Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ"

Transcript

1 Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1

2 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο Καλόλεο γηα ηνλ ρξόλν νδήγεζεο Δηζαγσγή Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηελ εξγαζία ησλ πιεξσκάησλ ησλ νρεκάησλ πνπ εθηεινύλ δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο (AETR) Κπξώζεηο Έιεγρνη θαζ' νδόλ πλάληεζε κε νδεγνύο Δπηθνηλσλία Πξνζθφκηζε πκπεξηθνξά Γηάξζξσζε εγγξάθνπ Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 561/ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν

3 Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Ο «θαλφλαο ησλ 12 εηθνζηηεηξάσξσλ» Δπείγνπζα δηαθνπή ησλ πεξηφδσλ αλάπαπζεο Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Άξζξα 17, Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν

4 Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ' νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ' νδφλ Άξζξα 22 έσο Καλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 Καλόλεο γηα ηνλ εμνπιηζκό ηαρνγξάθνπ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ Καλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Άξζξν Κείκελν Παξαβάζεηο Έιεγρνη θαζ νδφλ Παξάξηεκα εκείσκα νδεγηώλ εκείσκα νδεγηώλ εκείσκα νδεγηώλ εκείσκα νδεγηώλ εκείσκα νδεγηώλ εκείσκα νδεγηώλ Παξάξηεκα Γηεπθξίληζε ηεο Δπηηξνπήο αξηζ Γηεπθξίληζε ηεο Δπηηξνπήο αξηζ Γηεπθξίληζε ηεο Δπηηξνπήο αξηζ Γηεπθξίληζε ηεο Δπηηξνπήο αξηζ Γηεπθξίληζε ηεο Δπηηξνπήο αξηζ Παξάξηεκα πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΔΚ) αξηζ. 561/ Παξάξηεκα πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/

5 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο θνπφο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ είλαη ε παξνπζίαζε κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλεκέλεο θαη απινπζηεπκέλεο επεμήγεζεο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/ ζην πιαίζην ησλ θαζ νδφλ ειέγρσλ φπσο νξίδνληαη ζηελ νδεγία 2006/22/ΔΚ 2. Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί ην απνηέιεζκα ησλ ζπζθέςεσλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο TRACE θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαζψο θαη κε ηελ IRU (Γηεζλή Έλσζε Οδηθψλ Μεηαθνξψλ), ηελ UETR (Δπξσπατθή Έλσζε Οδηθψλ Μεηαθνξέσλ) θαη ηνπο νξγαληζκνχο επηβνιήο ησλ θαλφλσλ νη νπνίνη εθπξνζσπνχληαη ζηηο ECR (Euro Control Route) θαη CORTE (ζπλνκνζπνλδία νξγαλψζεσλ γηα ηελ επηβνιή θαλφλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ), φπνπ έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο εηζεγήζεσλ εθ κέξνπο νξγαληζκψλ επηβνιήο ησλ θαλφλσλ θαη απφ ηα 27 θξάηε κέιε. Οη επεμεγήζεηο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ έγγξαθν πξνέξρνληαη ελ κέξεη απφ πθηζηάκελεο αλακθηζβήηεηεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη ελ κέξεη, ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη δηαβνπιεχζεηο έδεημαλ φηη ππήξραλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εθαξκνγή κεηαμχ ησλ θνξέσλ ειέγρνπ, κε παξαπνκπή ζε δηαζέζηκν πιηθφ νδεγηψλ, φπσο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, δηεπθξηλίζεηο θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Σν πεξηερφκελν ζπγθεληξψζεθε απφ κηα κηθξή νκάδα εξγαζίαο απαξηηδφκελε απφ κέιε κε εθηεηακέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο. Οη δηαβνπιεχζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο αλαθνηλψλνληαλ ηαθηηθά κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νξγαληζκψλ κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ επίηεπμε θαηαξρήλ ζπκθσλίαο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η νκάδα εξγαζίαο εμέηαζε θάζε παξαηήξεζε εμ αλαδξάζεσο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ ελζσκάησζε ζην έγγξαθν, επεηδή φκσο ζηε κειέηε νη απαληήζεηο «νπδέλ ζρφιην» δελ κπνξνχζαλ λα εθιεθζνχλ σο ζεηηθή αλάδξαζε, δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ππήξμε θαζνιηθή ζπκθσλία κε ην πεξηερφκελν. Παξέκεηλαλ ιίγα δεηήκαηα, ηα νπνία ε νκάδα εξγαζίαο ραξαθηήξηζε σο εκπφδηα γηα κηα βειηηζηνπνηεκέλε επεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνχ. Έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή κέζσ μερσξηζηνχ εγγξάθνπ, ζπλνδεπφκελνπ απφ αίηεκα γηα ζπλδξνκή. Η Δπηηξνπή έρεη επηζεκάλεη φηη ηα ελ ιφγσ δεηήκαηα δελ πξέπεη λα απνηειέζνπλ εκπφδην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. Δπνκέλσο, ε νκάδα ηεο κειέηεο ζεσξεί φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επαξθείο δηαβνπιεχζεηο, ψζηε λα θαηαδεηθλχεηαη φηη ην πεξηερφκελν απνηειεί ηθαλνπνηεηηθφ βάζξν πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα βαζηζηεί ε δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ εθπαίδεπζεο πνπ είλαη έγθπξα θαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ. Σν επηκνξθσηηθφ πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην παξφλ έγγξαθν ζα απνηειείηαη απφ έλαλ νδεγφ εθπαηδεπηή κε ζεκεηψζεηο, αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, εγρεηξίδην εξγαζίαο, δνθηκαζηηθέο αζθήζεηο, παξνπζίαζε powerpoint θαη ζπζηάζεηο γηα πξαθηηθή επηκφξθσζε. Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ έρεη παξαρζεί πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ λενεηζεξρφκελνπο ειεγθηέο σο αξρηθή επηκφξθσζε θαη απφ έκπεηξνπο ειεγθηέο σο επαλαιεπηηθή επηκφξθσζε. Σα θξάηε κέιε πξνηξέπνληαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ παξνχζα δέζκε σο ελφηεηα πξνο ελζσκάησζε ζε έλα δηεπξπκέλν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ειεγθηψλ. Δπξχηεξνο ζηφρνο ηνπ επηκνξθσηηθνχ απηνχ πξντφληνο είλαη λα ζπληείλεη ζηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ειεγθηψλ. Απφ πιεπξάο πεδίνπ εθαξκνγήο, ελψ ην παξφλ έγγξαθν πξαγκαηεχεηαη ηελ απινπζηεπκέλε επεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006, θάηη ηέηνην δελ είλαη ξεαιηζηηθά εθηθηφ ρσξίο ηελ παξαπνκπή ζηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/

6 Δληνχηνηο, ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ δελ πεξηιακβάλεη πιήξε επεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνπο ειεγθηέο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαβάζεσλ, απηέο αθνξνχλ εηδηθά ην πιαίζην ησλ ειέγρσλ θαζ νδφλ. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ζα επσθειεζεί απφ θαιχηεξνπο πφξνπο θαη ιηγφηεξνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Δλδέρεηαη λα αθνινπζήζεη κηα πεξηζζφηεξν εηο βάζνο πξνζέγγηζε. Δληνχηνηο, ην παξφλ έγγξαθν εκθαλίδεη ζπλάθεηα κε ηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο απηνχ ηνπ είδνπο. Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ βαζίδεηαη ζηηο πιένλ επηθαηξνπνηεκέλεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, θαη ε ηπρφλ κειινληηθή αμία ηνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηηο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απνθάζεηο, ηηο λνκηθέο εξκελείεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο θαη φηαλ απηέο ιακβάλνπλ ρψξα, θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δπηηξνπήο λα ζπλδξάκεη ζηε δηεπθξίληζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δεηεκάησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε κειέηε. 6

7 2. Καλόλεο γηα ηνλ ρξόλν νδήγεζεο 2.1 Δηζαγσγή Οη θαλφλεο γηα ηνλ ρξφλν νδήγεζεο θαη ηνλ ηαρνγξάθν ζεζπίζηεθαλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 543/69 4 ζηηο 25 Μαξηίνπ Με ηνλ θαλνληζκφ απηφ πξνβιέπνληαη: Καηψηαηα φξηα ειηθίαο γηα ηνπο νδεγνχο, ηνπο βνεζνχο νδεγψλ θαη ηνπο ειεγθηέο εηζηηεξίσλ Όξηα ζπλερνχο θαη εκεξήζηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο Διάρηζηε δηάξθεηα θαη άιινπο φξνπο ζρεηηθά κε ηα δηαιείκκαηα θαη ηηο πεξηφδνπο εκεξήζηαο θαη εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο Απαίηεζε θαηαγξαθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο απηνκαηνπνηεκέλεο θαηαγξαθήο Πξφζεζε ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ ήηαλ ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ φζσλ απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ αληαγσληζκνχ κε ηηο νδηθέο, ηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο. Ο θαλνληζκόο (ΔΟΚ) 3820/85 5 εθδφζεθε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1985 θαη θαηήξγεζε ηνλ θαλνληζκό (ΔΟΚ) 543/69, θαηαξγήζεθε δε κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 ζηηο 11 Απξηιίνπ Με θάζε κεηαγελέζηεξν θαλνληζκφ επηρεηξείηαη λα δηεπξπλζνχλ νη ζηφρνη ηνπ αληηθαζηζηάκελνπ, λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ζπληαθηηθέο αλαθξίβεηεο θαη λα ιεθζνχλ ππφςε άιινη ζπλαθείο θαλνληζκνί. Σν παξφλ έγγξαθν επηρεηξεί λα εμεγήζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 561/2006 θαη λα ηηο εληάμεη ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. ηελ πξνζπάζεηα απηή, νη ζηφρνη θάζε επαθφινπζνπ ζπλφινπ θαλφλσλ πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη, ηδίσο: Η βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο Η βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ Η πξνψζεζε ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ εληφο ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ θαη κε άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο. ηφρνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη επίζεο λα πξνσζεζεί ε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο ησλ θαλφλσλ απφ ηα θξάηε κέιε θαη ε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηελ εξγαζία ησλ πιεξσκάησλ ησλ νρεκάησλ πνπ εθηεινύλ δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο (AETR) Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ νρήκαηνο/νδεγνχ ελδέρεηαη λα εθαξκφδεηαη ε ζπκθσλία AETR 6. Η ζπκθσλία AETR θαη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) 561/2006 επζπγξακκίζηεθαλ ζε 7

8 κεγάιν βαζκφ ζηηο 26 επηεκβξίνπ Πξηλ απφ ηε ιήςε κηαο απφθαζεο ζρεηηθά κε ην πνηα λνκηθή πξάμε πξέπεη λα εθαξκνζηεί, είλαη ζεκαληηθφο ν νξζφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο ηεο δηαδξνκήο ελφο νρήκαηνο, θαζψο θαη άιισλ παξαγφλησλ. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε, νη ειεγθηέο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ νξζψο ηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ παξάβαζε ή ηηο παξαβάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη λνκηθέο απαηηήζεηο, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε πθίζηαηαη ην ελδερφκελν λα επδνθηκήζεη έλζηαζε θαηά ηεο θαηεγνξίαο βαζηζκέλε ζε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο Κπξώζεηο Δλψ νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηηο παξαβάζεηο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ έγθεηληαη ζηελ αξκνδηφηεηα θάζε θξάηνπο κέινπο, αλακέλεηαη φηη θαη ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη θχξσζε κε ηελ νπνία επαλνξζψλεηαη ε παξαβίαζε. Παξαδείγκαηνο ράξε, εάλ δηαπηζησζεί φηη έλαο νδεγφο έρεη παξαβηάζεη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ εκεξήζηα αλάπαπζε, ζα ηνπ δεηεζεί λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε απηή πξνηνχ ηνπ επηηξαπεί λα ζπλερίζεη ηε δηαδξνκή ηνπ, αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο θχξσζεο πνπ ηνπ επηβιεζεί Έιεγρνη θαζ' νδόλ Οη έιεγρνη θαζ νδφλ, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ) 561/2006, (ΔΟΚ) 3821/85, ηε ζπκθσλία AETR θαη άιινπο θαλνληζκνχο είλαη ππνρξεσηηθνί σο ζπλέπεηα ηεο νδεγίαο 2006/22/ΔΚ. Η νδεγία πξνβιέπεη φηη «νη έιεγρνη θαζ νδφλ δηελεξγνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη ηαρέσο, ψζηε ν έιεγρνο λα νινθιεξψλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή θαζπζηέξεζε ηνπ νδεγνχ». Δπηπιένλ, νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη ζε νδεγνχο ιεσθνξείσλ θαη πνχικαλ πξέπεη ππφ ηδαληθέο ζπλζήθεο λα δηελεξγνχληαη φηαλ ηα νρήκαηά ηνπο δελ κεηαθέξνπλ επηβάηεο. Η νδεγία εμεηάδεη επίζεο πνηεο απαηηήζεηο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαηά θαλφλα. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηφπνπ δηελέξγεηαο ειέγρσλ εθαξκνγήο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεξηθψο ππφςε ε νξζή κεηαρείξηζε ησλ νδεγψλ πνπ ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο θαζ νδφλ, φπσο ε πξφζβαζε ζε αλέζεηο ζε πεξίπησζε απαγφξεπζεο είηε άκεζα είηε δπλάκεη νδεγίαο θαη εμππαθνχεηαη φηη νη ειεγθηέο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη εηιηθξηλείο θαη ακεξφιεπηνη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ηφρνο ηνπο πξέπεη λα είλαη λα αληηκεησπίδνπλ ζηνπο άιινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα ήζειαλ νη ίδηνη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζε αλάινγε πεξίπησζε. Όια ηα δεηήκαηα απηά πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ησλ θαζνξηζζέλησλ ζηφρσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 (βιέπε 2.1) πλάληεζε κε νδεγνύο Δπηθνηλσλία Οη ειεγθηέο ζα έξρνληαη ζε επαθή κε πνιινχο νδεγνχο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη είλαη, επνκέλσο, αλαπφθεπθην λα αλαθχςνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. Θεσξείηαη αλακελφκελν φηη, νπνηνζδήπνηε νδεγφο ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε έιεγρν επηβνιήο, ζα γλσξίδεη φηη είλαη πηζαλφ λα ηνπ δεηεζεί λα πξνζθνκίζεη 8

9 νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα πξνο επηζεψξεζε. Γελ ρξεηάδεηαη νη ειεγθηέο λα έρνπλ άξηζηεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. Δληνχηνηο, νη ειεγθηέο πξέπεη, πέξαλ ηεο επηζεψξεζεο θαη ηεο επαιήζεπζεο ησλ εγγξάθσλ απηψλ, λα εξκελεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ ηε ζπκκφξθσζε. ε θάζε πεξίπησζε, ηνχην πξνυπνζέηεη ηε δηεμαγσγή θάπνηαο κνξθήο δηαιφγνπ θαη νη ειεγθηέο ζα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο δηεξκελείαο θαη κεηαθξαζκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπλελλφεζε κεηαμχ νδεγνχ θαη ειεγθηή Πξνζθφκηζε Οη ειεγθηέο ζα κπνξνχλ λα εμαθξηβψζνπλ ηελ αιήζεηα κφλν κέζσ ειέγρνπ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν νδεγφο, γηα παξάδεηγκα απνδείμεηο θαπζίκσλ, εηζηηήξηα πνξζκείνπ, θ.ιπ. πλεπψο, έγγξαθα ηέηνηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα δεηνχληαη απφ ηνλ νδεγφ θαη λα ζπγθξίλνληαη κε άιιεο ρξνλνκεηξεκέλεο θαηαγξαθέο. Ωζηφζν, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ηνπ δηθαηψκαηνο λα δεηνχλ έγγξαθα. Η κε πξνζθφκηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ απνηειεί απαξαηηήησο έλδεημε φηη απηά απνθξχπηνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ παξαβάζεηο. Σα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη εθφζνλ δεηεζνχλ είλαη ηα εμήο: Γηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο, αξρείν/δεδνκέλα ηαρνγξάθνπ, θάξηα νδεγνχ, εθηππσκέλα αληίγξαθα, θνηλνηηθή άδεηα, ηερληθά έγγξαθα νρήκαηνο, πηζηνπνηεηηθφ θαηάξηηζεο νδεγνχ, έγγξαθα αζθάιηζεο, άδεηα νδήγεζεο (εάλ ν νδεγφο δελ πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ), απφδεημε ηζηνξηθνχ αδηθεκάησλ, CMR (ζπκβφιαην γηα ηε δηεζλή νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ), θαηάζηαζε επηβαηψλ θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα επηθίλδπλν θνξηίν πκπεξηθνξά Πξνθεηκέλνπ νη ειεγθηέο λα εθηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο γηα πξνψζεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα απνδέρνληαη ηα αξρεία ηνπ νδεγνχ σο κηα πξαγκαηηθή εθδνρή ησλ γεγνλφησλ, εθηφο εάλ πθίζηαηαη ιφγνο λα ππνπηεχνληαη ην αληίζεην θαη ηφηε ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο έξεπλεο γηα λα εμαθξηβψζνπλ φια ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη λα βεβαησζνχλ γηα ηελ απζεληηθφηεηα ησλ αξρείσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο. Οη ειεγθηέο δελ ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ ην ηεθκήξην ηεο ελνρήο ησλ νδεγψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ, εθηφο εάλ εληνπίδνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην, κνινλφηη έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηά ηε ζηνρνζέηεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ επηβνιήο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα νρήκαηα κηαο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα πξνζέρνπλ, ψζηε λα κελ πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξά πνπ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί απφ ηνπο νδεγνχο σο αλψηεξε θαη ζπγθαηαβαηηθή θαη ε νπνία ζέηεη κφλν εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ειεγθηή θαη νδεγνχ. ην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θξίζεο ηνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαβάζεσλ, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο θαη ην γεγνλφο φηη ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε επεξεάδεηαη απφ πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηηο εκπνξηθέο κεηαθνξέο απφ πνιιέο πιεπξέο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη έξεπλέο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη κε επαγγεικαηηζκφ, αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία. 9

10 2.1.5 Γηάξζξσζε εγγξάθνπ Σν παξφλ έγγξαθν ζα εμεηάζεη θάζε άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αληίθηππν θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηνπο θαζ νδφλ ειέγρνπο επηβνιήο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ειεγθηέο. Η πξνζέγγηζε απηή έρεη σο επαθφινπζν αξθεηά άξζξα, φζν ζεκαληηθά θαη αλ είλαη, λα κελ εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο ελ πξνθεηκέλσ, δεδνκέλνπ φηη θξίλνληαη σο άλεπ ζεκαζίαο εληφο ηνπ δεδεισκέλνπ πιαηζίνπ. Οκνίσο, ζην παξφλ εμεηάδνληαη θαη νξηζκέλα άξζξα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85, πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθνχο θαζ νδφλ ειέγρνπο. ε πεξίπησζε πνπ εληνπίδνληαη ηππηθέο παξαβάζεηο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαηάηαμε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ παξαβάζεσλ φπσο πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα III ηεο νδεγίαο 2006/22/ΔΚ 7 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 10

11 2.2 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 561/ Άξζξν Κείκελν Ο παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ρξφλν νδήγεζεο, ηα δηαιείκκαηα θαη ηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο ησλ νδεγψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ φξσλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξφπσλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, ηδηαίηεξα ζηνλ νδηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. Ο παξψλ θαλνληζκφο ζηνρεχεη επίζεο λα πξνσζεζεί ε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο ησλ θαλφλσλ απφ ηα θξάηε κέιε θαη ε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Γελ ππάξρεη άκεζνο αληίθηππνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο ειεγθηέο, αιιά ρξεζηκεχεη σο ρξήζηκε ππελζχκηζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ. 11

12 Άξζξν Άξζξν Κείκελν Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο: α) εκπνξεπκάησλ, φηαλ ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο ησλ νρεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε ξπκνπιθνχκελνπ ή εκηξπκνπιθνχκελνπ, ππεξβαίλεη ηνπο 3,5 ηφλνπο ή β) επηβαηψλ κε νρήκαηα ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα ή δηακνξθσκέλα κε κφληκν ηξφπν θαη θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά άλσ ησλ ελλέα αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ, θαη πξννξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Σν άξζξν νξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ. Πξνζδηνξίδεη σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ηα νρήκαηα ησλ νπνίσλ νη νδεγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ. Η παξάγξαθνο απηή εμεηάδεη ην θπζηθφ κέγεζνο θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ νρεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνπο ειεγθηέο λα εμαθξηβψλνπλ θαηά πφζνλ έλα φρεκα πνπ πξννξίδνπλ γηα έιεγρν ζπκκφξθσζεο εκπίπηεη ζην ελ ιφγσ πεδίν εθαξκνγήο θαη, ηαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 θαη ηηο εζληθέο παξεθθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13. Σν άξζξν 3 νξίδεη νξηζκέλνπο ηχπνπο νρεκάησλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ. Κάζε θξάηνο κέινο δχλαηαη λα ρνξεγήζεη εμαίξεζε απφ ηα άξζξα 5 έσο 9 γηα ηα νρήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξεθθιίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο (γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. άξζξν 13) Δμαθξίβσζε ηνπ θαηά πόζνλ ην ππό επηζεώξεζε όρεκα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ. Πάλσ απφ 3,5 ηφλνπο Πάλσ απφ 8 ζέζεηο επηβαηψλ 12

13 Φνξηεγά νρήκαηα Γηα ηα πην κεγάια θνξηεγά νρήκαηα αξθεί ε νπηηθή παξαηήξεζε γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ απηά εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο, αιιά γηα κηθξφηεξα νρήκαηα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα ηερληθά έγγξαθα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνλ νδεγφ ή/θαη ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην φρεκα πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο. Δπηβαηηθά νρήκαηα γίλεηαη κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ επηβαηψλ θαη επηζεψξεζε ησλ ηερληθψλ εγγξάθσλ ηνπ νρήκαηνο. Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε θαζηζκάησλ γηα ηε κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε ιηγφηεξεο απφ 10 ζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ, φηαλ ε αιιαγή απηή επηβεβαηψλεηαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηερληθνχ εγγξάθνπ. Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηεο κείσζεο ησλ ζέζεσλ δηαθέξεη αλά θξάηνο κέινο. εκείσζε: Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα σο ηέηνην σο εθ ηνχηνπ, έλαο θηλεηφο γεξαλφο ή κηα ζπγθεθξηκέλε κεραλή άληιεζεο ζθπξνδέκαηνο (πνπ δελ κεηαθέξεη ζθπξφδεκα) δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο. Απνηειέζκαηα Δληφο πεδίνπ εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο ελδέρεηαη λα επαθνινπζήζεη επηζεψξεζε γηα λα εμαθξηβσζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006. Δθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο δηαθνπή ή ζπλέρεηα κε επηζεψξεζε πνπ δελ εκπίπηεη ζηνλ θαλνληζκφ 561/2006. Όηαλ έλα φρεκα, εμ απηψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, ε δηαδξνκή εκπίπηεη πάληα ζην πεδίν εθαξκνγήο, εθηφο εάλ εθαξκφδεηαη εμαίξεζε ή παξέθθιηζε, φπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 13. (ην άξζξν 13 εμαηξεί ηνπο νδεγνχο κφλν απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 9) 13

14 Χξήζε νρήκαηνο - Leaseurope Μεηά απφ επηζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηε Leaseurope, ε ηειεπηαία ελεκεξψζεθε φηη ε νδήγεζε ησλ θνξηεγψλ θαη επηβαηηθψλ νρεκάησλ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006, φηαλ ν νδεγφο δελ εκπιέθεηαη πνηέ ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, σο κέξνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ. Γχν θχξηεο επηπηψζεηο ηεο ελεκέξσζεο απηήο είλαη: νδεγνί πνπ απαζρνινχληαη απφ εηαηξείεο κίζζσζεο νρεκάησλ γηα ηε ζπιινγή θαη παξάδνζε, κέζσ νδήγεζεο ζε δξφκν, θελψλ νρεκάησλ ή γηα ηε κεηαθίλεζε νρεκάησλ κεηαμχ ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ κίζζσζεο νρεκάησλ. κεραληθνί θαη ηερληθνί πνπ κπνξεί λα ζπιιέγνπλ θαη λα παξαδίδνπλ θελά νρήκαηα γηα επηζθεπή ή λα κεηαθέξνπλ θελά νρήκαηα γηα εηήζην έιεγρν Ωο ζπλέπεηα απηνχ, φηαλ ν ειεγθηήο εμεηάδεη θαηά πφζνλ έλα ζπγθεθξηκέλν φρεκα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 561/2006, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ην θαζεζηψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νδεγνχ. Σν πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο απηήο δελ έηπρε ηεο θαζνιηθήο έγθξηζεο ησλ θξαηώλ κειώλ. Δλαπόθεηηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο λα απνθαζίζεη θαηά πόζνλ ζα δεζκεύεηαη από ηελ παξνύζα επηζηνιή Άξζξν Κείκελν Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα εθδφζεσο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, φηαλ ε νδηθή κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη: α) απνθιεηζηηθά εληφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη β) κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο, ηεο Διβεηίαο θαη ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο Σπκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Φψξν Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηνπο ηχπνπο δηαδξνκψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ θαη νη νπνίνη, θαηά ζπλέπεηα, εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο AETR. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αθξηβνχο θχζεο ελφο νρήκαηνο πξηλ απφ ηελ ιήςε απφθαζεο σο πξνο ηνλ θαλνληζκφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή ή ζε κέξνο ηεο δηαδξνκήο. (Να ζεκεησζεί φηη νη δηαδξνκέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαθέξνληαη) Δμαθξίβσζε ηεο βάζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο δηαδξνκήο κέζσ εγγξάθσλ ηνπ νρήκαηνο ή εξσηαπνθξίζεηο κε ηνπο νδεγνχο. Βι. 2.3 ζρεηηθά κε ην πφηε εθαξκφδεηαη ε ζπκθσλία AETR. Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 ππεξηζρχεη έλαληη ηεο AETR θαηά ηελ εμέηαζε ησλ εβδνκαδηαίσλ θαη 14

15 δεθαπελζήκεξσλ νξίσλ νδήγεζεο, φπνπ πξνθχπηνπλ κηθηνί ηχπνη δηαδξνκψλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα νρήκαηα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζε έλα θξάηνο κέινο ή ζε ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) δελ πξαγκαηνπνηνχλ «δηαδξνκέο AETR», ηφηε εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο 561/2006. Κάζε φρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ην νπνίν αλαιακβάλεη δηαδξνκή ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ (ΔΚ) 561/2006. Απνηειέζκαηα - Δληόο πεδίνπ εθαξκνγήο - ελδέρεηαη λα επαθνινπζήζεη επηζεψξεζε γηα λα εμαθξηβσζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006. Δθηόο πεδίνπ εθαξκνγήο ή εμαηξνύκελα Γηαθνπή ή ζπλέρεηα κε επηζεψξεζε πνπ δελ εκπίπηεη ζηνλ θαλνληζκφ 561/2006. εκείσζε: Η ζρεδφλ πιήξεο επζπγξάκκηζε ηεο ζπκθσλίαο AETR κε ηνλ θαλνληζκφ 561/2006 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 επηεκβξίνπ Ορήκαηα ηαμηλνκεκέλα ζε «ηξίηε ρψξα» ή ζε «ρψξα ηεο AETR» πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ θαλνληζκφ 561/2006, φηαλ εθηεινχλ κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ. Παξάδεηγκα: Η νδήγεζε νρήκαηνο κε πνισληθή άδεηα θπθινθνξίαο ζε δηαδξνκή απφ ηελ Πνισλία ζηελ Ιζπαλία εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006 (εθηφο εάλ εμαηξείηαη γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν) 15

16 Άξζξν Κείκελν Η AETR εθαξκφδεηαη, αληί ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηεζλψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ελ κέξεη εθηφο ησλ πεξηνρψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2: α) γηα ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Κνηλφηεηα ή ζηηο ρψξεο πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο AETR, γηα ην ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο β) γηα ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηξίηε ρψξα, ε νπνία δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο AETR, κφλν γηα ην κέξνο ηεο δηαδξνκήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ή ησλ ρσξψλ νη νπνίεο είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο AETR. Οη δηαηάμεηο ηεο AETR ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ψζηε νη θχξηεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λα ηζρχνπλ, κέζσ ηεο ΑΔΤR, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ζε θνηλνηηθφ έδαθνο Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο δηαδξνκέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο AETR, θαη είλαη, επνκέλσο, απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ηεο αθξηβνχο θχζεο ηεο δηαδξνκήο πνπ έρεη αλαιεθζεί. Δμαθξίβσζε ηνπ ζεκείνπ αθεηεξίαο θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο δηαδξνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκείσλ δηέιεπζεο κέζσ εμέηαζεο ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ βξίζθεηαη ζην φρεκα θαη εξσηαπνθξίζεσλ κε ηνλ νδεγφ. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή δηαδξνκή θαη φρη ηα δηαιείκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάζρηζε ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ή θαηά ηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο. Σα νρήκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ AETR θαη θπθινθνξνχλ ζηελ Κνηλφηεηα πξαγκαηνπνηνχλ δηαδξνκέο AETR. Σα νρήκαηα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ, ηηο ρψξεο ηεο AETR, ηνλ ΔΟΥ ή ηελ Διβεηία πξαγκαηνπνηνχλ δηαδξνκέο AETR, ελφζσ θπθινθνξνχλ ζηελ ΔΔ ή ζε ρψξεο ηεο AETR. Σα νρήκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ ΔΔ, ηνλ ΔΟΥ ή ηελ Διβεηία πξαγκαηνπνηνχλ δηαδξνκέο AETR, εάλ νη δηαδξνκέο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο, κέζσ ή απφ ρψξεο AETR. 16

17 Απνηειέζκαηα Δθαξκόδεηαη ε AETR - ελδέρεηαη λα επαθνινπζήζεη επηζεψξεζε γηα λα εμαθξηβσζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο AETR. Δθηόο πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ θαλόλσλ ηεο AETR-αμηνινγείηαη εάλ ε δηαδξνκή εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006. Δθηόο πεδίνπ εθαξκνγήο ηόζν ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) όζν θαη ηεο AETR Γηαθνπή ή ζπλέρεηα κε επηζεψξεζε πνπ δελ εκπίπηεη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 561/2006. εκείσζε: Η ρξήζε ηνπ φξνπ «ελ κέξεη» ζην άξζξν απηφ θαηαδεηθλχεη φηη έλα κέξνο ηεο δηαδξνκήο πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο Κνηλφηεηαο, ηνπ ΔΟΥ θαη ηεο Διβεηίαο. Η AETR ξπζκίδεη ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο, αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αθνξά κεηαθνξά πνπ παξακέλεη εμ νινθιήξνπ εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο Κνηλφηεηαο, ηνπ ΔΟΥ θαη ηεο Διβεηίαο σο εζληθή κεηαθνξά, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ δηαζρηζηεί ηα θξαηηθά ζχλνξα θαη επνκέλσο δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο AETR. Ωζηφζν, εθθξεκεί κηα λνκηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 αληί ηεο ζπκθσλίαο AETR γηα ηνπο νδεγνχο νρεκάησλ πνπ δελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ ΔΔ, αθφκα θαη φηαλ απηνί πξαγκαηνπνηνχλ δηαδξνκέο απνθιεηζηηθά εληφο ηεο ΔΔ θαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 2.2 ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ. Μνινλφηη νη ρξφλνη νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ AETR θαη ζηνλ θαλνληζκφ 561/2006 είλαη πιένλ ζηελά επζπγξακκηζκέλνη, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξίδεηαη νξζψο ν θαλνληζκφο πνπ έρεη παξαβηαζηεί θαη, θαηά ζπλέπεηα, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε γλψζε ηνπ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχεη σο ζηαζεξή λνκηθή βάζε γηα ηε ζεκειίσζε ηεο θχξσζεο. Σα νρήκαηα ηξίησλ ρσξψλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο AETR, φηαλ βξίζθνληαη ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ή ησλ ρσξψλ νη νπνίεο είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο AETR φηαλ εθηεινχλ κεηαθνξέο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο νδεγφο εκπίπηεη ηφζν ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο AETR φζν θαη ηνπ θαλνληζκνχ 561/2006 ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο, ε εβδνκαδηαία αλάπαπζε θαη ν επηηξεπφκελνο ρξφλνο νδήγεζεο ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 561/

18 Παξάδεηγκα: Έλα φρεκα κε πνισληθή άδεηα θπθινθνξίαο (κε έλαλ νδεγφ) πνπ πξαγκαηνπνηεί δηαδξνκή πνιιψλ ζηάζεσλ πξνο ηελ ΔΔ πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο AETR. Η δηαδξνκή πνπ απεηθνλίδεηαη είλαη ε δηαδξνκή ελφο νρήκαηνο πνπ κεηαθέξεη απνζηνιέο ζηε Γαιιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ιζπαλία, θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαθνξηψλεη κηα απνζηνιή απφ ηελ Ιζπαλία πξνο ηε Ρσζία. Παξάδεηγκα: Έλα φρεκα ηνπ νπνίνπ ε άδεηα θπθινθνξίαο έρεη εθδνζεί ζην Μαξφθν (ηξίηε ρψξα) πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο AETR, ελψ κεηαβαίλεη πξνο ηελ ΔΔ ή δηέξρεηαη απφ ηελ ΔΔ. 18

19 Παξάδεηγκα: Έλα θνξηεγφ κε βξεηαληθή άδεηα θπθινθνξίαο (κε έλαλ νδεγφ) πξαγκαηνπνηεί δηαλνκή ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) 561/2006. ηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζηε Ρσζία γηα λα ζπιιέμεη έλα θνξηίν πξνο παξάδνζε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο AETR. Δλ νιίγνηο, νη ειεγθηέο πξέπεη λα δηαπηζηψλνπλ θαηά πφζνλ έλα φρεκα γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαζ νδφλ έιεγρν εκπίπηεη ζην ηερληθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 561/2006, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο θαη παξεθθιίζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ ζε εζληθφ επίπεδν. Σαπηφρξνλα, ε θχζε ηεο δηαδξνκήο πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα ζα θαζνξίδεη πνην ζχλνιν θαλφλσλ ηζρχεη, δειαδή ν θαλνληζκφο (ΔΚ) 561/2006, ε ζπκθσλία AETR ή εγρψξηνη θαλφλεο. 19

20 Η Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Δπηηξνπήο ΔΚ έρεη επηζεκάλεη φηη, κνινλφηη ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 2.3 ζα κπνξνχζε λα ππνδειψλεη φηη ε δηαδξνκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην φρεκα ζπληζηά ηνλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ εθαξκνζηένπ θαλνληζκνχ, ην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 νξίδεη φηη ζε έιεγρν ππφθεηηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νδεγνχ, θαη, επνκέλσο, κηα δηαδξνκή αξρίδεη φηαλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο εηζέξρεηαη ζην φρεκα θαη νινθιεξψλεηαη, φηαλ νινθιεξψλεηαη ε δηαδξνκή κε ην ελ ιφγσ φρεκα. Δπνκέλσο, ζην πιαίζην απηφ, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα δηαδξνκή, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηαδξνκήο νρήκαηνο/νδεγνχ. Γηα παξάδεηγκα, έλα φρεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ελφο θνξηίνπ απφ ηε Μφζρα ζην Παξίζη κέζσ ηνπ Μηλζθ. Έλαο νδεγφο πνπ εθηειεί ηε ζπλνιηθή δηαδξνκή πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο AETR. Έλαο νδεγφο, πνπ νδεγεί ην φρεκα απφ ηε Μφζρα πξνο ηα πνισληθά ζχλνξα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο AETR. Έλαο δεχηεξνο νδεγφο, ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζην φρεκα ζηα πνισληθά ζχλνξα θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδξνκή, πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006. εκείσζε: Οη ζπλέπεηεο ηεο επεμήγεζεο απηήο δελ έρνπλ αθόκε εμεηαζηεί πιήξσο θαη σο εθ ηνύηνπ ελδέρεηαη, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, λα ππεξηζρύεη ε εθαξκνγή ηνπ νξηζκνύ ηεο δηαδξνκήο κε βάζε ην όρεκα. Χξεζηκνπνηήζηε ηνλ θαησηέξσ θαηάινγν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ, θαζώο θαη ησλ θξαηώλ πιεζίνλ απηώλ. Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ: Απζηξία (A), Βέιγην (Β), Βνπιγαξία (BLG), Κύπξνο (CY), Σζερηθή Γεκνθξαηία (CZ), Γαλία (DK), Δζζνλία (EST) Φηλιαλδία (SF), Γαιιία (F), Γεξκαλία (D), Διιάδα (GR), Οπγγαξία (H), Ηξιαλδία (IRL), Ηηαιία (I), Λεηνλία (LV), Ληζνπαλία (LT), Λνπμεκβνύξγν (L), Μάιηα (Μ), Κάησ Χώξεο (NL), Πνισλία (PL), Πνξηνγαιία (P) Ρνπκαλία (RO), ινβαθία (SK), ινβελία (SL), Ηζπαλία (E), νπεδία (S), Ζλσκέλν Βαζίιεην (GB) πκβαιιόκελα κέξε ηνπ ΔΟΧ Κξάηε κέιε + Ηζιαλδία (IS), Ληρηελζηάηλ (FL) θαη Ννξβεγία (N) πκβαιιόκελα κέξε ηεο AETR Όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ + όια ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ηνπ ΔΟΧ (κε εμαίξεζε ηελ Ηζιαλδία) Αιβαλία (AL), Αλδόξα (AD), Αξκελία (AM), Αδεξκπατηδάλ (AZ), Λεπθνξσζία (BY), Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε (ΒΑ), Κξναηία (HR), Γεσξγία (GE), Καδαθζηάλ (KZ), Μαθεδνλία (MK ), Μνλαθό (MC), Μνιδαβία (MD), Ρσζία (SU), αλ Μαξίλν (SM), εξβία (SRB), Μαπξνβνύλην (ΠΔ), Σαηδηθηζηάλ (TJ), Σνπξθία (TR), Σνπξθκεληζηάλ (TM), Οπθξαλία (UA), Οπδκπεθηζηάλ (UZ) + Διβεηία (CH) 20

21 Άιιν Ζ Διβεηία (CH) έρεη ππνγξάςεη ηελ AETR θαη κνινλόηη δελ απνηειεί θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 561/

22 2.2.3 Άξζξν Κείκελν Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη απφ: α) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο επηβαηψλ ζε ηαθηηθέο γξακκέο, ε δηαδξνκή ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 ρηιηφκεηξα β) νρήκαηα ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα δελ ππεξβαίλεη ηα 40 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα γ) νρήκαηα πνπ αλήθνπλ ή κηζζψλνληαη ρσξίο νδεγφ απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο άκπλαο, ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο φηαλ ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη σο ζπλέπεηα ηεο απνζηνιήο ησλ αλσηέξσ θαη ηειεί ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο δ) νρήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κε εκπνξηθέο κεηαθνξέο γηα ηε κεηαθνξά αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή ζε επηρεηξήζεηο δηάζσζεο ε) εηδηθά νρήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο ζη) εηδηθά νρήκαηα παξνρήο νδηθήο βνήζεηαο ηα νπνία επηρεηξνχλ ζε αθηίλα 100 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε βάζε ηνπο δ) νρήκαηα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε νδηθέο δνθηκέο γηα ιφγνπο ηερληθήο βειηίσζεο, επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο, θαη λέα νρήκαηα ή νρήκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπέο θαη δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε θπθινθνξία ε) νρήκαηα ή ζπλδπαζκνχο νρεκάησλ κε κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 7,5 ηφλνπο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κε εκπνξηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζ) επαγγεικαηηθά νρήκαηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο αληίθεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν θπθινθνξνχλ θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε εκπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Ο ειεγθηήο κπνξεί κελ λα έρεη πξνζδηνξίζεη φηη έλα φρεκα ππφθεηηαη ζε επηζεψξεζε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 561/2006 (άξζξν 2), πξέπεη φκσο λα πεηζζεί φηη ν ηχπνο ηνπ νρήκαηνο θαη ε θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ ην εμαηξνχλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 22

23 θαλνληζκνχο (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 θαη (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85. Σα αθφινπζα ζα ζπλδξάκνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο ηζρχνο ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3. Σεκείσζε: Οη εμαηξέζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν, ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο εμαηξέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηαρνγξάθσλ (θαη ηε ρξήζε ηνπο), φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85. α) Μπνξεί λα επαιεζεχεηαη απφ παξαπνκπή ζηνλ πίλαθα δξνκνινγίσλ θαη ζε ράξηε/ πξφγξακκα επεμήγεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ, εθφζνλ απηά βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ νδεγνχ. εκείσζε: ηζρχεη ε πξαγκαηηθή απφζηαζε δηαδξνκήο, φρη ε αθηηληθή απφζηαζε. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε ρηιηνκεηξηθή ζέζε κεηαμχ ηεο απνζήθεο θαη ηνπ ζεκείνπ νδηθήο αθεηεξίαο κηαο ππεξεζίαο ή αθφκε θαη κεηαμχ απνζεθψλ απνηειεί απφ ηερληθή άπνςε δηαδξνκή πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο αιιά νη θνξείο επηβνιήο νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ ελδέρεηαη λα πηνζεηνχλ κηα ξεαιηζηηθή άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξφθεηηαη γηα δηαδξνκέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη επνκέλσο δελ ζα ήηαλ εχινγε ε επηκνλή γηα ηνπνζέηεζε ηαρνγξάθσλ. β) Η κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα αλαγξάθεηαη είηε ζην φρεκα είηε ζηελ εηδηθή ηεθκεξίσζε ηνπ νρήκαηνο. πκπεξηιακβάλνληαη νρήκαηα ζηα νπνία ν πεξηνξηζκφο απηφο νθείιεηαη ζε έλαλ πξνγξακκαηηζκέλν πεξηνξηζηή ηαρχηεηαο. γ) Σα εμαηξνχκελα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο γίλνληαη ζπλήζσο αληηιεπηά απφ ηελ νπηηθή εκθάληζή ηνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα δεηεζεί επηβεβαίσζε απφ ηνλ νδεγφ φηη πξφθεηηαη γηα ηέηνηα πεξίπησζε, θαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθή ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν. Όζνλ αθνξά κηζζσκέλα νρήκαηα ή νρήκαηα πνπ δελ θέξνπλ δηαθξηηηθά, νη εξσηαπνθξίζεηο κε ηνλ νδεγφ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο δηαδξνκήο ζα θαηαδείμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο εμαίξεζεο. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί ε επαιήζεπζε κε ηνλ εξγνδφηε/δηνηθεηή. Η εμαίξεζε απηή δελ ηζρύεη γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε ηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. δ) Η παξνρή βνήζεηαο ζα πξέπεη λα απνηειεί άκεζε αληαπφθξηζε ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή δηάζσζεο. Η απιή παξνρή αλζξσπηζηηθήο ή θηιαλζξσπηθήο βνήζεηαο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαίξεζε. Σνχην κπνξεί λα επαιεζεπζεί κε ηελ εμέηαζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ θνξηίνπ θαη κε εξσηαπνθξίζεηο κε ηνλ νδεγφ. Ο νξηζκφο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Κίλδπλν γηα ηε δσή ή ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ, ζνβαξή δηαθνπή ησλ βαζηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ρξήζεο δξφκσλ, ζηδεξνδξφκσλ, ιηκέλσλ ή αεξνιηκέλσλ ή ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο. Η εμαίξεζε ηζρχεη κφλν γηα ηε δηάξθεηα ηεο έθηαθηεο αλάγθεο. Όηαλ ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηεζεί ππφ έιεγρν ε εμαίξεζε παχεη λα ηζρχεη. εκαληηθέο δηαηαξαρέο ζηελ ππνδνκή ησλ κεηαθνξψλ απφ παξαηεηακέλε θαη έληνλε ρηνλφπησζε ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. ε) Ορήκαηα φπσο αζζελνθφξα, νρήκαηα αηκνδνηψλ θαη ζαξσηψλ ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ παξέρεη θάπνηνπ είδνπο ηαηξηθή ζεξαπεία. Σνχην κπνξεί λα επαιεζεπζεί κε θπζηθή επηζεψξεζε ηνπ νρήκαηνο. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηαδξνκήο πξέπεη λα είλαη ε ζεξαπεία, ψζηε, γηα παξάδεηγκα, έλα πνχικαλ ή ιεσθνξείν ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλν θαηά ηξφπν πνπ λα θαζηζηά δπλαηή ηε κεηαθνξά αζζελψλ ή αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε Λνχξδε λα κελ κπνξεί λα ηχρεη εμαίξεζεο απφ ηνλ θαλνληζκφ κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη είλαη αζζελνθφξν. 23

24 ζη) Έλα εηδηθφ φρεκα γηα παξνρή νδηθήο βνήζεηαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ή πξνζαξκνζκέλν, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε απελεξγνπνηεκέλνπ (-σλ) νρήκαηνο (-σλ) (απφθαζε ΓΔΔ). Η βάζε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη γλσζηή πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ηήξεζε ηεο πξνυπφζεζεο ηεο αθηίλαο 100 ρηιηνκέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη, εληφο ηεο αθηίλαο 100 ρηιηνκέηξσλ, ην φρεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο, π.ρ. έλα φρεκα εθνδηαζκέλν κε ζπξφκελε ξάγα γηα ηελ αλάθηεζε απελεξγνπνηεκέλνπ απηνθηλήηνπ ζα κπνξνχζε κέζα ζε αθηίλα 100 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε βάζε ηνπ νρήκαηνο λα εθηειεί κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, πέξαλ ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ νρεκάησλ, θαη λα εμαηξείηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο νρήκαηνο κπνξεί λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηαρνγξάθν, αιιά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εμαίξεζεο απηήο, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηνπ. Μηα δηαδξνκή «αλάθηεζεο» πνπ ππεξβαίλεη ηελ αθηίλα ησλ 100 ρηιηνκέηξσλ ζα απαηηνχζε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηε ρξήζε ηαρνγξάθνπ. 24

25 δ) Πξέπεη λα εμαθξηβψλνληαη ε θχζε θαη ν ζθνπφο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαδξνκήο (κε εξσηήζεηο ζηνλ νδεγφ) γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ εμαίξεζεο. Ο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο θαη ε θχζε θάζε κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλδεημε φηη ε εμαίξεζε απηή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Η εμαίξεζε απηή δελ ηζρχεη φηαλ έλα φρεκα κεηαθέξεηαη γηα ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή δνθηκή. Σππηθφ παξάδεηγκα εμαηξνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο κεραληθφο πνπ πξαγκαηνπνηεί δηαδξνκή πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο. Δμαηξνχληαη ηα λέα νρήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε ειέγρνπο αλάπηπμεο. Δμαηξνχληαη αλαθαηαζθεπαζκέλα (ή αλαζρεδηαζκέλα) νρήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε νδηθέο δνθηκέο πξν-ρξεζηκνπνίεζεο. ε) Ο ηχπνο/ρσξεηηθφηεηα ηνπ νρήκαηνο απνδεηθλχνληαη απφ ηελ εηδηθή ηεθκεξίσζε ηνπ νρήκαηνο. Η δηαδξνκή δελ πξέπεη λα εθηειείηαη ππφ θαζεζηψο κίζζσζεο ή αληακνηβήο θαη ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα δελ πξέπεη ζπλδένληαη κε εκπνξηθή ή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο νδεγφο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε εξσηήζεηο θαη ην θνξηίν ζε έιεγρν γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Ωο ζπλδπαζκφο νρήκαηνο λνείηαη φρεκα κε ξπκνπιθνχκελν ή εκηξπκνπιθνχκελν. δ) Σα νρήκαηα-αληίθεο νξίδνληαη ζηε λνκνζεζία θάζε θξάηνπο κέινπο. Σα νρήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα ή επηβάηεο γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Ο νδεγφο θαη νη επηβάηεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε εξσηήζεηο θαη ην θνξηίν πξέπεη λα επηζεσξείηαη πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζνχλ νη ζπλζήθεο απηέο. 25

26 ύλνςε Σα νρήκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 σο εμαηξνύκελα δελ ππόθεηληαη ζε έιεγρν βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006, ρσξίο όκσο λα απαιιάζζνληαη από άιιεο κνξθέο επηζεώξεζεο. Οη ηζρπξηδόκελεο εμαηξέζεηο πξέπεη λα ειέγρνληαη από ειεγθηέο θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ηζρπξηζκνί απηνί απνδεηρζνύλ αβάζηκνη, πξέπεη λα αθνινπζεί νινθιεξσκέλε επηζεώξεζε βάζεη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006. πληζηάηαη ε θαηαγξαθή ηεο εμαηξνύκελεο νδήγεζεο ζε θάπνην ζεκείν σο «εθηόο πεδίνπ εθαξκνγήο», πξνθεηκέλνπ λα θαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ πεξίνδνο νδήγεζεο ζεσξείηαη σο «άιιε εξγαζία» όηαλ ζπλδπάδεηαη κε δξαζηεξηόηεηεο «εληόο πεδίνπ εθαξκνγήο». 26

27 2.2.4 Άξζξν Κείκελν Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: α) «νδηθή κεηαθνξά»: θάζε δηαδξνκή εθηεινχκελε, ελ κέξεη ή πιήξσο, επί νδψλ αλνηθηψλ ζην θνηλφ, απφ φρεκα κε ή ρσξίο θνξηίν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ β) «φρεκα»: φρεκα κε θηλεηήξα, ειθπζηήξαο, ξπκνπιθνχκελν ή εκηξπκνπιθνχκελν, ή ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ νρεκάησλ, φπσο νξίδνληαη αθνινχζσο: «φρεκα κε θηλεηήξα»: θάζε απηνθηλνχκελν φρεκα, ην νπνίν θπθινθνξεί ζηηο νδνχο, εθηφο ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη κφληκα επί ζηδεξνηξνρηψλ, θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, «ειθπζηήξαο»: θάζε απηνθηλνχκελν φρεκα ην νπνίν θπθινθνξεί ζηηο νδνχο, εθηφο ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη κφληκα επί ζηδεξνηξνρηψλ, θαη ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζζεί εηδηθά γηα λα έιθεη, λα σζεί ή λα θηλεί ξπκνπιθνχκελα, εκηξπκνπιθνχκελα, εξγαιεία ή κεραλήκαηα, «ξπκνπιθνχκελν»: θάζε φρεκα πξννξηζκέλν λα δεπρζεί ζε φρεκα κε θηλεηήξα ή ζε ειθπζηήξα, «εκηξπκνπιθνχκελν»: ξπκνπιθνχκελν ρσξίο εκπξφζζην άμνλα ην νπνίν έρεη δεπρζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ βάξνπο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ θαη ηνπ θνξηίνπ ηνπ λα θέξεηαη απφ ηνλ ειθπζηήξα ή ην φρεκα κε θηλεηήξα γ) «νδεγφο»: θάζε πξφζσπν πνπ νδεγεί ην φρεκα, αθφκε θαη γηα βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα, ή πνπ κεηαθέξεηαη κε ην φρεκα γηα λα ην νδεγήζεη, σο κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, αλ παξαζηεί αλάγθε δ) «δηάιεηκκα»: θάζε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν νδεγφο δελ επηηξέπεηαη λα νδεγεί ή λα εθηειεί θάπνηα άιιε εξγαζία θαη ε νπνία εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηελ αλάπαπζή ηνπ ε) «άιιε εξγαζία»: φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξίδνληαη σο ρξφλνο εξγαζίαο ζην άξζξν 3 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο 2002/15/ΔΚ εθηφο απφ ηελ «νδήγεζε», θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηνλ ίδην ή άιινλ εξγνδφηε, εληφο ή εθηφο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζη) «αλάπαπζε»: θάζε πεξίνδνο ρσξίο δηαθνπή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν νδεγφο κπνξεί λα δηαζέηεη ειεχζεξα ην ρξφλν ηνπ δ) «πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο»: θαζεκεξηλή πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν νδεγφο κπνξεί λα δηαζέηεη ειεχζεξα ην ρξφλν ηνπ θαη ε νπνία θαιχπηεη κηα «θαλνληθή πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο» θαη κηα «κεησκέλε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο»: «θαλνληθή πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο»: θάζε πεξίνδνο αλάπαπζεο ρσξίο δηαθνπή, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 11 σξψλ. Δλαιιαθηηθά, ε θαλνληθή πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο κπνξεί λα ιεθζεί ζε δχν πεξηφδνπο, ε πξψηε εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο ρσξίο δηαθνπή θαη ε δεχηεξε ηνπιάρηζηνλ 9 ψξεο ρσξίο δηαθνπή, «κεησκέλε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο»: θάζε πεξίνδνο αλάπαπζεο κηθξφηεξε ησλ 11 σξψλ, αιιά δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 9 σξψλ 27

28 ε) «πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο»: πεξίνδνο αλάπαπζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν νδεγφο κπνξεί λα δηαζέηεη ειεχζεξα ην ρξφλν ηνπ ν φξνο θαιχπηεη ηελ "θαλνληθή πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο" θαη ηε "κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο": «θαλνληθή πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο»: θάζε πεξίνδνο αλάπαπζεο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 45 σξψλ, «κεησκέλε πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο»: θάζε πεξίνδνο αλάπαπζεο ρσξίο δηαθνπή δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ησλ 45 σξψλ, ε νπνία κπνξεί, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 6 λα ζπληνκεπζεί ζε ηνπιάρηζηνλ 24 ζπλερφκελεο ψξεο ζ) «εβδνκάδα»: ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηε Γεπηέξα, ψξα έσο ηελ Κπξηαθή, ψξα η) «ρξφλνο νδήγεζεο»: ε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο νδήγεζεο φπσο θαηαγξάθεηαη: απηφκαηα ή εκηαπηφκαηα απφ ηε ζπζθεπή ειέγρνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΒ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 ή δηά ρεηξφο, φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 ηα) «εκεξήζηα δηάξθεηα νδήγεζεο»: ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο νδήγεζεο πνπ ζσξεχεηαη κεηαμχ ηνπ ηέινπο κηαο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο θαη ηεο αξρήο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο ή κεηαμχ κηαο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο θαη κηαο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ηβ) «εβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο»: ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο πνπ ζσξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο ηγ) «κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο»: ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο ηνπ νρήκαηνο φηαλ είλαη πιήξσο θνξησκέλν ηδ) «ηαθηηθέο επηβαηηθέο γξακκέο»: νη εζληθέο θαη δηεζλείο γξακκέο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 684/92 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Μαξηίνπ 1992, γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο επηβαηψλ κε πνχικαλ θαη ιεσθνξεία [10] ηε) «πνιιαπιή επάλδξσζε»: φηαλ ζην φρεκα είλαη παξψλ ηνπιάρηζηνλ έλαο δεχηεξνο νδεγφο ζε θάζε πεξίνδν νδήγεζεο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ πεξηφδσλ εκεξήζηαο αλάπαπζεο ή κεηαμχ κίαο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο θαη κίαο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, γηα λα αλαιάβεη ηελ νδήγεζε. Γηα ηελ πξψηε ψξα ηεο πνιιαπιήο επάλδξσζεο, ε παξνπζία άιινπ νδεγνχ ή νδεγψλ είλαη πξναηξεηηθή, ζην ππφινηπν δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ, φκσο, είλαη ππνρξεσηηθή ηζη) «επηρείξεζε κεηαθνξψλ»: θάζε θπζηθφ πξφζσπν, λνκηθφ πξφζσπν, έλσζε ή νκάδα αηφκσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θεξδνζθνπηθή ή κε, ή θάζε επίζεκνο θνξέαο, ν νπνίνο είηε έρεη ηε δηθή ηνπ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα είηε εμαξηάηαη απφ κηα αξρή ε νπνία έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ εθηειεί νδηθέο κεηαθνξέο έλαληη κίζζσζεο ή γηα ίδην ινγαξηαζκφ ηδ) «πεξίνδνο νδήγεζεο»: είλαη ε ζσξεπηηθή δηάξθεηα νδήγεζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγφο αξρίδεη λα νδεγεί έπεηηα απφ ρξφλν αλάπαπζεο ή εγθεθξηκέλν δηάιεηκκα κέρξηο φηνπ ιάβεη πεξίνδν αλάπαπζεο ή δηάιεηκκα. Η πεξίνδνο νδήγεζεο κπνξεί λα είλαη ζπλερήο ή δηαθεθνκκέλε. 28

29 Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Σν άξζξν παξέρεη ηνπο θαηάιιεινπο νξηζκνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ νξζή θαη επθνιφηεξε εξκελεία ηνπ επηδησθφκελνπ λνήκαηνο. Καηά ηελ εξκελεία ησλ άξζξσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 561/2006 ζα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ζπρλή αλαθνξά ζηνπο νξηζκνχο απηνχο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη νξηζκνί θαζαπηνί ρξήδνπλ επεμεξγαζίαο θαη απνζαθήληζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: α) Δλαπφθεηηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο λα νξίζεη ηηο δεκφζηεο νδνχο. Μηα δηαδξνκή (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγφο αλαιακβάλεη έλα φρεκα θαη νινθιεξψλεηαη φηαλ ζηακαηά λα έρεη ην φρεκα ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ή φηαλ ιακβάλεη θαηάιιειε πεξίνδν αλάπαπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, κηα δηαδξνκή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκεο ζχληνκεο δηαδξνκέο. ηελ πξάμε, ν νξηζκφο απηφο εληάζζεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ ηελ νδήγεζε εθηφο νδηθνχ δηθηχνπ (π.ρ. ζε ηδησηηθή ηδηνθηεζία), φηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα δηαδξνκήο ε νπνία πεξηιακβάλεη επίζεο δηαδξνκή εληφο ηνπ δεκφζηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο εκεξήζηαο πεξηφδνπ νδήγεζεο. Ο νξηζκφο απηφο δηαηεξεί ηα θελά νρήκαηα εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο. β) Τπελζχκηζε: σο φρεκα κπνξεί λα λνείηαη θαη ν ζπλδπαζκφο νρεκάησλ (φρεκα θαη ξπκνπιθνχκελν). γ) Σν εδάθην απηφ νξίδεη ηνπο επηβάηεο πνπ είλαη δηαζέζηκνη λα νδεγήζνπλ σο νδεγνί θαη σο εθ ηνχηνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ. θαζψο θαη ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 3821/85 απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε εξγάζηκε εκέξα ηνπο. Η δηαζεζηκφηεηα νδεγνχ γηα νδήγεζε (σο κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ) πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη σο δηαζεζηκφηεηα ζην αξρείν ηνπ νδεγνχ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ακθφηεξνη νη νδεγνί βξίζθνληαη επί ηνπ νρήκαηνο (1 ψξα αλνρήο ζηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο) κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ησλ πξνλνκίσλ ηεο πνιιαπιήο επάλδξσζεο, ελψ δηαθνξεηηθά ηζρχνπλ νη θαλφλεο ηεο κνλήο επάλδξσζεο γηα ακθφηεξνπο. Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη νη νδεγνί ελδέρεηαη λα ηζρπξηζηνχλ φηη δελ είλαη δηαζέζηκνη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη. Δληνχηνηο, κπνξεί λα ηζρχεη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη νδεγνί είλαη γλήζηνη επηβάηεο θαη δελ είλαη δηαζέζηκνη γηα νδήγεζε θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο ηέηνηνη, εθηφο εάλ ππάξρνπλ απνδείμεηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ. δ) Έλα δηάιεηκκα κπνξεί λα ιεθζεί ζε θηλνχκελν φρεκα (πνιιαπιή επάλδξσζε), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νδεγφο είλαη αλελεξγφο θαη ε πεξίνδνο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπαπζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνιιαπιήο επάλδξσζεο νρήκαηνο εθνδηαζκέλνπ κε ςεθηαθφ ηαρνγξάθν, φηαλ γίλεηαη δηάιεηκκα ζην φρεκα, έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 45 ιεπηψλ δηαζεζηκφηεηαο ζα ιακβάλεηαη σο θαηαγεγξακκέλν δηάιεηκκα. (Έλαο ςεθηαθφο ηαρνγξάθνο δελ θαζηζηά δπλαηή ηελ θαηαγξαθή ελφο δηαιείκκαηνο ζε θηλνχκελν φρεκα). ε φρεκα επαλδξσκέλν απφ έλαλ νδεγφ, εάλ θαηαγξάθεηαη πεξίνδνο δηαζεζηκφηεηαο θαη δελ ππάξρεη θακία απφδεημε φηη ε πεξίνδνο απηή δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπαπζή 29

30 ηνπ, ηφηε ε πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη δηάιεηκκα απφ ηνπο θνξείο επηβνιήο πνιιψλ θξαηψλ κειψλ. ε) Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο εθηφο απφ ηελ νδήγεζε νη νπνίεο εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε εληφο ή εθηφο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νδήγεζεο εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα πξφζσπν εξγαδφηαλ σο θχιαθαο αζθαιείαο γηα 3 ψξεο απφ ηνλ εξγνδφηε πξηλ ηελ αλάιεςε νρήκαηνο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα άιινλ εξγνδφηε, ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη «άιιε εξγαζία» ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη σο ηέηνηα. Δληνχηνηο, δελ ππάξρεη θακία ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαγξαθή νδήγεζεο εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ή άιιεο εξγαζίαο γηα νπνηαδήπνηε εκέξα θαηά ηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη νδήγεζε εληφο πεδίνπ εθαξκνγήο. ζη) Η ειεχζεξε δηάζεζε θιπ. ζεκαίλνπλ φηη ν νδεγφο δελ κπνξεί λα εξγαζηεί εζεινληηθά, επεηδή αθφκε θαη σο απιήξσηνο εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ελφο εξγνδφηε. Η εζεινληηθή εξγαζία πνπ δελ πεξηιακβάλεη θακία ζπκβαηηθή ππνρξέσζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ. δ) Μηα θαλνληθή πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο ζπλίζηαηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 11 ζπλερφκελεο ψξεο ή φηαλ ιακβάλεηαη ζε 2 πεξηφδνπο, ε πξψηε πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο θαη ε δεχηεξε ηνπιάρηζηνλ 9 ψξεο. Μηα κεησκέλε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 9 ψξεο θαη ιηγφηεξν απφ 11 ψξεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζψξεπζεο ηεο εκεξήζηαο νδήγεζεο (βιέπε ηα), είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξίδεηαη ην πφηε αξρίδεη κηα πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε εκεξήζηα αλάπαπζε πνπ ιακβάλεηαη ηκεκαηηθά ζεσξείηαη φηη αξρίδεη ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη ε πεξίνδνο ησλ 9 σξψλ. Δλδέρεηαη ζε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο λα πξνζηίζεηαη πεξίνδνο ε νπνία ιακβάλεηαη σο αληηζηάζκηζε γηα πξνεγνπκέλε κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. ε) Μηα πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο είλαη κηα πεξίνδνο ζπλερνχο αλάπαπζεο, επαξθνχο δηάξθεηαο, ε νπνία λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ κηα θαλνληθή πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ή κηα κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Μηα θαλνληθή πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 45 ζπλερφκελεο ψξεο. Μηα κεησκέλε πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο θαη ιηγφηεξν απφ 45 ζπλερφκελεο ψξεο. Δπνκέλσο, κηα πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο 49 σξψλ ζεσξείηαη θαλνληθή πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαη κηα πεξίνδνο 31 σξψλ ζεσξείηαη κεησκέλε πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Μηα πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα θαλνληθή ή κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαζψο θαη πεξίνδν αληηζηάζκηζεο γηα πξνεγνχκελε κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. ζ) Ωο εβδνκάδα λνείηαη ε «εβδνκάδα θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο», δειαδή απφ ηε Γεπηέξα, ψξα έσο ηελ Κπξηαθή, ψξα (ηνπηθή). η) Αλαθέξεηαη ζηνλ ρξφλν πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ νδήγεζε, φπσο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα ή εκηαπηφκαηα απφ νξζψο ιεηηνπξγνχληα ηαρνγξάθν ή δηα ρεηξφο, φηαλ απαηηείηαη. 30

31 εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο ν ρξφλνο κπνξεί λα δηαθέξεη ειαθξψο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν νδήγεζεο (βι. επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε αξηζ. 4). ηα) Γίλεηαη απνδεθηφ φηη ν νξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ νδήγεζε κεηαμχ πεξηφδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαη πεξηφδσλ εκεξήζηαο αλάπαπζεο ή κεηαμχ δχν πεξηφδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Πεξίνδνο εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη εκεξήζην ρξόλν νδήγεζεο 8 ½ σξώλ ηβ) Ωο εβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο λνείηαη ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο πνπ ζσξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο. Πεξηιακβάλεη επίζεο θάζε ρξφλν νδήγεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ δηαθνπέο ζηηο θαλνληθέο πεξηφδνπο εκεξήζηαο αλάπαπζεο, σο απνηέιεζκα κεηαθηλήζεσλ κε πνξζκείν ή ζηδεξφδξνκν. ηγ) Ο θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε νρήκαηα ή ζπλδπαζκνχο νρήκαηνο θαη ξπκνπιθνχκελνπ, κε κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα άλσ ησλ θηιψλ. Οη ειεγθηέο πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα εξκελεχνπλ ζσζηά ηα ηερληθά έγγξαθα ηνπ νρήκαηνο ή ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα εθαξκφδεηαη θαηά θαλφλα γηα ακθφηεξνπο ηνπο ηχπνπο κεηαθνξάο, δειαδή γηα απιά νρήκαηα ή ζπλδπαζκνχο νρεκάησλ. Οξηζκέλα νρήκαηα δελ ζα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, φηαλ νδεγνχληαη σο έρνπλ, αιιά ζα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο φηαλ νδεγνχληαη σο ζπλδπαζκφο. ηδ) Γελ ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε. ηε) Πνιιαπιή επάλδξσζε πθίζηαηαη θαη φηαλ έλαο νδεγφο ζπκπξάμεη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ νδεγνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έλαο νδεγφο κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηηο εμαηξέζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πνιιαπιή επάλδξσζε, ελψ νη άιινη νδεγνί πνπ επάλδξσζαλ ην πιήξσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εξγαζίαο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ δηθαίσκα ζην πξνλφκην απηφ (βι. άξζξν 8). ηζη) Οπνηνζδήπνηε εθκεηαιιεχεηαη ην φρεκα. Μπνξεί λα πξφθεηηαη γηα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. ηδ) Η πεξίνδνο εκεξήζηαο νδήγεζεο ζα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο πεξηφδνπο νδήγεζεο, νη νπνίεο κπνξεί κεκνλσκέλα λα είλαη ζπλερείο ή δηαθεθνκκέλεο. 31

32 2.2.5 Άξζξν Κείκελν 1. Τν ειάρηζην φξην ειηθίαο γηα ηνπο ειεγθηέο είλαη ην 18ν έηνο. 2. Τν ειάρηζην φξην ειηθίαο γηα ηνπο βνεζνχο νδεγψλ είλαη ην 18ν έηνο ζπκπιεξσκέλν. Ψζηφζν, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα κεηψλνπλ ην ειάρηζην φξην ειηθίαο ησλ βνεζψλ νδεγψλ ζην 16ν έηνο, εθφζνλ: α) ε νδηθή κεηαθνξά εθηειείηαη εληφο ελφο θξάηνπο κέινπο ζε αθηίλα 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ε βάζε ηνπ νρήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ην θέληξν ησλ νπνίσλ επξίζθεηαη κέζα ζηελ αθηίλα απηή β) ε κείσζε γίλεηαη γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη γ) ε κείσζε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ θάζε θξάηνπο κέινπο ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο Παξαβάζεηο Ηιηθίεο πιεξψκαηνο Έιεγρνη θαζ νδφλ Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα εμαθξηβψλνπλ ηε βάζε ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδξνκήο κέζσ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ νδεγφ. Η εμαθξίβσζε ηεο ειηθίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμέηαζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ νδεγνχ ή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο άδεηαο. Η παξάβαζε ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ ν ειεγθηήο εηζηηεξίσλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην λφκηκν φξην ειηθίαο. Δάλ ε ειηθία ησλ βνεζψλ νδεγψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ εηψλ ειέγμηε φηη δελ έρεη παξαβηαζηεί ην φξην αθηίλαο ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ. Η παξαβίαζε ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ειηθίαο πξέπεη λα ζεσξείηαη ζνβαξή παξάβαζε ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο νδεγίαο 2006/22/ΔΚ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 32

33 2.2.6 Άξζξν Κείκελν Ο εκεξήζηνο ρξφλνο νδήγεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 9 ψξεο. 1. Ψζηφζν, ν εκεξήζηνο ρξφλνο νδήγεζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζε 10 ψξεο θαη αλψηαην φξην, φρη πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. 2. Ο εβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο δελ ππεξβαίλεη ηηο 56 ψξεο θαη δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ νδεγία 2002/15/ΔΚ. 3. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο νδήγεζεο, ν νπνίνο ζσξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα δχν δηαδνρηθψλ εβδνκάδσλ, δελ ππεξβαίλεη ηηο 90 ψξεο. 4. Ο εκεξήζηνο θαη ν εβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο πεξηιακβάλνπλ ην ζπλνιηθφ ρξφλν νδήγεζεο ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ή ηξίηεο ρψξαο. 5. Ο νδεγφο θαηαγξάθεη σο "άιιε εξγαζία" νπνηνλδήπνηε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 ζηνηρείν ε) θαζψο θαη νπνηνλδήπνηε ρξφλν αλαιψλεηαη γηα ηελ νδήγεζε ελφο νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη θαηαγξάθεη νπνηεζδήπνηε πεξηφδνπο "δηαζεζηκφηεηαο", θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85, κεηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Η θαηαγξαθή απηή γίλεηαη ρεηξνγξάθσο ζε θχιιν θαηαγξαθήο, ζε εθηππσκέλν αληίγξαθν ή κε ην ρέξη κέζσ ηεο ζπζθεπήο ειέγρνπ Παξαβάζεηο Τπέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ 10 σξψλ νδήγεζεο Τπέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ 9 σξψλ νδήγεζεο φηαλ απηέο απνηεινχλ ην επηηξεπηφ φξην (φηαλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα δχν 10σξα) Τπέξβαζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ νξίνπ νδήγεζεο ησλ σξψλ Τπέξβαζε ηνπ νξίνπ νδήγεζεο ησλ 90 σξψλ γηα δχν δηαδνρηθέο εβδνκάδεο Παξαβίαζε ηνπ 3821/85 ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ θαζεθφλησλ Έιεγρνη θαζ νδφλ Οη ειεγθηέο πξέπεη λα αλαιχνπλ θάζε θχιιν θαηαγξαθήο ηαρνγξάθνπ πνπ παξάγεηαη (ή ηα ςεθηαθά δεδνκέλα) πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ ηνλ εκεξήζην ρξφλν νδήγεζεο θαη 33

34 ζσξεχνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαηαιιήισο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπλ ην ζπλνιηθφ ρξφλν εβδνκαδηαίαο νδήγεζεο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εβδνκαδηαίαο νδήγεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο νδήγεζεο ζε δηάξθεηα δεθαπελζήκεξνπ. Αθνινπζήζηε ηα εμήο δχν ζηάδηα: ηάδην 1 Δπαιεζεχζηε ηνλ θαηαγεγξακκέλν ρξφλν νδήγεζεο απφ ην θχιιν θαηαγξαθήο ηνπ ηαρνγξάθνπ ή ηα ςεθηαθά δεδνκέλα. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο νδήγεζεο ζπλαζξνίδεηε ηηο πεξηφδνπο νδήγεζεο κεηαμχ ηνπ ηέινπο κηαο πεξηφδνπ εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαη ηεο αξρήο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο/εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. [Η Δπηηξνπή ζπλέζηεζε φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εμαθξίβσζεο ηνπ ρξφλνπ εκεξήζηαο νδήγεζεο, δελ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη νη πεξίνδνη νδήγεζεο πνπ δηαθφπηνληαη απφ πεξηφδνπο αλάπαπζεο ηνπιάρηζηνλ 7 σξψλ. Να ζεκεησζεί φηη, παξφια απηά, κηα ηέηνηα αλεπαξθήο πεξίνδνο αλάπαπζεο ζα εμαθνινπζνχζε λα ζπληζηά παξαβίαζε ησλ απαηηήζεσλ εκεξήζηαο αλάπαπζεο. (Η ζχζηαζε απηή δελ αθνινπζείηαη απφ φια ηα θξάηε κέιε)] Βεβαησζείηε φηη δελ έρεη παξαβηαζηεί ην φξην νδήγεζεο ησλ 10 σξψλ. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία απηή γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν αξρείν. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην φξην απηφ έρεη παξαβηαζηεί, δηαπξάηηεηαη παξάβαζε γηα θάζε πεξίζηαζε. Η ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ θαηά: o έσο θαη 1 ψξα, απνηειεί παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο o πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα αιιά ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε o πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε Βεβαησζείηε φηη εληφο δηαζηήκαηνο κίαο εβδνκάδαο (βιέπε νξηζκφ ηεο «εβδνκάδαο» ζην άξζξν 4) ε πεξίνδνο εκεξήζηαο νδήγεζεο ησλ 9 σξψλ δελ έρεη μεπεξαζηεί γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, θάζε ζπκβάλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο επηηξεπφκελεο δχν πεξηπηψζεηο ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ νξίνπ εκεξήζηαο νδήγεζεο (9 ψξεο). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ 9 σξψλ θαηά: o έσο θαη 1 ψξα, απνηειεί παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο o πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα αιιά ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε o πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε πγθεληξψζηε ηηο πεξηφδνπο εκεξήζηαο νδήγεζεο ζε θάζε εβδνκάδα πνπ αληηζηνηρεί ζηα αξρεία πνπ έρνπλ παξαρζεί γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο εβδνκαδηαίαο νδήγεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ ην σξάξην ελφο νδεγνχ δελ επζπγξακκίδεηαη κε ηελ «εβδνκάδα θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο» είλαη δπλαηφ έλαο νδεγφο λα ζπγθεληξψλεη 58 ψξεο νδήγεζεο κεηαμχ πεξηφδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαη λα εμαθνινπζεί λα ζπκκνξθψλεηαη. ε πεξίπησζε πνπ, ζε νπνηαδήπνηε εβδνκάδα, ε εβδνκαδηαία νδήγεζε ππεξβαίλεη ηηο 56 ψξεο, απηφ ζπληζηά παξάβαζε. Η ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ θαηά: o έσο θαη 4 ψξεο, απνηειεί παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο 34

35 o πεξηζζφηεξν απφ 4 ψξεο αιιά ιηγφηεξν απφ 14 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε o πεξηζζφηεξν απφ 14 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε. Πξνζζέζηε ηηο δηαδνρηθέο πεξηφδνπο (θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο) εβδνκαδηαίαο νδήγεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δχν εβδνκάδσλ. Κάζε ζχλνιν δχν εβδνκάδσλ (θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο) πνπ ππεξβαίλεη ηηο επηηξεπφκελεο 90 ψξεο ζπληζηά παξάβαζε. Η ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ θαηά: o έσο θαη 10 ψξεο, απνηειεί παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο o πεξηζζφηεξν απφ 10 ψξεο αιιά ιηγφηεξν απφ 22,5 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε o πεξηζζφηεξν απφ 22,5 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε ηάδην 2 Δμεηάζηε θάζε αξρείν, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεηε φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα ησλ νδεγψλ είλαη αηηηνινγεκέλε, π.ρ. σο άιιε εξγαζία ή νδήγεζε εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο. Σν αξρείν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο θαη θαηφπηλ παξαηηήζεσο απφ ηνλ έιεγρν. Πξνβιέπεηαη λα θαηαγξάθεηαη σο «άιιε εξγαζία»: - νπνηνζδήπνηε ρξφλνο φπσο νξίδεηαη σο ρξφλνο εξγαζίαο ζην άξζξν 3 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο 2002/15/ΔΚ, νπνηνζδήπνηε ρξφλνο αλαιψλεηαη γηα ηελ νδήγεζε νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006, Καη επηπιένλ, λα θαηαγξάθεηαη θαηαιιήισο θάζε πεξίνδνο «δηαζεζηκφηεηαο», θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 κεηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Η θαηαγξαθή απηή γίλεηαη ρεηξνγξάθσο ζε θχιιν θαηαγξαθήο, ζε εθηππσκέλν αληίγξαθν ή κε ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή ζε ζπζθεπή ειέγρνπ. ε πεξίπησζε κε ζπλερνχο θαηαγξαθήο ν νδεγφο νθείιεη λα παξάζρεη ζρεηηθέο εμεγήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ εξσηαπνθξίζεηο κε ηνλ νδεγφ ή απφ άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ειεγθηή φηη αλειήθζεζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί, ηφηε πξφθεηηαη γηα παξάιεηςε θαηαγξαθήο ε νπνία ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ. Η παξάβαζε απηνχ ηνπ είδνπο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε. i) Παξάδεηγκα δεθάσξεο εκέξαο νδήγεζεο κε νξζψο θαηαλεκεκέλα δηαιείκκαηα 35

36 Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 3) Οδήγεζε γηα 5 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Κφθθηλν, Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 2) Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 1) ii) Η ειιηπήο εκεξήζηα αλάπαπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάπξαμε παξάβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο νδήγεζεο. Πεξίνδνο εκεξήζηαο νδήγεζεο: 17 ½ ψξεο. [Άξζξν 4 ζηνηρείν ζη)] iii) Παξαδείγκαηα νξζήο θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο θαη ηεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Δβδνκάδα 1 Δβδνκάδα 2 Δβδνκάδα 3 Δβδνκάδα σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 56 ψξεο 6 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 34 ψξεο 4 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο:38 ψξεο 36

37 Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Άιιε εξγαζία ( ) Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 3) Παξά ηελ νινθιεξσκέλε θαηάιιειε εβδνκαδηαία αλάπαπζε, ην δεθαπελζήκεξν φξην νδήγεζεο δελ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε πεξαηηέξσ νδήγεζεο κέρξη ηελ έλαξμε λέαο εβδνκάδαο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Οδήγεζε γηα 5 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Κφθθηλν, Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 2) Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 1) Κφθθηλν, Δβδνκαδηαία αλάπαπζε Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο εβδνκαδηαία αλάπαπζε Οδήγεζε γηα 5 ψξεο Οδήγεζε γηα 5 ψξεο Οδήγεζε γηα 7 ψξεο Οδήγεζε γηα 8 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Κφθθηλν, Δβδνκαδηαία αλάπαπζε Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο εβδνκαδηαία αλάπαπζε Οδήγεζε γηα 8 ψξεο Οδήγεζε γηα 8 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο εβδνκαδηαία αλάπαπζε Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Κφθθηλν, Δβδνκαδηαία αλάπαπζε Οδήγεζε γηα 8 ψξεο Οδήγεζε γηα 8 ψξεο Οδήγεζε γηα 7 ψξεο Δβδνκαδηαία αλάπαπζε Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Δβδνκάδα 1 Δβδνκάδα 2 Δβδνκάδα 3 Δβδνκάδα σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 56 ψξεο 6 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 34 ψξεο Γεθαπελζήκεξνο ρξφλνο νδήγεζεο:90 ψξεο 4 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο:38 ψξεο Δβδνκάδα 1 Δβδνκάδα 2 Δβδνκάδα 3 Δβδνκάδα 4 Δβδνκάδα 5 Δβδνκάδα 6 Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ 3 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 6 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 5 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 6 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 5 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 6 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: Γεθαπελζήκεξνο ρξφλνο νδήγεζεο (εβδνκάδεο 1 θαη 2) Γεθαπελζήκεξνο ρξφλνο νδήγεζεο (εβδνκάδα 3 θαη 4): Γεθαπελζήκεξνο ρξφλνο νδήγεζεο (εβδνκάδα 5 θαη 6): Γεθαπελζήκεξνο ρξφλνο νδήγεζεο (εβδνκάδα 2 θαη 3): Γεθαπελζήκεξνο ρξφλνο νδήγεζεο (εβδνκάδα 4 θαη 5): εκεηψζεηο: α) Απφ ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ν νδεγφο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επζπγξακκίδεη ηνλ ξπζκφ εξγαζίαο ηνπ κε ηηο «εβδνκάδεο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο» (κε άιια ιφγηα κπνξεί λα ιάβεη ηελ εβδνκαδηαία αλάπαπζή ηνπ ην αββαηνθχξηαθν) ή φηη ε δηάξθεηα κηαο εξγάζηκεο εβδνκάδαο κπνξεί λα είλαη κεηαβιεηή γηα έσο θαη έμη εηθνζηηεηξάσξα θαη αλψηαην φξην (βι. επίζεο εμαίξεζε ησλ «12 εηθνζηηεηξαψξσλ» γηα ηνπο νδεγνχο πνχικαλ ζην άξζξν 8 ζηνηρείν 6α)). 37

38 β) Μηα λέα εβδνκάδα νδεγνχ (δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ εβδνκάδα θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο) αξρίδεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάιιειεο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, ε νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή δηάξθεηα γηα λα επηηξέπεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα εβδνκαδηαία (θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο) θαη δεθαπελζήκεξα φξηα νδήγεζεο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη εάλ έλαο νδεγφο έρεη αγγίμεη ην εβδνκαδηαίν/δεθαπελζήκεξν φξην νδήγεζεο, κπνξεί λα κελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα νδεγήζεη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, παξά ηε ιήςε ηεο εηδηθήο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. γ) Δπίζεο, είλαη εκθαλέο φηη ε εβδνκάδα ελφο νδεγνχ ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα πεξηέρεη κηα λφκηκε πεξίνδν 58 σξψλ νδήγεζεο, πιήξσο ζπκκνξθνχκελε κε ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα φξηα «θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο». δ) Να ζεκεησζεί επίζεο φηη ην δεθαπελζήκεξν φξην ησλ 90 σξψλ αλαθέξεηαη ζε φξηα «θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο» θαη έρεη ηεξεζεί, ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα. iii) Σα αθφινπζα είλαη παξαδείγκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνληαη καθξηά απφ ην φρεκα νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη δηα ρεηξφο. Δθηππσκέλν αληίγξαθν θάξηαο νδεγνχ Δθηππσκέλν αληίγξαθν κνλάδαο επί νρήκαηνο 38

39 εκείσζε: Σν παξάδεηγκα απηφ δείρλεη ηε ρεηξφγξαθε εηζαγσγή ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θχιινπ θαηαγξαθήο ελφο νδεγνχ πνπ έιαβε αλάπαπζε απφ ηηο έσο ηηο θαη ζηε ζπλέρεηα αζρνιήζεθε κε «άιιε εξγαζία» απφ ηηο έσο ηηο φηαλ άξρηζε ηελ νδήγεζε. Απφ εθείλν ην ζεκείν, ην θχιιν θαηαγξαθήο εηζήρζε ζηε ζπζθεπή ειέγρνπ θαη νη επαθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαγξάθεθαλ απηφκαηα ζηελ θεξσκέλε πιεπξά ηνπ θχιινπ θαηαγξαθήο. 39

40 2.2.7 Άξζξν Κείκελν Μεηά απφ πεξίνδν νδήγεζεο ηεζζεξηζήκηζη σξψλ, ν νδεγφο θάλεη δηάιεηκκα 45 ηνπιάρηζηνλ ιεπηψλ ρσξίο δηαθνπή, εθηφο εάλ ιάβεη πεξίνδν αλάπαπζεο. Τν δηάιεηκκα απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ δηάιεηκκα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηψλ, πνπ αθνινπζείηαη απφ δηάιεηκκα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ, ηα νπνία θαηαλέκνληαη κέζα ζηελ πεξίνδν νδήγεζεο θαηά ηξφπνλ ψζηε λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ Παξαβάζεηο Με ιήςε θαηάιιεινπ δηαιείκκαηνο Έιεγρνη θαζ νδφλ Γηα θάζε θαηαγξαθή, ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο νδήγεζεο (αξρίδνληαο απφ ηελ πξψηε πεξίνδν νδήγεζεο πνπ έπεηαη κηαο πεξηφδνπ αλάπαπζεο) κέρξη λα ζσξεπηνχλ 4 ½ ψξεο. Η ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο νδήγεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη είηε έλα δηάιεηκκα 45 ιεπηψλ είηε κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηψλ, πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα πεξαηηέξσ πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ ή λα αθνινπζείηαη απφ έλα ηέηνην δηάιεηκκα ή δηαιείκκαηα. Σεκείσζε: Η απαίηεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ «δηαιεηκκάησλ» σο «δηαιεηκκάησλ» είλαη ξεηή. Ψζηφζν, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη, πξηλ απνξξίςνπλ ηηο θαηαγεγξακκέλεο πεξηφδνπο δηαζεζηκφηεηαο σο «δηαιείκκαηα», λα εθηηκνχλ θαηά πφζνλ νη πεξίνδνη απηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπαπζή ηνπ νδεγνχ. ε πεξίπησζε πνπ νη φξνη απηνί δελ πιεξνχληαη, έρεη δηαπξαρζεί παξάβαζε. Όηαλ έλα θαηάιιειν δηάιεηκκα (ηνπιάρηζηνλ 45 ιεπηψλ ή ιεπηψλ) έρεη ιεθζεί πξηλ απφ ηε ζψξεπζε 4 ½ σξψλ νδήγεζεο, ζεσξείηαη «σο κε γελφκελν» θαη ν ππνινγηζκφο μαλαξρίδεη. Ξεθηλψληαο απφ ην ηέινο θάζε θαηάιιεινπ δηαιείκκαηνο ζπλερίζηε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεξηφδσλ νδήγεζεο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν κέρξη λα αξρίζεη κηα πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο. ε πεξίπησζε πνπ αλαθαιπθζεί παξάβαζε, ζπλππνινγίδνληαη νη πεξίνδνη νδήγεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαηάιιειεο πεξηφδνπ αλάπαπζεο ή ησλ δηαιεηκκάησλ. Η ζψξεπζε απηή θαζνξίδεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πεξίνδνο πνπ έρεη ζσξεπηεί πξηλ ιεθζεί θαηάιιειν δηάιεηκκα ππεξβαίλεη ηηο επηηξεπφκελεο 4,5 ψξεο: θαηά έσο θαη 30 ιεπηά - ζπληζηά παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο. απφ 30 ιεπηά έσο 1 ψξα θαη 30 ιεπηά ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε. θαηά πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα θαη 30 ιεπηά ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε Η πξνζέγγηζε απηή γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ φπσο νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C116/92 8 («Charlton») 40

41 Έλα δηάιεηκκα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ, πνπ αθνινπζείηαη απφ πεξαηηέξσ δηάιεηκκα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηψλ δελ απνηειεί θαηάιιειν δηάιεηκκα. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο νδεγφο πνπ παίξλεη, γηα παξάδεηγκα, έλα δηάιεηκκα 25 ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ νδήγεζεο, θαη ην ππφινηπν ζην ηέινο ησλ 4 ½ σξψλ νδήγεζεο δελ πιεξνί επίζεο ηηο πξνυπνζέζεηο. Σν δηάιεηκκα δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ παξά ηελ πελεληάιεπηε δηάξθεηά ηνπ, επεηδή ππεξβαίλεη ην απαηηνχκελν φξην θαηά 5 ιεπηά. Σα δηαιείκκαηα κε δηάξθεηα θαηψηεξε ησλ 15 ιεπηψλ, δελ κπνξνχλ κελ λα απνηειέζνπλ ηκήκα ελφο θαηάιιεινπ δηαιείκκαηνο, δελ πξέπεη φκσο λα ζεσξνχληαη νδήγεζε ή άιιε εξγαζία. εκείσζε: Τπάξρνπλ κφλν ηξία πεξηπηψζεηο φπνπ ν ρξφλνο πνπ αλαιψλεηαη θαηά ηε δηαδξνκή κπνξεί λα ζεσξεζεί «αλάπαπζε» ή «δηάιεηκκα». Η πξψηε είλαη φηαλ ν νδεγφο ζπλνδεχεη φρεκα πνπ κεηαθέξεηαη κε πνξζκείν ή ζηδεξφδξνκν. ηελ πεξίπησζε απηή ν νδεγφο κπνξεί λα ιάβεη ηελ αλάπαπζε ή ην δηάιεηκκά ηνπ ππφ ηνλ φξν φηη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θιίλε ή θνπθέηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε θιίλε ή θνπθέηα δελ κπνξεί λα ιεθζεί πεξίνδνο αλάπαπζεο, αιιά κηα ηέηνηα πεξίνδνο δηαζεζηκφηεηαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί δηάιεηκκα. Η δεχηεξε είλαη φηαλ έλα φρεκα επαλδξψλεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ νδεγνχο. ην ζελάξην απηφ, έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο είλαη δηαζέζηκν γηα νδήγεζε φηαλ θξηζεί απαξαίηεην θαη θάζεηαη δίπια ζηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο θαηαγξάθνληαο «πεξίνδν δηαζεζηκφηεηαο». Η ηξίηε είλαη φηαλ έλα φρεκα επαλδξψλεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ νδεγφ. Όηαλ έλα δεχηεξν κέινο ηνπ πιεξψκαηνο είλαη δηαζέζηκν λα νδεγήζεη εάλ ρξεηαζηεί, θάζεηαη δίπια ζηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο θαη δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνλ νδεγφ πνπ νδεγεί ην φρεκα, κηα πεξίνδνο 45 ιεπηψλ ηεο «πεξηφδνπ δηαζεζηκφηεηαο» απηνχ ηνπ κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί «δηάιεηκκα». Ο εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ρξφλνο νδήγεζεο ζα πξέπεη λα εμαηξείηαη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο, σζηφζν, ζπληζηάηαη ζηνπο ειεγθηέο λα επηδηψθνπλ ηελ επαιήζεπζε γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε αβεβαηφηεηαο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ ππφζεζε Charlton (C116/92) σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ δηαιεηκκάησλ. εκείσζε: Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 επηδίσμε λα αληηκεησπίζεη κηα αλσκαιία ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3820/85, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ήηαλ δπλαηή ε νδήγεζε γηα ζρεδφλ 9 ψξεο κε δηάιεηκκα κφλν 15 ιεπηψλ πνπ ζα παξεκβαιιφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ. Σν δήηεκα απηφ δηεπζεηήζεθε κε ηελ θαηαλνκή ηεο πεξηφδνπ ζε ιεπηά. Η δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ζε ιεπηά ππνλνκεχεη ηελ πξφζεζε απηή θαη επνκέλσο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο παξάβαζε παξά ηελ εκθαλψο ήζζνλα ζεκαζία. Δλδέρεηαη θαη άιιεο παξαβηάζεηο ηεο απαίηεζεο απηήο λα έρνπλ ήζζνλα ζεκαζία, ηδίσο φηαλ ηα ζσξεπκέλα δηαιείκκαηα ππεξβαίλνπλ ηελ απαηηνχκελε δηάξθεηα, αιιά δελ πιεξνχλ άιια θξηηήξηα. Ωζηφζν, νη ειεγθηέο πξέπεη λα ππεξαζπίδνληαη ηνλ θαλνληζκφ, θαη δελ είλαη απνδεθηέο ηπρφλ πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. Ωζηφζν, φπνπ ζπλαληψληαη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε θάπνηα αληηθεηκεληθφηεηα. Παξαδείγκαηα: i) δηαιείκκαηα νξζψο ιεθζέληα 41

42 ii) εζθαικέλα δηαιείκκαηα Η δεχηεξε πεξίνδνο νδήγεζεο πεξηιακβάλεη θαηαγεγξακκέλα δηαιείκκαηα δηάξθεηαο 45 ιεπηψλ α) έπεηηα απφ ζπλνιηθά 5 ψξεο νδήγεζεο θαη β) ηα 45 ιεπηά δελ θαηαλέκνληαη θαηά ηνλ πεξηγξαθφκελν ηξφπν. Η θαηαλνκή απηή δείρλεη ηελ αλσκαιία ζχκθσλα κε ηελ νπνία, πάξα πνιιά δηαιείκκαηα πνπ θαηαλέκνληαη κε ιάζνο ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα νδήγεζεο, ζπληζηνχλ παξάβαζε ηνπ 42

43 θαλνληζκνχ. (Δάλ ν νδεγφο δελ είρε θάλεη δηάιεηκκα 30 ιεπηψλ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν νδήγεζεο δελ ζα ππήξρε θακία παξάβαζε, βιέπε παξάδεηγκα i) δεχηεξν δηάγξακκα) Οη ειεγθηέο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο παξαβάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο σο ηερληθήο θχζεσο θαη ήζζνλνο ζεκαζίαο νη νπνίεο ρξήδνπλ ζπκβνπιήο θαη φρη επηβνιήο θχξσζεο. ην αλσηέξσ παξάδεηγκα, νη έμη ψξεο έρνπλ αλαισζεί θαηά ηελ νδήγεζε πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηάιιειν δηάιεηκκα. 43

44 2.2.8 Άξζξν Κείκελν 1. Ο νδεγφο ιακβάλεη πεξηφδνπο εκεξήζηαο θαη εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. 2. Δληφο 24 σξψλ απφ ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο αλάπαπζήο ηνπ, ν νδεγφο πξέπεη λα έρεη ιάβεη λέα πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο. 2. Αλ ην ηκήκα ηεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο 24σξεο πεξηφδνπ, έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 9 σξψλ αιιά θάησ ησλ 11 σξψλ, ε ελ ιφγσ πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο ζεσξείηαη κεησκέλε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο. 3. Μηα πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ψζηε λα ζπκπιεξσζεί κηα θαλνληθή ή κηα κεησκέλε πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. 4. Ο νδεγφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηξεηο, ην πνιχ, κεησκέλεο πεξηφδνπο εκεξήζηαο αλάπαπζεο κεηαμχ δχν πεξηφδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. 5. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2, ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο επάλδξσζεο νρήκαηνο, ν νδεγφο πξέπεη, εληφο 30 σξψλ απφ ην ηέινο κηαο πεξηφδνπ εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο αλάπαπζήο ηνπ, λα έρεη ιάβεη λέα πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 9 σξψλ. 6. Καηά ηε δηάξθεηα δεθαπελζεκέξνπ, ν νδεγφο πξέπεη λα ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: δχν θαλνληθέο πεξηφδνπο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, ή κία θαλνληθή πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαη κία κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ. Ψζηφζν, ε κείσζε πξέπεη λα αληηζηαζκίδεηαη κε ηζνδχλακε αλάπαπζε πνπ ιακβάλεηαη ζπλνιηθά πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ηξίηεο εβδνκάδαο πνπ έπεηαη ηεο ελ ιφγσ εβδνκάδαο. Μηα πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο πξέπεη λα αξρίδεη ην αξγφηεξν κφιηο ζπκπιεξσζνχλ έμη ζπλερφκελα εηθνζηηεηξάσξα απφ ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. 6α. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 6, νδεγφο πνπ απαζρνιείηαη ζε κία θαη κφλε πεξηζηαζηαθή ππεξεζία δηεζλψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ, φπσο νξίδεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1073/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ πξφζβαζεο ζηε δηεζλή αγνξά κεηαθνξψλ κε πνχικαλ θαη ιεσθνξεία [11], κπνξεί λα αλαβάιιεη ηελ εβδνκαδηαία πεξίνδν αλάπαπζεο έσο 12 ζπλαπηά εηθνζηηεηξάσξα πνπ αθνινπζνχλ πξνεγνχκελε ηαθηηθή εβδνκαδηαία πεξίνδν αλάπαπζεο ππφ ηνλ φξν φηη: α) ε ππεξεζία κεηαθνξψλ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηέζζεξηο ζπλαπηέο ψξεο ζε θξάηνο κέινο ή ηξίην θξάηνο, ζην νπνίν ηζρχεη ν παξψλ θαλνληζκφο, δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο ζην νπνίν άξρηζε ε ππεξεζία, θαη β) κεηά ηε ρξήζε ηεο παξέθθιηζεο ν νδεγφο ιακβάλεη: i) είηε 2 θαλνληθέο εβδνκαδηαίεο πεξηφδνπο αλάπαπζεο, ή ii) κία θαλνληθή εβδνκαδηαία πεξίνδν αλάπαπζεο θαη κία κεησκέλε εβδνκαδηαία πεξίνδν αλάπαπζεο ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηεηξαψξνπ δηαξθείαο. Ψζηφζν ε κείσζε αληηζηαζκίδεηαη απφ ηζνδχλακε ζπλερή πεξίνδν αλάπαπζεο πνπ ιακβάλεηαη πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ηξίηεο εβδνκάδαο πνπ έπεηαη ηνπ ηέινπο ηεο πεξηφδνπ παξέθθιηζεο, θαη γ) κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 ην φρεκα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζπζθεπή ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο IB ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85, θαη δ) κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 γηα νδήγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ηηο 10 κ.κ. έσο ηηο 6 π.κ. ην φρεκα είλαη επαλδξσκέλν κε πιείνλα ηνπ ελφο άηνκα 44

45 ή ε πεξίνδνο νδήγεζεο ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 7 κεηψλεηαη ζε ηξεηο ψξεο. 6α. Η Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ζηελά ηε ρξήζε ηεο παξέθθιηζεο απηήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ππφ πνιχ απζηεξνχο φξνπο, ηδίσο ειέγρνληαο φηη ν ζπλνιηθφο ζπζζσξεπκέλνο ρξφλνο νδήγεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε παξέθθιηζε δελ είλαη ππεξβνιηθφο. Τν αξγφηεξν ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2012, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παξέθθιηζεο φζνλ αθνξά ηελ νδηθή αζθάιεηα θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο. Δάλ θξηζεί ζθφπηκν, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 7. Οηαδήπνηε αλάπαπζε, ε νπνία ιακβάλεηαη σο αληηζηάζκηζε γηα κηα κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη καδί κε άιιε πεξίνδν αλάπαπζεο ηνπιάρηζηνλ 9 σξψλ. 8. Καη επηινγήλ ηνπ νδεγνχ, νη πεξίνδνη εκεξήζηαο αλάπαπζεο θαη νη πεξίνδνη κεησκέλεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο καθξηά απφ ηε βάζε, κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη κέζα ζε φρεκα, εθφζνλ απηφ δηαζέηεη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο χπλνπ γηα θάζε νδεγφ θαη είλαη ζηαζκεπκέλν. 9. Δβδνκαδηαία πεξίνδνο αλάπαπζεο πνπ αλαινγεί ζε δχν εβδνκάδεο κπνξεί λα θαηαινγίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν εβδνκάδεο, αιιά φρη θαη ζηηο δχν Παξαβάζεηο Αλεπαξθήο εκεξήζηα αλάπαπζε Αλεπαξθήο εκεξήζηα αλάπαπζε (DM) Αδπλακία ιήςεο επαξθνχο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο Έιεγρνη θαζ νδφλ Γηα ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη παξαγφκελεο θαηαγξαθέο ηνπ ηαρνγξάθνπ (ή ηα ςεθηαθά δεδνκέλα) γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ πεξηφδσλ αλάπαπζεο πνπ ζπλζέηνπλ ή απνηεινχλ θαηάιιειε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο (11, 3 +9 ή 9 ψξεο). Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ πεξηφδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (24 ψξεο, 45 ψξεο). Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη θάζε πεξίνδνο αλάπαπζεο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 9 ψξεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεησκέλε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο θαζψο θαη αληηζηάζκηζε (βι. «θαλφλεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο») θαη λα δηαπηζηψλνπλ εάλ πξφθεηηαη φλησο γηα ηελ πεξίπησζε απηή ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νδεγφ, πξηλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο. Πεξίνδνη εκεξήζηαο θαη εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο δελ δχλαληαη λα ιακβάλνληαη ζε θηλνχκελν φρεκα. 45

46 Καλόλεο εκεξήζηαο αλάπαπζεο: Μηα λέα πεξίνδνο 24 σξψλ αξρίδεη κε ηελ εθ λένπ αλάιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά απφ θαηάιιειε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο ή εκεξήζηαο αλάπαπζεο. Ο νδεγφο πξέπεη λα νινθιεξψζεη κηα θαλνληθή πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο (ηνπιάρηζηνλ 11 ψξεο ή ψξεο) ή κηα κεησκέλε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο (ηνπιάρηζηνλ 9 ψξεο θαη έσο 11 ψξεο), κέζα ζε 24 ψξεο. Απηά είλαη ηα ειάρηζηα φξηα δηάξθεηαο πνπ επηηξέπνληαη νη νδεγνί κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο πεξηφδνπο απηέο αλάπαπζεο, αιιά ε ειάρηζηε απηή δηάξθεηα αλάπαπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην πξώην εηθνζηηεηξάσξν από ηελ έλαξμε ηεο ππεξεζίαο. Ο νδεγφο κπνξεί λα έρεη εθπιεξψζεη ηελ ελ ιφγσ απαίηεζε εκεξήζηαο αλάπαπζεο κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν θαη ηφηε αξρίδεη ε επφκελε εηθνζηηεηξάσξε πεξίνδνο. Μεηαμχ ησλ θαηάιιεισλ πεξηφδσλ εκεξήζηαο αλάπαπζεο, έλαο νδεγφο κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη κηα θαλνληθή πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο κε κηα κεησκέλε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο γηα 3 θνξέο θαη αλψηαην φξην. Αλ μεπεξαζηεί ν αξηζκφο απηφο, ηφηε ζα έρεη δηαπξαρζεί παξάβαζε ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ αλάπαπζεο γηα θάζε πεξίπησζε (εθηφο απφ ηηο επηηξεπφκελεο 3 θνξέο), φηαλ έρνπλ ιεθζεί ιηγφηεξεο απφ 11 ψξεο. Η δηάξθεηα θαηάιιειεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο (δειαδή κηα πεξίνδνο αλάπαπζεο κε επαξθή δηάξθεηα ε νπνία νινθιεξψλεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο) κπνξεί λα παξαηαζεί ζε δηάξθεηα γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν νδεγφο δελ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ηφζν εκεξήζηα φζν θαη εβδνκαδηαία αλάπαπζε ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο. Πνιιαπιή επάλδξσζε: Ιζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απαζρνιείηαη πιήξσκα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο νδεγψλ. Κάζε νδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νινθιεξψζεη κηα πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 9 σξψλ εληφο ησλ πξψησλ 30 σξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ππεξεζίαο ηνπ κεηά απφ πεξίνδν εβδνκαδηαίαο ή εκεξήζηαο αλάπαπζεο. Γηα λα πιεξνχληαη νη φξνη ηεο ελ ιφγσ παξέθθιηζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν νδεγνί επί ηνπ νρήκαηνο δηαζέζηκνη γηα νδήγεζε εθηφο απφ ηελ πξψηε ψξα (ζσξεπηηθά), θαηά ηελ νπνία έλαο νδεγφο κπνξεί λα νδεγεί κφλνο ηνπ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα επηβαίλνπλ ζην φρεκα νη ίδηνη δχν νδεγνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο (βιέπε γξαθηθή παξάζηαζε). Τπελζχκηζε: Γελ κπνξεί λα ιεθζεί πεξίνδνο αλάπαπζεο ζε θηλνχκελν φρεκα. εκείσζε: Οη θαηαγξαθέο ηνπ ηαρνγξάθνπ (εάλ ηεξνχληαη νξζψο) ζα θαηαδεηθλχνπλ θαηά πφζνλ ν νδεγφο έρεη νδεγήζεη σο κέξνο ελφο πιεξψκαηνο. ηα θχιια θαηαγξαθήο 46

47 αλαινγηθνχ ηαρνγξάθνπ, νη πεξίνδνη δηαζεζηκφηεηαο θαη δηαιεηκκάησλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε θηλνχκελν φρεκα θαη ε ςεθηαθή θαηαγξαθή ζα πεξηιακβάλεη έλαλ δείθηε "πιεξψκαηνο" Οη παξαβηάζεηο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ εμέηαζε θάζε εηθνζηηεηξάσξεο (ή 30σξεο ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιήο επάλδξσζεο) πεξηφδνπ δξαζηεξηφηεηαο θαηαγξαθήο απφ ηελ έλαξμε ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ πεξίνδν εβδνκαδηαίαο ή εκεξήζηαο αλάπαπζεο γηα λα επαιεζεχεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζπλερνχο αλάπαπζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Η δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο πεξηφδνπ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νδεγνχ ππνδεηθλχεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο. Οη αλεπαξθείο πεξίνδνη εκεξήζηαο αλάπαπζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: Όηαλ κηα θαλνληθή πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο (11 ψξεο) κεηψλεηαη (ηζρχεη κφλν εάλ δελ επηηξέπεηαη κεησκέλε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο ) θαηά: έσο θαη 1 ψξα, ζπληζηά παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα αιιά ιηγφηεξν απφ 2,5 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε πεξηζζφηεξν απφ 2,5 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε ε πεξίπησζε πνπ κηα κεησκέλε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο (εάλ επηηξέπεηαη) ή κηα αλάπαπζε πνιιαπιήο επάλδξσζεο κεηψλεηαη θαηά: έσο θαη 1 ψξα, ζπληζηά παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα αιιά ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε Όηαλ ην ηκήκα ησλ 9 σξψλ κηαο θαηαλεκεκέλεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο κεηψλεηαη θαηά: έσο θαη 1 ψξα, ζπληζηά παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα αιιά ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε εκείσζε: Οη δηαθνπέο ηεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ αθαηάιιειε ηελ πεξίνδν αλάπαπζεο (βι. άξζξν 9 παξάγξαθνο 1, γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαθνπεί κηα πεξίνδνο αλάπαπζεο). Καηαλεκεκέλε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο Καλνληθή πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο 47

48 Μεησκέλε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο Ζκέξα νδεγνύ κε ιηγόηεξεο από 24 ώξεο 48

49 Γηαδνρηθέο παξαβάζεηο εκεξήζηαο αλάπαπζεο Σν θείκελν ηνπ άξζξνπ είλαη αζαθέο σο πξνο ην πνπ ηίζεηαη ην ζεκείν εθθίλεζεο, έπεηηα απφ παξάβαζε ησλ απαηηήζεσλ εκεξήζηαο αλάπαπζεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλερνχο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο εκεξήζηαο αλάπαπζεο. Η Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έρεη επηζεκάλεη φηη, φηαλ ηα φξγαλα επηβνιήο έξρνληαη αληηκέησπα κε πεξηφδνπο δξαζηεξηφηεηαο κεηά απφ θαλνληθή πεξίνδν εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη νδεγνί ιακβάλνπλ πεξηφδνπο εκεξήζηαο αλάπαπζεο δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ησλ 7 σξψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηα φξγαλα επηβνιήο λα δηαπηζηψζνπλ ηηο παξαβάζεηο θαη λα επηβάιεη ηηο ζπλαθείο θπξψζεηο, ζα πξέπεη: λα δηαηξνχλ ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηφδνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε «ζεσξεηηθέο», δηαδνρηθέο πεξηφδνπο 24 σξψλ (φπσο επηηξέπεη ην γξάκκα ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ) θαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο ζπλήζεηο θαλφλεο γηα ηηο πεξηφδνπο εκεξήζηαο νδήγεζεο θαη εκεξήζηαο αλάπαπζεο ζε θαζέλα εμ απηψλ ησλ εηθνζηηεηξαψξσλ. Γηα λα είλαη ζπλεπείο κε ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο (βι ), νη 7 ψξεο αλάπαπζεο ζα ζεκαηνδνηνχλ έλα λέν ζεκείν εθθίλεζεο απφ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ ησλ 24 σξψλ. Ωζηφζν, είλαη βέβαην φηη ζα εμαθνινπζνχζε λα ζπληζηά παξαβίαζε ηεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο. Με ηε κέζνδν απηή ζα είλαη πάληα δπλαηή ε αθξηβήο δηαπίζησζε θαη πεξηγξαθή ησλ παξαβηάζεσλ ηεο εκεξήζηαο αλάπαπζεο. Σημείωζη: Οι ζςνέπειερ ηηρ επεξήγηζηρ αςηήρ δεν έσοςν ακόμη εξεηαζηεί πλήπωρ και ωρ εκ ηούηος η μέθοδορ αςηή ακολοςθείηαι με οπιζμένερ επιθςλάξειρ. Καλόλεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο: Ωο πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4, κπνξεί λα λνείηαη κηα θαλνληθή πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 45 σξψλ ή κηα κεησκέλε πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ (αιιά κηθξφηεξεο απφ 45 ψξεο). Έλαο νδεγφο νθείιεη λα αξρίδεη κηα πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ην αξγφηεξν εληφο 144 σξψλ (έμη εηθνζηηεηξάσξα) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηάιιειεο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. ε νπνηεζδήπνηε δχν δηαδνρηθέο «εβδνκάδεο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο» (Γεπηέξα-Κπξηαθή), ν νδεγφο πξέπεη λα ιακβάλεη (ή λα αξρίδεη) είηε: δχν θαλνληθέο πεξηφδνπο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (ηνπιάρηζηνλ 45 σξψλ) ή κηα θαλνληθή πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (ηνπιάρηζηνλ 45 σξψλ) θαη κηα κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ) εκείσζε: Ο αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο απνηειεί ηελ ειάρηζηε απαίηεζε θαη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαη άιιεο θαηάιιειεο πεξίνδνη εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο πέξαλ ηεο ειάρηζηεο απηήο απαίηεζεο. Οη κεηψζεηο ησλ πεξηφδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη ιακβάλνληαο ηε κείσζε ζπγθεληξσηηθά σο πεξίνδν αλάπαπζεο, ζπλδεκέλε κε πεξίνδν αλάπαπζεο ηνπιάρηζηνλ 9 σξώλ πξηλ ην ηέινο ηεο 3εο εβδνκάδαο πνπ έπεηαη ηεο εβδνκάδαο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε κείσζε. Μηα πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο πνπ εθηείλεηαη ζε δχν εβδνκάδεο κπνξεί λα θαηαινγίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν εβδνκάδεο, αιιά φρη θαη ζηηο δχν. Μηα πεξίνδνο αλάπαπζεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο 69 σξψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δχν ζπλερφκελεο πεξίνδνη εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (ζε μερσξηζηέο εβδνκάδεο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξαβηάδεηαη ν θαλφλαο ησλ έμη εηθνζηηεηξαψξσλ (144 ψξεο) πξηλ ή κεηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. 49

50 Ο έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εμεηαζηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 1: Ξεθηλώληαο κε ηελ παιαηόηεξε θαηαγξαθή (δεδνκέλα) πνπ έρεη παξαρζεί, πξνζδηνξίδεη ηηο δεθαπελζήκεξεο πεξηόδνπο αλάπαπζεο ( , ή ) ζην πιαίζην νπνησλδήπνηε δύν δηαδνρηθώλ εβδνκάδσλ. Αλ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί δύν θαηάιιειεο πεξίνδνη εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, απηό ζεκαίλεη όηη έρεη εληνπηζηεί παξάβαζε. 2: Δάλ ππάξρνπλ επαξθείο πεξίνδνη εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, εμαθξηβώλεη όηη δελ παξεκβάιινληαη πεξηζζόηεξα από έμη εηθνζηηεηξάσξα κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ πεξηόδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Δάλ όρη, απηό ππνδειώλεη ηε δηάπξαμε παξάβαζεο. ηε ζπλέρεηα, πεγαίλεη κία εβδνκάδα κπξνζηά θαη αξρίδεη ηνλ ππνινγηζκό εθ λένπ από ην βήκα 1. 3: ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, είλαη δπλαηή κηα ξεαιηζηηθή αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο αληηζηάζκηζεο. Ωζηόζν, θαζ νδόλ νη έιεγρνη απηνύ ηνπ είδνπο έρνπλ πεξηνξηζκέλν εύξνο ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ εγγξαθώλ πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη. εκείσζε: Ο έιεγρνο θαη κόλν όηη ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ θαηάιιεισλ πεξηόδσλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο δελ ππεξβαίλεη ηα έμη εηθνζηηεηξάσξα δελ είλαη επαξθήο. Όηαλ κηα πεξίνδνο αλάπαπζεο έρεη ιεθζεί εληφο κηαο εβδνκάδαο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, αιιά απνδεηθλχεηαη φηη δελ δηαζέηεη επαξθή δηάξθεηα ψζηε λα πιεξνί ηελ απαίηεζε ηνπ θαλνληζκνχ, απηφ ζπληζηά επίζεο παξάβαζε. Η κείσζε κηαο κεησκέλεο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (φηαλ επηηξέπεηαη) θαηά: έσο θαη 2 ψξεο, ζπληζηά παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο αιιά ιηγφηεξν απφ 4 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε πεξηζζφηεξν απφ 4 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε Η κείσζε κηαο θαλνληθήο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαηά: έσο θαη 3 ψξεο, ζπληζηά παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πεξηζζφηεξν απφ 3 ψξεο αιιά ιηγφηεξν απφ 9 ψξεο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε πεξηζζφηεξν απφ 9 ψξεο ζπληζηά πνιχ ζνβαξή παξάβαζε Καηά ηνλ έιεγρν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο αληηζηάζκηζεο, έλαο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηρεηξεί λα εμαθξηβψλεη πφηε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αληηζηάζκηζε γηα ηε κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, ζέηνληαο εξσηήζεηο ζηελ εηαηξεία ή ηνλ νδεγφ. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζνλ ηεξείηαη ν θαλφλαο «ηεο ηξίηεο εβδνκάδαο πνπ έπεηαη θ.ιπ.», ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζε πνηα εβδνκάδα πξνβιέπεηαη ε εβδνκαδηαία αλάπαπζε (βι. 50

51 Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Κφθθηλν, Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 4) Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 2) Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Δξγαζία/ νδήγεζε Κφθθηλν, Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 1) Δξγαζία/ νδήγεζε αλσηέξσ). Η κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ αληηζηάζκηζεο γηα κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαζηζηά αλεπαξθή ηε δεδνκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαη ζπληζηά παξάβαζε. Ο έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ελφο πιεξψκαηνο πεξηζζφηεξσλ νδεγψλ απαηηεί ηελ απφ θνηλνχ εμέηαζε ησλ θαηαγξαθψλ φισλ ησλ νδεγψλ (εάλ είλαη δπλαηφλ) γηα λα επαιεζεπζεί φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξέθθιηζεο απφ ηελ πνιιαπιή επάλδξσζε. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκα κφλν ηα αξρεία ελφο νδεγνχ, είλαη θαη ηφηε δπλαηή κηα πεξηνξηζκέλε επηζεψξεζε κε βάζε ηελ πεξίνδν ησλ 30 σξψλ. Μηα πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο επαξθνχο δηάξθεηαο κπνξεί λα θαηαλεκεζεί ζε θαηάιιειεο πεξηφδνπο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο πνπ αλαηίζεληαη ζε 2 εβδνκάδεο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο π.ρ. κηα εβδνκαδηαία πεξίνδνο ηνπιάρηζηνλ 69 σξψλ άξρηζε κηα Παξαζθεπή ζηηο Ο θαλνληζκφο δελ απαγνξεχεη ηε ιήςε πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο επί πνξζκείνπ ή ζηδεξνδξφκνπ εθφζνλ ν νδεγφο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θιίλε ή θνπθέηα. Απφ ην γεγνλφο φηη ν θαλνληζκφο επηηξέπεη εηδηθά ηε ιήςε κεησκέλεο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (24 σξψλ) ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλν φρεκα, ζπλάγεηαη φηη απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο θαλνληθήο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ζε έλα φρεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ εθαξκφδεηαη ζπαλίσο, δεδνκέλνπ φηη ν θαλνληζκφο δελ απνθιείεη επίζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξνλφκην, ηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θαζψο θαη αληηζηάζκηζε γηα πξνεγνχκελε κεησκέλε πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Παξάδεηγκα αλεπαξθνχο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο: Καηά ηε δεθαπελζήκεξε πεξίνδν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εβδνκάδα 2 θαη ηελ εβδνκάδα 3 ππάξρεη κφλν κία πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Δβδνκάδα 1 Δβδνκάδα 2 Δβδνκάδα 3 Δβδνκάδα σξεο πεξίνδνη 6 24σξεο πεξίνδνη 3 24σξεο πεξίνδνη 51

52 Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Κφθθηλν, εβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 3) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 2) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 1) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δβδνκαδηαία αλάπαπζε Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Κφθθηλν, Δβδνκαδηαία αλάπαπζε Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δξγαζία/ νδήγεζε( ) Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 1) Οξζή πεξίνδνο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Δβδνκάδα 1 Δβδνκάδα 2 Δβδνκάδα 3 Δβδνκάδα σξεο πεξίνδνη 5 24σξεο πεξίνδνη 4 24σξεο πεξίνδνη Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Δβδνκάδα 1 Δβδνκάδα 2 Δβδνκάδα 3 Δβδνκάδα σξεο πεξίνδνη 6 24σξεο πεξίνδνη 3 24σξεο πεξίνδνη 52

53 Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 4) Καη αληηζηάζκηζε ηεο κεησκέλεο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 2 ψξεο Οδήγεζε γηα 3 ψξεο Κφθθηλν, εβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 3) Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Δβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 2) Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 9 ψξεο Οδήγεζε γηα 10 ψξεο Κφθθηλν, εβδνκαδηαία αλάπαπζε (εβδνκάδα 1) Αληηζηάζκηζε εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο: Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Γ Σ Σ Π Π Κ Δβδνκάδα 1 Δβδνκάδα 2 Δβδνκάδα 3 Δβδνκάδα σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 47 ψξεο 6 24σξεο πεξίνδνη Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 43 ψξεο Γεθαπελζήκεξνο ρξφλνο νδήγεζεο: 90 ψξεο 6 24σξεο πεξίνδνη Απφ ηελ εβδνκάδα 1 Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο νδήγεζεο: 37 ψξεο Γεθαπελζήκεξνο ρξφλνο νδήγεζεο: 80 ψξεο Παξαδείγκαηα πνιιαπιήο επάλδξσζεο: ηα παξαδείγκαηα θαησηέξσ δείρλνπλ πηζαλέο θαηαλνκέο δξαζηεξηνηήησλ ησλ νδεγψλ πνπ ελεξγνχλ σο πιεξψκαηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. ηελ πεξίπησζε πνπ απεηθνλίδεηαη θαησηέξσ, ν νδεγφο Α νδεγεί κφλνο γηα 1 ψξα πξηλ ζπλαληεζεί κε ηνλ νδεγφ Β, θάηη πνπ επηηξέπεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιιαπιήο επάλδξσζεο. Οδεγόο Α 53

54 Οδεγόο Β ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν νδεγφο Α εθηεινχζε «άιιε εξγαζία» γηα 3 ½ ψξεο, ζηε ζπλέρεηα άξρηζε λα νδεγεί θαη ζπλάληεζε κία ψξα αξγφηεξα ηνλ νδεγφ Β. Απηφ επηηξέπεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιιαπιήο επάλδξσζεο. Να ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη εάλ ε δηαδξνκή πνιιαπιήο επάλδξσζεο μαλαξρίζεη, ηφηε ν νδεγφο Α δελ κπνξεί λα αξρίζεη ηελ νδήγεζε κέρξη λα νινθιεξψζεη ν νδεγφο Β ηελ εκεξήζηα αλάπαπζή ηνπ. Ο νδεγφο Α κπνξεί λα εθηειεί άιιε εξγαζία γηα 1 ψξα. Οκνίσο, είλαη επίζεο επηηξεπηή ε αθφινπζε θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαίλεηαη πψο έλα φρεκα κπνξνχλ λα ην νδεγνχλ 3 νδεγνί. Μφλν ν νδεγφο Β κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο παξέθθιηζεο πνπ αθνξά ηελ πνιιαπιή επάλδξσζε. εκείσζε: δελ κπνξεί λα ιεθζεί πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο ζε θηλνχκελν φρεκα. 54

55 Ο «θαλφλαο ησλ 12 εηθνζηηεηξάσξσλ» Σν άξζξν 8 παξάγξαθνο 6α ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1073/2009 γηα λα ζπκπεξηιάβεη κηα παξέθθιηζε γηα ηνπο νδεγνχο πνπ εθηεινχλ κία θαη κφλε δηεζλή δηαδξνκή βάζεη ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα αλαβάιινπλ ηελ πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ηνπο έσο ην ηέινο ηνπ 12νπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Δπίζεο, ν νδεγφο νθείιεη λα ιακβάλεη κηα θαλνληθή πεξίνδν αλάπαπζεο δηάξθεηαο 45 σξψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδξνκήο, επηπιένλ ηεο απαίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπιάρηζηνλ κίαο θαλνληθήο θαη κίαο κεησκέλεο πεξηφδνπ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο αιιεπάιιεια θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, δειαδή νπζηαζηηθά 69 ψξεο. Πξφθεηηαη γηα παξέθθιηζε απφ ηηο απαηηήζεηο γηα θαλνληθή πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (άξζξν 8 παξάγξαθνο 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006). Πξνθεηκέλνπ ν νδεγφο λα δηθαηνχηαη λα αλαβάιεη ηελ εβδνκαδηαία αλάπαπζε πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ, ν νδεγφο θαιείηαη λα ιάβεη κηα θαλνληθή πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 6 θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηπρφλ παξαβάζεηο ζα ζπληζηνχλ παξαβάζεηο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο Δπείγνπζα δηαθνπή ησλ πεξηφδσλ αλάπαπζεο Καηά θαλφλα, κηα δηαθεθνκκέλε πεξίνδνο εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ζπληζηά παξάβαζε (εθηφο απφ ηνλ θαλφλα ηνπ «πνξζκείνπ»). ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ή κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο αζηπλνκίαο ή άιιεο αξρήο, είλαη απνδεθηφ γηα έλαλ νδεγφ λα δηαθφςεη πεξίνδν αλάπαπζήο ηνπ γηα ιίγα ιεπηά, ψζηε λα επαλαηνπνζεηήζεη ή λα κεηαθέξεη ην φρεκά ηνπ (βι. παξάξηεκα, επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε αξηζ. 3). Η δηαθνπή ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη, εάλ είλαη απαξαίηεην δηα ρεηξφο, θαη λα θέξεη επηζεκείσζε απφ ηελ θαζνδεγνχζα αξρή. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη παξάβαζε. 55

56 2.2.9 Άξζξν Κείκελν 1. Καηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 8, φηαλ ν νδεγφο ζπλνδεχεη φρεκα πνπ κεηαθέξεηαη κε πνξζκείν ή ζηδεξφδξνκν, θαη ιακβάλεη θαλνληθή πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο, ε πεξίνδνο απηή κπνξεί λα δηαθφπηεηαη δχν κφλνλ θνξέο απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηε κία ψξα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θαλνληθήο εκεξήζηαο αλάπαπζεο, ν νδεγφο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θιίλε ή θνπθέηα. 2. Κάζε ρξφλνο ν νπνίνο θαηαλαιψλεηαη απφ νδεγφ γηα λα κεηαβεί ζηνλ ηφπν φπνπ ζα αλαιάβεη έλα φρεκα πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή γηα λα επηζηξέςεη απφ ηνλ ηφπν απηφλ, θαη ην νπνίν δελ βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ νδεγνχ ή ζηελ έδξα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνδφηε ηελ νπνία έρεη θαλνληθά σο βάζε ν νδεγφο, δελ ππνινγίδεηαη σο αλάπαπζε ή σο δηάιεηκκα, εθηφο εάλ ν νδεγφο βξίζθεηαη ζε πνξζκείν ή ηξέλν θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θιίλε ή θνπθέηα. 3. Κάζε ρξφλνο ν νπνίνο θαηαλαιψλεηαη απφ νδεγφ νρήκαηνο νδεγψληαο φρεκα πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πξνο ή απφ έλα φρεκα πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ην νπνίν δελ βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ νδεγνχ ή ζηελ έδξα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνδφηε ηελ νπνία έρεη θαλνληθά σο βάζε ν νδεγφο, ππνινγίδεηαη σο «άιιε εξγαζία» Παξαβάζεηο Αλεπαξθήο εκεξήζηα αλάπαπζε Αδπλακία ηήξεζεο αξρείνπ Έιεγρνη θαζ νδφλ 1. Η παξέθθιηζε απηή επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ λα δηαθφπηεη ηελ θαλνληθή πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο (11 ψξεο ή 3+9 ψξεο) δύν θνξέο θαη αλψηαην φξην φηαλ ζπλνδεχεη φρεκα ζε ζηδεξφδξνκν ή πνξζκείν. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε 1 ψξα. 2. Καηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο κηαο ηέηνηαο θαηαλεκεκέλεο πεξηφδνπ αλάπαπζεο, ν νδεγφο πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε θιίλε ή θνπθέηα. 3. Γηα λα ειέγμεηε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξέθθιηζεο απηήο, πξνζδηνξίζηε ηελ πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο πνπ δηαθφπηεηαη θαη ειέγμηε φηη ε ζσξεπηηθή δηάξθεηά ηεο δελ ππεξβαίλεη ηε 1 ψξα θαη φηη ηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ 56

57 δηαθεθνκκέλσλ πεξηφδσλ εκεξήζηαο αλάπαπζεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ απφ θνηλνχ κηα θαλνληθή πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο. Οη ειεγθηέο πξέπεη επίζεο λα δεηνχλ ηελ πξνζθφκηζε ζηδεξνδξνκηθνχ ή αθηνπιντθνχ εηζηηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επαιήζεπζε ηεο παξέθθιηζεο, αλ θαη νη ειεγθηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φηη δελ εθδίδνληαη πάληα εηζηηήξηα απφ ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο πνξζκείσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη φξνη απηνί έρεη δηαπξαρζεί παξαβίαζε ηεο πεξηφδνπ εκεξήζηαο αλάπαπζεο (βι. άξζξν 8) θαη ε παξαβίαζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη λα ιεθζεί θαηάιιειε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο. (Βι. επίζεο παξάξηεκα, επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε αξηζ. 6) Αθνινπζεί παξάδεηγκα ζην νπνίν θαίλεηαη πψο δηαθφπηεηαη κηα θαλνληθή πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο γηα ηελ επηβίβαζε ζε πινίν θαη ηελ απνβίβαζε απφ απηφ θαη γίλεηαη ρξήζε ηεο παξέθθιηζεο απηήο: εκείσζε: Η νδήγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο δηαθνπήο δελ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, λα ζπλππνινγηζηεί ζηελ πεξίνδν εκεξήζηαο νδήγεζεο πνπ ηζρχεη πξηλ θαη κεηά ηελ δηαθεθνκκέλε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο, ελψ πξνζκεηξάηαη ζηα εβδνκαδηαία θαη δεθαπελζήκεξα φξηα νδήγεζεο. Η αληηζηάζκηζε γηα πεξίνδν εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ. Παξαθάησ: Γηαθνπή (ζε πνξζκείν) κηαο θαηαλεκεκέλεο πεξηφδνπ αλάπαπζεο: εκείσζε: Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηέηνηεο δηαθνπέο δελ είλαη επηηξεπηέο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πεξίνδνο εκεξήζηαο αλάπαπζεο 9 σξψλ ιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα δηαδξνκήο κε πνιιαπιή επάλδξσζε. Γηα ηε ρξήζε ηεο παξέθθιηζεο απηήο, νη νδεγνί πνιιαπιήο επάλδξσζεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαλνληθή πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 11 σξψλ. 57

58 4. Έλαο νδεγφο πνπ κεηαβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, εθηφο απφ ηελ έδξα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνδφηε, ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη ζε απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη θαη λα νδεγήζεη φρεκα εμνπιηζκέλν κε ηαρνγξάθν, εθπιεξψλεη ππνρξέσζε έλαληη ηνπ εξγνδφηε ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη ειεχζεξα ηνλ ρξφλν ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε θνξά πνπ ν νδεγφο κεηαθηλείηαη πξνο ή απφ ηφπν πνπ δελ είλαη ν ηφπνο δηακνλήο ηνπ ή ε έδξα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνδφηε θαη φπνπ ν νδεγφο αλαιακβάλεη ή εγθαηαιείπεη φρεκα πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν εξγνδφηεο έδσζε νδεγίεο γηα ην πφηε θαη πψο λα ηαμηδέςεη ή εάλ ε απφθαζε απηή ειήθζε απφ ηνλ νδεγφ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη σο «άιιε εξγαζία» (ΓΔΔ ππφζεζε 124/09). 9 ). Δπίζεο, θάζε ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ νδεγφ πνπ νδεγεί φρεκα πνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο πξνο ή απφ ηφπν πνπ δελ απνηειεί ηε ζπλήζε έδξα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνδφηε ηνπ ή ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ νδεγνχ, ζηνλ νπνίν ν νδεγφο αλακέλεηαη λα αλαιάβεη ή λα εγθαηαιείςεη φρεκα πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη σο «άιιε εξγαζία». (Βι. επίζεο παξάξηεκα, επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε αξηζ. 2) 5. Θεσξεηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο νδεγφο πνπ νινθιεξψλεη ηελ εξγάζηκε εκέξα ηνπ καθξηά απφ ηνλ ζπλήζε ηφπν εξγαζίαο ηνπ δελ κπνξεί λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ εξγαζία, φπσο ε νδήγεζε πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, ρσξίο λα θαηαγξάςεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, δηφηη δηαπξάηηεη ελδερνκέλσο παξάβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππφλνηα εθηέιεζεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο λα έρεη θαηαγξαθεί, ηφηε ν νδεγφο ζα πξέπεη λα εξσηεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη ηηο αθξηβείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. 58

59 Δγγξαθέο πνπ δείρλνπλ φηη έλαο νδεγφο έρεη νινθιεξψζεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζε έλαλ ηφπν θαη ηα έρεη αλαιάβεη εθ λένπ ηελ επφκελε εκέξα ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ αδπλακία θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ. ηνπο νδεγνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ελφο νρήκαηνο καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ή ζπλήζνπο απαζρφιεζήο ηνπο ζα πξέπεη λα ηίζεληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηε ζπιινγή ηνπ νρήκαηνο κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί εάλ ν νδεγφο έρεη παξαιείςεη λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Η παξάιεηςε θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ ζνβαξή παξάβαζε. 59

60 Άξζξν Κείκελν 1. Η επηρείξεζε κεηαθνξψλ δελ ακείβεη ηνπο νδεγνχο πνπ απαζρνιεί ή δηαζέηεη, αθφκε θαη εάλ νη ακνηβέο έρνπλ ηε κνξθή επηδφκαηνο ή κηζζνινγηθήο αχμεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαλπφκελεο απνζηάζεηο ή/θαη κε ηνλ φγθν ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, εάλ νη ακνηβέο απηέο είλαη ηέηνηαο θχζεσο ψζηε λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νδηθή αζθάιεηα ή/θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 2. Η επηρείξεζε κεηαθνξψλ νξγαλψλεη ηελ εξγαζία ησλ νδεγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαηά ηξφπν ψζηε νη νδεγνί λα κπνξνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 θαζψο θαη κε ην θεθάιαην II ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Η επηρείξεζε κεηαθνξψλ δίδεη θαηάιιειεο νδεγίεο ζηνλ νδεγφ θαη δηελεξγεί ηαθηηθνχο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 θαζψο θαη ηνπ θεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 3. Η επηρείξεζε κεηαθνξψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ νδεγνχο ηεο επηρείξεζεο, αθφκε θαη φηαλ ε παξάβαζε έρεη δηαπξαρζεί ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζεσξνχλ εμ νινθιήξνπ ππεχζπλεο ηηο επηρεηξήζεηο, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα εμαξηνχλ ηελ ελ ιφγσ επζχλε απφ ηελ παξάβαζε, εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2. Τα θξάηε κέιε δχλαληαη λα εμεηάδνπλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ ελδέρεηαη λα απνδεηθλχεη φηη ε επηρείξεζε κεηαθνξψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα ηε δηαπξαρζείζα παξάβαζε. 4. Οη επηρεηξήζεηο, νη απνζηνιείο, νη κεηαθνξείο θνξηίσλ, νη δηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ, νη εξγνιάβνη, νη ππεξγνιάβνη θαη ηα γξαθεία απαζρφιεζεο νδεγψλ εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπκβαηηθψο ζπκθσλνχκελα σξάξηα δξνκνινγίσλ πιεξνχλ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 5. α) Δπηρείξεζε κεηαθνξψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΒ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ: i) εμαζθαιίδεη φηη φια ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηειεθνξηψλνληαη απφ ηε κνλάδα επί ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ θάξηα νδεγνχ κε ηε ζπρλφηεηα πνπ νξίδεη ην θξάηνο κέινο. Δπίζεο, ε επηρείξεζε κεηαθνξψλ ηειεθνξηψλεη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ζπρλφηεξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηειεθνξηψλνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο ii) εμαζθαιίδεη φηη φια ηα δεδνκέλα πνπ ηειεθνξηψλνληαη απφ ηε κνλάδα ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ θάξηα ηνπ νδεγνχ θπιάζζνληαη επί ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ επηζεσξεηή, ηα δεδνκέλα απηά πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα, είηε απεπζείαο είηε εμ απνζηάζεσο, απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο β) γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε "ηειεθφξησζε" εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα ΙΒ θεθάιαην Ι ζηνηρείν ηζ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 γ) ε κέγηζηε πεξίνδνο εληφο ηεο νπνίαο ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηειεθνξηψλνληαη δπλάκεη ηνπ ζηνηρείνπ α) ζεκείν i) απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 24 παξάγξαθνο 2. 60

61 Παξαβάζεηο Παξαβάζεηο ηεο επηρείξεζεο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο εμαζθάιηζεο δεδνκέλσλ ηαρνγξάθνπ Έιεγρνη θαζ νδφλ Σν άξζξν απηφ αλαζέηεη ηελ επζχλε ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη παξαβάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 1.2 θαη 4 δελ κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ ή λα δηεξεπλεζνχλ κε ξεαιηζηηθφ θαη νξζφ ηξφπν θαηά ηνπο θαζ νδφλ ειέγρνπο θαη είλαη πξνηηκφηεξν λα δηεξεπλψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπνπ είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Όηαλ ππάξρνπλ ππνςίεο γηα δηεπξπκέλε ελνρή ζε ζρέζε κε δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο, θαιή πξαθηηθή ζπληζηά ε δηαβίβαζε θάζε ζπγθεληξσζείζαο πιεξνθνξίαο ζηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ θξάηνπο κέινο «πξνέιεπζεο». Όζνλ αθνξά ηελ παξάβαζε πνπ δηαηππψλεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 («επζχλε επηρείξεζεο»), επηβάιιεηαη ε παξαπνκπή ζηελ εζληθή λνκνζεζία θάζε θξάηνπο κέινπο. Δίλαη πηζαλφ ε εζληθή λνκνζεζία λα επηβάιιεη πξαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε δπλαηφηεηα ελφο θνξέα εθαξκνγήο λα δηψθεη αιινδαπή νληφηεηα γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θαλνληζηηθψλ παξαβάζεσλ. Δληνχηνηο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηνπο θαζ νδφλ ειέγρνπο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ην θξάηνο κέινο, φζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξήδνπλ επηζεψξεζεο. Η παξάβαζε πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο λα ηειεθνξηψλεη θαη λα δηαζθαιίδεη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα θαη, σο εθ ηνχηνπ, αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηηο επηζεσξήζεηο εηαηξεηψλ. 61

62 Άξζξν Κείκελν Κάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα εθαξκφδεη κεγαιχηεξα θαηψηαηα φξηα γηα ηα δηαιείκκαηα θαη ηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο ή κηθξφηεξα αλψηαηα φξηα γηα ηε δηάξθεηα νδήγεζεο απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 6 έσο θαη 9, γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη εμ νινθιήξνπ εληφο ηεο επηθξαηείαο ηνπ. Σην πιαίζην απηφ, ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αληίζηνηρεο ζπιινγηθέο ή άιιεο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ψζηφζν, ν παξψλ θαλνληζκφο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα ηνπο νδεγνχο πνπ εθηεινχλ δηεζλείο κεηαθνξέο Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Δλψ ηα επηκέξνπο θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ απζηεξφηεξα φξηα απφ απηά πνπ επηβάιινληαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, νη θαλνληζκνί (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 θαη (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο δηεζλείο δηαδξνκέο. Οη ηππηθνί έιεγρνη πξέπεη λα εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ζηνπο νδεγνχο/νρήκαηα πνπ εθηεινχλ δηεζλείο δηαδξνκέο. Οη έιεγρνη επηβνιήο ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ζεζπίζεη απζηεξφηεξν θαζεζηψο γηα ηηο εζληθέο δηαδξνκέο ζα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο εζληθή λνκνζεζία. 62

63 Άξζξν Κείκελν Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε νδηθή αζθάιεηα θαη γηα λα κπνξέζεη λα θζάζεη ζε θαηάιιειν ηφπν ζηάζκεπζεο, ν νδεγφο κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηα άξζξα 6 έσο 9 εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ, ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ θνξηίνπ ηνπ. Ο νδεγφο αλαθέξεη ηνλ ιφγν ηεο παξέθθιηζεο ρεηξνγξάθσο ζην θχιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπζθεπήο ειέγρνπ ή ζε εθηππσκέλν αληίγξαθν απφ ηε ζπζθεπή ειέγρνπ ή ζην πξφγξακκα ππεξεζίαο ην αξγφηεξν θαηά ηελ άθημή ηνπ ζηνλ θαηάιιειν ηφπν ζηάζκεπζεο Παξαβάζεηο Κακία (κνινλφηη κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία) εάλ φκσο ε εμαίξεζε δελ εθαξκφδεηαη ζσζηά απφ ηνλ νδεγφ, ηφηε πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν δηάπξαμεο παξάβαζεο ζε ζρέζε κε ηα άξζξα 6 έσο Έιεγρνη θαζ νδφλ Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε νδηθή αζθάιεηα θαη γηα λα κπνξέζεη λα θζάζεη ζε θαηάιιειν ηφπν ζηάζκεπζεο, ν νδεγφο κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαηψλ), ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ θνξηίνπ ηνπ. Οη νδεγνί πξέπεη λα επηζεκαίλνπλ ηελ αηηία ηεο αλαρψξεζεο ζην πίζσ κέξνο ησλ θχιισλ θαηαγξαθήο ηνπ ηαρνγξάθνπ ηνπο (εάλ ρξεζηκνπνηνχλ αλαινγηθέο θαηαγξαθέο) ή ζε εθηππσκέλν αληίγξαθν ή πξνζσξηλφ θχιιν (εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθφ ηαρνγξάθν), ην αξγφηεξν κέρξη λα θζάζνπλ ζε θαηάιιειν ηφπν ζηάζκεπζεο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C-235/94 10, ε εμαίξεζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αδπλακία ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ψξεο νδήγεζεο αλαθχπηεη απξφβιεπηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδξνκήο. Με άιια ιφγηα, δελ επηηξέπνληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη φηαλ πξνθχπηεη έλα απξφβιεπην ζπκβάλ, ελαπφθεηηαη ζηνλ νδεγφ λα απνθαζίζεη θαηά πφζνλ είλαη απαξαίηεηε ε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο. Καηά ηελ απφθαζή ηνπ απηή, ν νδεγφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηαδξνκήο. Οη ειεγθηέο πξέπεη: λα επαιεζεχνπλ ηελ αθξηβή θχζε ηνπ ζπκβάληνο πνπ ψζεζε ηνλ νδεγφ λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Να γλσξίδνπλ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε αξηζ. 1. λα ειέγρνπλ ηηο θαηαγξαθέο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο εμαίξεζεο. λα ειέγρνπλ φηη ε εμαίξεζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε κεηάβαζε ζε θαηάιιειν ζεκείν ζηάζκεπζεο. Σεκείσζε: δελ πξφθεηηαη γηα ελ ιεπθψ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδξνκήο. Ψζηφζν, νη εμεηαζηέο ζα πξέπεη 63

64 επίζεο λα ιακβάλνπλ ππφςε φηη θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ ειέγρνπ ελδέρεηαη ν νδεγφο λα κελ έρεη θζάζεη ζε θαηάιιειν ηφπν ζηάζκεπζεο θαη επνκέλσο ελδέρεηαη λα κελ έρεη επηζεκαλζεί ε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κηα ηέηνηα παξάιεηςε δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο παξάβαζε. λα ειέγρνπλ θαηά πφζνλ ν ηφπνο ζηάζκεπζεο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ν πξψηνο θαηάιιεινο ηφπνο πνπ εληφπηζε ζηε δηαδξνκή ηνπ. λα ειέγρνπλ γηα ηπρφλ ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηεο εμαίξεζεο αλαηξέρνληαο ζε πξνεγνχκελεο θαηαγξαθέο. Δάλ ε ελ ιφγσ εμαίξεζε πξνβάιιεηαη εζθαικέλα, λα ειέγρνπλ γηα ηελ χπαξμε ησλ παξαβάζεσλ ησλ άξζξσλ 6 έσο 9. 64

65 Άξζξν Κείκελν 1. Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγνληαη νη ζηφρνη ηνπ άξζξνπ 1, θάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα ρνξεγεί εμαηξέζεηο απφ ηα άξζξα 5 έσο 9 θαη λα θαζηζηά ηηο εμαηξέζεηο απηέο αληηθείκελν κεκνλσκέλσλ πξνυπνζέζεσλ ζην έδαθφο ηνπ ή θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θξαηψλ, ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο, ζηηο κεηαθνξέο κε ηα εμήο νρήκαηα: α) νρήκαηα πνπ αλήθνπλ ή κηζζψλνληαη ρσξίο νδεγφ απφ δεκφζηεο αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε νδηθψλ κεηαθνξψλ νη νπνίεο δελ αληαγσλίδνληαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ β) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή κηζζψλνληαη ρσξίο νδεγφ απφ γεσξγηθέο, δελδξνθεπεπηηθέο, δαζνθνκηθέο, θηελνηξνθηθέο ή αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζην πιαίζην ηεο νηθείαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε αθηίλα έσο 100 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε βάζε ηεο επηρείξεζεο γ) γεσξγηθνχο θαη δαζηθνχο ειθπζηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γεσξγηθέο ή δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε αθηίλα έσο 100 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε βάζε ηεο επηρείξεζεο, ζηελ νπνία αλήθεη ην φρεκα ή ε νπνία ελνηθηάδεη ή κηζζψλεη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ην φρεκα δ) νρήκαηα ή ζπλδπαζκφο νρεκάησλ κε κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 7,5 ηφλνπο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη: - απφ θνξείο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 ηεο νδεγίαο 97/67/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1997, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θνηλνηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ [11], γηα ηελ παξάδνζε αληηθεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, ή - γηα λα κεηαθέξνπλ πιηθά, εμνπιηζκφ ή κεραλήκαηα πξνο ρξήζε απφ ηνλ νδεγφ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Τα νρήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ ζε αθηίλα 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε βάζε ηεο επηρείξεζεο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε νδήγεζε ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ δελ απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ νδεγνχ ε) νρήκαηα πνπ θπθινθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε λεζηά επηθάλεηαο θάησ ησλ 2300 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ θαη κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα κε γέθπξα, δηάβαζε ή ζήξαγγα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νρήκαηα κε θηλεηήξα ζη) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζε αθηίλα 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε βάζε ηεο επηρείξεζεο θαη θηλνχληαη κε θπζηθφ αέξην ή πγξαέξην ή ειεθηξηζκφ, ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο ησλ νπνίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάξνπο ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ, δελ ππεξβαίλεη ηνπο 7,5 ηφλνπο δ) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα καζήκαηα θαη εμεηάζεηο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο νδήγεζεο ή πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επαγγεικαηηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ ε) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο απνρεηεχζεσλ, αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, χδξεπζεο, ζπληήξεζεο ησλ δηθηχσλ αεξίνπ θαη ειεθηξηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαη νίθνλ ζπιινγήο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη δηάζεζεο απηψλ, θαζψο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηειέγξαθνπ θαη ηειεθσλίαο, ξαδηνθσληθήο θαη ηειενπηηθήο εθπνκπήο θαη αλίρλεπζεο ξαδηνηειενπηηθψλ πνκπψλ ή δεθηψλ ζ) νρήκαηα κε 10 έσο 17 ζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηε κε επαγγεικαηηθή κεηαθνξά επηβαηψλ η) εηδηθά νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηζίξθσλ ή παλεγπξηψλ 65

66 ηα) νρήκαηα κε εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα θηλεηά πξνγξάκκαηα, πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη ε ρξήζε ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φηαλ είλαη ζηαζκεπκέλα ηβ) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή γάιαθηνο απφ αγξνθηήκαηα θαη ηελ επηζηξνθή ζηα αγξνθηήκαηα ησλ δνρείσλ γάιαθηνο ή ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ ηγ) εηδηθά νρήκαηα κεηαθνξάο ρξεκάησλ ή/θαη ηηκαιθψλ ηδ) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά δσηθψλ απνβιήησλ ή ζθαγίσλ πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ηε) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε νδνχο εληφο εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθψλ ζηαζκψλ, φπσο είλαη νη ιηκέλεο, νη ιηκέλεο γηα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη νη ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί ηζη) νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά δψλησλ δψσλ απφ αγξνθηήκαηα ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη αληηζηξφθσο ή απφ αγνξέο πξνο ηνπηθά ζθαγεία ζε αθηίλα έσο 50 ρηιηνκέηξσλ. 2. Τα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ ρνξεγνχλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα άιια θξάηε κέιε. 3. Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαθπβεχνληαη νη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 θαη παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία ζηνπο νδεγνχο, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Δπηηξνπήο, λα παξαρσξνχλ, γηα ηελ επηθξάηεηά ηνπο, ήζζνλεο εμαηξέζεηο απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ γηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο κε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θαηψηεξε απφ πέληε θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: - γηα εζσηεξηθέο ηαθηηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ, εθφζνλ ην σξάξηφ ηνπο έρεη επηβεβαησζεί απφ ηηο αξρέο, γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα επηηξέπνληαη κφλνλ εμαηξέζεηο φζνλ αθνξά ηα δηαιείκκαηα, θαη - γηα εζσηεξηθέο νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ, είηε πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε επί κηζζψζεη ή επ ακνηβή, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ εληαία αγνξά θαη είλαη αλαγθαίεο γηα λα δηαηεξεζνχλ νξηζκέλνη βηνκεραληθνί θιάδνη ζην ζρεηηθφ έδαθνο θαη εθφζνλ νη δηαηάμεηο γηα εμαίξεζε απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ πξνβιέπνπλ πεξηνξηζκφ ζε αθηίλα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 100 ρηιηφκεηξα. Η νδηθή κεηαθνξά δπλάκεη ηεο ελ ιφγσ εμαίξεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαδξνκή ζε πεξηνρή κε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ίζε ή αλψηεξε απφ πέληε θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν κφλνλ γηα λα ηειεηψζεη ή λα αξρίζεη ην ηαμίδη. Ο ραξαθηήξαο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη αλαινγηθά Παξαβάζεηο Κακία, εάλ εθαξκφδεηαη νξζψο ε εμαίξεζε Έιεγρνη θαζ νδφλ Οη ειεγθηέο πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηε ρξήζε ηεο εμαίξεζεο απηήο εμαθξηβψλνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδξνκήο, ηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο, ηε θχζε ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νρήκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξηίνπ κέζσ ζπλελλφεζεο κε ηνλ νδεγφ. Τπελζπκίδεηαη φηη ην άξζξν απηφ ρνξεγεί εμαηξέζεηο κφλν απφ ηα άξζξα 5 έσο 9. Σεκείσζε: Η αληίζηνηρε εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε γηα ηνπνζέηεζε (θαη ρξήζε) ηαρνγξάθνπ πεξηέρεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85. Οη ειεγθηέο πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ φηη ν νδεγφο ή ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα κελ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηζρχεη ζπγθεθξηκέλε εμαίξεζε θαη λα επηρεηξεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 516/2006 θ.ιπ., ελψ ηζρχνπλ άιινη θαλφλεο. 66

67 Πξφθεηηαη γηα ηηο εζληθέο παξεθθιίζεηο νη νπνίεο δηαθέξνπλ αλά θξάηνο κέινο θαη ηζρχνπλ ζπρλά κφλν εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, κνινλφηη ελδέρεηαη λα έρεη ζπλαθζεί ηνπηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ ε νπνία επηηξέπεη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε (π.ρ. Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη Ιξιαλδία). Αλαηξέμηε ζηελ εγρψξηα λνκνζεζία γηα πεξαηηέξσ θαζνδήγεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ησλ παξεθθιίζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη σο άιιε εξγαζία, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νδήγεζε πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Η εζθαικέλε εθαξκνγή παξέθθιηζεο απφ νδεγφ πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε ιεπηνκεξή επηζεψξεζε κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ) 561/2006 θαη (ΔΟΚ) 3821/85. Όηαλ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε επαιήζεπζε κηαο ηζρπξηδφκελεο παξέθθιηζεο, ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο ΔΔ: πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε έλαλ νξηζηηθφ θαηάινγν ησλ εζληθψλ παξεθθιίζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε θξάηνο κέινο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ηηο γλσξίδνπλ φηαλ δηελεξγνχλ θαζ νδφλ ειέγρνπο. 67

68 Άξζξν Κείκελν 1. Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγνληαη νη ζηφρνη ηνπ άξζξνπ 1, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ, κεηά απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο, λα ρνξεγνχλ εμαηξέζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 6 έσο 9 γηα κεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. 2. Σε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ πξνζσξηλή εμαίξεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή. 3. Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηα άιια θξάηε κέιε γηα θάζε εμαίξεζε πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Ο θαλνληζκφο επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε (θαηφπηλ αηηήκαηνο πξνο ηελ Δπηηξνπή) λα ακβιχλνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ζπκκφξθσζε κε ηα φξηα νδήγεζεο πνπ επηβάιινληαη ζηα άξζξα 6 έσο 9. Οκνίσο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο ή θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. (π.ρ. αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ αλαζηάησζε ή επηδεκία αθζψδνπο ππξεηνχ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην) θαη λα ρνξεγνχλ πξνζσξηλέο εμαηξέζεηο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη 30 εκέξεο, κε παξάιιειε γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή. Δλψ θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο νη ειεγθηέο είλαη πηζαλφ λα γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε κηαο ηέηνηαο ειαζηηθφηεηαο, ζα πξέπεη, σζηφζν, λα ιακβάλνπλ ππφςε ην ελδερφκελν λα έρεη εθαξκνζηεί κηα ηέηνηα ειαζηηθφηεηα αθφκε θαη φηαλ ειέγρνπλ ηηο θαηαγξαθέο ζε ρξνληθφ ζεκείν κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκβάληνο. Όηαλ έλαο νδεγφο ηζρπξίδεηαη φηη νη παξαβηάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ δελ ζπληζηνχζαλ παξαβάζεηο, αιιά ήηαλ εγθεθξηκέλεο ράξηλ ηεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ θαλνληζκνχ, πξέπεη λα δεηείηαη απφ ηνλ νδεγφ αληίγξαθν ηεο άδεηαο. Δάλ δελ κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί ηέηνην αληίγξαθν, ηφηε ε επαιήζεπζε πξέπεη λα δεηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη γλψζε θάζε ηέηνηαο άδεηαο. Δλεκεξσκέλνο θαηάινγνο βξίζθεηαη ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα: Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κηα ειαζηηθφηεηα ηνπ θαλνληζκνχ πνπ ηζρχεη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη ε αξκφδηα αξρή ηελ έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ειεγθηέο. Δπνκέλσο νη ειαζηηθφηεξεο απαηηήζεηο αθνξνχλ άιια θξάηε κέιε κφλν φηαλ ν νδεγφο εηζέξρεηαη ελ ζπλερεία ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη πξνζθνκίδεη πξνο έιεγρν θαηαγξαθέο πνπ πεξηέρνπλ 68

69 θαηαθαλείο παξαβάζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη επνκέλσο λα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ηζρπξηδφκελεο ειαζηηθφηεηαο θαη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηβεβαίσζε ηφηε ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα άξζξα 6 έσο Άξζξν Κείκελν Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη νδεγνί ησλ νρεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ζηνηρείν α) θαιχπηνληαη απφ εζληθνχο θαλφλεο νη νπνίνη παξέρνπλ επαξθή πξνζηαζία φζνλ αθνξά ηνπο επηηξεπφκελνπο ρξφλνπο νδήγεζεο θαζψο θαη ηα δηαιείκκαηα θαη ηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο πνπ επηβάιινληαη Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ Σν άξζξν απηφ απαηηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε θαη ηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ζηνηρείν α). Οη θαλφλεο απηνί άπηνληαη απνθιεηζηηθά εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. 69

70 2.16 Άξζξν Κείκελν 1. Όηαλ ην φρεκα δελ είλαη εθνδηαζκέλν κε ζπζθεπή ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85, νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα: α) ηαθηηθέο εζληθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ θαη β) ηαθηηθέο δηεζλείο κεηαθνξέο επηβαηψλ, κεηαμχ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 50 ρηιηνκέηξσλ θαη επζεία γξακκή απφ ηα ζχλνξα κεηαμχ δχν θξαηψλ κειψλ θαη γηα δηαδξνκέο ην κήθνο ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 100 ρηιηφκεηξα. 2. Η επηρείξεζε θαηαξηίδεη πίλαθα δξνκνινγίσλ θαη πξφγξακκα ππεξεζίαο, ηα νπνία πεξηέρνπλ, γηα θάζε νδεγφ, ην φλνκα, ηε βάζε ηνπ νδεγνχ, θαζψο θαη ην πξνθαζνξηζκέλν σξάξην γηα ηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο νδήγεζεο, άιιεο εξγαζίαο, δηαιεηκκάησλ θαη δηαζεζηκφηεηαο. Κάζε νδεγφο πνπ εθηειεί ππεξεζία ηεο παξαγξάθνπ 1 θέξεη καδί ηνπ απφζπαζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζίαο θαη αληίγξαθν ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ. 3. Τν πξφγξακκα ππεξεζίαο: α) πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ηηο 28 πξνεγνχκελεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα β) ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο επηρείξεζεο κεηαθνξψλ ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ γ) θπιάζζεηαη απφ ηελ επηρείξεζε κεηαθνξψλ επί έλα έηνο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη. Η επηρείξεζε κεηαθνξψλ ρνξεγεί απφζπαζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζίαο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νδεγνχο θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο θαη δ) ζπληάζζεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν επηζεσξεηή θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ. εκεηώζεηο Σν άξζξν 16 έπαπζε λα ηζρχεη απφ ηελ 31/12/2007 (βι. άξζξν 26 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 561/2006 ην νπνίν ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 3 ηνπ 3821/85) Άξζξα 17, 18 Σα άξζξα απηά δελ εμεηάδνληαη ελ πξνθεηκέλσ εθφζνλ δελ έρνπλ θακία ζπλάθεηα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο θαζ νδφλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 70

71 Άξζξν Κείκελν 1. Τα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα ηηο παξαβηάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 θαη ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπο. Οη θπξψζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο, απνηξεπηηθέο θαη λα κελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο. Κακία παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 δελ ππφθεηηαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο θπξψζεηο ή δηαδηθαζίεο. Τα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ηα ελ ιφγσ κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο πεξί θπξψζεσλ έσο ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 29 δεχηεξν εδάθην. Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη αλαιφγσο ηα θξάηε κέιε. 2. Έλα θξάηνο κέινο επηηξέπεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα επηβάιινπλ θχξσζε ζε επηρείξεζε ή/θαη ζε νδεγφ γηα παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ θαη γηα ηελ νπνία δελ έρεη ήδε επηβιεζεί θχξσζε, αθφκε θαη φηαλ ε παξάβαζε έρεη δηαπξαρζεί ζηελ επηθξάηεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο. Καη εμαίξεζε, φηαλ δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε: ε νπνία δελ δηεπξάρζε ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο, θαη ε νπνία δηεπξάρζε απφ επηρείξεζε ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα ή απφ νδεγφ ηνπ νπνίνπ ν ηφπνο απαζρφιεζεο είλαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα, έλα θξάηνο κέινο δχλαηαη, κέρξη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009, αληί λα επηβάιεη θχξσζε, λα θνηλνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο παξάβαζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε ή φπνπ έρεη ηνλ ηφπν απαζρφιεζήο ηνπ ν νδεγφο. 3. Όηαλ έλα θξάηνο κέινο θηλεί δηαδηθαζία ή επηβάιιεη θπξψζεηο γηα ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε, παξέρεη ζηνλ νδεγφ ηηο νθεηιφκελεο απνδείμεηο γξαπηψο. 4. Τα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη εθαξκφδεηαη ζχζηεκα αλαινγηθψλ θπξψζεσλ, ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 εθ κέξνπο επηρεηξήζεσλ ή ζπλεξγαδφκελσλ απνζηνιέσλ, κεηαθνξέσλ θνξηίσλ, δηνξγαλσηψλ ηαμηδηψλ, εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη γξαθείσλ απαζρφιεζεο νδεγψλ Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ νδφλ ε έλαλ θαζ νδφλ έιεγρν, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ην άξζξν απηφ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηψθνπλ νδεγνχο (θαη θνξείο εθκεηάιιεπζεο) γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 561/2006 νη νπνίεο έρνπλ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ επηθξάηεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο. Η αθξηβήο δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 71

72 ππνδειψλεη φηη ε εμνπζία απηή δελ επεθηείλεηαη ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 3821/85, κνινλφηη απηφ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηε δηαηχπσζε ηεο εθηειεζηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ζεζπίδεηαη απφ ηα επηκέξνπο θξάηε κέιε Άξζξν Κείκελν 1. Ο νδεγφο ηεξεί νηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν παξέρεηαη απφ θξάηνο κέινο φζνλ αθνξά ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο ή ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ, κέρξηο φηνπ ε ίδηα απηή παξαβίαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ κπνξεί πιένλ λα νδεγήζεη ζε δεχηεξε δηαδηθαζία ή θχξσζε, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 2. Ο νδεγφο πξνζθνκίδεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηφπηλ αηηήκαηνο. 3. Ο νδεγφο πνπ απαζρνιείηαη ή είλαη ζηε δηάζεζε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο επηρεηξήζεσλ κεηαθνξψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε θάζε επηρείξεζε επαξθείο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ην θεθάιαην ΙΙ Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ' νδφλ Οη ειεγθηέο πξέπεη λα πξνζκέλνπλ ηελ παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ ή θπξψζεηο ζε δηάθνξεο κνξθέο. Σν πξφηππν εγθεθξηκέλν έληππν CORTE πνπ έρεη εγθξηζεί απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ηελ παξφκνηα απαίηεζε πνπ πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα 1 ηεο νδεγίαο 2000/30/ΔΔ, πνπ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ελφο θαζ νδφλ ηερληθνχ ειέγρνπ. ηε βαζηθή ηεο κνξθή, ε απφδεημε απηή κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή ελφο ππνγεγξακκέλνπ κελχκαηνο ζε εθηππσκέλν αληίγξαθν ή ηαρπγξαθηθφ δηάγξακκα. Η κε πξνζθφκηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θχξσζεο θαζηζηά ηνλ νδεγφ επηδεθηηθφ επηβνιήο πεξαηηέξσ θπξψζεσλ γηα ηελ ίδηα παξάβαζε. Δάλ κηα ηέηνηα πεξαηηέξσ θχξσζε έρεη επηβιεζεί θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο θχξσζεο παξέρνληαη εθ ησλ πζηέξσλ, ηφηε ε δεχηεξε θχξσζε πξέπεη λα αλαθιεζεί. 72

73 Άξζξν Κείκελν Γηα λα αληηκεησπίζνπλ πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζαθψο ζε θίλδπλν ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηα θξάηε κέιε εμνπζηνδνηνχλ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα πξνβαίλνπλ ζε αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κέρξηο φηνπ αξζεί ην αίηην ηεο παξάβαζεο. Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνλ νδεγφ πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο. Δπίζεο ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ, φπνπ ζεσξνχλ αλαγθαίν, λα αλαθαινχλ, λα αλαζηέιινπλ ή λα πεξηνξίδνπλ ηελ άδεηα κηαο επηρείξεζεο, εάλ ε επηρείξεζε είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο ή λα αλαθαινχλ, λα αλαζηέιινπλ ή λα πεξηνξίδνπλ ηελ άδεηα νδήγεζεο ελφο νδεγνχ. Η Δπηηξνπή, ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 24 παξάγξαθνο 2, εθπνλεί θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ελαξκνληζκέλεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ Παξαβάζεηο Κακία Έιεγρνη θαζ' νδφλ Σν άξζξν απηφ εμνπζηνδνηεί ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίδνπλ λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαβίαζε ηνπ νδεγνχ θαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη νδεγψλ. Γελ έρνπλ ζεζπίζεη φια ηα θξάηε κέιε κέηξα πνπ επηηξέπνπλ ηελ απαγφξεπζε ή ηελ αθηλεηνπνίεζε Άξζξα 22 έσο 29 Σα άξζξα απηά δελ εμεηάδνληαη ελ πξνθεηκέλσ εθφζνλ δελ εκθαλίδνπλ θακία ζπλάθεηα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαζ νδφλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, κνινλφηη νη ειεγθηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη κε ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 1 ηξνπνπνηήζεθε ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 3821/85 θαη, θαηά ζπλέπεηα, νξίδεη ηα ηαμηλνκεκέλα νρήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ ςεθηαθνχο ηαρνγξάθνπο 73

74 3. Καλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 Καλόλεο γηα ηνλ εμνπιηζκό ηαρνγξάθνπ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ 3.1 Καλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 Ο εμνπιηζκφο ηνπ ηαρνγξάθνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο θαηαγξαθέο πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε έιεγρν ζπκκφξθσζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ειεγθηέο. Οη θαηαγξαθέο απηέο απνηππψλνληαη είηε ζε θχιιν θαηαγξαθήο ηαρνγξάθνπ είηε ζε ςεθηαθά αξρεία δεδνκέλσλ θαη ζπιιέγνληαη είηε απηφκαηα είηε δηα ρεηξφο (ηνπ νδεγνχ). Ωο επί ην πιείζηνλ, ε επηζεψξεζε ησλ θαηαγξαθψλ απηψλ είλαη πνπ επηηξέπεη ζηνπο ειεγθηέο λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζνλ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο γηα ηνλ ρξφλν νδήγεζεο θαη ηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο. Ο θαλνληζκφο (ΔΟΚ) 3821/85 νξίδεη νξηζκέλα ηερληθά δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ έγθξηζε ηχπνπ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ απηψλ, θαη ππνρξεψλεη ηνπο νδεγνχο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Η ιεπηνκεξήο κειέηε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 3821/85 δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ θαη ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη κφλν ζε νρήκαηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κνινλφηη ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ θαλνληζκφ απηφ ζεσξείηαη φηη είλαη επαξθήο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο παξφκνηαο δηαηχπσζεο ηεο AETR. Οη απαηηήζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ζπλάθεηα νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ηαρνγξάθσλ πεξηέρνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 13 έσο 16. Σα άξζξα απηά επηβάιινπλ απζηεξέο θαη ιεπηνκεξείο ππνρξεψζεηο ζηνπο νδεγνχο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαπίζησζε πνιιψλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνπο θαζ νδφλ ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ειεγθηέο. Υσξίο ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή κηα ξεαιηζηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 561/2006. Ο ειεγθηήο ζα παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 561/2006 θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ζα δηαζθαιίδεη φηη πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 3821/85. Οη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο θαη ηθαλνί λα δηεμάγνπλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ θαηαγξαθψλ ηνπ ηαρνγξάθνπ. 74

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30-04-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξ. πξωη. 4808/128824 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ Α ΠΡΟ : Απνδέθηεο πίλαθα δηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα