η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc"

Transcript

1 η έκδοση Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Το παρόν ζντυπο διανζμεται δωρεάν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτηςία τησ agrohelp.com και ζχει παραχωρηθεί δωρεάν από τον ςυγγραφζα.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εηζαγσγή 1.1 Εηζαγσγή 2. Αζζέλεηεο ηεο αθηηληδηάο 2.1 Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε βαθηήξηα Βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο (Pseudomonas syringae) Βαθηεξηαθόο θαξθίλνο (Agrobacterium tumefaciens) Λνηπά βαθηεξία Petrobacterium carotovorum subsp actinidiae Λνηπά είδε ηνπ γέλνπο Pseudomonas Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε κύθεηεο Φπηόθζνξεο, Phytopthora spp Ίζθα, Ειεθαληίαζε, Phomitiporia mediteranea Βνηξύηεο, ηέθξα ζήςε Botrytis cinerea Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε ηνύο Pelargonium zonate spot virus (PZSV) Cherry leaf roll virus, ηνπ γέλνπο Nepovirus Με παξαζηηηθέο αζζέλεηο Σξνθνπελίεο Σξνθνπελία Αδώηνπ Σξνθνπελία Καιίνπ Σξνθνπελία ηδήξνπ Σξνθνπελία Ca θαη ησλ ηρλ. Zn,Mg,Mn,B Σνμηθόηεηεο Ερξνί ηεο αθηηληδηάο 3.1 Εληνκνινγηθνί ερζξνί Βακβαθάδα ηεο ξνδαθηληάο, Pseudalacapsis pentagona Metcalfa pruinosa Drosophilla suzukii (matsumura) Νεκαηώδεο 20 1

3 Ερζξνί θαη αζζέλεηεο ηεο αθηηληδηάο, κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 1.1 Εηζαγσγή Σν αθηηλίδην (Actinidia deliciosa L.) θαιιηεξγήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1910 ζηε Ν. Εειαλδία, ελώ ε επξεία δηάδνζε ηνπ έγηλε ην ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αξρέο ηνπ 1980 εηζήρζεη ζηε ρώξα καο θαη μεθίλεζε ε πξώηε πξνζπάζεηα γηα καδηθή θαιιηέξγεηα. Μεηά από 25 ρξόληα θαη αθνύ ε αλαγλώξηζε ηνπ από ην θαηαλαισηηθό θνηλό κεγάισζε άξρηζε κία δεύηεξε επνρή καδηθώλ επαλαθπηεύζεσλ ζηε ρώξα καο. Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο έθεξε ηε ρώξα καο ζηηο πξώηεο ζέζεηο παγθνζκίσο ζηελ παξαγσγή ηνπ. ύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ε κέζε παξαγσγή μεπεξλάεη ηνπο ηόλνπο κε θύξηεο παξαγσγηθέο δώλεο ηελ Άξηα, ηε Πηεξία, ηε Πέιια θαη ηε Καβάια. Δλώ ε θαιιηεξγνύκελε έθηαζε μεπεξλάεη ηα ζηξ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαζθόπεζε πεξηέρεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ αζζελεηώλ θαη ερζξώλ ηεο αθηηληδηάο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία θαζώο θαη ζε δηθέο κνπ παξαηεξήζεηο. ηε ρώξα δελ ππάξρεη ζπγθεληξσκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία πνύ λα αλαθέξεηαη εθηελώο ζηα πξνβιήκαηα ηεο αθηηληδηάο. Αληηζέησο, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαθεξζεί θαη δηαπηζησζεί ζσξεία θπηνπαζνινγηθώλ πξνβιεκάησλ θαη εληνκνινγηθώλ ερζξώλ. 2 Αζζέλεηεο ηεο αθηηληδηάο 2.1 Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε βαθηήξηα Βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae Σν βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο είλαη ε ζνβαξόηεξε αζζέλεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Δκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά πξηλ 30 ρξόληα ζηελ Ηαπσλία όπνπ θαη αλαγλσξίζηεθε θαη ζηελ πνξεία επεθηάζεθε ζε όιεο ηεο αθηηληδνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ. Σν 2014 εκθαλίζηεθε θαη αλαγλσξίζηεθε επίζεκα θαη ζηε ρώξα καο ζε ρσξηό ηνπ Ν. Πέιιαο. Ωζηόζν, πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη ππάξρεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο απιά δελ έρεη αλαγλσξηζζεί αθόκα. Σα πξώηα θαη θύξηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο εκθαλίδνληαη ζηα θύιια. Απηά είλαη αζύκεηξεο λεθξσηηθέο θειίδεο κηθξνύ δηακεηξήκαηνο νη νπνίεο ζε βάζνο ρξόλνπ κπνξεί λα ελσζνύλ ζε κία επξύηεξε λεθξσηηθή θειίδα. Οη θειίδεο απηέο πεξηβάιινληαη από θίηξηλε άιν (Δηθόλα 1,2). Νσξίο ηελ άλνημε εκθαλίδνληαη παρύξεπζηεο εθθξίζεηο ιεπθνύ ή ππόιεπθνπ ρξώκαηνο ζηνπο νθζαικνύο (Δηθόλα 3), ζηα έιθε θαη ζηηο ηνκέο. Οη εθθξίζεηο κεηαρξσκαηίδνληαη ζε 2

4 θόθθηλεο ή θεξακηδί, ελώ είλαη πινύζηεο ζε πεξηεθηηθόηεηα από άηνκα ηνπ βαθηεξίνπ απνηειώληαο ηηο θύξηεο πεγέο επέθηαζεο ηεο κόιπλζεο. Σν βαθηήξην κνιύλεη έλα θπηό θπξίσο κέζσ ησλ ζηνκάησλ ηνπ θύιινπ, δεπηεξεπόλησο από ηα κηθξνηξηρίδηα ηνπ θαη ηηο ηνκέο θιαδέκαηνο. Δλώ ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο κνιύλεηαη θαη από ην άλζνο κέζσ ηνπ αέξα θαη ησλ κειηζζώλ. Ζ κόιπλζε επεθηείλεηαη ζηαδηαθά ζηα θιαδηά θαη έπεηηα ζηνπο βξαρίνλεο (νδεγνύο) ελώ ζε βάζνο ρξόλνπ αλάινγα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνζβάιεη ην θνξκό κε απνηέιεζκα ηελ μήξαλζε ηνπ δέλδξνπ. Έλα θπηό κπνξεί λα μεξαζεί ηειείσο κέζα ζε 2-3 κήλεο ηδίσο εάλ είλαη λεαξό θαη νη ζπλζήθεο επλννύλ ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, αληηζέησο έλα ειηθησκέλν δέλδξν κπνξεί λα αληέμεη κεξηθά ρξόληα κέρξη λα μεξαζεί. Ζ αζζέλεηα πξνθαιεί έιθε δηάθνξσλ δηακεηξεκάησλ ηα νπνία εθξένπλ ην πξναλαθεξζέλ πγξό (εηθόλα 4). Αθόκε, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θινηνύ από ηα πξνζβεβιεκέλα θιαδηά δηαθξίλεηαη θαθέ κεηαρξσκαηηζκόο ηνπ μύινπ. Δηθόλα 1,2 Πξνζβεβιεκέλα θύιια από ην βαθηήξην. Δηθόλα 3. Έθθξηκα ζηνλ νθζαικό λσξίο ηελ άλνημε 3

5 Σν βαθηήξην κπνξεί λα πνιιαπιαζηάδεηαη θαη λα πξνζβάιεη ηα θπηά ζε κεγάιν ζεξκνθξαζηαθό εύξνο, από 5-30βαζκνύο Κειζίνπ, σζηόζν νη πην επλντθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη από 15 έσο 25 βαζκνύο. Ο αέξαο θαη ε βξνρή επλννύλ ηελ ηαρύηαηε κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο επάλσ ζην ίδην ην θπηό αιιά θαη ζηα γεηηνληθά θπηά. Θεξκνθξαζίεο από 31 βαζκνύο θαη πάλσ ζπλνδεπόκελεο από μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ βαθηεξίνπ, αληηζέησο επηθέξνπλ θαη κεξηθή θαηαζηνιή ηνπ. Δηθόλα 4. Βαθηεξηαθή εμίδξσζε ζηνλ θνξκό λεαξνύ θπηνύ. Ζ αληηκεηώπηζε θαη ε εμάιεηςε ηεο αζζέλεηαο είλαη ζρεδόλ αδύλαηε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ωζηόζν, ε πξόιεςε θαη ε πξνζηαζία κε κεραληθά θαη ηερληθά κέηξα κπνξεί λα κεηώζεη ζεκαληηθά ην θίλδπλν πξνζβνιήο από ην βαθηήξην. Ζ εκπεηξία από ηελ Ηηαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία έδεημε όηη εθηόο από ηηο κέιηζζεο θαη ηνλ αέξα, ηηο πγξέο πεξηόδνπο, θύξηνο κεηαθνξέαο ηνπ κηθξνβίνπ είλαη ν άλζξσπνο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί. 4

6 Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε άζθνπε παξνπζία ζηα αγξνθηήκαηα. Πνηέ δελ επηζθεπηόκαζηε πνιιά θηήκαηα κε αθηηλίδηα θνξώληαο ηα ίδηα ξνύρα θαη παπνύηζηα. Απνιπκαίλνπκε ηα εξγαιεία καο ηαθηηθά κε νηλόπλεπκα ή ρισξίλε. Πιέλνπκε ζρνιαζηηθά ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην ρσξάθη όπσο ηξαθηέξ, θαηαζηξνθέαο, ςεθαζηηθό κεράλεκα θηι. Δηδηθά ν θαηαζηξνθέαο πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη κε δηάιπκα ρισξίλεο. Ο εθνδηαζκόο κε θπηά γίλεηαη κόλν από ειιεληθά θπηώξηα πνπ δελ είλαη εηζαγόκελα από κνιπζκέλεο ρώξεο όπσο ε Ηηαιία. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηβεβαησκέλν θξνύζκα (από ην Μπελάθεην) ζην αγξόθηεκα καο δελ μειώλνπκε ην πξνζβεβιεκέλν δέλδξν ή ηα δέλδξα γηα λα ηα απνκαθξύλνπκε. Σα ηεκαρίδνπκε θαη ηα θαίκε επηηόπνπ, ρσξίο λα ηα θάλνπκε βόιηεο κέζα ζην αγξόθηεκα. Έπεηηα ςεθάδνπκε ηα γύξσ δέλδξα κε ραιθνύρν ζθεύκαζκα θαη ηα ειέγρνπκε ζρνιαζηηθά γηα πηζαλά ζπκπηώκαηα. Οη ςεθαζκνί κε βαθηεξηνθηόλα επηηξέπνληαη, αιιά πάληα πξέπεη λα ππάξρεη ζύλεζε θαη κέηξν δηόηη κπνξεί ε ππεξβνιηθή ρξήζε ραιθνύ λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηα θπηά, όπσο ε θαηαζηξνθή ησλ νθζαικώλ ιόγσ ηνμηθόηεηαο, ή ε αλάπηπμε ζηέιερνπο ηνπ βαθηεξίνπ αλζεθηηθό ζην ραιθό. Βαζηθνί ζεσξνύληαη νη ςεθαζκνί κε νμείδηα ηνπ ραιθνύ ην θζηλόπσξν (κεηά ηε ζπγθνκηδή) θαη ην ρεηκώλα, θπξίσο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο βιάζηεζεο ηελ άλνημε. ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζθεπάζκαηα ρειηθνύ ραιθνύ. Σα θπηά πξέπεη λα δηαηεξνύληαη εύξσζηα, λα αξδεύνληαη επαξθώο θαη λα είλαη ειεύζεξα εληνκνινγηθώλ πξνζβνιώλ. Δπεηδή πξνο ην παξώλ ζεσξείηαη αζζέλεηα θαξαληίλαο ζε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζείηε ην παξακηθξό ελεκεξώζηε ηελ πιεζηέζηεξε δηεύζπλζε αγξνηηθήο αλάπηπμεο Βαθηεξηαθόο θαξθίλνο, Agrobacterium tumefaciens Ο βαθηεξηαθόο θαξθίλνο ή αιιηώο θαξθίλνο ησλ θπηώλ είλαη κία ζπλεζηζκέλε ζηε ρώξα καο αζζέλεηα θαζώο πξνζβάιεη πιήζνο θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ. Σν θύξην ζύκπησκα ηεο αζζέλεηαο είλαη ε δεκηνπξγία όγθσλ δηάθνξνπ κεγέζνπο θπξίσο ζηηο ξίδεο θαη ζηνλ θνξκό ησλ θπηώλ. Ωζηόζν, κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαη ζε άιια κέξε ηνπ θπηνύ. Σν κέγεζνο ησλ όγθσλ θπκαίλεηαη από 0,5-25cm (εηθόλα 5) θαη ην βάξνο έσο 25kg. Αξρηθά νη όγθνη είλαη ιεπθέο θαη κηθξέο πξνεμνρέο κε καιαθή πθή θαη ζύζηαζε, ελώ αξγόηεξα ε επηθάλεηα ηνπο γίλεηαη άγξηα θαη αλώκαιε. Σν πεξηερόκελν θαη ε ζύζηαζε ηνπ όγθνπ εμαξηάηαη από ην είδνο θαη ην κέξνο ηνπ θπηνύ πνπ πξνζβάιεη. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη παξεγρπκαηηθόο ηζηόο κε πνιππύξελα θύηηαξα. Σα πξνζβεβιεκέλα θπηά είλαη θαρεθηηθά, κε κεησκέλε αλάπηπμε θαη πξόσξε πηώζε ησλ θύιισλ ην θζηλόπσξν. Δλώ ζε εθηεηακέλεο πξνζβνιέο επέξρεηαη μήξαλζε ηνπ δέλδξνπ. 5

7 Δηθόλα 5. γθνη ζηηο ξίδεο πνπ πξνήιζαλ κεηά από πξνζβνιή από ην βαθηήξην Ζ αληηκεηώπηζε ηεο απαηηεί ηελ πξνκήζεηα πγηνύο θπηηθνύ πιηθνύ, ηελ απνιύκαλζε ηνπ αγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο ειηαπνιύκαλζεο ή ηεο ζπρλήο θαιιηέξγεηαο γηα έλα θαινθαίξη πξηλ ηε θύηεπζε, ηελ απνιύκαλζε κε ζθεύαζκαηα ραιθνύ (ηζεζαλη) θαη ηελ επηινγή αλζεθηηθνύ ππνθεηκέλνπ θαη πνηθηιίαο Λνηπά βαθηήξηα ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαθεξζεί θαη άιιεο πεξηπηώζεηο πξνζβνιώλ από δηάθνξα βαθηήξηα ζην αθηηλίδην, ηα πεξηζζόηεξα ησλ νπνίσλ έρνπλ θνηλά κέηξα αληηκεηώπηζεο όπσο παξαπάλσ Pectobacterium carotovorum subsp actinidiae Ζ αζζέλεηα εκθαλίζηεθε πξηλ από ιίγα ρξόληα ζηελ Κνξέα θαη εκθαλίδεη παξόκνηα ζπκπηώκαηα κε ην βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο (εηθόλα 6). Δλώ κπνξεί λα μεξάλεη θαη απηή ηα δέλδξα. Δπλνείηαη από πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία. Δηθόλα 6. Πξνζβνιή από ην βαθηήξην ζε βιαζηό Δίδε ηνπ γέλνπο Pseudomonas Δθηόο από ην βαθηεξηαθό έιθνο θαη άιια είδε ηνπ γέλνπο απηνύ πξνζβάινπλ ηελ αθηηληδηά ρσξίο όκσο λα πξνθαινύλ ζνβαξέο δεκηέο. Δθηόο ηνπ Pseudomonas viridiflava ην νπνίν πξνθαιεί δεκηέο ζηα άλζε. 6

8 2.2 Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε κύθεηεο Φπηόθζνξεο, Phytopthora spp. Οη θπηόθζνξεο απνηεινύλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηεο δελδξνθνκίαο ζηελ Διιάδα. Πξνζβάινπλ πιήζνο θπηώλ πξνθαιώληαο κεγάιεο απώιεηεο ζε θπηηθό δπλακηθό κέζα ζην ρσξάθη. Οη αζζέλεηεο απηέο πξνθαινύληαη από κύθεηεο ηνπ γέλνπο phytopthora θαη ζπγθεθξηκέλα από ηα είδε: P. cactorum P.cinnamomi P. citricola P. lateralis P. megasperma P. nicotianae Σα πξώηα ζπκπηώκαηα γίλνληαη αληηιεπηά αξθεηό θαηξό κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο θαη ζπλήζσο ηόηε είλαη αξγά γηα ηελ ζσηεξία ησλ δέλδξσλ. ηελ αθηηληδηά ηα ζπκπηώκαηα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ δέλδξνπ. πρλά όηαλ ε πξνζβνιή γίλεηαη ην θζηλόπσξν ή ην ρεηκώλα, ηα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα έρνπλ ρακειή δσεξόηεηα θαη βιάζηεζε ηελ επόκελε ρξνληά, εκθαλίδνπλ κηθξνθαξπία θαη κηθξνθπιιία, ηα δέλδξα κπνξεί λα κελ μεξαζνύλ ακέζσο αιιά λα αληέμνπλ κεξηθά ρξόληα κε ηνλ κύθεηα. Σα θπηά πνπ πξνζβάιινληαη ην θαινθαίξη εκθαλίδνπλ, απόηνκα, ζπκπηώκαηα απνπιεμίαο αξγά ηνλ Αύγνπζην. Σα θύιια καξαίλνληαη θαη μεξαίλνληαη ηαρύηαηα θαη έπεηηα πέθηνπλ, ζην ηέινο πέθηνπλ θαη νη θαξπνί. Ζ πξνζβνιή μεθηλάεη από ηηο ξίδεο ή ζην ζεκείν επαθήο ηνπ θνξκνύ κε ην έδαθνο. ην αθηηλίδην πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνζβνιή ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαθιάδσζεο ησλ ξηδώλ ζε βάζνο εθαηνζηά. Σεξάζηην ξόιν παίδεη ην βάζνο θύηεπζεο ησλ θπηώλ ζηελ αξρή, ηα αθηηλίδηα πξέπεη λα θπηεύνληαη πάξα πνιύ ξερά, έηζη ώζηε ην ζεκείν δηαθιάδσζεο ησλ ξηδώλ λα είλαη θνληά ζηελ επηθάλεηα. Δηθόλα 7. Πξνζβνιή θνξκνύ αθηηληδηάο από θπηόθζνξα, δηαθξίλεηαη ν θαθέ κεηαρξσκαηηζκόο. ην ζεκείν ηεο πξνζβνιήο παξαηεξείηαη ζήςε ηεο επηδεξκίδαο θαη ηνπ θινηνύ ηνπ θνξκνύ ε νπνία ζπλνδεύεηαη από έληνλε κπξσδηά κνύριαο. Δζσηεξηθά παξαηεξείηαη θαζηαλόο κεηαρξσκαηηζκόο ζην μύιν (εηθόλα 7.) ελώ ν πγηείο ηζηόο παξακέλεη αλνηρηόρξσκνο. 7

9 Ζ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο απαηηεί θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα. ηα θαιιηεξγεηηθά κέηξα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνκήζεηα θπηηθνύ πιηθνύ απαιιαγκέλνπ από ηελ αζζέλεηα, θύηεπζε ζε ειάρηζην βάζνο, απνθπγή κεραληθώλ βιαβώλ ζηηο ξίδεο (θξέδεο, ηζαπίζκαηα), άξδεπζε κε κηθξνθαηαηνλεζηήξεο (κπεθάθηα) ή ζηάγδελ. Ζ ύπαξμε λεξνύ ζην ζεκείν επαθήο ηνπ θνξκνύ κε ην έδαθνο γηα πνιιέο ώξεο θαη επαλεηιεκκέλα κέζα ζην θαινθαίξη επλνεί ηελ κόιπλζε πγεηώλ θπηώλ. Δθόζνλ δηαπηζησζεί ε πξνζβνιή ησλ θπηώλ από ηνλ σνκύθεηα ηόηε είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ κπθεηνθηόλσλ, όηαλ ππάξρνπλ εγθξίζεηο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ. Πνιύ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα έδσζε ην ξηδνπόηηζκα κε ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ metalaxyl. Αθόκε, ε ρξήζε θσζθνληθώλ ηόλησλ εληζρύεη ηελ άκπλα ηνπ θπηνύ ελάληηα ζην παζνγόλν. Σέινο, ε απνιύκαλζε ηνπ εδάθνπο κε ην ζθεύαζκα ηζελζαλη (δηηηαλζξαθηθή ακκσλία θαη γαιαδόπεηξα, (2,5 θηιά δηη. Ακ. Καη 0,5 θηιά γαιαδόπεηξα ζε ζθόλε παξακέλνπλ ζε πιαζηηθό δνρείν γηα 72 ώξεο κεηά αξαηώλνληαη ζε 1 ηόλν λεξό) κεηώλεη ηηο πηζαλόηεηεο γηα κόιπλζε Ίζθα, ειεθαληίαζε ηεο αθηηληδηάο, Phomitiporia mediteranea Ζ αζζέλεηα πξώηνδηαπηζηώζεθε ζηελ Ηηαιία θαη έπεηηα επεθηάζεθε ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο λόηηαο Δπξώπεο. Πξόθεηηαη γηα κία αζζέλεηα ηνπ μύινπ ε νπνία πξνζβάιεη αξθεηά θαιιηεξγήζηκα είδε θπξίσο εζπεξηδνεηδή. Ολνκάζηεθε ίζθα γηαηί πξνθαιεί παξόκνηα ζπκπηώκαηα κε ηελ Ίζθα ηεο ακπέινπ όκσο νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθό παζνγόλν. Σα θύξηα ζπκπηώκαηα είλαη ε δεκηνπξγία, πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνύ, κεγάισλ αζύκεηξσλ λεθξσηηθώλ θειίδσλ ζηα θύιια, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο αξρηθά κπνξεί λα είλαη θαη ρισξσηηθέο θειίδεο. ηελ πνξεία νη θειίδεο πιεζαίλνπλ κε απνηέιεζκα ηε ζπζηξνθή ησλ θύιισλ θαη ηειηθά ηελ πξόσξε πηώζε ηνπο. Οη θαξπνί δελ κπνξνύλ λα σξηκάζνπλ θπζηνινγηθά θαη πέθηνπλ ην θζηλόπσξν. Δζσηεξηθά ε αζζέλεηα πξνθαιεί ζήςε ηνπ θαξδηόμπινπ ε νπνία ζα μεθηλάεη από κία ηνκή θιαδέκαηνο θαη πξνρσξάεη ζε αξθεηή απόζηαζε πξνο ηα θάησ. Ζ αιινίσζε ηνπ μύινπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαζώο κεηαρξσκαηίδεηαη ζε θίηξηλν θαη πεξηβάιιεηαη από καύξε δώλε (εηθόλεο 9,10). Αθόκε είλαη εύζξππην, καιαθό θαη πνξώδεο. Ωζηόζν, ε αζζέλεηα κπνξεί λα πξνζβάιεη θαη λεαξέο βέξγεο ή νδεγνύο θαη ηα ζπκπηώκαηα λα εκθαλεζηνύλ κόλν ζε κία πιεπξά ηνπ δέλδξνπ. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο είλαη πάξα πνιύ δύζθνιε έσο αδύλαηε θαη έγθεηηαη κόλν ζε θαιιηεξγεηηθά κέηξα. Σα πξνζβεβιεκέλα θπηά πξέπεη λα θιαδεύνληαη πάληα ηειεπηαία γηα λα κελ κεηαθεξζεί ν κύθεηαο θαη ζηα πγηή. 8

10 Δηθόλα 8. πκπηώκαηα ζε θύιια έπεηηα από πξνζβνιή από ηελ Ίζθα Σν αθηηλίδην έρεη ηελ ηδηόηεηα λα μαλαβιαζηάλεη όζν απζηεξά θαη λα ην θιαδέςνπκε έηζη ζηα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα αθαηξνύκε όζν θνξκό απαηηείηαη κέρξη λα βξνύκε πγηέο θαη αλεπεξέαζην θαξδηόμπιν. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηα δέλδξα θιαδεύνληαη κέρξη θαη κηζό κέηξν επάλσ από ην έδαθνο. Από ηνλ θιαδεκέλν θνξκό ηελ επόκελε ρξνληά ζα βιαζηήζεη έλαο πγηήο λένο βιαζηόο ν νπνίνο ζα εμειηρζεί ζε λέν θνξκό. Δηθόλα 9,10. Μεηαρξσκαηηζκνί ζην θαξδηόμπιν κεηά από ηελ πξνζβνιή (http://www.kvh.org.nz/vdb/document/96326, 17/10/2014) Αλαθνξηθά, ζε αλαιύζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθό, από ηα ίδηα δέλδξα, ηαπηόρξνλα κε ηνλ κύθεηα απηό έρνπλ θαιιηεξγεζεί θαη αλαγλσξηζηεί θαη νη παξαθάησ κύθεηεο Phaeoacremonium aleophilum, P. inflatipes θαη P. clamydosporoum. 9

11 Σέινο, ππάξρνπλ αλαθνξέο αλά ηνλ θόζκν γηα δηάθνξεο πξνζβνιέο από αζζέλεηεο ηνπ μύινπ ζην αθηηλίδην. πσο, Roselinia necatrix, Armillaria mellea, Verticillium albo-atrum και Ceratocystis fibriata ν ηειεπηαίνο είλαη θαη ν πην επηζεηηθόο θαη επηθίλδπλνο κύθεηαο αιιά έρεη εκθαληζζεί κόλν ζηε Βξαδηιία Βνηξύηεο, ηέθξα ζήςε, Botrytis cinerea Ζ αζζέλεηα απηή δελ είλαη ζνβαξήο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα, σζηόζν είλαη επηθίλδπλε θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ θξνύηνπ κεηά ηε ζπιινγή. Οη πξνζβεβιεκέλνη θαξπνί ζην ςπγείν εκθαλίδνπλ κεηαρξσκαηηζκό ζην θινηό ν νπνίνο νθείιεηαη ζηελ έλαξμε ηεο ζήςεο θαη πξνρσξάεη ηαρύηαηα ζε νιόθιεξν ην θξνύην. Μεηά από παξαηεηακέλε πεξίνδν βξνρνπηώζεσλ ή ραιαδόπησζεο ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ν κύθεηαο κπνξεί λα πξνζβάιεη ηνπο θαξπνύο επάλσ ζην δέλδξν θαζώο θαη ηα άλζε ζηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο. Ο κύθεηαο δηαρεηκάδεη επάλσ ζε ηνκέο θιαδέκαηνο ή πεζκέλα θιαδηά θαη θύιια. Παξακέλεη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε όιν ην θαινθαίξη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη εληόο ησλ ςπθηηθώλ ζαιάκσλ. Ο κύθεηαο κπνξεί λα πξνθαιεί δεκηέο ζε ζεξκνθξαζίεο από 1 έσο 30 βαζκνύο θειζίνπ. Ση πεξηζζόηεξεο θνξέο νη κνιύλζεηο μεθηλνύλ από πιεγέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε ζπγθνκηδή ή ηε ηππνπνίεζε. Ζ πξνζβνιή εθιύεη κία επράξηζηε νζκή δύκσζεο. Δληόο ησλ ςπθηηθώλ ζαιάκσλ ε κόιπλζε κεηαδίδεηαη ζηνπο πγηείο θαξπνύο ηαρύηαηα κέρξη ηε ζπλνιηθή θαηαζηξνθή όινπ ηνπ θνξηίνπ. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη κε δύν ηξόπνπο. Αλ ππάξρεη ηζηνξηθό πξνβιήκαηνο από ηνλ αγξό ηόηε πξέπεη λα γίλεη ςεθαζκνύο πξνιεπηηθά ιίγεο εκέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή κε ην εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν Iprodione, εηδάιισο αλ απηό δελ είλαη εθηθηό πξέπεη λα γίλεη εκβάπηηζε ησλ θαξπώλ ζε κπθεηνθηόλν. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ρξήζε όδνληνο ζηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο έρεη κεηώζεη ζεκαληηθά ην πξόβιεκα ησλ ζήςεσλ θαη έρεη απμήζεη ηε ζπληεξεζηκνηεηα ησλ θαξπώλ. 10

12 Δηθόλα 11. Γηαθξίλεηαη ν κεηαρξσκαηηζκόο ηνπ ηζηνύ Σέινο, έρνπλ αλαθεξζεί θαη άιιεο ζήςεηο θαξπώλ θπξίσο από ηνπο κύθεηεο Sclerotinia sclerotiorum, Botryosphaeria dothidea και Phomopsis actinidiae. 2.3 Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε Ινύο Δπί καθξόλ επηθξαηνύζε ε άπνςε όηη ην αθηηλίδην δελ πξνζβάιιεηαη από ηνύο, αιιά ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. ύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία 13 ηνί έρνπλ θαηαγξαθεί λα πξνζβάινπλ ην αθηηλίδην θαη είλαη ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη κε εθιεθηηθή γηα ηελ αθηηδηληά ηνί θαη είλαη νη Alfalfa mosaic virus (AMV), Cucumber mosaic virus (CMV) πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Bromoviridae, νη ρακειήο νηθνλνκηθήο δεκηάο ηνη tobamoviruses, Ribgrass mosaic virus (RMV) θαη Turnip vein clearing virus (TVCV), θαζώο θαη νη Cucumber necrosis virus (CNV) θαη Apple stem gooving virus (ASGV, ηνπ γέλνπο Capillovirus). Οη παξαπάλσ ηνί ζεσξνύληαη είδε θνζκνπνιίηηθα θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απαηηνύλ κνιπζκέλα δηδάληα ζην ρσξάθη γηα λα γίλεη ε κόιπλζε. ηε δεύηεξε νκάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηνί πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηελ αθηηληδηά θαη είλαη νη: Actinidia virus A (AcVA) θαη Actinidia virus B (AcVB), θαη έλα ηόο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηό ησλ εζπεξηδνεηδώλ Citrus leaf blotch virus (CLBV). Ζ Σξίηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο ηνύο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ηνλ θαξπό, απηνί είλαη νη: Cherry leaf roll virus (CLRV) ν νπνίνο πξνθαιεί πιήζνο ζπκπησκάησλ όπσο ζηίγκαηα ζηα θύιια, δπζκνξθία ησλ θύιισλ θαη ησλ θαξπώλ θαη ν Pelargonium zonate spot virus (PZSV) ν νπνίνο πξνθαιεί ζηε γεηηνληθή Ηηαιία πιήζνο ζπκπησκάησλ ζηα θύιια θαη ζηνπο θαξπνύο. (A.G. Blouin et al.2013 ) Pelargonium zonate spot virus (PZSV) Πξόθεηαη γηα ηό κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη αλαθεξζεί ζε Ηζπαλία, Γαιιία, Ηζπαλία θαη Ακεξηθή. Πξνθαιεί θπθιηθέο ή αζύκκεηξεο λεθξσηηθέο θειίδεο ζηα θύιια νη νπνίεο ζην εζσηεξηθό είλαη ρισξσηηθέο θαη ζπρλά νλνκάδνληαη δαρηπιίδηα (Δηθ. 12,13). Ζ βιαζηηθόηεηα ηνπ δέλδξνπ 11

13 κεηώλεηαη ζηαδηαθά κε απνηέιεζκα ηελ ηειηθή λέθξσζε κεηά από ιίγα ρξόληα. Ζ επηβεβαίσζε ηεο αζζέλεηαο έρεη γίλεη κόλν ζηε πνηθηιία Hort 16A θαη απαηηεί κνξηαθά ηεζη. Καζόηη είλαη ηόο ε ζεξαπεία ηνπ είλαη αδύλαηε. Δηθόλα 12,13. πκπηώκαηα ηνπ ηνύ ζε θύιια αθηηληδηάο. (http://www.kvh.org.nz/vdb/document/96158, 17/10/2014) Cherry leaf roll virus, ηνπ γέλνπο Nepovirus Ο ηόο έρεη αλαθεξζεί ζρεδόλ ζε όινλ ηνλ πιαλήηε θαζόηη πξνζβάιεη πνιιά είδε. Ο ηόο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο γηα ην αθηηλίδην θαζώο κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθόο γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Μέρξη ζηηγκήο έρεη αλαθεξζεί ζηελ πνηθηιία Hort16Α. Ζ αζζέλεηα εκθαλίδεη παξόκνηα ζπκπηώκαηα κε απηά ηνπ βαθηεξηαθόπ έιθνπο ηεο αθηηληδηάο κε δηαθνξά όηη νη θειίδεο ζηα θύιια είλαη κεγαιύηεξεο. Δθηόο από ηα θύιια ν ηόο πξνθαιεί κεγάια έιθε ζηνλ θνξκό ηα νπνία εμειίζζνληαη ζε κεγάιεο ξσγκέο. Ζ επηβεβαίσζε ηνπ ηνύ απαηηεί ηεζη ELISA. (http://www.kvh.org.nz/vdb/document/961571, 17/10/2014) 2.4 Με παξαζηηηθέο αζζέλεηεο Σξνθνπελίεο Σν αθηηλίδην έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη εηδηθά κεηά ηνλ 4 ρξόλν όπνπ απμάλεηαη θαη ε παξαγσγή. Απαηηεί κεγάιεο πνζόηεηεο Αδώηνπ, Καιίνπ θαη αζβεζηίνπ. Σα κεξηθώο όμηλα, ακκώδε θαη πινύζηα ζε νξγαληθή νπζία εδάθε είλαη ηδαληθά γηα ην εμαηξεηηθά επηπνιαηόξηδν απηό θπηό. Ζ έληνλε εηήζηα βιάζηεζε πνπ παξνπζηάδεη είλαη πνιύ επαίζζεηε ζηηο ηξνθνπελίεο θαη ηα ζπκπηώκαηα ηνπο εκθαλίδνληαη πνιύ ζπρλά Σξνθνπελία Αδώηνπ Ζ αθηηληδηά απαηηεί κεγάιεο πνζόηεηεο αδώηνπ γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηεο ππεξβνιηθήο εηήζηαο βιάζηεζεο. Ζ ηξνθνπελία αδώηνπ ραξαθηεξίδεηαη από θηηξίληζκα ησλ θύιισλ θαη θαρεθηηθή βιάζηεζε. Οη βιαζηνί παξακέλνπλ κηθξνί ελώ ζηε βάζε ηνπο παξνπζηάδεηαη θαη κηθξνθπιιία. Ζ θηηξηλνθπιιία 12

14 παξνπζηάδεηαη πξώηα ζηα παιαηά θύιια. Ζ αληηκεηώπηζε κηαο ηέηνηαο ηξνθνπελίαο απαηηεί ηε ρξήζε αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ ζε κνξθή ληηξηθήο ακκσλίαο γηα άκεζα απνηειέζκαηα Σξνθνπελία Καιίνπ Ζ ηξνθνπελία θαιίνπ είλαη ζπρλή όηαλ ηα αγξνθηήκαηα ππνιηπαίλνληαη ζε θάιην. Σα θύξηα ζπκπηώκαηα είλαη ειαθξά ριώξσζε ησλ θύιισλ, πεξηθεξεηαθά εγθαύκαηα ζην έιαζκα θαη ζπζηξνθή ηνπ θύιινπ πξνο ηα κέζα (Δηθόλα). νβαξέο ηξνθνπελίεο θαιίνπ κεηώλνπλ ζεκαληηθά ηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο ηξνθνπελίαο απαηηεί πξνζζήθε θαιίνπ θπξίσο ζε ζεηηθή ή ληηξηθή κνξθή πξνζέρνληαο πάληα λα κελ δηαηαξαρζεί ε επάξθεηα ηνπ καγλεζίνπ ιόγσ ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ δύν ζηνηρείσλ Σξνθνπελία ζηδήξνπ Ζ ηξνθνπελία ζηδήξνπ είλαη ε ζεκαληηθόηεξε ηξνθνπελία ζην αθηηλίδην πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ειιεληθά εδάθε. Ζ θύξηα αηηία ηεο ηξνθνπελίαο απηήο είλαη ε πςειή ζπγθέληξσζε αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ ζην έδαθνο θαη ην πςειό Ph. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο ν ζίδεξνο αιιάδεη ζζέλνο ζαλ άηνκν κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εύθνια αθνκνηώζηκνο από ηηο ξίδεο. Σα ζπκπηώκαηα είλαη έληνλε κεζνλεύξηα ριώξσζε ησλ λεαξώλ αξρηθά θύιισλ, κείσζε ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ πάρνπο ηεο λεαξήο βέξγαο. ε πξνρσξεκέλεο ηξνθνπελίεο ην θπηό γίλεηαη έληνλα θίηξηλν θαη ν θαξπόο ζρίδεηαη. Δηθόλα 14,15 Έληνλα ζπκπηώκαηα ηξνθνπελίαο ζηδήξνπ. Ζ ιύζε ζε κία θαηάζηαζε πξνρσξεκέλεο ηξνθνπελίαο ζηδήξνπ είλαη αξθεηά πνιύπινθε ππόζεζε. Πξέπεη, ηαπηόρξνλα, λα θαηαπνιεκείηαη ε 13

15 ηξνθνπελία επάλσ ζην θπηό κε δηαξθείο ςεθαζκνύο ρειηθώλ ζθεπαζκάησλ ζηδήξνπ ή ξηδνπόηηζκα κε ζίδεξν θαη ηαπηόρξνλα λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην Ph ηνπ εδάθνπο κε όμηλα ιηπάζκαηα ή ληθάδεο ζεηαθηνύ Σξνθνπελίεο Ca θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ Zn, Mg, Mn, Β Τπάξρνπλ θαη ιηγόηεξν ζεκαληηθέο ηξνθνπελίεο από απηέο πνπ αλαθέξακε, δελ ζπκβαίλνπλ ζπρλά σζηόζν όηαλ ζπκβνύλ πξνθαινύλ ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγήο. Σν αζβέζηην παίδεη θπξίαξρν ξόιν ζηελ θαηαζθεπή ησλ θπηηαξηθώλ ηνηρσκάησλ ελώ ε έιιεηςε ηνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ κηθξνθαξπία αιιά θαη ηελ κεησκέλε ζπληεξεζηκόηεηα. Σα ζπκπηώκαηα ζηα θύιια εκθαλίδνληαη ζε θαηαζηάζεηο εμαηξεηηθήο έιιεηςεο, είλαη αθαλόληζηεο λεθξσηηθέο θειίδεο, ελώ ην έιαζκα κπνξεί λα απνθηήζεη ηξαρηά επηθάλεηα (εηθ.16,17,18). Γηόξζσζε επηηπγράλεηαη κε ιηπάζκαηα ληηξηθνύ αζβεζηίνπ. Ζ ηξνθνπελία ςεπδαξγύξνπ εκθαλίδεη παξόκνηα ζπκπηώκαηα κε απηά ηνπ ζηδήξνπ αιιά ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε ριώξσζε παξακέλεη κεζνλεύξηα κε ηα λεύξα λα παξακέλνπλ έληνλα πξάζηλα (Δηθ.19). Σαπηόρξνλα παξαηεξείηαη θαη κηθξνθπιιία. Γηόξζσζε επηηπγράλεηαη κε δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο ρειηθνύ ςεπδαξγύξνπ. Δηθόλα 16,17,18. Σα ζπκπηώκαηα ηεο ηξνθπελίαο αζβεζηίνπ αλάινγα κε ην βαζκό ηεο έιιεηςεο. Δηθόλα 19. πκπηώκαηα ηξνθνπελίαο ςεπδαξγύξνπ 14

16 Ζ εκθάληζε ηξνθνπεληώλ καγλεζίνπ θαη καγγαλίνπ είλαη ζπάληεο ηα ζπκπηώκαηα δηαθξίλνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο. Δηθόλεο 20,21. Ήπηα (αξηζηεξά) θαη έληνλα(δεμηά) ζπκπηώκαηα ηξνθνπελίαο καγγαλίνπ Δηθόλεο 22,23,24. Γηάθνξα ζπκπηώκαηα ηξνθνπελίαο καγλεζίνπ. (http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/plants/high-value-crops/peqactinidi-testing.pdf, 17/10/2014) Σνμηθόηεηεο Οη ηνμηθόηεηεο ζηελ αθηηληδηά πξνθαινύληαη θπξίσο από ηξεηο αηηίεο. Πξώηνλ ε ππεξβνιηθή ιίπαλζε, κε πην γλσζηή απηή ηεο ηνμηθόηεηαο βνξίνπ. Σν αθηηλίδην είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην ζηελ ιίπαλζε βνξίνπ. Πνιύ κηθξέο δόζεηο είλαη ηθαλέο λα μεξάλνπλ νιόθιεξα θπηά (Δηθ.26,26). Ζ δεύηεξε αηηία είλαη ε ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε αιάησλ είηε ζην έδαθνο είηε ζην λεξό άξδεπζεο. Καη ηξίηε αηηία είλαη ε ρξήζε ησλ δηδαληνθηόλσλ. Κπξίσο, ε δηδαληνθηνλία ζηελ αθηηληδηά γίλεηαη κε δηδαληνθηόλα πνπ πεξηέρνπλ ηε δξαζηηθή νπζία Glyphosate. Δθόζνλ, ε εθαξκνγή γίλεηαη κε πξνζνρή θαη δελ αθνινπζήζεη βξνρή ή πόηηζκα κέρξη θαη δύν κέξεο κεηά δελ ππάξρεη ζέκα ηνμηθόηεηαο. Αλ ην έδαθνο δελ έρεη αξθεηή άξγηιν ελώ πεξηέρεη πνιύ άκκν ηόηε κπνξεί ε δξαζηηθή λα επεξεάζεη ηα 15

17 επηθαλεηαθά ξηδίδηα. ε πνιύ ακκώδε εδάθε πξνηηκνύκε δηδαληνθηόλα επαθήο θαη όρη δηαζπζηεκαηηθά. Δηθόλεο 25,26 πκπηώκαηα ηνμηθόηεηαο βνξίνπ. 3 Ερζξνί ηηο αθηηληδηάο 3.1 Εληνκνινγηθνί ερζξνί Ζ αθηηληδηά αλά ηνλ θόζκν πξνζβάιιεηαη από πιήζνο εληνκνινγηθώλ ερζξώλ, ζηελ Διιάδα όκσο δελ έρνπλ αλαθεξζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα εθηόο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηώζεσλ. Οη ζνβαξόηεξνη εληνκνινγηθνί ερζξνί ηεο αθηηληδηάο είλαη ε Βακβαθάδα ηεο ξνδαθηληάο, Pseudaulacapsis pentagona, ην έληνκν Metcalfa pruinosa θαη ε λενεηζεξρόκελε κύγα ησλ θξνύησλ Drosophilla suzukii. Παγθνζκίσο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα πξνζβνιέο θαη από ιεπηδόπηεξα σζηόζν ζηελ Διιάδα δελ έρνπκε ηέηνηα θξνύζκαηα Βακβαθάδα ηεο ξνδαθηληάο, Pseudaulacapsis pentagona Σν έληνκν είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ζε νπσξώλεο ξνδαθηληάο. ηελ αθηηληδηά είλαη πνιύ ζνβαξόο ερζξόο δηόηη αθόκε θαη ζε ρακεινύο πιεζπζκνύο κπνξεί λα κεηώζεη πάξα πνιύ ηελ πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο. Δθηόο από ηελ εμαζζέληζε ηνπ δέλδξνπ πνπ πξνθαινύλ ε εγθαηάζηαζε ησλ ζειπθώλ θαη ησλ αξζεληθώλ αηόκσλ επάλσ ζην θξνύην αιινηώλνπλ θαη ηελ αηζζεηηθή εηθόλα ηνπ. Ζ αλαγλώξηζε ηνπ εληόκνπ είλαη πνιύ εύθνιε θαζώο ην ζρήκα ηνπ είλαη πνιύ ραξαθηεξηζηηθό. Σν ελήιηθό ζπιεθό έρεη αζπίδην σνεηδέο ή θπθιηθό δηακέηξνπ 2mm θαη είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο. Κάησ από ην αζπίδην δηαθξίλεηαη ην ζώκα ηνπ ζπιεθνύ ην νπνίν είλαη σνεηδέο θαη θνληόρνληξν ελώ νη γσλίεο πνπ έρεη ζηα πιάγηα ηνπ δίλνπλ ζρήκα πεληάγσλνπ. Σν ελήιηθν αξζεληθό είλαη πηεξσηό ζπλήζσο ξόδηλν κε καθξύ εμέρνλ όξγαλν ζύδεπμεο. 16

18 Σα απγά βξίζθνληαη θάησ από ην αζπίδην, απηά πνπ ζα δώζνπλ αξζεληθά άηνκα είλαη ρξώκαηνο πνξηνθαιί ελώ απηά πνπ ζα δώζνπλ ζπιεθά άηνκα είλαη ιεπθά. Οη πξνλύκθεο πνπ εθθνιάπηνληαη είλαη έξπνπζεο κε πόδηα,θεξαίεο θαη ζώκα σνεηδέο. Σν έληνκν ζηελ Μαθεδνλία έρεη 3 γεληέο αλά έηνο. Γηαρεηκάδεη ζαλ ζπδεπγκέλν ζειπθό επάλσ ζην θινηό ησλ δέλδξσλ. Ζ εθθόιαςε ησλ λεαξώλ πξνλπκθώλ γίλεηαη αξρέο Μαΐνπ ελώ ηεο δεύηεξεο γεληάο αξρέο Ηνπιίνπ θαη ηεο ηξίηεο γεληάο πνπ είλαη θαη ε δηαρεηκάδνπζα ζηα ηέιε Απγνύζηνπ. Σν βαζηθόηεξν πξόβιεκα πξνθαιείηαη από ηελ κύδεζε ησλ ρπκώλ από ην εγθαηαζηεκέλν ζειπθό κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ δέλδξνπ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ είλαη εύθνιε, αξθεί λα γίλεη ζην ζσζηό ρξόλν. Σα επαίζζεηα ζηάδηα ηνπ εληόκνπ είλαη ε έξπνπζα πξνλύκθε θαη ε εγθαηεζηεκέλε πξώηνπ ζηαδίνπ. πλήζσο αξθεί έλα ςεθαζκόο εηδηθνύ εληνκνθηόλνπ καδί κε ζεξηλό πνιηό ηέιε Απξηιίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ. Αξθεηά αλαζηαιηηθή δξάζε ελάληηα ζην έληνκν έρεη ν ςεθαζκόο κε ζεηαζβέζηην (30ιίηξα/ηόλν) ην ρεηκώλα. ε πεξηπηώζεηο κεγάισλ πιεζπζκώλ πξέπεη λα γίλνπλ δύν ςεθαζκνί ζηελ πξώηε γεληά θαη έπεηηα έλαο ζε θάζε γεληά. (Μ.Δ. Σδαλεηάθεο θ.α.) Δηθόλα 22. Θειπθά άηνκα βακβαθάδαο επάλσ ζε θιαδί αθηηληδηάο Metcalfa pruinosa Ο Metcalfa pruinosa ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ από δέθα ρξόληα, θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε ηεξεά Διιάδα. Βάζεη αλαθνξώλ όκσο πηζηεύνπκε πιένλ ζηελ agro-help.com όηη ην έληνκν έρεη επεθηαζεί επξέσο ζε όιε ηε ρώξα πξνζβάιινληαο αθηηλίδηα, ακπέιηα, πιαηάληα θ.α. Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα αθνξνύλ λένπο αθηηληδεώλεο όπνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο δεκηέο. Σν 17

19 έληνκν είλαη πνιπθάγν, από ηα θαιιηεξγνύκελα πξνζβάιιεη ηελ ειηά, ηελ αθηηληδηά, ην ακπέιη, ηελ δακαζθεληά θαη ηα εζπεξηδνεηδή. Σν παξαπάλσ έληνκν ζηελ ηέιεηα κνξθή ηνπ (ελήιηθν) είλαη νπζηαζηηθά κία πεηαινύδα κε κέγεζνο 7mm κήθνο θαη 3mm πιάηνο. Οη πηέξπγεο ηνπ είλαη ζε θάζεηε ζέζε δίπια ζην ζώκα ηνπ, ελώ θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθό θπθιηθό ρξσκαηηζκό ζηελ βάζε ησλ κπξνζηά πηεξπγίσλ θνληά ζην ζώκα. Σν βαζηθό ηνπ ρξώκα είλαη ζηαρηί - γθξη. Οη πξνλύκθεο είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο κηθξόηεξεο ηνπ ηέιεηνπ εληόκνπ θαη θαιύπηνληαη από πνιιά θεξώδε λεκάηηα ιεπθνύ ρξώκαηνο (εηθόλεο 22,23). Σν έληνκν αλαπαξάγεηαη κε ζύδεπμε κεηαμύ ζειπθνύ θαη αξζεληθνύ. Έρεη κία γεληά ην έηνο, δηαρεηκάδεη ζην ζηάδην ηνπ απγνύ θαη έρεη 5 πξνλπκθηθά ζηάδηα. Ζ δηαρείκαλζε ηνπ εληόκνπ γίλεηαη επάλσ ζηνπο βιαζηνύο ζε πξνθπιαγκέλεο ζέζεηο. Ζ εθθόιαςε ηνπ απγνύ γίλεηαη γύξσ ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ην 2ν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα έρνπκε ηα 5 ζηάδηα ησλ πξνλπκθώλ, νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ιεπθά λεκάηηα ζαλ βακβάθη. Πηζηεύνπκε, όηη ηα ηέιεηα ηνπ εληόκνπ εκθαλίδνληαη ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Ζ πηήζε ηνπ εληόκνπ ζπλερίδεηαη όιν ην θαινθαίξη, κέρξη ηηο αξρέο Απγνύζηνπ όπνπ αξρίδεη καδηθά ε ζύδεπμε ηνπ εληόκνπ. ην ηέινο ηνπ ίδηνπ κήλα αξρίδνπλ νη σνηνθίεο ζηηο ζέζεηο δηαρεηκάζεσο Κάζε ζειπθό γελλάεη 100 πεξίπνπ απγά. Σν κπδεηηθό απηό έληνκν πξνθαιεί δεκηέο ζε όια ηα θηλεηά ζηάδηα. Οη ζεκαληηθόηεξεο δεκηέο είλαη ζηηο λέεο θπηείεο, αιιά ζεκαληηθέο πξνζβνιέο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο παξαγσγή ζε θπηά κεγαιύηεξεο ειηθίαο. Ζ έθθξηζε κειηησκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεπηεξεύνπζα ππνβάζκηζε ιόγσ ηεο δεκηνπξγίαο θαπληάο. Ζ αληηκεηώπηζε είλαη εύθνιε κε ρεκηθέο κεζόδνπο. Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνπλ ελαληίνλ ησλ πξνλπκθώλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ αιιά θαη ησλ αθκαίσλ. Καηάιιεια ζθεπάζκαηα είλαη ηα ίδηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αθίδσλ ησλ ππξελνθάξπσλ (όπσο ην imidaclorpid, ην thiamethoxam θ.α.), αιιά θαη ππξεζξηλνεηδή εληνκνθηόλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα Λεπηδόπηεξα όπσο ην θπιινδέηε ηεο ξνδαθηληάο (etofenprox). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνξξένπλ από πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζην ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη έθαλε ν Κνο Δ. Η. Ναβξνδίδεο. Δηθόλα 22,23. Αξηζηεξά ην ηέιεην ηνπ εληόκνπ θαη δεμηά ε πξνλύκθε 18

20 3.1.3 Drosophilla suzukii (matsumura) Γελ ππάξρνπλ θαη πνιιέο ιέμεηο γηα λα πεξηγξάςνπκε έλα από ηα πην θαηαζηξνθηθά έληνκα ζηνλ θόζκν. Απηή ε κύγα ηνλ θξνύησλ είλαη έλα δίπηεξν κε εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο εγθιηκαηηζκνύ ζηηο πεξηνρέο όπνπ πξσηνεκθαλίδεηαη. Γπζηπρώο ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα εληνπίζηεθε θαη ζηελ Διιάδα θαη έρεη εμαπισζεί αξθεηά. Ζ αλαγλώξηζε ηνπ εληόκνπ γίλεηαη πξνζεθηηθά γηα λα κελ ζπγρέεηαη κε ηα άιια είδε ηνπ γέλνπο απηνύ. Σα ηέιεηα είλαη ρξώκαηνο αλνηρηνύ θαθέ κε καύξεο δώλεο ζηελ θνηιηά, νη νθζαικνί είλαη έληνλα θόθθηλνη. Σα αξζεληθά έρνπλ κέζν κήθνο 2,5ρηι θαη δύν καύξεο θειίδεο ζην πίζσ κέξνο ησλ πηεξύγσλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ είδνπο. Σα ζειπθά έρνπλ κέζν κήθνο 3,1ρηι. θαη δηαζέηνπλ έλαλ κεγάιν πξηνλσηό σνζέηε. (Δηθόλεο 24,25) Σν δίπηεξν απηό «πνιπβόιν» έρεη έσο 12 γεληέο ην έηνο κε έλα κηθξό βηνινγηθό θύθιν ιίγσλ εβδνκάδσλ, θάζε ζειπθό όκσο θαηαθέξλεη λα γελλήζεη έσο 300 απγά αθήλνληαο 1-3 ζε θάζε νπή σνηνθίαο. ε έλαλ θαξπό κπνξνύλ λα γελλήζνπλ πνιιά ζειπθά θαη από απηόλ λα εμέιζνπλ έσο θαη 70 λέεο κύγεο. Σα σά εθθνιάπηνληαη ην πνιύ ζε ώξεο, νη πξνλύκθεο σξηκάδνπλ 3-13 εκέξεο θαη νη λύκθεο 3-10 εκέξεο. Δξγαζηεξηαθά ζηνπο 28 βαζκνύο κία γεληά νινθιεξώλεηαη ζε 7 εκέξεο!!!! (Dreves et al. 2009) Ζ δεκηά πνπ πξνθαιεί έγθεηηαη ζηελ θαηάξεπζε ηνπ θαξπνύ κεηά ηελ σνηνθία. Ζ πξνλύκθε ηξέθεηαη κε ηε ζάξθα ησλ θαξπώλ θαη νη δεπηεξνγελήο κνιύλζεηο από κύθεηεο θαη βαθηήξηα ηνλ θαηαζηξέθνπλ. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε θαη απαηηεί ζπλερή παξαθνινύζεζε ηνπ πιεζπζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί ην έληνκν πξέπεη άκεζα λα γίλεη παξαθνινύζεζε κε παγίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ειθπζηηθό πγξό (ρπκόο κήινπ, καγηά θαη δάραξε θ.α.) έπεηηα πξνηείλνληαη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί αλά εβδνκάδα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ πιπζεζκνύ. ε πεξηόδνπο κεγάιεο έμαξζεο πξέπεη λα γίλνληαη ςεθαζκνί θαιύςεσο κε ππξεζξίλεο ή spinosad. ΠΡΟΟΥΖ, ιόγσ ηνπ ηξνκεξνύ αλαπαξαγσγηθνύ δπλακηθνύ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερείο επαγξύπλεζε. Δηθόλα 24,25. Αξηζηέξα ην ηέιεην αξζεληθό άηνκν θαη δεμηά ην ζειπθό. Γηαθξίλνληαη ζην αξζεληθό νη δύν καύξεο θειίδεο ζην πίζσ κέξνο ησλ θηεξώλ. 19

21 3.2 Νεκαηώδεο Οη λεκαηώδεηο πξνζβάινπλ ηελ αθηηληδηά ζηηο ξίδεο, αθνύ εηζέιζνπλ εληόο ησλ ξηδηθώλ ηξηρηδίσλ δεκηνπξγνύλ θόκβνπο (Δηθόλα 26). Σξέθνληαη από ηηο ίδηεο πεγέο κε ην θπηό ζην νπνίν παξαζηηνύλ. Σα θπηά ζπάληα μεξαίλνληαη σζηόζν ε πνηόηεηα θαη ε πνζόηεηα ηεο παξαγσγήο είλαη κεησκέλε θαη ε βιάζηεζε ηνπ θπηνύ θαρεθηηθή. Οη πεξηζζόηεξεο πξνζβνιέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αθνξνύλ λεκαηώδεηο ηνπ γέλνπο Meloidogyne (θνκβνλεκαηώδεο). Δθόζνλ δηαπηζησζεί πξνζβνιή πξέπεη λα γίλεη εθαξκνγή λεκαησδσθηόλνπ ζην έδαθνο. Δηθόλα 26. Πξνζβεβιεκέλε ξίδα αθηηληδηάο από θνκβνλεκαηώδεηο. 20

22 Βηβιηνγξαθία: Μ.Δ. Σδαλεηάθεο, Β.Η. Καηζόγηαλλνο Έληνκα θαξπνθόξσλ δέλδξσλ θαη ακπέινπ. ει Δθδόζεηο Αγξόηππνο. A.G. Blouin, M.N. Pearson, R.R. Chavan, E.N.Y. Woo, B.S.M. Lebas, S. Veerakone, C. Ratti, R. Biccheri, R.M. MacDiarmid, D. Cohen Viruses of Kiwifruit (Actinidia Species). Journal of plant pathology. Vol 95 No 2. Dreves, A.J., Walton, V. and Fisher, G., A New Pest Attacking Healthy Ripening Fruit in Oregon. Spotted wing Drosophila: Drosophila suzukii (Matsumura). Oregon State University. Σν παξόλ εγρεηξίδην είλαη κία απιή πεξηγξαθή ησλ αζζελεηώλ θαη ησλ ερζξώλ ηεο αθηηληδηάο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα, ηελ βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζε γεληθέο παξαδνρέο. Οπνηαδήπνηε απόθαζε ζρεηηθά κε κία αζζέλεηα ή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθό γεσπόλν. Ζ agro-help.com θαη ν ζπγγξαθέαο δελ επζύλνληαη γηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ θαθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 21

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΡΟΓΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΡΟΓΗΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΡΟΓΗΑ Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ηεο Ρνδηάο ηηο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο, ε Ρνδηά δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κε ερζξνύο θαη αζζέλεηεο, σζηόζν ρξεηάδεηαη ζπλερήο έιεγρνο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill 1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο: Ο κύθεηαο Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος Ευκάλυπτος Ο επθάιππηνο είλαη θαιισπηζηηθό δέλδξν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Myrtaceae θαη θαηάγεηαη από ηελ Απζηξαιία. Δίλαη θπηό πνπ απαληάηαη θπξίσο ζηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, κε ηελ Πνξηνγαιία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Σν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαίξεζε θαη επηκήθπλζε ησλ θπηηάξσλ. Ρπζκίδεη ηελ πξόζιεςε K, Mg, Na θαη δξαζηεξηνπνηεί νξηζκέλα έλδπκα. Ο βαζηθόο ξόινο ηνπ όκσο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Spodoptera littoralis (Boisduval)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ Βαζηθά καζήκαηα κνξθνινγίαο θαη θπζηνινγίαο πεξκαηνθύησλ ΔΗΑΓΧΓΖ Σράπεζα θεμάτων Δισαγωγής 1. Πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε δσή θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο? 2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Καιιηέξγεηα, Κιάδεκα, Θξέςε Λίπαλζε θαη Πξνζηαζία ηεο Ρνδηάο Νηθόιαο Κ.Παπαθσλζηαληίλνπ Γεσπόλνο - Α..Παξαγσγώλ Οπσξνθεπεπηηθώλ Αγ.Αζαλαζίνπ Γξάκαο (Λπδία, 02.03. 2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα