Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ"

Transcript

1 Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Θέκα: Ύιε εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ (απφθαζε 5/505/ ) Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3606/2007 (ΦΔΚ Α/195/ ) 2. ηεο θνηλήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (απφθαζε 8/431/ ) θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο «Σπγθξόηεζε Επηηξνπήο Εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερώλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ» 3. ηνπ άξζξν 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α /98/ ) ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ Άπζπο 1 Ύιε εξεηάζεων Η χιε ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ζηειερψλ Α.Δ.Δ.Γ., Δ.Π.Δ.Τ., Α.Δ.Γ.Α.Κ., Α.Δ.Δ.Υ. θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη σο αθνινχζσο: Α. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 1. ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 1.1 Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο 1.2 Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα 1.3 Καηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ θαη επάγγεικα επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο 1.4 Όξνη ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΕΠΕΥ Πνιπκεξείο Μεραληζκνί Δηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΔ) ΑΕΕΔ Αλαζηνιή/αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΕΠΕΥ 1.5 Διεπζεξία εγθαηάζηαζεο θαη παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 1.6 Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ΑΔΠΔΤ Υπνρξεώζεηο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ Εθηέιεζε εληνιώλ 1.7 Ο νξηζκφο ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ 1

2 1.8 Σν ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ Τν Σπλεγγπεηηθό Κεθάιαην Τν Τακείν Εγγύεζεο Καηαζέζεσλ θαη Επελδύζεσλ 1.9 Σν Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην 2. ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΤΛΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ, ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 2.1 Οη Οξγαληζκνί πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο 2.2 Σν ακνηβαίν θεθάιαην 2.3 Η Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 2.4 Η Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ 2.5 Καλνληζκφο ζπκπεξηθνξάο ΑΔΓΑΚ θαη ΑΔΔΥ 3. ΟΗ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΔ ΑΓΟΡΔ 3.1 Η έλλνηα ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο θαη ηα θχξηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο 3.2 Η πξφζβαζε ζηελ νξγαλσκέλε αγνξά θαη ε απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο απηήο 3.3 Η πξφζβαζε θαη ε απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο Αμηψλ θαη Παξαγψγσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 3.4 Οη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ησλ Αγνξψλ Αμηψλ θαη Παξαγψγσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 3.5 Παξαίηεζε κέινπο ή Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή 3.6 Σα κέηξα θαηά ησλ κειψλ ησλ Αγνξψλ Αμηψλ θαη Παξαγψγσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 4. ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΗΝΖΣΧΝ ΑΞΗΧΝ ΣΗ ΑΓΟΡΔ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ 4.1 Η δηαδηθαζία εηζαγσγήο θηλεηψλ αμηψλ ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 4.2 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3606/2007 γηα ηελ εηζαγσγή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε 4.3 Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο κεηνρψλ ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 4.4 Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ινηπψλ, εθηφο ησλ κεηνρψλ, θηλεηψλ αμηψλ, ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 4.5 Η επαλαδηαπξαγκάηεπζε κεηνρψλ πνπ ηεινχλ ππφ αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο 5. ΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΖΝ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 5.1 Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν Πεδίν εθαξκνγήο Η ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ Τν πεξηερόκελν, ε έγθξηζε θαη ε δεκνζίεπζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ Η θνηλνηηθή δηάζηαζε θαη ηζρύο ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ Η ππνρξέσζε εηήζηαο πεξηνδηθήο πιεξνθόξεζεο θαηά ηνλ λ. 3401/ Τν θαζεζηώο αζηηθήο επζύλεο γηα ηελ πιεξόηεηα θαη αθξίβεηα ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ 5.2 Ο λ. 3556/2007 γηα ηηο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο εθ κέξνπο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ Πεδίν εθαξκνγήο Υπνρξεώζεηο πεξηνδηθήο πιεξνθόξεζεο 2

3 5.2.3 Υπνρξεώζεηο δηαξθνύο ελεκέξσζεο ζε πεξίπησζε απόθηεζεο ή δηάζεζεο ζεκαληηθώλ ζπκκεηνρώλ Υπνρξεώζεηο δεκνζηνπνίεζεο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ Υπνρξεώζεηο ελεκέξσζεο έλαληη ησλ θαηόρσλ θηλεηώλ αμηώλ Υπνρξεώζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πξόζβαζεο ζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζεο ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 6. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΔΗ ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΤΝ ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΔΗ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ) 6.1 Απαγφξεπζε θαηάρξεζεο πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ 6.2 Απαγφξεπζε ρεηξαγψγεζεο αγνξάο 6.3 Τπνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ 6.4 Τπνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ 6.5 Τπνρξέσζε ηήξεζεο θαηαιφγνπ πξνζψπσλ κε πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο 6.6 Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηψλ αγνξάο θαη εθδνηψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 6.7 Τπνρξεψζεηο πξνζψπσλ πνπ δηακεζνιαβνχλ ζηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ 6.8 Ρπζκίζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ 6.9 Τπνρξεψζεηο αλαιπηψλ 7. ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ 7.1 Ο λ. 3691/2008 γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο Σθνπόο θαη πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3691/ Η Επηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ από Εγθιεκαηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο θαη Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο («Επηηξνπή») Αξκόδηεο αξρέο, επηηξνπέο θαη θνξείο Κπξώζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ λ. 3691/ Τα ππόρξεα πξόζσπα γηα ηελ πξόιεςε θαη αλαθνξά ζπλαιιαγώλ ύπνπησλ λα ζπληζηνύλ μέπιπκα βξώκηθνπ ρξήκαηνο Τα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο πνπ νθείινπλ λα εθαξκόζνπλ ηα ππόρξεα πξόζσπα γηα ηελ πξόιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξόλνο πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ πειαηώλ Οη ππνρξεώζεηο δένπζαο επηκέιεηαο Υπνρξεώζεηο αλαθνξάο Τήξεζε αξρείσλ θαη πηνζέηεζε εζσηεξηθώλ κεραληζκώλ από ηα δεκόζηα πξόζσπα Τήξεζε ζηνηρείσλ από δεκόζηεο αξρέο Σπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δεκόζησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 7.2 Οη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Η Πξάμε 2577/2006 ηνπ Δηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο 3

4 7.2.2 Τν ζρέδην ηεο λέαο Απόθαζεο ηνπ ΔΣ ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 7.3 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1781/2006 γηα ηηο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ 8. ΚΤΡΧΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΔΠΟΠΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ 8.1 Οη θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 8.2 Οη θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Β. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 1. ΛΖΦΖ, ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ (Α1) 1.1 Βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο (ππνινγηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο, δηαρξνληθή αμία ρξήκαηνο) 1.2 Δίδε θηλδχλνπ (αγνξάο, επηηνθίνπ, ιεηηνπξγηθφο, αληηζπκβαιινκέλνπ, ζπζηεκηθφο) 1.3 ρέζε θηλδχλνπ θαη απφδνζεο 1.4 Υαξαθηεξηζηηθά αγνξψλ θεθαιαίνπ Δείθηεο απόδνζεο (απόδνζε ζηε ιήμε) Πιεξνθόξεζε, ξεπζηόηεηα, θόζηνο ζπλαιιαγώλ Κεθαιαηνπνίεζε, βάζνο θαη εύξνο αγνξάο 1.5 Γνκή θαη νξγάλσζε αγνξψλ θεθαιαίνπ Οξγαλσκέλεο-OTC αγνξέο, ηδησηηθέο αγνξέο, αγνξέο δεκνπξαζίαο Πξσηνγελείο-δεπηεξνγελείο αγνξέο, ηξίηεο αγνξέο 1.6 Γηαδηθαζία θαη κεραληζκνί ζπλαιιαγψλ ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ Λήςε-δηαβίβαζε-εθηέιεζε εληνιώλ πειαηώλ Εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκόο ζπλαιιαγώλ πειαηώλ Καηαρώξεζε ηδηνθηεζίαο ηίηισλ, ζεκαηνθπιαθή ηίηισλ 1.7 Μεηνρηθνί ηίηινη (βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο) 1.8 Σίηινη ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο (βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο) 1.9 Σίηινη ΟΔΚΑ (βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο) 1.10 Υξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο (ΓΓ/ΥΑ, FTSE-20, FTSE-40, θιπ) 2 ΛΖΦΖ, ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (Α2) 2.1 Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα (βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά) Πξνζεζκηαθά ζπκβόιαηα (forwards- FRAs) Σπκβόιαηα Μειινληηθήο Εθπιήξσζεο (futures) Δηθαηώκαηα πξναίξεζεο (options) Σπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps) Άιια παξάγσγα κέζα 2.2 Δμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία (arbitrage) 2.3 Θέζεηο ζηελ αγνξά κεηξεηνίο 2.4 Αγνξά παξαγψγσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 2.5 Παξάγσγα πξντφληα ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 3 ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ (Β1) 4

5 3.1 Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα (ραξαθηεξηζηηθά αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη αγνξψλ ζπλαιιάγκαηνο, ζηνηρεία νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο) 3.2 Οηθνλνκηθνί θχθινη θαη νηθνλνκηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 3.3 Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα αγνξψλ θεθαιαίνπ 3.4 Μεηνρηθνί ηίηινη (απφδνζε, θίλδπλνο) 3.5 Σίηινη ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο (απφδνζε, θίλδπλνο) 3.6 Σίηινη ΟΔΚΑ (απφδνζε, θίλδπλνο) 3.7 χλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα (ραξαθηεξηζηηθά, θίλδπλνη, απφδνζε) 3.8 Σηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ (asset securitization) 3.9 πγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ζηελ θεθαιαηαγνξά (ραξαθηεξηζηηθά θαη κνξθέο) 3.10 Φνξνινγία θεθαιαηαθήο ππεξαμίαο, ζπλαιιαγψλ, ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ 3.11 Δπελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνθίι πειαηψλ, ζρέζεηο πειαηψλ θαη εηαηξηψλ 4 ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ (Β) 4.1 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα (απνηίκεζε) Πξνζεζκηαθά ζπκβόιαηα (forwards) Σπκβόιαηα Μειινληηθήο Εθπιήξσζεο (futures) Δηθαηώκαηα πξναίξεζεο (options) Σπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps) Άιια παξάγσγα κέζα (CDΟ, CDS, TRS, CLN, θίλδπλνη) 4.2 Δμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία (arbitrage) 4.3 Αληηζηάζκηζε αγνξάο (long hedging) θαη πψιεζεο (short hedging) 4.4 Αληηζηάζκηζε κε ρξήζε πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ 4.5 Αληηζηάζκηζε κε ρξήζε ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures hedging) 4.6 Αληηζηάζκηζε κε ρξήζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (option hedging) 4.7 Αζθάιηζε ραξηνθπιαθίνπ (portfolio insurance) 5 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΠΔΛΑΣΧΝ (Γ) 5.1 ηαηηζηηθέο έλλνηεο ηάζεο, ζπγθέληξσζεο θαη απφθιηζεο 5.2 Θεσξία ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ 5.3 Θεσξία απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ (CAPM, ΑΡΣ) 5.5 Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 5.6 Δπηινγή ηίηισλ, θαηαλνκή επελδχζεσλ, θαη ζπγρξνληζκφο εηζφδνπ ζηελ αγνξά 5.7 Πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηδησηψλ πειαηψλ (ζηφρνη, νξίδνληαο, πεξηνξηζκνί) 5.8 Πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ζεζκηθψλ πειαηψλ (ζηφρνη, νξίδνληαο πεξηνξηζκνί) 5.11 ηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ Αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ αγνξάο Αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ επηηνθίνπ Αληηζηάζκηζε ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ Αληηζηάζκηζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 5.12 Μέηξεζε απφδνζεο θαη αλάιπζε απφδνζεο ραξηνθπιαθίνπ 6 ΔΚΠΟΝΖΖ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ ΔΚΓΟΣΔ (Γ) 6.1 Μηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε (ηηκνιφγεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αλάιπζε δνκή αγνξάο) 6.2 Μαθξννηθνλνκηθή αλάιπζε (δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή) 6.3 Κιαδηθή θαη εηαηξηθή αλάιπζε, αλάιπζε θχθινπ δσήο πξντφλησλ, θαηλνηνκία 5

6 6.4 Απνηίκεζε κεηνρψλ (κέζνδνη, ζεκειηψδεο αλάιπζε, ηερληθή αλάιπζε) 6.5 Απνηίκεζε νκνιφγσλ (κέζνδνη, δηάξθεηα, θπξηφηεηα) 6.6 Απνηίκεζε παξαγψγσλ πξντφλησλ (ΜΔ, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, θιπ) 6.7 Απνηίκεζε άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (αθίλεηε πεξηνπζία, εκπνξεχκαηα) 6.8 Αξρέο θαη πξφηππα ινγηζηηθήο παξνπζίαζεο 6.9 Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εηαηξηψλ 6.10 Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 6.11 Δπηρεηξεκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (έθδνζε νκνι. δαλείνπ, αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) 6.12 Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε επηρείξεζεο (θφζηνο θεθαιαίνπ, επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο) Άπζπο 2 Ηζσύρ 1. Η παξνχζα απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε ππ αξηζκ. 3889/ Κνηλή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 1979). 3. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 4. Η παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β). Ο Γηοηθεηήρ ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Γεώπγηορ Πποβόποςιορ Αιέξηορ Πηιάβηορ 6

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ 1 Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000 Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α Ο Π Σ Ι Κ Ο Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Ω Ν Μ Δ Ω Ν Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα