Κώδικες µεταβλητού µήκους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικες µεταβλητού µήκους"

Transcript

1 6 Κώδικες µεταβλητού µήκους Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται οι κώδικες µεταβλητού µήκους, στους οποίους όλες οι λέξεις δεν έχουν το ίδιο µήκος και δίνονται οι µέ- ϑοδοι Fano-Shannon και Huffman για την κατασκευή τέτοιων κωδίκων. Οι κώδικες αυτοί χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κάποια γνώση για την πιθανότητα εµφάνισης των συµβόλων µίας πηγής.

2 Κώδικες µεταβλητού µήκους 6.1 Μέθοδοι κωδικοποίησης Η ειδική περίπτωση αποδοτικού κώδικα που αναφέρθηκε στην πα- ϱάγραφο 4.8 του κεφαλαίου Κώδικες, δίνει µόνο τα µήκη των κωδικών λέξεων και όχι τον τρόπο κατασκευής ενός συµπαγούς και στιγµιαίου κώδικα. Στη συνέχεια ϑα περιγραφούν οι µέθοδοι Fano- Shannon και Huffman µε τη ϐοήθεια των οποίων κατασκευάζονται συµπαγείς και στιγµιαίοι κώδικες. 6.2 Μέθοδος Fano-Shannon Η µέθοδος αυτή προτάθηκε για πρώτη ϕορά από τους Shannon και Weaver το 1940 και τροποποιήθηκε αργότερα από το Fano το Τα ϐήµατα που ακολουθούνται στη µέθοδο αυτή είναι τα εξής 1. Διατάσσουµε το σύνολο των συµβόλων σε ϕθίνουσα διάταξη, σύµφωνα µε τις πιθανότητές τους. 2. Χωρίζουµε το σύνολο των συµβόλων σε δύο υποσύνολα, πηγαίνοντας από την αρχή προς το τέλος, έτσι ώστε το άθροισµα των πιθανοτήτων σε κάθε υποσύνολο να είναι το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο. 3. Σε κάθε υποσύνολο αντιστοιχούµε ένα κωδικό χαρακτήρα 0 και 1 ή 1 και Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία που περιγράψαµε σε κάθε υποσύνολο. Η κωδική λέξη κάθε συµβόλου, προκύπτει διαβάζοντας τις ακολου- ϑίες των ψηφίων 0 και 1 από τα δεξιά προς κάθε ένα σύµβολο. Τα επόµενα παραδείγµατα ϐοηθούν στην πλήρη κατανόηση της µεθόδου. 134

3 Μέθοδος Fano-Shannon Παραδείγµατα 1 Εστω x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 τα σύµβολα µίας πηγής µε πιθανότητες 0.5, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1. Να ευρεθεί συµπαγής και στιγµιαίος κώδικας µε τη µέθοδο του Fano-Shannon και τα µεγέθη L, H και Ε. L = 5 p i l i = = 2bits 5 H = p i logp i = 1.96 bits/symbol E = H L = 0.98 Παρατηρούµε ότι µε τη µέθοδο Fano-Shannon τα σύµβολα µε µεγάλες πιθανότητες κωδικοποιούνται µε µικρές κωδικές λέξεις 2 Εστω τα σύµβολα x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6, x 7, x 8, µε αντίστοιχες πι- ϑανότητες 0.35, 0.15, 0.15, 0.13, 0.12, 0.06, 0.03, Να ευ- ϱεθεί συµπαγής και στιγµιαίος κώδικας µε τη µέθοδο του Fano- 135

4 Κώδικες µεταβλητού µήκους Shannon 6.3 Μέθοδος Huffman Τα ϐήµατα της µεθόδου αυτής, η οποία προτάθηκε από τον Huffman το 1958, είναι τα εξής 1. Διατάσσουµε τα σύµβολα της πηγής σε ϕθίνουσα διάταξη σύµ- ϕωνα µε τις πιθανότητές τους. 2. Αντικαθιστούµε τα δύο τελευταία σύµβολα µε ένα σύµβολο του οποίου δείκτης είναι οι δείκτες των συµβόλων που αντικαθιστά ενώ η πιθανότητά του είναι το άθροισµα των πιθανοτήτων των συµβόλων από τα οποία προέκυψε. 3. Στα σύµβολα που αντικαταστάθηκαν αντιστοιχούµε τους κωδικούς χαρακτήρες 0 και 1 ή 1 και

5 Μέθοδος Huffman 4. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία που περιγράψαµε. Η κωδική λέξη κάθε συµβόλου προκύπτει διαβάζοντας από τα δεξιά προς κάθε ένα σύµβολο, παίρνοντας τον αντίστοιχο κωδικό χαρακτήρα όπου υπάρχει δείκτης του κωδικοποιούµενου συµβόλου. Το επόµενο παράδειγµα ϐοηθάει στην πλήρη κατανόηση της µεθόδου. Παράδειγµα Να ευρεθεί ένας συµπαγής και στιγµιαίος κώδικας µε τη µέθοδο Huffman και τα µεγέθη Η, L και Ε για το παράδειγµα 1. Κώδικας : x 1 0 x 2 11 x x x L = 5 p i l i = = 2bits H = 5 p i logp i = 1.96 bits E = H/L =

6 Κώδικες µεταβλητού µήκους Παρατηρούµε ότι ο κώδικας που προέκυψε είναι διαφορετικός από αυτόν της µεθόδου Fano Shannon αλλά και οι δύο κώδικες έχουν την ίδια απόδοση. Γενικά η εύρεση αποδοτικότερου κώδικα µε τη µέθοδο του Huffman γίνεται ϕανερή σε πολυπλοκότερα συστήµατα. Είναι προφανές ότι για την κατασκευή κωδίκων για πηγές µεγάλων αλφαβήτων είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστών. Εφαρµογές Τα παραδείγµατα που ακολουθούν εκτός του ότι ϐοηθούν στην εµπέδωση των µεθόδων που προτάθηκαν από τους Fano Shannon και Huffman, δείχνουν και την ευρύτητα του ϕάσµατος των εφαρ- µογών των κωδίκων µεταβλητού µήκους. 1 Οι κατηγορίες και το πλήθος των οχηµάτων που περνούν από ένα σηµείο του δρόµου πρόκειται να καταχωρηθούν αυτόµατα σε ένα µαγνητικό µέσο. Ενας δυαδικός κωδικός αντιστοιχεί στην κάθε κατηγορία οχήµατος της αντίστοιχης κατηγορίας. Η µέση ϱοή των οχηµάτων ανά ώρα είναι n 1 = 500 n 4 = 50 n 7 = 25 n 2 = 200 n 5 = 50 n 8 = 25 n 3 = 100 n 6 = 50 Σύµφωνα µε τη µέθοδο Fano Shannon έχουµε 138

7 Μέθοδος Huffman L = 8 p i l i = (4 0.05) 3 + ( ) 2 = 2.25 bits 8 H = p i logp i = 2.21 bits 2 Δίνεται το αλφάβητο n 1, n 2, n 3, n 4, n 5, n 6 µε αντίστοιχες πιθανότητες εµφάνισης των γραµµάτων 0.35, 0.20, 0.15, 0.13, 0.10, Να κατασκευασθεί ένας αποδοτικός κώδικας µε τη µέθοδο του Huffman 139

8 Κώδικες µεταβλητού µήκους Κώδικας n 1 = 00 n 2 = 10 n 3 = 010 n 4 = 011 n 5 = 110 n 6 = 111 L = 6 p i l i = 2.49 bits H = 6 p i logp i = 2.45 bits E = H L = Γενικά υπάρχει ένας παραλληλισµός µεταξύ κωδίκων και ερωτη- µατολογίων. Ετσι σε κάθε ερωτηµατολόγιο αντιστοιχεί ένας κώδικας και αντίστροφα κάθε κώδικας µπορεί να ξαναγραφεί ως ένα ερωτη- µατολόγιο. Εστω το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο στο οποίο έχουµε 8 δυνατότητες για µία άγνωστη οντότητα και δύο απαντήσεις σε κάθε ερώτηση (ΝΑΙ-ΟΧΙ). 140

9 Μέθοδος Huffman Αν αντικαταστήσουµε το ΝΑΙ µε 1, το ΟΧΙ µε 0 και το ή µε ν έχουµε Στο οποίο αντιστοιχεί ο παρακάτω κώδικας n 1 11 n 2 10 n n n n n n

10 Κώδικες µεταβλητού µήκους Αντίστροφα, έστω ο δυαδικός κώδικας : n 1 11 n 2 00 n n n n n n Το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο είναι το ακόλουθο Το αλφάβητο των συµβόλων αντιστοιχεί στις πιθανές τιµές της οντότητας για την οποία πραγµατοποιείται η έρευνα. Οι πιθανότητες p i των συµβόλων, αντιστοιχούν στις a priori πιθανότητες των πιθανών τιµών της άγνωστης οντότητας. Το σύνολο των κωδικών χαρακτή- ϱων αντιστοιχεί στις απαντήσεις για τα αντικείµενα που ερευνώνται. Επίσης, το µέσο µήκος του κώδικα p i l i ϑα αντιστοιχεί στο µέσο αριθµό ερωτήσεων. i Εποµένως η ϑεωρία κωδίκων σε αθόρυβο δίαυλο και η µεθοδολογία κατασκευής ερωτηµατολογίων έχουν τον εξής κοινό στόχο : Την κατασκευή οικονο- µικών κωδίκων µε µικρό µέσο µήκος ή την κατασκευή ερωτηµατο- 142

11 Κωδικοποίηση ανά οµάδες λογίων µε µικρό µέσο αριθµό ερωτήσεων αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, αν έχουµε ένα σύνολο πιθανών τιµών µίας οντότητας την οποία διερευνούµε, ένα σύνολο πιθανών απαντήσεων και τις πιθανότητες p i, (i = 1, 2,.., n) των τιµών της οντότητας, µπορούµε να ϐρούµε ένα αποδοτικό κώδικα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Fano-Shannon ή τη µέθοδο Huffman και στη συνέχεια να µετατρέψουµε τον κώδικα σε µορφή ερωτηµατολογίου. 6.4 Κωδικοποίηση ανά οµάδες Η αύξηση της απόδοσης κώδικα µπορεί να επιτευχθεί αν αντί για τα ίδια τα σύµβολα µίας πηγής κωδικοποιούµε οµάδες 2,3,..., συµ- ϐόλων. Για την κατασκευή των κωδικών λέξεων αυτών των οµάδων χρησιµοποιούµε τις µεθόδους Fano-Shannon και Huffman. Οι πι- ϑανότητες των νέων συµβόλων (οµάδων) όταν αυτές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους ϑα είναι το γινόµενο των πιθανοτήτων των συµβόλων α- πό τα οποία συνίσταται η οµάδα. Στην περίπτωση που τα αρχικά σύµβολα δεν είναι ανεξάρτητα οι πιθανότητες των οµάδων των συµ- ϐόλων υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση που υπάρχει µεταξύ τους. Παράδειγµα Μία πηγή πληροφοριών παράγει µία ακολουθία από τρία α- νεξάρτητα σύµβολα µε πιθανότητες 0.8,0.15 και 0.05 αντίστοιχα. Εκατό τέτοια σύµβολα παράγονται ανά δευτερόλεπτο. Οι πληροφο- ϱίες µεταβιβάζονται δια µέσου ενός αθόρυβου δυαδικού διαύλου ο οποίος µπορεί να µεταβιβάζει 100 bits/sec. Να κατασκευασθεί ένας συµπαγής και στιγµιαίος κώδικας και να ευρεθούν οι πιθανότητες των παραγοµένων bits της εξόδου. Η εντροπία της πηγής είναι H = p i logp i = Εποµένως το ποσοστό παραγωγής της πηγής είναι 88.4bits/sec δηλαδή µικρότερο από τη χωρητικότητα (µέγιστη µεταβιβαζόµενη 143

12 Κώδικες µεταβλητού µήκους πληροφορία) του διαύλου. Κωδικοποιώντας τα σύµβολα α,β,γ έχου- µε L 1 = i p i l i = = 1.2 E 1 = H = 0.72 L 1 και το ποσοστό της πηγής ϑα είναι 120 bits/sec, δηλαδή µεγαλύτερο από τη χωρητικότητα του διαύλου. Εποµένως είναι αναγκαία η κωδικοποίηση ανά οµάδες των δύο συµβόλων, οπότε έχουµε 144

13 Κωδικοποίηση ανά οµάδες L 2 = i p i l i = ανά Ϲεύγος= bits/σύµβολο και το ποσοστό της πηγής ϑα είναι 93.25, δηλαδή µικρότερο της χωρητικότητας του διαύλου. E 2 = H L 2 = 0.93 = 93% Οι πιθανότητες των κωδικών χαρακτήρων 0 και 1 σε µία ακολουθία εξόδου ϑα είναι p(0) p(1) = = Επιπλέον p(0) + p(1) = 1 οπότε p(0) = 0.547, p(1) = Η εντροπία της ακολουθίας εξόδου ϑα είναι H = p i logp i = bits και το πραγµατικό ποσοστό πληροφορίας ϑα είναι H L = = 92.6 bits/sec το οποίο πλησιάζει το ποσοστό εισόδου, καθώς η απόδοση αυξάνεται και γίνεται ίσο µε αυτό της ιδανικής κωδικοποίησης, δηλαδή όταν p(0) = p(1), γεγονός για το οποίο απαιτείται κωδικοποίηση ανά µεγαλύτερες κωδικές οµάδες. 145

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C. Χρήστος Αρβανίτης

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C. Χρήστος Αρβανίτης ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Χρήστος Αρβανίτης 1 Εισαγωγή Στις σηµειώσεις αυτές καταγράφεται το περιεχόµενο των διαλέξεων που δόθηκαν κατα το ακαδ. έτος 2008 στο Πανεπιστήµιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα.

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα. Η ανάλυση ευαισθησίας και η δυϊκότητα είναι σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας του γραµµικού προγραµµατισµού και εν γένει του µαθηµατικού προγραµµατισµού, αφού αφορούν την ανάλυση των προτύπων και την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 5.. Εισαγωγή Η συμμετρική κρυπτογραφία είναι κατά πολύ αρχαιότερη από την ασύμμετρη κρυπτογραφία. Η συμμετρική κρυπτογραφία χρονολογείται από την Αρχαία Αίγυπτο, ενώ η ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Πηγής. Δρ. Α. Πολίτης

Κωδικοποίηση Πηγής. Δρ. Α. Πολίτης Κωδικοποίηση Πηγής Coder Decoder Μεταξύ πομπού και καναλιού παρεμβάλλεται ο κωδικοποιητής (coder). Έργο του: η αντικατάσταση των συμβόλων πληροφορίας της πηγής με εναλλακτικά σύμβολα ή λέξεις. Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Α. ΛΥΚΑΣ Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 1η Συνδυαστική-Σχέσεις-Συναρτήσεις Ε ρ ω τ ή µ α τ α

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 1η Συνδυαστική-Σχέσεις-Συναρτήσεις Ε ρ ω τ ή µ α τ α ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ α σ ί α η Συνδυαστική-Σχέσεις-Συναρτήσεις Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα. Θεωρείστε τις συναρτήσεις f,g,h:z Z (Z το σύνολο των ακέραιων αριθµών που ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα