ηαπηόηεηα»), ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ θαη λα ηνλ αληηιεθζνύκε σο ηκήκα ή ζύλνιν κηαο πεξηθέξεηαο (πεξηθεξεηoπoίεζε). 2. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κεραληζκό κε ηνλ νπνίν πξνρσξνύκε ζηε ζρεκαηνπνίεζε ελόο xώξoπ, κπνξνύκε λα πάξνπκε έλα παξάδεηγκα από άγλσζηε πεξηνρή. Δπεηδή ε δηακόξθσζή ηεο παξνπζηάδεη νκνηόηεηεο κε ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, ηελ παξνπζηάδνπκε σο ππόδεηγκα. Πξόθεηηαη γηα ηελ λόηηα πεξηθέξεηα ηεο Γαιιίαο Languedoc Roussillon [Λαλγθεληόθ Ρνπζηγηόλ]. Τπνζέηνπκε όηη ν δεδνκέλνο ρώξoο (βι. επόκελε ζειίδα) έρεη σο «γεσγξαθηθό πιαίζην» ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ απνθαιύπηνπκε κεηά από αλάιπζε ραξηoγξαθηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ πιεξoθoξηώλ: (1) ππάξρεη ε εγθαηάζηαζε ελόο αζηηθνύ πιεζπζκνύ, (2) απνηειεί παιηό πέξαζκα θνληά ζηα Ππξελαία, (3) ραξαθηεξίδεηαη από κηα παξαδνζηαθή νηθνλνκία, (4) έρεη θαη κηα κνληέξλα ηνπξηζηηθή νηθνλνκία, (5) επηζεκαίλνληαη κεγάιεο δηαθνξέο ππθλόηεηαο 1

2 πιεζπζκνύ θαη (6) θαλεξώλεηαη κηα αζπκκεηξία κεηαμύ αλαηoιηθήο θαη δπηηθήο πιεπξάο. ε δεύηεξε θάζε κπνξνύκε λα θάλνπκε ζύλδεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξόεθπςαλ από ηελ αλάιπζε. Έηζη επηζεκαίλνπκε: (1+2) ηελ ύπαξμε ελόο αζηηθνπνηεκέλνπ δηαδξόκνπ, (3+4) κηα νηθνλνκηθή εμέιημε θαη (5+6) ζεκαληηθέο ειιείςεηο ηζνξξνπίαο. Μεηά από ηε ζύλδεζε απηή πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη κoλαδηθή πξνρσξνύκε ζε κηα ζύλζεζε, πνπ απνηειεί ηε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ πνπ κειεηνύκε θαη πνπ είλαη ηαπηόρξνλα κηα ελλνηνινγηθή παξάζηαζε ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ. Αο ππνγξακκίζνπκε όηη ε γpαθηθή παξάζηαζε (δειαδή ε ηειεπηαία εηθόλα) έρεη αμία 2

3 κόλν σο πεξίιεςε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίζακε θαη αλαιύζακε ην δήηεκά καο. Σν ζπoπδαίo είλαη ην ζύλνιν ησλ ελλoηώλ πνπ ρξεζηκoπoηήζακε γηα λα βάινπκε ηάμε ζην ζύλνιν ησλ αξρηθώλ καο ραξηνγξαθηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ. ΥΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΥΩΡΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΤΖ, ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΟΤ 3

4 3. Όπσο είδακε ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα ζρεκαηνπνίεζεο, αθεηεξία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρήκαηνο ππήξμε ε ραξηνγξαθηθή παξάζηαζε ηεο πεξηθέξεηαο Λαλγθεληόθ-Ρνπζηγηόλ, ζηελ νπνία πξνζηέζεθαλ θαη έλλνηεο θαζαξήο αλζξσπνγεσγξαθίαο (νηθνλνκία, ππθλόηεηεο πιεζπζκνύ θ.ιπ.). Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο απνηειεί κηα αλαινγηθή ζρεκαηνπνίεζε. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ην δήηεκα ηεο αλαινγηθήο ζρεκαηνπνίεζεο ζα κειεηήζνπκε ηνλ πξώελ ζνβηεηηθό ρώξν θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα αλαινγηθό ζρήκα. Φπζηθά, εθηόο από ηνλ ηνπνγξαθηθό ράξηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο θαη ζεκαηηθνύο ράξηεο. ε απηνύο ζα βξνύκε ζηνηρεία πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα αλαγλσξίζνπκε δνκέο (πέξα από ηηο θπζηθνγεσγξαθηθέο) θαη επηζεκάλνπκε ιεηηνπξγίεο (βι. επόκελε ζειίδα). Ζ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηελ αλαινγηθή ζρεκαηνπνίεζε είλαη γεληθά απηή πνπ δίλεη ην παξαθάησ δηάγξακκα: Υσξίο λα επηκέλνπκε ζηηο ιεπηoκέξεηεο (πνπ νδήγεζαλ ζε ηζηνξηθή αλαζπγθξόηεζε ηνπ ξσζόθσλνπ θαη ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόζκνπ) επηζεκαίλνπκε (Η) ηελ ηζηνξηθή αληίζεζε κεηαμύ Δπξώπεο θαη Αζίαο, (2) ηελ ύπαξμε ησλ πνιπάξηζκσλ εζληθνηήησλ θαη εζλνηήησλ, (3) ηνλ θεληξηθό ραξαθηήξα ηεο ζνβηεηηθήο Δμνπζίαο, (4) ηελ θεληξνκόιν ξνή ησλ πξώησλ πιώλ θαη ηεο ελέξγεηαο, (5) ηελ αληζόηεηα ππθλνηήησλ πιεζπζκνύ, (60 ηα απνηειέζκαηα ηεο θνξάο ηνπ επνηθηζκoύ από ηε Ρσζία πξνο αλαηνιάο θαη ζε ηεξάζηηεο απνζηάζεηο, (7) ηα θιηκαηηθά εκπόδηα, (8) ηα θπζηθνγεσγξαθηθά εκπόδηα, (9) ηηο πνιύπινθεο γεσπνιηηηθέο ζρέζεηο κε ην δπηηθό θόζκν. ε δεύηεξν επίπεδν κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία αλάιπζεο: (1+2) πνιπεζληθό θξάηνο ρσξίο ηζνξξνπία ή ζπλνρή, (3+4) θαλεξή θέληξσζε θαη ζπγθέληξσζε, (5+6) αζπκκεηξία ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρώξνπ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκoύ, (7+8+9) ζηξαγγαιηζηηθέο δπζθνιίεο αλάπηπμεο λαπηηιίαο. 4

5 ΥΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΟΒΗΔΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΥΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 5

6 Σέινο, ζε ηξίην επίπεδν, κπνξνύκε λα ζπλζέζνπκε έλα κέξνο ηνπ αλαιoγηθoύ ζρήκαηνο. Ζ ζύλζεζε ηνπ 3+4 κε ην 5+6 καο δίλεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αληηνηθνλνκηθή έιιεηςε ηζνξξνπίαο ζηε αμηνπνίεζε ηνπ πειώξηoπ ζoβηεηηθνύ ρώξνπ Ζ γεληθόηεξε ζύλζεζε βξίζθεηαη ζηελ απεηθόληζε ηεο ζειίδαο απηήο. ε απηή αλαδεηθλύνληαη νη ηξεηο δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο ππν-ρώξνη ηνπ ζoβηεηηθoύ ρώpoπ: θπξίαξρνο ρώξνο, xώξoο ακθηζβεηήζεσλ θαη πεξηθεξεηαθόο ρώξoο. Αο ππνγξακκίζνπκε όηη νη παξαπνκπέο 1-7 ζην ππόκλεκα δελ απνηεινύλ κόλν ππνκλήζεηο γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ αιιά ππελζύκηζε ελλνηώλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο δπλακηθήο (δει. ιεηηνπξγίαο θαη θίλεζεο) ηνπ ζνβηεηηθνύ ρώξνπ: π.ρ. Γεκνθξαηίεο ηνπ Καπθάζνπ - ζπγθξνύζεηο. 4. Όκσο ην δήηεκα ηεο ζρεκαηνπνίεζεο θηάλεη ζε έλα κεγαιύηεξν βαζκό αλεμαξηεηνπνίεζεο από ηνλ ηνπνγξαθηθό ράξηε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβνιηθήο ζρεκαηνπνίεζεο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κεραληζκό θαη θαηάξηηζεο ελόο ζπκβνιηθνύ ζρήκαηνο αζρνινύκαζηε κε ηνλ θηλέδηθν αλζξσπνγεσγξαθηθό ρώξν, όπνπ αλαγλσξίδεηαη όηη ηα πνιηηηζκηθά - αλζξσπνγεσγξαθηθά ζηνηρεία παίδνπλ κεγάιν ξόιν. Γηα παξάδεηγκα ε δηαγώληνο πνπ δηαζρίδεη ην θηλεδηθό έδαθνο από ηα 6

7 βνξεηναλαηνιηθά πξνο ηα λνηηνδπηηθά ρσξίδεη ην ρώξν ηεο θπξίαξρεο εζλόηεηαο ησλ Υαλ από ηηο άιιεο εζλόηεηεο. Δίλαη θπζηθό πσο κηα εζλνηηθή αληηπαξάζεζε απνηειεί έθθξαζε θαη άιισλ δηαθνξνπνηήζεσλ (βι. επόκελε ζειίδα θαη ράξηε). Πην πέξα, ε κειέηε ηεο γεσγξαθίαο ηνπ θηλέδηθνπ ρώξνπ καο επηηξέπεη λα επηζεκάλνπκε δπν ζεκαληηθέο θαη θαζαξέο αληηζέζεηο. Ζ κία είλαη ε αληίζεζε Aλαηoιήο-Γύζεο ή αθηήο-ελδνρώξαο (πνπ ρσξίδνληαη από ην Μεζεκβξηλό ησλ ) θαη όπνπ αληηπαξαηίζεηαη ν πινύηνο θαη θηώρεηα. Ζ άιιε είλαη ε αληίζεζε Βνξξά-Νόηνπ (πνπ ρσξίδνληαη από ηνλ Παξάιιειν ησλ 32 0 ) θαη όπνπ αληηπαξαηίζεηαη ν βηνκεραληθόο θαη ν αγξνηηθόο θόζκνο ή ν αζηηθόο θαη αγξνηηθόο πιεζπζκόο. Αλ ζπλδπάζνπκε απηέο ηηο δύν αληηζέζεηο παίξλνπκε ηέζζεξα ηέηαξηα δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. Μηα ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη επίζεο λα απνδνζεί ζηηο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αγθάεο. εκεηώλνπκε πσο ε αγθάε θαιύπηεη κε 1,2% ηνπ πιεζπζκνύ, ηα 7% ηεο βηoκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηα 14% ησλ εμαγσγώλ. Φπζηθά, θαη νη άιιεο δπν κεγάιεο πόιεηο, πην βόξεηα, ην Πεθίλν θαη ε Σηεληζίλ ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ θέληξσζε εμαθηηλώλνληαο ππό κνξθή θσηνζηέθαλνπ («άισο») ηα θαηλόκελα.πνπ ζπλδένληαη κε ηε βηνκεραλία θαη ηνλ αζηηθό πιεζπζκό. Έηζη πξνθύπηνπλ ηα «ρξήζηκα ηεηαξηνθύθιηα». Σέινο, ελδηαθέξνπζα είλαη αθόκε ε γεληθόηεξε έληαμε ηνπ (θξαηηθνύ) θηλεδηθνύ ρώξνπ ζην γεσπνιηηηθό θαη γεσνηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Μνγγoιία, ηελ Σατβάλ θαη ην Υνγθ-Κνγθ (πνπ ήηαλ «κηζζσκέλν» ζηελ Αγγιία έσο ην 1997). Απηή ε ζπζρέηηζε απνηειεί πιηθό γηα κηα ζηξαηεγηθή κειέηε, πνπ εδώ δελ καο ελδηαθέξεη. 7

8 Σν ζύλνιν ησλ δηαηξέζεσλ πνπ θάλακε ζηνλ θηλεδηθό αλζξσπνγεσγξαθηθό ρώξν έρεη γηα απνηέιεζκα ηνλ εμακεξηζκό ή εμακειηζκό ηνπ, δειαδή ηελ αλαγλώξηζε έμη πεξηθεξεηώλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ε θάζε κηα. ε απηό όκσο ην ζεκείν, δεδνκέλνπ όηη θάλακε κηα ζπκβνιηθή ζρεκαηνπνίεζε (αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ηνπ πην πάλσ ζρεδίνπ) ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ έμη πεξηθεξεηώλ ζηνλ πξαγκαηηθό γεσγξαθηθό ράξηε. Ζ εξγαζία απηή κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε ηνπ πίλαθα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο θαη ηνπ πην πάλσ ράξηε. Σειεηώλνπκε κε ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκό ηεο Κίλαο ζε ζρέζε κε ηνπο έμη ηνκείο: 1 [LIAONING ΠΔΚΗΝΟ ΣΗΔΝΣΗΝ ΑΓΚΑΖ]: Πνιύ εθβηνκεραληζκέλεο πεξηνρέο. Τςειό εηζόδεκα. Αλώηεξεο ζπνπδέο. Αζηηθόο, γεξαζκέλνο πιεζπζκόο. 2 [HEBEI SHANDONG HENAN - HUBEI]: Αξθεηά αζηηθνπνηκέλνο πιεζπζκόο. Μέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο. 3 [GUANGDONG (Καληόλα)- HUNAN ANHUI - FUJIAN] Πεξηνρέο πνπ είραλ ήδε ζηξαθεί ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο αιιά κε κέηξην βηνηηθό επίπεδν «Νόηνο». 4 [SICHUAN (εηζνπάλ) GUIZHOU YUNNAN GUANGXI JIANGXI] Αγξνηηθό ζύκπιεγκα. Νεαξόο πιεζπζκόο κηθξήο ππθλόηεηαο. Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Υακειό ηαηξνλνζειεπηηθό επίπεδν. 5 [ΘΗΒΔΣ + JIANGSU ZHEJIANG] Μηθξήο ζεκαζίαο γηα πνιινύο ιόγνπο. 6 [ΜΑΝΣΕΟΤΡΗΑ ΜΟΓΓΟΛΗΑ ΒΑ SHANXI] Mέζν βηνηηθό επίπεδν. 8

9 ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΚΗΝΔΕΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΤΜΒΟΛΗΚΖ ΥΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 9

10 10

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα