: ππνηξνθία ΙΚΤ εζωηεξηθνύ γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ινγνηερλίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2003-2006: ππνηξνθία ΙΚΤ εζωηεξηθνύ γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ινγνηερλίαο"

Transcript

1 Ράνια Μοςζούλη Γηεύζπλζε: Σειεκάρνπ 19,175 64, Π. Φάιεξν, Αζήλα Σειέθωλν: θηλ , Skype name: rania.moussouli Ηκ. Γέλλεζεο: 10/01/1977 Οηθ. Καηάζηαζε: Αγακε ΠΟΤΓΔ: : Phd κε ζέκα: «Αlbert Camus θαη Οδπζζέαο Διύηεο», ηκήκα: Ξέλωλ Γιωζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο, Ιόλην Παλεπηζηήκην (Κέξθπξα). Βαζκόο: Άξηζηα : ππνηξνθία ΙΚΤ εζωηεξηθνύ γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ινγνηερλίαο : Master Modern Greek Studies, ηκήκα: Modern Greek and Byzantine Studies, King s College London (Μεγάιε Βξεηαλία), ηίηινο δηπιωκαηηθήο: «Μίιηνο αρηνύξεο- Dylan Thomas: ε εηθόλα» : Πηπρίν Κιαζζηθήο Φηινινγίαο, ηκήκα: θι. Φηινινγίαο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην (Αζήλα), ηίηινο πηπρηαθήο: «Η Πνιηηεία ηνπ Πιάηωλα», (βαζκόο πηπρίνπ: 7,95/10) : Απόθνηηνο ιπθείνπ, Διιελνγαιιηθή ζρνιή Άγηνο Ιωζήθ (Saint Joseph) Βαζκόο απνιπηεξίνπ: 18/20 ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: Mάπηιορ 2015: Αθ. Πιάηωλνο, εθπαίδεπζε ελειίθωλ, (ΔΚΠΑ): δηδαζθαιία ζην κάζεκα «Η Φηινζνθία θαη ε γιώζζα ηωλ Οδπζζέα Διύηε θαη Albert Camus». 1

2 : Φπονηιζηήπιο «Κίνηηπο» (δηδαζθαιία θηινινγηθώλ καζεκάηωλ γπκλαζίνπιπθείνπ, έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηωλ αξραίωλ ειιεληθώλ θαηεύζπλζεο θαη έθζεζεο) 2003-ζήμεπα: Γιδαζκαλία ηηρ ελληνικήρ ωρ ξένηρ γλώζζαρ. Γιαδοσικά ζηα θπονηιζηήπια: Κέληξν μέλωλ γιωζζώλ «Γαινπδίδνπ» ( ) «So easy» ( ) «Executive Options» (2013-ζήκεξα) «Διιεληθή Δζηία» ( ) «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο» ( ) «Δπίγλωζε» ( ) ςνεπγαζίερ ηύπος project (άξζξα-κεηαθξάζεηο θιπ- γιώζζεο: ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά). Δλδεηθηηθά: εμωηεξηθή ζπλεξγάηεο ζε Texto, Γεκόθξηην, ζπλεξγαζία κε sites (fit studio, literature.gr, lygeros.org, travel deals.gr) θιπ : Φπονηιζηήπιο Νίκος Καμαπγιάπη (δηδαζθαιία θηινινγηθώλ καζεκάηωλ γπκλαζίνπ-ιπθείνπ) : Olympic Air (ππεύζπλε αξρείνπ ηεο εηαηξείαο, νξγάλωζε θαη αξρεηνζέηεζε πιηθνύ, δηαρείξηζε αξρείνπ, ππεύζπλε επηθνηλωλίαο κε μέλεο θαη ηνπηθέο εηαηξείεο, δηεπζέηεζε δεηεκάηωλ ζρεηηθώλ ηεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο θιπ) και : Παιδικό Μοςζείο, εζεινληηθή εξγαζία (ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ, ζε εθδειώζεηο ζε εξγαζίεο ζην ρώξν ηνπ κνπζείνπ όπωο βηβιηνπωιείν θα, εμωηεξηθέο, ζπλεξγαζία κε ζρνιεία θ.α) : Φπονηιζηήπιο Καβαλιεπάηος-Μαζηοπάκος (δηδαζθαιία θηινινγηθώλ καζεκάηωλ έθζεζεο, αξραίωλ ειιεληθώλ, ηζηνξίαο, ινγνηερλίαο, λέωλ ειιεληθώλ). ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ: Αγγιηθά: άξηζηε Γλώζε (Cambridge, Proficiency) Γαιιηθά: άξηζηε Γλώζε (Sorbonne II) Ιηαιηθά: κέηξηα γλώζε ΓΝΩΗ Η/Τ: Καιή γλώζε word, excel, power point, outlook θαη δηαδίθηπν Υξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 2

3 ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ: 1. Γημοζιεύζειρ ζε πεπιοδικά-ππακηικά ζςνεδπίων και κεθάλαια βιβλίων με κπιηέρ: Μάιορ 2009: Moussouli Rania, L humour, l ironie et la dérision chez Albert Camus et Odysseas Elytis: une approche parallѐle, Actes du 8ѐme colloque international: «Humour, ironie et dérision chez Albert Camus», Poitier, France. Ιανοςάπιορ 2008: Moussouli Rania, Η ιδέα ηηρ ομοπθιάρ ζηην ηέσνη ηος Albert Camus και ηος Οδςζζέα Ελύηη: έναρ διάλογορ θςζικήρ επιζηήμηρ και ηέσνηρ, Πξαθηηθά 2νπ δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ: «Δπηζηήκε θαη Σέρλε», Έλωζε Διιήλωλ Φπζηθώλ, Αζήλα. Μάιορ 2007: Moussouli Rania, Le sacré chez Albert Camus-Odysseas Elytis: phases parallѐles, Actes du 7ѐme colloque international: «Albert Camus et le sacré», Poitiers, France. Μάιορ 2005: Moussouli Rania, D Albert Camus a Odysseas Elytis: la femme comme référence, Actes du 6ѐme colloque international sur Albert Camus: «Albert Camus et la femme», Poitiers, France. Αππίλιορ 2005: Μνπζνύιε Ράληα, Το Καλοκαίπι ηος Albert Camus και ηο Άξιον Εζηί ηος Οδςζζέα Ελύηη: ένα παπάδειγμα κλειζηού ζύμπανηορ, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηκήκαηνο Φηινινγίαο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλ/κην Αζήλαο, Αζήλα. Μάπηιορ 2002: Μνussouli Rania, Εμβαηήπιο πένθιμο και καηακόπςθο: the echoes of Karyotakis in English, πλέδξην κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, University of Oxford, Oxford. 2. Βιβλία: 2015: Γηαηξηβή, Albert Camus και Οδςζζέαρ Ελύηηρ (ππό δεκνζίεπζε) πγγξαθή ζεκαηνγξαθία αξραίωλ ειιεληθώλ (κε νκάδα θηινιόγωλ ην Αλνηθηό Ιδξπκα Δθπαίδεπζεο) από ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ-ΤΝΔΓΡΙΑ: Οκηώβπιορ 2014: Το λογοηεσνικό κείμενο υρ μέζο εκμάθηζηρ ηηρ ελληνικήρ και υρ αγυγόρ διαπολιηιζμικήρ επικοινυνίαρ, Αλνηθηό Ίδξπκα Δθπαίδεπζεο (Αζήλα) επηέμβπιορ 2014: Διδακηική ηυν θιλολογικών μαθημάηυν και ζσεδιαζμόρ διδαζκαλίαρ, Αλνηθηό Ιδξπκα Δθπαίδεπζεο (Αζήλα) 3

4 Αππίλιορ 2010: Human Factors, Olympic engineering training center-olympic Air (Αζήλα) Αππίλιορ 2008: Παιδιά και ΜΜΕ: οι ανήλικοι ζηον κόζμο ηηρ επικοινυνίαρ, Ηκεξίδα- Γεληθή γξακκαηεία ελεκέξωζεο-επηθνηλωλίαο (Αζήλα) Aππίλιορ 2006: Aerobic and Fitness, 9 ν παλειιήλην ζπλέδξην θπζηθήο αγωγήο θαη αζιεηηζκνύ Έλωζεο Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο (Θεζζαινλίθε) Μάιορ 2006: Η θιλοζοθία ηυν επιζηημών, 10 ν παλειιήλην ζπλέδξην θηινζνθίαο, (Θεζζαινλίθε) Ιούνιορ 2006: πκκεηνρή ζην 4 ν παλειιήλην επαγγεικαηηθό ζπλέδξην ηεο Παλειιήληαο Έλωζεο πηπρηνύρωλ θπζηθήο αγωγήο (επηπιένλ βεβαίωζε ζε ζεκηλάξην «Thai Bo» ζην ίδην ζπλέδξην), (Αζήλα) Νοέμβπιορ 2005: Η δημιοςπγία κόζμος ζηο μάθημα ηηρ ξένηρ γλώζζαρ, θέληξν ειιεληθήο γιώζζαο «Λέμε-ιόγνο», (Αζήλα) Οκηώβπιορ 2004: Albert Camus-Simone Weil, colloque de l Association pour l étude et la pensée de Simone Weil, FIAP Jean Monnet, (Παξίζη-Γαιιία) Μάιορ 2003: Albert Camus solitaire et/ou solidaire, 5ѐme colloque International, Poitiers (Γαιιία) ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟΝ ΣΤΠΟ: 2009: Μνπζνύιε Ράληα, Παύλορ Σιδηπόποςλορ: η ζσέζη ηος με ηοςρ Οδςζζέα Ελύηη και Albert Camus, πεξ. «Οδόο Παλόο», ηρ. 145 Ινύιηνο-επηέκβξηνο 2009, ζζ : Μνπζνύιε Ράληα, Διονύζηρ Τποβάρ: ανάλςζη και παποςζίαζη ηος έπγος ηος, πεξ. «Οκπξέια», ηρ. 81, Ινύληνο-Αύγνπζηνο 2008, ζζ (θαη ππεύζπλε νξγάλωζεο ηνπ αθηεξώκαηνο) Μνπζνύιε Ράληα, Αναλύζειρ και ζκέτειρ πάνυ ζηον Οδςζζέα Ελύηη και ζηον Albert Camus: μια θεώπηζη ζηο Μονόγπαμμα και ηη μεηάθπαζη ηος ζηα γαλλικά, πεξ. «Σξίηε Υηιηεηία», ηρ. 35, Ιαλ-Μάξηηνο 2008, ζζ. 3-6 Μνπζνύιε Ράληα, Το βιβλίο Μικπαζίαρ Έπυρ ηος Δ. Καπαβαζίλη, πεξ. «Φηινινγηθή ηέγε», ηρ. 15, Ιαλ-Μαξηηνο 2008, ζζ : Μνussouli Rania, La présentation d'odysseas Elytis et sa relation avec l'écrivain nommé Albert Camus : deux esprits, deux Nobels, ζην: webcamus.free.fr 2006: Μνπζνύιε Ράληα, Η γλώζζα ηος Μίληος Σασηούπη: ολική πποζέγγιζη, πεξ. «Οκπξέια», πεξ. «Γηαβάδω», ηρ. 73, Ινύληνο-Αύγνπζηνο 2006, ζζ (κε παξάιιειε επηκέιεηα αθηεξώκαηνο γηα ηνλ Μίιην αρηνύξε) 4

5 2004: Μνπζνύιε Ράληα, Όπαμα και πποζεςσή, κεηαθξάζεηο ηνπ Dylan Thomas, πεξ. «Νέα πληέιεηα» (έλζεην), ηρ. 3-4 Φζηλ-Υεηκώλαο (ζπλεξγαζία κε ηνλ πνηεηή Νάλν Βαιαωξίηε). 2003: Μνπζνύιε Ράληα, Μίληορ Σασηούπηρ-Dylan Thomas: εικόναρ ανάγνυζη, ηρ. 436, Ιαλνπάξηνο 2003, ζζ ΛΟΙΠΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ-ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ: 2003-ζήμεπα: Μέινο ηεο Société des Etudes Camusiennes θαη Rencontres Méditerranéennes (Γαιιία) : Ιδηαίηεξα καζήκαηα θωλεηηθήο jazz (vocals, live performances) : Μαζήκαηα θιαζζηθνύ πηάλνπ (Δζληθό Ωδείν Αζελώλ) θαη θιαζζηθνύ κπαιέηνπ (ζρνιή Μαίξεο Βξπάθνπ-Γθέιε) : Μέινο Παλεπηζηεκηαθήο ζεαηξηθήο νκάδαο «Αηξαπόο», Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΤΣΑΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ: από θαζεγεηέο θαη εξγνδόηεο εθόζνλ δεηεζνύλ. 5