διανεμεται δωρεαν Κεραυνοί Αννίβα και Τρωγάδη για τα σχολεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διανεμεται δωρεαν Κεραυνοί Αννίβα και Τρωγάδη για τα σχολεία"

Transcript

1 Φ 54 δυρ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ θήρ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τσ ΒΟΧΑΣ wwwgnomipolitonwordpresscom πλώ δ δωρ Κρυί Αίβ κ Τρωγάδ γ σχλί Τ δσίυ φρίδ σ πργύ φύλλ γ συρήσ σχλκώ κρίω, πέλσ ρχή κόρ Η Εωκή Ρζσπσκή Πράξ κγόρσ δκή ρχή ό κρϊδύ υ δό Ο δήρχ Αίβ Ππκυράκ κ δήρχ Οκκώ Βσίλ Τρωγάδ πάσ «κρυύ» σ ρωκό δλί ύπυ πυ ξέδωσ πράξ υ Λωίδ Σργόπυλυ! ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ-ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Σόχ ξπίσ υρωπϊκώ πργράω n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σλ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ Θέλυ έ δή κά σ δό n σλ 7 n σλ 6 ΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ Επέλυ πόσ ρό πό Συφλί n σλ 11 Κθρώ ήλ πρύσ Τ υγή δρσά ύσρ σέρ, Σύγφ, κχά, δ πρύσ Τ υρύ σ κέ πό έρ Κ πό κ κέ ργφυσύσ Τόσ γλυκό σ πρόσωπ έρ, Πυ λ κ λέ σ κρδά φύλλ: Γλυκά ζωή κ θά υρίλ Χρσό Αέσ! Νέ, γέρ κ κόρ, Όλ, κρί γάλ, σή Μέσ σ κκλσί δφφόρ Μ φω χρά συζωχή Αίξ γκλέ ρφόρ Οπρσά συ Αγίυ κ φλθή Φλθή γλυκά χίλ χίλ, Πέσ: Χρσό Αέσ, χθρί κ φίλ Δύσ Σλωό, Η έρ Λπρή Κλή Αάσσ!

2 π λ ώ 2 π λ ώ 3 Η Αάσσ υ Κυρίυ ί άσσ λπίδ Κλή Αάσσ κ Κλό Πάσχ! γ όλυ γ έ κόσ π θρώπ, π ρκό, γ έ κόσ Ο θί λόγ κ θυσί σύρωσ δυργκό κ υυχσέ κθδγύ σκέψ Εύχ σ κθέ ξχωρσά γ βλέπυ πίσω κόσ, Κλή Αάσσ υγί, γάπ κ θρωπά πρσά λπίδ, γύρω γάπ! Χρό Πλλά! Κλό Πάσχ! Μρλέ Σύκυλ - Βλάλ Πρφρκή Σύβυλ ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Υπψήφ Απρφράρχ ΠΕ Κρθί ήρχ Βέλυ-Βόχ Ο Πρόδρ Κλή Αάσσ, ρέχ συβλσύ πυ κ- Τπκή Κό ψυχκή, θκή, ίζυ θρώπ ύπρξ Μπλίυ Τ Πάσχ, πυ γράζυ υέ έρ, πέρ πό ό πυ φέρ γ Χρσσό, π- Ο γώ γ κλύρ, πρδσί, πάθ, πίω- κ Δήρ Μπέζ συσθκή σ, ρύρ κ λύρωσ ύχ υ κλύ υύ Σήρ, πυ πλλί συάθρω- Κλό Πάσχ κ Κλό Πάσχ! πί βώυ δκό υ Γλγθά συβλσό υό υγί ί π πίκρ πό πέ κ δύ! Εύχ ήυ Αάσσ φέρ άσ σ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ Αδήρχ Οκκώ κ κκώ Υπρσώ δήυ Βέλυ Βόχ κρδέ κ δώσ πρπκή κ λπίδ λύρωσ συ δκέυ κ λπωρέυ συπλί Λωίδ Σργόπυλ Υπψήφ Δήρχ Βέλυ-Βόχ Ο Πρόδρ Τπκή Κό Τρσώ κ Πγώ Δρίυ ύχ σ όλυ Κλή Αάσσ κ Χρό Πλλά! ύχ Χρύ Λπρή, Κλή Αάσσ σ όλυ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Αδήρχ Κωκή Πλκή Βέλυ-Βόχ όλυ Άγ Φω κή Κό κ Γώργ Μγγί Κλό Πάσχ, Κλή Αάσσ! Εύχ λόψυχ σ Ο Πρόδρ Ζυγλύ Εύχ λυρωκό ήυ θυσί υ Θθρώπυ κ έσπρ φω Αάσσ πλέσυ πγή γάπ, συδέλφωσ, ρή, θρωπά κ κωκή λλλγγύ Πάσχ Ο Άγ έρ υ Χρσύ κ Αάσσ υ όλω έ δ ρ κ υ ίσ γ φω γάπ ό Πάσχ! κ λπίδ! Κλ Σ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΗ βυλίυ Βέλυ Βόχ Πρόδρ κύ Συ Αάσσ υ Κυρίυ φωίζ ζωή κ ξζωέψ λπίδ σ όλυ Κλή Αάσσ! ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Αδήρχ Κθρό ήυ Βέλυ Βόχ

3 π λ ώ 4 Τ Δήω Συήρσ κ λυργί δώ υ ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» Α πό Σπέβρ υ 2011, πό κ συσάθκ ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» έω σήρ, πό βσκέ πρρό υ Δάρχυ κ Πρέδρυ υ κύ πρσώπυ κ Αίβ Ππκυράκυ κ πρέδρυ κ Κω/ Τζβάρ κθώ κ ω λώ υ Δκκύ Συβυλίυ, ί συήρσ ω δώ υ κύ πρσώπυ σύφω πά σγήσ ω υπυθύω κθώ κ κθρή συπράσσ σ άγκ κθρό Πά γώ πρπάω, έω σήρ έχυ υλπθί: Πδκό Σθό Βρχίυ: Υδρυλκή κ Ηλκρλγκή συήρσ γκσάσω Συήρσ κρκή γκάσσ (ππθέσ πλκδίω, συήρσ κ ρκή κάσσ (σί, ζά) κυφωάω λυίυ, λχρωσί ξωρκά κ έρ υ σωρκύ πί ίχυ, λχρωσί κγκλδωάω, λχρωσό σθίω πρίφρξ, συήρσ ξωρκώ σγάσρω), συήρσ πγκκίω, συήρσ ύλυ χώρυ πδκή χρά κ κάσσ ππλωέω ργάω έ Αλλγή θέσ κ πέκσ σκή σ υπόγ υ κρίυ Ακάσσ σκύ έρυ λκρκύ ξπλσύ λόγω κλπή Ακάσσ χλσέω κλσκώ έυ ύπυ inverter Ακάσσ έρυ υ πλύ συγρύ πυ δ λυργύσ Πδκό Σθό Ζυγλύ: Ακάσσ πλώ κλσκώ έυ ύπυ inverter Βλίωσ γκσάσω γρίυ έωσ ξπλσύ Υδρυλκή κ Ηλκρλγκή συήρσ γκσάσω Δκή Ββλθήκ Κκκώ: Πρήθ έω ββλθκώ κ δόρφωσ χώρυ έππλ κ ρχύ γ δυργί κρή κυζί Υδρυλκή συήρσ γκάσσ Δκό Σάδ Βέλυ: Επχωάωσ, σπέδωσ κ πσπρά χλάπ κ κάσσ ή χλάπ, ρσό κ ξάρσ χλάπ, πσκυή πσργγσκή κ ρδυκή γκάσσ Σ βθκό γήπδ: Συήρσ συθκύ χλάπ (όρθωσ έωσ ί κ πρσθήκ λσκύ κόκκυ) Φ Α Σ Ι Λ Η ΚΑΤΣΑΡΟΥ κφέ χυµί πά xρπί σφλά ΠΕΟ Κρίθυ-Πρώ ΚΟΚΚΩΝΙ πά - ψυκκά πύρ - ρά δή κ ίκ βρχ, έ γπέδυ ΤΗΛ: , π λ ώ Έργ 5 Πδκό Σθό Βέλυ: Υδρυλκή κ Ηλκρλγκή συήρσ γκσάσω Συήρσ κρκή γκάσσ (συήρσ κ ρκή κάσσ (σί) κυφωάω λυίυ κ ξύλω πρώ, λχρωσί κγκλδωάω, λχρωσό σθίω πρίφρξ, κθρσό υδρρρώ, πσκυή υδρρρή σ υλέ πίω κ σγπίσ υή σ πλάκ υ κρίυ, όωσ ρύ πρρκά υ κρίυ), συήρσ πγκκίω, συήρσ κ λχρωσό ργάω πδκή χρά Ακάσσ χλσέω κλσκώ έυ ύπυ inverter Όλ Πδκί Σθί υ Δήυ συέχυ ύσρ πό έργ υ ΔΣ σ πδύ πρόγρ ΕΣΠΑ Ερόσ Οκγκή κ Επγγλκή Ζωή πέλσ έ πλύ γάλ πσσό γέω (84 κγέ) πβρύ έξδ γ ρφί Τέλ κάθ έ πργπύ δωρά κπδυκέ δράσ γ φλξύ ήπ (κδρέ, σχλέ γέω, ρωκέ ρίδ πό ξδκυέ πρσωπκό κλπ) Κλσό Γυσήρ Βέλυ κ λπώ γπέδω σ πρύλ χώρ: Υδρυλκή κ λκρλγκή συήρσ κ πθέσ φωσύ σ λκή πλυρά υ κρίυ Επσκυή ξύλω πρώ, κ λυέω πρθύρω πυ δ σφάλζ Αλλγή πλό σ πσκέ όσ σ κλσό όσ κ σ γήπδ πάσκ σ πρύλ χώρ κ Σ πρύλ χώρ: Σήρξ πρίφρξ γπέδυ mini soccer κλδκύ, πθέσ πρρκά κ σ ρφή πρσυκύ Κλσό Γυσήρ "Γ Τράφυλλ" Συήρσ - πσκυή πρώ πρθύρω, κσκυή κ πθέσ κγκλδωάω κ σγάσρω, συήρσ κ πσκυή υδρρρώ πχύσω, λχρωσί πί ίχυ κ κγκλδωάω Ακάσσ κσόλ λκρκύ πίκ λόγω κλπή Τπθέσ συγρύ πρρκά υ κρίυ κ σ σωρκό, πθέσ 3 λκώ θρσφώω 300 λίρω δπλή έργ δίχυ κ πρσυκύ δίχυ γ έρ Συήρσ συθκύ χλάπ (όρθωσ έωσ ί κ πρσθήκ λσκύ κόκκυ)

4 Δκέ Εκλγέ 2014 Δκέ Εκλγέ πλώ Θάσ Μάβ: «Θέλυ έ δή κά σ δό» Κέρ Δλγή Ακυκλώσω Υλκώ EC wwwecorapgr wwwkenppegr wwwecoradiogr Ο συδυσό σλχώ πό πλί, πυ πίρυ πρωβυλί, πφσίζυ συέχυ κ δρσρπύ γ δκά δρώ Σ κλγέ υ Μΐυ λλάζυ σλίδ Θλώυ έ Δή κά σ δό γά, υ κσύ, δκή κ πκή κό υλπώ έργ, όπω πλάσ πλώ, δυργί πδκώ χρώ κ χώρω ψυχή, δρφώσ κχρήσω χώρω κλπ Θ δσφλίσυ σρρπί κ ρκή άπυξ κ κπίσ ω γκώ όλω ω δκώ κ πκώ κήω Δυργύ έ Δή κά σ δό, πλσό, θλσό κ λί σ πρώ γρή ω πρρήω Γ' υό θ σχύσυ όλ πλσκέ κ θλκέ δρσρό πυ πλύ σ όλ Δή Συργά θ ί όλ πυκί κ δυργκί άθρωπ, κπδυκί φρί, κ σύλλγ γί πλσό γ πλί πέδυσ σ βάθ χρόυ Η λί πβάλλ βρθί σ κέρ ω δφρόω πλκή υδίκσ δξόδυ σ πλσό σ θλσό σ θέρ κ σ πδί Θέλυ υ έυ συργά, πρωπόρυ κ πρωγωσέ Ο Δή Βέλυ-Βόχ πρί γί λκυσκό, υρσκό πρρσό πρώ πλγή, κθέρωσ έω θσώ κ ίσχυσ ω θσώ πυ ήδ λυργύ Γ υό, θ πρχωρήσυ σ ξπίσ κ πρβλή υ πρλκύ ώπυ υ δήυ, λλά κ σ ξπίσ κ άδξ ω φυσκώ κ σρκώ θσυρώ Μπρύ ζύ σ' έ Δή λκυσκό Γ υό σκπό ί ξωρϊσό ω κέρω Βρχίυ, Βέλυ κ Ζυγλύ πζδρήσ κ δπλύσ πζδρίω, κσκυή χώρω σάθυσ, δυργί χώρω πρσίυ κ ψυχή Έχυ γώσ κ δύ δώσυ σ δή Βέλυ-Βόχ ξπσί κ πλσκό, πυξκή πρπκή, κωκό πρόσωπ, πό ζωή, χρσή δίκσ Ήρθ ώρ δκίωσ ω ίρω Αξίζ δκωθύ, γί ξίζυ ζύ σ έ λκυσκό κ δυργκό Δή Αξίζ δκωθί υό γώ, δό ί έ γώ ρχέ Αγωζόσ, λκρί, συέπ, κθρό, σβσό σ πλί, συλλγκό, δκρί κ ό Αξίζ δκωθί γώ, δό υπάρχ πρί, γώσ, σχέδ, ό, γ πρχθί ωφέλ έργ γ Δή κ υ δό Εώυ υ πλί Αξίζ δκωθί συδυσό δό ί ί κίσ πυ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟ- ΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Εί γήσ υδκκή δκή κίσ Αξίζ δκωθί συδυσό, γί δυργήθκ χρίσ ω πλώ, δυώ κθρά χρίσ ω πλώ κ υό κλί βάλ θέλ γ έ σχυρό κ λκυσκό δή κά σ δό Αξίζ δκωθί συδυσό, γί έχ άξ, κά κ έπρ σλέχ, λλά κ έ σλέχ δάθσ γ πρσφρά Σλέχ κωκή γώρσ, ήθ, ό κ κξίωσ Αξίζ δκωθί γάλ υό γώ Μό υ φλδξί ί υπρήσω συέπ θσό υ βθύ πκή υδίκσ Ζω κ γωρίζω πρβλή υ Δήυ Βέλυ-Βόχ κ πξργάζ υ συργά υ θέσ κ πράσ πυ θ κώσυ πρόγρά Η φωή υ ή κ ί δλή, κθρή, ξάρ Ο συδυσό πλί κλύρ λύσ γ Δή Ο συδυσό σλχώ πό πλί πυ πίρυ πρωβυλί ό υ, πφσίζυ, συέχυ κ δρσρπύ γ δκά δρώ χωρί άωθ λέ Τ ρίπυχ ω ξώ Γ όλυ ά σ συδυσό φλσφί συψίζ σ ρίπυχ: Αάπυξ, Κθρό, Κωκό πρόσωπ Σ υέ ρ ξί κλίω όρά υ κ όρ ω συργώ υ, γ έ πχή υ Δήυ Βέλυ-Βόχ πυ δίγ πρσά Επέλυ, ξβρύ πκωί γά Ν ξφέρυ πσσύ σ σχέσ Ν ξζωέψ χέ συλλγκό Ν γίυ π θρώπ, π φλκί, π ζσί Ν ξβρύ έ λπίδ κ πρπκή Ν πυ έ σ δδκσί ω πφάσω Ν γίυ έ φρί ζύ κωκή λλγή Πά πρσά Μό πρσά Ο συδυσό ξπσί κ πλσκό φέρ έ πχή σ δή Φέρ χόγλ, λπίδ, σδξί κ πσσύ ξύ ω δώ κ υ δήυ Είσ έ δκήσυ δή γώσ, πρί, θδκό κ ργάωσ Η ίκ ξίζ! Ήρθ ώρ! πλώ Η ξπίσ ω υρωπϊκώ πργράω σόχ υ Νίκυ Τσίυρ - Βυδύρ Δυκά συχίζ κθρέ υ πφέ, υ πλί σ όλ δκά δρίσ υ δήυ Βέλυ Βόχ, υπψήφ δήρχ Νίκ Τσίυρ Βυδύρ, ώ ήδ λκλρώ λκέ πράσ πυ φρύ πρόγρ υ συδυσύ υ Σόχ υ ί έσ πό κθρή πκωί πυ έχ υ πλί πύξ όσ δυό κλύρ ί σχέσ πσσύ, σκή πρκέυ πρυί πρ λκή έκβσ ω κλγώ Ξέρ βέβ, πω πέρ πό ξκάθρ θέσ πυ φίλ δυπώσ γ θέ πυ φρύ πό έρ σ δή, πρί έργ πυ πρέυ συδό υ κ πό ζωή πυ ί γ ίδ βσκό ζύ πλκή υ, θ πρέπ ζήσ κ κλύρ πρόσωπ, πί κ θ σλχώσυ συδυσό υ Πρόσωπ πυ θ πρσδώσυ έ δκό βάρ σ συλκή πρσπάθ, πυ ίδ θέλ γί πό έρ σ δή Θκέ ό υ πργρά, θ πλέσυ ύδρυσ υ δήυ, κθώ κ γκόρ δχίρσ ω υδάω πόρω Επίσ, πρβάλλ κυρίρχ δχίρσ ω πρράω κ κύκλωσ, υρσκή άπυξ σ σύλ άλσ υ δήυ, κθώ κ πλδκό σχδσό Ακό, θέ πυ φρύ πλσό, λί, θλσό, κθώ πίσ πρό κ γκόρ κωκό πρόσωπ πυ πρέπ έχ δή Έ κωκό πρόσωπ πυ πί σθί σ ύψ ω πρσάσω, ώρ πυ ί ρκί πλί υί πί έχυ πλγί πό συχζό κκή κρίσ Γ υπψήφ δήρχ Βέλυ Βόχ, δή θ πρέπ δίξ ξωσρέφ κ πέρ πό βσκέ υπρσί πυ υπχρύ πρέχ συ πλί, δυργήσ κί δέ ώσ πρσφέρ όσ δυό κλύρ υκρί κ κλύρ έρωσ σ όλ πργωγκέ άξ, κυρίω έσ πό υκρί πυ πρί ζήσυ Γ λόγ υό θέ ω σόχ υ, ξύ άλλω κ δυργί ό γρφίυ έρωσ γύρω πό υρωπϊκά πργρά, κθώ θ ί πλλά υά πυ θ ίξ ΕΣΠΑ Πργρά πυ φρύ όσ γρκό κόσ, όπω πίσ υρσό κ υ άλλυ πργωγκύ κλάδυ Γ λόγ υό, Νίκ Τσίυρ Βυδύρ θέλ κ σ ψφδέλό υ θρώπυ πυ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δή κ ίκ ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΛ δσκλί δίδκυ κµέυ Β & Γ Λυκίυ Νλλκή Λγχί κ Έκθσ Α, Β κ Γ Λυκίυ έχυ πρί πρίυ ρόπυ ξπίσ κ άδξ ω υκρώ πυ πρέχυ έ πργρά, πρ όφλ όσ υ όπυ, όσ κ κά συέπ, ω πλώ υ Μέσ πό έ πργρά άλλωσ, δή θ πύξ δκέ υ δέ, γ πλύσ πρβλή πυ χρό ώρ δίχυ πω ί έ δέξδ, κθώ κί δ πρσέγγσ όπω θ έπρπ Θέλ όπω λέ χρκρσκά, «βάλυ πρβλή σ ρχά πίλυσ κ δώσυ λύσ σ πρσσόρ» Όω, όλ υή πρσπάθ, συλλγκή ξύ υ δίυ κ ω συργώ υ, χράζ έπρκ συπράσσ ω δώ, συ πίυ θ πυθυθί έρ ω κλγώ Ε ω ξύ, δύ έ ό πρσχώρσ σ ψφδέλ υ Νίκυ Τσίυρ-Βυδύρ Πρόκ γ υ Ππύλ Γργόρ πό Βρχά, λύθρ πγγλί κ Θάσ Μά πό Ζυγλό, γρό δκή γωγή 50 ή 7 µθσκέ δυσκλί

5 π λ ώ 8 Πρφρκέ Εκλγέ 2014 π λ ώ Εγκάρδ πσχλέ υχέ γ χρύ Λπρή! Τ έσπρ φω ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Ο Μυργλύρ* ζ, υό δγί! ΔΑΕΒ! γ ή δω ρ Δγή πλτέγγρφ έσλ σ φρίγίδκαφρά σ δ- δγί όλυ! β κ Κώσ Δλ ά κό σύβυλ Alpha Bank κ ζ άπ ρ γή πλρωή 0 πρίπυ πρδαεβ γ πσό 2008 πό δά ρ πά χ λήρω Σ Η ΔΑΕΒ ί πί άφσ π ζ άπ ρ δκσήρ φρθίσ έυ έγ έχ ρ υ υ ρί γή πλρωή 10 Ιυ ράπζ Η δ σ ίω κ δ ρίυ κ πό ό πί σ 21 Ιυ δή ω σ φ κ πδόθ πί σύ ρρί 10% ρέχ όκ υπ ω υρώ σό π γγίξ σ έχ θ ρύ ί ρ φ γ πλρ υ δήυ γ έρ θ κ ί Αέ ράπζ γ γ έρ υ χρέυ ή σχσ! δδκσί κά Κλή Αάσσ! ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Αδήρχ Οκκώ Κρθίω Ολόθρ υχέ σ όλυ γ Κλό Πάσχ! Ευχέ κ γ έ Άξ σ όπ πυ θ φέρ ΕΛΠΙ Α, δίω συ έυ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ υπψ ήρχ Βέλυ-Βόχ Μ λή υπυ Ο έ φέρ υπυργό ργύ! λέ,! Σ πρ πά ( ξ πρκ γύ άλλ κλ άλσ υω υ κρέ ύ πυρ γέ συ ω) γ σ ό Τ έκ δυ σό κ ρίξ συ υ Σ' υ γ δ ήρ κ χ άλλ έ κλ σρ υπυργό γέ π ίξ 'χ δκ υ ( κ ρκάλσ ό υ πφ δξώ Πά σ ω, ίσ κό κλκό ) Δ! λ ώρ ήθ ί ό δ έ χ έ χ υ ύ π φέρ γ ρ ύρ σ υ υπ ' σήρ ξ! ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ ό ὐ γά ρ ἔ ρ χ ρσ κυκλφό ω ά χ Εσ ρ Θόδω ώ π φή κ πυλ Λπρό σκέφ φίλ υ ρίξυ σ σβρά άβ Μ ό φ ψ υπ ρχ δή ί θ Ερω δήυ κώ υ γάδ Οκ ίλ Τρω σ σ Β κ πά θέ πρί υ ά:»!!! λκωκ ό χ ρ ἔ ρ ά «ὐ γ Τ σρά ύ πρώ Εί πρί άξ πω πλκί άρ πκή βέλ, δρσρπύ γ σρίξυ φρά κ κρυφά δκύ κ πρφρκύ συδυσύ σ πρχό κλγέ Άλλ πρσφάω χέ άλλ ρκώ πυχέ κ άλλ γυρλόγ χωρ ί πέλσ, υπόσχ «δυά» ό κ σκή σήρξ πρ όλυ ή σχδό σ όλ υ ή άλγ πω θ πά πράγ ά ψήσ υ βλί Αγπέ υ συπρώ σρά ύ πρώ έσ κ σ όλ υ υύ υ υχόσ πλθυύ κ χρσί 26 Μΐυ πλγθύ όλ ζί κ λγρσύ όλ ζί γ κλ γκά πλέσ σ Δή Βόχ-Βέλυ γ δκέ κ πρφρκέ κλγέ Ελκρί Ασάσ Ευχέ Γ Υγί κ Δυργί Αθάσ Χ Πρχωρί κά κθρσό κάδ σ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ: Πργάλ Κρθί ΚΙΝ: Γωπό υ-βόχ Δκό Σύβυλ Δήυ Βέλ Οδπρκό σ όρ Φυκά ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΠΠΕ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΦΩΤΙΑΣ Λίγ έρ πρ Αάσσ κ γάλ γρή υ Πάσχ, ύχ *ββίω υπό σφή κθδήγσ υ θλύ Κρύζ! Αάσσ Κλή Αάσσ κ 9 Τ ββλί Οδπρκό σ όρ Φυκά (Απέσ) ί πρώ σρκό ββλί πυ κδίδ κ κυκλφρί γ πρχή Βόχ κ υ Ζυγλύ Πρλµβά όλ κί σρκά σχί πυ σχίζ µ όρ Φυκά, πί πρυσάζ σ γωσκό κό µ έ ρόπ έσ ώσ πρέχ µ συλκή κό σρκή υ πρί κ ξέλξ σ πέρσµ ω χρόω Πρόκ γ έ ββλί πρωγέ, συγγρφή υ πίυ έγ κ υ µδό, δδµέυ ό δ υπήρχ άλλ σχκή ββλγρφί γ όρ Φυκά, πρά µάχ σκόρπ φρέ πί συγκρώθκ, ξλγήθκ, ξµήθκ κ κγράφκ Εί έ ββλί πί δ πρέπ λίψ πό κέ σπί Ο σόχ υ ββλίυ ί πλλί Ο κυρόρ ί σ πρώ φάσ πλρφρήσ, µρώσ κ φέρ σ µ γόµ κπδυκή πφή κάθ πλί µ σρί υ όπυ µ Ν γωρίσυµ όπ µ, σρί υ, µµί υ κ υ ρχλγκύ υ χώρυ Εππλέ, ββλί υό κί σ κύθυσ άδξ κ πρβλή υ χώρυ υ Φυκά ό κ κό υ δήµυ λλά κ Κρθί γκόρ Αάδξ κ πρβλή µ σόχ ξπίσή υ πρό όφλ πκή µ κωί Κρκή δάθσ: - Σχχωρί Κωσί, λ Ββλπωλί Γκόπυλυ Σύρυ «PLAISIO», Ζυγλό πό κρδά σ όλυ χρό πλλά, υγί, λπίδ κ κγκή υυχί! ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ υπψ ήρχ Βέλυ-Βόχ Εύχ λόψυχ Αάσσ υ Κυρίυ φέρ Υγί, Χρά κ Ευυχί Κλό Πάσχ κ Κλή Αάσσ! ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ υπψ Πρφρκό Σύβυλ συδυσό υ Πέρυ Τύλ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ PARK PILOT ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ κ , fax: ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -

6 Τ Δήω 10 πλώ Κρυί Τρωγάδ κ Αίβ κά ΕΡΠ γ σχλί Τ δσίυ φρίδ σ πργύ φύλλ γ συρήσ σχλκώ κρίω, πέλσ ρχή κόρ Η Εωκή Ρζσπσκή Πράξ κγόρσ δκή ρχή ό κρϊδύ υ δό Ο δήρχ Αίβ Ππκυράκ κ δήρχ Οκκώ Βσίλ Τρωγάδ πάσ «κρυύ» σ ρωκό δλί ύπυ πυ ξέδωσ πράξ υ Λωίδ Σργόπυλυ! Τ δλί ύπυ Μά έκδσ υ πργύυ φύλλυ φρίδ, Εωκή Ρζσπσκή Πράξ ξέδωσ δλί ύπυ σχκά συρήσ ω σχλίω πί έφρ: «Δβάσ σ φρίδ ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙ- ΤΩΝ κίωσ - πρκλγκή κπά υ δάρχυ πυ φρά συήρσ ω σχλκώ κρίω υ Δήυ Σ ίδ κίωσ φέρ ό: ί πό βσκέ πρρό υ Δάρχυ κ Αίβ Ππκυράκυ κ ω συργώ υ ί, όσ δυό, κπλήρωσ άω ω υπυθύω ω σχλκώ άδω υ Δήυ Αυό πυ δ λέ δήρχ σ κίωσή υ, ί πόσ σίχσ υέ ργσί συ δό κ κυρίω πό ρόπ κ σ πυ έθκ συγκκρέ ργσί Κ γ γίυ π συγκκρέ ρωά υθέω δήρχ: 1) Έγ δύ πυθί θέσ Δκέβρ υ 2013 σ ίδ ργλάβ γ συρήσ σχλκώ κρίω συλκή ξί ; Γί δ έγ δγωσό γ συγκκρέ ργσί λλά πλέγ έθδ πυθί άθσ πί πρί ί ό λλά ό θκή δ πρί χρκρσί; 2) Γί δ έχυ δθί κό σ σχλί υ Δήυ, χρή πχρήγσ υ Δ ρήυ 2013 ό χρή έχυ έρθ σ Δή πό Νέβρ υ 2013 κ σ άλλυ Δήυ υ ύ έχυ ρσί σ σχλί πρ έλ υ πργύυ έυ; 3) Γί δ έχ ρσί κό σ σχλί πχρήγσ, πρλίυ θέρσ πό υπυργί σωρκώ, πυ έχ έρθ δώ κ ή; Εά ίζ δήρχ ό θ κφέρ κρϊδέψ υ δό πρκλγκά κόλπ Φωέ άψ δλί ύπυ πράξ υ Λω Σργόπυλυ γ σχλί! πρσέ δκί ί γλσέ Ο πλί υ δήυ κ δίρ γί έχυ κλάβ δώ κ κρό πω δ υπάρχ βύλσ πό πρύσ δκή ρχή γ πλύσ ή έσω ράσ γάλ πρβλή ω σχλίω υ Δήυ» Η πάσ Τρωγάδ Ο δήρχ Οκκώ κ Βσίλ Τρωγάδ έλβ δώσ πήσ σ πρφρθέ δλί ύπυ Αλύ ί ί ρωήσ πυ υπέβλ Εωκή Ρζσπσκή Πράξ, ά ίπ ξή: Ερώ 1: «Έγ δύ πυθί θέσ Δκέβρ υ 2013 σ ίδ ργλάβ γ συρήσ σχλκώ κρίω συλκή ξί ; Γί δ έγ δγωσό γ συγκκρέ ργσί λλά πλέγ έθδ πυθί άθσ πί πρί ί ό λλά ό θκή δ πρί χρκρσί;», φέρ δλί ύπυ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κάθ δήρχ πό όέχ δκίω πυθί άθσ Ο ό ρίζ κ όρ πυθί άθσ λλά κ πό πβάλλ δγωσκή δδκσί Ακλυθί λπρή πάσ υ δάρχυ Σ ό, φρά σ πρί θκή σ πρπέπω σ πίλγ υή υ πθέσ "Κλό θ ί ίσ λγόρ, π πρσκκί" πά δήρχ Βσίλ Τρωγάδ! Εί π θκή κπλήρωσ ω γκώ ω σχλίω;", ρωέ δήρχ Α Ππκυράκ Ερώ 2: «Γί δ έχυ δθί κό σ σχλί υ Δήυ, χρή πχρήγσ υ Δ ρήυ 2013 ό χρή έχυ έρθ σ Δή πό Νέβρ υ 2013 κ σ άλλυ Δήυ υ ύ έχυ ρσί σ σχλί πρ έλ υ πργύυ έυ;», γράφ σ δλί ύπυ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύφω ΚΥΑ 30842/ πυ φρά σ πρχή πλρφρώ γ κάρσ υ πρϋπλγσύ, δδέ πυ έπρπ χρσπθύ γ πρϋπλγσό υ 2014 ή δδέ υ Απλγσύ υ Ιυλίυ υ 2013 Γ δή Βέλυ-Βόχ σχί πυ χρσπήθκ ή υ Απλγσύ υ Οκωβρίυ 2013 Σύφω πρφρθίσ ΚΥΑ υπλγσό ω σόδω ω γ κάλυψ ω λυργκώ δπώ ω σχλίω, έπρπ γί σ λυί κή πί έσσρ Επέω χρδόσ π πάω ρί (21/11/2013) κ ω πργάω δ πρϋπλγίσκ ρχκά, λλά έσω Αόρφωσ υ πρϋπλγσύ Ήδ δδκσί Αόρφωσ ί σ λκό σάδ έγκρσ, πό Απκρωέ Δίκσ, ώσ λκά πρχωρήσ έκδσ Χρκύ Εάλ Πλρωή Αξίζ σωθί, υπγρίζ κ Τρωγάδ, ό ήδ έχ πδθί Α κή γ έ 2014 γ πί δ υπήρχ δδκσκό κώλυ άρ; Ερώ 3: «Γί δ έχ ρσί κό σ σχλί πχρήγσ, πρλίυ θέρσ πό υπυργί σωρκώ, πυ έχ έρθ δώ κ ή;» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ πρώ φρά πσώθκ έ πσό συ Δήυ πέω ή δύ έχ πρβλφθί ξ ρχή σ πρϋπλγσό Δλδή ή πρί κλυθθί δδκσί έσω Αόρφωσ υ πρϋπλγσύ Ήδ δδκσί Αόρφωσ ί σ λκό σάδ έγκρσ, πό Απκρωέ Δίκσ, ώσ λκά πρχωρήσ έκδσ Χρκύ Εάλ Πλρωή Σ υή πρίπωσ, συχίζ κ Τρωγάδ, ξίζ σωθί ό Δή Βέλυ-Βό- πλώ χ ί ό δή πυ δύ συχό χρέ πχρήγσ Σχλκέ Επρπέ πσό συλκά γ πρήθ πρλίυ θέρσ Πσό έσσρ φρέ γλύρ πό υό πυ κρκή ξυσί πέδωσ δύ λυί χρό κ γ πί κόπσ γ κβλή υ; Μ δδέ λπό όλ πρπάω, φέρ δήρχ Οκκώ, θωρί κί ό δκή ρχή κρϊδύ δό κ γί πρκλγκά; Θωρί κί πώ όλ υά ί κόλπ πρσέω δκώ; Θωρί κί βάσ όλ πρπάω- πώ δφί δυί βύλσ σ κάπ πό υά θέ; Α λπό γί λόγ πρί θκή, κλήγ κ Τρωγάδ κρυβλώ Εωκή Ρζσπσκή Πράξ, κλό θ ί ίσ λγόρ, π πρσκκί Α βέβ πέ σ έ λθσέ πθήσ δ φέρ σ ρωή πυ κλώ θέσ ό άλλ ίθ φβόλλω σ σύλό, υσί κ πρθέσ πλυκή σ κκή! Η πάσ υ δάρχυ Ο Αίβ Ππκυράκ, δήρχ Βέλυ- Βόχ, πάσ κ υό σρά υ σ δλί ύπυ Εωκή Ρζσπσκή Πράξ Σ πρϋπλγσό υ 2013 υ δήυ, λέ δήρχ, πί έχ λχθί κ γκρθί πό Γκό Γρέ Απκρωέ Δίκσ Πλπήσυ, Δυκή Ελλάδ κ Ιίυ ίχ πρθί πρκάω δύ ργσί: Συήρσ σχλκώ κρίω ΔΕ Βόχ πσύ ΦΠΑ Συήρσ σχλκώ κρίω ΔΕ Βέλυ πσύ ΦΠΑ Η σχύυσ θσί, φέρ Αίβ Ππκυράκ, γ κέλσ ω πρπάω ργσώ, δί δυό σ Δήρχ κλυθί δδκσί πυθί άθσ σύβσ υπρσώ, ργσώ κλ έχρ πσύ χωρί ΦΠΑ Ερωκά όλ δδκσί δσύ υπχρωκά σ «Δύγ» κ κχωρί ί σύβσ σ κρκό Ηλκρκό Μρώ Δσίω Συβάσω ώσ λάβ γώσ κάθ δφρό κ κθέσ άλγ πρσφρά υ Ο συγκκρέ ργσί δσύκ σ Δύγ κ σ ΚΗΜΔΣ Ο δκέ πρσφρέ πυ κέθκ γ υλπίσ ω ργσώ υώ ή πό ργλάβ κ Κωσί Αγγλόπυλ κ σ πί λκά έθκ φόσ ή δκό δφρό Τ ί λπό θκό; ρωά δήρχ Βέλυ-Βόχ Η πυθί άθσ, σύφω ό, δύ ργσώ σ ίδ ργλάβ κ κπλήρωσ ω γκώ ω σχλκώ άδω ή κέλσ υώ πδή υπήρχ έ κ δκό ργλάβ; κλήγ σ έ ύφ! ΔΕ Ασσυ-Λχίυ Επέλυ πόσ ρό Δίκυ ύδρυσ 11 Πρ λίγ έρ δήρχ Κρθίω Αλέξδρ Πυκό κ δήρχ Οκκώ κ Χράλπ Κπύρ πρχρί κίωσ υδρδόσ Δκή ό Άσσυ - Λχίυ πό Συφλί Σ ξή λπό σ βρύσ ω δώ θ ρέχ πόσ ρό! Ο Χράλπ Κπύρ φρό σ έργ πυ κλέσκ λυί 3,5 χρό σ δκή ό Άσσυ-Λχίυ σίσ σ σκόρ φέρ ξή: Αγράσ δωκό δίκυ ύδρυσ γ ξυπρέσ ω υδρυκώ γκώ δκή ό Άσσυ-Λχίυ Τ δίκυ υό κρίθκ πόλυ γκί κ κάλυψ άγκ κά κύρ λόγ σ Λέχ, Πργάλ κ Κάω Άσσ φρά ρύ πό υδρυκέ γωρήσ Κρίθυ Απλάσ πζδρίω κ φωί σδό Εκλί έργ "Αάπλσ Πζδρίω ΔΕ Άσσυ-Λχίυ" πρϋπλγσύ πό πόρυ υ δήυ κ έκπωσ 42% Ήδ λκλρώθκ ργσί σ πρλκό δρό σ Κάω Άσσ, Πργάλ κ Λέχ κ συχίζ ργσί σ ΠΕΟ σ Άσσ Επίσ, κλί έργ πθέσ φωώ σδώ πρϋπλγσύ πό πόρυ υ δήυ έκπωσ 20% όσ σ πόλ Κρίθυ όσ κ σ δκέ κό Πργλίυ Άσσυ κ Λχίυ

7 π λ ώ 12 Πρφρκέ Εκλγέ 2014 πρφέρά! Ο Πλπίδ Κλλίρ υπψήφ πρφράρχ συδυσό "Νέ Πλπόσ" υ Πέρυ Τύλ Ο βρχώ Γκό Γρέ υ Υπυργίυ Υγί Πλπίδ Κλλίρ θ ί υπψήφ πρφράρχ υ Πέρυ Τύλ γ κλγέ 18 Μΐυ Η πλγή υ συγκκρέυ πλκύ κ σλέχυ κυβέρσ υ Αώ Σρά δίχ δίρ βρύ πυ δί Πέρ Τύλ σ άχ Κρθί Ο Πλπίδ Κλλίρ ή υπψήφ βυλυή ΝΔ σ κλγέ υ 2009 κ υ 2012 ώ έχ ί πλύσ δράσ σ Οκκό Επλήρ Ελλάδ σ πί έχ κλγί δύ φρέ Πρόδρ 2008 κ 2011 Σίγυρ πρί υ υή δρσρό θ πρέσ βθήσ σκά σ θέ συλκή άπυξ πρχή Ο Πλπίδ γήθκ 1963 σ Βρχά Κρθί Σπύδσ σ ή Οργάωσ κ Δίκσ Επχρήσω υ Ππσίυ Πρά Τ ρί λυί χρό Πλπίδ Κλλίρ ί Γκό Γρέ υ Υπυργίυ Υγί Υπυργύ δδχκά Αδρέ Λυκυρέζ κ Άδω Γωργάδ Μ Γώργ Δέδ Τάκ Μράκ Ο πρόδρ υ Λκύ Τίυ Βόχ Τάκ Μράκ κίωσ πργύ έρ πώ θ ί υπψήφ πρφρκό σύβυλ συδυσό υ Γώργυ Δέδ Ο γωσό πυχέ δκγόρ έ σχύσ σκά δύ υ ψφδλίυ σ πρχή Βόχ φύ κόσ γωρίζ ήθ, υγέ κ κύρ υ Ο Πγώ (Τάκ) Μράκ γήθκ κ γάλωσ σ Βρχά Εί γ υ Αθσίυ Μράκυ κ Κωσί Μπύλ Ολκλήρωσ βσκή υ κπίδυσ σ Λύκ Βρχίυ Εί πυχύχ υ ή Πλκή Επσή κ Δόσ Δίκσ υ Ππσίυ Αθώ, ξδίκυσ σπυδώ σ Επκωί κ ΜΜΕ Εί πυχύχ Νκή σχλή υ Ππσίυ Αθώ κ έλ υ Δκγρκύ Συλλόγυ Κρίθυ Ασκί χό δκγρί, δρώ δκγρκό γρφί σ Βρχά Κρθί Από έ 2012 ί πρόδρ υ Δκύ Λκύ Τίυ Βόχ Εί πρέ Σφί Κόρκ υ Χρήσυ, σθκό κ δλόγ κ κκύ ό σ Βρχά Κρθί BOX CENTER Γ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ & ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ζυγλό Κρθί λ: Ακίωσ Βυδύρ πρώ ό π λ ώ Εκδλώσ - Κωί 13 Let s do it Greece γ ρί χρά σ Δή Βέλυ Βόχ Η Επίλκ Οάδ Εδκώ Απσλώ υ Δήυ γ ί κό φρά έδωσ δυκό πρώ πό πρωί Κυρκή Πλλά πλλά συγχρήρ σ όλυ όσυ έδωσ πρώ υ (θέ σχλίω υ Δήυ Βέλυ Βόχ, Πλσκί Σύλλγ, Οάδ Εργπίσ Συλλγκό Βέλυ Κρθί, Κδυκό Κέρ Κρίθυ, κάθ έ ξχωρσά πυ πρυσί υ σήρξ δθή υή κπά κθρσύ, λλά κ συ χργύ κδήλωσ: Τ ξδχί "ΑΛΚΥΩΝ" σ Βρχά γ κράσ λλά κ ρί πό Μπλά "ECORAP AE" (Κέρ Δλγή Ακυκλώσω Υλκώ) πυ πρόσφρ σάκυ κύκλωσ Λζράκ σ Βέλ κ Μπλά «Η ό δέσυσ ί πέ συ πλί Πλπήσυ ξζωέψυ όπ» Μ υά λόγ ξκίσ υπψήφ Πρφράρχ Πλπήσυ Οδυσσέ Βυδύρ πρυσίσ υ ψφδλίυ πράξ «Πλπόσ Πρώ» γ Πρφρκή Εό Κρθί Αρχκά κώθκ πίσ ό υπψήφ Απρφράρχ Κρθί ί γωπό Φά Κυρπέ, ώ σ συέχ κώθκ λφβκή σρά : 1 Βά Βυρβυσώυ, ρό Ζ σ Αρχί Κόρθ Δρί Ιρί σ Κόρθ κ ργπί σ δέ λλλγγύ υ Νύ 2 Ερή Κσπρή, σρκό κ πυχύχ Αγγλκή φλλγί Συίχ σ κάλψ υ Πλυχίυ Νίκ Κυρζή, ρό χρύργ-ρθπδκό, δδάκωρ υ ππσίυ Πρώ Δέλσ Νρχκό σύβυλ κ δήρχ Ευρωσί Πρκλή Μύ, δσλόγ, δήρχ Ξυλκάσρυ πό 2009 έω 2012 κ πρόδρ υ Δκύ Συβυλίυ πό 2013 ω σήρ Μέλ υ συλλόγυ πρσσί υ δάσυ «Κυλλή Αδω» 5 Μρί Πέρρυ, δκγόρ Ασκί δκγρί σ Νέ Δρσρπί σ υπσήρξ πλώ ω πίω κκί κδυύ πό πλσρσύ 6 Μίρ Ρίσκ, συξύχ, έ συδκλσκή δράσ σ δωκό έ, έλ δίκσ υ ΕΚΑ κ ΓΣΕΕ 7 Θδωρή Τσά, σπυδέ κκώ Πρόδρ σ Οπκό Συρσό Νέ Τ 2013 ζί άλλυ γρό Νέ ίδρυσ Αγρκό Σύλλγ Νέ 8 Βλάσ Τσόγκ, γρό, γρέ υ Αγρκύ Συλλόγυ Κρθί, πρόδρ υ Αγρκύ Συρσύ Κλίυ-Πσίυ κ έλ υ πλλδκύ συσκύ πρωβυλί γρώ 9 Γώργ Τσόγκ, δκγόρ Δέλσ πρόδρ υ δκύ συβυλίυ υ Δήυ Κρθίω κ Αδήρχ Υπψήφ Πρφράρχ 2010 κ σ συέχ υπψήφ βυλυή ΔΗΜΑΡ 10 Γώργ Ψυχγό, δκγόρ, έχ σ άδ κή λλλγγύ κά ω «χρσώ», κύρωσ ω πλσρσώ πρώ κκί κ υπράσπσ ω δκωάω ω κρυέω Μέλ Ελλκή Έωσ γ Δκώ υ Αθρώπυ Ε ργί ρσέχ πδσφρσή Τ Σάββ υ Λζάρυ γόρσ σ Βέλ κ Μπλά Οάδ Εργπίσ Συλλγκό κ σύλλγ Νέ Δάπλσ ίσχτ Βέλ γ πρώ φρά έζσ γρή κάλ υ Λζάρυ ώ σ Μπλά κδήλωσ πλήφθκ γ 7 χρά! Συγχρήρ συ δργωέ κ υ χρόυ! Eva ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΠΕΟ Κρίθυ - Πρώ 161, Πδκό Αδρκό Γυκί Μκύρ Πκύρ Λέχ λ Πρπλύρω Φρµκίυ ΧΡΗΣΤΑΡΑ

8 Υγί-Απόψ 14 πλώ Δρ ΣΕΡΓΙΟΣ Π ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ MD, PhD, FEBO, MSc ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ δάκωρ Ιρκή Σχλή Ππσµίυ Αθώ Επσµκό Συργά Α Οφθλµλγκή Κλκή Ππσµίυ Αθώ πλωµύχ Ευρωπϊκή Οφθλµλγκή Ερί Master σ ίκσ Μάδω Υγί ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ: 16:00-20:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00-14:00 16:00-20:00 ΣΑΒΒΑΤΟ: 16:00-20:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ µµ & ΣΑΒΒΑΤΟ πµ ΚΑΡΔίΛΓίΚ ΚΕΝΤΡ ΒχΑσ Δρ χρήσ Γκλίσ ΕίΔίΚσ ΚΑΡΔίΛΓσ Υπ Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΕΥΤΕΡΑ: 09:00-12:00 ΤΡΙΤΗ: 09:00-12:00 ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00-21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΕΜΠΤΗ: 09:00-12:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00-21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΦΘΛΟΛΟγΙΚΟ ΚρΟ βοχσ Σπύρυ Κκκώ 12, Ζυγλό Κρθί ΤΗΛ/FAX: Ρβύ: Επίγ: Έγχρωµ υπρχκρδγράφµ (triplex) λίκω κ πίδω ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σ κυλόµ άπ 24ωρ µλέ ΗΚΓφήµ - Πίσ ΤΗΛ: ΚΙΝ: Ζυγλό Κρθί ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ Α, ΚΙΑΤΟ, THΛ: ΚΙΝ: Δή Βέλυ-Βόχ - Τλφωκό κέρ: Γρφί Δάρχυ: Πρωόκλλ Λξρχί Θέ Αλλδπώ Θέ Πρσωπκύ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [ΔΕ ΒΟΧΑΣ] - Τχκώ & Δκκώ: Ύδρυσ-Κθρό: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [ΔΕ ΒΕΛΟΥ] - Τχκώ & Δκκώ: Πλρφρί &Πρωόκ: Δλόγ Λξρχί Ύδρυσ-Κθρό: Βήθ σ Σπί [Βόχ] Βήθ σ Σπί [Βέλ] Κλσό Γυσήρ ΚΕΠ Ζυγλύ ΚΕΠ Βέλυ ΚΑΠΗ Βέλυ Τ φρκί πρχή ΒΡΑΧΑΤΙ - Αυγυλ Ερή: Κλπξή Αδρέ: Ζύβ Κωσί: ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - Σπκρά Άγγλ Κλζή Ελέ Πσύ Ευάγγλ ΒΟΧΑΪΚΟ - Ζρπά Γώργ ΒΕΛΟ - Ππκυράκ Α: Σπυρπύλυ Ακ: Ππδπύλυ Ελ: ΚΡΗΝΕΣ - Μπρί Ευάγγλ ΚΟΚΚΩΝΙ - Αθσίυ Ελώρ ΠΟΥΛΙΤΣΑ - Ασσίυ Μλ Πρφρκά Ιρί ΒΕΛΟλ: ΒΡΑΧΑΤΙ λ: ΒΟΧΑΪΚΟ λ: ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟλ: ΠΟΥΛΙΤΣΑλ: ΣΤΙΜΑΓΚΑλ: ΑΣΣΟΣλ: ΛΕΧΑΙΟλ: ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΕΛΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ Χρήσ Τλέφω ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 9 πµ -1 µµ Απόγυµ: 6 µµ - 9 µµ Σββκύρκ µ ρβύ Ελλκή Ασυί - ΑΤ Κρίθυ: ΑΤ Βρχίυ: Άσ Δράσ: 100 Λκό Σώ - Λρχί Κρίθυ: Λ σθό Κάυ: Πυρσβσκή Υπρσί: 199 Νσκί Κρίθυ: Κέρ Άσ Βήθ (ΕΚΑΒ): 166 Βλάβ ΔΕΗ: 1050 ΕΛΤΑ Βρχίυ: ΕΛΤΑ Ζυγλύ: ΕΛΤΑ Βέλυ: Τξί Ζυγλύ: Τξί Βρχίυ: ΚΤΕΛ Κρθί: ΚΤΕΛ Βρχίυ: ΚΤΕΛ Ζυγλύ: ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ): ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ): 1110 ΣΤΙΜΑΓΚΑ - Βσλόπυλ Ηλί ΝΕΡΑΤΖΑ - Αγγλίδ Ερή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - Αγρφώ Πέρ ΛΕΧΑΙΟ - Κλλπύλυ Μρ Χρσρά Κω/ ΑΣΣΟΣ - Κόρκ Ιωά ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ - Κρπύλυ Μρ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ άω-κάω κλί έσω γκώ ργάω (δκλπκά) θυρδύ ρχήλυ µσύ - σχέυ πδρκά Ππλγύρ 16, Άσσ Κρθί Τλ: , Κ: πλώ ΣΤΗΝ 6 ΘΕΣΗ Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΧΑΣ Μ πυχί λίωσ πρωάθλ Α2 θκή κγρί Ελλάδ Η άδ υ Ζυγλύ κέλβ 6 θέσ σ πρωάθλ Ο σόχ ή πρή σ κγρί κ υό πύχθκ σχκή υκλί Η πυχί υή ί σκή γί άδ πλί πό θλέ πυ ί πό Ζυγλό κ δ έχ κάπ γρφή πό άλλ άδ Έ άλλ σκό πίυγ ί ό κό πό θλή ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΤΑΣΟ άλλ θλέ άδ ί κάω πό 17 ώ Ο θλέ υί ί ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΙΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ, ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ κ πρπή GEORGIEV LUBOMIR Σ πό ή θλέ υί θ γωσύ γ κάκσ υ Πλλήυ Πρωθλή ΕΦΗΒΩΝ κ ΠΑΙΔΩΝ όπυ θ πρσπθήσυ πλσρσύ σ άλλ όπω έγ κ σ πργύ χρέ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο Βίγ σ πρέ όλυ σ θλκή κππή υ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ Ηλέκρ FM 98,8 κάθ Δυέρ βράδυ κ σ internet: gnomipolitonwordpresscom Συ γώ κυπέλλυ γχρώω & ύρω ζωώ Νδυκή Ελλάδ & Ιίω ήσω όπυ δξήχθσ Σάββ 29 Μρίυ υ 2014 σ κλσό γυσήρ Αγίω Θδώρω κ συχή 600 θλώ, θλέ υ συλλόγυ Θσέ κ πρπή Αργύρ Κωσίυ έλβ σκέ δκρίσ : Κγρί δρώ Αργύρ Κωσίυ 1 θέσ & Δήρ Μωυσάδ 3 θέσ Κγρί έω δρώ Τάσ Γωγύλ 1 θέσ Κγρί πίδω Γά Φλά 1 θέσ Κγρί φήβω Αλέξδρ Χλδώ 2 θέσ Κγρί πίδω Δήρ Γκόπυλ 2 θέσ, Μπάπ Λό 3 θέσ & Αργυρόπυλ Κωσί 3 θέσ Τλφωκέ πρµβάσ σ /ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τσ ΒΟΧΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Εκδόρ - Ιδκήρ Υπύθυ σύφω ό: Γώ Αθσύλ- Βλσπύλυ [λ ] ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ Δύθυσ: Οδ Αδρύσυ 17, Ζυγλό, Τλ πκ: [Χρήσ Βλσόπυλ] ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ υπόγρφ άρθρ δ κφράζυ θέσ φρίδ Αυό πυ κά φέ Αλέκ ί κ κπλκκό Δκδκί γάλ ξώσ γ πρώ φρά σ σρί Τσπί Λγκ κ υόχρ δκδκί γάλ ξώσ πρωάθλ σ χώρ Τ δύρ ί κό π σκό, δό πρόκ γ ρθώ κ κυρίω, δό έχ βάλ δύ γθήρ γ Ξέρ, ί έχ πέί n Γράφ Βίγ ΑRΕΝΑ FC ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-15 ΕΤΩΝ 25 /ή συ Ράλ Μπρσλό κ υ ρω κ υ δύ λάχ; Η φάσ πυ έκ Μπρσλό κθήλωσ όλυ υ πδσφρόφλυ κ πέσπσ γκό θυσό Αυκή λυργί γ σάρ κ ό έβγ σ κόρ ή σπδωκή Όω, γ λέ σύκ, σύκ, δ ί κό γάλ πέγσ άδ Ού κ Σό ί κό γάλ πέγσ πρπή Τόσ άδ, όσ κ κόυ, δ έχυ έσ υ χρκήρ, ρπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τλ Κ Αθλκά - Δκρίσ Αυ Ε Οδ 15 κ σρφρό γλί πυ έχ πράγ έ γάλ Αυό, δλδή, πυ έχυ έ έσ υ, Ράλ, Μπάρσ, Μπάγρ κ Μίλ σ κλά Κ λέω υό, κπλκκή φάσ πυ έκ Αλέκ, έπρπ βάλ σ Μπάρσ έσσρ κ πέ γκλ κ όχ ρκσθί σ έ κ φά γωί κ άγχ, ήπω σφρσί σ έλ Α σ θέσ Αλέκ ή πρ δί Μπρσλό, θ ίχ βάλ υλάχσ έσσρ γκλ Δό πράγ ί σ όλ γάλ άδ Κ δ έχ σσί πυ Αλέκ ίχ ρί δκάρ Α έβζ όσ άλλ κρχέ υκρί πυ έχσ πέ σ ργκή άυ κ σ έ πσβυράκ ρφύλκ Θ υ πί, ρ, Βγ Τ βθύ πλύ πράγ, λλά συγγώ, υή ί πργκό Αλλά γ πρξγθώ σ πθή, θ πω γ άλλ φρά Μέσ πό ψυχή υ θέλω πάρ κ δύ Αλέκ κ Σό Κ Τσπ Λγκ, κ πρωάθλ Η πρσπάθ πυ έχυ κά κ δυά πυ έχυ κλώσ ί ξωπργκέ Εγγρφέ κθρέ κ Σββκύρκ ά 1730 Facebook: ARENA FC URL: wwwolympiacosorg Εγγρφέ κ έρξ Γυκίυ Τή

9 Σκωπκά 16 πλώ Σ Πρφέρ ώρ πρδέ ρχό! Η ράπυλ πλύ π κωέ πό πργύ φρά κ πρβλέψ δύσκλ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ Σύφω σφλί πλρφρί γκάλπ δίυ πρώ συδυσό υ υ Πρφράρχ Γράφ Πέρυ Τύλ Κυρίρχ Όω Γώργ Δέδ πλί σάθ πράγ πρόβλπ συέπ! Τ σχυρά ρίσ Λό υ πρώ πρφράρχ, δυό ό Μρλέ Σύκυλ σ Κρθί, σ ό δλδή πυ έκρ άχ ω πργύω πρφρκώ, κλλργύ άλλ δυκέ Γ υό κ Πέρ Τύλ πάσ έ πλύ σχυρό ό σ θέσ υ υπψήφυ Απρφράρχ Κρθί Ο Πλπίδ Κλλίρ ί ξρκά δύσκλ ίπλ Μέσ σ όλ υά λπό, Οδυσσέ Βυδύρ πυ έκ κίωσ υπψφίω πρφρκώ συβύλω, έ πββώσ λϊκή πρί «Ο λύκ σ πυπύλ χίρ»! ΚΑΘΕΤΩΣ& Τ Κυρκή υ Θωά θ λώσυ όλ! Η κήρυξ ω συδυσώ σ Πρωδκί Κρίθυ θ δώσ έλ σ δγκωσύ γ ξσφάλσ υπψφίω Ο κόρ βέβ θ συχσύ έχρ 18 Μΐυ Αυό πυ δφέρ ώρ όω ί δύ πόσ συδυσί θ πράσυ πόρ υ Δκσκύ Μγάρυ Κρίθυ Βέβ, «Λϊκή Συσπίρωσ» κ Σωήρ Ππγωργίυ έδξ σ πργύ κλγέ πώ πρί έ συδυσό κέβ σ ί πό δύ Δκέ Εό κ κλέξ σύβυλ! Εκλλύκ πλήρω γρά υ όυ κ κέβσ λάχσ ψφδέλ! Ωσόσ, φέ δ έχ κυκλφρήσ κό γκύκλ πό υπυργί Εσωρκώ γ δδκσί κήρυξ ω συδυσώ κ λάχσ πύ Αυό δυργί έ κυρσό συ συδυσύ πυ δ πρύ «κλδώσυ» υ υπψήφυ υπγρφέ σ υπύθυ δλώσ Μθίω ωσόσ πώ κάπ πρκάπυ υή δυσκλί χρσπώ δδγέ λύσ Η λήθ ί πώ υέ κλγέ ί υλάχσ πρόβλπ Η «σύπ» σ κρκό πίπδ έχ κυί πλύ κ υπψήφ κρβύ πέρξ «ξρσί», κλί όω πρά ά σ φυσκό πλκό υ χώρ! INTERAMERICAN:, 4,, TK 20006, : , K :

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ Τ διλί γι δισις σ σ δύ διφικ θή (.χ. ώ ς Γλώσσς κι ι ό ώ ω Μθικώ) βθ ιδι δσκλύι έ κί γι λλή ώ κι ζωγύ ιδι ίι κσέ ή φέ. Μιώ ίσς κθισικό χό κι ισχύ σγκέωσ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φ. 85 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ www.gnomipoliton.wordpress.com ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ Την 1η Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S.

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S. πιθάρι = 152= waltz μυσική:λτώ φλωράκ, πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς στίχι:πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς 8 3 Em A+ /B- ( ) A+/B- Em 8 12 16 Em θ κι τυ τυ στυ μ'λ τ ως θ θ G+ μπ ν ι μι δι λυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΚΗ ΗΜΚΡΤ ΠΡΓΕ ΓΕΣ ΚΗΣΗ ΓΕΜΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΦΕ ΤΠ & ΕΠΚΩΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη Τηλέφωνο: 2813 404429, 6937270200 Τηλεοµοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα