Η παροσσία της αρταίας ελληνικής υιλοσουίας κατά τοσς πρώτοσς Βσζαντινούς αιώνες 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παροσσία της αρταίας ελληνικής υιλοσουίας κατά τοσς πρώτοσς Βσζαντινούς αιώνες 1"

Transcript

1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Η παροσσία της αρταίας ελληνικής υιλοσουίας κατά τοσς πρώτοσς Βσζαντινούς αιώνες 1 Μεγάιε ραξά πξνμελεί ην γεγνλφο φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, δεκνζηεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο. Ζ παξαηήξεζε απηή έρεη εμφρσο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο, σο γλσζηφλ, ε έξεπλα θαη παξνπζίαζε ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο απνηειεί ζεκαληηθφηαην παξάγνληα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ παξνπζίαζε ζπλνιηθά ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ. Με ηνλ φξν Βπδαληηλή Φηινζνθία ελλννχκε ηελ ελαζρφιεζε ησλ βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ κε ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία, δειαδή ην ζρνιηαζκφ θαη ηε κειέηε ηεο θεληξηθήο ζθέςεο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν (Λνγηθή θαη Φπζηθή). Βέβαηα απηή ε δηεμνδηθή ελαζρφιεζε ησλ βπδαληηλψλ κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εξκελεία ησλ αξραίσλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ δελ είλαη άκνηξε ηνπ γεληθφηεξνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλέπλεε ην Βπδάληην. Σν Βπδάληην είρε αθνκνηψζεη γφληκα ηελ ειιεληθφηεηα ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπ θαη φρη κφλν ζην ζρνιηαζκφ ησλ αξραίσλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ. Ζ ηέρλε, ε ζενινγία, ε εθθιεζηαζηηθή δσή, ε δηπισκαηία θαη ε πνιηηηθή ησλ Βπδαληηλψλ είλαη άκεζα εκπνηηζκέλα απφ ην κέηξν, ηα φξηα θαη ηελ άζθεζε ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο. Όκσο θαζψο θαηαγξάθνπκε, σο κειεηεηέο ηεο Φηινζνθίαο, ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζην Βπδαληηλφ πνιηηηζκφ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε πσο Βπδαληηλή Φηινζνθία νλνκάδνπκε κφλν ηελ ελαζρφιεζε ησλ Βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ κε ηα θαζεαπηφ αξραηνειιεληθά θηινζνθηθά θείκελα. 1 Άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην επίζεκν πεξηνδηθφ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ Οξζνδνμία πεξίνδνο Β έηνο ΗΓ, ηεχρνο Γ, Ηνχιηνο επηέκβξηνο 2006, ζει

2 2 πλεπψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν Βπδαληηλή Φηινζνθία γηα ηα θείκελα ηνπ 9 νπ αηψλα κ.υ. θαη εμήο, κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, φπσο ηα θείκελα ηνπ Μ. Φσηίνπ θαη θαηφπηλ ηνπ Μ. Φειινχ, ηνπ Αξέζα, ηνπ Πιήζσλα θαη άιισλ ζνθψλ, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ δηεμνδηθά κε ηα θείκελα ησλ αξραίσλ θηινζφθσλ, 2 γεγνλφο πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο βπδαληηλνχο αηψλεο. Απφ ηνλ 1 ν κ.υ. αηψλα κέρξη ηνλ 9 ν, δελ έρνπκε βπδαληηλή θηινζνθία, αιιά ηε θηινζνθία ηνπ ηέινπο ηεο αξραηφηεηαο, ηνπ χζηεξνπ Διιεληζκνχ, ζηνπο ηξεηο πξψηνπο κ.υ. αηψλεο, θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθηθήο νξνινγίαο απφ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. 3 2 Βι. Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα (απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκνί», Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. Myriobiblos.gr/ texts/greek/benakis byz erevna., ζει Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθσλία ηνπ Λίλνπ Γ. Μπελάθε κε ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Νίθν Πνιίηε, ν νπνίνο ζε βηβιίν ηνπ δίλεη ηνλ ηίηιν ε Διιεληθή θηινζνθία εηο ην Βπδάληην. Α ηόκνο : Α Ση αηώλεο, ελψ θαηά ην Λίλν Μπελάθε ζα έπξεπε λα είλαη «Η Διιεληθή θηινζνθία ζηνπο πξώηνπο έμη ρξηζηηαληθνύο αηώλεο γηαηί δελ κπνξνχκε λα κηινχκε γηα Βπδαληηλή Φηινζνθία πξηλ απφ ηνλ 9 ν ηνπιάρηζηνλ αηψλα. Πξνεγνπκέλσο έρνπκε ηελ Φηινζνθία ηνπ χζηεξνπ Διιεληζκνχ θαη ηελ γλψζε θαη ρξήζε ηεο εζληθήο θηινζνθίαο απφ ηνπο Έιιελεο Παηέξεο θαη ζενιφγνπο (σο ηνλ Ησάλλε Γακαζθελφ) ζηηο αλαηνιηθέο Ρσκατθέο επηθξάηεηεο θαη ζην πξψηκν Βπδάληην» : Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα (απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκνί», Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. Myriobiblos.gr/ texts/greek/benakis byz erevna., ζει. 3. Γηαθσλία, αιιά πην ήπηαο κνξθήο, εθθξάδεη ν Μπελάθεο θαη κε ην έξγν ηνπ αεηκλήζηνπ Καζεγεηή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Νίθν Μαηζνχθα, ν νπνίνο ην 1994 θπθινθφξεζε ην έξγν ηνπ Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο, απφ ηηο εθδφζεηο Βάληαο, ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο Μπελάθεο δηαθσλεί κε ηνπο ηίηινπο πνπ δίλεη ν Μαηζνχθαο ζηα θεθάιαηα ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ Οη πξώηνη πέληε αηώλεο θαζψο θαη Από ηνλ 6 ν σο ηνλ 9 ν αηώλα, γηαηί σο θεθάιαηα ελφο έξγνπ πνπ ιέγεηαη Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο δίλνπλ ηελ ίδηα εληχπσζε κε ην έξγν ηνπ Νίθνπ Πνιίηε, πσο νη πξψηνη δειαδή 9 αηψλεο ηνπ Βπδαληίνπ παξνπζηάδνπλ Βπδαληηλή Φηινζνθία. Αληηζέησο ν Λίλνο Μπελάθεο ζπκθσλεί κε ηελ ηηηινθφξεζε ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ απφ ην Μαηζνχθα, ζην πξναλαθεξζέλ έξγν ηνπ, πνπ έρνπλ ην φλνκα Σηαζκνί ηεο Βπδαληηλήο δηαλόεζεο, γηαηί θαηά ην Μπελάθε ηηηινθνξνχληαη πην πξνζεθηηθά. Βι. Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 3. O Νίθνο Μαηζνχθαο ζην έξγν ηνπ Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο δελ εληνπίδεη ηελ παξνπζία ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζηνπο ζρνιηαζκνχο ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο απηήλ ηελ εξγαζία ηε ζεσξεί ζεβαζηή, αιιά δεπηεξεχνπζα. Ο Μαηζνχθαο ςειαθεί ηελ ειιεληθή θηινζνθία ζηελ αθνκνίσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξφπνπ δσήο ζε φιν ην θάζκα ηεο βπδαληηλήο δσήο : ζενινγία, λνκηθή, ηέρλε, αξρηηεθηνληθή, επηζηήκεο, δηπισκαηία. Βι. Νίθνπ Μαηζνχθαο, Ιζηνξίαο ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο, (Με παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκό ηνπ δπηηθνύ Μεζαίσλα), εθδ. Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζει : «Θα έιεγα πσο ν Πιάησλ επέδεζε ζηελ

3 3 Φηινζνθία ηνπ χζηεξνπ Διιεληζκνχ είλαη ηα θηινζνθηθά θείκελα πνπ παξάγνληαη ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα, θαζψο θαη ηνπο ηξεηο πξψηνπο πεξίπνπ ρξηζηηαληθνχο αηψλεο απφ ηνπο εζληθνχο δαζθάινπο, φπσο είλαη ν Πισηίλνο. Σα ζπγθεθξηκέλα θείκελα δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε Βπδαληηλή Φηινζνθία θαζψο είλαη θαζαξά ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία πξνζσπηθά αθνκνησκέλε θαη πξνεθηεηλφκελε απφ κεηέπεηηα εζληθνχο δαζθάινπο. Όκσο θαη ε γλψζε θαη ρξήζε αζθεηηθή ζενινγία, κε ηε δηδαζθαιία γηα ηε κεηακφξθσζε ηνπ ινγηζηηθνῦ, ηνπ ζπκνεηδνῦο θαη ηνπ ἐπηζπκεηηθνῦ, θαη φρη ζηα ρεηξφγξαθα θαη ζηνπο ζρεηηθνχο ζρνιηαζκνχο ρσξίσλ» ζει. 151 : «ν έξσηαο πξνο ηελ ειιεληθή ζνθία, εθξεθηηθά παξνπζηαδφκελνο θαηά νξηζκέλεο επνρέο θαη πξαγκαησλφκελνο ζηηο αλαδηνξγαλψζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ζρνιψλ, έρεη κεγίζηε ζπνπδαηφηεηα, θαη δελ απνηειεί απιψο θάπνηεο αλαγελλεηηθέο εμάξζεηο παξάιιειεο πξνο ηε ζενινγία, θαη αλεμάξηεηεο απφ απηήλ. Με άιια ιφγηα, αλ ηπρφλ δελ ππήξρε απηή ε αθνκνησκέλε θαηά πξσηφηππν ηξφπν ειιεληθφηεηα απφ ηελ ηέρλε θαη ηε ζενινγία θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή δσή, ζα ηαλ αδηαλφεηεο νη θαηά θαηξνχο εκθαληδφκελεο αλαγελλεηηθέο εμάξζεηο θαη εθξήμεηο» ν Αξέζαο θαη νη πξνγελέζηεξνη θαη κεηαγελέζηεξνη ηνπ απνηεινχλ δείγκαηα δσεξά ελφο πεξηξξένληνο θιίκαηνο, κε άιιν ιφγηα ηεο ειιελνξζφδνμεο πνιηηηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ δείρλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ, δελ δεκηνπξγνχλ σζηφζν απηήλ ηελ ηαπηφηεηα». Απνιχησο ζχκθσλν βξίζθεη ην Λίλν Μπελάθε θαη ε κειέηε ηνπ Νίθνπ Μαηζνχθα Τν πεξηερόκελν ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο. Κξίζεηο πάλσ ζην έξγν ηνπ Β. Ν. Ταηάθε ε Βπδαληηλή Φηινζνθία, δεκνζηεπκέλε ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζει , Ο Μπελάθεο ζπκθσλεί θαη κε ην πεξηερφκελν αιιά θαη κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Φηινζνθίαο ζην Βπδάληην, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ην Μαηζνχθα. Δπηπιένλ ζπκθσλεί θαη κε ηελ έληνλε δηάθξηζε ηεο θηινζνθία απφ ηε ζενινγία, ηελ νπνία δίλεη κε έκθαζε ν θαζεγεηήο Μαηζνχθαο ζην παξαπάλσ έξγν ηνπ. Βι. Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 9. Ο Καζεγεηήο ηνπ Ακβνχξγνπ Klaus Oehler ζεσξεί σο νξφζεκν γηα ηελ έλαξμε ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο είλαη ην 529 κ.υ., έηνο θαηά ην νπνίν ν απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ Ηνπζηηληαλφο έθιεηζε ηελ Πιαησληθή Αθαδεκία ζεκαηνδνηψληαο θαηλνκεληθά ην ηέινο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο. Βι. Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, (απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκνί», κεηάθξαζε Πνιπηίκε Μαξία Παιαηνιφγνπ, Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. Myriobiblos. gr/ texts/ greek Oehler greek philosophy, ζει. 1. Ο Oehler ηνλίδεη ην θαηλνκεληθά γηαηί φπσο ζεκεηψλεη : «ε ειιεληθή θηινζνθία δελ εμέπλεπζε ην 529 κεηά απφ κία πνξεία ρηιίσλ ρξφλσλ, αιιά αληηζέησο είρε κπξνζηά ηεο κία δεχηεξε ρηιηεηία πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Απηή ε δεχηεξε κεγάιε θάζε, ε Βπδαληηλή Φηινζνθία, δελ κπνξεί φπσο γηλφηαλ θαηά θαλφλα σο ζήκεξα λα παξνπζηάδεηαη απαμησηηθά σο κία απιή ηζηνξία αξραηνειιεληθψλ επηξξνψλ ζε ρξηζηηαλνχο ινγίνπο. Ζ Βπδαληηλή Φηινζνθία είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν : κία άκεζε, δσληαλή ζπλέρεηα ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν» Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 4.

4 4 ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο απφ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο απφ ηνλ 3 ν κέρξη ηνλ 9 ν αηψλα (ηειεπηαίν εθπξφζσπν ζα αλαθέξακε ηνλ Ησάλλε Γακαζθελφ) επίζεο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο Βπδαληηλή Φηινζνθία, γηαηί ηα θείκελα ησλ ελ ιφγσ ζπγγξαθέσλ δελ έρνπλ σο ζθνπφ λα εξκελεχζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ θείκελα αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, αιιά λα δηδάμνπλ ηα θείκελα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ηεο Δθθιεζίαο, κε φια ηα δεκηνπξγηθά ηεο έξγα ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζνλ θαη νξνινγία ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία. Ο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο, ιακπξφο βπδαληηλφο ζπγγξαθέαο θαη καρεηήο ηεο αιήζεηαο πνπ δεη ηνλ 8 ν κ.υ. αηψλα, ζην έξγν ηνπ Πξόο ηνὺο δηαβάιινληαο ηὰο ἁγίαο εἰθόλαο ξσηάεη ηνλ αλαγλψζηε ηνπ πνπ βξήθεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ή ζην Δπαγγέιην ην όλνκα ηεο Τξηάδνο, ή ην ὀκννύζηνλ ή ην κία ὑπόζηαζηο ηνπ Χξηζηνύ, δύν θύζεηο, απηνιεμεί; Αιιά όκσο, ζπλερίδεη, επεηδή ηα όξηζαλ απηά νη άγηνη Παηέξεο από ηηο ηζνδύλακεο κε απηά ιέμεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο ηα δερόκαζηε θαη απηνύο πνπ δελ ηα δέρνληαη ηνπο αλαζεκαηίδνπκε. 4 χκθσλα κε ην παξαπάλσ θείκελν εθείλν πνπ ελδηαθέξεη πξσηίζησο είλαη ε έθθξαζε ηεο αιήζεηαο ηεο Αγίαο Γξαθήο κε ηζνδύλακεο ιέμεηο. Αλ δελ είλαη αθξηβψο νη ίδηεο δελ ελνριεί, αξθεί λα έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν, ρσξίο λα αιινηψλνπλ ηε επαγγειηθή αιήζεηα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο θηινζνθηθήο νξνινγίαο ζε απηφ ην έξγν ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε, γηαηί κε ηε θηινζνθηθή νξνινγία πξνζπαζνχζαλ νη αηξεηηθνί λα αιινηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ηεο Δθθιεζίαο, θαη επνκέλσο κε ηα ίδηα φπια έπξεπε λα απαληήζνπλ νη κεγάινη Δθθιεζηαζηηθνί Παηέξεο. Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε θηινζνθίαο ζηνλ χζηεξν Διιεληζκφ θαη ζηνπο πξψηνπο βπδαληηλνχο αηψλεο (ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηνλ 9 ν αηψλα) ζα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηε ζθέςε ηνπ Αξηζηνηέιε ηνπ Πισηίλνπ θαη ησλ Βπδαληηλψλ Θενιφγσλ ζην παξφλ 4 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Πξόο ηνύο δηαβάιινληαο ηάο ἀγίαο εἰθόλαο ιόγνη ηξεηο, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1975, t. III (Patristische Texte und Studien 17)] : «Πνχ εὖξεο ἐλ ηῇ Παιαηᾷ ἤ ἐλ ηῷ Δὐαγγειίῳ ὄλνκα Σξηάδνο ἤ ὀκννχζηνλ ἤ κίαλ θχζηλ ζεφηεηνο ηξαλῶο ἤ ηξεηο ὑπνζηάζεηο αὐηνιεμεί ἤ κίαλ ὑπφζηαζηλ ηνῦ Υξηζηνῦ ἤ δχν θχζεηο αὐηνιεμεί; Ἀιι ὄκσο ἐπεηδή ἐθ ηῶλ ἰζνδπλακνπζῶλ ιέμεσλ ηῶλ ἐλ ηῇ γξαθῇ θεηκέλσλ ὤξηζαλ ηαῦηα νἱ ἅγηνη παηέξεο, δερφκεζα θαί ηνχο κή δερφκελνπο ἀλαζεκαηίδνκελ». Ζ επαλάιεςε ηεο ιέμεσο αὐηνιεμεὶ δχν θνξέο ζε κία ζεηξά δείρλεη αθξηβψο ην γεγνλφο πσο ε αιήζεηα ηνπ επαγγειίνπ πξέπεη λα ζπλερηζηεί αλφζεπηε, ρσξίο θακία αιινίσζε, ελψ είλαη δεπηεξεχνλ ζέκα ην πψο ζα εθθξαζηεί εμσηεξηθά απηή ε αιήζεηα.

5 5 άξζξν δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο απφ ηνλ 9 ν κ. Υ. θαη κεηά, δειαδή κε ηελ θαζεαπηφ Βπδαληηλή Φηινζνθία. Ο Αξηζηνηέιεο, καζεηήο ηνπ Πιάησλα θαη ιακπξφο εθπξφζσπνο ηεο θιαζηθήο θηινζνθίαο, έπιαζε ηνλ φξν ἐλέξγεηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πεξηγξάςεη ηνλ θνζκνείδσιν ηνπ. Ο ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζπιιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο κία ηεξαξρία φπνπ ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε πξώηε αθίλεηε νπζία θαη ζηε βάζε βξίζθνληαη νη πξψηεο νπζίεο. Σα φληα θηλνχληαη απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή θαη απηή ε θίλεζε γίλεηαη απφ ην δπλάκεη νλ ζην ἐλεξγείᾳ (ἐλ ἔξγῳ). Ζ θνξχθσζε ηνπ ἐλεξγείᾳ είλαη ε ἐληειέρεηᾳ (ἐλ ἐξγῳ ἔρεηλ), θαη απηή ε θνξχθσζε ηνπ ἐλεξγείᾳ θέξλεη ηε ζπλάληεζε κε ηελ πξψηε αθίλεηε νπζία. πλεπψο ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ε ἐλέξγεηα γίλεηαη νὐζία θαζψο ζπλαληηέηαη καδί ηεο. 5 Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ Μεηά ηὰ Φπζηθὰ, δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο ε πξώηε αθίλεηε νπζία βξίζθεηαη ζε ηέιεηα θαηάζηαζε, γηαηί εθεί ε νπζία είλαη ελέξγεηα, θαη έηζη φ,ηη ππάξρεη είλαη ηέιεην. 6 ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζείαο ηειεηφηεηαο δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία ἐλέξγεηα, σο θίλεζε λα απνθηεζεί θάηη, θαη γη απηφ ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο θαη ε ἐλέξγεηα έγηλε νπζία (έπαςε λα ππάξρεη ην έξγν ἐλ ἔξγῳ) αιιά είλαη θαη αθίλεηε δελ ππάξρεη θίλεζε γηα λα απνθηεζεί θάηη. 7 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα φηη ε παξνπζίαζε ηνπ αξηζηνηειηθνχ θνζκνεηδψινπ γίλεηαη κε βάζε ηηο επηζηήκεο ηεο επνρήο εθείλεο θαη ηε ζχιιεςε ηνπο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε φιεο νη επηζηήκεο βξίζθνληαη ζε κία δηάηαμε, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ αίζζεζε θαη θαηαιήγεη ζηηο ηξεηο αλψηεξεο 5 Πξβι. γηα ην ζέκα Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθὰ, Λ, 1071 b : «Ἐζηη ηη ὅ νὐ θηλνχκελνλ θηλεῖ, ἀίδηνλ θαὶ νὐζία θαὶ ἐλέξγεηα νὖζα» Γ, 1012 b : «Ἔζηη γὰξ ηη ὅ ἀεὶ θηλεῖ ηὰ θηλνχκελα, θαὶ ηὸ πξῶηνλ θηλνῦλ ἀθίλεηνλ αχηφ» Λ, 1072 ab : «Κηλεῖ δὲ ὧδε ηὸ ὀξεθηὸλ θαὶ ηὸ λνεηφλ θηλεῖ νὐ θηλνχκελνλ ὅηη δ ἔζηη ηὸ νὗ ἕλεθα ἐλ ηνῖο ἀθηλήηνηο, ἡ δηαίξεζηο δεινῖ θηλεῖ δὲ ὡο ἐξψκελνλ». 7 Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 13 : «Αλ θαη ε έλλνηα ηεο βνπιήζεσο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξηζηνηειηθή αλζξσπνινγία θαη ε εζηθή, ε ρξήζε απηήο ηεο έλλνηαο ζε αλαθνξά πξνο ην ζείν Δίλαη ήηαλ γηα ηνλ Αξηζηνηέιε εμ νξηζκνχ πξάγκα αδηαλφεην. Καη ηνχην δηφηη γη απηφλ κία βνπιεηηθή ελέξγεηα (λννπκέλε σο πξνζαλαηνιηζκφο ζε θάηη πνπ δελ έρεη αθφκα απνθηεζεί) είλαη εμ νξηζκνχ αζπκβίβαζηε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο ηειεηφηεηαο, πνπ πξνζηδηάδεη ζην ζείν Δίλαη».

6 6 επηζηήκεο : ηε θπζηθή, ηα καζεκαηηθά θαη ηε ζενινγία ε ζενινγία είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη κε ην πξῶηνλ ἀθίλεηνλ θηλνῦλ. 8 Δίλαη πξνθαλέο πσο ζηελ αξηζηνηειηθή δηδαζθαιία επηζηήκεο, θηινζνθία, θαη ν θφζκνο πνπ καο πεξηβάιεη βξίζθνληαη ζε νξγαληθή ζρέζε θαη αιιειεμάξηεζε θαη κε αθνξκή ηελ πεξηγξαθή απηήο ηεο ζχιιεςεο ν γισζζνπιάζηεο Αξηζηνηέιεο πιάζεη ηνλ φξν ἐλέξγεηα. Ο Πισηίλνο, ηειεπηαίνο ίζσο εθπξφζσπνο ηεο αξραηνειιεληθήο θηινζνθίαο πξηλ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο, 9 ρξεζηκνπνηεί επίζεο ηνλ φξν ἐλέξγεηα, θαζψο πεξηγξάθεη ην δηθφ ηνπ θνζκνείδσιν. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη πσο ε φιε πξαγκαηηθφηεηα απνηειείηαη απφ ην Δλ, ην Ννπ, ηελ Φπρή, ηελ θχζε θαη ηελ χιε. Σν Δλ είλαη ε θπξίαξρε ζεφηεηα, πνπ μεδηπιψλεηαη ζε Ννπ θαη θαηφπηλ ζε Φπρή. Οη ζείνη απηνί θφζκνη μεδηπιψλνληαη κεηά ζηε θχζε θαη ζηελ χιε, ε νπνία σο ην θαηψηαην ζθαινπάηη δελ έρεη κνξθή, ελψ ε θχζε είλαη ε αηζζεηή πιεπξά πνπ έρεη κνξθή. 10 Ο Πισηίλνο θαζψο ηνλίδεη πσο έλαο είλαη ν Ννπο, πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Δλ θαη κία ε Φπρή κέζα ζηελ εληαία πξαγκαηηθφηεηα, απνθαιεί ην Ννπ θαη ηελ Φπρή ἐλεξγείᾳ νὐ δπλάκεη. Μάιηζηα ππνγξακκίδεη πσο έγηλαλ ἅπαληα ἐθ ηῆο νὐζίαο θαη ζὺλ ηῇ νὐζίᾳ 11 νπζία θαη ελέξγεηα ηαπηίδνληαη θαη δελ ρσξίδνπλ. Γίλεηαη επδηάθξηην πσο θαη εδψ α) 8 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθά Α, 982b. Μεηὰ ηὰ Φπζηθὰ Λ, 7, 1072 a 8, 1073a. 9 Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 6 : «ν Νενπιαησληζκφο, επίηεπγκα αλακθίβνια ζπζηεκαηηθνχ ζηνραζκνχ, είλαη ην ηειεπηαίν δεκηνχξγεκα ηεο ζπζηεκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεζνδηθφηεηαο εθείλεο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο ήδε απφ ηελ αξρή ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ σο ηελ επνρή ηνπ». 10 Βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο, Αξραίαο ειιεληθήο Βπδαληηλήο Γπηηθνεπξσπατθήο. Με ζύληνκε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε, 2002, ζει Πισηίλνπ, Ἔλλεάδεο 6,4,4, : «Πῶο νὖλ ηὸ ὄλ θαὶ ηὰ ὅληα θαὶ λνῦο πνιινχο θαῖ ςπρὰο πνιιάο εἰ ηὸ ὄλ παληαρνῦ ἕλ θαὶ κὴ ὡο ὁκνεηδὲο θαὶ λνῦο εἷο θαὶ ςπρὴ κία; - Ἀιιὰ πῶο ςπραὶ πνιιαὶ θαὶ λνῖ πνιινὶ θαὶ ηὸ ὄλ θαὶ ηὰ ὄληα; - Ἕλ γὰξ ηῷ ὅιῳ αἰ πνιιαὶ ἤδε νὐ δπλάκεη, ἀιι ἐλεξγείᾳ ἐθάζηε νὔηε γὰξ ἡ κία ἡ ὅιε θσιχεη ηὰο πνιιὰο ἐλ αὐηῇ εἶλαη νὔηε αἱ πνιιαὶ ηὴλ κίαλ» 6, 9, 9 : «Ἐλ δὲ ηαχηῃ ηῇ ρνξείᾳ θαζνξᾷ πεγὴλ δσῆο, πεγὴλ δὲ λνῦ, ἀξρὴλ ὄληνο, ἀγαζνῦ αἰηίαλ, ξίδαλ ςπρῆο νὐθ ἐθρενκέλσλ ἐπ αὐηνῦ ἐθείλνπ, εἶη ἐιιαηνχλησλ νὐ γὰξ ὄγθνο ἤ θζαξηὰ ἄλ ἦλ ηὰ γελλψκελα. Νῦλ δὲ ἐζηηλ ἀίδηα, ὅηη ἡ ἀξρὴ αὐηῶλ ὡζάπησο κέλεη νὐ κεκεξηζκέλε εἰο αὐηὰ, ἀιι ὅιε κέλνπζα. Γηὸ θἀθεῖλα κέλεη νἷνλ εἰ κέλνληνο ἡιίνπ θαὶ ηὸ θῶο κέλεη» 3, 7, 4 : «Ἐλνξᾶηαη γὰξ ἐλνῦζα παξ αὐηῇ ὅηη θαὶ ηὰ ἄιια πάληα ὅζα ιέγνκελ ἐθεῖ εἶλαη ἐλππάξρνληα ὁξῶληεο γέγνλελ ἐθ ηῆο νὐζίαο ἅπαληα θαὶ ζὺλ ηῇ νὐζίᾳ».

7 7 ν φξνο ἐλέξγεηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ν Πισηίλνο ην δηθφ ηνπ θνζκνείδσιν θαη β) ἐλέξγεηα θαη νπζία κάιινλ ηαπηίδνληαη παξά ρσξίδνπλ. Αληηζέησο νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ἐλέξγεηα ζηα έξγα ηνπο, αιιά κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο Βπδαληηλνχο Παηέξεο ἐλέξγεηα είλαη ε δξαζηηθή θίλεζε ηεο θχζεσο 12 (δελ ρσξίδεηαη απφ ηε θχζε, αιιά δηαθξίλεηαη απφ απηήλ), θαη απνηειεί έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο βνπιήζεσο ηνπ Θενχ. 13 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ ἐλέξγεηα θαηαξρήλ απφ ην Μ. Αζαλάζην έγηλε γηαηί ν Άξεηνο ραξαθηήξηζε ηνλ Τηφ, ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδνο, σο ην πξψην θηίζκα δεκηνχξγεκα ηνπ Παηξφο. πλεπψο ακθηζβεηνχζε θαζαξά ηε ζεφηεηα ηνπ Τηνχ. Γηα λα απαληήζεη ν Μ. Αζαλάζηνο έπξεπε φρη κφλν λα νξηνζεηήζεη ηε δηάθξηζε θηηζηνῦ (φια ηα δεκηνπξγήκαηα) θαη ἀθηίζηνπ (ν Σξηαδηθφο Θεφο) θαη λα ηνλίζεη ηε δηαθνξά ηνπο, αιιά θαη λα δείμεη πσο γεθπξψλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο (θηηζηὸ) θαη ηνπ Θενχ (ἄθηηζην). Γη απηφ ν Μ. Αζαλάζηνο δηέθξηλε ηελ νπζία ηνπ Θενχ απφ ηηο ἐλέξγεηεο ηνπ (δελ ηηο ρψξηζε, ηηο δηέθξηλε άιιν πξάγκα είλαη ν ρσξηζκφο) 14 θαη ηφληζε πσο δελ κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηελ νὐζία ηνπ Θενχ, κπνξνχκε φκσο λα γλσξίζνπκε ηηο ἐλέξγεηεο ηνπ. Γηα ηε κεηνρή ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νπζία ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο, γηαηί αλ ν Μ. Αζαλάζηνο έιεγε πσο είλαη δπλαηή ε γλψζε ηεο νπζίαο ηνπ Θενχ, ηφηε ν άλζξσπνο ζα ήηαλ νκννχζηνο κε ην Θεφ, θαη δελ ζα είρε ηελ αλάγθε ηε ζεξαπείαο θαη ηεο ζσηεξίαο πνπ παξέρεη ε Δθθιεζίαο. ε κεξηθά θείκελα ηνπ αληί ηνπ φξνπ ἐλέξγεηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ 12 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Δηζαγσγή δνγκάησλ ζηνηρεηώδεο, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1969, t. I (Patristische Texte und Studien 7).] ε Πεξί ἐλεξγείαο 8 1, : «Ἐλέξγεηα δὲ θπζηθὴ ἐζηη θίλεζηο θχζεσο δξαζηηθὴ 13 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Ο άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο θαη ε λεόηεξε δπηηθή ζενινγία, δεκνζηεπκέλν ζην έξγν νξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, Β ηόκνο, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζαινλίθε 2000, ζει G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, ζην Studia Patristica 2 (1962), ζει. 48 θαη εμήο 56 θαη εμήο. Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 12.

8 8 φξν δύλακηο, φπσο ζπκβαίλεη ζην έξγν ηνπ Πεξὶ ηῆο ἐλαλζξσπίζεσο ηνῦ Λόγνπ, 15 φκσο απηφ είλαη κία εμαίξεζε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ν φξνο δύλακηο έρεη ην ίδην πεξηερφκελν κε ηνλ φξν ἐλέξγεηα. Μάιηζηα ζην έξγν πνπ θαηεμνρήλ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ Αξείνπ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, θαη θέξεη ηνλ ηίηιν Καηὰ Ἀξεηαλῶλ ιόγνο, ππάξρεη ν ραξαθηεξηζηηθφο φξνο δεκηνπξγηθή ἐλέξγεηα, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ νπζία θαη είλαη ε έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζειήζεσο ηνπ Θενχ. 16 Ο Μ. Βαζίιεηνο ζπλερίδεη ζηα θείκελα ηνπ ηε δηάθξηζε νὐζίαο θαη ἐλέξγεηαο πνπ εγθαηλίαζε ν Μ. Αζαλάζηνο νη Παηέξεο θηλνχληαη ζε κία θνηλή γξακκή θαη ιέγεη κε απιφ ηξφπν πσο εκείο γλσξίδνπκε ην Θεφ κφλν απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ νπζία ηνπ, ε νπνία παξακέλεη πάληνηε απξφζηηε νη ελέξγεηεο ηνπ Θενχ θαηεβαίλνπλ ζηε γε. 17 Δίλαη πξνθαλέο πσο νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ἐλέξγεηα, καδί κε άιινπο θηινζνθηθνχο φξνπο, γηα λα ρηππήζνπλ κεγάιεο αηξέζεηο ηεο επνρήο ηνπο θαη λα πξνβάιινπλ ηε δνγκαηηθή 15 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Πεξὶ ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Λόγνπ 17, PG 25, 125AB : «... ἐθηὸο κὲλ ἐζηη ηνῦ παληὸο θαη νὐζίαλ, ἐλ πᾶζη δὲ ἐζηη ηαῖο ἑαπηνῦ δπλάκεζη, ηὰ πάληα δηαθνζκῶλ, θαὶ εἰο πάληα ἐλ πᾶζη ηὴλ ἑαπηνῦ πξφλνηαλ ἐθαπιῶλ, θαὶ ἕθαζηνλ θαὶ πάληα ὁκνῦ δσνπνηῶλ». 16 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηὰ Ἀξεηαλῶλ ιόγνο 2, 2, PG 26, 149C : «Δἰ δὲ κὴ θαξπνγφλνο ἐζηὶλ αὐηὴ ἡ ζεία νὐζία, ἀιι ἔξεκνο, θαη αὐηνχο, ὡο θῶο κὴ θσηίδνλ θαὶ πεγὴ μεξά, πῶο δεκηνπξγηθὴλ ἐλέξγεηαλ ἔρεηλ αὐηὸλ ιέγνληεο νὐθ αἰζρχλνληαη; Καὶ ἀλαηξνῦληεο δὲ ηὸ θαηὰ θχζηλ, πῶο ηὸ θαηὰ βνχιεζηλ πξνεγεῖζζαη ζέινληεο νὐθ ἐξπζξηῶζηλ;». «Ὑπεξαλαβέβεθε δὲ ηῆο βνπιήζεσο ηὸ πεθπθέλαη θαὶ εἶλαη αὐηὸλ Παηέξα ηνῦ ἰδίνπ Λφγνπ. Δἰ ηνίλπλ ηὸ πξφηεξνλ, ὅπεξ ἐζηὶ θαηὰ θχζηλ, νὐρ ὑπῆξμε θαηὰ ηὴλ έθείλσλ ἄλνηαλ, πῶο ηὸ δεχηεξνλ, ὅπεξ ἐζηὶ θαηὰ βνχιεζηλ, γέλνηη ἄλ; Πξφηεξνλ δέ ἐζηηλ ὁ Λφγνο θαὶ δεχηεξνο ἡ θηίζηο». 17 Μ. Βαζηιείνπ, Ἐπηζηνιή 234, 1 PG 32, 869 AB : «Ἡκεῖο δε ἐθ ηῶλ ἐλεξγεηῶλ γλσξίδεηλ ιέγνκελ ηνλ Θεφλ ἡκῶλ, ηῇ δε νὐζίᾳ αὐηῇ πξνζεγγίδεηλ νὐρ ὑπηζρλνχκεζα. Αἱ κέλ γάξ ἐλέξγεηαη αὐηνῦ πξνο ἡκᾶο θαηαβαίλνπζηλ, ἡ δε νὐζία αὐηνῦ κέλεη ἀπξφζηηνο» Μ. Βαζηιείνπ, Ἀλαηξεπηηθὸο 1, 14, PG 29, 544BC : «Ἐθ δὲ ηῶλ ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ ἀλαγνκέλνπο ἡκᾶο, θαὶ δηὰ ηῶλ πνηεκάησλ ηὸλ πνηεηὴλ ἐλλννῦληαο, ηῆο ἀγαζφηεηνο αὐηνῦ θαὶ ηῆο ζνθίαο ιακβάλεηλ ηὴλ ζχλεζηλ. Σνῦην γὰξ ἐζηη ηὸ γλσζηὸλ ηνῦ Θενῦ, ὅ πᾶζηλ ἀλζξψπνηο ὁ Θεὸο ἐθαλέξσζελ». Γηα ην ζέκα βι. πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαἰ ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηά ηόλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. (Σπκβνιή εἰο ηήλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεύλεζηλ ηῆο πεξί Θενῦ νὐζίαο θαί ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο ηῆο ὀξζνδόμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 199, ζει. 98 θαη εμήο.

9 9 δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία έρεη θέληξν ηε ζεξαπεία θαη ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. Γελ πξνεθηείλνπλ ην θνζκνείδσιν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ, φπσο θάλεη ν Πισηίλνο, νχηε αζρνινχληαη δηεμνδηθά κε ηελ αλάιπζε θιαζηθψλ θεηκέλσλ, αιιά εθθξάδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο Αγίαο Γξαθήο κε ηε θηινζνθηθή νξνινγία. Ζ δηάθξηζε νὐζίαο θαη ἐλέξγεηαο ζην Θεφ ππάξρεη ζηελ Αγία Γξαθή, φρη θπζηθά κε ην θηινζνθηθφ φξν ἐλέξγεηα αιιά κε ηε ζπκβνιηθή θαη παξαβνιηθή γιψζζα, γηαηί Παιαηά θαη Καηλή Γηαζήθε ηνλίδνπλ ζπλερψο πσο θαλείο δελ κπνξεί λα δεη ην Θεφ θαη λα δήζεη, φκσο ηαπηφρξνλα δηεπθξηλίδεηαη πσο ν Θεφο είλαη παληαρνχ παξψλ θαη θξαηάεη ηνλ θφζκν ζηα ρέξηα Σνπ. 18 Έλα άιιν παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο κέρξη ηνλ 9 ν αηψλα είλαη ε κεηάπιαζε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ησλ φξσλ Γελεηὸ θαη ἀγέλεην. Απηνί νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Πιάησλα γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ αηζζεηφ θαη ηνλ λνεηφ θφζκν. ηα πιαησληθά έξγα Φαίδσλ θαη Τίκαηνο, γελεηὸ είλαη ν αηζζεηφο θφζκνο, ελψ ἀγέλεην ν λνεηφο. Καη ην γελεηὸ θαη ην ἀγέλεην ππάξρνπλ απφ πάληα, αιιά ην γελεηὸ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη θαη αιιάδεη κνξθή, ελψ ην ἀγέλεην, φπσο είλαη ε ςπρή θαη ην ζείν, παξακέλεη ακεηάβιεην θαη δίλεη ηε κνξθή θαη ην ζρήκα ζην γελεηό. 19 Ο Πιάησλ αλαιχεη ηνπο δχν φξνπο, θαζψο πεξηγξάθεη ηνλ θφζκν ησλ Ιδεώλ θαη ιέγεη πσο νη ςπρέο έπεζαλ κέζα ζηα ζψκαηα, ηα νπνία είλαη ηάθνο ηεο ςπρήο, θαη πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα βγνπλ απφ απηά θαη λα επηζηξέςνπλ ζηε θσηεηλή παηξίδα. 18 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή ζενινγία Γ, (αλαθεθαιαίσζε θαη αγαζνηνπία, έθζεζε ηνπ νηθνπκεληθνύ ραξαθηήξα ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο), εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1997, ζει. 84, θαη θπξίσο ε παξαπνκπή 24, (φπνπ ππάξρνπλ θαη πνιιέο αλαθνξέο ζε ρσξία ηεο Αγίαο Γξαθήο πνπ δείρλνπλ πσο ν Θεφο είλαη απξφζηηνο, φκσο ν άλζξσπνο κεηέρεη ζηε δφμα Σνπ γηα λα δήζεη) θαη ζει Πιάησλνο, Φαίδσλ, 80b : «ηῷ κελ ζείῳ θαί ἀζαλάηῳ θαί λνεηῷ θαί κνλνεηδεῖ θαί ἀδηαιχηῳ θαί ἀεί ὡζαχησο θαηά ηαπηά ἔρνληη ἐαπηῷ ὁκνηφηαηνλ εἶλαη ςπρήλ, ηῷ δε ἀλζξσπίλῳ θαί ζλεηῷ θαί πνιπεηδεῖ θαί ἀλνήηῳ θαί δηαιπηῷ θαηά ηαπηά ἔρνληη ὁκνηφηαηνλ αὖ εἶλαη ζῶκα». Πιάησλνο, Τίκαηνο 52ab : «Σνχησλ δε νὔησο ἐρφλησλ ὁκνινγεηένλ ἐλ κελ εἶλαη ηφ θαηά ηαπηά εῖδνο ἔρνλ, ἀγέλλεηνλ θαί ἀλψιεζξνλ, νὖηε εἰο ἐαπηφ εἰζδερφκελνλ ἄιιν ἄιινζελ νὖηε αὐηφ εἰο ἄιιν πνη ηφλ, ἀφξαηνλ δε θαί ἄιισο ἀλαίζζεηνλ, ηνῦην ὅ δε λφεζηο εἰιερελ ἐπηζθνπεῖλ ηφ δ ὁκψλπκνλ ὅκνηνλ ηε ἐθείλῳ δεχηεξνλ, αἰζζεηφλ, γελλεηφλ, πεθνξεκέλνλ ἀεί, γηγλφκελνλ ηε ἐλ ηηλη ηφπῳ θαί πάιηλ ἐθείζελ ἀπνιιχκελνλ, δφμε κεη αἰζζήζεσο πεξηιεπηφλ».

10 10 Οη Βπδαληηλνί ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δχν φξνπο, αιιά θαη πάιη κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Γελεηὸ γηα ηνπο Βπδαληηλνχο είλαη φιε ε δεκηνπξγία, ηελ νπνία νλνκάδνπλ θαη θηηζηὸ. 20 πλερψο ηξέπεηαη γηαηί έρεη αξρή, 21 θαη ππάξρεη επεηδή ηε ζπληεξεί ν Θεφο. 22 Ἀγέλεην, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη ἄθηηζην, είλαη ζηα βπδαληηλά θείκελα κφλν ν Σξηαδηθφο Θεφο, θαη είλαη άηξεπην, αλαιινίσην θαη απζχπαξθην. 23 Βέβαηα κεηαμχ ησλ γελεηῶλ θηηζκάησλ ππάξρνπλ δηαθνξέο. Γηαθνξεηηθφ θηίζκα είλαη ν άγγεινο, δηαθνξεηηθφ ν άλζξσπνο, δηαθνξεηηθφ ην δψν, ν νπξαλφο θαη ε γε, ε θσηηά, ν αέξαο θαη ην λεξφ, φκσο φια είλαη γελεηὰ, δειαδή 20 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1973, t. II (Patristische Texte und Studien 12) : «Υξὴ γὰξ εἰδέλαη, ὅηη ηὸ ἀγέλεηνλ δηά ηνῦ ἐλφο Νπ γξαθφκελνλ ηὸ ἄθηηζηνλ ἥηνη ηὸ κε γελφκελνλ ζεκαῖλεη, ην δε ἀγέλλεηνλ δηὰ ηῶλ δχν Νπ γξαθφκελνλ δεινῖ ηὸ κε γελλεζέλ». 21 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ν.π : «Ὥλ γαξ ἡ ἀξρή ηῆο γελέζεσο ἀπὸ ηξνπῆο ἥξμαην, ἀλάγθε ηαῦηα ηξεπηὰ εἶλαη» Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Τνῦ ἐλ ἁγίνηο παηξόο ἡκῶλ Ἰσάλλνπ κνλαρνῦ πξεζβπηέξνπ ηνῦ Γακαζθελνῦ θαηά Μαληραίσλ, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1981, t. IV (Patristische Texte und Studien 22)] : «Σξνπὴ γὰξ ἐζηὶ ηὸ ἐθ ηνῦ κὴ ὅληνο εἰο ηὸ εἶλαη ἐιζεῖλ. Ὥλ δε ηὸ εἶλαη ἀπφ ηξνπῆο ἥξμαην, ηξεπηά πάλησο θαὶ ἀιινησηά» Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Καηά Μαληραίσλ, ν.π : «Σὸ ἄλαξρνλ ἄηξεπηνλ, ηξνπὴ γἀξ ἐζηη ηὸ κὴ πξφηεξνλ ὅληα ὕζηεξνλ γελέζζαη. Ὥλ δε ηὸ εἶλαη ἀπὸ ηξνπῆο, ηξεπηά εὶζη θχζεη ὥλ δε εἶλαη νὐθ ἀπὸ ηξνπὴο ἥξμαην, ἀιι ἄλαξρνλ, ἄηξεπηα θχζεη». 22 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηά Ἀξεηαλῶλ 1, 20 PG 26, 53A : «Σὰ κὲλ γὰξ ἄιια νἶα ἐζηί ηὰ γελεηὰ νὑδέλ ὄκνηνλ θαη νὑζίαλ ἔρεη πξὸο ηὸλ πεπνηεθφηα ἀιι ἔμσζελ αὐηνῦ ἐζηη ράξηηη θαὶ βνπιήζε αὐηνῦ ηῷ Λφγσ γηλφκελα, ὥζηε πάιηλ δχλαζζαη παχεζζαί πνηε, εἰ ζειήζεηελ ὁ πνηήζαο ηαχηεο γὰξ ἐζηη θχζεσο ηὰ γελεηά» Κπξίιινπ Αιεμαλδξείαο, Δὶο ηὸ Καηά Ἱσάλλελ Δύαγγέιηνλ 1 PG 73, 88B : «Ἐπεηδὴ δε ηὸ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο εὶο ηὸ εἶλαη παξελερζέλ ἀλάγθε θαὶ θζείξεζζαη, θαὶ ηὴλ ἀξρῆλ ὅισο ἔρνλ εἰο ηέινο ἐπείγεηαη (κφλε γὰξ ηῇ ζεία θαηά πάληα ὑπεξθεηκέλε θχζεη ηὸ κήηε ἀπὸ ἀξρῆο ἧξρζαί ηηλνο, θαὶ ἀηειεπηήησο εἶλαη πξέπεη). ζνθίδεηαη ηξφπνλ ηηλά ηὴλ ἐλ ηνῖο πεπνηεκέλνηο ἀζζέλεηαλ ὀ δεκηνπξγὸο, θαὶ κεραλᾶηαη πὼο ἐθ ηέρλεο αὐηνῖο ηὸ αἰδηνλ». 23 Γξεγνξίνπ Νχζζεο, Πεξί θαηαζθεπῆο ἀλζξώπνπ, PG 44, 184C : «πλνκνινγεῖηαη γὰξ παληῇ ηε θαὶ πάλησο ηὴλ κελ ἄθηηζηνλ θχζηλ θαὶ ἄηξεπηνλ εἶλαη θαὶ ἀεί ὡζαχησο ἔρεηλ, ηὴλ δε θηηζηήλ ἀδχλαηνλ ἄλεπ ἄιινηψζεσο ζπζηῆλαη. Αὐηή γὰξ ἠ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη πάξνδνο θίλεζηο ηη ἐζηὶ θαὶ ἀιινίσζηο ηνῦ κὴ ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη θαηά ηὸ ζεῖνλ βνχιεκα κεζηζηακέλνπ»

11 11 θηίζκαηα. 24 Γελ ππάξρνπλ θαη νη δπν θαηεγνξίεο απφ πάληα θαη ην γελεηὸ θηηζηὸ αιιάδεη απιψο κνξθή, φπσο έιεγε ν Πιάησλαο, αιιά ην γελεηὸ δεκηνπξγείηαη εμνινθιήξνπ απφ ηνλ άθηηζην Σξηαδηθφ Θεφ, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο πνπ ππάξρεη απφ πάληα. Καηαιαβαίλνπκε πσο γηα ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο α) ε ςπρή είλαη θαη απηή δεκηνχξγεκα ηνπ ἀγέλεηνπ, δειαδή ἄθηηζηνπ, Σξηαδηθνχ Θενχ θαη δελ είλαη ζπγγελήο κε ην ζείν, φπσο ηελ ήζειε ν Πιάησλαο θαη β) θαη ηα λνεηά (λνπο, ςπρή) είλαη γελεηὰ (θηηζηὰ) εθηφο βέβαηα απφ ηνλ λνεηφ Σξηαδηθφ Θεφ. 25 Ο Πιάησλαο αλαθέξεη ηνπο φξνπο γελεηὸ θαη ἀγέλεην γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ θφζκν ησλ Ιδεώλ, βαζηθφ ζεκείν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ελψ νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε βηβιηθή αιήζεηα πσο κφλν δχν πξάγκαηα ππάξρνπλ, ν Θεφο θαη ε δεκηνπξγία, ε νπνία ζπλερψο δσνπνηείηαη απφ ηνλ ἄθηηζην Θεφ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απαληήζνπλ ζε κεγάινπο αηξεηηθνχο ηεο επνρήο ηνπο. Γελ έρνπκε ηε 24 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Γηαιεθηηθά, [B. Kotter, Walter De Gruyter 1969, t. I (Patristische Texte und Studien 7)] α Πεξὶ νὐζίαο θύζεσο θαὶ κνξθῆο : «Πνιιά δε εἰζη ηὰ θηίζκαηα θαὶ πνιιήλ ἔρνπζη πξὸο ἄιιήια ηε δηαθνξὰλ ἄιιν γὰξ θηίζκα ὁ ἄγγεινο θαὶ ἄιιν ὁ ἄλζξσπνο, θαὶ ἕηεξνλ βνῦο θαὶ ἄιιν θχσλ, θαὶ ἕηεξνλ νὐξαλὸο θαὶ ἄιιν γῆ, θαὶ ἕηεξνλ πῦξ θαὶ ἄιιν ἀὴξ θαὶ ἕηεξνλ ὕδσξ θαὶ ἁπιῶο εἰπεῖλ πνιιὰ εἴδε εἰζὶλ ἐλ ηνῖο θηίζκαζηλ». 25 ρεηηθά κε ην ζέκα βι. Βαζηιείνπ Ν. Σαηάθε, Η βπδαληηλή θηινζνθία (ζε κεηάθξαζε από ηε γαιιηθή έθδνζε Δύαο Καιπνπξηδή κε επνπηεία θαη βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε Λίλνπ Μπελάθε) απφ ηελ Δηαηξεία πνπδψλ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη γεληθήο παηδείαο Αζήλα 1977, ζει. 119 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Γ, εθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1997, ζει. 103 θαη εμήο Θενινγία, θηηζηνινγία, εθθιεζηνινγία θαηά ηνλ Μέγαλ Αζαλάζην. Σεκεία παηεξηθήο θαη νηθνπκεληθήο ζενινγίαο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2001, ζει. 176, 202, 205, Οξζνδνμία θαη αίξεζε ζηνπο εθθιεζηαζηηθνύο ζπγγξαθείο ηνπ δ, ε, ζη αηώλα, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 271 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαὶ ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηὰ ηὸλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. (Σπκβνιή εἰο ηὴλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεύλεζηλ ηῆο πεξὶ νὐζίαο θαὶ ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο ηῆο ὁξζνδόμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 59, 69, 82, 94, 115, 164 Η ζενπηία ηνπ Ηζαία θαηά ηελ νξζόδνμε παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο ηόκνο Α, εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 45 G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, ζην Studia Patristica 2 (1962), ζει. 56 ε. The Idea of Creation in Christian Philosophy, ζην Eastern Churches Quartely 8 (1949), ζει. 58 ε. Ησάλλνπ Πιεμίδα, Πξόζσπν θαη θύζε. Πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ηελ έλλνηα ηνπ πξνζώπνπ ζηε ζθέςε ηνπ Ισάλλε Γακαζθελνύ. Δθδφζεηο Νεζίδεο, 2001, ζει. 54 ε.

12 12 ζπλέρηζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πιάησλα ζην Βπδάληην, αιιά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πιαησληθήο γιψζζαο, εχρξεζηεο θαηά πάληα, γηα λα ληχζνπκε ηε ζενινγηθή αιήζεηα. Σν ίδην ζπλέβεθε θαη κε ηηο πιαησληθέο Ιδέεο θαη ηα αξηζηνηειηθά Δίδε. Γηα ηνλ Πιάησλα ηα πξάγκαηα ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ εμαξηψληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Ιδέεο ηνπ λνεηνχ θφζκνπ. 26 Με ην δηθφ ηνπ ηξφπν πηνζεηεί ηηο Ιδέεο ν Αξηζηνηέιεο, αιιά ηηο νλνκάδεη Δίδε. Καζψο δέρεηαη ηνλ θφζκν σο κηα ηεξαξρία κε βάζε θαη θνξπθή, θαη ζεσξεί πσο ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε πξώηε αθίλεηε νπζία, ε νπνία είλαη θαη ε αηηία θάζε γελέζεσο, θαη ζηε βάζε βξίζθνληαη νη πξψηεο νπζίεο, σο αηνκηθέο ππνζηάζεηο, πνπ είλαη θαη απηέο αθίλεηεο, ζεσξεί πσο αλάκεζα ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ππάξρνπλ νη δεχηεξεο νπζίεο, νη νπνίεο θηλνχληαη αζηακάηεηα θαη θάλνπλ ηα είδε θαη ηα γέλε ησλ φλησλ. Απηέο αθξηβψο νη δεχηεξεο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε κία αζηακάηεηε θίλεζε είλαη νη πιαησληθέο Ιδέεο πνπ εδψ, φκσο, νλνκάδνληαη Δίδε. 27 Οη Βπδαληηλνί θαη ζε απηφ ην ζεκείν αθνκνηψλνπλ κεηαπιαζηηθά ηνπο παξαπάλσ φξνπο, γηα λα κηιήζνπλ γηα ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ. Όια ηα δεκηνπξγήκαηα γηα ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ππάξρνπλ απφ πάληα, αιιά κφλν σο ζθέςε ζην λνπ ηνπ Θενχ, δειαδή σο ιόγνη ησλ όλησλ. ε απνηειεζκέλε θαηάζηαζε ππάξρνπλ κφλν απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά. Γη απηφ ε ζενινγία, θαηά ην Γηνλχζην Αξενπαγίηε, θαιεί ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ ζειήκαηα, πξννξηζκνχο θαη παξαδείγκαηα ηνπ λνπ ηνπ Θενχ, ζχκθσλα κε ηα νπνία παξήρζε ν θφζκνο, ζηελ απνηεηειεζκέλε ηνπ κνξθή. 28 Οη ιόγνη ησλ όλησλ δελ 26 Πιάησλνο, Πνιηηεία Ε, 517bc : «Σα δ νὖλ ἐκνὶ θαηλφκελα νὔησ θαίλεηαη, ἐλ ηῷ γλσζηῷ ηειεπηαία ἡ ηνῦ ἀγαζνῦ ἰδέα θαὶ κφιηο ὁξᾶζζαη, ὁθζεῖζα δὲ ζπιινγηζηέα εἶλαη ὡο ἄξα πᾶζη πάλησλ αὔηε ὁξζῶλ ηε θαὶ θαιῶλ αἰηία, ἐλ ηε ὁξαηῷ θῶο θαὶ ηὸλ ηνχηνπ θχξηνλ ηεθνῦζα, ἐλ ηε λνεηῷ αὐηὴ θπξία ἀιήζεηαλ θαὶ λνῦλ παξαζρνκέλε, θαὶ ὅηη δεῖ ηαχηελ ἱδεῖλ ηὸλ κέιινληα ἐκθξφλσο πξάμεηλ ἥ ἱδίᾳ ἥ δεκνζίᾳ.». 27 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθὰ Ε, 1033b : «Φαλεξὸλ δὴ ἐθ ηῶλ εἰξεκέλσλ ὅηη ηὸ κὲλ ὡο εἶδνο ἤ νὐζία ιεγφκελνλ νὐ γίγλεηαη, ἡ δὲ ζχλνινο θαηὰ ηαχηελ ιεγνκέλε γίγλεηαη θαὶ ὅηη ἐλ παληὶ ηῷ γηλνκέλῳ ὕιε ἔλεζηη...». 28 Γηνλπζίνπ Ἀξενπαγίηνπ, Πεξί ζείσλ ὁλνκάησλ 5, 8 PG 3, 824C : «Πνιιῷ γε κᾶιινλ ἐπί ηῆο θαὶ αὐηνῦ θαὶ πάλησλ αἰηίαο, πξνυθεζηᾶλαη ηὰ πάληα ηῶλ ὄλησλ παξαδείγκαηα, θαηὰ κία ὑπεξνχζηνλ ἔλσζηλ ζπγρσξεηένλ ἐπεὶ θαὶ νὐζίαο παξάγεη θαηὰ ηὴλ ἀπὸ νὐζίαο ἔθβαζηλ. Παξαδείγκαηα δε θακελ εἶλαη ηνὺο ἐλ ηῷ Θεῷ ηῶλ ὄλησλ νὐζηνπνηνὺο θαὶ ἐληαίσο πξνυθεζηῶηαο ιφγνπο, νὔο ἡ ζενινγία πξννξηζκνὺο θαιεῖ, θαὶ ζεία θαὶ ἀγαζὰ ζειήκαηα, ηῶλ ὄλησλ ἀθνξηζηηθὰ θαὶ πνηεηηθὰ θαζ νὔο ὁ ὑπεξνχζηνο ηὰ ὄληα πάληα θαὶ πξνψξηζελ θαὶ παξήγαγελ».

13 13 είλαη ηδέεο, είδε θαη αξρέηππα ζην κπαιφ ηνπ Θενχ, αιιά ηα αηψλην ζέιεκα Σνπ, ην νπνίν θαζψο είλαη άθηηζην, άηξεπην, απφιπην θαη εθηφο ρξφλνπ, δελ κπνξεί λα αιιάδεη γλψκε απφ θάπνηα ζηηγκή θαη κεηά (εδψ θαίλεηαη φηη ν Θεφο είλαη εθηφο ρξφλνπ, ην κεηά είλαη ρξνληθφ θαη ν ρξφλν ππάξρεη απφ ηελ ψξα ηεο δεκηνπξγίαο θαη κεηά), αιιά πάληνηε είλαη ίδην. Πάληνηε ήζειε ν Θεφο λα θηηάμεη ηνλ θφζκν, θαη ηνλ έθηηαμε. ηνλ Πιάησλα ηαπηίδεηαη ε νπζία θάζε πξάγκαηνο κε ηε ζεία ηδέα ηνπ, ελψ ζηα βπδαληηλά θείκελα ησλ Παηέξσλ ηα θηίζκαηα είλαη εηεξνχζηα κε ην Θεφ θαη νη ιόγνη ησλ όλησλ είλαη ε ηδέα ηνπ Θενχ γηα ηνλ θφζκν. 29 Ο Γξεγφξηνο ν Παιακάο, ηνλ 14 ν αηψλα, (αλ θαη ηα θείκελα ηνπ εληάζζνληαη ζηε Βπδαληηλή Φηινζνθία είλαη κεηά ηνλ 9 ν αηψλα, ηνλ αλαθέξνπκε φκσο θαηαρξεζηηθά γηαηί ηα ζενινγηθά ηνπ θείκελα είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά) έγξαθε πσο αλ δελ δηεπθξηλίζνπκε ζενινγηθά ην πεξηερφκελν πνπ έρνπλ νη ιόγνη ησλ όλησλ θαη ηνπο ζεσξήζνπκε σο ηδέεο θαη αξρέηππα, φπσο ήζειαλ ν Ππζαγφξαο, ν Πιάησλ θαη ν σθξάηεο ηφηε ηα θηηζηά φληα είλαη απζχπαξθηεο αηψληεο αξρέο πνπ ζπλππάξρνπλ παξάιιεια κε ην Θεφ θαη εηζάγνπκε ηελ πνιπζεΐα. 30 Γηα ηε ζενινγία 29 Πνιχ ζσζηά ν π. Γεψξγηνο Φινξφθζθπ νλνκάδεη ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ νη «ζθέςεηο» ηνπ Θενχ γηα ηε δεκηνπξγία. Βι. Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, Οη βπδαληηλνί παηέξεο ηνπ έθηνπ, εβδόκνπ θαη νγδόνπ αηώλα. Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ Κ. Πάιιε. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει Γελ ρξεζηκνπνηεί εχθνια ηνλ φξν Ιδέεο ηνπ Θενχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, αθξηβψο γηα λα κελ γίλεη ε ηαχηηζε κε ηηο πιαησληθέο ηδέεο. Όζεο θνξέο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν Ιδέα ηνπ Θενχ γηα ηνλ θφζκν, πξνβαίλεη ζε απηφ εθφζνλ πξψηα αληηπαξαβάιιεη ηηο πιαησληθέο Ιδέεο θαη ηνλίζεη πσο εθεί ππάξρεη ε ηαχηηζε ηεο νπζίαο θάζε πξάγκαηνο κε ηε ζεία ηδέα ηνπ, ελψ νη βπδαληηλνί ιόγνη ησλ όλησλ είλαη ε ηδέα πνπ έρεη ν Θεόο γηα ηα πξάγκαηα, ρσξίο λα ππάξρεη ηαχηηζε ηεο θηηζηήο νπζίαο κε ηε ζεία. Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, Γεκηνπξγία θαη Απνιύηξσζε. Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ Κ. Πάιιε, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2004, ζει Γξεγνξίνπ Παιακᾶ, Ὑπὲξ ἡζπραδόλησλ, [Γξεγνξίνπ Παιακά ζπγγξάκκαηα, ηφκνο Α, (B. Bobrinsky, Π. Παπαεπαγγέινπ, J. Meyendorff, Π. Υξήζηνπ) Θεζζαινλίθε 1988], ηφκνο Α, ζει. 677 : «Ἀιιὰ γὰξ ηὰ ηνηαῦηα παξαδείγκαηα Ππζαγφξαο κελ θαὶ Πιάησλ θαὶ σθξάηεο ηαπεηλῶο θαὶ ἀλαμίσο ηνῦ Θενῦ αὐζππάξθηνπο ἐδφμαζαλ ἀξρᾶο ζπλαηηίνπο ηῷ Θεῷ. Σνχηνπο νὖλ αἰηηαηένλ ὡο πνιπζένπο, νἵηηλεο κεηαμὺ ηῆο ὑπεξνπζηφηεηνο ἐθείλεο θαὶ ηῶλ γελεηῶλ ζείαο νὑζίαο ἐηέξαο ἀξρηθάο ηῶλ ὄλησλ αὐηνζρεδηάζαληεο παξ ἐαπηῶλ ὑπέζηεζαλ Ἡκεῖο δε θαὶ νἰ παηέξεο ἡκῶλ νὐδὲλ ηνχησλ αὐζχπαξθηνλ δνμάδνκελ, νὐδ ἀλαίηηνλ νὐδέ ζπλαίηηνλ ηῷ Θεῷ, δηφ θαὶ πξννξηζκνὺο θαὶ πξνγλψζεηο ηαπηά θακελ θαὶ ζειήκαηα Θενῦ, ὄληα κελ πξν ηῶλ θηηζκάησλ ἐλ αὐηῷ - πσο γαξ νὐ; - πξνεγκέλσλ δη ὕζηεξνλ ηῶλ θηηζκάησλ θαη αὐηά». Δπίζεο Γξεγνξίνπ Παιακά Αληηξξεηηθόο 1, [ζπγγξάκκαηα, ηφκνο Γ. Ἀληηξξεηηθὸο πξὸο Ἀθίλδπλνλ (Λ. Κνληνγηάλλεο, Β / Φαλνπξγάθεο

14 14 φκσο δελ ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα, γηαηί φιε ε δεκηνπξγία ππάξρεη πξν θαηαβνιήο θφζκνπ, αιιά κφλν ζηελ άθηηζηε θαη άηξεπηε βνχιεζε ηνπ Θενχ. Ζ κεηάπιαζε ησλ φξσλ Ιδέεο θαη είδε ησλ θηινζφθσλ ζε ιφγνπο ησλ φλησλ έγηλε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Παηέξσλ λα δηαηππψζνπλ ηε δνγκαηηθή δηδαζθαιία θαη φρη λα εθζέζνπλ ηε θηινζνθηθή ηνπο δηδαζθαιία, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ αξραηφηεηα. Ο Γξεγφξηνο ν Παιακάο δελ αληηηίζεηαη ζηνπο αξραίνπο θηινζφθνπο, αιιά ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπο αηξεηηθνχο, φπσο ν Βαξιαάκ, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ ηδέεο ηνπ Θενχ, σο αηψληα αξρέηππα, νκννχζηα κε ην Θεφ εηζάγνληαο ζηελ Δθθιεζία ηελ πνιπζεΐα. ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε πσο φηαλ αλαθέξνπκε φηη κεηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο ε θηινζνθηθή γιψζζα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ γίλεηαη ην έλδπκα ηεο ζενινγίαο, δελ ελλννχκε απιψο κία ηαχηηζε ή ζπγθφιιεζε ησλ θηινζνθηθψλ φξσλ κε ην ζενινγηθφ πεξηερφκελν. Κάηη ηέηνην δελ ζα είρε θαλέλα λφεκα θαη πνιχ εχθνια ζα μερληνχληαλ. ηνπο Βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο ε θηινζνθηθή γιψζζα έγηλε ην νξγαληθφ θαη αμεδηάιπην ζηνηρείν ηεο ζενινγίαο. Ο φξνο ἐλέξγεηα π.ρ. δέζεθε ηφζν νξγαληθά κε ην ζενινγηθφ πεξηερφκελν, ψζηε ν εξεπλεηήο ησλ βπδαληηλψλ θεηκέλσλ δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ζε πνην ζεκείν ζηακαηά ν Αξηζηνηέιεο θαη ζε πνην μεθηλά ε ζενινγηθή αιήζεηα. 31 Έγηλε πιένλ ζενινγηθφο, γηαηί νη Βπδαληηλνί δελ ηνλ επέιεμαλ κεραληθά ή ηππηθά απφ έλαλ αξραίν θηιφζνθν θαη ηνλ πξφζζεζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά ηνλ ελέηαμαλ νξγαληθά ζηε ζενινγία ηνπο, θαζψο ηνλ εμέιαβαλ σο δξαζηηθή θίλεζε ηεο θύζεσο θαη έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο βνπιήζεσο ηνπ Θενχ. Δπηπιένλ ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία κε ηα ζέκαηα θαη ηε ζνθία ηεο απαληά ζε ηξία εξσηήκαηα : α) ηελ νληνινγία (ηη είλαη ην νλ θαη ην κε νλ), β) ηε γλσζηνινγία (κε πνην ηξφπν κπνξνχκε πξνινγίδεη Π. Υξήζηνπ) Θεζζαινλίθε 1970, ηφκνο Γ ], ζει. 61 : «Ἀξ νὐ ηὰο πιαησληθάο ἰδέαο ἐπεηζάγνπζη ηῇ Ἐθθιεζίᾳ ηνῦ Υξηζηνῦ θαὶ πνιινὺο ζενὺο ἀλαπείζνπζη πξεζβεχεηλ, ὧλ ηῇ κεζέμεη ζπλέζηεθε ηὸ πᾶλ;». 31 Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο βπδαληηλήο θηινζνθίαο, (κε παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκό ηνπ δπηηθνύ κεζαίσλα), εθδ. Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζει. 190 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γηα ηνλ Ινπιηαλό ην Παξαβάηε, εθηά πνηήκαηα ηνπ Καβάθε, (άξζξν γηα ην πεξηνδηθφ Θξαθηθά Χξνληθά 45, 1991) δεκνζηεπκέλν θαη ζην Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει

15 15 λα γλσξίζνπκε ην νλ) θαη γ) ηελ αλζξσπνινγία ή εζηθή (πνηνο ν ζθνπφο ηεο ππάξμεσο ηνπ αλζξψπνπ, πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θ.η.ι.). Ζ Βπδαληηλή ζενινγία, εθθξαζκέλε κε ηε θηινζνθηθή γιψζζα, θαζψο εθζέηεη ηελ αιήζεηα ηεο εθ ησλ πξαγκάησλ απαληά ζε έλα ή ζε δχν ή θαη ζηα ηξία απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ηεο θηινζνθίαο απηφ γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ, δεπηεξεπφλησο, αιιά πάλησο επδηάθξηηα. πλεπψο ε δνγκαηηθή ζενινγία ησλ Βπδαληηλψλ, εθθξαζκέλε κε ηε θηινζνθηθή γιψζζα, γελλάεη εθ ησλ πζηέξσλ κία θαηλνχξηα θηινζνθία, γηαηί ζηεξίδεηαη ζηελ αιήζεηα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη φρη ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία. 32 Έηζη, κεηά ηελ κεηάπιαζε ησλ φξσλ γελεηό θαη ἀγέλεην ζε θηηζηὸ θαη ἄθηηζην ν θφζκνο δελ ππάξρεη απφ πάληα θαη ην αηζζεηφ γελεηὸ ζηνηρείν κνξθνπνηείηαη απφ ην λνεηφ ἀγέλεην, αιιά φιε ε δεκηνπξγία, λνεηή θαη αηζζεηή, δεκηνπξγήζεθε εμαξρήο απφ ηνλ άθηηζην Σξηαδηθφ Θεφ. Έρεη αξρή, θαη πξέπεη ζπλερψο λα κεηέρεη ζηηο ζείεο ελέξγεηεο γηα λα παίξλεη ην είλαη θαη ηε δσή. Οη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο αιιάδνπλ ηα γξάκκα ηεο Αγίαο Γξαθήο, αιιά φρη ην πλεχκα θαη ηελ νπζία ηεο. Καζηζηνχλ ηε θηινζνθηθή γιψζζα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ην λέν έλδπκα πνπ ληχλεη ηε δνγκαηηθή ζενινγηθή αιήζεηα θαη εθθξάδεη θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα ην Θεφ, ηνλ άλζξσπν, ηνλ θφζκν θαη ηε δσή. Με άιια ιφγηα παξάγνπλ πνιηηηζκφ. 32 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο Β ηόκνο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 21. Σελ ίδηα άπνςε κε ηνλ Γ. Μαξηδέιν εθθξάδεη θαη ν Λίλνο Μπελάθεο θαζψο αλαιχεη ζθέςεηο ηνπ νκφηηκνπ Καζεγεηνχ ηνπ Ακβνχξγνπ Klaus Oehler, απφ ην 1969 ζηνλ ηφκν «Antike Philosophie und Byzantinisches Mittelalter» γηα ηελ ειιεληθή θηινζνθία. Βι. Λίλνπ Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηε ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 6 : «ν ζπγγξαθέαο (ν Klaus Oehler) δηαπηζηψλεη φηη ε θηινζνθηθή ζθέςε ζην Βπδάληην, παξά ην φηη θηλείηαη ζε έλα ρψξν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ Θενινγία, θζάλεη ζε πξσηφηππεο ιχζεηο θαζαξά θηινζνθηθψλ. Καη ην ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηνπο Βπδαληηλνχο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά, ζε ζρέζε κε άιινπο πνιηηηζκνχο, κηα θξηηηθή απηνζπλεηδεζία απέλαληη ζηελ παξάδνζε ηεο ηζρπξήο θιαζηθήο θηινζνθηθήο ζθέςεο».

Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1

Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1 1 Δρ. Ιφάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ Κξήηεο Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1 Οη Παηέξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ ηῆρ ὀπθοδόξος πίζηεωρ» 1

Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ ηῆρ ὀπθοδόξος πίζηεωρ» 1 1 Δπ. Ιωάννηρ Ν. Λίληρ εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο ζενινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο πξηλ απφ φια επηβάιιεη, σο είλαη επλφεην, ηελ θαηαλφεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα