ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) T.E.I. ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 27

2 P i : πιθανότητα εµφάνισης του i γεγονότος ποσότητα πληροφορίας που µεταφέρει το γεγονός I: I P I = log b P = log b P Μονάδες ποσότητας πληροφορίας I: b=2: µονάδα µέτρησης ποσότητας πληροφορίας το bit (binary unit) b=: µονάδα µέτρησης ποσότητας πληροφορίας το Hartley b=e: µονάδα µέτρησης ποσότητας πληροφορίας το nats. 2

3 Μέση πληροφορία ανά σύµβολο ενός αλφαβήτου (Εντροπία πηγής) (αλφάβητο µε q ισοπίθανα σύµβολα) ποσότητα πληροφορίας που παρουσιάζει µία φράση από n σύµβολα: I n = n log 2 P = n log 2 = n log 2 q ( q) (bits) Μέση πληροφορία ανά σύµβολο H (bits/σύµβολο): (στατική πηγή: πιθανότητες εµφάνισης όλων των συµβόλων ανεξάρτητες χρόνου) (bits/σύµβολο) 3

4 Μέγιστη τιµή τηςεντροπίαςη max : H max = I max = log 2 ( q ) Pi=/q, για i =, 2,..., q (ισοπίθανα σύµβολα πηγής) Ελάχιστη τιµή τηςεντροπίαςη min : H όταν Pn =, για κάποιο από τα i, 2,...q min = 4

5 Πλεονασµός π µιας πηγής πληροφορίας (ποσό της άχρηστης πληροφορίας ) π = Η max H max H = H H max (%) Εκποµπή συµβόλων µε ρυθµό r (r s ) (σύµβολα/sec), τότε ο ρυθµός παροχής πληροφορίας από την πηγή R: R = r H (bits/sec) Αν το i-οστό σύµβολο της πηγής έχει διάρκεια t i τότε η µέση διάρκεια των συµβόλων είναι: τ q = i = P i t i (sec/σύµβολο) 5

6 Χωρητικότητα καναλιού (Channel Capacity) Εντροπία εισόδου Χ στο κανάλι επικοινωνίας (µέση ανά σύµβολο, ποσότητα πληροφορίας στην είσοδο του καναλιού) M t t ( X ) P i log ( P ) H 2 = = i i (bits/σύµβολο) (M: πλήθος διακριτών συµβόλων από µία πηγή πληροφορίας) Αν ο ρυθµός εκποµπής συµβόλων στο κανάλι r s (σε σύµβολα/sec) τότε ο µέσος ρυθµός πληροφορίας D in στην είσοδο του καναλιού επικοινωνίας: D in = H ( X ) rs (bits/sec) 6

7 Εντροπία υπό συνθήκη (αµφιβολία αντιστοιχίας των συµβόλων από την έξοδο του καναλιού προς την είσοδο του καναλιού): H M M ( X Y ) P( X = i, Y = j) log P( X = i / Y = j) / 2 = i= j= Ο µέσος ρυθµός εκποµπής D t διαµέσου του καναλιού: D t [ H( X ) H( X Y )] rs = / (bits/sec) Χωρητικότητα του καναλιού C ορίζεται ως η µέγιστη δυνατή τιµή του D t για όλα τα σύνολα πιθανοτήτων εµφάνισης της εισόδου του καναλιού Χ: C max p ( x ) { D } = (bits/sec) t 7

8 Χωρητικότητα καναλιού συνεχών µηνυµάτων λευκού προσθετικού θορύβου κατανοµής Gauss (AWGN) Αν το κανάλι παρουσιάζει λευκό, προσθετικό θόρυβο κατανοµής Gauss (Additive White Gaussian Noise, AWGN) τότε αποδεικνύεται ότι η χωρητικότητα C του συγκεκριµένου καναλιού: (Θεωρητικό όριο) (Θεώρηµα Shannon-Hartley) Ο ρυθµός R της εκπεµπόµενης πληροφορίας στο κανάλι θα πρέπει να ικανοποιεί την επόµενη ανισότητα: S C = B log 2 + N R C = B log 2 + S N (bits/sec) (bits/sec) 8

9 B: εύρος ζώνης συχνοτήτων καναλιού επικοινωνίας (channel bandwidth) S/N ή SNR (Signal-to-Noise Ratio) Λόγος ισχύος σήµατος S προς ισχύ θορύβου N στην έξοδο του καναλιού: S/N=Ισχύς σήµατος (σε W)/ Ισχύς θορύβου καναλιού (σε W) C: χωρητικότητα καναλιού (channel capacity) (bits/sec) (µέγιστος δυνατός ρυθµός µετάδοσης πληροφορίας στο κανάλι ώστε ο ρυθµός λαθών,µε µία πολύπλοκη κωδικοποίηση, να τείνει σε µηδενική τιµή) Πρακτικά: R<C/5 ή R<C/4 9

10 S N S N S N ( db) = log ( καθαρός αριθµός ) SNR ( db ) ( ) καθαρός αριθµός = log x log2 = = 3.32 log log 2 x x

11 Συµπεράσµατα Αύξηση της χωρητικότητας C µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αύξηση του εύρους ζώνης συχνοτήτων του καναλιού Β ή/και Αύξηση της χωρητικότητας C µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αύξηση του λόγου SNR S Αποδεικνύεται: lim C =.44 B N N :φασµατική πυκνότητα θορύβου καναλιού (power noise spectral density)(σταθερή για AWGN κανάλι) (Watt/Hz) (δεδοµένη τιµή για ένα κανάλι) Προσοχή: η αύξηση στο άπειρο του εύρους ζώνης συχνοτήτων Β του καναλιού επικοινωνίας, δεν οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση προς το άπειρο της χωρητικότητας C του καναλιού επικοινωνίας

12 Εντροπία πηγής µε µνήµη Πηγή πληροφορίας µε µνήµη ης τάξης (πηγή στην οποία η εκποµπή ενός συµβόλου εξαρτάται από το προηγούµενο σύµβολο που εκπέµφθηκε): H πηγ ή µε µνήµη ης τάξης = Pi P ( j / i) log 2 P i i j ( ) j / ( j/ i) Pij P = : πιθανότητα να εκπεµφθεί το j σύµβολο της πηγής δεδοµένου ότι έχει σταλεί ήδη το i σύµβολο της πηγής (µνήµηενόςσυµβόλου, m=) ορυθµός εκποµπής πληροφορίας στο κανάλι για µία πηγή µε µνήµη: R = r H πηγήµε µνήµηης τάξης 2

13 Οι µεταπτώσεις της µπορούν να περιγραφούν µε τη µήτρα πιθανοτήτων µετάπτωσης δηλαδή τη µήτρα των: P ( j/ i) = Pij Μία πηγή µε µνήµη q συµβόλων µπορεί να περιγραφτεί µε µήτρα P τα στοιχεία της οποίας είναι τιµές πιθανοτήτων µετάπτωσης: P= P= p p p, 2, q, A B Γ p p 2, 2 p A, 2 q, 2 3/4 /4...p...p...p Β 2/3 /3 [π.χ. η πιθανότητα 3/4 της πρώτης γραµµής και πρώτης στήλης είναι η πιθανότητα να σταλεί το σύµβολο Α δεδοµένου ότι έχει ήδη σταλεί το σύµβολο Α, η πιθανότητα/3 της τρίτης γραµµής και δεύτερης στήλης ερµηνεύεται ως η πιθανότητα να σταλεί το σύµβολο Γ δεδοµένου ότι έχει σταλεί το σύµβολο Β],q 2,q q,q Γ /4 3/4 3

14 4 Ηπροηγούµενη µήτρα µεταπτώσεων ισοδυναµεί µετο επόµενο διάγραµµα καταστάσεων της πηγής: Γ Α Β 3/4 /4 /4 3/4 /3 2/3 Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Β Β Β Γ Γ + + = + + = + + = P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P B B A A B B A A A B B A A A A A / / / / / / / / / [σύστηµα 3 εξισώσεων µε 3 αγνώστους και µεαγνώστους τα P A, P Β, και P Γ ] [µπορεί να λυθεί είτε µετηµέθοδο της αντικατάστασης είτε µε τη µέθοδο των οριζουσών]

15 Είδη κωδικοποίησης δεδοµένων κωδικοποίηση πηγής (source coding) κωδικοποίηση καναλιού (channel coding) κωδικοποίηση πηγής: διαδικασία που ακολουθεί αµέσως µετά την έξοδο µιας πηγής πληροφορίας. Σκοπός ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου µήκους της κωδικής λέξης που απαιτείται για να αναπαρασταθούν κατά µέσο όρο τα σύµβολα που παράγει η πηγή της πληροφορίας. (µείωση πλήθους ψηφίων του κώδικα που απαιτείται για να αναπαρασταθούν τα σύµβολα της πηγής) κωδικοποίηση καναλιού: σκοπός η όσο το δυνατό αξιόπιστη µετάδοση δεδοµένων σε ένα κανάλι µε θόρυβο (ενθόρυβο) (µείωση της επίδρασης του θορύβου του καναλιού στα εκπεµπόµενα δεδοµένα µε τηνανίχνευσηή/και τη διόρθωση των λαθών (µείωση πιθανότητας λάθους) 5

16 Κωδικοποίηση πηγής Huffman Βήµατα:. τοποθετούµε σε κατακόρυφη διάταξη τα εκπεµπόµενα σύµβολα της πηγής µε σειρά φθίνουσας πιθανότητας εµφάνισης των συµβόλων (το άθροισµα των πιθανοτήτων των εκπεµπόµενων συµβόλων θα πρέπει να είναι πάντα ίσο µε ) 2. ξεκινώντας από τη µικρότερη πιθανότητα συµβόλου και την αµέσως µικρότερη από αυτή, τις προσθέτουµε και η νέα τιµή πιθανότητας που προκύπτει την τοποθετούµε στη σωστή θέση στην κατακόρυφη διάταξη φθίνουσας πιθανότητας εµφάνισης συµβόλων παράγοντας έτσι δίπλα στη προηγούµενη µία νέα κατακόρυφη διάταξη 3. η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως να έχουµε µόνο δύο τιµές πιθανοτήτων στην κατακόρυφη διάταξη 4. ακολουθούµε αντίστροφη διαδικασία τοποθετώντας δίπλα από τις δύο τελευταίες τιµές πιθανότητας το και το 6

17 5. τα ψηφία ή (που έχουµε τοποθετήσει δίπλα στις δύο τελευταίες τιµές πιθανοτήτων) οδηγούνται µε αντίστροφη πορεία και σηµειώνονται δίπλα στις τιµές των πιθανοτήτων από τις οποίες οδηγηθήκαµε σεαυτά 6. δίπλα στα ψηφία ή που έχουµε µεταφέρει, τοποθετούµε το και το 7. ο συνδυασµός των και που έχει τώρα εµφανιστεί επαναλαµβάνεται µε την ίδια διαδικασία όπως και πριν έγινε για το και το 8. τα προηγούµενα βήµατα επαναλαµβάνονται µέχρι να καταλήξουµε στην αρχική διάταξη φθίνουσας πιθανότητας εµφάνισης των συµβόλων 9. οι κωδικές λέξεις που αντιστοιχούν στην κωδικοποίηση είναι αυτές που έχουν αποµείνει από τους προηγούµενους συνδυασµούς, χωρίς να έχουν µεταφερθεί προς τα πίσω (προς τα αριστερά), µε τη διαδικασία που περιγράφηκε στα προηγούµενα βήµατα. 7

18 Παράδειγµα πηγή 6 συµβόλων τα οποία παρουσιάζουν τις επόµενες πιθανότητες εµφάνισης: α :.4, α 2 :.3, α 3 :., α 4 :., α 5 :.6, α 6 :.4. σύµβολο P i (πιθανότητα εµφάνισης) α α α α 4... α 5.6. α 6.4 8

19 α α 2 α 3 α 4 α 5 α 6 οι συνδυασµοί που έχουν αποµείνει χωρίς να έχουν µεταφερθεί αριστερά (αυτοί οι οποίοι δεν προέρχονται από ένα άθροισµα πιθανοτήτων δηλαδή δεν καταλήγουµε σεαυτούςµε την πορεία ενός βέλους) και οι οποίοι τελικά είναι οι κωδικές λέξεις που αντιστοιχούν στα σύµβολα της πηγής 9

20 Βήµατα: Κωδικοποίηση πηγής Shannon-Fano. καταγράφουµε τα σύµβολα της πηγής κατά σειρά µειούµενης πιθανότητας 2. χωρίζουµε το σύνολο σε 2 οµάδες που να είναι όσο το δυνατό πλησιέστερα σε ίσες πιθανότητες (δηλαδή το άθροισµα σε κάθε µία οµάδα) και θέτουµε στην ανώτερη οµάδα και στην κατώτ6ερη οµάδα 3. συνεχίζουµε χωρίζοντας κάθε φορά τις οµάδες µε όσο το δυνατό ίσες πιθανότητες µέχρι να µην είναι δυνατός ο περαιτέρω διαχωρισµός τους. Μειονέκτηµα: αβεβαιότητα που υπάρχει στο µοίρασµα των 2 οµάδων.

21 Παράδειγµα πηγή 6 συµβόλων τα οποία παρουσιάζουν τις επόµενες πιθανότητες εµφάνισης: x :.3, x 2 :.25, x 3 :.2, x 4 :.2, x 5 :.8, x 6 :.5. (πιθανότητα εµφάνισης) σύµβολο P i Βήµα ο Βήµα 2 ο Βήµα 3 ο Βήµα 4 ο Βήµα 5 ο x.3 x 2.25 x 3.2 x 4.2 x 5.8 x 6.5 x x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 2

22 Τετραδική Κωδικοποίηση πηγής Huffman κωδικοποίηση πηγής Huffman στο τετραδικό σύστηµα το οποίο έχει ως σύµβολα τα:,,2,3 (τέσσερα σύµβολα) διαδικασία που η ίδια όπως και στο δυαδικό σύστηµα αλλά οι πιθανότητες αθροίζονται στη κατακόρυφη διάταξη ανά τέσσερις σύµβολο P i (πιθανότητα εµφάνισης) a.5.5 a a a a a a a a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a

23 Μέσο µήκος κωδικής λέξης Σύµβολο πηγής κωδική λέξη (codeword) L q = = P i l i (bits/κωδική λέξη του κώδικα) i l i είναι το µήκος (σε bits) της i-οστής κωδικής λέξης του κώδικα P i : πιθανότητα εµφάνισης i-οστού συµβόλου (κωδικής λέξης) 23

24 Κωδικοποίηση (καναλιού) (channel coding) µετάδοση δεδοµένων µέσω ενός καναλιού επικοινωνίας µε θόρυβο έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση λαθών (bit error) Λύση: κωδικοποίηση: πρόσθεση επιπλέον bits συνέπεια: µείωση του ρυθµού εκποµπής δεδοµένων κωδικοποίηση (καναλιού) (channel coding) µπλοκ κωδικοποίηση (linear block coding) συγκεραστική κωδικοποίηση (convolutional coding) 24

25 µήνυµα πληροφορίας µήκους k απεικονίζεται σε δυαδικές ακολουθίες (κωδικές λέξεις) µήκους n: k n (πρόσθεση επιπλέον bits: bits ελέγχου ισοτιµίας) ρυθµός ή απόδοση κώδικα: k n (ποσοστό χρήσιµης πληροφορίας που εκπέµπεται στα συνολικά n bits κώδικα) κώδικας (n,k): αποτελείται από 2 k κωδικές λέξεις µε µήκος n 25

26 Απλοί Κώδικες Επανάληψης (Simple Repetition Codes) αντί εκποµπή και, εκποµπή ακολουθίας από και στη θέση αντίστοιχα του και του (επανάληψη του ίδιου bit περιττές φορές) µήκος των ακολουθιών (πλήθος bits του κώδικα) επιλέγεται να είναι ένας περιττός αριθµός n n 6 n περιττός 7... περιττός

27 Πιθανότητα λάθους αποκωδικοποίησης γιααπλόκώδικαεπανάληψης(n,k) p e n k = ε ε k = ( n+ ) / 2 n k ( ) n k ε: πιθανότητα λάθους στο εκπεµπόµενο bit (σε απλά εκπεµπόµενο bit στο κανάλι επικοινωνίας) Παράδειγµα: απλός κώδικας επανάληψης µε n=5, k=3 και ε=.= -3, πιθανότητα λάθους αποκωδικοποίησης: p e 5 = k k. k k= (.999) = 9.99 n k ορ = k! ( n! n k )! n! = 2... n 27

28 Γραµµικοί κώδικες Μπλοκ γραµµικός: ένας οποιαδήποτε γραµµικός συνδυασµός δύο κωδικών λέξεων του κώδικα αποτελεί, κωδική λέξη του κώδικα πίνακας γεννήτορας G: k n κωδική λέξη c του κώδικα: δυαδικός πίνακας c = ug u: ακολουθία εισόδου µήκους k (µήνυµα) (είσοδος κωδικοποιητή) πράξη modulo-2: (πράξη XOR) (αποκλειστικό Η) 28

29 δυνατότητα διόρθωσης λαθών: ελάχιστη απόσταση (απόσταση Hamming) του κώδικα ελάχιστη απόσταση (απόσταση Hamming) του κώδικα: ελάχιστη απόσταση Hamming µεταξύ δύο οποιονδήποτε κωδικών λέξεων του κώδικα ελάχιστη απόσταση του κώδικα: i j H ( c c ) d = min d, min i j d min γραµµικοί κώδικες: d min βάρος w H µιας κωδικής λέξης: πλήθος των της κωδικής λέξης 29

30 ανίχνευση ή/και διόρθωση λαθών στη λαµβανόµενη κωδική λέξη: d min = e +, για ανίχνευση 2e +, για διόρθωση e σφαλµάτων e σφαλµάτων ανά ανά κωδική κωδική λέξη λέξη κανόνας αποκωδικοποίησης: απόφαση ποια είναι η σωστή εκπεµπόµενη κωδική λέξη: Επέλεξε ως σωστή εκείνη την κωδική λέξη που παρουσιάζει τη µικρότερη ελάχιστη απόσταση Hamming από την υπό κρίση κωδική λέξη που έχει ληφθεί ( αποκωδικοποίηση αυστηρής απόφασης ) (Hard-decision Decoding) (κριτήριο ελάχιστης απόφασης Hamming) 3

31 γραµµικός κώδικας µπλοκ σε συστηµατική µορφή: G= p p, 2, p k, p p 2, 22, p k, 2.. p... p... p.,n-k 2,n-k k,n-k G=[I k P] I k : (k k) µοναδιαίος πίνακας P: k (n-k) πίνακας συστηµατικό κώδικα: τα πρώτα k bits τηςκωδικήςλέξηςείναι τα bits της µηνύµατος και τα υπόλοιπα (n-k) bits είναι τα bits ελέγχου της ισοτιµίας 3

32 πίνακας ελέγχου της ισοτιµίας (parity check matrix) H: ch t = (εύρεση κωδικής λέξης c) H t : ανάστροφος πίνακας του πίνακα H (Transpose Matrix) (γραµµές του πίνακα Η τις κάνουµε στήλες και αντίστροφα) Ισχύει: GH t = Αν ο πίνακας γεννήτορας G είναι σε συστηµατική µορφή ισχύει: Η=[-P t I n-k ] 32

33 33 Κώδικες Hamming κώδικες Hamming: είναι γραµµικοί κώδικες µπλοκ, διαστάσεων (2 m -, 2 m -m-) που παρουσιάζουν ελάχιστη απόσταση ίση µε 3 πίνακας ελέγχου ισοτιµίας H: πίνακας m (2 m -) πίνακας, µε στήλες όλες τις δυαδικές ακολουθίες µε µήκος m, εκτός από την µηδενική ακολουθία Παράδειγµα: για m=3 έχουµε έναν (7,4) κώδικα του οποίου ο πίνακας ελέγχου της ισοτιµίας, σε συστηµατική µορφή, είναι: G= H= (σε συστηµατική µορφή) (δηλαδή G=[I 4 P])

34 κώδικας Hamming (n,k) Αν ο πίνακας ελέγχου της ισοτιµίας του κώδικα H είναι στην µορφή: Η=[-P t I k ] τότε ο πίνακας γεννήτορας G του κώδικα έχει αντίστοιχα τη µορφή: G=[I k P] 34

35 Σύνδροµο S Χρησιµότητα συνδρόµου: µεδεδοµένο το σύνδρoµο µπορούµε να ανιχνεύσουµε αν υπάρχει απλό λάθος στη λαµβανοµένη κωδική λέξη και να διορθώσουµε Το σύνδροµο που υπολογίζεται αποτελεί µία στήλη του πίνακα ελέγχου ισοτιµίας H Η συγκεκριµένη στήλη δείχνει τη θέση στη λαµβανόµενη λέξη που έχει συµβείτοαπλόλάθος R: λαµβανόµενη κωδική λέξη Εύρεση συνδρόµου: R H t =S σωστή κωδική λέξη (Corrected Codeword): Corrected Codeword= R :modulo-2 (αποκλειστικό ή) S 35

36 Κυκλικοί κώδικες κυκλικός (γραµµικός κώδικας) µία οποιαδήποτε κυκλική ολίσθηση µιας κωδικής του λέξης να αποτελεί και αυτή κωδική λέξη του κώδικα C [ c c c ] = : κωδική λέξη του κυκλικού κώδικα n n 2... c αντιστοιχούµε σε κάθε κωδική λέξη ένα πολυώνυµο βαθµού n C n n 2 ( p) = c p + c 2 p c p c n n + πολυώνυµο γεννήτορας βαθµού (n-k): g g ( p) n k n k ( p) = p + g p + + g p n k... + C( p) 36

37 k k 2 πολυώνυµο του µηνύµατος: X( p) = xk p + xk 2p... + x p+ x όπου το [ x ] k xk 2... xx αναπαρασταίνει τα k bits του µηνύµατος γινόµενο των πολυωνύµων : X ( p) g( p) αναπαρασταίνει µία κωδική λέξη του κυκλικού κώδικα 37

38 Παράδειγµα κώδικας µε µήκος n=7 (σύνολο των bits µετά την κωδικοποίηση) και k=4 (bits µηνύµατος) To πολυώνυµο + µπορεί να γραφτεί ως γινόµενο παραγόντων: p 7 p 7 ( ) ( 3 2 ) ( 3 = p+ p + p + p + + ) + p θεωρούµε ένα από τα επόµενα πολυώνυµα ως πολυώνυµο γεννήτορα: g 3 2 ( p) = ( p + p ) + g ή ( ) ( 3 p = p + p ) 2 + (οι κώδικες οι οποίοι µπορούν να παραχθούν από τα δύο προηγούµενα πολυώνυµα, είναι ισοδύναµοι) 38

39 Για παράδειγµα, τα µηνύµατα [] και [] κωδικοποιούνται 3 2 αντίστοιχα µέσω του πολυωνύµου g ( p) = p + p ως [] και [] ( ) + Η πρόσθεση + µεταξύ των διαφόρων παραγόντων των πολυωνύµων είναι πράξη modulo 2 (λογική πράξη αποκλειστικού Η, EXOR). Συνεπώς, όταν µετά το συνήθη πολλαπλασιασµό εµφανίζονται δύο ίδιοι παράγοντες τότε αυτοί απαλείφονται µεταξύ τους ανά δύο π.χ. p 3 +p 3 =. 39

40 κυκλικός κώδικας (n,k). Τότε ο πίνακας γεννήτορας G, δίνεται σε συστηµατική µορφή: G=[I k P] πίνακας ελέγχου ισοτιµίας H του κυκλικού κώδικα (n,k), δίνεται σε συστηµατική µορφή: Η=[I n-k P t ] 4

41 BCH Κώδικες BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) κώδικες: κατηγορία κυκλικών κωδίκων που περιλαµβάνουν δυαδικά και µη δυαδικά αλφάβητα m n = 2 BCH κώδικες (n,k): όπου m ( m 3) και t είναι n k mt d min = 2 t + αυθαίρετοι θετικοί αριθµοί. m t < ( 2 ) / 2 δυνατότητα επιλογής από ένα µεγάλο σύνολο από µήκη κωδίκων και ρυθµών κωδίκων πολλές εφαρµογές στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα (κυψελωτά συστήµατα κινητής τηλεφωνίας) (σήµατα σηµατοδοσίας: την ισχύ που πρέπει να εκπέµψει ο κινητός σταθµός και σε ποια συχνότητα του συστήµατος) 4

42 Κώδικες Reed-Solomon µη δυαδικοί κώδικες (96) µεγάλη σηµασία για τηλεπικοινωνιακά συστήµατα (σφάλµατα λόγω θορύβου καναλιού επικοινωνίας κατά ριπές) και για συστήµατα ακουστικών CD µπλοκ κώδικες οι οποίοι χρησιµοποιούν αλφάβητα εισόδου και εξόδου µε πλήθος συµβόλων 2 m µήκος της κωδικής λέξης n: ακέραιες τιµές µεταξύ 3 και 2 m - διορθώνουν e λάθη σε ένα µπλοκ από n σύµβολα είναι δυνατό να διορθώσει µέχρι t= ( n k)/2 bits ελέγχου ισοτιµίας: (n-k)=n-2e = 2 m - λάθη ελάχιστη απόσταση: d min =(n-k+) 42

43 Ταξινόµηση κωδίκων x i x x 2 x 3 x 4 Κώδικας Κώδικας 2 Κώδικας 3 Κώδικας 4 Κώδικας 5 Κώδικας 6 Κώδικες σταθερού µήκους: είναι ο κώδικας που κάθε κωδική του λέξη έχει σταθερό µήκος. Οι κώδικες και 2 έχουν σταθερό µήκος 2 Κώδικες µεταβλητού µήκους:κώδικας µεταβλητού µήκους είναι ο κώδικας του οποίου το µήκος της κωδικής λέξης δεν είναι σταθερό. Όλοι οι κώδικες του πίνακα, εκτός από τους κώδικες και 2, είναι µεταβλητού µήκους Ευκρινείς κώδικες:ένας κώδικας ονοµάζεται ευκρινής αν κάθε κωδική λέξη του ξεχωρίζει από τις άλλες κωδικές λέξεις. Όλοι οι κώδικες του πίνακα εκτός από τον κώδικα είναι ευκρινείς 43

44 Κώδικες χωρίς πρόθεµα: κώδικας στον οποίο δεν σχηµατίζεται µία κωδική λέξη µε πρόσθεση κωδικών συµβόλων σε άλλη κωδική λέξη ονοµάζεται κώδικας χωρίς πρόθεµα. Οι κώδικες 2, 4 και 6 του πίνακα είναι κώδικες χωρίς πρόθεµα Μοναδικά αποκωδικοποιούµενοι κώδικες:ένας κώδικας είναι µοναδικά αποκωδικοποιούµενος αν η αρχική ακολουθία πηγής µπορεί να αναδοµηθεί τέλεια από την κωδικοποιηµένη δυαδική ακολουθία. Στον πίνακα, ο κώδικας 3 δεν είναι µοναδικά αποκωδικοποιούµενος κώδικας γιατί π.χ. η δυαδική ακολουθία µπορεί να αντιστοιχεί στις ακολουθίες πηγής x 2 x 3 x 2 ή x 2 x x x 2. Στον πίνακα ο κώδικας 5 είναι µοναδικά αποκωδικοποιούµενος επειδή το bit, δείχνει την αρχή κάθε κωδικής λέξης του κώδικα Στιγµιαίοι κώδικες:ένας µοναδικά αποκωδικοποιούµενος κώδικας ονοµάζεται στιγµιαίος κώδικας αν το τέλος οποιασδήποτε κωδικής λέξης αναγνωρίζεται χωρίς να εξεταστούν επόµενα κωδικά σύµβολα. Οι στιγµιαίοι κώδικες έχουν την ιδιότητα ότι καµία κωδική λέξη δεν είναι πρόθεµα κάποιας άλλης κωδικής λέξης Βέλτιστοι κώδικες: ένας κώδικας είναι βέλτιστος αν είναι στιγµιαίος και έχει ελάχιστο µέσο µήκος για δεδοµένη κατανοµή πιθανοτήτων για τα σύµβολα της πηγής πληροφορίας 44

45 Συγκεραστικοί κώδικες (Convolutional Codes) Στους συγκεραστικούς κώδικες, η κωδικοποίηση πραγµατοποιείται πάνω σε ένα ολόκληρο διάστηµα της ροής των συµβόλων του µηνύµατος που ονοµάζεται διάστηµα εξαναγκασµού. Ένας συγκεραστικός κώδικας µε διάστηµα εξαναγκασµού k δηµιουργείται µε το συνδυασµό των k εξόδων ενός ολισθητή k-βαθµίδων και µε τη βοήθεια υ αθροιστών modulo-2. Οι έξοδοι υ υ, υ 2,, υ υ των αθροιστών δειγµατοληπτούνται από έναν κατάλληλο διακόπτη. Έτσι παράγονται υ ψηφία εξόδου για κάθε ένα ψηφίο εισόδου. 45

46 διάταξη συγκεραστικού κωδικοποιητή µε k=4 και υ=3 δεδοµένα S S 2 S 3 S 4 U U 2 U 3 έξοδος : Πύλη αποκλειστικού Η (XOR) 46

47 εξισώσεις παραγωγής ψηφίων εξόδου (δοσµένες): Π.χ. αν έχουµε είσοδο το µήνυµα (), τότε για κάθε ένα από τα τέσσερα bits παράγονται 3 bits ψηφίων εξόδου Bit : U =, U 2 =, U 3 = (έξοδος ) Bit : U =, U 2 =, U 3 = (έξοδος ) Bit : U =, U 2 =, U 3 = (έξοδος ) Bit : U =, U 2 =, U 3 = (έξοδος ) 47

48 Κώδικες διόρθωσης καταιγισµού σφαλµάτων γραµµικοί κώδικες διόρθωση τυχαίων σφαλµάτων µπλοκ Σε κανάλια επικοινωνίας (π.χ. κανάλι µε διαλείψεις (fading channel) ή σε φθορά ενός CD τα σφάλµατα εµφανίζονται κατά ακολουθίες (ριπές) (καταιγιστική συµπεριφορά) µεθόδοι διόρθωσης καταιγιστικών σφαλµάτων σύµπλεξη των κωδικών λέξεων (interleaving) 48

49 διάταξη κωδικοποίησης, σύµπλεξης των κωδικών λέξεων, διαµόρφωσης, εκποµπής και αντίστροφα αποδιαµόρφωσης, αποσύµπλεξης και αποκωδικοποίησης Κωδικοποιητής Συµπλέκτης ιαµορφωτής Κανάλι επικοινωνίας Αποδιαµορφωτής Αποσυµπλέκτης Αποκωδικοποιητής 49

50 Εφαρµογές κωδίκων Κώδικες µπλοκ: σφάλµατα παρουσιάζονται οµοιόµορφα και τυχαία στα εισερχόµενα µπλοκ πληροφορίας ((κανάλι µε AWGN θόρυβο) (χερσαίες τηλεφωνικές ζεύξεις) Κώδικες διόρθωσης καταιγισµού σφαλµάτων: επικοινωνίες κινητών Κώδικες Reed-Solomon: κινητές επικοινωνίες, τµήµατα µηχανισµών διόρθωσης σφαλµάτων των CD (συνδυάζονται σε σειρά µε έναν δυαδικό κώδικα (π.χ. µε κώδικα µπλοκ ή συνελικτικό κώδικα) Κώδικες για µακρινές διαστηµικές επικοινωνίες: χαµηλή τιµή του SNR, µικρή τιµή εκποµπής, θόρυβος AWGN (κώδικες µπλοκ, συνελεκτικοί κώδικες) Κωδικοποίηση για κανάλια περιορισµένου εύρους ζώνης συχνοτήτων: η κωδικοποίηση οδηγεί σε αύξηση του εύρους ζώνης συχνοτήτων του εκπεµπόµενου σήµατος. Στην πράξη όµως έχουµε περιορισµούς στο διαθέσιµο εύρος ζώνης συχνοτήτων π.χ. στη σχεδίαση των modem των τηλεφωνικών καναλιών (συνδυασµός µιας µεθόδου κωδικοποίησης και διαµόρφωσης που ονοµάζεται trellis-κωδικοποιηµένη διαµόρφωση (trellis coded modulation)) 5

51 Κώδικες συστηµάτων διάχυτου φάσµατος ακολουθία κωδικοποίησης που χρησιµοποιείται για τη διάχυση του φάσµατος του σήµατος πληροφορίας πρέπει τυχαία, απείρου µήκους και υψηλού ρυθµού στη πράξη ψευδοτυχαίες ή ακολουθίες ψευδοθορύβου (Pseudo-random, Pseudo-noise sequences, PN) ιδιότητες: είναι εύκολο να παραχθούν έχουν τυχαίες ιδιότητες έχουν µεγάλες περιόδους επανάληψης είναι δύσκολο να αναπαραχθούν από ένα µικρό τµήµα τους. 5

52 Στη πράξη: γραµµικές ακολουθίες µεγίστου µήκους (Linear Μaximal Length Sequence, LMLS) ή ψευδοτυχαίες ακολουθίες µεγίστου µήκους (m-ακολουθίες) (Pseudo-noise maximal length sequence, m-sequences) Παραγωγή: απλή διάταξη γεννήτριας (Pseudo-random Generator, PRG) (καταχωρητής ολίσθησης µε γραµµική ανατροφοδότηση (linear feedback shift register)) 52

53 Αθροιστής modulo-2 C C 2 C m FF FF FF ρολόι έξοδος αριθµός των δυαδικών ψηφίων µετά από τον οποίο η ακολουθία επαναλαµβάνεται λέγεται περίοδος Ν: N= 2 m όπου m είναι ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων FF 53

54 Ιδιότητες ακολουθιών µεγίστου µήκους ιδιότητα ισορροπίας (balance property): Ο αριθµός των λογικών είναι πάντα κατά ένα µεγαλύτερος του αριθµού των λογικών ιδιότητα εµφάνισης διαδοχικών και (run property): στη διάρκεια της περιόδου Ν κάθε ακολουθίας µεγίστου µήκους, το πλήθος εµφάνισης q διαδοχικών λογικών ή είναι m (q-2) 2 ιδιότητα αυτοσυσχέτισης (autocorrelation property): η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης R x (τ) (autocorrelation function) µιας ακολουθίας µεγίστου µήκους παίρνει δύο τιµές: για µηδενική ολίσθηση παίρνει τη µέγιστη τιµή της, δηλαδή, N= 2 m ενώ για οποιαδήποτε άλλη ολίσθηση µεγαλύτερη του ενός bit παίρνει την τιµή 54

55 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ J.G.Proakis,M.Salehi, Mετάφραση: Κ.Καρούµπαλος, Ζέρβας Ε., Καραµπογιάς Σ.,Σαγκριώτης Ε., Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 22 J.G.Proakis, Digital Communications, 3 rd Edit., McGraw-Hill, 995.Χ.Βούκαλης, Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων, Εκδόσεις ΙΩΝ, Περιστέρι, 994 H.P.Hsu, Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Σειρά Schaum, Μετάφραση:Ι.Βαρδιάµπασης, Εκδόσεις Τζιόλας, 22 T.Cover and J.Thomas, Elements of Information Theory,New York: Wiley, 99 Ν.Σ.Τζάννες, Θεωρία Μετάδοσης Πληροφοριών, Τόµος II, Εισαγωγή στις Θεωρίες Shannon και Κωδίκων, Πάτρα, 98 55

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδοση επαναληπτικών (Turbo) κωδίκων σε δίαυλο κινητών επικοινωνιών Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Επιβλέπων : Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προσομοίωση Φυσικού Επιπέδου και Επιπέδου Σύνδεσης Δεδομένων Ασύρματου Δικτύου Ιατρικών Αισθητήρων

ΘΕΜΑ. Προσομοίωση Φυσικού Επιπέδου και Επιπέδου Σύνδεσης Δεδομένων Ασύρματου Δικτύου Ιατρικών Αισθητήρων Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1-5 1.1 Εισαγωγή 1-5 1.2 Σειρές Fourier 1-5 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1.4 Φάσμα μιας σειράς δυαδικών δεδομένων βασικής ζώνης 1-10 1.5 Ο μετασχηματισμός Fourier 1-11 1.6 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΑΝΙΑ 29/6/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία του Καλύβα Κ. ηµητρίου υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (Κατανομή πόρων στις ασύρματες επικοινωνίες, Επαναληπτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΜΠΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΑΛΑΝΗΣ

ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΗ FADING ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΗ FADING ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΗ FADING ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ Α.Μ. 5260 Επιβλέπων : Σερπάνος Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917 E-MAIL : Kelemvor@in.gr Σπουδαστής του Τμήματος: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

Pulse Amplitude (PAM) Pulse Code (PCM) Pulse Width (PWM) Delta (DM) Pulse Position (PPM) Adaptive Delta (ADM)

Pulse Amplitude (PAM) Pulse Code (PCM) Pulse Width (PWM) Delta (DM) Pulse Position (PPM) Adaptive Delta (ADM) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ιαµόρφωση Παλµών Αναλογική/Ψηφιακή PCM/DPCM DM/ADM ρ. Αθανάσιος. Παναγόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως επικοινωνία ορίζεται η µετάδοση πληροφορίας από ένα σηµείο του χωροχρόνου σε κάποιο άλλο. I.. Είδη Επικοινωνίας Ανάλογα µε την κατεύθυνση προς την οποία µετακινούνται οι πληροφορίες, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήµατα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο και γενικότερα στο βιβλίο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα