Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο"

Transcript

1 12 Orphanet Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο EuroGentest Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Απηή ε πξνζπάζεηα ππνζηεξίδεηαη από ηε EuroGentest, ΝνΔ ππνζηεξηδόκελν από ην ΔU-FP6.ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Δηθνλνγξάθεζε: Rebecca J Kent Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

2 2 Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο Τν θπιιάδην απηό παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηη είλαη νη ρξσκνζσκηθέο αιιαγέο, πώο θιεξνλνκνύληαη θαη πόηε κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα. Σρεδηάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα θάλεηε κε ηνλ εηδηθό γελεηηζηή ζαο. Γηα λα θαηαλνήζεηε ηελ έλλνηα ησλ ρξσκνζσκηθώλ αιιαγώλ, θαιό ζα ήηαλ λα καζαίλαηε πξώηα γηα ηα γνλίδηα θαη ηα ρξσκνζώκαηα. Τη είλαη ηα γνλίδηα θαη ηα ρξωκνζώκαηα; Τν ζώκα καο απνηειείηαη από εθαηνκκύξηα θύηηαξα. Τα πεξηζζόηεξα θύηηαξα πεξηέρνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά από γνλίδηα. Γηαζέηνπκε ινηπόλ ρηιηάδεο γνλίδηα. Τα γνλίδηα πεξηέρνπλ νδεγίεο πνπ ειέγρνπλ ηελ αλάπηπμή καο θαη ηνλ ηξόπν πνπ δνπιεύεη ην ζώκα καο. Δίλαη επίζεο ππεύζπλα γηα πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά καο, όπσο ην ρξώκα ησλ καηηώλ, ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ην ύςνο. Τα γνλίδηα βξίζθνληαη πάλσ ζε λεκαηνεηδείο δνκέο πνπ νλνκάδνληαη ρξσκνζώκαηα. Τα πεξηζζόηεξα θύηηαξα δηαζέηνπλ 46 ρξσκνζώκαηα. Κιεξνλνκνύκε ηα ρξσκνζώκαηά καο από ηνπο γνλείο καο, 23 από ηε κεηέξα θαη 23 από ηνλ παηέξα καο, θαη σο εθ ηνύηνπ έρνπκε δύν νκάδεο 23 ρξσκνζσκάησλ ή 23 «δεύγε». Τα ρξσκνζώκαηα είλαη θηηαγκέλα από γνλίδηα, επνκέλσο θιεξνλνκνύκε δύν αληίγξαθα ησλ πεξηζζόηεξσλ γνληδίσλ, έλα αληίγξαθν από θάζε γνλέα. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ έρνπκε ζπρλά παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο γνλείο καο. Τα ρξσκνζώκαηα θαη ηα γνλίδηα θηηάρλνληαη από κηα ρεκηθή νπζία πνπ ιέγεηαη DNA. 11 θαη ίζσο ην ζεσξνύλ δύζθνιν λα επηθνηλσλήζνπλ μαλά καδί ηνπο. Οη εηδηθνί γελεηηζηέο έρνπλ ζπρλά κεγάιε εκπεηξία κε νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη ίζσο λα κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπδεηήζεηε ην δήηεκα απηό κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο. Πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ζπκάζηε Μηα αλαδηάηαμε είηε θιεξνλνκείηαη από έλαλ γνλέα είηε ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύιιεςεο. Μηα αλαδηάηαμε δελ είλαη δπλαηόλ λα δηνξζσζεί -είλαη παξνύζα γηα κηα δσή. Μηα αλαδηάηαμε δε κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Δπνκέλσο έλαο θνξέαο κεηάζεζεο κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα είλαη δόηεο αίκαηνο. Σπρλά νη άλζξσπνη ληώζνπλ ελνρέο γηα κηα ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε πνπ ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα. Να ζπκάζηε όηη ε κεηάζεζε δελ απνηειεί ιάζνο θαλελόο θαη θαλείο δε κπνξεί λα έθαλε θάηη πνπ λα ηελ πξνθάιεζε. Η πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ κηαο ηζνδπγηζκέλεο κεηάζεζεο κπνξνύλ λα θάλνπλ πγηή παηδηά. Από πνπ κπνξώ λα πάξω πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξωκνζωκηθέο αιιαγέο; Απηόο είλαη έλαο ζπλνπηηθόο νδεγόο γηα ηηο ρξσκνζσκηθέο αιιαγέο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε: Unique- Ομάδα ςποζηήπιξηρ ζπάνιων παθήζεων ζηο Ενωμένο Βαζίιεην + 44 (0) Ιζηνζειίδα:

3 10 αλαδηάηαμε είλαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα ρακειή. Εηθόλα 1: Γνλίδηα, Φξωκνζώκαηα θαη DNA 3 Έιεγρνο ρξωκνζωκηθώλ αλαδηαηάμεωλ Γηα λα εμαθξηβσζεί εάλ έλα άηνκν θέξεη κηα αλαδηάηαμε δηαηίζεηαη γελεηηθόο έιεγρνο. Γίλεηαη κε κηα απιή εμέηαζε αίκαηνο θαη έπεηηα ηα θύηηαξα από ην αίκα εμεηάδνληαη ζην εξγαζηήξην γηα λα κειεηεζεί ε δηάηαμε ησλ ρξσκνζσκάησλ. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη θαξπνηππηθόο έιεγρνο. Υπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, ώζηε λα ειεγρζεί ε δνκή ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ εκβξύνπ. Απηή ε εμέηαζε νλνκάδεηαη πξνγελλεηηθόο έιεγρνο θαη αλ ζαο ελδηαθέξεη, ζα πξέπεη λα ζπδεηήζεηε γη απηήλ κε έλαλ εηδηθό γελεηηζηή (πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γη απηέο ηηο εμεηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηα θπιιάδηα CVS θαη Ακληνπαξαθέληεζε ). Τη ζπκβαίλεη κε ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Δάλ βξεζεί κηα αλαδηάηαμε ζε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο, ίζσο ζειήζεηε λα ην ζπδεηήζεηε θαη κε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Θα ηνπο δνζεί, έηζη, ε δπλαηόηεηα λα θάλνπλ κηα εμέηαζε αίκαηνο γηα λα δνπλ εάλ θέξνπλ θαη απηνί ηελ αλαδηάηαμε. Απηή ε πιεξνθνξία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ παηδηά ή πνπ ζθνπεύνπλ λα θάλνπλ παηδηά ζην κέιινλ. Δάλ δε θέξνπλ ηελ αλαδηάηαμε, δε κπνξνύλ λα ηε κεηαβηβάζνπλ ζηα παηδηά ηνπο. Δάλ ηε θέξνπλ, κπνξνύλ λα θάλνπλ κηα εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο γηα λα ειέγμνπλ ηα ρξσκνζώκαηα ηνπ εκβξύνπ. Μεξηθνί άλζξσπνη ην ζεσξνύλ δύζθνιν λα κηιήζνπλ γηα ηελ αλαδηάηαμε ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Δλδερνκέλσο λα αλεζπρνύλ κήπσο ηνπο πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε. Σε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο, ηα άηνκα έρνπλ ράζεη ηελ επαθή κε ηνπο ζπγγελείο Τα ρξσκνζώκαηα πνπ αξηζκνύληαη 1 έσο 22 (Δηθόλα 2) είλαη παξόκνηα ζε αξζεληθά θαη ζειπθά θαη θαινύληαη απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα. Τν 23ν δεύγνο είλαη δηαθνξεηηθό ζηα αξζεληθά θαη ηα ζειπθά θαη ηα ρξσκνζώκαηα πνπ ην απνηεινύλ νλνκάδνληαη θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. Υπάξρνπλ δύν ηύπνη θπιεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ, ην Φ ρξσκόζσκα θαη ην Υ ρξσκόζσκα. Τα ζειπθά, θπζηνινγηθά, δηαζέηνπλ δύν Φ ρξσκνζώκαηα (ΦΦ). Τν ζειπθό θιεξνλνκεί έλα Φ ρξσκόζσκα από ηε κεηέξα ηνπ θαη έλα Φ ρξσκόζσκα από ηνλ παηέξα ηνπ. Τα αξζεληθά, θπζηνινγηθά, δηαζέηνπλ έλα Φ θαη έλα Υ ρξσκόζσκα (ΦΥ). Τν αξζεληθό θιεξνλνκεί έλα Φ ρξσκόζσκα από ηε κεηέξα ηνπ θαη έλα Υ ρξσκόζσκα από ηνλ παηέξα ηνπ. Η Δηθόλα 2 δείρλεη ηα ρξσκνζώκαηα ελόο άξξελνο, αθνύ ην ηειεπηαίν δεύγνο ρξσκνζσκάησλ είλαη (ΦΥ).

4 4 Εηθόλα 2: 23 δεύγε ρξωκνζωκάηωλ δηαηεηαγκέλα ζύκθωλα κε ην κέγεζνο. Τν ρξωκόζωκα 1 είλαη ην κεγαιύηεξν. Τα ηειεπηαία δύν ρξωκνζώκαηα είλαη ηα θπιεηηθά ρξωκνζώκαηα. Αλαζηξνθέο Φξσκνζσκηθή αλαζηξνθή παξαηεξείηαη όηαλ θάπνην ηκήκα ελόο ρξσκνζώκαηνο αλαζηξέθεηαη έηζη ώζηε ε αιιεινπρία ησλ γνληδίσλ ζην ρξσκόζσκα λα είλαη αλεζηξακκέλε ζε απηό ην ζεκείν. Σηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ κηα αλαζηξνθή δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα πγείαο ζην άηνκν πνπ ηε θέξεη. Εάλ έλαο γνλέαο θέξεη κηα αζπλήζηζηε ρξωκνζωκηθή αλαδηάηαμε, ζα ηε κεηαβηβάζεη ζηνπο απνγόλνπο ηνπ; 9 Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο Δίλαη ζεκαληηθό λα έρνπκε ηε ζσζηή πνζόηεηα ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ επεηδή ηα γνλίδηα, πνπ θαζνδεγνύλ ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο καο, βξίζθνληαη πάλσ ζηα ρξσκνζώκαηα. Κάζε αιιαγή ζηνλ αξηζκό, ην κέγεζνο ή ηε δνκή ησλ ρξσκνζσκάησλ καο κπνξεί λα ζεκαίλεη αιιαγή ζηελ πνζόηεηα ή ηε δηάηαμε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο. Μηα ηέηνηα αιιαγή κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα πγείαο ζην παηδί. Οη ρξσκνζσκηθέο αιιαγέο κπνξεί λα θιεξνλνκεζνύλ από ηνπο γνλείο. Πην ζπρλά, νη ρξσκνζσκηθέο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ είηε όηαλ ζρεκαηίδεηαη ην σάξην ή ην ζπεξκαηνδσάξην, ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύιιεςεο. Απηέο νη αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ρσξίο λα Όρη απαξαίηεηα, ππάξρνπλ νξηζκέλα ελδερόκελα γηα θάζε εγθπκνζύλε: Τν παηδί κπνξεί λα θιεξνλνκήζεη κηα απνιύησο θπζηνινγηθή ρξσκνζσκηθή δηάηαμε. Τν παηδί κπνξεί λα θιεξνλνκήζεη ηελ ίδηα ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε κε ηνλ γνλέα. Τν παηδί κπνξεί λα γελλεζεί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα πγείαο. Η εγθπκνζύλε κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απνβνιή. Δπνκέλσο, έλα άηνκν πνπ θέξεη κία ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε είλαη δπλαηόλ λα θάλεη πγηή παηδηά. Δπεηδή θάζε αλαδηάηαμε είλαη κνλαδηθή, νη θνξείο ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηε δηθή ηνπο πεξίπησζε κε έλαλ εηδηθό γελεηηζηή. Σπρλά, έλα παηδί κπνξεί λα γελλεζεί κε κηα αλαδηάηαμε παξόιν πνπ θαη νη δύν γνλείο ηνπ έρνπλ θπζηνινγηθά ρξσκνζώκαηα. Απηή νλνκάδεηαη «de novo» (από ηα Λαηηληθά) ή λέα αλαδηάηαμε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πηζαλόηεηα λα θάλνπλ νη γνλείο θη άιιν παηδί κε ηελ ίδηα

5 8 Ελζέζεηο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ηηο ειέγμνπκε. 5 Φξσκνζσκηθή έλζεζε παξαηεξείηαη όηαλ έλα ηκήκα ελόο ρξσκνζώκαηνο εηζάγεηαη ζε κία αζπλήζηζηε ζέζε ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ρξσκνζώκαηνο. Δάλ δελ ππάξρεη πξνζζήθε ή απώιεηα ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ, ηόηε ην άηνκν πνπ ηε θέξεη είλαη ζπλήζσο πγηέο. Ωζηόζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνζζήθε ή απώιεηα ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ, ην άηνκν κπνξεί λα παξνπζηάζεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα πγείαο. Υπάξρνπλ δύν θύξηνη ηύπνη ρξσκνζσκηθώλ αιιαγώλ. Αιιαγέο ζηνλ αξηζκό ηωλ ρξωκνζωκάηωλ. Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα αληίγξαθα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξσκνζώκαηνο από ην ζπλεζηζκέλν. Αιιαγέο ζηε ρξωκνζωκηθή δνκή. Όηαλ έλα ρξσκόζσκα απνδηνξγαλώλεηαη ή αλαδηαηάζζεηαη κε θάπνηνλ ηξόπν. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε ή ηελ απώιεηα ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ. Σε απηό ην θπιιάδην ζα εμεηάζνπκε ηηο ρξσκνζσκηθέο δηαγξαθέο, ηνπο ρξσκνζσκηθνύο δηπιαζηαζκνύο, ηηο ρξσκνζσκηθέο πξνζζήθεο, ηηο ρξσκνζσκηθέο αληηζηξνθέο θαη ηα δαρηπιίδηα. Δάλ ζέιεηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξσκνζσκηθέο κεηαζέζεηο, θνηηάμηε ην θπιιάδην Φξσκνζσκηθέο Μεηαζέζεηο. Αιιαγέο ζηνλ ρξωκνζωκηθό αξηζκό Δαρηπιηνεηδέο ρξωκόζωκα Τν δαθηπιηνεηδέο ρξσκόζσκα παξαηεξείηαη όηαλ ηα άθξα ελόο ρξσκνζώκαηνο ελώλνληαη κε ηε κνξθή δαθηπιίνπ. Απηό ζπλήζσο ζπκβαίλεη όηαλ δηαγξάθνληαη ηα δύν άθξα ελόο ρξσκνζώκαηνο. Τα θνκκέλα άθξα ηνπ ρξσκνζώκαηνο είλαη «θνιιώδε» θαη ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο ζρεκαηίδνληαο έλαλ δαθηύιην. Οη ζπλέπεηεο ηνπ δαθηπιηνεηδνύο ρξσκνζώκαηνο ζην άηνκν ζπλήζσο εμαξηώληαη από ην πόζν ρξσκνζσκηθό πιηθό («πιεξνθνξία») έρεη δηαγξαθεί πξηλ ζρεκαηίζεη ην ρξσκόζσκα ην «δαρηπιίδη». Σπλήζσο, θάζε θύηηαξν ζην ζώκα ελόο αηόκνπ πεξηέρεη 46 ρξσκνζώκαηα. Μεξηθέο θνξέο, σζηόζν, έλα κσξό γελληέηαη κε πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα ρξσκνζώκαηα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην κσξό δηαζέηεη πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα γνλίδηα ή νδεγίεο από ην θαλνληθό. Έλα από ηα πην ζπλεζηζκέλα παξαδείγκαηα κηαο γελεηηθήο πάζεζεο πνπ πξνθαιείηαη από έλα επηπιένλ ρξσκόζσκα είλαη ην ζύλδξνκν Down. Άηνκα κε απηή ηελ πάζεζε έρνπλ 47 ρξσκνζώκαηα ζηα θύηηαξά ηνπο αληί γηα 46 επεηδή έρνπλ ηξία αληίγξαθα ηνπ ρξσκνζώκαηνο 21 αληί γηα 2.

6 6 Εηθόλα 3: Φξωκνζώκαηα από έλα θνξίηζη (ην ηειεπηαίν δεύγνο ηωλ ρξωκνζωκάηωλ είλαη ΦΦ) κε ζύλδξνκν Down. Υπάξρνπλ ηξία αληίγξαθα ηνπ ρξωκνζώκαηνο 21 αληί γηα 2. Μεηαζέζεηο Δάλ ζέιεηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαζέζεηο, παξαθαιώ θνηηάμηε ην θπιιάδην Φξσκνζσκηθέο Μεηαζέζεηο. 7 Ειιείκκαηα Αιιαγέο ζηε ρξωκνζωκηθή δνκή Αιιαγέο ζηε ρξσκνζσκηθή δνκή ζπκβαίλνπλ όηαλ έλα ρξσκόζσκα ζπάεη ζε δηάθνξα ζεκεία θαη αλαδηαηάζζεηαη κε νξηζκέλν ηξόπν. Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε ή ηελ απώιεηα ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ θαη ζπκβαίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο πνπ ζπδεηνύληαη παξαθάησ. Οη αιιαγέο ζηε ρξσκνζσκηθή δνκή κπνξεί λα είλαη πνιύ κηθξέο θαη γη απηό λα είλαη δύζθνιν λα εληνπηζηνύλ από ηνπο επηζηήκνλεο ζην εξγαζηήξην. Αθόκα θαη όηαλ βξεζεί ε αιιαγή ζην ρξσκόζσκα, είλαη ζπρλά δύζθνιν λα πξνβιεθζεί ηη αληίθηππν ζα έρεη ζε έλα παηδί. Απηό κπνξεί λα αλεζπρεί ηνπο γνλείο πνπ ζέινπλ λα έρνπλ όζεο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γίλεηαη γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνύ ηνπο. Καηά ηε δεκηνπξγία ρξσκνζσκηθώλ ειιεηκκάησλ, ηκήκα ελόο ρξσκνζώκαηνο ράλεηαη ή δηαγξάθεηαη. Διιείκκαηα κπνξεί λα ζπκβνύλ ζε νπνηδήπνηε ρξσκόζσκα, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θαη κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε έθηαζε. Δάλ ην πιηθό (ηα γνλίδηα) πνπ έρεη δηαγξαθεί πεξηέρεη ζεκαληηθέο νδεγίεο γηα ην ζώκα, απηό ην άηνκν κπνξεί λα εκθαλίζεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα πγείαο. Η ζνβαξόηεηα ηνπ θάζε ζπκπηώκαηνο εμαξηάηαη από ην πνζό ηνπ ρξσκνζώκαηνο πνπ δηαγξάθεηαη, θαη από ην πνύ αθξηβώο γίλεηαη ε δηαγξαθή. Δηπιαζηαζκνί Καηά ηνλ ρξσκνζσκηθό δηπιαζηαζκό ην ρξσκόζσκα δηπιαζηάδεη θάπνην ηκήκα ηνπ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη επηπιένλ ρξσκνζσκηθό πιηθό. Απηό ην επηπξόζζεην ρξσκνζσκηθό πιηθό παξέρεη επηπιένλ νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζώκαηνο θαη αλ νη πιεξνθνξίεο είλαη πάξα πνιιέο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα πγείαο ζην παηδί.

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε.

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. 12 Γελεηηθό γισζζάξην Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηεκέλν από ην γισζζάξην πνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε από ην Πάξθν Γελεηηθήο Γλώζεο London IDEAS (London

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ.

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ. Αληηγξαθή DNA Νόκνο Δηαρσξηζκνύ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ (Κληπονόμηζη 1 γονιδίος) Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μείσζε ΗΗ Γακέηεο Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα