ΖΜΔΗΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΒΔΛΟΝΗΜΟΤ & ΓΑΚΣΤΛΟΠΗΔΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΜΔΗΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΒΔΛΟΝΗΜΟΤ & ΓΑΚΣΤΛΟΠΗΔΖ"

Transcript

1 ΖΜΔΗΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΒΔΛΟΝΗΜΟΤ & ΓΑΚΣΤΛΟΠΗΔΖ Δίλαη ζεκεία πνπ κπνξνύλ λα ππνδεηρζνύλ ζηνλ ζεξαπεπόκελν, ώζηε λα ηα δνπιεύεη θαη κόλνο ηνπ. Γνπιεύσ ζηνλ ει/βεινληζκό sec, θαη ζηελ δαθηπινπίεζε 1-2 min (δεμηόζηξνθα ή αξηζηεξόζηξνθα, θαηά πεξίπησζε). Αγσλία, ηξαθ: St-15, Ht-5. Αεξνθαγία: LI-7, SP-4. Αηκνξξαγία γελλεηηθψλ νξγάλσλ: SP-1. Αλαπλεπζηηθή ελφριεζε: BL-13, BL-14. Αλδξηθή αληθαλφηεηα: GV-4, CY-4. Αυπλία: St-45, SP-2. Αθσλία: HP-5, St-9. Γξίπε: ΣΖ-5, GB-21. Γηάξξνηα: St-36. Γηάζηξεκκα αζηξαγάινπ: KD-6, θαη εμσηεξηθά ηνπ αζηξαγάινπ. Γπζθνηιηφηεηα: LI-4. Γπζκελφξξνηα: SP-6. Έγθαπκα ειηαθφ: ΖΡ-7 Δκεηφο: CV-12. Δμάλζεκα: BL-54, BL-11. Ηζρηαιγία: GB-30, BL-49. Κνπξαζκέλα πφδηα: GB-35. Κξάκπεο πνδηψλ: BL-57. Κσιηθνί: SP-9. Λφμπγθαο: BL-16. Μχηε βνπισκέλε: LI-20, GY-24. Ναπηία: CV-12. Νεπξηθή θαηάπησζε: GV-20, CV-12, LU-9, HP-9, Ht-7. Οζθπαιγία- Ανπκπάγθν: BL-54. Παικνί θαξδηάο: Ht-7. Πνλφδνληνο: LI-7. Πνλνθέθαινο: LU-7, ΣΖ-3, SI-3, GB-39. Πφλνο αγθψλα: LI-11, LI-12, SI-8. Πφλνο απηηψλ: ΣΖ-17. Πφλνο γφλαηνπ: St-34. Πόλνο γνθνύ: GB-30. Πφλνο δαθηχισλ ρεξηψλ: ηελ πηπρή ηεο ξάρεο ησλ δαθηχισλ, κεηαμχ ηεο 1 εο θαη ηεο 2εο θάιαγγαο. Πφλνο δαθηχισλ πνδηψλ: St-4 Πφλνο ζψξαθα: ΣΖ-9. Πφλνο θαξπνχ: SI-5, ΣΖ-5.

2 Πφλνο ιαηκνχ: LU-11, LI-4. Πφλνο καηηψλ: BL-1. Πφλνο πιάηεο: ΣΖ-3. Πφλνο πξνζψπνπ: LU-7, SI-18., Πφλνο πξσθηνχ: BL-57 Πφλνο ζηήζνπο: St-33, LI-10. Πφλνο ζπθσηηνχ: GB-39. Πφλνο ψκνπ: LI-16. Πξήμηκν: Liv-3. θνπιήθηα ζηα έληεξα: BL-67. Υηχπεκα ςπρηθφ ή ζσκαηηθφ: St-15. Φπρξφηεηα-ζηεηξφηεηα: HP-8, SP-8. \

3 * Οι 12 βασικοί μεσημβπινοί με την ονομασία τοςρ στην Ελληνική καθώρ και τον σςμβολισμό τοςρ στην Αγγλική και την Γεπμανική, είναι οι εξήρ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΓΓΛ. ΟΝΟΜ & Τ MB. Kidneys Μ/λόο ησλ Νεθξώλ Μ/λόο Bladder ηεο Οπξνδόρνπ θύζηεο Liver Μ/λόο ηνύ πθσηηνύ Μ/λόο Gall Bladder ηεο Υνιήο Μ/λόο ηεο Heart Καξδηάο Μ/λόο ηνύ Λεπηνύ Small Intestine Δληέξνπ Μ/λόο ηνύ Heart Protector Πεξηθάξδηνπ Μ/λόο ηνύ Triple Heater Σξ. Θεξκαζηή Μ/λόο ηνύ Spleen/Pangreas πιήλα/ηiαγθξεαο Μ/λόο Stomach ηνύ ηνκαρηνύ Μ/λόο ησλ Lungs Πλεπκόλσλ Μ/λόο ηνύ Large Intestine Παρέσο Δληέξνπ & Δπί Governing Vessel πιένλ ππάξρνπλ θαη: Ο Γηεπζχλσν Μ/λφο Ο Conception Vessel ςγκεντπυτικόρ Μ/νόρ Γ Δ Ρ Μ. Τ MB. KD BL Ν Liv Β Le GB G Ht Η SI HP Du TH KS 3Ε SP ST ΜΡ Μ LU Lu LI Di GV CV LG GV

4 Σ Α Τ ΥΝΟΣΔΡΟ ΥΡ ΖΗ ΜΟΠ ΟΗ ΟΤΜΔ Ν Α ΒΔ Λ ΟΝΗ ΣΗ ΚΑ ΖΜΔ Η Α The lung channel (Lu): Lu 5, Lu 7, Lu 11 The large intestine channel (LI): LI 4, LI 10, LI 11, LI 14, LI 15, LI 20 The stomach channel (St): St 2, SI 4, SI 6, St 7, St 8, St 18, St 21, St 25, St 28, St 29, St 35, St 36. St 37, St 38, St 39, St 40, St 44, St 45 The spleen channel (Sp): S ) 3, Sp 4, Sp 6, Sp 8, Sp 9, Sp 10 The pericardium channel (P): -> Η P P 4, P 6 The San Jiao channel (SJ): ~r hf SJ3.SJ5, SJ 6, SJ 14, SJ 15, SJ17.SJ21 The gall bladder channel (GB): GB 2, CB 12, GB 14, GB 20, GB 21, GB 26. GB 30, GB 31, GB 34, GB 37, GB 39, GB 40, GB 41, GB 43 The liver channel (Lv): Lv 2, Lv 3, Lv 5, Lv 8 The heart channel (He): He 1, lie3, He5, He7 The intestine (SI): small channel SI 1, SI 3, SI 6, SI 10, SI 11, SI 14, SI 18, SI 19 The bladder channel (Bl): til 2, HI I0. Bl 13, Bl 14, Bl 15, Bl 17, Bl 18, Bl 19, Bl 20, Bl 21. Bl 23, Bl 24, Bl 25, Bl 26, Bl 27, Bl 32, Bl 37, Bl 39, Bl 40, Bl 54. Bl 57, Bl 58. Bl 60, Bl 62, Bl 67

5 The kidney channel (Ki): Ki 1, Ki 3, Ki 6, Ki 7, Ki 12, Ki 13, Ki 14 The Du Mai (Du): QV Du 3, Du 4, Du 9, Du 14, Du 16, Du 20, Du 23, Du 26 The Ren Mai (Ren): Ren 3, Ren 4, Ren 6, Ren 8, Ren 10, Ren 12, Ren 13, Ren 14, Ren 17, Ren 24 cv Extraordinary points (Ex): Ex-HN 1, Ex-HN 3, Ex-I- IN 5, Ex-CA 1, Ex-B 2, Ex-B 8, Ex-AH 9, Ex-L.F 5, Ex-LF 10

6 <G 2fi *G 20«<G 194 '16 j N 22, <G 1S* N / So I* KG 1 # MP ΊΑ KG f2s KG 7 i # 1 5 # 25 KG 5 KG 5 4 *!4 OSo i S KO i i l 3 f?e \ «jcg *29 ' So <6! T ii3 O So 31 MP A\ MP!

7 2 1 -

8 - 2S-

9

10

11 r?po0j. yewmrpea u-. Χατά.3Λ / τη novo / St a Δίι<ΣΟ(<ί ι'ε.γ. Πξφβ^ tl έξ/άχαπ. Πονοι οηο/α'ίτρ/ου Ά ί'ρ/α. rtpo&jj. r&jns Εη!'pci'<rcor a. Ρ <ΡΛ Ζ<3Λ. Ε Ζ Ζ ί Α Λ V T f O Y. «<-fo «iutf t>c' Ππο β4ή(ιστα npafij. ' VTtptov ( So<roij fo Z* Taj ' flitvas pcyp. θρ(ζη$ h's^poj w tppiaazyip as nfofijnpclta. 6α>^ατοί α «θαογωί^ Ppo/Zq. onvou C S e c 'Ύ-'λ -» U <s y, ~ -Φο^ί/τ(Λ,μα notros ης λμ^τοί no voc fi TtsJ CX) rjovo*, ^ txpoov. Honof c Tn3Otsf Μ(-υρο φυτΐ Amodu[u / f-f J'Yrot - Προβ jtipaz'* καηίψλ- flo'pto/ ρξν λη S-f α<η SLrere-s ε θ. άξάξ i'ti j aonvt'e:, B-O-CldjV" Gw'<ar/ VfVC BcnSe ra_ ^Oroaacercs ^,KOTIV H.crvtas ~ ro S'*rcy.<xv;as dfpp o> art: η pa i <ru>ματ os SYpriyope n fre 'A«Ve,r Vfofrjnn. V v/*:<*' *ί>πμ^γκ, arhc[ a0 F - "l<r*au. Vcxu<=K.Ay-LC1 d tppa < zrlpj^ J~36/ /'/jo -β<3ΰοι 'νηογ^ςκαμ/υ /7oVij/ 6" 7~o Uaxexj rroko? ( <3 <tj I d J κ ν Ή = ( 3 *Sr, <*ay ro< ; r<r/y^00u.ί.τβ ό/<ί ρ*/γμα A Viz<3*Vq (tti -for ηα noir>.novo 1 iter ^ Π <?/ o A rc, A a^'iuoj. CL) στη Πονο Ci'a^arJct fjnpo< ra MdctYuj αόντια Πά YO! rc^a 7I*J S<ivrf

12 30-50 sec. ^ Extra σημεία βελονισμού στην παλάμη (εσωτ. πλευρά) Δ30

13 Δ7 SOsec

14 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΣΧΝ ΠΟΝΓΤΛΧΝ ΣΖ.. Ο Α1 (Αηιαο),-βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ απφ ην ηληαθφ φγθσκα. Ο Α7 θαη ν Θ1, είλαη ηα δχν νζηάξηα πνπ πξνεμέρνπλ ζην χςνο ηνχ άλσ κέξνπο ηεο σκνπιάηεο (θαί,λνληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ θαλείο ζθχςεη ην θεθάιη). Σνπο επφκελνπο ζπνλδχινπο, ηνπο αληρλεχνπκε άλ ηνπνζεηεονπκε θαη "γιηζηξήζνπκε" ην κεζαίν δάθηπιν ηεο παιάκεο πάλσ ζηε.., ηα δε δχν πιατλά δάθηπια (δείθηε θαη παξάκεζν), ρξεζηκεχζνπλ ζαλ νδεγνί. ην χςνο ηνχ ηέινπο ηεο σκνπιάηεο εληνπίδνληαη νη Θ7 θαη Θ8, ελψ ζην χςνο ηνχ ηέινπο ησλ πιεπξψλ, νη Θ12 θαη 01. Ο 04 είλαη ζην χςνο ηνχ άλσ ρείινπο ηεο ιαγφληαο αθξνινθίαο, ελψ απφ ην θνίισκα πνπ ζρεκαηίδεη πην θάησ ην ιαγφλην νζηφ έσο ην χςνο ηνχ ηξεραληήξηα, βξίζθεηαη ην Ηεξφ νζηφ. Ο θφθθπγαο βξίζθεηαη ζην 1/4 (απφ ην θάησ κέξνο), ηνχ χςνπο ηνχ γινπηνχ. ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΒΔΛΟΝΗΣΗΚΧΝ ΖΜΔΗΧΝ Πίσω γραμμή των μαλλιών: lcun θάησ απφ ηε βάζε ηνχ θξαλίνπ. GV-1 Κάησ απφ ην νζηάξην (πνπ πξνεμέρεη), ηνχ θφθθπγα. GV-2 Πάλσ α^φ ην νζηάξην (πνπ πξνεμέρεη), ηνχ θφθθπγα. GV-15 Κάησ απφ ηνλ Αηιαληα (Α1). GV-16 Πάλσ απφ ηνλ Αηιαληα (Α1). GV-17 ην πίζσ κέξνο ηνχ θεθαιηνχ, ζηε κεζαία γξακκή, θαη ζηε λνεηή επζεία πνπ ελψλεη ηηο θνξπθέο ησλ δχν απηηψλ. BL-7 ηελ θνξπθή ηνχ θεθαιηνχ, ζηε λνεηή γξακκή πνπ ελψλεη ην αλψηαην ζεκείν ησλ απηηψλ, θαη 1,3 cun απφ ηε κεζαία γξακκή. BL-9 ην χςνο ηεο θνξπθήο ησλ απηηψλ, θαη ζην πίζσ κέξνο ηνχ θεθαιηνχ (ζην ίδην χλη/oc κε ην GV-17). BL-10 1,3 cun απφ ηε κεζαία γξακκή, θαη ζην ίδην χλη/oc κε ηα GB-12, GB-20 θαη GV-16. Δπίζεο, ζην ίδην χλη/oc βξίζθνληαη θαη ηα St-8, GB-13 & GB-15. GB-19 ην πίζσ κέξνο ηνχ θεθαιηνχ, 2,25 cun απφ ηε κεζαία γξακκή, θαη ζηε λνεηή επζεία πνπ ελψλεη ηηο θνξπθέο ησλ δχν απηηψλ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΘΖΔΧΝ. ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΜΟ

15 Αγρνο, ζηξεο, αλεζπρία Αδελίηηδα (πξήμηκν) Αδηαζεζία θνηλή Αδηαζεζία πξσηλή Αδπλακία - (γεληθά) Αδπλακία ζθέςεο θαη ζπγθέληξσζεο Αδπλακία γηα ζεμ (έιιεηςε ζηύζεο) Αδπλάηηζκα Αηκαηνπξία Αηκνξξαγία εληέξσλ Αηκνξξαγία αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο Αηκνξξαγίεο εζσηεξηθέο Αηκνξξνΐδεο Αθκή Αιθννιηζκόο Αιιεξγίεο Ακελόξξνηα Ακλεζία (απώιεηα κλήκεο) Ακπγδαιίηηδα (ρξόληα) Ακπγδαιίηηδα (νμεία) Αλαηκία Αλάξξσζε Αληθαλόηεηα Αλνπξία Αλνξεμία Αλνξεμία (εθ γελλεηεο) Απάζεηα Απνπιεμία (Δγθεθαιηθό) Απόζηεκα Απώιεηα όζθξεζεο Αξζξίηηδα ζηά άλσ κέιε ηνύ ζώκαηνο Αξζξίηηδα ζηά θάησ κέιε ηνύ ζώκαηνο Αξζξίηηδα παξακνξθσηηθή - άλσ κέιε ηνύ ζώκαηνο Αξζξίηηδα παξακνξθσηηθή- θάησ κέιε ηνύ ζώκαηνο Αξζξ. ηζρύνπ κε θιεγκνλή Αξζξσζε γόλαηνπ, ρσξίο δύλακε Αξηεξηνζθιήξπλζε Αζζέλεηεο αίκαηνο Α ζζκα Αζζκα βξνγρηθό Αηνικία Αηνλία (έιιεηςε ελεξγεηηθόηεηαο) Αηξνθία (απίζρλαλζε) Αϋπλία Απηηά - εκβνέο Απηηά - πόλνη (σηαιγία) Απηηά - σηίηηδα Απρεληθό ζύλδξνκν Αθαζία (εγθεθαιηθή βιάβε- απψιεηα νκηιίαο) Αθσλία (απώιεηα θσλήο- βξάρλαδα) Αρξσκαηνςία Βιέλλε (κύμα) κε αίκα Βιελόξξνηα Βξνγρίηηδα (κε θπξίν ζύκπησκα ηνλ βήρα) Γαζηξηθέο θαη εληεξηθέο δπζιεηηνπξγίεο Γ αζηξίηηδα Γελλεη. όξγαλα (παζήζεηο) Γ ελλεη. όξγαλα (πόλνη) Γεξνληηθόο εθθπιηζκόο Γόλαηνπ πόλνη Γ ξίπε Γαθηύισλ αθακςία Γαθηύισλ παζήζεηο (π.ρ. δελ ππαθνύλε) Γαθηύισλ θξάκπεο Γέξκαηνο παζήζεηο (αιιεξγηθέο) Γέξκαηνο παζήζεηο (έθδεκα-θαγνχξα-θιεγκνλή) Γηαβήηεο Γηάξξνηα Γηαηαξαρέο νκηιίαο Γηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνύ Γηαηαξαρέο ζθέςεο (αδύλαηε κλήκε) Γίςα ππεξβνιηθή Γνζηήλσζε (θαιόγεξνη) Γπζεληεξία Γπζθνηιηόηεηα Γπζκελόξξνηα Γπζπεςία Γύζπλνηα Δγθαύκαηα (από ηνλ ήιην) Δθδεκα Δθθπιηζκόο ρεξηώλ Δθθπιηζκόο πνδηώλ Διθνο δσδεθαδαθηύινπ Δκεηόο Δκεηνύ ηάζε Δκκήλσλ πόλνη Δκκελα αθαλόληζηα Δκθύζεκα Δλνύξεζε λπθηεξηλή Δληεξίηηδα

16 Δληέξσλ δηαπεξηζηαικόο Δληέξσλ δηαηαξαρέο - Δληέξσλ πξήμηκν-θνιίηηδα Δμάληιεζε νινθιεξσηηθή Δπηιεςία Δξπεο δσζηήξαο Δξπζξόηεηα Δξπζίπειαο Δπεξεζηζηόηεηα Δθηάιηεο (λπθηεξ. θόβνο) Εάιε Ζκηθξαλία Ζπαηίηηδα Θιάζε αγθψλσλ θαη θαξπψλ Ηγκνξίηηδα Ηδξώηαο ππεξβνιηθόο Ηθηεξνο Ηζρπαιγία Ηζρπαιγία νμεία (ινπκπάγθν) Καξδηαθή αλεπάξθεηα Καξδηαιγία Καξδηάο παικνί Καξδηάο πόλνη, νμείο Καηάζιηςε - κειαγρνιία Κήιε κεζνζπνλδ. δίζθνπ Κηξζνί Κιηκαθηεξίνπ ελνριήζεηο Κνηιηαθνί πόλνη Κνθθίηεο - βήραο Κνιίηηδα Κόςηκν ηζηγάξνπ Κξάκπα γάκπαο Κξάκπα θαηά ην γξάςηκν Κξάκπεο κπώλ Κξπνιόγεκα - ξηλίηηδα Κπθινθνξηθνύ δηαηαξαρέο Κπθινθνξηθνύ πξνβιήκ. Κπζηίηηδα Κώκα Κώθσζε (βαξπθνΐα) Λαηκόο άθακπηνο Λαηκόο πξεζκέλνο Λαηκνύ θιεγκνλή Λάξπγγαο (πόλνη) Λαξπγγίηηδα Λεκθαδελίηηδα Λόμηγθαο Λνπκπάγθν Μαζηίηηδα Μάηηα - λεπξηθό ηηθ Μάηηα - αζζέλεηεο κε θιεγκνλώδεηο Μάηηα - γιαύθσκα Μάηηα - δπλάκσκα Μάηηα - επηπεθπθίηηδα Μάηηα - ηξηδίηηδα Μάηηα - θαηαξάθηεο Μάηηα - θεξαηίηηδα Μάηηα κε θηηξηλάδα Μάηηα - θξηζαξάθη Μάηηα - κπσπία Μάηηα - θιεγκνλή Μάηηα - θιεγκνλή ακθηβιεζηξνεηδνύο Μεηαθνξά αίκαηνο ζην θεθάιη Μεηεσξηζκόο (θνχζθσκα ζην κεζνγάζηξην-επηγάζηξην) Μεηεσξηζκόο (θνχζθσκα ζην κεζνγάζηξηνππνγάζηξην) Μεζνπιεύξηνο λεπξαιγία Μήηξαο πξόπησζε Μεηξηθνύ γάιαθηνο αλεπάξθεηα Μεηξίηηδα (θιεγκνλή) Μεηξνξξαγία Μλήκε αδύλαηε Μνιύλζεηο-ηνί (εμαζζέλεζε αλνζνπνηεηηθνχ) Μπέξη - κπέξη Μπαζζέλεηα (αδπλακία κπψλ) Μύηεο αηκνξαγία Μύηεο πνιύπνδαο Ναπηία (αλαγνύια) Νεπξαιγία ηξηδύκνπ Νεπξαιγίεο άλσ άθξσλ Νεπξαιγίεο θάησ άθξσλ Νεπξηθή εμάληιεζε Νεπξνινγηθέο αηαμίεο Νεπξνθπηηθά-ελνριήζεηο Νεπξώζεηο Νεθξνιηζίαζε Νεθξνπάζεηεο γεληθά Νεθξώλ θνιηθόο Νεθξώλ παζήζεηο (ιεπθσκαηνπξία) Νηθνηηλίαζε Νηόπηλγθ αζιεησλ Νπκθνκαλία Οίδεκα - πξήμηκν Οξρίηηο (θιεγκνλή φξρεσλ) Οζηεόθπηα Οζθπαιγία Οπιίηηδα Ούισλ αηκνξξαγία Ούισλ νίδεκα (απόζηεκα) Ούξα ζθνύξα Οπξεζξίηηδα (θιεγκνλή) Οπξηθό νμύ απμεκέλν Οπξηθόο ηύθνο (ζπζζψξεπζε νπξηθνχ νμέσο ζην ζψκα) Οπξνδ. θύζηεο αδπλακία Οπξνδ. θύζηεο θιεγκνλή Παγθξέαηνο παζήζεηο Παξαδνληίαζε Παξαιύζεηο άλσ άθξσλ Παξαιύζεηο θάησ άθξσλ Παξαιύζεηο νιηθέο από

17 απνπιεμία Παξαιύζεηο πξνζώπνπ Παξσηίηηδα - επηδεκηθή Παρπζαξθίαο ηάζε Πεξηαξζξίηηδα (βξαρηνλνθιεηδηθή) Πεξηηνλίηηδα Πιάηεο ελνριήζεηο Πιάηεο πόλνη Πιεπξίηηδα Πλεπκνλία Πόδηα - αξζξηηηθά Πόδηα - θξάκπεο Πόδηα θξύα Πόδηα-θπθινθ. δηαηαξαρέο Πόδηα-πέικαηα πνπ θαίλε Πόδηαπέικαηα πνπ πνλάλε Πόδηα πνπ πνλάλε Πόδηα πξεζκέλα Πνδηώλ εθθπιηζκόο Πνιπαξζξίηηδα Πνλόδνληνο Πνλόδνληνο άλσ γλάζνπ Πνλόδνληνο θάησ γλάζνπ Πόλνη ιφγσ αιιαγήο θαηξνχ Πόλνη ζηα δάθηπια ησλ πνδηψλ Πόλνη ππνγαζηξίνπ Πνλνθέθαινο Πόλνο αγθώλα Πόλνο αζηξαγάινπ Πόλνο γόλαηνπ Πόλνο θαξπνύ Πόλνο ώκνπ Πόλσλ άκεζν ζηακάηεκα Πξνζηαηίηηδα Πξόσξε εθζπεξκάηηζε Ππξεηόο Ππξεηόο αιιεξγηθφο απφ ρφξηα Ππξεηόο απόηνκνο (ππεξζεξκία θαη θόβνο) Ππξεηόο ρσξίο ηδξώηα Ραγάδεο πξσθηνύ Ραρίηηδα Ρίγνο Ρεπκαηηζκνί Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Ρέςηκν Ρηλίηηδα εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο εμ. όλεηξα κπεξδεκέλα θιήξπλζε θαηά πιάθαο θσιεθνεηδίηηδα (ρξόληα) νθ, εμάληιεζε, ιηπνζπκία, θώκα, ζπκθόξεζε ηνύ αίκαηνο ζην θεθάιη κε πνλνθέθαιν παζκνί παζκνί πξνζώπνπ πνλδ. ζηήιεο αθακςία ηεζάγρε (ζηεθαληαία αλεπάξθεηα) ηήζνπο πόλνη ηήζνπο πόλνη κε θξάκπα ηόκα ζηεγλό, κε ηάζε εκεηνύ ηνκαηίηηδα (θιεγκνλή) ηνκάρνπ αέξηα ηνκάρνπ έιθνο ηνκάρνπ επηγαζηξαιγία ηνκάρνπ θξάκπεο ηνκάρνπ παζήζεηο ηνκάρνπ ππν-νοέσζε ηνκάρνπ ππεξ-νμέσζε πκθόξεζε αίκαηνο ζην θεθάιη πλάρη - ξηλίηηδα ύλδξνκν ηνύ Roemheld ύλδξ. θαξπηαίνπ ζσιήλα πζπάζεηο κπώλ ύζθηγμε κπώλ ζθειεηνύ Σξηρόπησζε - αισπεθία Τδξσπηθία Τ πεξζπξενεηδηζκόο Τπεξνμέσζε (μπλίιεο) Τπέξηαζε Τπνζπξενεηδηζκόο Τπόηαζε Τπλειία Τζηεξία Φαγνύξα δέξκαηνο Φαγνύξα ζηνλ πξσθηό Φαξπγγίηηδα Φιεγκνλή καζράιεο Φιέκκαηα κε αίκα Φόβνο (ηξόκνο) Φπκαηίσζε Υέξηα κε αξζξηηηθά Υέξηα κε πόλνπο Υέξηα θαη δάθηπια κε πφλνπο Υεξηώλ εθθπιηζκόο Υεξηώλ επηθνλδπιίηηδα Υεξηώλ θξάκπα Υεξηώλ παξάιπζε Υεξηώλ ππεξζ, εξκία Υιώξσζε Υνιέξα Υνινθπζηίηηδα Υνιπδόρνπ θύζηεο πόλνη Υνι. θύζηεο ππνιεηηνπξγία Υνινθπζηίηηδα Υνινθπζηνπάζεηα Φεύδηζκα, ςέιηζκα Φπρξόηεηα Χκνη πηαζκέλνη Χηαιγία (πόλνη) Χηίηηδα Χηνζθιήξπλζε

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ (ΑΗΒΑ) ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΒΓΟΜΖ ΔΚΓΟΖ 2009 Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Σημείωζη ζςνηάκηη 3 Ειζαγωγή 4 Ειζαγωγή 5 Η ιαηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. Πξφινγνο εθδφηε.

Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. Πξφινγνο εθδφηε. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 15 ο, Απρίλιος 2013 Πξφινγνο εθδφηε. Μεηά απφ έλαλ θαη πιένλ ρξφλν, ε Παηψληα μαλακπαίλεη ζην ηππνγξαθείν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΤΒΔΟ: ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ. ηαπξνχια Καξακπά Ιαηξφο Βηνπαζνιφγνο Δπηκειήηξηα Β ΔΤ Γ.Ν.Μ. Διελα Βεληδέινπ

ΜΟΛΤΒΔΟ: ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ. ηαπξνχια Καξακπά Ιαηξφο Βηνπαζνιφγνο Δπηκειήηξηα Β ΔΤ Γ.Ν.Μ. Διελα Βεληδέινπ ΜΟΛΤΒΔΟ: ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ηαπξνχια Καξακπά Ιαηξφο Βηνπαζνιφγνο Δπηκειήηξηα Β ΔΤ Γ.Ν.Μ. Διελα Βεληδέινπ ΜΟΛΤΒΔΟ Χεκηθό ζηνηρείν ύκβνιν: Pb Ιδηόηεηεο: Μαιαθφ & εχθακπην κέηαιιν Χξώκα: Γθξίδν-κπιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα