διανεμεται δωρεαν Κεραυνοί Αννίβα και Τρωγάδη για τα σχολεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διανεμεται δωρεαν Κεραυνοί Αννίβα και Τρωγάδη για τα σχολεία"

Transcript

1 Φ 54 δυρ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ θήρ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τσ ΒΟΧΑΣ wwwgnomipolitonwordpresscom πλώ δ δωρ Κρυί Αίβ κ Τρωγάδ γ σχλί Τ δσίυ φρίδ σ πργύ φύλλ γ συρήσ σχλκώ κρίω, πέλσ ρχή κόρ Η Εωκή Ρζσπσκή Πράξ κγόρσ δκή ρχή ό κρϊδύ υ δό Ο δήρχ Αίβ Ππκυράκ κ δήρχ Οκκώ Βσίλ Τρωγάδ πάσ «κρυύ» σ ρωκό δλί ύπυ πυ ξέδωσ πράξ υ Λωίδ Σργόπυλυ! ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ-ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Σόχ ξπίσ υρωπϊκώ πργράω n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σλ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ Θέλυ έ δή κά σ δό n σλ 7 n σλ 6 ΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ Επέλυ πόσ ρό πό Συφλί n σλ 11 Κθρώ ήλ πρύσ Τ υγή δρσά ύσρ σέρ, Σύγφ, κχά, δ πρύσ Τ υρύ σ κέ πό έρ Κ πό κ κέ ργφυσύσ Τόσ γλυκό σ πρόσωπ έρ, Πυ λ κ λέ σ κρδά φύλλ: Γλυκά ζωή κ θά υρίλ Χρσό Αέσ! Νέ, γέρ κ κόρ, Όλ, κρί γάλ, σή Μέσ σ κκλσί δφφόρ Μ φω χρά συζωχή Αίξ γκλέ ρφόρ Οπρσά συ Αγίυ κ φλθή Φλθή γλυκά χίλ χίλ, Πέσ: Χρσό Αέσ, χθρί κ φίλ Δύσ Σλωό, Η έρ Λπρή Κλή Αάσσ!

2 π λ ώ 2 π λ ώ 3 Η Αάσσ υ Κυρίυ ί άσσ λπίδ Κλή Αάσσ κ Κλό Πάσχ! γ όλυ γ έ κόσ π θρώπ, π ρκό, γ έ κόσ Ο θί λόγ κ θυσί σύρωσ δυργκό κ υυχσέ κθδγύ σκέψ Εύχ σ κθέ ξχωρσά γ βλέπυ πίσω κόσ, Κλή Αάσσ υγί, γάπ κ θρωπά πρσά λπίδ, γύρω γάπ! Χρό Πλλά! Κλό Πάσχ! Μρλέ Σύκυλ - Βλάλ Πρφρκή Σύβυλ ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Υπψήφ Απρφράρχ ΠΕ Κρθί ήρχ Βέλυ-Βόχ Ο Πρόδρ Κλή Αάσσ, ρέχ συβλσύ πυ κ- Τπκή Κό ψυχκή, θκή, ίζυ θρώπ ύπρξ Μπλίυ Τ Πάσχ, πυ γράζυ υέ έρ, πέρ πό ό πυ φέρ γ Χρσσό, π- Ο γώ γ κλύρ, πρδσί, πάθ, πίω- κ Δήρ Μπέζ συσθκή σ, ρύρ κ λύρωσ ύχ υ κλύ υύ Σήρ, πυ πλλί συάθρω- Κλό Πάσχ κ Κλό Πάσχ! πί βώυ δκό υ Γλγθά συβλσό υό υγί ί π πίκρ πό πέ κ δύ! Εύχ ήυ Αάσσ φέρ άσ σ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ Αδήρχ Οκκώ κ κκώ Υπρσώ δήυ Βέλυ Βόχ κρδέ κ δώσ πρπκή κ λπίδ λύρωσ συ δκέυ κ λπωρέυ συπλί Λωίδ Σργόπυλ Υπψήφ Δήρχ Βέλυ-Βόχ Ο Πρόδρ Τπκή Κό Τρσώ κ Πγώ Δρίυ ύχ σ όλυ Κλή Αάσσ κ Χρό Πλλά! ύχ Χρύ Λπρή, Κλή Αάσσ σ όλυ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Αδήρχ Κωκή Πλκή Βέλυ-Βόχ όλυ Άγ Φω κή Κό κ Γώργ Μγγί Κλό Πάσχ, Κλή Αάσσ! Εύχ λόψυχ σ Ο Πρόδρ Ζυγλύ Εύχ λυρωκό ήυ θυσί υ Θθρώπυ κ έσπρ φω Αάσσ πλέσυ πγή γάπ, συδέλφωσ, ρή, θρωπά κ κωκή λλλγγύ Πάσχ Ο Άγ έρ υ Χρσύ κ Αάσσ υ όλω έ δ ρ κ υ ίσ γ φω γάπ ό Πάσχ! κ λπίδ! Κλ Σ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΗ βυλίυ Βέλυ Βόχ Πρόδρ κύ Συ Αάσσ υ Κυρίυ φωίζ ζωή κ ξζωέψ λπίδ σ όλυ Κλή Αάσσ! ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Αδήρχ Κθρό ήυ Βέλυ Βόχ

3 π λ ώ 4 Τ Δήω Συήρσ κ λυργί δώ υ ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» Α πό Σπέβρ υ 2011, πό κ συσάθκ ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» έω σήρ, πό βσκέ πρρό υ Δάρχυ κ Πρέδρυ υ κύ πρσώπυ κ Αίβ Ππκυράκυ κ πρέδρυ κ Κω/ Τζβάρ κθώ κ ω λώ υ Δκκύ Συβυλίυ, ί συήρσ ω δώ υ κύ πρσώπυ σύφω πά σγήσ ω υπυθύω κθώ κ κθρή συπράσσ σ άγκ κθρό Πά γώ πρπάω, έω σήρ έχυ υλπθί: Πδκό Σθό Βρχίυ: Υδρυλκή κ Ηλκρλγκή συήρσ γκσάσω Συήρσ κρκή γκάσσ (ππθέσ πλκδίω, συήρσ κ ρκή κάσσ (σί, ζά) κυφωάω λυίυ, λχρωσί ξωρκά κ έρ υ σωρκύ πί ίχυ, λχρωσί κγκλδωάω, λχρωσό σθίω πρίφρξ, συήρσ ξωρκώ σγάσρω), συήρσ πγκκίω, συήρσ ύλυ χώρυ πδκή χρά κ κάσσ ππλωέω ργάω έ Αλλγή θέσ κ πέκσ σκή σ υπόγ υ κρίυ Ακάσσ σκύ έρυ λκρκύ ξπλσύ λόγω κλπή Ακάσσ χλσέω κλσκώ έυ ύπυ inverter Ακάσσ έρυ υ πλύ συγρύ πυ δ λυργύσ Πδκό Σθό Ζυγλύ: Ακάσσ πλώ κλσκώ έυ ύπυ inverter Βλίωσ γκσάσω γρίυ έωσ ξπλσύ Υδρυλκή κ Ηλκρλγκή συήρσ γκσάσω Δκή Ββλθήκ Κκκώ: Πρήθ έω ββλθκώ κ δόρφωσ χώρυ έππλ κ ρχύ γ δυργί κρή κυζί Υδρυλκή συήρσ γκάσσ Δκό Σάδ Βέλυ: Επχωάωσ, σπέδωσ κ πσπρά χλάπ κ κάσσ ή χλάπ, ρσό κ ξάρσ χλάπ, πσκυή πσργγσκή κ ρδυκή γκάσσ Σ βθκό γήπδ: Συήρσ συθκύ χλάπ (όρθωσ έωσ ί κ πρσθήκ λσκύ κόκκυ) Φ Α Σ Ι Λ Η ΚΑΤΣΑΡΟΥ κφέ χυµί πά xρπί σφλά ΠΕΟ Κρίθυ-Πρώ ΚΟΚΚΩΝΙ πά - ψυκκά πύρ - ρά δή κ ίκ βρχ, έ γπέδυ ΤΗΛ: , π λ ώ Έργ 5 Πδκό Σθό Βέλυ: Υδρυλκή κ Ηλκρλγκή συήρσ γκσάσω Συήρσ κρκή γκάσσ (συήρσ κ ρκή κάσσ (σί) κυφωάω λυίυ κ ξύλω πρώ, λχρωσί κγκλδωάω, λχρωσό σθίω πρίφρξ, κθρσό υδρρρώ, πσκυή υδρρρή σ υλέ πίω κ σγπίσ υή σ πλάκ υ κρίυ, όωσ ρύ πρρκά υ κρίυ), συήρσ πγκκίω, συήρσ κ λχρωσό ργάω πδκή χρά Ακάσσ χλσέω κλσκώ έυ ύπυ inverter Όλ Πδκί Σθί υ Δήυ συέχυ ύσρ πό έργ υ ΔΣ σ πδύ πρόγρ ΕΣΠΑ Ερόσ Οκγκή κ Επγγλκή Ζωή πέλσ έ πλύ γάλ πσσό γέω (84 κγέ) πβρύ έξδ γ ρφί Τέλ κάθ έ πργπύ δωρά κπδυκέ δράσ γ φλξύ ήπ (κδρέ, σχλέ γέω, ρωκέ ρίδ πό ξδκυέ πρσωπκό κλπ) Κλσό Γυσήρ Βέλυ κ λπώ γπέδω σ πρύλ χώρ: Υδρυλκή κ λκρλγκή συήρσ κ πθέσ φωσύ σ λκή πλυρά υ κρίυ Επσκυή ξύλω πρώ, κ λυέω πρθύρω πυ δ σφάλζ Αλλγή πλό σ πσκέ όσ σ κλσό όσ κ σ γήπδ πάσκ σ πρύλ χώρ κ Σ πρύλ χώρ: Σήρξ πρίφρξ γπέδυ mini soccer κλδκύ, πθέσ πρρκά κ σ ρφή πρσυκύ Κλσό Γυσήρ "Γ Τράφυλλ" Συήρσ - πσκυή πρώ πρθύρω, κσκυή κ πθέσ κγκλδωάω κ σγάσρω, συήρσ κ πσκυή υδρρρώ πχύσω, λχρωσί πί ίχυ κ κγκλδωάω Ακάσσ κσόλ λκρκύ πίκ λόγω κλπή Τπθέσ συγρύ πρρκά υ κρίυ κ σ σωρκό, πθέσ 3 λκώ θρσφώω 300 λίρω δπλή έργ δίχυ κ πρσυκύ δίχυ γ έρ Συήρσ συθκύ χλάπ (όρθωσ έωσ ί κ πρσθήκ λσκύ κόκκυ)

4 Δκέ Εκλγέ 2014 Δκέ Εκλγέ πλώ Θάσ Μάβ: «Θέλυ έ δή κά σ δό» Κέρ Δλγή Ακυκλώσω Υλκώ EC wwwecorapgr wwwkenppegr wwwecoradiogr Ο συδυσό σλχώ πό πλί, πυ πίρυ πρωβυλί, πφσίζυ συέχυ κ δρσρπύ γ δκά δρώ Σ κλγέ υ Μΐυ λλάζυ σλίδ Θλώυ έ Δή κά σ δό γά, υ κσύ, δκή κ πκή κό υλπώ έργ, όπω πλάσ πλώ, δυργί πδκώ χρώ κ χώρω ψυχή, δρφώσ κχρήσω χώρω κλπ Θ δσφλίσυ σρρπί κ ρκή άπυξ κ κπίσ ω γκώ όλω ω δκώ κ πκώ κήω Δυργύ έ Δή κά σ δό, πλσό, θλσό κ λί σ πρώ γρή ω πρρήω Γ' υό θ σχύσυ όλ πλσκέ κ θλκέ δρσρό πυ πλύ σ όλ Δή Συργά θ ί όλ πυκί κ δυργκί άθρωπ, κπδυκί φρί, κ σύλλγ γί πλσό γ πλί πέδυσ σ βάθ χρόυ Η λί πβάλλ βρθί σ κέρ ω δφρόω πλκή υδίκσ δξόδυ σ πλσό σ θλσό σ θέρ κ σ πδί Θέλυ υ έυ συργά, πρωπόρυ κ πρωγωσέ Ο Δή Βέλυ-Βόχ πρί γί λκυσκό, υρσκό πρρσό πρώ πλγή, κθέρωσ έω θσώ κ ίσχυσ ω θσώ πυ ήδ λυργύ Γ υό, θ πρχωρήσυ σ ξπίσ κ πρβλή υ πρλκύ ώπυ υ δήυ, λλά κ σ ξπίσ κ άδξ ω φυσκώ κ σρκώ θσυρώ Μπρύ ζύ σ' έ Δή λκυσκό Γ υό σκπό ί ξωρϊσό ω κέρω Βρχίυ, Βέλυ κ Ζυγλύ πζδρήσ κ δπλύσ πζδρίω, κσκυή χώρω σάθυσ, δυργί χώρω πρσίυ κ ψυχή Έχυ γώσ κ δύ δώσυ σ δή Βέλυ-Βόχ ξπσί κ πλσκό, πυξκή πρπκή, κωκό πρόσωπ, πό ζωή, χρσή δίκσ Ήρθ ώρ δκίωσ ω ίρω Αξίζ δκωθύ, γί ξίζυ ζύ σ έ λκυσκό κ δυργκό Δή Αξίζ δκωθί υό γώ, δό ί έ γώ ρχέ Αγωζόσ, λκρί, συέπ, κθρό, σβσό σ πλί, συλλγκό, δκρί κ ό Αξίζ δκωθί γώ, δό υπάρχ πρί, γώσ, σχέδ, ό, γ πρχθί ωφέλ έργ γ Δή κ υ δό Εώυ υ πλί Αξίζ δκωθί συδυσό δό ί ί κίσ πυ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟ- ΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Εί γήσ υδκκή δκή κίσ Αξίζ δκωθί συδυσό, γί δυργήθκ χρίσ ω πλώ, δυώ κθρά χρίσ ω πλώ κ υό κλί βάλ θέλ γ έ σχυρό κ λκυσκό δή κά σ δό Αξίζ δκωθί συδυσό, γί έχ άξ, κά κ έπρ σλέχ, λλά κ έ σλέχ δάθσ γ πρσφρά Σλέχ κωκή γώρσ, ήθ, ό κ κξίωσ Αξίζ δκωθί γάλ υό γώ Μό υ φλδξί ί υπρήσω συέπ θσό υ βθύ πκή υδίκσ Ζω κ γωρίζω πρβλή υ Δήυ Βέλυ-Βόχ κ πξργάζ υ συργά υ θέσ κ πράσ πυ θ κώσυ πρόγρά Η φωή υ ή κ ί δλή, κθρή, ξάρ Ο συδυσό πλί κλύρ λύσ γ Δή Ο συδυσό σλχώ πό πλί πυ πίρυ πρωβυλί ό υ, πφσίζυ, συέχυ κ δρσρπύ γ δκά δρώ χωρί άωθ λέ Τ ρίπυχ ω ξώ Γ όλυ ά σ συδυσό φλσφί συψίζ σ ρίπυχ: Αάπυξ, Κθρό, Κωκό πρόσωπ Σ υέ ρ ξί κλίω όρά υ κ όρ ω συργώ υ, γ έ πχή υ Δήυ Βέλυ-Βόχ πυ δίγ πρσά Επέλυ, ξβρύ πκωί γά Ν ξφέρυ πσσύ σ σχέσ Ν ξζωέψ χέ συλλγκό Ν γίυ π θρώπ, π φλκί, π ζσί Ν ξβρύ έ λπίδ κ πρπκή Ν πυ έ σ δδκσί ω πφάσω Ν γίυ έ φρί ζύ κωκή λλγή Πά πρσά Μό πρσά Ο συδυσό ξπσί κ πλσκό φέρ έ πχή σ δή Φέρ χόγλ, λπίδ, σδξί κ πσσύ ξύ ω δώ κ υ δήυ Είσ έ δκήσυ δή γώσ, πρί, θδκό κ ργάωσ Η ίκ ξίζ! Ήρθ ώρ! πλώ Η ξπίσ ω υρωπϊκώ πργράω σόχ υ Νίκυ Τσίυρ - Βυδύρ Δυκά συχίζ κθρέ υ πφέ, υ πλί σ όλ δκά δρίσ υ δήυ Βέλυ Βόχ, υπψήφ δήρχ Νίκ Τσίυρ Βυδύρ, ώ ήδ λκλρώ λκέ πράσ πυ φρύ πρόγρ υ συδυσύ υ Σόχ υ ί έσ πό κθρή πκωί πυ έχ υ πλί πύξ όσ δυό κλύρ ί σχέσ πσσύ, σκή πρκέυ πρυί πρ λκή έκβσ ω κλγώ Ξέρ βέβ, πω πέρ πό ξκάθρ θέσ πυ φίλ δυπώσ γ θέ πυ φρύ πό έρ σ δή, πρί έργ πυ πρέυ συδό υ κ πό ζωή πυ ί γ ίδ βσκό ζύ πλκή υ, θ πρέπ ζήσ κ κλύρ πρόσωπ, πί κ θ σλχώσυ συδυσό υ Πρόσωπ πυ θ πρσδώσυ έ δκό βάρ σ συλκή πρσπάθ, πυ ίδ θέλ γί πό έρ σ δή Θκέ ό υ πργρά, θ πλέσυ ύδρυσ υ δήυ, κθώ κ γκόρ δχίρσ ω υδάω πόρω Επίσ, πρβάλλ κυρίρχ δχίρσ ω πρράω κ κύκλωσ, υρσκή άπυξ σ σύλ άλσ υ δήυ, κθώ κ πλδκό σχδσό Ακό, θέ πυ φρύ πλσό, λί, θλσό, κθώ πίσ πρό κ γκόρ κωκό πρόσωπ πυ πρέπ έχ δή Έ κωκό πρόσωπ πυ πί σθί σ ύψ ω πρσάσω, ώρ πυ ί ρκί πλί υί πί έχυ πλγί πό συχζό κκή κρίσ Γ υπψήφ δήρχ Βέλυ Βόχ, δή θ πρέπ δίξ ξωσρέφ κ πέρ πό βσκέ υπρσί πυ υπχρύ πρέχ συ πλί, δυργήσ κί δέ ώσ πρσφέρ όσ δυό κλύρ υκρί κ κλύρ έρωσ σ όλ πργωγκέ άξ, κυρίω έσ πό υκρί πυ πρί ζήσυ Γ λόγ υό θέ ω σόχ υ, ξύ άλλω κ δυργί ό γρφίυ έρωσ γύρω πό υρωπϊκά πργρά, κθώ θ ί πλλά υά πυ θ ίξ ΕΣΠΑ Πργρά πυ φρύ όσ γρκό κόσ, όπω πίσ υρσό κ υ άλλυ πργωγκύ κλάδυ Γ λόγ υό, Νίκ Τσίυρ Βυδύρ θέλ κ σ ψφδέλό υ θρώπυ πυ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δή κ ίκ ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΛ δσκλί δίδκυ κµέυ Β & Γ Λυκίυ Νλλκή Λγχί κ Έκθσ Α, Β κ Γ Λυκίυ έχυ πρί πρίυ ρόπυ ξπίσ κ άδξ ω υκρώ πυ πρέχυ έ πργρά, πρ όφλ όσ υ όπυ, όσ κ κά συέπ, ω πλώ υ Μέσ πό έ πργρά άλλωσ, δή θ πύξ δκέ υ δέ, γ πλύσ πρβλή πυ χρό ώρ δίχυ πω ί έ δέξδ, κθώ κί δ πρσέγγσ όπω θ έπρπ Θέλ όπω λέ χρκρσκά, «βάλυ πρβλή σ ρχά πίλυσ κ δώσυ λύσ σ πρσσόρ» Όω, όλ υή πρσπάθ, συλλγκή ξύ υ δίυ κ ω συργώ υ, χράζ έπρκ συπράσσ ω δώ, συ πίυ θ πυθυθί έρ ω κλγώ Ε ω ξύ, δύ έ ό πρσχώρσ σ ψφδέλ υ Νίκυ Τσίυρ-Βυδύρ Πρόκ γ υ Ππύλ Γργόρ πό Βρχά, λύθρ πγγλί κ Θάσ Μά πό Ζυγλό, γρό δκή γωγή 50 ή 7 µθσκέ δυσκλί

5 π λ ώ 8 Πρφρκέ Εκλγέ 2014 π λ ώ Εγκάρδ πσχλέ υχέ γ χρύ Λπρή! Τ έσπρ φω ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Ο Μυργλύρ* ζ, υό δγί! ΔΑΕΒ! γ ή δω ρ Δγή πλτέγγρφ έσλ σ φρίγίδκαφρά σ δ- δγί όλυ! β κ Κώσ Δλ ά κό σύβυλ Alpha Bank κ ζ άπ ρ γή πλρωή 0 πρίπυ πρδαεβ γ πσό 2008 πό δά ρ πά χ λήρω Σ Η ΔΑΕΒ ί πί άφσ π ζ άπ ρ δκσήρ φρθίσ έυ έγ έχ ρ υ υ ρί γή πλρωή 10 Ιυ ράπζ Η δ σ ίω κ δ ρίυ κ πό ό πί σ 21 Ιυ δή ω σ φ κ πδόθ πί σύ ρρί 10% ρέχ όκ υπ ω υρώ σό π γγίξ σ έχ θ ρύ ί ρ φ γ πλρ υ δήυ γ έρ θ κ ί Αέ ράπζ γ γ έρ υ χρέυ ή σχσ! δδκσί κά Κλή Αάσσ! ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Αδήρχ Οκκώ Κρθίω Ολόθρ υχέ σ όλυ γ Κλό Πάσχ! Ευχέ κ γ έ Άξ σ όπ πυ θ φέρ ΕΛΠΙ Α, δίω συ έυ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ υπψ ήρχ Βέλυ-Βόχ Μ λή υπυ Ο έ φέρ υπυργό ργύ! λέ,! Σ πρ πά ( ξ πρκ γύ άλλ κλ άλσ υω υ κρέ ύ πυρ γέ συ ω) γ σ ό Τ έκ δυ σό κ ρίξ συ υ Σ' υ γ δ ήρ κ χ άλλ έ κλ σρ υπυργό γέ π ίξ 'χ δκ υ ( κ ρκάλσ ό υ πφ δξώ Πά σ ω, ίσ κό κλκό ) Δ! λ ώρ ήθ ί ό δ έ χ έ χ υ ύ π φέρ γ ρ ύρ σ υ υπ ' σήρ ξ! ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ ό ὐ γά ρ ἔ ρ χ ρσ κυκλφό ω ά χ Εσ ρ Θόδω ώ π φή κ πυλ Λπρό σκέφ φίλ υ ρίξυ σ σβρά άβ Μ ό φ ψ υπ ρχ δή ί θ Ερω δήυ κώ υ γάδ Οκ ίλ Τρω σ σ Β κ πά θέ πρί υ ά:»!!! λκωκ ό χ ρ ἔ ρ ά «ὐ γ Τ σρά ύ πρώ Εί πρί άξ πω πλκί άρ πκή βέλ, δρσρπύ γ σρίξυ φρά κ κρυφά δκύ κ πρφρκύ συδυσύ σ πρχό κλγέ Άλλ πρσφάω χέ άλλ ρκώ πυχέ κ άλλ γυρλόγ χωρ ί πέλσ, υπόσχ «δυά» ό κ σκή σήρξ πρ όλυ ή σχδό σ όλ υ ή άλγ πω θ πά πράγ ά ψήσ υ βλί Αγπέ υ συπρώ σρά ύ πρώ έσ κ σ όλ υ υύ υ υχόσ πλθυύ κ χρσί 26 Μΐυ πλγθύ όλ ζί κ λγρσύ όλ ζί γ κλ γκά πλέσ σ Δή Βόχ-Βέλυ γ δκέ κ πρφρκέ κλγέ Ελκρί Ασάσ Ευχέ Γ Υγί κ Δυργί Αθάσ Χ Πρχωρί κά κθρσό κάδ σ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ: Πργάλ Κρθί ΚΙΝ: Γωπό υ-βόχ Δκό Σύβυλ Δήυ Βέλ Οδπρκό σ όρ Φυκά ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΠΠΕ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΦΩΤΙΑΣ Λίγ έρ πρ Αάσσ κ γάλ γρή υ Πάσχ, ύχ *ββίω υπό σφή κθδήγσ υ θλύ Κρύζ! Αάσσ Κλή Αάσσ κ 9 Τ ββλί Οδπρκό σ όρ Φυκά (Απέσ) ί πρώ σρκό ββλί πυ κδίδ κ κυκλφρί γ πρχή Βόχ κ υ Ζυγλύ Πρλµβά όλ κί σρκά σχί πυ σχίζ µ όρ Φυκά, πί πρυσάζ σ γωσκό κό µ έ ρόπ έσ ώσ πρέχ µ συλκή κό σρκή υ πρί κ ξέλξ σ πέρσµ ω χρόω Πρόκ γ έ ββλί πρωγέ, συγγρφή υ πίυ έγ κ υ µδό, δδµέυ ό δ υπήρχ άλλ σχκή ββλγρφί γ όρ Φυκά, πρά µάχ σκόρπ φρέ πί συγκρώθκ, ξλγήθκ, ξµήθκ κ κγράφκ Εί έ ββλί πί δ πρέπ λίψ πό κέ σπί Ο σόχ υ ββλίυ ί πλλί Ο κυρόρ ί σ πρώ φάσ πλρφρήσ, µρώσ κ φέρ σ µ γόµ κπδυκή πφή κάθ πλί µ σρί υ όπυ µ Ν γωρίσυµ όπ µ, σρί υ, µµί υ κ υ ρχλγκύ υ χώρυ Εππλέ, ββλί υό κί σ κύθυσ άδξ κ πρβλή υ χώρυ υ Φυκά ό κ κό υ δήµυ λλά κ Κρθί γκόρ Αάδξ κ πρβλή µ σόχ ξπίσή υ πρό όφλ πκή µ κωί Κρκή δάθσ: - Σχχωρί Κωσί, λ Ββλπωλί Γκόπυλυ Σύρυ «PLAISIO», Ζυγλό πό κρδά σ όλυ χρό πλλά, υγί, λπίδ κ κγκή υυχί! ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ υπψ ήρχ Βέλυ-Βόχ Εύχ λόψυχ Αάσσ υ Κυρίυ φέρ Υγί, Χρά κ Ευυχί Κλό Πάσχ κ Κλή Αάσσ! ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ υπψ Πρφρκό Σύβυλ συδυσό υ Πέρυ Τύλ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ PARK PILOT ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ κ , fax: ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -

6 Τ Δήω 10 πλώ Κρυί Τρωγάδ κ Αίβ κά ΕΡΠ γ σχλί Τ δσίυ φρίδ σ πργύ φύλλ γ συρήσ σχλκώ κρίω, πέλσ ρχή κόρ Η Εωκή Ρζσπσκή Πράξ κγόρσ δκή ρχή ό κρϊδύ υ δό Ο δήρχ Αίβ Ππκυράκ κ δήρχ Οκκώ Βσίλ Τρωγάδ πάσ «κρυύ» σ ρωκό δλί ύπυ πυ ξέδωσ πράξ υ Λωίδ Σργόπυλυ! Τ δλί ύπυ Μά έκδσ υ πργύυ φύλλυ φρίδ, Εωκή Ρζσπσκή Πράξ ξέδωσ δλί ύπυ σχκά συρήσ ω σχλίω πί έφρ: «Δβάσ σ φρίδ ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙ- ΤΩΝ κίωσ - πρκλγκή κπά υ δάρχυ πυ φρά συήρσ ω σχλκώ κρίω υ Δήυ Σ ίδ κίωσ φέρ ό: ί πό βσκέ πρρό υ Δάρχυ κ Αίβ Ππκυράκυ κ ω συργώ υ ί, όσ δυό, κπλήρωσ άω ω υπυθύω ω σχλκώ άδω υ Δήυ Αυό πυ δ λέ δήρχ σ κίωσή υ, ί πόσ σίχσ υέ ργσί συ δό κ κυρίω πό ρόπ κ σ πυ έθκ συγκκρέ ργσί Κ γ γίυ π συγκκρέ ρωά υθέω δήρχ: 1) Έγ δύ πυθί θέσ Δκέβρ υ 2013 σ ίδ ργλάβ γ συρήσ σχλκώ κρίω συλκή ξί ; Γί δ έγ δγωσό γ συγκκρέ ργσί λλά πλέγ έθδ πυθί άθσ πί πρί ί ό λλά ό θκή δ πρί χρκρσί; 2) Γί δ έχυ δθί κό σ σχλί υ Δήυ, χρή πχρήγσ υ Δ ρήυ 2013 ό χρή έχυ έρθ σ Δή πό Νέβρ υ 2013 κ σ άλλυ Δήυ υ ύ έχυ ρσί σ σχλί πρ έλ υ πργύυ έυ; 3) Γί δ έχ ρσί κό σ σχλί πχρήγσ, πρλίυ θέρσ πό υπυργί σωρκώ, πυ έχ έρθ δώ κ ή; Εά ίζ δήρχ ό θ κφέρ κρϊδέψ υ δό πρκλγκά κόλπ Φωέ άψ δλί ύπυ πράξ υ Λω Σργόπυλυ γ σχλί! πρσέ δκί ί γλσέ Ο πλί υ δήυ κ δίρ γί έχυ κλάβ δώ κ κρό πω δ υπάρχ βύλσ πό πρύσ δκή ρχή γ πλύσ ή έσω ράσ γάλ πρβλή ω σχλίω υ Δήυ» Η πάσ Τρωγάδ Ο δήρχ Οκκώ κ Βσίλ Τρωγάδ έλβ δώσ πήσ σ πρφρθέ δλί ύπυ Αλύ ί ί ρωήσ πυ υπέβλ Εωκή Ρζσπσκή Πράξ, ά ίπ ξή: Ερώ 1: «Έγ δύ πυθί θέσ Δκέβρ υ 2013 σ ίδ ργλάβ γ συρήσ σχλκώ κρίω συλκή ξί ; Γί δ έγ δγωσό γ συγκκρέ ργσί λλά πλέγ έθδ πυθί άθσ πί πρί ί ό λλά ό θκή δ πρί χρκρσί;», φέρ δλί ύπυ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κάθ δήρχ πό όέχ δκίω πυθί άθσ Ο ό ρίζ κ όρ πυθί άθσ λλά κ πό πβάλλ δγωσκή δδκσί Ακλυθί λπρή πάσ υ δάρχυ Σ ό, φρά σ πρί θκή σ πρπέπω σ πίλγ υή υ πθέσ "Κλό θ ί ίσ λγόρ, π πρσκκί" πά δήρχ Βσίλ Τρωγάδ! Εί π θκή κπλήρωσ ω γκώ ω σχλίω;", ρωέ δήρχ Α Ππκυράκ Ερώ 2: «Γί δ έχυ δθί κό σ σχλί υ Δήυ, χρή πχρήγσ υ Δ ρήυ 2013 ό χρή έχυ έρθ σ Δή πό Νέβρ υ 2013 κ σ άλλυ Δήυ υ ύ έχυ ρσί σ σχλί πρ έλ υ πργύυ έυ;», γράφ σ δλί ύπυ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύφω ΚΥΑ 30842/ πυ φρά σ πρχή πλρφρώ γ κάρσ υ πρϋπλγσύ, δδέ πυ έπρπ χρσπθύ γ πρϋπλγσό υ 2014 ή δδέ υ Απλγσύ υ Ιυλίυ υ 2013 Γ δή Βέλυ-Βόχ σχί πυ χρσπήθκ ή υ Απλγσύ υ Οκωβρίυ 2013 Σύφω πρφρθίσ ΚΥΑ υπλγσό ω σόδω ω γ κάλυψ ω λυργκώ δπώ ω σχλίω, έπρπ γί σ λυί κή πί έσσρ Επέω χρδόσ π πάω ρί (21/11/2013) κ ω πργάω δ πρϋπλγίσκ ρχκά, λλά έσω Αόρφωσ υ πρϋπλγσύ Ήδ δδκσί Αόρφωσ ί σ λκό σάδ έγκρσ, πό Απκρωέ Δίκσ, ώσ λκά πρχωρήσ έκδσ Χρκύ Εάλ Πλρωή Αξίζ σωθί, υπγρίζ κ Τρωγάδ, ό ήδ έχ πδθί Α κή γ έ 2014 γ πί δ υπήρχ δδκσκό κώλυ άρ; Ερώ 3: «Γί δ έχ ρσί κό σ σχλί πχρήγσ, πρλίυ θέρσ πό υπυργί σωρκώ, πυ έχ έρθ δώ κ ή;» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ πρώ φρά πσώθκ έ πσό συ Δήυ πέω ή δύ έχ πρβλφθί ξ ρχή σ πρϋπλγσό Δλδή ή πρί κλυθθί δδκσί έσω Αόρφωσ υ πρϋπλγσύ Ήδ δδκσί Αόρφωσ ί σ λκό σάδ έγκρσ, πό Απκρωέ Δίκσ, ώσ λκά πρχωρήσ έκδσ Χρκύ Εάλ Πλρωή Σ υή πρίπωσ, συχίζ κ Τρωγάδ, ξίζ σωθί ό Δή Βέλυ-Βό- πλώ χ ί ό δή πυ δύ συχό χρέ πχρήγσ Σχλκέ Επρπέ πσό συλκά γ πρήθ πρλίυ θέρσ Πσό έσσρ φρέ γλύρ πό υό πυ κρκή ξυσί πέδωσ δύ λυί χρό κ γ πί κόπσ γ κβλή υ; Μ δδέ λπό όλ πρπάω, φέρ δήρχ Οκκώ, θωρί κί ό δκή ρχή κρϊδύ δό κ γί πρκλγκά; Θωρί κί πώ όλ υά ί κόλπ πρσέω δκώ; Θωρί κί βάσ όλ πρπάω- πώ δφί δυί βύλσ σ κάπ πό υά θέ; Α λπό γί λόγ πρί θκή, κλήγ κ Τρωγάδ κρυβλώ Εωκή Ρζσπσκή Πράξ, κλό θ ί ίσ λγόρ, π πρσκκί Α βέβ πέ σ έ λθσέ πθήσ δ φέρ σ ρωή πυ κλώ θέσ ό άλλ ίθ φβόλλω σ σύλό, υσί κ πρθέσ πλυκή σ κκή! Η πάσ υ δάρχυ Ο Αίβ Ππκυράκ, δήρχ Βέλυ- Βόχ, πάσ κ υό σρά υ σ δλί ύπυ Εωκή Ρζσπσκή Πράξ Σ πρϋπλγσό υ 2013 υ δήυ, λέ δήρχ, πί έχ λχθί κ γκρθί πό Γκό Γρέ Απκρωέ Δίκσ Πλπήσυ, Δυκή Ελλάδ κ Ιίυ ίχ πρθί πρκάω δύ ργσί: Συήρσ σχλκώ κρίω ΔΕ Βόχ πσύ ΦΠΑ Συήρσ σχλκώ κρίω ΔΕ Βέλυ πσύ ΦΠΑ Η σχύυσ θσί, φέρ Αίβ Ππκυράκ, γ κέλσ ω πρπάω ργσώ, δί δυό σ Δήρχ κλυθί δδκσί πυθί άθσ σύβσ υπρσώ, ργσώ κλ έχρ πσύ χωρί ΦΠΑ Ερωκά όλ δδκσί δσύ υπχρωκά σ «Δύγ» κ κχωρί ί σύβσ σ κρκό Ηλκρκό Μρώ Δσίω Συβάσω ώσ λάβ γώσ κάθ δφρό κ κθέσ άλγ πρσφρά υ Ο συγκκρέ ργσί δσύκ σ Δύγ κ σ ΚΗΜΔΣ Ο δκέ πρσφρέ πυ κέθκ γ υλπίσ ω ργσώ υώ ή πό ργλάβ κ Κωσί Αγγλόπυλ κ σ πί λκά έθκ φόσ ή δκό δφρό Τ ί λπό θκό; ρωά δήρχ Βέλυ-Βόχ Η πυθί άθσ, σύφω ό, δύ ργσώ σ ίδ ργλάβ κ κπλήρωσ ω γκώ ω σχλκώ άδω ή κέλσ υώ πδή υπήρχ έ κ δκό ργλάβ; κλήγ σ έ ύφ! ΔΕ Ασσυ-Λχίυ Επέλυ πόσ ρό Δίκυ ύδρυσ 11 Πρ λίγ έρ δήρχ Κρθίω Αλέξδρ Πυκό κ δήρχ Οκκώ κ Χράλπ Κπύρ πρχρί κίωσ υδρδόσ Δκή ό Άσσυ - Λχίυ πό Συφλί Σ ξή λπό σ βρύσ ω δώ θ ρέχ πόσ ρό! Ο Χράλπ Κπύρ φρό σ έργ πυ κλέσκ λυί 3,5 χρό σ δκή ό Άσσυ-Λχίυ σίσ σ σκόρ φέρ ξή: Αγράσ δωκό δίκυ ύδρυσ γ ξυπρέσ ω υδρυκώ γκώ δκή ό Άσσυ-Λχίυ Τ δίκυ υό κρίθκ πόλυ γκί κ κάλυψ άγκ κά κύρ λόγ σ Λέχ, Πργάλ κ Κάω Άσσ φρά ρύ πό υδρυκέ γωρήσ Κρίθυ Απλάσ πζδρίω κ φωί σδό Εκλί έργ "Αάπλσ Πζδρίω ΔΕ Άσσυ-Λχίυ" πρϋπλγσύ πό πόρυ υ δήυ κ έκπωσ 42% Ήδ λκλρώθκ ργσί σ πρλκό δρό σ Κάω Άσσ, Πργάλ κ Λέχ κ συχίζ ργσί σ ΠΕΟ σ Άσσ Επίσ, κλί έργ πθέσ φωώ σδώ πρϋπλγσύ πό πόρυ υ δήυ έκπωσ 20% όσ σ πόλ Κρίθυ όσ κ σ δκέ κό Πργλίυ Άσσυ κ Λχίυ

7 π λ ώ 12 Πρφρκέ Εκλγέ 2014 πρφέρά! Ο Πλπίδ Κλλίρ υπψήφ πρφράρχ συδυσό "Νέ Πλπόσ" υ Πέρυ Τύλ Ο βρχώ Γκό Γρέ υ Υπυργίυ Υγί Πλπίδ Κλλίρ θ ί υπψήφ πρφράρχ υ Πέρυ Τύλ γ κλγέ 18 Μΐυ Η πλγή υ συγκκρέυ πλκύ κ σλέχυ κυβέρσ υ Αώ Σρά δίχ δίρ βρύ πυ δί Πέρ Τύλ σ άχ Κρθί Ο Πλπίδ Κλλίρ ή υπψήφ βυλυή ΝΔ σ κλγέ υ 2009 κ υ 2012 ώ έχ ί πλύσ δράσ σ Οκκό Επλήρ Ελλάδ σ πί έχ κλγί δύ φρέ Πρόδρ 2008 κ 2011 Σίγυρ πρί υ υή δρσρό θ πρέσ βθήσ σκά σ θέ συλκή άπυξ πρχή Ο Πλπίδ γήθκ 1963 σ Βρχά Κρθί Σπύδσ σ ή Οργάωσ κ Δίκσ Επχρήσω υ Ππσίυ Πρά Τ ρί λυί χρό Πλπίδ Κλλίρ ί Γκό Γρέ υ Υπυργίυ Υγί Υπυργύ δδχκά Αδρέ Λυκυρέζ κ Άδω Γωργάδ Μ Γώργ Δέδ Τάκ Μράκ Ο πρόδρ υ Λκύ Τίυ Βόχ Τάκ Μράκ κίωσ πργύ έρ πώ θ ί υπψήφ πρφρκό σύβυλ συδυσό υ Γώργυ Δέδ Ο γωσό πυχέ δκγόρ έ σχύσ σκά δύ υ ψφδλίυ σ πρχή Βόχ φύ κόσ γωρίζ ήθ, υγέ κ κύρ υ Ο Πγώ (Τάκ) Μράκ γήθκ κ γάλωσ σ Βρχά Εί γ υ Αθσίυ Μράκυ κ Κωσί Μπύλ Ολκλήρωσ βσκή υ κπίδυσ σ Λύκ Βρχίυ Εί πυχύχ υ ή Πλκή Επσή κ Δόσ Δίκσ υ Ππσίυ Αθώ, ξδίκυσ σπυδώ σ Επκωί κ ΜΜΕ Εί πυχύχ Νκή σχλή υ Ππσίυ Αθώ κ έλ υ Δκγρκύ Συλλόγυ Κρίθυ Ασκί χό δκγρί, δρώ δκγρκό γρφί σ Βρχά Κρθί Από έ 2012 ί πρόδρ υ Δκύ Λκύ Τίυ Βόχ Εί πρέ Σφί Κόρκ υ Χρήσυ, σθκό κ δλόγ κ κκύ ό σ Βρχά Κρθί BOX CENTER Γ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ & ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ζυγλό Κρθί λ: Ακίωσ Βυδύρ πρώ ό π λ ώ Εκδλώσ - Κωί 13 Let s do it Greece γ ρί χρά σ Δή Βέλυ Βόχ Η Επίλκ Οάδ Εδκώ Απσλώ υ Δήυ γ ί κό φρά έδωσ δυκό πρώ πό πρωί Κυρκή Πλλά πλλά συγχρήρ σ όλυ όσυ έδωσ πρώ υ (θέ σχλίω υ Δήυ Βέλυ Βόχ, Πλσκί Σύλλγ, Οάδ Εργπίσ Συλλγκό Βέλυ Κρθί, Κδυκό Κέρ Κρίθυ, κάθ έ ξχωρσά πυ πρυσί υ σήρξ δθή υή κπά κθρσύ, λλά κ συ χργύ κδήλωσ: Τ ξδχί "ΑΛΚΥΩΝ" σ Βρχά γ κράσ λλά κ ρί πό Μπλά "ECORAP AE" (Κέρ Δλγή Ακυκλώσω Υλκώ) πυ πρόσφρ σάκυ κύκλωσ Λζράκ σ Βέλ κ Μπλά «Η ό δέσυσ ί πέ συ πλί Πλπήσυ ξζωέψυ όπ» Μ υά λόγ ξκίσ υπψήφ Πρφράρχ Πλπήσυ Οδυσσέ Βυδύρ πρυσίσ υ ψφδλίυ πράξ «Πλπόσ Πρώ» γ Πρφρκή Εό Κρθί Αρχκά κώθκ πίσ ό υπψήφ Απρφράρχ Κρθί ί γωπό Φά Κυρπέ, ώ σ συέχ κώθκ λφβκή σρά : 1 Βά Βυρβυσώυ, ρό Ζ σ Αρχί Κόρθ Δρί Ιρί σ Κόρθ κ ργπί σ δέ λλλγγύ υ Νύ 2 Ερή Κσπρή, σρκό κ πυχύχ Αγγλκή φλλγί Συίχ σ κάλψ υ Πλυχίυ Νίκ Κυρζή, ρό χρύργ-ρθπδκό, δδάκωρ υ ππσίυ Πρώ Δέλσ Νρχκό σύβυλ κ δήρχ Ευρωσί Πρκλή Μύ, δσλόγ, δήρχ Ξυλκάσρυ πό 2009 έω 2012 κ πρόδρ υ Δκύ Συβυλίυ πό 2013 ω σήρ Μέλ υ συλλόγυ πρσσί υ δάσυ «Κυλλή Αδω» 5 Μρί Πέρρυ, δκγόρ Ασκί δκγρί σ Νέ Δρσρπί σ υπσήρξ πλώ ω πίω κκί κδυύ πό πλσρσύ 6 Μίρ Ρίσκ, συξύχ, έ συδκλσκή δράσ σ δωκό έ, έλ δίκσ υ ΕΚΑ κ ΓΣΕΕ 7 Θδωρή Τσά, σπυδέ κκώ Πρόδρ σ Οπκό Συρσό Νέ Τ 2013 ζί άλλυ γρό Νέ ίδρυσ Αγρκό Σύλλγ Νέ 8 Βλάσ Τσόγκ, γρό, γρέ υ Αγρκύ Συλλόγυ Κρθί, πρόδρ υ Αγρκύ Συρσύ Κλίυ-Πσίυ κ έλ υ πλλδκύ συσκύ πρωβυλί γρώ 9 Γώργ Τσόγκ, δκγόρ Δέλσ πρόδρ υ δκύ συβυλίυ υ Δήυ Κρθίω κ Αδήρχ Υπψήφ Πρφράρχ 2010 κ σ συέχ υπψήφ βυλυή ΔΗΜΑΡ 10 Γώργ Ψυχγό, δκγόρ, έχ σ άδ κή λλλγγύ κά ω «χρσώ», κύρωσ ω πλσρσώ πρώ κκί κ υπράσπσ ω δκωάω ω κρυέω Μέλ Ελλκή Έωσ γ Δκώ υ Αθρώπυ Ε ργί ρσέχ πδσφρσή Τ Σάββ υ Λζάρυ γόρσ σ Βέλ κ Μπλά Οάδ Εργπίσ Συλλγκό κ σύλλγ Νέ Δάπλσ ίσχτ Βέλ γ πρώ φρά έζσ γρή κάλ υ Λζάρυ ώ σ Μπλά κδήλωσ πλήφθκ γ 7 χρά! Συγχρήρ συ δργωέ κ υ χρόυ! Eva ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΠΕΟ Κρίθυ - Πρώ 161, Πδκό Αδρκό Γυκί Μκύρ Πκύρ Λέχ λ Πρπλύρω Φρµκίυ ΧΡΗΣΤΑΡΑ

8 Υγί-Απόψ 14 πλώ Δρ ΣΕΡΓΙΟΣ Π ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ MD, PhD, FEBO, MSc ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ δάκωρ Ιρκή Σχλή Ππσµίυ Αθώ Επσµκό Συργά Α Οφθλµλγκή Κλκή Ππσµίυ Αθώ πλωµύχ Ευρωπϊκή Οφθλµλγκή Ερί Master σ ίκσ Μάδω Υγί ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ: 16:00-20:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00-14:00 16:00-20:00 ΣΑΒΒΑΤΟ: 16:00-20:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ µµ & ΣΑΒΒΑΤΟ πµ ΚΑΡΔίΛΓίΚ ΚΕΝΤΡ ΒχΑσ Δρ χρήσ Γκλίσ ΕίΔίΚσ ΚΑΡΔίΛΓσ Υπ Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΕΥΤΕΡΑ: 09:00-12:00 ΤΡΙΤΗ: 09:00-12:00 ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00-21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΕΜΠΤΗ: 09:00-12:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00-21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΦΘΛΟΛΟγΙΚΟ ΚρΟ βοχσ Σπύρυ Κκκώ 12, Ζυγλό Κρθί ΤΗΛ/FAX: Ρβύ: Επίγ: Έγχρωµ υπρχκρδγράφµ (triplex) λίκω κ πίδω ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σ κυλόµ άπ 24ωρ µλέ ΗΚΓφήµ - Πίσ ΤΗΛ: ΚΙΝ: Ζυγλό Κρθί ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ Α, ΚΙΑΤΟ, THΛ: ΚΙΝ: Δή Βέλυ-Βόχ - Τλφωκό κέρ: Γρφί Δάρχυ: Πρωόκλλ Λξρχί Θέ Αλλδπώ Θέ Πρσωπκύ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [ΔΕ ΒΟΧΑΣ] - Τχκώ & Δκκώ: Ύδρυσ-Κθρό: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [ΔΕ ΒΕΛΟΥ] - Τχκώ & Δκκώ: Πλρφρί &Πρωόκ: Δλόγ Λξρχί Ύδρυσ-Κθρό: Βήθ σ Σπί [Βόχ] Βήθ σ Σπί [Βέλ] Κλσό Γυσήρ ΚΕΠ Ζυγλύ ΚΕΠ Βέλυ ΚΑΠΗ Βέλυ Τ φρκί πρχή ΒΡΑΧΑΤΙ - Αυγυλ Ερή: Κλπξή Αδρέ: Ζύβ Κωσί: ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - Σπκρά Άγγλ Κλζή Ελέ Πσύ Ευάγγλ ΒΟΧΑΪΚΟ - Ζρπά Γώργ ΒΕΛΟ - Ππκυράκ Α: Σπυρπύλυ Ακ: Ππδπύλυ Ελ: ΚΡΗΝΕΣ - Μπρί Ευάγγλ ΚΟΚΚΩΝΙ - Αθσίυ Ελώρ ΠΟΥΛΙΤΣΑ - Ασσίυ Μλ Πρφρκά Ιρί ΒΕΛΟλ: ΒΡΑΧΑΤΙ λ: ΒΟΧΑΪΚΟ λ: ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟλ: ΠΟΥΛΙΤΣΑλ: ΣΤΙΜΑΓΚΑλ: ΑΣΣΟΣλ: ΛΕΧΑΙΟλ: ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΕΛΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ Χρήσ Τλέφω ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 9 πµ -1 µµ Απόγυµ: 6 µµ - 9 µµ Σββκύρκ µ ρβύ Ελλκή Ασυί - ΑΤ Κρίθυ: ΑΤ Βρχίυ: Άσ Δράσ: 100 Λκό Σώ - Λρχί Κρίθυ: Λ σθό Κάυ: Πυρσβσκή Υπρσί: 199 Νσκί Κρίθυ: Κέρ Άσ Βήθ (ΕΚΑΒ): 166 Βλάβ ΔΕΗ: 1050 ΕΛΤΑ Βρχίυ: ΕΛΤΑ Ζυγλύ: ΕΛΤΑ Βέλυ: Τξί Ζυγλύ: Τξί Βρχίυ: ΚΤΕΛ Κρθί: ΚΤΕΛ Βρχίυ: ΚΤΕΛ Ζυγλύ: ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ): ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ): 1110 ΣΤΙΜΑΓΚΑ - Βσλόπυλ Ηλί ΝΕΡΑΤΖΑ - Αγγλίδ Ερή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - Αγρφώ Πέρ ΛΕΧΑΙΟ - Κλλπύλυ Μρ Χρσρά Κω/ ΑΣΣΟΣ - Κόρκ Ιωά ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ - Κρπύλυ Μρ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ άω-κάω κλί έσω γκώ ργάω (δκλπκά) θυρδύ ρχήλυ µσύ - σχέυ πδρκά Ππλγύρ 16, Άσσ Κρθί Τλ: , Κ: πλώ ΣΤΗΝ 6 ΘΕΣΗ Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΧΑΣ Μ πυχί λίωσ πρωάθλ Α2 θκή κγρί Ελλάδ Η άδ υ Ζυγλύ κέλβ 6 θέσ σ πρωάθλ Ο σόχ ή πρή σ κγρί κ υό πύχθκ σχκή υκλί Η πυχί υή ί σκή γί άδ πλί πό θλέ πυ ί πό Ζυγλό κ δ έχ κάπ γρφή πό άλλ άδ Έ άλλ σκό πίυγ ί ό κό πό θλή ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΤΑΣΟ άλλ θλέ άδ ί κάω πό 17 ώ Ο θλέ υί ί ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΙΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ, ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ κ πρπή GEORGIEV LUBOMIR Σ πό ή θλέ υί θ γωσύ γ κάκσ υ Πλλήυ Πρωθλή ΕΦΗΒΩΝ κ ΠΑΙΔΩΝ όπυ θ πρσπθήσυ πλσρσύ σ άλλ όπω έγ κ σ πργύ χρέ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο Βίγ σ πρέ όλυ σ θλκή κππή υ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ Ηλέκρ FM 98,8 κάθ Δυέρ βράδυ κ σ internet: gnomipolitonwordpresscom Συ γώ κυπέλλυ γχρώω & ύρω ζωώ Νδυκή Ελλάδ & Ιίω ήσω όπυ δξήχθσ Σάββ 29 Μρίυ υ 2014 σ κλσό γυσήρ Αγίω Θδώρω κ συχή 600 θλώ, θλέ υ συλλόγυ Θσέ κ πρπή Αργύρ Κωσίυ έλβ σκέ δκρίσ : Κγρί δρώ Αργύρ Κωσίυ 1 θέσ & Δήρ Μωυσάδ 3 θέσ Κγρί έω δρώ Τάσ Γωγύλ 1 θέσ Κγρί πίδω Γά Φλά 1 θέσ Κγρί φήβω Αλέξδρ Χλδώ 2 θέσ Κγρί πίδω Δήρ Γκόπυλ 2 θέσ, Μπάπ Λό 3 θέσ & Αργυρόπυλ Κωσί 3 θέσ Τλφωκέ πρµβάσ σ /ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τσ ΒΟΧΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Εκδόρ - Ιδκήρ Υπύθυ σύφω ό: Γώ Αθσύλ- Βλσπύλυ [λ ] ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ Δύθυσ: Οδ Αδρύσυ 17, Ζυγλό, Τλ πκ: [Χρήσ Βλσόπυλ] ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ υπόγρφ άρθρ δ κφράζυ θέσ φρίδ Αυό πυ κά φέ Αλέκ ί κ κπλκκό Δκδκί γάλ ξώσ γ πρώ φρά σ σρί Τσπί Λγκ κ υόχρ δκδκί γάλ ξώσ πρωάθλ σ χώρ Τ δύρ ί κό π σκό, δό πρόκ γ ρθώ κ κυρίω, δό έχ βάλ δύ γθήρ γ Ξέρ, ί έχ πέί n Γράφ Βίγ ΑRΕΝΑ FC ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-15 ΕΤΩΝ 25 /ή συ Ράλ Μπρσλό κ υ ρω κ υ δύ λάχ; Η φάσ πυ έκ Μπρσλό κθήλωσ όλυ υ πδσφρόφλυ κ πέσπσ γκό θυσό Αυκή λυργί γ σάρ κ ό έβγ σ κόρ ή σπδωκή Όω, γ λέ σύκ, σύκ, δ ί κό γάλ πέγσ άδ Ού κ Σό ί κό γάλ πέγσ πρπή Τόσ άδ, όσ κ κόυ, δ έχυ έσ υ χρκήρ, ρπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τλ Κ Αθλκά - Δκρίσ Αυ Ε Οδ 15 κ σρφρό γλί πυ έχ πράγ έ γάλ Αυό, δλδή, πυ έχυ έ έσ υ, Ράλ, Μπάρσ, Μπάγρ κ Μίλ σ κλά Κ λέω υό, κπλκκή φάσ πυ έκ Αλέκ, έπρπ βάλ σ Μπάρσ έσσρ κ πέ γκλ κ όχ ρκσθί σ έ κ φά γωί κ άγχ, ήπω σφρσί σ έλ Α σ θέσ Αλέκ ή πρ δί Μπρσλό, θ ίχ βάλ υλάχσ έσσρ γκλ Δό πράγ ί σ όλ γάλ άδ Κ δ έχ σσί πυ Αλέκ ίχ ρί δκάρ Α έβζ όσ άλλ κρχέ υκρί πυ έχσ πέ σ ργκή άυ κ σ έ πσβυράκ ρφύλκ Θ υ πί, ρ, Βγ Τ βθύ πλύ πράγ, λλά συγγώ, υή ί πργκό Αλλά γ πρξγθώ σ πθή, θ πω γ άλλ φρά Μέσ πό ψυχή υ θέλω πάρ κ δύ Αλέκ κ Σό Κ Τσπ Λγκ, κ πρωάθλ Η πρσπάθ πυ έχυ κά κ δυά πυ έχυ κλώσ ί ξωπργκέ Εγγρφέ κθρέ κ Σββκύρκ ά 1730 Facebook: ARENA FC URL: wwwolympiacosorg Εγγρφέ κ έρξ Γυκίυ Τή

9 Σκωπκά 16 πλώ Σ Πρφέρ ώρ πρδέ ρχό! Η ράπυλ πλύ π κωέ πό πργύ φρά κ πρβλέψ δύσκλ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ Σύφω σφλί πλρφρί γκάλπ δίυ πρώ συδυσό υ υ Πρφράρχ Γράφ Πέρυ Τύλ Κυρίρχ Όω Γώργ Δέδ πλί σάθ πράγ πρόβλπ συέπ! Τ σχυρά ρίσ Λό υ πρώ πρφράρχ, δυό ό Μρλέ Σύκυλ σ Κρθί, σ ό δλδή πυ έκρ άχ ω πργύω πρφρκώ, κλλργύ άλλ δυκέ Γ υό κ Πέρ Τύλ πάσ έ πλύ σχυρό ό σ θέσ υ υπψήφυ Απρφράρχ Κρθί Ο Πλπίδ Κλλίρ ί ξρκά δύσκλ ίπλ Μέσ σ όλ υά λπό, Οδυσσέ Βυδύρ πυ έκ κίωσ υπψφίω πρφρκώ συβύλω, έ πββώσ λϊκή πρί «Ο λύκ σ πυπύλ χίρ»! ΚΑΘΕΤΩΣ& Τ Κυρκή υ Θωά θ λώσυ όλ! Η κήρυξ ω συδυσώ σ Πρωδκί Κρίθυ θ δώσ έλ σ δγκωσύ γ ξσφάλσ υπψφίω Ο κόρ βέβ θ συχσύ έχρ 18 Μΐυ Αυό πυ δφέρ ώρ όω ί δύ πόσ συδυσί θ πράσυ πόρ υ Δκσκύ Μγάρυ Κρίθυ Βέβ, «Λϊκή Συσπίρωσ» κ Σωήρ Ππγωργίυ έδξ σ πργύ κλγέ πώ πρί έ συδυσό κέβ σ ί πό δύ Δκέ Εό κ κλέξ σύβυλ! Εκλλύκ πλήρω γρά υ όυ κ κέβσ λάχσ ψφδέλ! Ωσόσ, φέ δ έχ κυκλφρήσ κό γκύκλ πό υπυργί Εσωρκώ γ δδκσί κήρυξ ω συδυσώ κ λάχσ πύ Αυό δυργί έ κυρσό συ συδυσύ πυ δ πρύ «κλδώσυ» υ υπψήφυ υπγρφέ σ υπύθυ δλώσ Μθίω ωσόσ πώ κάπ πρκάπυ υή δυσκλί χρσπώ δδγέ λύσ Η λήθ ί πώ υέ κλγέ ί υλάχσ πρόβλπ Η «σύπ» σ κρκό πίπδ έχ κυί πλύ κ υπψήφ κρβύ πέρξ «ξρσί», κλί όω πρά ά σ φυσκό πλκό υ χώρ! INTERAMERICAN:, 4,, TK 20006, : , K :

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΚΗ ΗΜΚΡΤ ΠΡΓΕ ΓΕΣ ΚΗΣΗ ΓΕΜΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΦΕ ΤΠ & ΕΠΚΩΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη Τηλέφωνο: 2813 404429, 6937270200 Τηλεοµοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ MYLONAS IOANNHS 28/11/14 2:29 PM Page 1 Γλάσ - Κυψέλη ΜΥΛΩΝΑΣ 1 : Ελ. Βνζέλυ 4, Tηλ: 210 2223365, Fax: 210 2223366 2 : Κυψέλης 96, Tηλ: 212 1002540 Τηλ/Fax: 210 8818653 3 : Κυψέλης 92 & Σκπέλυ, Tηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φ. 85 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ www.gnomipoliton.wordpress.com ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ Την 1η Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Με την υπογραφή Βλαχογιάννη

Με την υπογραφή Βλαχογιάννη Σκέψυ πλαή συ... αακύκλωσ ΦΩΝΗ συ Εβδμαδαία πλκή φμρίδα Πάρυ - Απάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφρωµέα σ µέρωσ Παρασκυή 5 Μαρίυ 2010 Φύλλ 99 Ές 65 Νέα Πρίδς Ές Ίδρυσς 1945 ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ γα σωρία υ αύ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf Ιάκωβ Πράσ Κσσάδρ Φλόγ ωκή ετρ κάθε κ Εί τ επίκ» στρ «κυτή εκδήλωσ κ τ γράφυ Έχε τυ κμτ υ ώ κ τω περδ πρσχή όλω Ο ε τ με δσμότ σχλύτ ότ φόβ τ εί μεγλύτερ τωλά ρ επάσε τ μ Τύ θ ξεσκ τάσε φ υ έκε γ πράγμτ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα