ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΝΑΜΛΗ ΘΔΟΦΙΛΟ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΥΑΑΠΗ ΘΩΜΑ ΑΔΜ 4502 ΚΑΒΑΛΑ 2011

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2 ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ Γεληθά Γεληθή δηάηαμε δηθηχνπ Παξαζθεπή θαη δηαλνκή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεσο Γεληθά ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΡΓΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ Γεληθά Λεηηνπξγία Γεμακελήο Άξδεπζεο Οκβξίσλ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο νκβξχσλ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΔΞΑΔΡΗΜΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΥΧΡΧΝ Δμαεξηζκφο ινπηξψλ θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ Κιηκαηηζκφο Υψξνπ Δζσηεξηθήο Κ.Γ Γεληθά Δμσηεξηθή κνλάδα Δζσηεξηθέο κνλάδεο Έιεγρνο εζσηεξηθψλ κνλάδσλ θαη επίηνηρν ρεηξηζηήξην (remote controller) ΓΔΝΗΚΆ ΔΝΓΟΓΑΠΈΓΗΑ ΘΈΡΜΑΝΖ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΗΗΝΑ Θέξκαλζε πηζίλαο χζηεκα αληίζεηεο θνιχκβεζεο Απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ηνπ ξζ Απηφκαην ζχζηεκα απνζηεηξψζεηο ηνπ λεξνχ ηεο πηζίλαο κε ηνληζκφ θαη πδξφιπζε. 63 1

3 5.2.7 Νεξνθνπξηίλα Δπηπιένλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ηνπ πδξνκαζάδ ζηελ εζσηεξηθή ζεξκαηλφκελε θνιπκβεηηθή δεμακελή ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΗΧΖ ΑΘΔΝΔ ΡΔΤΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ DATA Γεληθά Κεληξηθφο θαηαλεκεηήο Οξηδφληην δίθηπν Λήςεηο ηειεθψλνπ - data ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Γεληθά Γεληθή δηάηαμε ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Γεληθά ΚΟΤΓΟΤΝΗΑ ΘΤΡΟΣΖΛΔΟΡΑΖ Κνπδνχληα Θπξνηειεφξαζε ΜΔΓΑΦΧΝΑ ΓΗΈΛΔΤΖ ΑΘΔΝΏΝ ΡΔΤΜΆΣΧΝ ΚΆΣΟΦΖ ΟΗΚΟΠΈΓΟΤ ΣΟΜΉ ΟΗΚΟΠΈΓΟΤ ΚΑΣΌΦΔΗ ΟΡΌΦΧΝ ΚΆΣΟΦΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΎ ΜΖΥΑΝΟΣΆΗΟΤ

4 8.5 ΚΆΣΟΦΖ ΛΔΒΖΣΟΣΆΗΟΤ ΣΟΜΈ ΛΔΒΖΣΟΣΆΗΟΤ ΓΗΆΓΡΑΜΜΑ ΛΔΒΖΣΟΣΆΗΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Κάηνςε νηθνπέδνπ Σνκή νηθνπέδνπ Καηόςεηο νξόθσλ Κάηνςε εμσηεξηθνύ κεραλνζηάζηνπ Κάηνςε ιεβεηνζηάζηνπ Σνκέο ιεβεηνζηάζηνπ Γηάγξακκα ιεβεηνζηάζηνπ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο δηψξνθεο θαηνηθίαο κε 2 ππφγεηα θαη δψκα ζπλνιηθήο θαζαξήο επηθάλεηαο 1200 m 2. Με ην παξάδεηγκα απηφ γίλεηαη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε θχξην θξηηήξην ηελ άλεζε δηακνλήο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη: Ο πεξηβάιινλ ρψξνο Ζ θαηνηθία Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ κειεηεζεί κε γλψκνλα: Σελ αζθάιεηα, εμππεξέηεζε θαη άλεζε απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθξφηεκα. Σελ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ, θαηά ην δπλαηφ, αξρηθφ θφζηνο. Σελ αμηνπηζηία. Σελ ειαζηηθφηεηα δηαηάμεσο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ επθνιία δηειεχζεσο ησλ δηθηχσλ πξνο επρεξή ζπληήξεζε. Σελ επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 4

6 2 ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 2.1 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ Γεληθά θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ε παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο λεξνχ ρξήζεσο (δεζηνχ θαη θξχνπ) ζηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο ησλ θηηξίσλ. ην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή φισλ ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηελ ζχλδεζε κε ην δίθηπν πφιεσο κέρξη ηηο πδξαπιηθέο ππνδνρέο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζεξκαληήξα λεξνχ (boiler) κε ηελ αληιία αλαθπθινθνξίαο Γεληθή δηάηαμε δηθηύνπ Ζ ηξνθνδνζία ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ηεο θνπδίλαο ζα γίλεη έκκεζα απφ ην δίθηπν Δ.Τ.Γ.Α.Π κέζσ Τδξνκεηξεηή. ην Β ππφγεην ηνπ θηηξίνπ ζα ηνπνζεηεζεί δεμακελή χδξεπζεο απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ φγθνπ 2m3. Ζ δεμακελή κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ ηκήκαηα φγθνπ 1m3 ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ηχπνπ inverter ζα ηξνθνδνηεί ηα είδε πγηεηλήο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη. Σν πηεζηηθφ ζα είλαη inverter ηνπ εξγνζηαζίνπ Wilo θαη ζα είλαη ηχπνπ compact. Σα ζηνηρεία ηνπ πηεζηηθνχ νξίδνληαη σο εμήο: Παξνρή: 7.8 m3/h θαη καλνκεηξηθφ 6 bar. Κάζε αληιία ζα έρεη παξνρή ίζε κε ην 70% ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο. Όιν ην δίθηπν χδξεπζεο κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή θαη κέρξη ηηο θαηαλαιψζεηο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ PN20 ηχπνπ Αquatherm. Σν δίθηπν εληφο ησλ ινπηξψλ ζα θαηαζθεπαζζεί απφ εχθακπηνπο ζσιήλεο πνιπβνπηελίνπ PΒ 4137 νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 bar θαηά DIN: Σν ζχζηεκα ζα είλαη ηχπνπ κε ζπιιέθηεο. Οη θεληξηθνί θιάδνη 5

7 δηαλνκήο ζα νδεχνπλ ζηελ ςεπδνξνθή. Θα θαηαιήγνπλ ζε εηδηθά εξκάξηα ζπιιεθηψλ. Απφ ηνπο ζπιιέθηεο ελδνδαπέδηα ηκήκαηα ζα ηξνθνδνηνχλ ηηο θαηαλαιψζεηο κε λεξφ ρξήζεο θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο. ε θάζε ζπγθξφηεκα ζα πξνβιεθζνχλ βάλεο γηα ηελ ηξνθνδνζία θαη απνθνπή θάζε θαηαλάισζεο Απνζθιήξπλζε λεξνύ Σν λεξφ ρξήζεο επεμεξγάδεηαη απφ δίδπκν νγθνκεηξηθφ ζπγθξφηεκα απνζθιήξπλζεο λεξνχ. Ο απηφκαηνο απνζθιεξπληήο ζα απνηειείηαη απφ: Γχν δνρεία ξεηηλψλ 250 Lit. έθαζην, θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπαηζπιέλην κε ελίζρπζε Fiberglass. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 atm. Δζσηεξηθψο, ην δνρείν θέξεη εηδηθφ ζχζηεκα νκνηφκνξθεο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ κέζα ζηελ ξεηίλε θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο [Distribution system]. Ζ ξεηίλε ζα είλαη πςειήο απνδφζεσο, εηδηθήο θνθθνκεηξηθήο ζπλζέζεσο. χζηεκα απηνκαηηζκνχ [πξνγξακκαηηζηή] πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθή ειεθηξηθή βαιβίδα πνπ εθηειεί απηφκαηα ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο αλαγελλήζεσο, ιακβάλνληαο εληνιέο απφ νγθνκεηξηθφ πξνγξακκαηηζηή ζε ζπλδπαζκφ κε ξννκεηξεηή. Ζ ζπλνιηθή ρξνληθή αθνινπζία ησλ θάζεσλ θαη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπο, ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Με ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζα είλαη δπλαηή θαη εχθνιε ε εθηέιεζε ησλ αθνινχζσλ δηαδηθαζηψλ: Αλαγέλλεζε φηαλ ζπκπιεξσζεί ε πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα παξαγσγήο απνζθιεξπκέλνπ λεξνχ Απηφκαηε ελαιιαγή απνζθιεξπληνχ ζηελ παξαγσγή Αθξηβήο ξχζκηζε ηεο θαηαλαιψζεσο ηνπ άιαηνο αλά αλαγέλλεζε Αθξηβήο ξχζκηζε ηεο θαηαλαιψζεσο λεξνχ ζ' φιεο ηηο θάζεηο ηεο αλαγέλλεζεο Υεηξνθίλεην κνριφ πνπ εμαζθαιίδεη πξφζζεηε αλαγέλλεζε γηα θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ απνζθιεξπκέλνπ λεξνχ. 6

8 Οη πέληε θάζεηο πνπ εθηεινχληαη ζην ρξφλν κηαο πιήξνπο αλαγελλήζεσο είλαη νη αθφινπζεο: Αληίζηξνθε πιχζε Αλαξξφθεζε άικεο Βξαδεία απφπιπζε Σαρεία απφπιπζε Καλνληθή ιεηηνπξγία θαη παξνρή λεξνχ ζηνλ θάδν γηα εηνηκαζία ηεο άικεο. Σν δνρείν άιαηνο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνλ απνζθιεξπληή θαη ζα είλαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο γηα πεξηζζφηεξεο αλαγελλήζεηο θαη πεξηιακβάλεη: Σν ζάιακν άικεο απφ πνιπαηζπιέλην ή fiberglass, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απεπζείαο επαθή κεηαμχ άιαηνο θαη λεξνχ, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θεθνξεζκέλνπ δηαιχκαηνο άικεο γηα ηηο αλαγελλήζεηο χζηεκα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή ππεξρεηιίζεσο ηνπ λεξνχ, πιαζηηθφ πισηήξα. Σν ζχζηεκα ρξεζηκεχεη επίζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο αλαξξφθεζεο ηεο άικεο έλαληη εηζφδνπ αέξα ζην ζχζηεκα αλαξξφθεζεο. Σν ζπγθξφηεκα ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ νγθνκεηξεηή πνπ ζα κεηξάεη ηελ πνζφηεηα ηνπ δηεξρνκέλνπ λεξνχ θαη ζηελ θαζνξηζκέλε πνζφηεηα λεξνχ ζα δίλεη εληνιή αλαγελλήζεσο ζηελ "ελ ζηάζε" ζπζθεπή πνπ ζα αξρίδεη ηνλ θχθιν ηεο αλαγελλήζεσο ζηελ δεχηεξε ζπζθεπή. Σν ζπγθξφηεκα ζα πεξηιακβάλεη κεηξεηή ζθιεξφηεηαο ν νπνίνο ζα ζέηεη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα φηαλ ε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ ζηελ είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν φξην Παξαζθεπή θαη δηαλνκή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεσο θνπφο ηεο εγθαηαζηάζεσο είλαη ε παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο δεζηνχ λεξνχ ζηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο γηα φζνπο πξνβιέπεηαη ρξήζε δεζηνχ λεξνχ. 7

9 Θεξκαληήξεο Γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεσο γηα ην θηίξην πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ κεραλνζηαζίνπ ζην Β Τπφγεην δχν ζεξκαληήξεο δηπιήο ελέξγεηαο 400 lit. Οη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη απφ ην ιέβεηα, ελψ ζα δηαζέηνπλ επηπιένλ ειεθηξηθή αληίζηαζε σο εθεδξηθή πεγή (4 KW).Απφ ηνπο ζεξκαληήξεο ηξνθνδνηείηαη ην δίθηπν κε λεξφ ζεξκνθξαζίαο 45 νc - 50 νc. Ο ζεξκαληήξαο λεξνχ ζα δηπινχ ηνηρψκαηνο απν ζπγθνιιεηά ραιπβδνειάζκαηα, κε ελαιιάθηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ζ ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνο ην δίθηπν ζα γίλεηαη κέζσ ηξηφδνπ βαιβίδαο θαη αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο Γνρεία δηαζηνιήο Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ζπζηνινδηαζηνιψλ ηνπ λεξνχ ζα εγθαηαζηαζεί δνρείν δηαζηνιήο θιεηζηνχ ηχπνπ κεκβξάλεο (35 lt) γηα θάζε ζεξκαληήξα. Σν δνρείν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπγθνιιεηά ραιπβδνειάζκαηα R St37-2. Δζσηεξηθά ζα θέξεη κεκβξάλε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 110 C. Σν δνρείν ζα θέξεη πνδαξηθά γηα ηελ επί ηνπ δαπέδνπ ζηήξημή ηνπ. Δπίζεο ζα θέξεη αλακνλή γηα ηελ ζχλδεζε ηεο ζσιήλσζεο θαζψο επίζεο αλακνλή γηα ηελ ζχλδεζε καλνκέηξνπ. αλ αέξην πιεξψζεσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί άδσην θαη ζα ξπζκηζζεί απφ ην εξγνζηάζην ζηελ επηζπκεηή ζηαηηθή πίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Δπαλαθπθινθνξία δεζηνύ λεξνύ Απφ ηνπο ζεξκαληήξεο επίζεο μεθηλά ην δίθηπν επαλαθπθινθνξίαο. Σα δίθηπα δεζηνχ λεξνχ θαη επαλαθπθινθνξίαο ζα κνλσζνχλ ζε φιν ην κήθνο ηνπο. Με ηε βνήζεηα θπθινθνξεηή ηνπνζεηεκέλνπ ζην δίθηπν επηζηξνθήο ζα εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο θπθινθνξία δεζηνχ λεξνχ ζηηο ζσιελψζεηο, γηα λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή ζα ειέγρεηαη απφ ζεξκνζηάηε ζην δίθηπν επηζηξνθήο. Ζ αληιία αλαθπθινθνξίαο είλαη ππνινγηζκέλε ζχκθσλα κε ηα ηειηθά κήθε ησλ 8

10 ζσιελψζεσλ. βαιβίδα. ε θάζε θιάδν επαλαθπθινθνξίαο ζα εγθαηαζηαζεί ξπζκηζηηθή Ο θπθινθνξεηήο δεζηνχ λεξνχ ζα είλαη ηχπνπ WILO. Ζ αληιία ζα είλαη πδξνιίπαληε, κνλνβάζκηα, θπγνθεληξηθνχ ηχπνπ, ζηαζεξψλ ζηξνθψλ, 3 βαζκίδσλ ηαρπηήησλ, ρακειήο πίεζεο. Θα είλαη θαηάιιειε γηα αλαθπθινθνξία δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. Ζ ζχλδεζή ηεο κε ην δίθηπν ζα είλαη κέζσ θιαληδψλ. Ζ αληιία ζα είλαη ζπκπαγνχο θαηαζθεπήο γηα ιεηηνπξγία ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη θξαδαζκψλ θαη ζα θέξεη ζεξκηθή κφλσζε ζην πδξαπιηθφ ηκήκα ηεο. Ζ αληιία ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε κε πγξφ ζεξκνθξαζίαο απφ 0νC - 80νC ηνπιάρηζηνλ. Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 bar θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40oC. Μεγίζηε επηηξεπφκελε ζπλνιηθή ζθιεξφηεηα λεξνχ αλαθπθινθνξίαο: 20 d Γίθηπν ζσιελώζεσλ Σα δίθηπα ζσιελψζεσλ θξχνπ λεξνχ xξήζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ "ΡΡ" ηξίηεο γεληάο κε ελίζρπζε ηλψλ πάινπ (FASER) κε απηνγελή ζεξκηθή θφιιεζε ησλ ελψζεσλ πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 20 bar. Οη ζσιήλεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 20 mm 25 mm θαη 32 mm ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 20 bar. Οη ζσιήλεο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο θαη αλαθπθινθνξίαο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ ηξίηεο γεληάο κε ελίζρπζε ηλψλ πάινπ (FASER) ΡΝ 20. Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ ΡΡ κε κεηαιιηθνχο ζσιήλεο ή άιια κεηαιιηθά ζηνηxεία ηνπ δηθηχνπ (π.x. βάλεο) ζα γίλεηαη κε εηδηθά εμαξηήκαηα απφ ΡΡ θνιιεηά πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ζσιήλα ΡΡ θαη βηδσηά κε νξεηxάιθηλν ζπείξσκα πξνο ηελ άιιε πιεπξά. 9

11 ηήξημε ζσιελώζεσλ Σα ζηεξίγκαηα ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλα απφ γαιβαληζκέλν κνξθνζίδεξν (MUΔPRO). Γηα κελ ηα ακφλσηα δίθηπα ζα xξεζηκνπνηνχληαη ζηεξίγκαηα δηκεξή κε ιάζηηxν, γηα δε ηα κνλσκέλα δίθηπα ζα xξεζηκνπνηνχληαη δηκεξή ζηεξίγκαηα xσξίο ιάζηηxν. Μεηαμχ ηνπ ζηεξίγκαηνο θαη ηεο κφλσζεο ζα παξεκβάιιεηαη θνιιάξν απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή PVC. ηηο ζέζεηο πάθησζεο ε ξάγα αλάξηεζεο ζα παθηψλεηαη ζηνλ ηνίxν κέζσ γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνγσληψλ ηνπ ηδίνπ πξνκεζεπηή. Ζ πάθησζε ησλ ζσιελψζεσλ ΡΡ ζα γίλεηαη κέζσ δχν κνπθψλ ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζηεξίγκαηνο Μόλσζε ζσιελώζεσλ Σν δίθηπν δεζηνχ θαη αλαθπθινθνξίαο δεζηνχ λεξνχ xξήζεσο ζα κνλσζεί ζε φιν ην κήθνο ηνπ κε ζεξκνκνλσηηθά θνxχιηα πάxνπο 9 mm (AF/ARMAFLEX θαη θφιια ARMAFLEX 520) Δμαξηήκαηα δηθηύνπ ε θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ βάλλεο ζθαηξηθνχ ηχπνπ (ball valve) κε xεηξνιαβή (CIM 25), γηα κειινληηθή απνκφλσζε ηκεκάησλ. ηα αλψηαηα ζεκεία ησλ θαηαθφξπθσλ θεληξηθψλ δηθηχσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ αληηπιεγκαηηθά (HAMMERTROL) θαη εμαεξηζηηθά 1/2" (SYR) (κφλν ζηα δεζηά λεξά). Γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ πιαζηηθά αθξνθηβψηηα κε νξεηράιθηλα ξαθφξ. Σα αθξνθηβψηηα ζηηο πεξηπηψζεηο ληνπζηέξαο θαη κπαληέξαο ζα εδξάδνπλ επάλσ ζε γαιβαληζκέλε βάζε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή απφζηαζε δεζηνχ θαη θξχνπ. Γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ησλ κπαηαξηψλ, ληπηήξσλ θαη λεξνρπηψλ, θαζψο θαη ησλ ιήςεσλ ιεθαλψλ ζα ηνπνζεηεζνχλ κεηά 10

12 ηηο νξεηxάιθηλεο γσλίεο γσληαθέο βάλλεο νξεηxάιθηλεο ληθεινxξσκέ ζθαηξηθνχ ηχπνπ (ball valve) (CIM). Οη ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο ζα είλαη TOUR & ANDERSON STA. Οη ηξίνδεο βαιβίδεο ζα είλαη αλαινγηθέο, νξεηράιθηλεο επηρξσκησκέλεο κε έδξα απφ TEFLON ηχπνπ COSTER Αληεπίζηξνθεο βαιβίδεο Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα λεξφ ζεξκνθξαζίαο απφ C.Δπίζεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηειείσο πδαηνζηεγή δηαθνπή θαηά ηελ αληίζεηε θνξά ξνήο, γηα δηαθνξά πηέζεσο εθαηέξσζελ ηνπ δίζθνπ ηνπο απφ 0,1-10 αηκφζθαηξεο. Σν ζψκα απηψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ νξείραιθν. Οη έδξεο ησλ βαιβίδσλ θαη ηνπ δίζθνπ θαη γεληθά ηα κε νξεηράιθηλα ηκήκαηα απηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα Μαλόκεηξα Σα καλφκεηξα ζα είλαη νξεηράιθηλα γηα πεξηνρή πηέζεσλ 0-10 bar, δηακέηξνπ δίζθνπ 100 mm πεξίπνπ, ππνδνρή ζπλδέζεσο 1/2", ηχπνπ "METRONEX". Κάζε καλφκεηξν ζα ζπλνδεχεηαη απφ νξεηράιθηλν θξνπλφ δχν δηεπζχλζεσλ. 11

13 2.2 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ Γεληθά Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απνρεηεχζεσο ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ηνπ θηηξίνπ. Όια ηα αθάζαξηα ζα ζπιιέγνληαη κέζσ δηθηχνπ θαη ζα νδεγνχληαη ζηνλ ηέιεηνη απνδέθηε δίθηπν απνρέηεπζεο. Οη πδξαπιηθνί ππνδνρείο απνρεηεχνληαη κέζσ νξηδφληησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ηα νπνία νδεγνχληαη ζε ππφγεην δίθηπν απνρέηεπζεο ζηελ νξνθή ηνπ Γ ππνγείνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αθάζαξηα θαηαιήγνπλ ζε θιεηζηφ θξεάηην ηχπνπ Compact. Σν θξεάηην ζα θέξεη δίδπκεο αληιίεο κε θνπηήξεο. Απφ ην θξεάηην ηα ιχκαηα ζα αληινχληαη ζηνλ αγσγφ απνρέηεπζεο. ηηο βάζεηο ησλ ζηειψλ θαη ζε αιιαγέο δηεπζχλζεσλ ζα ηνπνζεηνχληαη ηάπεο θαζαξηζκνχ. ε νδεχζεηο ζην δάπεδν ζα δεκηνπξγεζνχλ θξεάηηα ειέγρνπ ζηεγαλά κε αεξνζηεγέο θάιπκκα. ε νδεχζεηο ζηηο νξνθέο νη ηάπεο ζα είλαη εκθαλείο. Πξηλ ηελ ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ θξεάηην ηεο απνρέηεπζεο ζα ηνπνζεηεζεί κεραλνζίθσλαο θιεηζηνχ ηχπνπ κε αεξηζκφ κέζα ζε θξεάηηα Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζσιελώζεσλ Σν δίθηπν ζσιελψζεσλ απνρεηεχζεσο θαη εμαεξηζκνχ ηνπο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PΡ θαηά DIN 19560, γηα ηελ ηνπνζέηεζε κέζα ζην θηίξην θαη γηα ηνπνζέηεζε ζε ςεπδνξνθέο (ερνκνλσκέλν πνιππξνππιέλην). Δηδηθά ηα δίθηπα πνπ νδεχνπλ θάησ απφ ηηο εδαθφπιαθεο ησλ θηηξίσλ ζα εγθηβσηίδνληαη κέζα ζε ζθπξφδεκα, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ξσγκέο πνπ κπνξεί λα πάζνπλ απφ πηζαλή κειινληηθή θαζίδεζε ηνπ κπαδψκαηνο. Σα δίθηπα απνρέηεπζεο πνπ νδεχνπλ ζηελ νξνθή ησλ ρψξσλ εληφο ηεο ςεπδνξνθήο θαζψο θαη ηα θαηαθφξπθα δίθηπα πνπ δηέξρνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ζα είλαη απφ ερνκνλσκέλν πνιππξνππιέλην κε ζπλδέζεηο ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ. Σα εκθαλή ηκήκαηα θαη θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ αξρηηέθηνλα ζα 12

14 θαηαζθεπαζηνχλ απφ ρπηνζίδεξν ζσιήλα. Οη εγθαηαζηάζεηο απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ζα είλαη ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε ζηεγαλέο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο πηέζεηο πγξψλ θαζψο επίζεο ζηεγαλέο ζηα αέξηα πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Απνξξνέο ή ππεξρεηιίζεηο απφ δνρεία λεξνχ ή άιιεο δηαηάμεηο πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ δίθηπν πφζηκνπ λεξνχ δελ ζα ζπλδένληαη άκεζα κε ην δίθηπν απνρεηεχζεσο. Ζ απνρέηεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ειεχζεξα ζε άιιν ππνδνρέα είηε κέζσ αλνηρηνχ ρσλνχ. Οη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη κε εληαία θιίζε, κεηαμχ δηαδνρηθψλ ζεκείσλ επηζθέςεσο. Ζ θιίζε ησλ ζσιελψζεσλ ζε νξηδφληηα δίθηπα δελ ζα μεπεξλάεη ην 5%. ε πεξηπηψζεηο κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 5% ζα θαηαζθεπάδνληαη θξεάηηα πηψζεσο. Αιιαγέο δηεπζχλζεσο ζε νξηδφληηα δίθηπα ζα γίλνληαη κφλν κε εηδηθά ηεκάρηα 15ν, 30ν, 45ν. Όιεο νη ζπλδέζεηο θαη δηαθιαδψζεηο ζα γίλνληαη κε εηδηθά ηεκάρηα. Όιεο νη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη κε θιίζε ψζηε λα αδεηάδνπλ ηειείσο κε ηελ βνήζεηα ηεο βαξχηεηαο. Τδξαπιηθνί ππνδνρείο ησλ νπνίσλ νη βαιβίδεο απνξξνήο θέξνπλ δηαηάμεηο ζθξαγίζεσο (π.ρ. ληπηήξεο, λεξνρχηεο) ζα έρνπλ αζθαιείο δηαηάμεηο ππεξρεηιίζεσο. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζσιήλσζε δηέξρεηαη απφ δάπεδα ζα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ελφο ρψξνπ απφ ηνλ άιιν κε ηελ βνήζεηα ελφο άιινπ ζσιήλα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ, ζσιήλα πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζην πάρνο ηνπ δαπέδνπ κέζα απφ ηνλ νπνίν δηέξρεηαη ε ζσιήλσζε. Μεηαμχ ησλ δχν ζσιήλσλ ζα ηνπνζεηείηαη ζηεγαλσηηθφ πιηθφ. (Ίδηα θαηαζθεπή ζα γίλεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαηξήζεσο εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ή νξνθψλ) Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία εμαξηεκάησλ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ Tα θξεάηηα ζα είλαη φια θαηαζθεπαζκέλα απφ ζθπξφδεκα θαη ζα θέξνπλ ζηεγαλά θαιχκκαηα αινπκηλίνπ ηχπνπ ζθάθεο θαηάιιεια γηα παξαιαβή ηειεηψκαηνο ηνπ δαπέδνπ, ηχπνπ PASSAVANT. Σάπεο θαζαξηζκνχ ζσιελσηέο. Θα ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζην ζσιήλα ζηα ζεκεία πνπ δελ είλαη πξνζηηά γηα λα ηνπνζεηεζεί ηάπα ηχπνπ θαπάθη. Θα είλαη εμ' νινθιήξνπ πιαζηηθέο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KESSEL UNIVA STAUFIX. Οη ηάπεο δαπέδνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθηχσλ κέζα ζηα WC ζα είλαη 13

15 αλνμείδσηεο. Σν ζηθφλη ησλ λεξνρπηψλ ζα είλαη πιαζηηθφ, ηχπνπ U (VIEGA ή NICOLL) κε αλακνλή γηα ηελ ζχλδεζε ζσιήλσζεο ζπκππθλσκάησλ FCU φπνπ πξνβιέπεηαη. Σν ζηθφλη ηεο ληνπδηέξαο ζα είλαη ηχπνπ ζράξαο ζε κήθε αλάινγα κε ην κήθνο ηεο θάζε ληνπδηέξαο ηχπνπ Dollmer Ceraline. Σν ζηθφλη ηνπ ληπηήξα ζα είλαη πιαζηηθφ, ηχπνπ U (VIEGA /4 x 50 mm). O κεραλνζίθσλαο, πξηλ ην θξεάηην άληιεζεο, ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηάπεο ειέγρνπ θαη κίθα αεξηζκνχ. Σν θξεάηην ιπκάησλ ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ (compact) κε δηπιέο αληιίεο κε θνπηήξεο θαη πίλαθα απηνκαηηζκνχ. Σν θξεάηην ζα θέξεη αεξηζκφ κε θίιηξν ελεξγνχ άλζξαθα. 14

16 2.3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΡΓΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ Γεληθά ην αληηθείκελν ηεο άξδεπζεο πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ άξδεπζεο θαη ηα θξεάηηα άξδεπζεο. Σν δεπηεξεχνλ δίθηπν άξδεπζεο θαζψο θαη ηα δίθηπα απηνκαηηζκνχ πνπ πξνέθπςαλ απφ εηδηθή θεπνηέρλε κειέηε. ην αληηθείκελν ηεο απνρέηεπζεο νκβξίσλ πεξηιακβάλεηαη ε απνρέηεπζε απφ ηα δψκαηα κέζσ θαηαθφξπθσλ πδξνξξνψλ θαη ε ζπιινγή ηνπο ζε θεληξηθή δεμακελή. Δλ ζπλερεία δίθηπν νκβξίσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαηαιήγεη ζε θεληξηθφ θαλάιη drainage Λεηηνπξγία Γεμακελήο Άξδεπζεο Οκβξίσλ Σν δίθηπν νκβξίσλ ηεο θαηνηθίαο ζα θαηαιήγεη ζε δεμακελή ζπιινγήο νκβξίσλ 20m3 ζην θάησ κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ. Ζ δεμακελή νκβξίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ άξδεπζε. Ζ αξρηθή πιήξσζε ηεο δεμακελήο ζα γίλεηαη απφ ην δίθηπν νκβξίσλ κέζσ θίιηξνπ. Θα ππάξρεη θαη βνεζεηηθή πιήξσζε απφ ηελ παξνρή πδξνδφηεζεο απεπζείαο θαη φρη κέζσ πηεζηηθνχ. Ζ ελαιιαγή αξρηθήο θαη βνεζεηηθήο πιήξσζεο ζα γίλεηαη απφ ειεθηξνβάλλα. ηε δεμακελή ζα ηνπνζεηεζεί θινηέξ κε πίλαθα φπνπ ζα δίλεη θαη αιάξκ θάησ ζηάζκεο, νπφηε ζα πξέπεη λα γίλεη αιιαγή πιήξσζεο απφ ειεθηξνβαλα γηα ην δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ (ζε πεξίπησζε ζέξνπο). Πξνηείλεηαη ε πιήξσζε ηεο δεμακελήο νκβξίσλ άξδεπζεο απφ ην δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ λα γίλεηαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο φπνπ ε δήηεζε γηα πφζηκν λεξφ είλαη κεδακηλή. ηε δεμακελή ζα ηνπνζεηεζεί ππνβξχρηα αληιία κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο. Σα ζηνηρεία ηεο αληιίαο δφζεθαλ βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θεπνηερληθήο κειέηεο. Ζ αληιία ζα ηξνθνδνηεί έλαλ ζπιιέθηε κε δχν απνρσξήζεηο. Ζ πξψηε αλαρψξεζε ζα είλαη ην πξσηεχνλ δίθηπν άξδεπζεο. Ζ δεχηεξε ζα είλαη γηα εθηφλσζε ηεο δεμακελήο ζην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ. Ζ ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο γίλεηαη απφ ειεθηξνβάλεο. 15

17 2.3.3 Τπνβξύρηα αληιία ύληνκε πεξηγξαθή Οη αληιίεο ζα είλαη ππνβξχρηεο αλνμείδσηεο, κε πηεξσηέο θαη βαζκίδεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή άιια ζπλζεηηθά πιηθά. Θα εμππεξεηνχλ ηελ άληιεζε απφ γεσηξήζεηο, πεγάδηα θαη δεμακελέο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν ηνπιάρηζην 50gr/m Πξνδηαγξαθέο Τδξαπιηθό ζύζηεκα Σν θφκπιεξ θαη ε θιάληδα γηα εθαξκνγή ζε θηλεηήξεο κε αληιία, δηαζηάζεηο θαη εγθαηάζηαζε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΝΔΜΑ. Θα θέξεη ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηελ θεθαιή ηεο αληιίαο θαη ελδηάκεζν έδξαλν ζε θάζε βαζκίδα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή έδξαζε ηνπ άμνλα. Ζ δηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο-απνζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δαθηπιίσλ θαη εδξάλσλ ζα είλαη εχθνιε. Θα εμαζθαιίδεη ζπκπαγή πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ Κηλεηήξαο Ο θηλεηήξαο ζα είλαη κνλνθαζηθφο ή ηξηθαζηθφο, κε ππνθείκελνο ζε δηάβξσζε, κε κεκνλσκέλεο πεξηειίμεηο ζε εξκεηηθά ρπηφ ζηάηνξα γηα απ επζείαο εθθίλεζε. Ο ζηάηνξαο ζα είλαη ρπηνχ ηχπνπ, ζηεγαλνπνηεκέλνο, εκπνηηζκέλνο ζε ξεηίλε θαη ζα θέξεη απηνιηπαηλφκελα έδξαλα ή νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν έδξαζεο πνπ δελ απαηηεί ζπληήξεζε. Ζ ςχμε ηνπ θηλεηήξα ζα γίλεηαη κέζσ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ έμσ απφ ηνλ θηλεηήξα Ο θηλεηήξαο ζα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP58 (IEC 34-5) θαη θιάζε κφλσζεο F (IEC 85) κε ιεηηνπξγία ζηηο 2900 rpm ζε ζχλδεζε δηθηχνπ 230/380V 50Hz. 16

18 Πίλαθαο ειέγρνπ Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ησλ αληιηψλ ζα πεξηιακβάλεη 3 ειεθηξφδηα ζηάζκεο θαη πίλαθα απηνκαηηζκνχ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγία. Ζ αληιία πνπ ζα είλαη ζε ιεηηνπξγία ζα ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ηα ειεθηξφδηα ζε 3 ζηάζκεο. [Καησηέξα ζηάζκε: ζηάζε, αλσηέξα ζηάζκε: εθθίλεζε, αλσηάηε ζηάζκε: ζήκα θηλδχλνπ]. Πξνβιέπεηαη επίζεο ζχζηεκα ελαιιαγήο ηεο ζεηξάο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ αλά δεχμε. Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ησλ αληιηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο απηνκαηηζκνχο πξνβιέπεηαη ζηεγαλφο ΗΡ 54. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα αθφινπζα: Δλζσκαησκέλε ειεθηξνληθή πξνζηαζία θηλεηήξα αλά αληιία. Απελεξγνπνίεζε αληιίαο γηα πξνζηαζία απφ έιιεηςε λεξνχ. Δπηινγή Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία-0-απηφκαηε ιεηηνπξγία αλά αληιία. Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο αλά αληιία Γεληθή έλδεημε βιάβεο θαη γεληθή έλδεημε ιεηηνπξγίαο ςπρξψλ επαθψλ (ζχλδεζε κε BMS) ηνηρεία θαηαζθεπήο ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο θάζνληαη νη αληιίεο. Οη βάζεηο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηνζίδεξν. Οη αληιίεο ζα δηαζέηνπλ ηξνθνδνηηθά θαιψδηα ζηεγαλά επαξθνχο κήθνπο. Οη ζσιήλεο θαηαζιίςεσο ησλ αληιηψλ ζα είλαη κεηαιιηθνί απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα, θαη ζα θέξνπλ βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη απνθξαθηηθέο ρπηνζηδεξέο κε έδξεο απφ αλνμείδσην ράιπβα. 17

19 Τιηθό θαηαζθεπήο Τιηθφ αληιίαο : Αλνμείδσηνο ράιπβαο DIN AISI 304 ή 316L Τιηθφ πηεξσηήο : Αλνμείδσηνο ράιπβαο DIN AISI 304 ή 316L ή απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Τιηθφ θηλεηήξα : Αλνμείδσηνο ράιπβαο DIN AISI 304 ή 316L Γαθηχιηνη ζηεγαλνπνίεζεο : Διαζηνκεξέο EPDM πλνιηθέο επηδόζεηο Οη αληιίεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα εθθνξηψλνληαη ζην Δξγνηάμην κεηά πξνζνρήο, γηα ηελ απνθπγή θαθψζεσλ, νπνησλδήπνηε θζνξψλ πνπ ηηο θαζηζηνχλ αθαηάιιειεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Ζ απφζεζε ηνπο ζην Δξγνηάμην ζα γίλεηαη ζε ρψξν απνζήθεπζεο πξνζηαηεπκέλν απφ πγξαζία, ζθφλε, νηθνδνκηθά πιηθά (ζνβάδεο, αζβέζηε, ρξψκαηα θ.ιπ.) θαη ινηπνχο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ ζα ηνπο πξνθαινχζαλ δηαβξψζεηο θαη θζνξέο Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία Γηα ηελ εγθαηάζηαζε άξδεπζεο Tν δίθηπν ζσιελψζεσλ άξδεπζεο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο (ΡΔ) πηέζεσο 10 atm., θαηά DIN 8074/8075 θαη Pr EN Σα ππφγεηα δίθηπα ζα νδεχνπλ ζε ραλδάθηα βάζνπο cm θπκαηλφκελα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο. Σα ραλδάθηα ζα δηαζηξψλνληαη κε άκκν ζαιάζζεο ηνπιάρηζηνλ 10 cm πάλσ θαη θάησ απν ηηο ζσιελψζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πιεξνχληαη κε ηα πξντφληα εθζθαθήο. Οη πδξνιεςίεο πνπ πξνβιέπνληαη ππφγεηεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηα ππφγεηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ρσλεπηέο ζε ηζηκέληηλα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα δηαζηάζεσλ 50Υ50 cm κε απιά ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα θαη ζα απνηεινχληαη απφ ηκήκα ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνπ δηακέηξνπ 1 βαξέσο ηχπνπ, πξάζηλε εηηθέηηα (ISO MEDIUM), απν ζθαηξηθφ θξνπλφ δηακέηξνπ 3/4 θαη ξαθφξ θαηάιιειν γηα εχθνιε πξνζαξκνγή εχθακπηνπ ζσιήλα πνηίζκαηνο κέζσ ηαρπζπλδέζκνπ, θαζψο θαη αλακνλή 3/4 γηα 18

20 ζχλδεζε ειεθηξνβάλλαο απηφκαηνπ πνηίζκαηνο. ε φια ηα θξεάηηα ζα θαηαιήγεη δίθηπν θαισδηψζεσλ ΝΤΤ 2Υ1,5 mm2 ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο. Σα θαιψδηα ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ θεληξηθνχ κεραλνζηαζίνπ. Ζ άξδεπζε ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηε δεμακελή ζπιινγήο νκβξίσλ. Ζ δεμακελή ζα ηξνθνδνηείηαη ή απφ ηα φκβξηα ή απεπζείαο απφ ηνλ πδξνκεηξεηή. ηε δεμακελή ζα ηνπνζεηεζεί ππνβξχρηα αληιία Γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο νκβξύσλ Οη δηαηάμεηο ζπιινγήο νκβξίσλ ζηα δψκαηα ζα είλαη απφ πνιππξνππιέλην κε δηάηαμε θαηαθξάηεζεο ζηεξεψλ (ζνισηή ζράξα) ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DALLMER 81 D ή 82D θαηά πεξίπησζε (γηα νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε έμνδν). Οη ρπηνζηδεξέο ζράξεο ζα είλαη ηχπνπ PASSAVANT. Σα θαλάιηα ζπιινγήο νκβξίσλ ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπεζηέξα κε ζράξεο απφ καληέκη ελδ. ηχπνπ MEADRAIN C / CLIPFIX 20/10 mm, αληνρήο ηνπιάρηζηνλ Β125 θαηά DIN

21 3. ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΔΞΑΔΡΗΜΟ 3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ην αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη: Ο θιηκαηηζκφο ησλ θπξίσλ ρψξσλ. Ο εμαεξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ινπηξψλ ρψξσλ. θαη φισλ ησλ ηπθιψλ Κιηκαηηζκόο θύξησλ ρώξσλ Γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ θπξίσλ ρψξσλ (ςχμε/ ζέξκαλζε) πξνβιέπνληαη αλεμάξηεηεο ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ δηαηξνχκελεο αληιίαο ζεξκφηεηαο κεηαβιεηήο παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ (VRV). Τπάξρνπλ πέληε (5) ζπζηήκαηα VRV πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ θαηνηθία. Σα ζπζηήκαηα είλαη ζπλνιηθήο ηζρχνο 32 HP (90 KW). Οη εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειε ζέζε ζηνλ ππφγεην ρψξν απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο εζσηεξηθέο κε ην θαηάιιειν δίθηπν ζσιελψζεσλ ςπθηηθνχ κέζνπ θαη θαισδηψζεσλ απηνκαηηζκψλ κέζσ ελφο Ζ/Μ θαλαιηνχ πνπ ζπλδέεη ηνλ ππφγεην ρψξν κε ην ιεβεηνζηάζην ηεο θαηνηθίαο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ βάζεηο απφ ζίδεξν. Οη αλεκηζηήξεο απφξξηςεο ησλ εμσηεξηθψλ κεραλεκάησλ ζα ζπλδεζνχλ κε αεξαγσγνχο κε ηα αληίζηνηρα αλνίγκαηα ζην πιατλφ ηνηρίν. Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπέο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα θξπθή ηνπνζέηεζε ζηελ ςεπδνξνθή θαη ζχλδεζε κε αεξαγσγνχο. Οη ζπζθεπέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίηνηρν ρεηξηζηήξην. Θα ππάξρνπλ θαη δχν (2) γεληθά ρεηξηζηήξηα ησλ κνλάδσλ έλα θνληά ζηελ θεληξηθή έμνδν θαη έλα ζην γξαθείν ηνπ Ά νξφθνπ. Ο αέξαο ζα πξνζάγεηαη ζην ρψξν κέζσ δηθηχνπ αεξαγσγψλ θαη ζηνκίσλ. Μέξνο ηνπ αέξα επηζηξέθεη ζηελ κνλάδα κέζσ ζηνκίνπ θαη δηθηχνπ 20

22 αεξαγσγψλ. Ο ππφινηπνο αέξαο ζα απνξξίπηεηαη έκκεζα κέζσ ηνπ εμαεξηζκνχ ησλ WC. Οη κνλάδεο ζα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν θίιηξν. Οη ζπλδέζεηο αεξαγσγψλ κνλάδσλ ζα γίλνληαη κέζσ εχθακπησλ ζπλδέζκσλ (trevira). ην ρψξν ηεο θάβαο ζην Ά ππφγεην πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν εκθαλψλ θιηκαηηζηηθψλ ηχπνπ Carrier 43ADF Δμαεξηζκόο ινπηξώλ θαη ινηπώλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ Γηα ηνλ εμαεξηζκφ ησλ ινπηξψλ πξνβιέπνληαη αλεμάξηεηα ηνπηθά δίθηπα ζηνκίσλ αλαξξφθεζεο απφξξηςεο, αεξαγσγψλ κέζα ζηελ ςεπδνξνθή θαη αλεκηζηήξσλ Κιηκαηηζκόο Υώξνπ Δζσηεξηθήο Κ.Γ ηνλ ρψξν ηεο εζσηεξηθήο ΚΓ. ζα ηνπνζεηεζεί κεράλεκα θιηκαηηζκνχ ηχπνπ menerga , ην νπνίν ζα ζπλδεζεί ζε δηαθνξεηηθή εμσηεξηθή κνλάδα. 3.2 ΤΣΖΜΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ VRV INVERTER Γεληθά Σν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ζα είλαη απεπζείαο εθηφλσζεο, πνιπδηαηξνχκελν, πνιιαπιψλ θιηκαηηδφκελσλ δσλψλ κεηαβιεηνχ φγθνπ ςπθηηθνχ κέζνπ (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ κία εμσηεξηθή κνλάδα (αληιία ζεξκφηεηαο) αλεμάξηεηε αλά δψλε θαη αληίζηνηρα πνιιαπιέο εζσηεξηθέο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο θάζε κία ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ. Δάλ απαηηείηαη, γηα ηελ πξνζαγσγή πξνθιηκαηηζκέλνπ λσπνχ αέξα θαη ηαπηφρξνλα ηνλ εμαεξηζκφ ησλ ρψξσλ κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (αλάθηεζε ζεξκφηεηαο κε πξνθιηκαηηζκφ ηνπ λσπνχ αέξα απφ ην ξεχκα ηνπ 21

23 εμαεξηζκνχ), ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αλεμάξηεηεο κνλάδεο αεξηζκνχ αλά δψλε κε ελαιιάθηε αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 74%. Οη κνλάδεο λσπνχ ζα ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε αληίζηνηρεο εζσηεξηθέο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο VRV, θαη ζα παξέρνπλ κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ αεξαγσγψλ ζε θάζε δψλε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα λσπνχ αέξα. Ζ δηαζηαχξσζε ησλ δχν ξεπκάησλ αέξα (λσπνχ-εμαεξηζκνχ) ή ε By-pass (Free cooling) ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αεξηζκνχ ζα απνθαζίδεηαη απηφκαηα απφ ηελ κνλάδα αεξηζκνχ, αθνχ ιεθζνχλ ππ'φςε νη παξαθάησ παξάκεηξνη: Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο Θεξκνθξαζία εζσηεξηθνχ ρψξνπ Δπηζπκεηή ζεξκνθξαζία Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθψλ κνλάδσλ VRV H ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βαζίδεηαη ζηε ρξήζε δχν (2) πηεδνζηαηψλ γηα ην ςπθηηθφ κέζν (έλαο γηα ηελ ρακειή θαη έλαο γηα ηελ πςειή πίεζε), ψζηε λα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπκπηεζηψλ θαη ε παξνρή ςπθηηθνχ κέζνπ πξνο ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο. Κάζε εμσηεξηθή κνλάδα ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε εζσηεξηθέο κνλάδεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη απνδφζεσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε έλα ςπθηηθφ θχθισκα θαη λα ειέγρνληαη αλεμάξηεηα. Οη κεγάιεο εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα δηαζέηνπλ απαξαίηεηα δχν ζπκπηεζηέο εξκεηηθνχ ηχπνπ scroll γηα κεγαιχηεξε επειημία θαη νηθνλνκία θαηά ηελ ιεηηνπξγία θαη θαηά ηελ ζπληήξεζε ή βιάβε. Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ ζπκπηεζηήο ζα είλαη ηχπνπ INVERTER (κεηαβιεηήο ζπρλφηεηαο) ηθαλφο λα κεηαβάιιεη ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ γξακκηθά κε αλάινγε θαηαλάισζε ηζρχνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ςπθηηθψλ ή ζεξκηθψλ θνξηίσλ, εμαζθαιίδνληαο απηνλνκία ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη αλεμάξηεηε ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε ρψξν. Γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζε κεξηθά θνξηία θαη γηα ηελ απφθξηζε αθφκε θαη ζε ιεηηνπξγία κίαο κφλν εζσηεξηθήο κνλάδαο (κε κηθξφηεξε απφδνζε 8000 Btu/h) θάζε εμσηεξηθή κνλάδα ζα έρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ % 22

24 Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο φκσο θάζε εμσηεξηθήο κνλάδαο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλέιζεη ζην 130% ηεο νλνκαζηηθήο απφδνζεο. Σα αλσηέξσ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα θαη γηα ηελ επίηεπμε ηδηαίηεξα ρακεινχ ξεχκαηνο εθθίλεζεο. ε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο κηαο κφλν εζσηεξηθήο κνλάδαο (ή ζην 8% ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο) αλά ζχζηεκα, ε εμσηεξηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη φρη ON-OFF ιφγσ αδπλακίαο ειέγρνπ απφδνζεο κε απνηέιεζκα ην πάγσκα ηνπ ζηνηρείνπ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο θαη επαλαθνξάο θάζε ζχζηεκα πξέπεη λα επαλέξρεηαη απηφκαηα ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ (auto power falilure restart). Ζ δπλαηφηεηα απηφκαηεο επαλεθθίλεζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί, αλ απηφ είλαη επηζπκεηφ, γηα θάζε κεκνλσκέλε εζσηεξηθή κνλάδα, γηα ηελ πεξίπησζε κεξηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ απφ Ζ/Ε. Σν πξαγκαηηθφ κήθνο ζσιήλσζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηάζεη κέρξη 100 κέηξα (απφζηαζε εμσηεξηθήο κνλάδαο θαη δπζκελέζηεξεο εζσηεξηθήο), ρσξίο φκσο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ζην ζπλνιηθφ κήθνο ζσιήλσζεο φινπ ηνπ θπθιψκαηνο. Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα είλαη κέρξη 50 κέηξα, ρσξίο ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ειαηνπαγίδσλ. Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ελφο θπθιψκαηνο ζα είλαη κέρξη 15 κέηξα. Κάζε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ κε επίηνηρν ηνπηθφ ρεηξηζηήξην ζε απφζηαζε κέρξη 500 κέηξα. Δπίζεο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη γηα ηνλ θεληξηθφ έιεγρν λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ αλά ζχζηεκα θαη ελαιιαθηηθά κε ζχζηεκα ειέγρνπ κέζσ PC computer. 23

25 3.2.2 Δμσηεξηθή κνλάδα Ζ εμσηεξηθή κνλάδα αληιία ζεξκφηεηαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε, θαη ζα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εμήο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο : ΦΤΞΖ: ΘΔΡΜΑΝΖ: Απφ - 5 C C Απφ - 15 C C Θα απνηειείηαη απφ δχν κεκνλψκελνπο θαη φρη ζην ίδην θέιπθνο ζπκπηεζηέο scroll, ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ κνλάδσλ πάλσ απφ 5ΖΡ, ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελφο λα κε ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε θαη ησλ δχν καδί, θαη έλαλ ζπκπηεζηή scroll ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξνηέξσλ κνλάδσλ, αμνληθνχο αλεκηζηήξεο, ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, ζσιελψζεηο, θαισδηψζεηο θαη απηνκαηηζκνχο. Οη εμσηεξηθέο κνλάδεο κεγάινπ κεγέζνπο ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ αθφκε θη αλ ν έλαο ζπκπηεζηήο ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο. Ο έλαο απφ ηνπο δχν ζπκπηεζηέο scroll ζα ξπζκίδεη ηελ απφδνζή ηνπ κε γξακκηθφ έιεγρν βεκάησλ ιεηηνπξγίαο κέζσ INVERTER θαη ν δεχηεξνο ζα ιεηηνπξγεί κε ON-OFF CONTROL. Ο ζπκπηεζηήο ΗΝVERTER ζα ξπζκίδεη ζπλερψο ηηο ζηξνθέο ηνπ, κεηαβάιινληαο ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ ηάζε. Ζ ζπρλφηεηα ζα κεηαβάιιεηαη απφ 30 έσο 116 Hz ζε 13 ηνπιάρηζηνλ βήκαηα ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλάδαο 5 ΖΡ θαη απφ 30 έσο 116 Hz ζε 21 ηνπιάρηζηνλ βήκαηα ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ. Σν ξεχκα εθθίλεζεο ηνπ INVERTER δελ ζα μεπεξλά ηα 7Α. ηνλ ζπκπηεζηή ζα ππάξρεη πξφζζεην έιαζκα ζπγθξάηεζεο ησλ ειαηεξίσλ ζηήξημήο ηνπ, γηα ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο κεγαιχηεξεο ησλ 50 Hz. Δπίζεο, ηα ηπιίγκαηα ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία θαη ε απνθπγή θηλδχλσλ ιφγσ ηεο ζπλερνχο κεηαβαιιφκελεο ζπρλφηεηαο θαη ηάζεο. Οη ζπκπηεζηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ειεθηξηθφ ζεξκαληήξα γηα ηελ 24

26 απνθπγή ζπκπχθλσζεο ηνπ ιαδηνχ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Σα κεγέζε ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζα πεξηιακβάλνπλ φιε ηελ γθάκα απνδφζεσλ, απφ 8000 έσο Btu/h, γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εμσηεξηθψλ κνλάδσλ. Απνθεχγεηαη έηζη ε ππεξδηαζηαζηνιφγεζε κνλάδσλ ζε ρψξνπο κε κηθξέο απψιεηεο ηεο ηάμεο ησλ 8000 Btu/h ή θαη κηθξφηεξεο. Ζ αληιία ζεξκόηεηαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηξνθνδφηεζε απφ ηξηθαζηθφ δίθηπν 380 V, 50 Hz, ελψ ε ζηάζκε ζνξχβνπ ηεο δελ ζα μεπεξλά ηα 57 db(a) γηα ηα κεγάια κεραλήκαηα θαη ηα 54 db(a) γηα ην κεράλεκα ησλ 5 ΖΡ, ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο θαη ζε απφζηαζε ελφο κέηξνπ απφ ηελ κνλάδα θαη 1.5 κέηξνπ χςνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ζηελ ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά 3 dba επηπιένλ ηνπιάρηζηνλ κέζσ θάπνηαο εληνιήο (night set-back). Οη νλνκαζηηθέο απνδφζεηο ησλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα επηηπγράλνληαη ζηηο πην θάησ ζπλζήθεο: ΦΤΞΖ: Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο = 35 C Θεξκνθξαζία εζσηεξηθνχ ρψξνπ =27 CDΒ/19.5 CWB ΘΔΡΜΑΝΖ: Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο = 7 CDΒ/6 CWB Θεξκνθξαζία εζσηεξηθνχ ρψξνπ = 21 C Ζ ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκψλα, ζα είλαη απξφζθνπηε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ελψ ε πηψζε απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 0 C εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία : πηψζε απφδνζεο 7% - 5 C εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία : πηψζε απφδνζεο 16.5% -10 C εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία : πηψζε απφδνζεο 22% Δζσηεξηθέο κνλάδεο Οη εζσηεξηθέο κνλάδεο ζα είλαη ηχπνπ θαζέηαο ςεπδνξνθήο 2 ή 4 θαηεπζχλζεσλ. Ζ κνλάδα ηχπνπ θαζέηαο ςεπδνξνθήο ζα πεξηιακβάλεη πεξίβιεκα απφ 25

27 γαιβαληζκέλν ραιπβδνέιαζκα, ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, αλεκηζηήξα, standard αληιία ζπκππθλσκάησλ κε καλνκεηξηθφ χςνο 0.5 m ηνπιάρηζηνλ. Έηζη ζα είλαη έηνηκε γηα ζχλδεζε κε ηα δίθηπα ςπθηηθνχ κέζνπ, απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ απφδνζε ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη βάζεη ησλ νλνκαζηηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη παξνρψλ αλεκηζηήξα θη φρη κε αχμεζε ηεο παξνρήο ζε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο κνλάδεο, πξάγκα ην νπνίν ζα έρεη επίπησζε ζηε ζηάζκε ζνξχβνπ θαη ζηελ ηδηαίηεξα ρακειή ζεξκνθξαζία εμφδνπ αέξα κε απνηέιεζκα ηα θξχα ξεχκαηα. Ο αλεκηζηήξαο ζα είλαη δηπιήο αλαξξφθεζεο, πνιιαπιψλ πηεξπγίσλ, θαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο, εμαζθαιίδνληαο ρακειή ζηάζκε ζνξχβνπ θαη ιεηηνπξγία ρσξίο ηαιάλησζε. Κάζε κνλάδα ζα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε επίηνηρν ρεηξηζηήξην (remote controller) θαη κε θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ ή κε ζχζηεκα ειέγρνπ κέζσ PC computer. Ζ δηεχζπλζε (address) θάζε εζσηεξηθήο κνλάδαο ζα ηίζεηαη απηφκαηα ζε πεξίπησζε αλεμάξηεηνπ ή νκαδηθνχ (group) ειέγρνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε θεληξηθνχ ειέγρνπ ζα ηίζεηαη κέζσ ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ πγξνχ θξπζηάιινπ. Κάζε εζσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ειεθηξνληθή εθηνλσηηθή βαιβίδα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ αλεμάξηεηα. Ο έιεγρνο ηεο ειεθηξνληθήο εθηνλσηηθήο βαιβίδαο ζα γίλεηαη κε microcomputer κέζσ αηζζεηεξίνπ επηζηξνθήο ηνπ αέξα θαη αηζζεηεξίσλ ειέγρνπ ηεο ππεξζέξκαλζεο. Σν απαηηνχκελν χςνο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 40 cm κηθηφ χςνο ςεπδνξνθήο ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλάδαο θαζζέηαο ςεπδνξνθήο. Kάζε εζσηεξηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα ιήςεο λσπνχ αέξα (έσο θαη 100%). Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 48 dba ζηε πςειή ηαρχηεηα θαη ηα 39 dba ζηελ ρακειή ζε 26

28 έλα κέηξν απφζηαζε απφ ηελ κνλάδα νξηδφληηα ή 1.5 m θαηαθφξπθα. Κάζε εζσηεξηθή κνλάδα ηχπνπ θαζζέηαο ςεπδνξνθήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληιία ζπκππθλσκάησλ (standard) κε καλνκεηξηθφ χςνο 50 cm Έιεγρνο εζσηεξηθώλ κνλάδσλ θαη επίηνηρν ρεηξηζηήξην (remote controller) Μηθξνεπεμεξγαζηήο H επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζα ειέγρεηαη θαη ζα επηηπγράλεηαη κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή, φπνπ ε επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία αέξα επηζηξνθήο, ζεξκνθξαζίεο αέξηνπ θαη πγξνχ ςπθηηθνχ, επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ θιπ) θαη νη δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο (άλνηγκα - θιείζηκν εθηνλσηηθήο, ηαρχηεηα αλεκηζηήξα) ζα γίλνληαη κε ηελ κέζνδν αλαινγηθήο - δηαθνξηθήο ξχζκηζεο (P.I.D.C.: Proportional Integral Derivative Control). Ζ θάζε εζσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε πξφγξακκα απηνδηάγλσζεο γηα εχθνιε θαη γξήγνξε ζπληήξεζε ή επηζθεπή ζε πεξίπησζε βιάβεο Δπίηνηρν ρεηξηζηήξην Κάζε εζσηεξηθή κνλάδα ζα ζπλδεζεί κε δηθφ ηεο επίηνηρν ρεηξηζηήξην, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε απφζηαζε κέρξη 500 κέηξα απφ ηελ εζσηεξηθή κνλάδα θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ειέγρεηαη πιήξσο ν θιηκαηηζκφο ηνπ ρψξνπ. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ γηα θαιχηεξε αίζζεζε θαη παξαθνινχζεζε απφ ηε κνλάδα, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην ρεηξηζηήξην ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ βξίζθεηαη ε κνλάδα. Σν ρεηξηζηήξην ζα έρεη νζφλε πγξνχ θξπζηάιινπ κε ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο, ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο, δηαθφπηε ON/OFF θαη πιήθηξα πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ ζα κπνξεί λα ειέγρεη έσο θαη 16 εζσηεξηθέο κνλάδεο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ remote controller ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ νη 27

29 αθφινπζεο: Γπλαηφηεηα ελαιιαγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ κεραλήκαηνο (ςχμε / ζέξκαλζε), ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί ην ρεξηζηήξην απηφ λα είλαη ρεηξηζηήξην πηιφηνο. Λεηηνπξγία (ςχμε, ζέξκαλζε, αθχγξαλζε, αλεκηζηήξαο, έλδεημε απφςπμεο). Δλδεημε ηαρχηεηαο (πςειή-ρακειή). Ρχζκηζε ζεξκνθξαζίαο αλά 1 C. Υξνλνδηαθφπηε ξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο κε δηαβαζκίζεηο αλά ψξα θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο κέρξη 72 ψξεο. Δλδεημε ξχπαλζεο θίιηξνπ. Γηαθφπηε ειέγρνπ - δνθηκψλ. Δλδεημε βιάβεο κε θσδηθφ αξηζκφ γηα εχθνιν θαη γξήγνξν πξνζδηνξηζκφ ηεο. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ θαη αληίζηνηρε έλδεημε εθ'φζνλ ππάξρεη θεληξηθή ζχλδεζε. ηελ πεξίπησζε ζχλδεζεο κε θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ ζα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα θάζε εζσηεξηθή κνλάδα μερσξηζηά. Σέινο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ Πίλαθαο θεληξηθνύ ειέγρνπ Ο πίλαθαο θεληξηθνχ ειέγρνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ επί κέξνπο πίλαθεο: Δλα (1) θεληξηθφ πίλαθα, κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο έσο 64 κνλάδεο ή δψλεο (νκάδεο απφ 1 έσο 64 group κε 1 έσο 16 εζσηεξηθέο κνλάδεο έθαζην). Ο θεληξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ζα έρεη ηα απαξαίηεηα πιήθηξα θαη νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο. 28

30 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη ξπζκίζεσλ ζε επίπεδν δψλεο (zone control κία δψλε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα group κνλάδσλ: απφ1 έσο 64 group κε 1 έσο θαη 16 εζσηεξηθέο κνλάδεο ην θαζέλα). Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζην επίπεδν ηνπ group (νκάδα εζσηεξηθψλ κνλάδσλ πνπ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 1 έσο 16 εζσηεξηθέο κνλάδεο). Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ επίηνηρσλ ρεηξηζηεξίσλ (ζην επίπεδν ηεο δψλεο - κία δψλε κπνξεί λα νξηζηεί θαη απφ έλα group πνπ απνηειείηαη απφ κία εζσηεξηθή κνλάδα: δψλε = κνλάδα). Πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο φισλ ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ (απηνδηάγλσζε βιαβψλ). Έιεγρν ON-OFF ησλ κνλάδσλ αεξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ. Έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φηαλ δε ζα ηνπνζεηεζνχλ επίηνηρα ρεηξηζηήξηα. Γχν (2) θεληξηθνχο πίλαθεο ON/OFF ησλ κνλάδσλ θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ έσο θαη 16 group εζσηεξηθψλ κνλάδσλ απνηεινχκελσλ απφ 1 έσο 16 εζσηεξηθέο κνλάδεο ην θαζέλα (max 256 εζσηεξηθέο κνλάδεο αλά πίλαθα) κε ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: a. ON/OFF ζαλ group ή κεκνλσκέλε κνλάδα. 3 b. Δλδεημε ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θάζε group. c. Δπηινγή ελφο απφ ηα 4 είδε ιεηηνπξγίαο (ζέξκαλζε, ςχμε, αθχγξαλζε, αεξηζκφο) γηα θάζε group εζσηεξηθψλ κνλάδσλ. Κάζε έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε έλα δίθισλν, κε πνιηθφ θαιψδην απηνκαηηζκνχ ζε 29

31 απφζηαζε έσο 1000 κέηξσλ απφ ηελ εζσηεξηθή κνλάδα ή ζα ζπλδέεηαη απεπζείαο ζηνλ επηκέξνπο πίλαθα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο Φπθηηθό θύθισκα Σν ςπθηηθφ θχθισκα ζα πεξηιακβάλεη : accumulator, ειεθηξηθέο εθηνλσηηθέο βαιβίδεο, έλαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν δηαρσξηζηή ιαδηνχ, ζπιιέθηε πγξνχ θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο βάλλεο θαη θίιηξα. Σν θάζε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή πνζφηεηα ζε ςπθηηθφ κέζν γηα ιφγνπο κείσζεο ηεο πνζφηεηαο θαηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο αιιά θαη γηα ιφγνπο πεξηβαιινληνινγηθνχο θαη γεληθά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 kg R410 αλά ζχζηεκα εμσηεξηθήο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ. Οη ςπθηηθέο ζσιήλεο ζα πξέπεη λα είλαη ραιθνχ άλεπ ξαθήο - ππεξβαξέσο ηχπνπ, κνλσκέλεο κε κνλσηηθφ πιηθφ ηχπνπ ARMAFLEX ειαρίζηνπ πάρνπο 9mm θαηάιιειν γηα ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 120 C γηα ηηο γξακκέο αεξίνπ θαη 70 C γηα ηηο γξακκέο πγξνχ, απηνθφιιεηε πιαζηηθή ηαηλία. Σν δίθηπν δε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα είλαη κνλσκέλν επηπιένλ κε ιηλάηζα εκπνηηζκέλε ζε αθξπιηθφ. ην δίθηπν ηεο ςπθηηθήο εγθαηάζηαζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθιαδσηήξεο ηνπ απηνχ ηχπνπ κε ηηο ζσιελψζεηο, εηδηθήο θαηαζθεπήο (joints), ηα νπνία ζα πξνκεζεχζεη ν ίδηνο πξνκεζεπηήο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζα είλαη ηεο απηήο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Κάζε ηέηνην ζεη δηαθιαδσηήξα ζα πεξηιακβάλεη ηε κφλσζή ηνπ, θαπάθηα θαη εηδηθή ζηεγαλνπνηεηηθή θαη ζηαζεξνπνηεηηθή ηαηλία ύζηεκα ιαδηνύ Λφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο ειαηνπαγίδεο, ζα ππάξρεη εηδηθφο κεραληζκφο γηα αλάθηεζε ηνπ ιαδηνχ ζηνπο ζπκπηεζηέο. Ζ επηζηξνθή ιαδηνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κία ψξα κεηά ηελ πξψηε εθθίλεζε θαη θάζε 8 ψξεο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ιαδηνχ ζηνπο δχν ζπκπηεζηέο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε δχν ψξεο 30

32 ιεηηνπξγία εμίζσζεο ιαδηνχ γηα 2 ιεπηά, θαζψο επίζεο θαη θάζε θνξά πνπ εθθηλεί ν δεχηεξνο ζπκπηεζηήο Λεηηνπξγηά απόςπμεο Ζ απφςπμε (defrost) ζα γίλεηαη κε εηδηθφ πξφγξακκα, φπνπ ε ζεξκνθξαζία εθθίλεζεο ηνπ defrost (ζεξκνθξαζία ζηνηρείνπ) ζα κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη εθ'φζνλ δεκηνπξγεζεί πάγνο, γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ απνςχμεσλ Αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο Ζ εμσηεξηθή κνλάδα ζα έρεη ηηο παξαθάησ αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο: δηαθφπηεο πςειήο πίεζεο ζεξκαληήξα ζηξνθαινζαιάκνπ ηεθηηθή βαιβίδα αζθαιείαο ζεξκηθφ πξνζηαζίαο ζπκπηεζηή ζεξκηθφ πξνζηαζίαο αλεκηζηήξσλ πξνζηαζία απφ ππεξέληαζε γηα ηνλ ζπκπηεζηή inverter. Ζ πξνζηαζία απφ ππεξέληαζε ζα επηηπγράλεηαη κε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ inverter ζηα 40 Hz πξνζηαζία έλαληη ζπρλψλ εθθηλήζεσλ Δπίζεο ζα ππάξρεη αζθαιηζηηθή δηάηαμε έηζη ψζηε φηαλ ζηακαηά ν ζπκπηεζηήο λα κελ επαλεθθηλεί αλ δελ πεξάζνπλ 5 ιεπηά, γηα λα επηηεπρζεί ε εμηζνξξφπεζε πηέζεσλ. Σν ίδην ζα ηζρχεη θαη κεηά απφ απψιεηα ηζρχνο θαη απηφκαηε επαλεθθίλεζε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, αλεμαξηήξα απφ ην δηάζηεκα πνπ θξάηεζε ε δηαθνπή θιπ. 3.3 ΧΛΖΝΧΔΗ ΓΗΚΣΤΟΤ Όιν ην πξσηεχνλ δίθηπν ζσιελψζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί απφ ραιθνζσιήλεο. Οη ραιθνζσιήλεο κέρξη θαη ηε δηάκεηξν ησλ Φ54 mm ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην DIN 1786/1969 θαη γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο κε ην DIN 1754/1969, δειαδή εκίζθιεξνη ειαθξάο θαηεγνξίαο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ θσζθνξνχρν deoxidised, αξζεληθνχρν ή κε αξζεληθνχρν θαη ζα είλαη θαζαξφο, νκαιφο θαη ειεχζεξνο επηβιαβψλ ειαηησκάησλ. Οη ζσιήλεο ζα είλαη solid drawn, θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα είλαη επαλαηξαβεγκέλνη 31

33 [redrawn] απφ ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζσιήλεο. Οη ζσιήλεο ζα πξνκεζεπηνχλ ζηελ θαηάζηαζε "as drawn" [φπσο παξήρζεζαλ] θαη ζα είλαη ζε επζέα κήθε, κε ηα άθξα ηνπο θαζαξά θαη νξζνγσληζκέλα σο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα. Σν πάρνο ησλ ζσιελψζεσλ ζε θάζε ζεκείν δελ ζα κεηαβάιιεηαη απφ ην πξνδηαγξαθφκελν πεξηζζφηεξν απφ ± 10% γηα νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο κέρξη 108 mm θαη πεξηζζφηεξν απφ ± 12,5% γηα νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο κεγαιχηεξεο ησλ 108 mm. Πάρνο ζσιελψζεσλ [εκίζθιεξνη ειαθξάο θαηεγνξίαο ραιθνζσιήλεο]. Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο mm Eιάρηζην πάρνο mm Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο, κεραληθέο θαη φρη παξακνξθσηηθέο, ζχκθσλα κε ηνπο Γεξκαληθνχο Καλνληζκνχο. Σα εμαξηήκαηα ζα είλαη είηε ηξνρνεηδνχο ζπγθφιιεζεο, είηε κε ζπκπίεζε βηδσηά ή θιαληδσηά, ζχκθσλα κε ηνπο Γεξκαληθνχο Καλνληζκνχο. Οη θακπχιεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ πιηθφ ησλ ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ κε ην παξαθείκελν ζσιήλα θαη ζα ζπγθνιιεζνχλ είηε κε αζεκνθφιιεζε, είηε κε ραιθνθφιιεζε. Οη θιάληδεο ζα είλαη απφ θξαηέξσκα ρπηεπηφ θαη θαηάιιειεο γηα ραιθνθφιιεζε επί ηνπ ζσιήλα. Φιάληδεο κέρξη 78 mm κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην ζσιήλα κε ηξηρνεηδή θφιιεζε, ή κε ζπκπίεζε. Οη ελψζεηο ραιθνζσιήλσλ κε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο, ή ζηνηρεία [π.ρ. δνρεία απνζήθεπζεο ζεξκνχ χδαηνο], ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ, νη νπνίνη ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ειεθηξφιπζεο θαη πάλησο νη ελψζεηο απηέο ζα είλαη νπσζδήπνηε επηζθέςηκεο. 32

34 Οη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επ'απηψλ ηελ δηάκεηξν, ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πιεξνχλ [π.ρ. DIN 1786 θ.ι.π.]. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα. Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζα αθνινπζήζεη ηηο πην θάησ δηαηάμεηο: πλδέζεηο Ζ ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ γηα ζρεκαηηζκφ ησλ θιάδσλ ηνπ δηθηχνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θαλφλα κε ζπγθφιιεζε [νμπγνλνθφιιεζε ή ειεθηξνζπγθφιιεζε]. ηηο ζέζεηο πνπ απαηηείηαη δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο ζα γίλεηαη ρξήζε θιαληδψλ. 'Οιεο νη θιάληδεο ζα είλαη θιάζεσο N.D 10 ζχκθσλα κε ην DIN Οη δηαθιαδψζεηο ζα γίλνληαη ππφ γσλία 45 κε θακπχισζε θνληά ζην ζεκείν ζπλδέζεσο ηνπ πξνο δηαθιάδσζε ζσιήλα κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο. Δλαιιαθηηθά νη ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ζπλδέζκνπο απιαθσηνχ άθξνπ grooved end (Victaulic ή Grinell). Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχλδεζκνη εχθακπηνη. Ζ απιάθσζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζηελ πεξίπησζε απηή κε εηδηθφ κεράλεκα κε ζπκπίεζε θαη φρη κε αθαίξεζε πιηθνχ (θνπή). Σα πιηθά παξεκβπζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηεγάλσζε ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εκθαλίδνπλ επαξθή αληνρή ζε λεξφ ζεξκνθξαζίαο απφ 2 C κέρξη 110 C θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε αιινίσζε θζνξά ή δηάιπζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηάζεσο. Αιιαγέο δηεπζύλζεσο Οη αιιαγέο δηεπζχλζεσο ησλ ζσιήλσλ γηα επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο αμνληθήο πνξείαο ηνπ δηθηχνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θαλφλα ζπγθνιιεηέο κε εηδηθά ηεκάρηα ραιχβδηλα κεγάιεο αθηίλαο θακππιφηεηαο εθηφο απφ ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ, φπνπ επηηξέπεηαη ε θάκςε ηνπο ρσξίο ζέξκαλζε κε εηδηθφ εξγαιείν. Οπσζδήπνηε κε ηελ θάκςε ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα κε 33

35 παξακνξθψλεηαη ε θπθιηθή δηαηνκή ηνπ. Υξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ κηθξήο αθηίλαο θακππιφηεηαο [γσλίεο] επηηξέπεηαη κφλν ζε ζέζεηο φπνπ αλππέξβιεηα εκπφδηα ην επηβάιινπλ, θαη πάληνηε κεηά απφ έγθξηζε ηεο επηβιέςεσο. Οη δηαθιαδψζεηο ησλ ζσιήλσλ γηα ηξνθνδφηεζε αλαρσξνχλησλ θιάδσλ, ζα εθηεινχληαη νπσζδήπνηε κε εηδηθά εμαξηήκαηα ραιχβδηλα ζπγθνιιεηά. ε δίθηπν κε ζπλδέζεηο απιαθσηνχ άθξνπ φια ηα εμαξηήκαηα γηα αιιαγέο δηεχζπλζεο, δηαθιαδψζεηο, αιιαγή δηακέηξνπ θ.ι.π. ζα είλαη απιαθσηά ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνπο ζπλδέζκνπο. Δηδηθά ηεκάρηα ραιύβδηλα Οπνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ραιχβδηλα ηεκάρηα (π.ρ. θακπχιεο νμπγφλνπ) ζα είλαη ηδίνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ζσιήλα. ηήξημε ησλ ζσιελώζεσλ Οη θαηαθφξπθεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα αγθπξνχκελα ζε ζηαζεξά νηθνδνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζηεξίγκαηα ζα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε θαηά κήθνο ζπζηνινδηαζηνιή ηνπο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη αγθχξσζε πξνθεηκέλνπ νη ζπζηνινδηαζηνιέο λα παξαιεθζνχλ εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ αγθπξψζεσο. Οη ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο (πξνθίι) κε ζηεξίγκαηα ηχπνπ δηαηξνχκελνπ δαθηπιίνπ κέζσ θνριησηψλ ξάβδσλ (ληίδεο) θαη εηδηθψλ παμηκαδηψλ. Οη δηαηξνχκελνη δαθηχιηνη πνπ ζηεξίδνπλ ακφλσηνπο ζσιήλεο ζα έρνπλ ερνκνλσηηθφ ειαζηηθφ παξέκβπζκα. Οια ηα πιηθά ζηήξημεο ζα είλαη γαιβαληζκέλα ηππνπνηεκέλα θαη ζα απνηεινχλ κέξνο πιήξνπο πξνγξάκκαηνο ελφο θαηαζθεπαζηή φπσο ΑΚΟ Tyrodur, MUPRO, BETTERMAN, HILTI. Οη ξάγεο θαηά πεξίπησζε ζα ζηεξεψλνληαη ζε πιατλνχο ηνίρνπο ή ζηελ νξνθή. Ο ππνινγηζκφο ησλ ζηεξηγκάησλ ζα γίλεη κε ινγηζκηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή. H ζηεξέσζε ζηα νηθνδνκηθά πιηθά ζα γίλεηαη κε εθηνλσηηθά βχζκαηα κεηαιιηθά θαη θνριίεο. ηελ πεξίπησζε αλαξηήζεσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξάβδνη κεηαιιηθνί ή ξάγεο επαξθνχο αληνρήο γηα ην 34

36 ζπγθεθξηκέλν εθάζηνηε θνξηίν αιιά πάλησο φρη κηθξφηεξεο "ηζνδχλακεο" δηαηνκήο απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Ηζρχνπλ θαη εδψ ηα πεξί αγθπξψζεσλ γηα ιφγνπο ζπζηνινδηαζηνιψλ. Οια ηα κεηαιιηθά πιηθά ζηεξίμεσο (ζηδεξνδνθνί, ζηδεξνγσληέο, ζηεξίγκαηα, θνριίεο, πεξηθφριηα γθξφβεξ) ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. Απόζηαζε ζηεξηγκάησλ Ο πηo θάησ πίλαθαο ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο επζεηψλ δηαδξνκψλ ζσιήλσλ θαη φρη ζηα ζεκεία φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε βαλλψλ, θιαληδψλ θ.ι.π. δεκηνπξγεί ζπγθεληξσκέλα θνξηία, νπφηε θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηεξίγκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Γηάκεηξνο ζσιήλα Μέγηζηε απόζηαζε ζηεξηγκάησλ γηα νξηδόληηεο ζσιελώζεηο Μέγηζηε απόζηαζε ζηεξηγκάησλ γηα θαηαθόξπθεο ζσιελώζεηο Γηάκεηξνο ξάβδνπ ζηεξίμεσο Μέρξη Φ m 2.5 m 10 mm Φ 1 ¼ 2.5 m 2.5 m 10 mm Φ 1 ½ 3.0 m 3.5 m 12 mm Φ m 3.5 m 12 mm Φ 2 ½ 3.5 m 4.5 m 16 mm Φ m 4.5 m 16 mm Φ m 4.5 m 16 mm Γηα ζσιήλεο κε ζπλδέζεηο απιαθσηνχ άθξνπ ηζρχνπλ νη αλσηέξσ απνζηάζεηο κε ηελ επηπιένλ απαίηεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ελφο ηνπιάρηζηνλ ζηεξίγκαηνο κεηαμχ δχν νπνηνλδήπνηε γεηηνληθψλ ζπλδέζκσλ. Απνζύλδεζε ζσιελώζεσλ Όιεο νη ζσιελψζεηο ησλ δηθηχσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη επρεξήο ε απνζπλαξκνιφγεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ζσιελψζεσλ ή νξγάλνπ ή κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο γηα αληηθαηάζηαζε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαζθεπή ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ θνπήο, νμπγφλνπ ή θαη ειεθηξνζπγθφιιεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζ'φια ηα ζεκεία φπνπ ηνχην ζα είλαη αλαγθαίν ζα πξνβιέπνληαη ιπφκελνη ζχλδεζκνη [θιάληδεο]. 35

37 Γηέιεπζε ζσιήλσλ από ηνίρνπο θαη πιάθεο ηηο δηειεχζεηο ζσιελψζεσλ απφ ηνίρνπο θαη δάπεδα ζα ηνπνζεηείηαη καλδχαο ηεκάρηα ραιπβδνζσιήλα ζηελ νπή. Μεηαμχ καλδχα θαη ζσιήλα (θαη ηεο κνλψζεσο ηνπ ζσιήλα γηα κνλσκέλα δίθηπα) ζα εμαζθαιίδεηαη δηάθελν θαη ειάρηζην 3 mm. Ο καλδχαο ζα έρεη ειεθηξνζπγθνιιεηά ηδηλέηηα γηα πάθησζή ηνπ ζην νηθνδνκηθφ ζηνηρείν. Ο καλδχαο ζα είλαη ηέηνηνπ κήθνπο ψζηε λα εμέρεη 100 mm εθαηέξσζελ ηνπ νηθνδνκηθνχ ζηνηρείνπ. Σν θελφ κεηαμχ ζσιήλα θαη καλδχα ζα ζθξαγηζζεί κε πιηθφ πνπ δελ ζθιεξαίλεη ή ζπξηθλνχηαη κε ππξαληνρή αληίζηνηρε απηήο ηνπ νηθνδνκηθνχ ζηνηρείνπ. Σν πιηθφ ζθξάγηζεο ζα επηηξέπεη αμνληθή θίλεζε ηνπ ζσιήλα απφ ζπζηνινδηαζηνιέο. Δάλ ν ζσιήλαο είλαη κνλσκέλνο ηφηε ε κφλσζε ζα πξνζηαηεχεηαη ζην ζεκείν ηεο δηαηξήζεσο κε θπιηλδξηθφ καλδχα απφ θχιιν γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πάρνπο 1,25 mm, ν νπνίνο ζα εθάπηεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο κφλσζεο. Tα δίθηπα ζσιελψζεσλ απνρεηεχζεσο ζπκππθλσκάησλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC. 3.4 ΑΔΡΑΓΧΓΟΗ Γεληθά Αεξαγσγνί ρσξίδνληαη ζε νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο απφ γαιβαληζκέλα ραιπβδφθπιια γηα ηελ δηακφξθσζε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ. Σν πάρνο ηνπο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ κεγαιχηεξε δηάζηαζε ηεο δηαηνκήο θάζε ηκήκαηνο. Ζ ηνπνζέηεζε θαη αλάξηεζε ησλ αεξαγσγψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο αηζζεηηθήο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ιακαξηλφβηδσλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ αεξαγσγψλ. Σα θηβψηηα αλακίμεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm. κε εληζρχζεηο απφ ζηδεξνγσληέο πάρνπο αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο Αεξαγσγνί νξζνγσληθήο δηαηνκήο Οη αεξαγσγνί νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ 36

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΝΟΝΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θέση :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηπρηαθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηξηψλ: ΥΑΣΕΖΜΠΔΚΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΝΣΔΝΣΟΤ ΑΛΗΚΖ κε ηίηιν: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 249.939,01 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δ Π Η Π Λ Α ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΠΑΗΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα