ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2011"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ , ,67 ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,34 11 Ακίνητα , ,45 40 Κεφάλαιο , , Μείον αποσβεσμένα Έλλειμμα χρήσης ακίνητα , , , , , , ,03 12 Εγκαταστάσεις 41 Διαφορές αναπροσαρμογής 2.009, ,91 αξίας ακινήτων , Μείον αποσβεσθείσες 2.009, ,71 εγκαταστάσεις 0,20 0,20 14 Έπιπλα & σκεύη , ,52 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον αποσβεσμένα ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ έπιπλα & σκεύη , , , ,27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,33 15 Κτίρια υπό ανέγερση 733,68 733,68 18 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις , , Μείον προβλέψεις για υποτίμηση μετοχών , ,09 53 Πιστωτές διάφοροι , ,15 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 54 Υποχρεώσεις από ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ φόρους-τέλη , ,50 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,02 55 Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων , , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ- ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ , ,48 Μέτοχοι χρεώστες ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ , ,47 πρατηρίου , ,60 Μερισματούχοι 0200 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ χρεώστες πρατηρίου , ,32 ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,92 Υπάλληλοι χρεώστες πρατηρίου 3.860, , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.104, , , , ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α/Δ , ,50 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ,69 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ,14 42

2 ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ,69 ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , Μισθωτές ακινήτων , , Χρεώστες από εκποίηση αχρήστου υλικού 2.590, , Μισθωτές χώρων Α/Δ , , Χρεώστες απορριμάτων 513,57 513, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,36 Διάφοροι λογ/σμοί τρεχούμενοι Προσωρινοί λογαριασμοί , , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , Δάνεια προς ασφαλισμένους , , Οφειλέτες γάμου , , Οφειλέτες από επιβληθείσες κρατήσεις , ,60 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ , , Προσωρινοί λογαριασμοί , ,07 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , Ταμείο , , ΕΤΕ Ν , , Τράπεζα Ελλάδος Ν , , , , , ,50 Σμχός (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος Ασμχός (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης Μ.Υ Ιωάννης Χρόνης Γενικός Διευθυντής Δντής Μελετών & Επιθεώρησης Βαθμός ΠΕ/Α' Δντής Δνσης Λογιστικού 43

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ" ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩ ,50 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ,84 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5.196,85 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,69 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ,54 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ,94 ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ,23 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,07 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ,74 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,58 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΑΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ Μ.Υ. ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ(Ο) ΑΣΜΧΟΣ(Ο) ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ/Β' 44

4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΤΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Υποβάλλω στην κρίση του ΔΣ τον Οριστικό Απολογισμό χρήσης έτους 2011 καθώς και τον Ισολογισμό της 31/12/11 με ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και αναφέρω τα κατωτέρω: α. Ο Ισολογισμός συντάχθηκε με βάση το Λογιστικό Σχέδιο που ορίζει το Π.Δ. 205/98. β. Στο Ενεργητικό του Ισολογισμού εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση του Ταμείου, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις και στο Παθητικό, η Καθαρή Θέση του Ταμείου και οι υποχρεώσεις του σε τρίτους. Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Για τους λογ/σμούς Ενεργητικού & Παθητικού του Ισολογισμού παρέχεται η κατωτέρω ανάλυση: 1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α. Στο λογαριασμό «Ακίνητα» έγινε αποτίμηση των κατωτέρω ακινήτων του ΜΤΑ βάσει των αντικειμενικών τιμών που ισχύουν, ως εξής: Ακαδημίας ,40, Λυκούργου και Αθηνάς ,45, γραφείο Λυκούργου ,00, Σούτσου 40 & Αθανασιάδου ,52, Λ.Συγγρού ,22, Λ.Μεσογείων ,96, «Κοτοπούλη» ,10, δασόκτημα Αγίου Ανδρέα ,95, εγκαταστάσεις παιδικών κατασκηνώσεων Ωρωπού ,69, οικόπεδο στη θέση «Παραπήγματα» ,00, αγροτεμάχιο Σκοτίνας ,02, αγροτεμάχιο Παλλήνης Αττικής ,84, αγροτεμάχιο Τσιμανδρίου Λήμνου ,90, οικόπεδο Κ.Χαλανδρίου ,34 και αγροτεμάχιο Δήλεσι ,00. Συνολική αξία ,39. Στην αξία της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου έχουν γίνει αποσβέσεις μέχρι ,94 βάσει του ΠΔ 299/03. β. Στο λογαριασμό «Εγκαταστάσεις Τεχνικά Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», απεικονίζεται η εναπομένουσα αξία αποσβεσθέντος τεχνικού εξοπλισμού (γεφυροπλάστιγγα αποθηκών και λοιπός μικροεξοπλισμός σε διάφορες εγκαταστάσεις). 38

5 γ. Η αξία των επίπλων και σκευών που προμηθεύτηκε το Ταμείο από την ίδρυσή του ανέρχεται στο ύψος των ,19. Για όλα έχουν γίνει αποσβέσεις συνολικού ποσού ,63. δ. Το Ταμείο έχει στην κυριότητά του μετοχές των ΕΤΕ, Γενικής Τράπεζας, ΟΤΕ, Τράπεζας Ελλάδος, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Αγροτικής Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς, που αποτιμήθηκαν βάσει του ΠΔ 205/98 με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή Δεκεμβρίου 2011 και προέκυψε ζημιά από υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης ποσού ,54 με αποτέλεσμα η αξία τους να διαμορφωθεί σε ,09. ε. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους και στους υπαλλήλους της Π.Α. για την αγορά ειδών από το ΣΕΠΑ μέχρι ανέρχεται στο ποσό των ,59. στ. Οι διάφορες απαιτήσεις ποσού ,65 αφορούν τις εγγυήσεις νερού, φωτισμού των ακινήτων του Ταμείου καθώς και τα αποθεματικά των διαχειρίσεων κοινοχρήστων των ακινήτων Λυκούργου 9, Λ.Συγγρού 350 και Ακαδημίας 27. ζ. Στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις του Ταμείου από μισθωτές ακινήτων, εκποίηση αχρήστου υλικού και απορριμμάτων και μισθωτές χώρων Α/Δ που δεν εισπράχθηκαν μέχρι Οι απαιτήσεις αυτές ανέρχονται στο ύψος των ,38 (αναμενόμενα έσοδα). η. Στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τοκοχρεωλυτικών δανείων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους βάσει του άρθρου 3 του ΝΔ 3981/ ,14, οι οφειλές για οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια των παιδιών σύμφωνα με την αριθμ / κοινή απόφαση ΥΦΕΘΑ & Οικονομικών ποσού ,42 καθώς και το υπόλοιπο οφειλών από την αναγνώριση ετών υπηρεσίας των ασφαλισμένων, ποσού ,97. 39

6 θ. Οι προσωρινοί λογαριασμοί αφορούν κυρίως εκκρεμή ποσά που θα τακτοποιηθούν την επόμενη χρήση και αναλύονται ως εξής: Προσωρινοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1. Δαπάνες μερ/των Α τριμήνου 12 πληρωθείσες τον Δεκέμβριο ,08 2. Διάφοροι μικρολογαριασμοί , ,38 ι. Τα διαθέσιμα του Ταμείου στην ΕΤΕ, Τράπεζα Ελλάδος καθώς και τα μετρητά που βρίσκονται στο Ταμείο ανέρχονταν την 31/12/11 στο ύψος των , ΠΑΘΗΤΙΚΟ α. Κατόπιν της υπ αρίθμ. 45/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο απολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 205/1998. Το Κεφάλαιο ποσού ,34 μειώθηκε κατά το έλλειμμα χρήσης 2011 ύψους ,76, με αποτέλεσμα το σχηματισθέν Κεφάλαιο με να ανέρχεται στο ποσό των ,58. β. Κατά την τρέχουσα χρήση προέκυψαν διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων και οικοπέδων ποσού ,87 λόγω της αποτίμησης των παγίων σε αντικειμενικές τιμές βάσει του ΠΔ 205/98. Το ανωτέρω ποσό θα κεφαλαιοποιηθεί μετά την παρέλευση διετίας. γ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού ,35 περιλαμβάνουν εγγυοδοσίες καλής εκτέλεσης των όρων συμβάσεων και κάλυψης μισθωμάτων που έχουν καταβάλει διάφοροι μισθωτές καθώς και εγγυοδοσίες συμμετοχής σε διαγωνισμούς ποσού ,18, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ,70 και έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων ,47. δ. Οι Εκμεταλλεύσεις ποσού ,38 αφορούν οφειλές ακινήτων, εκποίησης αχρήστου υλικού και Α/Δ. 40

7 ε. Οι λογαριασμοί τρεχούμενοι και προσωρινοί αφορούν δικαιώματα τρίτων που θα τακτοποιηθούν την επόμενη χρήση και αναλύονται ως εξής: Τρεχούμενοι Προσωρινοί Λογαριασμοί Παθητικού 1. Οφειλή στον ΕΚΟΕΜΑ (κρατήσεις Α Τριμ.12 ) ,98 2. Διάφοροι μικρολογαριασμοί , ,68 Στην τρέχουσα χρήση έγινε αποπληρωμή του δανείου από τον ΟΛΚΑ με την καταβολή ποσού ,67. Αθήνα Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος Γενικός Διευθυντής 41

8 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η Υποβάλλω για κρίση στο ΔΣ, τον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Ταμείου έτους 2011 και αναφέρω τα κατωτέρω : ΕΣΟΔΑ α. Τα έσοδα του έτους 2011 έφθασαν στο ύψος των ,64, συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από κρατήσεις υπέρ τρίτων και από τοκοχρεολύσια των δανείων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του Ταμείου, που είναι μικρότερα από τα προϋπολογισθέντα κατά ,36. β. Ειδικότερα, η απόκλιση που παρουσιάσθηκε μεταξύ Π/Υ έτους 2011 και Απολογισμού στα έσοδα, κατά ΚAΕ είναι: ΦΟΡΕΑΣ «1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» (Π/Υ ,00 Απολογισμός ,84) Η επί πλέον απόκλιση στο φορέα αυτό κατά ,84 οφείλεται κυρίως στην απόδοση ποσών που αφορούν την κράτηση του 4% επί δαπανών που διενεργούνται σε βάρος του Π/Υ της Π.Α (άρθρο 30 Ν.3227/04 ΦΕΚ 31 Α /9-2-04), τα οποία ξεπέρασαν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα, καθώς και στα έσοδα από τόκους διαθεσίμων του ΓΕΑ. ΦΟΡΕΑΣ «2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ» (Π/Υ ,00 Απολογισμός ,94) Η επί έλαττον απόκλιση στο φορέα αυτό κατά ,06 οφείλεται στις μισθολογικές μειώσεις και τις αυξημένες αποστρατείες. ΦΟΡΕΑΣ «3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (Π/Υ ,00 Απολογισμός ,23) Η επί έλαττον απόκλιση κατά ,77 στο φορέα αυτό οφείλεται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, στην αρνητική οικονομική συγκυρία η οποία επηρέασε σημαντικά τα έσοδα από τόκους, μισθώματα, διανομή μερισμάτων μετοχών κλπ. 2

9 ΦΟΡΕΑΣ «4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ» (Π/Υ ,00 Απολογισμός ,07) Η επί έλαττον απόκλιση στο φορέα αυτό κατά ,93 οφείλεται στη μειωμένη απόδοση ποινικών ρητρών σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. ΦΟΡΕΑΣ «5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ» (Π/Υ ,00 Απολογισμός ,42) Τα έσοδα του φορέα αυτού αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων. (Χαρτόσημο μισθωμάτων ΙΚΑ Φόρος εισοδήματος - ΦΠΑ - ΝΙΜΤΣ ΕΑΑΑ, κράτηση υγειονομικής περίθαλψης). Επιπλέον, κατά το τρέχον έτος δεν μας αποδόθηκαν τα αναμενόμενα έσοδα από τη συμμετοχή του ΜΤΑ στα κέρδη ΣΕΠΑ (ποσοστό 40%), στα κέρδη φαρμακείου 251 ΓΝΑ (ποσοστό 50%), στα κέρδη κυλικείων Μονάδων και κυλικείων Εργοστασίων της Π.Α. (ποσοστό 50% & 26%). ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΑΚΕ 7000) (Π/Υ ,00 Απολογισμός ,14) Το ποσό αφορά τα χρεωλύσια των δανείων, από την τμηματική εξόφλησή τους, που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του Ταμείου βάσει του ΝΔ 3981/59 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. 3

10 ΕΞΟΔΑ α. Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 ανήλθαν στο ύψος των ,06 συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων υπέρ τρίτων, της κίνησης των κεφαλαίων και των επενδύσεων και είναι μικρότερα από αυτά που είχαν προϋπολογισθεί κατά ,94. β. Το Ταμείο πέτυχε κατά το έτος 2011 να ανταποκριθεί στο σκοπό της ίδρυσής του, που είναι η οικονομική ενίσχυση και γενικά η άσκηση κοινωνικής πολιτικής προς τους ασφαλισμένους του, ενώ παράλληλα έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια περιστολής των δαπανών αποκλειστικά στις ανελαστικές & πλέον απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α. Κατά το τρέχον έτος καταβλήθηκαν μερίσματα στους ασφαλισμένους συνολικού ποσού ,51. β. Τα βοηθήματα πένθους και τα έξοδα κηδείας κατά το τρέχον έτος ανήλθαν στο ύψος των ,27. γ. Τα βοηθήματα επαγγελματικής - οικογενειακής αυτοτέλειας που χορηγήθηκαν βάσει της αριθμ / Κ.Υ.Α ΥΦΕΘΑ και Οικονομικών σε 772 παιδιά ασφαλισμένων ανήλθαν στο ποσό των ,01. Τα δε έσοδα αντίστοιχα ήταν ,55. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η επιβάρυνση του Ταμείου για την οικονομική χρήση 2011 ανήλθε στο ύψος των ,46. Οι οικονομικές αρωγές που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του Ταμείου που αποδεδειγμένα είχαν ανάγκη βάσει του άρθρου 3 παρ.4 του ΝΔ 3981/59, ανήλθαν στο ποσό των 4.350,00. Η συμμετοχή του Ταμείου στις δαπάνες συνταξιοδότησης σύμφωνα με τον Ν.1405/83 «περί διαδοχικής ασφάλισης», ανήλθαν στο ποσό των ,76. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των ασφαλισμένων του και για την αγορά ειδών από το ΣΕΠΑ, χορήγησε δάνεια και διατακτικές, συνολικού ύψους ,44. Οι φόροι εισοδημάτων επί βεβαιωθέντων μισθωμάτων ακινήτων Α/Δ, ΕΤΑΚ, επί των τόκων υπερημερίας και χορηγουμένων δανείων καθώς και των καταθέσεων στις Τράπεζες, ανήλθαν στο ύψος των ,78. 4

11 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Κατά την έγιναν αποσβέσεις της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου ποσού ,69, βάσει των ποσοστών που προβλέπονται για κάθε κατηγορία (Π.Δ.299/03). ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το Ταμείο διέθεσε ,67 για επενδύσεις που αναλύονται ως κατωτέρω: 1. Για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.481,67 2. Για την αγορά μετοχών (συμμετοχή στην ΑΜΚ της Τρ.Πειραιώς) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,67 Αθήνα Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος Γενικός Διευθυντής 5

12 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ , , ,59 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ , ,50 ΕΤΕ -ΛΟΓ. Νο / , ,22 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,39 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΟΓ.Νο , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , , , , ,57 Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2011 Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος Ασμχος (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης Υπσγος (Ο) Παπαδόπουλος Δημ. Ανθσγος (ΥΟΚ) Γενικός Διευθυντής Δντής ΕΚΟΕΜΑ Τμχής Ελέγχου Ταμειακής Επιτροπής Σταθόπουλος Γερ. 11

13 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ,24 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,85 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,60 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,15 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ,39 ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ,25 ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ , , ,45 Αθήνα ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΑ/ ΕΚΟΕΜΑ Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος Ασμχος (0) Γεώργιος Αγγελονίδης Υπσγος (Ο) Παπαδόπουλος Δημ. Ανθσγος (ΥΟΚ) Γενικός Διευθυντής Δντής ΕΚΟΕΜΑ Τμχης Ελέγχου Ταμειακής Επιτροπής Σταθόπουλος Γερ 10

14 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α) Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. Υποβάλλω για την κρίση στο Δ.Σ τον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α έτους 2011 και αναφέρω τα κατωτέρω: Α ΕΣΟΔΑ α. Τα τακτικά έσοδα του έτους 2011 ανήλθαν στο ύψος των ,45 στο οποίο εάν προστεθεί και το ποσό των ,50 που είναι οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, φθάνει στο συνολικό ύψος των ,95. Οι υπηρεσίες και Μονάδες της Π.Α απέδωσαν πλήρως τα δικαιώματα του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α και επιπλέον απεδόθησαν κατά το έτος αυτό και κάποια υπόλοιπα δικαιωμάτων του έτους ακολούθως: β. Ειδικότερα οι αποκλίσεις που παρουσιάσθηκαν μεταξύ του Π/Υ έτους 2011 και Απολογισμού έχουν ως ΚΑ 1231 : Εισπράχθηκαν λιγότερα κατά το ποσό των ,48. ΚΑ 1299α : Εισπράχθηκαν λιγότερα κατά το ποσό των ,42. Η απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι η πηγή αυτή δεν είναι σταθερή και δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί επακριβώς. ΚΑ 1299β : Εισπράχθηκαν λιγότερα κατά το ποσό των ,25. ΚΑ 2123: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προυπολογισθέντων κατά το ποσό των ,13. ΚΑ 2129α: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προυπολογισθέντων κατά το ποσό των ,51. ΚΑ 2129β: Εισπράχθηκαν περισσότερα των προυπολογισθέντων κατά το ποσό των ,68 1

15 ΚΑ 2139α: Εισπράχθηκαν περισσότερα των προυπολογισθέντων κατά το ποσό των ,53. ΚΑ 3511: Μικρότερη διαφορά κατά ,75 που οφείλεται στη μείωση των κεφαλαίων μας που ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδος. ΚΑ 5291 : Εισπράχθηκαν λιγότερα κατά το ποσό των ,50 Ευρώ. Το συνολικό ποσό που εισπράττεται αποδίδεται στο σύνολο του στο Δημόσιο. ΚΑ 5699α: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προυπολογισθέντων κατά το ποσό των ,85. ΚΑ 5699β: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προυπολογισθέντων κατά το ποσό των ,34. ΚΑ 5699γ: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προυπολογισθέντων κατά το ποσό των ,66. ΚΑ 5699ε: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προυπολογισθέντων κατά το ποσό των ,95. Β ΕΞΟΔΑ α. Τα τακτικά έξοδα του έτους 2011 ανήλθαν στο ύψος των ,84 στο οποίο εάν προστεθεί και το ποσό των ,31 που είναι οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, φθάνει στο συνολικό ύψος των ,15. Ειδικότερα κατά το έτος 2011 καταβλήθηκε μέρισμα συνολικού ποσού ,24. Επίσης για την καταβολή των μερισμάτων αυτών πληρώθηκαν στην Ε.Τ.Ε. προμήθειες συνολικού ποσού ,65. Οι φόροι καταθέσεων της Ε.Τ.Ε. ανήλθαν στο ποσό των 901,00. Τέλος για την πληρωμή του ποσοστού 0,07% έτους 2010 για την Ε.Α.Α. πληρώθηκε το ποσό των 225,95. β. Οι αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογισμού και Απολογισμού οικον. έτους 2011 αναλύονται κατά κωδικό, κατωτέρω : ΚΑ 0622 : Σύμφωνα με τη Φ.952.2/ΑΔ /Σ.137/ΓΕΑ/Δ6/1γ εγκρίθηκε η τροποποίηση Π/Υ 2011 στο ποσό των ,00. 2

16 ΚΑ 0419 : Δεν παρέστη ανάγκη ανάλωσης του εγγεγραμμένου στον Π/Υ ποσού. ΚΑ 0431 : Το αδιάθετο ποσό των ,35 οφείλεται στις λιγότερες δοσοληψίες που πραγματοποίησε το Ταμείο με την Ε.Τ.Ε. ΚΑ 0439 : Καλύφθηκε η προυπολογισθείσα απαίτηση και έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 774,05. ΚΑ 0839 : Δεν παρέστη ανάγκη ανάλωσης του εγγεγραμμένου στον Π/Υ ποσού. ΚΑ 0911 : Επειδή οι τόκοι των καταθέσεων μας ήταν μικρότεροι των προβλεφθέντων, η Ε.Τ.Ε. παρακράτησε λιγότερο ποσό από αυτό που είχε περιληφθεί στον Π/Υ. ΚΑ 3391 : Ο λογαριασμός αυτός εξαρτάται από τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου. 2. Από τα στοιχεία του Απολογισμού φαίνεται ότι αυτός είναι αρνητικός και το εκ ,39 ποσό που προέκυψε, μείωσε το κεφάλαιο του ΕΚΟΕΜΑ το οποίο με την ανήλθε στο ποσό των ,11. Αθήνα, Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος Γενικός Διευθυντής 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν εντολής του ΥΦΕΘΑ κ. Π. Καράµπελα, το ΜΤΑ ανακοινώνει επικαιροποιηµένες γενικές και ειδικές πληροφορίες για την οικονοµική του κατάσταση, προκειµένου οι µέτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2011 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ισαγωγή Έχοντας αναλώσει αρκετά χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος παράλληλα με το Δημόσιο Λογιστικό στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, προσπαθήσαμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ATE LEASING Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ATE LEASING Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATE LEASING Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διαχείρισης Ειδικού Εκκαθαριστή της πρώτης χρήσης εκκαθάρισης 25.10.2013 31.12.2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 METLIFE ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α.Μ.Α.Ε. 26529/06/Β/92/10 Γ.Ε.Μ.Η. 918601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση της χρήσεως 1

Διαβάστε περισσότερα

EFG BUSINESS SERVICES AE. Οικονομικές Καταστάσεις. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

EFG BUSINESS SERVICES AE. Οικονομικές Καταστάσεις. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 EFG BUSINESS SERVICES AE Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1 EFG BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα