η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc"

Transcript

1 η έκδοση Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Το παρόν ζντυπο διανζμεται δωρεάν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτηςία τησ agrohelp.com και ζχει παραχωρηθεί δωρεάν από τον ςυγγραφζα.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εηζαγσγή 1.1 Εηζαγσγή 2. Αζζέλεηεο ηεο αθηηληδηάο 2.1 Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε βαθηήξηα Βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο (Pseudomonas syringae) Βαθηεξηαθόο θαξθίλνο (Agrobacterium tumefaciens) Λνηπά βαθηεξία Petrobacterium carotovorum subsp actinidiae Λνηπά είδε ηνπ γέλνπο Pseudomonas Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε κύθεηεο Φπηόθζνξεο, Phytopthora spp Ίζθα, Ειεθαληίαζε, Phomitiporia mediteranea Βνηξύηεο, ηέθξα ζήςε Botrytis cinerea Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε ηνύο Pelargonium zonate spot virus (PZSV) Cherry leaf roll virus, ηνπ γέλνπο Nepovirus Με παξαζηηηθέο αζζέλεηο Σξνθνπελίεο Σξνθνπελία Αδώηνπ Σξνθνπελία Καιίνπ Σξνθνπελία ηδήξνπ Σξνθνπελία Ca θαη ησλ ηρλ. Zn,Mg,Mn,B Σνμηθόηεηεο Ερξνί ηεο αθηηληδηάο 3.1 Εληνκνινγηθνί ερζξνί Βακβαθάδα ηεο ξνδαθηληάο, Pseudalacapsis pentagona Metcalfa pruinosa Drosophilla suzukii (matsumura) Νεκαηώδεο 20 1

3 Ερζξνί θαη αζζέλεηεο ηεο αθηηληδηάο, κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 1.1 Εηζαγσγή Σν αθηηλίδην (Actinidia deliciosa L.) θαιιηεξγήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1910 ζηε Ν. Εειαλδία, ελώ ε επξεία δηάδνζε ηνπ έγηλε ην ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αξρέο ηνπ 1980 εηζήρζεη ζηε ρώξα καο θαη μεθίλεζε ε πξώηε πξνζπάζεηα γηα καδηθή θαιιηέξγεηα. Μεηά από 25 ρξόληα θαη αθνύ ε αλαγλώξηζε ηνπ από ην θαηαλαισηηθό θνηλό κεγάισζε άξρηζε κία δεύηεξε επνρή καδηθώλ επαλαθπηεύζεσλ ζηε ρώξα καο. Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο έθεξε ηε ρώξα καο ζηηο πξώηεο ζέζεηο παγθνζκίσο ζηελ παξαγσγή ηνπ. ύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ε κέζε παξαγσγή μεπεξλάεη ηνπο ηόλνπο κε θύξηεο παξαγσγηθέο δώλεο ηελ Άξηα, ηε Πηεξία, ηε Πέιια θαη ηε Καβάια. Δλώ ε θαιιηεξγνύκελε έθηαζε μεπεξλάεη ηα ζηξ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαζθόπεζε πεξηέρεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ αζζελεηώλ θαη ερζξώλ ηεο αθηηληδηάο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία θαζώο θαη ζε δηθέο κνπ παξαηεξήζεηο. ηε ρώξα δελ ππάξρεη ζπγθεληξσκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία πνύ λα αλαθέξεηαη εθηελώο ζηα πξνβιήκαηα ηεο αθηηληδηάο. Αληηζέησο, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαθεξζεί θαη δηαπηζησζεί ζσξεία θπηνπαζνινγηθώλ πξνβιεκάησλ θαη εληνκνινγηθώλ ερζξώλ. 2 Αζζέλεηεο ηεο αθηηληδηάο 2.1 Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε βαθηήξηα Βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae Σν βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο είλαη ε ζνβαξόηεξε αζζέλεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Δκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά πξηλ 30 ρξόληα ζηελ Ηαπσλία όπνπ θαη αλαγλσξίζηεθε θαη ζηελ πνξεία επεθηάζεθε ζε όιεο ηεο αθηηληδνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ. Σν 2014 εκθαλίζηεθε θαη αλαγλσξίζηεθε επίζεκα θαη ζηε ρώξα καο ζε ρσξηό ηνπ Ν. Πέιιαο. Ωζηόζν, πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη ππάξρεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο απιά δελ έρεη αλαγλσξηζζεί αθόκα. Σα πξώηα θαη θύξηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο εκθαλίδνληαη ζηα θύιια. Απηά είλαη αζύκεηξεο λεθξσηηθέο θειίδεο κηθξνύ δηακεηξήκαηνο νη νπνίεο ζε βάζνο ρξόλνπ κπνξεί λα ελσζνύλ ζε κία επξύηεξε λεθξσηηθή θειίδα. Οη θειίδεο απηέο πεξηβάιινληαη από θίηξηλε άιν (Δηθόλα 1,2). Νσξίο ηελ άλνημε εκθαλίδνληαη παρύξεπζηεο εθθξίζεηο ιεπθνύ ή ππόιεπθνπ ρξώκαηνο ζηνπο νθζαικνύο (Δηθόλα 3), ζηα έιθε θαη ζηηο ηνκέο. Οη εθθξίζεηο κεηαρξσκαηίδνληαη ζε 2

4 θόθθηλεο ή θεξακηδί, ελώ είλαη πινύζηεο ζε πεξηεθηηθόηεηα από άηνκα ηνπ βαθηεξίνπ απνηειώληαο ηηο θύξηεο πεγέο επέθηαζεο ηεο κόιπλζεο. Σν βαθηήξην κνιύλεη έλα θπηό θπξίσο κέζσ ησλ ζηνκάησλ ηνπ θύιινπ, δεπηεξεπόλησο από ηα κηθξνηξηρίδηα ηνπ θαη ηηο ηνκέο θιαδέκαηνο. Δλώ ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο κνιύλεηαη θαη από ην άλζνο κέζσ ηνπ αέξα θαη ησλ κειηζζώλ. Ζ κόιπλζε επεθηείλεηαη ζηαδηαθά ζηα θιαδηά θαη έπεηηα ζηνπο βξαρίνλεο (νδεγνύο) ελώ ζε βάζνο ρξόλνπ αλάινγα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνζβάιεη ην θνξκό κε απνηέιεζκα ηελ μήξαλζε ηνπ δέλδξνπ. Έλα θπηό κπνξεί λα μεξαζεί ηειείσο κέζα ζε 2-3 κήλεο ηδίσο εάλ είλαη λεαξό θαη νη ζπλζήθεο επλννύλ ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, αληηζέησο έλα ειηθησκέλν δέλδξν κπνξεί λα αληέμεη κεξηθά ρξόληα κέρξη λα μεξαζεί. Ζ αζζέλεηα πξνθαιεί έιθε δηάθνξσλ δηακεηξεκάησλ ηα νπνία εθξένπλ ην πξναλαθεξζέλ πγξό (εηθόλα 4). Αθόκε, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θινηνύ από ηα πξνζβεβιεκέλα θιαδηά δηαθξίλεηαη θαθέ κεηαρξσκαηηζκόο ηνπ μύινπ. Δηθόλα 1,2 Πξνζβεβιεκέλα θύιια από ην βαθηήξην. Δηθόλα 3. Έθθξηκα ζηνλ νθζαικό λσξίο ηελ άλνημε 3

5 Σν βαθηήξην κπνξεί λα πνιιαπιαζηάδεηαη θαη λα πξνζβάιεη ηα θπηά ζε κεγάιν ζεξκνθξαζηαθό εύξνο, από 5-30βαζκνύο Κειζίνπ, σζηόζν νη πην επλντθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη από 15 έσο 25 βαζκνύο. Ο αέξαο θαη ε βξνρή επλννύλ ηελ ηαρύηαηε κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο επάλσ ζην ίδην ην θπηό αιιά θαη ζηα γεηηνληθά θπηά. Θεξκνθξαζίεο από 31 βαζκνύο θαη πάλσ ζπλνδεπόκελεο από μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ βαθηεξίνπ, αληηζέησο επηθέξνπλ θαη κεξηθή θαηαζηνιή ηνπ. Δηθόλα 4. Βαθηεξηαθή εμίδξσζε ζηνλ θνξκό λεαξνύ θπηνύ. Ζ αληηκεηώπηζε θαη ε εμάιεηςε ηεο αζζέλεηαο είλαη ζρεδόλ αδύλαηε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ωζηόζν, ε πξόιεςε θαη ε πξνζηαζία κε κεραληθά θαη ηερληθά κέηξα κπνξεί λα κεηώζεη ζεκαληηθά ην θίλδπλν πξνζβνιήο από ην βαθηήξην. Ζ εκπεηξία από ηελ Ηηαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία έδεημε όηη εθηόο από ηηο κέιηζζεο θαη ηνλ αέξα, ηηο πγξέο πεξηόδνπο, θύξηνο κεηαθνξέαο ηνπ κηθξνβίνπ είλαη ν άλζξσπνο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί. 4

6 Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε άζθνπε παξνπζία ζηα αγξνθηήκαηα. Πνηέ δελ επηζθεπηόκαζηε πνιιά θηήκαηα κε αθηηλίδηα θνξώληαο ηα ίδηα ξνύρα θαη παπνύηζηα. Απνιπκαίλνπκε ηα εξγαιεία καο ηαθηηθά κε νηλόπλεπκα ή ρισξίλε. Πιέλνπκε ζρνιαζηηθά ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην ρσξάθη όπσο ηξαθηέξ, θαηαζηξνθέαο, ςεθαζηηθό κεράλεκα θηι. Δηδηθά ν θαηαζηξνθέαο πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη κε δηάιπκα ρισξίλεο. Ο εθνδηαζκόο κε θπηά γίλεηαη κόλν από ειιεληθά θπηώξηα πνπ δελ είλαη εηζαγόκελα από κνιπζκέλεο ρώξεο όπσο ε Ηηαιία. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηβεβαησκέλν θξνύζκα (από ην Μπελάθεην) ζην αγξόθηεκα καο δελ μειώλνπκε ην πξνζβεβιεκέλν δέλδξν ή ηα δέλδξα γηα λα ηα απνκαθξύλνπκε. Σα ηεκαρίδνπκε θαη ηα θαίκε επηηόπνπ, ρσξίο λα ηα θάλνπκε βόιηεο κέζα ζην αγξόθηεκα. Έπεηηα ςεθάδνπκε ηα γύξσ δέλδξα κε ραιθνύρν ζθεύκαζκα θαη ηα ειέγρνπκε ζρνιαζηηθά γηα πηζαλά ζπκπηώκαηα. Οη ςεθαζκνί κε βαθηεξηνθηόλα επηηξέπνληαη, αιιά πάληα πξέπεη λα ππάξρεη ζύλεζε θαη κέηξν δηόηη κπνξεί ε ππεξβνιηθή ρξήζε ραιθνύ λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηα θπηά, όπσο ε θαηαζηξνθή ησλ νθζαικώλ ιόγσ ηνμηθόηεηαο, ή ε αλάπηπμε ζηέιερνπο ηνπ βαθηεξίνπ αλζεθηηθό ζην ραιθό. Βαζηθνί ζεσξνύληαη νη ςεθαζκνί κε νμείδηα ηνπ ραιθνύ ην θζηλόπσξν (κεηά ηε ζπγθνκηδή) θαη ην ρεηκώλα, θπξίσο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο βιάζηεζεο ηελ άλνημε. ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζθεπάζκαηα ρειηθνύ ραιθνύ. Σα θπηά πξέπεη λα δηαηεξνύληαη εύξσζηα, λα αξδεύνληαη επαξθώο θαη λα είλαη ειεύζεξα εληνκνινγηθώλ πξνζβνιώλ. Δπεηδή πξνο ην παξώλ ζεσξείηαη αζζέλεηα θαξαληίλαο ζε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζείηε ην παξακηθξό ελεκεξώζηε ηελ πιεζηέζηεξε δηεύζπλζε αγξνηηθήο αλάπηπμεο Βαθηεξηαθόο θαξθίλνο, Agrobacterium tumefaciens Ο βαθηεξηαθόο θαξθίλνο ή αιιηώο θαξθίλνο ησλ θπηώλ είλαη κία ζπλεζηζκέλε ζηε ρώξα καο αζζέλεηα θαζώο πξνζβάιεη πιήζνο θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ. Σν θύξην ζύκπησκα ηεο αζζέλεηαο είλαη ε δεκηνπξγία όγθσλ δηάθνξνπ κεγέζνπο θπξίσο ζηηο ξίδεο θαη ζηνλ θνξκό ησλ θπηώλ. Ωζηόζν, κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαη ζε άιια κέξε ηνπ θπηνύ. Σν κέγεζνο ησλ όγθσλ θπκαίλεηαη από 0,5-25cm (εηθόλα 5) θαη ην βάξνο έσο 25kg. Αξρηθά νη όγθνη είλαη ιεπθέο θαη κηθξέο πξνεμνρέο κε καιαθή πθή θαη ζύζηαζε, ελώ αξγόηεξα ε επηθάλεηα ηνπο γίλεηαη άγξηα θαη αλώκαιε. Σν πεξηερόκελν θαη ε ζύζηαζε ηνπ όγθνπ εμαξηάηαη από ην είδνο θαη ην κέξνο ηνπ θπηνύ πνπ πξνζβάιεη. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη παξεγρπκαηηθόο ηζηόο κε πνιππύξελα θύηηαξα. Σα πξνζβεβιεκέλα θπηά είλαη θαρεθηηθά, κε κεησκέλε αλάπηπμε θαη πξόσξε πηώζε ησλ θύιισλ ην θζηλόπσξν. Δλώ ζε εθηεηακέλεο πξνζβνιέο επέξρεηαη μήξαλζε ηνπ δέλδξνπ. 5

7 Δηθόλα 5. γθνη ζηηο ξίδεο πνπ πξνήιζαλ κεηά από πξνζβνιή από ην βαθηήξην Ζ αληηκεηώπηζε ηεο απαηηεί ηελ πξνκήζεηα πγηνύο θπηηθνύ πιηθνύ, ηελ απνιύκαλζε ηνπ αγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο ειηαπνιύκαλζεο ή ηεο ζπρλήο θαιιηέξγεηαο γηα έλα θαινθαίξη πξηλ ηε θύηεπζε, ηελ απνιύκαλζε κε ζθεύαζκαηα ραιθνύ (ηζεζαλη) θαη ηελ επηινγή αλζεθηηθνύ ππνθεηκέλνπ θαη πνηθηιίαο Λνηπά βαθηήξηα ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαθεξζεί θαη άιιεο πεξηπηώζεηο πξνζβνιώλ από δηάθνξα βαθηήξηα ζην αθηηλίδην, ηα πεξηζζόηεξα ησλ νπνίσλ έρνπλ θνηλά κέηξα αληηκεηώπηζεο όπσο παξαπάλσ Pectobacterium carotovorum subsp actinidiae Ζ αζζέλεηα εκθαλίζηεθε πξηλ από ιίγα ρξόληα ζηελ Κνξέα θαη εκθαλίδεη παξόκνηα ζπκπηώκαηα κε ην βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο (εηθόλα 6). Δλώ κπνξεί λα μεξάλεη θαη απηή ηα δέλδξα. Δπλνείηαη από πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία. Δηθόλα 6. Πξνζβνιή από ην βαθηήξην ζε βιαζηό Δίδε ηνπ γέλνπο Pseudomonas Δθηόο από ην βαθηεξηαθό έιθνο θαη άιια είδε ηνπ γέλνπο απηνύ πξνζβάινπλ ηελ αθηηληδηά ρσξίο όκσο λα πξνθαινύλ ζνβαξέο δεκηέο. Δθηόο ηνπ Pseudomonas viridiflava ην νπνίν πξνθαιεί δεκηέο ζηα άλζε. 6

8 2.2 Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε κύθεηεο Φπηόθζνξεο, Phytopthora spp. Οη θπηόθζνξεο απνηεινύλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηεο δελδξνθνκίαο ζηελ Διιάδα. Πξνζβάινπλ πιήζνο θπηώλ πξνθαιώληαο κεγάιεο απώιεηεο ζε θπηηθό δπλακηθό κέζα ζην ρσξάθη. Οη αζζέλεηεο απηέο πξνθαινύληαη από κύθεηεο ηνπ γέλνπο phytopthora θαη ζπγθεθξηκέλα από ηα είδε: P. cactorum P.cinnamomi P. citricola P. lateralis P. megasperma P. nicotianae Σα πξώηα ζπκπηώκαηα γίλνληαη αληηιεπηά αξθεηό θαηξό κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο θαη ζπλήζσο ηόηε είλαη αξγά γηα ηελ ζσηεξία ησλ δέλδξσλ. ηελ αθηηληδηά ηα ζπκπηώκαηα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ δέλδξνπ. πρλά όηαλ ε πξνζβνιή γίλεηαη ην θζηλόπσξν ή ην ρεηκώλα, ηα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα έρνπλ ρακειή δσεξόηεηα θαη βιάζηεζε ηελ επόκελε ρξνληά, εκθαλίδνπλ κηθξνθαξπία θαη κηθξνθπιιία, ηα δέλδξα κπνξεί λα κελ μεξαζνύλ ακέζσο αιιά λα αληέμνπλ κεξηθά ρξόληα κε ηνλ κύθεηα. Σα θπηά πνπ πξνζβάιινληαη ην θαινθαίξη εκθαλίδνπλ, απόηνκα, ζπκπηώκαηα απνπιεμίαο αξγά ηνλ Αύγνπζην. Σα θύιια καξαίλνληαη θαη μεξαίλνληαη ηαρύηαηα θαη έπεηηα πέθηνπλ, ζην ηέινο πέθηνπλ θαη νη θαξπνί. Ζ πξνζβνιή μεθηλάεη από ηηο ξίδεο ή ζην ζεκείν επαθήο ηνπ θνξκνύ κε ην έδαθνο. ην αθηηλίδην πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνζβνιή ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαθιάδσζεο ησλ ξηδώλ ζε βάζνο εθαηνζηά. Σεξάζηην ξόιν παίδεη ην βάζνο θύηεπζεο ησλ θπηώλ ζηελ αξρή, ηα αθηηλίδηα πξέπεη λα θπηεύνληαη πάξα πνιύ ξερά, έηζη ώζηε ην ζεκείν δηαθιάδσζεο ησλ ξηδώλ λα είλαη θνληά ζηελ επηθάλεηα. Δηθόλα 7. Πξνζβνιή θνξκνύ αθηηληδηάο από θπηόθζνξα, δηαθξίλεηαη ν θαθέ κεηαρξσκαηηζκόο. ην ζεκείν ηεο πξνζβνιήο παξαηεξείηαη ζήςε ηεο επηδεξκίδαο θαη ηνπ θινηνύ ηνπ θνξκνύ ε νπνία ζπλνδεύεηαη από έληνλε κπξσδηά κνύριαο. Δζσηεξηθά παξαηεξείηαη θαζηαλόο κεηαρξσκαηηζκόο ζην μύιν (εηθόλα 7.) ελώ ν πγηείο ηζηόο παξακέλεη αλνηρηόρξσκνο. 7

9 Ζ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο απαηηεί θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα. ηα θαιιηεξγεηηθά κέηξα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνκήζεηα θπηηθνύ πιηθνύ απαιιαγκέλνπ από ηελ αζζέλεηα, θύηεπζε ζε ειάρηζην βάζνο, απνθπγή κεραληθώλ βιαβώλ ζηηο ξίδεο (θξέδεο, ηζαπίζκαηα), άξδεπζε κε κηθξνθαηαηνλεζηήξεο (κπεθάθηα) ή ζηάγδελ. Ζ ύπαξμε λεξνύ ζην ζεκείν επαθήο ηνπ θνξκνύ κε ην έδαθνο γηα πνιιέο ώξεο θαη επαλεηιεκκέλα κέζα ζην θαινθαίξη επλνεί ηελ κόιπλζε πγεηώλ θπηώλ. Δθόζνλ δηαπηζησζεί ε πξνζβνιή ησλ θπηώλ από ηνλ σνκύθεηα ηόηε είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ κπθεηνθηόλσλ, όηαλ ππάξρνπλ εγθξίζεηο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ. Πνιύ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα έδσζε ην ξηδνπόηηζκα κε ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ metalaxyl. Αθόκε, ε ρξήζε θσζθνληθώλ ηόλησλ εληζρύεη ηελ άκπλα ηνπ θπηνύ ελάληηα ζην παζνγόλν. Σέινο, ε απνιύκαλζε ηνπ εδάθνπο κε ην ζθεύαζκα ηζελζαλη (δηηηαλζξαθηθή ακκσλία θαη γαιαδόπεηξα, (2,5 θηιά δηη. Ακ. Καη 0,5 θηιά γαιαδόπεηξα ζε ζθόλε παξακέλνπλ ζε πιαζηηθό δνρείν γηα 72 ώξεο κεηά αξαηώλνληαη ζε 1 ηόλν λεξό) κεηώλεη ηηο πηζαλόηεηεο γηα κόιπλζε Ίζθα, ειεθαληίαζε ηεο αθηηληδηάο, Phomitiporia mediteranea Ζ αζζέλεηα πξώηνδηαπηζηώζεθε ζηελ Ηηαιία θαη έπεηηα επεθηάζεθε ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο λόηηαο Δπξώπεο. Πξόθεηηαη γηα κία αζζέλεηα ηνπ μύινπ ε νπνία πξνζβάιεη αξθεηά θαιιηεξγήζηκα είδε θπξίσο εζπεξηδνεηδή. Ολνκάζηεθε ίζθα γηαηί πξνθαιεί παξόκνηα ζπκπηώκαηα κε ηελ Ίζθα ηεο ακπέινπ όκσο νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθό παζνγόλν. Σα θύξηα ζπκπηώκαηα είλαη ε δεκηνπξγία, πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνύ, κεγάισλ αζύκεηξσλ λεθξσηηθώλ θειίδσλ ζηα θύιια, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο αξρηθά κπνξεί λα είλαη θαη ρισξσηηθέο θειίδεο. ηελ πνξεία νη θειίδεο πιεζαίλνπλ κε απνηέιεζκα ηε ζπζηξνθή ησλ θύιισλ θαη ηειηθά ηελ πξόσξε πηώζε ηνπο. Οη θαξπνί δελ κπνξνύλ λα σξηκάζνπλ θπζηνινγηθά θαη πέθηνπλ ην θζηλόπσξν. Δζσηεξηθά ε αζζέλεηα πξνθαιεί ζήςε ηνπ θαξδηόμπινπ ε νπνία ζα μεθηλάεη από κία ηνκή θιαδέκαηνο θαη πξνρσξάεη ζε αξθεηή απόζηαζε πξνο ηα θάησ. Ζ αιινίσζε ηνπ μύινπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαζώο κεηαρξσκαηίδεηαη ζε θίηξηλν θαη πεξηβάιιεηαη από καύξε δώλε (εηθόλεο 9,10). Αθόκε είλαη εύζξππην, καιαθό θαη πνξώδεο. Ωζηόζν, ε αζζέλεηα κπνξεί λα πξνζβάιεη θαη λεαξέο βέξγεο ή νδεγνύο θαη ηα ζπκπηώκαηα λα εκθαλεζηνύλ κόλν ζε κία πιεπξά ηνπ δέλδξνπ. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο είλαη πάξα πνιύ δύζθνιε έσο αδύλαηε θαη έγθεηηαη κόλν ζε θαιιηεξγεηηθά κέηξα. Σα πξνζβεβιεκέλα θπηά πξέπεη λα θιαδεύνληαη πάληα ηειεπηαία γηα λα κελ κεηαθεξζεί ν κύθεηαο θαη ζηα πγηή. 8

10 Δηθόλα 8. πκπηώκαηα ζε θύιια έπεηηα από πξνζβνιή από ηελ Ίζθα Σν αθηηλίδην έρεη ηελ ηδηόηεηα λα μαλαβιαζηάλεη όζν απζηεξά θαη λα ην θιαδέςνπκε έηζη ζηα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα αθαηξνύκε όζν θνξκό απαηηείηαη κέρξη λα βξνύκε πγηέο θαη αλεπεξέαζην θαξδηόμπιν. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηα δέλδξα θιαδεύνληαη κέρξη θαη κηζό κέηξν επάλσ από ην έδαθνο. Από ηνλ θιαδεκέλν θνξκό ηελ επόκελε ρξνληά ζα βιαζηήζεη έλαο πγηήο λένο βιαζηόο ν νπνίνο ζα εμειηρζεί ζε λέν θνξκό. Δηθόλα 9,10. Μεηαρξσκαηηζκνί ζην θαξδηόμπιν κεηά από ηελ πξνζβνιή (http://www.kvh.org.nz/vdb/document/96326, 17/10/2014) Αλαθνξηθά, ζε αλαιύζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθό, από ηα ίδηα δέλδξα, ηαπηόρξνλα κε ηνλ κύθεηα απηό έρνπλ θαιιηεξγεζεί θαη αλαγλσξηζηεί θαη νη παξαθάησ κύθεηεο Phaeoacremonium aleophilum, P. inflatipes θαη P. clamydosporoum. 9

11 Σέινο, ππάξρνπλ αλαθνξέο αλά ηνλ θόζκν γηα δηάθνξεο πξνζβνιέο από αζζέλεηεο ηνπ μύινπ ζην αθηηλίδην. πσο, Roselinia necatrix, Armillaria mellea, Verticillium albo-atrum και Ceratocystis fibriata ν ηειεπηαίνο είλαη θαη ν πην επηζεηηθόο θαη επηθίλδπλνο κύθεηαο αιιά έρεη εκθαληζζεί κόλν ζηε Βξαδηιία Βνηξύηεο, ηέθξα ζήςε, Botrytis cinerea Ζ αζζέλεηα απηή δελ είλαη ζνβαξήο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα, σζηόζν είλαη επηθίλδπλε θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ θξνύηνπ κεηά ηε ζπιινγή. Οη πξνζβεβιεκέλνη θαξπνί ζην ςπγείν εκθαλίδνπλ κεηαρξσκαηηζκό ζην θινηό ν νπνίνο νθείιεηαη ζηελ έλαξμε ηεο ζήςεο θαη πξνρσξάεη ηαρύηαηα ζε νιόθιεξν ην θξνύην. Μεηά από παξαηεηακέλε πεξίνδν βξνρνπηώζεσλ ή ραιαδόπησζεο ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ν κύθεηαο κπνξεί λα πξνζβάιεη ηνπο θαξπνύο επάλσ ζην δέλδξν θαζώο θαη ηα άλζε ζηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο. Ο κύθεηαο δηαρεηκάδεη επάλσ ζε ηνκέο θιαδέκαηνο ή πεζκέλα θιαδηά θαη θύιια. Παξακέλεη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε όιν ην θαινθαίξη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη εληόο ησλ ςπθηηθώλ ζαιάκσλ. Ο κύθεηαο κπνξεί λα πξνθαιεί δεκηέο ζε ζεξκνθξαζίεο από 1 έσο 30 βαζκνύο θειζίνπ. Ση πεξηζζόηεξεο θνξέο νη κνιύλζεηο μεθηλνύλ από πιεγέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε ζπγθνκηδή ή ηε ηππνπνίεζε. Ζ πξνζβνιή εθιύεη κία επράξηζηε νζκή δύκσζεο. Δληόο ησλ ςπθηηθώλ ζαιάκσλ ε κόιπλζε κεηαδίδεηαη ζηνπο πγηείο θαξπνύο ηαρύηαηα κέρξη ηε ζπλνιηθή θαηαζηξνθή όινπ ηνπ θνξηίνπ. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη κε δύν ηξόπνπο. Αλ ππάξρεη ηζηνξηθό πξνβιήκαηνο από ηνλ αγξό ηόηε πξέπεη λα γίλεη ςεθαζκνύο πξνιεπηηθά ιίγεο εκέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή κε ην εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν Iprodione, εηδάιισο αλ απηό δελ είλαη εθηθηό πξέπεη λα γίλεη εκβάπηηζε ησλ θαξπώλ ζε κπθεηνθηόλν. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ρξήζε όδνληνο ζηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο έρεη κεηώζεη ζεκαληηθά ην πξόβιεκα ησλ ζήςεσλ θαη έρεη απμήζεη ηε ζπληεξεζηκνηεηα ησλ θαξπώλ. 10

12 Δηθόλα 11. Γηαθξίλεηαη ν κεηαρξσκαηηζκόο ηνπ ηζηνύ Σέινο, έρνπλ αλαθεξζεί θαη άιιεο ζήςεηο θαξπώλ θπξίσο από ηνπο κύθεηεο Sclerotinia sclerotiorum, Botryosphaeria dothidea και Phomopsis actinidiae. 2.3 Αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε Ινύο Δπί καθξόλ επηθξαηνύζε ε άπνςε όηη ην αθηηλίδην δελ πξνζβάιιεηαη από ηνύο, αιιά ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. ύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία 13 ηνί έρνπλ θαηαγξαθεί λα πξνζβάινπλ ην αθηηλίδην θαη είλαη ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη κε εθιεθηηθή γηα ηελ αθηηδηληά ηνί θαη είλαη νη Alfalfa mosaic virus (AMV), Cucumber mosaic virus (CMV) πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Bromoviridae, νη ρακειήο νηθνλνκηθήο δεκηάο ηνη tobamoviruses, Ribgrass mosaic virus (RMV) θαη Turnip vein clearing virus (TVCV), θαζώο θαη νη Cucumber necrosis virus (CNV) θαη Apple stem gooving virus (ASGV, ηνπ γέλνπο Capillovirus). Οη παξαπάλσ ηνί ζεσξνύληαη είδε θνζκνπνιίηηθα θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απαηηνύλ κνιπζκέλα δηδάληα ζην ρσξάθη γηα λα γίλεη ε κόιπλζε. ηε δεύηεξε νκάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηνί πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηελ αθηηληδηά θαη είλαη νη: Actinidia virus A (AcVA) θαη Actinidia virus B (AcVB), θαη έλα ηόο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηό ησλ εζπεξηδνεηδώλ Citrus leaf blotch virus (CLBV). Ζ Σξίηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο ηνύο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ηνλ θαξπό, απηνί είλαη νη: Cherry leaf roll virus (CLRV) ν νπνίνο πξνθαιεί πιήζνο ζπκπησκάησλ όπσο ζηίγκαηα ζηα θύιια, δπζκνξθία ησλ θύιισλ θαη ησλ θαξπώλ θαη ν Pelargonium zonate spot virus (PZSV) ν νπνίνο πξνθαιεί ζηε γεηηνληθή Ηηαιία πιήζνο ζπκπησκάησλ ζηα θύιια θαη ζηνπο θαξπνύο. (A.G. Blouin et al.2013 ) Pelargonium zonate spot virus (PZSV) Πξόθεηαη γηα ηό κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη αλαθεξζεί ζε Ηζπαλία, Γαιιία, Ηζπαλία θαη Ακεξηθή. Πξνθαιεί θπθιηθέο ή αζύκκεηξεο λεθξσηηθέο θειίδεο ζηα θύιια νη νπνίεο ζην εζσηεξηθό είλαη ρισξσηηθέο θαη ζπρλά νλνκάδνληαη δαρηπιίδηα (Δηθ. 12,13). Ζ βιαζηηθόηεηα ηνπ δέλδξνπ 11

13 κεηώλεηαη ζηαδηαθά κε απνηέιεζκα ηελ ηειηθή λέθξσζε κεηά από ιίγα ρξόληα. Ζ επηβεβαίσζε ηεο αζζέλεηαο έρεη γίλεη κόλν ζηε πνηθηιία Hort 16A θαη απαηηεί κνξηαθά ηεζη. Καζόηη είλαη ηόο ε ζεξαπεία ηνπ είλαη αδύλαηε. Δηθόλα 12,13. πκπηώκαηα ηνπ ηνύ ζε θύιια αθηηληδηάο. (http://www.kvh.org.nz/vdb/document/96158, 17/10/2014) Cherry leaf roll virus, ηνπ γέλνπο Nepovirus Ο ηόο έρεη αλαθεξζεί ζρεδόλ ζε όινλ ηνλ πιαλήηε θαζόηη πξνζβάιεη πνιιά είδε. Ο ηόο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο γηα ην αθηηλίδην θαζώο κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθόο γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Μέρξη ζηηγκήο έρεη αλαθεξζεί ζηελ πνηθηιία Hort16Α. Ζ αζζέλεηα εκθαλίδεη παξόκνηα ζπκπηώκαηα κε απηά ηνπ βαθηεξηαθόπ έιθνπο ηεο αθηηληδηάο κε δηαθνξά όηη νη θειίδεο ζηα θύιια είλαη κεγαιύηεξεο. Δθηόο από ηα θύιια ν ηόο πξνθαιεί κεγάια έιθε ζηνλ θνξκό ηα νπνία εμειίζζνληαη ζε κεγάιεο ξσγκέο. Ζ επηβεβαίσζε ηνπ ηνύ απαηηεί ηεζη ELISA. (http://www.kvh.org.nz/vdb/document/961571, 17/10/2014) 2.4 Με παξαζηηηθέο αζζέλεηεο Σξνθνπελίεο Σν αθηηλίδην έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη εηδηθά κεηά ηνλ 4 ρξόλν όπνπ απμάλεηαη θαη ε παξαγσγή. Απαηηεί κεγάιεο πνζόηεηεο Αδώηνπ, Καιίνπ θαη αζβεζηίνπ. Σα κεξηθώο όμηλα, ακκώδε θαη πινύζηα ζε νξγαληθή νπζία εδάθε είλαη ηδαληθά γηα ην εμαηξεηηθά επηπνιαηόξηδν απηό θπηό. Ζ έληνλε εηήζηα βιάζηεζε πνπ παξνπζηάδεη είλαη πνιύ επαίζζεηε ζηηο ηξνθνπελίεο θαη ηα ζπκπηώκαηα ηνπο εκθαλίδνληαη πνιύ ζπρλά Σξνθνπελία Αδώηνπ Ζ αθηηληδηά απαηηεί κεγάιεο πνζόηεηεο αδώηνπ γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηεο ππεξβνιηθήο εηήζηαο βιάζηεζεο. Ζ ηξνθνπελία αδώηνπ ραξαθηεξίδεηαη από θηηξίληζκα ησλ θύιισλ θαη θαρεθηηθή βιάζηεζε. Οη βιαζηνί παξακέλνπλ κηθξνί ελώ ζηε βάζε ηνπο παξνπζηάδεηαη θαη κηθξνθπιιία. Ζ θηηξηλνθπιιία 12

14 παξνπζηάδεηαη πξώηα ζηα παιαηά θύιια. Ζ αληηκεηώπηζε κηαο ηέηνηαο ηξνθνπελίαο απαηηεί ηε ρξήζε αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ ζε κνξθή ληηξηθήο ακκσλίαο γηα άκεζα απνηειέζκαηα Σξνθνπελία Καιίνπ Ζ ηξνθνπελία θαιίνπ είλαη ζπρλή όηαλ ηα αγξνθηήκαηα ππνιηπαίλνληαη ζε θάιην. Σα θύξηα ζπκπηώκαηα είλαη ειαθξά ριώξσζε ησλ θύιισλ, πεξηθεξεηαθά εγθαύκαηα ζην έιαζκα θαη ζπζηξνθή ηνπ θύιινπ πξνο ηα κέζα (Δηθόλα). νβαξέο ηξνθνπελίεο θαιίνπ κεηώλνπλ ζεκαληηθά ηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο ηξνθνπελίαο απαηηεί πξνζζήθε θαιίνπ θπξίσο ζε ζεηηθή ή ληηξηθή κνξθή πξνζέρνληαο πάληα λα κελ δηαηαξαρζεί ε επάξθεηα ηνπ καγλεζίνπ ιόγσ ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ δύν ζηνηρείσλ Σξνθνπελία ζηδήξνπ Ζ ηξνθνπελία ζηδήξνπ είλαη ε ζεκαληηθόηεξε ηξνθνπελία ζην αθηηλίδην πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ειιεληθά εδάθε. Ζ θύξηα αηηία ηεο ηξνθνπελίαο απηήο είλαη ε πςειή ζπγθέληξσζε αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ ζην έδαθνο θαη ην πςειό Ph. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο ν ζίδεξνο αιιάδεη ζζέλνο ζαλ άηνκν κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εύθνια αθνκνηώζηκνο από ηηο ξίδεο. Σα ζπκπηώκαηα είλαη έληνλε κεζνλεύξηα ριώξσζε ησλ λεαξώλ αξρηθά θύιισλ, κείσζε ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ πάρνπο ηεο λεαξήο βέξγαο. ε πξνρσξεκέλεο ηξνθνπελίεο ην θπηό γίλεηαη έληνλα θίηξηλν θαη ν θαξπόο ζρίδεηαη. Δηθόλα 14,15 Έληνλα ζπκπηώκαηα ηξνθνπελίαο ζηδήξνπ. Ζ ιύζε ζε κία θαηάζηαζε πξνρσξεκέλεο ηξνθνπελίαο ζηδήξνπ είλαη αξθεηά πνιύπινθε ππόζεζε. Πξέπεη, ηαπηόρξνλα, λα θαηαπνιεκείηαη ε 13

15 ηξνθνπελία επάλσ ζην θπηό κε δηαξθείο ςεθαζκνύο ρειηθώλ ζθεπαζκάησλ ζηδήξνπ ή ξηδνπόηηζκα κε ζίδεξν θαη ηαπηόρξνλα λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην Ph ηνπ εδάθνπο κε όμηλα ιηπάζκαηα ή ληθάδεο ζεηαθηνύ Σξνθνπελίεο Ca θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ Zn, Mg, Mn, Β Τπάξρνπλ θαη ιηγόηεξν ζεκαληηθέο ηξνθνπελίεο από απηέο πνπ αλαθέξακε, δελ ζπκβαίλνπλ ζπρλά σζηόζν όηαλ ζπκβνύλ πξνθαινύλ ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγήο. Σν αζβέζηην παίδεη θπξίαξρν ξόιν ζηελ θαηαζθεπή ησλ θπηηαξηθώλ ηνηρσκάησλ ελώ ε έιιεηςε ηνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ κηθξνθαξπία αιιά θαη ηελ κεησκέλε ζπληεξεζηκόηεηα. Σα ζπκπηώκαηα ζηα θύιια εκθαλίδνληαη ζε θαηαζηάζεηο εμαηξεηηθήο έιιεηςεο, είλαη αθαλόληζηεο λεθξσηηθέο θειίδεο, ελώ ην έιαζκα κπνξεί λα απνθηήζεη ηξαρηά επηθάλεηα (εηθ.16,17,18). Γηόξζσζε επηηπγράλεηαη κε ιηπάζκαηα ληηξηθνύ αζβεζηίνπ. Ζ ηξνθνπελία ςεπδαξγύξνπ εκθαλίδεη παξόκνηα ζπκπηώκαηα κε απηά ηνπ ζηδήξνπ αιιά ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε ριώξσζε παξακέλεη κεζνλεύξηα κε ηα λεύξα λα παξακέλνπλ έληνλα πξάζηλα (Δηθ.19). Σαπηόρξνλα παξαηεξείηαη θαη κηθξνθπιιία. Γηόξζσζε επηηπγράλεηαη κε δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο ρειηθνύ ςεπδαξγύξνπ. Δηθόλα 16,17,18. Σα ζπκπηώκαηα ηεο ηξνθπελίαο αζβεζηίνπ αλάινγα κε ην βαζκό ηεο έιιεηςεο. Δηθόλα 19. πκπηώκαηα ηξνθνπελίαο ςεπδαξγύξνπ 14

16 Ζ εκθάληζε ηξνθνπεληώλ καγλεζίνπ θαη καγγαλίνπ είλαη ζπάληεο ηα ζπκπηώκαηα δηαθξίλνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο. Δηθόλεο 20,21. Ήπηα (αξηζηεξά) θαη έληνλα(δεμηά) ζπκπηώκαηα ηξνθνπελίαο καγγαλίνπ Δηθόλεο 22,23,24. Γηάθνξα ζπκπηώκαηα ηξνθνπελίαο καγλεζίνπ. (http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/plants/high-value-crops/peqactinidi-testing.pdf, 17/10/2014) Σνμηθόηεηεο Οη ηνμηθόηεηεο ζηελ αθηηληδηά πξνθαινύληαη θπξίσο από ηξεηο αηηίεο. Πξώηνλ ε ππεξβνιηθή ιίπαλζε, κε πην γλσζηή απηή ηεο ηνμηθόηεηαο βνξίνπ. Σν αθηηλίδην είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην ζηελ ιίπαλζε βνξίνπ. Πνιύ κηθξέο δόζεηο είλαη ηθαλέο λα μεξάλνπλ νιόθιεξα θπηά (Δηθ.26,26). Ζ δεύηεξε αηηία είλαη ε ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε αιάησλ είηε ζην έδαθνο είηε ζην λεξό άξδεπζεο. Καη ηξίηε αηηία είλαη ε ρξήζε ησλ δηδαληνθηόλσλ. Κπξίσο, ε δηδαληνθηνλία ζηελ αθηηληδηά γίλεηαη κε δηδαληνθηόλα πνπ πεξηέρνπλ ηε δξαζηηθή νπζία Glyphosate. Δθόζνλ, ε εθαξκνγή γίλεηαη κε πξνζνρή θαη δελ αθνινπζήζεη βξνρή ή πόηηζκα κέρξη θαη δύν κέξεο κεηά δελ ππάξρεη ζέκα ηνμηθόηεηαο. Αλ ην έδαθνο δελ έρεη αξθεηή άξγηιν ελώ πεξηέρεη πνιύ άκκν ηόηε κπνξεί ε δξαζηηθή λα επεξεάζεη ηα 15

17 επηθαλεηαθά ξηδίδηα. ε πνιύ ακκώδε εδάθε πξνηηκνύκε δηδαληνθηόλα επαθήο θαη όρη δηαζπζηεκαηηθά. Δηθόλεο 25,26 πκπηώκαηα ηνμηθόηεηαο βνξίνπ. 3 Ερζξνί ηηο αθηηληδηάο 3.1 Εληνκνινγηθνί ερζξνί Ζ αθηηληδηά αλά ηνλ θόζκν πξνζβάιιεηαη από πιήζνο εληνκνινγηθώλ ερζξώλ, ζηελ Διιάδα όκσο δελ έρνπλ αλαθεξζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα εθηόο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηώζεσλ. Οη ζνβαξόηεξνη εληνκνινγηθνί ερζξνί ηεο αθηηληδηάο είλαη ε Βακβαθάδα ηεο ξνδαθηληάο, Pseudaulacapsis pentagona, ην έληνκν Metcalfa pruinosa θαη ε λενεηζεξρόκελε κύγα ησλ θξνύησλ Drosophilla suzukii. Παγθνζκίσο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα πξνζβνιέο θαη από ιεπηδόπηεξα σζηόζν ζηελ Διιάδα δελ έρνπκε ηέηνηα θξνύζκαηα Βακβαθάδα ηεο ξνδαθηληάο, Pseudaulacapsis pentagona Σν έληνκν είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ζε νπσξώλεο ξνδαθηληάο. ηελ αθηηληδηά είλαη πνιύ ζνβαξόο ερζξόο δηόηη αθόκε θαη ζε ρακεινύο πιεζπζκνύο κπνξεί λα κεηώζεη πάξα πνιύ ηελ πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο. Δθηόο από ηελ εμαζζέληζε ηνπ δέλδξνπ πνπ πξνθαινύλ ε εγθαηάζηαζε ησλ ζειπθώλ θαη ησλ αξζεληθώλ αηόκσλ επάλσ ζην θξνύην αιινηώλνπλ θαη ηελ αηζζεηηθή εηθόλα ηνπ. Ζ αλαγλώξηζε ηνπ εληόκνπ είλαη πνιύ εύθνιε θαζώο ην ζρήκα ηνπ είλαη πνιύ ραξαθηεξηζηηθό. Σν ελήιηθό ζπιεθό έρεη αζπίδην σνεηδέο ή θπθιηθό δηακέηξνπ 2mm θαη είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο. Κάησ από ην αζπίδην δηαθξίλεηαη ην ζώκα ηνπ ζπιεθνύ ην νπνίν είλαη σνεηδέο θαη θνληόρνληξν ελώ νη γσλίεο πνπ έρεη ζηα πιάγηα ηνπ δίλνπλ ζρήκα πεληάγσλνπ. Σν ελήιηθν αξζεληθό είλαη πηεξσηό ζπλήζσο ξόδηλν κε καθξύ εμέρνλ όξγαλν ζύδεπμεο. 16

18 Σα απγά βξίζθνληαη θάησ από ην αζπίδην, απηά πνπ ζα δώζνπλ αξζεληθά άηνκα είλαη ρξώκαηνο πνξηνθαιί ελώ απηά πνπ ζα δώζνπλ ζπιεθά άηνκα είλαη ιεπθά. Οη πξνλύκθεο πνπ εθθνιάπηνληαη είλαη έξπνπζεο κε πόδηα,θεξαίεο θαη ζώκα σνεηδέο. Σν έληνκν ζηελ Μαθεδνλία έρεη 3 γεληέο αλά έηνο. Γηαρεηκάδεη ζαλ ζπδεπγκέλν ζειπθό επάλσ ζην θινηό ησλ δέλδξσλ. Ζ εθθόιαςε ησλ λεαξώλ πξνλπκθώλ γίλεηαη αξρέο Μαΐνπ ελώ ηεο δεύηεξεο γεληάο αξρέο Ηνπιίνπ θαη ηεο ηξίηεο γεληάο πνπ είλαη θαη ε δηαρεηκάδνπζα ζηα ηέιε Απγνύζηνπ. Σν βαζηθόηεξν πξόβιεκα πξνθαιείηαη από ηελ κύδεζε ησλ ρπκώλ από ην εγθαηαζηεκέλν ζειπθό κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ δέλδξνπ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ είλαη εύθνιε, αξθεί λα γίλεη ζην ζσζηό ρξόλν. Σα επαίζζεηα ζηάδηα ηνπ εληόκνπ είλαη ε έξπνπζα πξνλύκθε θαη ε εγθαηεζηεκέλε πξώηνπ ζηαδίνπ. πλήζσο αξθεί έλα ςεθαζκόο εηδηθνύ εληνκνθηόλνπ καδί κε ζεξηλό πνιηό ηέιε Απξηιίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ. Αξθεηά αλαζηαιηηθή δξάζε ελάληηα ζην έληνκν έρεη ν ςεθαζκόο κε ζεηαζβέζηην (30ιίηξα/ηόλν) ην ρεηκώλα. ε πεξηπηώζεηο κεγάισλ πιεζπζκώλ πξέπεη λα γίλνπλ δύν ςεθαζκνί ζηελ πξώηε γεληά θαη έπεηηα έλαο ζε θάζε γεληά. (Μ.Δ. Σδαλεηάθεο θ.α.) Δηθόλα 22. Θειπθά άηνκα βακβαθάδαο επάλσ ζε θιαδί αθηηληδηάο Metcalfa pruinosa Ο Metcalfa pruinosa ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ από δέθα ρξόληα, θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε ηεξεά Διιάδα. Βάζεη αλαθνξώλ όκσο πηζηεύνπκε πιένλ ζηελ agro-help.com όηη ην έληνκν έρεη επεθηαζεί επξέσο ζε όιε ηε ρώξα πξνζβάιινληαο αθηηλίδηα, ακπέιηα, πιαηάληα θ.α. Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα αθνξνύλ λένπο αθηηληδεώλεο όπνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο δεκηέο. Σν 17

19 έληνκν είλαη πνιπθάγν, από ηα θαιιηεξγνύκελα πξνζβάιιεη ηελ ειηά, ηελ αθηηληδηά, ην ακπέιη, ηελ δακαζθεληά θαη ηα εζπεξηδνεηδή. Σν παξαπάλσ έληνκν ζηελ ηέιεηα κνξθή ηνπ (ελήιηθν) είλαη νπζηαζηηθά κία πεηαινύδα κε κέγεζνο 7mm κήθνο θαη 3mm πιάηνο. Οη πηέξπγεο ηνπ είλαη ζε θάζεηε ζέζε δίπια ζην ζώκα ηνπ, ελώ θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθό θπθιηθό ρξσκαηηζκό ζηελ βάζε ησλ κπξνζηά πηεξπγίσλ θνληά ζην ζώκα. Σν βαζηθό ηνπ ρξώκα είλαη ζηαρηί - γθξη. Οη πξνλύκθεο είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο κηθξόηεξεο ηνπ ηέιεηνπ εληόκνπ θαη θαιύπηνληαη από πνιιά θεξώδε λεκάηηα ιεπθνύ ρξώκαηνο (εηθόλεο 22,23). Σν έληνκν αλαπαξάγεηαη κε ζύδεπμε κεηαμύ ζειπθνύ θαη αξζεληθνύ. Έρεη κία γεληά ην έηνο, δηαρεηκάδεη ζην ζηάδην ηνπ απγνύ θαη έρεη 5 πξνλπκθηθά ζηάδηα. Ζ δηαρείκαλζε ηνπ εληόκνπ γίλεηαη επάλσ ζηνπο βιαζηνύο ζε πξνθπιαγκέλεο ζέζεηο. Ζ εθθόιαςε ηνπ απγνύ γίλεηαη γύξσ ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ην 2ν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα έρνπκε ηα 5 ζηάδηα ησλ πξνλπκθώλ, νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ιεπθά λεκάηηα ζαλ βακβάθη. Πηζηεύνπκε, όηη ηα ηέιεηα ηνπ εληόκνπ εκθαλίδνληαη ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Ζ πηήζε ηνπ εληόκνπ ζπλερίδεηαη όιν ην θαινθαίξη, κέρξη ηηο αξρέο Απγνύζηνπ όπνπ αξρίδεη καδηθά ε ζύδεπμε ηνπ εληόκνπ. ην ηέινο ηνπ ίδηνπ κήλα αξρίδνπλ νη σνηνθίεο ζηηο ζέζεηο δηαρεηκάζεσο Κάζε ζειπθό γελλάεη 100 πεξίπνπ απγά. Σν κπδεηηθό απηό έληνκν πξνθαιεί δεκηέο ζε όια ηα θηλεηά ζηάδηα. Οη ζεκαληηθόηεξεο δεκηέο είλαη ζηηο λέεο θπηείεο, αιιά ζεκαληηθέο πξνζβνιέο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο παξαγσγή ζε θπηά κεγαιύηεξεο ειηθίαο. Ζ έθθξηζε κειηησκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεπηεξεύνπζα ππνβάζκηζε ιόγσ ηεο δεκηνπξγίαο θαπληάο. Ζ αληηκεηώπηζε είλαη εύθνιε κε ρεκηθέο κεζόδνπο. Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνπλ ελαληίνλ ησλ πξνλπκθώλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ αιιά θαη ησλ αθκαίσλ. Καηάιιεια ζθεπάζκαηα είλαη ηα ίδηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αθίδσλ ησλ ππξελνθάξπσλ (όπσο ην imidaclorpid, ην thiamethoxam θ.α.), αιιά θαη ππξεζξηλνεηδή εληνκνθηόλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα Λεπηδόπηεξα όπσο ην θπιινδέηε ηεο ξνδαθηληάο (etofenprox). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνξξένπλ από πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζην ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη έθαλε ν Κνο Δ. Η. Ναβξνδίδεο. Δηθόλα 22,23. Αξηζηεξά ην ηέιεην ηνπ εληόκνπ θαη δεμηά ε πξνλύκθε 18

20 3.1.3 Drosophilla suzukii (matsumura) Γελ ππάξρνπλ θαη πνιιέο ιέμεηο γηα λα πεξηγξάςνπκε έλα από ηα πην θαηαζηξνθηθά έληνκα ζηνλ θόζκν. Απηή ε κύγα ηνλ θξνύησλ είλαη έλα δίπηεξν κε εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο εγθιηκαηηζκνύ ζηηο πεξηνρέο όπνπ πξσηνεκθαλίδεηαη. Γπζηπρώο ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα εληνπίζηεθε θαη ζηελ Διιάδα θαη έρεη εμαπισζεί αξθεηά. Ζ αλαγλώξηζε ηνπ εληόκνπ γίλεηαη πξνζεθηηθά γηα λα κελ ζπγρέεηαη κε ηα άιια είδε ηνπ γέλνπο απηνύ. Σα ηέιεηα είλαη ρξώκαηνο αλνηρηνύ θαθέ κε καύξεο δώλεο ζηελ θνηιηά, νη νθζαικνί είλαη έληνλα θόθθηλνη. Σα αξζεληθά έρνπλ κέζν κήθνο 2,5ρηι θαη δύν καύξεο θειίδεο ζην πίζσ κέξνο ησλ πηεξύγσλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ είδνπο. Σα ζειπθά έρνπλ κέζν κήθνο 3,1ρηι. θαη δηαζέηνπλ έλαλ κεγάιν πξηνλσηό σνζέηε. (Δηθόλεο 24,25) Σν δίπηεξν απηό «πνιπβόιν» έρεη έσο 12 γεληέο ην έηνο κε έλα κηθξό βηνινγηθό θύθιν ιίγσλ εβδνκάδσλ, θάζε ζειπθό όκσο θαηαθέξλεη λα γελλήζεη έσο 300 απγά αθήλνληαο 1-3 ζε θάζε νπή σνηνθίαο. ε έλαλ θαξπό κπνξνύλ λα γελλήζνπλ πνιιά ζειπθά θαη από απηόλ λα εμέιζνπλ έσο θαη 70 λέεο κύγεο. Σα σά εθθνιάπηνληαη ην πνιύ ζε ώξεο, νη πξνλύκθεο σξηκάδνπλ 3-13 εκέξεο θαη νη λύκθεο 3-10 εκέξεο. Δξγαζηεξηαθά ζηνπο 28 βαζκνύο κία γεληά νινθιεξώλεηαη ζε 7 εκέξεο!!!! (Dreves et al. 2009) Ζ δεκηά πνπ πξνθαιεί έγθεηηαη ζηελ θαηάξεπζε ηνπ θαξπνύ κεηά ηελ σνηνθία. Ζ πξνλύκθε ηξέθεηαη κε ηε ζάξθα ησλ θαξπώλ θαη νη δεπηεξνγελήο κνιύλζεηο από κύθεηεο θαη βαθηήξηα ηνλ θαηαζηξέθνπλ. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε θαη απαηηεί ζπλερή παξαθνινύζεζε ηνπ πιεζπζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί ην έληνκν πξέπεη άκεζα λα γίλεη παξαθνινύζεζε κε παγίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ειθπζηηθό πγξό (ρπκόο κήινπ, καγηά θαη δάραξε θ.α.) έπεηηα πξνηείλνληαη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί αλά εβδνκάδα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ πιπζεζκνύ. ε πεξηόδνπο κεγάιεο έμαξζεο πξέπεη λα γίλνληαη ςεθαζκνί θαιύςεσο κε ππξεζξίλεο ή spinosad. ΠΡΟΟΥΖ, ιόγσ ηνπ ηξνκεξνύ αλαπαξαγσγηθνύ δπλακηθνύ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερείο επαγξύπλεζε. Δηθόλα 24,25. Αξηζηέξα ην ηέιεην αξζεληθό άηνκν θαη δεμηά ην ζειπθό. Γηαθξίλνληαη ζην αξζεληθό νη δύν καύξεο θειίδεο ζην πίζσ κέξνο ησλ θηεξώλ. 19

21 3.2 Νεκαηώδεο Οη λεκαηώδεηο πξνζβάινπλ ηελ αθηηληδηά ζηηο ξίδεο, αθνύ εηζέιζνπλ εληόο ησλ ξηδηθώλ ηξηρηδίσλ δεκηνπξγνύλ θόκβνπο (Δηθόλα 26). Σξέθνληαη από ηηο ίδηεο πεγέο κε ην θπηό ζην νπνίν παξαζηηνύλ. Σα θπηά ζπάληα μεξαίλνληαη σζηόζν ε πνηόηεηα θαη ε πνζόηεηα ηεο παξαγσγήο είλαη κεησκέλε θαη ε βιάζηεζε ηνπ θπηνύ θαρεθηηθή. Οη πεξηζζόηεξεο πξνζβνιέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αθνξνύλ λεκαηώδεηο ηνπ γέλνπο Meloidogyne (θνκβνλεκαηώδεο). Δθόζνλ δηαπηζησζεί πξνζβνιή πξέπεη λα γίλεη εθαξκνγή λεκαησδσθηόλνπ ζην έδαθνο. Δηθόλα 26. Πξνζβεβιεκέλε ξίδα αθηηληδηάο από θνκβνλεκαηώδεηο. 20

22 Βηβιηνγξαθία: Μ.Δ. Σδαλεηάθεο, Β.Η. Καηζόγηαλλνο Έληνκα θαξπνθόξσλ δέλδξσλ θαη ακπέινπ. ει Δθδόζεηο Αγξόηππνο. A.G. Blouin, M.N. Pearson, R.R. Chavan, E.N.Y. Woo, B.S.M. Lebas, S. Veerakone, C. Ratti, R. Biccheri, R.M. MacDiarmid, D. Cohen Viruses of Kiwifruit (Actinidia Species). Journal of plant pathology. Vol 95 No 2. Dreves, A.J., Walton, V. and Fisher, G., A New Pest Attacking Healthy Ripening Fruit in Oregon. Spotted wing Drosophila: Drosophila suzukii (Matsumura). Oregon State University. Σν παξόλ εγρεηξίδην είλαη κία απιή πεξηγξαθή ησλ αζζελεηώλ θαη ησλ ερζξώλ ηεο αθηηληδηάο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα, ηελ βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζε γεληθέο παξαδνρέο. Οπνηαδήπνηε απόθαζε ζρεηηθά κε κία αζζέλεηα ή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθό γεσπόλν. Ζ agro-help.com θαη ν ζπγγξαθέαο δελ επζύλνληαη γηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ θαθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 21

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Σν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαίξεζε θαη επηκήθπλζε ησλ θπηηάξσλ. Ρπζκίδεη ηελ πξόζιεςε K, Mg, Na θαη δξαζηεξηνπνηεί νξηζκέλα έλδπκα. Ο βαζηθόο ξόινο ηνπ όκσο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΑΜΠΔΛΙΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ Γηώξγνο Ν. Μαγθνπξίηζαο Σκήκα Γιαπθώκαηνο, Ννζνθνκείν «Εξπζξόο ηαπξόο» Ζ δηεξεύλεζε, ηνπ γιαπθώκαηνο μεθηλάεη από ηε ζηηγκή πνπ βξεζεί απμεκέλε ε ελδνθζάικηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Καιιηέξγεηα, Κιάδεκα, Θξέςε Λίπαλζε θαη Πξνζηαζία ηεο Ρνδηάο Νηθόιαο Κ.Παπαθσλζηαληίλνπ Γεσπόλνο - Α..Παξαγσγώλ Οπσξνθεπεπηηθώλ Αγ.Αζαλαζίνπ Γξάκαο (Λπδία, 02.03. 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα