ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α."

Transcript

1 ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α. ΔΙΑΘΕΣΕΣΕ (RENDERING) ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΦΑΓΗ; ΣΟΣΕ, ΔΙΑΘΕΣΕΣΕ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟ ΛΙΠΟ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ Α ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΜΕ ΚΟΣΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΟ ΑΠΟ 0,18 /lt 0,20 /lt ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΔΕΝ ΕΥΕΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟ ΠΑΡΑΓΕΣΕ.

2 ΧΡΗΗ Σηνλ αηκνιέβεηα ζαο, εμαζθαιίδνληαο κεδεληθό θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Rendering, θαζώο θαη ζε θάζε άιιν ιέβεηα πνπ βξίζθεηαη ζηε κνλάδα ζαο. Ανάλςζη κόζηοςρ λειηοςπγίαρ - Μηθξή πνζόηεηα αηκνύ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ιίπνπο ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ 30 ν C 65 ν C. - Κόζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο = 0,28 / 500lt βηνθαύζηκν. - 1/2 εξγαηνώξα γηα ηελ παξαγσγή lt βηνθαύζηκν. - Πξόζζεηα πιηθά εγγπεκέλνπ θόζηνπο 0,025 /lt βηνθαύζηκν (δηθήο καο πξνκήζεηαο). Σα πποηγούμενα δίνοςν ένα ζςνολικό κόζηορ ηηρ ηάξηρ ηων 0,15 0,20 /lt βιοκαύζιμος.

3 Πεπιβάλλον - Πνιύ ρακειόηεξεο (θαζαξόηεξεο) εθπνκπέο θαηά ηελ θαύζε ηνπ. - Αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο. Απόδοζη ζςζηήμαηορ - Η απόδνζε ηεο κεηαηξνπήο δσηθνύ ιίπνπο ζε βηνθαύζηκν θπκαίλεηαη από 95% - 100% εμαξηώκελν απνθιεηζηηθά από ηελ πνηόηεηα ηνπ ιίπνπο (θπξίσο νμύηεηα). - Τν ππόινηπν ππνπξντόλ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη γιπθεξίλε θαη ζαπνύλη, ηα νπνία έρνπλ πνιύ πςειή ζεξκνγόλν δύλακε θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ βνεζεηηθό θαύζηκν ζηνπο απνηεθξσηήξεο πνπ όινη δηαζέηεηε (γηα ηα πιηθά θαηεγνξίαο Ι ή θαη ΙΙ).

4 Μέγεθορ πποηεινόμενος ζςζηήμαηορ - Τν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα έρεη ηελ θσδηθή νλνκαζία BD NN 500, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 500 lt δσηθνύ ιίπνπο ζε θάζε δόζε. Ο ρξόλνο παξαγσγήο ελόο θύθινπ έρεη δηάξθεηα 2 ½ h, άξα ζην 8σξν είλαη εύθνιε ε παξαγσγή γηα 3 θύθινπο, δειαδή lt δσηθνύ ιίπνπο. Η κνλάδα ζπλνδεύεηαη θαη κε δεμακελή βηνθαπζίκνπ lt. - Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα επεμεξγαζηείηε lt/16 h, ηόηε απιά νη δεμακελέο πιύζεο θαη απνζήθεπζεο βηνθαύζηκνπ πξέπεη λα έρνπλ δηπιάζηα ρσξεηηθόηεηα. Αζθάλεια Έσοςν πποβλεθθεί ηα εξήρ: - Όινη νη ειεθηξνθηλεηήξεο, αληιίεο, όξγαλα ειέγρνπ θιπ. είλαη αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ. - Ο ειεθηξηθόο πίλαθαο ηνπνζεηείηαη ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2-3 κέηξσλ από ηε κνλάδα. - Η κνλάδα θέξεη θαη αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ή/θαη αηκώλ κεζαλόιεο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνύλ ειεθηξνβαιβίδα παξνρήο

5 λεξνύ, ζεηξήλα θαη ηαπηόρξνλα δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Λειηοςπγία - Η ιεηηνπξγία είλαη εκηαπηόκαηε, δειαδή απαηηεί θάπνηνπο απινύο θαη ζηάληαξ ρεηξηζκνύο δηάξθεηαο 1/2 ώξαο (ζε ζπλνιηθό ρξόλν ελόο θύθινπ 2 2 ½ h πεξίπνπ). - Η ηξνθνδνζία γίλεηαη ζε παξηίδεο, δειαδή είλαη εκηζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. - Καζαξηζκό απαηηνύλ κόλν ηα θίιηξα, ζην ηέινο θάζε πεξηόδνπ ιεηηνπξγίαο. Ενδεικηική πεπιγπαθή μησανολογικού εξοπλιζμού και διαδικαζίαρ παπαγωγήρ : Η μονάδα αποηελείηαι από : 1. Εηδηθό αληηδξαζηήξα παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ, αλνμείδσην, 700lt, κε εηδηθή δηακόξθσζε πιεπξηθώλ ηνηρσκάησλ θαη ππζκέλα κε εζσηεξηθέο πηπρώζεηο γηα ηπξβώδε ξνή ηεο εηζόδνπ αληηδξώλησλ, ζύξα επηζεώξεζεο θαη θαζαξηζκνύ, δεηγκαηνιήπηε, αζθαιηζηηθή βαιβίδα θαη παξνρέηεπζε αηκώλ, κε αλνμείδσηεο ζσιελώζεηο εηζόδνπ εμόδνπ, 2 ειεθηξνβάλεο γηα απηόκαηε ιεηηνπξγία θαη δύν ρεηξνθίλεηεο. Απηόκαηε ζέξκαλζε θαη ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.

6 2. Αληηδξαζηήξα παξαγσγήο κίγκαηνο κεζαλόιεο, θαηαιύηε, ζόδαο, πνιπειεθηξνιύηε, αλνμείδσην, 150lt, εηδηθή δηακόξθσζε πιεπξηθώλ ηνηρσκάησλ κε εζσηεξηθέο πηπρώζεηο γηα ηπξβώδε ξνή αλάκεημεο, δείθηε ζηάζκεο, ζύξα επηζεώξεζεο θαη θαζαξηζκνύ, δεηγκαηνιήπηε, αζθαιηζηηθή βαιβίδα παξνρέηεπζεο αηκώλ, κε αλνμείδσηεο ζσιελώζεηο εηζόδνπ εμόδνπ, ξπζκηζηή ζηάζκεο θαη δνζνκεηξεηή ησλ πξόζζεησλ. Απηόκαηε εθθέλσζε ηξνθνδνζία ηνπ αληηδξαζηήξα βηνθαπζίκνπ κέζσ ειεθηξνβάλαο. 3. Δύν δεμακελέο δηαύγαζεο σξίκαλζεο, πιύζεο βηνθαπζίκνπ κε πδξνλέθσζε λεξνύ θαη νινθιήξσζεο αληίδξαζεο παξαγσγήο, 1800lt, θσληθόο ππζκέλαο, κνλσκέλε (2 cm παινβάκβαθα) θαη επηθάιπςε αλνμείδσηνπ θύιινπ. Εηδηθή θαηαζθεπή εζσηεξηθά γηα γξήγνξε δηαύγαζε, δείθηε ζηάζκεο, ζύξα επηζεώξεζεο θαη θαζαξηζκνύ, δεηγκαηνιήπηε, ζεξκαηλόκελν κε εζσηεξηθέο ζεξπαληίλεο ζεξκνύ λεξνύ, απηόκαην έιεγρν θαη ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, αζθαιηζηηθή βαιβίδα παξνρέηεπζεο αηκώλ, κε αλνμείδσηεο ζσιελώζεηο εηζόδνπ εμόδνπ θαη εθθέλσζε δύν ζεκείσλ, από δηαθνξεηηθά ύςε γηα γξήγνξε απνηειεζκαηηθόηεξε εθθέλσζε. Εηδηθό απηόκαην ζύζηεκα ςεθαζκνύ λεξνύ κε κπέθ γηα ηελ θαιύηεξε απνκάθξπλζε παξαπξντόλησλ θαη ηελ κέγηζηε θαζαξόηεηα ζην παξαγόκελν βηνθαύζηκν. 4. Μηθξόο αλνμείδσηνο κείθηεο 20lt κε δείθηε δνζνκεηξεηή κίγκαηνο νμέσλ, ζηαζεξνπνηεηή ξεπζηόηεηαο πξντόλησλ, πνιπειεθηξνιύηε. Ηιεθηξνβάλα απηόκαηεο εθθέλσζεο κε έιεγρν νινθιήξσζεο ηεο αληίδξαζεο. 5. Εηδηθό αλνμείδσην θίιηξν 2mm, θηιηξαξίζκαηνο ιίπνπο, αθαηξνύκελν θαη πιελόκελν 6. Εηδηθό θίιηξν πξντόληνο βηνθαπζίκνπ, 100mm, κε βαιβίδα θαζαξηζκνύ θαη έλδεημε πίεζεο. 7. Δεμακελή έηνηκνπ πξντόληνο βηνθαπζίκνπ 2000lt από ράιπβα, κνλσκέλε (2cm παινβάκβαθα) θαη επηθάιπςε θύιινπ αλνμείδσηνπ, δείθηε ζηάζκεο, ζύξα επηζεώξεζεο θαη θαζαξηζκνύ,

7 δεηγκαηνιήπηε, ζεξκαηλόκελν κε εζσηεξηθέο ζεξπαληίλεο ζεξκνύ λεξνύ, απηόκαην έιεγρν θαη ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, αζθαιηζηηθή βαιβίδα παξνρέηεπζεο αηκώλ θαη εθθέλσζε δύν ζεκείσλ θαζώο θαη εηδηθή βάλα απνζηξάγγηζεο. 8. Δεμακελή ππνδνρήο, νγθνκέηξεζεο, θηιηξαξίζκαηνο θαη απνζηξάγγηζεο (από πγξαζία) ηνπ ιίπνπο, 500lt, αλνμείδσηε. Τν δνρείν ζα ζεξκαίλεηαη κε ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο. Απηόκαην έιεγρν θαη ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 9. Εηδηθή αληιία κεζαλόιεο (Teflon) αεξνθίλεηε, 30 lt/ιεπηό 10. Εηδηθή αληιία βηνθαπζίκνπ θαη ελδηάκεζσλ πξντόλησλ, αεξνθίλεηε, αινπκηλίνπ, θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, πςειήο αλάκεημεο ησλ α πιώλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ γηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ βαζηθνύ αληηδξαζηήξα, πνπ ζηελ αλαθπθινθνξία ζπλεξγάδνληαη πξναηξεηηθά κε έλαλ ζε ζεηξά μεξό θαηαιύηε (δνρείν 10 lt) ηνπνζεηεκέλν ακέζσο κεηά ηελ αληιία. 11. Κιεηζηό θύθισκα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ζεξκνύ λεξνύ γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ δεμακελώλ, ζσιελώζεσλ θιπ. ή ελαιιαθηηθά κε θαηάιιεια ζεξκαληηθά θαιώδηα. 12. Αληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο θσηηάο θαζώο θαη εύθιεθησλ αηκώλ κε εηδνπνίεζε alarm θαη εληνιή γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ππξόζβεζεο. 13. Οη ζσιελώζεηο, βαιβίδεο θιπ. είλαη από αλνμείδσην ράιπβα. Όπνπ απαηηείηαη είλαη κνλσκέλεο θαη ζεξκαηλόκελεο. 14. Όιε ε κνλάδα είλαη πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε, αλνμείδσηε θαη είλαη ζπκπαγήο θαη κεηαθεξόκελε ζε δύν αλεμάξηεηα θνκκάηηα. 15. Πιήξε βηνκεραληθό ειεθηξνινγηθό πίλαθα, πίλαθα ειέγρνπ, απηνκαηηζκώλ, κεηξήζεσλ θιπ. εγθαηεζηεκέλν ζε αζθαιέο ζεκείν ηεο κνλάδαο πνπ επηηξέπεη ηνλ εύθνιν θαη αζθαιή ρεηξηζκό ηεο.

8 Βαζικοί σειπιζμοί : 1. Γέκηζκα αληηδξαζηήξα κε ιίπνο κέζσ θίιηξνπ, απνζηξάγγηζε θίιηξνπ. 2. Επηζεώξεζε ζσιελώζεσλ, θίιηξνπ θαη δεμακελήο ιίπνπο, ζεξκνθξαζία ιίπνπο. 3. Επηζεώξεζε επάξθεηαο Μεζαλόιεο, επάξθεηαο απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ γηα ην πξντόλ πνπ ζα παξαρζεί. 4. Επηζεώξεζε θαη ζπκπιήξσζε αλ απαηηείηαη ησλ δύν θαηαιπηώλ. Η κνλάδα νινθιεξώλεη ηελ παξαγσγή κόλε ηεο. 5. Μεηάγγηζε κέζσ αληιίαο ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο πιύζεο. 6. Ελαξμε απηόκαηεο πιύζεο 7. Απνκάθξπλζε Γιπθεξίλεο, θεξηώλ θιπ. πνπ πξνήιζαλ από παξαγσγέο πξνεγνύκελεο εκέξαο 8. Γέκηζκα κέζσ θίιηξνπ βηνθαπζίκνπ ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο βηνθαπζίκνπ.

9 Η κνλάδα παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ ζρεδηάζηεθε από ηνλ Χεκ.Μερ. Ν.Νηατιηάλε ηει : θαη απνηειεί πλεπκαηηθή ηνπ ηδηνθηεζία κε αξηζκό δηπι. Επξεζηη : ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΒΙΚΑ ΕΠΕ Δ.Σνύηζνπ 9, Αζήλα Τ.Κ Τει: fax:

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845 ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845 ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΝΔΣΗ GRUNDFOS ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 6/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ Έγγξαθα κε ππνρξεσηηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα