Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: ,00 με Φ.Π.Α. 23%, ,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%"

Transcript

1 Ακινα, Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές Τπηρεζίες ηης Τπηρεζίας Πρώηης Τποδοτής για ηο τρονικό διάζηημα : από 01 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Μαρηίοσ 2015 Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: ,00 με Φ.Π.Α. 23%, ,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Κωδικόσ CPV: , , Σαχ. Διεφκυνςθ: Λ. υγγροφ 83 Σαχ. Κϊδικασ: Πλθροφορίεσ: 11745, ΑΘΘΝΑ Ε. ΧΟΤΡΔΑΚΘ Σθλ.: Φαξ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θμερομθνία Ζναρξθσ Υποβολισ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν ΔΕΤΣΕΡΑ 09:00 Θμερομθνία Λιξθσ Υποβολισ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν ΣΡΙΣΘ 13:00 Θμερομθνία Αποςφράγιςθσ Θμζρα Ϊρα Ρροςφορϊν ΣΡΙΣΘ 13:30 Θμερομθνία Ανάρτθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Θμερομθνία Ανάρτθςθσ τθσ Ρερίλθψθσ ςτο Διαφγεια: Θμερομθνία Ανάρτθςθσ του Τεφχουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ ςτον Επίςθμο Διαδικτυακό Τόπο τθσ ΥΡΥ (

2 ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΛΘΘ Ανακζτουςα Αρχι: Είδοσ Πρόςκλθςθσ: Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: Σφποσ Προμικειασ: Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ Απευκείασ Διαπραγμάτευςθ με αξιολόγθςθ προςφορϊν Χαμθλότερθ τιμι Παροχι Τπθρεςιϊν Διερμθνείασ & Μετάφραςθσ Κωδικόσ CPV: , , Φορζασ για τον οποίο προορίηονται οι προμικειεσ: Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ, για κάλυψθ αναγκϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν: Α. ΚΕΠΤ Φυλακίου Ορεςτιάδασ Β. Κινθτι Μονάδα Λζςβου Γ. Κινθτι Μονάδα άμου Χρόνοσ Παροχισ Τπθρεςιϊν: από ζωσ και Θμερομθνία Λιξθσ Τποβολισ των Προςφορϊν: Θμερομθνία Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Σόποσ Τποβολισ και αξιολόγθςθσ Προςφορϊν : Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν: Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ Θμερομθνία : Θμζρα: ΣΡΙΣΘ Ϊρα: 13:00 μ.μ. Θμερομθνία : Θμζρα: ΣΡΙΣΘ Ϊρα: 13:30 μ.μ. Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ Συγγροφ 83 ΤΚ Ακινα, τθλ Fax: Θ οριςκείςα με τθν υπ αρικμ. πρωτ. ΤΡ1/161/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ-2Σ) Απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ,34 (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) ,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%). Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν τον ΚΑΕ 0873 και εντάςςονται ςτον Τακτικό Ρροχπολογιςμό Οικονομικοφ Ζτουσ 2015 του Ειδικοφ Φορζα με α/α καταχϊριςθσ ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ ΥΡΥ. Θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν «παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ & μετάφραςθσ» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, ιτοι: (α) το ΚΕ.Ρ.Υ Φυλακίου Ορεςτιάδασ Ζβρου, (β) τθν Κινθτι Μονάδα Λζςβου, και (γ) τθν Κινθτι Μονάδα Σάμου, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ιςχφουςα νομοκεςία και πιο ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 1. Το Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/ ) «Κδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ - 2 -

3 κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ». 2. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α /2014) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο» «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.(α-112). 5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 7. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «Δικαςτικι Ρροςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 8. Το Ν. 4250/2014(ΦΕΚ74/τ. Α/ ), παρ.3, άρκρου Το Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α / ) άρκρο 4, παρ 3 περί «επιβολισ και απόδοςθσ κράτθςθσ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων». 10. Το Ρ.Δ. 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/ και διόρκωςθ ςφαλμάτων Φ.Ε.Κ. (176/τ.Α/ ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ». 11. Το Ρ.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ Υπθρεςιϊν» και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ με το Ρ.Δ. 88/ 2012 (ΦΕΚ143/τ.Α / ) και το Ρ.Δ. 98/ 2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ).141 Α ) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ Υπθρεςιϊν». 12. Το Ρ.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 221 Α ) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» 13. Το Ρ.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134Αϋ)«Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» 14. Το Ρ.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 15. Το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 16. Το Ρ.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου». 17. Το Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) To άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο Τθ γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ) με αρικμό 117/2009 ςφμφωνα με τθν οποία θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ. 19. Τθν με αρ. πρωτ. ΕΜ/1-Β/89/ (ΦΕΚ 2420 Β / ) Απόφαςθ με κζμα: «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τον Γενικό Διευκυντι Συντονιςμοφ, τουσ Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων, τον Διευκυντι του Κζντρου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τουσ Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακϊσ και τουσ Διευκυντζσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΕΜ/2/178/ (ΦΕΚ 1442Βϋ/ ) όμοια, και ιςχφει. 20. Τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με αρικμ. 6480/1/467κθϋ/17/02/2012 περί Διοριςμοφ του Νίκα Ραναγιϊτθ του Θλία ςτθ κζςθ του Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κθτεία τριϊν (3) ετϊν. 21. Τθν Απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν υπ αρικμ. 2/3344/0026/ (ΑΔΑ:4ΑΛΤΘ-ΩΤ) με κζμα: «Κακοριςμόσ ορίων & προχποκζςεων ςφναψθσ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν» άρκρου 83 παρ. 1 εδαφ ςτ του Ν. 2362/ Τθν Απόφαςθ Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ υπ αρικμ. πρωτ.:τρ1/161/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ- 2Σ), με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ προςφορϊν, των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ για το οικ. ζτοσ Τθν υπ αρικμ. ΤΡ1/162/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ-3Ξ7) Απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία ςυγκροτικθκε Επιτροπι Ραραλαβι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ 2014, και όπωσ αυτι τροποποιθκεί με νζα απόφαςθ Δ/ντι για το οικονομικό ζτοσ

4 24. Τθν υπ αρικμ. ΤΡ1/95/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΙ-ΑΝΦ) Απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία ςυγκροτικθκε Επιτροπι Ραραλαβι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (για το ΚΕΡΥ Φυλακίου) για το οικονομικό ζτοσ 2014, και όπωσ αυτι τροποποιθκεί με νζα απόφαςθ Δ/ντι για το οικονομικό ζτοσ Τθ με αρικμ. πρωτ. ΤΡ7/6715/ (ΑΔΑ: 97ΘΦΙ-Μ1Ξ) απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ & Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κζμα «Ρροςφυγι ςε διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ διερμθνείασ προκειμζνου να καλυφκοφν ζκτακτεσ και επιτακτικζσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ». 26. Τθν με αρικμ. ΤΡ2/6724/ (ΑΔΑ: 7ΓΗΤΙ-ΓΟΘ) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δζςμευςθσ τθσ δαπάνθσ, τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ Τθν ζκτακτθ και επιτακτικι ανάγκθ για παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ και μετάφραςθσ ςτισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, ιτοι ςτο ΚΕΡΥ Φυλακίου ςτθν Ορεςτιάδα Ζβρου, ςτθν Κινθτι Μονάδα Λζςβου και ςτθν Κινθτι Μονάδα Σάμου Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ Ο Τ Μ Ε 1. Διαδικαςία Απευκείασ Διαπραγμάτευςθσ ςε ευρϊ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο αξιολόγθςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου με τίτλο «Ραροχι Υπθρεςιϊν Διερμθνείασ και Μετάφραςθσ ςτισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, για το χρονικό διάςτθμα από 01 Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 Μαρτίου 2015». 2. Θ επιλογι κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν Ρρόςκλθςθ 3. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ,34 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%. 4. Θ ςυνολικι χρονικι διάρκεια του ζργου ορίηεται από ζωσ και Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν τθσ πιςτϊςεισ του ΚΑΕ 0873 Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ΕΦ , οικονομικοφ ζτουσ Θ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ κα διενεργθκεί ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ. 7. Θμερομθνία διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ ορίηεται θ , θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:30 μ.μ. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ θμζρα Σρίτθ και ϊρα μ.μ. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτον πρϊτο (1 ο ) όροφο τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ από τθν αρμόδια επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν 8. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ, Συγγροφ 83, Ακινα, Ρρωτόκολλο (1οσ όροφοσ). 9. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. 10. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια. 11. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τθσ προςφζροντεσ για δφο (2) μινεσ. Θ προκεςμία αυτι αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 12. Αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ είναι: ΜΕΟΣ A: Γενικοί Προι Ρρόςκλθςθσ ΜΕΟΣ B: Ειδικοί Προι Ρρόςκλθςθσ ΜΕΟΣ Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Αντικείμενο Ζργου ΜΕΟΣ Δ: Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ ΜΕΟΣ Ε: Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ραραρτιματα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 1 ζωσ 4-4 -

5 13. Το παρόν Τεφχοσ τθσ Ρρόςκλθςθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ κα αναρτθκεί ςτο επίςθμο διαδικτυακό τόπο Διαφγεια. 14. Διευκρινίςεισ για τουσ γενικοφσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ παρζχονται από ςτο τθλ Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται ςτθν παροφςα ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν. 2362/1995 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ΡΔ 118/2007 (ςυμπλθρωματικά και αναλογικά), του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994. OΓιεσθσνηής ηης Τπηρεζίας Πρώηης Τποδοτής ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ α/α Ν. ΚΟΤΛΟΤΛΙΑ Αν. Σμ/ρτης Ανθρ. Γσναμικού - 5 -

6 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ Αϋ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ Α.1. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Α.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Α.3. ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ Α.4. ΕΛΕΓΧΟ Α.5. ΕΓΓΤΗΕΙ Α.6. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Α.7. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΣΗΕΙ Α.8. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Α.9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΙΑΙΟ ΜΕΡΟ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ Β.1. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ Β.2. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β.3. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Β.4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Β.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΜΕΡΟ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ Γ.1. ΒΑΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ Γ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ Γ.3. ΓΛΩΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Γ.4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΟΤ Γ.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ Γ. 6. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Γ. 7.Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ- Απαιτήςεισ Παρεχόμενων Τπηρεςιών υποςτήριξησ Γ.7. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ - Μετάπτωςη Γ.8. Παραδοτζα ζργου Γ. 9. Ομαδα εργου (Ο.Ε.) χημα Διοικηςησ εργου ΜΕΡΟ Δ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕΡΟ Ε ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ - ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ε.1. ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Πίνακασ Α : Βαςικζσ γλώςςεσ διερμηνείασ Πίνακασ Β : Λοιπζσ γλώςςεσ διερμηνείασ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Πίνακασ ζργων: ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Κώδικασ Δεοντολογίασ Διερμηνζων ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

7 ΜΕΡΟ Αϋ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΘΘ Οι προςφορζσ κα αποςταλοφν ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ ζωσ τθν Σρίτθ και ϊρα 13:00 μ.μ. και κα ανοιχκοφν για να αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι, τθν Σρίτθ και ϊρα μ.μ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 83 του Ν. 2362/95, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 2, παρ. 12 του Ν. 2286/95 και το Ρ.Δ. 118/2007. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, με απόδειξθ (αρικμό πρωτοκόλλου) αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα πρόςκλθςθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Εναλλακτικά, οι προςφορζσ μποροφν να αποςταλοφν με ςυςτθμζνθ επιςτολι (με απόδειξθ παραλαβισ) ι «κοφριερ» ςτθ διεφκυνςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, ζγκαιρα ϊςτε να παραλθφκοφν μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα εμπρόκεςμθσ υποβολισ. Οι προςφορζσ, που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα αυτι, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία. Οι προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ θμζρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 60 θμερϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και να ςυμπλθρϊνουν και υπογράφουν τουσ ςχετικοφσ Ρίνακεσ ςτο Μζροσ Δ - Υποδείγματα Οικονομικισ Προςφοράσ. Οι προςφορζσ αφοροφν ςτο ςφνολο των περιγραφόμενων ςτθν παροφςα υπθρεςιϊν, ιτοι και ςτισ τρεισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα πρζπει να εκφράηονται ςε Ευρϊ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ με τθ μικρότερθ ςυνολικι τιμι προςφοράσ, εφόςον οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ καλφπτουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τισ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτα Μζρθ Γ & Ε τθσ παροφςθσ. Τζλοσ, μετά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. Α.1. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει το ζργο, εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ που αυτό περιλαμβάνει, ςφμφωνα με τθν Ρρόςκλθςθ, τθν προςφορά του, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, διαφορετικά καλείται να αποηθμιϊςει κατά νόμο τθν Ανακζτουςα Αρχι. 2. Κακ` όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ οικείεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ απζναντι ςτο απαςχολοφμενο προςωπικό. Σε περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμβάςεων αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου ι ζργου με τουσ απαςχολοφμενουσ διερμθνείσ, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει αυτζσ ςτισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ. Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ παραβίαςθσ των ανωτζρω υποχρεϊςεων, ο - 7 -

8 Ανάδοχοσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Θ ανακζτουςα Αρχι εξετάηει τυχόν καταγγελίεσ του προςωπικοφ ςε βάροσ του Αναδόχου ςχετικά με τθν ακζτθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων υποβλθκείςεσ εγγράφωσ, ενθμερϊνει τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και καλεί τον Ανάδοχο για τθν παροχι ςχετικϊν εξθγιςεων. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ ι ςε μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 5. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να πραγματοποιθκεί μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τα ανωτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να επιβάλει ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ι ακόμθ και να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. 6. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει: (α) Πτι κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ, και (β) Τθν άμεςθ αντικατάςταςθ όςων ςυνεργατϊν απεχϊρθςαν, με άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 8. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 9. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο. 10. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 11. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρρόςκλθςθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 12. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να φζρουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του. Α.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Μζςα ςτον Ενιαίο Φάκελο τθσ προςφοράσ του ο Ρροςφζρων κα ςυμπεριλάβει: α) ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικϊν β) ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν Σεχνικι Προςφορά, θ οποία κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα Μζρθ Γ και Ε τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, και - 8 -

9 γ) ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν Οικονομικι Προςφορά θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του Μζρουσ Δ τθσ παροφςθσ Ρρόςκλθςθσ. Οι οικονομικζσ προςφορζσ των υποψθφίων που δεν κα βρίςκονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και δεν κα είναι ςφμφωνεσ με το υπόδειγμα κα απορρίπτονται. Ράνω ςτον Ενιαίο Φάκελο τθσ προςφοράσ πρζπει να αναγράφεται: 1. θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ», 2. ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, 3. ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ, 4. θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, 5. τα ςτοιχεία του υποψθφίου αναδόχου, και 6. θ ζνδειξθ: «να ανοιχκεί μόνο από τθν αρμόδια Επιτροπι Ρρομθκειϊν» Οι επιμζρουσ φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν, τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ πρζπει να φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου, ενϊ επιπλζον πρζπει να γράφουν και τον αντίςτοιχο τίτλο που ςχετίηεται με το Ρεριεχόμενό του (π.χ. «Οικονομικι Ρροςφορά»). Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Α.3. ΑΝΑΘΕΘ ΕΡΓΟΤ Θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007, με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από τον Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, αφοφ θ αρμόδια Επιτροπι ειςθγθκεί δια του Ρρακτικοφ τθσ, για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο που πλθροί τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτο ςφνολό τουσ και προςφζρει τθν χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι. Θ ανακοίνωςθ ανάκεςθσ γίνεται με ζγγραφο προσ τον μειοδότθ από τθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Α.4. ΕΛΕΓΧΟ Κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, δφναται να γίνει ζλεγχοσ από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ και από αρμόδιο προσ τοφτο κλιμάκιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Α.5. ΕΓΓΤΘΕΙ Εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δ ε ν α π α ι τ ε ί τ α ι. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)». Α.6. ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ Μετά τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ο ανάδοχοσ καλείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007 να υπογράψει ςφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι (Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ). Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από εκείνον ςτον οποίο ανατίκεται το ζργο, τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι άλλο πρόςωπο με νόμιμα κεωρθμζνθ εξουςιοδότθςθ αυτοφ, ςτα γραφεία τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (Συγγροφ 83, ΑΘΘΝΑ). 1. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. 2. Θ ςφμβαςθ τροποποιείται όταν τοφτο προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που ζχει ςυγκροτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι παραλαμβάνει τα υποβαλλόμενα Ραραδοτζα από τον ανάδοχο και είναι υπεφκυνθ για τθν επίβλεψθ, τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι του ζργου

10 Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα παραδοτζα του ζργου ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε δφο (2) αντίτυπα (ςε ζντυπθ μορφι) και ζνα (1) ςε θλεκτρονικι μορφι ςε τυποποιθμζνο περιβάλλονformat που κα είναι πλιρωσ επεξεργάςιμο και ελζγξιμο. Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ του εκάςτοτε εκπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ, που μεταξφ άλλων είναι αρμόδια για τθν: 1. Ραροχι κατευκφνςεων ςτον Ανάδοχο. 2. Ραρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο και τθ διατφπωςθ παρατθριςεων και διορκϊςεων. 3. Ρροςωρινι και οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων και του Ζργου ςυνολικά από τον Ανάδοχο, προκειμζνου να εκκακαριςτεί και να καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το ςυμφωνθκζν τίμθμα. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ, εφόςον διαπιςτϊςει: α) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ, β) τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και αφοφ ελζγξει και αναφζρει ρθτά τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, τθν πραγματοποίθςθ των τυχϊν διορκϊςεων ι ςυμπλθρϊςεων που απαιτικθκαν για τθν άρςθ των προβλθμάτων που διαπιςτϊκθκαν κατά τθν παραλαβι του Ζργου, ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εισ τριπλοφν και διαβιβάηει τα δφο αντίτυπα ςτο Οικονομικό Τμιμα τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε, όταν: 1. Ραραδόκθκε ολόκλθρο το Ζργο και παραλιφκθκε οριςτικά (ποςότθτα και ποιότθτα), 2. Ολοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, και 3. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. Α.7. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ ΚΡΑΣΘΕΙ 1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ Τπθρεςίασ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του ΤΠΔΣ&ΠΠ, ςε Ευρϊ και ςε τρεισ (3) μθνιαίεσ ιςόποςεσ δόςεισ μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και τθ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ ΥΡΥ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν Χρθματικϊν Ενταλμάτων. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ. 118/2007), κακϊσ και ςτθν υπ αρικμ /601/0026/98 (ΦΕΚ 431 Β / ) απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει. 2. Για τθν ζκδοςθ του κάκε Χρθματικοφ Εντάλματοσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του ΥΡ.Δ.Τ. & Ρ.Ρ. απαιτείται θ προθγοφμενθ υποβολι, από τον ανάδοχο, αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ για φορείσ τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ ςε ιςχφ. 3. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε τιμολόγιό του, επιβαρφνεται με τισ εξισ κρατιςεισ: ΑΡΧΘ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε.Α.Α.Δ..): 0,10% (επί τθσ κακαρισ αξίασ) ΜΣΠΤ ΧΑΡΣΟΘΜΟ: 3% (επί τθσ κακαρισ αξίασ) 2% (επί του ΜΤΡΥ) + 3% (επί του 0,10% τθσ Ε.Α.Α.Δ.Σ.) ΟΓΑ ΧΑΡΣΟΘΜΟΤ: 20% (επί του 3% του Χαρτοςιμου) 8% επί τθσ κακαρισ αξίασ (άρκρο 55 παρ. 1 εδάφιο (ςτ) του Ν. ΠΑΡΑΚΡΑΣΘΘ ΦΟΡΟΤ: 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α ). Κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον ανάδοχο. 4. Ο ανάδοχοσ δεν ζχει το δικαίωμα να εκχωριςει τθν απαίτθςθ του ςε τρίτο χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ αυτοφ του όρου, θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθν πλθρωμι ςε κάκε τρίτο

11 Α.8. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 1. Κακ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 2. Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δε δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 3. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ αυτιν πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του Αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου. 4. Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του ζχουν υποχρζωςθ εχεμφκειασ αναφορικά με κάκε πλθροφορία που περιιλκε ςϋ αυτοφσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου («Εμπιςτευτικι Ρλθροφορία») και δεςμεφεται να μθν αποκαλφψει ι χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε Εμπιςτευτικι Ρλθροφορία. 5. Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του οφείλουν να απζχουν, από κάκε χριςθ, μερικι ι ολικι, είτε για λογαριαςμό τουσ, είτε, για λογαριαςμό τρίτων, των ςτοιχείων και γενικά των προςωπικϊν δεδομζνων των υπαλλιλων και των εξυπθρετοφμενων τθσ Υ.Ρ.Υ., που τα αποκτοφν, με οποιοδιποτε τρόπο κατά τθν υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου (Ν. 2472/97 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα). 6. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει το προςωπικό του για το περιεχόμενο τθσ υποχρζωςθσ εχεμφκειασ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και να ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Υ.Ρ.Υ. για κάκε απϊλεια ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ αποκάλυψθ ι και χριςθ ςτοιχείων που κα υποπζςει ςτθν αντίλθψι του. Α.9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΙΑΙΟ Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι, κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό

12 ΜΕΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β.1. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ Β1.1. Ο προςφζρων κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν τα εξισ ζγγραφα: Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία : 1. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 2. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του: i. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων) και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων), ii. Δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ του ανωτζρω νομοκετιματοσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα), iii. Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του, iv. Δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. v. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, ςε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ να προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, vi. Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα, vii. Δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ, είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν του προσ τισ Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου Τομζα, viii. Δεν ζχει κρικεί ποτζ από αρμόδιο όργανο ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που του ηθτικθκε από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ ςχετικά με τθν ανταπόκριςι του ςε κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του, ix. Δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 3. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να δθλϊνει ότι: i. Ζλαβε ςαφι γνϊςθ του εφρουσ, τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά, του αντικειμζνου του Ζργου. ii. Συνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά του είναι ακριβι. iii. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ. iv. Θα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Ρρόςκλθςθ και αποτελοφν, κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. ε περίπτωςθ Νομικϊν προςϊπων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλουν: - Οι διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. - Ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το Νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. - Ο Ρρόεδροσ του Συνεταιριςμοφ, όταν ο προςφζρων είναι Συνεταιριςμόσ

13 - Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 4. Σε χωριςτι υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, να δθλϊνεται ότι: «Ο προςφζρων δεςμεφεται για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ προςκόμιςθ όςων εκ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν απαιτοφνται από τθν πρόςκλθςθ, ςτθν αρμόδια Επιτροπι κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ». Ρζραν των ανωτζρω τα νομικά πρόςωπα κα υποβάλλουν και τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ. Β1.2. Δικαιολογθτικά Πιςτοποίθςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ επί ποινι αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 1 (α) Κατάλογο του προσ απαςχόλθςθ προςωπικοφ, που να πλθροί τα ακόλουκα: 1. Για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, ζγγραφα που αποδεικνφουν το νόμιμο τθσ παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα και άδεια εργαςίασ. 2. Λευκό ποινικό μθτρϊο. 3. Καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ θ οποία αποδεικνφεται με απολυτιριο ελλθνόγλωςςου ςχολείου ι με πτυχίο ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου ι με πιςτοποιθτικό γλωςςικισ επάρκειασ και άριςτθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ θ οποία αποδεικνφεται με απολυτιριο ςχολείου ι και ανϊτερου ιδρφματοσ χϊρασ ςτθν οποία ομιλείται επιςιμωσ θ ξζνθ γλϊςςα ι με πιςτοποιθτικό γλωςςικισ επάρκειασ. Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ προςκόμιςθ ενόσ εκ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διερμθνζα/μεταφραςτι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι περί άριςτθσ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ ι/και ξζνθσ γλϊςςασ. 4. Ζγγραφθ και άνευ επιφφλαξθσ αποδοχι του Κϊδικα Δεοντολογίασ Διερμθνζων, όπωσ τον ζχει ςυντάξει και εγκρίνει θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ (Ραράρτθμα 3). (β) Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διακζτει υπθρεςίεσ με ςφςτθμα τθλεδιερμθνείασ, το οποίο κα διατεκεί για τισ ανάγκεσ τθσ κάκε μίασ από τισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ ΥΡΥ. Απαιτείται, δε, θ δζςμευςθ του αναδόχου ότι αυτό κα είναι ςε λειτουργία με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τισ ανωτζρω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 2. Δζςμευςθ του Αναδόχου (ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά) ότι θ υπθρεςίεσ διερμθνείασ και μετάφραςθσ που κα παρζχει κα ςυμμορφϊνονται κατ ελάχιςτο με τουσ πίνακεσ γλωςςϊν ςτο Παράρτθμα Λίςτα περιγραφισ εξοπλιςμοφ τθλεδιερμθνείασ που ο ανάδοχοσ είτε διακζτει, είτε δεςμεφεται να προμθκευτεί και να κζςει ςε λειτουργία από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 4. Ρεριγραφι των μζτρων που λαμβάνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του και τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων. 5. Να διακζτει κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ, τουλάχιςτον για τισ κφριεσ γλωςςικζσ ομάδεσ που απαιτοφνται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου από/προσ τθν ελλθνικι. 6. Ειδικότερα απαιτείται: Να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο που να καλφπτει το αντικείμενο τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ ι περιςςότερα ζργα που ςωρευτικά καλφπτουν τα παραπάνω αντικείμενα (διερμθνεία μετάφραςθ τθλεδιερμθνεία διοίκθςθ ζργου). Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ και είναι ςυναφι με το υπό ανάκεςθ Ζργο. Ο Ρίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Να διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ για τθν ανάλθψθ του Ζργου

14 8. Ρίνακασ των υπαλλιλων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: Ομάδα Ζργου για τθν Ρεριφερειακι Υπθρεςία τθσ ΥΡΥ: 1 Α/Α Εταιρεία (ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ) Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου Θζςθ ςτθν Ομάδα Ζργου επαγγελματικι εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο (ζτθ & μινεσ) Β.2. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Σε ςφραγιςμζνο ξεχωριςτό φάκελο πρζπει να υποβλθκεί ςε δφο (2) ζντυπα αντίγραφα και ζνα (1) θλεκτρονικό, θ πρόταςθ με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του υποψθφίου κακϊσ και τουσ ςυμπλθρωμζνουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το Μζροσ Ε τθσ παροφςθσ. Συμπλθρωματικά μπορεί να υποβλθκοφν και όποια ςτοιχεία κεωροφνται αναγκαία για τον πλθρζςτερο και ακριβζςτερο προςδιοριςμό των υπό προςφορά υπθρεςιϊν. Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτα Μζρθ Γ & Ε τθσ πρόςκλθςθσ. Β.3. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (εντόσ του Ενιαίου Φακζλου) κα περιζχεται θ Οικονομικι Ρροςφορά, θ οποία κα περιλαμβάνει τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςυμπλθρωμζνουσ και υπογεγραμμζνουσ, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Ρινάκων Οικονομικισ (Μζροσ Δ Ρρόςκλθςθσ). Ρροςφορζσ που κα περιζχουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ τιμι που κα λθφκεί υπόψθ για τθν επιλογι του μειοδότθ κα είναι θ χαμθλότερθ ςυνολικά χωρίσ ΦΠΑ. Β.4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ ανοίγονται τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα, ςφμφωνα με τθν εξισ ςειρά: - Αποςφράγιςθ Φακζλων Δικαιολογθτικϊν - Αποςφράγιςθ Φακζλων Τεχνικϊν Ρροςφορϊν - Αποςφράγιςθ Φακζλων Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. Ρροςφορά υποψιφιου που δεν περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ι δεν πλθροί τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παροφςα, απορρίπτεται. Το άνοιγμα και ο ζλεγχοσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν γίνεται μόνο για τουσ υποψθφίουσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά και οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν. Μετά το άνοιγμα των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ με ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά του μειοδότθ ςτισ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάκεςθσ. Ο Δ/ντισ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ εκδίδει τθ ςχετικι απόφαςθ και καλεί τον μειοδότθ να προςκομίςει τα κατωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Β.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί το ζργο οφείλει να υποβάλει εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά: 1 Συμπλθρϊνεται θ Ρεριφερειακι Υπθρεςία τθσ ΥΡΥ ςτθν οποία κα εργάηεται θ Ομάδα Ζργου (π.χ. ΚΕΡΥ Φυλακίου)

15 1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 από τθν οποία να προκφπτει ότι : α) οι ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) οι διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, κακϊσ και ε) το φυςικό πρόςωπο, ςτα οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ, κακϊσ και για τα αδικιματα ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκίασ και απάτθσ. 2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 από τθν οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. Ρρόςκετα κα πρζπει να προκφπτει ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 3. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, ι Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Επιτθδεφματοσ από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, για όποιουσ από τουσ προςφζροντεσ προβλζπεται. 4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 5. Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 6. Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/ Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του παρόχου υπθρεςιϊν από τθ διαδικαςία επιλογισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου»

16 Γ.1. ΒΑΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ ΜΕΡΟ Γ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ Σα βαςικά αντικείμενα του παρόντοσ ζργου και κατ επζκταςθ οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι: (α). Παροχι υπθρεςιϊν διαδοχικισ διερμθνείασ κατά τθ διάρκεια όλων των διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ, με φυςικι παρουςία ι μζςω ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, ιτοι ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ Ζβρου, ςτθν Α Κινθτι Μονάδα άμου και ςτθ Β Κινθτι Μονάδα Μόριασ ςτθ Λζςβο. (β). Αδιάλειπτθ παροχι υπθρεςιϊν χρονο-προγραμματιςμοφ των υπθρεςιϊν διερμθνείασ και μετάφραςθσ, ςυντονιςμοφ και εποπτείασ των διερμθνζων και μεταφραςτϊν, για όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με φυςικι παρουςία κα λαμβάνουν χϊρα ςτισ κατά τόπουσ εγκαταςτάςεισ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Φυλάκιο Ζβρου, ςτθ Σάμο και ςτθ Λζςβο. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ ςτισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ. Ειδικότερα, ο ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ διερμθνείασ για τθν καταγραφι, τθν εξακρίβωςθ, τον ιατρικό ζλεγχο και τθν κατά περίπτωςθ ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ των αλλοδαπϊν που διαχειρίηονται οι Κινθτζσ Μονάδεσ (ςτα Κζντρα Ταυτοποίθςθσ) και το ΚΕ.Ρ.Υ. Οι διερμθνείσ παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςφμφωνα με Τυποποιθμζνεσ Διαδικαςίεσ Λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ ορίηει ζναν Επόπτθ για κάκε Ρεριφερειακι Υπθρεςία ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για το ςυντονιςμό των υπθρεςιϊν διερμθνείασ τθσ εκάςτοτε Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ. Πλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθ διαδικαςία κα πρζπει να απευκφνονται ςτον οριςμζνο Επόπτθ. Θ διερμθνεία κα παρζχεται, (α) με τθ φυςικι παρουςία των διερμθνζων, ι (β) μζςω τθλεδιάςκεψθσ ι τθλεφωνικισ διερμθνείασ. Τα αιτιματα διερμθνείασ διαχειρίηεται και ςυντονίηει o Επόπτθσ διερμθνζων. Ο εκτιμϊμενοσ αρικμόσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν μεταβάλλεται ςυνζπεια αλλαγϊν ςτισ μεταναςτευτικζσ ροζσ, ωσ εκ τοφτου εάν είναι χαμθλότεροσ από το αναμενόμενο για λόγουσ που δεν άπτονται των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Αναδόχου, αυτό δεν επθρεάηει το ςυμβατικό ςτόχο τθσ παροφςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα καλφψει, ςτο πλαίςιο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, το ςφνολο των υπθρεςιϊν /παραδοτζων (υπθρεςιϊν και προϊόντων) του ζργου που περιγράφεται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ. τθν Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου, το τίμθμα του ζργου κα επιμερίηεται ωσ εξισ: Ξεχωριςτά για τισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ (περίπτωςθ α ), οι οποίεσ κα πλθρϊνονται ανά μινα. Ξεχωριςτά για τισ υπθρεςίεσ προγραμματιςμοφ, ςυντονιςμοφ και εποπτείασ (περίπτωςθ β ), οι οποίεσ κα πλθρϊνονται ανά μινα. Στο πλαίςιο αυτό κα γίνονται οι πλθρωμζσ και θ αποτίμθςθ του τιμιματοσ, τυχόν μείωςθ ςε περίπτωςθ διακοπισ ι λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ κλπ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Γ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ 1. υνεργαςία με διερμθνείσ Το προςωπικό των Κζντρων τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (διοικθτικό προςωπικό, ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, αποςπαςμζνο αςτυνομικό προςωπικό) υποχρεοφται ςε κάκε επικοινωνία με αλλοδαπό να ζχει εξαςφαλίςει τθν παρουςία διερμθνζα. Οι διερμθνείσ διευκολφνουν τθν επικοινωνία και ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτελοφν κακικοντα του προςωπικοφ. Θα πρζπει, εάν ο αλλοδαπόσ προβάλλει ςχετικό αίτθμα το οποίο κρικεί βάςιμο από τον αρμόδιο υπάλλθλο και εφόςον αυτό είναι εφικτό, να χρθςιμοποιείται διερμθνζασ του φφλου που επικυμεί ο αλλοδαπόσ, όταν είναι εφικτό βάςει τθσ διακεςιμότθτασ των διερμθνζων

17 Ο διερμθνζασ οφείλει να μεταφράηει πιςτά τα λόγια του υπαλλιλου τθσ Υπθρεςίασ, κακϊσ και του αλλοδαποφ, χωρίσ προςκικεσ, ςχόλια, προςωπικζσ εκφράςεισ ι μορφαςμοφσ. Στο παραγόμενο ζγγραφο ΥΡΥ01 με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ καταγραφισ απαιτείται θ υπογραφι του διερμθνζα. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ςπάνια γλϊςςα ι διάλεκτοσ) μπορεί να γίνει δεκτι από τθν ΥΡΥ θ μζκοδοσ τθσ «διπλισ διερμθνείασ», κατά τθν οποία γίνεται χριςθ των υπθρεςιϊν δφο διερμθνζων ταυτόχρονα. χετικά με το ρόλο του Επόπτθ: Ο Επόπτθσ προςζρχεται ςτο Κζντρο κακθμερινά με τουσ διερμθνείσ και αναχωρεί μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και του Σαββατοκφριακου είναι διακζςιμοσ (24 ϊρεσ). Επίςθσ ςε ζκτακτα περιςτατικά (κυρίωσ ιατρικισ φφςθσ) ανάλογα με τθν ϊρα και τθ ςοβαρότθτα του περιςτατικοφ κρίνει αν πρζπει να ςυνοδεφςει τον διερμθνζα. Κατόπιν ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ από τον Επικεφαλισ του εκάςτοτε Κζντρου ι Μονάδασ για νζα άφιξθ υπθκόων τρίτων χωρϊν, ο Επόπτθσ ενθμερϊνει τουσ διερμθνείσ για το ςθμείο ςυνάντθςθσ και το κλιμάκιο τουσ οφείλει να μεταβεί ςτο Κζντρο το ςυντομότερο δυνατό. Ο Επόπτθσ ςυντονίηει το πρόγραμμα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν διερμθνείασ με βάςθ τα αιτιματα των εμπλεκομζνων ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για τισ ανάγκεσ του κάκε Κζντρου. Ο Επόπτθσ ενθμερϊνεται ςχετικά με τισ ανάγκεσ διερμθνείασ, εφόςον είναι δυνατόν από τθν προθγοφμενθ θμζρα ι με τθν ζναρξθ του ωραρίου. Ο Επόπτθσ λαμβάνει τα αιτιματα και κατόπιν ςε ςυνεργαςία/ ςυνεννόθςθ με το Διοικθτι ανακοινϊνει τισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ που κα παραςχεκοφν (μζςω φυςικισ παρουςίασ, τθλεδιάςκεψθσ ι αποςτολισ διερμθνζα από άλλο ςθμείο), με ενδεδειγμζνθ ςειρά (χρονοπρογραμματιςμόσ). χετικά με το ρόλο των διερμθνζων: Το κακθμερινό πρόγραμμα των διερμθνζων κακορίηεται με βάςθ τισ ανάγκεσ παροχισ υπθρεςιϊν διερμθνείασ. Κακθμερινά οι διερμθνείσ είναι ςτθ διάκεςθ του προςωπικοφ ςτα Κζντρα και Μονάδεσ. Οι διερμθνείσ παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν Ρρϊτθσ Υποδοχισ για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν. Σο ωράριο εργαςίασ του κλιμακίου διερμθνείασ είναι καταρχιν Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι 09:00-17:00, ενδζχεται όμωσ να διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ παροχισ υπθρεςιϊν διερμθνείασ και ςε ςυνεννόθςθ με τον Διοικθτι του Κζντρου ι τθσ Μονάδασ. Δφναται επιπρόςκετα αυτό να διαμορφϊνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ και πάντα εντόσ του προβλεπόμενου οκτάωρου απαςχόλθςθσ ςε τμθματικι εργαςία εντόσ τθσ θμζρασ ι και επί του ςυνόλου δφο (2) θμερϊν ακροιςτικά. Αν πραγματοποιοφνται αφίξεισ αλλοδαπϊν κατά τθ διάρκεια Σαββατοκφριακου ι αν υπάρχουν εκκρεμότθτεσ ςχετικά με τθν καταγραφι ι όταν παρουςιαςτεί ςχετικό αίτθμα ι ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ (π.χ. επείγον ιατρικό περιςτατικό), οι υπθρεςίεσ διερμθνείασ παρζχονται κατόπιν ςχετικοφ προφορικοφ αιτιματοσ προσ τον Επόπτθ. Οι διερμθνείσ δεςμεφονται να τθροφν απόλυτθ εχεμφκεια. Γ.3. ΓΛΩΕ ΔΙΕΡΜΘΝΕΙΑ Οι Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ που ζχουν παραςχεκεί ζωσ τϊρα για τθν υπαγωγι ςε διαδικαςίεσ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο ΚΕ.Ρ.Υ. Φυλακίου αλλά και ςτα Κζντρα Ταυτοποίθςθσ Σάμου και Λζςβου προζρχονται από τισ κάτωκι χϊρεσ. Εκνικότθτα Afghanistan Syria Somalia Eritrea Iraq Iran Pakistan Sudan Algeria Bangladesh Georgia Οι γλϊςςεσ που απαιτοφνται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ κα πρζπει να καλφπτουν τισ βαςικζσ ανάγκεσ διερμθνείασ και μετάφραςθσ για τισ ςυχνότερεσ / επικρατζςτερεσ από τισ ανωτζρω Εκνικότθτεσ και οι οποίεσ ορίηονται ςε Περςόφωνεσ (διαλζκτου Νταρί) και Αραβόφωνεσ

18 υνεπϊσ οι ανάγκεσ τθσ Υ.Ρ.Υ. ςε υπθρεςίεσ διερμθνείασ, και ςυγκεκριμζνα ςε γλϊςςεσ διερμθνείασ, κακορίηονται κατ ελάχιςτο ςτθ διαςφάλιςθ τθσ φυςικισ παρουςίασ τουλάχιςτον δφο (2) διερμθνζων ςε κάκε Περιφερειακι Τπθρεςία για τθν κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν διερμθνείασ και μετάφραςθσ. Τα ανωτζρω δφνανται να μεταβλθκοφν, αναλόγωσ των μεικτϊν μεταναςτευτικϊν ροϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ςτισ ανάγκεσ τθσ Υ.Ρ.Υ. εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν ζγγραφθ κοινοποίθςθ των νζων αναγκϊν. Οι υφιςτάμενεσ ανάγκεσ ςε φυςικι παρουςία διερμθνζων αναφζρονται ςτον Ρίνακα Αϋ (Βαςικζσ Γλϊςςεσ Διερμθνείασ) του Ραρατιματοσ 1. Γ.4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΡΓΟΤ Θ υπθρεςίεσ του Αναδόχου κα παρζχονται: α) ςτο Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Φυλάκιο, Ρ.Ε. Ζβρου. β) ςτθν Α Κινθτι Μονάδα ςτο Βακφ Σάμου γ) ςτθν Β Κινθτι Μονάδα ςτθ Μόρια Λζςβου. Γ.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ Οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ /παραδοτζα κα παραςχεκοφν από ζωσ χωρίσ αναπροςαρμογι τιμϊν. Γ. 6. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ Γ. 6.1.Ρεριεχόμενο Τεχνικισ Ρροςφοράσ Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ τθν Σεχνικι Προςφορά κα πρζπει να περιγράφονται αναλυτικά τουλάχιςτον τα παρακάτω για το ςφνολο των υπθρεςιϊν τθσ Πρόςκλθςθσ : Α. Θ μεκοδολογία, ο τρόποσ οργάνωςθσ και παροχισ: 1. των υπθρεςιϊν διερμθνείασ, με φυςικι παρουςία ι μζςω ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, 2. του προγραμματιςμοφ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 3. του ςυντονιςμοφ και τθσ εποπτείασ διερμθνζων και μεταφραςτϊν 4. των λοιπϊν υπθρεςιϊν/παραδοτζων που προβλζπει θ Ρρόςκλθςθ και δεν εμπίπτουν ςτα παραπάνω με τον οποίο να αναφζρεται θ προςζγγιςι του και θ δζςμευςι του για τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων τθσ Ρρόςκλθςθσ και του ζργου, με βάςθ τισ προτάςεισ, διαδικαςίεσ λειτουργίασ, κλπ που προτείνει. Β. Σθν ανάλυςθ οποιαςδιποτε παραμζτρου που ο Ανάδοχοσ κεωρεί χριςιμθ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Ζργου. Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει τα αναγραφόμενα ςτον «Πίνακα υμμόρφωςθσ» (Μζροσ Ε ). Γ Ραρακολοφκθςθ Υπθρεςιϊν Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ διερμθνείασ και τθλεδιερμθνείασ κα μετριοφνται: - ςε ενζργειεσ, όπου ωσ ενζργεια λογίηεται θ κάκε ςυναλλαγι τθσ Υ.Ρ.Υ. και ενόσ ι περιςςότερων εξυπθρετουμζνων, ςε γλϊςςα που ευλόγωσ τεκμαίρεται ότι κατανοεί ο εξυπθρετοφμενοσ, και - ςε ϊρεσ, όπου κα υπολογίηεται θ ςυνολικι διάρκεια τθσ μιασ ενζργειασ. Γ.6.3. Αναφορζσ Αναδόχου Οι μθνιαίεσ αναφορζσ για το ζργο κα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτισ Αρμόδιεσ Επιτροπζσ Ραραλαβισ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ κάκε μινα αναφοράσ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι και ςε τρία (3) αντίτυπα και CDs, και κα αφοροφν το ςφνολο των προςφερκζντων υπθρεςιϊν ςτο μινα αναφοράσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει τα κατάλλθλα εργαλεία ςτθν Υ.Ρ.Υ. και να τθσ παρζχει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, τα ςτοιχεία που υποβάλει ο Ανάδοχοσ κα επαλθκεφονται από το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι Αναφορζσ του Αναδόχου κα κεωροφνται αποδεκτζσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει ηθτιςει ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι περαιτζρω τεκμθρίωςθ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υποβολι τουσ

19 Γ. 7.Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ- Απαιτιςεισ Παρεχόμενων Τπθρεςιϊν υποςτιριξθσ Ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει ενιαία πολιτικι αςφάλειασ, τθν οποία υποχρεοφται να περιγράψει ςτθν Ρροςφορά του, με ςτόχο: Τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των υπθκόων τρίτων χωρϊν. Τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των υπαλλιλων τθσ Υ.Ρ.Υ. που λειτουργοφν ωσ χριςτεσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Τθν παρεμπόδιςθ κάκε δόλιασ ενζργειασ. Τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ χρθςιμοποίθςθσ των τθροφμενων ςτοιχείων για ςκοποφσ εκτόσ του παρόντοσ ζργου από οποιονδιποτε άλλο εκτόσ τθσ Υ.Ρ.Υ. Τθν αποφυγι παραποίθςθσ των τθροφμενων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ τθλεδιερμθνείασ. Ο Ανάδοχοσ επιτρζπεται να παραχωρεί δεδομζνα και ςτοιχεία του ζργου μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα που κα ορίςει θ Υ.Ρ.Υ. Θ πολιτικι αςφάλειασ των δεδομζνων και το οργανωτικό πλαίςιο που κα εφαρμοςτεί, κα περιγράφεται διεξοδικά ςτθν προςφορά του Αναδόχου. Ο ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ απρόςκοπτθσ εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν τθλεδιερμθνείασ κα αντιμετωπίηεται από τον Ανάδοχο με τθν ενεργοποίθςθ εναλλακτικϊν λφςεων ϊςτε να μθν διακοπεί θ παρεχόμενθ υπθρεςία (διερμθνείασ και μετάφραςθσ) ακόμα και ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ αςτοχίασ ι βλάβθσ ςτισ βαςικζσ υποδομζσ του ςυςτιματοσ τθλεδιερμθνείασ, αλλά και ςε περιπτϊςεισ γεγονότων ανωτζρασ βίασ κλπ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο που κα διαςφαλίηει τθν αςφαλι τιρθςθ και φφλαξθ των ςτοιχείων του Ζργου αλλά και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των χρθςτϊν των υπθρεςιϊν διερμθνείασ και των εξυπθρετοφμενων από τθν Υ.Ρ.Υ. και κα φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ ςε περίπτωςθ υποκλοπισ και κακόβουλθσ χριςθσ των ςτοιχείων/δεδομζνων αυτϊν, είτε από προςωπικό του, είτε από οποιονδιποτε τρίτο. Ο Ανάδοχοσ καλείται ςτθν προςφορά του να περιγράψει αναλυτικά το οργανωτικό μοντζλο που κα εφαρμόςει ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτα των ανωτζρω δεδομζνων, αλλά και γενικότερα θ αςφάλεια των τθροφμενων δεδομζνων από παραποίθςθ, αλλοίωςθ, απϊλεια, μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ και εκμετάλλευςθ κ.τ.λ. και τον τρόπο ζγκαιρου εντοπιςμοφ και αντιμετϊπιςθσ των ςχετικϊν ςυμβάντων-προβλθμάτων. Γ.7. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ - Μετάπτωςθ Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου είναι από ζωσ τθν Θ 31 θ Μαρτίου 2015 ορίηεται ωσ θμζρα ολοκλιρωςθσ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα καλφψει, ςτο πλαίςιο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, το ςφνολο των υπθρεςιϊν /παραδοτζων (υπθρεςιϊν και προϊόντων) του ζργου που περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει και να περιγράψει ςτθν προςφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το ζργο και τισ επί μζρουσ εργαςίεσ /υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. Θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ μπορεί να ηθτιςει, και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ςε επιμζρουσ μεταβολζσ ςτο Χρονοδιάγραμμα κατά τθ διάρκεια του ζργου. Γ.8. Παραδοτζα ζργου Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτο πλαίςιο του Ζργου να υποβάλει και τα παρακάτω Παραδοτζα με αναλυτικι και πλιρθ τεκμθρίωςθ, ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν που προβλζπει το Ζργο, και να περιγράψει με ςαφινεια τθ μεκοδολογία προςζγγιςθσ και υλοποίθςθσ των εν λόγω υπθρεςιϊν και παραδοτζων ςτθν προςφορά του, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει ςταδιακά με αναλυτικό και τεκμθριωμζνο τρόπο τα παρακάτω Ραραδοτζα, ςε χρόνο που ορίηεται παρακάτω. Τα Ραραδοτζα κα είναι ςε κατάλλθλθ, ζντυπθ και θλεκτρονικι, μορφι ϊςτε να είναι άμεςα και πλιρωσ αξιοποιιςιμα από τθν Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει κάκε ςτοιχείο, ι πλθροφορία κακϊσ και τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ, να προβαίνει δε ςε κάκε παρζμβαςθ-βελτίωςθ του ηθτθκεί, ϊςτε να διευκολφνει τθν Υ.Ρ.Υ. ςτθν αξιολόγθςθ και βεβαίωςθ των υπθρεςιϊν και προϊόντων που παραςχζκθκαν. Μθ παραλαβι των παραδοτζων από τθν αρμόδια Επιτροπι ςυνεπάγεται τθν μθ αποδοχι υπθρεςιϊν ι προϊόντων που πραγματεφεται-αφορά το ςυγκεκριμζνο παραδοτζο, με ςυνζπεια τθν κακυςτζρθςθ ι/και μθ πλθρωμι των

20 ςχετικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων του παραδοτζου, τθ μερικι παραλαβι του παραδοτζου με μείωςθ του τιμιματοσ ςφμφωνα με τισ προτάςεισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ κλπ. Ειδικότερα, τα Παραδοτζα ζχουν τθν κάτωκι μορφι: Π 1 : φςτθμα τθλεδιερμθνείασ: Θ υποβολι του Παραδοτζου Π 1 κα παρζχεται με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. Π 2 : Μθνιαίοσ αναλυτικόσ απολογιςμόσ ενεργειϊν διερμθνείασ Θ υποβολι του παραδοτζου Ρ 2 κα γίνει το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ λιξθ κάκε μινα αναφοράσ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι. Π 3 : Μθνιαίεσ Αναφορζσ Προόδου για τθν παροχι των προβλεπόμενων Τπθρεςιϊν, που κα περιλαμβάνουν και το ςφνολο των ςτατιςτικϊν αναφορϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, για όλεσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε παράδοςθ του ςυνόλου των ςτοιχείων-πλθροφοριϊν (εντόσ δφο θμερϊν αφότου ηθτθκεί από τον Ανάδοχο) ςε ψθφιακι μορφι με λογικά οργανωμζνο τρόπο και με το απαιτοφμενο υλικό τεκμθρίωςθσ, ϊςτε να κακίςταται ευχερισ θ πλιρθσ εκμετάλλευςι τουσ και ο ζλεγχόσ τουσ με τθ χριςθ εφαρμογϊν γραφείου που διακζτει θ Υ.Ρ.Υ. Στα παραπάνω ελάχιςτα παραδοτζα προςτίκενται και τα λοιπά παραδοτζα τα οποία προβλζπει θ παροφςα πρόςκλθςθ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του, να αναφζρει αναλυτικό πίνακα με το ςφνολο των παραδοτζων-υπθρεςιϊν του ζργου που κα παραδϊςει-υλοποιιςει με τθν αντίςτοιχθ πλιρθ και αναλυτικι περιγραφι αυτϊν κακϊσ και το Χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ-υλοποίθςθσ τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου. Θ μθ αναλυτικι και ελλιπισ τεκμθρίωςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τθ Ρρόςκλθςθ και τθ ςχετικι ςφμβαςθ ποιότθτασ και ποςότθτασ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που προςφζρκθκαν κατά τθν διάρκεια του μινα/περιόδου, αλλά και γενικά των παραδοτζων και υπθρεςιϊν του ζργου, ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ των Αναφορϊν από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου. Θ αποδοχι των παραπάνω Ραραδοτζων/Αναφορϊν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι του Αναδόχου. Θ μθ αποδοχι ςυνεπάγεται εκτόσ των άλλων τθ μθ πλθρωμι των υπθρεςιϊν που δεν παραςχζκθκαν ι δεν κάλυπταν τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, ι τθ μθ πλθρωμι των υπθρεςιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου ςτο ςφνολο τουσ, ενϊ επιςείει τισ προβλεπόμενεσ ςτθν παροφςα ριτρεσ. Εφόςον θ Υ.Ρ.Υ. το ηθτιςει εγγράφωσ, ι το ηθτιςει εγγράφωσ ο Ανάδοχοσ και ςυμφωνιςει θ Υ.Ρ.Υ., μπορεί να υπάρξουν αλλαγζσ ςτο χρόνο παράδοςθσ /παροχισ των παραδοτζων και υπθρεςιϊν. Γ. 9. Ομαδα εργου (Ο.Ε.) χθμα Διοικθςθσ εργου Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ υποχρεοφται να παρζχει άρτια καταρτιςμζνο και εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν διερμθνείασ και μετάφραςθσ ςτισ απαιτοφμενεσ γλϊςςεσ και διαλζκτουσ, τον προγραμματιςμό και τθν εποπτεία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθ διοικθτικι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ του Ζργου, τθν υποςτιριξθ του ςυνόλου των χρθςτϊν των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν, τθ μεκοδολογία οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει ςε βαςικοφσ ρόλουσ όπωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, με αναλυτικι αναφορά αντικειμζνου, ρόλων, απαςχόλθςθσ, βιογραφικϊν κλπ ενόσ εκάςτου. Τυχόν αλλαγι του ςυγκεκριμζνου προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Επίςθσ, θ Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ, εφόςον αυτό δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ του ζργου. Ο Υπεφκυνοσ του Ζργου από τθ πλευρά του Αναδόχου, κα αναλάβει τθν απευκείασ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθ διευκζτθςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να ανταποκρικοφν επιτυχϊσ ςτον προβλεπόμενο ρόλο και ςτισ απαιτιςεισ του ζργου που ανζλαβαν, μπορεί να ηθτιςει τθν άμεςθ αντικατάςταςι τουσ από άλλα ςτελζχθ που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν προςφορά του να παρουςιάςει λεπτομερζσ Σχζδιο οργάνωςθσ, διοίκθςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του Ζργου. Κατ ελάχιςτον το Σχζδιο κα περιλαμβάνει:

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα