Η παροσσία της αρταίας ελληνικής υιλοσουίας κατά τοσς πρώτοσς Βσζαντινούς αιώνες 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παροσσία της αρταίας ελληνικής υιλοσουίας κατά τοσς πρώτοσς Βσζαντινούς αιώνες 1"

Transcript

1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Η παροσσία της αρταίας ελληνικής υιλοσουίας κατά τοσς πρώτοσς Βσζαντινούς αιώνες 1 Μεγάιε ραξά πξνμελεί ην γεγνλφο φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, δεκνζηεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο. Ζ παξαηήξεζε απηή έρεη εμφρσο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο, σο γλσζηφλ, ε έξεπλα θαη παξνπζίαζε ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο απνηειεί ζεκαληηθφηαην παξάγνληα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ παξνπζίαζε ζπλνιηθά ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ. Με ηνλ φξν Βπδαληηλή Φηινζνθία ελλννχκε ηελ ελαζρφιεζε ησλ βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ κε ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία, δειαδή ην ζρνιηαζκφ θαη ηε κειέηε ηεο θεληξηθήο ζθέςεο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν (Λνγηθή θαη Φπζηθή). Βέβαηα απηή ε δηεμνδηθή ελαζρφιεζε ησλ βπδαληηλψλ κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εξκελεία ησλ αξραίσλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ δελ είλαη άκνηξε ηνπ γεληθφηεξνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλέπλεε ην Βπδάληην. Σν Βπδάληην είρε αθνκνηψζεη γφληκα ηελ ειιεληθφηεηα ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπ θαη φρη κφλν ζην ζρνιηαζκφ ησλ αξραίσλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ. Ζ ηέρλε, ε ζενινγία, ε εθθιεζηαζηηθή δσή, ε δηπισκαηία θαη ε πνιηηηθή ησλ Βπδαληηλψλ είλαη άκεζα εκπνηηζκέλα απφ ην κέηξν, ηα φξηα θαη ηελ άζθεζε ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο. Όκσο θαζψο θαηαγξάθνπκε, σο κειεηεηέο ηεο Φηινζνθίαο, ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζην Βπδαληηλφ πνιηηηζκφ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε πσο Βπδαληηλή Φηινζνθία νλνκάδνπκε κφλν ηελ ελαζρφιεζε ησλ Βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ κε ηα θαζεαπηφ αξραηνειιεληθά θηινζνθηθά θείκελα. 1 Άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην επίζεκν πεξηνδηθφ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ Οξζνδνμία πεξίνδνο Β έηνο ΗΓ, ηεχρνο Γ, Ηνχιηνο επηέκβξηνο 2006, ζει

2 2 πλεπψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν Βπδαληηλή Φηινζνθία γηα ηα θείκελα ηνπ 9 νπ αηψλα κ.υ. θαη εμήο, κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, φπσο ηα θείκελα ηνπ Μ. Φσηίνπ θαη θαηφπηλ ηνπ Μ. Φειινχ, ηνπ Αξέζα, ηνπ Πιήζσλα θαη άιισλ ζνθψλ, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ δηεμνδηθά κε ηα θείκελα ησλ αξραίσλ θηινζφθσλ, 2 γεγνλφο πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο βπδαληηλνχο αηψλεο. Απφ ηνλ 1 ν κ.υ. αηψλα κέρξη ηνλ 9 ν, δελ έρνπκε βπδαληηλή θηινζνθία, αιιά ηε θηινζνθία ηνπ ηέινπο ηεο αξραηφηεηαο, ηνπ χζηεξνπ Διιεληζκνχ, ζηνπο ηξεηο πξψηνπο κ.υ. αηψλεο, θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθηθήο νξνινγίαο απφ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. 3 2 Βι. Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα (απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκνί», Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. Myriobiblos.gr/ texts/greek/benakis byz erevna., ζει Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθσλία ηνπ Λίλνπ Γ. Μπελάθε κε ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Νίθν Πνιίηε, ν νπνίνο ζε βηβιίν ηνπ δίλεη ηνλ ηίηιν ε Διιεληθή θηινζνθία εηο ην Βπδάληην. Α ηόκνο : Α Ση αηώλεο, ελψ θαηά ην Λίλν Μπελάθε ζα έπξεπε λα είλαη «Η Διιεληθή θηινζνθία ζηνπο πξώηνπο έμη ρξηζηηαληθνύο αηώλεο γηαηί δελ κπνξνχκε λα κηινχκε γηα Βπδαληηλή Φηινζνθία πξηλ απφ ηνλ 9 ν ηνπιάρηζηνλ αηψλα. Πξνεγνπκέλσο έρνπκε ηελ Φηινζνθία ηνπ χζηεξνπ Διιεληζκνχ θαη ηελ γλψζε θαη ρξήζε ηεο εζληθήο θηινζνθίαο απφ ηνπο Έιιελεο Παηέξεο θαη ζενιφγνπο (σο ηνλ Ησάλλε Γακαζθελφ) ζηηο αλαηνιηθέο Ρσκατθέο επηθξάηεηεο θαη ζην πξψηκν Βπδάληην» : Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα (απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκνί», Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. Myriobiblos.gr/ texts/greek/benakis byz erevna., ζει. 3. Γηαθσλία, αιιά πην ήπηαο κνξθήο, εθθξάδεη ν Μπελάθεο θαη κε ην έξγν ηνπ αεηκλήζηνπ Καζεγεηή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Νίθν Μαηζνχθα, ν νπνίνο ην 1994 θπθινθφξεζε ην έξγν ηνπ Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο, απφ ηηο εθδφζεηο Βάληαο, ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο Μπελάθεο δηαθσλεί κε ηνπο ηίηινπο πνπ δίλεη ν Μαηζνχθαο ζηα θεθάιαηα ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ Οη πξώηνη πέληε αηώλεο θαζψο θαη Από ηνλ 6 ν σο ηνλ 9 ν αηώλα, γηαηί σο θεθάιαηα ελφο έξγνπ πνπ ιέγεηαη Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο δίλνπλ ηελ ίδηα εληχπσζε κε ην έξγν ηνπ Νίθνπ Πνιίηε, πσο νη πξψηνη δειαδή 9 αηψλεο ηνπ Βπδαληίνπ παξνπζηάδνπλ Βπδαληηλή Φηινζνθία. Αληηζέησο ν Λίλνο Μπελάθεο ζπκθσλεί κε ηελ ηηηινθφξεζε ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ απφ ην Μαηζνχθα, ζην πξναλαθεξζέλ έξγν ηνπ, πνπ έρνπλ ην φλνκα Σηαζκνί ηεο Βπδαληηλήο δηαλόεζεο, γηαηί θαηά ην Μπελάθε ηηηινθνξνχληαη πην πξνζεθηηθά. Βι. Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 3. O Νίθνο Μαηζνχθαο ζην έξγν ηνπ Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο δελ εληνπίδεη ηελ παξνπζία ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζηνπο ζρνιηαζκνχο ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο απηήλ ηελ εξγαζία ηε ζεσξεί ζεβαζηή, αιιά δεπηεξεχνπζα. Ο Μαηζνχθαο ςειαθεί ηελ ειιεληθή θηινζνθία ζηελ αθνκνίσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξφπνπ δσήο ζε φιν ην θάζκα ηεο βπδαληηλήο δσήο : ζενινγία, λνκηθή, ηέρλε, αξρηηεθηνληθή, επηζηήκεο, δηπισκαηία. Βι. Νίθνπ Μαηζνχθαο, Ιζηνξίαο ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο, (Με παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκό ηνπ δπηηθνύ Μεζαίσλα), εθδ. Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζει : «Θα έιεγα πσο ν Πιάησλ επέδεζε ζηελ

3 3 Φηινζνθία ηνπ χζηεξνπ Διιεληζκνχ είλαη ηα θηινζνθηθά θείκελα πνπ παξάγνληαη ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα, θαζψο θαη ηνπο ηξεηο πξψηνπο πεξίπνπ ρξηζηηαληθνχο αηψλεο απφ ηνπο εζληθνχο δαζθάινπο, φπσο είλαη ν Πισηίλνο. Σα ζπγθεθξηκέλα θείκελα δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε Βπδαληηλή Φηινζνθία θαζψο είλαη θαζαξά ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία πξνζσπηθά αθνκνησκέλε θαη πξνεθηεηλφκελε απφ κεηέπεηηα εζληθνχο δαζθάινπο. Όκσο θαη ε γλψζε θαη ρξήζε αζθεηηθή ζενινγία, κε ηε δηδαζθαιία γηα ηε κεηακφξθσζε ηνπ ινγηζηηθνῦ, ηνπ ζπκνεηδνῦο θαη ηνπ ἐπηζπκεηηθνῦ, θαη φρη ζηα ρεηξφγξαθα θαη ζηνπο ζρεηηθνχο ζρνιηαζκνχο ρσξίσλ» ζει. 151 : «ν έξσηαο πξνο ηελ ειιεληθή ζνθία, εθξεθηηθά παξνπζηαδφκελνο θαηά νξηζκέλεο επνρέο θαη πξαγκαησλφκελνο ζηηο αλαδηνξγαλψζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ζρνιψλ, έρεη κεγίζηε ζπνπδαηφηεηα, θαη δελ απνηειεί απιψο θάπνηεο αλαγελλεηηθέο εμάξζεηο παξάιιειεο πξνο ηε ζενινγία, θαη αλεμάξηεηεο απφ απηήλ. Με άιια ιφγηα, αλ ηπρφλ δελ ππήξρε απηή ε αθνκνησκέλε θαηά πξσηφηππν ηξφπν ειιεληθφηεηα απφ ηελ ηέρλε θαη ηε ζενινγία θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή δσή, ζα ηαλ αδηαλφεηεο νη θαηά θαηξνχο εκθαληδφκελεο αλαγελλεηηθέο εμάξζεηο θαη εθξήμεηο» ν Αξέζαο θαη νη πξνγελέζηεξνη θαη κεηαγελέζηεξνη ηνπ απνηεινχλ δείγκαηα δσεξά ελφο πεξηξξένληνο θιίκαηνο, κε άιιν ιφγηα ηεο ειιελνξζφδνμεο πνιηηηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ δείρλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ, δελ δεκηνπξγνχλ σζηφζν απηήλ ηελ ηαπηφηεηα». Απνιχησο ζχκθσλν βξίζθεη ην Λίλν Μπελάθε θαη ε κειέηε ηνπ Νίθνπ Μαηζνχθα Τν πεξηερόκελν ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο. Κξίζεηο πάλσ ζην έξγν ηνπ Β. Ν. Ταηάθε ε Βπδαληηλή Φηινζνθία, δεκνζηεπκέλε ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζει , Ο Μπελάθεο ζπκθσλεί θαη κε ην πεξηερφκελν αιιά θαη κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Φηινζνθίαο ζην Βπδάληην, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ην Μαηζνχθα. Δπηπιένλ ζπκθσλεί θαη κε ηελ έληνλε δηάθξηζε ηεο θηινζνθία απφ ηε ζενινγία, ηελ νπνία δίλεη κε έκθαζε ν θαζεγεηήο Μαηζνχθαο ζην παξαπάλσ έξγν ηνπ. Βι. Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 9. Ο Καζεγεηήο ηνπ Ακβνχξγνπ Klaus Oehler ζεσξεί σο νξφζεκν γηα ηελ έλαξμε ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο είλαη ην 529 κ.υ., έηνο θαηά ην νπνίν ν απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ Ηνπζηηληαλφο έθιεηζε ηελ Πιαησληθή Αθαδεκία ζεκαηνδνηψληαο θαηλνκεληθά ην ηέινο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο. Βι. Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, (απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκνί», κεηάθξαζε Πνιπηίκε Μαξία Παιαηνιφγνπ, Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. Myriobiblos. gr/ texts/ greek Oehler greek philosophy, ζει. 1. Ο Oehler ηνλίδεη ην θαηλνκεληθά γηαηί φπσο ζεκεηψλεη : «ε ειιεληθή θηινζνθία δελ εμέπλεπζε ην 529 κεηά απφ κία πνξεία ρηιίσλ ρξφλσλ, αιιά αληηζέησο είρε κπξνζηά ηεο κία δεχηεξε ρηιηεηία πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Απηή ε δεχηεξε κεγάιε θάζε, ε Βπδαληηλή Φηινζνθία, δελ κπνξεί φπσο γηλφηαλ θαηά θαλφλα σο ζήκεξα λα παξνπζηάδεηαη απαμησηηθά σο κία απιή ηζηνξία αξραηνειιεληθψλ επηξξνψλ ζε ρξηζηηαλνχο ινγίνπο. Ζ Βπδαληηλή Φηινζνθία είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν : κία άκεζε, δσληαλή ζπλέρεηα ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν» Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 4.

4 4 ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο απφ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο απφ ηνλ 3 ν κέρξη ηνλ 9 ν αηψλα (ηειεπηαίν εθπξφζσπν ζα αλαθέξακε ηνλ Ησάλλε Γακαζθελφ) επίζεο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο Βπδαληηλή Φηινζνθία, γηαηί ηα θείκελα ησλ ελ ιφγσ ζπγγξαθέσλ δελ έρνπλ σο ζθνπφ λα εξκελεχζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ θείκελα αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, αιιά λα δηδάμνπλ ηα θείκελα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ηεο Δθθιεζίαο, κε φια ηα δεκηνπξγηθά ηεο έξγα ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζνλ θαη νξνινγία ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία. Ο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο, ιακπξφο βπδαληηλφο ζπγγξαθέαο θαη καρεηήο ηεο αιήζεηαο πνπ δεη ηνλ 8 ν κ.υ. αηψλα, ζην έξγν ηνπ Πξόο ηνὺο δηαβάιινληαο ηὰο ἁγίαο εἰθόλαο ξσηάεη ηνλ αλαγλψζηε ηνπ πνπ βξήθεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ή ζην Δπαγγέιην ην όλνκα ηεο Τξηάδνο, ή ην ὀκννύζηνλ ή ην κία ὑπόζηαζηο ηνπ Χξηζηνύ, δύν θύζεηο, απηνιεμεί; Αιιά όκσο, ζπλερίδεη, επεηδή ηα όξηζαλ απηά νη άγηνη Παηέξεο από ηηο ηζνδύλακεο κε απηά ιέμεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο ηα δερόκαζηε θαη απηνύο πνπ δελ ηα δέρνληαη ηνπο αλαζεκαηίδνπκε. 4 χκθσλα κε ην παξαπάλσ θείκελν εθείλν πνπ ελδηαθέξεη πξσηίζησο είλαη ε έθθξαζε ηεο αιήζεηαο ηεο Αγίαο Γξαθήο κε ηζνδύλακεο ιέμεηο. Αλ δελ είλαη αθξηβψο νη ίδηεο δελ ελνριεί, αξθεί λα έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν, ρσξίο λα αιινηψλνπλ ηε επαγγειηθή αιήζεηα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο θηινζνθηθήο νξνινγίαο ζε απηφ ην έξγν ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε, γηαηί κε ηε θηινζνθηθή νξνινγία πξνζπαζνχζαλ νη αηξεηηθνί λα αιινηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ηεο Δθθιεζίαο, θαη επνκέλσο κε ηα ίδηα φπια έπξεπε λα απαληήζνπλ νη κεγάινη Δθθιεζηαζηηθνί Παηέξεο. Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε θηινζνθίαο ζηνλ χζηεξν Διιεληζκφ θαη ζηνπο πξψηνπο βπδαληηλνχο αηψλεο (ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηνλ 9 ν αηψλα) ζα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηε ζθέςε ηνπ Αξηζηνηέιε ηνπ Πισηίλνπ θαη ησλ Βπδαληηλψλ Θενιφγσλ ζην παξφλ 4 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Πξόο ηνύο δηαβάιινληαο ηάο ἀγίαο εἰθόλαο ιόγνη ηξεηο, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1975, t. III (Patristische Texte und Studien 17)] : «Πνχ εὖξεο ἐλ ηῇ Παιαηᾷ ἤ ἐλ ηῷ Δὐαγγειίῳ ὄλνκα Σξηάδνο ἤ ὀκννχζηνλ ἤ κίαλ θχζηλ ζεφηεηνο ηξαλῶο ἤ ηξεηο ὑπνζηάζεηο αὐηνιεμεί ἤ κίαλ ὑπφζηαζηλ ηνῦ Υξηζηνῦ ἤ δχν θχζεηο αὐηνιεμεί; Ἀιι ὄκσο ἐπεηδή ἐθ ηῶλ ἰζνδπλακνπζῶλ ιέμεσλ ηῶλ ἐλ ηῇ γξαθῇ θεηκέλσλ ὤξηζαλ ηαῦηα νἱ ἅγηνη παηέξεο, δερφκεζα θαί ηνχο κή δερφκελνπο ἀλαζεκαηίδνκελ». Ζ επαλάιεςε ηεο ιέμεσο αὐηνιεμεὶ δχν θνξέο ζε κία ζεηξά δείρλεη αθξηβψο ην γεγνλφο πσο ε αιήζεηα ηνπ επαγγειίνπ πξέπεη λα ζπλερηζηεί αλφζεπηε, ρσξίο θακία αιινίσζε, ελψ είλαη δεπηεξεχνλ ζέκα ην πψο ζα εθθξαζηεί εμσηεξηθά απηή ε αιήζεηα.

5 5 άξζξν δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο απφ ηνλ 9 ν κ. Υ. θαη κεηά, δειαδή κε ηελ θαζεαπηφ Βπδαληηλή Φηινζνθία. Ο Αξηζηνηέιεο, καζεηήο ηνπ Πιάησλα θαη ιακπξφο εθπξφζσπνο ηεο θιαζηθήο θηινζνθίαο, έπιαζε ηνλ φξν ἐλέξγεηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πεξηγξάςεη ηνλ θνζκνείδσιν ηνπ. Ο ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζπιιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο κία ηεξαξρία φπνπ ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε πξώηε αθίλεηε νπζία θαη ζηε βάζε βξίζθνληαη νη πξψηεο νπζίεο. Σα φληα θηλνχληαη απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή θαη απηή ε θίλεζε γίλεηαη απφ ην δπλάκεη νλ ζην ἐλεξγείᾳ (ἐλ ἔξγῳ). Ζ θνξχθσζε ηνπ ἐλεξγείᾳ είλαη ε ἐληειέρεηᾳ (ἐλ ἐξγῳ ἔρεηλ), θαη απηή ε θνξχθσζε ηνπ ἐλεξγείᾳ θέξλεη ηε ζπλάληεζε κε ηελ πξψηε αθίλεηε νπζία. πλεπψο ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ε ἐλέξγεηα γίλεηαη νὐζία θαζψο ζπλαληηέηαη καδί ηεο. 5 Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ Μεηά ηὰ Φπζηθὰ, δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο ε πξώηε αθίλεηε νπζία βξίζθεηαη ζε ηέιεηα θαηάζηαζε, γηαηί εθεί ε νπζία είλαη ελέξγεηα, θαη έηζη φ,ηη ππάξρεη είλαη ηέιεην. 6 ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζείαο ηειεηφηεηαο δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία ἐλέξγεηα, σο θίλεζε λα απνθηεζεί θάηη, θαη γη απηφ ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο θαη ε ἐλέξγεηα έγηλε νπζία (έπαςε λα ππάξρεη ην έξγν ἐλ ἔξγῳ) αιιά είλαη θαη αθίλεηε δελ ππάξρεη θίλεζε γηα λα απνθηεζεί θάηη. 7 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα φηη ε παξνπζίαζε ηνπ αξηζηνηειηθνχ θνζκνεηδψινπ γίλεηαη κε βάζε ηηο επηζηήκεο ηεο επνρήο εθείλεο θαη ηε ζχιιεςε ηνπο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε φιεο νη επηζηήκεο βξίζθνληαη ζε κία δηάηαμε, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ αίζζεζε θαη θαηαιήγεη ζηηο ηξεηο αλψηεξεο 5 Πξβι. γηα ην ζέκα Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθὰ, Λ, 1071 b : «Ἐζηη ηη ὅ νὐ θηλνχκελνλ θηλεῖ, ἀίδηνλ θαὶ νὐζία θαὶ ἐλέξγεηα νὖζα» Γ, 1012 b : «Ἔζηη γὰξ ηη ὅ ἀεὶ θηλεῖ ηὰ θηλνχκελα, θαὶ ηὸ πξῶηνλ θηλνῦλ ἀθίλεηνλ αχηφ» Λ, 1072 ab : «Κηλεῖ δὲ ὧδε ηὸ ὀξεθηὸλ θαὶ ηὸ λνεηφλ θηλεῖ νὐ θηλνχκελνλ ὅηη δ ἔζηη ηὸ νὗ ἕλεθα ἐλ ηνῖο ἀθηλήηνηο, ἡ δηαίξεζηο δεινῖ θηλεῖ δὲ ὡο ἐξψκελνλ». 7 Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 13 : «Αλ θαη ε έλλνηα ηεο βνπιήζεσο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξηζηνηειηθή αλζξσπνινγία θαη ε εζηθή, ε ρξήζε απηήο ηεο έλλνηαο ζε αλαθνξά πξνο ην ζείν Δίλαη ήηαλ γηα ηνλ Αξηζηνηέιε εμ νξηζκνχ πξάγκα αδηαλφεην. Καη ηνχην δηφηη γη απηφλ κία βνπιεηηθή ελέξγεηα (λννπκέλε σο πξνζαλαηνιηζκφο ζε θάηη πνπ δελ έρεη αθφκα απνθηεζεί) είλαη εμ νξηζκνχ αζπκβίβαζηε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο ηειεηφηεηαο, πνπ πξνζηδηάδεη ζην ζείν Δίλαη».

6 6 επηζηήκεο : ηε θπζηθή, ηα καζεκαηηθά θαη ηε ζενινγία ε ζενινγία είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη κε ην πξῶηνλ ἀθίλεηνλ θηλνῦλ. 8 Δίλαη πξνθαλέο πσο ζηελ αξηζηνηειηθή δηδαζθαιία επηζηήκεο, θηινζνθία, θαη ν θφζκνο πνπ καο πεξηβάιεη βξίζθνληαη ζε νξγαληθή ζρέζε θαη αιιειεμάξηεζε θαη κε αθνξκή ηελ πεξηγξαθή απηήο ηεο ζχιιεςεο ν γισζζνπιάζηεο Αξηζηνηέιεο πιάζεη ηνλ φξν ἐλέξγεηα. Ο Πισηίλνο, ηειεπηαίνο ίζσο εθπξφζσπνο ηεο αξραηνειιεληθήο θηινζνθίαο πξηλ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο, 9 ρξεζηκνπνηεί επίζεο ηνλ φξν ἐλέξγεηα, θαζψο πεξηγξάθεη ην δηθφ ηνπ θνζκνείδσιν. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη πσο ε φιε πξαγκαηηθφηεηα απνηειείηαη απφ ην Δλ, ην Ννπ, ηελ Φπρή, ηελ θχζε θαη ηελ χιε. Σν Δλ είλαη ε θπξίαξρε ζεφηεηα, πνπ μεδηπιψλεηαη ζε Ννπ θαη θαηφπηλ ζε Φπρή. Οη ζείνη απηνί θφζκνη μεδηπιψλνληαη κεηά ζηε θχζε θαη ζηελ χιε, ε νπνία σο ην θαηψηαην ζθαινπάηη δελ έρεη κνξθή, ελψ ε θχζε είλαη ε αηζζεηή πιεπξά πνπ έρεη κνξθή. 10 Ο Πισηίλνο θαζψο ηνλίδεη πσο έλαο είλαη ν Ννπο, πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Δλ θαη κία ε Φπρή κέζα ζηελ εληαία πξαγκαηηθφηεηα, απνθαιεί ην Ννπ θαη ηελ Φπρή ἐλεξγείᾳ νὐ δπλάκεη. Μάιηζηα ππνγξακκίδεη πσο έγηλαλ ἅπαληα ἐθ ηῆο νὐζίαο θαη ζὺλ ηῇ νὐζίᾳ 11 νπζία θαη ελέξγεηα ηαπηίδνληαη θαη δελ ρσξίδνπλ. Γίλεηαη επδηάθξηην πσο θαη εδψ α) 8 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθά Α, 982b. Μεηὰ ηὰ Φπζηθὰ Λ, 7, 1072 a 8, 1073a. 9 Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 6 : «ν Νενπιαησληζκφο, επίηεπγκα αλακθίβνια ζπζηεκαηηθνχ ζηνραζκνχ, είλαη ην ηειεπηαίν δεκηνχξγεκα ηεο ζπζηεκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεζνδηθφηεηαο εθείλεο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο ήδε απφ ηελ αξρή ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ σο ηελ επνρή ηνπ». 10 Βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο, Αξραίαο ειιεληθήο Βπδαληηλήο Γπηηθνεπξσπατθήο. Με ζύληνκε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε, 2002, ζει Πισηίλνπ, Ἔλλεάδεο 6,4,4, : «Πῶο νὖλ ηὸ ὄλ θαὶ ηὰ ὅληα θαὶ λνῦο πνιινχο θαῖ ςπρὰο πνιιάο εἰ ηὸ ὄλ παληαρνῦ ἕλ θαὶ κὴ ὡο ὁκνεηδὲο θαὶ λνῦο εἷο θαὶ ςπρὴ κία; - Ἀιιὰ πῶο ςπραὶ πνιιαὶ θαὶ λνῖ πνιινὶ θαὶ ηὸ ὄλ θαὶ ηὰ ὄληα; - Ἕλ γὰξ ηῷ ὅιῳ αἰ πνιιαὶ ἤδε νὐ δπλάκεη, ἀιι ἐλεξγείᾳ ἐθάζηε νὔηε γὰξ ἡ κία ἡ ὅιε θσιχεη ηὰο πνιιὰο ἐλ αὐηῇ εἶλαη νὔηε αἱ πνιιαὶ ηὴλ κίαλ» 6, 9, 9 : «Ἐλ δὲ ηαχηῃ ηῇ ρνξείᾳ θαζνξᾷ πεγὴλ δσῆο, πεγὴλ δὲ λνῦ, ἀξρὴλ ὄληνο, ἀγαζνῦ αἰηίαλ, ξίδαλ ςπρῆο νὐθ ἐθρενκέλσλ ἐπ αὐηνῦ ἐθείλνπ, εἶη ἐιιαηνχλησλ νὐ γὰξ ὄγθνο ἤ θζαξηὰ ἄλ ἦλ ηὰ γελλψκελα. Νῦλ δὲ ἐζηηλ ἀίδηα, ὅηη ἡ ἀξρὴ αὐηῶλ ὡζάπησο κέλεη νὐ κεκεξηζκέλε εἰο αὐηὰ, ἀιι ὅιε κέλνπζα. Γηὸ θἀθεῖλα κέλεη νἷνλ εἰ κέλνληνο ἡιίνπ θαὶ ηὸ θῶο κέλεη» 3, 7, 4 : «Ἐλνξᾶηαη γὰξ ἐλνῦζα παξ αὐηῇ ὅηη θαὶ ηὰ ἄιια πάληα ὅζα ιέγνκελ ἐθεῖ εἶλαη ἐλππάξρνληα ὁξῶληεο γέγνλελ ἐθ ηῆο νὐζίαο ἅπαληα θαὶ ζὺλ ηῇ νὐζίᾳ».

7 7 ν φξνο ἐλέξγεηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ν Πισηίλνο ην δηθφ ηνπ θνζκνείδσιν θαη β) ἐλέξγεηα θαη νπζία κάιινλ ηαπηίδνληαη παξά ρσξίδνπλ. Αληηζέησο νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ἐλέξγεηα ζηα έξγα ηνπο, αιιά κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο Βπδαληηλνχο Παηέξεο ἐλέξγεηα είλαη ε δξαζηηθή θίλεζε ηεο θχζεσο 12 (δελ ρσξίδεηαη απφ ηε θχζε, αιιά δηαθξίλεηαη απφ απηήλ), θαη απνηειεί έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο βνπιήζεσο ηνπ Θενχ. 13 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ ἐλέξγεηα θαηαξρήλ απφ ην Μ. Αζαλάζην έγηλε γηαηί ν Άξεηνο ραξαθηήξηζε ηνλ Τηφ, ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδνο, σο ην πξψην θηίζκα δεκηνχξγεκα ηνπ Παηξφο. πλεπψο ακθηζβεηνχζε θαζαξά ηε ζεφηεηα ηνπ Τηνχ. Γηα λα απαληήζεη ν Μ. Αζαλάζηνο έπξεπε φρη κφλν λα νξηνζεηήζεη ηε δηάθξηζε θηηζηνῦ (φια ηα δεκηνπξγήκαηα) θαη ἀθηίζηνπ (ν Σξηαδηθφο Θεφο) θαη λα ηνλίζεη ηε δηαθνξά ηνπο, αιιά θαη λα δείμεη πσο γεθπξψλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο (θηηζηὸ) θαη ηνπ Θενχ (ἄθηηζην). Γη απηφ ν Μ. Αζαλάζηνο δηέθξηλε ηελ νπζία ηνπ Θενχ απφ ηηο ἐλέξγεηεο ηνπ (δελ ηηο ρψξηζε, ηηο δηέθξηλε άιιν πξάγκα είλαη ν ρσξηζκφο) 14 θαη ηφληζε πσο δελ κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηελ νὐζία ηνπ Θενχ, κπνξνχκε φκσο λα γλσξίζνπκε ηηο ἐλέξγεηεο ηνπ. Γηα ηε κεηνρή ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νπζία ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο, γηαηί αλ ν Μ. Αζαλάζηνο έιεγε πσο είλαη δπλαηή ε γλψζε ηεο νπζίαο ηνπ Θενχ, ηφηε ν άλζξσπνο ζα ήηαλ νκννχζηνο κε ην Θεφ, θαη δελ ζα είρε ηελ αλάγθε ηε ζεξαπείαο θαη ηεο ζσηεξίαο πνπ παξέρεη ε Δθθιεζίαο. ε κεξηθά θείκελα ηνπ αληί ηνπ φξνπ ἐλέξγεηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ 12 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Δηζαγσγή δνγκάησλ ζηνηρεηώδεο, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1969, t. I (Patristische Texte und Studien 7).] ε Πεξί ἐλεξγείαο 8 1, : «Ἐλέξγεηα δὲ θπζηθὴ ἐζηη θίλεζηο θχζεσο δξαζηηθὴ 13 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Ο άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο θαη ε λεόηεξε δπηηθή ζενινγία, δεκνζηεπκέλν ζην έξγν νξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, Β ηόκνο, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζαινλίθε 2000, ζει G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, ζην Studia Patristica 2 (1962), ζει. 48 θαη εμήο 56 θαη εμήο. Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 12.

8 8 φξν δύλακηο, φπσο ζπκβαίλεη ζην έξγν ηνπ Πεξὶ ηῆο ἐλαλζξσπίζεσο ηνῦ Λόγνπ, 15 φκσο απηφ είλαη κία εμαίξεζε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ν φξνο δύλακηο έρεη ην ίδην πεξηερφκελν κε ηνλ φξν ἐλέξγεηα. Μάιηζηα ζην έξγν πνπ θαηεμνρήλ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ Αξείνπ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, θαη θέξεη ηνλ ηίηιν Καηὰ Ἀξεηαλῶλ ιόγνο, ππάξρεη ν ραξαθηεξηζηηθφο φξνο δεκηνπξγηθή ἐλέξγεηα, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ νπζία θαη είλαη ε έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζειήζεσο ηνπ Θενχ. 16 Ο Μ. Βαζίιεηνο ζπλερίδεη ζηα θείκελα ηνπ ηε δηάθξηζε νὐζίαο θαη ἐλέξγεηαο πνπ εγθαηλίαζε ν Μ. Αζαλάζηνο νη Παηέξεο θηλνχληαη ζε κία θνηλή γξακκή θαη ιέγεη κε απιφ ηξφπν πσο εκείο γλσξίδνπκε ην Θεφ κφλν απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ νπζία ηνπ, ε νπνία παξακέλεη πάληνηε απξφζηηε νη ελέξγεηεο ηνπ Θενχ θαηεβαίλνπλ ζηε γε. 17 Δίλαη πξνθαλέο πσο νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ἐλέξγεηα, καδί κε άιινπο θηινζνθηθνχο φξνπο, γηα λα ρηππήζνπλ κεγάιεο αηξέζεηο ηεο επνρήο ηνπο θαη λα πξνβάιινπλ ηε δνγκαηηθή 15 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Πεξὶ ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Λόγνπ 17, PG 25, 125AB : «... ἐθηὸο κὲλ ἐζηη ηνῦ παληὸο θαη νὐζίαλ, ἐλ πᾶζη δὲ ἐζηη ηαῖο ἑαπηνῦ δπλάκεζη, ηὰ πάληα δηαθνζκῶλ, θαὶ εἰο πάληα ἐλ πᾶζη ηὴλ ἑαπηνῦ πξφλνηαλ ἐθαπιῶλ, θαὶ ἕθαζηνλ θαὶ πάληα ὁκνῦ δσνπνηῶλ». 16 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηὰ Ἀξεηαλῶλ ιόγνο 2, 2, PG 26, 149C : «Δἰ δὲ κὴ θαξπνγφλνο ἐζηὶλ αὐηὴ ἡ ζεία νὐζία, ἀιι ἔξεκνο, θαη αὐηνχο, ὡο θῶο κὴ θσηίδνλ θαὶ πεγὴ μεξά, πῶο δεκηνπξγηθὴλ ἐλέξγεηαλ ἔρεηλ αὐηὸλ ιέγνληεο νὐθ αἰζρχλνληαη; Καὶ ἀλαηξνῦληεο δὲ ηὸ θαηὰ θχζηλ, πῶο ηὸ θαηὰ βνχιεζηλ πξνεγεῖζζαη ζέινληεο νὐθ ἐξπζξηῶζηλ;». «Ὑπεξαλαβέβεθε δὲ ηῆο βνπιήζεσο ηὸ πεθπθέλαη θαὶ εἶλαη αὐηὸλ Παηέξα ηνῦ ἰδίνπ Λφγνπ. Δἰ ηνίλπλ ηὸ πξφηεξνλ, ὅπεξ ἐζηὶ θαηὰ θχζηλ, νὐρ ὑπῆξμε θαηὰ ηὴλ έθείλσλ ἄλνηαλ, πῶο ηὸ δεχηεξνλ, ὅπεξ ἐζηὶ θαηὰ βνχιεζηλ, γέλνηη ἄλ; Πξφηεξνλ δέ ἐζηηλ ὁ Λφγνο θαὶ δεχηεξνο ἡ θηίζηο». 17 Μ. Βαζηιείνπ, Ἐπηζηνιή 234, 1 PG 32, 869 AB : «Ἡκεῖο δε ἐθ ηῶλ ἐλεξγεηῶλ γλσξίδεηλ ιέγνκελ ηνλ Θεφλ ἡκῶλ, ηῇ δε νὐζίᾳ αὐηῇ πξνζεγγίδεηλ νὐρ ὑπηζρλνχκεζα. Αἱ κέλ γάξ ἐλέξγεηαη αὐηνῦ πξνο ἡκᾶο θαηαβαίλνπζηλ, ἡ δε νὐζία αὐηνῦ κέλεη ἀπξφζηηνο» Μ. Βαζηιείνπ, Ἀλαηξεπηηθὸο 1, 14, PG 29, 544BC : «Ἐθ δὲ ηῶλ ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ ἀλαγνκέλνπο ἡκᾶο, θαὶ δηὰ ηῶλ πνηεκάησλ ηὸλ πνηεηὴλ ἐλλννῦληαο, ηῆο ἀγαζφηεηνο αὐηνῦ θαὶ ηῆο ζνθίαο ιακβάλεηλ ηὴλ ζχλεζηλ. Σνῦην γὰξ ἐζηη ηὸ γλσζηὸλ ηνῦ Θενῦ, ὅ πᾶζηλ ἀλζξψπνηο ὁ Θεὸο ἐθαλέξσζελ». Γηα ην ζέκα βι. πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαἰ ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηά ηόλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. (Σπκβνιή εἰο ηήλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεύλεζηλ ηῆο πεξί Θενῦ νὐζίαο θαί ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο ηῆο ὀξζνδόμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 199, ζει. 98 θαη εμήο.

9 9 δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία έρεη θέληξν ηε ζεξαπεία θαη ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. Γελ πξνεθηείλνπλ ην θνζκνείδσιν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ, φπσο θάλεη ν Πισηίλνο, νχηε αζρνινχληαη δηεμνδηθά κε ηελ αλάιπζε θιαζηθψλ θεηκέλσλ, αιιά εθθξάδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο Αγίαο Γξαθήο κε ηε θηινζνθηθή νξνινγία. Ζ δηάθξηζε νὐζίαο θαη ἐλέξγεηαο ζην Θεφ ππάξρεη ζηελ Αγία Γξαθή, φρη θπζηθά κε ην θηινζνθηθφ φξν ἐλέξγεηα αιιά κε ηε ζπκβνιηθή θαη παξαβνιηθή γιψζζα, γηαηί Παιαηά θαη Καηλή Γηαζήθε ηνλίδνπλ ζπλερψο πσο θαλείο δελ κπνξεί λα δεη ην Θεφ θαη λα δήζεη, φκσο ηαπηφρξνλα δηεπθξηλίδεηαη πσο ν Θεφο είλαη παληαρνχ παξψλ θαη θξαηάεη ηνλ θφζκν ζηα ρέξηα Σνπ. 18 Έλα άιιν παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο κέρξη ηνλ 9 ν αηψλα είλαη ε κεηάπιαζε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ησλ φξσλ Γελεηὸ θαη ἀγέλεην. Απηνί νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Πιάησλα γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ αηζζεηφ θαη ηνλ λνεηφ θφζκν. ηα πιαησληθά έξγα Φαίδσλ θαη Τίκαηνο, γελεηὸ είλαη ν αηζζεηφο θφζκνο, ελψ ἀγέλεην ν λνεηφο. Καη ην γελεηὸ θαη ην ἀγέλεην ππάξρνπλ απφ πάληα, αιιά ην γελεηὸ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη θαη αιιάδεη κνξθή, ελψ ην ἀγέλεην, φπσο είλαη ε ςπρή θαη ην ζείν, παξακέλεη ακεηάβιεην θαη δίλεη ηε κνξθή θαη ην ζρήκα ζην γελεηό. 19 Ο Πιάησλ αλαιχεη ηνπο δχν φξνπο, θαζψο πεξηγξάθεη ηνλ θφζκν ησλ Ιδεώλ θαη ιέγεη πσο νη ςπρέο έπεζαλ κέζα ζηα ζψκαηα, ηα νπνία είλαη ηάθνο ηεο ςπρήο, θαη πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα βγνπλ απφ απηά θαη λα επηζηξέςνπλ ζηε θσηεηλή παηξίδα. 18 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή ζενινγία Γ, (αλαθεθαιαίσζε θαη αγαζνηνπία, έθζεζε ηνπ νηθνπκεληθνύ ραξαθηήξα ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο), εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1997, ζει. 84, θαη θπξίσο ε παξαπνκπή 24, (φπνπ ππάξρνπλ θαη πνιιέο αλαθνξέο ζε ρσξία ηεο Αγίαο Γξαθήο πνπ δείρλνπλ πσο ν Θεφο είλαη απξφζηηνο, φκσο ν άλζξσπνο κεηέρεη ζηε δφμα Σνπ γηα λα δήζεη) θαη ζει Πιάησλνο, Φαίδσλ, 80b : «ηῷ κελ ζείῳ θαί ἀζαλάηῳ θαί λνεηῷ θαί κνλνεηδεῖ θαί ἀδηαιχηῳ θαί ἀεί ὡζαχησο θαηά ηαπηά ἔρνληη ἐαπηῷ ὁκνηφηαηνλ εἶλαη ςπρήλ, ηῷ δε ἀλζξσπίλῳ θαί ζλεηῷ θαί πνιπεηδεῖ θαί ἀλνήηῳ θαί δηαιπηῷ θαηά ηαπηά ἔρνληη ὁκνηφηαηνλ αὖ εἶλαη ζῶκα». Πιάησλνο, Τίκαηνο 52ab : «Σνχησλ δε νὔησο ἐρφλησλ ὁκνινγεηένλ ἐλ κελ εἶλαη ηφ θαηά ηαπηά εῖδνο ἔρνλ, ἀγέλλεηνλ θαί ἀλψιεζξνλ, νὖηε εἰο ἐαπηφ εἰζδερφκελνλ ἄιιν ἄιινζελ νὖηε αὐηφ εἰο ἄιιν πνη ηφλ, ἀφξαηνλ δε θαί ἄιισο ἀλαίζζεηνλ, ηνῦην ὅ δε λφεζηο εἰιερελ ἐπηζθνπεῖλ ηφ δ ὁκψλπκνλ ὅκνηνλ ηε ἐθείλῳ δεχηεξνλ, αἰζζεηφλ, γελλεηφλ, πεθνξεκέλνλ ἀεί, γηγλφκελνλ ηε ἐλ ηηλη ηφπῳ θαί πάιηλ ἐθείζελ ἀπνιιχκελνλ, δφμε κεη αἰζζήζεσο πεξηιεπηφλ».

10 10 Οη Βπδαληηλνί ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δχν φξνπο, αιιά θαη πάιη κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Γελεηὸ γηα ηνπο Βπδαληηλνχο είλαη φιε ε δεκηνπξγία, ηελ νπνία νλνκάδνπλ θαη θηηζηὸ. 20 πλερψο ηξέπεηαη γηαηί έρεη αξρή, 21 θαη ππάξρεη επεηδή ηε ζπληεξεί ν Θεφο. 22 Ἀγέλεην, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη ἄθηηζην, είλαη ζηα βπδαληηλά θείκελα κφλν ν Σξηαδηθφο Θεφο, θαη είλαη άηξεπην, αλαιινίσην θαη απζχπαξθην. 23 Βέβαηα κεηαμχ ησλ γελεηῶλ θηηζκάησλ ππάξρνπλ δηαθνξέο. Γηαθνξεηηθφ θηίζκα είλαη ν άγγεινο, δηαθνξεηηθφ ν άλζξσπνο, δηαθνξεηηθφ ην δψν, ν νπξαλφο θαη ε γε, ε θσηηά, ν αέξαο θαη ην λεξφ, φκσο φια είλαη γελεηὰ, δειαδή 20 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1973, t. II (Patristische Texte und Studien 12) : «Υξὴ γὰξ εἰδέλαη, ὅηη ηὸ ἀγέλεηνλ δηά ηνῦ ἐλφο Νπ γξαθφκελνλ ηὸ ἄθηηζηνλ ἥηνη ηὸ κε γελφκελνλ ζεκαῖλεη, ην δε ἀγέλλεηνλ δηὰ ηῶλ δχν Νπ γξαθφκελνλ δεινῖ ηὸ κε γελλεζέλ». 21 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ν.π : «Ὥλ γαξ ἡ ἀξρή ηῆο γελέζεσο ἀπὸ ηξνπῆο ἥξμαην, ἀλάγθε ηαῦηα ηξεπηὰ εἶλαη» Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Τνῦ ἐλ ἁγίνηο παηξόο ἡκῶλ Ἰσάλλνπ κνλαρνῦ πξεζβπηέξνπ ηνῦ Γακαζθελνῦ θαηά Μαληραίσλ, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1981, t. IV (Patristische Texte und Studien 22)] : «Σξνπὴ γὰξ ἐζηὶ ηὸ ἐθ ηνῦ κὴ ὅληνο εἰο ηὸ εἶλαη ἐιζεῖλ. Ὥλ δε ηὸ εἶλαη ἀπφ ηξνπῆο ἥξμαην, ηξεπηά πάλησο θαὶ ἀιινησηά» Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Καηά Μαληραίσλ, ν.π : «Σὸ ἄλαξρνλ ἄηξεπηνλ, ηξνπὴ γἀξ ἐζηη ηὸ κὴ πξφηεξνλ ὅληα ὕζηεξνλ γελέζζαη. Ὥλ δε ηὸ εἶλαη ἀπὸ ηξνπῆο, ηξεπηά εὶζη θχζεη ὥλ δε εἶλαη νὐθ ἀπὸ ηξνπὴο ἥξμαην, ἀιι ἄλαξρνλ, ἄηξεπηα θχζεη». 22 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηά Ἀξεηαλῶλ 1, 20 PG 26, 53A : «Σὰ κὲλ γὰξ ἄιια νἶα ἐζηί ηὰ γελεηὰ νὑδέλ ὄκνηνλ θαη νὑζίαλ ἔρεη πξὸο ηὸλ πεπνηεθφηα ἀιι ἔμσζελ αὐηνῦ ἐζηη ράξηηη θαὶ βνπιήζε αὐηνῦ ηῷ Λφγσ γηλφκελα, ὥζηε πάιηλ δχλαζζαη παχεζζαί πνηε, εἰ ζειήζεηελ ὁ πνηήζαο ηαχηεο γὰξ ἐζηη θχζεσο ηὰ γελεηά» Κπξίιινπ Αιεμαλδξείαο, Δὶο ηὸ Καηά Ἱσάλλελ Δύαγγέιηνλ 1 PG 73, 88B : «Ἐπεηδὴ δε ηὸ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο εὶο ηὸ εἶλαη παξελερζέλ ἀλάγθε θαὶ θζείξεζζαη, θαὶ ηὴλ ἀξρῆλ ὅισο ἔρνλ εἰο ηέινο ἐπείγεηαη (κφλε γὰξ ηῇ ζεία θαηά πάληα ὑπεξθεηκέλε θχζεη ηὸ κήηε ἀπὸ ἀξρῆο ἧξρζαί ηηλνο, θαὶ ἀηειεπηήησο εἶλαη πξέπεη). ζνθίδεηαη ηξφπνλ ηηλά ηὴλ ἐλ ηνῖο πεπνηεκέλνηο ἀζζέλεηαλ ὀ δεκηνπξγὸο, θαὶ κεραλᾶηαη πὼο ἐθ ηέρλεο αὐηνῖο ηὸ αἰδηνλ». 23 Γξεγνξίνπ Νχζζεο, Πεξί θαηαζθεπῆο ἀλζξώπνπ, PG 44, 184C : «πλνκνινγεῖηαη γὰξ παληῇ ηε θαὶ πάλησο ηὴλ κελ ἄθηηζηνλ θχζηλ θαὶ ἄηξεπηνλ εἶλαη θαὶ ἀεί ὡζαχησο ἔρεηλ, ηὴλ δε θηηζηήλ ἀδχλαηνλ ἄλεπ ἄιινηψζεσο ζπζηῆλαη. Αὐηή γὰξ ἠ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη πάξνδνο θίλεζηο ηη ἐζηὶ θαὶ ἀιινίσζηο ηνῦ κὴ ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη θαηά ηὸ ζεῖνλ βνχιεκα κεζηζηακέλνπ»

11 11 θηίζκαηα. 24 Γελ ππάξρνπλ θαη νη δπν θαηεγνξίεο απφ πάληα θαη ην γελεηὸ θηηζηὸ αιιάδεη απιψο κνξθή, φπσο έιεγε ν Πιάησλαο, αιιά ην γελεηὸ δεκηνπξγείηαη εμνινθιήξνπ απφ ηνλ άθηηζην Σξηαδηθφ Θεφ, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο πνπ ππάξρεη απφ πάληα. Καηαιαβαίλνπκε πσο γηα ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο α) ε ςπρή είλαη θαη απηή δεκηνχξγεκα ηνπ ἀγέλεηνπ, δειαδή ἄθηηζηνπ, Σξηαδηθνχ Θενχ θαη δελ είλαη ζπγγελήο κε ην ζείν, φπσο ηελ ήζειε ν Πιάησλαο θαη β) θαη ηα λνεηά (λνπο, ςπρή) είλαη γελεηὰ (θηηζηὰ) εθηφο βέβαηα απφ ηνλ λνεηφ Σξηαδηθφ Θεφ. 25 Ο Πιάησλαο αλαθέξεη ηνπο φξνπο γελεηὸ θαη ἀγέλεην γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ θφζκν ησλ Ιδεώλ, βαζηθφ ζεκείν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ελψ νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε βηβιηθή αιήζεηα πσο κφλν δχν πξάγκαηα ππάξρνπλ, ν Θεφο θαη ε δεκηνπξγία, ε νπνία ζπλερψο δσνπνηείηαη απφ ηνλ ἄθηηζην Θεφ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απαληήζνπλ ζε κεγάινπο αηξεηηθνχο ηεο επνρήο ηνπο. Γελ έρνπκε ηε 24 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Γηαιεθηηθά, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1969, t. I (Patristische Texte und Studien 7)] α Πεξὶ νὐζίαο θύζεσο θαὶ κνξθῆο : «Πνιιά δε εἰζη ηὰ θηίζκαηα θαὶ πνιιήλ ἔρνπζη πξὸο ἄιιήια ηε δηαθνξὰλ ἄιιν γὰξ θηίζκα ὁ ἄγγεινο θαὶ ἄιιν ὁ ἄλζξσπνο, θαὶ ἕηεξνλ βνῦο θαὶ ἄιιν θχσλ, θαὶ ἕηεξνλ νὐξαλὸο θαὶ ἄιιν γῆ, θαὶ ἕηεξνλ πῦξ θαὶ ἄιιν ἀὴξ θαὶ ἕηεξνλ ὕδσξ θαὶ ἁπιῶο εἰπεῖλ πνιιὰ εἴδε εἰζὶλ ἐλ ηνῖο θηίζκαζηλ». 25 ρεηηθά κε ην ζέκα βι. Βαζηιείνπ Ν. Σαηάθε, Η βπδαληηλή θηινζνθία (ζε κεηάθξαζε από ηε γαιιηθή έθδνζε Δύαο Καιπνπξηδή κε επνπηεία θαη βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε Λίλνπ Μπελάθε) απφ ηελ Δηαηξεία πνπδψλ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη γεληθήο παηδείαο Αζήλα 1977, ζει. 119 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Γ, εθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1997, ζει. 103 θαη εμήο Θενινγία, θηηζηνινγία, εθθιεζηνινγία θαηά ηνλ Μέγαλ Αζαλάζην. Σεκεία παηεξηθήο θαη νηθνπκεληθήο ζενινγίαο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2001, ζει. 176, 202, 205, Οξζνδνμία θαη αίξεζε ζηνπο εθθιεζηαζηηθνύο ζπγγξαθείο ηνπ δ, ε, ζη αηώλα, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 271 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαὶ ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηὰ ηὸλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. (Σπκβνιή εἰο ηὴλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεύλεζηλ ηῆο πεξὶ νὐζίαο θαὶ ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο ηῆο ὁξζνδόμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 59, 69, 82, 94, 115, 164 Η ζενπηία ηνπ Ηζαία θαηά ηελ νξζόδνμε παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο ηόκνο Α, εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 45 G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, ζην Studia Patristica 2 (1962), ζει. 56 ε. The Idea of Creation in Christian Philosophy, ζην Eastern Churches Quartely 8 (1949), ζει. 58 ε. Ησάλλνπ Πιεμίδα, Πξόζσπν θαη θύζε. Πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ηελ έλλνηα ηνπ πξνζώπνπ ζηε ζθέςε ηνπ Ισάλλε Γακαζθελνύ. Δθδφζεηο Νεζίδεο, 2001, ζει. 54 ε.

12 12 ζπλέρηζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πιάησλα ζην Βπδάληην, αιιά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πιαησληθήο γιψζζαο, εχρξεζηεο θαηά πάληα, γηα λα ληχζνπκε ηε ζενινγηθή αιήζεηα. Σν ίδην ζπλέβεθε θαη κε ηηο πιαησληθέο Ιδέεο θαη ηα αξηζηνηειηθά Δίδε. Γηα ηνλ Πιάησλα ηα πξάγκαηα ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ εμαξηψληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Ιδέεο ηνπ λνεηνχ θφζκνπ. 26 Με ην δηθφ ηνπ ηξφπν πηνζεηεί ηηο Ιδέεο ν Αξηζηνηέιεο, αιιά ηηο νλνκάδεη Δίδε. Καζψο δέρεηαη ηνλ θφζκν σο κηα ηεξαξρία κε βάζε θαη θνξπθή, θαη ζεσξεί πσο ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε πξώηε αθίλεηε νπζία, ε νπνία είλαη θαη ε αηηία θάζε γελέζεσο, θαη ζηε βάζε βξίζθνληαη νη πξψηεο νπζίεο, σο αηνκηθέο ππνζηάζεηο, πνπ είλαη θαη απηέο αθίλεηεο, ζεσξεί πσο αλάκεζα ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ππάξρνπλ νη δεχηεξεο νπζίεο, νη νπνίεο θηλνχληαη αζηακάηεηα θαη θάλνπλ ηα είδε θαη ηα γέλε ησλ φλησλ. Απηέο αθξηβψο νη δεχηεξεο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε κία αζηακάηεηε θίλεζε είλαη νη πιαησληθέο Ιδέεο πνπ εδψ, φκσο, νλνκάδνληαη Δίδε. 27 Οη Βπδαληηλνί θαη ζε απηφ ην ζεκείν αθνκνηψλνπλ κεηαπιαζηηθά ηνπο παξαπάλσ φξνπο, γηα λα κηιήζνπλ γηα ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ. Όια ηα δεκηνπξγήκαηα γηα ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ππάξρνπλ απφ πάληα, αιιά κφλν σο ζθέςε ζην λνπ ηνπ Θενχ, δειαδή σο ιόγνη ησλ όλησλ. ε απνηειεζκέλε θαηάζηαζε ππάξρνπλ κφλν απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά. Γη απηφ ε ζενινγία, θαηά ην Γηνλχζην Αξενπαγίηε, θαιεί ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ ζειήκαηα, πξννξηζκνχο θαη παξαδείγκαηα ηνπ λνπ ηνπ Θενχ, ζχκθσλα κε ηα νπνία παξήρζε ν θφζκνο, ζηελ απνηεηειεζκέλε ηνπ κνξθή. 28 Οη ιόγνη ησλ όλησλ δελ 26 Πιάησλνο, Πνιηηεία Ε, 517bc : «Σα δ νὖλ ἐκνὶ θαηλφκελα νὔησ θαίλεηαη, ἐλ ηῷ γλσζηῷ ηειεπηαία ἡ ηνῦ ἀγαζνῦ ἰδέα θαὶ κφιηο ὁξᾶζζαη, ὁθζεῖζα δὲ ζπιινγηζηέα εἶλαη ὡο ἄξα πᾶζη πάλησλ αὔηε ὁξζῶλ ηε θαὶ θαιῶλ αἰηία, ἐλ ηε ὁξαηῷ θῶο θαὶ ηὸλ ηνχηνπ θχξηνλ ηεθνῦζα, ἐλ ηε λνεηῷ αὐηὴ θπξία ἀιήζεηαλ θαὶ λνῦλ παξαζρνκέλε, θαὶ ὅηη δεῖ ηαχηελ ἱδεῖλ ηὸλ κέιινληα ἐκθξφλσο πξάμεηλ ἥ ἱδίᾳ ἥ δεκνζίᾳ.». 27 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθὰ Ε, 1033b : «Φαλεξὸλ δὴ ἐθ ηῶλ εἰξεκέλσλ ὅηη ηὸ κὲλ ὡο εἶδνο ἤ νὐζία ιεγφκελνλ νὐ γίγλεηαη, ἡ δὲ ζχλνινο θαηὰ ηαχηελ ιεγνκέλε γίγλεηαη θαὶ ὅηη ἐλ παληὶ ηῷ γηλνκέλῳ ὕιε ἔλεζηη...». 28 Γηνλπζίνπ Ἀξενπαγίηνπ, Πεξί ζείσλ ὁλνκάησλ 5, 8 PG 3, 824C : «Πνιιῷ γε κᾶιινλ ἐπί ηῆο θαὶ αὐηνῦ θαὶ πάλησλ αἰηίαο, πξνυθεζηᾶλαη ηὰ πάληα ηῶλ ὄλησλ παξαδείγκαηα, θαηὰ κία ὑπεξνχζηνλ ἔλσζηλ ζπγρσξεηένλ ἐπεὶ θαὶ νὐζίαο παξάγεη θαηὰ ηὴλ ἀπὸ νὐζίαο ἔθβαζηλ. Παξαδείγκαηα δε θακελ εἶλαη ηνὺο ἐλ ηῷ Θεῷ ηῶλ ὄλησλ νὐζηνπνηνὺο θαὶ ἐληαίσο πξνυθεζηῶηαο ιφγνπο, νὔο ἡ ζενινγία πξννξηζκνὺο θαιεῖ, θαὶ ζεία θαὶ ἀγαζὰ ζειήκαηα, ηῶλ ὄλησλ ἀθνξηζηηθὰ θαὶ πνηεηηθὰ θαζ νὔο ὁ ὑπεξνχζηνο ηὰ ὄληα πάληα θαὶ πξνψξηζελ θαὶ παξήγαγελ».

13 13 είλαη ηδέεο, είδε θαη αξρέηππα ζην κπαιφ ηνπ Θενχ, αιιά ηα αηψλην ζέιεκα Σνπ, ην νπνίν θαζψο είλαη άθηηζην, άηξεπην, απφιπην θαη εθηφο ρξφλνπ, δελ κπνξεί λα αιιάδεη γλψκε απφ θάπνηα ζηηγκή θαη κεηά (εδψ θαίλεηαη φηη ν Θεφο είλαη εθηφο ρξφλνπ, ην κεηά είλαη ρξνληθφ θαη ν ρξφλν ππάξρεη απφ ηελ ψξα ηεο δεκηνπξγίαο θαη κεηά), αιιά πάληνηε είλαη ίδην. Πάληνηε ήζειε ν Θεφο λα θηηάμεη ηνλ θφζκν, θαη ηνλ έθηηαμε. ηνλ Πιάησλα ηαπηίδεηαη ε νπζία θάζε πξάγκαηνο κε ηε ζεία ηδέα ηνπ, ελψ ζηα βπδαληηλά θείκελα ησλ Παηέξσλ ηα θηίζκαηα είλαη εηεξνχζηα κε ην Θεφ θαη νη ιόγνη ησλ όλησλ είλαη ε ηδέα ηνπ Θενχ γηα ηνλ θφζκν. 29 Ο Γξεγφξηνο ν Παιακάο, ηνλ 14 ν αηψλα, (αλ θαη ηα θείκελα ηνπ εληάζζνληαη ζηε Βπδαληηλή Φηινζνθία είλαη κεηά ηνλ 9 ν αηψλα, ηνλ αλαθέξνπκε φκσο θαηαρξεζηηθά γηαηί ηα ζενινγηθά ηνπ θείκελα είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά) έγξαθε πσο αλ δελ δηεπθξηλίζνπκε ζενινγηθά ην πεξηερφκελν πνπ έρνπλ νη ιόγνη ησλ όλησλ θαη ηνπο ζεσξήζνπκε σο ηδέεο θαη αξρέηππα, φπσο ήζειαλ ν Ππζαγφξαο, ν Πιάησλ θαη ν σθξάηεο ηφηε ηα θηηζηά φληα είλαη απζχπαξθηεο αηψληεο αξρέο πνπ ζπλππάξρνπλ παξάιιεια κε ην Θεφ θαη εηζάγνπκε ηελ πνιπζεΐα. 30 Γηα ηε ζενινγία 29 Πνιχ ζσζηά ν π. Γεψξγηνο Φινξφθζθπ νλνκάδεη ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ νη «ζθέςεηο» ηνπ Θενχ γηα ηε δεκηνπξγία. Βι. Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, Οη βπδαληηλνί παηέξεο ηνπ έθηνπ, εβδόκνπ θαη νγδόνπ αηώλα. Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ Κ. Πάιιε. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει Γελ ρξεζηκνπνηεί εχθνια ηνλ φξν Ιδέεο ηνπ Θενχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, αθξηβψο γηα λα κελ γίλεη ε ηαχηηζε κε ηηο πιαησληθέο ηδέεο. Όζεο θνξέο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν Ιδέα ηνπ Θενχ γηα ηνλ θφζκν, πξνβαίλεη ζε απηφ εθφζνλ πξψηα αληηπαξαβάιιεη ηηο πιαησληθέο Ιδέεο θαη ηνλίζεη πσο εθεί ππάξρεη ε ηαχηηζε ηεο νπζίαο θάζε πξάγκαηνο κε ηε ζεία ηδέα ηνπ, ελψ νη βπδαληηλνί ιόγνη ησλ όλησλ είλαη ε ηδέα πνπ έρεη ν Θεόο γηα ηα πξάγκαηα, ρσξίο λα ππάξρεη ηαχηηζε ηεο θηηζηήο νπζίαο κε ηε ζεία. Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, Γεκηνπξγία θαη Απνιύηξσζε. Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ Κ. Πάιιε, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2004, ζει Γξεγνξίνπ Παιακᾶ, Ὑπὲξ ἡζπραδόλησλ, [Γξεγνξίνπ Παιακά ζπγγξάκκαηα, ηφκνο Α, (B. Bobrinsky, Π. Παπαεπαγγέινπ, J. Meyendorff, Π. Υξήζηνπ) Θεζζαινλίθε 1988], ηφκνο Α, ζει. 677 : «Ἀιιὰ γὰξ ηὰ ηνηαῦηα παξαδείγκαηα Ππζαγφξαο κελ θαὶ Πιάησλ θαὶ σθξάηεο ηαπεηλῶο θαὶ ἀλαμίσο ηνῦ Θενῦ αὐζππάξθηνπο ἐδφμαζαλ ἀξρᾶο ζπλαηηίνπο ηῷ Θεῷ. Σνχηνπο νὖλ αἰηηαηένλ ὡο πνιπζένπο, νἵηηλεο κεηαμὺ ηῆο ὑπεξνπζηφηεηνο ἐθείλεο θαὶ ηῶλ γελεηῶλ ζείαο νὑζίαο ἐηέξαο ἀξρηθάο ηῶλ ὄλησλ αὐηνζρεδηάζαληεο παξ ἐαπηῶλ ὑπέζηεζαλ Ἡκεῖο δε θαὶ νἰ παηέξεο ἡκῶλ νὐδὲλ ηνχησλ αὐζχπαξθηνλ δνμάδνκελ, νὐδ ἀλαίηηνλ νὐδέ ζπλαίηηνλ ηῷ Θεῷ, δηφ θαὶ πξννξηζκνὺο θαὶ πξνγλψζεηο ηαπηά θακελ θαὶ ζειήκαηα Θενῦ, ὄληα κελ πξν ηῶλ θηηζκάησλ ἐλ αὐηῷ - πσο γαξ νὐ; - πξνεγκέλσλ δη ὕζηεξνλ ηῶλ θηηζκάησλ θαη αὐηά». Δπίζεο Γξεγνξίνπ Παιακά Αληηξξεηηθόο 1, [ζπγγξάκκαηα, ηφκνο Γ. Ἀληηξξεηηθὸο πξὸο Ἀθίλδπλνλ (Λ. Κνληνγηάλλεο, Β / Φαλνπξγάθεο

14 14 φκσο δελ ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα, γηαηί φιε ε δεκηνπξγία ππάξρεη πξν θαηαβνιήο θφζκνπ, αιιά κφλν ζηελ άθηηζηε θαη άηξεπηε βνχιεζε ηνπ Θενχ. Ζ κεηάπιαζε ησλ φξσλ Ιδέεο θαη είδε ησλ θηινζφθσλ ζε ιφγνπο ησλ φλησλ έγηλε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Παηέξσλ λα δηαηππψζνπλ ηε δνγκαηηθή δηδαζθαιία θαη φρη λα εθζέζνπλ ηε θηινζνθηθή ηνπο δηδαζθαιία, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ αξραηφηεηα. Ο Γξεγφξηνο ν Παιακάο δελ αληηηίζεηαη ζηνπο αξραίνπο θηινζφθνπο, αιιά ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπο αηξεηηθνχο, φπσο ν Βαξιαάκ, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ ηδέεο ηνπ Θενχ, σο αηψληα αξρέηππα, νκννχζηα κε ην Θεφ εηζάγνληαο ζηελ Δθθιεζία ηελ πνιπζεΐα. ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε πσο φηαλ αλαθέξνπκε φηη κεηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο ε θηινζνθηθή γιψζζα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ γίλεηαη ην έλδπκα ηεο ζενινγίαο, δελ ελλννχκε απιψο κία ηαχηηζε ή ζπγθφιιεζε ησλ θηινζνθηθψλ φξσλ κε ην ζενινγηθφ πεξηερφκελν. Κάηη ηέηνην δελ ζα είρε θαλέλα λφεκα θαη πνιχ εχθνια ζα μερληνχληαλ. ηνπο Βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο ε θηινζνθηθή γιψζζα έγηλε ην νξγαληθφ θαη αμεδηάιπην ζηνηρείν ηεο ζενινγίαο. Ο φξνο ἐλέξγεηα π.ρ. δέζεθε ηφζν νξγαληθά κε ην ζενινγηθφ πεξηερφκελν, ψζηε ν εξεπλεηήο ησλ βπδαληηλψλ θεηκέλσλ δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ζε πνην ζεκείν ζηακαηά ν Αξηζηνηέιεο θαη ζε πνην μεθηλά ε ζενινγηθή αιήζεηα. 31 Έγηλε πιένλ ζενινγηθφο, γηαηί νη Βπδαληηλνί δελ ηνλ επέιεμαλ κεραληθά ή ηππηθά απφ έλαλ αξραίν θηιφζνθν θαη ηνλ πξφζζεζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά ηνλ ελέηαμαλ νξγαληθά ζηε ζενινγία ηνπο, θαζψο ηνλ εμέιαβαλ σο δξαζηηθή θίλεζε ηεο θύζεσο θαη έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο βνπιήζεσο ηνπ Θενχ. Δπηπιένλ ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία κε ηα ζέκαηα θαη ηε ζνθία ηεο απαληά ζε ηξία εξσηήκαηα : α) ηελ νληνινγία (ηη είλαη ην νλ θαη ην κε νλ), β) ηε γλσζηνινγία (κε πνην ηξφπν κπνξνχκε πξνινγίδεη Π. Υξήζηνπ) Θεζζαινλίθε 1970, ηφκνο Γ ], ζει. 61 : «Ἀξ νὐ ηὰο πιαησληθάο ἰδέαο ἐπεηζάγνπζη ηῇ Ἐθθιεζίᾳ ηνῦ Υξηζηνῦ θαὶ πνιινὺο ζενὺο ἀλαπείζνπζη πξεζβεχεηλ, ὧλ ηῇ κεζέμεη ζπλέζηεθε ηὸ πᾶλ;». 31 Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο βπδαληηλήο θηινζνθίαο, (κε παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκό ηνπ δπηηθνύ κεζαίσλα), εθδ. Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζει. 190 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γηα ηνλ Ινπιηαλό ην Παξαβάηε, εθηά πνηήκαηα ηνπ Καβάθε, (άξζξν γηα ην πεξηνδηθφ Θξαθηθά Χξνληθά 45, 1991) δεκνζηεπκέλν θαη ζην Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει

15 15 λα γλσξίζνπκε ην νλ) θαη γ) ηελ αλζξσπνινγία ή εζηθή (πνηνο ν ζθνπφο ηεο ππάξμεσο ηνπ αλζξψπνπ, πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θ.η.ι.). Ζ Βπδαληηλή ζενινγία, εθθξαζκέλε κε ηε θηινζνθηθή γιψζζα, θαζψο εθζέηεη ηελ αιήζεηα ηεο εθ ησλ πξαγκάησλ απαληά ζε έλα ή ζε δχν ή θαη ζηα ηξία απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ηεο θηινζνθίαο απηφ γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ, δεπηεξεπφλησο, αιιά πάλησο επδηάθξηηα. πλεπψο ε δνγκαηηθή ζενινγία ησλ Βπδαληηλψλ, εθθξαζκέλε κε ηε θηινζνθηθή γιψζζα, γελλάεη εθ ησλ πζηέξσλ κία θαηλνχξηα θηινζνθία, γηαηί ζηεξίδεηαη ζηελ αιήζεηα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη φρη ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία. 32 Έηζη, κεηά ηελ κεηάπιαζε ησλ φξσλ γελεηό θαη ἀγέλεην ζε θηηζηὸ θαη ἄθηηζην ν θφζκνο δελ ππάξρεη απφ πάληα θαη ην αηζζεηφ γελεηὸ ζηνηρείν κνξθνπνηείηαη απφ ην λνεηφ ἀγέλεην, αιιά φιε ε δεκηνπξγία, λνεηή θαη αηζζεηή, δεκηνπξγήζεθε εμαξρήο απφ ηνλ άθηηζην Σξηαδηθφ Θεφ. Έρεη αξρή, θαη πξέπεη ζπλερψο λα κεηέρεη ζηηο ζείεο ελέξγεηεο γηα λα παίξλεη ην είλαη θαη ηε δσή. Οη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο αιιάδνπλ ηα γξάκκα ηεο Αγίαο Γξαθήο, αιιά φρη ην πλεχκα θαη ηελ νπζία ηεο. Καζηζηνχλ ηε θηινζνθηθή γιψζζα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ην λέν έλδπκα πνπ ληχλεη ηε δνγκαηηθή ζενινγηθή αιήζεηα θαη εθθξάδεη θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα ην Θεφ, ηνλ άλζξσπν, ηνλ θφζκν θαη ηε δσή. Με άιια ιφγηα παξάγνπλ πνιηηηζκφ. 32 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο Β ηόκνο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 21. Σελ ίδηα άπνςε κε ηνλ Γ. Μαξηδέιν εθθξάδεη θαη ν Λίλνο Μπελάθεο θαζψο αλαιχεη ζθέςεηο ηνπ νκφηηκνπ Καζεγεηνχ ηνπ Ακβνχξγνπ Klaus Oehler, απφ ην 1969 ζηνλ ηφκν «Antike Philosophie und Byzantinisches Mittelalter» γηα ηελ ειιεληθή θηινζνθία. Βι. Λίλνπ Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηε ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 6 : «ν ζπγγξαθέαο (ν Klaus Oehler) δηαπηζηψλεη φηη ε θηινζνθηθή ζθέςε ζην Βπδάληην, παξά ην φηη θηλείηαη ζε έλα ρψξν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ Θενινγία, θζάλεη ζε πξσηφηππεο ιχζεηο θαζαξά θηινζνθηθψλ. Καη ην ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηνπο Βπδαληηλνχο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά, ζε ζρέζε κε άιινπο πνιηηηζκνχο, κηα θξηηηθή απηνζπλεηδεζία απέλαληη ζηελ παξάδνζε ηεο ηζρπξήο θιαζηθήο θηινζνθηθήο ζθέςεο».

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκπιζη βαζικών κοζμοθευπηηικών ανηιλήτευν ηος Πλυηίνος με ηο μαγικο-θπηζκεςηικό νος

Σύγκπιζη βαζικών κοζμοθευπηηικών ανηιλήτευν ηος Πλυηίνος με ηο μαγικο-θπηζκεςηικό νος ETHNOLOGHIA ON-LINE Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηπονικό Πεπιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ελληνική Εηαιπεία Εθνολογίαρ An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Greek Society for Ethnology Σύγκπιζη

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα