Αγρνο, ζηξεο, αλεζπρία: St 36, LI , Ht 3-5-7, GV , CV6 (γηα 30 sec).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγρνο, ζηξεο, αλεζπρία: St 36, LI 3-4-11, Ht 3-5-7, GV 4-11-13-16-19, CV6 (γηα 30 sec)."

Transcript

1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Α Ζ Λ / Β Δ Λ Ο Ν Η Μ Ο Τ Αγρνο, ζηξεο, αλεζπρία: St 36, LI , Ht 3-5-7, GV , CV6 (γηα 30 sec). Αδελίηηδα (πξήμηκν): Liv 3 (50 s), Sp 11 (40 s), Ht 3 (30 s), BL 60 (50 s), GB 38 (50 s), A 55 (20 s) & επηβνεζεηηθά: LI 10, St 2, All. Αδηαζεζία θνηλή: LI 13, LI 14, KD'21, BL21, St 21. (γηα 30 sec). Αδηαζεζία πξστλή: HP 5 γηα 40 sec. Αδπλακία (γεληθά): BL 64 (20s), BL 58 (30 s), BL 56 (30s), BL35 (40s), BL 38 (30 s) SI 5 (30 s), Liv 6 (40 s), KD16 (20 s), St10 (20 s). Αδπλακία ζθέςεο θαη ζπγθέληξσζεο: HP 9 (40 s), ΣΗ 2 (50 s), BL 39 (60 s), GV 6 (30 s), GV 11 (30 s), GV 13 (30 s). & επηβνεζεηηθά: SI 17, HP 6, LI 4, Sp 2, GV Αδπλακία γηα ζεμ (έιιεηςε ζηχζεο): BL50 (30s), BL35 (40 s), BL39 (40 s). Αδπλάηηζκα: St 36, LI , Ht 3, Sp 6-9, BL 21, St 25, CV , HP 6-3, Ht 6 (γηα sec). Αηκαηνπξία: LI 8 (40 sec). Αηκνξξαγία εληέξσλ: Sp 4 (60 s), LI 5 (50 s), A 82 (20 s). Αηκνξξαγία αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο: HP 9 (50 s), LU 9 (40 s), St 31 (50 s), A 82 (20 s) & επηβνεζεηηθά: HP 7, LU 5-7, CV 5. Αηκνξξαγίεο εζσηεξηθέο: Sp 4 (50 sec), BL 21 (50 sec), A 82 (20 sec). Αηκνξνΐδεο: BL 54 (30 s), BL 32 (50 s), BL 24 (30 s), BL10(20s), TH 10 (20 s), HP 8 (30 s), HP 4 (30 s), TH 23 (20 s), A 81 (20 s) & επηβνεζεηηθά: BL , SI 5-15, KD 7-8, GB , LI 10-11, SP 1-3-8, GV 1, CV 4. Αθκή: BL 67 (40 s), BL 59 (20 s), BL 58 (20 s), BL 54 (30s), BL35 (30s), LI 11 (30 s), St 16 (20 s), LU 1 (20 s), LU 2 (20 s). Αιθννιηζκφο: BL 67 (40 s), St 45 (60 s), St 36 (80 s), Liv 12 (40 s), Liv 13 (30 s), Κάησ από ην ξνπζνύλη (20 s), Μπξνζηά ζηελ άθξε ηεο κύηεο (20 s), LI 1 (50 s), Α 22 (40 s), Α 98 (60 s).

2 Αιιεξγίεο: BL 12 (40 s), GV 16 (10 s), A 78 (20 s). Ακελφξξνηα: Sp 6 (50s), St 30 (50s), HP 7 (40s), BL 60 (50s), BL 31 (50s) GV 2 (60 s), TH 4 (40 s), A 51 (20 s) & επηβνεζεηηθά: Sp 10, CV Ακλεζία (απψιεηα κλήκεο): LU 7 (30 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 3-7-9, BL 5, KD 21, Sp 2-3, GV 19. Ακπγδαιίηηδα (ρξφληα): SI 1 (40 s), SI 3 (30 s), LI 4 (30 s), LI 6 (40 s), LI 10 (30 s), LI 11 (30 s), LI 17 (30 s). Ακπγδαιίηηδα (νμεία): LU 11 (50 s), LU 8 (40 s), LU 5 (40 s), LI 6 (30 s), LI 17 (50 s), St 9 (20 s), A 74 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 16-17, HP 6, TH , LI , St 10, Sp 2-9, CV Αλαηκία: Sp 2 (30 s), Sp 5 (40 s), St 36 (40 s), St 30 (40 s), BL 35 (40 s), BL 20 (30 s), BL 38 (30 s), LI 11 (40 s), Liv 5 (40 s), Liv 13 (20 s), HP 9 (40 s), GB 43 (30 s). Αλάξξσζε: HP 9 (50s), Ht 1 (40s), BL 50 (50s), BL 35 (40s), BL 11 (40s), GV 1 (50 s), GV 3 (50 s), LI 4 (50 s) TH 3 (30 s). Αληθαλφηεηα: KD 2 (30 s), St 30 (30 s), CV 4 (30 s), CV 1 (30 s), GV 1 (60s), GV 13 (40s), BL31 (50s). Αλνπξία: Sp 6 (50 s), Sp 9 (50 s), CV 4 (50 s), Ht 9 (50 s), BL 64 (50s), BL 28 (40 s), KD 2 (30 s), A 79 (20 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 8, Liv 5-10, St 28, CV 4. Αλνξεμία: St 42 (30 s), St 36 (30 s), St 13 (40 s), Sp 15 (30 s), CV 12 (30 s), TH 10 (30 s), BL 57 (30 s), BL 21 (40 s), BL 13 (30 s), Liv 3 (30 s), GB 39 (20 s), Liv 12 (40 s), GB 6 (30 s). Αλνξεμία (εθ γελλεηεο): St 42 (30 s), St 36 (30 s), Liv 12 (30 s), CV 5 (40 s), CV 12 (40 s), St 13 (40 s), HP 6 (30 s), HP 2 (40 s), TH 3 (30 s), BL 57 (30 s), BL 25 (30 s), BL 17 (30 s), BL 13 (40 s), Liv 3 (30 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 3, BL21, Sp 2. Απάζεηα: CV 6 (40 s), SI 8 (40 s), KD 8 (50 s), Liv 12 (30 s). Απνπιεμία (Δγθεθαιηθφ): SI 4 (30 s), BL 35 (40 s), St 37 (30 s), HP 3 (40 s), GB 15 (25 s). Απφζηεκα: BL 65 (50s), SP6 (50s), BL 35 (30s), Lymphe 1 (40s), ζηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ησλ λπρηώλ ηνύ κεζαίνπ θαη ηνύ παξάκεζνπ δαθηύινπ ηνύ ρεξηνύ (30 s), ζηελ εμσηεξηθή γσλία ηνύ λπρηνύ ηνύ κεζαίνπ δαθηύινπ ηνύ πνδηνύ (30 s).

3 Απψιεηα φζθξεζεο: LI 4 (30 s), GV 19 (20 s), LI 20 (20 s), Lymphe 1 (ζηην εζωη. γωνία ηού νςσιού ηού ανηίσειπα) (40 s), BL 67 (40 s), St 45 (40 s) Αξζξίηηδα (θιεγκνλή), ζηα άλσ κέιε ηνχ ζψκαηνο: SI 4 (50 s), LI 4 (50 s), ΣΗ 5 (40 s), Δηδηθό ζεκείν So αλάκεζα ζηνλ Γείθηε θαη ηνλ Μέζν δάθηπιν (40 s), Ht 7 (40 s), A 55 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI , HP 3-6-7, TH4-10, LI Αξζξίηηδα (θιεγκνλή), ζηα θάησ κέιε ηνχ ζψκαηνο: BL 60 (60 s), GV 3 (50 s), SI 4 (30 s), St 36 (60 s), KD 6 (50 s), GB 34 (20 s), A 55 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL , KD 3, GB , Liv 8, St , Sp Αξζξίηηδα παξακνξθσηηθή, ζηα άλσ κέιε ηνχ ζψκαηνο: LU 8 (50 s), LI 4 (50 s), BL 31 (50 s), GV 3 (50 s), Lymphe 1 (50 s), Lymphe 4 (ζηελ έλσζε ηνύ αληίρεηξα κε ηελ παιάκε, εμσηεξηθά) (50 s). Αξζξίηηδα παξακνξθσηηθή, ζηά θάησ κέιε ηνχ ζψκαηνο: BL 60 (60 s), GB 34 (50 s), Ht 3 (40 s), A 95 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL 54, GB , St 31-36, Sp 9, ζηα εηδηθά ζεκεία θάησ από ηελ επηγνλαηίδα, Α 13. Άξζξσζε ηζρίνπ κε θιεγκνλή: St 36 (50 s), BL 64 (50 s), BL 57 (50 s), GB 39 (50 s), GB 34(30 s), GB 30 (30 s), A 57 (20 s). Άξζξσζε γφλαηνπ, ρσξίο δχλακε: St 36 (30 s), GB 34 (40 s), St 35 (40 s), BL 56 (30 s), BL 54 (40 s), BL 23 (40 s). Αξηεξηνζθιήξπλζε: Sp 6 (30s), St 36 (40s), HP 8 (25s), BL 62 (30s), LI 11 (30s), GV 19 (20s), GB 34 (30s), GB 31 (40s), GB 30 (30s), GB 21 (30s). Αζζέλεηεο αίκαηνο: St 36 (60 s), Ht 7 (30 s), GB 24 (20 s), Liv 5 (20 s), BL 20 (50's), BL 39 (50 s), A 98 (20 s). Άζζκα: KD 4 (50s), GB 23 (30s), BL 39 (30s), BL12(30s), St 13 (30s) Άζζκα βξνγρηθφ: BL 17 (50 s), BL 13 (50 s), Ht 7 (40 s), LU 9 (50 s), St 15 (30 s), KD 27 (40 s), LU 2 (50 s), A 60 (20 s). & επηβνεζεηηθά: St 13, LU 1-7, CV

4 Αηνικία: Ht 9 (30 s), HP 9 (30 s). Αηνλία (έιιεηςε ελεξγεηηθόηεηαο): HP 9 (40 s), TH 3 (40 s), Ht 5 (30 s), St 36 (60 s), Sp 9 (60 s), CV 6 (30 s), Liv 13 (40 s), BL 67 (60 s), BL 23 (15 s), BL 44 (25 s), BL19(30s), GV 13 (40 s), BL 9 (20 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 5, BL 9, Ρόιεξ ζηε.., HP 7, GB 19-23, Liv 6-13, GV 4, CV 4-5. Αηξνθία (απίζρλαλζε): St 36 (40 s),'rd 13 (20 s), HP 5 (30 s), TH 10 (40 s), BL 35 (30 s), BL 38 (20 s). Αυπλία: GB 43 (20 s), Sp 6 (30 s), BL 62 (30 s), LI 4 (30 s), Liv 2 (30 s), KD 6 (40 s), St 27 (25 s), Ht 7 (25 s), HP 7 (20 s), LU 9 (20 s), LU 1 (30 s), St 12 (30 s), GB 12 (20 s) & επηβνεζεηηθά: BL 10, St 36, Sp 1, GV 19-24, A 35. Απηηά - εκβνέο: SI 3 (40 s), SI 4 (20 s), BL 23 (50 s), GV 19 (20 s), HP 9 (50 s), TH 23 (20 s), GB 20 (20 s), A 95 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 18-19, TH 17, GB , St 36-41, A Απηηά - πφλνη (σηαιγία): LI 4 (50 s), TH 23 (20 s). Απηηά - σηίηηδα: ΣΗ 17 (20 s), ΣΗ 20 (20 s), GB 2 (20 s). Απρεληθφ ζχλδξνκν: LU 9 (20 s), LU 6 (30 s), Ht 2 (30 s). CV 15 (20 s), LU 1 (30s), LU 2 (30s), TH 3 (20s), LI 4 (30s), SI 6 (20s), TH5 (20s), LI 7 (20s), LI 10 (30s), SI 9 (30s), LI 16 (30s), TH15 (30s), BL58(30 s) BL 23 (25 s), BL 22 (30 s), BL 11 (40 s), GB 38, 37 (40s), GB 20 (15s). & επηβνεζεηηθά: SI , LI Αθαζία (εγθεθαιηθή βιάβε-απψιεηα νκηιίαο): KD 2 (50 s), Ht 5 (40 s), LU 5 (40 s), CV 24 (20 s), SI 5 (40 s), GV 15 (30 s). & επηβνεζεηηθά: LI 10, Sp 6, CV 23. Αθσλία (απψιεηα θσλήο-βξαρλάδα): Ht 5 (40 s), LU 7 (40 s), CV 22 (30 s), LI 4 (50 s), LI 10 (50 s), KD 1 (50 s), St 10 (20 s). & επηβνεζεηηθά: SI 19, LI 11, St 36. Αρξσκαηνςία: LI 7 (50 s), GB 1 (20 s), GB 16 (20 s). Βιέλλε (κχμα) κε αίκα: St 15 (30 s), St 11 (20 s). Βιελλφξξνηα: KD 3 (50s), Sp 11 (40s), LI 9 (40s), BL 48 (60s), St 31 (40s) & επηβνεζεηηθά: BL Βξνγρίηηδα (κε θπξίν ζύκπησκα ηνλ βήρα): HP 6 (20 s), Ht (30 s), LU 7 (40 s), St 14 (50 s), LI 4 (50 s), Lymphe 1 (50 s), BL 44 (50 s). & επηβνεζεηηθά: BL , KD 24-26, HP 1 LU 1-5, St

5 , TH Γαζηξηθέο θαη εληεξηθέο δπζιεηηνπξγίεο: CV (γηα 30 sec), Sp 3, St , BL 17, LI 4 (γηα 40 sec). Γαζηξίηηδα: St 45 (50 s), Sp 6 (50 s), St 36 (50 s), St 21 (30 s), CV 15 (30 s), SI 3 (40 s), BL 21 (40 s), BL 17 (40 s), A 55 (20 s). & επηβνεζεηηθά: KD 20, Liv 13, LI 4, Sp 3-5, St 23-25, CV Γελλεηηθά φξγαλα (παζήζεηο): BL 67 (30 s), BL 54 (40 s), BL 35 (30s) BL 34 (30 s), BL 32 (30 s), GV 3 (30 s), GV 4 (20 s), Sp 6 (40 s), St 30 (30s), KD 13 (30s), CV3(30s), CV 6 (30s), Liv 4-8 (30s), Liv 9 (40s). Γελλεηηθά φξγαλα (πφλνη): BL 50 (40 s), BL 35 (30 s), Sp 6 (40 s), KD 11 (50 s), KD 12 (30 s), KD 13 (30 s). Γεξνληηθφο εθθπιηζκφο (καξαζκφο): LI 4 (40 s), BL (40 s), St 10 (30 s) Γφλαηνπ πφλνη (γνλαξζξίηηδα): St 36 (50 s), GB 34 (50 s), BL54 (50 s), GV 3 (40 s), A 49 (20 s), ηηο ηξππνύιεο γύξσ από ην γόλαην, θαη ηδηαίηεξα πάλσ από ηελ επηγνλαηίδα (40 s). & επηβνεζεηηθά: GB 33-35, Liv 8, St 33-34, Sp 9. ε ελαιιαθηηθά (γηα sec): BL 54-61, SP 10, Liv 6, GB , St , GV 3. Γξίπε: KD 4 (40 s), LI 4 (50 s), BL 15 (20 s), St 36 (50 s), LU 7 (40 s) Ht 7 (40). Γαθηχισλ αθακςία: Liv 3 (30 s), KD 2 (30 s), KD 6 (30 s), BL 58 (30 s), BL 54 (30 s), SI 2 (40 s), SI 3 (30 s), SI 4 (30 s), HP 9 (30 s), HP 7 (30 s), HP 6 (20 s). Γαθηχισλ παζήζεηο (π.ρ. δελ ππαθνχλε): HP 9 (50 s), LI 4 (50 s), SI 2 (40 s), BL 58 (60 s) & επηβνεζεηηθά: HP 6-7, KD 2-6, Liv 3, LU 9. Γαθηχισλ θξάκπεο: KD 1 (20 s), GB 43 (30 s). Γέξκαηνο παζήζεηο (αιιεξγηθέο): Sp 6 (50 s), St36 (50 s), Ht 1 (60s). BL 54 (50 s), GB 30 (30 s), Liv 13 (30 s), A 101 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 3, BL 12-13, HP 9, TH 2, GB 21-43, Liv , LI 4-11, St 15-45, Sp 10, A Γέξκαηνο παζήζεηο (έθδεκα - θαγνχξα - θιεγκνλή): BL 54 (50 s), Ht 9 (50 s), SI 3 (40 s), LI 3 (50 s), TH 5 (40 s), SI 8 (40 s), KD 2 (50 s), Sp 5 (40 s), Liv 6 (40 s), GB 30 (30 s), St 10 (30 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 9, HP 7, BL , GB21-43, Liv , LI , St , Sp 6-10, GV 1, CV , Sol, A

6 Γηαβήηεο: St 42 (50 s), CV 24 (30 s), KD 3 (50 s), LI 3 (50 s), SI 7 (40 s). Γηάξξνηα: Sp 4 (30 s), St 37 (60 s), HP 6 (40 s), SI 1 (50 s), LI 3 (50 s), BL 33 (50 s), BL 25 (50 s), BL 21 (50 s), Liv 9 (50 s), A 91 (20s) & επηβνεζεηηθά: BL26, KD 20, HP 3, GB 25, St 36, Sp 14. Γηαηαξαρέο νκηιίαο: LI 4 (50 s), LI 15 (40 s), CV 22 (20 s), St 10 (20 s) Γηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνχ: BL 58 (60 s), LI 4 (50 s), KD 2 (50 s). Γηαηαξαρέο ζθέςεο (αδχλαηε κλήκε): Ht 7 (40 s), HP 4 (40 s), BL 38 (40 s), GB 19 (20 s). Γίςα ππεξβνιηθή: St 23 (50 s), HP 3 (50 s), CV 24 (30 s), BL 44 (50 s) & επηβνεζεηηθά: Liv 14, CV 12. Γνζηήλσζε (θαιφγεξνη): KD 2 (30 s), Liv 9 (40 s), BL 62 (60 s), CV 9 (50 s), A 16 (20 s). & επηβνεζεηηθά: LU 11, LI , ζηα άθξα ησλ δαθηύισλ ηνύ ρεξηνύ. Γπζεληεξία: St 36 (50 s), BL 29 (40 s), KD 2 (50 s), KD 8 (50 s). & επηβνεζεηηθά: BL 25, St 25. Γπζθνηιηφηεηα: Sp 3 (40 s), Liv 3 (40 s), KD 3 (50 s), GB 34 (40 s), SI 3 (50s), LI 4 (50s), LI 10 (50s), BL 25 (40s), HT 5 (40s), A 91 (20s). & επηβνεζεηηθά: KD 14-15, St 25, Liv 2. Γπζκελφξξνηα: KD 6 (40 s), Liv 5 (40 s), St 36 (40 s), Ht 5 (40 s), CV 3 (50 s), KD 15 (30 s), BL 67 (50 s), BL 31 (50 s). & επηβνεζεηηθά: KD , LI 4, Sp 6, Liv 9, CV 4-6, A51. Γπζπεςία: St 45 (60 s), Liv 3 (50 s), St 36 (60 s), CV 12 (30 s), HP 8 (40 s), LI 5 (40 s), BL 22 (40 s), A 97 (20 s) & επηβνεζεηηθά: KD , LI 10, Sp , CV 5, BL 20-21, A Γχζπλνηα (αλαπλεπζηηθέο δπζρέξεηεο): KD 1 (30 s), GB 44 (40 s), GB 40 (30 s), HP 7 (30 s), KD 25 (40 s), BL~13 (30 s), TH 3 (40 s), TH 4 (30 s), TH 10 (40s),LU11(50s),LI18(30s).

7 Δγθαχκαηα (απφ ηνλ ήιην): BL 14 (30 s). Έθδεκα: Sp 10 (40 s), LU 7 (40 s), LI 1 (40 s), LI 11 (50 s). Δθθπιηζκφο ρεξηψλ: Όια ηα εηδηθά ζεκεία ηεο παιάκεο, γηα 50 sec. Δθθπιηζκφο πνδηψλ: Όια ηα ζεκεία ηνύ πέικαηνο, γηα 50 sec. Έιθνο δσδεθαδαθηχινπ: KD 18 (30 s), KD 20 (30 s), BL 18 (40 s). Δκεηφο: Sp 4 (50 s), GB 24 (30 s), St 36 (50 s), LU 9 (50 s), HP 6 (50 s) KD 25 (40 s), SI 4 (40 s), BL 21 (50 s), A 85 (20s) & επηβνεζεηηθά: KD , Liv 3, St 21-24, Sp 3, CV Δκεηνχ ηάζε: LU 11 (40 s), St 19 (20 s), SI 1 (40 s) & επηβνεζεηηθά: BL7, Lymphe 1-3. Δκκήλσλ πφλνη: Βιέπε Γπζκελόξξνηα. Έκκελα αθαλφληζηα: HP 9 (30 s). Δκθχζεκα: LU 9 (40 s), KD 20 (40 s), St 16 (40 s). Δλνχξεζε λπθηεξηλή: BL 67 (30 s), BL 62 (30 s), BL 57 (40 s), BL 28 (40 s), BL 32 (30 s), BL 23 (40 s), GV 3 (30s), GV19(30s), Sp 6 (30s), St 36 (40 s), So 9 (30 s), Ht 7 (30 s), LU 9 (30 s), CV 3 (30 s), CV 4 (30 s), CV 6 (30 s), St 23 (25 s), Liv 3 (30 s), KD 2 (40 s), KD 6 (30 s), KD 8 (30 s), Liv 13 (40 s). Δληεξίηηδα: LI 4 (50 s), BL 27 (50 s), BL 44 (50 s), HP 6 (50s), St 25 (30 s), A 91 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 3, KD 15, Liv 13, St 36, Sp 6, GV 3, A 88. Δληέξσλ δηαπεξηζηαικόο (έληνλε θηλεηηθόηεηα εληέξσλ): SI 4 (50 s), LI 20 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 3, HP 6, A55. Δληέξσλ δηαηαξαρέο: St 36 (50 s), Sp 6 (50 s), Liv 3 (40 s), SIS (30 s), A 51 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 3-7, KD 4-8, LI 4, St 26-28, CV 6. Δληέξσλ πξήμηκν - θνιίηηδα: BL 60 (50 s), Liv 3 (40 s). Sp 11 (30 s), Ht 3 (40 s), A 55 (20 s). Δμάληιεζε νινθιεξσηηθή: CV 6 (60 s), GV 19 (30 s) (Βι & "Αηνλία")

8 Δπηιεςία: BL 62 (60 s), LI 4 (50 s), SI 3 (50 s), St 40 (30 s), CV 12 (30 s), LU 11 (40 s), HP 6 (50 s), Ht 3 (40 s), BL 5 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL , KD 3, TH 18, Liv 3, GB , St 36, Sp 6, GV Δξπεο δσζηήξαο: BL 60 (60 s), LI 4 (50 s), HP 7 (50 s), Ht 3 (40 s), St 36 (50 s) & επηβνεζεηηθά: Liv3, TH' , LI 10-11, Sp 6, CV Δξπζξφηεηα: BL15(20s), HP 9 (50 s), GB 5 (20 s). Δξπζίπειαο (δεξκαηνινγηθή πάζεζε): St 45 (60 s), Spl0(30s), HP 6 (40 s), BL 40 (50 s). Δπεξεζηζηφηεηα: Ht 3-7, HP 7, BL , KD 26-27, TH 7-10, Liv 2-9, LU , St 36, Sp 2-6-9, GV11, CV 15-24, A 55. Δθηάιηεο (λπθηεξηλφο θφβνο): Sp 1 (30 s), Sp 5 (30 s), GB 44 (30 s), BL 35 (20 s), BL 2 (30 s) & επηβνεζεηηθά: TH5-15, LU 9, GV 19. Εάιε: KD 1 (50s), BL 60 (50s), SI 5 (40s), GV 19 (20s), Ht5 (40s) HP 6 (40 s), A 35 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL , TH 23, GB 3-20, A Ζκηθξαλία: BL 67 (60 s), LI 4 (50 s), HT 3 (40 s), CV 6 (40 s), KD 1 (40 s), GB 43 (50 s), A 35 (20 s) & επηβνεζεηηθά: Ht 7, BL2-3-64, KD 3, GB , Liv 3, LU 7, St 1-36, A 79. Ζπαηίηηδα: St 36 (50 s), Liv 13 (30 s), BL 49 (50 s), BL 19 (40 s), A 97 (20 s) & επηβνεζεηηθά: St 36, Liv9-14, BL , GB 24, GV 8, CV 12, A Θιάζε αγθψλσλ θαη θαξπψλ: HP 7 (20 s), HP 3 (20 s). Ηγκνξίηηδα: St 45 (50 s), Ht 7 (40 s), GB 20 (40 s), BL4(20s), A 55 (20). & επηβνεζεηηθά: BL 2-3, GB 18, LI 19-20, A Ηδξψηαο ππεξβνιηθφο: LU 11 (40 s), Ht 6 (30 s), Sp 2 (60 s), KD 7 (40 s) LI 4 (60s), BL 17 (40 s). & επηβνεζεηηθά: SI 3. TH 10, LU 1-11, LI 10. Ίθηεξνο: Sp 5 (30 s), HP 8 (50 s), LI 2 (50 s), BL 48 (50 s). & επηβνεζεηηθά: BL 18-19, KD , HP 6, Liv 13, St 20. Ηζρηαιγία: BL 60 (50s), BL50 (50s), GB30 (30s), BL35 (50s), BL30(40s) BL 25 (40s), BL 37 (50s), Liv 3 (30s), Sp 9 (60s), GB 38 (30s), A 52 (20 s), & επηβνεζεηηθά: BL , Liv 7-12, St31-36, Sp6-10, ή ελαιιαθηηθά: GB (γηα 30 sec), BL (γηα 40 s).

9 Ηζρηαιγία νμεία (ινπκπάγθν): BL 64 (50 s), BL 58 (50 s), BL 34 (40 s), BL 31 (40s), BL 26 (40s), Liv 3 (50s), Sp 8 (50 s), KD 13 (50 s), A 54 (20 s) & επηβνεζεηηθά: BL , GB 30-38, St 30-36, GV , CV 3, Liv 2, Sp 2-3-8, A 40. Καξδηαθή αλεπάξθεηα: KD 6 (30 s), Ht 9 (40 s), HP 4 (30 s), Ht I (40 s), BL 47 (50 s), A 100 (20 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 7, BL 44, KD 21-22, CV Καξδηαιγία: HP 6 (40), HT 1 (50 s), SI 1 (50 s), TH 6 (40 s), BL 16 (40 s) & επηβνεζεηηθά: Ht 4, BL 14-17, St 19,.Sp 3, CV 17, HP 9, A 78. Καξδηάο παικνί: Ht 7 (30 s), Ht 5 (30 s), HP 6 (50 s), A 51 (20 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 5-6-9, BL 15, St 23-36, Sp 21, A 100. Καξδηάο πφλνη, νμείο: HP 9 (20 s). Καηάζιηςε - κειαγρνιία: BL 64 (60 s), LI 4 (50 s), Sp 6 (30 s), HP 8 (60 s), LU 3 (50 s), Ht 1 (50 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 3, BL 39, KD7-17, HP 7, GB 8. Κήιε κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ: Ξεθηλάκε από ην BL-54 γηα αληαλαθιαζηηθή ελαξκόληζε, θαη θαηόπηλ γίλεηαη επηιεθηηθή εθαξκνγή από ηα πξνγξάκκαηα γηα ηζρηαιγία, νμεία ηζρηαιγία (ινπκπάγθν), νζθπαιγία. Δπίζεο δνπιεύνληαη θαη ηα ζεκεία ηνύ Γηεπζύλνληνο κ/λνύ, ζηελ πεξηνρή πνπ πθίζηαηαη ην πξόβιεκα (κε ην απιό ειεθηξόδην, θαη κε ην ξόιεξ). Κηξζνί: St 36 (50 s), St 22 (30 s), BL 5 (40 s), LI 4 (50 s). Κιηκαθηεξίνπ ελνριήζεηο: BL 31 (50 s), Sp 3 (40 s), KD 6 (50 s), HP 7 (40 s). Κνηιηαθνί πφλνη: St 44 (30 s), HP 6 (25 s), HP 3 (40 s), Liv 3 (30 s), A 55 (20s). Κνθίηεο - βήραο: GB 44 (50 s), BL 12 (30 s), LU 6 (50 s), Sp 18 (30 s) LI 18 (30 s), A 31 (20 s) & επηβνεζεηηθά: BL 11-13, KD 25-26, Liv 2, LU , St , CV Κνιίηηδα: Βιέπε 'Δληέξσλ πξήμηκν". Κφςηκν ηζηγάξνπ: Βιέπε "Νηθνηηλίαζε" Κξάκπα γάκπαο: BL 57 (40 s), BL 56 (40 s), BL 54 (30 s). Κξάκπα θαηά ην γξάςηκν: HP 8 (25 s). Κξάκπεο κπψλ: BL 64 (50s), BL 56 (50s), BL 39 (40s), TH 5 (40s), GB 34 (50 s), GB 24 (50 s), Liv 3 (50 s), Sp 9 (40 s), St 31 (40 s), TH 17 (40 s).

10 & επηβνεζεηηθά: BL 60, GB 32-38, Liv 3, LI Κξπνιφγεκα - ξηλίηηδα: LI 4 (50 s), TH 5 (40 s), LU 9 (40 s), εκείν αλάκεζα ζηα θξύδηα (20 s), LI 20 (20 s), BL 2 (20 s), A 33 (20 s) & επηβνεζεηηθά: BL 12, KD 1-22, GB , Liv 3, LU , LI 15-19, GV , CV , A Κπθινθνξηθνχ δηαηαξαρέο: St 36 (60 s), HP 9 (30 s), Ht 5 (30 s), LI 4 (50 s), BL 17 (30 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 9, BL 14, KD 22, HP 1-6, GB 3, CV 15. Κπθινθνξηθνχ πξνβιήκαηα (απνθξαθηηθέο ζξνκβναγγεηΐηηδεο): KD 8 (40 s), BL 58 (50 s), BL 56 (20 s), Liv 3 (40 s), Sp 6 (40 s), St 36 (50 s), GB 34 (20 s), A 92 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL , GV 13-19, CV 6. Κπζηίηηδα: KD 1 (30 s), KD 4 (30 s), BL 64 (30 s), BL 58 (40 s), BL 28 (40 s), GB 28 (30 s), Sp 6 (30 s). Κψκα: HP 9 (40 s), LI 1 (40 s), GB 13 (25 s). Κψθσζε (βαξεθνΐα): GB 44 (50 s), St 41 (50 s), SI 3 (50 s), TH 7 (40 s), SI 19 (20 s), A 95 (20 s). & επηβνεζεηηθά: TH 19-21, GB , LI , St 36. Λαηκφο άθακπηνο: BL 64 (30 s), SI 3 (30 s), SI 7 (30 s), TH 15 (30 s). SI 15 (30 s), LU 11 (30 s), HT 5 (30 s), LU 7 (30 s), BL 2 (20s), TH 16 (30 s), A 41 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 16, GB 12, A 37. Λαηκφο πξεζκέλνο: LI 1 (30 s), LI 3 (30 s), LI 7 (30 s), LI 11 (30s) SI 7 (30 s), ~LI 19 (25 s), BL 10 (30 s), TH 22 (25 s). Λαηκνχ θιεγκνλή: LU 11 (30 s), LU 6 (30 s). Λάξπγγαο (πόλνη): HP 6 (20 s). Λαξπγγίηηδα: BL 58 (50 s), LI 4 (40 s), Liv 6 (30 s), LU 7 (40 s), A 5 (20s) & επηβνεζεηηθά: LU 11, LI 1, St 3-10, A 4. Λεκθαδελίηηδα (θιεγκνλή): Sp 5 (50 s), LI 10 (40 s), Lymphe 1 (50 s). & επηβνεζεηηθά: Lymphe (50 s). Λφμηγθαο: St 18 (40 s), St 13 (40 s); BL 45 (50 s), BL 17 (40 s), BL 14 (40 s), GB 24 (40 s). Λνπκπάγθν: Βιέπε " ηζρπαιγία νμεία Μαζηίηηδα: St 18 (30 s), SI 1 (40 s), A 55 (20 s). & επηβνεζεηηθά: GB41, Liv 3, St 16, CV 17, A

11 Μάηηα - λεπξηθφ ηηθ: KD 16 (30 s), St 8 (30 s). Μάηηα - αζζέλεηεο κε θιεγκνλψδεηο: GB 42 (60 s), St 36 (40 s), BL 58 (40 s), SI 4 (40 s), LI 4 (40 s), A 35 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 1-3, BL 1-2-3, TH 23, GB , St 2, A Μάηηα - γιαχθσκα: BL 36 (40 s), GB 3 (20 s), BL 2 (20 s), (βιέπε θαη "κάηηα - αζζέλεηεο"). Μάηηα - δπλάκσκα: LU 7 (40 s). Μάηηα - επηπεθπθίηηδα: GB 41 (30 s), GB 39 (40 s), LU 9 (30 s), St 1 (20 s), GB 1 (20 s), A 12(30). Μάηηα - ηξηδίηηδα (θιεγκνλή ίξηδαο): St 36 (60 s), BL 10 (30 s), St 4 (50 s), GB 3 (30 s), BL 2 (30 s). Μάηηα - θαηαξξάθηεο: Sp 2 (30 s), BL 66 (30 s), ΣΗ 1 (50 s), SI 1 (30 s), LI 13 (40s), BL20 (30s), BL17 (30s), BL40 (30s), GB20 (30s), St7 (25s), GB 16 (30 s), BL 2 (20 s), BL 6 (30 s) & επηβνεζεηηθά: BL 66, LI 1, GB 4. Μάηηα-θεξαηίηηδα: GV 16 (20s), GB 20 (20s), BL 1 (20s), St 1 (20s) GB14(20s) & επηβνεζεηηθά: St 2-4, GV 21-23, BL 2, Sp 2. Μάηηα κε θηηξηλάδα: BL 19 (40 s), BL 44 (30 s), TH 11 (40 s). Μάηηα - θξηζαξάθη: BL 62 (60 s), SI 7 (40 s), CV 7 (30 s), LU 7 (40 s), A 12 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 4, BL 60, GV 3, CV 7, A 8-78 Μάηηα - κπσπία: LI 4 (50 s), GB 20 (20 s), St 4 (20 s), BL 1 (20 s). & επηβνεζεηηθά: GB 37, BL 54. Μάηηα - θιεγκνλή: HP 6 (20 s), BL 2 (30 s). & επηβνεζεηηθά: TH 20, GB , LI 3, St 36, A Μάηηα - θιεγκνλή ακθηβιεζηξνεηδνχο: ΣΗ 10 (40 s), ΣΗ 15 (30 s), GB 20 (20 s), GB 14 (20 s), BL 1 (20 s), St 1 (20 s). & επηβνεζεηηθά: Liv Μεηαθνξά αίκαηνο ζην θεθάιη: GB 43 (40 s), GB 21 (30 s), LU 11 (40 s), KD 25 (40 s). Μεηεσξηζκφο (θνχζθσκα ζην κεζνγάζηξην-επηγάζηξην): GB 43 (30 s), KD 7 (30 s), Sp 9 (40 s), 13 (40 s), ST 36 (40 s), LI 3 (40 s), LI 9 (30 s), GB 16 (25 s), GB 19 (25 s).

12 Μεηεσξηζκφο (θνχζθσκα ζην κεζνγάζηξην-ππνγάζηξην): Ht 7 (40 s), CV 4 (30 s), St 25 (40 s), SI 4 (50 s), BL 43 (50 s), A 89 (20 s). & επηβνεζεηηθά: SI 3, BL , GB 24. Liv 13, LI 9-10, St CV Μεζνπιεχξηνο λεπξαιγία: Liv 3(50s), GB 34(40s), Liv 14(30s), BL 59(50s). Μήηξαο πξφπησζε: KD 1 (40 s), KD 3 (50 s), GV 1,2 BL 35, 34, 30 29, 28 ΣΗΜ. Επί πλέον βοήθεια πποζθέπει η Ρεθλ/γία (για γενικόηεπη ενεπγειακή εξιζοπόπηζη), και ηο Shiatsu (ηόνωζη ηος μ/νού ηού Σπλήνα). Μεηξηθνχ γάιαθηνο αλεπάξθεηα: SI 1 (50 s), Sp 12 (40 s). Sp 18. (40 s), St 18 (30 s), Ht 1 (40 s). Μεηξίηηδα (θιεγκνλή κήηξαο): BL 31 (60 s), Ht 8 (40 s), CV 7 (40 s), A 12 (20 s) & επηβνεζεηηθά: KD 13, Sp 6, A Μεηξνξαγία: Liv 5 (20 s), CV 3 (40 s), Sp 15 (30 s), A 82 (20 s). Μλήκε αδχλαηε: Βιέπε "Γηαηαξαρέο ζθέςεο". Μνιχλζεηο - ηνί (εμαζζέλεζε αλνζνπνηεηηθνχ): KD 7 (40 s), HP 9 (40 s) Μπέξη - κπέξη: St 36 (30 s), GV 36 (50 s), Sp 11 (40 s). Μπαζζέλεηα (αδπλακία κπψλ): BL 58 (50 s), SI 4 (40 s), ΣΗ 15 (40 s), GB 34 (40 s), GB 26 (40 s) & επηβνεζεηηθά: TH 5, GB 30. Μχηεο αηκνξαγία: BL 60 (60 s), SI 1 (50 s), LI 4 (40 s), KD 1 (30 s), St 36 (50 s), CV 3 (30 s). & επηβνεζεηηθά: HP 4, GB 5-20, LI 19, GV 23. Μύηεο πνιύπνδαο: Liv 3 (40 s), LI 4 (50 s), BL 2 (30 s). \ Ναπηία (αλαγνχια): St 36 (70 s), LU 9 (50 s), HP 6 (40 s), Ht 1 (50 s). & επηβνεζεηηθά: Liv 3, Sp 1, SI 17, BL 17, GB 14. Νεπξαιγία ηξηδχκνπ: St 40 (50 s), Ht 5 (40 s), LI 4 (50 s), TH 8 (40 s), LI 10 (50 s), St 4 (20 s), LI 20 (50 s), GB 1 (50 s), TH 23 (40 s), GB 14 (20 s), BL 4 (20 s), Δηδηθό ζεκείν So 2 ζηνλ θξόηαθν, ζην βαζνύισκα κεηαμύ γσλίαο βιεθάξσλ, θαη γξακκήο καιιηώλ (20 s). & επηβνεζεηηθά: SI 17-18, BL , ΣΗ , GB , Liv3 LU 7, St , GV , CV 24, A

13 Νεπξαιγίεο (αζαθείο πφλνη) άλσ άθξσλ: BL 60 (60 s), SI 4 (50 s), LI 4 (40 s), SI 8' (50 s), LI 16 (40 s), Liv 2 (50 s), LU 7 (40 s), St 5 (20 s), A 16 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 3-9, BL , KD 10, HP 5-7, TH , LU 5-9, LI , Sp 6, GV , A 13. Νεπξαιγίεο (αζαθείο πφλνη) θάησ άθξσλ: BL 65 (50s), BL 54 (50s), St 36 (60s), KD 7 (40 s), Liv 9 (50 s), GB 38 (40 s), GB 34 (40 s), A 16 (20 s) & επηβνεζεηηθά: BL , KD 1, GB 30, GV 3, A 13. Νεπξηθή εμάληιεζε: Sp 6 (40 s), St 36 (50 s), HP 5 (40 s), BL 54 (50 s), ζηε.. ν κ/λόο BL κε ην ξόιεξ, A (20 s). Νεπξνινγηθέο αηαμίεο (Αλεμέιεγθηε; θηλήζεη): Sp6 (30s), Sp9 (30s), St36 (30s), GB 34 (40s), KD4 (40s), LI 11 (30s), GV 6 (40s), GB 20 (20s). Νεπξνθπηηθά-ελνριήζείο (Δθδειψλνληαη κε ηαρπθαξδίεο, κνχδηαζκα, ηηλάγκαηα. θαη άλλες αλεμέιεγθηε; εθδειψζεηο): St 36 (60 s), Ht 7 (30 s), CV 15 (30 s), GV19 (20 s), A 55 (20 s), A 51 (20 s) & επηβνεζεηηθά: Ht 3, SI 7, CV Νεπξψζεηο: St 36 (60 s), CV 5 (30 s), Ht 1 (40 s), BL 60 (50 s), BL 54 (60s), BL39 (40 s), GV19(20s). & επηβνεζεηηθά: BL , KD 27, HP 5, CV 6-13, A 55. Νεθξνιηζίαζε: KD 1 (50 s), KD 7 (50 s), Liv 13 (50 s), GB 25 (40 s), St 36 (60 s), BL 23 (50 s) & επηβνεζεηηθά: KD , St 30, CV 17 Νεθξνπάζε^ γεληθά: KD 1 (40 s), Liv 8 (50 s), GB 29 (40 s), BL 67 (40 s), TH 4 (50 s), BL 23 (40 s), Sp 9 (40 s), A 95 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL , KD , GB 28, St 28-29, Sp 6, CV Νεθξψλ θνιηθφο: BL 67 (50 s), KD 2 (50 s), Sp 9 (40 s), GB 25 (20 s), A 95 (20 s), & επηβνεζεηηθά: BL 22^ , KD 3-4, GB , Liv 13, St 30 ή ελαιιαθηηθά: KD 3, SP 6, BL (γηα 40 sec). Νεθξψλ παζήζεηο (ιεπθσκαηνπξία): KD 3 (20 s), GB 26 (40 s), KD 21 (40 s), KD 23 (40 s), BL 58 (60 s), BL 2 (20 s), A 95 (20 s). Νηθνηηλίαζε (θφςηκν ηζηγάξνπ): LU 9 (40 s), LU 7 (40 s), CV 17 (60s) Ht 1 (80 s), St 11 (60 s), LU 11 (100 s), Lymphe 1 (80s), ζηελ εμση. γσλία ηνύ λπρηνύ ηνύ δείθηε θαη ηνύ κεζαίνπ δαθηύινπ (80 s), A 101 (40 s), ή ελαιιαθηηθά: Ht 5 & St 36 (γηα 40 sec), θαη ζην Απηί: ζηα ζεκεία ησλ πλεπκόλσλ θαη ησλ γνλάησλ (γηα 40 sec). Νηφπηλγθ αζιεησλ: CV 6-22 γηα 1-1,5 min. Καηόπηλ θάλσ 4-7 αλε- βάζκαηα ηεο.. κε ην ξόιεξ, θαη επαλαιακβάλσ ηελ ίδηα δηαδηθαζία δεμηά θαη αξηζηεξά

14 ηεο.. Τζηεξα εθαξκόδσ ηνπηθά ην ξόιεξ, ζπόλδπιν - ζπόλδπιν γηα sec, μεθηλώληαο από ην ηεξό νζηό, θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ 7ν απρεληθό. Νπκθνκαλία: ΣΗ 10 (40 s), BL 10 (40 s). Οίδεκα - πξήμηκν: St 36 (60 s), Ht 9 (40 s), BL 64 (60 s), KD 3 (50 s), Liv 13 (30 s) & επηβνεζεηηθά: Ht 5, KD , LU 5-7, LI 15, A 92. Οξρίηηο (θιεγκνλή φξρεσλ): KD 12 (40 s), KD 13 (30 s). Οζηεφθπηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην εηδηθό Ρόιεξ. Οζθπαιγία: GV γηα 30 sec, BL , γηα 40 sec. Οπιίηηδα: ΤΗ 2 (20s), SI 8 (20s) & επιβοηθηηικά: GB 2-12,St 42-44, ΤΗ 21 Οχισλ αηκνξξαγία: LI 4 (30 s). Οχισλ νίδεκα (απφζηεκα): ΣΖ 20 (30 s). Οχξα ζθνχξα: GB 12 (20 s), GB 25 (20 s), BL 28 (40 s). Οπξεζξίηηδα (θιεγκνλή νπξήζξαο): BL 64 (50 s), BL 23 (40 s), Sp 6 (40 s), Sp 9 (40 s), St 30 (40 s), CV $ (40 s), KD2 (50s),Liv 4 (50 s), GB 37 (40 s), A 12 (20 s), A 95 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL 48, KD 11-16, Liv 3, CV 4, A Οπξηθφ νμχ απμεκέλν: BL 34 (50 s), BL 19 (20 s). Οπξηθφο ηχθνο (ζπζζψξεπζε νπξηθνχ νμέσο ζην ζψκα): SI 4 (50 s), LI 8 (40 s), GV 1 (50 s), HP 6 (40 s), Lymphe 1. Οπξνδφρνπ θχζηεο αδπλακία (αθξάηεηα): BL 67 (50 s), BL 64 (50 s), BL 28 (30 s), Sp 6 (50 s), St 36 (50 s), CV 2 (30 s), CV 4 (30 s), TH 16 (30 s) & επηβνεζεηηθά: BL , Sp 9, CV 3-6. Οπξνδφρνπ θχζηεο θιεγκνλή: CV 4 (30s), St 28 (30s), Ht 5 (30s), BL 58 (50 s), BL 49 (50 s), BL 23 (30 s), SI 1 (50 s), A 12 (20 s), A 95 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL , KD 12, Sp 6, CV 3-6, A Παγθξέαηνο παζήζεηο: Sp 3 (50 s), Sp 6 (50 s), CV 3 (30 s), CV 8 (30 s) CV 12 (30 s), Sp 20 (40 s). Παξαδνληίαζε: St 42 (30 s), BL 60 (50 s), GV 15 (20 s), GV 16 (20 s), GB 12 (20 s), St 7 (20 s), St 3 (20 s), GB 2 (20 s), TH 20 (20 s).

15 Παξαιχζεηο άλσ άθξσλ: KD 7 (50 s), GB 34 (30 s), HP 9 (40 s), Ht 5 (50 s), LU7 (40 s), Htl (50 s), SI 4 (40 s), LI 4 (50 s), TH5 (50 s), SI 7 (40 s), LI 13 (50 s), GV 19 (20 s), A 13 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI , BL 60, HP 6-7, TH 3, LU 9, LI , St Παξαιχζεηο θάησ άθξσλ: GB 43 (50 s), KD 7 (50 s), St 36 (60 s), GB 34 (50 s), Ht 1 (50 s), BL 60 (60 s), LI 10 (50 s), BL 31 (40 s), GV 19 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL 54-58, KD 1-3, GB , Liv 8, LI 4, St , Sp 1-6-9, A 13. Παξαιχζεηο νιηθέο απφ απνπιεμία: Sp 6 (50 s), Ht 9 (40 s), Ht 1 (40 s) SI 4 (60s), BL 13 (30 s). & επηβνεζεηηθά: KD 4, GB , LI , St Παξαιχζεηο πξνζψπνπ: SI 2 (50 s), LU 7 (40 s), St 4 (20 s), GV 26 (50 s), LI 20 (40 s), GB 14 (30 s), BL 4 (20 s), A 11 (20 s). & επηβνεζεηηθά: SI 18, BL 1-2, TH , GB 12, LI , St 2-3-5, CV 24. Παξσηίηηδα επηδεκηθή: ΣΗ 17 (40 s). Παρπζαξθίαο ηάζε: Sp 5 (100 s), Liv,12 (40 s), GV 26 (20 s), LI 4 (80 s), Δηδηθό ζεκείν θάησ από τα ξνπζνύληα (20 s), A 98 (60 s), A 22 (40 s), Απηί ζην θέληξν ηνύ ινβνύ εκπξόο θαη πίζσ (40 s). Πεξηαξζξίηηδα (βξαρηνλνθιεηδηθή): ΣΗ 3 (30 s), LI 12 (40 s), ΣΗ 13 (30 s), ΣΗ 15 (30 s), LU 6 (30 s). Πεξηηνλίηηδα: LI 4 (40 s), LI 13 (30 s), Liv 14 (40 s), GB 22 (30 s), Liv 2 (40 s), A 12 (35 s). Πιάηεο ελνριήζεηο: GV 1 (50 s), GV 5 (50 s), BL 22 (50 s), BL 18 (50 s), BL 36 (50 s). Πιάηεο πφλνη: BL 60 (50 s), BL 18 (20 s), SI 8 (40 s). TH 13 (40 s), LU 9 (40 s), Liv 9 (50 s), GB 27 (40 s). & επηβνεζεηηθά: BL , GB 25.. Πιεπξίηηδα: SI 4 (40 s), BL 42 (50 s), Sp 4 (50 s), Ht 9 (40 s), St 12 (20 s), A 55 (20 s) & επηβνεζεηηθά: BL , KD 24, TH 6, LU 1-5, LI 10-11, St 13, A 12. Πλεπκνλία: TH 10 (40s), LI 13 (40s), LU 1 (40s), BL13 (30s), A 12 (20s) & επηβνεζεηηθά: TH 5-6, LU , A

16 Πφδηα - αξζξηηηθά: St 42 (30 s), St 36 (30 s), Δηδηθά ζεκεία ζηηο ηξύπεο θάησ από ηελ επηγνλαηίδα (40 s), BL 55 (40 s), BL 35 (30s), BL 11 (40 s), GB 40 (40 s), GB 30 (30 s). Πφδηα - θξάκπεο: KD 1 (30 s), Liv 3 (40 s), BL 61 (30 s), BL 52 (40 s). Πφδηα θξχα: Sp 6 (50 s), KD 7 (30 s), GB 35 (60 s). & επηβνεζεηηθά: KD 5, Sp 5. Πφδηα - θπθινθνξηθέο δηαηαξαρέο: GB 34 (40 s), GB 31 (30s), GB 30 (40s) Πφδηα - πέικαηα πνπ θαίλε: BL 67 (40 s). Πφδηα - πέικαηα πνπ πνλάλε: BL 63 (60 s), St 42 (40 s), Sp 5 (40 s). & επηβνεζεηηθά: BL 61-62, KD 1-6-7, LI 3, St 41. Πφδηα πνπ πνλάλε: BL 58 (50 s), GB 40 (40 s), GB 28 (40 s). Πφδηα πξεζκέλα: GB 41 (25 s), GB 33 (30 s), SI 10 (30 s). Πνδηψλ εθθπιηζκφο: Βιέπε "εθθπιηζκόο πνδηώλ". Πνιπαξζξίηηδα (κηθξνί πόλνη ζε όιεο ηηο αξζξώζεηο, ή αξρόκελε παξακνξθση. αξζξίηηδα): BL47 (60s), GV4 (20s), HP 7 (50s), Ht 3 (40s), A 55 (20s) & επηβνεζεηηθά: Ht 7, HP 6, BL , St 36, GV 2, CV 15-17, A 12 Πνλφδνληνο: LI 1 (30 s), TH 2 (20 s), LI 2 (20 s), LI 5 (30 s), TH 5 (20 s), TH 8 (20 s), TH 9 (30 s), LI 10 (30 s), LI 16 (25 s), St 44 (20s), St 42 (20 s), HP 9 (30 s), LU 7 (30 s), LU2 (30 s). TH 17 (20 s), GB2(15s) TH21(20s) GB 10 (20 s), GB 5(15 s), GB17(20s), St 3 (25 s), GB3(15s), GB4(10s) & επηβνεζεηηθά: SI 17-18, GB 9-20, LI 4, St , GV 19, CV 24, A , li ελαιιαθηηθά: LI 1, γηα 50 sec. Πνλφδνληνο άλσ γλάζνπ: LI 1 (50s), BL10 (30s), GB20 (30s), TH 17 (30s) Πνλφδνληνο θάησ γλάζνπ: LI 4 (50 s), GB 2 (20 s), St 3 (20 s), Ly 3-4. Πφλνη ιφγσ αιιαγήο θαηξνχ: ΣΗ 15 (40 s), BL 10 (30 s), GB 20 (30 s). Πφλνη ζηα δάθηπια ησλ πνδηψλ: KD 1 (30 s).

17 Πφλνη ππνγαζηξίνπ: BL 63 (60 s), BL 48 (60 s), LI 9 (40 s), Sp 2 (60 s) St 36 (70s), CV 6 (30 s), Sp 6 (40 s). & επηβνεζεηηθά: BL 25, LI 8, St , Sp 12-16, CV 11. Πνλνθέθαινο: BL 4 (20 s), SI 1 (40 s), SI 4 (40 s), Sp 6 (40 s), HP 7 (40 s), LU 7 (40 s), Ht 2 (50 s), HP 1 (40 s), A 36 (20 s)& επηβνεζεηηθά: SI , BL , KD 1-3, HP 6, TH , GB , LI 4-11, St 1-36, LU 7, GV , CV5-15, So 1-2. ri ελαιιαθηηθά: GB , BL 10-2, LI 4, TH 23, γηα 20 sec. Πφλνο αζηξαγάινπ: LI 3, BL 60, St 41, Sp 6, GB 39, GB 40, KD 3, Liv 3, γηα 30 sec. Πφλνο γφλαηνπ: St , GB 34, BL 54, Sp 9-10, LI 8, γηα 30 sec. Πφλνο θαξπνχ: ΣΗ 5, LI 4, ΣΗ 4, LI 5, SI 4, TH 3, SI 6, LU 7, LU 9, γηα 40 sec. Πφλνο ψκνπ: LI γηα 30 sec, SI , TH 14 γηα 40 sec. Πόλσλ άκεζν ζηακάηεκα: BL 67, BL 61, GB 35, LI 4, GV 5, GV 19 GV20, GV24, γηα sec. * Πξνζηαηίηηφα: Sp 3 (50 s), HP 7 (40s), CV 4 (30 s), GV 1 (60 s), GV 3 (50 s), BL 28 (40 s), LI 17 (30 s), A 55 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL31, A12. Πξφσξε εθζπεξκάηηζε: Sp 6 (30 s), ( St 27 (30 s), BL 23 (40 s). Ππξεηφο: BL67 (60s), SI 2 (40s), LI 4 (50s), Ht 8 (40s), LUll(40s). & επηβνεζεηηθά: Ht 2-6, BL , TH 1, LI 11-15, St , Sp , GV 14, A13. Ππξεηφο αιιεξγηθφο απφ ρφξηα: Δηδηθό ζεκείν αλάκεζα ζηα θξύδηα (50 s), LI 4 (50 s), BL 2 (20 s) & επηβνεζεηηθά: BL 1-10, LI Ππξεηφο απφηνκνο (ππεξζεξκία θαη θφβνο): KD 1 (30s), BL 40 (50s), HP 6 (30 s), ηηο θνξπθέο ησλ δαθηύισλ: {δείθηε-κέζνπ-παξάκεζνπ} (30s) & επηβνεζεηηθά: BL 1, LI 11, GV Ππξεηφο ρσξίο ηδξψηα: GB 43 (30s), HP 7(30s),LU 8 (50s), A 13 (20s). & επηβνεζεηηθά: SI 2, BL 4, KD 6, TH3-15, GB 5-6, LI 5. Ραγάδεο πξσθηνχ: Sp 5 (40 s), St 30 (30 s), GV 1 (40 s), BL 67 (40 s). Ραρίηηδα: Sp 5 (50 s), GV 1 (60 s), A 95 (20 s).

18 Ρίγνο: LI 2 (30s), TH4 (30s), LI 14 (20s), Ht6 (30s), LU7 (30s), St22 (20s) & επηβνεζεηηθά: SI 8, LU 11, St 2. Ρεπκαηηζκνί: BL 60 (50s), GB 30 (30 s), TH 5 (40 s), SI 7 (40 s), St 38 (50 s), BL 8 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL , TH15, GB , Liv 7, St 31 Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα: Δθαξκόδνληαη ηα πξνγξάκκαηα γηα πνιπαξζξίηηδα, θαη αξζξίηηδα παξακνξθσηηθή. Ρέςηκν: Liv 5 (40 s), CV 22 (20 s). Ρηλίηηδα: Βιέπε "Κξπνιόγεκα". εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο: BL 52 (50 s), BL 23 (40s), GV 4 (50s), KD 4 (50 s), St 36 (60 s), HP 9 (50 s), CV 4 (30 s) & επηβνεζεηηθά: HP 7, Sp 6-9, GV , CV6-15, BL 35-47, KD6-11, GB 3, St 27-30, A εμνπαιηθά φλεηξα κπεξδεκέλα: BL 23 (40 s), GV16(10s). θιήξπλζε θαηά πιάθαο: GV 1 (40 s), KD 1 (40 s), ΣΗ 17 (40 s). θσιεθνεηδίηηδα (ρξόληα): Liv 3 (30s), GB 39 (40s), Sp 8 (25s), Sp 9 (30s), St 37 (30s), St 36 (30s), St 36a (0,5 cun θάησ από ην St 36) (30s), St 25 (30 s), BL 25 (40 s) & επηβνεζεηηθά: St 25, Sp 13-14, A νθ, εμάληιεζε, ιηπνζπκία, θψκα, ζπκθφξεζε ηνπ αίκαηνο ζην θεθάιη κε πνλνθέθαιν: KD 1 (25s), Sp 6 (40s), St 36 (70s), HP 9 (30s), HP 6 (20 s), CV 4 (25 s), CV 6 (20 s), CV 8 (20 s), St 14 (30 s). & επηβνεζεηηθά: GV 26, ζηα άθξα ησλ δαθηύισλ ηνύ ρεξηνύ, α παζκνί: LU 7 (40 s), LI 4 (50 s), ΣΗ 19 (20 s), BL 8 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 1-4, TH 18, Liv 2. παζκνί πξνζψπνπ: LU 7 (25 s). πνλδπιηθήο ζηήιεο αθακςία: BL 51 (50 s), Ρόιεξ ζηε.. ηεζάγρε (ζηεθαληαία αλεπάξθεηα): Sp 4 (40s), St 40 (40s), St36 (30s), Sp 9 (30s), HP 9 (40s) HP 7 (30 s), HP 5 (40 s), Ht 4 (20s), Ht 3 (30s), CV 14 (30s), SI 1 (40s), TH 3 (30 s), BL 17 (40 s), TH 15 (40 s), Liv 5 (40s) & επηβνεζεηηθά: HP 6, Ht 5-6, Sp 6, KD 3-27.

19 ηήζνπο πφλνη: St 34 (50 s), HP 7 (40 s), KD 22 (20 s), Sp 18 (40 s). & επηβνεζεηηθά: KD 23, GV 42, Liv 2, LU 10, St ηήζνπο πφλνη κε θξάκπα: Ht 6 (40 s), LU 4 (50 s), Sp 18 (30 s), SI 1 (50 s), BL 46 (50 s), A 39 (20 s) & επηβνεζεηηθά: HP 1, BL 14-17, KD 22, GB 38, LU , St ηφκα ζηεγλφ, κε ηάζε εκεηνχ: SI 1 (40s), LU 11 (30s), St 19(30s), BL7 (25s) ηνκαηίηηδα (θιεγκνλή): ΣΗ 20 (20 s), GB 11 (30 s), A (20 s) ηνκάρνπ αέξηα: Βιέπε "ηνκάρνπ παζήζεηο". ηνκάρνπ έιθνο: Sp 3 (60 s), St 36 (50 s), Ht 5 (40 s), GB 28 (30 s), LI 3 (50 s), GB 21 (40 s), A 87 (20 s) & επηβνεζεηηθά: HP 7, BL 20, GV 5, St 21-23, CV , A 88. ηνκάρνπ επηγαζηξαιγία: St 36 (60s), Sp 15 (40s), KD 18 (20s), BL 28 (40 s), GV 5 (20 s), A 51 (20 s) & επηβνεζεηηθά: HP 6-8, BL , Sp 4, Liv 3-13, CV , St ηνκάρνπ θξάκπεο: Ht 3 (40 s), Sp 3 (50 s). St 27 (40 s), Liv 3 (30 s), Liv 6 (30 s), Liv 13 (30 s), SI 3 (50 s), A 43 (20 s) & επηβνεζεηηθά: KD 26, BL , TH 5, LI 11, St36-40, CV ηνκάρνπ παζήζεηο: St 25 (30 s), St'22 (30 s), BL 17 (30 s). ηνκάρνπ ππν-νμέσζε: St 41 (50 s) & επηβνεζεηηθά: St , CV 13 ηνκάρνπ ππεξ-νμέσζε: Sp 4 (50s), GB 39 (50s), KD 17 (30s), CV 12 (30 s), St 12 (20 s), BL 21 (30 s) & επηβνεζεηηθά: CV , GB 38, Liv 3, Sp πκθφξεζε αίκαηνο ζην θεθάιη: GB 43 (40 s), GB 21 (30 s), LU 11 (40 s), KD 23 (40 s), GB 2 (10 s). πλάρη - ξηλίηηδα: LI 4 (40 s), St 45 (40 s), St 5 (30 s), St 3 (10 s),bl7 (30 s), BL 3 (20 s). χλδξνκν ηνχ Roemheld: St 36 (60 s), LU 11 (40 s), Ht 7 (30 s), CV 9 (50 s), LI 4 (50 s), TH 5 (40 s).

20 χλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα: ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απνηειεί αληαλάθιαζε πξνβιήκαηνο ζηνλ απρέλα, νπόηε θαιό είλαη λα ειεγρζνύλ νη κ/λνί πνπ πεξλνύλ από ην ρέξη θαη λα δνπιεπηνύλ ηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπο ζηνλ ώκν, όπσο επίζεο θαη απηά πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ θαξπό, δει. ηνπ Σξ. Θεξκαζηή, ηνπ Πεξηθαξδίνπ, θ.ιπ. Υξεζηκνπνηείηαη ην απιό ειεθηξόδην, θαη ην ξόιεξ. πζπάζεηο κπψλ: SI 1 (40s), TH4(30s), BL56(30s), BL35(30s), LI 15 (40 s) χζθηγμε κπψλ ζθειεηνχ: GV 7 (40 s). Σξηρφπησζε - αισπεθία: St 39 (40 s), BL 54 (40 s), BL 16 (40 s). Τδξσπηθία: KD 7 (40 s), CV 3 (40 s), Ht 9 (40 s), SI 4 (50 s), BL 39 (50 s) & επηβνεζεηηθά: KD21, Liv 3, St 30, GB Τπεξζπξενεηδηζκφο: GB 38 (40s), GB 22 (40s), SI 3 (40s), TH 13 (40 s) St 41 (50 s), HP 7 (40 s), St 10 (20 s), A 45 (20 s) & επηβνεζεηηθά: St 11-36, CV Τπεξνμέσζε (μπλίιεο): St 1 (60 s), St 45 (50 s), KD 17 (30 s). Τπέξηαζε: KD 1 (30 s), KD 2 (40 s), Liv 3 (40 s), KD 8 (30 s), KD 3 (30 s), GB 38 (30 s), Liv 13 (40 s), LI 4 (30 s), TH 5 (40 s), LI 11 (40s) LI 15 (30 s), BL 23 (40 s), BL19(30s), BL18(30s), GV15(15s), Sp 6 (30 s), St 36 (40 s), Ht 5 (40 s), LU 7 (40 s), HP 6 (20 s), GB 20 (20 s), St 9 (30 s), Σξία ζεκεία ζην πίζσ θαη άλσ κέξνο ηνύ απηηνύ (πίζσ από ηελ πεξηνρή ηνύ "γόλαηνπ" πεξίπνπ) (60 s), Α (30s) & επηβνεζεηηθά: Ht 7-9, HP ηη ελαιιαθηηθά: Ht 7 - HP 7 - KD 2 - St 36, από 30 s. Τπνζπξενεηδηζκφο: Οηη θαη ζηνλ ππεξζξενεηδηζκό, αιιά γηα 50 % επί πιένλ ρξόλν. Τπφηαζε: St 45 (40s), Sp 6 (40s), St 36 (40s), St 32 (40s), HP 9 (40 s), Ht 9 (30 s), LU 9 (30 s), HP 6 (30 s), Ht 1 (30 s), KD 8 (30 s), KD 7 (30 s), A 13 (40 s), A 51 (40 s), A 29 (30 s), A 100 (30 s), ή ελαιιαθηηθά: Ht 9 - HP 9 - KD 2 - St 36, από 30 s. Τπλειία: St 37(50s), St 18(30s), TH 8(40s), LI 13(30s), GB 24(30s), GB 23 (40s) & επηβνεζεηηθά: Liv 1, Sp 5. Τζηεξία: Liv 2 (50 s), St 41 (50 s), Ht 8 (40 s), Ht 1 (40 s) & επηβνε- ζεηηθά: Ht 4-5, HP 7, BL 62, KD6-8, Liv 2, Sp 5, GV 19, CV 14. Φαγνχξα δέξκαηνο: GB 31 (30 s). Βιέπε θαη "δέξκαηνο παζήζεηο".

21 Φαγνχξα ζηνλ πξσθηφ: SI 5 (40 s), BL 50 (30 s), BL 35 (30 s), BL 17 (40 s), CV 2 (30 s), CV 6 (30 s). Φαξπγγίηηδα: GB 34 (50s), LU 11 (50s), Ht 3 (40s), LI 4 (40s), BL 45 (50 s), BL 12 (50 s), GV 19 (20 s), St 10 (30 s) & επηβνεζεηηθά: SI 19, BL 10-42, TH 5-9, GB , Liv 6, LU 6-7-8, LI , St 9-36, A Φιεγκνλή καζράιεο: HP 7 (20 s), Ht 5 (30 s). Φιέκκαηα κε αίκα: SI 15 (30 s), KD 2 (30 s), Sp 20 (30 s), St 14 (40 s). Φφβνο (ηξφκνο): St 38 (30 s), HP 9 (40 s), HP 6 (20 s), LU 3 (20 s), LU 1 (20 s), LU 2 (20 s), LI 4 (40 s), BL 39 (30 s), BL 38 (30 s), St 9 (20 s), GV 15 (20 s), GV 16 (20 s). & επηβνεζεηηθά: Ht 5-7, St 25-36, GV 19, CV , 1 H 5-18, GB 13. Φπκαηίσζε: LI 8 (40 s), BL 31 (40 s). Υέξηα κε αξζξηηηθά: SI 5 (30 s), SI 9 (40 s). Υέξηα κε πόλνπο: LI 4 (30 s), TH 5 (30 s), LI 7 (30 s), LI 10 (40 s), LI 12 (30 s), LI 13 (30 s), TH 13 (30 s), TH 14 (40 s), TH 15 (30 s), BL 14 (30 s), BL 11 (30 s), GV 14 (30 s), St 36 (40 s), St 32 (30 s), HP 9 (40 s), Lu 6 (30 s), Lu 5 (40 s), Lu 3 (40 s), BL 10 (30 s), BL 9 (20 s) & επηβνεζεηηθά: Ht 1, SI , Liv 3, LI , GV , A 66. Υέξηα θαη δάρηπια κε πφλνπο: LU 11 (40 s), LU 8 (40 s), LI 5 (30 s), TH 5 (30 s), SI 7 (30 s), TH 15 (30 s) & επιβοηθηηικά: SI 4-5,TH3, LU9 Υεξηψλ εθθπιηζκφο: Βιέπε "εθθπιηζκόο ρεξηώλ". Υεξηψλ επηθνλφπιίηηδα: Liv 3 (30 s), Sp 6 (30 s) Τιρ ηπςπούλερ πος ςπάπσοςν γύπω από ηο ωλέκπανο και ηον κόνδςλο (60s). Υεξηψλ θξάκπα: Ht 5 (30 s), Ht 2 (40 s) & επηβνεζεηηθά: SI Υεξηψλ παξάιπζε: HP 9 (40 s), HP 2 (30 s), LI 4 (30 s), SI 6 (30 s), LI 13 (40 s), BL 35 (30 s), GB 29 (30 s) & επηβνεζεηηθά: BL Υεξηψλ ππεξζεξκία: HP 7 (20 s). Υιψξσζε (θαθή ζπλεξγαζία ηεο ρνιήο κε ην πεπηηθφ ζχζηεκα): KDl(20s), Liv 3 (50 s), Liv 13 (25 s), TH 3 (30 s). Υνιέξα: LU 10 (40 s), HP 5 (40 s), HP 3 (40 s).

22 Υνινθπζηίηηδα: KD 4 (50 s), GB 28 (30 s), TH 6 (40 s), BL 19 (50 s), A 96 (20 s). & επηβνεζεηηθά: BL25, GB , Liv 1, St 25, Sp6, A Υνιεδφρνπ θχζηεο πφλνη: GB 38 (30 s), HP 6 (50 s), A 96 (20 s). Υνιεδφρνπ θχζηεο ππνιεηηνπξγία: GB 44 (40 s), CV 13 (30 s). & επιβοηθηηικά: GB 43, CV 12, A 96. Υνινθπζηίηηδα: KD 4 (50 s), GB 28 (30 s), TH 6 (40 s), BL 19 (50 s). A 96 (20 s). & επιβοηθηηικά: BL 25, GB , L i v l, St 25, Sp 6, A Υνινθπζηνπάζεηα: BL 19 (40 s), ΣΗ 15 (30 s), GB 14 (30s), A 96 (20s) & επηβνεζεηηθά: St 36, BL 18, GB , Liv 3. Φεχδηζκα, ςέιιηζκα: St 40 (50s), St 12 (20s), LI 4 (50s),GV19 (20s), GB24 (50s) & επηβνεζεηηθά: Ht 5-7, CV 15, BL 15, GB21, LU 1-6, LI 18, St Φπρξφηεηα: Sp 9 (50 s), St 30 (40 s), CV 6 (20 s), LI 4 (50 s), GV 4 (20 s), BL 39 (40 s), A 20 (20 s).& επηβνεζεηηθά: BL 22-31, KD 11-12, St 36, Sp 6, GV 3-6, CV 4. Ώκνη πηαζκέλνη: BL 22 (30 s), TH 14 (40 s), SI 14 (30 s). Χηαιγία (πφλνη): LI 4 (50 s), TH 23 (20 s). Χηίηηδα: TH 17 (20 s), GB 2 (20 s), TH 20 (20 s). Χηνζθιήξπλζε (ζθιήξπλζε ησλ εζση. νξγάλσλ ηνπ απηηνύ, κε απνηέιεζκα ηε βαξεθνΐα, ή ηηο εκβνέο): BL 67 (60s), SI 3 (50s), LI 4 (50s), ΣΗ 4 (40s), St 41 (50 s), HP 9 (50 s), A 20 (20 s) & επηβνεζεηηθά: SI 19, TH 5-22, GB 2, LI 1, St 36, GV 19, A 9-95.

ΖΜΔΗΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΒΔΛΟΝΗΜΟΤ & ΓΑΚΣΤΛΟΠΗΔΖ

ΖΜΔΗΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΒΔΛΟΝΗΜΟΤ & ΓΑΚΣΤΛΟΠΗΔΖ ΖΜΔΗΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΒΔΛΟΝΗΜΟΤ & ΓΑΚΣΤΛΟΠΗΔΖ Δίλαη ζεκεία πνπ κπνξνύλ λα ππνδεηρζνύλ ζηνλ ζεξαπεπόκελν, ώζηε λα ηα δνπιεύεη θαη κόλνο ηνπ. Γνπιεύσ ζηνλ ει/βεινληζκό 40-50 sec, θαη ζηελ δαθηπινπίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Για παραγγελίες καλέστε: 2371094394 & 2371094183 ΑΓΡΗΜΟΝΗΑ : γηα ηελ θαξπγγίηηδα. ΑΡΣΔΜΗΗΑ : γηα ην δάραξν. ΑΥΗΛΛΔΗΑ : είλαη ιηπνδηαιπηηθν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο Μαπξίδεο Γεώξγηνο Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο Κνκνηελή Μάξηηνο 2015 Πξνζέξκαλζε Η πξνζέξκαλζε ζηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε πεξηιακβάλεη απιό ηξέμηκν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα