Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: ,00 με Φ.Π.Α. 23%, ,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%"

Transcript

1 Ακινα, Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές Τπηρεζίες ηης Τπηρεζίας Πρώηης Τποδοτής για ηο τρονικό διάζηημα : από 01 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Μαρηίοσ 2015 Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: ,00 με Φ.Π.Α. 23%, ,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Κωδικόσ CPV: , , Σαχ. Διεφκυνςθ: Λ. υγγροφ 83 Σαχ. Κϊδικασ: Πλθροφορίεσ: 11745, ΑΘΘΝΑ Ε. ΧΟΤΡΔΑΚΘ Σθλ.: Φαξ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θμερομθνία Ζναρξθσ Υποβολισ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν ΔΕΤΣΕΡΑ 09:00 Θμερομθνία Λιξθσ Υποβολισ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν ΣΡΙΣΘ 13:00 Θμερομθνία Αποςφράγιςθσ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν ΣΡΙΣΘ 13:30 Θμερομθνία Ανάρτθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Θμερομθνία Ανάρτθςθσ τθσ Ρερίλθψθσ ςτο Διαφγεια: Θμερομθνία Ανάρτθςθσ του Τεφχουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ ςτον Επίςθμο Διαδικτυακό Τόπο τθσ ΥΡΥ (http://www.firstreception.gov.gr/) - 1 -

2 ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΛΘΘ Ανακζτουςα Αρχι: Είδοσ Πρόςκλθςθσ: Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: Σφποσ Προμικειασ: Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ Απευκείασ Διαπραγμάτευςθ με αξιολόγθςθ προςφορϊν Χαμθλότερθ τιμι Παροχι Τπθρεςιϊν Διερμθνείασ & Μετάφραςθσ Κωδικόσ CPV: , , Φορζασ για τον οποίο προορίηονται οι προμικειεσ: Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ, για κάλυψθ αναγκϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν: Α. ΚΕΠΤ Φυλακίου Ορεςτιάδασ Β. Κινθτι Μονάδα Λζςβου Γ. Κινθτι Μονάδα άμου Χρόνοσ Παροχισ Τπθρεςιϊν: από ζωσ και Θμερομθνία Λιξθσ Τποβολισ των Προςφορϊν: Θμερομθνία Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Σόποσ Τποβολισ και αξιολόγθςθσ Προςφορϊν : Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν: Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ Θμερομθνία : Θμζρα: ΣΡΙΣΘ Ϊρα: 13:00 μ.μ. Θμερομθνία : Θμζρα: ΣΡΙΣΘ Ϊρα: 13:30 μ.μ. Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ Συγγροφ 83 ΤΚ Ακινα, τθλ Fax: Θ οριςκείςα με τθν υπ αρικμ. πρωτ. ΤΡ1/161/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ-2Σ) Απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ,34 (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) ,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%). Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν τον ΚΑΕ 0873 και εντάςςονται ςτον Τακτικό Ρροχπολογιςμό Οικονομικοφ Ζτουσ 2015 του Ειδικοφ Φορζα με α/α καταχϊριςθσ ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ ΥΡΥ. Θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν «παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ & μετάφραςθσ» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, ιτοι: (α) το ΚΕ.Ρ.Υ Φυλακίου Ορεςτιάδασ Ζβρου, (β) τθν Κινθτι Μονάδα Λζςβου, και (γ) τθν Κινθτι Μονάδα Σάμου, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ιςχφουςα νομοκεςία και πιο ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 1. Το Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/ ) «Κδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ - 2 -

3 κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ». 2. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α /2014) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο» «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.(α-112). 5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 7. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «Δικαςτικι Ρροςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 8. Το Ν. 4250/2014(ΦΕΚ74/τ. Α/ ), παρ.3, άρκρου Το Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α / ) άρκρο 4, παρ 3 περί «επιβολισ και απόδοςθσ κράτθςθσ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων». 10. Το Ρ.Δ. 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/ και διόρκωςθ ςφαλμάτων Φ.Ε.Κ. (176/τ.Α/ ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ». 11. Το Ρ.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ Υπθρεςιϊν» και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ με το Ρ.Δ. 88/ 2012 (ΦΕΚ143/τ.Α / ) και το Ρ.Δ. 98/ 2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ).141 Α ) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ Υπθρεςιϊν». 12. Το Ρ.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 221 Α ) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» 13. Το Ρ.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134Αϋ)«Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» 14. Το Ρ.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 15. Το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 16. Το Ρ.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου». 17. Το Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) To άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο Τθ γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ) με αρικμό 117/2009 ςφμφωνα με τθν οποία θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ. 19. Τθν με αρ. πρωτ. ΕΜ/1-Β/89/ (ΦΕΚ 2420 Β / ) Απόφαςθ με κζμα: «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τον Γενικό Διευκυντι Συντονιςμοφ, τουσ Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων, τον Διευκυντι του Κζντρου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τουσ Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακϊσ και τουσ Διευκυντζσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΕΜ/2/178/ (ΦΕΚ 1442Βϋ/ ) όμοια, και ιςχφει. 20. Τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με αρικμ. 6480/1/467κθϋ/17/02/2012 περί Διοριςμοφ του Νίκα Ραναγιϊτθ του Θλία ςτθ κζςθ του Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κθτεία τριϊν (3) ετϊν. 21. Τθν Απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν υπ αρικμ. 2/3344/0026/ (ΑΔΑ:4ΑΛΤΘ-ΩΤ) με κζμα: «Κακοριςμόσ ορίων & προχποκζςεων ςφναψθσ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν» άρκρου 83 παρ. 1 εδαφ ςτ του Ν. 2362/ Τθν Απόφαςθ Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ υπ αρικμ. πρωτ.:τρ1/161/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ- 2Σ), με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ προςφορϊν, των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ για το οικ. ζτοσ Τθν υπ αρικμ. ΤΡ1/162/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ-3Ξ7) Απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία ςυγκροτικθκε Επιτροπι Ραραλαβι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ 2014, και όπωσ αυτι τροποποιθκεί με νζα απόφαςθ Δ/ντι για το οικονομικό ζτοσ

4 24. Τθν υπ αρικμ. ΤΡ1/95/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΙ-ΑΝΦ) Απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία ςυγκροτικθκε Επιτροπι Ραραλαβι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (για το ΚΕΡΥ Φυλακίου) για το οικονομικό ζτοσ 2014, και όπωσ αυτι τροποποιθκεί με νζα απόφαςθ Δ/ντι για το οικονομικό ζτοσ Τθ με αρικμ. πρωτ. ΤΡ7/6715/ (ΑΔΑ: 97ΘΦΙ-Μ1Ξ) απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ & Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κζμα «Ρροςφυγι ςε διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ διερμθνείασ προκειμζνου να καλυφκοφν ζκτακτεσ και επιτακτικζσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ». 26. Τθν με αρικμ. ΤΡ2/6724/ (ΑΔΑ: 7ΓΗΤΙ-ΓΟΘ) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δζςμευςθσ τθσ δαπάνθσ, τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ Τθν ζκτακτθ και επιτακτικι ανάγκθ για παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ και μετάφραςθσ ςτισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, ιτοι ςτο ΚΕΡΥ Φυλακίου ςτθν Ορεςτιάδα Ζβρου, ςτθν Κινθτι Μονάδα Λζςβου και ςτθν Κινθτι Μονάδα Σάμου Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ Ο Τ Μ Ε 1. Διαδικαςία Απευκείασ Διαπραγμάτευςθσ ςε ευρϊ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο αξιολόγθςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου με τίτλο «Ραροχι Υπθρεςιϊν Διερμθνείασ και Μετάφραςθσ ςτισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, για το χρονικό διάςτθμα από 01 Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 Μαρτίου 2015». 2. Θ επιλογι κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν Ρρόςκλθςθ 3. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ,34 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%. 4. Θ ςυνολικι χρονικι διάρκεια του ζργου ορίηεται από ζωσ και Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν τθσ πιςτϊςεισ του ΚΑΕ 0873 Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ΕΦ , οικονομικοφ ζτουσ Θ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ κα διενεργθκεί ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ. 7. Θμερομθνία διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ ορίηεται θ , θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:30 μ.μ. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ θμζρα Σρίτθ και ϊρα μ.μ. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτον πρϊτο (1 ο ) όροφο τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ από τθν αρμόδια επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν 8. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ, Συγγροφ 83, Ακινα, Ρρωτόκολλο (1οσ όροφοσ). 9. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. 10. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια. 11. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τθσ προςφζροντεσ για δφο (2) μινεσ. Θ προκεςμία αυτι αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 12. Αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ είναι: ΜΕΟΣ A: Γενικοί Προι Ρρόςκλθςθσ ΜΕΟΣ B: Ειδικοί Προι Ρρόςκλθςθσ ΜΕΟΣ Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Αντικείμενο Ζργου ΜΕΟΣ Δ: Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ ΜΕΟΣ Ε: Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ραραρτιματα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 1 ζωσ 4-4 -

5 13. Το παρόν Τεφχοσ τθσ Ρρόςκλθςθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ κα αναρτθκεί ςτο επίςθμο διαδικτυακό τόπο Διαφγεια. 14. Διευκρινίςεισ για τουσ γενικοφσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ παρζχονται από ςτο τθλ Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται ςτθν παροφςα ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν. 2362/1995 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ΡΔ 118/2007 (ςυμπλθρωματικά και αναλογικά), του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994. OΓιεσθσνηής ηης Τπηρεζίας Πρώηης Τποδοτής ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ α/α Ν. ΚΟΤΛΟΤΛΙΑ Αν. Σμ/ρτης Ανθρ. Γσναμικού - 5 -

6 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ Αϋ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ Α.1. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Α.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Α.3. ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ Α.4. ΕΛΕΓΧΟ Α.5. ΕΓΓΤΗΕΙ Α.6. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Α.7. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΣΗΕΙ Α.8. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Α.9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΙΑΙΟ ΜΕΡΟ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ Β.1. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ Β.2. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β.3. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Β.4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Β.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΜΕΡΟ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ Γ.1. ΒΑΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ Γ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ Γ.3. ΓΛΩΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Γ.4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΟΤ Γ.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ Γ. 6. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Γ. 7.Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ- Απαιτήςεισ Παρεχόμενων Τπηρεςιών υποςτήριξησ Γ.7. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ - Μετάπτωςη Γ.8. Παραδοτζα ζργου Γ. 9. Ομαδα εργου (Ο.Ε.) χημα Διοικηςησ εργου ΜΕΡΟ Δ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕΡΟ Ε ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ - ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ε.1. ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Πίνακασ Α : Βαςικζσ γλώςςεσ διερμηνείασ Πίνακασ Β : Λοιπζσ γλώςςεσ διερμηνείασ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Πίνακασ ζργων: ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Κώδικασ Δεοντολογίασ Διερμηνζων ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

7 ΜΕΡΟ Αϋ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΘΘ Οι προςφορζσ κα αποςταλοφν ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ ζωσ τθν Σρίτθ και ϊρα 13:00 μ.μ. και κα ανοιχκοφν για να αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι, τθν Σρίτθ και ϊρα μ.μ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 83 του Ν. 2362/95, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 2, παρ. 12 του Ν. 2286/95 και το Ρ.Δ. 118/2007. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, με απόδειξθ (αρικμό πρωτοκόλλου) αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα πρόςκλθςθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Εναλλακτικά, οι προςφορζσ μποροφν να αποςταλοφν με ςυςτθμζνθ επιςτολι (με απόδειξθ παραλαβισ) ι «κοφριερ» ςτθ διεφκυνςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, ζγκαιρα ϊςτε να παραλθφκοφν μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα εμπρόκεςμθσ υποβολισ. Οι προςφορζσ, που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα αυτι, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία. Οι προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ θμζρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 60 θμερϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και να ςυμπλθρϊνουν και υπογράφουν τουσ ςχετικοφσ Ρίνακεσ ςτο Μζροσ Δ - Υποδείγματα Οικονομικισ Προςφοράσ. Οι προςφορζσ αφοροφν ςτο ςφνολο των περιγραφόμενων ςτθν παροφςα υπθρεςιϊν, ιτοι και ςτισ τρεισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα πρζπει να εκφράηονται ςε Ευρϊ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ με τθ μικρότερθ ςυνολικι τιμι προςφοράσ, εφόςον οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ καλφπτουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τισ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτα Μζρθ Γ & Ε τθσ παροφςθσ. Τζλοσ, μετά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. Α.1. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει το ζργο, εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ που αυτό περιλαμβάνει, ςφμφωνα με τθν Ρρόςκλθςθ, τθν προςφορά του, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, διαφορετικά καλείται να αποηθμιϊςει κατά νόμο τθν Ανακζτουςα Αρχι. 2. Κακ` όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ οικείεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ απζναντι ςτο απαςχολοφμενο προςωπικό. Σε περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμβάςεων αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου ι ζργου με τουσ απαςχολοφμενουσ διερμθνείσ, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει αυτζσ ςτισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ. Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ παραβίαςθσ των ανωτζρω υποχρεϊςεων, ο - 7 -

8 Ανάδοχοσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Θ ανακζτουςα Αρχι εξετάηει τυχόν καταγγελίεσ του προςωπικοφ ςε βάροσ του Αναδόχου ςχετικά με τθν ακζτθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων υποβλθκείςεσ εγγράφωσ, ενθμερϊνει τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και καλεί τον Ανάδοχο για τθν παροχι ςχετικϊν εξθγιςεων. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ ι ςε μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 5. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να πραγματοποιθκεί μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τα ανωτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να επιβάλει ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ι ακόμθ και να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. 6. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει: (α) Πτι κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ, και (β) Τθν άμεςθ αντικατάςταςθ όςων ςυνεργατϊν απεχϊρθςαν, με άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 8. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 9. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο. 10. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 11. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρρόςκλθςθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 12. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να φζρουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του. Α.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Μζςα ςτον Ενιαίο Φάκελο τθσ προςφοράσ του ο Ρροςφζρων κα ςυμπεριλάβει: α) ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικϊν β) ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν Σεχνικι Προςφορά, θ οποία κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα Μζρθ Γ και Ε τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, και - 8 -

9 γ) ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν Οικονομικι Προςφορά θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του Μζρουσ Δ τθσ παροφςθσ Ρρόςκλθςθσ. Οι οικονομικζσ προςφορζσ των υποψθφίων που δεν κα βρίςκονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και δεν κα είναι ςφμφωνεσ με το υπόδειγμα κα απορρίπτονται. Ράνω ςτον Ενιαίο Φάκελο τθσ προςφοράσ πρζπει να αναγράφεται: 1. θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ», 2. ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, 3. ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ, 4. θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, 5. τα ςτοιχεία του υποψθφίου αναδόχου, και 6. θ ζνδειξθ: «να ανοιχκεί μόνο από τθν αρμόδια Επιτροπι Ρρομθκειϊν» Οι επιμζρουσ φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν, τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ πρζπει να φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου, ενϊ επιπλζον πρζπει να γράφουν και τον αντίςτοιχο τίτλο που ςχετίηεται με το Ρεριεχόμενό του (π.χ. «Οικονομικι Ρροςφορά»). Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Α.3. ΑΝΑΘΕΘ ΕΡΓΟΤ Θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007, με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από τον Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, αφοφ θ αρμόδια Επιτροπι ειςθγθκεί δια του Ρρακτικοφ τθσ, για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο που πλθροί τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτο ςφνολό τουσ και προςφζρει τθν χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι. Θ ανακοίνωςθ ανάκεςθσ γίνεται με ζγγραφο προσ τον μειοδότθ από τθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Α.4. ΕΛΕΓΧΟ Κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, δφναται να γίνει ζλεγχοσ από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ και από αρμόδιο προσ τοφτο κλιμάκιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Α.5. ΕΓΓΤΘΕΙ Εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δ ε ν α π α ι τ ε ί τ α ι. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)». Α.6. ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ Μετά τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ο ανάδοχοσ καλείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007 να υπογράψει ςφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι (Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ). Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από εκείνον ςτον οποίο ανατίκεται το ζργο, τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι άλλο πρόςωπο με νόμιμα κεωρθμζνθ εξουςιοδότθςθ αυτοφ, ςτα γραφεία τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (Συγγροφ 83, ΑΘΘΝΑ). 1. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. 2. Θ ςφμβαςθ τροποποιείται όταν τοφτο προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που ζχει ςυγκροτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι παραλαμβάνει τα υποβαλλόμενα Ραραδοτζα από τον ανάδοχο και είναι υπεφκυνθ για τθν επίβλεψθ, τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι του ζργου

10 Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα παραδοτζα του ζργου ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε δφο (2) αντίτυπα (ςε ζντυπθ μορφι) και ζνα (1) ςε θλεκτρονικι μορφι ςε τυποποιθμζνο περιβάλλονformat που κα είναι πλιρωσ επεξεργάςιμο και ελζγξιμο. Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ του εκάςτοτε εκπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ, που μεταξφ άλλων είναι αρμόδια για τθν: 1. Ραροχι κατευκφνςεων ςτον Ανάδοχο. 2. Ραρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο και τθ διατφπωςθ παρατθριςεων και διορκϊςεων. 3. Ρροςωρινι και οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων και του Ζργου ςυνολικά από τον Ανάδοχο, προκειμζνου να εκκακαριςτεί και να καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το ςυμφωνθκζν τίμθμα. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ, εφόςον διαπιςτϊςει: α) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ, β) τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και αφοφ ελζγξει και αναφζρει ρθτά τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, τθν πραγματοποίθςθ των τυχϊν διορκϊςεων ι ςυμπλθρϊςεων που απαιτικθκαν για τθν άρςθ των προβλθμάτων που διαπιςτϊκθκαν κατά τθν παραλαβι του Ζργου, ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εισ τριπλοφν και διαβιβάηει τα δφο αντίτυπα ςτο Οικονομικό Τμιμα τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε, όταν: 1. Ραραδόκθκε ολόκλθρο το Ζργο και παραλιφκθκε οριςτικά (ποςότθτα και ποιότθτα), 2. Ολοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, και 3. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. Α.7. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ ΚΡΑΣΘΕΙ 1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ Τπθρεςίασ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του ΤΠΔΣ&ΠΠ, ςε Ευρϊ και ςε τρεισ (3) μθνιαίεσ ιςόποςεσ δόςεισ μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και τθ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ ΥΡΥ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν Χρθματικϊν Ενταλμάτων. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ. 118/2007), κακϊσ και ςτθν υπ αρικμ /601/0026/98 (ΦΕΚ 431 Β / ) απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει. 2. Για τθν ζκδοςθ του κάκε Χρθματικοφ Εντάλματοσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του ΥΡ.Δ.Τ. & Ρ.Ρ. απαιτείται θ προθγοφμενθ υποβολι, από τον ανάδοχο, αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ για φορείσ τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ ςε ιςχφ. 3. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε τιμολόγιό του, επιβαρφνεται με τισ εξισ κρατιςεισ: ΑΡΧΘ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε.Α.Α.Δ..): 0,10% (επί τθσ κακαρισ αξίασ) ΜΣΠΤ ΧΑΡΣΟΘΜΟ: 3% (επί τθσ κακαρισ αξίασ) 2% (επί του ΜΤΡΥ) + 3% (επί του 0,10% τθσ Ε.Α.Α.Δ.Σ.) ΟΓΑ ΧΑΡΣΟΘΜΟΤ: 20% (επί του 3% του Χαρτοςιμου) 8% επί τθσ κακαρισ αξίασ (άρκρο 55 παρ. 1 εδάφιο (ςτ) του Ν. ΠΑΡΑΚΡΑΣΘΘ ΦΟΡΟΤ: 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α ). Κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον ανάδοχο. 4. Ο ανάδοχοσ δεν ζχει το δικαίωμα να εκχωριςει τθν απαίτθςθ του ςε τρίτο χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ αυτοφ του όρου, θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθν πλθρωμι ςε κάκε τρίτο

11 Α.8. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 1. Κακ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 2. Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δε δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 3. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ αυτιν πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του Αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου. 4. Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του ζχουν υποχρζωςθ εχεμφκειασ αναφορικά με κάκε πλθροφορία που περιιλκε ςϋ αυτοφσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου («Εμπιςτευτικι Ρλθροφορία») και δεςμεφεται να μθν αποκαλφψει ι χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε Εμπιςτευτικι Ρλθροφορία. 5. Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του οφείλουν να απζχουν, από κάκε χριςθ, μερικι ι ολικι, είτε για λογαριαςμό τουσ, είτε, για λογαριαςμό τρίτων, των ςτοιχείων και γενικά των προςωπικϊν δεδομζνων των υπαλλιλων και των εξυπθρετοφμενων τθσ Υ.Ρ.Υ., που τα αποκτοφν, με οποιοδιποτε τρόπο κατά τθν υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου (Ν. 2472/97 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα). 6. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει το προςωπικό του για το περιεχόμενο τθσ υποχρζωςθσ εχεμφκειασ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και να ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Υ.Ρ.Υ. για κάκε απϊλεια ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ αποκάλυψθ ι και χριςθ ςτοιχείων που κα υποπζςει ςτθν αντίλθψι του. Α.9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΙΑΙΟ Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι, κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό

12 ΜΕΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β.1. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ Β1.1. Ο προςφζρων κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν τα εξισ ζγγραφα: Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία : 1. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 2. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του: i. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων) και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων), ii. Δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ του ανωτζρω νομοκετιματοσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα), iii. Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του, iv. Δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. v. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, ςε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ να προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, vi. Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα, vii. Δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ, είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν του προσ τισ Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου Τομζα, viii. Δεν ζχει κρικεί ποτζ από αρμόδιο όργανο ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που του ηθτικθκε από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ ςχετικά με τθν ανταπόκριςι του ςε κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του, ix. Δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 3. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να δθλϊνει ότι: i. Ζλαβε ςαφι γνϊςθ του εφρουσ, τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά, του αντικειμζνου του Ζργου. ii. Συνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά του είναι ακριβι. iii. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ. iv. Θα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Ρρόςκλθςθ και αποτελοφν, κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. ε περίπτωςθ Νομικϊν προςϊπων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλουν: - Οι διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. - Ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το Νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. - Ο Ρρόεδροσ του Συνεταιριςμοφ, όταν ο προςφζρων είναι Συνεταιριςμόσ

13 - Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 4. Σε χωριςτι υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, να δθλϊνεται ότι: «Ο προςφζρων δεςμεφεται για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ προςκόμιςθ όςων εκ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν απαιτοφνται από τθν πρόςκλθςθ, ςτθν αρμόδια Επιτροπι κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ». Ρζραν των ανωτζρω τα νομικά πρόςωπα κα υποβάλλουν και τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ. Β1.2. Δικαιολογθτικά Πιςτοποίθςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ επί ποινι αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 1 (α) Κατάλογο του προσ απαςχόλθςθ προςωπικοφ, που να πλθροί τα ακόλουκα: 1. Για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, ζγγραφα που αποδεικνφουν το νόμιμο τθσ παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα και άδεια εργαςίασ. 2. Λευκό ποινικό μθτρϊο. 3. Καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ θ οποία αποδεικνφεται με απολυτιριο ελλθνόγλωςςου ςχολείου ι με πτυχίο ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου ι με πιςτοποιθτικό γλωςςικισ επάρκειασ και άριςτθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ θ οποία αποδεικνφεται με απολυτιριο ςχολείου ι και ανϊτερου ιδρφματοσ χϊρασ ςτθν οποία ομιλείται επιςιμωσ θ ξζνθ γλϊςςα ι με πιςτοποιθτικό γλωςςικισ επάρκειασ. Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ προςκόμιςθ ενόσ εκ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διερμθνζα/μεταφραςτι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι περί άριςτθσ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ ι/και ξζνθσ γλϊςςασ. 4. Ζγγραφθ και άνευ επιφφλαξθσ αποδοχι του Κϊδικα Δεοντολογίασ Διερμθνζων, όπωσ τον ζχει ςυντάξει και εγκρίνει θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ (Ραράρτθμα 3). (β) Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διακζτει υπθρεςίεσ με ςφςτθμα τθλεδιερμθνείασ, το οποίο κα διατεκεί για τισ ανάγκεσ τθσ κάκε μίασ από τισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ ΥΡΥ. Απαιτείται, δε, θ δζςμευςθ του αναδόχου ότι αυτό κα είναι ςε λειτουργία με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τισ ανωτζρω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 2. Δζςμευςθ του Αναδόχου (ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά) ότι θ υπθρεςίεσ διερμθνείασ και μετάφραςθσ που κα παρζχει κα ςυμμορφϊνονται κατ ελάχιςτο με τουσ πίνακεσ γλωςςϊν ςτο Παράρτθμα Λίςτα περιγραφισ εξοπλιςμοφ τθλεδιερμθνείασ που ο ανάδοχοσ είτε διακζτει, είτε δεςμεφεται να προμθκευτεί και να κζςει ςε λειτουργία από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 4. Ρεριγραφι των μζτρων που λαμβάνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του και τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων. 5. Να διακζτει κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ, τουλάχιςτον για τισ κφριεσ γλωςςικζσ ομάδεσ που απαιτοφνται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου από/προσ τθν ελλθνικι. 6. Ειδικότερα απαιτείται: Να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο που να καλφπτει το αντικείμενο τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ ι περιςςότερα ζργα που ςωρευτικά καλφπτουν τα παραπάνω αντικείμενα (διερμθνεία μετάφραςθ τθλεδιερμθνεία διοίκθςθ ζργου). Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ και είναι ςυναφι με το υπό ανάκεςθ Ζργο. Ο Ρίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Να διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ για τθν ανάλθψθ του Ζργου

14 8. Ρίνακασ των υπαλλιλων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: Ομάδα Ζργου για τθν Ρεριφερειακι Υπθρεςία τθσ ΥΡΥ: 1 Α/Α Εταιρεία (ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ) Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου Θζςθ ςτθν Ομάδα Ζργου επαγγελματικι εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο (ζτθ & μινεσ) Β.2. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Σε ςφραγιςμζνο ξεχωριςτό φάκελο πρζπει να υποβλθκεί ςε δφο (2) ζντυπα αντίγραφα και ζνα (1) θλεκτρονικό, θ πρόταςθ με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του υποψθφίου κακϊσ και τουσ ςυμπλθρωμζνουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το Μζροσ Ε τθσ παροφςθσ. Συμπλθρωματικά μπορεί να υποβλθκοφν και όποια ςτοιχεία κεωροφνται αναγκαία για τον πλθρζςτερο και ακριβζςτερο προςδιοριςμό των υπό προςφορά υπθρεςιϊν. Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτα Μζρθ Γ & Ε τθσ πρόςκλθςθσ. Β.3. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (εντόσ του Ενιαίου Φακζλου) κα περιζχεται θ Οικονομικι Ρροςφορά, θ οποία κα περιλαμβάνει τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςυμπλθρωμζνουσ και υπογεγραμμζνουσ, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Ρινάκων Οικονομικισ (Μζροσ Δ Ρρόςκλθςθσ). Ρροςφορζσ που κα περιζχουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ τιμι που κα λθφκεί υπόψθ για τθν επιλογι του μειοδότθ κα είναι θ χαμθλότερθ ςυνολικά χωρίσ ΦΠΑ. Β.4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ ανοίγονται τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα, ςφμφωνα με τθν εξισ ςειρά: - Αποςφράγιςθ Φακζλων Δικαιολογθτικϊν - Αποςφράγιςθ Φακζλων Τεχνικϊν Ρροςφορϊν - Αποςφράγιςθ Φακζλων Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. Ρροςφορά υποψιφιου που δεν περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ι δεν πλθροί τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παροφςα, απορρίπτεται. Το άνοιγμα και ο ζλεγχοσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν γίνεται μόνο για τουσ υποψθφίουσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά και οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν. Μετά το άνοιγμα των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ με ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά του μειοδότθ ςτισ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάκεςθσ. Ο Δ/ντισ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ εκδίδει τθ ςχετικι απόφαςθ και καλεί τον μειοδότθ να προςκομίςει τα κατωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Β.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί το ζργο οφείλει να υποβάλει εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά: 1 Συμπλθρϊνεται θ Ρεριφερειακι Υπθρεςία τθσ ΥΡΥ ςτθν οποία κα εργάηεται θ Ομάδα Ζργου (π.χ. ΚΕΡΥ Φυλακίου)

15 1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 από τθν οποία να προκφπτει ότι : α) οι ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) οι διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, κακϊσ και ε) το φυςικό πρόςωπο, ςτα οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ, κακϊσ και για τα αδικιματα ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκίασ και απάτθσ. 2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 από τθν οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. Ρρόςκετα κα πρζπει να προκφπτει ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 3. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, ι Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Επιτθδεφματοσ από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, για όποιουσ από τουσ προςφζροντεσ προβλζπεται. 4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 5. Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 6. Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/ Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του παρόχου υπθρεςιϊν από τθ διαδικαςία επιλογισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου»

16 Γ.1. ΒΑΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ ΜΕΡΟ Γ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ Σα βαςικά αντικείμενα του παρόντοσ ζργου και κατ επζκταςθ οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι: (α). Παροχι υπθρεςιϊν διαδοχικισ διερμθνείασ κατά τθ διάρκεια όλων των διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ, με φυςικι παρουςία ι μζςω ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, ιτοι ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ Ζβρου, ςτθν Α Κινθτι Μονάδα άμου και ςτθ Β Κινθτι Μονάδα Μόριασ ςτθ Λζςβο. (β). Αδιάλειπτθ παροχι υπθρεςιϊν χρονο-προγραμματιςμοφ των υπθρεςιϊν διερμθνείασ και μετάφραςθσ, ςυντονιςμοφ και εποπτείασ των διερμθνζων και μεταφραςτϊν, για όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με φυςικι παρουςία κα λαμβάνουν χϊρα ςτισ κατά τόπουσ εγκαταςτάςεισ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Φυλάκιο Ζβρου, ςτθ Σάμο και ςτθ Λζςβο. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ ςτισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ. Ειδικότερα, ο ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ διερμθνείασ για τθν καταγραφι, τθν εξακρίβωςθ, τον ιατρικό ζλεγχο και τθν κατά περίπτωςθ ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ των αλλοδαπϊν που διαχειρίηονται οι Κινθτζσ Μονάδεσ (ςτα Κζντρα Ταυτοποίθςθσ) και το ΚΕ.Ρ.Υ. Οι διερμθνείσ παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςφμφωνα με Τυποποιθμζνεσ Διαδικαςίεσ Λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ ορίηει ζναν Επόπτθ για κάκε Ρεριφερειακι Υπθρεςία ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για το ςυντονιςμό των υπθρεςιϊν διερμθνείασ τθσ εκάςτοτε Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ. Πλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθ διαδικαςία κα πρζπει να απευκφνονται ςτον οριςμζνο Επόπτθ. Θ διερμθνεία κα παρζχεται, (α) με τθ φυςικι παρουςία των διερμθνζων, ι (β) μζςω τθλεδιάςκεψθσ ι τθλεφωνικισ διερμθνείασ. Τα αιτιματα διερμθνείασ διαχειρίηεται και ςυντονίηει o Επόπτθσ διερμθνζων. Ο εκτιμϊμενοσ αρικμόσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν μεταβάλλεται ςυνζπεια αλλαγϊν ςτισ μεταναςτευτικζσ ροζσ, ωσ εκ τοφτου εάν είναι χαμθλότεροσ από το αναμενόμενο για λόγουσ που δεν άπτονται των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Αναδόχου, αυτό δεν επθρεάηει το ςυμβατικό ςτόχο τθσ παροφςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα καλφψει, ςτο πλαίςιο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, το ςφνολο των υπθρεςιϊν /παραδοτζων (υπθρεςιϊν και προϊόντων) του ζργου που περιγράφεται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ. τθν Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου, το τίμθμα του ζργου κα επιμερίηεται ωσ εξισ: Ξεχωριςτά για τισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ (περίπτωςθ α ), οι οποίεσ κα πλθρϊνονται ανά μινα. Ξεχωριςτά για τισ υπθρεςίεσ προγραμματιςμοφ, ςυντονιςμοφ και εποπτείασ (περίπτωςθ β ), οι οποίεσ κα πλθρϊνονται ανά μινα. Στο πλαίςιο αυτό κα γίνονται οι πλθρωμζσ και θ αποτίμθςθ του τιμιματοσ, τυχόν μείωςθ ςε περίπτωςθ διακοπισ ι λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ κλπ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Γ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ 1. υνεργαςία με διερμθνείσ Το προςωπικό των Κζντρων τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (διοικθτικό προςωπικό, ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, αποςπαςμζνο αςτυνομικό προςωπικό) υποχρεοφται ςε κάκε επικοινωνία με αλλοδαπό να ζχει εξαςφαλίςει τθν παρουςία διερμθνζα. Οι διερμθνείσ διευκολφνουν τθν επικοινωνία και ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτελοφν κακικοντα του προςωπικοφ. Θα πρζπει, εάν ο αλλοδαπόσ προβάλλει ςχετικό αίτθμα το οποίο κρικεί βάςιμο από τον αρμόδιο υπάλλθλο και εφόςον αυτό είναι εφικτό, να χρθςιμοποιείται διερμθνζασ του φφλου που επικυμεί ο αλλοδαπόσ, όταν είναι εφικτό βάςει τθσ διακεςιμότθτασ των διερμθνζων

17 Ο διερμθνζασ οφείλει να μεταφράηει πιςτά τα λόγια του υπαλλιλου τθσ Υπθρεςίασ, κακϊσ και του αλλοδαποφ, χωρίσ προςκικεσ, ςχόλια, προςωπικζσ εκφράςεισ ι μορφαςμοφσ. Στο παραγόμενο ζγγραφο ΥΡΥ01 με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ καταγραφισ απαιτείται θ υπογραφι του διερμθνζα. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ςπάνια γλϊςςα ι διάλεκτοσ) μπορεί να γίνει δεκτι από τθν ΥΡΥ θ μζκοδοσ τθσ «διπλισ διερμθνείασ», κατά τθν οποία γίνεται χριςθ των υπθρεςιϊν δφο διερμθνζων ταυτόχρονα. χετικά με το ρόλο του Επόπτθ: Ο Επόπτθσ προςζρχεται ςτο Κζντρο κακθμερινά με τουσ διερμθνείσ και αναχωρεί μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και του Σαββατοκφριακου είναι διακζςιμοσ (24 ϊρεσ). Επίςθσ ςε ζκτακτα περιςτατικά (κυρίωσ ιατρικισ φφςθσ) ανάλογα με τθν ϊρα και τθ ςοβαρότθτα του περιςτατικοφ κρίνει αν πρζπει να ςυνοδεφςει τον διερμθνζα. Κατόπιν ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ από τον Επικεφαλισ του εκάςτοτε Κζντρου ι Μονάδασ για νζα άφιξθ υπθκόων τρίτων χωρϊν, ο Επόπτθσ ενθμερϊνει τουσ διερμθνείσ για το ςθμείο ςυνάντθςθσ και το κλιμάκιο τουσ οφείλει να μεταβεί ςτο Κζντρο το ςυντομότερο δυνατό. Ο Επόπτθσ ςυντονίηει το πρόγραμμα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν διερμθνείασ με βάςθ τα αιτιματα των εμπλεκομζνων ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για τισ ανάγκεσ του κάκε Κζντρου. Ο Επόπτθσ ενθμερϊνεται ςχετικά με τισ ανάγκεσ διερμθνείασ, εφόςον είναι δυνατόν από τθν προθγοφμενθ θμζρα ι με τθν ζναρξθ του ωραρίου. Ο Επόπτθσ λαμβάνει τα αιτιματα και κατόπιν ςε ςυνεργαςία/ ςυνεννόθςθ με το Διοικθτι ανακοινϊνει τισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ που κα παραςχεκοφν (μζςω φυςικισ παρουςίασ, τθλεδιάςκεψθσ ι αποςτολισ διερμθνζα από άλλο ςθμείο), με ενδεδειγμζνθ ςειρά (χρονοπρογραμματιςμόσ). χετικά με το ρόλο των διερμθνζων: Το κακθμερινό πρόγραμμα των διερμθνζων κακορίηεται με βάςθ τισ ανάγκεσ παροχισ υπθρεςιϊν διερμθνείασ. Κακθμερινά οι διερμθνείσ είναι ςτθ διάκεςθ του προςωπικοφ ςτα Κζντρα και Μονάδεσ. Οι διερμθνείσ παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν Ρρϊτθσ Υποδοχισ για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν. Σο ωράριο εργαςίασ του κλιμακίου διερμθνείασ είναι καταρχιν Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι 09:00-17:00, ενδζχεται όμωσ να διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ παροχισ υπθρεςιϊν διερμθνείασ και ςε ςυνεννόθςθ με τον Διοικθτι του Κζντρου ι τθσ Μονάδασ. Δφναται επιπρόςκετα αυτό να διαμορφϊνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ και πάντα εντόσ του προβλεπόμενου οκτάωρου απαςχόλθςθσ ςε τμθματικι εργαςία εντόσ τθσ θμζρασ ι και επί του ςυνόλου δφο (2) θμερϊν ακροιςτικά. Αν πραγματοποιοφνται αφίξεισ αλλοδαπϊν κατά τθ διάρκεια Σαββατοκφριακου ι αν υπάρχουν εκκρεμότθτεσ ςχετικά με τθν καταγραφι ι όταν παρουςιαςτεί ςχετικό αίτθμα ι ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ (π.χ. επείγον ιατρικό περιςτατικό), οι υπθρεςίεσ διερμθνείασ παρζχονται κατόπιν ςχετικοφ προφορικοφ αιτιματοσ προσ τον Επόπτθ. Οι διερμθνείσ δεςμεφονται να τθροφν απόλυτθ εχεμφκεια. Γ.3. ΓΛΩΕ ΔΙΕΡΜΘΝΕΙΑ Οι Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ που ζχουν παραςχεκεί ζωσ τϊρα για τθν υπαγωγι ςε διαδικαςίεσ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο ΚΕ.Ρ.Υ. Φυλακίου αλλά και ςτα Κζντρα Ταυτοποίθςθσ Σάμου και Λζςβου προζρχονται από τισ κάτωκι χϊρεσ. Εκνικότθτα Afghanistan Syria Somalia Eritrea Iraq Iran Pakistan Sudan Algeria Bangladesh Georgia Οι γλϊςςεσ που απαιτοφνται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ κα πρζπει να καλφπτουν τισ βαςικζσ ανάγκεσ διερμθνείασ και μετάφραςθσ για τισ ςυχνότερεσ / επικρατζςτερεσ από τισ ανωτζρω Εκνικότθτεσ και οι οποίεσ ορίηονται ςε Περςόφωνεσ (διαλζκτου Νταρί) και Αραβόφωνεσ

18 υνεπϊσ οι ανάγκεσ τθσ Υ.Ρ.Υ. ςε υπθρεςίεσ διερμθνείασ, και ςυγκεκριμζνα ςε γλϊςςεσ διερμθνείασ, κακορίηονται κατ ελάχιςτο ςτθ διαςφάλιςθ τθσ φυςικισ παρουςίασ τουλάχιςτον δφο (2) διερμθνζων ςε κάκε Περιφερειακι Τπθρεςία για τθν κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν διερμθνείασ και μετάφραςθσ. Τα ανωτζρω δφνανται να μεταβλθκοφν, αναλόγωσ των μεικτϊν μεταναςτευτικϊν ροϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ςτισ ανάγκεσ τθσ Υ.Ρ.Υ. εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν ζγγραφθ κοινοποίθςθ των νζων αναγκϊν. Οι υφιςτάμενεσ ανάγκεσ ςε φυςικι παρουςία διερμθνζων αναφζρονται ςτον Ρίνακα Αϋ (Βαςικζσ Γλϊςςεσ Διερμθνείασ) του Ραρατιματοσ 1. Γ.4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΡΓΟΤ Θ υπθρεςίεσ του Αναδόχου κα παρζχονται: α) ςτο Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Φυλάκιο, Ρ.Ε. Ζβρου. β) ςτθν Α Κινθτι Μονάδα ςτο Βακφ Σάμου γ) ςτθν Β Κινθτι Μονάδα ςτθ Μόρια Λζςβου. Γ.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ Οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ /παραδοτζα κα παραςχεκοφν από ζωσ χωρίσ αναπροςαρμογι τιμϊν. Γ. 6. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ Γ. 6.1.Ρεριεχόμενο Τεχνικισ Ρροςφοράσ Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ τθν Σεχνικι Προςφορά κα πρζπει να περιγράφονται αναλυτικά τουλάχιςτον τα παρακάτω για το ςφνολο των υπθρεςιϊν τθσ Πρόςκλθςθσ : Α. Θ μεκοδολογία, ο τρόποσ οργάνωςθσ και παροχισ: 1. των υπθρεςιϊν διερμθνείασ, με φυςικι παρουςία ι μζςω ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, 2. του προγραμματιςμοφ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 3. του ςυντονιςμοφ και τθσ εποπτείασ διερμθνζων και μεταφραςτϊν 4. των λοιπϊν υπθρεςιϊν/παραδοτζων που προβλζπει θ Ρρόςκλθςθ και δεν εμπίπτουν ςτα παραπάνω με τον οποίο να αναφζρεται θ προςζγγιςι του και θ δζςμευςι του για τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων τθσ Ρρόςκλθςθσ και του ζργου, με βάςθ τισ προτάςεισ, διαδικαςίεσ λειτουργίασ, κλπ που προτείνει. Β. Σθν ανάλυςθ οποιαςδιποτε παραμζτρου που ο Ανάδοχοσ κεωρεί χριςιμθ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Ζργου. Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει τα αναγραφόμενα ςτον «Πίνακα υμμόρφωςθσ» (Μζροσ Ε ). Γ Ραρακολοφκθςθ Υπθρεςιϊν Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ διερμθνείασ και τθλεδιερμθνείασ κα μετριοφνται: - ςε ενζργειεσ, όπου ωσ ενζργεια λογίηεται θ κάκε ςυναλλαγι τθσ Υ.Ρ.Υ. και ενόσ ι περιςςότερων εξυπθρετουμζνων, ςε γλϊςςα που ευλόγωσ τεκμαίρεται ότι κατανοεί ο εξυπθρετοφμενοσ, και - ςε ϊρεσ, όπου κα υπολογίηεται θ ςυνολικι διάρκεια τθσ μιασ ενζργειασ. Γ.6.3. Αναφορζσ Αναδόχου Οι μθνιαίεσ αναφορζσ για το ζργο κα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτισ Αρμόδιεσ Επιτροπζσ Ραραλαβισ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ κάκε μινα αναφοράσ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι και ςε τρία (3) αντίτυπα και CDs, και κα αφοροφν το ςφνολο των προςφερκζντων υπθρεςιϊν ςτο μινα αναφοράσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει τα κατάλλθλα εργαλεία ςτθν Υ.Ρ.Υ. και να τθσ παρζχει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, τα ςτοιχεία που υποβάλει ο Ανάδοχοσ κα επαλθκεφονται από το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι Αναφορζσ του Αναδόχου κα κεωροφνται αποδεκτζσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει ηθτιςει ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι περαιτζρω τεκμθρίωςθ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υποβολι τουσ

19 Γ. 7.Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ- Απαιτιςεισ Παρεχόμενων Τπθρεςιϊν υποςτιριξθσ Ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει ενιαία πολιτικι αςφάλειασ, τθν οποία υποχρεοφται να περιγράψει ςτθν Ρροςφορά του, με ςτόχο: Τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των υπθκόων τρίτων χωρϊν. Τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των υπαλλιλων τθσ Υ.Ρ.Υ. που λειτουργοφν ωσ χριςτεσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Τθν παρεμπόδιςθ κάκε δόλιασ ενζργειασ. Τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ χρθςιμοποίθςθσ των τθροφμενων ςτοιχείων για ςκοποφσ εκτόσ του παρόντοσ ζργου από οποιονδιποτε άλλο εκτόσ τθσ Υ.Ρ.Υ. Τθν αποφυγι παραποίθςθσ των τθροφμενων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ τθλεδιερμθνείασ. Ο Ανάδοχοσ επιτρζπεται να παραχωρεί δεδομζνα και ςτοιχεία του ζργου μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα που κα ορίςει θ Υ.Ρ.Υ. Θ πολιτικι αςφάλειασ των δεδομζνων και το οργανωτικό πλαίςιο που κα εφαρμοςτεί, κα περιγράφεται διεξοδικά ςτθν προςφορά του Αναδόχου. Ο ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ απρόςκοπτθσ εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν τθλεδιερμθνείασ κα αντιμετωπίηεται από τον Ανάδοχο με τθν ενεργοποίθςθ εναλλακτικϊν λφςεων ϊςτε να μθν διακοπεί θ παρεχόμενθ υπθρεςία (διερμθνείασ και μετάφραςθσ) ακόμα και ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ αςτοχίασ ι βλάβθσ ςτισ βαςικζσ υποδομζσ του ςυςτιματοσ τθλεδιερμθνείασ, αλλά και ςε περιπτϊςεισ γεγονότων ανωτζρασ βίασ κλπ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο που κα διαςφαλίηει τθν αςφαλι τιρθςθ και φφλαξθ των ςτοιχείων του Ζργου αλλά και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των χρθςτϊν των υπθρεςιϊν διερμθνείασ και των εξυπθρετοφμενων από τθν Υ.Ρ.Υ. και κα φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ ςε περίπτωςθ υποκλοπισ και κακόβουλθσ χριςθσ των ςτοιχείων/δεδομζνων αυτϊν, είτε από προςωπικό του, είτε από οποιονδιποτε τρίτο. Ο Ανάδοχοσ καλείται ςτθν προςφορά του να περιγράψει αναλυτικά το οργανωτικό μοντζλο που κα εφαρμόςει ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτα των ανωτζρω δεδομζνων, αλλά και γενικότερα θ αςφάλεια των τθροφμενων δεδομζνων από παραποίθςθ, αλλοίωςθ, απϊλεια, μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ και εκμετάλλευςθ κ.τ.λ. και τον τρόπο ζγκαιρου εντοπιςμοφ και αντιμετϊπιςθσ των ςχετικϊν ςυμβάντων-προβλθμάτων. Γ.7. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ - Μετάπτωςθ Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου είναι από ζωσ τθν Θ 31 θ Μαρτίου 2015 ορίηεται ωσ θμζρα ολοκλιρωςθσ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα καλφψει, ςτο πλαίςιο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, το ςφνολο των υπθρεςιϊν /παραδοτζων (υπθρεςιϊν και προϊόντων) του ζργου που περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει και να περιγράψει ςτθν προςφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το ζργο και τισ επί μζρουσ εργαςίεσ /υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. Θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ μπορεί να ηθτιςει, και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ςε επιμζρουσ μεταβολζσ ςτο Χρονοδιάγραμμα κατά τθ διάρκεια του ζργου. Γ.8. Παραδοτζα ζργου Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτο πλαίςιο του Ζργου να υποβάλει και τα παρακάτω Παραδοτζα με αναλυτικι και πλιρθ τεκμθρίωςθ, ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν που προβλζπει το Ζργο, και να περιγράψει με ςαφινεια τθ μεκοδολογία προςζγγιςθσ και υλοποίθςθσ των εν λόγω υπθρεςιϊν και παραδοτζων ςτθν προςφορά του, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει ςταδιακά με αναλυτικό και τεκμθριωμζνο τρόπο τα παρακάτω Ραραδοτζα, ςε χρόνο που ορίηεται παρακάτω. Τα Ραραδοτζα κα είναι ςε κατάλλθλθ, ζντυπθ και θλεκτρονικι, μορφι ϊςτε να είναι άμεςα και πλιρωσ αξιοποιιςιμα από τθν Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει κάκε ςτοιχείο, ι πλθροφορία κακϊσ και τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ, να προβαίνει δε ςε κάκε παρζμβαςθ-βελτίωςθ του ηθτθκεί, ϊςτε να διευκολφνει τθν Υ.Ρ.Υ. ςτθν αξιολόγθςθ και βεβαίωςθ των υπθρεςιϊν και προϊόντων που παραςχζκθκαν. Μθ παραλαβι των παραδοτζων από τθν αρμόδια Επιτροπι ςυνεπάγεται τθν μθ αποδοχι υπθρεςιϊν ι προϊόντων που πραγματεφεται-αφορά το ςυγκεκριμζνο παραδοτζο, με ςυνζπεια τθν κακυςτζρθςθ ι/και μθ πλθρωμι των

20 ςχετικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων του παραδοτζου, τθ μερικι παραλαβι του παραδοτζου με μείωςθ του τιμιματοσ ςφμφωνα με τισ προτάςεισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ κλπ. Ειδικότερα, τα Παραδοτζα ζχουν τθν κάτωκι μορφι: Π 1 : φςτθμα τθλεδιερμθνείασ: Θ υποβολι του Παραδοτζου Π 1 κα παρζχεται με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. Π 2 : Μθνιαίοσ αναλυτικόσ απολογιςμόσ ενεργειϊν διερμθνείασ Θ υποβολι του παραδοτζου Ρ 2 κα γίνει το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ λιξθ κάκε μινα αναφοράσ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι. Π 3 : Μθνιαίεσ Αναφορζσ Προόδου για τθν παροχι των προβλεπόμενων Τπθρεςιϊν, που κα περιλαμβάνουν και το ςφνολο των ςτατιςτικϊν αναφορϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, για όλεσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε παράδοςθ του ςυνόλου των ςτοιχείων-πλθροφοριϊν (εντόσ δφο θμερϊν αφότου ηθτθκεί από τον Ανάδοχο) ςε ψθφιακι μορφι με λογικά οργανωμζνο τρόπο και με το απαιτοφμενο υλικό τεκμθρίωςθσ, ϊςτε να κακίςταται ευχερισ θ πλιρθσ εκμετάλλευςι τουσ και ο ζλεγχόσ τουσ με τθ χριςθ εφαρμογϊν γραφείου που διακζτει θ Υ.Ρ.Υ. Στα παραπάνω ελάχιςτα παραδοτζα προςτίκενται και τα λοιπά παραδοτζα τα οποία προβλζπει θ παροφςα πρόςκλθςθ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του, να αναφζρει αναλυτικό πίνακα με το ςφνολο των παραδοτζων-υπθρεςιϊν του ζργου που κα παραδϊςει-υλοποιιςει με τθν αντίςτοιχθ πλιρθ και αναλυτικι περιγραφι αυτϊν κακϊσ και το Χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ-υλοποίθςθσ τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου. Θ μθ αναλυτικι και ελλιπισ τεκμθρίωςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τθ Ρρόςκλθςθ και τθ ςχετικι ςφμβαςθ ποιότθτασ και ποςότθτασ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που προςφζρκθκαν κατά τθν διάρκεια του μινα/περιόδου, αλλά και γενικά των παραδοτζων και υπθρεςιϊν του ζργου, ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ των Αναφορϊν από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου. Θ αποδοχι των παραπάνω Ραραδοτζων/Αναφορϊν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι του Αναδόχου. Θ μθ αποδοχι ςυνεπάγεται εκτόσ των άλλων τθ μθ πλθρωμι των υπθρεςιϊν που δεν παραςχζκθκαν ι δεν κάλυπταν τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, ι τθ μθ πλθρωμι των υπθρεςιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου ςτο ςφνολο τουσ, ενϊ επιςείει τισ προβλεπόμενεσ ςτθν παροφςα ριτρεσ. Εφόςον θ Υ.Ρ.Υ. το ηθτιςει εγγράφωσ, ι το ηθτιςει εγγράφωσ ο Ανάδοχοσ και ςυμφωνιςει θ Υ.Ρ.Υ., μπορεί να υπάρξουν αλλαγζσ ςτο χρόνο παράδοςθσ /παροχισ των παραδοτζων και υπθρεςιϊν. Γ. 9. Ομαδα εργου (Ο.Ε.) χθμα Διοικθςθσ εργου Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ υποχρεοφται να παρζχει άρτια καταρτιςμζνο και εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν διερμθνείασ και μετάφραςθσ ςτισ απαιτοφμενεσ γλϊςςεσ και διαλζκτουσ, τον προγραμματιςμό και τθν εποπτεία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθ διοικθτικι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ του Ζργου, τθν υποςτιριξθ του ςυνόλου των χρθςτϊν των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν, τθ μεκοδολογία οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει ςε βαςικοφσ ρόλουσ όπωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, με αναλυτικι αναφορά αντικειμζνου, ρόλων, απαςχόλθςθσ, βιογραφικϊν κλπ ενόσ εκάςτου. Τυχόν αλλαγι του ςυγκεκριμζνου προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Επίςθσ, θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ, εφόςον αυτό δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ του ζργου. Ο Υπεφκυνοσ του Ζργου από τθ πλευρά του Αναδόχου, κα αναλάβει τθν απευκείασ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθ διευκζτθςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να ανταποκρικοφν επιτυχϊσ ςτον προβλεπόμενο ρόλο και ςτισ απαιτιςεισ του ζργου που ανζλαβαν, μπορεί να ηθτιςει τθν άμεςθ αντικατάςταςι τουσ από άλλα ςτελζχθ που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν προςφορά του να παρουςιάςει λεπτομερζσ Σχζδιο οργάνωςθσ, διοίκθςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του Ζργου. Κατ ελάχιςτον το Σχζδιο κα περιλαμβάνει:

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Γραφείο Οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα